ProForm Cardio HIIT ELLIPTICAL Brugermanual

ProForm Cardio HIIT ELLIPTICAL Brugermanual
Modell nr. PFEVEL71216.2
Serienr.
Skriv serienummeret i plassen
ovenfor for referanse.
BRUKERHÅNDBOK
Serienummeretikett
KUNDESERVICE
For spørsmål, manglende deler eller
skadede deler, kontakt butikken der
du kjøpte dette produktet.
OBS
Les alle forholdsregler og
instruksjoner i denne håndboken
før du bruker dette utstyret. Ta
vare på denne håndboken for
fremtidig bruk.
iconeurope.com
INNHOLDSFORTEGNELSE
PLASSERING AV ADVARSELSETIKETT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
VIKTIGE FORHOLDSREGLER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
FØR DU BEGYNNER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
IDENTIFIKASJONSSKJEMA FOR DELER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
MONTERING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
SLIK BRUKER DU TRENINGSMASKINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
VEDLIKEHOLD OG FEILSØKING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
RETNINGSLINJER FOR TRENINGSØVELSER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
LISTE OVER DELER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
UTVIDET TEGNING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BESTILLE BYTTEDELER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bakdeksel
INFORMASJON OM RESIRKULERING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bakdeksel
PLASSERING AV ADVARSELSETIKETT
Denne tegningen viser plasseringen av advarselsetiketten. Hvis etiketten mangler eller er
uløselig, se forsiden på denne håndboken og
be om en gratis ny etikett. Påfør etiketten på
den viste plasseringen. Merk: Etiketten kan ikke
vises i faktisk størrelse.
PROFORM og IFIT er registrerte varemerker som tilhører ICON Health & Fitness, Inc. App Store er et varemerke
for Apple Inc., registrert i USA og andre land. Android og Google Play er varemerker som tilhører Google Inc.
BLUETOOTH®-ordmerket og logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. og brukes under
lisens. IOS er et varemerke eller et registrert varemerke som tilhører Cisco i USA og andre land, og brukes under
lisens.
2
VIKTIGE FORHOLDSREGLER
ADVARSEL:
For å redusere risikoen for alvorlig skade må du lese alle viktige forholdsregler og instruksjoner i denne håndboken, og alle advarsler på treningsmaskinen før du bruker
treningsmaskinen. ICON påtar seg intet ansvar for personskade eller skade på eiendom som oppstår
av eller ved bruk av dette produktet.
1. Det er eierens ansvar å sikre at alle brukere
av treningsmaskinen er tilstrekkelig
informert om alle forholdsregler.
9. Hold barn under 13 år og kjæledyr vekk fra
treningsmaskinen til enhver tid.
10. Treningsmaskinen bør ikke brukes av personer som veier over 150 kg.
2. Før du starter på et treningsprogram, kontakt legen din. Dette er spesielt viktig for
personer over 35 år eller personer med
eksisterende helseproblemer.
11. Bruk passende klær mens du trener; ikke
bruk løse klær som kan sette seg fast i
treningsmaskinen. Bruk alltid joggesko til
fotbeskyttelse mens du trener.
3. Treningsmaskinen er ikke ment for bruk
av personer med nedsatt fysisk, sensorisk
eller mental evne eller mangel på erfaring og
kunnskap, med mindre de får veiledning eller
instruksjon om bruk av treningsmaskinen av
noen som er ansvarlig for deres sikkerhet.
12. Hold håndtakene eller overkroppens armer
når du monterer, demonterer eller bruker
treningsmaskinen.
13. Pulsmåleren er ikke en medisinsk enhet.
Flere faktorer kan påvirke nøyaktigheten av
pulsavlesningene. Pulsmåleren er kun ment
som en treningshjelp for å bestemme pulstrender generelt.
4. Bruk treningsmaskinen kun som beskrevet i
denne håndboken.
5. Treningsmaskinen er kun beregnet til hjemmebruk. Ikke bruk treningsmaskinen til
utleie eller i kommersiell eller institusjonell
sammenheng.
14. Treningsmaskinen har ikke frihjul; pedalene
vil fortsette å bevege seg til svinghjulet
stopper. Reduser pedalhastigheten på en
kontrollert måte.
6. Hold treningsmaskinen innendørs, borte fra
fuktighet og støv. Ikke legg treningsmaskinen i en garasje eller overbygd terrasse, eller
i nærheten av vann.
15. Sørg for at ryggen er rett mens du bruker
treningsmaskinen; ikke buk ryggen din.
7. Plasser treningsmaskinen på en jevn flate,
med minst 0,9 m klaring foran og bak på
treningsmaskinen og 0,6 m på hver side. For
å beskytte gulvet eller teppet mot skade, legg
en matte under treningsmaskinen.
16. Overtrening kan føre til alvorlig skade eller
død. Hvis du føler deg svak, hvis du blir kortpustet, eller hvis du opplever smerte under
trening, stopp umiddelbart og ro ned.
8. Kontroller og stram alle delene hver gang
treningsmaskinen brukes. Bytt ut slitte deler
umiddelbart.
3
FØR DU BEGYNNER
Takk for at du valgte den revolusjonerende
PROFORM® CARDIO HIIT TRAINER. CARDIO HIIT
TRAINER-treningsmaskinen har et imponerende utvalg
av funksjoner utformet for å gjøre treningsøktene dine
hjemme mer effektive og morsomme.
denne håndboken. For at vi skal kunne hjelpe deg lettere, merk produktmodellnummeret og serienummeret
før du kontakter oss. Modellnummeret og plasseringen
til serienummeretiketten er vist på forsiden av denne
håndboken.
Til egen nytte, les denne håndboken nøye før du
bruker treningsmaskinen. Hvis du har spørsmål etter
å ha lest denne håndboken, kan du se på forsiden av
Før du leser videre, gjør deg kjent med delene som er
merket på tegningen nedenfor.
Nettbrettholder
Håndtak
Konsoll
Pulsmåler
Vifte
Tilbehørstrau
Pedalbein
Pedal
Hjul
Nivelleringsfot
Lengde: 170 cm
Bredde: 74 cm
Vekt:
85 kg
4
IDENTIFIKASJONSSKJEMA FOR DELER
Bruk tegningene nedenfor for å identifisere de små delene som trengs for montering. Tallet i parentes under hver
tegning er nøkkelnummeret til delen, fra DELLISTEN på slutten av denne håndboken. Tallet etter nøkkelnummeret er mengden som trengs for montering. Merk: Hvis en del ikke er i maskinvarepakken, sjekk for å se om
den er forhåndsinstallert. Ekstra deler kan være inkludert.
#8 x 16mm
skrue
(111)–4
M8 x 15mm
skrue (96)–2
M4 x 22mm
skrue
(107)–10
M4 x 16mm
flathodeskrue
(101)–10
M8 x 25mm skrue
(105)–6
M8 x 20mm
skrue (102)–8
M8 x 86mm skrue
(109)–2
5
M6 x 12mm
skrue
(108)–8
M10 x 20mm
skrue (110)–8
MONTERING
• Monteringen krever to personer.
• I tillegg til det medfølgende verktøyet, trenger man
følgende verktøy til monteringen:
• Plasser alle deler på et ryddet område og fjern
emballasjen. Ikke kast emballasjen før du har
fullført alle monteringstrinnene.
en Phillips skrutrekker
Monteringen kan gå lettere hvis du har ditt eget
sett med skiftenøkler. For å unngå skadelige deler,
ikke bruk elektroverktøy.
• Venstre deler er merket “L” eller “Left” og høyre
deler er merket “R” eller “Right.”
• For å identifisere små deler, se side 5.
1. G
å til iconsupport.eu på datamaskinen og
registrer produktet ditt.
1
•aktiverer garantien din
•sparer deg tid hvis du noen gang trenger å
kontakte kundeservice
•gir oss lov til å varsle deg om oppgraderinger
og tilbud
Merk: Hvis du ikke har internettilgang, ring
kundeservice (se forsiden av denne håndboken)
og registrer produktet.
6
2. Identifiser de høyre og venstre stabilisatorene
(8, 9), og innrett dem som vist.
2
La en andre person holde rammen (1) og vipp
den til venstre. VIKTIG: Vær forsiktig så du
ikke skader skjoldene (50, 51).
Fest den høyre stabilisatoren (8) til rammen (1)
med fire M10 x 20mm skruer (110); start alle
skruene, og stram dem deretter.
La den andre personen senke rammen (1) til gulvet. VIKTIG: Vær forsiktig så du ikke skader
skjoldene (50, 51).
50, 51
Fest venstre stabilisator (9) på samme måte.
9
110
1
8
110
3. Identifiser høyre og venstre pedalbaser (2, 3)
og høyre og venstre pedaler (22, 23), og innrett
dem som vist.
3
23
3
22
Fest høyre pedal (22) til høyre pedalbase (2)
med fire M6 x 12mm skruer (108); start alle
skruene, og stram dem deretter.
Fest venstre pedal (23) til venstre pedalbase
(3) på samme måte.
2
108
108
7
4. Fest høyre pedalbase (2) til høyre pedalbein
(24) med fire M8 x 20mm skruer (102); start alle
skruene, og stram dem deretter.
4
Fest venstre pedalbase (ikke vist) til venstre
pedalbein (ikke vist) på samme måte.
102
24
102
2
5. Trykk på bakdekselet (53) på venstre og høyre
skjold (50, 51).
5
18
Fest bakdekselet (53) med fire M4 x 16mm flathodeskruer (101); start alle flathodeskruene, og
stram dem deretter.
Sett deretter tilbehørstrauet (18) inn i bakdekselet (53).
53
50, 51
101
101
8
6. Se den øvre tegningen. Ved hjelp av en annen
person, innrett konsollen (5), konsolldekselet (7)
og konsollbraketten (4) som vist. Rut deretter
ledningene (A) på konsollen via konsolldekselet
og konsollbraketten.
6
5
7
Se nedre tegning. Tips: Unngå å klemme ledningene. Fest konsollen (5) og konsolldekselet
(7) til konsollbraketten (4) med fire M4 x 22mm
skruer (107); start alle skruene, og stram dem
deretter.
A
4
5
7
Unngå å
klemme
ledningene
4
107
7. Fest nettbrettholderen (6) til konsollen (5) med
fire #8 x 16mm skruer (111); start alle skruene,
og stram dem deretter.
7
6
5
111
9
8. Mens en andre person holder konsollbraketten
(4) nær rammen (1), koble ledningene på konsollen til hovedkabelen (115) og til pulskabelen
(117).
8
Unngå å
klemme
ledningene
Tips: Unngå å klemme ledningene. Fest
konsollbraketten (4) til rammen (1) med to
M8 x 86mm skruer (109) og to M8 x 15mm
skruer (96); start alle skruene, og stram dem
deretter.
117
109
4
96
115
96
1
9. Identifiser høyre og venstre håndtak (10, 11).
9
Pass på at pedalene (ikke vist) er utjevnet.
Fest høyre håndtak (10) til høyre håndtaksarm
(15) med tre M8 x 25mm skruer (105); start alle
skruene, og stram dem deretter. Tips: Det
kan være nyttig å dreie høyre håndtak for å få
bedre tilgang for å stramme skruene.
11
15
Fest venstre håndtak (11) på samme måte.
10
105
10
10. Identifiser de bakre og fremre svingdekslene (65,
66).
10
Trykk et sett med bakre og fremre svingdeksler
(65, 66) sammen rundt høyre håndtak (10) nær
bøyningen (A). Fest dem deretter til hverandre
med to M4 x 22mm skruer (107).
10
Se innsatstegningen. Skyv de bakre og fremre
svingdekslene (65, 66) mot skjolddekselet (12).
Fest frontsvingdekslet til høyre håndtak (10) med
en M4 x 22mm skrue (107).
66
65
A
Gjenta dette trinnet på den andre siden av
treningsmaskinen.
65
10
11. Fest frontdekselet (52) til venstre og høyre skjold
(50, 51) med seks M4 x 16mm flathodeskruer
(101); start alle flathodeskruene, og stram
dem deretter.
107
12
66
107
11
101
52
50, 51
11
101
12. Koble strømadapteren (118) inn i holderen på
rammen til treningsmaskinen.
12
Merk: For å koble strømadapteren (118) til
en stikkontakt, se HVORDAN DU KOBLER I
STRØMADAPTEREN på side 13.
118
13. Pass på at alle deler er ordentlig strammet før du bruker treningsmaskinen. Ekstra deler kan være
inkludert. Legg en matte under treningsmaskinen for å beskytte gulvet.
12
SLIK BRUKER DU TRENINGSMASKINEN
SLIK PLUGGER DU I STRØMADAPTEREN
SLIK BEVEGER DU TRENINGSMASKINEN
VIKTIG: Hvis treningsmaskinen er blitt utsatt for
kalde temperaturer, la den varme opp til romtemperatur før du plugger inn strømadapteren. Hvis
du ikke gjør dette, kan du skade konsollskjermene
eller andre elektroniske komponenter.
På grunn av treningsmaskinens størrelse og vekt,
kreves det to personer for å flytte den. Stå foran
treningsmaskinen, hold konsollbraketten og legg en
fot mot ett av hjulene. La en andre person hjelpe deg
å trekke på konsollbraketten til treningsmaskinen ruller
på hjulene. Flytt treningsmaskinen forsiktig til ønsket
sted, og senk den til gulvet.
Koble strømadapteren inn i
holderen på rammen
til treningsmaskinen.
Sett inn passende
pluggadapter i strømadapteren hvis
nødvendig. Koble deretter strømadapteren
til et passende uttak
som er riktig installert i
samsvar med alle lokale koder og forskrifter.
Konsollbrakett
Legg
foten din
her
13
SLIK TRENER DU PÅ TRENINGSMASKINEN
SLIK GJØR DU TRENINGSMASKINEN PLAN
For å montere treningsmaskinen, hold håndtakene eller
pulshåndtakene, og tråkk på pedalen som befinner seg
i nedre stilling. Deretter tråkker du på den andre pedalen. Skyv pedalene til de begynner å bevege seg med
kontinuerlig bevegelse. Merk: Pedalene kan svinge i
begge retninger. Det anbefales at du snur pedalene
i retningen som vises på pilen; for variasjon kan du
imidlertid vri pedalene i motsatt retning.
Hvis treningsmaskinen
gynger litt på
gulvet under
bruk, snu en
eller begge
nivelleringsføttene under
stabilisatorene
til gyngebevegelsen er
eliminert.
Håndtak
Nivelleringsføtter
SLIK BRUKER DU NETTBRETTHOLDEREN
VIKTIG: Nettbrettholderen er utformet for bruk
sammen med de fleste nettbrett i full størrelse. Ikke
plasser en annen elektronisk enhet eller gjenstand
i nettbrettholderen.
Pulsgrep
For å sette et nettbrett
inn i nettbrettholderen,
sett den nederste
kanten av nettbrettet
i trauet. Trekk deretter klipsen over
den øverste kanten
til nettbrettet. Pass
på at nettbrettet er
ordentlig festet i nettbrettholderen. Roter
nettbrettholderen til ønsket vinkel. Omvend disse handlingene for å fjerne nettbrettet fra nettbrettholderen.
Pedaler
For å demontere treningsmaskinen, vent til pedalene
stopper helt. Merk: Treningsmaskinen har ikke
frihjul; pedalene vil fortsette å bevege seg til svinghjulet stopper. Når pedalene er stasjonære, må du
tre av den øvre pedalen først. Deretter går du av den
nedre pedalen.
14
KONSOLLDIAGRAM
FUNKSJONER AV KONSOLLEN
Den avanserte konsollen tilbyr en rekke funksjoner
utformet for å gjøre treningsøktene dine mer effektive
og morsomme.
Når du bruker manuell modus, kan du endre motstanden til pedalene med et tastetrykk.
Når du trener, vil konsollen gi kontinuerlig treningstilbakemelding. Du kan til og med måle pulsen ved hjelp
av håndtakets pulsmåler eller en kompatibel pulsmåler.
Se side 19 for informasjon om kjøp av ett valgfritt
pulsbelte.
Du kan også koble den smarte enheten til konsollen og
bruke en iFit®-app for å registrere og spore treningsøktinformasjonen din.
Konsollen tilbyr også et utvalg av egne treningsøkter.
Hver treningsøkt styrer automatisk motstanden til pedalene og ber deg om å variere pedalhastigheten din
når den veileder deg gjennom en effektiv treningsøkt.
Du kan også lytte til favorittmusikken din eller lydbøker
under treningsøkten med konsollets lydsystem mens
du trener.
For å bruke manuell modus, se side 16. For å bruke
en medfølgende treningsøkt, se side 18. For å bruke
lydsystemet, se side 19.
For å koble den smarte enheten til konsollen, se
side 20. For å koble pulsmåleren til konsollen, se
side 20. For å endre konsollinnstillinger, se side 21.
Hvis det er plast på skjermen, fjern plasten.
Merk: Konsollen kan vise avstand i enten engelsk mil
eller kilometer og vertikal avstand i fot eller meter. For
å finne hvilken måleenhet som er valgt, se trinn 3 på
side 21.
Crow
ELPE71216
PFEVEL71216
15
Calories (kalorier)—Når manuell modus er valgt,
viser denne skjermmodusen omtrentlig antall
kalorier du har brent. Når en treningsøkt er valgt,
viser denne skjermmodusen enten det omtrentlige
antallet kalorier som gjenstår å bli brent eller det
omtrentlige antallet kalorier du har brent.
SLIK BRUKER DU MANUELL MODUS
1.Slå på konsollen.
Begynn å tråkke eller trykke på en knapp på konsollen for å slå på konsollen.
Calories/Hr (kalorier per time)—Denne skjermmodusen viser omtrentlig antall kalorier du brenner
per time.
Når du slår på konsollen, slås skjermen på og konsollen er klar til bruk.
2. Velg manuell modus.
Dist. (avstand)—Denne skjermmodusen viser
avstanden du har tråkket i engelsk mil eller
kilometer.
Når du slår på konsollen, blir manuell modus
automatisk valgt.
Pulse (puls)—Denne skjermmodusen viser pulsen
når du bruker håndtakets pulsmåler eller det valgfrie pulsbeltet (se trinn 5).
Hvis du har valgt en treningsøkt, tilbakestill manuell
modus ved å trykke på Manual (manuell) -knappen
eller ved å trykke på Home (hjem) -knappen eller
én av knappene med de Onboard Workouts (medfølgende treningsøktene) flere ganger.
Resist. (motstand)—Denne skjermmodusen viser
motstandsnivået til pedalene.
3.Endre motstanden til pedalene etter behov.
RPM (OPM)—Denne skjermmodusen viser tråkkehastigheten din i omdreininger per minutt (rpm).
Etter hvert som du tråkker kan du endre motstanden til pedalene ved å trykke på knappene med
økning/reduksjon av Quick Resistance (hurtigmotstand) eller ved å trykke på én av de nummererte
knappene med Quick Resistance.
Time (tid)—Når manuell modus er valgt, viser
denne skjermmodusen den forløpte tiden. Når en
treningsøkt er valgt, viser denne skjermmodusen
enten gjenværende tid i treningsøkten eller den
forløpte tiden.
Merk: Etter at du har trykket på én knapp, tar
det et øyeblikk for pedalene å nå det valgte
motstandsnivået.
ert. Feet or Vert. (vertikal avstand)—Denne
V
skjermmodusen viser den vertikale avstanden du
har tråkket i meter.
4. Følg fremdriften på skjermen.
Skjermen kan vise følgende informasjon om
treningsøkten:
Matrisen har flere skjermfaner. Trykk flere ganger
på Displ.-knappen, eller trykk på øke/senke-knappene ved siden av Enter-knappen flere ganger til
ønsket fane vises.
Speed (hastighet)—Denne fanen viser en profil av
hastighetsinnstillingene for treningsøkten. Et nytt
segment vises på slutten av hvert minutt.
16
y Trail (løypen min)—Denne fanen viser et spor
M
som representerer 400 m. Når du trener viser det
blinkende rektangelet fremdriften din. My Trailfanen viser også antall runder du har fullført.
5. Mål pulsen din hvis ønskelig.
Du kan måle pulsen ved hjelp av enten håndtakets
pulsmåler eller et valgfritt pulsbelte (se side 19
for informasjon om valgfritt pulsbelte). Merk:
Konsollen er kompatibel med BLUETOOTH®
Smart-pulsmålere.
Calorie (kalorier)—Denne fanen viser omtrentlig
mengde kalorier du har brent. Høyden til hvert segment representerer mengden kalorier som er brent
i det segmentet.
Merk: Hvis du bruker begge pulsmålerne samtidig, blir pulsbeltet prioritert.
Motstand—Denne fanen viser en profil av de
omtrentlige motstandsinnstillingene for treningsøkten. Et nytt segment vises på slutten av hvert
minutt. Merk: En tekstoverskrift for denne fanen
vises ikke i matrisen.
Hvis det er
plast på metallkontaktene på
håndtakets
pulsmåler, fjern
plasten. For å
måle pulsen,
hold håndtakets
pulsmåler med
Kontakter
håndflatene
dine som hviler
mot kontaktene.
Unngå å bevege hendene eller gripe kontaktene
tett.
Når du trener, vil treningsøktintensitetsnivåstangen
indikere omtrentlig intensitetsnivå på treningen din.
For å stoppe konsollen midlertidig, trykk på Homeknappen eller End (avslutt) -knappen, eller bare
stopp å tråkke. Når konsollen er satt på pause,
blinker tiden på skjermen. For å fortsette treningsøkten din, bare fortsett å tråkke.
Når pulsen din oppdages, vises en eller to streker,
og da vil pulsen din bli vist. For å få den mest
nøyaktige pulsavlesningen, hold kontaktene i minst
15 sekunder.
Hvis skjermen ikke viser pulsen din, må du sørge
for at hendene er plassert som beskrevet. Vær
forsiktig så du ikke beveger hendene for mye
eller klemmer kontaktene tett. For optimal ytelse,
rengjør kontaktene med en myk klut; bruk aldri
alkohol, slipemidler eller kjemikalier for å
rengjøre kontaktene.
Trykk på Home-knappen eller End-knappen flere
ganger for å stoppe treningsøkten, se treningsøktresultatene dine, og avslutt treningsøkten og gå
tilbake til manuell modus.
Endre volumnivået på
konsollen ved å trykke på
knappene for volumøkning/
volumreduksjon.
17
6. Slå på viften hvis ønskelig.
3. Start treningsøkten.
Viften har flere hastighetsinnstillinger. Trykk på øk/
senk-vifteknappene flere
ganger for å velge en viftehastighet eller for å slå av viften.
Trykk på Begin (start) -knappen eller start å tråkke
for å starte treningsøkten.
Merk: Hvis pedalene ikke beveger seg i ca.
30 sekunder, slår viften seg av automatisk.
Hver treningsøkt er delt inn i segmenter. Ett motstandsnivå og en målhastighet er programmert for
hvert segment. Merk: Det samme motstandsnivået
og/eller målhastigheten kan programmeres for
påfølgende segmenter.
7.Når du er ferdig med å trene, vil konsollen slå
seg av automatisk.
Motstandsnivået og målhastigheten for det første
segmentet vises på skjermen og matrisen.
Hvis pedalene ikke beveger seg i flere sekunder,
hører man en serie med toner, konsollen stopper,
og tiden blinker på skjermen.
Under
treningsøkten
vil profilen på
hastighetsfanen vise
Profil
fremdriften
din. Det
blinkende
segmentet av profilen representerer det
nåværende segmentet av treningsøkten. Høyden
på det blinkende segmentet angir målhastigheten
for det nåværende segmentet.
Hvis pedalene ikke beveger seg i flere minutter,
slås konsollen av og skjermen nullstilles.
SLIK BRUKER DU EN MEDFØLGENDE
TRENINGSØKT
1.Slå på konsollen.
Begynn å tråkke eller trykk på en knapp på konsollen for å slå på konsollen.
På slutten av hvert segment av treningsøkten hører
man en serie med toner, og neste segment av profilen begynner å blinke.
Når du slår på konsollen, slås skjermen på og konsollen er klar til bruk.
Hvis et annet motstandsnivå er programmert for
neste segment, vises motstandsnivået på skjermen
og motstandsnivået endrer seg.
2. Velg en medfølgende treningsøkt.
For å velge en medfølgende treningsøkt, trykk på
knappen for ønskede Onboard Workouts (medfølgende treningsøkter) flere ganger til ønsket
treningsøkt vises på skjermen.
Hvis en annen målhastighet er programmert for
neste segment, vises målhastigheten i matrisen i
noen sekunder for å varsle deg.
Når du trener, blir du bedt om å holde tråkkehastigheten nær målhastigheten for det nåværende
segmentet. Når en oppoverpekende pil vises på
skjermen, øk tempoet. Når en pil nedoverpekende pil vises på skjermen, reduser tempoet. Når
ingen pil vises, oppretthold ditt nåværende tempo.
Når du velger en medfølgende treningsøkt,
viser skjermen varigheten av treningsøkten eller
omtrentlig antall kalorier som skal brennes under
treningsøkten. En profil av hastighetsinnstillingene
for treningsøkten vises i matrisen.
18
SLIK BRUKER DU LYDSYSTEMET
VIKTIG: Målhastigheten er kun ment å gi motivasjon. Din faktiske tråkkehastighet kan være
tregere enn målhastigheten. Pass på å tråkke i
en hastighet som er behagelig for deg.
For å spille musikk eller lydbøker via lydsystemet på
konsollen mens du trener, plugg en 3,5 mm hann- til
3,5 mm hannlydkontakt (ikke inkludert) i kontakten
på konsollen og til en kontakt på din personlige lydspiller; sørg for at lydkontakten er helt tilkoblet.
Merk: For å kjøpe en lydkontakt, se din lokale
elektronikkbutikk.
Hvis motstandsnivået for det nåværende segmentet er for høyt eller for lavt, kan du manuelt
overstyre innstillingen ved å trykke på Quick
Resistance (hurtigmotstands) -knappene. VIKTIG:
Når det nåværende segmentet av treningsøkten avsluttes, justeres pedalene automatisk til
motstandsnivået som er programmert for neste
segment.
Deretter trykker du på avspillingsknappen på din personlige
lydspiller. Juster volumnivået
ved å øke volumet og redusere
knappene på konsollen eller
volumkontrollen på din personlige lydspiller.
Treningsøkten fortsetter på denne måten til det
siste segmentet slutter.
For å stoppe konsollen midlertidig, trykk på Home
(hjem) -knappen eller End (avslutt) -knappen,
eller bare stopp å tråkke. Når konsollen er satt på
pause, blinker tiden på skjermen. For å fortsette
treningsøkten din, bare fortsett å tråkke.
DET VALGFRIE PULSBELTET
Hvorvidt målet
ditt er å forbrenne fett
eller å styrke
ditt hjerte-karsystem, er
nøkkelen til å
oppnå de beste
resultatene å
opprettholde
riktig puls under
treningsøktene. Det valgfrie pulsbeltet gjør det mulig
å kontinuerlig overvåke pulsen mens du trener, og
hjelper deg med å nå dine personlige treningsmål.
For å kjøpe et pulsbelte, se forsiden av denne
håndboken.
Trykk på Home-knappen eller End-knappen flere
ganger for å stoppe treningsøkten, se treningsøktresultatene dine, og avslutt treningsøkten og gå
tilbake til standardmenyen.
4. Følg fremdriften på skjermen.
Se trinn 4 på side 16.
5. Mål pulsen hvis ønskelig.
Se trinn 5 på side 17.
6. Slå på viften hvis ønskelig.
Merk: Konsollen er kompatibel med alle BLUETOOTH
Smart-pulsmålere.
Se trinn 6 på side 18.
7.Når du er ferdig med å trene, vil konsollen slå
seg av automatisk.
Se trinn 7 på side 18.
19
SLIK KOBLER DU SMART-ENHETEN DIN TIL
KONSOLLEN
4.Koble Smart-enheten fra konsollen hvis
ønskelig.
Konsollen støtter BLUETOOTH-tilkoblinger til Smartenheter via iFit-appen og til kompatible pulsmålere.
Merk: Andre BLUETOOTH-tilkoblinger støttes ikke.
For å koble Smart-enheten fra konsollen, trykk
og hold Bluetooth Smart-knappen på konsollen
i 5 sekunder; lysdioden på konsollen lyser mens
knappen holdes inne og slås av når knappen slippes ut.
1.Last ned og installer iFit-appen på Smartenheten din.
Merk: Alle BLUETOOTH-tilkoblinger mellom konsollen og andre enheter (inkludert Smart-enheter,
pulsmålere osv.) kobles fra.
På din iOS® eller Android™ Smart-enhet, åpner
du App Store℠- eller Google Play™-butikken,
søker etter den gratis iFit-appen, og installerer
deretter appen på Smart-enheten. Pass på
at BLUETOOTH-alternativet er aktivert på
Smarttelefonen din.
SLIK KOBLER DU PULSMÅLEREN TIL
KONSOLLEN
Deretter åpner du iFit-appen og følger instruksjonene for å konfigurere en iFit-konto og tilpasse
innstillingene.
Konsollen er kompatibel med alle BLUETOOTH
Smart-pulsmålere.
For å koble BLUETOOTH Smart-pulsmåleren til konsollen, trykk på Bluetooth Smart-knappen på konsollen.
Når en tilkobling er opprettet, blinker lysdioden på
konsollen i rødt to ganger.
2.Koble Smart-enheten til konsollen.
Følg instruksjonene i iFit-appen for å koble Smartenheten til konsollen.
Merk: Hvis det er mer enn en kompatibel pulsmåler
nær konsollen, kobles konsollen til pulsmåleren med
det sterkeste signalet.
Når en tilkobling er opprettet, blinker lysdioden
på konsollen i blått. Trykk på Bluetooth Smartknappen på konsollen for å bekrefte forbindelsen;
lysdioden på konsollen blir så klar blå.
For å koble pulsmåleren fra konsollen, trykk og
hold Bluetooth Smart-knappen på konsollen inne i
5 sekunder; lysdioden på konsollen lyser mens knappen holdes og slås av når knappen slippes ut.
3. Ta opp og spore treningsøktinformasjonen din.
Følg instruksjonene i iFit-appen for å registrere og
spore treningsøktinformasjonen din.
Merk: Alle BLUETOOTH-tilkoblinger mellom konsollen
og andre enheter (inkludert Smart-enheter, pulsmålere
osv.) kobles fra.
20
SLIK ENDRER DU KONSOLLINNSTILLINGENE
3. Endre innstillinger etter behov.
1. Velg innstillingsmodus.
Units (enheter)—Den valgte måleenheten vises
på skjermen. For å endre måleenheten, trykk på
Enter-knappen flere ganger. For å se avstanden i
engelske mil, velger du ENGLISH. For å se avstanden i kilometer, velg METRIC.
For å velge innstillingsmodus, trykk på girknappen.
Innstillingsinformasjonen vises på skjermen.
Merk: Hvis du har valgt en treningsøkt, må
du avslutte treningsøkten før du kan velge
innstillingsmodus.
Merk: Versjonsnummeret til konsollprogramvaren
vil også vises på denne valgfrie skjermen.
2. Naviger innstillingsmodus.
Usage Information (bruksinformasjon)—
Skjermen viser totalt antall timer treningsmaskinen
har blitt brukt og total avstand (i engelsk
mil eller kilometer) som har blitt tråkket på
treningsmaskinen.
Når innstillingsmodus er valgt, vil matrisen på
skjermen vise flere valgfrie skjermer. Trykk på
økeknappen ved siden av Enter-knappen gjentatte
ganger for å velge ønsket valgfritt skjermbilde.
Contrast Level (kontrastnivå)—Det valgte
kontrastnivået vises på skjermen. For å justere
kontrastnivået, trykker du på øk/reduksjon-knappene for hurtigmotstand.
Den nedre delen av skjermen viser instruksjoner
for den valgte skjermen. Sørg for å følge instruksjonene som vises på nedre del av skjermen.
4. Avslutt innstillingsmodus.
Trykk på girknappen for å gå ut av
innstillingsmodus.
21
VEDLIKEHOLD OG FEILSØKING
VEDLIKEHOLD
Deretter fjernes
de fire angitte
M4 x 16mm
flathodeskruene (101) og
det nedre bakre
skjermdekselet
(68).
Regelmessig vedlikehold er viktig for optimal ytelse og
for å redusere slitasje. Kontroller og stram alle delene
hver gang treningsmaskinen brukes. Bytt ut slitte deler
umiddelbart.
For å rengjøre treningsmaskinen, bruk en fuktig klut
og en liten mengde mild såpe. VIKTIG: For å unngå
skade på konsollen, hold væsker vekk fra konsollen og hold konsollen ute av direkte sollys.
101
101
101
KONSOLLFEILSØKING
Hvis konsollen ikke slår seg på, må du kontrollere at
strømadapteren er helt tilkoblet.
Deretter dreier du den store remskiven (21) til en remskivemagnet (121) er justert med den røde bryteren
(116). Deretter løsner du, men fjerner ikke, M4 x 19mm
skruen (113), skyver den røde bryteren litt nærmere
eller vekk fra remskivemagneten, og strammer skruen
igjen.
Hvis konsollen ikke viser hjertepulsen din når du
holder pulsmåleren til håndtaket, eller hvis den viste
pulsmåleren ser ut til å være for høy eller for lav, se
trinn 5 på side 17.
Hvis du trenger en ny strømadapter, ring telefonnummeret på forsiden av denne håndboken.
VIKTIG: For å unngå skade på konsollen, må du
bare bruke en regulert strømadapter som leveres
av produsenten.
SLIK JUSTERER DU DEN RØDE BRYTEREN
Hvis konsollen ikke viser korrekt tilbakemelding, bør
den røde bryteren justeres. For å justere den røde bryteren, må du først trekke ut strømadapteren.
21
121
113 116
Deretter kobler du inn strømadapteren og vrir den
store remskiven (21) i et øyeblikk. Gjenta disse handlingene om nødvendig, til konsollen viser korrekt
tilbakemelding. Deretter monterer du det nedre bakre
skjolddekslet.
22
SLIK TILPASSER DU KJØREBELTET
Finn deretter
den nedre justeringsskruen
(A). Stram den
nedre justeringsskruen med
fire omdreininger;
dette vil stramme
den store drivremmen (31).
Hvis pedalene glir mens du tråkker, selv om motstanden er justert til høyeste nivå, må drivremmen kanskje
justeres. For å justere drivremmen, trekk først ut
strømadapteren.
Deretter fjernes
de fire angitte
M4 x 16mm flathodeskruene (101)
og det nedre
bakre skjermdekselet (68).
101
B
31
A
28
101
Stå på treningsmaskinen og tråkk på den i et øyeblikk.
Hvis pedalene fortsatt glir, gå av treningsmaskinen og
finn den øvre justeringsskruen (B). Stram den øvre
justeringsskruen i to omdreininger; dette vil stramme
den smale drivremmen (28).
101
Stå på treningsmaskinen igjen og tråkk på den i et
øyeblikk. Hvis pedalene fortsatt glir, gå av treningsmaskinen og stram den nedre justeringsskruen (95)
i fire omdreininger; dette vil igjen stramme den store
drivrammen (31).
Når du har justert drivbeltene riktig, må du sette det
nedre bakre skjolddekslet på igjen.
23
RETNINGSLINJER FOR TRENINGSØVELSER
Brenne fett—For å brenne fett effektivt, må du trene
på et lav intensitetsnivå i en vedvarende tidsperiode.
I løpet av de første minuttene av treningen bruker
kroppen din kalorier fra karbohydrater som energi.
Etter noen minutters trening begynner kroppen å bruke
lagrede fettkalorier for energi. Hvis målet ditt er å forbrenne fett, må du justere intensiteten til treningen din
til pulsmåleren er nær det laveste tallet i treningssonen
din. For maksimal fettforbrenning, tren med
pulsmåleren nær det midterste tallet i treningssonen
din.
ADVARSEL:
Før du starter på
dette eller noe annet treningsprogram, kontakt
legen din. Dette er spesielt viktig for personer
over 35 år eller personer med eksisterende
helseproblemer.
Pulsmåleren er ikke en medisinsk enhet. Flere
faktorer kan påvirke nøyaktigheten av pulsavlesninger. Pulsmåleren er kun ment som
en treningshjelp for å bestemme pulstrender
generelt.
Aerob trening—Hvis målet ditt er å styrke hjertekar-systemet ditt, må du utføre aerob trening, som er
aktivitet som krever store mengder oksygen i lengre
perioder. For aerob trening, juster intensiteten på
treningen din inntil pulsen er nær det høyeste tallet i
treningssonen din.
Disse retningslinjene vil hjelpe deg med å planlegge
treningsprogrammet ditt. For mer informasjon om
trening, kjøp en god treningsbok eller hør med legen
din. Husk at riktig ernæring og tilstrekkelig hvile er
avgjørende for gode resultater.
RETNINGSLINJER FOR TRENINGSØKTER
TRENINGSINTENSITET
Oppvarming—Start med 5 til 10 minutter med strekk
og lett trening. En oppvarming øker kroppstemperaturen, pulsen og sirkulasjonen som forberedelse til
trening.
Hvorvidt målet ditt er å brenne fett eller å styrke
ditt hjerte-kar-system, er det viktig å trene med riktig intensitet for å oppnå resultater. Du kan bruke
pulsmåleren som veiledning for å finne riktig
intensitetsnivå. Tabellen nedenfor viser anbefalte
pulsmålinger for fettforbrenning og aerob trening.
Treningssoneøvelse—Tren i 20 til 30 minutter med
pulsmåleren i treningssonen din. (I løpet av de første
ukene av treningsprogrammet ditt må du ikke holde
pulsmåleren i treningssonen din i mer enn 20 minutter.) Pust jevnlig og dypt inn mens du trener; aldri hold
pusten.
Kjøl ned—Avslutt med 5 til 10 minutters strekking.
Strekking øker fleksibiliteten i musklene dine og bidrar
til å forhindre problemer etter trening.
TRENINGSFREKVENS
For å finne riktig intensitetsnivå, finn din alder nederst
i diagrammet (alder er avrundet til nærmeste ti år).
De tre tallene som er oppført over din alder, definerer
“treningssonen” din. Det laveste tallet er pulsmåleren
for fettforbrenning, det midterste tallet er pulsmåleren
for maksimal fettforbrenning, og det høyeste tallet er
pulsmåleren for aerob trening.
For å opprettholde eller forbedre tilstanden din, fullfør
tre treningsøkter hver uke, med minst en hviledag
mellom treningsøktene. Etter noen måneder med
vanlig trening, kan du fullføre opptil fem treningsøkter
hver uke, hvis ønskelig. Husk at nøkkelen til suksess
er å få treningen til å bli en vanlig og hyggelig del av
hverdagen.
24
FORESLÅTTE STREKKINGER
Den riktige formen for flere grunnleggende strekkinger er vist til høyre. Beveg deg sakte mens du strekker; aldri
sprett.
1. Strekking fra tærne
1
Stå med knærne litt bøyd og bøy deg sakte fremover fra hoftene dine.
La ryggen og skuldrene slappe av når du kommer ned mot tærne
så langt som mulig. Hold, og tell til 15, og slapp av. Gjenta 3 ganger.
Strekker: Hamstringene, baksiden av knær og rygg.
2. Strekking av hamstringene
Sitt med et bein utstrakt. Ta sålen til motsatt fot mot deg og hvil den
mot det indre låret på det utstrakte beinet. Len deg så langt frem mot
tærne som mulig. Hold, og tell til 15, og slapp av. Gjenta 3 ganger for
hvert bein. Strekker: Hamstringene, nedre rygg og lysken.
2
3. Strekking av leggmusklene/akilleshælene
Med ett bein foran det andre, len deg frem og plasser hendene mot
en vegg. Hold bakbeinet rett og bakfoten din flatt på gulvet. Bøy det
fremre beinet, len deg fremover og beveg hoftene mot veggen. Hold,
og tell til 15, og slapp av. Gjenta 3 ganger for hvert bein. For å forårsake ytterligere strekking av akilleshælene, bøy det bakre beinet ditt
også. Strekker: Leggmuskler, akillessene og anklene.
3
4. Strekkinger av quadriceps
4
Med en hånd mot en vegg for balanse, len deg tilbake og ta tak i en
fot med den andre hånden. Ta hælen så nær baken som mulig. Hold,
og tell til 15, og slapp av. Gjenta 3 ganger for hvert bein. Strekker:
Quadriceps og hoftemuskler.
5. Strekking av indre lår
Sitt med fotsålene vendt inn mot hverandre og knærne dine vendt
utover. Trekk føttene mot lysken din så langt som mulig. Hold, og
tell til 15, og slapp av. Gjenta 3 ganger. Strekker: Quadriceps og
hoftemuskler.
5
25
NOTATER
26
NOTATER
27
LISTE OVER DELER
Nr.
Antall
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3
2
2
1
1
1
2
1
Modell nr. PFEVEL71216.2 R0917A
Beskrivelse
Nr.
Antall
Ramme
Høyre pedalbase
Venstre pedalbase
Konsollbrakett
Konsoll
Nettbrettholder
Konsolldeksel
Høyre stabilisator
Venstre stabilisator
Høyre håndtak
Venstre håndtak
Skjolddeksel
Pulsgrep
Venstre håndtaksarm
Høyre håndtaksarm
Magnetbrakett
Løpehjul
Tilbehørstrau
Bytteaksel
Remskive, medium
Stor remskive
Høyre pedal
Venstre pedal
Høyre pedalbein
Venstre pedalbein
Koblingsarm
Skiveaksel
Lite drivbelte
Veivarm
Veiv
Stort drivbelte
Plate
Skivenav
Kjedehjul
Koblingsarm
Motstandsmotor
Motstandsskive
Motstandsarm
Motstandsblokk
Strømbeholder/Wire
Smal remskive
Klemme
Nøkkel
Magnetdeksel
Dekselbrakett
Venstre hjuldeksel
Høyre magnetskjold
Venstre magnetskjold
Ringskive
Venstre skjold
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
1
1
1
1
2
4
2
1
2
2
1
1
1
1
2
2
2
1
2
12
4
2
8
2
2
2
2
6
4
2
2
5
8
4
4
1
8
10
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
3
6
28
Beskrivelse
Høyre skjold
Frontdeksel
Bakdeksel
Tilbehørstraubase
Stabilisatorhette
Fot
Hjul
Høyre hjuldeksel
Håndtakhette
Grep
Venstre bakre håndtaksdeksel
Venstre fremre håndtaksdeksel
Høyre bakre håndtaksdeksel
Høyre fremre håndtaksdeksel
Bakre svingdeksel
Fremre svingdeksel
Boss
Nedre bakre skjermdeksel
Nivelleringsfot
Lite lager
Middels lager
Stort lager
Bøssing
Stort avstandsstykke
Lite avstandsstykke
M10 låsemutter
Veivskive
M8-skive
M6-skive
M5-mutter
M10 skulderbolt
M4 x 42mm skrue
Klips
M6 x 14mm skrue
M5 x 16mm skrue
M3.5 x 12mm skrue
M8 x 16mm skrue
Skiveskrue
M10 låsemutter
M10 x 55mm heks. bolt
akselskrue
Flens
Stift
M10 x 55mm bolt
Justeringsskrue
M8 x 15mm skrue
M8 skulderskrue
M8 x 30mm bolt
M8 låsemutter
M8 x 23mm skrue
Nr.
Antall
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
14
8
18
2
6
14
10
8
2
8
4
1
25
15
1
Beskrivelse
Nr.
Antall
M4 x 16mm flathodeskrue
M8 x 20mm skrue
Hetteskrue
M6 x 110mm skrue
M8 x 25mm skrue
M4 x 16mm skrue
M4 x 22mm skrue
M6 x 12mm skrue
M8 x 86mm skrue
M10 x 20mm skrue
#8 x 16mm skrue
M8 skrue
M4 x 19mm skrue
M4 x 12mm skrue
Hovedkabel
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
*
*
1
1
1
2
2
2
1
1
1
2
2
2
–
–
Beskrivelse
Rød bryter/Ledning
Pulskabel
Strømadapter
Veivdekselskive
Skråhette
Magnetskive
Fjær
Rammeatskiller
Akselskive
Selvjusterende lager
M8 liten skive
Sprengring
Brukerhåndbok
Monteringsverktøy
Merk: Spesifikasjonene kan endres uten varsel. For informasjon om bestilling av reservedeler, se bakdekselet til
denne håndboken. *Disse delene er ikke illustrert.
29
77
71
108 120
23
87
84
3
102
73 87
108
79
127
35
79
100 126
84
71
91
73
78
87
30
89
31
29
43
14
94
78
22
76
70
96
2
113 116
70
75 95
95
108
72
1
42
43
27
30
17
41
32
21 121 74
87
25
90
70
93 85
33
78
120
119
85
26
88
70
92
125
73
74
40
43
29
89
90
100
100
17
7
87
85 71
28
24
79
84
71
73
6
77
87
70
26
78
112
70
87
78
125
87
88
100
126
33
127
88
32
113
107
12
84
106
79
13
111
97
98
73
35 34
124
113
4
122
16
102
94
106
93 73
91
119
92
19
38 36
78
80 99 97
39
20
70
86 37
75
76
72
70
123
70
70 15
96
109
80
5
UTVIDET TEGNING A
Modell nr. PFEVEL71216.2 R0917A
31
55
101
18
83
113
54
101
53
83
69
103
83
114
101
106
56
68
103
49
101
113
46
113
83
103
113
103
81
57
56
110 106 113
113 103
114
114
45
101
99
114
9 110
101
114
44
48
60
55
83
83
83
113
82
113
69
113
65
110
82 113
83
101
59
61
113
50
105
67
8
56
81 113
106
110
56 106
113
82
66
99
57
58
103
113
65
82
101
11
106
51
52
104
62
115
113
59
47
103
103
49
104
63
107
117
103
44
10
105
118
67
64
60
107
66
106
UTVIDET TEGNING B
Modell nr. PFEVEL71216.2 R0917A
BESTILLE BYTTEDELER
For å bestille byttedeler, se forsiden av denne håndboken. For å hjelpe oss med å hjelpe deg, vær forberedt på å
gi følgende informasjon når du kontakter oss:
• modellnummer og serienummer for produktet (se forsiden av denne håndboken)
• navnet på produktet (se forsiden av denne håndboken)
• n
økkelnummeret og beskrivelse av byttedelene (se LISTEN OVER DELER og DEN UTVIDEDE TEGNINGEN
nær slutten av denne håndboken)
INFORMASJON OM RESIRKULERING
Dette elektroniske produktet må ikke kastes i kommunalt avfall. For å bevare miljøet, må dette produktet resirkuleres etter dets brukstid, slik det er
påkrevd av loven.
Bruk resirkuleringsanlegg som er autorisert til å samle inn denne typen avfall i
ditt område. Ved å gjøre det, vil du bidra til å bevare naturressurser og forbedre
europeiske standarder for miljøvern. Hvis du trenger mer informasjon om sikker
og korrekt avhending, kontakt ditt lokale bykontor eller firmaet der du kjøpte dette
produktet.
Del nr. 397400 R0917A
© 2017 ICON Health & Fitness, Inc.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement