KTM 990 Adventure AU GB 2011 Travel Bike Användarmanual

KTM 990 Adventure AU GB 2011 Travel Bike Användarmanual
BRUKSANVISNING 2011
990 Adventure EU
990 Adventure AUS/UK
990 Adventure R EU
990 Adventure R AUS/UK
990 Adventure R FR
Art.nr 3211657sv
KÄRA KTM-KUND
1
Vi gratulerar dig till ditt köp av en KTM motorcykel. Du äger nu en modern, sportig motorcykel som du kommer ha mycket glädje av om
du tar hand om den och sköter den på rätt sätt.
KÄRA KTM-KUND
Vi önskar dig mycket nöje med den när du kör!
Notera ditt fordons serienummer.
Chassinummer (
Motornummer (
Nyckelnummer (
s 16)
Återförsäljarens stämpel
s 17)
s 17)
Vid tryck motsvarade bruksanvisningen seriens senaste version. Små avvikelser p.g.a. vidareutveckling av motorcyklarnas konstruktion
kan ej helt uteslutas.
Samtliga uppgifter är ej bindande. KTM-Sportmotorcycle AG förbehåller sig framför allt rätten att ändra och/eller stryka teknisk information, priser, färger, former, material, service, konstruktioner, utrustning och dyl utan ersättning eller förvarning, samt att anpassa dessa till
lokala företeelser och ställa in tillverkningen av en viss modell utan förvarning. KTM ansvarar ej för leveransmöjligheter, avvikelser från
bilder och beskrivningar eller för tryckfel och andra fel. De avbildade modellerna innehåller delvis speciell utrustning som ej ingår i standardleveransen.
KÄRA KTM-KUND
© 2010 KTM-Sportmotorcycle AG, Mattighofen Österrike
Alla rättigheter förbehålles
Eftertryck, även utdrag, samt duplicering av all typ får endast göras efter upphovsrättsinnehavarens medgivande.
ISO 9001(12 100 6061)
KTM använder kvalitetsstyrningsrutiner enligt kvalitetsstandarden ISO 9001 för att uppnå högsta möjliga produktkvalitet.
Utfärdat av: TÜV Management Service
KTM-Sportmotorcycle AG
5230 Mattighofen, Österrike
2
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
FRAMSTÄLLNINGSMEDEL ......................................................... 7
VIKTIG UPPLYSNING .................................................................. 8
FORDONSBILD .......................................................................... 12
Fordonsbild, sett framifrån, vänster sida (översikt)................. 12
Fordonsbild, sett bakifrån, höger sida (översikt)..................... 14
SERIENUMMER ......................................................................... 16
Chassinummer........................................................................ 16
Typskylt................................................................................... 16
Motornummer ......................................................................... 17
Nyckelnummer ........................................................................ 17
Gaffelns artikelnummer........................................................... 18
Fjäderbenets artikelnummer ................................................... 18
MANÖVERANORDNINGAR ....................................................... 19
Kopplingshandtag ................................................................... 19
Bromshandtag ........................................................................ 19
Ljusomkopplare ...................................................................... 20
Knapp för ljustuta.................................................................... 20
Blinkersomkopplare ................................................................ 21
Signalhornsknapp ................................................................... 21
Tändnings-/styrlås .................................................................. 22
Startspärr ................................................................................ 23
Nödavstängningsknapp .......................................................... 23
Elstartknapp ............................................................................ 24
Kombinationsinstrument ......................................................... 24
Kombinationsinstrument - funktionsknappar........................... 25
Kombinationsinstrument - varvtalsmätare .............................. 25
Kombinationsinstrument - kontrollampor ................................ 26
Kombinationsinstrument - display........................................... 27
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
3
Kombinationsinstrument - hastighetsmätare ..........................
Ställa in kilometer/engelsk mil ................................................
Kombinationsinstrument - klocka............................................
Ställa in klockan......................................................................
Kombinationsinstrument - visningsläge ODO .........................
Kombinationsinstrument - ställa in/återställa
visningsläge TRIP 1................................................................
Kombinationsinstrument - ställ in/återställ
visningsläge TRIP 2................................................................
Kombinationsinstrument - visningsläge TRIP F......................
Kombinationsinstrument - visningsläge
omgivningstemperatur ............................................................
Ställa in temperaturenhet........................................................
Kombiinstrument - varning för väghalka .................................
Kombinationsinstrument - temperaturmätare för
kylvätskan ...............................................................................
Uttag för elektriska tillbehör ....................................................
Varningsblinkerknapp/varningsblinkers ..................................
Öppna tanklocken...................................................................
Stänga tanklocken ..................................................................
Sadellås ..................................................................................
Låsa upp förvaringsfacket.......................................................
Låsa förvaringsfacket..............................................................
Öppna förvaringsfacket...........................................................
Stänga förvaringsfacket ..........................................................
Handtag ..................................................................................
Pakethållarplatta .....................................................................
Bränslekranar .........................................................................
Fotbromspedal........................................................................
28
28
29
29
30
30
31
32
32
32
33
34
34
35
35
37
37
38
38
39
39
40
40
41
41
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Växelspak ...............................................................................
Sidostöd ..................................................................................
Mittenstöd ...............................................................................
Passagerarfotpinne.................................................................
Verktyg som följer med fordonet.............................................
IDRIFTTAGANDE .......................................................................
Anvisningar för det första idrifttagandet ..................................
Köra in motorn ........................................................................
Lasta fordonet .........................................................................
KÖRANVISNING.........................................................................
Kontroll- och skötselarbeten inför varje idrifttagande..............
Starta motorcykeln..................................................................
Börja köra ...............................................................................
Växla, köra ..............................................................................
Inbromsning ............................................................................
Stanna, parkera ......................................................................
Fylla på bränsle ......................................................................
SERVICESCHEMA .....................................................................
Serviceschema .......................................................................
INSTÄLLNING AV CHASSIT ......................................................
Gaffel/fjäderben ......................................................................
Ställa in gaffelns kompressionsdämpning ..............................
Ställa in gaffelns returdämpning .............................................
Ställa in gaffelns fjäderförspänning.........................................
Kompressionsdämpning fjäderben .........................................
Ställa in fjäderbenets kompressionsdämpning, låg
hastighet .................................................................................
Ställa in fjäderbenets kompressionsdämpning, hög
hastighet .................................................................................
4
42
43
43
44
44
45
45
46
47
49
49
50
52
52
56
58
60
63
63
66
66
66
67
69
70
70
72
Ställa in fjäderbenets returdämpning ......................................
Ställa in fjäderbenets fjäderförspänning .................................
SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT .............................................
Lyfta upp fordonet på mellanstödet ........................................
Släppa ned fordonet från mittenstödet....................................
Avlufta gaffelbenen .................................................................
Rengöra gaffelbenens dammtätningar ...................................
Kontrollera styrhuvudets lagerspel .........................................
Demontera sidokåpa fram ......................................................
Montera sidokåpa fram ...........................................................
Demontera kylargallret............................................................
Montera kylargaller .................................................................
Ta bort sadeln .........................................................................
Montera sadeln .......................................................................
Ta av förvaringsfacket och häng det åt sidan ....................
Montera förvaringsfacket
...................................................
Demontera vänster bränsletank
........................................
Montera vänster bränsletank
.............................................
Kontrollera kedjans nedsmutsning..........................................
Rengöra kedjan ......................................................................
Kontrollera kedjespänningen ..................................................
Ställa in kedjespänningen.......................................................
Kontrollera kedja, bakdrev och framdrev ................................
Ställa in kopplingshandtagets utgångsläge ............................
Kontrollera/åtgärda hydraulkopplingens vätskenivå ...............
Demontera höger underredsskydd .........................................
Montera höger underredsskydd..............................................
Demontera underredsskyddet
...........................................
x
x
x
x
x
73
74
76
76
76
77
77
78
79
80
81
82
82
83
83
84
84
86
87
87
89
90
92
95
95
96
96
97
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Montera underredsskyddet
................................................ 97
BROMSAR .................................................................................. 98
ABS / låsningsfritt bromssystem (990 Adventure) .................. 98
Kontrollera bromshandtagets spel .......................................... 99
Ställa in bromshandtagets spel............................................. 100
Kontrollera bromsskivorna .................................................... 100
Kontrollera bromsvätskenivån i frambromsen ...................... 101
Fylla på frambromsens bromsvätska
.............................. 102
Kontrollera frambromsens bromsbelägg............................... 104
Kontrollera fotbromspedalens spel ....................................... 104
Kontrollera bromsvätskenivån i bakbromsen........................ 105
Fylla på bakbromsens bromsvätska
................................ 106
Kontrollera bakbromsens bromsbelägg ................................ 108
HJUL, DÄCK ............................................................................. 110
Demontera framhjulet
...................................................... 110
Montera framhjulet
.......................................................... 112
Demontera bakhjulet
....................................................... 113
Montera bakhjulet
............................................................ 115
Kontrollera bakhjulsnavets gummidämpare
.................... 117
Kontrollera däckens skick ..................................................... 118
Kontrollera lufttrycket i däcken.............................................. 119
Kontrollera ekrarnas spänning.............................................. 120
ELSYSTEM ............................................................................... 122
Demontera batteriet
......................................................... 122
Montera batteriet
............................................................. 123
Ladda batteriet
................................................................ 124
Byta huvudsäkring ................................................................ 126
Byta säkringar ABS (990 Adventure).................................... 128
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
5
Byta säkringar i säkringslådan..............................................
Demontera strålkastarmasken och strålkastaren .................
Montera strålkastarmasken och strålkastaren ......................
Byta halvljuslampa................................................................
Byta helljuslampa..................................................................
Byta lampa för positionsljuset i strålkastaren........................
Byta lampa för körriktningsvisaren........................................
Byta bakljuslampa.................................................................
Byta bromsljuslampa ............................................................
Kontrollera strålkastarens inställning ....................................
Ställa in strålkastarens räckvidd ...........................................
Aktivera/avaktivera tändningsnyckeln...................................
KYLSYSTEM.............................................................................
Kylsystem .............................................................................
Kontrollera frostskyddet och kylvätskenivån.........................
Tappa av kylvätska
..........................................................
Fylla på/avlufta kylsystemet
............................................
Kontrolera kylvätskenivån i expansionskärlet .......................
INSTÄLLNING AV MOTORN ....................................................
Kontrollera gasvajerns spel ..................................................
Ställa in gasvajerns spel
..................................................
Stickanslutning tändkurva.....................................................
Anpassa tändkurvan till bränslekvaliteten.............................
SERVICEARBETEN PÅ MOTORN...........................................
Kontrollera motoroljenivån ....................................................
Byta motorolja och oljefilter, rengöra oljesilarna ..............
Tappa av motorolja, göra rent oljesilar
............................
Demontera oljefiltret
........................................................
x
x
x
x
x
x
130
132
134
134
135
136
137
138
139
140
141
141
146
146
147
150
151
154
156
156
157
157
158
159
159
160
160
163
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Montera oljefiltret
.............................................................
Fylla på motorolja
............................................................
Fylla på motorolja .................................................................
RENGÖRING, SKÖTSEL..........................................................
Rengöra motorcykeln............................................................
Skydd inför vinterkörning ......................................................
FÖRVARING .............................................................................
Förvaring...............................................................................
Idrifttagande efter förvaring...................................................
FELSÖKNING ...........................................................................
BLINKKOD STARTSPÄRR .......................................................
BLINKKOD MOTORSTYRNING ...............................................
TEKNISK INFORMATION - MOTOR ........................................
Påfyllningsvolym - motorolja .................................................
Påfyllningsvolym - kylvätska .................................................
TEKNISK INFORMATION - ÅTDRAGNINGSMOMENT
MOTOR .....................................................................................
TEKNISK INFORMATION - CHASSI ........................................
Lampor..................................................................................
Däck......................................................................................
Påfyllningsvolym - bränsle ....................................................
TEKNISK INFORMATION - GAFFEL........................................
990 Adventure ......................................................................
990 Adventure R...................................................................
TEKNISK INFORMATION - FJÄDERBEN ................................
990 Adventure ......................................................................
990 Adventure R...................................................................
x
x
6
165
165
166
168
168
170
171
171
172
173
176
178
184
185
185
186
189
191
192
192
193
193
194
196
196
197
TEKNISK INFORMATION - ÅTDRAGNINGSMOMENT
CHASSI .....................................................................................
BRÄNSLEN, VÄTSKOR OCH OLJOR......................................
ÖVRIGA MEDEL .......................................................................
STANDARDER..........................................................................
INDEXFÖRTECKNING .............................................................
199
202
206
208
209
FRAMSTÄLLNINGSMEDEL
Symboler
Nedan förklaras symbolerna som används i bruksanvisningen.
Betecknar en väntad reaktion (t ex ett arbetssteg eller en funktion).
Betecknar en oväntad reaktion (t ex ett arbetssteg eller en funktion).
Alla arbeten med den här symbolen kräver expertis och tekniskt kunnande. För din egen säkerhet, överlåt dessa
arbeten till en auktoriserad KTM-verkstad! Där servas din motorcykel av skolad personal med specialverktyg på
bästa sätt.
Betecknar en sidhänvisning (mer information finns att läsa på den sidan).
Format
Nedan beskrivs de typsnittsformat som används i bruksanvisningen.
Egennamn
Betecknar ett egennamn.
Namn®
Betecknar ett registrerat namn.
Varumärke™
Betecknar ett varumärke.
7
VIKTIG UPPLYSNING
8
Avsedd användning
KTM sportmotorcyklar är designade och konstruerade för normal körning på allmänna vägar och i lätt terräng (på oasfalterade vägar). De
är dock inte konstruerade för tävlingsbanor.
Info
Motorcykeln är endast godkänd för allmän vägtrafik i ett homologerat utförande.
Service
För att fordonet ska fungera felfritt och för att undvika ökat slitage ska anvisningarna i bruksanvisningen angående service, skötsel,
anpassning av motor och chassi beaktas. Dålig anpassning av chassit kan leda till skador och brott på chassits komponenter.
Extremt tuffa förhållanden som t ex mycket leriga och våta vägar kan leda till att vissa komponenter som drivsystemet eller bromsarna
slits mer än normalt. Detta innebär att servicearbete eller byte av slitdetaljer ibland måste göras före angivet intervall i serviceschemat.
Följ alltid de angivna inkörningstiderna och serviceintervallen. Detta förlänger din motorcykels livslängd.
Garanti
Arbetena i serviceschemat ska utföras på en auktoriserad KTM-verkstad och kvitteras i servicehäftet eftersom varje garanti annars upphör att gälla. Skador och följdskador som är förorsakade av manipulation och/eller ombyggnad av fordonet täcks inte av garantin.
Drivmedel
Använd endast bränslen och smörjmedel som anges i bruksanvisningen eller drivmedel enligt specifikation.
Reservdelar, tillbehör
För din egen säkerhets skull: Använd alltid sådana reservdelar och tillbehör som har godkänts eller rekommenderas av KTM. Låt en auktoriserad KTM-verkstad montera reservdelar och tillbehör. KTM ansvarar inte för andra produkter eller för skador som uppstår p g a att
andra produkter används.
Vissa reservdelar och tillbehör står angivna inom parantes vid respektive beskrivning. Kontakta din KTM-återförsäljare för mer information.
VIKTIG UPPLYSNING
9
De aktuella KTM PowerParts för ditt fordon hittar du på KTMs webbsida.
Internationell KTM-webbsida: http://www.ktm.com
Arbetsregler
Vissa arbeten kräver specialverktyg. Dessa följer inte med fordonet, men kan beställas med hjälp av de nummer som står inom parantes.
Till exempel: ventilfjäderlyftare (59029019000)
Vid montering ska ej återanvändbara detaljer (t ex självlåsande skruvar och muttrar, tätningar, tätningsringar, O-ringar, splintar, låsbrickor) ersättas med nya.
Om skruvsäkringsmedel (t ex Loctite®) används i ett skruvförband ska dess tillverkares anvisningar iakttas.
Sådana detaljer som ska återanvändas efter isärtagningen ska rengöras och kontrolleras med avseende på skador eller slitage. Skadade
eller slitna detaljer ska ersättas med nya.
Efter reparations- resp underhållsarbetena ska fordonets trafiksäkerhet säkerställas.
Transport
Observera
Risk för skador
–
Det parkerade fordonet kan rulla bort eller ramla omkull.
Parkera alltid fordonet på fast och slät mark.
Observera
Brandrisk
Vissa fordonsdelar blir mycket varma när fordonet är i drift.
–
Parkera inte fordonet i närheten av lätt brännbart eller lättantändligt material. Lägg inte några föremål över det driftsvarma fordonet.
Vänta alltid tills fordonet har svalnat.
–
Stäng av motorn och dra ut tändningsnyckeln.
–
Säkra motorcykeln med spännband eller andra lämpliga fästanordningar så att den inte kan ramla omkull eller rulla bort.
VIKTIG UPPLYSNING
10
Miljö
Mc-sporten är underbar och vi önskar förstås att du kan njuta av den i fulla drag. Ändå kan den leda till problem för miljön samt orsaka
konflikter med andra personer. Men genom ansvarsfullt bruk av motorcykeln kan man förhindra att dessa problem och konflikter uppstår.
För att säkerställa motorcykelsportens framtid ska man alltid förvissa sig om att man använder motorcykeln enligt gällande bestämmelser, visa miljömedvetande och respektera andra människors rättigheter.
Hänvisningar/varningar
Beakta alltid hänvisningar/varningar.
Info
På fordonet finns olika hänvisnings-/varningsskyltar. Ta inte bort några hänvisnings-/varningsskyltar. Om skyltarna saknas kan du
eller andra personer inte uppfatta farliga situationer och risk för skador föreligger.
VIKTIG UPPLYSNING
11
Risknivåer
Fara
Kännetecknar en risk som direkt eller med säkerhet leder till dödsfall eller svåra, kvarstående skador om inte lämpliga åtgärder
vidtas.
Varning
Kännetecknar en risk som sannolikt leder till dödsfall eller svåra skador om inte lämpliga åtgärder vidtas.
Försiktigt
Kännetecknar en risk som kan leda till lätta skador om inte lämpliga åtgärder vidtas.
Observera
Kännetecknar en risk som leder till avsevärda maskin- och materialskador om inte lämpliga åtgärder vidtas.
Varning
Kännetecknar en risk som kan leda till miljöskador om inte lämpliga åtgärder vidtas.
Bruksanvisning
–
Denna bruksanvisning ska läsas noggrant och fullständigt innan den första turen med motorcykeln görs. Den innehåller mycket information och många tips för en enklare körning och hantering av motorcykeln. Endast genom att läsa bruksanvisningen vet du hur du
bäst kan trimma motorcykeln efter dina behov och hur du kan skydda dig mot skador. Dessutom innehåller bruksanvisningen viktig
information om motorcykelns underhåll.
–
Bruksanvisningen är en viktig del av motorcykeln och måste överlämnas till den nya ägaren när motorcykeln säljs.
FORDONSBILD
12
Fordonsbild, sett framifrån, vänster sida (översikt)
3.1
B00550-10
FORDONSBILD
13
1
Kopplingshandtag (
s 19)
2
Verktyg som följer med fordonet (
3
Sadellås (
4
Pakethållarplatta (
5
Handtag (
6
Gaffel inställning av kompressionsdämpning
7
Bränslekranar (
8
Sidostöd (
9
Växelspak (
10
Fotpinne
11
Mittenstöd (
12
Passagerarfotpinne (
s 44)
s 37)
s 40)
s 40)
s 41)
s 43)
s 42)
s 43)
s 44)
FORDONSBILD
14
Fordonsbild, sett bakifrån, höger sida (översikt)
3.2
B00551-10
FORDONSBILD
15
1
Förvaringsfack
2
Ljusomkopplare (
2
Blinkersomkopplare (
2
Signalhornsknapp (
s 21)
2
Knapp för ljustuta (
s 20)
3
Varningsblinkerknapp/varningsblinkers (
4
Uttag för elektriska tillbehör (
5
Nödavstängningsknapp (
5
Elstartknapp (
6
Bromshandtag (
7
Tanklock
8
Fjäderben inställning av returdämpning
9
Fotbromspedal (
10
Oljesticka
11
Expansionsbehållare kylsystem
s 20)
s 21)
s 34)
s 23)
s 24)
s 19)
s 41)
s 35)
SERIENUMMER
16
Chassinummer
4.1
Chassinumret  är instansat på styrhuvudets högra sida.
Chassinumret finns även på typskylten.
100542-10
Typskylt
4.2
Typskylten  sitter på högra ramröret vid oljetanken.
100543-10
SERIENUMMER
17
Motornummer
4.3
Motornumret  är instansat på motorns vänstra sida under framdrevet.
100544-10
Nyckelnummer
4.4
Nyckelnumret Code number  anges på KEYCODECARD.
Info
Du behöver nyckelnumret om du vill beställa en reservnyckel. Förvara KEYCODECARD på ett säkert ställe.
Med den oranga programmeringsnyckeln aktiveras och avaktiveras den svarta
tändningsnyckeln. Förvara den orange programmeringsnyckeln på ett säkert ställe.
Den får endast användas för inlärnings- och programmeringsändamål.
700222-01
SERIENUMMER
18
Gaffelns artikelnummer
4.5
Gaffelns artikelnummer  är instansat på axelklämmans insida.
100545-10
Fjäderbenets artikelnummer
4.6
Fjäderbenets artikelnummer  är instansat på fjäderbenets överdel.
100546-10
MANÖVERANORDNINGAR
Kopplingshandtag
5.1
Kopplingshandtaget  sitter till vänster på styret.
Kopplingen manövreras hydrauliskt och efterjusteras automatiskt.
100505-10
Bromshandtag
5.2
Bromshandtaget  sitter till höger på styret.
Med bromshandtaget manövreras frambromsen.
100506-10
19
MANÖVERANORDNINGAR
20
Ljusomkopplare
5.3
Ljusomkopplaren  sitter till vänster på styret.
Möjliga tillstånd
Halvljus på – Ljusomkopplaren är tryckt nedåt. I detta läge är halvljus och
bakljus tända.
Helljus på – Ljusomkopplaren är tryckt uppåt. I detta läge är helljus och
bakljus tända.
100507-10
Knapp för ljustuta
5.4
Knappen för ljustutan  sitter till vänster på styret.
Möjliga tillstånd
• Knappen för ljustutan i utgångsläge
• Knappen för ljustutan intryckt – I detta läge manövreras ljustutan (helljus).
100508-10
MANÖVERANORDNINGAR
21
Blinkersomkopplare
5.5
Blinkersomkopplaren  sitter till vänster på styret.
Möjliga tillstånd
Körriktningsvisaren avstängd
Vänster körriktningsvisare på – Blinkersomkopplaren tryckt åt vänster.
Blinkersomkopplaren går tillbaka till mittläget igen efter manövreringen.
Höger körriktningsvisare på – Blinkersomkopplaren tryckt åt höger. Blinkersomkopplaren går tillbaka till mittläget igen efter manövreringen.
100509-10
Stäng av körriktningsvisaren genom att trycka blinkersomkopplaren mot höljet.
Signalhornsknapp
5.6
Signalhornsknappen  sitter till vänster på styret.
Möjliga tillstånd
• Signalhornsknapp
• Signalhornsknapp
100510-10
i utgångsläge
nedtryckt – I detta läge hörs signalhornet.
MANÖVERANORDNINGAR
22
Tändnings-/styrlås
5.7
Tändnings-/styrlåset  sitter framför den övre gaffelkronan.
Info
Tändningen får endast slås på med en svart tändningsnyckel.
Med den oranga programmeringsnyckeln aktiveras och avaktiveras den svarta
tändningsnyckeln.
Möjliga tillstånd
100511-10
Tändning av OFF – I detta läge är tändningsströmkretsen bruten. Den
gående motorn stängs av, den avstängda motorn startas inte. Den svarta
tändningsnyckeln kan dras ut.
Tändning på ON – I detta läge är tändningsströmkretsen sluten och
motorn kan startas.
Styrningen är blockerad – I detta läge är tändningströmkretsen bruten och
styrningen blockerad. Den svarta tändningsnyckeln kan dras ut.
MANÖVERANORDNINGAR
23
Startspärr
5.8
Den elektroniska startspärren skyddar fordonet mot obefogad användning.
När man drar ut tändningsnyckeln aktiveras startspärren automatiskt och motorelektroniken spärras.
Efter en minut börjar den röda varningslampan blinka med 15 sekunders intervall.
Den röda varningslampan kan även blinka för att indikera fel.
Info
400915-01
Tändningsnyckeln har elektroniska komponenter. Sätt aldrig mer än en tändningsnyckel på samma nyckelknippa. De kan störa varandra, vilket kan leda till problem.
Om man tappar en svart tändningsnyckel måste den avaktiveras för att skydda fordonet
mot obehörig användning.
Den andra svarta tändningsnyckeln är aktiverad vid leveransen.
Ytterligare två reservtändningsnycklar (nyckelnummer på KEYCODECARD) kan beställas
hos auktoriserade KTM-verkstäder. Nycklarna måste aktiveras innan de kan användas.
Nödavstängningsknapp
5.9
Nödavstängningsknappen  sitter till höger på styret.
Möjliga tillstånd
Nödavstängningsknapp av – I detta läge är tändningsströmkretsen bruten.
Den gående motorn stängs av, motorn kan inte startas.
Nödavstängningsknapp på – Detta läge behövs för körningen, tändningsströmkretsen är sluten.
100547-10
MANÖVERANORDNINGAR
24
Elstartknapp
5.10
Elstartknappen  sitter till höger på styret.
Möjliga tillstånd
• Elstartknappen
• Elstartknappen
i utgångsläget
nedtryckt – I detta läge manövreras elstartmotorn.
100548-10
Kombinationsinstrument
5.11
Kombinationsinstrumentet sitter framför styret.
Kombinationsinstrumentet är uppdelat i 4 funktionsområden.
 Funktionsknappar
 Varvtalsmätare
 Kontrollampor
 Display
400913-10
MANÖVERANORDNINGAR
25
Kombinationsinstrument - funktionsknappar
5.12
Med MODE  kan man skifta visningsläge.
Möjliga visningslägen är körd vägsträcka (ODO), tripmaster 1 (TRIP 1),
tripmaster 2 (TRIP 2) och omgivningstemperatur.
Med SET  återställs funktionen tripmaster 1 (TRIP 1) och tripmaster 2 (TRIP 2) till 0.0.
(990 Adventure)
Med knappen  kan man stänga av ABS.
(990 Adventure R)
Knapp  har ingen funktion.
400914-10
Kombinationsinstrument - varvtalsmätare
5.13
Varvtalsmätaren  visar motorns varvtal i varv per minut.
Den röda markeringen  visar inom vilket område motorns varvtal är för högt.
400916-10
MANÖVERANORDNINGAR
26
Kombinationsinstrument - kontrollampor
5.14
Kontrollamporna ger extra information om motorcykelns status.
Möjliga tillstånd
Kontrollampan för körriktningsvisarna blinkar med grönt ljus i en blinkningsrytm – Körriktningsvisaren är påslagen.
Kontrollampan för tomgång lyser med grönt ljus – Växellådan ligger i friläge.
Kontrollampan för helljus lyser med blått ljus – Helljuset är tänt.
400917-01
Temperaturvarningslampan lyser med rött ljus – Kylvätsketemperaturen
har nått ett kritiskt värde.
Bränslevarningslampan lyser med orangefärgat ljus – Bränslenivån har
nått reservmärket. Displayen kopplas om till TRIP F.
Oljetrycksvarningslampan lyser röd – Oljetrycket är för lågt.
FI varningslampan (MIL) lyser/blinkar med orangefärgat ljus – OBD (diagnossystemet) har identifierat ett emissions- och säkerhetsrelaterat fel.
Kontrollampan för startspärr lyser/blinkar med rött ljus – Status- eller felmeddelande för startspärren/larmet.
Batterivarningslampan lyser med rött ljus – För låg spänning i elsystemet.
(990 Adventure)
ABS-varningslampan lyser/blinkar med rött ljus – Status- eller felmeddelande för ABS (låsningsfritt bromssystem).
MANÖVERANORDNINGAR
Kombinationsinstrument - display
5.15
När tändningen slås på tänds alla displaysegment under en sekund för ett funktionstest.
400892-01
LEnGth
Efter funktionstestet av displayen visas hjulomkretsen LEnGth under en sekund.
Info
2205 motsvarar omkretsen för 21"-framhjulet med seriedäck.
Därefter skiftar displayen till det senaste aktiva visningsläget.
400837-01
27
MANÖVERANORDNINGAR
Kombinationsinstrument - hastighetsmätare
5.16
Hastigheten  visas som kilometer i timmen (km/h) eller engelska mil i timmen (mph).
400838-10
Ställa in kilometer/engelsk mil
5.17
Info
När man byter enhet raderas inte värdet ODO utan det räknas om till den nya enheten.
Genomför nationella inställningar.
Krav
Motorcykeln står.
28
MANÖVERANORDNINGAR
29
–
Slå på tändningen genom att vrida den svarta tändningsnyckeln till läget ON
.
–
Tryck på MODE flera gånger tills visningsläget ODO har aktiverats.
–
Håll MODE intryckt tills visningsläget ändras från km/h till mph eller från mph till km/h.
400893-10
Kombinationsinstrument - klocka
5.18
Klockan visas vid  på displayen.
Info
Klockan måste ställas om batteriet har varit bortkopplat eller om säkringen har varit
urmonterad.
400893-11
Ställa in klockan
5.19
Krav
Motorcykeln står.
MANÖVERANORDNINGAR
–
Slå på tändningen genom att vrida den svarta tändningsnyckeln till läget ON
–
Tryck på MODE flera gånger tills visningsläget ODO har aktiverats.
–
Håll MODE och SET intryckta samtidigt.
30
.
Klockan börjar blinka.
400893-12
–
Ställ in timmarna med MODE.
–
Ställ in minuterna med SET.
–
Håll MODE och SET intryckta samtidigt.
Klockan har ställts.
Kombinationsinstrument - visningsläge ODO
5.20
I visningsläget ODO visas den körda vägsträckan i kilometer eller engelska mil.
Info
Detta värde bibehålls även när batteriet lossas och/eller när en säkring går sönder.
400839-01
Kombinationsinstrument - ställa in/återställa visningsläge TRIP 1
5.21
Info
Mätaren för körd dagssträcka TRIP 1 går alltid och räknar till 999.9.
Mätaren för körd dagssträcka kan användas för att mäta sträckan under en åktur eller avståndet mellan två mackstopp. Om värdet 999.9 överskrids börjar mätaren om på 0.0.
MANÖVERANORDNINGAR
–
Slå på tändningen genom att vrida den svarta tändningsnyckeln till läget ON
–
Tryck på MODE flera gånger tills visningsläget TRIP 1 har aktiverats.
–
Håll SET intryckt.
31
.
Visningsläget TRIP 1 står på 0.0.
400840-01
Kombinationsinstrument - ställ in/återställ visningsläge TRIP 2
5.22
Info
Mätaren för körd dagssträcka TRIP 2 går alltid och räknar till 999.9.
Mätaren för körd dagssträcka kan användas för att mäta sträckan under en åktur eller avståndet mellan två mackstopp. Om värdet 999.9 överskrids börjar mätaren om på 0.0.
–
Slå på tändningen genom att vrida den svarta tändningsnyckeln till läget ON
–
Tryck på MODE flera gånger tills visningsläget TRIP 2 har aktiverats.
–
Håll SET intryckt.
Visningsläget TRIP 2 står på 0.0.
400841-01
.
MANÖVERANORDNINGAR
32
Kombinationsinstrument - visningsläge TRIP F
5.23
När bränslenivån når reservmärket skiftar visningsläget automatiskt till TRIP F och börjar
att räkna från 0.0 oberoende av vilket visningsläge som var aktiverat innan.
Info
Samtidigt som TRIP F visas tänds bränslevarningslampan.
400842-01
Kombinationsinstrument - visningsläge omgivningstemperatur
5.24
Omgivningstemperaturen  visas i °C resp. °F.
400893-13
Ställa in temperaturenhet
5.25
Krav
Motorcykeln står.
MANÖVERANORDNINGAR
33
–
Slå på tändningen genom att vrida den svarta tändningsnyckeln till läget ON
–
Tryck på knappen MODE tills omgivningstemperaturen är aktiv.
–
Håll MODE intryckt tills visningsläget ändras från °C till °F eller från °F till °C.
.
400893-14
Kombiinstrument - varning för väghalka
5.26
När issymbolen visas är risken för väghalka större.
Issymbolen visas på displayen när omgivningstemperaturen har sjunkit under det
angivna värdet.
Temperatur
3 °C
Issymbolen försvinner från displayen när omgivningstemperaturen har stigit över det
angivna värdet igen.
Temperatur
400894-10
4 °C
MANÖVERANORDNINGAR
34
Kombinationsinstrument - temperaturmätare för kylvätskan
5.27
Temperaturmätaren på displayen har tolv liggande staplar. Ju fler staplar som lyser desto
varmare är kylvätskan. När den översta stapeln tänds börjar alla staplar att blinka och temperaturvarningslampan tänds.
Möjliga tillstånd
• Motorn är kall – Upp till fem staplar lyser.
• Motorn är driftsvarm – Sex till elva staplar lyser.
• Motorn är het – Alla tolv staplarna blinkar.
400617-01
Uttag för elektriska tillbehör
5.28
Uttaget  för elektriska tillbehör sitter till vänster bredvid kombinationsinstrumentet.
Det är anslutet till batteriet utan några extra brytare.
Uttag för elektriska tillbehör
B00116-10
Spänning
12 V
Max. strömförbrukning
10 A
MANÖVERANORDNINGAR
35
Varningsblinkerknapp/varningsblinkers
5.29
Varningsblinkerknappen  sitter till vänster bredvid kombinationsinstrumentet.
Varningsblinkers används för att indikera nödsituationer.
Info
Varningsblinkers kan aktiveras och avaktiveras med påslagen tändning eller senast
30 sekunder efter att tändningen slagits av.
Aktivera inte varningsblinkers längre än absolut nödvändigt, annars laddas batteriet
ur.
B00116-11
Möjliga tillstånd
Varningsblinkers från
Varningsblinkers till – Alla fyra körriktningsvisarna, varningsblinkerknappen
och den gröna blinkerkontrollampan i kombinationsinstrumentet blinkar.
Öppna tanklocken
5.30
Fara
Brandrisk
Bränslet är lättantändligt.
–
Fyll inte på bränsle i närheten av öppen eld eller brinnande cigaretter. Stäng alltid av motorn när du ska fylla på bränsle. Se till
att inget bränsle spills på heta fordonsdelar. Torka genast bort utspillt bränsle.
–
Bränslet i bränsletanken utvidgas när det blir varmt och kan tränga fram vid överfyllning. Följ tankningsanvisningarna.
MANÖVERANORDNINGAR
36
Varning
Risk för förgiftning
–
Bränsle är giftigt och hälsovådligt.
Låt inte huden, ögonen och kläderna komma i kontakt med bränslet. Andas inte in bränsleångor. Vid kontakt med ögonen,
spola med vatten och kontakta läkare omedelbart. Vid hudkontakt ska huden rengöras omedelbart med tvål och vatten. Om
bränsle har svalts, kontakta läkare omedelbart. Kläder som har kommit i kontakt med bränsle ska bytas. Förvara bränslet korrekt i en lämplig behållare och utom räckhåll för barn.
Varning
Risk för miljöskador
–
Icke fackmässig hantering av bränsle innebär risk för miljöskador.
Bränslet får inte hamna i grundvattnet, marken eller avloppssystemet.
–
Fäll upp skyddet  på tanklocket och stick in tändningsnyckeln i låset.
Obs!
Risk för materiella skador
–
302078-10
Tändningsnyckeln går av.
Tryck på tanklocket för att avlasta tändningsnyckeln. Om tändningsnyckeln är skadad måste den bytas ut.
–
Vrid tändningsnyckeln medsols 90°.
–
Fäll upp tanklocket, dra ut tändningsnyckeln och öppna det andra tanklocket.
–
Dra ut tändningsnyckeln.
Info
Motorcykeln har två bränsletankar och två påfyllningsstutsar. Bränsletankarna
är sammankopplade med en ledning för nivåutjämning.
Tanklocken har ett ventilationssystem.
MANÖVERANORDNINGAR
37
Stänga tanklocken
5.31
Varning
Brandfara
–
Bränslet är lättantändligt, giftigt och hälsovådligt.
Kontrollera att tanklocket är ordentligt låst när du har stängt det. Byt kläder
som kommit i kontakt med bränslet. Tvätta genast av hudområden med tvål
och vatten.
–
Tryck igen tanklocken tills de går i lås.
–
Stäng igen skydden.
100515-10
Sadellås
5.32
Sadellåset  sitter i vänster sidokåpa under sadeln.
Med sadellåset låser man sadeln och låser och låser upp förvaringsfacket.
Möjliga tillstånd
•  Förvaringsfacket är låst
•  Förvaringsfacket är upplåst
•  Sadeln är upplåst
Sadellåset kan låsas med tändningsnyckeln.
100517-10
MANÖVERANORDNINGAR
Låsa upp förvaringsfacket
5.33
–
Stick in tändningsnyckeln i sadellåset.
–
Vrid tändningsnyckeln till läge .
–
Dra ut tändningsnyckeln.
–
Stick in tändningsnyckeln i sadellåset.
–
Vrid tändningsnyckeln till läge .
–
Dra ut tändningsnyckeln.
100518-10
Låsa förvaringsfacket
5.34
100519-10
38
MANÖVERANORDNINGAR
39
Öppna förvaringsfacket
5.35
–
Lås upp förvaringsfacket. (
s 38)
–
Tryck knappen  in mot sadeln samtidigt som du lyfter sadeln.
Info
Förvaringsfacket kan endast öppnas om det först har låsts upp med sadellåset.
100520-10
Stänga förvaringsfacket
5.36
–
Tryck ned locket baktill tills det hörs att det går i lås.
Info
Förvaringsfacket kan öppnas igen, förutsatt att det inte har låsts med sadellåset.
–
100521-10
Lås förvaringsfacket. (
s 38)
MANÖVERANORDNINGAR
40
Handtag
5.37
Handtagen  används när motorcykeln ska förflyttas i trånga utrymmen.
En passagerare kan använda handtagen under körning.
B00553-10
Pakethållarplatta
5.38
Pakethållarplattan  sitter bakom sadeln.
På pakethållarplattan kan man sätta fast bottenplattan till ett väsksystem (tillval).
Pakethållarplattan får inte belastas med mer än max. angivna vikt.
Högsta tillåtna belastning av
pakethållarplattan
8 kg
Info
Beakta väsktillverkarens uppgifter.
B00553-20
MANÖVERANORDNINGAR
Bränslekranar
5.39
På varje bränsletank sitter det en bränslekran .
Info
Bränslekranarna måste alltid vara öppna under drift.
Bränslekranarna stängs endast när bränsletanken tas bort.
100524-10
Möjliga tillstånd
• Bränslekranarna stängda – De räfflade skruvarna har vridits medsols till stoppläget.
Nivån kan inte utjämnas och bränslet kan inte rinna från bränsletanken.
• Bränslekranarna är öppna – De räfflade skruvarna har vridits motsols till stoppläget.
Nivån kan utjämnas och bränslet kan rinna från bränsletanken.
Fotbromspedal
5.40
Fotbromspedalen  sitter framför den högra fotpinnen.
Med fotbromspedalen manövreras bakbromsen.
100525-10
41
MANÖVERANORDNINGAR
Växelspak
5.41
Växelspaken  är monterad till vänster på motorn.
100526-10
De olika växlarnas lägen framgår av bilden.
Neutral- eller friläget är mellan 1:ans och 2:ans växel.
100527-10
42
MANÖVERANORDNINGAR
43
Sidostöd
5.42
Sidostödet  sitter på vänster sida om fordonet.
Sidostödet är fungerar som stöd när motorcykeln parkeras.
Info
Under körning måste sidostödet vara uppfällt.
Sidostödet är sammankopplat med säkerhetsstartsystemet, beakta köranvisningarna.
100528-10
Möjliga tillstånd
• Sidostödet nedfällt – Fordonet kan ställas på sidostödet. Säkerhetsstartsystemet är
aktivt.
• Sidostödet infällt – Detta läge måste alltid användas under körning. Säkerhetsstartsystemet är inte aktivt.
Mittenstöd
5.43
Förutom sidostödet har fordonet även ett mittenstöd .
100529-10
MANÖVERANORDNINGAR
Passagerarfotpinne
5.44
Passagerarfotpinnarna är in- och utfällbara.
Möjliga tillstånd
• Passagerarfotpinnarna är infällda – För körning utan passagerare.
• Passagerarfotpinnarna är utfällda – För körning med passagerare.
100530-10
Verktyg som följer med fordonet
5.45
I förvaringsfacket under sadeln finns fordonets verktyg .
Förlängningen  kan sättas på vissa nycklar i verktygssatsen.
100531-10
44
IDRIFTTAGANDE
45
Anvisningar för det första idrifttagandet
6.1
Fara
Risk för olyckshändelser
–
Risk på grund av nedsatt körförmåga.
Ta inte fordonet i bruk om du har druckit alkohol, intagit läkemedel eller droger och därmed utgör en trafikfara eller inte är
fysiskt eller psykiskt i stånd att framföra fordonet.
Varning
Risk för kroppsskador
–
Att köra utan eller med bristfällig skyddsutrustning innebär en förhöjd säkerhetsrisk.
Kör inte utan skyddsutrustning (hjälm, kängor, handskar, byxor och jacka med skydd). Se till att skyddsutrustningen alltid är i
felfritt skick och uppfyller kraven i gällande bestämmelser.
Varning
Risk för omkullkörning
–
Nedsättning av köregenskaperna p g a olika mönster på fram- och bakhjulets däck.
Framhjul och bakhjul ska alltid ha däck med likartat mönster. Om däck med olika mönster används kan fordonet bli svårt att
kontrollera.
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Ej kontrollerbara köregenskaper om hjul/däck används som inte frigivits eller rekommenderats.
Använd endast hjul/däck som frigivits och rekommenderats av KTM enligt angiven hastighetsindex.
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Minskat väggrepp när däcken är nya.
Nya däck har en slät slitbana och därför inget komplett väggrepp. Slitbanan måste ruggas upp de första 200 kilometrarna. Kör
med måttlig hastighet i olika snedlägen. Komplett väggrepp nås först efter "inkörningen".
IDRIFTTAGANDE
46
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Bortfall av bromsverkan.
Om fotbromspedalen inte släpps nöts bromsbeläggen ner permanent. Bakhjulsbromsen kan sluta fungera helt genom överhettning. Ta bort foten från fotbromspedalen när du inte vill bromsa fordonet.
Info
Tänk på att andra människor kan störas av överdrivet buller när du använder ditt fordon.
–
Kontrollera att en auktoriserad KTM-verkstad har utfört de inspektionsarbeten som måste göras vid leveransen.
–
Läs hela bruksanvisningen innan du gör din första åktur med motorcykeln.
–
Lär känna manöveranordningarna.
–
Ställ in kopplingshandtagets utgångsläge. (
–
Ställ in bromshandtagets spel. (
–
Ställ in fotbromspedalens utgångsläge.
–
Testa att manövrera motorcykeln på en lämplig plats innan du gör en längre åktur. Försök även att köra så långsamt som möjligt och
att åka stående för att få bättre känsla för motorcykeln.
–
Håll fast i styret med båda händerna när du kör och låt fötterna vila på fotpinnarna.
–
Kör in motorn.
Leveransdokumentet och servicehäftet överlämnas till dig tillsammans med fordonet.
s 95)
s 100)
x
Köra in motorn
6.2
–
Under inkörningstiden ska de angivna värdena för motorvarvtal och motoreffekt inte överskridas.
IDRIFTTAGANDE
47
Specifikation
Max motorvarvtal
–
Under de första: 1 000 km
6 500 v/min
Efter de första: 1 000 km
9 500 v/min
Undvik att köra med fullt gaspådrag!
Lasta fordonet
6.3
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Ostabila köregenskaper.
Överskrid aldrig fordonets maximala totalvikt eller axellaster. Totalvikten motsvarar: en driftsklar och fulltankad motorcykel,
förare och passagerare med skyddskläder och hjälm, bagage.
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Ostabila köregenskaper om packväskan och/eller tankväskan har monterats fel.
Montera och säkra packväskan och tankväskan enligt tillverkarens instruktioner.
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Ostadiga köregenskaper vid hög hastighet.
Anpassa hastigheten till den extra vikten. Kör långsammare om din motorcykel har lastats med väskor eller annat bagage.
Max hastighet med bagage
130 km/h
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Packväskorna kan gå sönder.
Om din motorcykel har påmonterade packväskor, se till att följa tillverkarens uppgifter om maximal lastvikt.
IDRIFTTAGANDE
48
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Om bagaget förskjuts kan det bli svårare för andra vägtrafikanter att se dig.
Om bakljuset täcks över kan efterföljande trafikanter inte se dig tydligt, framför allt vid mörkerkörning. Kontrollera regelbundet
att bagaget sitter fast.
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Förändrade köregenskaper och längre bromssträcka vid tung packning.
Anpassa hastigheten till den extra vikten.
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Ostadiga köregenskaper om bagaget förskjuts.
Kontrollera regelbundet att bagaget sitter fast.
Varning
Risk för brännskador
–
Ett hett avgassystem kan skada bagaget (brännskador).
Fäst bagaget så att det inte kan skadas av det heta avgassystemet.
–
Om bagage ska tas med: se till att fästa bagaget så nära fordonets mitt som möjligt och att fördela bagaget jämnt mellan framhjulet
och bakhjulet.
–
Den maximala totalvikten och de maximala axellasterna får inte överskridas.
Specifikation
Maximal tillåten totalvikt
430 kg
Maximal tillåten axellast fram
200 kg
Maximal tillåten axellast bak
250 kg
KÖRANVISNING
49
Kontroll- och skötselarbeten inför varje idrifttagande
7.1
Info
Kontrollera alltid fordonet samt dess trafiksäkerhet innan du påbörjar en körning.
Fordonet måste vara i tekniskt felfritt skick när det körs.
–
Kontrollera motoroljenivån. (
–
Kontrollera bromsvätskenivån i frambromsen. (
s 159)
–
Kontrollera bromsvätskenivån i bakbromsen. (
–
Kontrollera frambromsens bromsbelägg. (
–
Kontrollera bakbromsens bromsbelägg. (
–
Kontrollera att bromssystemet fungerar korrekt.
–
Kontrollera kylvätskenivån i expansionskärlet. (
–
Kontrollera kedjans nedsmutsning. (
–
Kontrollera kedjespänningen. (
–
Kontrollera däckens skick. (
–
Kontrollera lufttrycket i däcken. (
–
Kontrollera att alla manöveranordningar är korrekt inställda och lätta att hantera.
–
Kontrollera elsystemets funktion.
–
Kontrollera att packningen sitter fast.
–
Sätt dig på motorcykeln och kontrollera backspegelns inställning.
–
Kontrollera bränslenivån.
s 101)
s 105)
s 104)
s 108)
s 154)
s 87)
s 89)
s 118)
s 119)
KÖRANVISNING
50
Starta motorcykeln
7.2
Fara
Risk för förgiftning
–
Motoravgaser är giftiga och kan leda till medvetslöshet och/eller dödsfall.
När motorn går krävs en tillräckligt kraftig ventilation. Motorn får inte startas eller köras i slutna utrymmen utan lämplig utsugning.
Försiktigt
Risk för olyckshändelser
hetsutrustning skadas.
–
Om fordonet används med urladdat batteri eller utan batteri kan elektroniska komponenter eller säker-
Använd aldrig fordonet med urladdat batteri eller utan batteri.
Observera
Motorskada
–
Höga varvtal vid kall motor minskar motorns livslängd.
Varmkör alltid motorn med låga varvtal.
KÖRANVISNING
51
–
Skjut nödavstängningsknappen till läget
.
–
Slå på tändningen genom att vrida den svarta tändningsnyckeln till läget ON
.
Efter att tändningen slagits på hörs bränslepumpen ca 2 sekunder. Samtidigt
genomförs ett funktionstest av kombinationsinstrumentet.
(990 Adventure)
ABS‑varningslampan tänds och släcks igen när man börjat köra.
–
Lägg i växellådans friläge.
–
Tryck på elstartknappen
Den gröna lampan för tomgångskontrollen N  lyser.
.
Info
Tryck inte på elstartknappen förrän funktionstestet av kombinationsinstrumentet
avslutats.
INGET gaspådrag vid start av motorcykeln. Om gasen dras på under starten
sprutar motorstyrningen inte in något bränsle. Motorn kan inte starta.
Starta i maximalt 5 sekunder i sträck. Vänta i minst 5 sekunder innan du upprepar startförsöket.
Denna motorcykel har ett säkerhetsstartsystem. Motorn kan endast startas när
växellådans friläge är ilagt eller om kopplingshandtaget har tryckts ned när en
växel är ilagd. Om du lägger i en växel när sidostödet är utfällt stannar motorn.
–
400918-10
Ta ned motorcykeln från huvudstödet eller sidostödet.
KÖRANVISNING
52
Avstängning av ABS (990 Adventure)
KTM rekommenderar att alltid ha ABS aktiverat när man kör. Det kan dock finnas körsituationer när man inte önskar ABS.
Krav
Fordonet står still, motorn går.
–
Tryck ned knappen  i 3 - 5.
ABS‑varningslampan börjar blinka, ABS är avaktiverat.
400914-11
Börja köra
7.3
–
Dra i kopplingshandtaget, lägg in 1:ans växel, släpp kopplingshandtaget långsamt och gasa samtidigt försiktigt.
Växla, köra
7.4
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Vid plötsligt gasuppsläpp/nedbromsning eller gaspådrag kan föraren tappa kontrollen över fordonet.
Undvik plötsliga gaspådrag/gasuppsläpp och stark nedbromsning, anpassa hastigheten efter förhållandena på körbanan.
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Nedväxling vid högt motorvarvtal kan leda till att bakhjulet blockeras.
Växla inte ner till en lägre växel vid högt motorvarvtal. Motorn går upp för högt i varv och bakhjulet kan blockeras.
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Utlösning av funktionsstörningar genom felaktigt tändningsnyckelläge.
Ändra inte tändningsnyckelns läge under körning.
KÖRANVISNING
53
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Distraktion i trafiken genom att justeringar utförs på fordonet.
Utför endast justeringsarbeten när fordonet står stilla.
Varning
Risk för kroppsskador
–
En passagerare måste kunna sitta korrekt på passagerarsätet.
Passageraren måste hålla sig fast i föraren eller hålla fast i handtagen och sätta fötterna på fotpinnarna. Beakta gällande
bestämmelser angående tillåten ålder för passagerare.
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Olycksrisk p g a riskabelt körsätt.
Följ trafikreglerna, kör defensivt och med god framförhållning så att du kan bedöma faror på ett så tidigt stadium som möjligt.
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Minskat väggrepp när däcken är kalla.
Kör alltid försiktigt med måttlig hastighet de första kilometrarna tills däcken nått sin driftstemperatur och väggreppet är optimalt.
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Minskat väggrepp när däcken är nya.
Nya däck har en slät slitbana och därför inget komplett väggrepp. Slitbanan måste ruggas upp de första 200 kilometrarna. Kör
med måttlig hastighet i olika snedlägen. Komplett väggrepp nås först efter "inkörningen".
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Ostabila köregenskaper.
Överskrid aldrig fordonets maximala totalvikt eller axellaster. Totalvikten motsvarar: en driftsklar och fulltankad motorcykel,
förare och passagerare med skyddskläder och hjälm, bagage.
KÖRANVISNING
54
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Ostadiga köregenskaper om bagaget förskjuts.
Kontrollera regelbundet att bagaget sitter fast.
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Bristande trafiksäkerhet.
Efter en omkullkörning ska fordonet kontrolleras på samma sätt som inför varje idrifttagande.
Observera
Motorskada
–
Ofiltrerad insugningsluft minskar motorns livslängd.
Kör aldrig fordonet utan luftfilter eftersom damm och smuts kan hamna i motorn och leda till ökat slitage.
Observera
Motorskada
–
Överhettning av motorn.
Stanna fordonet när varningslampan för kylväsketemperaturen tänds. Stäng av motorn. Låt motorn svalna och kontrollera kylväskenivån i kylaren. Fyll på kylvätska om det behövs. Om körningen fortsätts trots att varningslampan för kylvätsketemperaturen lyser skadas motorn.
Info
Om ovanliga ljud hörs vid körning måste du omedelbart stanna. Stäng av motorn och kontakta en auktoriserad KTM-verkstad.
KÖRANVISNING
55
–
När situationen (uppförsbacke, körsituation etc) tillåter det kan du lägga i en högre
växel.
–
Lätta på gashandtaget, dra samtidigt i kopplingshandtaget, lägg i nästa växel, släpp
kopplingshandtaget och gasa.
Info
Läget för de 6 växlarna för körning framåt visas på bilden. Neutral- eller friläget
är mellan 1:ans och 2:ans växel. 1:ans växel är start- och bergväxeln.
Driftstemperaturen har nåtts när 6 staplar lyser på temperaturmätaren.
100527-10
–
När högsta möjliga hastighet har uppnåtts genom fullt gaspådrag, ska gashandtaget
släppas något för ¾ gaspådrag. Hastigheten sjunker knappast, medan bränsleförbrukningen minskar avsevärt.
–
Gasa bara så mycket som körbanan och vädret tillåter. Växla inte i kurvor och gasa
mycket försiktigt.
–
För nedväxling kan man bromsa in motorcykeln och samtidigt lätta på gashandtaget.
–
Dra i kopplingshandtaget och lägg i nästa lägre växel. Släpp kopplingshandtaget långsamt och gasa eller upprepa växlingen.
–
Om motorn t ex stannar i en korsning, dra bara i kopplingshandtaget och tryck på
elstartknappen. Växellådan behöver inte befinna sig i friläget.
–
Stäng av motorn i stället för att köra resp stå längre tid på tomgång.
–
Om FI varningslampan (MIL) tänds under körningen, stanna omedelbart. När växellådan befinner sig i friläget börjar FI varningslampan (MIL) blinka.
Info
Blinkningens rytm ger en så kallad blinkkod med två siffror. Blinkkoden anger
vilken komponent som har drabbats av ett fel.
–
Om issymbolen visas på kombinationsinstrumentet måste man räkna med halka.
Anpassa hastigheten till den ändrade vägförhållandena.
KÖRANVISNING
56
Inbromsning
7.5
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Minskad bromsverkan p g a våta eller smutsiga bromsar.
Bromsa försiktigt tills de våta eller nedsmutsade bromsarna är torra resp rena.
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Minskad bromsverkan p g a otydlig tryckpunkt för fram- eller bakbromsen.
Kontrollera bromssystemet, fortsätt inte att köra. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Bortfall av bromsverkan.
Om fotbromspedalen inte släpps nöts bromsbeläggen ner permanent. Bakhjulsbromsen kan sluta fungera helt genom överhettning. Ta bort foten från fotbromspedalen när du inte vill bromsa fordonet.
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Längre bromssträcka vid ökad total vikt.
Tänk på att bromssträckan blir längre om du har en passagerare eller bagage på motorcykeln.
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Fördröjd bromsverkan på vägar med vägsalt.
Vägsalt kan lägga sig på bromsskivorna. För en få en normal bromsverkan igen måste man bromsa för att rengöra bromsskivorna.
(990 Adventure)
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Längre bromssträcka p g a ABS.
Anpassa bromsningen till körsituationen och vägförhållandena.
KÖRANVISNING
57
Varning
Risk för olyckshändelser
–
–
För stark inbromsning låser hjulen.
ABS-funktionen garanteras endast om den är tillkopplad.
Bromsa genom att släppa på gasen och bromsa samtidigt fram- och bakbromsen.
Info
Med ABS kan du använda hela bromskraften, både vid tvärbromsning och vid dåligt väggrepp på sandigt, regnvått eller
halt underlag utan risk för att hjulen låser sig.
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Blockering av hjulet genom motorns bromsverkan.
Dra i kopplingen vid nödbromsningar, tvärbromsningar och inbromsningar på halt underlag.
Varning
Risk för olyckshändelser
sidled.
–
Minskat väggrepp vid inbromsning i lutande läge eller vid inbromsning på underlag som lutar i
Avsluta inbromsningen innan kurvan börjar.
–
Bromsningen bör alltid ha avslutats innan en kurva påbörjas. Lägg i en lägre växel, beroende på hastigheten.
–
Använd motorns bromsverkan under längre nedförsbackar (körning i berg). Växla ned ett eller två lägen, se dock till att motorns
varvtal inte är för högt. På så sätt behöver du bromsa mindre och bromsarna överhettas inte.
(990 Adventure R)
Varning
Risk för olyckshändelser
–
För stark inbromsning låser hjulen.
Anpassa bromsningen till körsituationen och vägförhållandena.
KÖRANVISNING
–
Bromsa genom att släppa på gasen och bromsa samtidigt fram- och bakbromsen.
–
På sandigt, vått eller halt underlag bör framför allt bakbromsen användas.
–
Bromsningen bör alltid ha avslutats innan en kurva påbörjas. Lägg i en lägre växel, beroende på hastigheten.
–
Använd motorns bromsverkan under längre nedförsbackar (körning i berg). Växla ned ett eller två lägen, se dock till att motorns
varvtal inte är för högt. På så sätt behöver du bromsa mindre och bromsarna överhettas inte.
58
Stanna, parkera
7.6
Varning
Risk för stöld
–
Användning genom obehöriga personer.
Låt aldrig fordonet stå utan uppsikt när motorn går. Säkra fordonet mot stöld. Om du lämnar fordonet, spärra styrningen och
dra ut tändningsnyckeln.
Varning
Risk för brännskador
–
Vissa fordonsdelar blir mycket varma när fordonet är i drift.
Undvik beröring med heta komponenter som avgassystem, kylare, motor, stötdämpare eller bromsar. Vänta tills komponenterna har svalnat innan du börjar med underhållsarbeten.
Observera
Risk för skador
–
Det parkerade fordonet kan rulla bort eller ramla omkull.
Parkera alltid fordonet på fast och slät mark.
Observera
Brandrisk
–
Vissa fordonsdelar blir mycket varma när fordonet är i drift.
Parkera inte fordonet i närheten av lätt brännbart eller lättantändligt material. Lägg inte några föremål över det driftsvarma fordonet.
Vänta alltid tills fordonet har svalnat.
Observera
Materialskada
Skador och förstöring av komponenter genom för stor belastning.
KÖRANVISNING
–
59
Sidostödet är endast dimensionerat för motorcykelns vikt. Sitt inte på motorcykeln när den vilar på sidostödet. Sidostödet och ramen
kan skadas och motorcykeln kan ramla omkull.
Observera
Materialskador
Komponenter skadas och förstörs på grund av för hög belastning.
–
Mittenstödet är endast dimensionerat för att hålla för motorcykelns och bagagets vikt. Sätt dig inte på motorcykeln när den står på
mittenstödet. Mittenstödet eller ramen kan skadas och motorcykeln kan välta.
–
Dra upp motorcykeln på mittenstödet i handtaget och inte i ratten till fjäderbensinställningen. Fjäderbenet kan bli otätt.
–
Bromsa ner motorcykeln.
–
Lägg i växellådans friläge.
–
Stäng av tändningen genom att vrida den svarta tändningsnyckeln till läget OFF
.
Info
När motorn stängs av med nödavstängningsknappen stängs tändningen inte av. Strömförsörjningen till de flesta strömförbrukarna avbryts inte och batteriet laddas ur. Stäng därför alltid av motorn med tändningslåset. Nödavstängningsknappen ska
bara användas i nödsituationer.
–
Parkera motorcykeln på fast mark.
Alternativ 1
– Fäll ned sidostödet med foten, för stödet framåt till stoppläget. Ställ fordonet på stödet.
Alternativ 2
– Lyft upp fordonet på mellanstödet. (
–
s 76)
Blockera styrningen genom att vrida styret åt vänster. Tryck sedan ned den svarta tändningsnyckeln till läget OFF
läget . Rör på styret lite fram och tillbaka för att få styrlåset att haka fast. Dra ut den svarta tändningsnyckeln.
och vrid till
KÖRANVISNING
60
Fylla på bränsle
7.7
Fara
Brandrisk
Bränslet är lättantändligt.
–
Fyll inte på bränsle i närheten av öppen eld eller brinnande cigaretter. Stäng alltid av motorn när du ska fylla på bränsle. Se till
att inget bränsle spills på heta fordonsdelar. Torka genast bort utspillt bränsle.
–
Bränslet i bränsletanken utvidgas när det blir varmt och kan tränga fram vid överfyllning. Följ tankningsanvisningarna.
Varning
Risk för förgiftning
–
Bränsle är giftigt och hälsovådligt.
Låt inte huden, ögonen och kläderna komma i kontakt med bränslet. Andas inte in bränsleångor. Vid kontakt med ögonen,
spola med vatten och kontakta läkare omedelbart. Vid hudkontakt ska huden rengöras omedelbart med tvål och vatten. Om
bränsle har svalts, kontakta läkare omedelbart. Kläder som har kommit i kontakt med bränsle ska bytas.
Observera
Materialskada
Igensättning av bränslefiltret.
–
I vissa länder och regioner kan den tillgängliga bränslekvaliteten och -renheten eventuellt vara otillräcklig. Detta leder till problem i
bränslesystemet. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)
–
Tanka endast rent bränsle som uppfyller angiven standard.
Varning
Risk för miljöskador
–
Icke fackmässig hantering av bränsle innebär risk för miljöskador.
Bränslet får inte hamna i grundvattnet, marken eller avloppssystemet.
Info
Denna motorcykel har två reglerade katalysatorer. Blyhaltigt bränsle förstör katalysatorerna. Använd därför bara blyfritt bränsle.
KÖRANVISNING
61
–
Stäng av motorn.
–
Ställ fordonet mot sidostödet.
–
Öppna tanklocken. (
–
Fyll på bränsle i höger bränsletank, maximalt upp till måttet .
s 35)
Specifikation
Mått 
–
75 mm
Fyll på bränsle i vänster bränsletank, maximalt upp till påfyllningsstutsens nederkant.
Volym bränsletank,
totalt ca
20 l
Högoktanigt bränsle, blyfritt (RON 95)
( s 203)
Info
Om höger bränsletank fylls på upp till påfyllningsstutsen kan bränslet rinna över
när motorcykeln ställs på sidostödet och bränslet värms upp.
–
Stäng tanklocken. (
s 37)
Vid lågoktanigt bränsle
Observera
Motorskada
800111-10
–
Dålig bränslekvalitet skadar motorn.
–
Fordonet får köras max en tankfyllning med bränsle som har mindre än 95
oktan (ROZ 95 / RON 95 / PON 91).
–
Tändkurvan måste vara inställd på lågoktanigt bränsle.
Anpassa tändkurvan till bränslekvaliteten. (
s 158)
KÖRANVISNING
62
–
Tryck på SET  under två sekunder.
Varningslampan för bränslenivån  slocknar. TRIP F ställs på 0.0 och det tidigare
visningsläget visas.
Info
Om SET  inte trycks görs återställningen automatiskt efter ca 3 minuter.
400913-12
SERVICESCHEMA
63
Serviceschema
8.1
K10N
K75A
K150A
K300A
Kontrollera elsystemets funktion.
•
•
•
•
Läs av felminnet med KTM‑diagnosverktyget.
x
Kontrollera mätvärdesblocket Service med KTM:s diagnosverktyg. x
Byt motorolja och oljefilter, rengör oljesilarna. x ( s 160)
Kontrollera oljemunstycket för kopplingssmörjning. x
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kontrollera frambromsens bromsbelägg. (
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kontrollera bromskablarna med avseende på skador och täthet.
•
•
•
•
Kontrollera bromsvätskenivån i bakbromsen. (
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kontrollera bakbromsens bromsbelägg. (
Kontrollera bromsskivorna. (
s 104)
s 108)
s 100)
Kontrollera fotbromspedalens spel. (
s 105)
s 104)
Kontrollera fjäderben och gaffel med avseende på täthet. Gaffel- och fjäderbensservice allt efter
behov och användning.
•
•
Kontrollera baksvingens lager.
x
Kontrollera hjullagrens spel. x
Kontrollera däckens skick. (
•
•
•
•
Kontrollera lufttrycket i däcken. (
s 119)
•
•
•
•
Kontrollera ekrarnas spänning. (
s 120)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kontrollera fälgens slag.
s 118)
x
Kontrollera kedja, bakdrev och framdrev. (
Kontrollera kedjespänningen. (
s 89)
s 92)
•
SERVICESCHEMA
64
Smörj alla rörliga delar (t ex sidostöd, handtag, kedja) och kontrollera att de kan manövreras
lätt.
x
Rengör gaffelbenens dammtätningar. (
K150A
K300A
•
•
•
•
•
•
•
s 101)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
s 77)
Kontrollera styrhuvudets lagerspel. (
Byt tändstiften.
K75A
s 77)
Kontrollera bromsvätskenivån i frambromsen. (
Avlufta gaffelbenen. (
K10N
s 78)
•
x
Kontrollera ventilspelet.
x
Kontrollera att alla slangar (t.ex. bränsle-, kyl-, avluftnings-, dräneringsslangar, ...) och hylsor inte
har sprickor, är täta och korrekt dragna.
x
Kontrollera frostskyddet och kylvätskenivån. (
s 147)
•
Kontrollera att gasspjällkroppens kablar är intakta och korrekt dragna.
Kontrollera kablarna med avseende på skador och veck.
x
x
Kontrollera att vajrarna inte är skadade och att de är fria från veck. Kontrollera även vajrarnas
inställning.
Byt ut luftfiltret. Rengör luftfilterboxen.
Kontrollera bränsletrycket.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
x
x
Kontrollera värdet insugningsrörets trycksensor (PM-värde) med KTM:s diagnosverktyg.
x
Kontrollera CO-anpassningen med KTM:s diagnosverktyg.
x
Kontrollera/åtgärda hydraulkopplingens vätskenivå. ( s 95)
Kontrollera att skruvarna och muttrarna är fast åtdragna. x
Byt ut kylvätskan. x
Byt frambromsens bromsvätska. x
•
•
•
•
SERVICESCHEMA
65
K10N
Byt bakbromsens bromsvätska.
Kontrollera kopplingen.
K75A
x
x
Kontrollera strålkastarens inställning. (
K300A
•
•
•
•
•
•
•
•
x
•
•
•
•
Slutkontroll: Kontrollera fordonets trafiksäkerhet och provkör fordonet.
•
•
•
•
Läs av felminnet med KTM‑diagnosverktyget efter provkörningen.
•
•
•
•
•
•
•
•
Kontrollera kylarfläktens funktion.
s 140)
K150A
För in servicearbetet i KTM DEALER.NET och i servicehäftet.
K10N: en gång efter 1 000 km
K75A: var 7 500:e km eller en gång om året
K150A: var 15 000:e km eller vartannat år
K300A: var 30 000:e km eller vart fjärde år
x
x
INSTÄLLNING AV CHASSIT
66
Gaffel/fjäderben
9.1
Chassit kan anpassas till körstil och last med hjälp av gaffeln och fjäderbenet.
Info
För att underlätta anpassningen finns en tabell  med värden. Denna tabell sitter
under sadeln.
100532-10
Dessa inställningsvärden är bara ungefärliga värden och är endast utgångspunkten för din
personliga anpassning av chassit. Förändra inte inställningarna godtyckligt (max ± 40%).
Annars försämras köregenskaperna, framför allt vid höga hastigheter.
Ställa in gaffelns kompressionsdämpning
9.2
Info
Den hydrauliska kompressionsdämpningen avgör hur gaffeln beter sig vid kompression.
–
Ta bort skyddshättorna .
–
Vrid justerskruvarna  medsols tills det tar stopp.
Info
Justerskruvarna sitter längst ner på gaffelbenen.
Ställ in båda gaffelbenen likadant.
–
B00552-10
Vrid tillbaka det antal klickningar som motsvarar gaffeltypen motsols.
INSTÄLLNING AV CHASSIT
67
Specifikation
(990 Adventure)
Kompressionsdämpning
Komfort
20 klickningar
Standard
15 klickningar
Sport
10 klickningar
Max tillåten lastvikt
10 klickningar
(990 Adventure R)
Kompressionsdämpning
Komfort
20 klickningar
Standard
15 klickningar
Sport
10 klickningar
Max tillåten lastvikt
10 klickningar
Info
Vridning medsols ger ökad dämpning, vridning motsols ger minskad dämpning
vid kompressionsrörelsen.
–
Montera skyddshättorna .
Ställa in gaffelns returdämpning
9.3
Info
Den hydrauliska returdämpningen avgör hur gaffeln beter sig vid utfjädringen.
INSTÄLLNING AV CHASSIT
–
68
Vrid justerskruvarna  medsols tills det tar stopp.
Info
Justerskruvarna sitter längst upp på gaffelbenen.
Ställ in båda gaffelbenen likadant.
–
Vrid tillbaka det antal klickningar som motsvarar gaffeltypen motsols.
Specifikation
(990 Adventure)
100534-10
Returdämpning
Komfort
23 klickningar
Standard
18 klickningar
Sport
13 klickningar
Max tillåten lastvikt
13 klickningar
(990 Adventure R)
Returdämpning
Komfort
23 klickningar
Standard
18 klickningar
Sport
13 klickningar
Max tillåten lastvikt
13 klickningar
Info
Vridning medsols ger ökad dämpning, vridning motsols ger minskad dämpning
vid utfjädringen.
INSTÄLLNING AV CHASSIT
69
Ställa in gaffelns fjäderförspänning
9.4
–
Vrid justerskruvarna  motsols tills det tar stopp.
Info
Ställ in båda gaffelbenen likadant.
–
Vrid tillbaka det antal varv som motsvarar gaffeltypen medsols.
Specifikation
(990 Adventure)
B00554-10
Fjäderförspänning - Preload Adjuster
Komfort
5 varv
Standard
5 varv
Sport
8 varv
Max tillåten lastvikt
7 varv
(990 Adventure R)
Fjäderförspänning - Preload Adjuster
Komfort
5 varv
Standard
5 varv
Sport
8 varv
Max tillåten lastvikt
7 varv
INSTÄLLNING AV CHASSIT
70
Info
Vridning medsols ger ökad fjäderförspänning, vridning motsols ger minskad
fjäderförspänning.
Inställningen av fjäderförspänningen påverkar inte returdämpningens inställning.
I princip ska man dock alltid ställa in högre returdämpning om fjäderförspänningen ökas.
Kompressionsdämpning fjäderben
9.5
Fjäderbenets kompressionsdämpning är indelat i två områden, High Speed och Low Speed.
Hög (high) och låg (low) hastighet betecknar fjädringshastigheten på bakhjulet och inte körhastigheten.
Höghastighetsinställningen verkar t.ex. när man landar efter ett hopp, bakhjulets fjädrar komprimeras då snabbt.
Låghastighetsinställningen verkar t.ex. vid körning över långa ojämnheter i marken, bakhjulets fjädrar komprimeras då långsamt.
Dessa två områden kan ställas in separat, men övergången mellan hög och låg hastighet är flytande. Därigenom påverkar ändringar av
höghastighetsområdet kompressionen även i låghastighetsområdet och tvärt om.
Ställa in fjäderbenets kompressionsdämpning, låg hastighet
9.6
Försiktigt
Risk för olyckshändelser
–
Demontering av trycksatta delar kan leda till skador.
Fjäderbenet är fyllt med högkomprimerat kväve. Följ den angivna beskrivningen. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper
gärna till.)
Info
Låghastighetsinställningen gör sig gällande vid långsam eller normal kompression av fjäderbenet.
INSTÄLLNING AV CHASSIT
–
71
Vrid justerskruven  medsols med en skruvmejsel ända till det sista kännbara klickljudet.
Info
Lossa inte skruvförbandet !
–
Vrid tillbaka ett antal klickningar motsvarande fjäderbenstypen motsols.
Specifikation
(990 Adventure)
100537-10
Kompressiondämpning, låg hastighet
Komfort
25 klickningar
Standard
20 klickningar
Sport
15 klickningar
Max tillåten lastvikt
15 klickningar
(990 Adventure R)
Kompressiondämpning, låg hastighet
Komfort
25 klickningar
Standard
20 klickningar
Sport
15 klickningar
Max tillåten lastvikt
15 klickningar
Info
Vridning medsols ger ökad dämpning, vridning motsols ger minskad dämpning.
INSTÄLLNING AV CHASSIT
72
Ställa in fjäderbenets kompressionsdämpning, hög hastighet
9.7
Försiktigt
Risk för olyckshändelser
–
Demontering av trycksatta delar kan leda till skador.
Fjäderbenet är fyllt med högkomprimerat kväve. Följ den angivna beskrivningen. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper
gärna till.)
Info
Höghastighetsinställningen gör sig gällande när fjäderbenet komprimeras snabbt.
–
Vrid justerskruven  medsols med en hylsnyckel tills det tar stopp.
Info
Lossa inte skruvförbandet !
–
Vrid tillbaka det antal varv motsols som motsvarar fjäderbenstypen.
Specifikation
(990 Adventure)
100538-10
Kompressionsdämpning, hög hastighet
Komfort
2 varv
Standard
1,5 varv
Sport
1 varv
Max tillåten lastvikt
1 varv
INSTÄLLNING AV CHASSIT
73
(990 Adventure R)
Kompressionsdämpning, hög hastighet
Komfort
2 varv
Standard
1,5 varv
Sport
1 varv
Max tillåten lastvikt
1 varv
Info
Vridning medsols ger ökad dämpning, vridning motsols ger minskad dämpning.
Ställa in fjäderbenets returdämpning
9.8
Försiktigt
Risk för olyckshändelser
–
Demontering av trycksatta delar kan leda till skador.
Fjäderbenet är fyllt med högkomprimerat kväve. Följ den angivna beskrivningen. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper
gärna till.)
–
Vrid justerskruven  medsols ända till det sista kännbara klickljudet.
Info
Lossa inte skruvförbandet !
–
100539-10
Vrid tillbaka ett antal klickningar motsvarande fjäderbenstypen motsols.
INSTÄLLNING AV CHASSIT
74
Specifikation
(990 Adventure)
Returdämpning
Komfort
20 klickningar
Standard
15 klickningar
Sport
10 klickningar
Max tillåten lastvikt
10 klickningar
(990 Adventure R)
Returdämpning
Komfort
20 klickningar
Standard
15 klickningar
Sport
10 klickningar
Max tillåten lastvikt
10 klickningar
Info
Vridning medsols ger ökad dämpning, vridning motsols ger minskad dämpning
vid utfjädringen.
Ställa in fjäderbenets fjäderförspänning
9.9
Försiktigt
Risk för olyckshändelser
–
Demontering av trycksatta delar kan leda till skador.
Fjäderbenet är fyllt med högkomprimerat kväve. Följ den angivna beskrivningen. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper
gärna till.)
INSTÄLLNING AV CHASSIT
75
–
Vrid ratten  motsols till anslag.
–
Vrid det antal varv medsols som motsvarar fjäderbenstypen och användningen.
Specifikation
(990 Adventure)
Fjäderförspänning - Preload Adjuster
100549-10
Komfort
4 varv
Standard
4 varv
Sport
8 varv
Max tillåten lastvikt
16 varv
(990 Adventure R)
Fjäderförspänning - Preload Adjuster
Komfort
4 varv
Standard
4 varv
Sport
8 varv
Max tillåten lastvikt
10 varv
Info
Ratten kan även vridas utåt vid justeringen.
Vridning medsols ger ökad fjäderförspänning, vridning motsols ger minskad
fjäderförspänning.
SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT
76
Lyfta upp fordonet på mellanstödet
10.1
Observera
Risk för skador
–
Det parkerade fordonet kan rulla bort eller ramla omkull.
Parkera alltid fordonet på fast och slät mark.
Observera
Materialskador
Komponenter skadas och förstörs på grund av för hög belastning.
–
Mittenstödet är endast dimensionerat för att hålla för motorcykelns och bagagets vikt. Sätt dig inte på motorcykeln när den står på
mittenstödet. Mittenstödet eller ramen kan skadas och motorcykeln kan välta.
–
Dra upp motorcykeln på mittenstödet i handtaget och inte i ratten till fjäderbensinställningen. Fjäderbenet kan bli otätt.
–
Ställ dig till vänster om fordonet.
–
Ta tag i styret med vänster hand och tryck ned mittenstödet på marken med höger fot.
–
Tryck med hela din vikt mot mittenstödets tvärarm  och lyft samtidigt upp fordonet i
vänster handtag tills mittenstödet fälls fram till anslag.
100551-10
Släppa ned fordonet från mittenstödet
10.2
Observera
Risk för skador
–
Det parkerade fordonet kan rulla bort eller ramla omkull.
Parkera alltid fordonet på fast och slät mark.
SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT
77
–
Lås upp styret och skjut fordonet framåt med båda händerna på styret.
–
Bromsa med frambromsen när fordonet hävs ned från mittenstödet så att det inte rullar
iväg.
–
Kontrollera att mittenstödet är helt uppfällt.
–
Lyft upp fordonet på mellanstödet. (
–
Ta bort avluftningsskruvarna  en kort stund.
100606-10
Avlufta gaffelbenen
10.3
s 76)
Ett eventuellt övertryck i gaffelns insida utjämnas.
–
Sätt i och dra åt avluftningsskruvarna.
Info
Genomför arbetet på båda gaffelbenen.
100536-10
Rengöra gaffelbenens dammtätningar
10.4
–
Lyft upp fordonet på mellanstödet. (
s 76)
SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT
–
78
Skjut ner båda gaffelbenens dammtätning .
Info
Dammtätningarna stryker av damm och grov smuts från gaffelbenen. Med tiden
kan smuts samla sig bakom dammtätningarna. Om denna smuts inte avlägsnas
kan de bakomliggande oljeringarna bli otäta.
Varning
Risk för olyckshändelser
bromsskivorna.
100552-10
–
–
Minskad bromsverkan om det finns olja eller fett på
Det är viktigt att bromsskivorna alltid är fria från olja eller fett. Rengör
bromsskivorna med bromsrengöringsmedel vid behov.
Rengör och olja in dammtätning och gaffelns innerrör på båda gaffelbenen.
Universal oljesprej (
s 207)
–
Tryck tillbaka dammtätningen till monteringsläget.
–
Torka bort överflödig olja.
–
Släpp ned fordonet från mittenstödet. (
s 76)
Kontrollera styrhuvudets lagerspel
10.5
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Osäker körning p g a felaktigt lagerspel i styrhuvudet.
Ställ omedelbart in styrhuvudets lagerspel. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)
Info
Om man under längre tid kör med spel i styrhuvudets lager kommer lagren och därefter även ramens lagersäten att skadas.
SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT
79
–
Lyft upp fordonet på mellanstödet. (
s 76)
–
Belasta fordonet baktill eller lyft upp det på underredsskyddet.
–
Ställ styret i läget för körning rakt framåt. Skjut gaffelbenen fram och tillbaka i färdriktning.
Framhjulet har inte markkontakt.
Det får inte finnas något spel i styrhuvudets lager.
»
Om det finns ett märkbart spel:
–
–
B00115-01
Ställ in styrhuvudets lagerspel.
x
Vrid styret fram och tillbaka över hela styrområdet.
Styret ska kunna vridas lätt över hela styrområdet. Inga kännbara rasterlägen får
finnas.
»
Om rasterlägen finns:
–
Ställ in styrhuvudets lagerspel.
–
Kontrollera styrhuvudets lager. Byt lager vid behov.
Demontera sidokåpa fram
10.6
Info
Arbetsstegen är desamma för vänster och höger sida.
x
SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT
80
–
Ta bort skruvarna .
–
Vrid försiktigt ut sidokåpan  upptill och lossa stickanslutningarna till körriktningsvisarkablarna.
–
Dra ut spillslangen till bränsletanken och ta bort kåpan.
100589-10
Montera sidokåpa fram
10.7
Info
Arbetsstegen är desamma för vänster och höger sida.
–
Sätt dit sidokåpan  nedtill på bränsletanken och luta den.
–
Sätt i bränsletankens spillslang på anslutningen.
–
Anslut stickanslutningarna till körriktningsvisarkablarna och vrid sidokåpans övre del in
mot fordonet.
–
Sätt i och dra åt skruvarna  tillsammans med brickorna.
Specifikation
Övriga muttrar chassi
100589-11
–
Kontrollera körriktningsvisarnas funktion.
M6
15 Nm
SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT
81
Demontera kylargallret
10.8
–
Ta bort skruvarna  och kylargallret .
–
Dra av muttrarna  från kylaren.
100641-10
Tips
Stick in skruvarna i hålen på kylargallret och sätt dit muttrarna. På så sätt finns
alla nödvändiga delar till hands.
100642-10
SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT
82
Montera kylargaller
10.9
0
3
0
2
0
1
–
Sätt på muttrarna  på kylarens fästflikar .
–
Sätt i kylargallret  i hålen  nedtill och fäll överdelen mot kylaren.
–
Sätt i och dra åt skruvarna .
Specifikation
Övriga muttrar chassi
5
0
M6
4
0
0
1
100639-10
Ta bort sadeln
10.10
100516-10
–
Stick in tändningsnyckeln i sadellåset.
–
Vrid tändningsnyckeln till läge .
–
Lyft upp sadeln baktill, dra den bakåt och ta av den uppåt.
–
Dra ut tändningsnyckeln.
15 Nm
SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT
83
Montera sadeln
10.11
1
0
0
2
3
0
–
Haka i sadeln på förvaringsfacket med klacken , sänk ned den baktill och skjut den
samtidigt framåt. Båda piggarna  måste hakas fast i ramen.
–
För in låsbulten  i låshuset och tryck sadeln nedåt tills det hörs att låsbulten hakas
fast.
–
Kontrollera sedan om sadeln monterats korrekt.
100505-10
Ta av förvaringsfacket och häng det åt sidan
10.12
100616-10
x
–
Ta bort sadeln. (
s 82)
–
Öppna förvaringsfacket. (
–
Ta bort skruvarna .
–
Ta försiktigt bort förvaringsfacket och vrid det åt höger. Lägg en trasa mellan höger
bränsletank och förvaringsfacket så att de inte skadas.
s 39)
SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT
Montera förvaringsfacket
10.13
84
x
–
Ta bort trasan och sätt förvaringsfacket i rätt läge.
–
Sätt i och dra åt skruvarna .
–
Stäng förvaringsfacket. (
–
Montera sadeln. (
s 39)
s 83)
100616-10
Demontera vänster bränsletank
10.14
x
Fara
Brandrisk
Bränslet är lättantändligt.
–
Fyll inte på bränsle i närheten av öppen eld eller brinnande cigaretter. Stäng alltid av motorn när du ska fylla på bränsle. Se till
att inget bränsle spills på heta fordonsdelar. Torka genast bort utspillt bränsle.
–
Bränslet i bränsletanken utvidgas när det blir varmt och kan tränga fram vid överfyllning. Följ tankningsanvisningarna.
Varning
Risk för förgiftning
–
Bränsle är giftigt och hälsovådligt.
Låt inte huden, ögonen och kläderna komma i kontakt med bränslet. Andas inte in bränsleångor. Vid kontakt med ögonen,
spola med vatten och kontakta läkare omedelbart. Vid hudkontakt ska huden rengöras omedelbart med tvål och vatten. Om
bränsle har svalts, kontakta läkare omedelbart. Kläder som har kommit i kontakt med bränsle ska bytas. Förvara bränslet korrekt i en lämplig behållare och utom räckhåll för barn.
–
Stäng av alla strömbrytare och motorn.
SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT
85
–
Lyft upp fordonet på mellanstödet. (
s 76)
–
Vrid de räfflade skruvarna på båda bränslekranarna medsols tills det tar stopp.
–
Demontera sidokåpan fram. (
–
Ta av förvaringsfacket och häng det åt sidan.
–
Ta bort skruvarna .
–
Lyft upp bränsletanken framtill något, lossa den från det övre fästet och vrid bort den
från fordonet upptill.
s 79)
x(
s 83)
Info
Håll i bränsletanken ungefär på monteringshöjden. Innan bränsletanken kan tas
bort helt måste vissa slangar och stickanslutningar lossas.
100617-10
–
Lossa stickanslutningarna från bränslenivågivaren  och bränslepumpen .
–
Dra av slangen .
–
Lossa bränsleslangkopplingen .
Info
Det kan rinna ut rester av bränsle ur bränsleslangen.
100618-10
–
Skjut slangklämman bakåt och dra av bränsleslangen  från bränslekranen.
–
Ta bort bränsletanken.
SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT
Montera vänster bränsletank
10.15
86
x
Fara
Brandrisk
Bränslet är lättantändligt.
–
Fyll inte på bränsle i närheten av öppen eld eller brinnande cigaretter. Stäng alltid av motorn när du ska fylla på bränsle. Se till
att inget bränsle spills på heta fordonsdelar. Torka genast bort utspillt bränsle.
–
Bränslet i bränsletanken utvidgas när det blir varmt och kan tränga fram vid överfyllning. Följ tankningsanvisningarna.
Varning
Risk för förgiftning
–
Bränsle är giftigt och hälsovådligt.
Låt inte huden, ögonen och kläderna komma i kontakt med bränslet. Andas inte in bränsleångor. Vid kontakt med ögonen,
spola med vatten och kontakta läkare omedelbart. Vid hudkontakt ska huden rengöras omedelbart med tvål och vatten. Om
bränsle har svalts, kontakta läkare omedelbart. Kläder som har kommit i kontakt med bränsle ska bytas. Förvara bränslet korrekt i en lämplig behållare och utom räckhåll för barn.
100618-11
–
Rengör och kontrollera att bränsleslangkopplingens O-ring inte är skadad.
–
Placera bränsletanken ungefär på monteringshöjden för att slangarna och stickanslutningarna ska kunna anslutas.
–
Sätt på bränsleslangen  på bränslekranen och skjut slangklämman framåt.
–
Sätt ihop bränsleslangkopplingen .
–
Sätt på slangen  på kopplingen.
–
Sätt ihop stickanslutningen för bränslepumpen  och bränslenivågivaren .
SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT
87
–
Lyft upp bränsletanken något och haka i den i det övre fästet.
–
Sätt i och dra åt skruvarna .
Specifikation
Skruv bränsletank
100617-11
M8
–
Montera förvaringsfacket.
–
Montera sidokåpan fram. (
–
Vrid de räfflade skruvarna på båda bränslekranarna motsols tills det tar stopp.
–
Kontrollera att bränslesystemet är tätt.
–
Kontrollera om kedjan är mycket smutsig.
x(
s 84)
s 80)
Kontrollera kedjans nedsmutsning
10.16
»
När kedjan är mycket smutsig:
–
Rengör kedjan. (
s 87)
400678-01
Rengöra kedjan
10.17
Varning
Risk för olyckshändelser
–
15 Nm
Smörjmedel på däcken reducerar deras adhesionskraft.
Avlägsna smörjmedlet med lämpligt rengöringsmedel.
SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT
88
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Minskad bromsverkan om det finns olja eller fett på bromsskivorna.
Det är viktigt att bromsskivorna alltid är fria från olja eller fett. Rengör bromsskivorna med bromsrengöringsmedel vid behov.
Varning
Risk för miljöskador
–
Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.
Oljor, fetter, filter, bränsle, rengöringsmedel, bromsvätska etc ska alltid tas omhand och lämnas in för avfallshantering enligt
gällande bestämmelser.
Info
Kedjans livslängd beror till stor del på hur den sköts.
–
Rengör kedjan regelbundet.
–
Spola bort grov smuts med en mjuk vattenstråle.
–
Ta bort smörjmedelsrester med kedjerengöringsmedel.
Kedjerengöringsmedel (
–
Spruta på kedjesprej efter torkningen.
Kedjesprej Onroad (
400725-01
s 206)
s 206)
SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT
89
Kontrollera kedjespänningen
10.18
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Risk för olyckshändelse p g a felaktig kedjespänning.
Om kedjan är för starkt spänd ökar belastningen på de komponenter som ingår i kraftöverföringen (kedja, framdrev, bakdrev,
lager i växellådan och i bakhjulet). Förutom ökat slitage finns det risk för att kedjan i extrema fall kan gå av eller att växellådans utgående axel bryts av. Om kedjan är för slak kan den hoppa av från framdrevet resp bakdrevet och låsa bakhjulet eller
skada motorn. Se till att kedjan är korrekt spänd. Justera kedjespänningen vid behov.
B
0
–
Ställ motorcykeln på sidostödet.
–
Lägg i växellådans friläge.
–
Tryck kedjan uppåt vid den nedre kedjeskyddsskruven för att få fram
kedjespänningen .
Info
0
A
Den övre delen av kedjan  måste vara spänd.
Kedjor slits inte alltid jämnt. Upprepa därför mätningen på olika delar av kedjan.
400620-10
Kedjespänning
»
35… 40 mm
Om kedjespänningen inte överensstämmer med specifikationen:
–
Ställ in kedjespänningen. (
s 90)
SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT
90
Ställa in kedjespänningen
10.19
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Risk för olyckshändelse p g a felaktig kedjespänning.
Om kedjan är för starkt spänd ökar belastningen på de komponenter som ingår i kraftöverföringen (kedja, framdrev, bakdrev,
lager i växellådan och i bakhjulet). Förutom ökat slitage finns det risk för att kedjan i extrema fall kan gå av eller att växellådans utgående axel bryts av. Om kedjan är för slak kan den hoppa av från framdrevet resp bakdrevet och låsa bakhjulet eller
skada motorn. Se till att kedjan är korrekt spänd. Justera kedjespänningen vid behov.
–
Kontrollera kedjespänningen. (
s 89)
SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT
91
–
Lossa muttern .
–
Lossa muttrarna .
–
Justera kedjans spänning genom att vrida på justerskruvarna  till vänster och höger.
Specifikation
Kedjespänning
35… 40 mm
Vrid justerskruvarna  till vänster och höger så att märkena på vänster och höger
kedjespännare  står i samma position i förhållande till referensmärkena . Bakhjulet är nu korrekt inriktat.
Info
Kedjans övre del ska vara spänd.
Kedjor slits inte alltid jämnt. Kontrollera därför inställningen på olika delar av
kedjan.
–
Dra åt muttrarna .
–
Se till att kedjespännarna  ligger an mot justerskruvarna .
–
Dra åt muttern .
Specifikation
100553-10
Mutter hjulaxel bak
M25x1,5
Info
Kedjespännarna  kan vridas 180°.
90 Nm
Gängorna smorda
SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT
92
Kontrollera kedja, bakdrev och framdrev
10.20
–
Kontrollera om bakdrevet och framdrevet är nedslitna.
»
Om bakdrevet eller framdrevet är nedslitna:
–
Byt bakdrev/framdrev.
x
Info
Framdrev, bakdrev och kedja bör alltid bytas ut samtidigt.
100132-10
SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT
93
–
Lyft upp fordonet på mellanstödet. (
s 76)
–
Lägg i växellådans friläge.
–
Dra i kedjans nedre del med den angivna vikten .
Specifikation
Vikt, mätning av kedjans slitage
–
15 kg
Mät avståndet  mellan 18 kedjelänkar på kedjans nedre del.
A
Info
Kedjor slits inte alltid jämnt. Upprepa därför mätningen på olika delar av kedjan.
Maximalt avstånd  på kedjans längsta
del
»
0
B
272 mm
Om avståndet  är större än det angivna måttet:
–
Byt ut kedjan.
x
Info
1 2 3
16 17 18
400621-10
När en ny kedja monteras bör även bakdrevet och framdrevet bytas ut.
Nya kedjor slits snabbare när de går på gamla bakdrev/framdrev.
Av säkerhetsskäl har kedjan ingen låslänk.
SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT
–
Kontrollera om kedjeskyddet är slitet.
»
Om kedjeskyddet är slitet:
–
–
94
Byt ut kedjeskyddet.
x
Kontrollera att kedjeskyddet sitter fast ordentligt.
»
Om kedjeskyddet sitter löst:
–
Skruva fast kedjeskyddet.
Specifikation
Skruv kedjeskydd
B00113-01
–
6 Nm
Loctite® 243™
6 Nm
Loctite® 243™
Kontrollera om kedjestyrningen är sliten.
»
Om kedjestyrningen är nedsliten:
–
–
M6
Byt ut kedjestyrningen.
x
Kontrollera att kedjestyrningen sitter fast ordentligt.
»
Om kedjestyrningen sitter löst:
–
Skruva fast kedjestyrningen.
Specifikation
B00114-01
Skruv kedjestyrning
M6
SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT
95
Ställa in kopplingshandtagets utgångsläge
10.21
–
Anpassa kopplingshandtagets utgångsläge till handens storlek genom att vrida på justerskruven .
Info
När justerskruven vrids medsols ökar avståndet mellan kopplingshandtaget och
styret.
När justerskruven vrids motsols minskar avståndet mellan kopplingshandtaget
och styret.
Inställningsområdet är begränsat.
Vrid endast justerskruven för hand och använd inte våld.
Justeringen får inte utföras under körning.
100619-10
Kontrollera/åtgärda hydraulkopplingens vätskenivå
10.22
Info
Vätskenivån stiger när kopplingens lamellbelägg slits ner.
Använd inte bromsvätska.
–
Placera hydraulkopplingens behållare i horisontellt läge. Behållaren sitter på styret.
–
Ta bort skruvarna .
–
Ta bort locket  och membranet .
–
Kontrollera vätskenivån.
Vätskenivå under behållarens övre kant
»
Om vätskenivån inte överensstämmer med specifikationen:
–
100620-10
4 mm
Korrigera vätskenivån i hydraulkopplingen.
SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT
Hydraulolja (15) (
96
s 202)
–
Placera locket med membran i rätt läge. Sätt i och dra åt skruvarna.
–
Ta bort skruvarna . Ta bort höger underredsskydd .
–
Sätt höger underredsskydd  i rätt läge. Sätt i och dra åt skruvarna .
Demontera höger underredsskydd
10.23
100581-10
Montera höger underredsskydd
10.24
Specifikation
Övriga skruvar chassi
100581-11
M6
10 Nm
SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT
Demontera underredsskyddet
10.25
97
x
–
Lyft upp fordonet på mellanstödet. (
–
Fäll ned sidostödet.
s 76)
–
Lossa alla fyra skruvarna  och ta loss underredsskyddet .
–
Sätt underredsskyddet  i rätt läge. Sätt i och dra åt skruvarna .
100577-10
Montera underredsskyddet
10.26
x
Specifikation
Skruv underredsskydd
100578-10
M8
–
Fäll upp sidostödet.
–
Släpp ned fordonet från mittenstödet. (
25 Nm
s 76)
Loctite® 243™
BROMSAR
98
ABS / låsningsfritt bromssystem (990 Adventure)
11.1
ABS-enheten  består av hydraulenhet, ABS‑styrdon och returpump och är monterad
under sadeln. Det sitter en hjulvarvtalsgivare  på framhjulet och en på bakhjulet.
30
0
4
Varning
0
2
Risk för olyckshändelser
1
0
0
2
400906-10
Begränsad ABS-funktion
–
Vid modifikationer som förkortade eller förlängda fjädervägar, andra fälgdiametrar, andra däck, fel däcktryck, andra bromsbelägg etc. fungerar ABS inte längre
optimalt.
–
Den optimala ABS-funktionen kan endast garanteras om enbart reservdelar och
däck som godkänts och/eller rekommenderats av KTM används på bromssystemet.
–
Underhållsarbeten och reparationer måste utföras professionellt. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)
ABS är ett säkerhetssystem som förhindrar att hjulen låser sig vid körning rakt fram utan
inverkan från sidokrafter.
ABS arbetar med två av varandra oberoende bromskretsar (fram- och bakbroms). I normal
drift fungerar bromssystemet som en vanlig broms utan ABS. När ABS-styrdonet registrerar en tendens till låsning på något av hjulen börjar ABS arbeta genom att reglera bromstrycket. Regleringen känns av genom ett lätt pulserande på bromshandtaget.
ABS‑varningslampan  ska tändas när tändningen slås på och släckas när man har börjat köra. Om den inte släcks när man har börjat köra eller tänds under körningen indikerar detta att det är fel på ABS‑systemet. ABS är då inte längre aktivt och hjulen kan låsa
sig vid inbromsning. Bromssystemet i sig fungerar, det är bara ABS-regleringen som är ur
funktion.
ABS‑varningslampan kan även tändas i extrema körsituationer då skillnaden i varvtal mellan fram- och bakhjul är stor, t.ex. vid wheelie eller spinnande bakhjul. Det gör att ABS
stängs av.
BROMSAR
99
För att ABS ska kunna aktiveras igen måste fordonet stannas och tändningen slås av. När
fordonet startas igen aktiveras ABS igen. ABS‑varningslampan slocknar när man börjat
köra.
Med knappen  kan ABS stängas av manuellt (se Starta motorcykeln).
Kontrollera bromshandtagets spel
11.2
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Bortfall av bromsverkan.
När det inte finns något spel för bromshandtaget utövas tryck på framhjulsbromsen inom bromssystemet. Framhjulsbromsen
kan sluta fungera helt genom överhettning. Justera bromshandtagets spel enligt angivna värden.
–
Tryck bromshandtaget mot styret och kontrollera spelet .
Bromshandtagets spel
»
Om spelet inte överensstämmer med specifikationen:
–
100555-10
≥ 3 mm
Ställ in bromshandtagets spel. (
s 100)
BROMSAR
100
Ställa in bromshandtagets spel
11.3
–
Kontrollera bromshandtagets spel. (
–
Ställ in bromshandtagets spel med justerskruven .
s 99)
Info
Spelet minskar när justerskruven skruvas medsols. Tryckpunkten hamnar
längre bort från styret.
Spelet ökar när justerskruven skruvas motsols. Tryckpunkten hamnar närmare
styret.
Inställningsområdet är begränsat.
Vrid endast justerskruven för hand och använd inte våld.
Justeringen får inte utföras under körning.
100556-10
Kontrollera bromsskivorna
11.4
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Nedsatt bromsverkan på grund av slitna bromsskivor.
Slitna bromsskivor ska bytas omedelbart. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)
–
Kontrollera mått  för bromsskivans tjocklek (fram och bak) på flera ställen på bromsskivan.
Info
Genom slitage blir bromsskivan tunnare inom det område där bromsbeläggen
ligger an .
Bromsskivor, slitagegräns
fram
400618-10
4,5 mm
BROMSAR
101
Bromsskiva - slitagegräns
bak
»
Om bromsskivans tjocklek är lägre än det angivna värdet.
–
–
4,5 mm
Byt bromsskiva.
Kontrollera bromsskivorna framtill och baktill avseende skador, sprickor och deformation.
»
Om skador, sprickor eller deformation upptäcks:
–
Byt bromsskiva.
Kontrollera bromsvätskenivån i frambromsen
11.5
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Bortfall av bromsverkan.
Om bromsvätskenivån sjunker under MIN-märket kan läckage i bromssystemet eller helt slitna bromsbelägg vara orsaken.
Kontrollera bromssystemet, fortsätt inte att köra. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Nedsatt bromseffekt p g a gammal bromsvätska.
Byt bromsvätska i fram- och bakbromsen enligt serviceschemat. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)
BROMSAR
102
–
Placera bromsvätskebehållaren i horisontellt läge. Behållaren sitter på styret.
–
Kontrollera bromsvätskenivån i synglaset .
»
Om bromsvätskan har sjunkit under MIN-märket:
–
Fyll på frambromsens bromsvätska.
x(
s 102)
100557-10
Fylla på frambromsens bromsvätska
11.6
x
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Bortfall av bromsverkan.
Om bromsvätskenivån sjunker under MIN-märket kan läckage i bromssystemet eller helt slitna bromsbelägg vara orsaken.
Kontrollera bromssystemet, fortsätt inte att köra. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)
Varning
Hudirritationer
Hudkontakt med bromsvätskan kan orsaka hudirritationer.
–
Undvik kontakt med huden eller ögonen. Förvara bromsvätskan utom räckhåll för barn.
–
Använd lämpliga skyddskläder och skyddsglasögon.
–
Om ögonen kommer i kontakt med bromsvätska, spola noggrant med vatten och kontakta läkare omedelbart.
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Nedsatt bromseffekt p g a gammal bromsvätska.
Byt bromsvätska i fram- och bakbromsen enligt serviceschemat. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)
BROMSAR
103
Varning
Risk för miljöskador
–
Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.
Oljor, fetter, filter, bränsle, rengöringsmedel, bromsvätska etc ska alltid tas omhand och lämnas in för avfallshantering enligt
gällande bestämmelser.
Info
Använd aldrig bromsvätska DOT 5. Denna är silikonoljebaserad och är purpurfärgad. Tätningar och bromsledningar är inte gjorda
för bromsvätska typ DOT 5.
Se till att bromsvätskan inte kommer i kontakt med lackerade komponenter. Bromsvätskan skadar lacken!
Använd endast ren bromsvätska som förvarats i en tättslutande behållare!
–
Placera bromsvätskebehållaren i horisontellt läge. Behållaren sitter på styret.
–
Ta bort skruvarna .
–
Ta bort locket  och membranet .
–
Fyll på bromsvätska upp till mått .
Specifikation
Mått 
Bromsvätska DOT 4 / DOT 5.1 (
100558-10
–
5 mm
s 202)
Placera locket med membran i rätt läge. Sätt i och dra åt skruvarna.
Info
Spilld bromsvätska eller vätska som runnit ut ska tvättas bort omedelbart med
vatten.
BROMSAR
104
Kontrollera frambromsens bromsbelägg
11.7
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Nedsatt bromsverkan på grund av slitna bromsbelägg.
Slitna bromsbelägg måste bytas ut omedelbart. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)
Observera
Risk för olyckshändelser
–
Nedsatt bromsverkan p g a defekta bromsskivor.
Om bromsbeläggen byts ut för sent skrapar bromsbelägghållaren av stål mot bromsskivorna. Bromsverkan reduceras mycket och
bromsskivorna förstörs. Kontrollera bromsbeläggen regelbundet.
–
Kontrollera att alla bromsbelägg på båda bromsoken har tillräckligt tjocka bromsbelägg .
Minsta tillåtna beläggtjocklek 
»
Om den minsta tillåtna beläggtjockleken underskrids:
–
–
Byt frambromsens bromsbelägg.
x
Kontrollera alla bromsbeläggen på båda bromsoken avseende skador och sprickor.
»
100559-10
≥ 1 mm
Om skador eller sprickor föreligger:
–
Byt frambromsens bromsbelägg.
x
Kontrollera fotbromspedalens spel
11.8
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Bortfall av bromsverkan.
När det inte finns något spel för fotbromspedalen utövas tryck på bakhjulsbromsen inom bromssystemet. Bakhjulsbromsen
kan sluta fungera helt genom överhettning. Justera fotbromspedalens spel enligt angivna värden.
BROMSAR
105
–
Manövrera fotbromspedalen fram och tillbaka mellan stoppläget och anliggning mot
fotbromsens cylinderkolv och kontrollera spelet .
Specifikation
Fotbromspedalens spel
3… 5 mm
Info
Fotbromsens cylinderkolv ligger an när motståndet blir större.
100602-10
»
Om spelet inte överensstämmer med specifikationen:
–
Ställ in fotbromspedalens utgångsläge.
x
Kontrollera bromsvätskenivån i bakbromsen
11.9
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Bortfall av bromsverkan.
Om bromsvätskenivån sjunker under MIN-märket kan läckage i bromssystemet eller helt slitna bromsbelägg vara orsaken.
Kontrollera bromssystemet, fortsätt inte att köra. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Nedsatt bromseffekt p g a gammal bromsvätska.
Byt bromsvätska i fram- och bakbromsen enligt serviceschemat. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)
BROMSAR
106
–
Lyft upp fordonet på mellanstödet. (
–
Kontrollera bromsvätskenivån på bromsvätskebehållaren.
»
s 76)
Om vätskenivån nått MIN-märket :
–
Fyll på bakbromsens bromsvätska.
x(
s 106)
100560-10
Fylla på bakbromsens bromsvätska
11.10
x
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Bortfall av bromsverkan.
Om bromsvätskenivån sjunker under MIN-märket kan läckage i bromssystemet eller helt slitna bromsbelägg vara orsaken.
Kontrollera bromssystemet, fortsätt inte att köra. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)
Varning
Hudirritationer
Hudkontakt med bromsvätskan kan orsaka hudirritationer.
–
Undvik kontakt med huden eller ögonen. Förvara bromsvätskan utom räckhåll för barn.
–
Använd lämpliga skyddskläder och skyddsglasögon.
–
Om ögonen kommer i kontakt med bromsvätska, spola noggrant med vatten och kontakta läkare omedelbart.
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Nedsatt bromseffekt p g a gammal bromsvätska.
Byt bromsvätska i fram- och bakbromsen enligt serviceschemat. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)
BROMSAR
107
Varning
Risk för miljöskador
–
Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.
Oljor, fetter, filter, bränsle, rengöringsmedel, bromsvätska etc ska alltid tas omhand och lämnas in för avfallshantering enligt
gällande bestämmelser.
Info
Använd aldrig bromsvätska DOT 5. Denna är silikonoljebaserad och är purpurfärgad. Tätningar och bromsledningar är inte gjorda
för bromsvätska typ DOT 5.
Se till att bromsvätskan inte kommer i kontakt med lackerade komponenter. Bromsvätskan skadar lacken!
Använd endast ren bromsvätska som förvarats i en tättslutande behållare!
100561-10
–
Lyft upp fordonet på mellanstödet. (
–
Ta bort skruvarna .
–
Ta bort locket  och membranet .
s 76)
BROMSAR
108
–
Fyll på bromsvätska upp till markeringen .
Bromsvätska DOT 4 / DOT 5.1 (
–
s 202)
Placera locket med membran i rätt läge. Sätt i och dra åt skruvarna.
Info
Spilld bromsvätska eller vätska som runnit ut ska tvättas bort omedelbart med
vatten.
100562-10
Kontrollera bakbromsens bromsbelägg
11.11
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Nedsatt bromsverkan på grund av slitna bromsbelägg.
Slitna bromsbelägg måste bytas ut omedelbart. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)
Observera
Risk för olyckshändelser
–
Nedsatt bromsverkan p g a defekta bromsskivor.
Om bromsbeläggen byts ut för sent skrapar bromsbelägghållaren av stål mot bromsskivorna. Bromsverkan reduceras mycket och
bromsskivorna förstörs. Kontrollera bromsbeläggen regelbundet.
BROMSAR
109
–
Kontrollera om bromsbeläggen fortfarande har minimitjocklek .
Minsta tillåtna beläggtjocklek 
»
Om den minsta tillåtna beläggtjockleken underskrids:
–
–
Byt bakbromsens bromsbelägg.
x
Kontrollera bromsbeläggen med avseende på skador och sprickor.
»
Om skador eller sprickor föreligger:
–
100563-10
≥ 1 mm
Byt bakbromsens bromsbelägg.
x
HJUL, DÄCK
Demontera framhjulet
12.1
110
x
–
Lyft upp fordonet på mellanstödet. (
–
Belasta fordonet baktill eller lyft upp det på underredsskyddet.
s 76)
Framhjulet har inte markkontakt.
–
Tryck bromsoken för hand mot bromsskivorna så att bromskolvarna trycks tillbaka.
100605-10
(990 Adventure)
– Ta bort skruven  och dra ut hjulvarvtalsgivaren  med hylsan  ur hålet.
100603-10
HJUL, DÄCK
111
–
Lossa skruven  och skruvarna .
–
Skruva ur skruven  ca 6 varv, tryck handen mot skruven för att skjuta ut hjulaxeln ur
axelklämman.
Varning
Risk för olyckshändelser
–
100604-10
–
Nedsatt bromsverkan p g a defekta bromsskivor.
Lägg alltid ner hjulet så att bromsskivorna inte kan skadas.
Håll fast framhjulet och dra ut hjulaxeln. Vrid bromsoken lätt utåt och ta ut framhjulet ur
gaffeln.
Info
Manövrera inte bromshandtaget när framhjulet är demonterat.
–
100567-10
Ta bort distanshylsorna .
HJUL, DÄCK
Montera framhjulet
12.2
112
x
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Minskad bromsverkan om det finns olja eller fett på bromsskivorna.
Det är viktigt att bromsskivorna alltid är fria från olja eller fett. Rengör bromsskivorna med bromsrengöringsmedel vid behov.
–
Kontrollera om hjullagret är skadat eller slitet.
»
Om hjullagret är skadat eller slitet:
–
–
Byt ut hjullagret.
x
Rengör och fetta in axeltätningsringarna  och distanshylsornas löpyta .
Långtidsfett (
s 206)
–
Sätt i distanshylsorna.
–
Lyft i framhjulet i gaffeln, för in bromsskivorna i bromsoken och sätt in hjulaxeln.
100567-11
(990 Adventure)
ABS‑sensorhjulet sitter till vänster i färdriktningen.
–
Sätt i och dra åt skruven .
Specifikation
Skruv hjulaxel fram
100604-11
M25x1,5
45 Nm
–
Släpp ned fordonet från mittenstödet. (
–
Dra åt frambromsen och komprimera gaffeln kraftigt flera gånger så att gaffelbenen
kan justeras in.
s 76)
–
Dra åt skruvarna .
HJUL, DÄCK
113
Specifikation
Skruv axelklämma
M8
15 Nm
(990 Adventure)
– Skjut på hylsan  på hjulets vartalsgivare  och sätt in dem i hålet tillsammans.
Sätt i och dra åt skruven .
Specifikation
Skruvförband hjulvarvtalsgivare fram
M6
6 Nm
100603-11
Demontera bakhjulet
12.3
x
100634-10
–
Lyft upp fordonet på mellanstödet. (
s 76)
–
Tryck bromsoket för hand mot bromsskivan så att bromskolvarna trycks tillbaka.
HJUL, DÄCK
114
(990 Adventure)
– Ta bort skruven  och dra ut hjulvarvtalsgivaren  ur hålet.
100635-10
–
Ta bort muttern . Ta av kedjespännaren .
–
Dra inte ut hjulaxeln  mer än att bakhjulet går att skjuta framåt.
–
Skjut fram bakhjulet så långt det går. Ta av kedjan från bakdrevet och lägg den på
kedjeskyddet .
100569-10
Varning
Risk för olyckshändelser
–
100570-10
–
Nedsatt bromseffekt p g a defekta bromsskivor.
Lägg alltid ner hjulet så att bromsskivan inte skadas.
Håll fast bakhjulet och dra ut hjulaxeln. Ta ut bakhjulet ur baksvingen.
HJUL, DÄCK
115
Info
Använd inte fotbromsen när bakhjulet är demonterat.
–
Montera bakhjulet
12.4
Ta bort distanshylsan .
x
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Minskad bromsverkan om det finns olja eller fett på bromsskivorna.
Det är viktigt att bromsskivorna alltid är fria från olja eller fett. Rengör bromsskivorna med bromsrengöringsmedel vid behov.
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Ingen bromsverkan när du bromsar med bakbromsen.
Efter inmontering av bakhjulet måste du bromsa med bromspedalen tills en tydlig tryckpunkt känns.
–
Kontrollera bakhjulsnavets gummidämpare.
–
Kontrollera om hjullagret är skadat eller slitet.
»
Byt ut hjullagret.
100571-10
x
Rengör och fetta in axeltätningsringen  och distanshylsans löpyta .
Långtidsfett (
–
s 117)
Om hjullagret är skadat eller slitet:
–
–
x(
s 206)
Rengör och fetta in hjulaxelns gänga och muttern.
Långtidsfett (
s 206)
–
Montera gummidämparen och bakdrevets hållare i bakhjulet.
–
Ställ bakhjulet i baksvingen och för in bromsskivan i bromsoket.
HJUL, DÄCK
116
–
Montera hjulaxeln, men skjut inte in den till anslag.
–
Skjut bakhjulet så långt fram som möjligt och lägg på kedjan på bakdrevet.
–
Skjut in hjulaxeln till anslag, montera kedjespännaren  och muttern .
Info
Montera kedjespännarna  och  i samma position.
–
100636-10
Tryck bakhjulet framåt så att kedjespännarna ligger an mot spännskruvarna och dra åt
muttern .
Specifikation
För bakhjulets korrekta läge måste märkena på kedjespännaren till vänster och
höger stå i samma position i förhållande till referensmärkena .
Mutter hjulaxel bak
M25x1,5
90 Nm
Gängorna smorda
(990 Adventure)
– Stick in hjulets varvtalsgivare  i hålet. Sätt i och dra åt skruven .
Specifikation
Skruv hjulvarvtalsgivare
bak
100635-11
M6
8 Nm
Loctite® 243™
–
Manövrera fotbromspedalen flera gånger tills bromsbeläggen ligger an mot bromsskivan och en tydlig tryckpunkt känns.
–
Släpp ned fordonet från mittenstödet. (
s 76)
HJUL, DÄCK
117
Kontrollera bakhjulsnavets gummidämpare
12.5
x
Info
Motorns kraft överförs från bakdrevet till bakhjulet via 6 gummidämpare. De slits ned under körning. Om gummidämparna inte
byts ut i tid skadas bakdrevets hållare och bakhjulsnavet.
–
Demontera bakhjulet.
–
Kontrollera bakhjulsnavets gummidämpare  avseende skador och slitage.
»
x(
s 113)
Om bakhjulsnavets gummidämpare är skadade eller slitna:
–
Byt ut bakhjulsnavets alla gummidämpare.
100572-10
–
Lägg bakhjulet på en arbetsbänk med bakdrevet uppåt. Stick in hjulaxeln i navet.
–
Kontrollera spelet  genom att hålla fast bakhjulet och försöka vrida bakdrevet.
Info
Spelet mäts på bakdrevets utsida.
Spel gummidämpare bakhjul
»
Om spelet  är större än det angivna värdet:
–
100573-10
–
≤ 5 mm
Byt ut bakhjulsnavets alla gummidämpare.
Montera bakhjulet.
x(
s 115)
HJUL, DÄCK
118
Kontrollera däckens skick
12.6
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Köregenskaperna kan inte kontrolleras om du får punktering.
Skadade eller nedslitna däck ska för säkerhets skull bytas omedelbart. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)
Varning
Risk för omkullkörning
–
Nedsättning av köregenskaperna p g a olika mönster på fram- och bakhjulets däck.
Framhjul och bakhjul ska alltid ha däck med likartat mönster. Om däck med olika mönster används kan fordonet bli svårt att
kontrollera.
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Ej kontrollerbara köregenskaper om hjul/däck används som inte frigivits eller rekommenderats.
Använd endast hjul/däck som frigivits och rekommenderats av KTM enligt angiven hastighetsindex.
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Minskat väggrepp när däcken är nya.
Nya däck har en slät slitbana och därför inget komplett väggrepp. Slitbanan måste ruggas upp de första 200 kilometrarna. Kör
med måttlig hastighet i olika snedlägen. Komplett väggrepp nås först efter "inkörningen".
Info
Däckens typ, skick och lufttryck påverkar fordonets broms- och köregenskaper.
Slitna däck har extra stor negativ inverkan vid vått väglag.
HJUL, DÄCK
119
–
Kontrollera fram- och bakhjulets däck med avseende på snittskador, föremål som fastnat eller andra skador.
»
Om däcket har snittskador, om föremål fastnat eller om det har andra skador:
–
–
Byt däck.
Kontrollera mönsterdjupet.
Info
Beakta gällande bestämmelser angående mönsterdjupet.
400602-10
Minsta mönsterdjup
»
Om mönsterdjupet är för litet:
–
–
≥ 2 mm
Byt däck.
Kontrollera däckens ålder.
Info
Däckens tillverkningsdatum anges för det mesta på däcken med hjälp av de
fyra sista sifforna i DOT beteckningen. De två första siffrorna anger tillverkningsveckan och de två sista tillverkningsåret.
KTM rekommenderar ett däckbyte senast efter 5 år, oberoende av däckens slitage.
»
Om däcken är äldre än 5 år:
–
Byt däck.
Kontrollera lufttrycket i däcken
12.7
Info
För lågt däcktryck ökar däckets slitage och leder till överhettning.
Korrekt däcktryck säkerställer bästa möjliga körkomfort och ökar däckens livslängd.
HJUL, DÄCK
120
–
Ta bort dammskyddet.
–
Kontrollera lufttrycket när däcken är kalla.
Däcktryck utan passagerare
fram
2,4 bar
bak
2,6 bar
Däcktryck med passagerare/max tillåten lastvikt
400695-01
»
2,4 bar
bak
2,8 bar
Om däcktrycket inte överensstämmer med specifikationen:
–
–
fram
Korrigera däcktrycket.
Montera dammskyddet.
Kontrollera ekrarnas spänning
12.8
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Instabila köregenskaper på grund av felaktig ekerspänning.
Se till att ekerspänningen är korrekt. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)
Info
En lös eker gör att hjulet kommer ur balans. Inom kort tid kommer ytterligare ekrar att lossna.
Om ekrarna är för hårt spända kan de rivas av på grund av lokal överbelastning.
Kontrollera ekerspänningen regelbundet, i synnerhet på en ny motorcykel.
HJUL, DÄCK
121
–
Slå kort på varje eker med bladet på en skruvmejsel.
Info
Ljudfrekvensen är beroende av ekerns längd och diameter.
Olika ljudfrekvenser från ekrar med samma längd och diameter tyder på att de
är olika spända.
Ett ljust ljud ska höras.
400694-01
»
Om ekrarna är olika spända:
–
Korrigera ekrarnas spänning.
x
ELSYSTEM
Demontera batteriet
13.1
122
x
Varning
Risk för kroppsskador
Batterisyra och batterigaser kan ge svåra frätskador.
–
Förvara batterier utom räckhåll för barn.
–
Använd lämpliga skyddskläder och skyddsglasögon.
–
Undvik kontakt med batterisyra och batterigaser.
–
Se till att det inte uppstår gnistor eller finns en öppen låga i närheten av batteriet. Ladda endast batterier i lokaler med god
ventilation.
–
Spola med mycket vatten vid hudkontakt. Om batterisyran kommer i kontakt med ögonen, spola med vatten i minst 15 minuter
och kontakta läkare.
–
100579-10
Stäng av alla strömbrytare och motorn.
–
Demontera underredsskyddet.
–
Ta bort skruvarna . Fäll ned locket .
x(
s 97)
ELSYSTEM
123
–
Lossa batteriets minuskabel .
–
Lossa batteriets pluskabel .
–
Ta ut batteriet och batterihöljet  ur batterifacket.
Info
Använd aldrig motorcykeln med urladdat batteri eller utan batteri. I båda fallen
kan elektriska komponenter och säkerhetsanordningar skadas. Fordonet är inte
längre i trafiksäkert skick.
100580-10
Montera batteriet
13.2
x
100580-11
–
Sätt in batteriet i batterihöljet .
–
Skjut in batteriet med batterihöljet i batterifacket.
–
Anslut pluskabeln .
–
Anslut minuskabeln .
ELSYSTEM
124
–
Haka i locket  nedtill på batterifacket och fäll det uppåt.
–
Sätt i och dra åt skruvarna .
–
Montera underredsskyddet.
–
Ställ in klockan. (
x(
s 97)
s 29)
100579-11
Ladda batteriet
13.3
x
Varning
Risk för kroppsskador
Batterisyra och batterigaser kan ge svåra frätskador.
–
Förvara batterier utom räckhåll för barn.
–
Använd lämpliga skyddskläder och skyddsglasögon.
–
Undvik kontakt med batterisyra och batterigaser.
–
Se till att det inte uppstår gnistor eller finns en öppen låga i närheten av batteriet. Ladda endast batterier i lokaler med god
ventilation.
–
Spola med mycket vatten vid hudkontakt. Om batterisyran kommer i kontakt med ögonen, spola med vatten i minst 15 minuter
och kontakta läkare.
Varning
Risk för miljöskador
–
Batteriets komponenter och syra är miljöskadliga.
Batterier är inte hushållsavfall. Se till att ett defekt batteri tas omhand. Lämna in batteriet hos din KTM-försäljare eller till en
insamlingsstation.
ELSYSTEM
125
Varning
Risk för miljöskador
–
Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.
Oljor, fetter, filter, bränsle, rengöringsmedel, bromsvätska etc ska alltid tas omhand och lämnas in för avfallshantering enligt
gällande bestämmelser.
Info
Batteriets laddningsnivå sjunker även när batteriet inte belastas.
Laddningsnivå och laddningstyp är mycket viktiga för batteriets livslängd.
Snabb uppladdning med hög laddningsström minskar livslängden.
När laddningsström, laddningsspänning och laddningstid överskrids läcker elektrolyt ut via säkerhetsventilerna. Detta gör att batteriets kapacitet sjunker.
När batteriet tömts genom startförsök ska det laddas direkt.
Om batteriet står urladdat under en längre tid utsätts det för en djup urladdning och sulfatering. Batteriet förstörs.
Batteriet är underhållsfritt. Det innebär att syranivån inte behöver kontrolleras.
Om batteriet inte laddas med KTM:s batteriladdare måste batteriet tas ut vid laddning. Annars kan överspänning orsaka skador på
elektroniska komponenter. Ladda batteriet enligt angivelserna på batterihuset.
–
Stäng av alla strömbrytare och motorn.
–
Demontera höger underredsskydd. (
–
Dra av den röda skyddshättan från pluspolsförlängningen.
s 96)
ELSYSTEM
126
–
Kläm fast laddarens pluskabel i pluspolsförlängningen  och minuskabeln på ett
blankt ställe på motorn . Slå på laddaren.
Batteriladdare (58429074000)
Laddaren kan även användas för att testa vilospänningen, batteriets startförmåga och
generatorn. Det är inte möjligt att överladda batteriet med denna laddare.
–
Stäng av och lossa laddaren efter laddningen.
Specifikation
Ladda upp batteriet med jämna mellanrum om motorcykeln inte körs
3 månader
–
Sätt på den röda skyddshättan på pluspolsförlängningen.
–
Montera höger underredsskydd. (
s 96)
100582-10
Byta huvudsäkring
13.4
Varning
Brandrisk
–
När felaktiga säkringar används kan elsystemet överbelastas.
Använd endast säkringar med korrekt amperetal. Säkringar får aldrig förbikopplas eller repareras.
ELSYSTEM
127
Info
Huvudsäkringen sitter i startreläet under höger underredsskydd.
–
Stäng av alla strömbrytare och motorn.
–
Demontera höger underredsskydd. (
–
Dra av startreläet  från hållaren och ta av skyddshättan .
s 96)
100583-10
(990 Adventure)
– Ta bort den defekta huvudsäkringen .
Info
När smälttråden  är bruten är säkringen defekt.
Inne i startreläet finns en reservsäkring .
Alla strömförbrukare i fordonet utom ABS-enheten skyddas med huvudsäkringen.
100584-10
(990 Adventure R)
– Ta bort den defekta huvudsäkringen .
ELSYSTEM
128
Info
När smälttråden  är bruten är säkringen defekt.
Inne i startreläet finns en reservsäkring .
Alla strömförbrukare i fordonet är säkrade via huvudsäkringen.
–
Sätt i en ny huvudsäkring.
Säkring (58011109130) (
s 191)
–
Kontrollera elsystemets funktion.
–
Montera skyddshättan och sätt på startreläet på hållaren.
Tips
Sätt i en ny reservsäkring i startreläet så att den finns till hands vid behov.
–
Montera höger underredsskydd. (
–
Ställ in klockan. (
s 96)
s 29)
Byta säkringar ABS (990 Adventure)
13.5
Varning
Brandrisk
–
När felaktiga säkringar används kan elsystemet överbelastas.
Använd endast säkringar med korrekt amperetal. Säkringar får aldrig förbikopplas eller repareras.
Info
Två säkringar för ABS sitter under det högra underredsskyddet. Med dessa båda säkringar skyddas ABS-systemets returpump
och hydraulenhet. Den tredje säkringen som skyddar ABS-styrdonet sitter i säkringslådan.
–
Stäng av alla strömbrytare och motorn.
ELSYSTEM
129
–
Demontera höger underredsskydd. (
s 96)
Byta säkring för ABS‑hydraulenheten:
– Ta bort skyddshättan  och ta bort säkringen .
Info
En reservsäkring sitter bredvid säkringslådan i förvaringsfacket.
–
Sätt i en ny säkring.
Säkring (58011109125) (
100585-10
s 191)
–
Kontrollera om ABS-varningslampan fortfarande lyser.
–
Sätt tillbaka skyddshättan.
Tips
Sätt i en ny reservsäkring i förvaringsfacket så att den finns till hands vid
behov.
Byta säkring för ABS‑returpumpen:
– Ta bort skyddshättan  och ta bort säkringen .
Info
En reservsäkring sitter bredvid säkringslådan i förvaringsfacket.
–
Sätt i en ny säkring.
Säkring (58011109140) (
100586-10
s 191)
–
Kontrollera om ABS-varningslampan fortfarande lyser.
–
Sätt tillbaka skyddshättan.
ELSYSTEM
130
Tips
Sätt i en ny reservsäkring i förvaringsfacket så att den finns till hands vid
behov.
–
Montera höger underredsskydd. (
s 96)
Byta säkringar i säkringslådan
13.6
Varning
Brandrisk
–
När felaktiga säkringar används kan elsystemet överbelastas.
Använd endast säkringar med korrekt amperetal. Säkringar får aldrig förbikopplas eller repareras.
Info
Säkringslådan med övriga förbrukarnas säkringar sitter i förvaringsfacket.
100587-10
–
Stäng av alla strömbrytare och motorn.
–
Öppna förvaringsfacket. (
–
Ta av säkringslådans lock .
s 39)
ELSYSTEM
131
–
Ta bort den defekta säkringen.
Specifikation
Säkring IGNITION, FUEL PUMP - 10 A - tändning, bränslepump, startspärr, larm
(tillval)
Säkring H/L BEAM, POSITION - 15 A - helljus, halvljus, positionsljus, nummerskyltsbelysning
Säkring HORN, BRAKE LIGHT - 10 A - signalhorn, bromsljus, varningsblinkers
Säkring FAN - 10 A - kylarfläkt
100588-11
Säkring POWER RELAY - 10 A - tändning (EFI-styrdon)
Säkring ACC1, CLOCK - 10 A - kombinationsinstrument, uttag, extra utrustning
(konstant plus), larm (tillval)
Säkring ACC2 - 10 A - extra utrustning (med lastbrytare, kopplat plus)
(990 Adventure)
Säkring ABS, OPTIONAL - 10 A - ABS
(990 Adventure R)
Säkring ABS, OPTIONAL - används ej
(990 Adventure)
– Sätt i en reservsäkring med passande amperetal.
Säkring (58011109110) (
s 191)
Säkring (58011109115) (
s 191)
Info
Reservsäkringar  sitter bredvid säkringslådan.
Reservsäkringarna  är till för ABS.
100588-10
ELSYSTEM
132
Tips
Sätt i en ny reservsäkring i säkringslådan så att den finns till hands vid
behov.
(990 Adventure R)
– Sätt i en reservsäkring med passande amperetal.
Säkring (58011109110) (
s 191)
Säkring (58011109115) (
s 191)
Info
Reservsäkringar  sitter bredvid säkringslådan.
Tips
100637-10
Sätt i en ny reservsäkring i säkringslådan så att den finns till hands vid
behov.
–
Kontrollera förbrukarens funktion.
–
Stäng säkringslådans lock.
–
Stäng förvaringsfacket. (
s 39)
Demontera strålkastarmasken och strålkastaren
13.7
–
Stäng av alla strömbrytare och motorn.
–
Demontera sidokåpan fram. (
s 79)
ELSYSTEM
133
–
Lossa strålkastarmasken från cockpitplattan och lossa den genom att dra den framåt.
–
Lossa stickanslutningen .
–
Lägg strålkastarmasken på en mjuk trasa så att strålkastaren och skyddsskivan inte
skadas.
100590-10
100591-10
ELSYSTEM
134
Montera strålkastarmasken och strålkastaren
13.8
–
Anslut stickanslutningen .
–
Kontrollera att belysningen fungerar korrekt.
–
Placera strålkastarmasken i rätt läge.
–
Montera sidokåpan fram. (
–
Kontrollera strålkastarens inställning. (
s 80)
s 140)
100591-10
Byta halvljuslampa
13.9
Observera
Skador på reflektorn
–
Minskad lyskraft.
Fett på lampans glaskolv förångas i värmen och fastnar på reflektorn. Gör rent glaskolven innan den monteras och se till att den hålls
fri från fett.
–
Demontera strålkastarmasken och strålkastaren. (
s 132)
ELSYSTEM
135
–
Ta av gummihättan  och dra ut kontakten  från lampan.
–
Lossa fjäderklammern  och ta ut lampan ur strålkastaren.
–
Sätt en ny lampa i rätt läge i strålkastaren och sätt dit fjäderklammern igen.
100592-10
Halvljus (H7 / sockel PX26d) (
s 191)
Info
Lampan måste sitta med klacken  i ursparingen.
100593-10
–
Stick in lampans kontakt och sätt dit gummihättan.
–
Montera strålkastarmasken och strålkastaren. (
s 134)
Byta helljuslampa
13.10
Observera
Skador på reflektorn
–
Minskad lyskraft.
Fett på lampans glaskolv förångas i värmen och fastnar på reflektorn. Gör rent glaskolven innan den monteras och se till att den hålls
fri från fett.
–
Demontera strålkastarmasken och strålkastaren. (
s 132)
ELSYSTEM
136
–
Ta bort gummihättan  och lossa stickanslutningen .
–
Lossa fjäderklammern  och ta ut lampan ur strålkastaren.
–
Sätt en ny lampa i rätt läge i strålkastaren och sätt dit fjäderklammern igen.
100594-10
Helljus (H3 / sockel PK22s) (
s 191)
Info
Lampan måste sitta rätt på klackarna .
100595-10
–
Anslut stickanslutningen och sätt dit gummihättan.
–
Montera strålkastarmasken och strålkastaren. (
s 134)
Byta lampa för positionsljuset i strålkastaren
13.11
Observera
Skador på reflektorn
–
Minskad lyskraft.
Fett på lampans glaskolv förångas i värmen och fastnar på reflektorn. Gör rent glaskolven innan den monteras och se till att den hålls
fri från fett.
–
Demontera strålkastarmasken och strålkastaren. (
s 132)
ELSYSTEM
137
–
Dra ut hållaren  ur strålkastaren och dra ut lampan  ur hållaren.
–
Stick in en ny lampa i hållaren och stick in hållaren i strålkastaren.
Positionsljus (W5W / sockel W2,1x9,5d) (
–
s 191)
Montera strålkastarmasken och strålkastaren. (
s 134)
100596-10
Byta lampa för körriktningsvisaren
13.12
Observera
Skador på reflektorn
–
Minskad lyskraft.
Fett på lampans glaskolv förångas i värmen och fastnar på reflektorn. Gör rent glaskolven innan den monteras och se till att den hålls
fri från fett.
–
Ta bort skruven på blinkerhöljets baksida.
–
Ta försiktigt bort strålkastarglaset .
–
Tryck in lampan  lätt i hållaren, vrid ca 30° motsols och dra ut den ur hållaren.
Info
Rör inte reflektorn med händerna och se till att den är fri från fett.
–
Tryck in en ny lampa lätt i hållaren och vrid den medsols tills det tar stopp.
Körriktningsvisare (RY10W / sockel BAU15s) (
100597-10
–
Kontrollera att körriktningsvisaren fungerar.
s 191)
ELSYSTEM
138
–
Placera strålkastarglaset i korrekt läge.
Info
Sätt i klacken  i ursparingen .
–
Sätt i skruven och vrid den först motsols tills den placeras i gängans spår med ett ryck.
Dra åt skruven lätt.
Byta bakljuslampa
13.13
Observera
Skador på reflektorn
–
Minskad lyskraft.
Fett på lampans glaskolv förångas i värmen och fastnar på reflektorn. Gör rent glaskolven innan den monteras och se till att den hålls
fri från fett.
–
100599-10
Ta bort muttrarna  på undersidan av den bakre skärmen och dra bakljuset bakåt.
ELSYSTEM
139
–
Dra ut lamphållarna  ur bakljuset.
–
Dra ut lamporna  ur hållarna.
–
Sätt i nya lampor i hållarna.
Bakljus (WR5W / sockel W2,1x9,5d) (
s 191)
–
Sätt in lamphållarna i bakljuset.
–
Kontrollera att belysningen fungerar korrekt.
–
Sätt bakljuset i rätt läge. Sätt i muttrarna med brickorna och dra åt.
Specifikation
100600-10
Mutter bakljus
M6
8 Nm
Byta bromsljuslampa
13.14
Observera
Skador på reflektorn
–
Minskad lyskraft.
Fett på lampans glaskolv förångas i värmen och fastnar på reflektorn. Gör rent glaskolven innan den monteras och se till att den hålls
fri från fett.
–
100599-10
Ta bort muttrarna  på undersidan av den bakre skärmen och dra bakljuset bakåt.
ELSYSTEM
140
–
Vrid lamphållaren  motsols till anslag och ta ut den ur bakljuset.
–
Tryck in lampan  lätt i hållaren, vrid ca 30° motsols och dra ut den ur hållaren.
–
Tryck in en ny lampa lätt i hållaren och vrid den medsols tills det tar stopp.
Bromsljus (PR21W / sockel BAW15s) (
s 191)
–
Sätt in lamphållaren i bakljuset och vrid den medsols tills det tar stopp.
–
Kontrollera att belysningen fungerar korrekt.
–
Sätt bakljuset i rätt läge. Sätt i muttrarna med brickorna och dra åt.
Specifikation
100601-10
Mutter bakljus
M6
8 Nm
Kontrollera strålkastarens inställning
13.15
A
0
–
Ställ fordonet på ett vågrätt underlag framför en ljus mur och rita ett märke i höjd med
strålkastarens (halvljusets) mitt.
–
Rita ett annat märke på avstånd  under det första märket.
Specifikation
0
B
Avstånd 
–
5 cm
Ställ fordonet rakt upp med avstånd  framför muren och tänd halvljuset.
Specifikation
Avstånd 
400609-10
5m
–
Nu sätter sig föraren, eventuellt med bagage och passagerare, på motorcykeln.
–
Kontrollera strålkastarens inställning.
Gränsen mellan ljust och mörkt område måste ligga exakt på den nedre markeringen för en körklar motorcykel med förare, eventuellt med bagage och passagerare.
ELSYSTEM
141
»
Om gränsen mellan ljust och mörkt område inte överensstämmer med specifikationen:
–
Ställ in strålkastarens räckvidd. (
s 141)
Ställa in strålkastarens räckvidd
13.16
–
Kontrollera strålkastarens inställning. (
–
Ställ in strålkastarens räckvidd med justerskruven .
s 140)
Specifikation
För en motorcykel med förare och ev. packning och passagerare ska gränsen mellan ljust och mörkt område befinna sig exakt på det nedre märket (enligt avsnittet
Kontrollera strålkastarens inställning).
Info
100598-10
Vridning medsols ger längre räckvidd, vridning motsols ger kortare räckvidd.
Om motorcykeln har monterad packning måste strålkastarens räckvidd eventuellt korrigeras.
Aktivera/avaktivera tändningsnyckeln
13.17
Info
Den orange programmeringsnyckeln får endast användas för aktivering/avaktivering!
Vid förlust eller ersättning av en svart tändningsnyckel måste de enskilda svarta tändningsnycklarna aktiveras resp. avaktiveras med den orange programmeringsnyckeln. Därigenom förhindras även obehörig användning av fordonet med den försvunna
svarta tändningsnyckeln.
Upp till fyra svarta tändningsnycklar kan aktiveras/avaktiveras. Endast de svarta tändningsnycklar som programmeras under aktiveringen är giltiga. Alla svarta tändningsnycklar som inte programmerats vid aktiveringen är ogiltiga, men kan programmeras igen
vid en ny aktivering.
ELSYSTEM
142
Förlust av en svart tändningsnyckel (en till svart tändningsnyckel finns):
I den följande proceduren avaktiveras alla aktiverade svarta tändningsnycklar som inte
ingår i den här proceduren.
–
Skjut nödavstängningsknappen till läget
.
–
Sätt i den orange programmeringsnyckeln i tändningslåset.
–
Slå på tändningen genom att vrida den orangea programmeringsnyckeln till
läget ON .
401114-10
FI Varningslampan
(MIL) tänds, släcks och börjar sedan att blinka.
Kontrollampan för startspärren
400919-10
tänds.
–
Stäng av tändningen genom att vrida den orange programmeringsnyckeln till
läget OFF .
–
Dra ut den orange programmeringsnyckeln.
–
Sätt i den svarta tändningsnyckeln i tändningslåset.
–
Slå på tändningen genom att vrida den svarta tändningsnyckeln till läget ON
FI Varningslampan
.
(MIL) tänds, släcks och börjar sedan att blinka.
Kontrollampan för startspärren
tänds, släcks ett ögonblick och tänds igen.
–
Stäng av tändningen genom att vrida den svarta tändningsnyckeln till läget OFF
–
Dra ut den svarta tändningsnyckeln.
–
Sätt i den orange programmeringsnyckeln i tändningslåset.
–
Slå på tändningen genom att vrida den orangea programmeringsnyckeln till
läget ON .
.
ELSYSTEM
143
FI Varningslampan
(MIL) tänds, släcks och börjar sedan att blinka.
Kontrollampan för startspärren tänds, släcks för ett ögonblick och blinkar lika
många gånger som antalet fungerande svarta tändningsnycklar, inklusive den
orange programmeringsnyckeln. I det här fallet två gånger.
–
Stäng av tändningen genom att vrida den orange programmeringsnyckeln till
läget OFF .
–
Dra ut den orange programmeringsnyckeln.
Den försvunna svarta tändningsnyckeln är avaktiverad.
Den befintliga svarta tändningsnyckeln har aktiverats om.
Om båda svarta tändningsnycklarna försvinner (ingen svart tändningsnyckel finns):
Denna procedur är nödvändig för att förhindra obehörig användning med de försvunna
svarta tändningsnycklarna.
–
Skjut nödavstängningsknappen till läget
.
–
Sätt i den orange programmeringsnyckeln i tändningslåset.
–
Slå på tändningen genom att vrida den orangea programmeringsnyckeln till
läget ON .
401114-11
FI Varningslampan
(MIL) tänds, släcks och börjar sedan att blinka.
Kontrollampan för startspärren
400919-10
tänds.
–
Stäng av tändningen genom att vrida den orange programmeringsnyckeln till
läget OFF .
–
Slå på tändningen genom att vrida den orangea programmeringsnyckeln till
läget ON .
ELSYSTEM
144
FI Varningslampan
(MIL) tänds, släcks och börjar sedan att blinka.
Kontrollampan för startspärren tänds, släcks för ett ögonblick och blinkar
lika många gånger som antalet fungerande svarta tändningsnycklar, inklusive
den orangea programmeringsnyckeln. I detta fall en gång eftersom alla svarta
tändningsnycklar är avaktiverade.
–
Stäng av tändningen genom att vrida den orange programmeringsnyckeln till
läget OFF .
–
Dra ut den orangea programmeringsnyckeln.
Alla svarta tändningsnycklar är avaktiverade.
–
Beställ en ny svart tändningsnyckel enligt nyckelnumret på KEYCODECARD och
aktivera den.
Aktivera tändningsnyckeln:
– Skjut nödavstängningsknappen till läget
.
–
Sätt i den orangea programmeringsnyckeln i tändningslåset.
–
Slå på tändningen genom att vrida den orangea programmeringsnyckeln till
läget ON .
FI Varningslampan
(MIL) tänds, släcks och börjar sedan att blinka.
Kontrollampan för startspärren
tänds.
–
Stäng av tändningen genom att vrida den orange programmeringsnyckeln till
läget OFF .
–
Dra ut den orangea programmeringsnyckeln.
–
Sätt i den svarta tändningsnyckeln i tändningslåset.
–
Slå på tändningen genom att vrida den svarta tändningsnyckeln till läget ON
FI Varningslampan
(MIL) tänds, släcks och börjar sedan att blinka.
Kontrollampan för startspärren
–
.
tänds, släcks ett ögonblick och tänds igen.
Stäng av tändningen genom att vrida den svarta tändningsnyckeln till läget OFF
.
ELSYSTEM
145
–
Dra ut den svarta tändningsnyckeln.
–
Om fler tändningsnycklar ska aktiveras upprepas de sista fyra arbetsstegen med
den aktuella tändningsnyckeln.
–
Sätt i den orangea programmeringsnyckeln i tändningslåset.
–
Slå på tändningen genom att vrida den orangea programmeringsnyckeln till
läget ON .
FI Varningslampan
(MIL) tänds, släcks och börjar sedan att blinka.
Kontrollampan för startspärren tänds, släcks för ett ögonblick och blinkar lika
många gånger som antalet fungerande svarta tändningsnycklar, inklusive den
orangea programmeringsnyckeln.
–
Stäng av tändningen genom att vrida den orange programmeringsnyckeln till
läget OFF .
–
Dra ut den orangea programmeringsnyckeln.
Alla svarta tändningsnycklar i arbetsmomentet är aktiverade.
KYLSYSTEM
146
Kylsystem
14.1
Vattenpumpen  i motorn sörjer för en tvångscirkulation av kylvätskan.
Vid uppvärmning stiger trycket i kylsystemet. Detta tryck regleras av en ventil i kylarlocket .
Den angivna kylvätsketemperaturen kan därför tillåtas utan att funktionsstörningar uppstår.
125 °C
100608-10
Kylningen fås av fartvinden och en kylarfläkt  som styrs via en termostatströmställare.
Lägre körhastighet ger lägre kyleffekt. Smutsiga kyllameller minskar också kyleffekten.
Genom värmeutvidgningen leds den överflödiga kylvätskan till expansionskärlet . När
temperaturen sjunker sugs denna del tilbaka till kylsystemet.
2
0
3
0
400619-10
KYLSYSTEM
147
Med fordonet följer ett kylargaller . Kylargallret bör monteras om fordonet framförs på
icke asfalterade vägar. På så sätt skyddas kylaren mot stenskott och liknande.
4
0
100640-10
Kontrollera frostskyddet och kylvätskenivån
14.2
Varning
Risk för skållskador
–
När motorcykeln körs blir kylvätskan mycket varm och dessutom trycksatt.
Öppna inte kylare, kylarslangar eller andra komponenter i kylsystemet när motorn är driftsvarm. Vänta tills motorn och kylsystemet har svalnat. Om skållskador uppstår ska de drabbade ställena spolas med ljummet vatten.
Varning
Risk för förgiftning
–
Kylvätska är giftig och hälsovådlig.
Låt inte huden, ögonen och kläderna komma i kontakt med kylvätskan. Vid kontakt med ögonen, spola med vatten och kontakta läkare omedelbart. Vid hudkontakt ska huden rengöras omedelbart med tvål och vatten. Om kylvätska har svalts, kontakta läkare omedelbart. Kläder som har kommit i kontakt med kylvätska ska bytas. Förvara kylvätskan utom räckhåll för barn.
Krav
Motorn är kall.
–
Demontera sidokåpan fram. (
s 79)
KYLSYSTEM
148
Ta endast bort höger sidokåpa.
–
Ställ motorcykeln på en vågrät yta.
–
Ta av locket  från expansionskärlet.
–
Kontrollera kylvätskans frostskydd.
−25… −45 °C
»
Om frostskyddet inte överensstämmer med specifikationen:
–
–
600898-10
Korrigera kylvätskans frostskydd.
Kontrollera kylvätskenivån i expansionskärlet.
Kylvätskenivån måste vara mellan MIN och MAX.
»
Om det inte finns någon kylvätska i expansionskärlet:
–
Kontrollera att kylsystemet är tätt.
x
Info
Ta inte motorcykeln i drift!
–
»
Fyll på/avlufta kylsystemet.
x(
s 151)
Om kylvätskenivån i expansionskärlet inte stämmer med specifikationen, men utan
att det är helt tomt:
–
Fyll på kylvätska upp till markeringen MAX.
Alternativ 1
Kylvätska (
s 203)
Alternativ 2
Kylvätska (färdigblandad) (
–
Montera locket på expansionskärlet.
s 203)
KYLSYSTEM
149
–
Ta av kylarlocket .
–
Kontrollera kylvätskans frostskydd.
−25… −45 °C
»
Om frostskyddet inte överensstämmer med specifikationen:
–
–
Korrigera kylvätskans frostskydd.
Kontrollera kylvätskenivån i kylaren.
Kylaren måste vara helt påfylld.
B00117-10
»
Om kylvätskenivån inte överensstämmer med specifikationen:
Kylvätskeförlust: < 0,50 l
–
Kontrollera att kylsystemet är tätt.
x
Info
Ta inte motorcykeln i drift!
–
Korrigera kylvätskenivån.
Alternativ 1
Kylvätska (
s 203)
Alternativ 2
Kylvätska (färdigblandad) (
»
s 203)
Om kylvätskenivån inte överensstämmer med specifikationen:
Kylvätskeförlust: > 0,50 l
–
Kontrollera att kylsystemet är tätt.
Info
Ta inte motorcykeln i drift!
x
KYLSYSTEM
150
–
Tappa av kylvätska
14.3
Fyll på/avlufta kylsystemet.
–
Montera kylarlocket.
–
Montera sidokåpan fram. (
x(
s 151)
s 80)
x
Varning
Risk för skållskador
–
När motorcykeln körs blir kylvätskan mycket varm och dessutom trycksatt.
Öppna inte kylare, kylarslangar eller andra komponenter i kylsystemet när motorn är driftsvarm. Vänta tills motorn och kylsystemet har svalnat. Om skållskador uppstår ska de drabbade ställena spolas med ljummet vatten.
Varning
Risk för förgiftning
–
Kylvätska är giftig och hälsovådlig.
Låt inte huden, ögonen och kläderna komma i kontakt med kylvätskan. Vid kontakt med ögonen, spola med vatten och kontakta läkare omedelbart. Vid hudkontakt ska huden rengöras omedelbart med tvål och vatten. Om kylvätska har svalts, kontakta läkare omedelbart. Kläder som har kommit i kontakt med kylvätska ska bytas. Förvara kylvätskan utom räckhåll för barn.
Krav
Motorn är kall.
–
Lyft upp fordonet på mellanstödet. (
–
Demontera vänster bränsletank.
x(
s 76)
s 84)
KYLSYSTEM
151
–
Ställ en lämplig behållare under kylaren.
–
Ta bort skruven .
–
Ta bort kylarlocket.
–
Låt kylvätskan rinna ut helt.
–
Sätt i skruven  och en ny tätningsring och dra åt den.
Specifikation
Övriga skruvar chassi
M6
10 Nm
100612-10
–
Ställ en lämplig behållare under motorn.
–
Ta bort skruven .
–
Låt kylvätskan rinna ut helt.
–
Sätt i skruven  och en ny tätningsring och dra åt den.
Specifikation
Skruv vattenpumplock
M6
10 Nm
100611-10
Fylla på/avlufta kylsystemet
14.4
x
Varning
Risk för förgiftning
–
Kylvätska är giftig och hälsovådlig.
Låt inte huden, ögonen och kläderna komma i kontakt med kylvätskan. Vid kontakt med ögonen, spola med vatten och kontakta läkare omedelbart. Vid hudkontakt ska huden rengöras omedelbart med tvål och vatten. Om kylvätska har svalts, kontakta läkare omedelbart. Kläder som har kommit i kontakt med kylvätska ska bytas. Förvara kylvätskan utom räckhåll för barn.
KYLSYSTEM
152
Krav
Sidokåpan fram är borttagen.
–
Se till att avtappningsskruvarna på kylaren och vattenpumpslocket är åtdragna.
–
Ta bort avluftningsskruven .
–
Ställ fordonet som på bilden och se till att det inte kan rulla iväg. Höjdskillnaden 
måste uppnås.
100613-10
Specifikation
Höjdskillnad 
50 cm
Info
A
0
400663-10
För att all luft ska kunna komma ut ur kylsystemet måste fordonet lyftas upp
framtill. Ett dåligt avluftat kylsystem ger minskad kyleffekt, vilket kan leda till att
motorn överhettas.
KYLSYSTEM
153
–
Fyll på kylvätska tills den rinner ut ur avluftningsöppningen utan bubblor. Sätt genast i
avluftningsskruven och dra åt den.
Alternativ 1
Kylvätska (
s 203)
Alternativ 2
Kylvätska (färdigblandad) (
100614-10
s 203)
–
Fyll kylaren helt med kylvätska. Montera kylarlocket.
–
Ställ fordonet mot sidostödet.
–
Kontrollera kylvätskenivån i expansionskärlet. (
s 154)
Fara
Risk för förgiftning
och/eller dödsfall.
–
–
Motoravgaser är giftiga och kan leda till medvetslöshet
När motorn går krävs en tillräckligt kraftig ventilation. Motorn får inte startas
eller köras i slutna utrymmen utan lämplig utsugning.
Starta motorn och låt den gå tills den har nått driftstemperatur.
6 staplar på temperaturindikeringen lyser.
100615-10
–
Stäng av motorn och låt den svalna.
–
Låt motorn svalna och kontrollera sedan kylvätskenivån i kylaren igen. Fyll på
kylvätska om det behövs.
–
Kontrollera kylvätskenivån i expansionskärlet och fyll vid behov på kylvätska upp till
markeringen MAX.
KYLSYSTEM
154
Kontrolera kylvätskenivån i expansionskärlet
14.5
Varning
Risk för skållskador
–
När motorcykeln körs blir kylvätskan mycket varm och dessutom trycksatt.
Öppna inte kylare, kylarslangar eller andra komponenter i kylsystemet när motorn är driftsvarm. Vänta tills motorn och kylsystemet har svalnat. Om skållskador uppstår ska de drabbade ställena spolas med ljummet vatten.
Varning
Risk för förgiftning
–
Kylvätska är giftig och hälsovådlig.
Låt inte huden, ögonen och kläderna komma i kontakt med kylvätskan. Vid kontakt med ögonen, spola med vatten och kontakta läkare omedelbart. Vid hudkontakt ska huden rengöras omedelbart med tvål och vatten. Om kylvätska har svalts, kontakta läkare omedelbart. Kläder som har kommit i kontakt med kylvätska ska bytas. Förvara kylvätskan utom räckhåll för barn.
Krav
Motorn är kall.
Kylaren är helt full.
–
Ställ motorcykeln på en vågrät yta.
–
Kontrollera kylvätskenivån i expansionskärlet .
Kylvätskenivån måste vara mellan MIN och MAX.
»
Om det inte finns någon kylvätska i expansionskärlet:
–
Kontrollera att kylsystemet är tätt.
x
Info
Ta inte motorcykeln i drift!
100609-10
–
»
Fyll på/avlufta kylsystemet.
x(
s 151)
Om kylvätskenivån i expansionskärlet inte stämmer med specifikationen, men utan
att det är helt tomt:
KYLSYSTEM
155
–
Ta bort locket från expansionskärlet.
–
Fyll på kylvätska upp till markeringen MAX.
Alternativ 1
Kylvätska (
s 203)
Alternativ 2
Kylvätska (färdigblandad) (
–
s 203)
Montera locket på expansionskärlet.
INSTÄLLNING AV MOTORN
156
Kontrollera gasvajerns spel
15.1
–
Ställ styret i läget för körning rakt framåt. Vrid gashandtaget lätt fram och tillbaka för att
bestämma gasvajerns spel.
Gasvajer, spel
»
3… 5 mm
Om gasvajerns spel inte överensstämmer med specifikationen:
–
Ställ in gasvajerns spel.
x(
s 157)
Fara
Risk för förgiftning
och/eller dödsfall.
400192-10
–
–
Motoravgaser är giftiga och kan leda till medvetslöshet
När motorn går krävs en tillräckligt kraftig ventilation. Motorn får inte startas
eller köras i slutna utrymmen utan lämplig utsugning.
Starta motorn och låt den gå på tomgång. Vrid styret fram och tillbaka över hela styrområdet.
Tomgångsvarvtalet får inte förändras.
»
Om tomgångsvarvtalet förändras:
–
Ställ in gasvajerns spel.
x(
s 157)
INSTÄLLNING AV MOTORN
Ställa in gasvajerns spel
15.2
157
x
–
Ställ styret i läget för körning rakt framåt.
–
Använd KTM-diagnosverktyget och ställ gasspjälldonet i utgångsläget.
–
Lossa låsmuttern .
–
Ställ in gasvajerns spel med justerskruven .
Specifikation
Gasvajer, spel
–
3… 5 mm
Dra åt låsmuttern .
100621-10
Stickanslutning tändkurva
15.3
Stickanslutningen  sitter under sadeln vid det övre fjäderbensfästet.
När stickanslutningen lossas aktiveras en tändkurva för bränsle med mindre än 95 oktan
(ROZ 95 / RON 95 / PON 91). Motorns prestanda försämras därmed något, men man förhindrar att det dåliga bränslet leder till glödtändningar som orsakar motorskador.
Möjliga tillstånd
• Stickanslutningen har lossats – Bränsle med 80 till 94 oktan (ROZ) kan användas för
en tankfyllning.
• Stickanslutningen sitter fast – Bränsle från och med 95 oktan kan användas.
100554-10
INSTÄLLNING AV MOTORN
158
Anpassa tändkurvan till bränslekvaliteten
15.4
–
Stäng av tändningen genom att vrida den svarta tändningsnyckeln till läget OFF
–
Ta bort sadeln. (
.
s 82)
Aktivera tändkurvan för lågoktanigt bränsle:
Observera
Motorskada
–
Dålig bränslekvalitet skadar motorn.
–
Fordonet får köras max en tankfyllning med bränsle som har mindre än 95 oktan (ROZ 95 / RON 95 / PON 91).
–
Tändkurvan måste vara inställd på lågoktanigt bränsle.
Lossa stickanslutningen . (Bild 100554-10
s 157)
Stickanslutningen har lossats – Bränsle med 80 till 94 oktan (ROZ) kan användas för en tankfyllning. (
Aktivera tändkurvan för bränsle från och med 95 oktan (ROZ 95 / RON 95 / PON 91):
– Sätt fast stickanslutningen . (Bild 100554-10 s 157)
Stickanslutningen sitter fast – Bränsle från och med 95 oktan kan användas. (
–
Montera sadeln. (
s 83)
s 157)
s 157)
SERVICEARBETEN PÅ MOTORN
159
Kontrollera motoroljenivån
16.1
–
Lyft upp fordonet på mellanstödet. (
s 76)
Fara
Risk för förgiftning
och/eller dödsfall.
–
Motoravgaser är giftiga och kan leda till medvetslöshet
När motorn går krävs en tillräckligt kraftig ventilation. Motorn får inte startas
eller köras i slutna utrymmen utan lämplig utsugning.
–
Starta motorn och låt den gå tills den har nått driftstemperatur.
–
Stäng av motorn.
–
Skruva ut oljestickan , torka av den med en trasa och skruva i den helt och hållet
igen. Skruva ut oljestickan och läs av motoroljenivån.
6 staplar på temperaturindikeringen lyser.
Motoroljenivån måste ligga mellan markeringarna MIN och MAX på oljestickan.
»
Om motoroljenivån inte befinner sig inom det angivna området:
–
–
100622-10
Fyll på motorolja. (
Sätt tillbaka oljestickan.
s 166)
SERVICEARBETEN PÅ MOTORN
Byta motorolja och oljefilter, rengöra oljesilarna
16.2
x
–
Tappa av motoroljan, gör rent oljesilarna.
–
Montera oljefiltret.
–
–
–
160
x(
x ( s 165)
Montera vänster bränsletank. x ( s 86)
Fyll på motorolja. x ( s 165)
Montera underredsskyddet. x ( s 97)
s 160)
B00119-01
Tappa av motorolja, göra rent oljesilar
16.3
x
Varning
Risk för skållskador
–
Motoroljan och växellådsoljan blir mycket varma när motorcykeln körs.
Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar. Om skållskador uppstår ska de drabbade ställena spolas med ljummet
vatten.
Varning
Risk för miljöskador
–
Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.
Oljor, fetter, filter, bränsle, rengöringsmedel, bromsvätska etc ska alltid tas omhand och lämnas in för avfallshantering enligt
gällande bestämmelser.
Info
Motoroljan ska tappas av när motorn är driftvarm.
SERVICEARBETEN PÅ MOTORN
161
–
Demontera underredsskyddet.
–
Demontera vänster bränsletank.
–
Ställ en lämplig behållare under motorn.
–
Ta bort oljeavtappningsskruven  samt magnet och tätningsring.
–
Se till att all motorolja rinner ut ur motorn.
–
Ta bort skruvarna  och locket .
–
Dra ut oljesilen ur motorhuset med en tång.
–
Ta bort skruven  på höger bränsletank och skruvarna . Ta bort hållaren .
x ( s 97)
x ( s 84)
100624-10
100625-10
SERVICEARBETEN PÅ MOTORN
162
–
Släpp ned fordonet från mittenstödet. (
s 76)
–
Ställ fordonet mot sidostödet.
–
Ställ en lämplig behållare under motorn.
–
Ta bort oljeavtappningsskruven .
–
Se till att all motorolja rinner ut ur oljetanken.
–
Ta bort skruvarna  och vrid oljeledningen  åt sidan.
–
Dra ut oljesilen  ur oljetanken.
–
Demontera oljefiltret.
–
Gör rent alla oljesilar och oljeavtappningsskruvar ordentligt med magnet.
–
Gör rent alla tätningsytor.
–
Kontrollera oljesilens tätningsring  så att den sitter ordentligt och inte är skadad.
–
Sätt in oljesilen  i oljetanken.
–
Sätt oljeledningen i rätt läge. Sätt i och dra åt skruvarna.
100626-10
x(
s 163)
100627-10
Specifikation
Övriga skruvar chassi
–
100628-10
M6
10 Nm
Sätt i oljeavtappningsskruven  med magneten och den nya tätningsringen och dra åt.
SERVICEARBETEN PÅ MOTORN
163
Specifikation
Oljeavtappningsskruv med magnet
–
M12x1,5
25 Nm
Sätt i oljeavtappningsskruven  med magneten och den nya tätningsringen och dra åt.
Specifikation
Oljeavtappningsskruv med magnet
M22x1,5
35 Nm
–
Skjut in oljesilen  i motorhuset med markeringen TOP uppåt.
–
Kontrollera formringen i locket  så att den sitter ordentligt och inte är skadad.
–
Sätt locket  i rätt läge. Sätt i och dra åt skruvarna.
Specifikation
Skruv kopplingslock
100629-10
–
M6
10 Nm
Sätt hållaren  i rätt läge. Sätt i och dra åt skruvarna .
Specifikation
Övriga skruvar chassi
–
M8
25 Nm
Sätt i skruven  på höger bränsletank och dra åt.
Specifikation
Skruv bränsletank
M8
15 Nm
100625-10
Demontera oljefiltret
16.4
x
Varning
Risk för skållskador
–
Motoroljan och växellådsoljan blir mycket varma när motorcykeln körs.
Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar. Om skållskador uppstår ska de drabbade ställena spolas med ljummet
vatten.
SERVICEARBETEN PÅ MOTORN
164
Varning
Risk för miljöskador
–
Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.
Oljor, fetter, filter, bränsle, rengöringsmedel, bromsvätska etc ska alltid tas omhand och lämnas in för avfallshantering enligt
gällande bestämmelser.
Krav
Underredsskyddet är borttaget.
–
Ställ en lämplig behållare under motorn.
–
Ta bort skruvarna . Ta bort oljefiltrets lock  med O-ring.
–
Dra ut oljefiltret  ur oljefiltrets hölje.
100632-10
Låsringtång omvänd (51012011000)
100630-10
–
Låt motoroljan rinna ut helt.
–
Rengör noggrant delarna och tätningsytan.
SERVICEARBETEN PÅ MOTORN
Montera oljefiltret
16.5
165
x
–
Sätt in oljefiltret .
–
Smörj oljefilterlockets O-ring. Sätt dit oljefilterlocket .
–
Sätt i och dra åt skruvarna.
Specifikation
Övriga skruvar motor
M5
6 Nm
Utomhustemperatur: ≥ 0 °C
Motorolja (SAE
10W/50) ( s 204)
Utomhustemperatur: < 0 °C
Motorolja (SAE
5W/40) ( s 204)
Utomhustemperatur: ≥ 0 °C
Motorolja (SAE
10W/50) ( s 204)
Utomhustemperatur: < 0 °C
Motorolja (SAE
5W/40) ( s 204)
100631-10
Fylla på motorolja
16.6
x
Info
För litet motorolja eller lågkvalitativ motorolja leder till ökat slitage av motorn.
–
Oljemängden ska fyllas på i två arbetssteg.
Motorolja
–
100622-10
3,0 l
Ta ut oljestickan  och fyll på motorolja.
Motorolja (1:a delmängden) ca
2,50 l
SERVICEARBETEN PÅ MOTORN
166
–
Sätt tillbaka oljestickan.
–
Lyft upp fordonet på mellanstödet. (
s 76)
Fara
Risk för förgiftning
och/eller dödsfall.
–
–
Motoravgaser är giftiga och kan leda till medvetslöshet
När motorn går krävs en tillräckligt kraftig ventilation. Motorn får inte startas
eller köras i slutna utrymmen utan lämplig utsugning.
Starta motorn och låt den gå tills den har nått driftstemperatur.
6 staplar på temperaturindikeringen lyser.
–
Kontrollera att smörjsystemet är tätt.
–
Stäng av motorn.
–
Ta bort oljestickan och torka av den med en trasa.
–
Fyll på motorolja upp till markeringen MAX på oljestickan.
Motorolja (2:a delmängden) ca
–
0,50 l
Sätt tillbaka oljestickan.
Fylla på motorolja
16.7
Info
För litet motorolja eller lågkvalitativ motorolja leder till ökat slitage av motorn.
Motoroljenivån ska korrigeras när motorn är driftsvarm.
Utomhustemperatur: ≥ 0 °C
Motorolja (SAE
10W/50) ( s 204)
Utomhustemperatur: < 0 °C
Motorolja (SAE
5W/40) ( s 204)
SERVICEARBETEN PÅ MOTORN
–
167
Ta bort oljestickan  och fyll på motorolja upp till markeringen MAX.
Krav
Utomhustemperatur: ≥ 0 °C
Motorolja (SAE 10W/50) (
s 204)
Krav
Utomhustemperatur: < 0 °C
Motorolja (SAE 5W/40) (
100622-10
s 204)
Info
För en optimal effekt bör inte olika motoroljor blandas.
Vid behov bör ett byte av motorolja göras.
–
Sätt tillbaka oljestickan.
RENGÖRING, SKÖTSEL
168
Rengöra motorcykeln
17.1
Observera
Materialskada
–
Skador och förstöring av komponenter genom högtryckstvätt.
Rengör aldrig fordonet med en högtryckstvätt eller en kraftig vattenstråle. Genom det höga trycket kan vatten hamna i elektriska komponenter, kontakter, vajrar, lager m m och orsaka störningar. Komponenterna kan förstöras.
Varning
Risk för miljöskador
–
Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.
Oljor, fetter, filter, bränsle, rengöringsmedel, bromsvätska etc ska alltid tas omhand och lämnas in för avfallshantering enligt
gällande bestämmelser.
Info
Rengör motorcykeln med jämna mellanrum. På så sätt behåller den sitt värde och utseende under en lång tid.
Undvik direkt solinstrålning på motorcykeln när du rengör den.
–
Förslut avgassystemet så att det inte kommer in vatten.
–
Börja med att ta bort grov smuts med en mjuk vattenstråle.
–
Mycket smutsiga ställen ska sprejas in med vanligt rengöringsmedel för motorcyklar
och bearbetas med en pensel.
Rengöringsmedel för motorcykel (
s 207)
Info
401061-01
Gör rent fordonet med med mjuk svamp och vatten med vanligt rengöringsmedel för motorcyklar.
När fordonet har körts på saltade vägar ska det rengöras med kallt vatten.
Varmt vatten förstärker saltets frätande effekt.
RENGÖRING, SKÖTSEL
–
169
När motorcykeln har spolats av noggrant med en mjuk vattenstråle bör den torka
ordentligt.
Varning
Risk för olyckshändelser
bromsar.
–
–
Minskad bromsverkan p g a våta eller smutsiga
Bromsa försiktigt tills de våta eller nedsmutsade bromsarna är torra resp
rena.
Efter rengöring ska motorcykeln köras en kort sträcka tills motorn har nått driftstemperatur. Använd också bromsarna under körningen.
Info
Tack vare värmen försvinner vattnet även från oåtkomliga ställen på motorn och
bromsarna.
–
Smörj alla glid- och lagerställen när motorcykeln har svalnat.
–
Rengör kedjan. (
–
Blanka metalldelar (utom bromsskivan och avgassystemet) ska behandlas med korrosionsskyddsmedel.
s 87)
Rengörings- och skyddsmedel för metall och gummi (
–
Alla lackerade delar ska behandlas med ett milt lackskyddsmedel.
Högglanspolityr för lacker (
–
s 207)
s 206)
Olja in tänd-/styrlås, tanklåset och sadellåset.
Universal oljesprej (
s 207)
RENGÖRING, SKÖTSEL
170
Skydd inför vinterkörning
17.2
Info
Om motorcykeln används vintertid bör man tänka på saltet som strös ut på gatorna. Motorcykeln bör skyddas mot det aggressiva
saltet.
När fordonet har körts på saltade vägar ska det rengöras med kallt vatten. Varmt vatten förstärker saltets frätande effekt.
–
Rengör motorcykeln. (
–
Behandla motorn, baksvingen och alla övriga blanka eller förzinkade delar (utom
bromsskivorna) med vaxbaserat korrosionsskyddsmedel.
s 168)
Info
Se till att korrosionsskyddsmedlet inte hamnar på bromsskivorna eftersom
bromsverkan reduceras avsevärt.
När motorcykeln har körts på saltade vägar ska den tvättas noggrant med kallt
vatten och torkas av.
401060-01
–
Rengör kedjan. (
s 87)
FÖRVARING
171
Förvaring
18.1
Info
När motorcykeln inte ska användas under en längre tid bör du utföra eller låta utföra följande åtgärder:
Kontrollera motorcykelns alla delar med avseende på funktion och slitage innan du ställer undan den. Eventuella underhållsarbeten, reparationer eller ombyggnader bör utföras under avställningstiden. Verkstäderna har då mindre att göra. På så sätt slipper
du långa väntetider inför säsongstarten.
401058-01
–
Kör tills bränsletanken är nästan tom så att du kan fylla på nytt bränsle när du börjar
använda motorcykeln igen.
–
Rengör motorcykeln. (
–
Byt motorolja och oljefilter, rengör oljesilarna.
–
Kontrollera frostskyddet och kylvätskenivån. (
–
Kontrollera lufttrycket i däcken. (
–
Demontera batteriet.
–
Ladda batteriet.
x(
s 168)
x(
x(
s 160)
s 147)
s 119)
s 122)
s 124)
Specifikation
Förvaringstemperatur batteri utan direkt
solinstrålning
0… 35 °C
–
Ställ fordonet på en torr förvaringsplats. Inga större temperaturväxlingar bör
förekomma.
–
Lyft upp fordonet på mellanstödet. (
–
Täck över motorcykeln med en luftgenomsläpplig presenning eller ett luftgenomsläppligt täcke.
s 76)
FÖRVARING
172
Info
Använd inte lufttätt material som hindrar fukt från att avdunsta och gynnar korrosion.
Under avställningstiden bör motorn inte gå under kortare perioder. Motorn
värms inte upp tillräckligt. Vattenångan som bildas vid förbränningen
kondenseras och gör att ventiler och avgasröret rostar.
Idrifttagande efter förvaring
18.2
401059-01
–
Släpp ned fordonet från mittenstödet. (
s 76)
–
Ladda batteriet.
–
Montera batteriet.
–
Ställ in klockan. (
s 29)
–
Fyll på bränsle. (
s 60)
–
Genomför alltid kontroll- och skötselarbetena före idrifttagandet. (
–
Provkör fordonet.
x ( s 124)
x ( s 123)
s 49)
FELSÖKNING
173
Fel
Möjlig orsak
Åtgärd
Motorn roterar ej när elstartknappen
trycks
Handhavandefel
–
Utför arbetsmomenten för start av motorcykeln.
( s 50)
Batteriet urladdat
–
Ladda batteriet.
–
Kontrollera viloströmmen.
Säkring IGNITION, FUEL PUMP eller
POWER RELAY har gått
–
Byt säkringar i säkringslådan. (
Huvudsäkringen har gått sönder
–
Byt huvudsäkring. (
Tändnings-/styrlåset resp nödavstängningsknappen defekt
–
Kontrollera nödavstängningsknappen.
Säkerhetsstartsystemet defekt
–
Startspärrstyrdonet har inte aktiverats
–
Funktionsfel CAN-buss kommunikation
–
Kombinationsinstrumentet är defekt
–
Startspärrstyrdonet är defekt
–
Motorn roterar bara när kopplingshandtaget används
En växel är ilagd
–
Säkerhetsstartsystemet defekt
–
Motorn roterar trots att en växel lagts i
Säkerhetsstartsystemet defekt
–
x
Kontrollera tändnings-/styrlåset. x
Kontrollera säkerhetsstartsystemet. x
Aktivera startspärrstyrdonet. x
Kontrollera CAN-busskommunikationen. x
Kontrollera kombinationsinstrumentet. x
Kontrollera startspärrstyrdonet. x
Lägg i växellådans friläge.
Kontrollera säkerhetsstartsystemet. x
Kontrollera säkerhetsstartsystemet. x
Motorn roterar, men startar inte
Kopplingen för bränsleslangen är inte
ansluten
–
Anslut kopplingen för bränsleslangen.
Kabelhärvans stickanslutning har oxiderat
–
Rengör stickanslutningen och behandla den
med kontaktsprej.
Fel i bränsleinsprutningssystemet
–
Läs av felminnet med KTM‑diagnosverktyget.
Luftfiltret mycket smutsigt
–
Byt ut luftfiltret.
Motorn har för lite effekt
–
x(
x
s 124)
x
s 130)
s 126)
x
FELSÖKNING
174
Fel
Möjlig orsak
Åtgärd
Motorn har för lite effekt
Fel i bränsleinsprutningssystemet
–
Läs av felminnet med KTM‑diagnosverktyget.
Tändkurvan för lågoktanigt bränsle är
aktiverad
–
Tanka bränsle från och med 95 oktan.
–
Sätt fast stickanslutningen .
(Bild 100554-10 s 157)
För lite kylvätska i kylsystemet
–
Kontrollera att kylsystemet är tätt.
–
Kontrollera kylvätskenivån i kylaren.
Kylarens lameller mycket smutsiga
–
Rengör kylarens lameller.
Skumbildning i kylsystemet
–
Tappa av kylvätskan.
Motorn blir ovanligt varm
x
Vikt eller skadad kylarslang
–
Säkring FAN har gått sönder
–
Termostat defekt
–
Defekt på kylarfläktsystemet
–
Luft i kylsystemet
–
x ( s 150)
Fyll på/avlufta kylsystemet. x ( s 151)
Byt ut kylarslangen. x
Byt säkringar i säkringslådan. ( s 130)
Kontrollera termostaten. x
Kontrollera kylarfläktsystemet. x
Fyll på/avlufta kylsystemet. x ( s 151)
FI varningslampan (MIL) lyser eller
blinkar
Fel i bränsleinsprutningssystemet
–
Läs av felminnet med KTM‑diagnosverktyget.
Motorn får motorstopp under
körningen
Bränslebrist
–
Fyll på bränsle. (
Säkring IGNITION, FUEL PUMP eller
POWER RELAY har gått
–
Byt säkringar i säkringslådan. (
ABS-varningslampan lyser
(990 Adventure)
Säkringen ABS har gått
–
Byt säkringar ABS. (
Hjulvarvtalet på fram- och bakhjul skiljer sig kraftigt åt
–
Stanna, slå av tändningen och starta om.
Funktionsfel i ABS
–
Läs av ABS-felminnet med
KTM‑diagnosverktyget.
–
s 60)
s 130)
s 128)
x
x
x
FELSÖKNING
175
Fel
Möjlig orsak
Åtgärd
Hög oljeförbrukning
Motoroljenivå för hög
–
Kontrollera motoroljenivån. (
Motoroljan för tunnflytande (viskositet)
–
Byt motorolja och oljefilter, rengör oljesilarna.
( s 160)
Strålkastare och positionsljus fungerar
inte
Säkring H/L BEAM, POSITION har
gått sönder
–
Byt säkringar i säkringslådan. (
s 130)
Körriktningsvisare, varningsblinkers,
bromsljus och signalhorn fungerar inte
Säkring HORN, BRAKE LIGHT har
gått sönder
–
Byt säkringar i säkringslådan. (
s 130)
Batteriet urladdat
Tändningen inte avstängd när fordonet
parkerades
–
Ladda batteriet.
Batteriet laddas inte från generatorn
–
Kontrollera laddspänningen.
Kombinationsinstrumentet visar inget
på displayen
Säkring ACC1, CLOCK har gått sönder
–
Byt säkringar i säkringslådan. (
Hastighetsmätaren på kombinationsinstrumentet fungerar inte
Kabelhärvan för hjulvarvtalsgivaren är
skadad eller stickanslutningen oxiderad
–
Kontrollera hjulvarvtalsgivaren.
x(
s 159)
s 124)
x
s 130)
x
x
BLINKKOD STARTSPÄRR
Blinkkod kontrollampa startspärr
12 Kontrollampan startspärr blinkar 1 gg kort, 1 sekunds paus, 2 ggr kort
Villkor för sättning av fel
Alla tändningsnycklar har inte aktiverats
Blinkkod kontrollampa startspärr
13 Kontrollampan startspärr blinkar 1 gg kort, 1 sekunds paus, 3 ggr kort
Villkor för sättning av fel
Funktionsfel, antenn startspärrens styrdon
Blinkkod kontrollampa startspärr
14 Kontrollampan startspärr blinkar 1 gg kort, 1 sekunds paus, 4 ggr kort
Villkor för sättning av fel
Funktionsfel i transpondern på den svarta tändningsnyckeln
Blinkkod kontrollampa startspärr
15 Kontrollampan startspärr blinkar 1 gg kort, 1 sekunds paus, 5 ggr kort
Villkor för sättning av fel
Den svarta tändningsnyckeln har inte aktiverats
Blinkkod kontrollampa startspärr
16 Kontrollampan startspärr blinkar 1 gg kort, 1 sekunds paus, 6 ggr kort
Villkor för sättning av fel
Funktionsfel, kryptering från startspärrstyrdonet till den svarta tändningsnyckeln
176
BLINKKOD STARTSPÄRR
Blinkkod kontrollampa startspärr
21 Kontrollampan startspärr blinkar 2 ggr kort, 1 sekunds paus, 1 gg kort
Villkor för sättning av fel
Startspärrstyrdonet har inte aktiverats
Blinkkod kontrollampa startspärr
31 Kontrollampan startspärr blinkar 3 ggr kort, 1 sekunds paus, 1 gg kort
Villkor för sättning av fel
Funktionsfel, krypteringsförfrågan från EFI-styrdonet till startspärrstyrdonet
Blinkkod kontrollampa startspärr
32 Kontrollampan startspärr blinkar 3 ggr kort, 1 sekunds paus, 2 ggr kort
Villkor för sättning av fel
Funktionsfel CAN-buss kommunikation
Blinkkod kontrollampa startspärr
60 Kontrollampan startspärr blinkar 6 ggr kort
Villkor för sättning av fel
Funktionsfel E²PROM
177
BLINKKOD MOTORSTYRNING
Blinkkod FI varningslampa (MIL)
02 FI varningslampan (MIL) blinkar 2 ggr kort
Villkor för sättning av fel
Kopplingskrets pulsgivare - funktionsfel i kopplingskretsen
Blinkkod FI varningslampa (MIL)
06 FI varningslampan (MIL) blinkar 6 ggr kort
Villkor för sättning av fel
Gasspjällsensor krets A - för låg ingångssignal
Gasspjällsensor krets A - för hög ingångssignal
Blinkkod FI varningslampa (MIL)
07 FI varningslampan (MIL) blinkar 7 ggr kort
Villkor för sättning av fel
Gasspjällsensor krets B - för låg ingångssignal
Gasspjällsensor krets B - för hög ingångssignal
Blinkkod FI varningslampa (MIL)
09 FI varningslampan (MIL) blinkar 9 ggr kort
Villkor för sättning av fel
Insugningsrörets trycksensor cylinder 1 - för låg ingångssignal
Insugningsrörets trycksensor cylinder 1 - för hög ingångssignal
Blinkkod FI varningslampa (MIL)
11 FI varningslampan (MIL) blinkar 1 gg långt, 1 gg kort
Villkor för sättning av fel
Insugningsrörets trycksensor cylinder 2 - för låg ingångssignal
Insugningsrörets trycksensor cylinder 2 - för hög ingångssignal
178
BLINKKOD MOTORSTYRNING
Blinkkod FI varningslampa (MIL)
12 FI varningslampan (MIL) blinkar 1 gg långt, 2 ggr kort
Villkor för sättning av fel
Temperatursensor/kylvätska - för låg ingångssignal
Temperatursensor/kylvätska - för hög ingångssignal
Blinkkod FI varningslampa (MIL)
13 FI varningslampan (MIL) blinkar 1 gg långt, 3 ggr kort
Villkor för sättning av fel
Temperatursensor/insugningsluft - för låg ingångssignal
Temperatursensor/insugningsluft - för hög ingångssignal
Blinkkod FI varningslampa (MIL)
14 FI varningslampan (MIL) blinkar 1 gg långt, 4 ggr kort
Villkor för sättning av fel
Trycksensor/omgivningsluft - för låg ingångssignal
Trycksensor/omgivningsluft - för hög ingångssignal
Blinkkod FI varningslampa (MIL)
15 FI varningslampan (MIL) blinkar 1 gg långt, 5 ggr kort
Villkor för sättning av fel
Lutningssensor - för låg ingångssignal
Lutningssensor - för hög ingångssignal
Blinkkod FI varningslampa (MIL)
17 FI varningslampan (MIL) blinkar 1 gg långt, 7 ggr kort
Villkor för sättning av fel
Syresensor cylinder 1, sensor 1 - funktionsfel i kopplingskretsen
179
BLINKKOD MOTORSTYRNING
Blinkkod FI varningslampa (MIL)
18 FI varningslampan (MIL) blinkar 1 gg långt, 8 ggr kort
Villkor för sättning av fel
Syresensor cylinder 2, sensor 1 - funktionsfel i kopplingskretsen
Blinkkod FI varningslampa (MIL)
24 FI varningslampan (MIL) blinkar 2 ggr långt, 4 ggr kort
Villkor för sättning av fel
Spänningsförsörjning - funktionsfel i kopplingskretsen
Blinkkod FI varningslampa (MIL)
25 FI varningslampan (MIL) blinkar 2 ggr långt, 5 ggr kort
Villkor för sättning av fel
Sidostöd - funktionsfel i kopplingskretsen
Blinkkod FI varningslampa (MIL)
33 FI varningslampan (MIL) blinkar 3 ggr långt, 3 ggr kort
Villkor för sättning av fel
Insprutningsventil cylinder 1 - funktionsfel i kopplingskretsen
Blinkkod FI varningslampa (MIL)
34 FI varningslampan (MIL) blinkar 3 ggr långt, 4 ggr kort
Villkor för sättning av fel
Insprutningsventil cylinder 2 - funktionsfel i kopplingskretsen
180
BLINKKOD MOTORSTYRNING
Blinkkod FI varningslampa (MIL)
37 FI varningslampan (MIL) blinkar 3 ggr långt, 7 ggr kort
Villkor för sättning av fel
Tändspole cylinder 1 - funktionsfel i kopplingskretsen
Blinkkod FI varningslampa (MIL)
38 FI varningslampan (MIL) blinkar 3 ggr långt, 8 ggr kort
Villkor för sättning av fel
Tändspole cylinder 2 - funktionsfel i kopplingskretsen
Blinkkod FI varningslampa (MIL)
41 FI varningslampan (MIL) blinkar 4 ggr långt, 1 gg kort
Villkor för sättning av fel
Bränslepumpstyrning - avbrott/kortslutning mot jord
Bränslepumpstyrning - för hög ingångssignal
Blinkkod FI varningslampa (MIL)
45 FI varningslampan (MIL) blinkar 4 ggr långt, 5 ggr kort
Villkor för sättning av fel
Uppvärmning av syresensor cylinder 1, sensor 1 - avbrott/kortslutning mot jord
Uppvärmning av syresensor cylinder 1, sensor 1 - för hög ingångssignal
Blinkkod FI varningslampa (MIL)
46 FI varningslampan (MIL) blinkar 4 ggr långt, 6 ggr kort
Villkor för sättning av fel
Uppvärmning av syresensor cylinder 2, sensor 1 - avbrott/kortslutning mot jord
Uppvärmning av syresensor cylinder 2, sensor 1 - för hög ingångssignal
181
BLINKKOD MOTORSTYRNING
Blinkkod FI varningslampa (MIL)
49 FI varningslampan (MIL) blinkar 4 ggr långt, 9 ggr kort
Villkor för sättning av fel
Gasspjälldon krets A - funktionsfel i kopplingskretsen
Blinkkod FI varningslampa (MIL)
50 FI varningslampan (MIL) blinkar 5 ggr långt
Villkor för sättning av fel
Gasspjälldon krets B - funktionsfel i kopplingskretsen
Blinkkod FI varningslampa (MIL)
54 FI varningslampan (MIL) blinkar 5 ggr långt, 4 ggr kort
Villkor för sättning av fel
Sekundärluftventil - avbrott/kortslutning mot jord
Sekundärluftventil - för hög ingångssignal
Blinkkod FI varningslampa (MIL)
68 FI varningslampan (MIL) blinkar 6 ggr långt, 8 ggr kort
Villkor för sättning av fel
Insugningsrörets trycksensor cylinder 1 - anslutningen är otät
Blinkkod FI varningslampa (MIL)
69 FI varningslampan (MIL) blinkar 6 ggr långt, 9 ggr kort
Villkor för sättning av fel
Insugningsrörets trycksensor cylinder 2 - anslutningen är otät
182
BLINKKOD MOTORSTYRNING
Blinkkod FI varningslampa (MIL)
81 FI varningslampan (MIL) blinkar 8 ggr långt, 1 gg kort
Villkor för sättning av fel
Styrdon startspärr - funktionsfel i kopplingskretsen
Blinkkod FI varningslampa (MIL)
91 FI varningslampan (MIL) blinkar 9 ggr långt, 1 gg kort
Villkor för sättning av fel
Funktionsfel CAN-buss kommunikation
183
TEKNISK INFORMATION - MOTOR
Typ
Tvåcylindrig, fyrtakts bensinmotor, 75° V-placering, vätskekyld
Cylindervolym
999 cm³
Slag
62,4 mm
Diameter
101 mm
Kompression
11,5:1
Tomgångsvarvtal
1 420… 1 520 v/min
Styrning
DOHC, fyra ventiler per cylinder, kedjedrivning
Ventil - diameter
Utlopp
33 mm
Inlopp
38 mm
Ventilspel
Utlopp vid: 20 °C
0,25… 0,30 mm
Inlopp vid: 20 °C
0,10… 0,15 mm
Vevaxellager
Glidlager
Vevstakslager
Glidlager
Kolv
Lättmetall, smidd
Kolvring
1 L-ring, 1 övre kompressionsring, 1 oljering
Motorsmörjning
Torrsumpssmörjning med två rotorpumpar
Primärutväxling
35:67
Koppling
Lamellkoppling i oljebad/hydrauliskt manövrerad
Transmission
6-växlad, klokoppling
Utväxlingsförhållande
1:ans växel
12:35
2:ans växel
15:32
184
TEKNISK INFORMATION - MOTOR
3:ans växel
18:30
4:ans växel
20:27
5:ans växel
24:27
6:ans växel
27:26
185
Beredning av bränsleluftblandningen
Elektroniskt styrd bränsleinsprutning
Tändsystem
Kontaktfritt styrt helelektroniskt tändsystem med digital tändningsreglering
Generator
12 V, 450 W
Tändstift
NGK LKAR8BI9
Elektrodavstånd tändstift
0,8 mm
Kylning
Vätskekylning, permanent cirkulation av kylvätskan genom vattenpump
Starthjälp
Elstartmotor
Påfyllningsvolym - motorolja
22.1
Motorolja
3,0 l
Utomhustemperatur: ≥ 0 °C
Motorolja (SAE 10W/50)
( s 204)
Utomhustemperatur: < 0 °C
Motorolja (SAE 5W/40)
( s 204)
Påfyllningsvolym - kylvätska
22.2
Kylvätska
2,10 l
Kylvätska (
s 203)
Kylvätska (färdigblandad) (
s 203)
TEKNISK INFORMATION - ÅTDRAGNINGSMOMENT MOTOR
Oljemunstycke
M4
6 Nm
Loctite® 243™
Slangklämma insugningsfläns
M4
1,5 Nm
–
Skruv arreteringsspak
M5
6 Nm
Loctite® 243™
Skruv lagersäkring
M5
6 Nm
Loctite® 243™
Skruv vinkelstuts på ventillocket
M5
3 Nm
Loctite® 243™
Skruv växelavkänningsgivare
M5
3 Nm
Loctite® 243™
Övriga skruvar motor
M5
6 Nm
–
Låsskruv vakuumanslutning
M6
5 Nm
Loctite® 243™
Mutter topplock
M6
8 Nm
–
Skruv frihjulshållare
M6
10 Nm
Loctite® 243™
Skruv frihjulsring
M6
13 Nm
Loctite® 648™
Skruv generatorlock
M6
10 Nm
–
Skruv kamaxelarmkors
M6
10 Nm
–
Skruv kopplingsfjäder
M6
10 Nm
–
Skruv kopplingslock
M6
10 Nm
–
Skruv lagerbult i generatorlocket
M6
10 Nm
Loctite® 243™
Skruv motorhölje
M6
10 Nm
–
Skruv oljepumphus
M6
10 Nm
Loctite® 243™
Skruv pulsgivare
M6
10 Nm
Loctite® 243™
Skruv startmotor
M6
10 Nm
–
Skruv stator
M6
10 Nm
Loctite® 243™
Skruv vattenpumphjul
M6
10 Nm
Loctite® 243™
Skruv vattenpumplock
M6
10 Nm
–
Skruv ventillock
M6
10 Nm
–
186
TEKNISK INFORMATION - ÅTDRAGNINGSMOMENT MOTOR
187
Skruv växelspak
M6
10 Nm
Loctite® 243™
Skruv växlingsarretering
M6
10 Nm
Loctite® 243™
Stiftskruv topplock i cylindern
M6
Stiftskruv topplock i motorhuset
M6
10 Nm
–
Vakuumanslutning
M6
5 Nm
Loctite® 243™
Övriga skruvar motor
M6
10 Nm
–
Oljemunstycke
M6x0,75
4 Nm
Loctite® 243™
Lagerbult styrkedjans spännskena
M8
20 Nm
Loctite® 243™
Lagerbult styrkedjans styrskena
M8
15 Nm
Loctite® 243™
Skruv kamaxelarmkors
M8
1:a steget
10 Nm
2:a steget
18 Nm
–
Skruv kopplingslock
M8
15 Nm
–
Skruv topplock
M8
1:a steget
18 Nm
2:a steget
23 Nm
Loctite® 243™
Stiftskruv avgasrörfläns
M8
15 Nm
–
Lagerbult styrdubbelhjul
M10
30 Nm
–
Låsskruv kopplingssmörjning
M10
15 Nm
–
Mutter topplock (utsidan)
M10
1:a steget
23 Nm
2:a steget
34 Nm
Gäller endast vid användning
av
Ringnyckel 13 mm
(60029081000)
Loctite® 243™
Smord med motorolja
TEKNISK INFORMATION - ÅTDRAGNINGSMOMENT MOTOR
Mutter topplock på kedjeschaktet
M10
1:a steget
25 Nm
2:a steget
38 Nm
Smord med motorolja
Stiftskruv topplock i motorhuset
M10
20 Nm
–
Oljetryckskontakt
M10x1
10 Nm
–
Skruv vevstakslager
M10x1
1:a steget
25 Nm
2:a steget
30 Nm
3:e steget
60°
–
Tändstift
M12x1,25
18 Nm
–
Låsskruv topplock (2:a cylindern)
M12x1,5
25 Nm
–
Temperatursensor/kylvätska
M12x1,5
12 Nm
–
Låsskruv oljefilterhus
M14x1,5
15 Nm
Loctite® 243™
Avluftningsstuts generatorlock
M16x1,5
10 Nm
Loctite® 243™
Låsskruv styrkedjespännare
M16x1,5
20 Nm
–
Skruv rotor
M16x1,5
150 Nm
Loctite® 243™
Inskruvningsstuts kylsystem
M20x1,5
10 Nm
Loctite® 577
Mutter balansaxel
M20x1,5
120 Nm
Loctite® 243™
Mutter framdrev
M20x1,5
100 Nm
Loctite® 243™
Mutter kopplingsmedbringare
M22x1,5
130 Nm
Loctite® 243™
Oljeavtappningsskruv med magnet
M22x1,5
35 Nm
–
Skruv i generatorlocket
M24x1,5
8 Nm
–
Mutter primärhjul
M33LHx1,5
130 Nm
Loctite® 243™
188
TEKNISK INFORMATION - CHASSI
Ram
Ramrör av krom-molybden-stålrör, med pulverbeläggning
Gaffel
WP Suspension Up Side Down 4860 MXMA PA
Fjäderben
WP Suspension PDS 5018 DCC PA
189
Fjäderväg (990 Adventure)
fram
210 mm
Fjäderväg (990 Adventure R)
fram
245 mm
Fjäderväg (990 Adventure)
bak
210 mm
Fjäderväg (990 Adventure R)
bak
245 mm
Bromssystem
fram
Dubbel skivbroms med bromsok och bromsskivor med flytande
lagring
bak
Enkel skivbroms med bromsok och bromsskivor med flytande lagring
Bromssystem (990 Adventure)
Två av varandra oberoende bromskretsar med ABS (låsningsfritt
bromssystem) - Brembo/Bosch
Bromssystem (990 Adventure R)
Två av varandra oberoende bromskretsar utan ABS (låsningsfritt
bromssystem)
Bromsskivor - diameter
fram
300 mm
bak
240 mm
Bromsskivor, slitagegräns
fram
4,5 mm
TEKNISK INFORMATION - CHASSI
190
Bromsskiva - slitagegräns
bak
4,5 mm
Däcktryck utan passagerare
fram
2,4 bar
bak
2,6 bar
Däcktryck med passagerare/max tillåten lastvikt
fram
2,4 bar
bak
2,8 bar
Sekundärutväxling
16:42
Kedja
5/8 x 5/16” X‑ring
Styrhuvudvinkel
63,4°
Hjulbas
1 570 mm
Sitthöjd utan last (990 Adventure)
880 mm
Sitthöjd utan last (990 Adventure R)
905 mm
Markfrigång utan last (990 Adventure)
261 mm
Markfrigång utan last (990 Adventure R)
301 mm
Vikt utan bränsle ca (990 Adventure)
209 kg
Vikt utan bränsle ca (990 Adventure R)
207 kg
Maximal tillåten axellast fram
200 kg
Maximal tillåten axellast bak
250 kg
Maximal tillåten totalvikt
430 kg
Batteri
YTZ14S
Batterispänning: 12 V
Märkkapacitet: 11,2 Ah
underhållsfri
TEKNISK INFORMATION - CHASSI
191
Säkring
58011109110
10 A
Säkring
58011109115
15 A
Säkring
58011109125
25 A
Säkring
58011109130
30 A
Säkring
58011109140
40 A
Halvljus
H7 / sockel PX26d
12 V
55 W
Helljus
H3 / sockel PK22s
12 V
55 W
Positionsljus
W5W / sockel W2,1x9,5d
12 V
5W
Instrumentbelysning och kontrollampor
LED
Körriktningsvisare
RY10W / sockel BAU15s
12 V
10 W
Bakljus
WR5W / sockel W2,1x9,5d
12 V
5W
Bromsljus
PR21W / sockel BAW15s
12 V
21 W
Nummerskyltsbelysning
W5W / sockel W2,1x9,5d
12 V
5W
Lampor
24.1
TEKNISK INFORMATION - CHASSI
192
Däck
24.2
Däck, fram
Däck, bak
Krav
90/90 - 21 M/C 54V TL
Pirelli SCORPION MT 90 A/T
150/70 R 18 M/C 70V TL
Pirelli SCORPION MT 90 A/T
90/90 - 21 M/C 54S M+S TT
Continental TKC 80
150/70 B 18 M/C 70Q M+S TT
Continental TKC 80
Alternativa däck upp till max: 160 km/h
För ytterligare information, se avsnittet Service på:
http://www.ktm.com
Påfyllningsvolym - bränsle
24.3
Volym bränsletank, totalt ca
Bränslereserv ca
20 l
Högoktanigt bränsle, blyfritt (RON 95) (
4l
s 203)
TEKNISK INFORMATION - GAFFEL
990 Adventure
25.1
Gaffelns artikelnummer
14.18.7E.24
Gaffel
WP Suspension Up Side Down 4860 MXMA PA
Kompressionsdämpning
Komfort
20 klickningar
Standard
15 klickningar
Sport
10 klickningar
Max tillåten lastvikt
10 klickningar
Returdämpning
Komfort
23 klickningar
Standard
18 klickningar
Sport
13 klickningar
Max tillåten lastvikt
13 klickningar
Fjäderförspänning - Preload Adjuster
Komfort
5 varv
Standard
5 varv
Sport
8 varv
Max tillåten lastvikt
7 varv
Fjäderlängd med förspänningshylsa/förspänningshylsor
468 mm
Fjäderkonstant
Mjuk
4,6 N/mm
Genomsnittlig (standard)
4,8 N/mm
Hård
5,0 N/mm
Gaffellängd
880 mm
193
TEKNISK INFORMATION - GAFFEL
Luftkammarlängd
Gaffelolja per gaffelben
194
100+30
mm
−20
655 ml
Gaffelolja (SAE 5) (
s 202)
990 Adventure R
25.2
Gaffelns artikelnummer
14.18.7K.25
Gaffel
WP Suspension Up Side Down 4860 MXMA PA
Kompressionsdämpning
Komfort
20 klickningar
Standard
15 klickningar
Sport
10 klickningar
Max tillåten lastvikt
10 klickningar
Returdämpning
Komfort
23 klickningar
Standard
18 klickningar
Sport
13 klickningar
Max tillåten lastvikt
13 klickningar
Fjäderförspänning - Preload Adjuster
Komfort
5 varv
Standard
5 varv
Sport
8 varv
Max tillåten lastvikt
7 varv
Fjäderlängd med förspänningshylsa/förspänningshylsor
Fjäderkonstant
468 mm
TEKNISK INFORMATION - GAFFEL
Mjuk
4,6 N/mm
Genomsnittlig (standard)
4,8 N/mm
Hård
5,0 N/mm
Gaffellängd
915 mm
Luftkammarlängd
100+30
mm
−20
Gaffelolja per gaffelben
660 ml
Gaffelolja (SAE 5) (
195
s 202)
TEKNISK INFORMATION - FJÄDERBEN
990 Adventure
26.1
Fjäderbenets artikelnummer
12.18.7E.08
Fjäderben
WP Suspension PDS 5018 DCC PA
Kompressiondämpning, låg hastighet
Komfort
25 klickningar
Standard
20 klickningar
Sport
15 klickningar
Max tillåten lastvikt
15 klickningar
Kompressionsdämpning, hög hastighet
Komfort
2 varv
Standard
1,5 varv
Sport
1 varv
Max tillåten lastvikt
1 varv
Returdämpning
Komfort
20 klickningar
Standard
15 klickningar
Sport
10 klickningar
Max tillåten lastvikt
10 klickningar
Fjäderförspänning - Preload Adjuster
Komfort
4 varv
Standard
4 varv
Sport
8 varv
Max tillåten lastvikt
16 varv
Fjäderkonstant
196
TEKNISK INFORMATION - FJÄDERBEN
Mjuk
140 N/mm
Genomsnittlig (standard)
150 N/mm
Fjäderlängd
225 mm
Gastryck
10 bar
Statiskt häng
25 mm
Monteringslängd
Stötdämparolja (
372 mm
s 205)
SAE 2,5
990 Adventure R
26.2
Fjäderbenets artikelnummer
12.18.7K.09
Fjäderben
WP Suspension PDS 5018 DCC PA
Kompressiondämpning, låg hastighet
Komfort
25 klickningar
Standard
20 klickningar
Sport
15 klickningar
Max tillåten lastvikt
15 klickningar
Kompressionsdämpning, hög hastighet
Komfort
2 varv
Standard
1,5 varv
Sport
1 varv
Max tillåten lastvikt
1 varv
Returdämpning
Komfort
20 klickningar
Standard
15 klickningar
197
TEKNISK INFORMATION - FJÄDERBEN
Sport
10 klickningar
Max tillåten lastvikt
10 klickningar
Fjäderförspänning - Preload Adjuster
Komfort
4 varv
Standard
4 varv
Sport
8 varv
Max tillåten lastvikt
10 varv
Fjäderkonstant
Mjuk
130 N/mm
Genomsnittlig (standard)
140 N/mm
Hård
150 N/mm
Fjäderlängd
225 mm
Gastryck
10 bar
Statiskt häng
25 mm
Monteringslängd
386 mm
Stötdämparolja (
s 205)
SAE 2,5
198
TEKNISK INFORMATION - ÅTDRAGNINGSMOMENT CHASSI
Skruv sidostödsbrytare
M4
2 Nm
–
Ekernipplar
M5
5 Nm
–
Skruv bränslegivare
M5
3 Nm
–
Skruv fotbromspedalens trampyta
M5
6 Nm
Loctite® 243™
Skruv hållare för hjulvartalsgivare fram
M5
4 Nm
Loctite® 243™
Skruv kabelföring hjulvarvtalsgivare bak
M5
3 Nm
–
Skruv tanklock
M5
5 Nm
–
Mutter bakljus
M6
8 Nm
–
Mutter fastsättning av ABS-enhet
M6
8 Nm
–
Mutter pluspolsförlängning
M6
4 Nm
–
Skruv bromsledningshållare nedtill på
gaffelkronan
M6
8 Nm
Loctite® 243™
Skruv bromsskiva bak
M6
14 Nm
Loctite® 243™
Skruv bromsskiva fram
M6
14 Nm
Loctite® 243™
Skruv bränslekran
M6
6 Nm
–
Skruv bränslepump
M6
6 Nm
–
Skruv fotbromscylinder
M6
10 Nm
Loctite® 243™
Skruv hjulvarvtalsgivare bak
M6
8 Nm
Loctite® 243™
Skruv hållare för avgasrör
M6
12 Nm
Loctite® 243™
Skruv kabel-/ledningsdragning till övre
gaffelkrona
M6
8 Nm
Loctite® 243™
Skruv kedjeskydd
M6
6 Nm
Loctite® 243™
Skruv kedjestyrning
M6
6 Nm
Loctite® 243™
Skruv magnethållare på sidostödet
M6
6 Nm
Loctite® 243™
Skruv värmeskyddsplåt på grenröret
M6
8 Nm
–
199
TEKNISK INFORMATION - ÅTDRAGNINGSMOMENT CHASSI
Skruvförband hjulvarvtalsgivare fram
M6
6 Nm
–
Övriga muttrar chassi
M6
15 Nm
–
Övriga skruvar chassi
M6
10 Nm
–
Mutter grenrör på topplocket
M8
Åtdragningsföljd:
Dra åt muttrarna jämnt. Plåten får inte böjas.
–
Skruv avgasklämma
M8
8 Nm
–
Skruv axelklämma
M8
15 Nm
–
Skruv bromsok fram
M8
25 Nm
Loctite® 243™
Skruv bränsletank
M8
15 Nm
–
Skruv fjäderhållare på sidostödets konsol
M8
25 Nm
Loctite® 243™
Skruv fotpinnsfäste bak
M8
25 Nm
Loctite® 243™
Skruv gaffelrör
M8
20 Nm
–
Skruv nedre gaffelkrona
M8
15 Nm
–
Skruv styrets klämelement
M8
20 Nm
–
Skruv tändningslås (engångsskruv)
M8
Skruv underredsskydd
M8
25 Nm
Loctite® 243™
Skruv övre gaffelkrona
M8
20 Nm
–
Övriga muttrar chassi
M8
30 Nm
–
Övriga skruvar chassi
M8
25 Nm
–
Skruv motorfäste
M10
45 Nm
–
Skruv sidostöd
M10
35 Nm
Loctite® 243™
Skruv sidostödets fästplatta
M10
40 Nm
Loctite® 243™
Skruv sidostödets konsol
M10
45 Nm
Loctite® 243™
Loctite® 243™
200
TEKNISK INFORMATION - ÅTDRAGNINGSMOMENT CHASSI
Skruv styrhållare
M10
20 Nm
–
Övriga muttrar chassi
M10
50 Nm
–
Övriga skruvar chassi
M10
45 Nm
–
Mutter bakdrevsskruv
M10x1,25
50 Nm
Loctite® 243™
Skruv ramarm
M10x1,25
45 Nm
Loctite® 243™
Oljeavtappningsskruv med magnet
M12x1,5
25 Nm
–
Skruv fjäderben nedtill
M14x1,5
80 Nm
Gängorna smorda
Skruv fjäderben upptill
M14x1,5
80 Nm
Gängorna smorda
Mutter uttag
M18x1
4 Nm
–
Syresensor
M18x1,5
45 Nm
–
Mutter baksvingsbult
M19x1,5
130 Nm
Gängorna smorda
Skruv styrhuvud upptill
M20x1,5
12 Nm
–
Mutter hjulaxel bak
M25x1,5
90 Nm
Gängorna smorda
Skruv hjulaxel fram
M25x1,5
45 Nm
–
201
BRÄNSLEN, VÄTSKOR OCH OLJOR
202
Bromsvätska DOT 4 / DOT 5.1
enligt
– DOT
Specifikation
– Använd endast bromsvätska som motsvarar den angivna standarden (se uppgifter på behållaren) och har motsvarande egenskaper.
KTM rekommenderar produkter från Castrol och Motorex®.
Leverantör
Castrol
– RESPONSE BRAKE FLUID SUPER DOT 4
Motorex®
– Brake Fluid DOT 5.1
Gaffelolja (SAE 5)
enligt
– SAE (
s 208) (SAE 5)
Specifikation
– Använd endast oljor som uppfyller angivna standarder (se uppgifter på behållaren) och har motsvarande egenskaper. KTM rekommenderar produkter från Motorex®.
Leverantör
Motorex®
– Racing Fork Oil
Hydraulolja (15)
enligt
– ISO VG (15)
BRÄNSLEN, VÄTSKOR OCH OLJOR
203
Specifikation
– Använd endast hydraulolja som motsvarar den angivna standarden (se uppgifter på behållaren) och har motsvarande egenskaper.
KTM rekommenderar produkter från Motorex®.
Leverantör
Motorex®
– Hydraulic Fluid 75
Högoktanigt bränsle, blyfritt (RON 95)
enligt
– DIN EN 228 (RON 95)
Kylvätska
Specifikation
– Använd endast lämplig kylvätska (även i varma länder). Dåliga frostskyddsmedel kan förorsaka korrosion och skumbildning. KTM
rekommenderar produkter från Motorex®.
Blandningsförhållande
Frostskydd: −25… −45 °C
50 % korrosions-/frostskyddsmedel
50 % destillerat vatten
Kylvätska (färdigblandad)
Frostskydd
Leverantör
Motorex®
– Anti Freeze
−40 °C
BRÄNSLEN, VÄTSKOR OCH OLJOR
204
Motorolja (SAE 10W/50)
enligt
– JASO T903 MA (
–
SAE (
s 208)
s 208) (SAE 10W/50)
Specifikation
– Använd endast motoroljor som motsvarar angivna standarder (se uppgifter på behållaren) och har motsvarande egenskaper. KTM
rekommenderar produkter från Motorex®.
Helsyntetisk motorolja
Leverantör
Motorex®
– Power Synt 4T
Motorolja (SAE 5W/40)
enligt
– JASO T903 MA (
–
SAE (
s 208)
s 208) (SAE 5W/40)
Specifikation
– Använd endast motoroljor som motsvarar angivna standarder (se uppgifter på behållaren) och har motsvarande egenskaper. KTM
rekommenderar produkter från Motorex®.
Helsyntetisk motorolja
Leverantör
Motorex®
– Power Synt 4T
BRÄNSLEN, VÄTSKOR OCH OLJOR
Stötdämparolja (SAE 2,5) (50180342S1)
enligt
– SAE (
s 208) (SAE 2,5)
Specifikation
– Använd endast oljor som uppfyller angivna standarder (se uppgifter på behållaren) och har motsvarande egenskaper.
205
ÖVRIGA MEDEL
Högglanspolityr för lacker
Specifikation
– KTM rekommenderar produkter från Motorex®.
Leverantör
Motorex®
– Moto Polish
Kedjerengöringsmedel
Specifikation
– KTM rekommenderar produkter från Motorex®.
Leverantör
Motorex®
– Chain Clean
Kedjesprej Onroad
Specifikation
– KTM rekommenderar produkter från Motorex®.
Leverantör
Motorex®
– Chainlube Road
Långtidsfett
Specifikation
– KTM rekommenderar produkter från Motorex®.
Leverantör
Motorex®
– Bike Grease 2000
206
ÖVRIGA MEDEL
Rengörings- och skyddsmedel för metall och gummi
Specifikation
– KTM rekommenderar produkter från Motorex®.
Leverantör
Motorex®
– Protect & Shine
Rengöringsmedel för motorcykel
Specifikation
– KTM rekommenderar produkter från Motorex®.
Leverantör
Motorex®
– Moto Clean 900
Universal oljesprej
Specifikation
– KTM rekommenderar produkter från Motorex®.
Leverantör
Motorex®
– Joker 440 Synthetic
207
STANDARDER
208
SAE
SAE-viskositetsklasserna har framtagits av Society of Automotive Engineers och delar in oljor efter deras viskositet. Viskositeten beskriver bara en oljas egenskap och ger ingen upplysning om kvaliteten.
JASO T903 MA
Olika tekniska utvecklingstendenser ledde till en egen specifikation för fyrtaktsmotorcyklar - standarden JASO T903 MA. I fyrtaktsmotorcyklar användes tidigare motoroljor för personbilar eftersom det saknades en egen specifikation för motorcyklar. För bilmotorer är långa
underhållsintervaller viktiga. För motorcykelmotorer är högt effektutbyte och höga varvtal viktigt. I de flesta motorcyklarna används motoroljan för smörjning av transmissionen och kopplingen. Standarden JASO MA tar hänsyn till dessa speciella krav.
INDEXFÖRTECKNING
INDEXFÖRTECKNING
A
ABS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Arbetsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Avsedd användning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
B
Bagage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Bakdrev
kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Bakhjul
demontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Bakljuslampa
byte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
209
Bromsljuslampa
byte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Bromsskivor
kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Bromsvätska
påfyllning av bakbromsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
påfyllning av frambromsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Bromsvätskans nivå
kontroll av bakbromsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
kontroll av frambromsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Bränslekranar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
C
Batteri
demontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
laddning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Chassinummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Blinkersomkopplare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Bromsar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Däckens skick
kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Bromsbelägg
kontroll av bakbromsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
kontroll av frambromsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Däcktryck
kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Bromshandtag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
inställning av spel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
kontroll av spel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
D
Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Drivmedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
E
Ekerspänning
kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Elstartknapp
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
INDEXFÖRTECKNING
210
F
Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173-183
Fjäderben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
inställning av fjäderförspänning . . . . . . . . . . . . . . . . . .
inställning av kompressionsdämpning, hög hastighet . . .
inställning av kompressionsdämpning, låg hastighet . . . .
inställning av returdämpning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kompressionsdämpning allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
66
74
72
70
73
70
Fjäderbenets artikelnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Fordon
lasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
lyft upp på mellanstödet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
nedsläppning från mittenstödet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Fordonsbild
sett bakifrån, höger sida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
sett framifrån, vänster sida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Fotbromspedal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
kontroll av spel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Framdrev
kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Framhjul
demontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Frostskydd
kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Förvaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Förvaringsfack
låsning . . . . . . . . . . .
montering . . . . . . . . .
stängning . . . . . . . . .
ta av och häng åt sidan
upplåsning . . . . . . . .
öppning . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
38
84
39
83
38
39
Gaffel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
avlufta gaffelbenen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
inställning av gaffelns fjäderförspänning . . . . . . . . . . . .
inställning av kompression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
inställning av returdämpning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
rengöring av dammtätningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
66
77
69
66
67
77
G
Gaffelns artikelnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Gasvajer, spel
inställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Gummidämpare bakhjulsnav
kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
H
Halvljuslampa
byte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Handtag
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
INDEXFÖRTECKNING
211
Helljuslampa
byte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Huvudsäkring
byte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
I
Idrifttagande
anvisningar för det första idrifttagandet . . . . . . . . . . . . . . 45
efter förvaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
kontroll- och skötselarbeten inför varje idrifttagande . . . . . 49
Inbromsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Inställning av chassit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66-75
K
Kedja
kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
kontroll av nedsmutsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Kedjespänning
inställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Knapp för ljustuta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Kombinationsinstrument . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
funktionsknappar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hastighetsmätare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
inställning av kilometer/engelsk mil . . . . . . . . . . . . . . . .
inställning av klockan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
24
27
25
28
28
29
inställning av temperaturenhet . . . . . . . . . .
inställning/återställning av visningsläget TRIP
inställning/återställning av visningsläget TRIP
klocka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kontrollampor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
temperaturmätare för kylvätskan . . . . . . . .
varning för väghalka . . . . . . . . . . . . . . . . .
varvtalsmätare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
visningsläge omgivningstemperatur . . . . . .
visningsläge ODO . . . . . . . . . . . . . . . . . .
visningsläge TRIP F . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrollampor
..
1
2
..
..
..
..
..
..
..
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
32
30
31
29
26
34
33
25
32
30
32
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Koppling
kontroll/åtgärd av vätskenivå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Kopplingshandtag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
inställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Kylargaller
demontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Kylsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
påfyllning/avluftning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Kylvätska
avtappning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Kylvätskenivå
kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
kontroll i expansionskärlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
INDEXFÖRTECKNING
212
Körning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
börja köra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Nödavstängningsknapp
L
Oljefilter
byte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
demontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Lampa för körriktningsvisare
byte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Lampa för positionsljuset i strålkastaren
byte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Ljusomkopplare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Låsningsfritt bromssystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
M
Miljö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Mittenstöd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Motor
inkörning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Motorcykel
rengöring
Motornummer
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Motorolja
avtappning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
byte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
påfyllning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165-166
Motoroljenivå
kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
O
Oljesilar
rengöring
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
P
Pakethållarplatta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Parkera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Passagerarfotpinne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
R
Reservdelar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
S
Sadel
borttagning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Sadellås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Serviceschema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63-65
N
Sidokåpa fram
demontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Nyckelnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Sidostöd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
INDEXFÖRTECKNING
Signalhornsknapp . . . .
Skydd inför vinterkörning
Stanna . . . . . . . . . . . .
Starta motorcykeln . . . .
Startspärr . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
213
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 21
170
. 58
. 50
. 23
Strålkastare
inställning av räckvidd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Strålkastarinställning
kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Strålkastarmask med strålkastare
demontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Styrhuvudets lagerspel
kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Styrlås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Säkringar
byte i säkringslådan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Säkringar ABS
byte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
T
Tanka
bränsle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Tanklock
stängning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
öppning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Teknisk information
chassi . . . . . . . . . . . . . . .
fjäderben . . . . . . . . . . . .
gaffel . . . . . . . . . . . . . . .
motor . . . . . . . . . . . . . . .
åtdragningsmoment chassi
åtdragningsmoment motor .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
189-192
196-198
193-195
184-185
199-201
186-188
Tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Typskylt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Tändkurva
anpassning till bränslekvaliteten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
stickanslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Tändningslås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Tändningsnyckel
aktivering/avaktivering
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
U
Underredsskydd
demontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Underredsskydd höger
demontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Uttag för elektriska tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
V
varning för väghalka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
INDEXFÖRTECKNING
Varningsblinker . . . . . . . . . . .
Varningsblinkerknapp . . . . . . .
Varvtalsmätare . . . . . . . . . . . .
Verktyg som följer med fordonet
....
....
....
...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
214
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
35
35
25
44
Vänster bränsletank
demontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Växelspak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Växla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
*3211657sv*
3211657sv
09/2010
KTM-Sportmotorcycle AG
5230 Mattighofen/Österrike
http://www.ktm.com
Foto: Mitterbauer
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement