KTM 530 XC W Six Days US 2011 Cross Country Bike Användarmanual

KTM 530 XC W Six Days US 2011 Cross Country Bike Användarmanual
BRUKSANVISNING 2011
400 EXC EU
400 EXC Factory Edition EU
400 EXC AUS
450 EXC EU
450 EXC Factory Edition EU
450 EXC AUS
450 EXC SIX DAYS EU
450 XC-W SIX DAYS USA
530 EXC EU
530 EXC Factory Edition EU
530 EXC AUS
530 EXC SIX DAYS EU
530 XC-W SIX DAYS USA
Art.nr 3211690sv
KÄRA KTM-KUND
1
Vi gratulerar dig till ditt köp av en KTM motorcykel. Du äger nu en modern, sportig motorcykel som du kommer ha mycket glädje av
om du tar hand om den och sköter den på rätt sätt.
KÄRA KTM-KUND
Vi önskar dig mycket nöje med den!
Notera ditt fordons serienummer.
Chassinummer (
Motornummer (
s 10)
Återförsäljarens stämpel
s 10)
Nyckelnummer (alla EXC-modeller) (
s 10)
Vid tryck motsvarade bruksanvisningen seriens senaste version. Små avvikelser p.g.a. vidareutveckling av motorcyklarnas konstruktion kan ej helt uteslutas.
Samtliga uppgifter är ej bindande. KTM-Sportmotorcycle AG förbehåller sig framför allt rätten att ändra och/eller stryka teknisk
information, priser, färger, former, material, service, konstruktioner, utrustning och dyl utan ersättning eller förvarning, samt att
anpassa dessa till lokala företeelser och ställa in tillverkningen av en viss modell utan förvarning. KTM kan ej garantera leverans,
eller ansvara för avvikelser från bilder och beskrivningar eller för tryckfel och andra fel. De avbildade modellerna innehåller delvis
speciell utrustning som ej ingår i en standardleverans.
© 2010 KTM-Sportmotorcycle AG, Mattighofen Österrike
Alla rättigheter förbehålles
Eftertryck, även utdrag, samt duplicering av all typ får endast göras efter upphovsrättsinnehavarens medgivande.
ISO 9001(12 100 6061)
KTM använder kvalitetsstyrningsrutiner enligt kvalitetsstandarden ISO 9001 för att uppnå högsta möjliga produktkvalitet.
Utfärdat av: TÜV Management Service
KTM-Sportmotorcycle AG
5230 Mattighofen, Österrike
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
FRAMSTÄLLNINGSMEDEL ..................................................... 5
VIKTIG UPPLYSNING .............................................................. 6
FORDONSBILD ........................................................................ 8
Fordonsbild, sett framifrån, vänster sida
(symbolförklaring) ................................................................. 8
Fordonsbild, sett bakifrån, höger sida (symbolförklaring) ..... 9
SERIENUMMER ..................................................................... 10
Chassinummer.................................................................... 10
Typskylt............................................................................... 10
Motornummer ..................................................................... 10
Nyckelnummer (alla EXC-modeller) ................................... 10
Gaffelns artikelnummer....................................................... 10
Fjäderbenets artikelnummer ............................................... 11
MANÖVERANORDNINGAR ................................................... 12
Kopplingshandtag ............................................................... 12
Choke (EXC EU, EXC Factory Edition, EXC SIX DAYS) ... 12
Bromshandtag .................................................................... 12
Gashandtag ........................................................................ 12
Kortslutningsknapp (XC‑W SIX DAYS)............................... 12
Kortslutningsknapp (alla EXC-modeller)............................. 13
Ljusomkopplare (alla EXC-modeller) .................................. 13
Blinkersomkopplare (alla EXC-modeller)............................ 13
Signalhornsknapp (alla EXC-modeller)............................... 13
Nödavstängningsknapp (EXC AUS) ................................... 13
Elstartknapp (EXC AUS)..................................................... 14
Elstartknapp (EXC EU, EXC Factory Edition,
EXC SIX DAYS, XC‑W SIX DAYS) .................................... 14
Ljusomkopplare (XC‑W SIX DAYS).................................... 14
Översikt kontrollampor (alla EXC-modeller) ....................... 14
Hastighetsmätare................................................................ 14
Aktivering av hastighetsmätare och test ............................. 15
Tripmaster-knapp................................................................ 15
Ställa in kilometer/engelsk mil ............................................ 15
Ställa in klockan.................................................................. 16
Ställa in hastighetsmätarens funktioner.............................. 16
Avläsa varvtid ..................................................................... 17
Visningsläge SPEED (hastighet) ........................................ 17
Visningsläge SPEED/H (driftstimmar) ................................ 17
Visningsläge SPEED/CLK (klocka)..................................... 18
Visningsläge SPEED/LAP (varvtid) .................................... 18
Visningsläge SPEED/ODO (odometer) .............................. 18
Visningsläge SPEED/TR1 (tripmaster 1) ............................ 18
Visningsläge SPEED/TR2 (tripmaster 2) ............................ 19
Visningsläge SPEED/A1 (genomsnittshastighet 1) ............ 19
Visningsläge SPEED/A2 (genomsnittshastighet 2) ............ 19
Visningsläge SPEED/S1 (stoppur 1) .................................. 20
Visningsläge SPEED/S2 (stoppur 2) .................................. 20
Öppna tanklocket................................................................ 21
Stänga tanklocket ............................................................... 22
Bränslekran......................................................................... 22
Choke (EXC AUS, XC‑W SIX DAYS) ................................. 22
Växelspak ........................................................................... 22
Kickstart .............................................................................. 23
Fotbromspedal .................................................................... 23
Sidostöd .............................................................................. 23
Styrlås (alla EXC-modeller) ................................................ 24
Låsa styrningen (alla EXC-modeller) .................................. 24
Låsa upp styrningen (alla EXC-modeller) ........................... 24
IDRIFTTAGANDE ................................................................... 25
Anvisningar för det första idrifttagandet .............................. 25
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
2
Köra in motorn ....................................................................
Förbereda fordonet på svåra körförhållanden ....................
Förberedelser inför körning i torr sand................................
Förberedelser inför körning i våt sand ................................
Förberedelser för körning på våta och leriga partier...........
Förberedelser inför körning vid höga temperaturer och
långsam körning .................................................................
Förberedelser för körning vid låg temperatur eller snö .......
KÖRANVISNING.....................................................................
Kontroll- och skötselarbeten inför varje idrifttagande..........
Starta motorcykeln..............................................................
Börja köra ...........................................................................
Växla, köra ..........................................................................
Inbromsning ........................................................................
Stanna, parkera ..................................................................
Fylla på bränsle ..................................................................
SERVICESCHEMA .................................................................
Serviceschema ...................................................................
Servicearbeten (som extra uppdrag) ..................................
TRIMNING AV CHASSIT ........................................................
Kontrollera chassits grundinställning i förhållande till
aktuell förarvikt....................................................................
Kompressionsdämpning fjäderben .....................................
Ställa in fjäderbenets kompressionsdämpning, hög
hastighet .............................................................................
Ställa in fjäderbenets kompressionsdämpning, låg
hastighet .............................................................................
Ställa in fjäderbenets returdämpning ..................................
Bestämma måttet för det avlastade bakhjulet.....................
Kontrollera fjäderbenets statiska häng ...............................
Kontrollera fjäderbenets häng under körning......................
Ställa in fjäderbenets fjäderförspänning
........................
Ställa in hänget under körning
.......................................
Kontrollera gaffelns grundinställning...................................
Ställa in gaffelns kompressionsdämpning ..........................
Ställa in gaffelns returdämpning .........................................
Ställa in gaffelns fjäderförspänning.....................................
Gaffeloffset (XC‑W SIX DAYS)...........................................
Ställa in gaffeloffset
(XC‑W SIX DAYS).........................
Styrets läge .........................................................................
Ställa in styrets läge
......................................................
SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT .........................................
Palla upp motorcykeln på mc-lyften....................................
Ta bort motorcykeln från mc-lyften .....................................
Avlufta gaffelbenen .............................................................
Rengöra gaffelbenens dammtätningar ...............................
Lossa gaffelskyddet ............................................................
Positionera gaffelskyddet....................................................
Demontera gaffelbenen
.................................................
Montera gaffelbenen ......................................................
Demontera gaffelskyddet ...............................................
Montera gaffelskyddet
...................................................
Demontera nedre gaffelkrona
(EXC Factory Edition,
EXC SIX DAYS, XC‑W SIX DAYS) ....................................
Montera den nedre gaffelkronan
(EXC Factory Edition, EXC SIX DAYS,
XC‑W SIX DAYS) ...............................................................
Demontera nedre gaffelkrona
(EXC EU/AUS)...............
Montera den nedre gaffelkronan
(EXC EU/AUS) ..........
Kontrollera styrhuvudets lagerspel .....................................
x
x
x
x
x
x
x
x
x
26
26
26
27
28
29
29
30
30
30
31
31
31
32
32
34
34
35
36
36
36
36
37
37
38
38
38
39
39
40
40
40
41
41
41
42
42
43
43
43
43
43
44
44
44
45
46
46
46
x
x
x
47
48
49
50
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Ställa in styrhuvudets lagerspel
(EXC Factory Edition,
EXC SIX DAYS, XC‑W SIX DAYS) ....................................
Ställa in styrhuvudets lagerspel
(EXC EU/AUS)............
Smörja styrhuvudets lager
.............................................
Demontera fjäderbenet
..................................................
Montera fjäderbenet
......................................................
Demontera den främre skärmen.........................................
Montera den främre skärmen .............................................
Ta bort sadeln .....................................................................
Montera sadeln ...................................................................
Demontera luftfilterboxens skydd .......................................
Montera luftfilterboxens skydd ............................................
Demontera luftfiltret
.......................................................
Montera luftfiltret
............................................................
Rengöra luftfiltret och luftfilterboxen
..............................
Demontera slutdämparen ...................................................
Montera slutdämparen........................................................
Byta slutdämparens glasfibergarnstoppning
.................
Demontera bränsletanken
.............................................
Montera bränsletanken
..................................................
Kontrollera kedjans nedsmutsning......................................
Rengöra kedjan ..................................................................
Kontrollera kedjespänningen ..............................................
Ställa in kedjans spänning ..................................................
Kontrollera kedja, bakdrev, framdrev och kedjestyrning.....
Ställa in kedjestyrningen ................................................
Kontrollera gasvajerns dragning .........................................
Ställa in kopplingshandtagets utgångsläge ........................
Kontrollera vätskenivån i hydraulkopplingen ......................
Byta vätska i hydraulkopplingen
....................................
BROMSAR ..............................................................................
Kontrollera bromshandtagets spel ......................................
Ställa in bromshandtagets utgångsläge
(XC‑W SIX DAYS) ..............................................................
Ställa in bromshandtagets spel (alla EXC-modeller) ..........
Kontrollera bromsskivorna ..................................................
Kontrollera bromsvätskenivån för frambromsen .................
Fylla på bromsvätska för frambromsen
.........................
Kontrollera frambromsens bromsbelägg.............................
Byta frambromsens bromsbelägg ..................................
Kontrollera fotbromspedalens spel .....................................
Ställa in fotbromspedalens utgångsläge ........................
Kontrollera bromsvätskenivån för bakbromsen ..................
Fylla på bromsvätska för bakbromsen ...........................
Kontrollera bakbromsens bromsbelägg ..............................
Byta bakbromsens bromsbelägg
...................................
HJUL, DÄCK ...........................................................................
Demontera framhjulet
....................................................
Montera framhjulet .........................................................
Demontera bakhjulet
.....................................................
Montera bakhjulet
..........................................................
Kontrollera däckens skick ...................................................
Kontrollera lufttrycket i däcken............................................
Kontrollera ekrarnas spänning............................................
ELSYSTEM .............................................................................
Demontera batteriet
.......................................................
Montera batteriet
...........................................................
Ladda batteriet ...............................................................
Demontera huvudsäkringen................................................
Montera huvudsäkringen ....................................................
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3
51
51
51
52
52
52
52
53
53
53
53
53
54
54
55
55
55
56
57
58
58
58
59
59
61
61
62
62
62
64
64
64
64
65
65
65
66
67
68
68
69
69
70
70
73
73
73
74
74
75
76
76
78
78
78
78
79
79
Byta säkring på kylarfläkten (EXC SIX DAYS,
XC‑W SIX DAYS) ............................................................... 80
Demontera strålkastarmasken med strålkastaren .............. 80
Montera strålkastarmasken med strålkastaren................... 81
Byta strålkastarlampa ......................................................... 81
Kontrollera strålkastarens inställning .................................. 82
Ställa in strålkastarens räckvidd ......................................... 82
Byta hastighetsmätarbatteri ................................................ 82
KYLSYSTEM........................................................................... 84
Kylsystem ........................................................................... 84
Kontrollera frostskyddet och kylvätskenivån....................... 84
Kontrollera kylvätskenivån .................................................. 84
Tappa av kylvätskan
...................................................... 85
Fylla på kylvätska
.......................................................... 86
ANPASSA MOTORN .............................................................. 87
Kontrollera gasvajerns spel ................................................ 87
Ställa in gasvajerns spel
................................................ 87
Förgasare - tomgång .......................................................... 87
Förgasare - ställa in tomgång
........................................ 88
Tömma förgasarens flottörkammare
............................. 89
Kontrollera växelspakens utgångsläge ............................... 89
Ställa in växelspakens utgångsläge
.............................. 90
SERVICEARBETEN PÅ MOTORN......................................... 91
Kontrollera motoroljenivån .................................................. 91
Byta motorolja och oljefilter, rengöra motoroljesilen ...... 91
Tappa ur motoroljan, rengöra oljesilen
.......................... 91
Demontera oljefiltret
...................................................... 92
Montera oljefiltret
........................................................... 92
Fylla på motorolja
.......................................................... 93
Fylla på motorolja igen........................................................ 93
Kontrollera oljenivån i växellådan ....................................... 93
Byta ut växellådsoljan, rengöra växellådsoljesilen
........ 94
Tappa av växellådsoljan, rengöra silen
......................... 94
Fylla på växellådsolja
.................................................... 95
Fylla på växellådsolja igen ............................................. 95
RENGÖRING, SKÖTSEL........................................................ 97
Rengöra motorcykeln.......................................................... 97
Skydd inför vinterkörning .................................................... 98
FÖRVARING ........................................................................... 99
Förvaring............................................................................. 99
Idrifttagande efter förvaring................................................. 99
FELSÖKNING ....................................................................... 100
TEKNISK INFORMATION - MOTOR .................................... 102
Påfyllningsvolym - motorolja ............................................. 102
Påfyllningsvolym - växellådsolja ....................................... 103
Påfyllningsvolym - kylvätska ............................................. 103
TEKNISK INFORMATION - ÅTDRAGNINGSMOMENT
MOTOR ................................................................................. 104
TEKNISK INFORMATION - FÖRGASARE ........................... 106
alla 400-modeller .............................................................. 106
450 EXC EU/AUS, 450 EXC SIX DAYS,
450 EXC Factory Edition EU ............................................ 106
450 XC-W SIX DAYS USA ............................................... 106
alla 530 EXC-modeller...................................................... 107
530 XC-W SIX DAYS USA ............................................... 107
TEKNISK INFORMATION - CHASSI .................................... 108
Lampor.............................................................................. 109
Däck.................................................................................. 109
Påfyllningsvolym - bränsle ................................................ 109
TEKNISK INFORMATION - GAFFEL.................................... 110
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
TEKNISK INFORMATION - FJÄDERBEN ............................
TEKNISK INFORMATION - ÅTDRAGNINGSMOMENT
CHASSI .................................................................................
BRÄNSLEN, VÄTSKOR OCH OLJOR..................................
ÖVRIGA MEDEL ...................................................................
STANDARDER......................................................................
INDEXFÖRTECKNING .........................................................
4
111
112
113
115
117
118
FRAMSTÄLLNINGSMEDEL
Symboler
Nedan förklaras symbolerna som används i bruksanvisningen.
Betecknar en väntad reaktion (t ex ett arbetssteg eller en funktion).
Betecknar en oväntad reaktion (t ex ett arbetssteg eller en funktion).
Alla arbeten med den här symbolen kräver expertis och tekniskt kunnande. För din egen säkerhet, överlåt
dessa arbeten till en auktoriserad KTM-verkstad! Där servas din motorcykel av utbildad personal med
specialverktyg på bästa sätt.
Betecknar en sidhänvisning (mer information finns att läsa på den sidan).
Format
Nedan beskrivs de typsnittsformat som används i bruksanvisningen.
Egennamn
Betecknar ett egennamn.
Namn®
Betecknar ett registrerat namn.
Varumärke™
Betecknar ett varumärke.
5
VIKTIG UPPLYSNING
6
Avsedd användning (alla EXC-modeller)
KTM sportmotorcyklar är designade och konstruerade för normala påfrestningar under regulära tävlingssituationer. Motorcyklarna
motsvarar gällande bestämmelser och de högsta internationella motorsportförbundens regler.
Info
Motorcykeln är endast godkänd för allmän vägtrafik i ett homologerat (strypt) utförande.
Motorcykelns ostrypta utförande får endast köras på spärrade vägar utanför den allmänna vägtrafiken.
Motorcykeln är framför allt avsedd för terrängsport på långa sträckor (enduro) och inte för motocross-användning.
Avsedd användning (XC‑W SIX DAYS)
KTM sportmotorcyklar är designade och konstruerade för normala påfrestningar under regulära tävlingssituationer. Motorcyklarna
motsvarar gällande bestämmelser och de högsta internationella motorsportförbundens regler.
Info
Motorcykeln får endast köras på spärrade vägar utanför den allmänna vägtrafiken.
Motorcykeln är framför allt avsedd för terrängsport på långa sträckor (enduro) och inte för motocross-användning.
Service
För att fordonet ska fungera felfritt och för att undvika ökat slitage ska anvisningarna i bruksanvisningen angående service, skötsel,
anpassning av motor och chassi beaktas. Dålig anpassning av chassit kan leda till skador och brott på chassits komponenter.
Svåra förhållanden som t ex mycket sandig eller lerig och våt terräng kan leda till att vissa komponenter som drivsystem eller bromsar slits mer än normalt. Detta innebär att servicearbete eller utbyte av slitdetaljer ibland måste göras före angivet underhållsintervall
i serviceschemat.
Det är viktigt att de föreskrivna inkörningstiderna samt serviceintervallerna iakttas. Detta förlänger din motorcykels livslängd.
Garanti
Arbetena i serviceschemat ska utföras på en auktoriserad KTM-verkstad och kvitteras i servicehäftet och i KTM dealer.net eftersom
all garanti annars upphör att gälla. Skador och följdskador som uppstår på grund av manipulation och/eller ombyggnad av fordonet
täcks inte av garantin.
Bränslen, vätskor och oljor
Använd endast bränslen och smörjmedel som anges i bruksanvisningen eller drivmedel enligt specifikation.
Reservdelar, tillbehör
För din egen säkerhets skull: Använd alltid sådana reservdelar och tillbehör som har godkänts eller rekommenderas av KTM. Låt en
auktoriserad KTM-verkstad montera reservdelar och tillbehör. KTM ansvarar inte för andra produkter eller för skador som uppstår på
grund av att andra produkter används.
Några reservdelar och tillbehörsprodukter anges inom parentes vid respektive beskrivning. Din KTM-försäljare hjälper gärna till.
De aktuella KTM PowerParts för ditt fordon hittar du på KTMs webbsida.
Internationell KTM-webbsida: http://www.ktm.com
Arbetsregler
För vissa arbeten krävs specialverktyg. Dessa är inte en del av fordonet, men kan dock beställas med hjälp av numren inom parentes. Exempel: ventilfjäderlyftare (59029019000)
Vid montering ska ej återanvändbara detaljer (t ex självlåsande skruvar och muttrar, tätningar, tätningsringar, O-ringar, splintar, låsbrickor) ersättas med nya.
Om skruvsäkringsmedel (t ex Loctite®) används i ett skruvförband ska dess tillverkares anvisningar iakttas.
Sådana detaljer som ska återanvändas efter isärtagningen ska rengöras och kontrolleras med avseende på skador eller slitage. Skadade eller slitna detaljer ska ersättas med nya.
Efter reparations- resp underhållsarbetena ska fordonets trafiksäkerhet säkerställas.
VIKTIG UPPLYSNING
7
Transport
Observera
Risk för skador
–
Det parkerade fordonet kan rulla bort eller ramla omkull.
Parkera alltid fordonet på fast och slät mark.
Observera
Brandrisk
Vissa fordonsdelar blir mycket varma när fordonet är i drift.
–
Parkera inte fordonet i närheten av lätt brännbart eller lättantändligt material. Lägg inte några föremål över det driftsvarma fordonet. Vänta alltid tills fordonet har svalnat.
–
Stäng av motorn.
–
Vrid vredet  på bränslekranen till OFF. (Bild 500137-10
–
Säkra motorcykeln med spännband eller andra lämpliga fästanordningar så att den inte kan ramla omkull eller rulla bort.
s 22)
Miljö
Mc-sporten är underbar och vi önskar förstås att du kan njuta av den i fulla drag. Ändå kan den leda till problem för miljön samt
orsaka konflikter med andra personer. Men genom ansvarsfullt bruk av motorcykeln kan man förhindra att dessa problem och
konflikter uppstår. För att säkerställa motorcykelsportens framtid ska man alltid förvissa sig om att man använder motorcykeln enligt
gällande bestämmelser, visa miljömedvetande och respektera andra människors rättigheter.
Hänvisningar/varningar
Beakta alltid hänvisningar/varningar.
Info
På fordonet finns olika hänvisnings-/varningsskyltar. Ta inte bort några hänvisnings-/varningsskyltar. Om skyltarna saknas
kan du eller andra personer inte uppfatta farliga situationer och risk för skador föreligger.
Risknivåer
Fara
Kännetecknar en risk som direkt eller med säkerhet leder till dödsfall eller svåra, kvarstående skador om inte lämpliga åtgärder vidtas.
Varning
Kännetecknar en risk som sannolikt leder till dödsfall eller svåra skador om inte lämpliga åtgärder vidtas.
Försiktigt
Kännetecknar en risk som kan leda till lätta skador om inte lämpliga åtgärder vidtas.
Observera
Kännetecknar en risk som leder till avsevärda maskin- och materialskador om inte lämpliga åtgärder vidtas.
Varning
Kännetecknar en risk som kan leda till miljöskador om inte lämpliga åtgärder vidtas.
Bruksanvisning
–
Denna bruksanvisning ska läsas noggrant och fullständigt innan den första turen med motorcykeln görs. Den innehåller mycket
information och många tips för enklare körning och hantering av motorcykeln. Endast genom att läsa bruksanvisningen vet du
hur du bäst kan trimma motorcykeln efter dina behov och hur du kan skydda dig mot skador. Dessutom innehåller bruksanvisningen viktig information om motorcykelns underhåll.
–
Bruksanvisningen är en viktig del av motorcykeln och måste överlämnas till den nya ägaren när motorcykeln säljs.
FORDONSBILD
8
Fordonsbild, sett framifrån, vänster sida (symbolförklaring)
3.1
100853-10
1
Bromshandtag
2
Kopplingshandtag
3
Skydd till luftfilterboxen
4
Bränslekran
5
Kedjestyrning
6
Sidostöd
7
Växelspak
FORDONSBILD
9
Fordonsbild, sett bakifrån, höger sida (symbolförklaring)
3.2
100854-10
1
Tanklock
2
Kortslutningsknapp
3
Hastighetsmätare
4
Elstartknapp
5
Gaffel, inställning av returdämpning
6
Signalhorn
7
Gaffel, inställning av kompressionsdämpning
8
Fjäderben, inställning av returdämpning
9
Synglas, bromsvätska bak
10
Fjäderben, inställning av kompressionsdämpning
11
Fotbromspedal
12
Kickstart
SERIENUMMER
10
Chassinummer
4.1
Chassinumret  är instansat på styrhuvudets högra sida.
500127-10
Typskylt
4.2
Typskylten  är fäst framtill på styrhuvudet.
500128-10
Motornummer
4.3
Motornumret  är instansat på motorns vänstra sida under framdrevet.
500072-10
Nyckelnummer (alla EXC-modeller)
4.4
Nyckelnumret  till styrlåset är instansat på nyckelbandet.
500125-10
Gaffelns artikelnummer
4.5
Gaffelns artikelnummer  är instansat på axelklämmans insida.
100801-10
SERIENUMMER
11
Fjäderbenets artikelnummer
4.6
Fjäderbenets artikelnummer  är instansat på fjäderbenets övre del ovanför ställringen på motorsidan.
500129-10
MANÖVERANORDNINGAR
12
Kopplingshandtag
5.1
Kopplingshandtaget  sitter till vänster på styret.
Kopplingen manövreras hydrauliskt och efterjusteras automatiskt.
500133-10
Choke (EXC EU, EXC Factory Edition, EXC SIX DAYS)
5.2
Chokespaken  sitter till vänster på styret.
När chokefunktionen aktiveras öppnas ett hål i förgasaren så att motorn kan suga in
extra bränsle. Därigenom fås en fetare bränsle/luftblandning som kan behövas vid
kallstarter.
Info
Chokefunktionen måste vara avaktiverad när motorn är driftsvarm.
500136-10
Möjliga tillstånd
• Chokefunktionen aktiverad – Chokespaken har dragits till stoppläget.
• Chokefunktionen avaktiverad – Chokespaken har tryckts in till stoppläget.
Bromshandtag
5.3
Bromshandtaget  sitter till höger på styret.
Med bromshandtaget manövreras frambromsen.
400196-10
Gashandtag
5.4
Gashandtaget  sitter till höger på styret.
100858-10
Kortslutningsknapp (XC‑W SIX DAYS)
5.5
Kortslutningsknappen  sitter till vänster på styret.
Möjliga tillstånd
• Kortslutningsknappen i utgångsläge – I detta läge är tändningsströmkretsen
sluten och motorn kan startas.
• Kortslutningsknappen nedtryckt – I detta läge är tändningsströmkretsen bruten.
En motor som är igång stängs av, en avstängd motor startar inte.
500132-10
MANÖVERANORDNINGAR
13
Kortslutningsknapp (alla EXC-modeller)
5.6
Kortslutningsknappen  sitter till vänster på styret.
Möjliga tillstånd
• Kortslutningsknappen i utgångsläge – I detta läge är tändningsströmkretsen
sluten och motorn kan startas.
• Kortslutningsknappen nedtryckt – I detta läge är tändningsströmkretsen bruten.
En motor som är igång stängs av, en avstängd motor startar inte.
500134-10
Ljusomkopplare (alla EXC-modeller)
5.7
Ljusomkopplaren  sitter till vänster på styret.
Möjliga tillstånd
Ljuset släckt – Ljusomkopplaren är svängd åt höger. I detta läge är
ljuset släckt.
Halvljus på – Ljusomkopplaren är i mellanställning. I detta läge är halvljus och bakljus tända.
Helljus på – Ljusomkopplaren är svängd åt vänster. I detta läge är helljus och bakljus tända.
500134-12
Blinkersomkopplare (alla EXC-modeller)
5.8
Blinkersomkopplaren  sitter till vänster på styret.
Möjliga tillstånd
Körriktningsvisaren släckt – Blinkersomkopplaren är i mellanställning.
Vänster körriktningsvisare på – Blinkersomkopplaren svängd åt vänster.
Höger körriktningsvisare på – Blinkersomkopplaren svängd åt höger.
500145-10
Signalhornsknapp (alla EXC-modeller)
5.9
Signalhornsknappen  sitter till vänster på styret.
Möjliga tillstånd
• Signalhornsknappen
• Signalhornsknappen
i utgångsläge
nedtryckt – I detta läge hörs signalhornet.
500134-11
Nödavstängningsknapp (EXC AUS)
5.10
Nödavstängningsknappen  sitter till höger på styret.
Möjliga tillstånd
Tändningen avstängd – I detta läge är tändningsströmkretsen bruten.
En motor som är igång stängs av, en avstängd motor startar inte.
Tändningen på – I detta läge är tändningsströmkretsen sluten och
motorn kan startas.
500131-10
MANÖVERANORDNINGAR
14
Elstartknapp (EXC AUS)
5.11
Elstartknappen  sitter till höger på styret.
Möjliga tillstånd
• Elstartknappen
• Elstartknappen
i utgångsläget
nedtryckt – i detta läge aktiveras elstartmotorn.
500131-11
Elstartknapp (EXC EU, EXC Factory Edition, EXC SIX DAYS, XC‑W SIX DAYS)
5.12
Elstartknappen  sitter till höger på styret.
Möjliga tillstånd
• Elstartknappen
• Elstartknappen
i utgångsläget
nedtryckt – I detta läge manövreras elstartmotorn.
400198-10
Ljusomkopplare (XC‑W SIX DAYS)
5.13
Ljusomkopplaren  sitter till höger bredvid hastighetsmätaren.
Möjliga tillstånd
• Ljuset släckt – Ljusomkopplaren har tryckts in till stoppläget. I detta läge är ljuset
släckt.
• Ljuset tänt – Ljusomkopplaren har dragits till stoppläget. I detta läge är halvljus
och bakljus tända.
500146-10
Översikt kontrollampor (alla EXC-modeller)
5.14
Möjliga tillstånd
Kontrollampan för helljus lyser blått – Helljuset är tänt.
Kontrollampan för körriktningsvisare blinkar grönt – Körriktningsvisaren
är påslagen.
500147-01
Hastighetsmätare
5.15
–
Med knappen
byts visningsläget eller en av inställningsmenyerna hämtas upp.
–
Knappen
används för att styra olika funktioner.
–
Knappen
används för att styra olika funktioner.
Info
Vid leverans är endast visningslägena SPEED/H och SPEED/ODO aktiva.
400312-01
MANÖVERANORDNINGAR
15
Aktivering av hastighetsmätare och test
5.16
Aktivera hastighetsmätaren
Hastighetsmätaren aktiveras när en av knapparna trycks in eller när en impuls överförs från hjulvarvtalsgivaren.
Displaytest
För kontrollen av displayens funktioner tänds alla displaysegment under en kort tid.
400313-01
WS (wheel size)
Efter displayens funktionstest visas hjulens omkrets WS (wheel size).
Info
Siffran 2205 motsvarar framhjulets omkrets 21" med standarddäck.
Därefter återgår indikeringen till det senast valda läget.
400314-01
Tripmaster-knapp
5.17
(Tillval: Tripmaster-knapp)
Med tripmasterknappen kan du styra hastighetsmätarens funktioner från styret.
Info
Tripmaster finns som tillval.
Ställa in kilometer/engelsk mil
5.18
Info
När man växlar enhet raderas inte värdet ODO utan det räknas om till den nya enheten.
Värdena TR1, TR2, A1, A2 och S1 raderas vid växel av enheten.
Krav
Motorcykeln står.
–
Tryck kort på knappen
–
Tryck på knappen
–
Tryck på knappen
flera gånger tills H visas nere till höger på displayen.
i 3 - 5 sekunder.
Inställningsmenyn kommer upp och de aktiverade funktionerna visas.
400329-01
flera gånger tills Km/h/Mph blinkar på displayen.
Välj Km/h
– Tryck på knappen
.
Välj Mph
– Tryck på knappen
.
–
Tryck på knappen
i 3 - 5 sekunder.
Inställningen sparas och inställningsmenyn stängs.
Info
Om ingen knapp trycks inom 20 sekunder eller om en impuls kommer från
hjulvarvtalsgivaren sparas inställningarna automatiskt och inställningsmenyn stängs.
MANÖVERANORDNINGAR
16
Ställa in klockan
5.19
Krav
Motorcykeln står.
–
Tryck kort på knappen
flera gånger tills CLK visas nere till höger på displayen.
–
Tryck på knappen
–
Ställ in timmarna med knappen
–
Tryck kort på knappen
–
Genom att trycka på knappen och knappen
in på samma sätt som timmarna.
i 3 - 5 sekunder.
Timmarna blinkar.
eller knappen
.
.
Nästa segment på displayen blinkar och kan ställas in.
400330-01
kan efterföljande segment ställas
Info
Sekunderna kan endast nollställas.
–
Tryck på knappen
i 3 - 5 sekunder.
Inställningen sparas och inställningsmenyn stängs.
Info
Om ingen knapp trycks inom 20 sekunder eller om en impuls kommer från
hjulvarvtalsgivaren sparas inställningarna automatiskt och inställningsmenyn stängs.
Ställa in hastighetsmätarens funktioner
5.20
Info
Vid leverans är endast visningslägena SPEED/H och SPEED/ODO aktiva.
Krav
Motorcykeln står.
–
Tryck kort på knappen
–
Tryck på knappen
flera gånger tills H visas nere till höger på displayen.
i 3 - 5 sekunder.
Inställningsmenyn kommer upp och de aktiverade funktionerna visas.
–
Byt till önskad funktion genom att trycka kort på knappen
.
Den valda funktionen blinkar.
Aktivera funktion
– Tryck på knappen
.
Symbolen stannar kvar på displayen och visningsläget växlar till nästa
funktion.
400318-01
Deaktivera funktion
– Tryck på knappen
.
Symbolen på displayen slocknar och visningsläget växlar till nästa funktion.
–
Aktivera och deaktivera funktioner efter behov.
–
Tryck på knappen
i 3 - 5 sekunder.
Inställningarna sparas och inställningsmenyn stängs.
Info
Om ingen knapp trycks inom 20 sekunder eller om en impuls kommer från
hjulvarvtalsgivaren sparas inställningarna automatiskt och inställningsmenyn stängs.
MANÖVERANORDNINGAR
17
Avläsa varvtid
5.21
Info
Denna funktion kan endast aktiveras om varvtiden har uppmätts.
Krav
Motorcykeln står.
–
Tryck kort på knappen
flera gånger tills LAP visas nere till höger på displayen.
–
Tryck kort på knappen
.
Till vänster på displayen visas LAP 1.
–
Varv 1-10 kan hämtas med knappen
–
Knapp
–
Tryck kort på knappen
.
utan funktion.
.
Nästa visningsläge
400321-01
Info
När en impuls kommer in från hjulvarvtalsgivaren återgår displayens
vänstra sida till SPEED-läget.
Visningsläge SPEED (hastighet)
5.22
–
Tryck kort på knappen
flera gånger tills SPEED visas till vänster på displayen.
I visningsläget SPEED visas den aktuella hastigheten.
Den aktuella hastigheten kan visas i Km/h eller Mph.
Info
Nationella inställningar
När en impuls kommer från framhjulet växlar displayens vänstra sida till läget
SPEED och den aktuella hastigheten visas.
400317-02
Visningsläge SPEED/H (driftstimmar)
5.23
Krav
• Motorcykeln står.
–
Tryck kort på knappen
flera gånger tills H visas nere till höger på displayen.
I visningsläget H visas motorns driftstimmar.
Timräknaren sparar den totala körtiden.
Info
400316-01
Timräknaren är nödvändig för att tidsintervallen för underhållsarbeten ska
kunna iakttas.
Om hastighetsmätaren är i läget H när motorcykeln startas byter den automatiskt till visningsläget ODO.
Visningsläget H visas inte under körning.
Tryck på knappen .
Ingen funktion
Tryck på knappen .
Ingen funktion
Tryck på
knappen i 3 - 5
sekunder.
Displayen växlar till hastighetsmätarens inställningsmeny.
Tryck kort på knappen .
Nästa visningsläge
MANÖVERANORDNINGAR
18
Visningsläge SPEED/CLK (klocka)
5.24
–
Tryck kort på knappen
flera gånger tills CLK visas nere till höger på displayen.
I visningsläget CLK visas den aktuella tiden.
400319-01
Tryck på knappen .
Ingen funktion
Tryck på knappen .
Ingen funktion
Tryck på
knappen i 3 - 5
sekunder.
Displayen växlar till klockans inställningsmeny.
Tryck kort på knappen .
Nästa visningsläge
Visningsläge SPEED/LAP (varvtid)
5.25
–
Tryck kort på knappen
flera gånger tills LAP visas nere till höger på displayen.
I visningsläget LAP kan upp till 10 varvtider mätas med stoppuret.
Info
När varvtiden fortsätter gå efter det att knappen har tryckts är 9 minnesplatser upptagna.
Tiden på det tionde varvet måste tas med knappen .
400320-01
Tryck på knappen .
Startar och stoppar uret.
Tryck på knappen .
Tar tiden för det pågående varvet, sparar den och startar
stoppuret för nästa varv.
Tryck på
knappen i 3 - 5
sekunder.
Stoppuret och varvtiden återställs.
Tryck kort på knappen .
Nästa visningsläge
Visningsläge SPEED/ODO (odometer)
5.26
–
Tryck kort på knappen
flera gånger tills ODO visas nere till höger på displayen.
I visningsläget ODO visas den totala körsträckan.
400317-01
Tryck på knappen .
Ingen funktion
Tryck på knappen .
Ingen funktion
Tryck på
knappen i 3 - 5
sekunder.
–
Tryck kort på knappen .
Nästa visningsläge
Visningsläge SPEED/TR1 (tripmaster 1)
5.27
–
Tryck kort på knappen
flera gånger tills TR1 visas uppe till höger på displayen.
TR1 (tripmaster 1) går alltid och räknar upp till 999,9.
Den kan användas för att mäta sträckan av en åktur eller avståndet mellan två mackstopp.
TR1 är kopplad till A1 (genomsnittshastighet 1) och S1 (stoppur 1).
Info
När 999,9 överskrids nollställs (0,0) värdena TR1, A1 och S1 automatiskt.
400323-01
MANÖVERANORDNINGAR
19
Tryck på knappen .
Ingen funktion
Tryck på knappen .
Ingen funktion
Tryck på
knappen i 3 - 5
sekunder.
De visade värdena för TR1, A1 och S1 nollställs (0,0).
Tryck kort på knappen .
Nästa visningsläge
Visningsläge SPEED/TR2 (tripmaster 2)
5.28
–
Tryck kort på knappen
flera gånger tills TR2 visas uppe till höger på displayen.
TR2 (tripmaster 2) går alltid och räknar upp till 999,9.
Det visade värdet kan ställas in manuellt med knapp
är speciellt nyttig vid körning enligt roadbook.
och knapp
. Denna funktion
Info
TR2-värdet kan även korrigeras manuellt med knapp och knapp
körning.
När 999,9 överskrids nollställs (0,0) värdet TR2 automatiskt.
400324-01
Tryck på knappen .
Ökar TR2-värdet.
Tryck på knappen .
Minskar TR2-värdet.
Tryck på
knappen i 3 - 5
sekunder.
Raderar TR2-värdet.
Tryck kort på knappen .
Nästa visningsläge
under
Visningsläge SPEED/A1 (genomsnittshastighet 1)
5.29
–
Tryck kort på knappen
flera gånger tills A1 visas uppe till höger på displayen.
A1 (genomsnittshastighet 1) anger genomsnittshastigheten beräknad med hjälp av
TR1 (tripmaster 1) och S1 (stoppur 1).
Beräkning av hastighetsvärdet aktiveras med hjulvarvtalsgivarens första impuls och
slutar 3 sekunder efter den sista impulsen.
400325-01
Tryck på knappen .
Ingen funktion
Tryck på knappen .
Ingen funktion
Tryck på
knappen i 3 - 5
sekunder.
De visade värdena för TR1, A1 och S1 nollställs (0,0).
Tryck kort på knappen .
Nästa visningsläge
Visningsläge SPEED/A2 (genomsnittshastighet 2)
5.30
–
Tryck kort på knappen
flera gånger tills A2 visas uppe till höger på displayen.
A2 (genomsnittshastighet 2) anger genomsnittshastigheten beräknad med hjälp av
den aktuella hastigheten när stoppuret S2 (stoppur 2) går.
Info
Det indikerade värdet kan avvika från den faktiska genomsnittshastigheten om
S2 inte stoppats efter körningen.
400326-01
Tryck på knappen .
Ingen funktion
MANÖVERANORDNINGAR
20
Tryck på knappen .
Ingen funktion
Tryck på
knappen i 3 - 5
sekunder.
–
Tryck kort på knappen .
Nästa visningsläge
Visningsläge SPEED/S1 (stoppur 1)
5.31
–
Tryck kort på knappen
flera gånger tills S1 visas uppe till höger på displayen.
S1 (stoppur 1) visar körtiden utgående från TR1 och fortsätter gå så snart en impuls
inkommer från hjulvarvtalsgivaren.
Beräkning av hastighetsvärdet startar med hjulvarvtalsgivarens första impuls och slutar 3 sekunder efter den sista impulsen.
400327-01
Tryck på knappen .
Ingen funktion
Tryck på knappen .
Ingen funktion
Tryck på
knappen i 3 - 5
sekunder.
De visade värdena för TR1, A1 och S1 nollställs (0,0).
Tryck kort på knappen .
Nästa visningsläge
Visningsläge SPEED/S2 (stoppur 2)
5.32
–
Tryck kort på knappen
flera gånger tills S2 visas uppe till höger på displayen.
S2 (stoppur 2) är ett manuellt stoppur.
När S2 räknar tid i bakgrunden blinkar symbolen S2 på hastighetsmätarens display.
400328-01
Tryck på knappen .
Startar och stoppar S2.
Tryck på knappen .
Ingen funktion
Tryck på
knappen i 3 - 5
sekunder.
De visade värdena för S2, och A2 nollställs (0,0).
Tryck kort på knappen .
Nästa visningsläge
Funktionsöversikt
Display
Tryck på knappen
.
Tryck på knappen
.
Tryck på knappen
- 5 sekunder.
i3
Tryck kort på knappen .
Visningsläge SPEED/H
(driftstimmar)
Ingen funktion
Ingen funktion
Displayen växlar till
hastighetsmätarens
inställningsmeny.
Nästa visningsläge
Visningsläge
SPEED/CLK (klocka)
Ingen funktion
Ingen funktion
Displayen växlar till
klockans inställningsmeny.
Nästa visningsläge
Visningsläge
SPEED/LAP (varvtid)
Startar och stoppar
uret.
Tar tiden för det
pågående varvet,
sparar den och startar
stoppuret för nästa
varv.
Stoppuret och varvtiden
återställs.
Nästa visningsläge
Visningsläge
SPEED/ODO
(odometer)
Ingen funktion
Ingen funktion
–
Nästa visningsläge
Visningsläge
SPEED/TR1
(tripmaster 1)
Ingen funktion
Ingen funktion
De visade värdena för
TR1, A1 och S1 nollställs (0,0).
Nästa visningsläge
MANÖVERANORDNINGAR
21
Funktionsöversikt
Display
Tryck på knappen
.
Tryck på knappen
.
Tryck på knappen
- 5 sekunder.
i3
Tryck kort på knappen .
Visningsläge
SPEED/TR2
(tripmaster 2)
Ökar TR2-värdet.
Minskar TR2-värdet.
Raderar TR2-värdet.
Nästa visningsläge
Visningsläge
SPEED/A1 (genomsnittshastighet 1)
Ingen funktion
Ingen funktion
De visade värdena för
TR1, A1 och S1 nollställs (0,0).
Nästa visningsläge
Visningsläge
SPEED/A2 (genomsnittshastighet 2)
Ingen funktion
Ingen funktion
–
Nästa visningsläge
Visningsläge
SPEED/S1 (stoppur 1)
Ingen funktion
Ingen funktion
De visade värdena för
TR1, A1 och S1 nollställs (0,0).
Nästa visningsläge
Visningsläge
SPEED/S2 (stoppur 2)
Startar och stoppar S2.
Ingen funktion
De visade värdena för
S2, och A2 nollställs
(0,0).
Nästa visningsläge
Översikt över villkor och aktiverbarhet
Display
Motorcykeln står.
Visningsläge SPEED/H (driftstimmar)
Meny aktiverbar
•
Visningsläge SPEED/CLK (klocka)
•
Visningsläge SPEED/LAP (varvtid)
•
Visningsläge SPEED/TR1 (tripmaster 1)
•
Visningsläge SPEED/TR2 (tripmaster 2)
•
Visningsläge SPEED/A1 (genomsnittshastighet 1)
•
Visningsläge SPEED/A2 (genomsnittshastighet 2)
•
Visningsläge SPEED/S1 (stoppur 1)
•
Visningsläge SPEED/S2 (stoppur 2)
•
Öppna tanklocket
5.33
Fara
Brandrisk
Bränslet är lättantändligt.
–
Fyll inte på bränsle i närheten av öppen eld eller brinnande cigaretter. Stäng alltid av motorn när du ska fylla på bränsle.
Se till att inget bränsle spills på heta fordonsdelar. Torka genast bort utspillt bränsle.
–
Bränslet i bränsletanken utvidgas när det blir varmt och kan tränga fram vid överfyllning. Följ tankningsanvisningarna.
Varning
Risk för förgiftning
–
Bränsle är giftigt och hälsovådligt.
Låt inte huden, ögonen och kläderna komma i kontakt med bränslet. Andas inte in bränsleångor. Vid kontakt med ögonen, spola med vatten och kontakta läkare omedelbart. Vid hudkontakt ska huden rengöras omedelbart med tvål och vatten. Om bränsle har svalts, kontakta läkare omedelbart. Kläder som har kommit i kontakt med bränsle ska bytas. Förvara
bränslet korrekt i en lämplig behållare och utom räckhåll för barn.
Varning
Risk för miljöskador
–
Icke fackmässig hantering av bränsle innebär risk för miljöskador.
Bränslet får inte hamna i grundvattnet, marken eller avloppssystemet.
–
400199-10
Tryck på upplåsningsknappen , vrid tanklocket motsols och ta av det uppåt.
MANÖVERANORDNINGAR
22
Stänga tanklocket
5.34
–
Sätt på tanklocket och vrid det medsols tills upplåsningsknappen  hakas fast.
Info
Tankavluftningens  slang ska dras utan veck.
400199-11
Bränslekran
5.35
Bränslekranen sitter på bränsletankens vänstra sida.
Med vredet  på bränslekranen kan man öppna eller stänga bränsletillförseln till förgasaren.
Möjliga tillstånd
• Stängd bränsletillförsel OFF – Bränslet kan inte rinna från tanken till förgasaren.
• Öppen bränsletillförsel ON – Bränslet kan rinna från tanken till förgasaren. Tanken töms ned till reservtanken.
• Öppen reservbränsletillförsel RES – Bränslet kan rinna från tanken till förgasaren.
Tanken töms helt.
500137-10
Choke (EXC AUS, XC‑W SIX DAYS)
5.36
Chokeknappen  sitter till vänster på förgasaren.
När chokefunktionen aktiveras öppnas ett hål i förgasaren så att motorn kan suga in
extra bränsle. Därigenom fås en fetare bränsle/luftblandning som kan behövas vid
kallstarter.
Info
Chokefunktionen måste vara avaktiverad när motorn är driftsvarm.
500135-10
Möjliga tillstånd
• Chokefunktionen aktiverad – Chokeknappen har dragits ut till stoppläget.
• Chokefunktionen avaktiverad – Chokeknappen har tryckts in till stoppläget.
Växelspak
5.37
Växelspaken  är monterad till vänster på motorn.
500138-10
MANÖVERANORDNINGAR
23
De olika växlarnas lägen framgår av bilden.
Neutral- eller friläget är mellan 1:ans och 2:ans växel.
500138-11
Kickstart
5.38
Kickstarten  sitter till höger på motorn.
Motorn kan antingen startas med kickstarten eller elstarten.
Kickstartens överdel kan svängas.
Info
Fäll in kickstartens överdel mot motorn innan körningen påbörjas.
500148-10
Fotbromspedal
5.39
Fotbromspedalen  sitter framför den högra fotpinnen.
Med fotbromspedalen manövreras bakbromsen.
500139-10
Sidostöd
5.40
Sidostödet  sitter på fordonets vänstra sida.
500140-10
Sidostödet är till för att motorcykeln ska kunna parkeras.
Info
Under körning ska sidostödet  vara uppfällt och säkrat med gummibandet .
500141-10
MANÖVERANORDNINGAR
24
Styrlås (alla EXC-modeller)
5.41
Styrlåset  sitter till vänster på styrhuvudet.
Med styrlåset kan styret blockeras. Motorcykeln kan inte styras och därmed inte köras
längre.
500126-10
Låsa styrningen (alla EXC-modeller)
5.42
Observera
Risk för skador
–
Det parkerade fordonet kan rulla bort eller ramla omkull.
Parkera alltid fordonet på fast och slät mark.
–
Parkera fordonet.
–
Vrid styret helt åt höger.
–
Stick in nyckeln i styrlåset, vrid åt vänster, tryck in och vrid åt höger. Dra ut nyckeln.
Styret är nu blockerat.
Info
Lämna aldrig kvar nyckeln i styrlåset.
400732-01
Låsa upp styrningen (alla EXC-modeller)
5.43
–
Stick in nyckeln i styrlåset, vrid åt vänster, dra ut och vrid åt höger. Dra ut nyckeln.
Styret är nu inte längre blockerat.
Info
Lämna aldrig kvar nyckeln i styrlåset.
400731-01
IDRIFTTAGANDE
25
Anvisningar för det första idrifttagandet
6.1
Fara
Risk för olyckshändelser
–
Risk på grund av nedsatt körförmåga.
Ta inte fordonet i bruk om du har druckit alkohol, intagit läkemedel eller droger och därmed utgör en trafikfara eller inte är
fysiskt eller psykiskt i stånd att framföra fordonet.
Varning
Risk för kroppsskador
–
Att köra utan eller med bristfällig skyddsutrustning innebär en förhöjd säkerhetsrisk.
Kör inte utan skyddsutrustning (hjälm, kängor, handskar, byxor och jacka med skydd). Se till att skyddsutrustningen alltid
är i felfritt skick och uppfyller kraven i gällande bestämmelser.
Varning
Risk för omkullkörning
–
Nedsättning av köregenskaperna p g a olika mönster på fram- och bakhjulets däck.
Framhjul och bakhjul ska alltid ha däck med likartat mönster. Om däck med olika mönster används kan fordonet bli svårt
att kontrollera.
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Farligt körsätt p g a bristfällig anpassning till den aktuella situationen.
Kör inte snabbare än vad som är lämpligt med avseende på körbanan och ditt eget kunnande.
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Risk för olyckshändelse när en passagerare tas med.
Fordonet är inte avsett för att ta med passagerare. Ta aldrig med passagerare.
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Bortfall av bromsverkan.
Om fotbromspedalen inte släpps nöts bromsbeläggen ner permanent. Bakhjulsbromsen kan sluta fungera helt genom
överhettning. Ta bort foten från fotbromspedalen när du inte vill bromsa fordonet.
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Osäker körning
Överskrid aldrig fordonets maximala tillåtna totalvikt eller axellaster.
Varning
Risk för stöld
–
Användning genom obehöriga personer
Låt aldrig fordonet stå utan uppsikt när motorn går. Säkra fordonet mot stöld.
Info
Tänk på att andra människor känner sig besvärade av överdrivet buller när du använder din motorcykel.
–
Kontrollera att en auktoriserad KTM-verkstad har utfört de inspektionsarbeten som måste göras vid leveransen.
Leveransdokumentet och servicehäftet överlämnas till dig tillsammans med fordonet.
–
Läs hela bruksanvisningen innan du gör din första åktur med motorcykeln.
–
Lär känna manöveranordningarna.
–
Ställ in kopplingshandtagets utgångsläge. (
s 62)
(XC‑W SIX DAYS)
– Ställ in bromshandtagets utgångsläge. (
s 64)
(alla EXC-modeller)
– Ställ in bromshandtagets spel. (
s 64)
–
Ställ in fotbromspedalens utgångsläge.
–
Ställ in växelspakens utgångsläge.
–
Testa motorcykelns manövrering på lämplig terräng innan du gör en större åktur.
x(
x(
s 68)
s 90)
Info
I terrängen är det bäst att vara tillsammans med en annan person på ett eget fordon så att man kan hjälpa varandra.
–
Försök också en gång att köra så långsamt som möjligt och att åka stående för att få bättre känsla för motorcykeln.
IDRIFTTAGANDE
26
–
Kör inte på terräng som kräver mer kunnande och erfarenhet än vad du har.
–
Håll fast i styret med båda händerna när du kör och låt fötterna vila på fotpinnarna.
–
Om bagage ska tas med: se till att fästa bagaget så nära fordonets mitt som möjligt och att fördela bagaget jämnt mellan framhjulet och bakhjulet.
Info
Motorcyklar är känsliga för förändringar av viktfördelningen.
–
Den maximala totalvikten och de maximala axellasterna får inte överskridas.
Specifikation
–
Maximal tillåten totalvikt
335 kg
Maximal tillåten axellast fram
145 kg
Maximal tillåten axellast bak
190 kg
Kör in motorn.
Köra in motorn
6.2
–
Under inkörningstiden ska de angivna värdena för motorvarvtal och motoreffekt inte överskridas.
Specifikation
max motorvarvtal
under första drifttimmen
7 000 v/min
max motoreffekt
under de första 3 driftstimmarna
–
≤ 75 %
Undvik att köra med fullt gaspådrag!
Förbereda fordonet på svåra körförhållanden
6.3
–
När motorcykeln används under svåra körförhållanden kan det leda till ökat slitage av komponenter som drivsystemet och bromsarna. Detta innebär att underhållsarbete eller utbyte av slitdetaljer ibland måste göras före angiven underhållsintervall i serviceschemat.
Svåra körförhållanden är:
– Körning i torr sand. (
s 26)
–
Körning i våt sand. (
s 27)
–
Körning på våta och leriga partier. (
–
Körning vid höga temperaturer och långsam körning. (
–
Körning vid låg temperatur eller snö. (
s 28)
s 29)
s 29)
Förberedelser inför körning i torr sand
6.4
–
Kontrollera kylarlocket.
Värde på kylarlocket
»
1,8 bar
Om det visade värdet inte motsvarar börvärdet:
Varning
Risk för skållskador När motorcykeln körs blir kylvätskan mycket
varm och dessutom trycksatt.
–
600872-10
–
–
Öppna inte kylare, kylarslangar eller andra komponenter i kylsystemet när motorn är driftsvarm. Vänta tills motorn och kylsystemet har svalnat. Om skållskador uppstår ska de drabbade
ställena spolas med ljummet vatten.
Byt ut kylarlocket.
Täta luftfilterboxen.
x
Tips
Täta luftfilterboxens kanter för att skydda den mot smuts.
IDRIFTTAGANDE
27
–
Rengör luftfiltret och luftfilterboxen.
x(
s 54)
Info
Kontrollera luftfiltret ungefär var 30:e minut.
–
Montera dammskyddet för luftfiltret.
Dammskydd för luftfilter (59006019000)
Info
Observera monteringsinstruktionen för KTM PowerParts.
600869-01
–
Montera sandskyddet för luftfiltret.
Sandskydd för luftfilter (59006022000)
Info
Observera monteringsinstruktionen för KTM PowerParts.
–
Anpassa förgasarens munstycken och inställning.
Info
600871-01
Din auktoriserade KTM-verkstad kan ge råd om anpassningen av förgasaren.
–
Rengör kedjan.
Kedjerengöringsmedel (
–
s 115)
Montera bakdrevet av stål.
Tips
Smörj inte kedjan.
600868-01
–
Rengör kylarens lameller.
–
Rikta upp böjda kylarlameller försiktigt.
Förberedelser inför körning i våt sand
6.5
–
Kontrollera kylarlocket.
Värde på kylarlocket
»
1,8 bar
Om det visade värdet inte motsvarar börvärdet:
Varning
Risk för skållskador När motorcykeln körs blir kylvätskan mycket
varm och dessutom trycksatt.
–
600872-10
–
–
Öppna inte kylare, kylarslangar eller andra komponenter i kylsystemet när motorn är driftsvarm. Vänta tills motorn och kylsystemet har svalnat. Om skållskador uppstår ska de drabbade
ställena spolas med ljummet vatten.
Byt ut kylarlocket.
Täta luftfilterboxen.
x
Tips
Täta luftfilterboxens kanter för att skydda den mot smuts.
–
Rengör luftfiltret och luftfilterboxen.
x(
s 54)
Info
Kontrollera luftfiltret ungefär var 30:e minut.
IDRIFTTAGANDE
28
–
Montera vattenskyddet för luftfiltret.
Vattenskydd för luftfilter (59006021000)
Info
Observera monteringsinstruktionen för KTM PowerParts.
–
Anpassa förgasarens munstycken samt inställning.
Info
600870-01
Din auktoriserade KTM-verkstad kan ge råd om anpassningen av förgasaren.
–
Rengör kedjan.
Kedjerengöringsmedel (
–
s 115)
Montera bakdrevet av stål.
Tips
Smörj inte kedjan.
600868-01
–
Rengör kylarens lameller.
–
Rikta upp böjda kylarlameller försiktigt.
Förberedelser för körning på våta och leriga partier
6.6
–
Täta luftfilterboxen.
x
Tips
Täta luftfilterboxens kanter så att det inte kan komma in smuts.
–
Rengör luftfiltret och luftfilterboxen.
x(
s 54)
Info
Kontrollera luftfiltret ca var 30:e minut.
–
Montera luftfiltrets vattenskydd.
Vattenskydd för luftfilter (59006021000)
Info
Följ monteringsanvisningen till KTM PowerParts.
–
Info
600870-01
600868-01
Anpassa förgasarens munstycken och inställning.
Information om förgasarens anpassning fås av din auktoriserade KTMverkstad.
–
Montera bakdrevet av stål.
–
Rengör motorcykeln. (
–
Räta försiktigt ut böjda kylarlameller.
s 97)
IDRIFTTAGANDE
29
Förberedelser inför körning vid höga temperaturer och långsam körning
6.7
–
Kontrollera kylarlocket.
Värde på kylarlocket
»
1,8 bar
Om det indikerade värdet inte motsvarar det föreskrivna värdet:
Varning
Risk för skållskador När motorcykeln körs blir kylvätskan mycket
varm och dessutom trycksatt.
–
600872-10
–
–
Öppna inte kylare, kylarslangar eller andra komponenter i kylsystemet när motorn är driftsvarm. Vänta tills motorn och kylsystemet har svalnat. Om skållskador uppstår ska de drabbade
ställena spolas med ljummet vatten.
Byt ut kylarlocket.
Täta luftfilterboxen.
x
Tips
Täta luftfilterboxens kanter så att smuts inte kan tränga in.
–
Rengör luftfiltret och luftfilterboxen.
x(
s 54)
Info
Kontrollera luftfiltret var 30:e minut.
–
Anpassa sekundärutväxlingen till sträckan.
Info
Motoroljan blir snabbt het om kopplingen behöver manövreras ofta på
grund av en för lång sekundärutväxling.
–
Rengör kedjan.
Kedjerengöringsmedel (
600868-01
s 115)
–
Rengör kylarens lameller.
–
Rikta böjda kylarlameller försiktigt.
–
Kontrollera kylvätskenivån. (
s 84)
Förberedelser för körning vid låg temperatur eller snö
6.8
–
Täta luftfilterboxen.
x
Tips
Täta luftfilterboxens kanter så att det inte kan komma in smuts.
–
Rengör luftfiltret och luftfilterboxen.
x(
s 54)
Info
Kontrollera luftfiltret ca var 30:e minut.
–
Montera luftfiltrets vattenskydd.
Vattenskydd för luftfilter (59006021000)
Info
Följ monteringsanvisningen till KTM PowerParts.
–
600870-01
Anpassa förgasarens munstycken och inställning.
Info
Information om förgasarens anpassning fås av din auktoriserade KTMverkstad.
KÖRANVISNING
30
Kontroll- och skötselarbeten inför varje idrifttagande
7.1
Info
Kontrollera alltid fordonet samt dess driftsäkerhet innan du påbörjar en körning.
När fordonet används ska det vara i ett tekniskt felfritt skick.
–
Kontrollera motoroljenivån. (
s 91)
–
Kontrollera elsystemet.
–
Kontrollera bromsvätskenivån för frambromsen. (
–
Kontrollera bromsvätskenivån för bakbromsen. (
–
Kontrollera frambromsens bromsbelägg. (
–
Kontrollera bakbromsens bromsbelägg. (
–
Kontrollera att bromsanläggningen fungerar korrekt.
–
Kontrollera kylvätskenivån. (
–
Kontrollera kedjans nedsmutsning. (
–
Kontrollera kedja, bakdrev, framdrev och kedjestyrning. (
–
Kontrollera kedjespänningen. (
–
Kontrollera däckens skick. (
–
Kontrollera lufttrycket i däcken. (
–
Rengör gaffelbenens dammtätningar. (
–
Avlufta gaffelbenen. (
–
Kontrollera luftfiltret.
–
Kontrollera att alla manöveranordningar är korrekt inställda och är lätthanterliga.
–
Kontrollera med jämna mellanrum att alla skruvar, muttrar och slangklämmor är fast åtdragna.
–
Kontrollera bränslenivån.
s 65)
s 69)
s 66)
s 70)
s 84)
s 58)
s 59)
s 58)
s 75)
s 76)
s 43)
s 43)
Starta motorcykeln
7.2
Fara
Risk för förgiftning
–
Motoravgaser är giftiga och kan leda till medvetslöshet och/eller dödsfall.
När motorn går krävs en tillräckligt kraftig ventilation. Motorn får inte startas eller köras i slutna utrymmen utan lämplig
utsugning.
Observera
Motorskada
–
Höga varvtal vid kall motor minskar motorns livslängd.
Varmkör alltid motorn med låga varvtal.
Info
Om motorcykeln är svår att starta kan det bero på att det finns gammalt bränsle i flottörkammaren. De lättantändliga delarna i
bränslet avdunstar om motorcykeln inte körs under en längre period.
När flottörkammaren fylls med nytt, lättantändligt bränsle startar motorn genast.
Starta i maximalt 5 sekunder i sträck. Vänta i minst 5 sekunder innan du upprepar startförsöket.
Om motorcykeln står still mer än 1 vecka
– Töm förgasarens flottörkammare.
x(
–
s 89)
Vrid vredet  på bränslekranen till ON. (Bild 500137-10
s 22)
Bränslet kan rinna från bränsletanken till förgasaren.
–
Låt motorcykeln rulla ner från stödet och säkra stödet med gummiband .
–
Lägg i växellådans friläge.
(EXC AUS)
– Tryck nödavstängningsknappen till läget
.
Motorn är kall
(EXC AUS, XC‑W SIX DAYS)
– Dra ut chokeknappen tills det tar stopp.
100842-10
KÖRANVISNING
31
(EXC EU, EXC Factory Edition, EXC SIX DAYS)
– Dra chokespaken tills det tar stopp.
–
Tryck på elstartknappen eller trampa ned kickstarten helt.
Info
Inget gaspådrag.
400733-01
Börja köra
7.3
Info
Tänd ljuset innan du startar körningen om fordonet har ett belysningssystem. Med ljuset tänt kan andra vägtrafikanter se dig
bättre.
Under körning ska sidostödet vara uppfällt och säkrat med gummibandet.
–
Dra i kopplingshandtaget, lägg in 1:ans växel, släpp kopplingshandtaget långsamt och gasa samtidigt försiktigt.
Växla, köra
7.4
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Nedväxling vid högt motorvarvtal kan leda till att bakhjulet blockeras.
Växla inte ner till en lägre växel vid högt motorvarvtal. Motorn går upp för högt i varv och bakhjulet kan blockeras.
Info
Om ovanliga ljud hörs vid körning måste du omedelbart stanna. Stäng av motorn och kontakta en auktoriserad KTM-verkstad.
1:ans växel är start- och bergväxeln.
–
När situationen (uppförsbacke, körsituation etc) tillåter det kan du lägga i en högre växel. Lätta på gashandtaget, dra samtidigt i
kopplingshandtaget, lägg i nästa växel, släpp kopplingshandtaget och gasa.
–
Om chokefunktionen är aktiverad ska denna stängas av när motorn har blivit varm.
–
När högsta möjliga hastighet har uppnåtts genom fullt gaspådrag, ska gashandtaget släppas något för ¾ gaspådrag. Hastigheten
sjunker knappast, medan bränsleförbrukningen minskar avsevärt.
–
Kör inte med mer gas än vad motorn kan utnyttja. Plötsligt gaspådrag i handtaget ökar bränsleförbrukningen.
–
För nedväxling måste du bromsa motorcykeln och lätta på gashandtaget.
–
Dra i kopplingshandtaget och lägg i nästa lägre växel. Släpp kopplingshandtaget långsamt och gasa eller upprepa växlingen.
–
Stäng av motorn i stället för att köra resp stå längre tid på tomgång.
Specifikation
≥ 2 min
–
Undvik upprepad eller lång slirning av kopplingen. Motoroljan och därmed även motorn och kylsystemet blir heta.
–
Kör hellre med lågt varvtal istället för högt varvtal och slirande koppling.
Inbromsning
7.5
Varning
Risk för olyckshändelser
–
För stark inbromsning låser hjulen.
Anpassa bromsningen till körsituationen och vägförhållandena.
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Minskad bromsverkan p g a otydlig tryckpunkt för fram- eller bakbromsen.
Kontrollera bromssystemet, fortsätt inte att köra. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)
KÖRANVISNING
32
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Minskad bromsverkan p g a våta eller smutsiga bromsar.
Bromsa försiktigt tills de våta eller nedsmutsade bromsarna är torra resp rena.
–
På sandigt, vått eller halt underlag bör framför allt bakbromsen användas.
–
Bromsningen bör alltid ha avslutats innan en kurva påbörjas. Lägg i en lägre växel, beroende på hastigheten.
–
Använd motorns bromsverkan under längre nedförsbackar (körning i berg). Växla ned ett eller två lägen, se dock till att motorns
varvtal inte är för högt. På så sätt behöver du bromsa mindre och bromsarna överhettas inte.
Stanna, parkera
7.6
Varning
Risk för stöld
–
Användning genom obehöriga personer
Låt aldrig fordonet stå utan uppsikt när motorn går. Säkra fordonet mot stöld.
Varning
Risk för brännskador
–
Vissa fordonsdelar blir mycket varma när fordonet är i drift.
Undvik beröring med heta komponenter som avgassystem, kylare, motor, stötdämpare eller bromsar. Vänta tills komponenterna har svalnat innan du börjar med underhållsarbeten.
Observera
Risk för skador
–
Det parkerade fordonet kan rulla bort eller ramla omkull.
Parkera alltid fordonet på fast och slät mark.
Observera
Brandrisk
–
Vissa fordonsdelar blir mycket varma när fordonet är i drift.
Parkera inte fordonet i närheten av lätt brännbart eller lättantändligt material. Lägg inte några föremål över det driftsvarma fordonet. Vänta alltid tills fordonet har svalnat.
Observera
Materialskada
Skador och förstöring av komponenter genom för stor belastning.
–
Sidostödet är endast dimensionerat för motorcykelns vikt. Sitt inte på motorcykeln när den vilar på sidostödet. Sidostödet och
ramen kan skadas och motorcykeln kan ramla omkull.
–
Bromsa ner motorcykeln.
–
Lägg i växellådans friläge.
(XC‑W SIX DAYS)
– Tryck på kortslutningsknappen
när motorn går på tomgångsvarvtal tills motorn står stilla.
(alla EXC-modeller)
– Tryck på kortslutningsknappen
när motorn går på tomgångsvarvtal tills motorn står stilla.
–
Vrid vredet  på bränslekranen till OFF. (Bild 500137-10
–
Parkera motorcykeln på fast mark.
s 22)
Fylla på bränsle
7.7
Fara
Brandrisk
Bränslet är lättantändligt.
–
Fyll inte på bränsle i närheten av öppen eld eller brinnande cigaretter. Stäng alltid av motorn när du ska fylla på bränsle.
Se till att inget bränsle spills på heta fordonsdelar. Torka genast bort utspillt bränsle.
–
Bränslet i bränsletanken utvidgas när det blir varmt och kan tränga fram vid överfyllning. Följ tankningsanvisningarna.
Varning
Risk för förgiftning
–
Bränsle är giftigt och hälsovådligt.
Låt inte huden, ögonen och kläderna komma i kontakt med bränslet. Andas inte in bränsleångor. Vid kontakt med ögonen,
spola med vatten och kontakta läkare omedelbart. Vid hudkontakt ska huden rengöras omedelbart med tvål och vatten.
Om bränsle har svalts, kontakta läkare omedelbart. Kläder som har kommit i kontakt med bränsle ska bytas.
Varning
Risk för miljöskador
–
Icke fackmässig hantering av bränsle innebär risk för miljöskador.
Bränslet får inte hamna i grundvattnet, marken eller avloppssystemet.
KÖRANVISNING
33
–
Stäng av motorn.
–
Öppna tanklocket. (
–
Fyll bränsletanken maximalt till mått .
s 21)
Specifikation
Mått 
A
Volym bränsletank, totalt ca (alla
EXC-modeller)
400382-10
–
35 mm
9,5 l
Högoktanigt bränsle, blyfritt (RON 95)
( s 113)
Volym
9,2 l
bränsletank,
totalt ca
(XC‑W SIX DAYS)
Högoktanigt bränsle, blyfritt (RON 95)
( s 113)
Stäng tanklocket. (
s 22)
SERVICESCHEMA
34
Serviceschema
8.1
Kontrollera att elsystemet fungerar.
Kontrollera och ladda batteriet.
S1N
S15A
S30A
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
x
Byt motorolja och oljefilter, rengör motoroljesilen.
x ( s 91)
Byt ut växellådsoljan, rengör växellådsoljesilen. x ( s 94)
Kontrollera frambromsens bromsbelägg. (
s 66)
Kontrollera bakbromsens bromsbelägg. (
Kontrollera bromsskivorna. (
s 70)
•
•
Kontrollera att bromsledningarna är täta och oskadade.
s 65)
•
•
Kontrollera bromsvätskenivån för bakbromsen. (
•
•
•
•
•
•
Kontrollera fotbromspedalens spel. (
Kontrollera ramen och baksvingen.
Kontrollera baksvingens lager.
s 69)
s 68)
x
•
x
Kontrollera styrspindeln på fjäderbenet upptill och nedtill.
Kontrollera däckens skick. (
Kontrollera lufttrycket i däcken. (
Kontrollera hjullagrens spel.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
x
s 75)
s 76)
x
Kontrollera hjulnaven.
x
Kontrollera fälgens slag. x
Kontrollera ekrarnas spänning. (
s 76)
Kontrollera kedja, bakdrev, framdrev och kedjestyrning. (
Kontrollera kedjespänningen. (
s 59)
s 58)
•
Smörj alla rörliga delar (t ex sidostöd, handspak, kedja) och kontrollera att de går lätt.
Kontrollera vätskenivån i hydraulkopplingen. (
Kontrollera bromsvätskenivån för frambromsen. (
Kontrollera bromshandtagets spel. (
s 64)
Kontrollera styrhuvudets lagerspel. (
s 50)
Kontrollera ventilernas spel.
Kontrollera kopplingen.
x
s 62)
s 65)
x
•
•
•
•
•
•
•
•
•
x
Kontrollera alla slangar (t ex bränsle-, kylar-, avluftnings-, dräneringsslangar) och skyddshylsorna så
att de inte är spruckna, otäta eller ligger fel.
•
•
•
Kontrollera frostskyddet och kylvätskenivån. (
•
•
•
•
•
•
•
•
•
x
s 84)
Kontrollera att kablarna inte är skadade eller vikta.
x
Kontrollera att vajrarna är rätt inställda och inte ligger vikta.
Gör rent luftfiltret och luftfilterboxen.
x
Byt slutdämparens glasfibergarnstoppning.
x(
Kontrollera att skruvar och muttrar sitter ordentligt.
Kontrollera strålkastarens inställning. (
Kontrollera friläget.
•
x
s 82)
x
Kontrollera att kylarfläkten fungerar.
x (EXC SIX DAYS, XC‑W SIX DAYS)
Slutkontroll: Kontrollera att fordonet är trafikdugligt och gör en provkörning.
Gör en serviceanteckning i KTM DEALER.NET och i servicehäftet. x
S1N: en gång efter 1 drifttimme
S15A: var 15:e drifttimme
S30A: var 30:e drifttimme / efter varje tävling
•
s 55)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SERVICESCHEMA
35
Servicearbeten (som extra uppdrag)
8.2
S15N
S45A
S90A
J1A
Byt bromsvätska för frambromsen.
•
Byt bakbromsens bromsvätska.
•
x
x
Byt tätninghylsa fotbromscylinder. x
Byt vätska i hydraulkopplingen. x ( s 62)
Smörj styrhuvudets lager. x ( s 51)
Rengör gnistsläckaren. x (XC‑W SIX DAYS)
Kontrollera/ställ in förgasarens komponenter. x
Genomför gaffelservice. x
Genomför fjäderbenservice. x
Byt tändstift och tändstiftskabelsko. x
Byt kolv. x
Kontrollera/mät cylindern. x
Kontrollera topplocket. x
Kontrollera ventiler, ventilfjädrar och ventilfjädersätena. x
Kontrollera kamaxeln och vipparmen. x
Byt vevstake, vevstakslager och vevtapp. x
Kontrollera växellådan och transmissionen. x
Kontrollera reglerventilen för oljetryck. x
Kontrollera oljepumparna och smörjsystemet. x
Kontrollera styrmodulen. x
Byt alla motorlager. x
S15N: en gång efter 15 drifttimmar
S45A: var 45:e drifttimme
S90A: var 90:e drifttimme / var 45:e drifttimme vid sportanvändning
J1A: varje år
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
TRIMNING AV CHASSIT
36
Kontrollera chassits grundinställning i förhållande till aktuell förarvikt
9.1
Info
Börja grundinställningen med att ställa in fjäderbenet och ställ därefter in gaffeln.
–
För att uppnå optimala köregenskaper samt för att undvika skador på gaffel, fjäderben, baksving och ram måste fjädringskomponenterna anpassas efter förarens
vikt.
–
Vid leverans är KTMs offroad-motorcyklar inställda på standardförarvikt (med komplett skyddsutrustning).
Specifikation
Standard förarvikt
75… 85 kg
–
Om föraren väger mer eller mindre än standardvikten måste fjäderkomponenternas grundinställning anpassas.
–
Mindre viktavvikelser kan kompenseras genom ändring av fjäderns förspänning.
Vid större avvikelser ska lämpliga fjädrar monteras.
401030-01
Kompressionsdämpning fjäderben
9.2
Fjäderbenets kompressionsdämpning är uppdelad i två områden, hög hastighet och låg hastighet.
Hög och låg hastighet betecknar här bakhjulets infjädringshastighet, inte körhastigheten.
Höghastighetsinställningen är t ex aktiv när man landar efter ett hopp. Bakhjulet komprimeras då snabbt.
Låghastighetsinställningen är t ex aktiv man kör över längre gupp. Bakhjulet komprimeras då långsamt.
Dessa två områden kan ställas in separat, övergången mellan hög och låg hastighet är dock flytande. En ändring av kompressionens
höghastighetsinställning påverkar även låghastighetsområdet och vice versa.
Ställa in fjäderbenets kompressionsdämpning, hög hastighet
9.3
Försiktigt
Risk för olyckshändelser
–
Demontering av trycksatta delar kan leda till skador.
Fjäderbenet är fyllt med högkomprimerat kväve. Följ den angivna beskrivningen. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper
gärna till.)
Info
Höghastighetsinställningen gör sig gällande när fjäderbenet komprimeras snabbt.
–
Vrid justerskruven  medsols med en hylsnyckel tills det tar stopp.
Info
Lossa inte skruvförbandet !
–
Vrid tillbaka ett antal varv motsvarande fjäderbenstypen motsols.
Specifikation
Kompressionsdämpning, hög hastighet
100867-10
Komfort
2 varv
Standard
1,5 varv
Sport
1,25 varv
Info
Vridning medsols ger ökad dämpning, vridning motsols ger minskad dämpning.
TRIMNING AV CHASSIT
37
Ställa in fjäderbenets kompressionsdämpning, låg hastighet
9.4
Försiktigt
Risk för olyckshändelser
–
Demontering av trycksatta delar kan leda till skador.
Fjäderbenet är fyllt med högkomprimerat kväve. Följ den angivna beskrivningen. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper
gärna till.)
Info
Låghastighetsinställningen gör sig gällande vid långsam eller normal kompression av fjäderbenet.
–
Vrid justerskruven  medsols med en skruvmejsel ända till det sista kännbara
klickljudet.
Info
Lossa inte skruvförbandet !
–
Vrid tillbaka ett antal klickningar motsvarande fjäderbenstypen motsols.
Specifikation
Kompressiondämpning, låg hastighet
400209-10
Komfort
22 klickningar
Standard
20 klickningar
Sport
15 klickningar
Info
Vridning medsols ger ökad dämpning, vridning motsols ger minskad dämpning.
Ställa in fjäderbenets returdämpning
9.5
Försiktigt
Risk för olyckshändelser
–
Demontering av trycksatta delar kan leda till skador.
Fjäderbenet är fyllt med högkomprimerat kväve. Följ den angivna beskrivningen. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper
gärna till.)
–
Vrid justerskruven  medsols ända till det sista kännbara klickljudet.
Info
Lossa inte skruvförbandet !
–
Vrid tillbaka ett antal klickningar motsvarande fjäderbenstypen motsols.
Specifikation
Returdämpning
400210-10
Komfort
26 klickningar
Standard
24 klickningar
Sport
22 klickningar
Info
Vridning medsols ger ökad dämpning, vridning motsols ger minskad dämpning vid utfjädringen.
TRIMNING AV CHASSIT
38
Bestämma måttet för det avlastade bakhjulet
9.6
A
0
–
Palla upp motorcykeln på mc-lyften. (
s 43)
–
Mät ett så lodrätt avstånd som möjligt mellan bakhjulsaxeln och en fixpunkt, t ex
ett märke på sidobeklädnaden.
–
Notera värdet som mått .
–
Ta bort motorcykeln från mc-lyften. (
s 43)
400220-10
Kontrollera fjäderbenets statiska häng
9.7
0
A
–
Bestäm måttet  för det avlastade bakhjulet. (
s 38)
–
Håll motorcykeln lodrätt med hjälp av en medhjälpare.
–
Mät avståndet mellan bakhjulets axel och fixpunkten igen.
–
Anteckna värdet som mått .
Info
Differensen mellan mått  och  är det statiska hänget.
–
Kontrollera det statiska hänget.
Statiskt häng
»
35 mm
Om det statiska hänget är större eller mindre än det angivna måttet:
–
Ställ in fjäderbenets fjäderförspänning.
x(
s 39)
B
0
400221-10
Kontrollera fjäderbenets häng under körning
9.8
–
Bestäm måttet  för det avlastade bakhjulet. (
–
Med hjälp av en person som håller motorcykeln sätter sig föraren med komplett
skyddsklädsel på motorcykeln i normal sittposition (fötterna på fotpinnarna) och
gungar fram och tillbaka några gånger.
–
En tredje person ska nu mäta avståndet mellan bakhjulsaxeln och fixpunkten igen.
–
Anteckna värdet som mått .
A
0
s 38)
Bakhjulets upphängning stabiliseras.
Info
Differensen mellan mått  och  är hänget under körning.
–
Kontrollera hänget under körning.
Häng under körning
C
400222-10
»
105 mm
Om hänget under körning avviker från det angivna måttet:
–
Ställ in hänget under körning.
x(
s 39)
TRIMNING AV CHASSIT
Ställa in fjäderbenets fjäderförspänning
9.9
39
x
Försiktigt
Risk för olyckshändelser
–
Demontering av trycksatta delar kan leda till skador.
Fjäderbenet är fyllt med högkomprimerat kväve. Följ den angivna beskrivningen. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper
gärna till.)
Info
Innan fjäderns förspänning ändras ska den aktuella inställningen noteras t ex genom att fjäderlängden mäts.
2
1
–
Demontera fjäderbenet.
–
Rengör noggrant det demonterade fjäderbenet.
–
Lossa skruven .
–
Vrid ställringen  tills fjädern inte längre är spänd.
x(
s 52)
Kombinyckel (50329080000)
A
Tappnyckel (T106S)
–
Mät fjäderns totala längd när den inte längre är spänd.
–
Spänn fjädern genom att vrida ställringen  tills det specificerade måttet  har
uppnåtts.
Specifikation
Fjäderförspänning
9 mm
Info
Beroende på det statiska hänget resp hänget under körning kan högre eller
lägre fjäderförspänning behövas.
–
Dra åt skruven .
Specifikation
Skruv ställring fjäderben
400216-10
Ställa in hänget under körning
9.10
M6
–
Montera fjäderbenet.
–
Demontera fjäderbenet.
–
Rengör noggrant det demonterade fjäderbenet.
x(
5 Nm
s 52)
x
–
x(
s 52)
Välj och montera en lämplig fjäder.
Specifikation
Fjäderkonstant
Vikt förare: 65… 75 kg
69 N/mm
Vikt förare: 75… 85 kg
72 N/mm
Vikt förare: 85… 95 kg
76 N/mm
Info
B00292-10
Fjäderkonstanten anges på fjäderns utsida.
Mindre viktavvikelser kan kompenseras genom ändring av fjäderns förspänning.
–
Montera fjäderbenet.
–
Kontrollera fjäderbenets statiska häng. (
–
Kontrollera fjäderbenets häng under körning. (
–
Ställ in fjäderbenets returdämpning. (
x(
s 52)
s 38)
s 37)
s 38)
TRIMNING AV CHASSIT
40
Kontrollera gaffelns grundinställning
9.11
Info
Av olika skäl kan man inte definiera ett visst exakt häng under körning för gaffeln.
–
Mindre avvikelser av förarvikten kan kompenseras genom justering av fjäderförspänningen på samma sätt som för fjäderbenet.
–
Om gaffeln ofta slår igenom (hårt dunk vid kompression) är det absolut nödvändigt
att montera hårdare gaffelfjädrar för att undvika skador på gaffeln och ramen.
401000-01
Ställa in gaffelns kompressionsdämpning
9.12
Info
Den hydrauliska kompressionsdämpningen avgör hur gaffeln beter sig vid kompression.
–
Ta bort skyddshättorna .
–
Vrid justerskruvarna  medsols tills det tar stopp.
Info
Justerskruvarna  sitter längst ner på gaffelbenen.
Ställ in båda gaffelbenen likadant.
–
Vrid tillbaka motsols det antal klickningar som motsvarar gaffeltypen.
Specifikation
100020-10
Kompressionsdämpning
Komfort
26 klickningar
Standard
22 klickningar
Sport
18 klickningar
Info
Vridning medsols ger ökad dämpning, vridning motsols ger minskad dämpning vid kompressionsrörelsen.
–
Montera skyddshättorna .
Ställa in gaffelns returdämpning
9.13
Info
Den hydrauliska returdämpningen avgör hur gaffeln beter sig vid utfjädringen.
–
Vrid justerskruvarna  medsols tills det tar stopp.
Info
Justerskruvarna  sitter längst upp på gaffelbenen.
Ställ in båda gaffelbenen likadant.
–
Vrid tillbaka motsols det antal klickningar som motsvarar gaffeltypen.
Specifikation
Returdämpning
800017-10
Komfort
24 klickningar
Standard
20 klickningar
Sport
20 klickningar
TRIMNING AV CHASSIT
41
Info
Vridning medsols ger ökad dämpning, vridning motsols ger minskad dämpning vid utfjädringen.
Ställa in gaffelns fjäderförspänning
9.14
–
Vrid justerskruvarna motsols tills det tar stopp.
Info
Ställ in båda gaffelbenen likadant.
–
Vrid tillbaka ett antal varv medsols (varierar beroende på gaffeltypen).
Specifikation
Fjäderförspänning - Preload Adjuster
800015-10
Komfort
0 varv
Standard
2 varv
Sport
4 varv
Info
Vridning medsols ger starkare fjäderförspänning, vridning motsols ger lägre
fjäderförspänning.
Fjäderförspänningens inställning påverkar inte returdämpningens inställning.
Vid högre fjäderförspänning bör man dock även välja en starkare returdämpning.
Gaffeloffset (XC‑W SIX DAYS)
9.15
Inställd offset kan avläsas efter att skruven  tagits bort.
Gaffeloffset  påverkar körningen av fordonet. Den beräknas från gaffelbenets mitt till
styrhuvudets mitt.
Gaffeloffset kan ställas in valfritt.
Om markeringen  sitter fram fås bättre stabilitet på snabba tävlingsbanor.
Gaffeloffset
Markering fram
18 mm
Om markeringen  sitter bak (inställning vid leverans) underlättas körningen i kurvor.
Gaffeloffset
Markering bak
20 mm
800009-10
Ställa in gaffeloffset
9.16
x (XC‑W SIX DAYS)
–
Demontera den nedre gaffelkronan.
–
Ta bort skruven . Ta ut gaffelröret.
–
Gör rent delarna och kontrollera att de inte är skadade.
–
Vrid gaffelröret 180° och sätt in det i gaffelkronan. Sätt i och dra åt skruven .
x(
s 46)
Specifikation
Skruv styrhuvud nedtill
–
500104-10
M20x1,5
Montera den nedre gaffelkronan.
x(
60 Nm
s 47)
Loctite® 243™
TRIMNING AV CHASSIT
42
Styrets läge
9.17
På den övre gaffelkronan finns 2 hål med avstånd .
Hål, avstånd 
15 mm
Hålen i styrhållaren är förskjutna med avstånd  i förhållande till centrum.
0
A
B
0
A
0
B
0
Hål, avstånd 
3,5 mm
Styrhållarna kan monteras i 4 olika positioner.
400223-11
Ställa in styrets läge
9.18
x
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Styret kan brytas sönder.
Om styret böjs eller riktas försvagas materialet och styret kan brytas av. Byt alltid styre.
0
1
2
0
1
0
0
2
–
Info
Skydda motorcykeln och komponenter mot skador med hjälp av en presenning.
Se till att kablar och ledningar dras rakt.
–
400223-10
Lossa de fyra skruvarna . Ta bort klämelementen som håller fast styret. Ta bort
styret och lägg det åt sidan.
–
Lossa de två skruvarna . Ta av styrhållarna.
Placera styrhållarna i önskat läge. Sätt i och dra åt de två skruvarna .
Specifikation
Skruv styrhållare
M10
40 Nm
Loctite® 243™
Info
Se till att vänster och höger styrhållare har samma läge.
–
Placera styret i korrekt läge.
Info
Se till att kablarna och ledningarna ligger rätt.
–
Placera styrets klämelement i rätt läge. Sätt i och dra åt de fyra skruvarna 
jämnt.
Specifikation
Skruv klämelement
Info
Se till att spaltmåtten är likadana.
M8
20 Nm
SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT
43
Palla upp motorcykeln på mc-lyften
10.1
Observera
Risk för skador
–
–
Det parkerade fordonet kan rulla bort eller ramla omkull.
Parkera alltid fordonet på fast och slät mark.
Palla upp motorcykeln på ramen under motorn.
Mc-lyft (54829055000)
Hjulen får inte längre ha kontakt med marken.
500074-01
–
Se till att motorcykeln inte kan falla omkull.
Ta bort motorcykeln från mc-lyften
10.2
Observera
Risk för skador
–
Det parkerade fordonet kan rulla bort eller ramla omkull.
Parkera alltid fordonet på fast och slät mark.
–
Ta bort motorcykeln från mc-lyften.
–
Ta bort mc-lyften.
–
För att parkera motorcykeln, fäll ut sidostödet  ner mot marken med foten och låt
motorcykeln vila på det.
Info
Under körning ska sidostödet vara uppfällt och säkrat med gummibandet.
500140-10
Avlufta gaffelbenen
10.3
–
Palla upp motorcykeln på mc-lyften. (
s 43)
–
Ta bort avluftningsskruvarna  en kort stund.
–
Sätt i och dra åt avluftningsskruvarna.
–
Ta bort motorcykeln från mc-lyften. (
Ett eventuellt övertryck inuti gaffeln utjämnas.
s 43)
100021-10
Rengöra gaffelbenens dammtätningar
10.4
–
Palla upp motorcykeln på mc-lyften. (
s 43)
–
Lossa gaffelskyddet. (
–
Skjut ner båda gaffelbenens dammtätning .
s 44)
Info
Dammtätningarna stryker av damm och grövre smuts från gaffelbenen.
Med tiden kan smuts samla sig bakom dammtätningarna. Om denna smuts
inte avlägsnas kan de bakomliggande oljeringarna bli otäta.
Varning
500088-10
Risk för olyckshändelser
på bromsskivorna.
–
Minskad bromsverkan om det finns olja eller fett
Det är viktigt att bromsskivorna alltid är fria från olja eller fett. Rengör
bromsskivorna med bromsrengöringsmedel vid behov.
SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT
–
44
Rengör och olja in dammtätning och gaffelns innerrör på båda gaffelbenen.
Universal oljesprej (
s 116)
–
Tryck tillbaka dammtätningen till monteringsläget.
–
Torka bort överflödig olja.
–
Positionera gaffelskyddet. (
–
Ta bort motorcykeln från mc-lyften. (
–
Ta bort skruvarna  och klämman.
–
Ta bort skruvarna  på det vänstra gaffelbenet. Skjut ner gaffelskyddet.
–
Ta bort skruvarna på det högra gaffelbenet. Skjut ner gaffelskyddet.
–
Placera gaffelskyddet i korrekt läge på det vänstra gaffelbenet. Sätt i och dra åt
skruvarna .
s 44)
s 43)
Lossa gaffelskyddet
10.5
600875-11
Positionera gaffelskyddet
10.6
Specifikation
Övriga skruvar chassi
M6
–
Placera bromskablarna och kabelsträngen i korrekt läge. Sätt dit klämman, sätt i
och dra åt skruvarna .
–
Placera gaffelskyddet i korrekt läge på det högra gaffelbenet. Sätt i och dra åt
skruvarna.
600875-10
Specifikation
Övriga skruvar chassi
Demontera gaffelbenen
10.7
M6
x
–
Demontera framhjulet.
–
Ta bort skruvarna  och klämman.
–
Ta av buntbandet , ta bort skruvarna  och ta av bromsoket.
–
Häng bromsoket och bromsledningarna spänningsfritt åt sidan.
x(
s 73)
100802-10
(EXC Factory Edition, EXC SIX DAYS, XC‑W SIX DAYS)
– Lossa skruvarna . Ta av vänster gaffelben.
–
100803-10
10 Nm
Lossa skruvarna . Ta av höger gaffelben.
10 Nm
SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT
45
(EXC EU/AUS)
– Lossa skruvarna . Ta av vänster gaffelben.
–
Lossa skruvarna . Ta av höger gaffelben.
100804-10
Montera gaffelbenen
10.8
x
–
Placera gaffelbenen i korrekt läge.
Info
Det översta spåret i gaffelbenet måste ligga jämnt med den övre gaffelkronans övre kant.
Placera avluftningsskruvarna  framåt.
100021-10
(EXC Factory Edition, EXC SIX DAYS, XC‑W SIX DAYS)
– Dra åt skruvarna .
Specifikation
Skruv gaffelkrona upptill
–
M8
17 Nm
M8
12 Nm
M8
20 Nm
M8
15 Nm
Dra åt skruvarna .
Specifikation
Skruv gaffelkrona nedtill
100803-11
(EXC EU/AUS)
– Dra åt skruvarna .
Specifikation
Skruv gaffelkrona upptill
–
Dra åt skruvarna .
Specifikation
Skruv gaffelkrona nedtill
100804-11
–
Positionera bromsoket, sätt i och dra åt skruvarna .
Specifikation
Skruv bromsok fram
100802-11
M8
25 Nm
Loctite® 243™
–
Montera buntbandet .
–
Placera bromskablarna och kabelsträngen i korrekt läge. Sätt dit klämman, sätt i
och dra åt skruvarna .
–
Montera framhjulet.
x(
s 73)
SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT
Demontera gaffelskyddet
10.9
46
x
–
Demontera gaffelbenen.
–
Ta bort skruvarna  på det vänstra gaffelbenet. Ta av gaffelskyddet uppåt.
–
Ta bort skruvarna på det högra gaffelbenet. Ta av gaffelskyddet uppåt.
–
Placera gaffelskyddet i korrekt läge på det vänstra gaffelbenet. Sätt i och dra åt
skruvarna .
x(
s 44)
600878-10
Montera gaffelskyddet
10.10
x
Specifikation
Övriga skruvar chassi
–
M6
10 Nm
Placera gaffelskyddet i korrekt läge på det högra gaffelbenet. Sätt i och dra åt
skruvarna.
Specifikation
600878-10
Demontera nedre gaffelkrona
10.11
Övriga skruvar chassi
–
Montera gaffelbenen.
x(
M6
10 Nm
s 45)
x (EXC Factory Edition, EXC SIX DAYS, XC‑W SIX DAYS)
– Demontera strålkastarmasken med strålkastaren. ( s 80)
– Demontera gaffelbenen. x ( s 44)
–
Demontera den främre skärmen. (
–
Ta bort skruvarna  och häng CDI-styrdonet åt sidan.
s 52)
Info
Lossa inte CDI-styrdonet.
–
Ta bort skruven . Ta bort skruven , ta av den övre gaffelkronan tillsammans
med styret och lägg dem åt sidan.
Info
Skydda motorcykeln och komponenterna mot skador med hjälp av en presenning.
Vik inte kablar och ledningar.
201470-10
201477-10
–
Ta bort O-ringen . Ta bort skyddsringen .
–
Ta bort den nedre gaffelkronan samt gaffelröret.
–
Ta bort styrhuvudets övre lager.
SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT
Montera den nedre gaffelkronan
10.12
47
x (EXC Factory Edition, EXC SIX DAYS, XC‑W SIX DAYS)
–
Gör rent lagren och tätningarna, kontrollera att de inte är skadade och smörj in
dem.
Högvisköst smörjfett (
3
0
2
0
1
0
s 115)
–
Sätt in den nedre gaffelkronan med gaffelröret. Montera det övre styrhuvudlagret.
–
Kontrollera att styrhuvudtätningen upptill  sitter i rätt läge.
–
Skjut på skyddsringen  och o-ringen .
–
Sätt den övre gaffelkronan på plats tillsammans med styret.
–
Sätt i skruven  utan att dra åt den.
–
Placera kopplingsledningen, kabelhärvan och CDI-styrdonet i rätt läge. Sätt i och
dra åt skruvarna .
500098-10
Specifikation
Övriga skruvar chassi
M6
10 Nm
201470-11
–
Sätt gaffelbenen i rätt läge.
Info
Det översta utfrästa spåret i gaffelbenet måste vara i höjd med överkanten
på den övre gaffelkronan.
Avluftningsskruvarna  ska vara vända framåt.
201471-10
–
Dra åt skruvarna .
Specifikation
Skruv gaffelkrona nedtill
M8
12 Nm
M20x1,5
10 Nm
201472-10
–
Dra åt skruven .
Specifikation
Skruv styrhuvud upptill
201473-10
SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT
–
48
Sätt i och dra åt skruven .
Specifikation
Skruv gaffelrör upptill
M8
17 Nm
Loctite® 243™
201474-10
–
Dra åt skruvarna .
Specifikation
Skruv gaffelkrona upptill
M8
17 Nm
201475-10
–
Placera bromsoket i rätt läge. Sätt i och dra åt skruvarna .
Specifikation
Skruv bromsok fram
100802-13
Demontera nedre gaffelkrona
10.13
M8
25 Nm
Loctite® 243™
–
Montera buntbandet .
–
Sätt bromsledningen, kabelhärvan och klämman på plats. Sätt i och dra åt skruvarna .
–
Montera den främre skärmen. (
–
Montera strålkastarmasken med strålkastaren. (
–
Montera framhjulet.
–
Kontrollera att kabelhärvan, vajrarna, broms- och kopplingsledningarna sitter rätt
och inte är inklämda.
–
Kontrollera styrhuvudets lagerspel. (
x(
s 52)
s 81)
s 73)
s 50)
x (EXC EU/AUS)
–
Demontera strålkastarmasken med strålkastaren. (
–
Demontera gaffelbenen.
–
Demontera den främre skärmen. (
–
Ta bort skruvarna  och häng CDI-styrdonet åt sidan.
x(
s 80)
s 44)
s 52)
Info
Lossa inte CDI-styrdonet.
–
Ta bort skruven . Lossa skruven . Ta av den övre gaffelkronan och styret och
lägg dem åt sidan.
Info
Skydda motorcykeln och komponenterna mot skador med hjälp av en presenning.
Vik inte kablar och ledningar.
500149-10
500150-10
–
Ta bort skyddsringen .
–
Ta bort den nedre gaffelkronan med gaffelröret.
–
Ta bort det övre styrhuvudlagret.
SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT
Montera den nedre gaffelkronan
10.14
49
x (EXC EU/AUS)
–
Gör rent lagren och tätningarna, kontrollera att de inte är skadade och smörj in
dem.
Högvisköst smörjfett (
2
0
1
0
s 115)
–
Sätt in den nedre gaffelkronan med gaffelröret. Montera det övre styrhuvudlagret.
–
Kontrollera att styrhuvudtätningen upptill  sitter i rätt läge.
–
Skjut på skyddsringen .
–
Sätt den övre gaffelkronan på plats tillsammans med styret.
–
Sätt i skruven  utan att dra åt den.
–
Placera kopplingsledningen, kabelhärvan och CDI-styrdonet i rätt läge. Sätt i och
dra åt skruvarna .
500151-10
Specifikation
Övriga skruvar chassi
M6
10 Nm
500149-11
–
Sätt gaffelbenen i rätt läge.
Info
Det översta utfrästa spåret i gaffelbenet måste vara i höjd med överkanten
på den övre gaffelkronan.
Placera avluftningsskruvarna  framåt.
100888-11
–
Dra åt skruvarna .
Specifikation
Skruv gaffelkrona nedtill
M8
15 Nm
M20x1,5
10 Nm
100887-12
–
Dra åt skruven .
Specifikation
Skruv styrhuvud upptill
100889-10
SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT
–
50
Dra åt skruven .
Specifikation
Skruv gaffelrör upptill
M8
20 Nm
M8
20 Nm
100890-10
–
Dra åt skruvarna .
Specifikation
Skruv gaffelkrona upptill
100887-13
–
Placera bromsoket i rätt läge. Sätt i och dra åt skruvarna .
Specifikation
Skruv bromsok fram
100802-12
M8
25 Nm
Loctite® 243™
–
Montera buntbandet .
–
Sätt bromsledningen, kabelhärvan och klämman på plats. Sätt i och dra åt skruvarna .
–
Montera den främre skärmen. (
–
Montera strålkastarmasken med strålkastaren. (
–
Montera framhjulet.
–
Kontrollera att kabelhärvan, vajrarna, broms- och kopplingsledningarna sitter rätt
och inte är inklämda.
–
Kontrollera styrhuvudets lagerspel. (
x(
s 52)
s 81)
s 73)
s 50)
Kontrollera styrhuvudets lagerspel
10.15
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Osäker körning p g a felaktigt lagerspel i styrhuvudet.
Ställ omedelbart in styrhuvudets lagerspel. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)
Info
Om man under längre tid kör med spel i styrhuvudets lager kommer lagren och därefter även ramens lagersäten att skadas.
–
Palla upp motorcykeln på mc-lyften. (
–
Ställ styret i läget för körning rakt framåt. Skjut gaffelbenen fram och tillbaka i färdriktning.
s 43)
Det får inte finnas något spel i styrhuvudets lager.
»
Om det finns ett märkbart spel:
(EXC Factory Edition, EXC SIX DAYS, XC‑W SIX DAYS)
– Ställ in styrhuvudets lagerspel.
( s 51)
400738-11
x
(EXC EU/AUS)
– Ställ in styrhuvudets lagerspel. x (
–
s 51)
Vrid styret fram och tillbaka över hela styrområdet.
Styret ska kunna vridas lätt över hela styrområdet. Inga kännbara rasterlägen
får finnas.
»
Om rasterlägen finns:
SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT
51
(EXC Factory Edition, EXC SIX DAYS, XC‑W SIX DAYS)
– Ställ in styrhuvudets lagerspel.
( s 51)
x
(EXC EU/AUS)
– Ställ in styrhuvudets lagerspel. x (
–
–
Ställa in styrhuvudets lagerspel
10.16
s 51)
Kontrollera styrhuvudets lager. Byt lager vid behov.
Ta bort motorcykeln från mc-lyften. (
s 43)
x (EXC Factory Edition, EXC SIX DAYS, XC‑W SIX DAYS)
–
Palla upp motorcykeln på mc-lyften. (
–
Lossa skruvarna . Ta bort skruven .
–
s 43)
Lossa skruven  och dra åt den igen.
Specifikation
Skruv styrhuvud upptill
–
–
M20x1,5
10 Nm
Knacka lätt på den övre gaffelkronan med en plasthammare för att undvika spänningar.
Dra åt skruvarna .
Specifikation
201476-10
Skruv gaffelkrona upptill
–
M8
17 Nm
Sätt i och dra åt skruven .
Specifikation
Skruv gaffelrör upptill
–
Ställa in styrhuvudets lagerspel
10.17
M8
Kontrollera styrhuvudets lagerspel. (
17 Nm
Loctite® 243™
s 50)
x (EXC EU/AUS)
–
Palla upp motorcykeln på mc-lyften. (
–
Lossa skruvarna  och .
–
s 43)
Lossa skruven  och dra åt den igen.
Specifikation
Skruv styrhuvud upptill
–
–
M20x1,5
10 Nm
Knacka lätt på den övre gaffelkronan med en plasthammare för att undvika spänningar.
Dra åt skruvarna .
Specifikation
800016-10
Skruv gaffelkrona upptill
–
M8
20 Nm
M8
20 Nm
Dra åt skruven .
Specifikation
Skruv gaffelrör upptill
–
Smörja styrhuvudets lager
10.18
Kontrollera styrhuvudets lagerspel. (
s 50)
x
(EXC Factory Edition, EXC SIX DAYS, XC‑W SIX DAYS)
– Demontera den nedre gaffelkronan.
( s 46)
x
x ( s 47)
(EXC EU/AUS)
– Demontera den nedre gaffelkronan. x ( s 48)
– Montera den nedre gaffelkronan. x ( s 49)
–
800010-10
Montera den nedre gaffelkronan.
SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT
Demontera fjäderbenet
10.19
52
x
–
Palla upp motorcykeln på mc-lyften. (
s 43)
–
Ta bort skruven  och sänk bakhjulet med baksvingen tills bakhjulet knappt kan
rotera. Fixera bakhjulet i denna position.
–
Ta bort skruven , tryck stänkskyddet  åt sidan och ta bort fjäderbenet.
–
Tryck stänkskyddet  åt sidan och positionera fjäderbenet. Sätt i och dra åt skruven .
800023-10
Montera fjäderbenet
10.20
x
Specifikation
Skruv fjäderben upptill
–
M12
80 Nm
Loctite® 2701
M12
80 Nm
Loctite® 2701
Sätt i och dra åt skruven .
Specifikation
Skruv fjäderben nedtill
800023-11
Info
Fjäderbenets styrspindel på baksvingen har ett teflonskikt. Det får varken
smörjas med fett eller med andra glidmedel. Smörjmedel löser upp teflonskiktet vilket minskar livslängden avsevärt.
–
Ta bort motorcykeln från mc-lyften. (
s 43)
–
Ta bort skruvarna . Ta av den främre skärmen.
–
Se till att distanshylsorna inte försvinner.
–
Kontrollera att distanshylsorna är monterade i skärmen.
Demontera den främre skärmen
10.21
600692-10
Montera den främre skärmen
10.22
–
Placera den främre skärmen i korrekt läge. Sätt i och dra åt skruvarna .
Specifikation
Övriga skruvar chassi
M6
10 Nm
Info
Se till att hållarklackarna sitter fast i startnummerskylten resp i strålkastarmasken.
600692-10
SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT
53
Ta bort sadeln
10.23
–
Ta bort skruven .
–
Lyft upp sadeln baktill, dra den bakåt och ta sedan av den uppåt.
–
Haka fast sadeln framtill vid bränsletankens flänshylsa, sänk ned den baktill och
skjut den samtidigt framåt.
–
Se till att sadeln hakas fast korrekt.
–
Sätt i och dra åt skruven för sadelfästet.
500080-10
Montera sadeln
10.24
Specifikation
Övriga skruvar chassi
M6
10 Nm
500068-01
Demontera luftfilterboxens skydd
10.25
–
Dra av luftfilterboxens skydd i sidled vid området  och ta av det framåt.
–
Haka fast luftfilterboxens skydd i det bakre området  och sedan i det främre
området .
800021-10
Montera luftfilterboxens skydd
10.26
800021-11
Demontera luftfiltret
10.27
x
Observera
Motorskada
–
Ofiltrerad insugningsluft minskar motorns livslängd.
Kör aldrig fordonet utan luftfilter eftersom damm och smuts kan hamna i motorn och leda till ökat slitage.
Varning
Risk för miljöskador
–
Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.
Oljor, fetter, filter, bränsle, rengöringsmedel, bromsvätska etc ska alltid tas omhand och lämnas in för avfallshantering
enligt gällande bestämmelser.
SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT
54
–
Demontera luftfilterboxens skydd. (
s 53)
–
Haka ur luftfiltrets fästbygel  nedtill och sväng den åt sidan. Ta av luftfiltret samt
dess hållare.
–
Ta av luftfiltret från hållaren.
–
Montera ett rent luftfilter i luftfilterhållaren.
–
Smörj in luftfiltret i området .
500107-10
Montera luftfiltret
10.28
x
Långtidsfett (
s 115)
301262-10
–
Sätt i båda delarna tillsammans, placera dem i rätt läge och fixera dem med fästbygeln .
Info
Om luftfiltret inte monterats korrekt kan damm och smuts hamna i motorn
och förstöra den.
–
Montera luftfilterboxens skydd. (
s 53)
500107-10
Rengöra luftfiltret och luftfilterboxen
10.29
x
Varning
Risk för miljöskador
–
Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.
Oljor, fetter, filter, bränsle, rengöringsmedel, bromsvätska etc ska alltid tas omhand och lämnas in för avfallshantering
enligt gällande bestämmelser.
Info
Rengör inte luftfiltret med bränsle eller petroleum då dessa medel angriper skumplasten.
–
Demontera luftfiltret.
–
Tvätta luftfiltret noggrant i speciell rengöringsvätska och låt det torka.
x(
s 53)
Rengöringsmedel för luftfilter (
s 115)
Info
Luftfiltret får bara pressas ur, inte vridas ur.
–
Smörj det torra luftfiltret med högkvalitativ filterolja.
Olja för luftfilter av skumplast (
B00325-01
s 115)
–
Rengör luftfilterboxen.
–
Kontrollera att förgasarpackningen inte är skadad och sitter fast.
–
Montera luftfiltret.
x(
s 54)
SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT
55
Demontera slutdämparen
10.30
Varning
Risk för brännskador
–
Avgassystemet blir mycket varmt under drift.
Vänta tills avgassystemet har svalnat. Undvik beröring med heta delar.
–
Haka av fjädern .
–
Ta bort skruvarna  och slutdämparen.
–
Montera slutdämparen. Sätt i och dra åt skruvarna .
800020-10
Montera slutdämparen
10.31
Specifikation
Övriga skruvar chassi
–
M6
10 Nm
Haka i fjädern .
800020-11
Byta slutdämparens glasfibergarnstoppning
10.32
x
Varning
Risk för brännskador
–
Avgassystemet blir mycket varmt under drift.
Vänta tills avgassystemet har svalnat. Undvik beröring med heta delar.
–
Demontera slutdämparen. (
s 55)
(alla EXC-modeller)
– Ta bort skruvarna  på anslutningshättan .
–
Ta bort anslutningshättan, hålröret  och glasfibergarnstoppningen .
–
Ta bort skruvarna . Ta bort avslutningshättan  med isoleringsmattan .
–
Montera en ny isolermatta  på avslutningshättan  och fixera den med tejp.
–
Sätt avslutningshättan på rätt plats. Sätt dit och dra åt skruvarna.
–
Sätt i hålröret och montera ny glasfibergarnstoppning med hjälp av ett trubbigt
verktyg.
Tips
Glasfibergarnet kan monteras enklare om du sätter en konisk tratt av
trä eller metall på hålröret.
–
100444-10
Sätt anslutningshättan på rätt plats. Sätt dit och dra åt skruvarna.
SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT
(XC‑W SIX DAYS)
– Ta bort skruvarna  på anslutningshättan .
6
8
5
0
9
0
4
0
5 0
0
7
0
7
1
0
2
0
0
4
56
–
Ta bort anslutningshättan, hålröret  och glasfibergarnstoppningen .
–
Ta bort skruvarna  och ta av avslutningshättan .
–
Ta bort skruvarna . Ta bort gnistsläckaren  med isoleringsmattan .
–
Montera en ny isolermatta på gnistsläckaren  och fixera den med tejp.
–
Sätt gnistsläckaren på rätt plats. Sätt dit och dra åt skruvarna.
–
Sätt avslutningshättan på rätt plats. Sätt dit och dra åt skruvarna.
–
Sätt i hålröret och montera ny glasfibergarnstoppning med hjälp av ett trubbigt
verktyg.
Tips
3
0
9
Glasfibergarnet kan monteras enklare om du sätter en konisk tratt av
trä eller metall på hålröret.
–
–
Sätt anslutningshättan på rätt plats. Sätt dit och dra åt skruvarna.
Montera slutdämparen. (
s 55)
100874-10
Demontera bränsletanken
10.33
x
Fara
Brandrisk
Bränslet är lättantändligt.
–
Fyll inte på bränsle i närheten av öppen eld eller brinnande cigaretter. Stäng alltid av motorn när du ska fylla på bränsle.
Se till att inget bränsle spills på heta fordonsdelar. Torka genast bort utspillt bränsle.
–
Bränslet i bränsletanken utvidgas när det blir varmt och kan tränga fram vid överfyllning. Följ tankningsanvisningarna.
Varning
Risk för förgiftning
–
Bränsle är giftigt och hälsovådligt.
Låt inte huden, ögonen och kläderna komma i kontakt med bränslet. Andas inte in bränsleångor. Vid kontakt med ögonen, spola med vatten och kontakta läkare omedelbart. Vid hudkontakt ska huden rengöras omedelbart med tvål och vatten. Om bränsle har svalts, kontakta läkare omedelbart. Kläder som har kommit i kontakt med bränsle ska bytas. Förvara
bränslet korrekt i en lämplig behållare och utom räckhåll för barn.
–
Ta bort sadeln. (
s 53)
–
Vrid vredet  på bränslekranen till OFF. (Bild 500137-10
–
Dra av bränsleslangen.
Info
En rest bränsle kan rinna ut ur bränsleslangen.
–
Ta bort skruvarna  med flänshylsa.
(alla EXC-modeller)
– Häng signalhornet och signalhornsfästet åt sidan.
500157-10
800019-10
–
Ta bort skruven  med flänshylsa.
–
Dra av slangen för bränsletankavluftningen.
s 22)
SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT
–
57
Dra av båda spoilrarna från kylarfästets sidor  och ta av bränsletanken uppåt.
500067-10
Montera bränsletanken
10.34
x
Fara
Brandrisk
Bränslet är lättantändligt.
–
Fyll inte på bränsle i närheten av öppen eld eller brinnande cigaretter. Stäng alltid av motorn när du ska fylla på bränsle.
Se till att inget bränsle spills på heta fordonsdelar. Torka genast bort utspillt bränsle.
–
Bränslet i bränsletanken utvidgas när det blir varmt och kan tränga fram vid överfyllning. Följ tankningsanvisningarna.
Varning
Risk för förgiftning
–
Bränsle är giftigt och hälsovådligt.
Låt inte huden, ögonen och kläderna komma i kontakt med bränslet. Andas inte in bränsleångor. Vid kontakt med ögonen,
spola med vatten och kontakta läkare omedelbart. Vid hudkontakt ska huden rengöras omedelbart med tvål och vatten.
Om bränsle har svalts, kontakta läkare omedelbart. Kläder som har kommit i kontakt med bränsle ska bytas.
–
Kontrollera gasvajerns dragning. (
–
Placera bränsletanken i korrekt läge och haka fast båda spoilrarna på kylarfästets
sida.
s 61)
–
Se till att ingen kabel eller gasvajer kläms fast eller skadas.
–
Sätt på slangen för bränsletankavluftningen.
500067-01
–
Sätt i skruven  och flänshylsan och dra åt den.
Specifikation
Övriga skruvar chassi
M6
10 Nm
(alla EXC-modeller)
– Placera signalhornet och signalhornsfästet i korrekt läge.
800019-11
–
Sätt i skruvarna  och flänshylsan och dra åt dem.
Specifikation
Övriga skruvar chassi
500157-11
–
Anslut bränsleslangen.
–
Montera sadeln. (
s 53)
M6
10 Nm
SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT
58
Kontrollera kedjans nedsmutsning
10.35
–
Kontrollera om kedjan är mycket smutsig.
»
Om kedjan är mycket smutsig:
–
Rengör kedjan. (
s 58)
400678-01
Rengöra kedjan
10.36
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Smörjmedel på däcken reducerar deras adhesionskraft.
Avlägsna smörjmedlet med lämpligt rengöringsmedel.
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Minskad bromsverkan om det finns olja eller fett på bromsskivorna.
Det är viktigt att bromsskivorna alltid är fria från olja eller fett. Rengör bromsskivorna med bromsrengöringsmedel vid
behov.
Varning
Risk för miljöskador
–
Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.
Oljor, fetter, filter, bränsle, rengöringsmedel, bromsvätska etc ska alltid tas omhand och lämnas in för avfallshantering
enligt gällande bestämmelser.
Info
Kedjans livslängd beror till stor del på hur den sköts.
–
Rengör kedjan med jämna mellanrum. Efter rengöringen ska kedjan behandlas
med kedjesprej.
Kedjerengöringsmedel (
Kedjesprej offroad (
s 115)
s 115)
400725-01
Kontrollera kedjespänningen
10.37
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Risk för olyckshändelse p g a felaktig kedjespänning.
Om kedjan är för starkt spänd ökar belastningen på de komponenter som ingår i kraftöverföringen (kedja, framdrev, bakdrev, lager i växellådan och i bakhjulet). Förutom ökat slitage finns det risk för att kedjan i extrema fall kan gå av eller att
växellådans utgående axel bryts av. Om kedjan är för slak kan den hoppa av från framdrevet resp bakdrevet och låsa
bakhjulet eller skada motorn. Se till att kedjan är korrekt spänd. Justera kedjespänningen vid behov.
–
Palla upp motorcykeln på mc-lyften. (
s 43)
SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT
–
59
Tryck kedjan uppåt vid kedjeglidarens ände och bestäm kedjespänningen .
Info
Kedjans övre del  ska vara spänd.
Kedjor slits inte alltid jämnt. Upprepa därför mätningen på olika delar av
kedjan.
Kedjans spänning
»
400213-10
Om kedjespänningen inte överensstämmer med specifikationen:
–
–
8… 10 mm
Ställ in kedjans spänning. (
s 59)
Ta bort motorcykeln från mc-lyften. (
s 43)
Ställa in kedjans spänning
10.38
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Risk för olyckshändelse p g a felaktig kedjespänning.
Om kedjan är för starkt spänd ökar belastningen på de komponenter som ingår i kraftöverföringen (kedja, framdrev, bakdrev, lager i växellådan och i bakhjulet). Förutom ökat slitage finns det risk för att kedjan i extrema fall kan gå av eller att
växellådans utgående axel bryts av. Om kedjan är för slak kan den hoppa av från framdrevet resp bakdrevet och låsa
bakhjulet eller skada motorn. Se till att kedjan är korrekt spänd. Justera kedjespänningen vid behov.
–
Palla upp motorcykeln på mc-lyften. (
s 43)
–
Kontrollera kedjespänningen. (
–
Lossa muttern .
–
Lossa muttrarna .
–
Justera kedjans spänning genom att vrida på justerskruvarna  till vänster och
höger.
s 58)
Specifikation
Kedjans spänning
8… 10 mm
Vrid justerskruvarna  till vänster och höger så att märkena på den vänstra
och högra kedjespännaren står i samma position i förhållande till referensmärkena . Bakhjulet är nu korrekt inriktat.
–
Dra åt muttrarna .
–
Se till att kedjespännarna  ligger an mot justerskruvarna .
–
Dra åt muttern .
Specifikation
Mutter hjulaxel bak
M20x1,5
80 Nm
Info
Tack vare kedjespännarens stora justeringsområde (32 mm) kan olika
sekundära utväxlingsförhållanden köras med samma kedjelängd.
Kedjespännarna  kan vridas 180°.
400225-13
–
Ta bort motorcykeln från mc-lyften. (
s 43)
Kontrollera kedja, bakdrev, framdrev och kedjestyrning
10.39
–
Palla upp motorcykeln på mc-lyften. (
–
Lägg i växellådans friläge.
–
Kontrollera om bakdrevet och framdrevet är slitna.
»
s 43)
Om bakdrevet eller framdrevet är nedslitet:
–
Byt bakdrev resp. framdrev.
x
Info
Framdrev, bakdrev och kedja bör alltid bytas ut samtidigt.
400227-01
SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT
–
60
Dra i kedjans övre del med angiven vikt .
Specifikation
Vikt, mätning av kedjans slitage
0
A
–
10… 15 kg
Mät avståndet  mellan 18 kedjelänkar på kedjans nedre del.
Info
Kedjor slits inte alltid jämnt. Upprepa mätningen på olika delar av kedjan.
Maximalt avstånd  på kedjans
längsta del
»
Om avståndet  är större än det angivna måttet:
–
Byt kedja.
x
Info
B
0
1 2 3
272 mm
När en ny kedja monteras bör även bakdrev och framdrev bytas ut.
Nya kedjor slits snabbare när de går på gamla bakdrev/framdrev.
16 17 18
400987-10
–
Kontrollera om kedjeskyddet är slitet.
»
Om bultens underkant på kedjan är i höjd med eller under kedjeskyddet:
–
–
Byt kedjeskydd.
x
Se till att kedjeskyddet sitter ordentligt.
»
Om kedjeskyddet sitter löst:
–
Dra åt kedjeskyddet.
Specifikation
Skruv kedjeskydd
M6
6 Nm
Loctite® 243™
400983-01
–
Kontrollera om glidstycket för kedjan är slitet.
»
Om bultens underkant på kedjan är i höjd med eller under glidstycket:
–
–
Byt glidstycke för kedja.
x
Se till att glidstycket sitter ordentligt.
»
Om glidstycket för kedjan sitter löst:
–
Dra åt glidstycket.
Specifikation
Skruv glidstycke för kedja
400986-01
M8
15 Nm
SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT
–
61
Kontrollera slitage på kedjestyrningen.
Info
Slitaget märks på framsidan av kedjestyrningen.
»
Om den ljusa delen på kedjestyrningen är nedsliten:
–
Byt kedjestyrare.
x
400985-01
–
Se till att kedjestyrningen sitter ordentligt.
»
Om kedjestyrningen sitter löst:
–
Dra åt kedjestyrningen.
Specifikation
Övriga skruvar chassi
M6
10 Nm
Övriga muttrar chassi
M6
15 Nm
–
Ta bort motorcykeln från mc-lyften. (
s 43)
–
Ta bort muttern på skruven .
–
Ta bort skruvarna  och . Ta av kedjestyrningen.
100865-10
Ställa in kedjestyrningen
10.40
x
Krav
Kuggantal: ≤ 44 kuggar
–
Placera muttern  i hålet . Placera kedjestyrningen i rätt läge.
–
Sätt i och dra åt skruvarna  och .
Specifikation
Övriga skruvar chassi
–
M6
10 Nm
Sätt muttern på skruven  och dra åt den.
Specifikation
Övriga muttrar chassi
M6
15 Nm
Krav
Kuggantal: ≥ 45 kuggar
–
Placera muttern  i hålet . Placera kedjestyrningen i rätt läge.
–
Sätt i och dra åt skruvarna  och .
Specifikation
Övriga skruvar chassi
100857-10
–
M6
10 Nm
Sätt muttern på skruven  och dra åt den.
Specifikation
Övriga muttrar chassi
M6
15 Nm
Kontrollera gasvajerns dragning
10.41
–
Demontera bränsletanken.
–
Kontrollera gasvajerns dragning.
x(
s 56)
Båda gasvajrarna måste dras bredvid varandra längs styrets baksida, ovanför
tanklagret, till förgasaren.
»
Om gasvajerns dragning inte motsvarar specifikationen:
–
–
500152-10
Korrigera gasvajerns dragning.
Montera bränsletanken.
x(
s 57)
SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT
62
Ställa in kopplingshandtagets utgångsläge
10.42
–
Anpassa kopplingshandtagets utgångsläge till handens storlek genom att vrida på
justerskruven .
Info
När justerskruven vrids medsols ökar avståndet mellan kopplingshandtaget
och styret.
När justerskruven vrids motsols minskar avståndet mellan kopplingshandtaget och styret.
Inställningsområdet är begränsat.
Vrid endast justerskruven för hand och använd inte våld.
Justeringen får inte utföras under körning.
500133-11
Kontrollera vätskenivån i hydraulkopplingen
10.43
Varning
Hudirritationer
Hudkontakt med bromsvätskan kan orsaka hudirritationer.
–
Undvik kontakt med huden eller ögonen. Förvara bromsvätskan utom räckhåll för barn.
–
Använd lämpliga skyddskläder och skyddsglasögon.
–
Om ögonen kommer i kontakt med bromsvätska, spola noggrant med vatten och kontakta läkare omedelbart.
Info
Vätskenivån stiger när kopplingens lamellbelägg slits ner.
Se till att bromsvätskan inte kommer i kontakt med lackerade komponenter. Bromsvätskan angriper lacken!
Använd endast ren bromsvätska som förvarats i en tättslutande behållare!
–
Ställ hydraulkopplingens förrådsbehållare (som sitter på styret) i horisontellt läge.
–
Ta bort skruvarna .
–
Ta bort locket  med membran .
–
Kontrollera vätskenivån.
Vätskenivå nedanför behållarens övre
kant
»
Om vätskenivån inte överensstämmer med specifikationen:
–
400339-10
Korrigera vätskenivån i hydraulkopplingen.
Bromsvätska DOT 4 / DOT 5.1 (
–
4 mm
s 113)
Placera locket med membran i rätt läge. Sätt i och dra åt skruvarna.
Info
Spilld vätska eller vätska som runnit ut ska tvättas bort omedelbart med
vatten.
Byta vätska i hydraulkopplingen
10.44
x
Varning
Hudirritationer
Hudkontakt med bromsvätskan kan orsaka hudirritationer.
–
Undvik kontakt med huden eller ögonen. Förvara bromsvätskan utom räckhåll för barn.
–
Använd lämpliga skyddskläder och skyddsglasögon.
–
Om ögonen kommer i kontakt med bromsvätska, spola noggrant med vatten och kontakta läkare omedelbart.
Varning
Risk för miljöskador
–
Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.
Oljor, fetter, filter, bränsle, rengöringsmedel, bromsvätska etc ska alltid tas omhand och lämnas in för avfallshantering
enligt gällande bestämmelser.
SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT
63
Info
Vätskenivån stiger när kopplingens lamellbelägg slits ner.
Se till att bromsvätskan inte kommer i kontakt med lackerade komponenter. Bromsvätskan angriper lacken!
Använd endast ren bromsvätska som förvarats i en tättslutande behållare!
–
Ställ hydraulkopplingens förrådsbehållare (som sitter på styret) i horisontellt läge.
–
Ta bort skruvarna .
–
Ta bort locket  med membran .
–
Fyll avluftningssprutan  med lämplig vätska.
400339-10
Avluftningsspruta (50329050000)
Bromsvätska DOT 4 / DOT 5.1 (
s 113)
–
Ta bort avluftningsskruven  på slavcylindern och montera avluftningssprutan .
–
Tryck in vätska i systemet tills den rinner ut utan luftbubblor ur hålet på kopplingens manövercylinder .
–
Sug ibland ut vätska ur manövercylinderns förrådsbehållare för att undvika att
vätskan rinner över.
–
Ta bort avluftningssprutan. Sätt i och dra åt avluftningsskruven.
–
Korrigera vätskenivån i hydraulkopplingen.
500158-10
Specifikation
Vätskenivå nedanför behållarens övre
kant
400340-10
–
4 mm
Placera locket med membran i rätt läge. Sätt i och dra åt skruvarna.
Info
Spilld vätska eller vätska som runnit ut ska tvättas bort omedelbart med
vatten.
BROMSAR
64
Kontrollera bromshandtagets spel
11.1
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Bortfall av bromsverkan.
När det inte finns något spel för bromshandtaget utövas tryck på framhjulsbromsen inom bromssystemet. Framhjulsbromsen kan sluta fungera helt genom överhettning. Justera bromshandtagets spel enligt angivna värden.
(XC‑W SIX DAYS)
– Tryck bromshandtaget framåt och kontrollera spelet .
Bromshandtagets spel
»
≥ 3 mm
Om spelet inte överensstämmer med specifikationen:
–
Ställ in bromshandtagets utgångsläge. (
s 64)
400196-11
(alla EXC-modeller)
– Tryck bromshandtaget mot styret och kontrollera spelet .
Bromshandtagets spel
»
≥ 3 mm
Om spelet inte överensstämmer med specifikationen:
–
Ställ in bromshandtagets spel. (
s 64)
400196-13
Ställa in bromshandtagets utgångsläge (XC‑W SIX DAYS)
11.2
–
Kontrollera bromshandtagets spel. (
s 64)
–
Anpassa bromshandtagets utgångsläge till handens storlek genom att vrida på
justerskruven .
Info
När justerskruven vrids medsols ökar avståndet mellan bromshandtaget
och styret.
När justerskruven vrids motsols minskar avståndet mellan bromshandtaget
och styret.
Inställningsområdet är begränsat.
Vrid endast justerskruven för hand och använd inte våld.
Justeringen får inte utföras under körning.
400196-12
Ställa in bromshandtagets spel (alla EXC-modeller)
11.3
–
Kontrollera bromshandtagets spel. (
s 64)
–
Vrid på justerskruven  för att justera bromshandtagets spel.
Info
400196-12
När justerskruven vrids medsols minskar spelet. Tryckpunkten förskjuts
längre bort från styret.
När justerskruven vrids motsols ökar spelet. Tryckpunkten förskjuts närmare styret.
Inställningsområdet är begränsat.
Vrid endast justerskruven för hand och använd inte våld.
Justeringen får inte utföras under körning.
BROMSAR
65
Kontrollera bromsskivorna
11.4
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Nedsatt bromsverkan på grund av slitna bromsskivor.
Slitna bromsskivor ska bytas omedelbart. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)
–
Kontrollera mått  för bromsskivans tjocklek (fram och bak) på flera ställen på
bromsskivan.
Info
A
Genom slitage blir bromsskivan tunnare inom det område där bromsbeläggen ligger an.
Bromsskivor, slitagegräns
400257-10
»
2,5 mm
bak
3,5 mm
Om bromsskivans tjocklek är lägre än det angivna värdet:
–
–
fram
Byt bromsskiva.
Kontrollera bromsskivan framtill och baktill med avseende på skador, sprickor och
deformering.
»
Om bromsskivan uppvisar skador, sprickor eller deformation:
–
Byt bromsskiva.
Kontrollera bromsvätskenivån för frambromsen
11.5
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Bortfall av bromsverkan.
Om bromsvätskenivån sjunker under MIN-märket kan läckage i bromssystemet eller helt slitna bromsbelägg vara orsaken. Kontrollera bromssystemet, fortsätt inte att köra. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Nedsatt bromseffekt p g a gammal bromsvätska.
Byt bromsvätska i fram- och bakbromsen enligt serviceschemat. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)
–
–
Ställ bromsvätskebehållaren som sitter på styret i horisontellt läge.
Kontrollera bromsvätskenivån i synglaset .
»
Om bromsvätskan har sjunkit under MIN-märket:
–
Fyll på bromsvätska för frambromsen.
x(
s 65)
400231-10
Fylla på bromsvätska för frambromsen
11.6
x
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Bortfall av bromsverkan.
Om bromsvätskenivån sjunker under MIN-märket kan läckage i bromssystemet eller helt slitna bromsbelägg vara orsaken. Kontrollera bromssystemet, fortsätt inte att köra. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)
Varning
Hudirritationer
Hudkontakt med bromsvätskan kan orsaka hudirritationer.
–
Undvik kontakt med huden eller ögonen. Förvara bromsvätskan utom räckhåll för barn.
–
Använd lämpliga skyddskläder och skyddsglasögon.
–
Om ögonen kommer i kontakt med bromsvätska, spola noggrant med vatten och kontakta läkare omedelbart.
BROMSAR
66
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Nedsatt bromseffekt p g a gammal bromsvätska.
Byt bromsvätska i fram- och bakbromsen enligt serviceschemat. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)
Varning
Risk för miljöskador
–
Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.
Oljor, fetter, filter, bränsle, rengöringsmedel, bromsvätska etc ska alltid tas omhand och lämnas in för avfallshantering
enligt gällande bestämmelser.
Info
Använd aldrig bromsvätska DOT 5. Denna är silikonoljebaserad och är purpurfärgad. Tätningar och bromsledningar är inte
gjorda för bromsvätska typ DOT 5.
Se till att bromsvätskan inte kommer i kontakt med lackerade komponenter. Bromsvätskan angriper lacken!
Använd endast ren bromsvätska som förvarats i en tättslutande behållare!
–
Ställ bromsvätskebehållaren som sitter på styret i horisontellt läge.
–
Ta bort skruvarna .
–
Ta bort locket  med membran .
–
Fyll på bromsvätska upp till måttet .
Specifikation
Mått  (bromsvätskenivå under behållarens övre kant)
Bromsvätska DOT 4 / DOT 5.1 (
–
5 mm
s 113)
Placera locket med membran i rätt läge. Sätt i och dra åt skruvarna.
Info
Spilld bromsvätska eller vätska som runnit ut ska omedelbart tvättas bort
med vatten.
100820-10
Kontrollera frambromsens bromsbelägg
11.7
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Nedsatt bromsverkan på grund av slitna bromsbelägg.
Slitna bromsbelägg måste bytas ut omedelbart. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)
–
Kontrollera om bromsbeläggen fortfarande har minimitjocklek .
Minsta tillåtna beläggtjocklek 
»
Om den minsta tillåtna beläggtjockleken underskrids:
–
–
Byt frambromsens bromsbelägg.
x(
s 67)
Kontrollera bromsbeläggen med avseende på skador och sprickor.
»
Om skador eller sprickor föreligger:
–
100394-10
≥ 1 mm
Byt frambromsens bromsbelägg.
x(
s 67)
BROMSAR
67
Byta frambromsens bromsbelägg
11.8
x
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Bortfall av bromsverkan.
Underhåll och reparationer måste utföras med fackkunskaper. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)
Varning
Hudirritationer
Hudkontakt med bromsvätskan kan orsaka hudirritationer.
–
Undvik kontakt med huden eller ögonen. Förvara bromsvätskan utom räckhåll för barn.
–
Använd lämpliga skyddskläder och skyddsglasögon.
–
Om ögonen kommer i kontakt med bromsvätska, spola noggrant med vatten och kontakta läkare omedelbart.
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Nedsatt bromseffekt p g a gammal bromsvätska.
Byt bromsvätska i fram- och bakbromsen enligt serviceschemat. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Minskad bromsverkan om det finns olja eller fett på bromsskivorna.
Det är viktigt att bromsskivorna alltid är fria från olja eller fett. Rengör bromsskivorna med bromsrengöringsmedel vid
behov.
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Nedsatt bromsverkan om ej tillåtna bromsbelägg används.
De bromsbelägg som kan köpas i handeln är oftast inte testade och godkända för användning i KTM-fordon. Bromsbeläggens struktur och friktionsvärde och därmed deras bromsverkan kan avvika avsevärt från KTM-orginalbromsbelägg. Om
bromsbelägg används som avviker från originalutrustningen är det inte säkert att bromsbeläggen motsvarar det ursprungliga typgodkännandet. Fordonet motsvarar då inte längre leveranstillståndet och garantin upphör att gälla.
Varning
Risk för miljöskador
–
Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.
Oljor, fetter, filter, bränsle, rengöringsmedel, bromsvätska etc ska alltid tas omhand och lämnas in för avfallshantering
enligt gällande bestämmelser.
Info
Använd aldrig bromsvätska DOT 5. Denna är silikonoljebaserad och är purpurfärgad. Tätningar och bromsledningar är inte
gjorda för bromsvätska typ DOT 5.
Se till att bromsvätskan inte kommer i kontakt med lackerade komponenter. Bromsvätskan angriper lacken!
Använd endast ren bromsvätska som förvarats i en tättslutande behållare!
–
Ställ bromsvätskebehållaren som sitter på styret i horisontellt läge.
–
Ta bort skruvarna .
–
Ta bort locket  med membran .
–
Tryck bromsoket för hand mot bromsskivan så att bromskolvarna trycks tillbaka.
Se till att ingen bromsvätska trycks ut ur bromsvätskans behållare. Sug upp
bromsvätska om det behövs.
Info
Se till att bromsoket inte pressas mot ekrarna när bromskolvarna trycks
tillbaka.
100395-10
100396-10
–
Ta bort säkringspinnarna , dra ut bulten  och ta bort bromsbeläggen.
–
Rengör bromsok och bromsokshållare.
BROMSAR
68
7
0
06
–
Kontrollera att bladfjädern  sitter korrekt i bromsoket och att glidplåten  sitter
korrekt i bromsokshållaren.
–
Sätt i bromsbeläggen. Sätt i bulten och montera säkringspinnarna.
–
Manövrera bromshandtaget flera gånger tills bromsbeläggen ligger an mot bromsskivan och en tydlig tryckpunkt känns.
–
Korrigera bromsvätskenivån så att den överensstämmer med måttet .
100397-01
100398-10
Specifikation
Mått 
Bromsvätska DOT 4 / DOT 5.1 (
–
5 mm
s 113)
Placera locket med membran i rätt läge. Sätt i och dra åt skruvarna.
Info
Spilld bromsvätska eller vätska som runnit ut ska omedelbart tvättas bort
med vatten.
100399-10
Kontrollera fotbromspedalens spel
11.9
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Bortfall av bromsverkan.
När det inte finns något spel för fotbromspedalen utövas tryck på bakhjulsbromsen inom bromssystemet. Bakhjulsbromsen kan sluta fungera helt genom överhettning. Justera fotbromspedalens spel enligt angivna värden.
–
Haka av fjädern .
–
Manövrera fotbromspedalen fram och tillbaka mellan stoppläget och anliggning
mot fotbromsens cylinderkolv och kontrollera spelet .
Specifikation
Fotbromspedalens spel
»
Om spelet inte överensstämmer med specifikationen:
–
500139-11
–
Ställ in fotbromspedalens utgångsläge.
x(
s 68)
Haka i fjädern .
Ställa in fotbromspedalens utgångsläge
11.10
3… 5 mm
x
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Bortfall av bromsverkan.
När det inte finns något spel för fotbromspedalen utövas tryck på bakhjulsbromsen inom bromssystemet. Bakhjulsbromsen kan sluta fungera helt genom överhettning. Justera fotbromspedalens spel enligt angivna värden.
BROMSAR
69
–
Haka loss fjädern .
–
Lossa muttern  och vrid tillbaka den med tryckstången  tills max. spel uppnås.
–
För individuell anpassning av fotbromspedalens utgångsläge, lossa muttern  och
vrid skruven  tills önskat läge har uppnåtts.
Info
Inställningsområdet är begränsat.
–
500154-10
Vrid tryckstången  tills önskat spel  nås. Vid behov ska fotbromspedalens
utgångsläge anpassas.
Specifikation
Fotbromspedalens spel
–
3… 5 mm
Håll fast skruven  och dra åt muttern .
Specifikation
Mutter bromspedalstopp
–
M8
20 Nm
Håll fast tryckstången  och dra åt muttern .
Specifikation
Övriga muttrar chassi
–
M6
15 Nm
Haka i fjädern .
Kontrollera bromsvätskenivån för bakbromsen
11.11
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Bortfall av bromsverkan.
Om bromsvätskenivån sjunker under MIN-märket kan läckage i bromssystemet eller helt slitna bromsbelägg vara orsaken. Kontrollera bromssystemet, fortsätt inte att köra. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Nedsatt bromseffekt p g a gammal bromsvätska.
Byt bromsvätska i fram- och bakbromsen enligt serviceschemat. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)
–
–
Ställ upp fordonet vertikalt.
Kontrollera bromsvätskenivån i synglaset .
»
Om en luftbubbla syns i synglaset :
–
Fyll på bromsvätska för bakbromsen.
x(
s 69)
400234-10
Fylla på bromsvätska för bakbromsen
11.12
x
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Bortfall av bromsverkan.
Om bromsvätskenivån sjunker under MIN-märket kan läckage i bromssystemet eller helt slitna bromsbelägg vara orsaken. Kontrollera bromssystemet, fortsätt inte att köra. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)
Varning
Hudirritationer
Hudkontakt med bromsvätskan kan orsaka hudirritationer.
–
Undvik kontakt med huden eller ögonen. Förvara bromsvätskan utom räckhåll för barn.
–
Använd lämpliga skyddskläder och skyddsglasögon.
–
Om ögonen kommer i kontakt med bromsvätska, spola noggrant med vatten och kontakta läkare omedelbart.
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Nedsatt bromseffekt p g a gammal bromsvätska.
Byt bromsvätska i fram- och bakbromsen enligt serviceschemat. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)
BROMSAR
70
Varning
Risk för miljöskador
–
Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.
Oljor, fetter, filter, bränsle, rengöringsmedel, bromsvätska etc ska alltid tas omhand och lämnas in för avfallshantering
enligt gällande bestämmelser.
Info
Använd aldrig bromsvätska DOT 5. Denna är silikonoljebaserad och är purpurfärgad. Tätningar och bromsledningar är inte
gjorda för bromsvätska typ DOT 5.
Se till att bromsvätskan inte kommer i kontakt med lackerade komponenter. Bromsvätskan angriper lacken!
Använd endast ren bromsvätska som förvarats i en tättslutande behållare!
–
Ställ upp fordonet vertikalt.
–
Ta bort skruvlocket  med membran  och o-ring.
–
Fyll på bromsvätska upp till märket .
Bromsvätska DOT 4 / DOT 5.1 (
–
s 113)
Montera skruvlocket med membran och o-ring.
Info
Spilld bromsvätska eller vätska som runnit ut ska omedelbart tvättas bort
med vatten.
400233-10
Kontrollera bakbromsens bromsbelägg
11.13
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Nedsatt bromsverkan på grund av slitna bromsbelägg.
Slitna bromsbelägg måste bytas ut omedelbart. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)
–
Kontrollera om bromsbeläggen fortfarande har minimitjocklek .
Minsta tillåtna beläggtjocklek 
»
Om den minsta tillåtna beläggtjockleken underskrids:
–
–
≥ 1 mm
Byt bakbromsens bromsbelägg.
x(
s 70)
Kontrollera bromsbeläggen med avseende på skador och sprickor.
»
Om skador eller sprickor föreligger:
–
Byt bakbromsens bromsbelägg.
x(
s 70)
400238-10
Byta bakbromsens bromsbelägg
11.14
x
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Bortfall av bromsverkan.
Underhåll och reparationer måste utföras med fackkunskaper. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)
Varning
Hudirritationer
Hudkontakt med bromsvätskan kan orsaka hudirritationer.
–
Undvik kontakt med huden eller ögonen. Förvara bromsvätskan utom räckhåll för barn.
–
Använd lämpliga skyddskläder och skyddsglasögon.
–
Om ögonen kommer i kontakt med bromsvätska, spola noggrant med vatten och kontakta läkare omedelbart.
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Nedsatt bromseffekt p g a gammal bromsvätska.
Byt bromsvätska i fram- och bakbromsen enligt serviceschemat. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Minskad bromsverkan om det finns olja eller fett på bromsskivorna.
Det är viktigt att bromsskivorna alltid är fria från olja eller fett. Rengör bromsskivorna med bromsrengöringsmedel vid
behov.
BROMSAR
71
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Nedsatt bromsverkan om ej tillåtna bromsbelägg används.
De bromsbelägg som kan köpas i handeln är oftast inte testade och godkända för användning i KTM-fordon. Bromsbeläggens struktur och friktionsvärde och därmed deras bromsverkan kan avvika avsevärt från KTM-orginalbromsbelägg. Om
bromsbelägg används som avviker från originalutrustningen är det inte säkert att bromsbeläggen motsvarar det ursprungliga typgodkännandet. Fordonet motsvarar då inte längre leveranstillståndet och garantin upphör att gälla.
Varning
Risk för miljöskador
–
Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.
Oljor, fetter, filter, bränsle, rengöringsmedel, bromsvätska etc ska alltid tas omhand och lämnas in för avfallshantering
enligt gällande bestämmelser.
Info
Använd aldrig bromsvätska DOT 5. Denna är silikonoljebaserad och är purpurfärgad. Tätningar och bromsledningar är inte
gjorda för bromsvätska typ DOT 5.
Se till att bromsvätskan inte kommer i kontakt med lackerade komponenter. Bromsvätskan angriper lacken!
Använd endast ren bromsvätska som förvarats i en tättslutande behållare!
–
Ställ upp fordonet vertikalt.
–
Ta bort skruvlocket  med membran  och o-ring.
–
Tryck bromskolven till utgångsläget och se till att ingen bromsvätska rinner ut ur
bromsvätskebehållaren. Sug upp bromsvätska om det behövs.
Info
Se till att bromsoket inte pressas mot ekrarna när bromskolven trycks tillbaka.
100807-10
–
Ta bort säkringspinnarna , dra ut bulten  och ta bort bromsbeläggen.
–
Rengör bromsok och bromsokshållare.
–
Kontrollera att bladfjädern  sitter korrekt i bromsoket och att glidplåten  sitter
korrekt i bromsokshållaren.
–
Sätt i bromsbeläggen. Sätt i bulten och montera säkringspinnarna.
–
Manövrera fotbromspedalen flera gånger tills bromsbeläggen ligger an mot bromsskivan och en tydlig tryckpunkt känns.
100808-10
100407-10
100408-01
BROMSAR
72
–
Fyll på bromsvätska upp till märket .
Bromsvätska DOT 4 / DOT 5.1 (
–
s 113)
Montera skruvlocket  med membran  och o-ring.
Info
Spilld bromsvätska eller vätska som runnit ut ska omedelbart tvättas bort
med vatten.
400233-10
HJUL, DÄCK
Demontera framhjulet
12.1
73
x
–
Palla upp motorcykeln på mc-lyften. (
s 43)
–
Tryck bromsoket för hand mot bromsskivan för att trycka tillbaka bromskolvarna.
Info
Se till att bromsoket inte pressas mot ekrarna när bromskolvarna trycks
tillbaka.
100809-01
–
Ta bort skruven .
–
Lossa skruvarna .
–
Håll fast framhjulet och dra ut hjulaxeln. Ta ut framhjulet ur gaffeln.
500084-10
Info
Manövrera inte bromshandtaget när framhjulet är demonterat.
Lägg alltid ner hjulet så att bromsskivan inte kan skadas.
500085-10
–
Ta bort distanshylsorna .
500086-10
Montera framhjulet
12.2
x
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Minskad bromsverkan om det finns olja eller fett på bromsskivorna.
Det är viktigt att bromsskivorna alltid är fria från olja eller fett. Rengör bromsskivorna med bromsrengöringsmedel vid
behov.
–
Kontrollera hjullagret med avseende på skador och slitage.
»
Om hjullagret är skadat eller slitet:
–
–
Byt hjullager.
Långtidsfett (
–
500086-11
x
Rengör och fetta in distanshylsornas axeltätningsringar  och löpyta .
s 115)
Sätt i distanshylsorna.
HJUL, DÄCK
74
–
–
Lyft in framhjulet i gaffeln, placera det i korrekt läge och sätt i hjulaxeln.
Sätt i och dra åt skruven .
Specifikation
Skruv hjulaxel fram
500084-11
M24x1,5
45 Nm
–
Manövrera bromshandtaget flera gånger tills bromsbeläggen ligger an mot bromsskivan.
–
Ta bort motorcykeln från mc-lyften. (
–
Dra åt frambromsen och komprimera gaffeln kraftigt flera gånger så att gaffelbenen kan justeras in.
–
Dra åt skruvarna .
s 43)
Specifikation
Skruv axelklämma
Demontera bakhjulet
12.3
M8
15 Nm
x
–
Palla upp motorcykeln på mc-lyften. (
s 43)
–
Tryck bromsoket för hand mot bromsskivan så att bromskolven trycks tillbaka.
Info
Se till att bromsoket inte pressas mot ekrarna när bromskolven trycks tillbaka.
–
Ta bort muttern .
–
Ta av kedjespännaren . Dra endast ut hjulaxeln  så långt att bakhjulet kan
skjutas framåt.
–
Skjut bakhjulet framåt så långt som möjligt. Ta bort kedjan från bakdrevet.
–
Håll fast bakhjulet och dra ut hjulaxeln. Ta ut bakhjulet ur baksvingen.
Info
Manövrera inte fotbromspedalen när bakhjulet är demonterat.
Lägg alltid ner hjulet så att bromsskivan inte kan skadas.
400258-10
–
Ta bort distanshylsorna .
400260-11
Montera bakhjulet
12.4
x
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Minskad bromsverkan om det finns olja eller fett på bromsskivorna.
Det är viktigt att bromsskivorna alltid är fria från olja eller fett. Rengör bromsskivorna med bromsrengöringsmedel vid
behov.
HJUL, DÄCK
75
–
Kontrollera hjullagret med avseende på skador och slitage.
»
Om hjullagret är skadat eller slitet:
–
–
Byt hjullager.
x
Rengör och fetta in distanshylsornas axeltätningsringar  och löpyta .
Långtidsfett (
s 115)
–
Sätt i distanshylsorna.
–
Lyft in bakhjulet i baksvingen, positionera det och sätt i hjulaxeln .
–
Lägg på kedjan.
–
Positionera kedjespännaren . Montera muttern  utan att dra åt den.
–
Se till att kedjespännarna  ligger an mot justerskruvarna .
–
Kontrollera kedjespänningen. (
400260-10
400259-10
–
s 58)
Dra åt muttern .
Specifikation
Mutter hjulaxel bak
M20x1,5
80 Nm
Info
Tack vare kedjespännarens stora justeringsområde (32 mm) kan olika
sekundära utväxlingsförhållanden köras med samma kedjelängd.
Kedjespännarna  kan vridas 180°.
–
Manövrera fotbromspedalen flera gånger tills bromsbeläggen ligger an mot bromsskivan och en tydlig tryckpunkt känns.
–
Ta bort motorcykeln från mc-lyften. (
s 43)
400225-12
Kontrollera däckens skick
12.5
Info
Montera endast däck som godkänts och/eller rekommenderats av KTM.
Andra däck kan minska köregenskaperna.
Däckens typ, skick och lufttryck påverkar motorcykelns köregenskaper.
Fram- och bakhjul ska alltid ha däck med likartat profilmönster.
Slitna däck påverkar köregenskaperna negativt, i synnerhet på våt körbana.
–
Kontrollera fram- och bakhjulets däck med avseende på snittskador, föremål som
fastnat eller andra skador.
»
Om däcket har snittskador, om föremål fastnat eller om det har andra skador:
–
–
Byt däck.
Kontrollera mönsterdjupet.
Info
Beakta gällande bestämmelser för mönsterdjupet.
400602-10
Minsta mönsterdjup
≥ 2 mm
HJUL, DÄCK
76
»
Om mönsterdjupet är underskridet:
–
–
Byt däck.
Kontrollera däckens ålder.
Info
Däckens tillverkningsdatum ingår vanligtvis i texten på däcken. Det är de
sista fyra sifforna i DOT beteckningen. De första två siffrorna anger tillverkningsveckan och de två sista anger tillverkningsåret.
KTM rekommenderar ett däckbyte senast efter 5 år, oberoende av däckens
slitage.
»
Om däcket är äldre än 5 år:
–
Byt däck.
Kontrollera lufttrycket i däcken
12.6
Info
För lågt däcktryck ökar däckets slitage och leder till överhettning.
Korrekt däcktryck säkerställer bästa möjliga körkomfort och ökar däckens livslängd.
–
Ta bort dammskyddet.
–
Kontrollera lyfttrycket på det kalla däcket.
Däcktryck terräng
fram
1,0 bar
bak
1,0 bar
Däcktryck väg (alla EXC-modeller)
400695-01
»
1,5 bar
bak
2,0 bar
Om däcktrycket inte överensstämmer med specifikationen:
–
–
fram
Korrigera däcktrycket.
Montera dammskyddet.
Kontrollera ekrarnas spänning
12.7
Varning
Risk för olyckshändelser
–
Instabila köregenskaper på grund av felaktig ekerspänning.
Se till att ekerspänningen är korrekt. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)
Info
En lös eker gör att hjulet kommer ur balans. Inom kort tid kommer ytterligare ekrar att lossna.
Om ekrarna är för hårt spända kan de rivas av på grund av lokal överbelastning.
Kontrollera ekerspänningen regelbundet, i synnerhet på en ny motorcykel.
–
Slå en gång på varje eker med klingan på en skruvmejsel.
Info
Ljudfrekvensen beror på ekerns längd och diameter.
Olika ljudfrekvenser från ekrar med samma längd och tjocklek tyder på
olika spänningar.
Ett ljust ljud ska höras.
»
400694-01
Om ekerspänningen är olika:
–
–
Korrigera ekrarnas spänning.
x
Kontrollera ekrarnas åtdragningsmoment.
Specifikation
Ekernippel framhjul
M4,5
5… 6 Nm
Ekernippel bakhjul
M5
5… 6 Nm
HJUL, DÄCK
77
Momentnyckel med flera insatser i en sats (58429094000)
ELSYSTEM
Demontera batteriet
13.1
78
x
Varning
Risk för kroppsskador
Batterisyra och batterigaser kan ge svåra frätskador.
–
Förvara batterier utom räckhåll för barn.
–
Använd lämpliga skyddskläder och skyddsglasögon.
–
Undvik kontakt med batterisyra och batterigaser.
–
Se till att det inte uppstår gnistor eller finns en öppen låga i närheten av batteriet. Ladda endast batterier i lokaler med god
ventilation.
–
Spola med mycket vatten vid hudkontakt. Om batterisyran kommer i kontakt med ögonen, spola med vatten i minst 15
minuter och kontakta läkare.
–
Stäng av alla strömbrytare och motorn.
–
Ta bort sadeln. (
–
Lossa batteriets minuskabel .
–
Dra tillbaka pluspolens polskydd  och lossa pluskabeln från batteriet.
–
Haka loss gummibandet  nedtill.
–
Lyft ut batteriet uppåt.
–
Sätt i batteriet i batterifacket.
s 53)
500069-10
Montera batteriet
13.2
x
Batteri (YTX5L-BS) (
s 108)
–
Haka fast gummibandet .
–
Anslut pluskabeln och montera pluspolens polskydd .
–
Anslut minuskabeln .
–
Montera sadeln. (
s 53)
500069-11
Ladda batteriet
13.3
x
Varning
Risk för kroppsskador
Batterisyra och batterigaser kan ge svåra frätskador.
–
Förvara batterier utom räckhåll för barn.
–
Använd lämpliga skyddskläder och skyddsglasögon.
–
Undvik kontakt med batterisyra och batterigaser.
–
Se till att det inte uppstår gnistor eller finns en öppen låga i närheten av batteriet. Ladda endast batterier i lokaler med god
ventilation.
–
Spola med mycket vatten vid hudkontakt. Om batterisyran kommer i kontakt med ögonen, spola med vatten i minst 15
minuter och kontakta läkare.
Varning
Risk för miljöskador
–
Batteriets komponenter och syra är miljöskadliga.
Batterier är inte hushållsavfall. Se till att ett defekt batteri tas omhand. Lämna in batteriet hos din KTM-försäljare eller till
en insamlingsstation.
Varning
Risk för miljöskador
–
Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.
Oljor, fetter, filter, bränsle, rengöringsmedel, bromsvätska etc ska alltid tas omhand och lämnas in för avfallshantering
enligt gällande bestämmelser.
ELSYSTEM
79
Info
Batteriets laddningsnivå sjunker även när batteriet inte belastas.
Laddningsnivå och laddningstyp är mycket viktiga för batteriets livslängd.
Snabb uppladdning med hög laddningsström minskar livslängden.
När laddningsström, laddningsspänning och laddningstid överskrids läcker elektrolyt ut via säkerhetsventilerna. Detta gör att
batteriets kapacitet sjunker.
När batteriet tömts genom startförsök ska det laddas direkt.
Om batteriet står urladdat under en längre tid utsätts det för en djup urladdning och sulfatering. Batteriet förstörs.
Batteriet är underhållsfritt. Det innebär att syranivån inte behöver kontrolleras.
–
Stäng av alla strömbrytare och motorn.
–
Ta bort sadeln. (
–
Dra av batteriets minuskabel för att undvika skador på fordonets elektroniska
utrustning.
–
Anslut laddaren till batteriet. Slå på laddaren.
s 53)
Batteriladdare (58429074000)
Dessutom kan laddaren användas för att testa vilospänningen, batteriets startförmåga och generatorn. Det är inte möjligt att överladda batteriet med denna laddare.
Info
Ta aldrig bort locket .
Ladda batteriet med max 10% av den kapacitet som är angiven på batterihöljet .
400240-10
–
Stäng av laddaren efter uppladdningen. Anslut batteriet.
Specifikation
Laddningsström, laddningsspänning och laddningstid får inte överskridas.
Ladda upp batteriet med jämna mellanrum om motorcykeln inte körs
3 månader
–
Montera sadeln. (
s 53)
–
Stäng av alla strömbrytare och motorn.
–
Demontera luftfilterboxens skydd. (
–
Ta av skyddskåpan .
Demontera huvudsäkringen
13.4
s 53)
Info
Huvudsäkringen  sitter i startreläet  under filterboxens lock.
–
Ta bort huvudsäkringen .
400270-10
Montera huvudsäkringen
13.5
Varning
Brandrisk
–
När felaktiga säkringar används kan elsystemet överbelastas.
Använd endast säkringar med korrekt amperetal. Säkringar får aldrig förbikopplas eller repareras.
ELSYSTEM
80
–
Sätt in huvudsäkringen.
Säkring (58011109110) (
s 108)
Info
Inne i startreläet finns en reservsäkring .
Ersätt alltid en defekt säkring  med en likvärdig säkring.
400273-10
–
Sätt på skyddshättan.
–
Montera luftfilterboxens skydd. (
s 53)
Byta säkring på kylarfläkten (EXC SIX DAYS, XC‑W SIX DAYS)
13.6
Varning
Brandrisk
–
När felaktiga säkringar används kan elsystemet överbelastas.
Använd endast säkringar med korrekt amperetal. Säkringar får aldrig förbikopplas eller repareras.
–
Ta av skyddskåpan.
Info
Kylarfläktens säkring  sitter i närheten av den högra kylaren.
–
Ta bort den defekta säkringen.
–
Sätt i en ny säkring.
Säkring (58011109105) (
100863-10
s 108)
Info
Ersätt alltid en defekt säkring med en likvärdig säkring.
–
Montera skyddshättan.
Demontera strålkastarmasken med strålkastaren
13.7
–
Stäng av alla strömbrytare.
–
Ta bort skruven  och klämman.
–
Lossa gummibandet . Skjut strålkastarmasken uppåt och ta av den framåt.
–
Lossa den elektriska stickkontakten  och ta av strålkastarmasken med strålkastaren.
600703-10
600702-10
ELSYSTEM
81
Montera strålkastarmasken med strålkastaren
13.8
–
Anslut den elektriska stickkontakten .
–
Placera strålkastarmasken i rätt läge och fixera den med gummiband .
600702-11
Info
Se till att hållarklackarna sitter fast i framskärmen.
–
Placera bromskablarna och kabelhärvan i rätt läge. Sätt dit klämman, sätt i och dra
åt skruven .
–
Kontrollera strålkastarens inställning. (
s 82)
600703-11
Byta strålkastarlampa
13.9
Observera
Skador på reflektorn
–
Minskad lyskraft.
Fett på lampans glaskolv förångas i värmen och fastnar på reflektorn. Gör rent glaskolven innan den monteras och se till att den
hålls fri från fett.
–
Demontera strålkastarmasken med strålkastaren. (
s 80)
–
Vrid gummihättan  med underliggande lamphållare motsols tills det tar stopp och
lyft av den.
–
Dra ut positionsljusets lamphållare  ur reflektorn.
–
Tryck in strålkastarlampan  något i lamphållaren, vrid den motsols tills det tar
stopp och dra ut den.
–
Sätt i en ny strålkastarlampa.
100861-10
Strålkastare (S2 / sockel BA20d) (
–
s 109)
Sätt i gummihättan med lamphållare i reflektorn och vrid medsols tills det tar stopp.
Info
Se till att O-ringen  sitter korrekt.
100862-10
–
Stick in positionsljusets lamphållare i reflektorn.
–
Montera strålkastarmasken med strålkastaren. (
s 81)
ELSYSTEM
82
Kontrollera strålkastarens inställning
13.10
A
0
–
Ställ fordonet på en vågrät yta framför en ljus mur och sätt ett märke i höjd med
strålkastarens mitt.
–
Sätt ett annat märke med avstånd  under det första märket.
Specifikation
0
B
Avstånd 
–
5 cm
Ställ fordonet lodrätt framför muren på avståndet .
Specifikation
Avstånd 
400726-10
–
Nu sätter sig föraren på motorcykeln.
–
Slå på halvljuset.
–
Kontrollera strålkastarens inställning.
5m
För en motorcykel med förare ska gränsen mellan ljust och mörkt område
befinna sig exakt på det nedre märket.
»
Om gränsen mellan ljust och mörkt område inte överensstämmer med specifikationen:
–
Ställ in strålkastarens räckvidd. (
s 82)
Ställa in strålkastarens räckvidd
13.11
–
Kontrollera strålkastarens inställning. (
s 82)
–
Lossa skruven .
–
Ställ in räckvidden genom att svänga strålkastaren.
Specifikation
För en motorcykel med förare ska gränsen mellan ljust och mörkt område
befinna sig exakt på det nedre märket (enligt avsnittet "Kontrollera
strålkastarens inställning").
Info
En viktförändring kan leda till att strålkastarens räckvidd eventuellt behöver
korrigeras.
301251-10
–
Dra åt skruven .
–
Demontera strålkastarmasken med strålkastaren. (
–
Ta bort skruvarna .
–
Dra hastighetsmätaren uppåt för att ta ut den ur hållaren.
–
Vrid locket  motsols med ett mynt tills det tar stopp och ta av det.
–
Ta ut hastighetsmätarbatteriet .
–
Sätt in det nya batteriet med texten uppåt.
–
Kontrollera att O-ringen på locket sitter ordentligt.
Byta hastighetsmätarbatteri
13.12
s 80)
100859-10
100860-10
ELSYSTEM
83
–
Sätt locket  på plats och vrid medurs med ett mynt tills det tar stopp.
–
Tryck på valfri knapp på hastighetsmätaren.
Hastighetsmätaren aktiveras.
100864-10
–
Sätt hastighetsmätaren på plats i hållaren.
–
Sätt i skruvarna tillsammans med brickorna och dra åt dem.
–
Montera strålkastarmasken med strålkastaren. (
–
Ställ in kilometer/engelsk mil. (
–
Ställ in hastighetsmätarens funktioner. (
–
Ställ in klockan. (
s 16)
s 15)
s 16)
s 81)
KYLSYSTEM
84
Kylsystem
14.1
Vattenpumpen  i motorn sörjer för en tvångscirkulation av kylvätskan.
Vid uppvärmning stiger trycket i kylsystemet. Detta tryck regleras av en ventil i kylarlocket . Den angivna kylvätsketemperaturen kan därför tillåtas utan att funktionsstörningar uppstår.
120 °C
Kylningen fås av fartvinden.
Lägre körhastighet ger lägre kyleffekt. Smutsiga kylarlameller minskar också kyleffekten.
400335-10
(EXC SIX DAYS, XC‑W SIX DAYS)
Kylarfläkten ger extra kylning. Denna styrs via en termostatströmställare.
Kontrollera frostskyddet och kylvätskenivån
14.2
Varning
Risk för skållskador
–
När motorcykeln körs blir kylvätskan mycket varm och dessutom trycksatt.
Öppna inte kylare, kylarslangar eller andra komponenter i kylsystemet när motorn är driftsvarm. Vänta tills motorn och
kylsystemet har svalnat. Om skållskador uppstår ska de drabbade ställena spolas med ljummet vatten.
Varning
Risk för förgiftning
–
Kylvätska är giftig och hälsovådlig.
Låt inte huden, ögonen och kläderna komma i kontakt med kylvätskan. Vid kontakt med ögonen, spola med vatten och
kontakta läkare omedelbart. Vid hudkontakt ska huden rengöras omedelbart med tvål och vatten. Om kylvätska har svalts,
kontakta läkare omedelbart. Kläder som har kommit i kontakt med kylvätska ska bytas. Förvara kylvätskan utom räckhåll
för barn.
Krav
Motorn är kall.
–
Ställ motorcykeln på en vågrät yta.
–
Ta bort kylarlocket.
–
Kontrollera kylvätskans frostskydd.
−25… −45 °C
»
Om kylvätskans frostskydd inte överensstämmer med specifikationen:
–
–
400243-10
Korrigera kylvätskans frostskydd.
Kontrollera kylvätskenivån i kylaren.
Kylvätskans nivå  över kyllamellerna.
»
10 mm
Om kylvätskenivån inte överensstämmer med specifikationen:
–
Korrigera kylvätskenivån.
Alternativ 1
Kylvätska (
s 113)
Alternativ 2
Kylvätska (färdigblandad) (
–
s 113)
Montera kylarlocket.
Kontrollera kylvätskenivån
14.3
Varning
Risk för skållskador
–
När motorcykeln körs blir kylvätskan mycket varm och dessutom trycksatt.
Öppna inte kylare, kylarslangar eller andra komponenter i kylsystemet när motorn är driftsvarm. Vänta tills motorn och
kylsystemet har svalnat. Om skållskador uppstår ska de drabbade ställena spolas med ljummet vatten.
KYLSYSTEM
85
Varning
Risk för förgiftning
–
Kylvätska är giftig och hälsovådlig.
Låt inte huden, ögonen och kläderna komma i kontakt med kylvätskan. Vid kontakt med ögonen, spola med vatten och
kontakta läkare omedelbart. Vid hudkontakt ska huden rengöras omedelbart med tvål och vatten. Om kylvätska har svalts,
kontakta läkare omedelbart. Kläder som har kommit i kontakt med kylvätska ska bytas. Förvara kylvätskan utom räckhåll
för barn.
Krav
Motorn är kall.
–
Ställ motorcykeln på en vågrät yta.
–
Ta bort kylarlocket.
–
Kontrollera kylvätskenivån i kylaren.
Kylvätskans nivå  över kylarens
lameller.
»
10 mm
Om kylvätskenivån inte överensstämmer med specifikationen:
–
Korrigera kylvätskenivån.
Alternativ 1
400243-10
Kylvätska (
s 113)
Alternativ 2
Kylvätska (färdigblandad) (
–
Tappa av kylvätskan
14.4
s 113)
Montera kylarlocket.
x
Varning
Risk för skållskador
–
När motorcykeln körs blir kylvätskan mycket varm och dessutom trycksatt.
Öppna inte kylare, kylarslangar eller andra komponenter i kylsystemet när motorn är driftsvarm. Vänta tills motorn och
kylsystemet har svalnat. Om skållskador uppstår ska de drabbade ställena spolas med ljummet vatten.
Varning
Risk för förgiftning
–
Kylvätska är giftig och hälsovådlig.
Låt inte huden, ögonen och kläderna komma i kontakt med kylvätskan. Vid kontakt med ögonen, spola med vatten och
kontakta läkare omedelbart. Vid hudkontakt ska huden rengöras omedelbart med tvål och vatten. Om kylvätska har svalts,
kontakta läkare omedelbart. Kläder som har kommit i kontakt med kylvätska ska bytas. Förvara kylvätskan utom räckhåll
för barn.
Krav
Motorn är kall.
–
Ställ upp motorcykeln vertikalt.
–
Ställ en lämplig behållare under vattenpumpens lock.
–
Ta bort skruven . Ta bort kylarlocket .
–
Låt kylvätskan rinna ut helt.
–
Sätt i skruven  och en ny tätningsring och dra åt den.
Specifikation
Skruv vattenpumplock
400335-11
M6x25
10 Nm
KYLSYSTEM
Fylla på kylvätska
14.5
86
x
Varning
Risk för förgiftning
–
Kylvätska är giftig och hälsovådlig.
Låt inte huden, ögonen och kläderna komma i kontakt med kylvätskan. Vid kontakt med ögonen, spola med vatten och
kontakta läkare omedelbart. Vid hudkontakt ska huden rengöras omedelbart med tvål och vatten. Om kylvätska har svalts,
kontakta läkare omedelbart. Kläder som har kommit i kontakt med kylvätska ska bytas. Förvara kylvätskan utom räckhåll
för barn.
–
Se till att skruven  är fast åtdragen.
–
Ställ upp motorcykeln lodrätt.
–
Fyll på kylvätska upp till mått  över kyllamellerna.
Specifikation
10 mm
Kylvätska
0,95 l
Kylvätska (
s 113)
Kylvätska (färdigblandad) (
400244-10
–
Montera kylarlocket.
–
Provkör.
–
Kontrollera kylvätskenivån. (
s 84)
s 113)
ANPASSA MOTORN
87
Kontrollera gasvajerns spel
15.1
–
Ställ styret i läget för körning rakt framåt. Vrid gashandtaget lätt fram och tillbaka
för att bestämma gasvajerns spel.
Gasvajer, spel
»
3… 5 mm
Om gasvajerns spel inte överensstämmer med specifikationen:
–
Ställ in gasvajerns spel.
x(
s 87)
Fara
Risk för förgiftning
och/eller dödsfall.
400192-10
–
–
Motoravgaser är giftiga och kan leda till medvetslöshet
När motorn går krävs en tillräckligt kraftig ventilation. Motorn får inte
startas eller köras i slutna utrymmen utan lämplig utsugning.
Starta motorn och låt den gå på tomgång. Vrid styret fram och tillbaka över hela
styrområdet.
Tomgångsvarvtalet får inte förändras.
»
Om tomgångsvarvtalet förändras:
–
Ställa in gasvajerns spel
15.2
Ställ in gasvajerns spel.
x(
s 87)
x
–
Demontera bränsletanken.
–
Kontrollera gasvajerns dragning. (
–
Ställ styret i läget för körning rakt framåt.
–
Dra tillbaka dammtätningarna .
–
Lossa muttern . Skruva in justerskruven  helt.
–
Lossa muttern . Vrid justerskruven  så att gasvajern har spel vid gashandtaget.
x(
s 56)
s 61)
Specifikation
Gasvajer, spel
500153-10
3… 5 mm
–
Dra åt muttern .
–
Tryck gashandtaget till det slutna ändläget och håll fast det. Vrid ut justerskruven  tills vajerns  spel har försvunnit.
–
Dra åt muttern .
–
Skjut på tätningarna . Kontrollera att gashandtaget går lätt.
–
Montera bränsletanken.
–
Kontrollera gasvajerns spel. (
x(
s 57)
s 87)
Förgasare - tomgång
15.3
Förgasarens tomgångsinställning påverkar startreaktionerna mycket, ger en stabil
tomgång och påverkar reaktionerna vid gaspådrag. En motor med korrekt inställd tomgång är lättare att starta än en motor med felaktigt inställd tomgång.
Info
Förgasaren och dess komponenter utsätts för ökat slitage på grund av motorns
vibrationer. På grund av slitaget kan det uppstå funktionsfel.
400341-10
Tomgångsvarvtalet ställs in med justerskruven .
Tomgångsblandningen ställs in med reglerskruven för tomgångsblandningen .
ANPASSA MOTORN
Förgasare - ställa in tomgång
15.4
88
x
–
Skruva i reglerskruven för tomgångsblandningen  tills det tar stopp och vrid till
angiven grundinställning.
Specifikation
Reglerskruv för tomgångsblandningen (alla 400-modeller)
öppen
0,75 varv
Reglerskruv för tomgångsblandningen (alla 530 EXC-modeller)
öppen
1,5 varv
Reglerskruv för tomgångsblandningen (alla 450-modeller)
400341-10
öppen
1,75 varv
Reglerskruv för tomgångsblandningen (530 XC-W SIX DAYS USA)
öppen
2,0 varv
Inställningsverktyg för reglerskruven (77329034000)
–
Kör motorn tills den blir varm.
Specifikation
Varmkörningstid
≥ 5 min
Fara
Risk för förgiftning
och/eller dödsfall.
–
–
Motoravgaser är giftiga och kan leda till medvetslöshet
När motorn går krävs en tillräckligt kraftig ventilation. Motorn får inte
startas eller köras i slutna utrymmen utan lämplig utsugning.
Ställ in tomgångsvarvtalet med justerskruven .
Specifikation
Chokefunktionen avaktiverad – Chokeknappen har tryckts in till stoppläget.
(EXC AUS, XC‑W SIX DAYS) ( s 22)
Chokefunktionen avaktiverad – Chokespaken har tryckts in till stoppläget.
(EXC EU, EXC Factory Edition, EXC SIX DAYS) ( s 12)
Tomgångsvarvtal
1 550… 1 650 v/min
–
Vrid reglerskruven för tomgångsblandningen  långsamt medsols tills
tomgångsvarvtalet börjar sjunka.
–
Notera läget och vrid reglerskruven långsamt motsols tills tomgångsvarvtalet sjunker igen.
–
Ställ in punkten med det högsta tomgångsvarvtalet mellan dessa lägen.
Info
Om det skulle uppstå en stor varvtalsökning: reducera tomgångsvarvtalet
till normal nivå och genomför arbetsstegen ovan en gång till.
Extremsportförare ska ställa in ca ¼ varv magrare (medsols), eftersom
motorn blir hetare vid extremsportanvändning.
Om det beskrivna tillvägagångssättet inte ger önskat resultat kan det bero
på ett felaktigt dimensionerat tomgångsmunstycke.
Om reglerskuven för tomgångsblandningen skruvas i till stoppläget utan att
varvtalet förändras ska ett mindre tomgångsmunstycke monteras.
Reglerskruven för tomgångsblandningen får inte öppnas mer än max. två
varv. Om det krävs mer än två varv (fet blandning) ska ett större tomgångsmunstycke användas.
Efter att munstycket bytts ut måste inställningsarbetena upprepas.
–
Ställ in tomgångsvarvtalet med justerskruven .
Specifikation
Chokefunktionen avaktiverad – Chokeknappen har tryckts in till stoppläget.
(EXC AUS, XC‑W SIX DAYS) ( s 22)
Chokefunktionen avaktiverad – Chokespaken har tryckts in till stoppläget.
(EXC EU, EXC Factory Edition, EXC SIX DAYS) ( s 12)
Tomgångsvarvtal
1 550… 1 650 v/min
ANPASSA MOTORN
89
Info
Om yttertemperaturen förändras mycket och vid extremt varierande höjdförhållanden bör tomgången ställas in på nytt.
Tömma förgasarens flottörkammare
15.5
x
Fara
Brandrisk
Bränslet är lättantändligt.
–
Fyll inte på bränsle i närheten av öppen eld eller brinnande cigaretter. Stäng alltid av motorn när du ska fylla på bränsle.
Se till att inget bränsle spills på heta fordonsdelar. Torka genast bort utspillt bränsle.
–
Bränslet i bränsletanken utvidgas när det blir varmt och kan tränga fram vid överfyllning. Följ tankningsanvisningarna.
Varning
Risk för förgiftning
–
Bränsle är giftigt och hälsovådligt.
Låt inte huden, ögonen och kläderna komma i kontakt med bränslet. Andas inte in bränsleångor. Vid kontakt med ögonen, spola med vatten och kontakta läkare omedelbart. Vid hudkontakt ska huden rengöras omedelbart med tvål och vatten. Om bränsle har svalts, kontakta läkare omedelbart. Kläder som har kommit i kontakt med bränsle ska bytas. Förvara
bränslet korrekt i en lämplig behållare och utom räckhåll för barn.
Varning
Risk för miljöskador
–
Icke fackmässig hantering av bränsle innebär risk för miljöskador.
Bränslet får inte hamna i grundvattnet, marken eller avloppssystemet.
Info
Genomför dessa arbeten när motorn är kall.
–
Vrid vredet  på bränslekranen till OFF. (Bild 500137-10
s 22)
Det rinner inget bränsle från tanken till förgasaren.
–
Dra flottörkammarens slang till ett lämpligt kärl.
Info
Vatten i flottörkammaren ger felfunktioner.
–
Öppna skruven  (vrid motsols) några varv och låt bränslet rinna ut ur flottörkammaren.
–
Dra åt skruven .
500256-10
Kontrollera växelspakens utgångsläge
15.6
–
Sätt dig på fordonet i körposition och mät avståndet  mellan stövelns övre kant
och växelspaken.
Avstånd mellan växelspaken och stövelns övre kant
»
A
0
Om avståndet inte överensstämmer med specifikationen:
–
400692-10
10… 20 mm
Ställ in växelspakens utgångsläge.
x(
s 90)
ANPASSA MOTORN
Ställa in växelspakens utgångsläge
15.7
90
x
–
Ta bort skruven  och ta av växelspaken .
–
Gör rent kuggarna  på växelspaken och kopplingsaxeln.
–
Sätt på växelspaken i önskat läge på kopplingsaxeln och se till att kuggarna greppar.
B00427-10
Info
Inställningsområdet är begränsat.
Växelspaken får inte beröra någon av fordonets komponenter vid växling.
–
B00428-10
Montera och dra åt skruven.
Specifikation
Skruv växelspak
M6
14 Nm
Loctite® 243™
SERVICEARBETEN PÅ MOTORN
91
Kontrollera motoroljenivån
16.1
Info
Motoroljans nivå ska kontrolleras när motorn är kall.
–
Ställ motorcykeln på en vågrät yta.
Krav
Motorn är kall.
–
Kontrollera motoroljenivån.
Motoroljan måste befinna sig mellan synglasets övre kant och halva synglaset .
»
Om motoroljenivån inte uppnår det angivna området:
–
Fyll på motorolja igen. (
s 93)
200119-10
Byta motorolja och oljefilter, rengöra motoroljesilen
16.2
x
–
Tappa ur motoroljan, rengör oljesilen.
–
Demontera oljefiltret.
–
Montera oljefiltret.
–
x(
x(
Fyll på motorolja. x (
x(
s 91)
s 92)
s 92)
s 93)
301489-10
Tappa ur motoroljan, rengöra oljesilen
16.3
x
Varning
Risk för skållskador
–
Motoroljan och växellådsoljan blir mycket varma när motorcykeln körs.
Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar. Om skållskador uppstår ska de drabbade ställena spolas med ljummet vatten.
Varning
Risk för miljöskador
–
Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.
Oljor, fetter, filter, bränsle, rengöringsmedel, bromsvätska etc ska alltid tas omhand och lämnas in för avfallshantering
enligt gällande bestämmelser.
Info
Motoroljan ska tappas ur när motorn är driftvarm.
–
Ställ upp mtorcykeln mot sidostödet på en vågrät yta.
–
Ställ en lämplig behållare under motorn.
–
Ta bort skruvproppen för motoroljesilen .
–
Låt motoroljan rinna ut helt.
–
Rengör skruvproppen och motoroljesilen noggrant.
–
Rengör tätningsytan på motorn.
–
Montera och dra åt skruvproppen för motoroljesilen .
Specifikation
200112-10
Skruvpropp för motoroljesil
M17x1,5
20 Nm
SERVICEARBETEN PÅ MOTORN
Demontera oljefiltret
16.4
92
x
Varning
Risk för skållskador
–
Motoroljan och växellådsoljan blir mycket varma när motorcykeln körs.
Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar. Om skållskador uppstår ska de drabbade ställena spolas med ljummet vatten.
Varning
Risk för miljöskador
–
Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.
Oljor, fetter, filter, bränsle, rengöringsmedel, bromsvätska etc ska alltid tas omhand och lämnas in för avfallshantering
enligt gällande bestämmelser.
–
Ställ en lämplig behållare under motorn.
–
Ta bort skruvarna . Ta bort oljefiltrets lock  med O-ring.
–
Dra ut oljefilterinsatsen  ur oljefiltrets hölje.
200113-10
Låsringtång omvänd (51012011000)
–
Låt motoroljan rinna ut helt.
–
Rengör noggrant delarna och tätningsytan.
–
Lägg motorcykeln på sidan och fyll oljefiltrets hölje med ca ⅓ motorolja.
–
Fyll på motorolja i oljefiltret  och sätt in det i oljefiltrets hölje.
–
Olja in oljefilterlockets O-ring .
–
Montera oljefilterlocket .
200114-10
Montera oljefiltret
16.5
x
200114-11
–
Sätt i och dra åt skruvarna .
Specifikation
Skruv oljefilterlock
–
200113-11
Ställ upp motorcykeln.
M6
10 Nm
SERVICEARBETEN PÅ MOTORN
Fylla på motorolja
16.6
93
x
Info
För litet motorolja eller lågkvalitativ motorolja leder till ökat slitage av motorn.
–
Ta bort skruvförbandet  på generatorlocket och fyll på motorolja.
Motorolja (1:a delmängden ca)
–
0,35 l
Motorolja (SAE 10W/50) (
s 113)
Montera och dra åt skruvförbandet på generatorlocket.
Fara
Risk för förgiftning
och/eller dödsfall.
200115-10
–
Motoravgaser är giftiga och kan leda till medvetslöshet
När motorn går krävs en tillräckligt kraftig ventilation. Motorn får inte
startas eller köras i slutna utrymmen utan lämplig utsugning.
–
Starta motorn och låt den gå på tomgång i 30 sekunder.
–
Stäng av motorn och kontrollera att den är tät.
–
Ställ motorcykeln på en vågrät yta.
–
Ta bort skruvförbandet på generatorlocket.
–
Fyll på motorolja upp till synglasets övre halva .
Motorolja (total
påfyllningsvolym
ca)
–
0,60 l
Motorolja (SAE 10W/50) (
s 113)
Montera och dra åt skruvförbandet på generatorlocket.
301454-10
Fylla på motorolja igen
16.7
Info
För litet motorolja eller lågkvalitativ motorolja leder till ökat slitage av motorn.
–
Ta bort skruvförbandet  på generatorlocket och fyll på motorolja.
Motorolja (SAE 10W/50) (
–
s 113)
Montera och dra åt skruvförbandet .
Fara
Risk för förgiftning
och/eller dödsfall.
–
200115-10
Motoravgaser är giftiga och kan leda till medvetslöshet
När motorn går krävs en tillräckligt kraftig ventilation. Motorn får inte
startas eller köras i slutna utrymmen utan lämplig utsugning.
–
Starta motorn och kontrollera att den är tät.
–
Kontrollera motoroljenivån. (
s 91)
Kontrollera oljenivån i växellådan
16.8
Info
Växellådsoljans nivå ska kontrolleras när motorn är kall.
–
Ställ motorcykeln på en vågrät yta.
SERVICEARBETEN PÅ MOTORN
94
Krav
Motorn är kall.
–
Ta bort kontrollskruven för växellådsoljans nivå . Ställ upp motorcykeln vertikalt.
–
Kontrollera oljenivån i växellådan.
En liten mängd växellådsolja måste rinna ut.
»
Om det inte rinner ut någon växellådsolja:
–
200116-10
–
Fyll på växellådsolja igen.
x(
s 95)
Sätt i och dra åt skruven för kontrollen av växellådsoljans nivå.
Specifikation
Skruv nivåkontroll växellådsolja
Byta ut växellådsoljan, rengöra växellådsoljesilen
16.9
M6
8 Nm
x
–
Tappa av växellådsoljan, rengör silen.
–
Fyll på växellådsolja.
x(
x(
s 94)
s 95)
301490-10
Tappa av växellådsoljan, rengöra silen
16.10
x
Varning
Risk för skållskador
–
Motoroljan och växellådsoljan blir mycket varma när motorcykeln körs.
Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar. Om skållskador uppstår ska de drabbade ställena spolas med ljummet vatten.
Varning
Risk för miljöskador
–
Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.
Oljor, fetter, filter, bränsle, rengöringsmedel, bromsvätska etc ska alltid tas omhand och lämnas in för avfallshantering
enligt gällande bestämmelser.
Info
Växellådsoljan ska tappas av när motorn är driftvarm.
–
Ställ upp mtorcykeln mot sidostödet på en vågrät yta.
SERVICEARBETEN PÅ MOTORN
95
–
Ställ en lämplig behållare under motorn.
–
Ta bort avtappningsskruven för växellådsoljan .
–
Ta bort skruvproppen för växellådans oljesil .
–
Låt växellådsoljan rinna ut helt.
–
Rengör växellådans oljavtappningsskruv med magnet noggrant.
–
Rengör skruvproppen och oljesilen noggrant.
–
Rengör tätningsytan på motorn.
–
Sätt i växellådans oljeavtappningsskruv  med en tätningsring och dra åt den.
Specifikation
Avtappningsskruv för växellådsoljan
med magnet
–
M12x1,5
20 Nm
Montera och dra åt skruvproppen för växellådans oljesil .
Specifikation
Skruvpropp växellådsoljesil
M16x1,5
20 Nm
500159-10
Fylla på växellådsolja
16.11
x
Info
För litet växellådsolja eller lågkvalitativ olja leder till ökat slitage av växellådan.
–
Ta bort skruvförbandet  och fyll på växellådsolja.
Växellådsolja
–
0,90 l
Motorolja (SAE 10W/50) (
s 113)
Montera och dra åt skruvförbandet .
Fara
Risk för förgiftning
och/eller dödsfall.
–
200118-10
Fylla på växellådsolja igen
16.12
Motoravgaser är giftiga och kan leda till medvetslöshet
När motorn går krävs en tillräckligt kraftig ventilation. Motorn får inte
startas eller köras i slutna utrymmen utan lämplig utsugning.
–
Starta motorn och kontrollera att den är tät.
–
Kontrollera oljenivån i växellådan. (
s 93)
x
Info
För litet växellådsolja eller lågkvalitativ olja leder till ökat slitage av växellådan.
–
200116-10
Ta bort kontrollskruven för växellådsoljans nivå .
SERVICEARBETEN PÅ MOTORN
96
–
Ta bort skruvförbandet . Ställ upp motorcykeln vertikalt.
–
Fyll på växellådsolja tills den rinner ut vid oljenivåskruven.
Motorolja (SAE 10W/50) (
–
s 113)
Sätt i och dra åt skruven för kontrollen av växellådsoljans nivå.
Specifikation
Skruv nivåkontroll växellådsolja
200118-11
–
M6
8 Nm
Montera och dra åt skruvförbandet .
Fara
Risk för förgiftning
och/eller dödsfall.
–
–
Motoravgaser är giftiga och kan leda till medvetslöshet
När motorn går krävs en tillräckligt kraftig ventilation. Motorn får inte
startas eller köras i slutna utrymmen utan lämplig utsugning.
Starta motorn och kontrollera att den är tät.
RENGÖRING, SKÖTSEL
97
Rengöra motorcykeln
17.1
Observera
Materialskada
–
Skador och förstöring av komponenter genom högtryckstvätt.
Rengör aldrig fordonet med en högtryckstvätt eller en kraftig vattenstråle. Genom det höga trycket kan vatten hamna i elektriska
komponenter, kontakter, vajrar, lager m m och orsaka störningar. Komponenterna kan förstöras.
Varning
Risk för miljöskador
–
Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.
Oljor, fetter, filter, bränsle, rengöringsmedel, bromsvätska etc ska alltid tas omhand och lämnas in för avfallshantering
enligt gällande bestämmelser.
Info
Rengör motorcykeln med jämna mellanrum. På så sätt behåller den sitt värde och utseende under en lång tid.
Undvik direkt solinstrålning på motorcykeln när du rengör den.
–
Stäng till avgassystemet för att skydda det mot vatten.
–
Börja med att ta bort grov smuts med en mjuk vattenstråle.
–
Mycket smutsiga ställen ska sprejas in med vanligt rengöringsmedel för motorcyklar och bearbetas med en pensel.
Rengöringsmedel för motorcykel (
s 115)
Info
Använd varmt vatten med vanligt rengöringsmedel för motorcyklar och en
mjuk svamp.
401061-01
–
När motorcykeln har spolats av noggrant med en mjuk vattenstråle bör den torka
ordentligt.
–
Töm förgasarens flottörkammare.
x(
s 89)
Varning
Risk för olyckshändelser
bromsar.
–
–
Minskad bromsverkan p g a våta eller smutsiga
Bromsa försiktigt tills de våta eller nedsmutsade bromsarna är torra
resp rena.
Kör litet efter rengöringen tills motorn nått driftstemperatur.
Info
Tack vare värmen försvinner vattnet även från oåtkomliga ställen på
motorn och bromsarna.
–
Skjut tillbaka skyddshättorna på styrets armaturer så att vatten som har trängt in
kan torka bort.
–
Smörj alla glid- och lagerställen när motorcykeln har kallnat.
–
Rengör kedjan. (
–
Blanka metalldelar (utom bromsskivan och avgassystemet) ska behandlas med
korrosionsskyddsmedel.
s 58)
Rengörings- och skyddsmedel för metall och gummi (
–
s 115)
Alla delar av plast eller med pulverbeläggning ska behandlas med milda rengöringsmedel och vårdande medel.
Rengöringsmedel och polermedel för glänsande och matta lacker, metall- och
plastytor ( s 116)
(alla EXC-modeller)
– Olja in styrlåset.
Universal oljesprej (
s 116)
RENGÖRING, SKÖTSEL
98
Skydd inför vinterkörning
17.2
Info
Om motorcykeln används vintertid bör man tänka på saltet som strös ut på gatorna. Motorcykeln bör skyddas mot det aggressiva saltet.
När fordonet har körts på saltade vägar ska det rengöras med kallt vatten. Varmt vatten förstärker saltets frätande effekt.
–
Rengör motorcykeln. (
s 97)
–
Behandla motorn, baksvingen och alla övriga blanka eller förzinkade delar (utom
bromsskivorna) med vaxbaserat korrosionsskyddsmedel.
Info
Se till att korrosionsskyddsmedlet inte hamnar på bromsskivorna eftersom
bromseffekten reduceras avsevärt.
När motorcykeln har körts på saltade vägar ska den tvättas noggrant med
kallt vatten och torkas av.
401060-01
–
Rengör kedjan. (
s 58)
FÖRVARING
99
Förvaring
18.1
Varning
Risk för förgiftning
–
Bränsle är giftigt och hälsovådligt.
Låt inte huden, ögonen och kläderna komma i kontakt med bränslet. Andas inte in bränsleångor. Vid kontakt med ögonen, spola med vatten och kontakta läkare omedelbart. Vid hudkontakt ska huden rengöras omedelbart med tvål och vatten. Om bränsle har svalts, kontakta läkare omedelbart. Kläder som har kommit i kontakt med bränsle ska bytas. Förvara
bränslet korrekt i en lämplig behållare och utom räckhåll för barn.
Info
När motorcykeln inte ska användas under en längre tid bör du utföra eller låta utföra följande åtgärder:
Kontrollera alla delar med avseende på funktion och slitage. Eventuella underhållsarbeten, reparationer eller ombyggnader
bör utföras under avställningstiden när verkstäderna har mindre att göra. På så sätt slipper du långa väntetider inför
säsongstarten.
401058-01
–
Rengör motorcykeln. (
–
Byt motorolja och oljefilter, rengör motoroljesilen.
s 97)
–
x ( s 91)
Byt ut växellådsoljan, rengör växellådsoljesilen. x ( s 94)
–
Kontrollera frostskyddet och kylvätskenivån. (
s 84)
–
Tappa av bränslet från tankarna till en lämplig behållare.
–
Töm förgasarens flottörkammare.
–
Kontrollera lufttrycket i däcken. (
–
Demontera batteriet.
–
Ladda batteriet.
x(
x(
x(
s 89)
s 76)
s 78)
s 78)
Specifikation
Förvaringstemperatur batteri utan
direkt solinstrålning
–
0… 35 °C
Ställ fordonet på en torr förvaringsplats. Inga större temperaturväxlingar bör förekomma.
Info
KTM rekommenderar att man lyfter upp motorcykeln.
–
Palla upp motorcykeln på mc-lyften. (
–
Täck fordonet med en presenning eller ett täcke som är genomtränglig(t) för luften.
s 43)
Info
Använd inte lufttätt material som hindrar fukt från att avdunsta och gynnar
korrosion.
Under avställningstiden bör motorn inte gå under kortare perioder. Motorn
värms inte upp tillräckligt. Vattenångan som bildas vid förbränningen kondenseras och gör att delar av motorn och avgasröret rostar.
Idrifttagande efter förvaring
18.2
401059-01
–
Ta bort motorcykeln från mc-lyften. (
–
Montera batteriet.
–
Fyll på bränsle. (
–
Genomför alltid kontroll- och skötselarbetena före idrifttagandet. (
–
Provkör fordonet.
x(
s 43)
s 78)
s 32)
s 30)
FELSÖKNING
100
Fel
Möjlig orsak
Åtgärd
Motorn roterar inte (elstartmotor)
Handhavandefel
–
Utför arbetsmomenten för start av motorcykeln. ( s 30)
Batteriet urladdat
–
Ladda batteriet.
–
Kontrollera laddningsspänningen.
–
Kontrollera viloströmmen.
–
Generator - Kontrollera ljus- och batterilindning.
x(
s 78)
x
x
x
Huvudsäkringen har gått sönder
Motorn roterar, men startar inte
–
Demontera huvudsäkringen. (
s 79)
–
Montera huvudsäkringen. (
Startrelä defekt
–
Kontrollera startreläet.
s 79)
Startmotor defekt
–
Handhavandefel
–
Utför arbetsmomenten för start av motorcykeln. ( s 30)
Motorcykeln har inte använts under
en längre period, därför finns gammalt bränsle i flottörkammaren
–
Töm förgasarens flottörkammare.
Bränsletillförseln avbruten
–
Kontrollera bränsletankavluftningen.
–
Rengör bränslekranen.
–
Kontrollera/ställ in förgasarens komponenter.
Tändstift nedsotat eller vått
–
Rengör och torka resp byt ut tändstiftet.
Tändstiftets elektrodavstånd är för
stort
–
Ställ in elektrodavståndet.
Tändsystemet defekt
–
Kontrollera tändsystemet.
Kabelsträngens kortslutningskabel
har skavts sönder, kortslutningsknappen resp nödavstängningsknappen
defekt
–
Kontrollera kabelhärvan. (visuell kontroll)
–
Kontrollera elsystemet.
Stickkontakt för CDI-styrdon, pulsgivare eller tändspole oxiderad
–
Rengör stickkontakten och behandla den med
kontaktsprej.
Vatten i förgasaren eller igensatta
munstycken
–
Kontrollera/ställ in förgasarens komponenter.
Tomgångsmunstycket igensatt
–
Inställningsskruven på förgasaren
felaktigt inställd
–
Defekt tändstift
–
Byt ut tändstiftet.
Tändsystemet defekt
–
Kontrollera tändsystemet.
Förgasaren flödar över eftersom flottörnålen är smutsig eller sliten
–
Kontrollera/ställ in förgasarens komponenter.
Lösa förgasarmunstycken
–
Kontrollera/ställ in förgasarens komponenter.
Tändsystemet defekt
–
Kontrollera tändsystemet.
Bränsletillförseln avbruten
–
Kontrollera bränsletankavluftningen.
–
Rengör bränslekranen.
–
Kontrollera/ställ in förgasarens komponenter.
x
Kontrollera startmotorn. x
x(
s 89)
x
Motorn har ingen tomgång
Motorn kommer inte upp i varvtal
Motorn har för lite effekt
Specifikation
Elektrodavstånd tändstift
0,9 mm
x
x
Kontrollera/ställ in förgasarens komponenter. x
Förgasare - ställ in tomgång. x ( s 88)
x
x
x
x
x
Luftfiltret mycket smutsigt
–
Rengör luftfiltret och luftfilterboxen.
( s 54)
Avgassystemet är inte tätt, deformerat eller för lite glasfibergarnstoppning i slutdämparen
–
Kontrollera om avgassystemet är skadat.
–
Byt slutdämparens glasfibergarnstoppning.
( s 55)
Ventilernas spel för litet
–
Ställ in ventilernas spel.
Tändsystemet defekt
–
x
Kontrollera tändsystemet. x
x
x
FELSÖKNING
101
Fel
Möjlig orsak
Åtgärd
Motorn stannar eller det smäller i förgasaren
Bränslebrist
–
Vrid vredet  på bränslekranen till ON.
(Bild 500137-10 s 22)
–
Fyll på bränsle. (
Motorn suger in tjuvluft
–
Kontrollera att gummimuffarna och förgasaren
sitter fast.
För lite kylvätska i kylsystemet
–
Kontrollera att kylsystemet är tätt.
–
Kontrollera kylvätskenivån. (
För svag fartvind
–
Stäng av motorn när motorcykeln står stilla.
Kylarens lameller mycket smutsiga
–
Rengör kylarens lameller.
Skumbildning i kylsystemet
–
Tappa av kylvätskan.
–
Fyll på kylvätska.
s 86)
x
Motorn blir ovanligt varm
s 32)
x(
Veck i kylarslangen
–
x(
Byt kylarslangen. x
Termostat defekt
–
Kontrollera termostaten.
s 84)
s 85)
Specifikation
Öppningstemperatur: 70 °C
Defekt på kylarfläktsystemet
(EXC SIX DAYS, XC‑W SIX DAYS)
–
Kontrollera säkringen för kylarfläkten.
–
Kontrollera kylarfläkten.
–
Hög oljeförbrukning
Batteriet urladdat
x
Kontrollera termostaten. x
Veck i motoravluftningsslangen
–
Dra avluftningsslangen utan veck eller byt ut
slangen.
Motoroljenivån för hög
–
Kontrollera motoroljenivån. (
Motoroljan för tunnflytande (viskositet)
–
Byt motorolja och oljefilter, rengör motoroljesilen.
( s 91)
Kolv resp cylinder sliten
–
Bestäm kolvens/cylinderns monteringsspel.
Batteriet laddas inte av generatorn
–
Kontrollera laddningsspänningen.
–
Generator - Kontrollera ljus- och batterilindning.
s 91)
x
x
x
Hastighetsmätarens värden har raderats (klocka, stoppur, varvtider)
Oönskad strömförbrukare
–
Kontrollera viloströmmen.
Batteriet i hastighetsmätaren är tomt
–
Byt hastighetsmätarbatteriet. (
x
s 82)
x
TEKNISK INFORMATION - MOTOR
102
Typ
1-cylinder 4-takts bensinmotor, vätskekyld
Cylindervolym (alla 400-modeller)
393,4 cm³
Cylindervolym (alla 450-modeller)
449,3 cm³
Cylindervolym (alla 530-modeller)
510,4 cm³
Slag (alla 400-modeller)
55,5 mm
Slag (alla 450-modeller)
63,4 mm
Slag (alla 530-modeller)
72 mm
Diameter
95 mm
Kompression (alla 400-modeller)
11,1:1
Kompression (alla 450/530-modeller)
11,9:1
Tomgångsvarvtal
1 550… 1 650 v/min
Styrning
OHC, 4 ventiler styrda via vipparmar, drivning via kuggkedja
Ventildiameter insugning
39,5 mm
Ventildiameter utblåsning
31,7 mm
Ventilernas spel
Utblåsning vid: 20 °C
0,12… 0,17 mm
Insugning vid: 20 °C
0,10… 0,15 mm
Vevaxellager
2 spårkullager
Vevstakslager
Nållager
Kolvtappslager
Ingen lagerbussning - kolvbult med DLC-skikt
Kolv
Lättmetall, smidd
Kolvringar
1 kompressionsring, 1 oljering
Motorsmörjning
Cirkulationssmörjning med 2 rotorpumpar (motor) / 1 rotorpump
(växellåda)
Primärutväxling
33:76
Koppling
Lamellkoppling i oljebad / hydraulisk manövrering
Utväxlingsförhållande
1:ans växel
14:36
2:ans växel
17:32
3:ans växel
19:28
4:ans växel
22:26
5:ans växel
24:23
6:ans växel
26:21
Generator
12 V, 150 W
Tändsystem
Kontaktfritt styrt helelektroniskt tändsystem med digital tändningsreglering, typ Kokusan
Tändstift
NGK LKAR 8AI - 9
Elektrodavstånd tändstift
0,9 mm
Kylning
Vätskekylning, permanent cirkulation av kylvätskan genom en
vattenpump
Starthjälp
Elstart/kickstart
Påfyllningsvolym - motorolja
20.1
Motorolja
0,60 l
Motorolja (SAE 10W/50) (
s 113)
TEKNISK INFORMATION - MOTOR
103
Påfyllningsvolym - växellådsolja
20.2
Växellådsolja
0,90 l
Motorolja (SAE 10W/50) (
s 113)
Påfyllningsvolym - kylvätska
20.3
Kylvätska
0,95 l
Kylvätska (
s 113)
Kylvätska (färdigblandad) (
s 113)
TEKNISK INFORMATION - ÅTDRAGNINGSMOMENT MOTOR104
Skruv kabelhållare i generatorlocket
M4
4 Nm
Loctite® 243™
Oljemunstycke för kylning av kolven
M5
2 Nm
Loctite® 243™
Oljemunstycke för smörjning av
vipparmen
M5
2 Nm
Loctite® 243™
Skruv arreteringsspak
M5
6 Nm
Loctite® 243™
Skruv lagersäkring
M5
6 Nm
Loctite® 243™
Skruv oljepumplock
M5
6 Nm
Loctite® 222
Skruv pulsgivare
M5
6 Nm
Loctite® 243™
Avluftningsanslutning växellåda
M6
4 Nm
Loctite® 243™
Mutter vattenpumphjul
M6
8 Nm
Loctite® 243™
Skruv avgasrörets fläns
M6
10 Nm
–
Skruv cylinderhuvud
M6
10 Nm
–
Skruv fjäderfäste kickstart
M6
10 Nm
–
Skruv generatorlock
M6x25
10 Nm
–
Skruv generatorlock
M6x40
10 Nm
–
Skruv kamaxelns fästplåt
M6
10 Nm
Loctite® 243™
Skruv kopplingsfjäder
M6
10 Nm
–
Skruv kopplingslock
M6x25
10 Nm
–
Skruv kopplingslock
M6x30
10 Nm
–
Skruv mellanhjul
M6
10 Nm
Loctite® 243™
Skruv motorhölje
M6x60
10 Nm
–
Skruv motorhölje
M6x75
10 Nm
–
Skruv nivåkontroll växellådsolja
M6
8 Nm
–
Skruv oljefilterlock
M6
10 Nm
–
Skruv skydd för kamkedjan
M6
8 Nm
Loctite® 243™
Skruv spännskena för kamkedjan
M6
8 Nm
Loctite® 243™
Skruv startmotor
M6
10 Nm
–
Skruv statorinfästning
M6
10 Nm
Loctite® 243™
Skruv stoppstycke kickstart
M6
10 Nm
Loctite® 243™
Skruv styrskena för kamkedjan
M6
8 Nm
Loctite® 243™
Skruv vattenpumplock
M6x25
10 Nm
–
Skruv vattenpumplock
M6x55
10 Nm
–
Skruv ventillock
M6
10 Nm
–
Skruv vridmomentbegränsare
M6
10 Nm
Loctite® 243™
Skruv växelspak
M6
14 Nm
Loctite® 243™
Skruv växlingsarretering
M6
10 Nm
Loctite® 243™
Skruvpropp vakuumanslutning
M6
5 Nm
Loctite® 243™
Oljemunstycke för smörjning av vevstaken
M6x0,75
4 Nm
–
Skruvpropp oljekanal
M7
9 Nm
Loctite® 243™
Skruv vipparmslager
M7x1
15 Nm
–
Låsskruv vevaxelns fixering
M8
10 Nm
–
Skruv kickstart
M8
25 Nm
Loctite® 243™
Skruv framdrev
M10
60 Nm
Loctite® 243™
Skruvpropp oljekanal
M10
15 Nm
Loctite® 243™
Mutter balansaxel
M10x1
40 Nm
–
Skruv upplåsning av kamkedjans
spännare
M10x1
10 Nm
–
TEKNISK INFORMATION - ÅTDRAGNINGSMOMENT MOTOR105
Skruv cylinderhuvud
M10x1,25
Åtdragningsföljd:
Dra åt korsvis, börja med
den bakre skruven på kedjeschaktet.
1:a steget
10 Nm
2:a steget
30 Nm
3:e steget
50 Nm
Smord med motorolja
Mutter rotor
M12x1
60 Nm
–
Tändstift
M12x1,25
15… 20 Nm
–
Avtappningsskruv för växellådsoljan
med magnet
M12x1,5
20 Nm
–
Skruvpropp reglerventil oljetryck
M12x1,5
20 Nm
–
Skruvpropp SLS
M12x1,5
20 Nm
–
Skruvpropp vipparm
M14x1,25
20 Nm
–
Skruvpropp växellådsoljesil
M16x1,5
20 Nm
–
Skruvpropp för motoroljesil
M17x1,5
20 Nm
–
Mutter kopplingsmedbringare
M18x1,5
80 Nm
–
Mutter primärhjul
M20LHx1,5
100 Nm
Loctite® 243™
Låsskruv kamkedjans spännare
M24x1,5
30 Nm
–
TEKNISK INFORMATION - FÖRGASARE
alla 400-modeller
22.1
Förgasartyp
KEIHIN FCR-MX 39
Förgasarnummer
3900N
Nålposition
5:e positionen uppifrån
Reglerskruv för tomgångsblandningen
öppen
0,75 varv
Stoppläge pumpmembran
2,15 mm
Huvudmunstycke
180
Munstycksnål
OBDYU (OBDTQ)
Tomgångsmunstycke
42
Tomgångsluftmunstycke
100
Kallstartmunstycke
65 (85)
Läckagemunstycke
40
Ventilstopp
finns
450 EXC EU/AUS, 450 EXC SIX DAYS, 450 EXC Factory Edition EU
22.2
Förgasartyp
KEIHIN FCR-MX 39
Förgasarnummer
3900I
Nålposition
4:e positionen uppifrån
Reglerskruv för tomgångsblandningen
öppen
1,75 varv
Stoppläge pumpmembran
2,15 mm
Huvudmunstycke
180
Munstycksnål
OBDYU (OBDTQ)
Tomgångsmunstycke
40
Tomgångsluftmunstycke
100
Kallstartmunstycke
65 (85)
Läckagemunstycke
40
Stoppläge, slid
finns
450 XC-W SIX DAYS USA
22.3
Förgasartyp
KEIHIN FCR-MX 39
Förgasarnummer
3900L
Nålposition
1:a positionen uppifrån
Reglerskruv för tomgångsblandningen
öppen
1,75 varv
Stoppläge pumpmembran
2,15 mm
Huvudmunstycke
180
Munstycksnål
OBDTQ
Tomgångsmunstycke
40
Tomgångsluftmunstycke
100
Kallstartmunstycke
85
Läckagemunstycke
40
106
TEKNISK INFORMATION - FÖRGASARE
alla 530 EXC-modeller
22.4
Förgasartyp
KEIHIN FCR-MX 39
Förgasarnummer
3900J
Nålposition
5:e positionen uppifrån
Reglerskruv för tomgångsblandningen
öppen
1,5 varv
Stoppläge pumpmembran
2,15 mm
Huvudmunstycke
180
Munstycksnål
OBDZT (OBDTR)
Tomgångsmunstycke
40
Tomgångsluftmunstycke
100
Kallstartmunstycke
65 (85)
Läckagemunstycke
40
Stoppläge, slid
finns
530 XC-W SIX DAYS USA
22.5
Förgasartyp
KEIHIN FCR-MX 39
Förgasarnummer
3900M
Nålposition
1:a positionen uppifrån
Reglerskruv för tomgångsblandningen
öppen
2,0 varv
Stoppläge pumpmembran
2,15 mm
Huvudmunstycke
180
Munstycksnål
OBDTR
Tomgångsmunstycke
40
Tomgångsluftmunstycke
100
Kallstartmunstycke
85
Läckagemunstycke
40
107
TEKNISK INFORMATION - CHASSI
108
Ram
Centralrörram av krommolybdenstål
Gaffel
WP Suspension Up Side Down 4860 MXMA PA
Fjäderväg
fram
300 mm
bak
335 mm
Gaffeloffset (EXC EU/AUS)
20 mm
Gaffeloffset (EXC Factory Edition, EXC SIX DAYS)
19 mm
Gaffeloffset (XC‑W SIX DAYS)
Markering fram
18 mm
Markering bak
20 mm
Fjäderben
WP Suspension PDS 5018 DCC
Bromssystem
skivbromsar, bromsok flytande lagrade
Bromsskivor - diameter
fram
260 mm
bak
220 mm
Bromsskivor, slitagegräns
fram
2,5 mm
bak
3,5 mm
Däcktryck terräng
fram
1,0 bar
bak
1,0 bar
Däcktryck väg (alla EXC-modeller)
fram
1,5 bar
bak
2,0 bar
Sekundärutväxling (alla 400/450 EXC-modeller)
15:45 (13:52)
Sekundärutväxling (450 XC-W SIX DAYS USA)
13:52
Sekundärutväxling (530 XC-W SIX DAYS USA)
13:50
Sekundärutväxling (alla 530 EXC-modeller)
15:45 (13:50)
Kedja
5/8 x 1/4"
Tillgängliga bakdrev
38, 40, 42, 45, 48, 49, 50, 51, 52
Styrhuvudvinkel
63,5°
Hjulbas
1 475±10 mm
Sitthöjd utan last
985 mm
Markfrigång utan last
380 mm
Vikt utan bränsle ca (alla EXC-modeller)
113,9 kg
Vikt utan bränsle ca (XC‑W SIX DAYS)
112,2 kg
Maximal tillåten axellast fram
145 kg
Maximal tillåten axellast bak
190 kg
Maximal tillåten totalvikt
335 kg
Batteri
YTX5L-BS
Batterispänning: 12 V
Märkkapacitet: 4 Ah
underhållsfri
Säkring
58011109105
5A
Säkring
58011109110
10 A
TEKNISK INFORMATION - CHASSI
109
Lampor
23.1
Strålkastare
S2 / sockel BA20d
12 V
35/35 W
Positionsljus
W5W / sockel W2,1x9,5d
12 V
5W
Kontrollampor (alla EXC-modeller)
W2,3W / sockel W2x4,6d
12 V
2,3 W
Körriktningsvisare (alla EXC-modeller)
R10W / sockel BA15s
12 V
10 W
Broms-/bakljus
LED
Nummerskyltsbelysning (alla
EXC-modeller)
W5W / sockel W2,1x9,5d
12 V
5W
Giltighet
Däck, fram
Däck, bak
(alla EXC-modeller)
90/90 - 21 M/C 54M M+S TT
Metzeler MCE 6 DAYS EXTREME
140/80 - 18 M/C 70M M+S TT
Metzeler MCE 6 DAYS EXTREME
(XC‑W SIX DAYS)
80/100 - 21 51M TT
Bridgestone M59
110/100 - 18 64M TT
Bridgestone M402
Däck
23.2
För ytterligare information, se avsnittet Service på:
http://www.ktm.com
Påfyllningsvolym - bränsle
23.3
Volym bränsletank, totalt ca
(alla EXC-modeller)
9,5 l
Högoktanigt bränsle, blyfritt (RON 95) (
s 113)
Volym bränsletank, totalt ca
(XC‑W SIX DAYS)
9,2 l
Högoktanigt bränsle, blyfritt (RON 95) (
s 113)
Bränslereserv ca
2l
TEKNISK INFORMATION - GAFFEL
110
Gaffelns artikelnummer
14.18.7J.06
Gaffel
WP Suspension Up Side Down 4860 MXMA PA
Kompressionsdämpning
Komfort
26 klickningar
Standard
22 klickningar
Sport
18 klickningar
Returdämpning
Komfort
24 klickningar
Standard
20 klickningar
Sport
20 klickningar
Fjäderlängd med förspänningshylsa/förspänningshylsor
510 mm
Fjäderkonstant
Vikt förare: 65… 75 kg
4,4 N/mm
Vikt förare: 75… 85 kg
4,6 N/mm
Vikt förare: 85… 95 kg
4,8 N/mm
Luftkammarlängd
110+20
mm
−30
Fjäderförspänning - Preload Adjuster
Komfort
0 varv
Standard
2 varv
Sport
4 varv
Gaffellängd
Gaffelolja per gaffelben
940 mm
626 ml
Gaffelolja (SAE 5) (
s 113)
TEKNISK INFORMATION - FJÄDERBEN
Fjäderbenets artikelnummer
12.18.7J.06
Fjäderben
WP Suspension PDS 5018 DCC
111
Kompressiondämpning, låg hastighet
Komfort
22 klickningar
Standard
20 klickningar
Sport
15 klickningar
Kompressionsdämpning, hög hastighet
Komfort
2 varv
Standard
1,5 varv
Sport
1,25 varv
Returdämpning
Komfort
26 klickningar
Standard
24 klickningar
Sport
22 klickningar
Fjäderförspänning
9 mm
Fjäderkonstant
Vikt förare: 65… 75 kg
69 N/mm
Vikt förare: 75… 85 kg
72 N/mm
Vikt förare: 85… 95 kg
76 N/mm
Fjäderlängd
250 mm
Gastryck
10 bar
Statiskt häng
35 mm
Häng under körning
105 mm
Monteringslängd
411 mm
Stötdämparolja
Stötdämparolja (SAE 2,5) (50180342S1) (
s 114)
TEKNISK INFORMATION - ÅTDRAGNINGSMOMENT CHASSI112
Ekernippel framhjul
M4,5
5… 6 Nm
–
Ekernippel bakhjul
M5
5… 6 Nm
–
Skruv spoiler på bränsletanken
(XC‑W SIX DAYS)
M5x12
1,5 Nm
–
Skruv bromsskiva bak
M6
14 Nm
Loctite® 243™
Skruv bromsskiva fram
M6
14 Nm
Loctite® 243™
Skruv kedjeskydd
M6
6 Nm
Loctite® 243™
Skruv kulled tryckstång på fotbromscylindern
M6
10 Nm
–
Skruv ställring fjäderben
M6
5 Nm
–
Övriga muttrar chassi
M6
15 Nm
–
Övriga skruvar chassi
M6
10 Nm
–
Mutter bakdrevsskruv
M8
35 Nm
Loctite® 2701
Mutter däcklås
M8
10 Nm
–
Skruv axelklämma
M8
15 Nm
–
Skruv bromsok fram
M8
25 Nm
Loctite® 243™
Skruv gaffelkrona nedtill
(EXC Factory Edition, EXC SIX DAYS,
XC‑W SIX DAYS)
M8
12 Nm
–
Skruv gaffelkrona nedtill
(EXC EU/AUS)
M8
15 Nm
–
Skruv gaffelkrona upptill
(EXC Factory Edition, EXC SIX DAYS,
XC‑W SIX DAYS)
M8
17 Nm
–
Skruv gaffelkrona upptill
(EXC EU/AUS)
M8
20 Nm
–
Skruv gaffelrör upptill
(EXC Factory Edition, EXC SIX DAYS,
XC‑W SIX DAYS)
M8
17 Nm
Loctite® 243™
Skruv gaffelrör upptill (EXC EU/AUS)
M8
20 Nm
–
Skruv glidstycke för kedja
M8
15 Nm
–
Skruv klämelement
M8
20 Nm
–
Skruv motorstag
M8
33 Nm
–
Skruv ramutliggare
M8
35 Nm
Loctite® 2701
Skruv sidostödinfästning
M8
40 Nm
Loctite® 2701
Övriga muttrar chassi
M8
30 Nm
–
Övriga skruvar chassi
M8
25 Nm
–
Skruv motorfäste
M10
60 Nm
–
Skruv styrhållare
M10
40 Nm
Loctite® 243™
Övriga muttrar chassi
M10
50 Nm
–
Övriga skruvar chassi
M10
45 Nm
–
Skruv fjäderben nedtill
M12
80 Nm
Loctite® 2701
Skruv fjäderben upptill
M12
80 Nm
Loctite® 2701
Mutter sadelfastsättning
M12x1
20 Nm
–
Mutter vingbult
M16x1,5
100 Nm
–
Inskruvningsstuts kylsystem
M20x1,5
12 Nm
Loctite® 243™
Mutter hjulaxel bak
M20x1,5
80 Nm
–
Skruv styrhuvud nedtill
(XC‑W SIX DAYS)
M20x1,5
60 Nm
Loctite® 243™
Skruv styrhuvud upptill
M20x1,5
10 Nm
–
Skruv hjulaxel fram
M24x1,5
45 Nm
–
BRÄNSLEN, VÄTSKOR OCH OLJOR
113
Bromsvätska DOT 4 / DOT 5.1
enligt
– DOT
Specifikation
– Använd endast bromsvätska som motsvarar den angivna standarden (se uppgifter på behållaren) och har motsvarande egenskaper. KTM rekommenderar produkter från Castrol och Motorex®.
Leverantör
Castrol
– RESPONSE BRAKE FLUID SUPER DOT 4
Motorex®
– Brake Fluid DOT 5.1
Gaffelolja (SAE 5)
enligt
– SAE (
s 117) (SAE 5)
Specifikation
– Använd endast oljor som uppfyller angivna standarder (se uppgifter på behållaren) och har motsvarande egenskaper. KTM
rekommenderar produkter från Motorex®.
Leverantör
Motorex®
– Racing Fork Oil
Högoktanigt bränsle, blyfritt (RON 95)
enligt
– DIN EN 228 (RON 95)
Kylvätska
Specifikation
– Använd endast lämplig kylvätska (även i varma länder). Dåliga frostskyddsmedel kan förorsaka korrosion och skumbildning. KTM
rekommenderar produkter från Motorex®.
Blandningsförhållande
Frostskydd: −25… −45 °C
50 % korrosions-/frostskyddsmedel
50 % destillerat vatten
Kylvätska (färdigblandad)
Frostskydd
−40 °C
Leverantör
Motorex®
– Anti Freeze
Motorolja (SAE 10W/50)
enligt
– JASO T903 MA (
–
SAE (
s 117)
s 117) (SAE 10W/50)
Specifikation
– Använd endast motoroljor som motsvarar angivna standarder (se uppgifter på behållaren) och har motsvarande egenskaper.
KTM rekommenderar produkter från Motorex®.
Helsyntetisk motorolja
Leverantör
Motorex®
– Cross Power 4T
BRÄNSLEN, VÄTSKOR OCH OLJOR
Stötdämparolja (SAE 2,5) (50180342S1)
enligt
– SAE (
s 117) (SAE 2,5)
Specifikation
– Använd endast oljor som uppfyller angivna standarder (se uppgifter på behållaren) och har motsvarande egenskaper.
114
ÖVRIGA MEDEL
Högvisköst smörjfett
Specifikation
– KTM rekommenderar produkter från SKF®.
Leverantör
SKF®
– LGHB 2
Kedjerengöringsmedel
Specifikation
– KTM rekommenderar produkter från Motorex®.
Leverantör
Motorex®
– Chain Clean
Kedjesprej offroad
Specifikation
– KTM rekommenderar produkter från Motorex®.
Leverantör
Motorex®
– Chainlube Offroad
Långtidsfett
Specifikation
– KTM rekommenderar produkter från Motorex®.
Leverantör
Motorex®
– Bike Grease 2000
Olja för luftfilter av skumplast
Specifikation
– KTM rekommenderar produkter från Motorex®.
Leverantör
Motorex®
– Twin Air Liquid Bio Power
Rengörings- och skyddsmedel för metall och gummi
Specifikation
– KTM rekommenderar produkter från Motorex®.
Leverantör
Motorex®
– Protect & Shine
Rengöringsmedel för luftfilter
Specifikation
– KTM rekommenderar produkter från Motorex®.
Leverantör
Motorex®
– Twin Air Dirt Bio Remover
Rengöringsmedel för motorcykel
Specifikation
– KTM rekommenderar produkter från Motorex®.
Leverantör
Motorex®
– Moto Clean 900
115
ÖVRIGA MEDEL
Rengöringsmedel och polermedel för glänsande och matta lacker, metall- och plastytor
Specifikation
– KTM rekommenderar produkter från Motorex®.
Leverantör
Motorex®
– Clean & Polish
Universal oljesprej
Specifikation
– KTM rekommenderar produkter från Motorex®.
Leverantör
Motorex®
– Joker 440 Synthetic
116
STANDARDER
117
SAE
SAE-viskositetsklasserna har framtagits av Society of Automotive Engineers och delar in oljor efter deras viskositet. Viskositeten
beskriver bara en oljas egenskap och ger ingen upplysning om kvaliteten.
JASO T903 MA
Olika tekniska utvecklingstendenser ledde till en egen specifikation för fyrtaktsmotorcyklar - standarden JASO T903 MA. I fyrtaktsmotorcyklar användes tidigare motoroljor för personbilar eftersom det saknades en egen specifikation för motorcyklar. För bilmotorer
är långa underhållsintervaller viktiga. För motorcykelmotorer är högt effektutbyte och höga varvtal viktigt. I de flesta motorcyklarna
används motoroljan för smörjning av transmissionen och kopplingen. Standarden JASO MA tar hänsyn till dessa speciella krav.
INDEXFÖRTECKNING
118
INDEXFÖRTECKNING
A
Arbetsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Avsedd användning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
B
Bakdrev
kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Bakhjul
demontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Batteri
demontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
laddning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Blinkersomkopplare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Bromsbelägg
byte i bakbromsen . .
byte i frambromsen .
kontroll i bakbromsen
kontroll i frambromsen
....
....
....
...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
70
67
70
66
Bromshandtag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
inställning av spel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
inställning av utgångsläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kontroll av spel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
64
64
64
Bromsskivor
kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Bromsvätska
påfyllning för bakbromsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
påfyllning för frambromsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Bromsvätskenivå
bakbromskontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
frambromskontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Bränslekran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Bränslen, vätskor och oljor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Bränsletank
demontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
C
Chassinummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Choke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 22
D
Dragning av gasvajern
kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Däckens skick
kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Däcktryck
kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
E
Ekerspänning
kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Elstartknapp
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
F
Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100-101
Fjäderben
demontering . . . . . . . . . . . . .
kontroll av hänget under körning
kontroll av statiskt häng . . . . .
montering . . . . . . . . . . . . . . .
..
.
..
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
52
38
38
52
Fjäderförspänning
inställning av fjäderben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
inställning av gaffel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Fordonsbild
sett bakifrån, höger sida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
sett framifrån, vänster sida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Fotbromspedal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
inställning av utgångsläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
kontroll av spel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Framdrev
kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Framhjul
demontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Frostskydd
kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Främre skärm fram
montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Förgasare
inställning av tomgång . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
tomgång . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
tömning av flottörkammaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Förvaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
G
Gaffelben
avluftning . . . . . . . . . . . .
demontering . . . . . . . . . .
kontroll av grundinställning
montering . . . . . . . . . . . .
rengöring av dammtätningar
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
43
44
40
45
43
Gaffeloffset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
inställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Gaffelskydd
demontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Gashandtag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Gasvajer, spel
inställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Grundinställning chassi
kontroll av inställning med aktuell förarvikt . . . . . . . . . . 36
H
Hastighetsmätare
batteribyte . . . . . . . . . . . . . . . . .
funktionsbeskrivning . . . . . . . . . .
inställning . . . . . . . . . . . . . . . . .
inställning av kilometer/engelsk mil
inställning av klockan . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
82
14
16
15
16
INDEXFÖRTECKNING
Huvudsäkring
demontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Häng under körning
inställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
I
Idrifttagande
anvisningar för det första idrifttagandet . . . . . . . . . . . . 25
efter förvaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
kontroll- och skötselarbeten inför varje idrifttagande . . . 30
K
Kedja
kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Kedjans spänning
inställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Kedjespänning
kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Kedjestyrning
inställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
119
Motor
inkörning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Motorcykel
borttagning från mc-lyften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
uppallning på mc-lyft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Motornummer
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Motorolja
avtappning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
byte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
påfyllning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Motoroljenivå
kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Motoroljesil
rengöring
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
N
Nedre gaffelkrona
demontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46, 48
montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47, 49
Nyckelnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Nödavstängningsknapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Kickstart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
O
Kompressiondämpning låg hastighet
inställning av fjäderben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Kompressionsdämpning
inställning av gaffel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Oljefilter
byte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
demontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Kompressionsdämpning, hög hastighet
inställning av fjäderben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Oljenivå i växellådan
kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Koppling
byte av vätska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
kontroll av vätskenivå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
R
Kopplingshandtag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
inställning av utgångsläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Kortslutningsknapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-13
Kylsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97-98
Reservdelar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Returdämpning
inställning av fjäderben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
inställning av gaffel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
S
Kylvätska
avtappning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
påfyllning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Sadel
borttagning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Kylvätskenivå
kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Service . . . . . . . . . . . .
Serviceschema . . . . . .
Sidostöd . . . . . . . . . . .
Signalhornsknapp . . . .
Skydd inför vinterkörning
L
Ljusomkopplare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-14
Luftfilter
demontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Luftfilterbox
rengöring
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Luftfilterboxens skydd
demontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
M
Miljö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... 6
34-35
. . 23
. . 13
. . 98
Skärm fram
demontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Slutdämpare
byte av glasfibergarnstoppningen . . . . . . . . . . . . . . . . 55
demontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Starta motorcykeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Strålkastare
inställning av räckvidd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Strålkastarinställning
kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
INDEXFÖRTECKNING
120
Strålkastarlampa
byte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Strålkastarmask med strålkastare
demontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Styrets läge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
inställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Styrhuvudets lager
smörjning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Styrhuvudets lagerspel
inställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Styrning
låsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
upplåsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Svåra förhållanden
torr sand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
våt sand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Svåra körförhållanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
leriga partier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
låg temperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
snö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
våta partier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
28
29
29
28
Svårare förhållanden
hög temperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
långsam körning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Säkring
demontera huvudsäkringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
montera huvudsäkringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
på kylarfläkten, byte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
T
Tanka
bränsle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Tanklock
stängning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
öppning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Teknisk information
chassi . . . . . . . . . . . . . . .
fjäderben . . . . . . . . . . . .
förgasare . . . . . . . . . . . .
gaffel . . . . . . . . . . . . . . .
motor . . . . . . . . . . . . . . .
åtdragningsmoment chassi
åtdragningsmoment motor .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
108-109
. . . 111
106-107
. . . 110
102-103
. . . 112
104-105
Tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Typskylt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
V
Växellådsolja
avtappning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
byte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
påfyllning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Växellådsoljesil
rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Växelspak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
inställning av utgångsläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
kontroll av utgångsläget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Ö
Översikt kontrollampor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
*3211690sv*
3211690sv
09/2010
Foto: Mitterbauer
KTM-Sportmotorcycle AG
5230 Mattighofen/Österrike
http://www.ktm.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement