KTM RC 200 EU 2020 Sport Bike คู่มือการใช้

KTM RC 200 EU 2020 Sport Bike คู่มือการใช้
คูมือผูใช 2020
RC 200
หมายเลขสินคา 3214115th
ลูกคา KTM ที่เคารพ
เราขอแสดงความยินดีเปนอยางยิง่ ทีท
่ านไดตด
ั สินใจเลือกรถมอเตอรไซค KTM ตอนนีค
้ ณ
ุ เปนเจาของรถจักรยานยนตลาํ้ สมัย
และมีความปราดเปรียวสปอรต ซึง่ จะมอบความพึงพอใจแกคณ
ุ หากไดรบ
ั การดูแลรักษาทีเ่ หมาะสม
ลูกคา KTM ที่เคารพ
เราขอใหทานสนุกกับการขับขีแ
่ ละขับขีอ
่ ยางปลอดภัย!
โปรดปอนหมายเลขซีรย
ี ของรถคุณ
หมายเลขตัวถังรถ (
หมายเลขเครือ
่ ง(
เลขกุญแจ (
หนา 24)
ตราประทับรานคา
หนา 25)
หนา 25)
คูมอ
ื การใชงานฉบับนีม
้ ค
ี วามทันสมัยเทากับสถานะในชวงเวลาทีต
่ พ
ี ม
ิ พ ขอมูลอาจมีความคลาดเคลือ
่ น ซึง่ จากการพัฒนาดาน
โครงสราง
ขอมูลทัง้ หมดไมมข
ี อผูกมัด KTM Sportmotorcycle GmbH ขอสงวนสิทธิใ
์ นการเปลีย
่ นแปลงขอกําหนดทางเทคนิค ราคา
สี รูปลักษณ วัสดุ การใหบริการ โครงสราง อุปกรณและอืน
่ ๆ โดยไมตองแจงใหทราบ และไมจาํ เปนตองระบุสาเหตุ หรือยก
เลิกโดยไมมก
ี ารทดแทน หรือปรับเปลีย
่ นรูปแบบรุนอุปกรณใหเขากับสภาพทองถิน
่ รวมทัง้ การผลิตรุนพิเศษโดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา KTM ไมขอรับผิดชอบตอวิธก
ี ารจัดสง ความแตกตางจากภาพตัวอยางและคําอธิบาย รวมทัง้ ขอผิดพลาดในการ
พิมพและการเขาใจผิด โมเดลในภาพอาจมีอป
ุ กรณตกแตงพิเศษซึง่ ไมไดมาพรอมกับชุดจําหนายมาตรฐาน
© 2019 KTM Sportmotorcycle GmbH, Mattighofen ออสเตรีย
สงวนสิทธิ์
*3214115th*
3214115th
11/2019
ลูกคา KTM ที่เคารพ
หามพิมพซาํ้ แมเพียงสวนหนึง่ หรือทําการคัดลอกในรูปแบบตางๆ โดยไมไดรบ
ั อนุญาตเปนลายลักษณอก
ั ษรจากเจาของลิขสิทธิ์
เทานัน
้
ISO 9001(12 100 6061)
จากมาตรฐานในการบริหารจัดการคุณภาพสากล ISO 9001 KTM ใชกระบวนการในการรับกระกันคุณภาพมา
ใชเพือ
่ เพิม
่ คุณภาพของผลิตภัณฑใหอยูในระดับสูงสุดเทาทีเ่ ปนไปได
จัดทําโดย: TÜV Management Service
KTM Sportmotorcycle GmbH
Stallhofnerstraße 3
5230 Mattighofen, ออสเตรีย
ใชเอกสารฉบับนีส
้ าํ หรับรุนตอไปนี้
RC 200 EU (F5103T1, F5103T1L)
RC 200 AR (F5142T1)
RC 200 CO (F5141T1)
RC 200 MY (F5189T1)
RC 200 PH (F5182T1)
RC 200 TH (F5183T1)
2
สารบัญ
1
สารบัญ
2
วิธก
ี ารนําเสนอ ..................................................... 9
1.1
สัญลักษณทใ
ี่ ช ........................................ 9
1.2
การจัดรูปแบบทีใ
่ ช ................................. 10
2.2
ขอบงชีก
้ ารใชงาน - วัตถุประสงคการใช
งาน ...................................................... 11
การใชผด
ิ วัตถุประสงค ............................ 11
2.3
2.4
2.5
คําชีแ
้ จงเรือ
่ งความปลอดภัย .................... 11
ระดับอันตราย และ สัญลักษณ ................. 12
คําเตือนกอนการดําเนินงาน .................... 13
2.6
2.7
การใชงานทีป
่ ลอดภัย ............................. 13
ชุดปองกัน ............................................. 15
2.8
เงือ
่ นไขการทํางาน................................. 15
2.9
2.10
สิง่ แวดลอม ............................................ 16
คูมอ
ื ผูใช ............................................... 16
ขอมูลสําคัญ ....................................................... 17
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
ใบรับประกัน, การรับประกัน ....................
วัสดุใชงาน, สารเสริม .............................
อะไหล อุปกรณเสริม...............................
การบริการ ............................................
ภาพ .....................................................
บริการลูกคา ..........................................
17
17
17
18
18
18
มุมมองรถ........................................................... 20
4.1
4.2
คําแนะนําดานความปลอดภัย ............................... 11
2.1
3
4
5
6
มุมมองรถดานหนาซาย (ภาพ
สัญลักษณ) ............................................ 20
มุมมองรถ ดานหลัง ดานขวา (ภาพ
สัญลักษณ) ............................................ 22
หมายเลขรุน....................................................... 24
5.1
5.2
หมายเลขตัวถังรถ .................................. 24
ปายรุน .................................................. 24
5.3
5.4
หมายเลขเครือ
่ ง ..................................... 25
เลขกุญแจ ............................................. 25
อุปกรณใชงาน ................................................... 26
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
คันคลัตช...............................................
คันเบรคมือ ............................................
ปลอกแฮนด ...........................................
ปุมแตร..................................................
สวิตชไฟ ...............................................
ปุมไฟกระพริบไฟหนา ............................
26
26
27
27
28
28
6.7
6.8
6.9
ปุมไฟเลีย
้ ว ............................................ 29
สวิตชหยุดฉุกเฉิน................................... 29
ปุมสตารท ............................................. 30
6.10
6.11
สวิตชกญ
ุ แจและล็อกบังคับเลีย
้ ว............... 30
ล็อคแฮนดบาร ....................................... 31
3
สารบัญ
7
4
6.12
ปลดล็อคพวงมาลัย ................................. 32
7.13
การแสดงผล TRIP 2.............................. 56
6.13
เปดฝาปดถังนํา้ มันเชือ
้ เพลิง ..................... 32
7.14
เมนู เวลาขับ/ความเร็วเฉลีย
่ ..................... 57
6.14
ปดฝาปดถังนํา้ มันเชือ
้ เพลิง ...................... 35
7.15
6.15
กุญแจเบาะนัง่ ........................................ 36
เมนู ความเร็วเฉลีย
่ /อัตราการสิน
้ เปลือง
เฉลีย
่ 1 ................................................. 57
6.16
เครือ
่ งมือประจํารถ.................................. 36
7.16
6.17
แฮนดกริป
๊ ............................................. 37
เมนู อัตราการสิน
้ เปลืองเฉลีย
่ 1/อัตรา
การสิน
้ เปลืองเฉลีย
่ 2 .............................. 58
6.18
6.19
6.20
ทีว
่ างเทาของผูซอนทาย.......................... 37
คันเกียร ................................................ 38
คันเบรคเทา ........................................... 39
7.17
6.21
ขาตัง้ .................................................... 39
7.18
7.19
เมนู อัตราการสิน
้ เปลืองเฉลีย
่ 2/การบริ
การ ...................................................... 59
เมนู การบริการ/พิสย
ั .............................. 60
เมนู พิสย
ั /เวลาขับ .................................. 61
7.20
ตัง้ คากิโลเมตรหรือไมล ........................... 61
7.21
ตัง้ เวลา ................................................. 63
7.22
ตัง้ คารอบเกียร RPM1 ............................ 64
7.23
ตัง้ คารอบเกียร RPM2 ............................ 65
แผงหนาปด ........................................................ 41
7.1
7.2
7.3
7.4
อุปกรณ Combi .....................................
การเปดใชงานและทดสอบ ......................
คําเตือน ................................................
ไฟแสดงสถานะ......................................
41
42
43
47
7.5
7.6
ไฟเปลีย
่ นเกียร ....................................... 49
หนาจอ ................................................. 50
7.7
หนาจอแสดงระดับนํา้ มันเชือ
้ เพลิง ............ 51
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
การแสดงอุณหภูมน
ิ าํ้ หลอเย็น ..................
ปุมฟงกชน
ั .............................................
การแสดงผล TRIP F .............................
การแสดงผล ODO.................................
การแสดงผล TRIP 1..............................
52
53
54
55
55
8
การเริม
่ ใชงาน.................................................... 67
8.1
8.2
8.3
9
คําแนะนําในการเริม
่ ตนใชงาน ................ 67
รันอิน ................................................... 69
โหลดรถ................................................ 69
คําแนะนําในการขับ ............................................ 72
9.1
งานตรวจสอบและงานดูแลรักษากอนการ
เริม
่ ตนใชงานแตละครัง้ ........................... 72
9.2
ขัน
้ ตอนสตารท....................................... 73
สารบัญ
10
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
ออกตัว ..................................................
การสตารท การขับ .................................
เบรกลดความเร็ว ....................................
หยุด จอด ..............................................
การขนสง ..............................................
9.8
เติมนํา้ มัน .............................................. 84
แผนการบริการ .................................................. 87
10.1
10.2
10.3
11
12
75
75
79
81
83
ขอมูลเพิม
่ เติม ........................................ 87
งานบังคับ .............................................. 87
งานแนะนํา ............................................ 90
กําหนดคาเพลารถ .............................................. 91
11.1
ตัง้ คาสตรัทปรับเกลียวของโชค
11.2
ตัง้ คาคันเกียร ........................................ 92
............ 91
งานบํารุงรักษา แชสซี ......................................... 94
12.1
ใชอป
ุ กรณยก ยกจักรยานยนตขน
ึ้ ทาง
ดานหลัง................................................ 94
12.2
ยกมอเตอรไซคลงจากเครือ
่ งยก ดาน
หลัง ...................................................... 94
12.3
ยกรถจักรยานยนตขน
ึ้ ดวยเครือ
่ งยกดาน
หนา ..................................................... 95
12.4
12.6
12.7
ยกมอเตอรไซคลงจากเครือ
่ งยกดาน
หนา ..................................................... 97
ทําความสะอาดปลอกกันฝุนของขา
ตะเกียบ................................................. 98
ถอดเบาะคนขับออก.............................. 100
ประกอบเบาะคนขับ .............................. 101
12.8
ถอดเบาะนัง่ ซอนทายออก...................... 101
12.9
12.10
12.11
12.12
ประกอบเบาะนัง่ ซอนทาย ......................
ตรวจสอบความสกปรกของโซ ...............
ทําความสะอาดโซ ................................
ตรวจสอบความตึงของโซ ......................
12.5
102
104
104
106
12.13 ตัง้ คาแรงตึงโซ .................................... 108
12.14 ตรวจสอบโซ ลอโซ และเฟองโซ ............ 110
12.15 ถอดฝาปดแบตเตอรีอ
่ อก ....................... 112
12.16
12.17
12.18
12.19
ประกอบฝาปดแบตเตอรี่ ........................
ถอดประกอบกันชนหนา ........................
ประกอบสปอยเลอรหนา ........................
ถอดประกอบฝาครอบขางตัวถัง ดาน
ซาย ................................................
12.20 ประกอบฝาครอบขางตัวถัง ดาน
ซาย ................................................
12.21 ถอดประกอบฝาครอบขางตัวถัง ดาน
ขวา ................................................
114
114
117
119
120
122
5
สารบัญ
12.22 ประกอบฝาครอบขางตัวถัง ดาน
ขวา ................................................ 123
12.23 ถอดบังโคลนดานหนาออก .................... 124
12.24 ประกอบบังโคลนดานหนาเขา ................ 124
13
14
ระบบเบรก ....................................................... 125
14.6
14.7
15
ตรวจสอบยางกันสะเทือนของดุมลอ
หลัง ................................................ 148
ตรวจสอบสภาพยาง.............................. 150
ตรวจสอบแรงดันลมยาง ........................ 152
ระบบไฟฟา ...................................................... 154
13.1
ตรวจสอบดิสกเบรก .............................. 125
15.1
ถอดแบตเตอรี่ 12 V
13.2
ตรวจสอบระดับนํา้ มันเบรกของเบรกลอ
หนา ................................................... 126
15.2
ประกอบแบตเตอรี่ 12 V
13.3
13.4
เติมนํา้ มันเบรกของเบรกลอหนา ......... 127
ตรวจสอบจานเบรคของเบรคลอหนา ...... 130
15.3
ชารจแบตเตอรี่ 12 V
15.4
เปลีย
่ นฟวสของโหลดแตละตัว ............... 160
13.5
ตรวจสอบระดับนํา้ มันเบรกของเบรกลอ
หลัง .................................................... 131
15.5
เปลีย
่ นหลอดไฟตํา่ ............................... 163
15.6
เปลีย
่ นหลอดไฟสูง ............................... 165
15.7
ตรวจสอบการตัง้ คาไฟหนา-ไฟตํา่ .......... 167
15.8
ตรวจสอบการตัง้ คาไฟหนา-ไฟสูง .......... 169
15.9
ตัง้ คาระยะการสองแสงไฟหนา-ไฟตํา่ ..... 170
13.6
13.7
เติมนํา้ มันเบรกของเบรกลอหลัง ......... 132
ตรวจสอบผาเบรกของเบรกลอหลัง ......... 135
13.8
ตรวจสอบระยะวางคันเหยียบทีค
่ น
ั เบรค
เทา ..................................................... 136
13.9
ตัง้ ระยะวางคันเหยียบของคันเบรก
เทา ................................................. 138
ลอ ยาง............................................................ 140
14.1
14.2
14.3
14.4
6
14.5
ถอดประกอบลอหนา .........................
ประกอบลอหนา ................................
ถอดประกอบลอหลัง ..........................
ประกอบลอหลัง ................................
140
141
143
145
.......................... 154
.................... 156
........................ 157
15.10 ตัง้ คาระยะการสองแสงไฟหนา-ไฟสูง ..... 171
15.11 ปลัก
๊ วินจ
ิ ฉัย ......................................... 172
15.12 ACC1 และ ACC2 ดานหนา ................. 172
16
ระบบหลอเย็น ................................................... 173
16.1
ระบบหลอเย็น ...................................... 173
16.2
ตรวจสอบระดับนํา้ ยาหลอเย็นในภาชนะ
สรางสมดุล .......................................... 175
สารบัญ
17
16.3
ตรวจสอบสารปองกันการเยือกแข็งและ
ระดับนํา้ ยาหลอเย็น .............................. 176
16.4
16.5
ถายนํา้ ยาหลอเย็น ............................ 179
เติม/ระบายอากาศระบบหลอเย็น ........ 182
16.6
เปลีย
่ นนํา้ ยาหลอเย็น
19
การจัดเก็บ ....................................................... 204
20.1
การจัดเก็บ ........................................... 204
20.2
การเริม
่ ตนใชงานหลังจากการจัดเก็บ ..... 206
........................ 184
21
การคนหาขอผิดพลาด....................................... 207
กําหนดคาเครือ
่ งยนต ........................................ 189
22
ขอมูลทางเทคนิค .............................................. 210
17.1
17.2
17.3
17.4
18
20
ตรวจสอบระยะหลวมของสายคันเรง .......
ปรับระยะหลวมของสายคันเรง ...........
ตรวจสอบความเนือยของคันคลัตช .........
ปรับระยะความเนือยของคันคลัตช ......
189
190
190
192
งานบริการ เครือ
่ งยนต ...................................... 193
18.1
ตรวจสอบระดับนํา้ มันเครือ
่ ง................... 193
18.2
เปลีย
่ นกรองนํา้ มันเครือ
่ งและตะแกรง
กรองนํา้ มันเครือ
่ ง ทําความสะอาด
ตะแกรงกรองนํา้ มันเครือ
่ ง ................. 194
18.3
เติมนํา้ มันเครือ
่ ง ................................... 197
ทําความสะอาดมอเตอรไซค .................. 199
งานตรวจสอบและดูแลรักษาสําหรับการ
ใชงานในหนาหนาว............................. 202
เครือ
่ งยนต .......................................... 210
22.2
22.3
แรงบิดในการขัน เครือ
่ งยนต ................. 211
ปริมาณการเติม .................................... 215
22.3.1
นํา้ มันเครือ
่ ง .................................... 215
22.3.2
นํา้ ยาหลอเย็น ................................. 215
22.3.3
22.4
22.5
22.6
22.7
22.8
22.9
การทําความสะอาด การดูแลรักษา...................... 199
19.1
19.2
22.1
นํา้ มันเชือ
้ เพลิง ................................
แชสซี .................................................
ระบบไฟฟา .........................................
ยาง ....................................................
ตะเกียบ...............................................
สปริงสตรัท ..........................................
แรงบิดในการขัน แชสซี .......................
216
216
218
219
219
220
220
23
วัสดุสน
ิ้ เปลือง ................................................... 227
24
สารชวย .......................................................... 231
25
มาตรฐาน......................................................... 233
7
สารบัญ
26
ดัชนีศพ
ั ทเทคนิค .............................................. 234
27
ดัชนีคาํ ยอ ....................................................... 235
28
สารบัญสัญลักษณ ............................................. 236
28.1
สัญลักษณสเี หลืองและสม ...................... 236
28.2
สัญลักษณสเี ขียวและนํา้ เงิน................... 236
ดัชนี........................................................................ 237
8
วิธีการนําเสนอ 1
1.1
สัญลักษณที่ใช
ตอไปนีจ
้ ะเปนการอธิบายสัญลักษณทใ
ี่ ช
แสดงการตอบสนองทีค
่ าดหวัง (เชน ของขัน
้ ตอนงานหรือฟงกชน
ั )
แสดงการตอบสนองทีไ
่ มคาดหวัง (เชน ของขัน
้ ตอนงานหรือฟงกชน
ั )
สําหรับงานทัง้ หมดทีม
่ ส
ี ญ
ั ลักษณนี้ จําเปนตองใชความรูและความเขาใจทางเทคนิค ใหดาํ เนินงานนีภ
้ าย
ในโรงงานเทคนิคของ KTM ทีไ
่ ดรบ
ั อนุญาตเทานัน
้ เพือ
่ ความปลอดภัยของคุณเอง ทีน
่ น
ั่ รถของคุณจะไดรบ
ั
การดูแลเปนอยางดี โดยผูเชีย
่ วชาญทีผ
่ านการฝกอบรมพิเศษ ดวยชุดเครือ
่ งมือพิเศษทีจ
่ าํ เปน
แสดงการลิงคไปหนาอืน
่ (อานขอมูลเพิม
่ เติมในหนาทีร่ ะบุไว)
แสดงวามีขอมูลหรือคําแนะนําเพิม
่ เติม
แสดงผลลัพธจากขัน
้ ตอนการตรวจสอบ
9
1 วิธีการนําเสนอ
แสดงการวัดแรงดันไฟฟา
แสดงการวัดกระแสไฟฟา
แสดงจุดสิน
้ สุดของงาน รวมถึงงานทีอ
่ าจตองดําเนินการในภายหลัง
1.2
การจัดรูปแบบที่ใช
ตอไปนีเ้ ปนคําอธิบายรูปแบบตัวอักษรทีใ
่ ช
ชื่อเฉพาะ
แสดงชือ
่ เฉพาะ
ชื่อ®
แสดงชือ
่ ทีไ
่ ดรบ
ั การคุมครอง
เครื่องหมายการคา™
แสดงเครือ
่ งหมายการคาในการพาณิชย
คําขีดเสนใต
แสดงรายละเอียดทางเทคนิคของรถ หรือแสดงศัพทเทคนิคซึง่ มีคาํ อธิบายในดัชนี
ศัพทเทคนิค
10
คําแนะนําดานความปลอดภัย 2
2.1
ขอบงชี้การใชงาน - วัตถุประสงคการใชงาน
ยานพาหนะนีไ
้ ดรบ
ั การออกแบบและมีโครงสรางเพือ
่ ใหสามารถทนทานตอการใชงานบนทองถนนไดเปนอยางดี ยานพาหนะนี้
ไมเหมาะสําหรับการใชงานบนสนามแขงและถนนทีไ
่ มลาดยาง
ขอมูล
สําหรับการขับขีจ
่ ราจรบนทองถนนทัว
่ ไป อนุญาตใหใชเฉพาะยานพาหนะรุนทีอ
่ นุมต
ั เิ ทานัน
้
2.2
การใชผิดวัตถุประสงค
ใชงานรถตามวัตถุประสงคเทานัน
้
การใชงานทีไ
่ มถก
ู ตองตามวัตถุประสงคอาจกอใหเกิดอันตรายแกบค
ุ คล วัตถุ และสภาพแวดลอมได
การใชยานพาหนะทุกลักษณะ ซึง่ นอกเหนือไปจากการใชงานตามวัตถุประสงคและตามขอกําหนดการนําไปใชงาน ถือวาเปน
การใชงานทีผ
่ ด
ิ วัตถุประสงค
นอกจากนี้ การใชงานผิดวัตถุประสงคยงั รวมถึงการใชวส
ั ดุปฏิบต
ั งิ านและวัสดุเสริมทีไ
่ มเปนไปตามเงือ
่ นไขขอกําหนดคุณสมบัติ
โดยเฉพาะสําหรับการใชงานแตละประการนัน
้
2.3
คําชี้แจงเรื่องความปลอดภัย
เพือ
่ ปลอดภัยในการใชงานผลิตภัณฑไดกลาวถึง ใหปฏิบต
ั ต
ิ ามคําอธิบายเกีย
่ วกับคําเตือนดานความปลอดภัยตางๆ ทานจึงควร
อานคําแนะนําเหลานีแ
้ ละคําแนะนําเพิม
่ เติมอืน
่ ๆ ทีจ
่ ด
ั สงมาใหอยางละเอียดถีถ
่ วน ในขอความ คําแนะนําวิธใ
ี ชนจ
ี้ ะไดรบ
ั การ
เนนใหเห็นเดนชัด และจะมีการเชือ
่ มโยงในจุดทีเ่ กีย
่ วของ
11
2 คําแนะนําดานความปลอดภัย
ขอมูล
บนแตละผลิตภัณฑจะมีปายแสดงขอมูลตางๆ และปายเตือนขอมูลติดอยูในบริเวณทีส
่ ามารถมองเห็นไดชด
ั เจน ไมนาํ
ปายขอแนะนําหรือปายคําเตือนออก หากไมมป
ี ายดังกลาว อาจเปนอันตรายตอคุณหรือบุคคลอืน
่ และทําใหบาดเจ็บได
2.4
ระดับอันตราย และ สัญลักษณ
อันตราย
แจงถึงอันตรายทีท
่ าํ ใหเสียชีวต
ิ โดยตรงและแนนอน หรือทําใหเกิดการบาดเจ็บรายแรง หากไมปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรการที่
เกีย
่ วของ
คําเตือน
แจงถึงอันตรายทีอ
่ าจทําใหเสียชีวต
ิ หรือทําใหเกิดการบาดเจ็บรายแรง หากไมปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรการทีเ่ กีย
่ วของ
ระวัง
แจงถึงอันตรายทีอ
่ าจทําใหเกิดการบาดเจ็บเล็กนอย หากไมปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรการทีเ่ กีย
่ วของ
คําแนะนํา
แจงถึงอันตรายทีอ
่ าจทําใหเกิดความเสียหายรายแรงตอเครือ
่ งหรือวัสดุ หากไมปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรการทีเ่ กีย
่ วของ
คําแนะนํา
แจงถึงอันตรายทีอ
่ าจทําใหเกิดความเสียหายตอสิง่ แวดลอม หากไมปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรการทีเ่ กีย
่ วของ
12
คําแนะนําดานความปลอดภัย 2
2.5
คําเตือนกอนการดําเนินงาน
หามทําการเปลีย
่ นแปลงชิน
้ สวนตัวกันเสียง ในทางกฎหมายหามดําเนินมาตรการตอไปนี้ หรือทําใหเกิดสถานะทีเ่ กีย
่ วของ
1
การกําจัดหรือปดการใชงานอุปกรณหรือชิน
้ สวนทีใ
่ ชกน
ั เสียงของรถใหมกอนการขายหรือจัดสงไปยังลูกคาผูใชงาน หรือ
ในระหวางชวงเวลาการใชรถเพือ
่ วัตถุประสงคอน
ื่ ๆ นอกเหนือจากการบริการ การซอมแซม หรือการแลกเปลีย
่ น
2
การใชงานรถหลังจากมีการถอดหรือปดการใชงานอุปกรณหรือชิน
้ สวนดังกลาว
ตัวอยางสําหรับการดําเนินการทีข
่ ด
ั ตอกฎหมาย
1
การกําจัดหรือเจาะรูหมอพักไอเสียสุดทาย แผนกัน
้ เสียง ทอดัด หรือชิน
้ สวนทีใ
่ ชปลอยไอเสีย
2
การกําจัดหรือเจาะรูชน
ิ้ สวนของระบบไอดี
3
การใชงานในเมือ
่ อยูในสถานะการบํารุงรักษาทีไ
่ มถก
ู ตอง
4
การเปลีย
่ นชิน
้ สวนทีเ่ คลือ
่ นไหวไดของรถ หรือชิน
้ สวนของระบบไอเสียหรือระบบไอดี ดวยชิน
้ สวนทีไ
่ มไดรบ
ั อนุญาตจากผู
ผลิต
2.6
การใชงานที่ปลอดภัย
อันตราย
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
ผูขบ
ั ขีซ
่ งึ่ มีคณ
ุ สมบัตไ
ิ มพรอมในการขับขีก
่ อใหเกิดอันตรายตอตนเองและผูอน
ื่
–
ไมขบ
ั รถหากทานไดดม
ื่ เครือ
่ งดืม
่ ทีม
่ แ
ี อลกอฮอล เสพยาเสพติด หรือใชยารักษาโรคบางประเภททีท
่ าํ ใหไมสามารถ
ขับรถบนทองถนนได
–
ไมขบ
ั รถหากทานไมพรอมทางรางกายและจิตใจ
13
2 คําแนะนําดานความปลอดภัย
อันตราย
อันตรายจากพิษ
ไอเสียเปนพิษและอาจทําใหหมดสติหรือเสียชีวต
ิ ได
–
โปรดระบายอากาศใหเพียงพอเสมอในขณะทีเ่ ครือ
่ งยนตทาํ งาน
–
ใชเครือ
่ งดูดทีเ่ หมาะสมเมือ
่ ปลอยใหเครือ
่ งยนตทาํ งานในหองทีป
่ ด
คําเตือน
แผลไฟไหม ชิน
้ สวนของรถบางชิน
้ จะมีความรอนมากขณะใชงาน
–
หามสัมผัสชิน
้ สวนใด ๆ เชน ระบบไอเสีย หมอนํา้ เครือ
่ งยนต โชคอัพ หรือระบบเบรกกอนทีอ
่ ะไหลดงั กลาวจะเย็น
ตัวลงอยางสมบูรณ
–
ปลอยใหชน
ิ้ สวนอะไหลเย็นตัวลงกอนเริม
่ ดําเนินงานใด ๆ ทีต
่ ว
ั รถ
ใชรถเมือ
่ ไมมป
ี ญหาทางเทคนิค ใชใหตรงตามขอกําหนด และคํานึงถึงความปลอดภัยและสิง่ แวดลอมเสมอ
สําหรับการจราจรบนทองถนนจะตองมีใบอนุญาตการขับขีร่ ถยนต
แกไขขอขัดของซึง่ มีผลตอความปลอดภัยในทันทีภายในโรงงานเทคนิค KTM ทีไ
่ ดรบ
ั อนุญาต
ปฏิบต
ั ต
ิ ามคําแนะนํา/ปายคําเตือนทีต
่ ด
ิ อยูกบ
ั รถ
14
คําแนะนําดานความปลอดภัย 2
2.7
ชุดปองกัน
คําเตือน
อันตรายตอการบาดเจ็บ
การไมใชชด
ุ ปองกันหรือชุดปองกันชํารุด จะเปนการเพิม
่ ความเสีย
่ งดานความปลอดภัย
–
สวมใสชด
ุ ปองกันทีเ่ หมาะสม เชน หมวกกันน็อค, รองเทา, ถุงมือ และกางเกงขายาว พรอมเสือ
้ นอกและเกราะ
ปองกัน
–
สวมใสชด
ุ ปองกันทีอ
่ ยูในสภาพดีและไดมาตรฐานตามขอกําหนดกฎหมายเสมอ
เพือ
่ ความปลอดภัยของคุณเอง KTM แนะนําใหขบ
ั รถโดยสวมชุดปองกันทีเ่ หมาะสมเทานัน
้
2.8
เงื่อนไขการทํางาน
หากไมมก
ี ารระบุเปนอืน
่ จะตองดับเครือ
่ งสําหรับทุกการทํางาน (รุนทีม
่ ก
ี ญ
ุ แจสตารท รุนทีม
่ ก
ี ญ
ุ แจรีโมท) หรือเครือ
่ งยนตเดิน
เครือ
่ งรอบเบา (รุนทีไ
่ มมก
ี ญ
ุ แจสตารทหรือรีโมท)
สําหรับงานแตละงาน จําเปนตองใชชด
ุ เครือ
่ งมือพิเศษ เครือ
่ งมือนีไ
้ มไดเปนสวนหนึง่ ของรถ แตสามารถสัง่ ซือ
้ โดยกํากับเลขที่
ระบุไวในวงเล็บ เชน: ตัวดึงแบริง่ (15112017000)
เปลีย
่ นชิน
้ สวนซึง่ ไมสามารถนํากลับมาใชไดอก
ี (เชน สกรูและน็อตแบบล็อคไดเอง, ซีล, แหวนซีล, โอริง, สลัก, แผนล็อค) เมือ
่
มีการประกอบชิน
้ สวนใหม
สําหรับการหมุนเกลียวในบางครัง้ จําเปนตองใชวส
ั ดุชวยยึดเกลียว (เชน Loctite®) ปฏิบต
ั ต
ิ ามขอแนะนําการใชงานเฉพาะของ
ผูผลิต
หากชิน
้ สวนใหมมว
ี ส
ั ดุชวยยึดเกลียว (ตัวอยางเชน Precote®) อยูแลว ไมตองใชสารวัสดุชวยยึดเกลียวเพิม
่ เติม
หลังการถอดประกอบ ใหทาํ ความสะอาด ตรวจสอบความเสียหาย และตรวจดูความสึกหรอของชิน
้ สวนซึง่ นํากลับมาใชอก
ี
เปลีย
่ นชิน
้ สวนซึง่ เสียหายหรือสึกหรอ
หลังดําเนินการซอมแซมหรือการบริการ ใหตรวจสอบความปลอดภัยในการทํางานของรถ
15
2 คําแนะนําดานความปลอดภัย
2.9
สิ่งแวดลอม
การใชงานรถของคุณดวยความรับผิดชอบชวยปองกันการเกิดปญหาและขอขัดของ เพือ
่ อนาคตของการขับรถมอเตอรไซค ให
ใชรถมอเตอรไซคตามขอกฎหมาย คํานึงถึงสิง่ แวดลอมและเคารพสิทธิข
์ องผูอน
ื่
กําจัดนํา้ มันเกา วัสดุใชงานและสารเติมแตงอืน
่ ๆ และชิน
้ สวนเกาตามกฎหมายและขอกําหนดในแตละประเทศ
เนือ
่ งจากการใชงานมอเตอรไซคไมไดอยูภายใตแนวทางของ EU ในการกําจัดรถเกา จึงไมมก
ี ฎหมายทีก
่ าํ หนดวิธก
ี ารกําจัดรถ
มอเตอรไซคเกา ผูจาํ หนายของ KTM ทีไ
่ ดรบ
ั อนุญาตของคุณยินดีใหความชวยเหลือ
2.10
คูมือผูใช
โปรดอานคูมอ
ื การใชงานฉบับนีอ
้ ยางละเอียดและครบถวนกอนทําการขับรถออกไปครัง้ แรก คูมอ
ื การใชงานมีขอมูลและเกร็ด
ความรูจาํ นวนมากทีจ
่ ะชวยใหการใชงาน การจัดการและการใหบริการงายยิง่ ขึน
้ เปนวิธเี ดียวทีค
่ ณ
ุ สามารถทราบวารถแบบใด
เหมาะสมกับคุณและสามารถปองกันการบาดเจ็บได
เก็บรักษาคูมอ
ื แนะนําการใชงานนีใ
้ นทีซ
่ งึ่ สามารถเขาถึงไดเพือ
่ ใหคณ
ุ สามารถเปดดูไดเมือ
่ ตองการ
หากคุณตองการทราบขอมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับรถ หรือมีขอสงสัยในขณะอาน โปรดติดตอผูจาํ หนาย KTM ทีไ
่ ดรบ
ั อนุญาต
คูมอ
ื การใชงานเปนสวนประกอบทีส
่ าํ คัญของรถและจะตองสงตอใหกบ
ั เจาของคนใหมเมือ
่ ซือ
้ ขาย
สามารถดาวนโหลดคูมอ
ื แนะนําการใชงานนีไ
้ ดจากตัวแทนจําหนาย KTM ทีไ
่ ดรบ
ั อนุญาตและจากเว็บไซต KTM
เว็บไซตสากลของ KTM: http://www.ktm.com
16
ขอมูลสําคัญ 3
3.1
ใบรับประกัน, การรับประกัน
ใหดาํ เนินงานทีร่ ะบุไวในแผนการบริการภายในศูนยซอมของ KTM ทีไ
่ ดรบ
ั อนุญาต และมีการยืนยันทัง้ ในเอกสารการบริการ
& การประกัน รวมทัง้ ที่ KTM Dealer.net มิเชนนัน
้ จะไมสามารถใหการรับประกันได ในกรณีทม
ี่ ค
ี วามเสียหายและความเสีย
หายทีต
่ ามมา ซึง่ เกิดจากการปรับเปลีย
่ นและ/หรือการดัดแปลงทีต
่ ว
ั รถ จะไมสามารถใหการรับประกันได
อานขอมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับใบรับประกันหรือการรับประกันและขัน
้ ตอนไดจากเอกสารการบริการ & การรับประกัน
3.2
วัสดุใชงาน, สารเสริม
คําแนะนํา
อันตรายตอสิ่งแวดลอม
–
การจัดการกับนํา้ มันเชือ
้ เพลิงทีไ
่ มถก
ู ตองเปนอันตรายตอสิง่ แวดลอม
หามเทนํา้ มันเชือ
้ เพลิงลงในนํา้ บนพืน
้ ดิน หรือในแหลงนํา้
ใชวส
ั ดุใชงานและสารเสริมตามคูมอ
ื แนะนําการใชงานและขอกําหนด
3.3
อะไหล อุปกรณเสริม
เพือ
่ ความปลอดภัยของคุณเอง โปรดใชอะไหลและอุปกรณเสริมที่ KTM อนุญาต และ/หรือแนะนําเทานัน
้ และทําการติดตัง้ ภาย
ในโรงงานเทคนิคของ KTM ทีไ
่ ดรบ
ั อนุญาต KTM จะไมรบ
ั ผิดชอบตอผลิตภัณฑอน
ื่ ๆ และความเสียหายทีเ่ กิดจากผลิตภัณฑ
เหลานี้
ในคําอธิบายแตละสวนจะมีอะไหลและอุปกรณเสริมบางรายการกํากับไวในวงเล็บ ผูจาํ หนายของ KTM ทีไ
่ ดรบ
ั อนุญาตยินดีให
คําแนะนําแกคณ
ุ
17
3 ขอมูลสําคัญ
คุณสามารถดู KTM PowerParts ปจจุบน
ั สําหรับรถของคุณไดบนเว็บไซตของ KTM
เว็บไซตสากลของ KTM: http://www.ktm.com
3.4
การบริการ
สิง่ ทีจ
่ าํ เปนสําหรับการใชงานทีไ
่ รขอบกพรอง และการหลีกเลีย
่ งการสึกหรอกอนเวลา คือการดําเนินงานบริการ งานดูแลรักษา
และงานตัง้ คาเครือ
่ งยนตและเพลารถตามทีร่ ะบุไวในคูมอ
ื การใชงาน การใชงานเพลารถทีไ
่ มถก
ู ตองอาจทําใหเกิดความเสีย
หายและการแตกของชิน
้ สวนเพลารถได
การใชงานรถภายใตสภาวะทีเ่ ลวราย เชน ฝนทีต
่ กหนัก ความรอนสูง หรือการโหลดทีม
่ ากเกินไป อาจทําใหเกิดการสึกหรอของ
สวนประกอบทีเ่ ห็นไดชด
ั เชน ระบบสงกําลัง ระบบเบรค หรืออุปกรณโชค ซึง่ ทําใหจาํ เปนตองตรวจสอบหรือเปลีย
่ นชิน
้ สวนกอน
ถึงชวงเวลาบริการถัดไป
โปรดคํานึงถึงระยะเวลาการใชงานจนสึกและชวงเวลาบริการทีก
่ าํ หนด การปฏิบต
ั ต
ิ ามโดยเครงครัดเปนสิง่ ทีช
่ วยยืดอายุการใช
งานรถมอเตอรไซคของคุณ
ชวงเดินเครือ
่ และชวงเวลาแรกทีเ่ กิดขึน
้ มีความสําคัญ
3.5
ภาพ
ภาพทีแ
่ สดงในสวนนํามีอป
ุ กรณพเิ ศษในบางสวน
อาจมีการถอดหรือไมแสดงชิน
้ สวนบางชิน
้ เพือ
่ การนําเสนอภาพและอธิบายทีด
่ ข
ี น
ึ้ การตอเติมสําหรับคําอธิบายในแตละสวนไม
ไดมค
ี วามจําเปนเสมอ โปรดอานขอมูล
3.6
บริการลูกคา
ผูจาํ หนาย KTM ทีไ
่ ดรบ
ั อนุญาตของเรายินดีตอบคําถามเกีย
่ วกับรถของคุณและเกีย
่ วกับ KTM
18
ขอมูลสําคัญ 3
คุณสามารถดูรายชือ
่ ผูจาํ หนาย KTM ทีไ
่ ดรบ
ั อนุญาตบนเว็บไซตของ KTM
เว็บไซตสากลของ KTM: http://www.ktm.com
19
4 มุมมองรถ
4.1
มุมมองรถดานหนาซาย (ภาพสัญลักษณ)
S03381-10
20
มุมมองรถ 4
1
1
1
1
2
3
4
5
6
ปุมแตร (
หนา 27)
สวิตชไฟ (
หนา 28)
ปุมไฟกระพริบไฟหนา (
หนา 28)
ปุมไฟเลีย
้ ว ( หนา 29)
คันคลัตช ( หนา 26)
ฝาปดถังนํา้ มันเชือ
้ เพลิง
กุญแจเบาะนัง่ ( หนา 36)
คันเกียร ( หนา 38)
ขาตัง้ (
หนา 39)
21
4 มุมมองรถ
4.2
มุมมองรถ ดานหลัง ดานขวา (ภาพสัญลักษณ)
S03382-10
22
มุมมองรถ 4
1
2
3
4
4
5
6
7
8
9
แฮนดกริป
๊ (
หนา 37)
เครือ
่ งมือประจํารถ (
หนา 36)
สวิตชกญ
ุ แจและล็อกบังคับเลีย
้ ว(
สวิตชหยุดฉุกเฉิน ( หนา 29)
ปุมสตารท (
ปลอกแฮนด (
คันเบรคมือ (
หนา 30)
หนา 30)
หนา 27)
หนา 26)
กระจกแสดงระดับนํา้ มันเครือ
่ งยนต
คันเบรคเทา ( หนา 39)
ทีว
่ างเทาของผูซอนทาย (
หนา 37)
23
5 หมายเลขรุน
5.1
หมายเลขตัวถังรถ
หมายเลขตัวถังรถ
1 ถูกประทับอยูดานหลังหัวควบคุมดานขวา
402174-10
5.2
ปายรุน
ปายรุน
H01135-10
24
1 อยูดานขวาบนเฟรม
หมายเลขรุน 5
5.3
หมายเลขเครื่อง
หมายเลขเครือ
่ ง
โซ
1 ถูกประทับไวทดี่ านขางเครือ่ งยนต ดานซาย ใตเฟอง
402486-10
5.4
เลขกุญแจ
ดูเลขกุญแจ
1 บน KEYCODECARD
ขอมูล
คุณจําเปนตองใชเลขกุญแจในการสัง่ กุญแจอะไหล โปรด
เก็บ KEYCODECARD ไวในทีๆ
่ ปลอดภัย
หากมีสวิตชกญ
ุ แจกุญแจอยางนอยหนึง่ ตัว สามารถจัดทํากุญแจ
สํารองได หากไมมส
ี วิตชกญ
ุ แจ จะตองเปลีย
่ นระบบล็อคทัง้ ชุด
402245-10
25
6 อุปกรณใชงาน
6.1
คันคลัตช
คันคลัตช
1 อยูบนแฮนดบาร ดานซาย
S01645-10
6.2
คันเบรคมือ
คันเบรคมือ
อยูบนแฮนดบาร ดานขวา
ใชคน
ั เบรคมือเพือ
่ เบรคลอหนา
1
S01648-10
26
อุปกรณใชงาน 6
6.3
ปลอกแฮนด
ปลอกแฮนด
1 อยูบนแฮนดบาร ดานขวา
S01648-11
6.4
ปุมแตร
ปุมแตร
1 อยูทคี่ นั บังคับดานซาย
สถานะที่เปนไปได
• ปุมแตร ในตําแหนงปกติ
• กด ปุมแตร – ในตําแหนงนีเ้ ปนการกดแตร
S01646-10
27
6 อุปกรณใชงาน
6.5
สวิตชไฟ
สวิตชไฟ
1 อยูบนแฮนดบารดานซาย
สถานะที่เปนไปได
เปดไฟตํา่ – โยกสวิตชไฟไปดานลาง ในตําแหนงนีจ
้ ะเปดไฟ
ตํา่ และไฟทายอยู
เปดไฟสูง – โยกสวิตชไฟไปดานบน ในตําแหนงนีไ
้ ฟสูงและ
ไฟทายจะเปดอยู
S01646-11
6.6
ปุมไฟกระพริบไฟหนา
ปุมไฟกระพริบไฟหนา
1 อยูทคี่ นั บังคับดานซาย
สถานะที่เปนไปได
• ปุมไฟกระพริบไฟหนาในตําแหนงปกติ
• กดปุมไฟกระพริบไฟหนา – ในตําแหนงนีเ้ ปนการกดไฟกระพริบ (ไฟ
สูง)
S01647-10
28
อุปกรณใชงาน 6
6.7
ปุมไฟเลี้ยว
ปุมไฟเลีย
้ ว
1 อยูบนแฮนดบาร ดานซาย
สถานะที่เปนไปได
ไฟเลีย
้ วปด – ปุมไฟเลีย
้ วทีต
่ ว
ั เรือนสวิตชกดอยู
ไฟเลีย
้ ว ซาย เปด – ปุมไฟเลีย
้ วถูกกดไปดานซาย หลังจาก
กด ปุมไฟเลีย
้ วจะเลือ
่ นกลับไปยังตําแหนงตรงกลาง
S01646-12
6.8
ไฟเลีย
้ ว ขวา เปด – ปุมไฟเลีย
้ วถูกกดไปดานขวา หลังจาก
กด ปุมไฟเลีย
้ วจะเลือ
่ นกลับไปยังตําแหนงตรงกลาง
สวิตชหยุดฉุกเฉิน
สวิตชหยุดฉุกเฉิน
1 อยูบนแฮนดบาร ดานขวา
สถานะที่เปนไปได
ปดสวิตชหยุดฉุกเฉิน – ในตําแหนงนี้ วงจรการจุดระเบิดจะ
ถูกตัด เครือ
่ งยนตทก
ี่ าํ ลังทํางานจะดับ ไมสามารถสตารท
เครือ
่ งยนตไดอก
ี
เปดสวิตชหยุดฉุกเฉิน – ตําแหนงนีจ
้ าํ เปนสําหรับการใชงาน
วงจรสตารทปด
S01649-10
29
6 อุปกรณใชงาน
6.9
ปุมสตารท
ปุมสตารท
1 อยูทคี่ นั บังคับดานขวา
สถานะที่เปนไปได
• ปุมสตารท ในตําแหนงปกติ
• กด ปุมสตารท – ในตําแหนงนีเ้ ปนการกดปุมมอเตอรสตารท
S01649-11
6.10
สวิตชกุญแจและล็อกบังคับเลี้ยว
ชองเสียบกุญแจรถล็อกถวยคออยูดานหนาของสวนเชือ
่ มขาตะเกียบ
ดานบน
สถานะที่เปนไปได
ปดการจุดระเบิด OFF – ทีต
่ าํ แหนงนี้ วงจรสตารทจะถูกตัด
เครือ
่ งยนตทต
ี่ ด
ิ อยูจะดับ เครือ
่ งยนตทห
ี่ ยุดนิง่ จะไมสตารท
ดึงกุญแจรถออกได
L02115-01
30
เปดการจุดระเบิด ON – ในตําแหนงนี้ วงจรสตารทจะตอและ
สามารถสตารทเครือ
่ งยนตได
ล็อคพวงมาลัย – ในตําแหนงนี้ วงจรสตารทจะถูกตัดและ
พวงมาลัยจะถูกล็อก ดึงกุญแจรถออกได
อุปกรณใชงาน 6
6.11
ล็อคแฮนดบาร
คําแนะนํา
อันตรายตอความเสียหาย
–
รถทีจ
่ อดไวอาจไหลหรือลม
จอดรถบนพืน
้ ทีแ
่ ข็งและราบ
–
ดับเครือ
่ งรถ
–
หักแฮนดบารไปซายสุด
–
เสียบชองเสียบสวิตชกญ
ุ แจรถ/ล็อคถวยคอ ดันกุญแจลงและหมุนไป
ทางซาย ดึงกุญแจรถออก
จะไมสามารถหักพวงมาลัยไดอก
ี ตอไป
400732-01
31
6 อุปกรณใชงาน
6.12
ปลดล็อคพวงมาลัย
–
สอดสวิตชกญ
ุ แจเขาทีช
่ องเสียบกุญแจรถ/ล็อคถวยคอดันกุญแจลงและ
หมุนไปทางขวา ดึงกุญแจรถออก
สามารถหักพวงมาลัยไดอก
ี ครัง้
400731-01
6.13
เปดฝาปดถังนํ้ามันเชื้อเพลิง
อันตราย
อันตรายตอการเกิดเพลิงไหม นํา้ มันเชือ
้ เพลิงไวตอการติดไฟ
นํา้ มันเชือ
้ เพลิงในถังนํา้ มันจะขยายตัวตามอุณหภูมท
ิ เี่ พิม
่ และลนออกได
32
–
หามเติมนํา้ มันเชือ
้ เพลิงในบริเวณใกลแหลงกําเนิดประกายไฟหรือบุหรีท
่ ต
ี่ ด
ิ ไฟ
–
ดับเครือ
่ งขณะเติมนํา้ มันเชือ
้ เพลิง
–
ตรวจสอบไมใหนาํ้ มันเชือ
้ เพลิงกระฉอกออก โดยเฉพาะบนชิน
้ สวนรถทีร่ อน
–
เช็ดนํา้ มันเชือ
้ เพลิงทีก
่ ระฉอกออกในทันที
–
ตรวจสอบขอมูลการเติมนํา้ มันเชือ
้ เพลิง
อุปกรณใชงาน 6
คําเตือน
อันตรายจากพิษ
นํา้ มันเชือ
้ เพลิงเปนพิษและอันตรายตอสุขภาพ
–
ปองกันไมใหนาํ้ มันเชือ
้ เพลิงสัมผัสผิว เขาตา หรือเปอนเสือ
้ ผา
–
พบแพทยในทันทีทม
ี่ ก
ี ารกลืนกินนํา้ มันเชือ
้ เพลิง
–
หามสูดไอนํา้ มันเขาจมูก
–
ลางผิวบริเวณทีม
่ ก
ี ารสัมผัสออกทันทีดวยนํา้ ในปริมาณมาก
–
หากนํา้ มันเชือ
้ เพลิงเขาตา ใหใชนาํ้ สะอาดลางออกใหหมดและพบแพทยในทันที
–
เปลีย
่ นเสือ
้ ผาทีเ่ ปอนนํา้ มันเชือ
้ เพลิง
–
เก็บนํา้ มันเชือ
้ เพลิงใหถก
ู ตองในถังเก็บนํา้ มันทีเ่ หมาะสมและเก็บใหหางจากมือเด็ก
คําแนะนํา
อันตรายตอสิ่งแวดลอม
–
การจัดการกับนํา้ มันเชือ
้ เพลิงทีไ
่ มถก
ู ตองเปนอันตรายตอสิง่ แวดลอม
หามเทนํา้ มันเชือ
้ เพลิงลงในนํา้ บนพืน
้ ดิน หรือในแหลงนํา้
33
6 อุปกรณใชงาน
–
เปดฝาพับ
ทีฝ
่ าปดถังนํา้ มันเชือ
้ เพลิงขึน
้ และสอดกุญแจรถเขาใน
ชองเสียบกุญแจ
1
คําแนะนํา
อันตรายตอความเสียหาย
เกินไป
สวิตชกญ
ุ แจอาจหักได หากใชงานมาก
ตองเปลีย
่ นสวิตชกญ
ุ แจทีเ่ สียหาย
–
L02116-10
34
กดบนฝาปดถังนํา้ มันเชือ
้ เพลิงเพือ
่ คลายสวิตชกญ
ุ แจ
–
หมุนกุญแจรถ 90° ตามเข็มนาฬิกา
–
เปดฝาปดถังนํา้ มันเชือ
้ เพลิงขึน
้
–
ดึงกุญแจรถออก
อุปกรณใชงาน 6
6.14
ปดฝาปดถังนํ้ามันเชื้อเพลิง
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดเพลิงไหม นํา้ มันเชือ
้ เพลิงไวตอการติด
ไฟ เปนพิษและอันตรายตอสุขภาพ
L02117-01
–
ตรวจสอบวาฝาปดถังนํา้ มันเชือ
้ เพลิงล็อคเขาอยางถูกตอง
หลังจากปดฝาทุกครัง้ หรือไม
–
เปลีย
่ นเสือ
้ ผาทีเ่ ปอนนํา้ มันเชือ
้ เพลิง
–
ลางผิวบริเวณทีม
่ ก
ี ารสัมผัสออกทันทีดวยนํา้ ในปริมาณ
มาก
–
ปดฝาปดถังนํา้ มันเชือ
้ เพลิงเขา
–
กดฝาปดถังนํา้ มันเชือ
้ เพลิงลง จนกระทัง่ ชองใสกญ
ุ แจเขาที่
35
6 อุปกรณใชงาน
6.15
กุญแจเบาะนั่ง
ชองใสกญ
ุ แจทีเ่ บาะนัง่
อยูดานซายใกลเบาะนัง่
สามารถใชกญ
ุ แจรถปลดล็อกกุญแจเบาะนัง่ ได
1
S01651-10
6.16
เครื่องมือประจํารถ
เครือ
่ งมือประจํารถ
S01652-10
36
1 อยูในชองเก็บของใตเบาะนัง่
อุปกรณใชงาน 6
6.17
แฮนดกริ๊ป
ใชแฮนดกริป
๊
เพือ
่ จัดตําแหนงรถ
เมือ
่ มีผซ
ู อนทาย ผูซอนทายสามารถจับยึดในระหวางขับขีไ
่ ด
1
E01191-10
6.18
ที่วางเทาของผูซอนทาย
สามารถพับแทนวางเทาผูซอนทายได
สถานะที่เปนไปได
• พับผูซอนทายเขา – สําหรับการใชงานเมือ
่ ไมมผ
ี ซ
ู อนทาย
• พับทีว
่ างเทาของผูซอนทายเขา – สําหรับการใชงานเมือ
่ มีผซ
ู อนทาย
S01654-01
37
6 อุปกรณใชงาน
6.19
คันเกียร
คันเกียร
1 ถูกประกอบอยูดานซายของเครือ่ งยนต
401950-10
ดูตาํ แหนงของเกียรจากภาพ
ตําแหนงเกียรวางและเดินรอบเบาอยูระหวางเกียร 1 และ 2
401950-11
38
อุปกรณใชงาน 6
6.20
คันเบรคเทา
คันเบรคเทา
อยูดานหนาทีว
่ างเทาดานขวา
ใชคน
ั เบรคเทาเพือ
่ เบรคลอหลัง
1
402177-10
6.21
ขาตั้ง
ขาตัง้
อยูทด
ี่ านขางรถดานซาย
ใชขาตัง้ เพือ
่ จอดมอเตอรไซค
1
ขอมูล
ในขณะขับรถ ขาตัง้ จะตองพับขึน
้
ขาตัง้ เชือ
่ มตอกับระบบสตารทแบบปลอดภัยอยู กรุณาดูคม
ู อ
ื การ
ขับขี่
402029-10
39
6 อุปกรณใชงาน
สถานะที่เปนไปได
• ขาตัง้ เมือ
่ พับออก – สามารถตัง้ รถบนขาตัง้ ได ระบบสตารทแบบ
ปลอดภัยเปดใชงานอยู
• พับขาตัง้ ดานขาง – ตําแหนงนีจ
้ าํ เปนสําหรับการขับทุกครัง้ ระบบ
สตารทแบบปลอดภัยปดใชงานอยู
40
แผงหนาปด 7
7.1
อุปกรณ Combi
อุปกรณ Combi ติดตัง้ อยูหนาแฮนดบาร
ไฟแสดงสถานะ ( หนา 47)
หนาจอ ( หนา 50)
ปุมฟงกชน
ั่ ( หนา 53)
1
2
3
E01184-10
41
7 แผงหนาปด
7.2
การเปดใชงานและทดสอบ
การเปดใชงาน
แผงหนาปด จะเปดใชงานเมือ
่ เปดสวิตชกญ
ุ แจ
ขอมูล
ความสวางของหนาจอแสดงผลจะถูกควบคุมโดยเซ็นเซอรวด
ั ความ
สวางในแผงหนาปด
การทดสอบ
เมือ
่ เปดสวิตชกญ
ุ แจไฟแสดงสถานะทัง้ หมดจะสวางขึน
้ ยกเวนไฟแสดง
สถานะไฟเลีย
้ วและไฟแสดงสถานะระบบปองกันการโจรกรรม ซึง่ จะสอง
สวางขึน
้ เพียงชัว
่ ขณะ
รอบหมุนและเกียรจะติดสวางตามลําดับ และดับอีกครัง้
หนาจอความเร็วจะนับจาก 0 ถึง 199 และยอนกลับ
สวนหนาจอทีเ่ หลือของหนาจอแสดงขอมูลจะสวางขึน
้ ชัว
่ ขณะ
บนหนาจอแสดงขอมูลจะมีแถบอักษร READY TO >> RACE ปรากฏขึน
้
จากนัน
้ หนาจอจะเปลีย
่ นไปในโหมดทีเ่ ลือกลาสุด
ขอมูล
F01487-10
42
ไฟแสดงสถานะการทํางานผิดพลาดสองสวางอยางตอเนือ
่ ง หาก
เครือ
่ งยนตทาํ งานอยู หากเครือ
่ งยนตทาํ งานอยู ไฟแสดงสถานะ
การทํางานผิดพลาดสองสวางอยางตอเนือ
่ ง ใหหยุดรถทันทีอยาง
ถูกตองตามกฎจราจรและติดตอศูนยบริการทีไ
่ ดรบ
ั การรับรองจาก
KTM
แผงหนาปด 7
7.3
คําเตือน
ขอมูล
คําเตือนทีม
่ อ
ี ยูทงั้ หมดจะปรากฏขึน
้ และบันทึกในหนาจอ Info จน
กวาจะไมมค
ี าํ เตือนนีอ
้ ก
ี ตอไป
ทันทีทเี่ กิดความผิดปกติกบ
ั ฟงกชน
ั การทํางาน ไฟควบคุมแตละ
ดวงจะติดสวาง ซึง่ จะบอกถึงหมายเหตุ/คําเตือนสําหรับความ
ปลอดภัยในการทํางาน
ทันทีทม
ี่ ก
ี ารตรวจพบคําเตือนเพือ
่ ความปลอดภัยในการทํางาน ไฟ
สัญญาณเตือนทัว
่ ไป จะกระพริบ
หากเกิดความผิดปกติกบ
ั ฟงกชน
ั ใน CAN‑Bus จะปรากฏคําเตือนตางๆ ใน
จอแสดงผล:
อาจมี CAN FAILURE และ CAN EMS FAILURE
F01437-01
43
7 แผงหนาปด
Clutch Switch Failure แสดงบนหนาจอ หากสวิตชคลัตชผด
ิ ปกติ
F01488-01
Transport Lock แสดงบนหนาจอ หากโหมดขนสงเปดใชงานอยู
Side Stand Down แสดงบนหนาจอ เมือ
่ กางขาตัง้ ออก
F01438-01
44
แผงหนาปด 7
Kill Switch แสดงบนหนาจอ หากกดสวิตชปดฉุกเฉิน
Not Legal! แสดงบนหนาจอ หากมีการใบอนุญาตการใชรถไมมผ
ี ลใชได
เนือ
่ งจากมีการดัดแปลงรถ
F01438-02
Low Oil Pressure แสดงบนหนาจอ หากแรงดันนํา้ มันตํา่ เกินไป
Low Battery แสดงบนหนาจอ หากแรงดันไฟแบตเตอรีล
่ ดลงตํา่ กวาคาที่
กําหนด
แรงดันแบตเตอรี่
≤ 10.5 V
F01438-04
45
7 แผงหนาปด
Coolant Sensor Failure แสดงบนหนาจอ หากเซ็นเซอรอณ
ุ หภูมน
ิ าํ้ ยา
หลอเย็นผิดปกติ
High Coolant Temperature แสดงบนหนาจอ หากอุณหภูมน
ิ าํ้ ยาหลอ
เย็นสูงกวาคาทีก
่ าํ หนด
อุณหภูมห
ิ มอนํา้
> 110 °C
F01438-06
Fuel Level Sensor Failure แสดงบนหนาจอ หากเซ็นเซอรระดับนํา้ มัน
เชือ
้ เพลิงผิดปกติ
Low Fuel Level แสดงบนหนาจอ หากระดับนํา้ มันเชือ
้ เพลิงถึงขีดระดับ
สํารอง
F01438-05
46
แผงหนาปด 7
7.4
ไฟแสดงสถานะ
ไฟแสดงสถานะใหขอมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับสภาพการทํางานของรถ
จักรยานยนต
เมือ
่ เปดสวิตชกญ
ุ แจไฟแสดงสถานะทัง้ หมดจะสวางขึน
้ ยกเวนไฟแสดง
สถานะไฟเลีย
้ วและไฟแสดงสถานะระบบปองกันการโจรกรรม ซึง่ จะสอง
สวางขึน
้ เพียงชัว
่ ขณะ
ทันทีทม
ี่ ก
ี ารตรวจพบคําเตือนเพือ
่ ความปลอดภัยในการทํางาน ไฟ
สัญญาณเตือนทัว
่ ไป จะกระพริบ
ขอมูล
ไฟแสดงสถานะการทํางานผิดพลาดสองสวางอยางตอเนือ
่ ง หาก
เครือ
่ งยนตทาํ งานอยู หากเครือ
่ งยนตทาํ งานอยู ไฟแสดงสถานะ
การทํางานผิดพลาดสองสวางอยางตอเนือ
่ ง ใหหยุดรถทันทีอยาง
ถูกตองตามกฎจราจรและติดตอศูนยบริการทีไ
่ ดรบ
ั การรับรองจาก
KTM
สถานะที่เปนไปได
ไฟแสดงสถานะไฟเลีย
้ วกะพริบแสงสีเขียวเปนจังหวะเดียว
กับไฟเลีย
้ ว – ไฟเลีย
้ วเปด
E01187-01
ไฟแสดงสถานะการทํางานผิดปกติสองสวางเปนแสงสีเหลือง
– OBD ตรวจพบความผิดปกติของฟงกชน
ั หนึง่ รายการใน
ระบบอิเล็กทรอนิกสของยานพาหนะ หยุดรถทันทีอยางถูก
ตองตามกฎจราจรและติดตอศูนยบริการทีไ
่ ดรบ
ั การรับรอง
จาก KTM
47
7 แผงหนาปด
ไฟเกียรตด
ิ สวาง/กระพริบสีแดง – ไฟเปลีย
่ นเกียรกระพริบ
สีแดงเมือ
่ ถึงรอบเกียรทต
ี่ งั้ คาไว RPM1 ไฟเปลีย
่ นเกียรสอง
สวางสีแดงเมือ
่ ถึงรอบเกียรทต
ี่ งั้ คาไว RPM2
ไฟแสดงสถานะเกียรวางสองสวางสีเขียว – เกียรเปลีย
่ นเปน
เกียรวางแลว
ไฟแสดงสถานะไฟสูงสองสวางสีนาํ้ เงิน – ไฟสูงเปดอยู
ไฟแสดงสถานะระบบปองกันการโจรกรรมสองสวางสีแดง
– รายงานสถานะหรือรายงานขอผิดพลาดในการล็อค
ปองกันขโมย
ไฟเตือนทัว
่ ไปกระพริบสีเหลือง – มีการตรวจพบคําแนะ
นํา/คําเตือนสําหรับความปลอดภัยในการทํางาน ขอมูลนี้
จะแสดงเพิม
่ เติมทีห
่ นาจอ
48
แผงหนาปด 7
7.5
ไฟเปลี่ยนเกียร
ไฟเปลีย
่ นเกียร
1 อยูตรงกลางหนาจอ
ขอมูล
สามารถตัง้ คาไฟเปลีย
่ นเกียรไดในหนาตาง Trip 1 และตาง
Trip 2 โดยกดปุม MODE คางไว
ในระหวางชวงรันอิน (ถึง 1000 km / 621 mi) ไฟเปลีย
่ นเกียรจะเปดทํา
งานตลอดเวลา หลังจากนัน
้ จึงจะสามารถปดการทํางานไฟเปลีย
่ นเกียรได
และสามารถปรับเปลีย
่ นคาสําหรับ RPM1 และ RPM2 ได ใน RPM1 ไฟ
เปลีย
่ นเกียรจะกระพริบสีแดงและใน RPM2 จะสองสวางสีแดง
ขอมูล
ในเกียร 6 ไฟเปลีย
่ นเกียรจะปดไปขณะทีเ่ ครือ
่ งยนตรอนถึง
อุณหภูมท
ิ าํ งาน หลังจากทีไ
่ ดเขารับบริการครัง้ แรกแลว
F01467-10
อุณหภูมน
ิ าํ้ หลอเย็น
≤ 35 °C
ODO
< 1,000 กม.
แสงไฟเปลีย
่ นเกียรยงั
คงสองสวางอยู ที่
6,500 รอบ/นาที
อุณหภูมน
ิ าํ้ หลอเย็น
> 35 °C
ODO
> 1,000 กม.
49
7 แผงหนาปด
7.6
RPM1 ไฟเปลีย
่ นเกียร
กะพริบ
RPM2 ไฟเปลีย
่ นเกียร
สองสวาง
หนาจอ
รอบหมุน
แสดงจํานวนรอบหมุนเครือ
่ งยนตในหนวยรอบตอนาที
เกียร
แสดงเกียรทใ
ี่ ช
แสดงความเร็ว
ในหนวยกิโลเมตรตอชัว
่ โมง km/h หรือไมลตอ
ชัว
่ โมง mph
หนาจอแสดงระดับนํา้ มันเชือ
้ เพลิงจะแสดงในบริเวณ
หนาจอ
แสดงใหเห็นขอมูลเพิม
่ เติม
เวลา แสดงในบริเวณ
หนาจอแสดงอุณหภูมห
ิ มอนํา้ จะแสดงในบริเวณ
1
2
3
4
5
6
7
ขอมูล
ตองตัง้ เวลาหากมีการถอดแบตเตอรี่ 12 V ออกจากรถหรือถอด
ฟวส
ความสวางของหนาจอแสดงผลจะถูกควบคุมโดยเซ็นเซอรวด
ั ความ
สวางในแผงหนาปด
F01465-10
50
แผงหนาปด 7
7.7
หนาจอแสดงระดับนํ้ามันเชื้อเพลิง
ปริมาณนํา้ มันเชือ
้ เพลิงจะปรากฏขึน
้ ในสวน
ของหนาจอแสดงผล
แสดงระดับนํา้ มันเชือ
้ เพลิงเปนขีด หากมีขด
ี สองสวางมากเทาใด หมาย
ความวามีปริมาณนํา้ มันเชือ
้ เพลิงในถังนํา้ มันเชือ
้ เพลิงมากเทานัน
้
1
ขอมูล
เมือ
่ ปริมาณนํา้ มันเชือ
้ เพลิงอยูในระดับตํา่ คํา
เตือน Low Fuel Level จะปรากฏขึน
้ ใหเห็นบนหนาจอดวยเชน
กัน
เพือ
่ หลีกเลีย
่ งไมใหหนาจอแสดงผลแปรปรวนในขณะขับขี่ จะ
แสดงระดับนํา้ มันเชือ
้ เพลิงลาชาเล็กนอย
ในระหวางทีข
่ าตัง้ ดานขางพับออกหรือหรือสวิตชหยุดฉุกเฉินปด
อยู มาตรวัดนํา้ มันเชือ
้ เพลิงจะไมปรับเปลีย
่ น
หากขาตัง้ ดานขางพับเขาหรือหรือสวิตชหยุดฉุกเฉินเปดอยู จะมี
การปรับเปลีย
่ นหลังจากนัน
้ 2 นาที
หากอุปกรณ Combi ไมไดรบ
ั สัญญาณจากเซ็นเซอรระดับนํา้ มัน
เชือ
้ เพลิง มาตรวัดนํา้ มันเชือ
้ เพลิงจะกะพริบ
F01466-10
51
7 แผงหนาปด
7.8
การแสดงอุณหภูมินํ้าหลอเย็น
หนาจอแสดงอุณหภูมห
ิ มอนํา้ จะแสดงในบริเวณ
ของหนาจอ
แสดงอุณหภูมน
ิ าํ้ หลอเย็นเปนขีด จํานวนของขีดทีต
่ ด
ิ สวางจะสัมพันธกบ
ั
ความรอนของนํา้ ยาหลอเย็น
1
คําแนะนํา
ความเสียหายตอเครื่องยนต เครือ
่ งยนตทรี่ อนเกินพิกด
ั จะไดรบ
ั ความเสีย
หาย
–
ใหจอดรถใหถก
ู หลักกฎจราจรและดับเครือ
่ งยนตในทันทีหากมีการ
เตือนอุณหภูมห
ิ มอนํา้
–
ปลอยใหเครือ
่ งยนตและระบบระบายความรอนเย็นตัวลง
–
ตรวจสอบรวมทัง้ แกไขระดับนํา้ ยาหลอเย็นเมือ
่ ระบบระบายความรอน
เย็นตัวลง
ขอมูล
F01466-11
เมือ
่ ขีดทัง้ หมดสองสวาง คําเตือน High Coolant Temperature
จะปรากฏขึน
้ บนหนาจอ
หากระบบหลอเย็นรอนสูงเกิน ความเร็วรอบเครือ
่ งยนตสงู สุดจะถูก
จํากัด
สถานะที่เปนไปได
• เครือ
่ งยนตเย็น – ติดสวางถึงสามขีด
52
แผงหนาปด 7
•
•
•
7.9
เครือ
่ งยนตอน
ุ เครือ
่ งพรอม – ติดสวางสีถ
่ งึ สิบขีด
เครือ
่ งยนตรอน – ติดสวางถึงสิบสามขีด
เครือ
่ งยนตรอนมาก – ขีดทัง้ สิบสามขีดจะสองสวาง
ปุมฟงกชัน
กดปุม MODE
เพือ
่ เปลีย
่ นโหมดแสดงผล
โหมดแสดงผลทีอ
่ าจเปนไปได คือ TRIP F (ตัง้ แตถงึ ระดับนํา้ หลอเย็น
สํารอง), Info, เสนทางรวมทัง้ สิน
้ ทีข
่ บ
ั ขีไ
่ ด (ODO), เสนทาง 1 (TRIP 1)
และเสนทาง 2 (TRIP 2)
ปุม SET
เมนูจะสับเปลีย
่ นภายในโหมดแสดง
ปุม
ไมทาํ งาน
1
2
3
F01464-10
53
7 แผงหนาปด
7.10
การแสดงผล TRIP F
–
กดปุม MODE จนกระทัง่ หนาตาง TRIP F ในหนาจอปรากฏขึน
้
TRIP F แสดงระยะทางทีข
่ บ
ั ขีไ
่ ปแลวตัง้ แตถงึ ระดับนํา้ มันเชือ
้ เพลิงสํารอง
ขอมูล
F01453-01
54
เมือ
่ ระดับนํา้ มันเชือ
้ เพลิงถึงขีดระดับสํารอง คําเตือน
Low Fuel Level จะปรากฏขึน
้ บนหนาจอ เมือ
่ กดปุม MODE เปน
เวลาสัน
้ ๆ โหมดแสดงผลจะเปลีย
่ นเปน TRIP F โดยอัตโนมัติ
และเริม
่ นับ 0.0 โดยไมสนใจวากอนหนานีอ
้ ยูในโหมดแสดงผล
โหมดใด
ในหนาตาง TRIP F อาจมีเมนู Fuel Range และ Actual F.C.
ปรากฏขึน
้ เพิม
่ เติม
ทันทีทม
ี่ ก
ี ารตรวจพบคําเตือนเพือ
่ ความปลอดภัยในการปฏิบต
ั งิ าน
ไฟสัญญาณเตือนทัว
่ ไป จะกระพริบ
เมือ
่ กดปุม SET เปนเวลาสัน
้ ๆ เปลีย
่ นไปยังเมนูตอไปบนหนาจอ
เมือ
่ กดปุม MODE เปนเวลาสัน
้ ๆ เปลีย
่ นไปยังโหมดการแสดงตอ
ไปบนหนาจอ
แผงหนาปด 7
7.11
การแสดงผล ODO
–
กดปุม MODE จนกระทัง่ หนาตาง ODO ในหนาจอปรากฏขึน
้
ODO แสดงระยะทางทีข
่ บ
ั รวม
ขอมูล
คานีจ
้ ะยังคงอยูแมถอดแบตเตอรี่ 12 V ออก หรือฟวสขาด
F01469-01
7.12
กดปุม SET สัน
้
เมนูตอไปบนหนาจอ
กดปุม
MODE สัน
้
โหมดแสดงผลขอมูลถัดไปบนหนาจอ
การแสดงผล TRIP 1
–
กดปุม MODE จนกระทัง่ หนาตาง TRIP 1 ในหนาจอปรากฏขึน
้
TRIP 1 แสดงเสนทางตัง้ แตการปรับคืนครัง้ ทีแ
่ ลว เชน เสนทางจากการ
หยุดเติมนํา้ มันครัง้ หนึง่ จนถึงการหยุดเติมนํา้ มันครัง้ ถัดไป TRIP 1 เดิน
ตลอดและนับไปจนถึง 9999.9.
F01470-01
กดปุม SET สัน
้
เมนูตอไปบนหนาจอ
กดปุม
SET นาน 3
วินาที
หนาจอ TRIP 1 จะถูกคืนคา
55
7 แผงหนาปด
กดปุม
MODE สัน
้
7.13
โหมดแสดงผลขอมูลถัดไปบนหนาจอ
การแสดงผล TRIP 2
–
กดปุม MODE จนกระทัง่ หนาตาง TRIP 2 ในหนาจอปรากฏขึน
้
TRIP 2 แสดงเสนทางตัง้ แตการปรับคืนครัง้ ทีแ
่ ลว เชน เสนทางจากการ
หยุดเติมนํา้ มันครัง้ หนึง่ จนถึงการหยุดเติมนํา้ มันครัง้ ถัดไป TRIP 2 เดิน
ตลอดและนับไปจนถึง 9999.9.
F01471-01
56
กดปุม SET สัน
้
เมนูตอไปบนหนาจอ
กดปุม
SET นาน 3
วินาที
หนาจอ TRIP 2 จะถูกคืนคา
กดปุม
MODE สัน
้
โหมดแสดงผลขอมูลถัดไปบนหนาจอ
แผงหนาปด 7
7.14
เมนู เวลาขับ/ความเร็วเฉลี่ย
–
กดปุม SET จนกระทัง่ เมนูทต
ี่ องการแสดงบนหนาจอ
เมนูนแ
ี้ สดงเวลาขับและความเร็วเฉลีย
่
กดปุม SET สัน
้
เมนูตอไปบนหนาจอ
กดปุม
MODE สัน
้
โหมดแสดงผลขอมูลถัดไปบนหนาจอ
F01472-01
7.15
เมนู ความเร็วเฉลี่ย/อัตราการสิ้นเปลืองเฉลี่ย 1
–
กดปุม SET จนกระทัง่ เมนูทต
ี่ องการแสดงบนหนาจอ
เมนูนแ
ี้ สดงความเร็วเฉลีย
่ และอัตราการสิน
้ เปลืองเฉลีย
่ 1 ในหนวย
ลิตร/100กม. (หรือ ลิตร/100ไมล)
ขอมูล
อัตราการสิน
้ เปลืองเฉลีย
่ 1 จะแสดงหลังจากเปดการจุดระเบิด และ
หลังจากรถวิง่ ไป 100 เมตร
F01472-02
กดปุม SET สัน
้
เมนูตอไปบนหนาจอ
57
7 แผงหนาปด
กดปุม
MODE สัน
้
7.16
โหมดแสดงผลขอมูลถัดไปบนหนาจอ
เมนู อัตราการสิ้นเปลืองเฉลี่ย 1/อัตราการสิ้นเปลืองเฉลี่ย 2
–
กดปุม SET จนกระทัง่ เมนูทต
ี่ องการแสดงบนหนาจอ
ในเมนูนจ
ี้ ะแสดงอัตราการสิน
้ เปลืองเฉลีย
่ 1 ในหนวยลิตร/100กม. (หรือ
ลิตร/100ไมล) และอัตราการสิน
้ เปลืองเฉลีย
่ 2 ในหนวย กม./ลิตร (หรือ
ไมล/ลิตร)
ขอมูล
อัตราการสิน
้ เปลืองเฉลีย
่ 1 และ 2 จะแสดงหลังจากเปดการจุด
ระเบิด และหลังจากรถวิง่ ไป 100 เมตร
F01472-03
58
กดปุม SET สัน
้
เมนูตอไปบนหนาจอ
กดปุม
MODE สัน
้
โหมดแสดงผลขอมูลถัดไปบนหนาจอ
แผงหนาปด 7
7.17
เมนู อัตราการสิ้นเปลืองเฉลี่ย 2/การบริการ
–
กดปุม SET จนกระทัง่ เมนูทต
ี่ องการแสดงบนหนาจอ
เมนูนแ
ี้ สดงปริมาณการใชงานเฉลีย
่ 2 กม./ลิตร (หรือไมล/ลิตร) และระยะ
ทางกอนเขารับบริการครัง้ ตอไป
ขอมูล
อัตราการสิน
้ เปลืองเฉลีย
่ 2 จะแสดงหลังจากเปดการจุดระเบิด และ
หลังจากรถวิง่ ไป 100 เมตร
F01472-04
กดปุม SET สัน
้
เมนูตอไปบนหนาจอ
กดปุม
MODE สัน
้
โหมดแสดงผลขอมูลถัดไปบนหนาจอ
59
7 แผงหนาปด
7.18
เมนู การบริการ/พิสัย
–
กดปุม SET จนกระทัง่ เมนูทต
ี่ องการแสดงบนหนาจอ
เมนูนแ
ี้ สดงระยะทางกอนเขารับบริการครัง้ ตอไปและพิสย
ั
ขอมูล
พิสย
ั การขับจะขึน
้ อยูกบ
ั อัตราการสิน
้ เปลืองเฉลีย
่ และประมาณเชือ
้
เพลิงในถังนํา้ มัน
พิสย
ั จะแสดงหลังจากเปดการจุดระเบิด และหลังจากรถวิง่ ไป 100
เมตร
F01472-05
60
กดปุม SET สัน
้
เมนูตอไปบนหนาจอ
กดปุม
MODE สัน
้
โหมดแสดงผลขอมูลถัดไปบนหนาจอ
แผงหนาปด 7
7.19
เมนู พิสัย/เวลาขับ
–
กดปุม SET จนกระทัง่ เมนูทต
ี่ องการแสดงบนหนาจอ
เมนูนแ
ี้ สดงพิสย
ั และเวลาขับ
ขอมูล
พิสย
ั การขับจะขึน
้ อยูกบ
ั อัตราการสิน
้ เปลืองเฉลีย
่ และประมาณเชือ
้
เพลิงในถังนํา้ มัน
พิสย
ั จะแสดงหลังจากเปดการจุดระเบิด และหลังจากรถวิง่ ไป 100
เมตร
F01472-06
7.20
กดปุม SET สัน
้
เมนูตอไปบนหนาจอ
กดปุม
MODE สัน
้
โหมดแสดงผลขอมูลถัดไปบนหนาจอ
ตั้งคากิโลเมตรหรือไมล
ขอมูล
ตัง้ คาตามประเทศ
หากเปลีย
่ นแปลงหนวย คา ODO จะยังคงอยูและจะถูงแปลงใหสอดคลองกับหนวยทีต
่ งั้ ไว
เงื่อนไข
มอเตอรไซคจอดนิง่
61
7 แผงหนาปด
–
กดปุม MODE จนกระทัง่ หนาตาง ODO ในหนาจอปรากฏขึน
้
–
กดปุม MODE นาน 5 วินาที
หนาจอเปลีย
่ นจาก km/h เปน mph หรือจาก mph เปน km/h
ขอมูล
สามารถตัง้ หนวยไดในหนาตาง ODO ทุกเมนูเมือ
่ กดปุม
MODE คางไว
F01473-01
62
แผงหนาปด 7
7.21
ตั้งเวลา
ขอมูล
รูปแบบเวลาตัง้ แสดงเปน 24 ชม.
ตองตัง้ เวลาหากมีการถอดแบตเตอรี่ 12 V ออกจากรถหรือถอดฟวส
เงื่อนไข
มอเตอรไซคจอดนิง่
–
กดปุม MODE จนกระทัง่ หนาตาง ODO ในหนาจอปรากฏขึน
้
–
กดปุม MODE และ SET พรอมกันนาน 5 วินาที
เวลาเริม
่ กระพริบ
ขอมูล
สามารถตัง้ เวลาไดในหนาตาง ODO ในทุกเมนู โดยกดปุม
MODE และ SET คางไว
F01474-10
–
ตัง้ ชัว
่ โมงดวยปุม MODE
–
ตัง้ นาทีดวยปุม SET
–
กดปุม MODE และปุม SET พรอมกัน
จะใชและบันทึกเวลาทีต
่ งั้ คาไว
63
7 แผงหนาปด
7.22
ตั้งคารอบเกียร RPM1
เงื่อนไข
มอเตอรไซคจอดนิง่
ODO > 1000 km (621 mi)
–
กดปุม MODE จนกระทัง่ หนาตาง TRIP 1 ในหนาจอปรากฏขึน
้
–
กดปุม MODE นาน 5 วินาที
หนาตาง RPM1 ปรากฏขึน
้
ขอมูล
หนาตาง RPM1 ปรากฏขึน
้ ในหนาตาง TRIP 1 ในทุกเมนู
เมือ
่ กดปุม MODE คางไว
RPM1 เปนรอบหมุนทีไ
่ ฟเปลีย
่ นเกียรเริม
่ ติดและกระพริบ
สามารถตัง้ รอบหมุนไดทล
ี ะ 50
สามารถตัง้ คารอบเกียร RPM1 ไดถงึ สูงสุด 50 รอบตอนาที
ตํา่ กวารอบเกียร RPM2
F01456-01
–
ตัง้ คารอบหมุนดวยปุม MODE และปุม SET
ขอมูล
ปุม MODE จะเพิม
่ คา
ปุม SET จะลดคา
–
64
กดปุม MODE และปุม SET พรอมกัน
แผงหนาปด 7
หนาตาง RPM1 จะหายไป รอบเกียรทต
ี่ งั้ ไว RPM1 จะถูกบันทึก
และใช
7.23
ตั้งคารอบเกียร RPM2
เงื่อนไข
มอเตอรไซคจอดนิง่
ODO > 1000 km (621 mi)
–
กดปุม MODE จนกระทัง่ หนาตาง TRIP 2 ในหนาจอปรากฏขึน
้
–
กดปุม MODE นาน 5 วินาที
หนาตาง RPM2 ปรากฏขึน
้
ขอมูล
หนาตาง RPM2 ปรากฏขึน
้ ในหนาตาง TRIP 2 ในทุกเมนู
เมือ
่ กดปุม MODE คางไว
RPM2 เปนรอบหมุนทีไ
่ ฟเปลีย
่ นเกียรสองสวาง
สามารถตัง้ รอบหมุนไดทล
ี ะ 50
สามารถตัง้ คารอบเกียร RPM2 ไดตงั้ แตอยางตํา่ 50 รอบตอ
นาที สูงกวารอบเกียร RPM1
F01457-01
–
ตัง้ คารอบหมุนดวยปุม MODE และปุม SET
65
7 แผงหนาปด
ขอมูล
ปุม MODE จะเพิม
่ คา
ปุม SET จะลดคา
–
กดปุม MODE และปุม SET พรอมกัน
หนาตาง RPM2 จะหายไป รอบเกียรทต
ี่ งั้ ไว RPM2 จะถูกบันทึก
และใช
66
การเริ่มใชงาน 8
8.1
คําแนะนําในการเริ่มตนใชงาน
อันตราย
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
ผูขบ
ั ขีซ
่ งึ่ มีคณ
ุ สมบัตไ
ิ มพรอมในการขับขีก
่ อใหเกิดอันตรายตอตนเองและผูอน
ื่
–
ไมขบ
ั รถหากทานไดดม
ื่ เครือ
่ งดืม
่ ทีม
่ แ
ี อลกอฮอล เสพยาเสพติด หรือใชยารักษาโรคบางประเภททีท
่ าํ ใหไมสามารถ
ขับรถบนทองถนนได
–
ไมขบ
ั รถหากทานไมพรอมทางรางกายและจิตใจ
คําเตือน
อันตรายตอการบาดเจ็บ
การไมใชชด
ุ ปองกันหรือชุดปองกันชํารุด จะเปนการเพิม
่ ความเสีย
่ งดานความปลอดภัย
–
สวมใสชด
ุ ปองกันทีเ่ หมาะสม เชน หมวกกันน็อค, รองเทา, ถุงมือ และกางเกงขายาว พรอมเสือ
้ นอกและเกราะ
ปองกัน
–
สวมใสชด
ุ ปองกันทีอ
่ ยูในสภาพดีและไดมาตรฐานตามขอกําหนดกฎหมายเสมอ
คําเตือน
อันตรายตอการลม
ดอกยางของลอหนาและลอหลังทีแ
่ ตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมในการขับ
ดอกยางทีแ
่ ตกตางกันอาจทําใหควบคุมรถไดยาก
–
ตรวจสอบใหใชดอกยางลอหนาและลอหลังทีเ่ หมือนกัน
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
–
ยางและลอทีไ
่ มไดรบ
ั อนุญาตหรือไมแนะนําจะมีผลตอพฤติกรรมในการขับ
ใชเฉพาะยางและลอที่ KTM อนุญาตและแนะนํา ซึง่ มีดช
ั นีความเร็วทีถ
่ ก
ู ตอง
67
8 การเริ่มใชงาน
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
ยางใหมมค
ี ณ
ุ สมบัตย
ิ ด
ึ เกาะพืน
้ ผิวลดลง
ดอกยางของยางใหมไมหยาบ
–
ขับขีด
่ วยยางใหมในลักษณะทีใ
่ ชความเร็วปานกลางอยางระมัดระวัง และขับโดยเอียงซายขวาสลับกัน
ชวงเริม
่ ขับขีด
่ วยอะไหลใหม
200 กม.
ขอมูล
โปรดคํานึงถึงเสียงทีด
่ งั มากจากการใชรถ ซึง่ อาจเปนการรบกวนผูอน
ื่
–
กรุณาตรวจสอบใหแนใจวามีการตรวจสอบกอนซือ
้ โดยศูนยซอมของ KTM ทีไ
่ ดรบ
ั อนุญาต
มีใบรับรองการสงสินคาและเอกสารการบริการ & การรับประกันแนบมาดวยเมือ
่ สงมอบรถ
–
กรุณาอานคูมอ
ื การใชงานทัง้ หมดกอนเริม
่ ตนขับขีค
่ รัง้ แรก
–
ศึกษาอุปกรณใชงานใหเขาใจ
–
ขับขีแ
่ ละทําความคุนเคยกับรถจักรยานยนตภายในพืน
้ ทีท
่ เี่ หมาะสม กอนออกเริม
่ ขับขีบ
่ นทองถนน ขับขีช
่ าทีส
่ ด
ุ เทาทีท
่ าํ ได
เพือ
่ ใหไดความรูสก
ึ ของรถจักรยานยนตมากขึน
้
–
จับแฮนดบารดวยมือทัง้ สองขางขณะขับขี่ และวางเทาทัง้ สองขางบนทีว
่ างเทา
–
รันอิน (
68
หนา 69)
การเริ่มใชงาน 8
8.2
–
รันอิน
ในระหวางการรันอิน หามขับรถดวยรอบหมุนเครือ
่ งยนตเกินคาทีร่ ะบุไว
เกณฑกาํ หนด
รอบหมุนเครือ
่ งยนตสงู สุด
7,500 รอบ/นาที
ในครัง้ แรกที:่ 1,000 กม.
ขอมูล
ในระหวางการรันอิน ไฟเปลีย
่ นเกียรจะถูกปรับเปนคาทีก
่ าํ หนดและไมสามารถเปลีย
่ นแปลงได
–
หลีกเลีย
่ งการขับขีซ
่ งึ่ เรงเครือ
่ งยนตเต็มที!่
8.3
โหลดรถ
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
นํา้ หนักและการรับนํา้ หนักของเพลาสงผลกระทบตอการขับขี่
คํานวณนํา้ หนักรวมไดดงั นี:้ นํา้ หนักรถจักรยานยนตเมือ
่ มีนาํ้ มันเชือ
้ เพลิงเต็มถัง ผูขบ
ั ขีแ
่ ละผูซอนทาย รวมเสือ
้ ผา
พรอมหมวกกันน็อคปองกันและสัมภาระ
–
หามใหมน
ี าํ้ หนักรวมเกินนํา้ หนักสูงสุดและเกินการรับนํา้ หนักของเพลาทีอ
่ นุญาต
69
8 การเริ่มใชงาน
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ การติดตัง้ ประเปาสัมภาระหรือกระเปาทีต
่ ด
ิ ตัง้ บนถังนํา้ มันเชือ
้ เพลิงอยางไมเหมาะสมสง
ผลกระทบตอสมรรถนะในการขับขี่
–
ติดตัง้ ประเปาสัมภาระหรือกระเปาทีต
่ ด
ิ ตัง้ บนถังนํา้ มันเชือ
้ เพลิงใหถก
ู ตองตามคําแนะนําของผูผลิต
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
–
กระเปาสัมภาระจะไดรบ
ั ความเสียหายเมือ
่ รับนํา้ หนักมากเกินไป
ปฏิบต
ั ต
ิ ามคําแนะนําของผูผลิตเกีย
่ วกับนํา้ หนักบรรทุกสูงสุดในกรณีทม
ี่ ป
ี ระเปาสัมภาระติดตัง้ อยู
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
การบรรทุกสัมภาระไมแนนหนาสงผลกระทบตอการมองเห็น
หากไฟทายถูกบดบังจะทําใหผใ
ู ชรถใชถนนคนอืน
่ ไมสามารถมองเห็นรถของทานไดโดยเฉพาะในทีม
่ ด
ื
–
ตรวจสอบการยึดกระเปาสัมภาระอยางสมํา่ เสมอ
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
–
การบรรทุกสิง่ ของทีม
่ ค
ี วามสูงสงผลกระทบตอลักษณะการขับขีแ
่ ละเพิม
่ ระยะเบรก
ปรับความเร็วใหเหมาะสมกับการบรรทุก
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
–
70
การบรรทุกสัมภาระไมแนนหนาสงผลกระทบตอการขับขี่
ตรวจสอบการยึดกระเปาสัมภาระอยางสมํา่ เสมอ
การเริ่มใชงาน 8
–
หากตองการนําสัมภาระไปดวย ใหตรวจสอบความแนนหนาของสัมภาระ หากเปนไปไดใหบรรทุกตรงกลางและจัดนํา้ หนัก
ใหสมดุลระหวางลอหนาและลอหลัง
–
ใหสอดคลองกับนํา้ หนักรวมสูงสุดทีอ
่ นุญาตและนํา้ หนักบรรทุกสูงสุดของเพลา
เกณฑกาํ หนด
นํา้ หนักรวมทีอ
่ นุญาตสูงสุด
335 กก.
นํา้ หนักบรรทุกสูงสุดของเพลาหนา
125 กก.
โหลดตามแกนทีอ
่ นุญาตสูงสุด ดานหลัง
210 กก.
71
9 คําแนะนําในการขับ
9.1
งานตรวจสอบและงานดูแลรักษากอนการเริ่มตนใชงานแตละครั้ง
ขอมูล
กอนการขับทุกครัง้ ใหตรวจสภาพรถและความปลอดภัยในการจราจร
เมือ
่ ใชงาน รถจะตองอยูในสภาพทีพ
่ รอมทางเทคนิค
H02217-01
72
–
ตรวจสอบระดับนํา้ มันเครือ
่ ง(
–
ตรวจสอบระดับนํา้ มันเบรคของเบรคลอหนา (
หนา 126)
–
ตรวจสอบระดับนํา้ มันเบรกของเบรกลอหลัง (
หนา 131)
–
ตรวจสอบจานเบรคของเบรคลอหนา (
–
ตรวจสอบผาเบรกของเบรกลอหลัง (
หนา 193)
หนา 130)
หนา 135)
–
ตรวจสอบการทํางานของระบบเบรค
–
ตรวจสอบระดับนํา้ ยาหลอเย็นในภาชนะสรางสมดุล (
–
ตรวจสอบความสกปรกของโซ (
–
ตรวจสอบความตึงของโซ (
–
ตรวจสอบสภาพยาง (
–
ตรวจสอบแรงดันลมยาง (
–
ตรวจสอบการตัง้ คาและความงายในการเขาถึงอุปกรณใชงาน
–
ตรวจสอบการทํางานของระบบไฟฟา
–
ตรวจสอบความแนนหนาของสัมภาระ
–
นัง่ บนรถมอเตอรไซคและตรวจสอบตําแหนงของกระจกมองหลัง
หนา 175)
หนา 104)
หนา 106)
หนา 150)
หนา 152)
คําแนะนําในการขับ 9
–
9.2
ตรวจสอบปริมาณเชือ
้ เพลิง
ขั้นตอนสตารท
อันตราย
อันตรายจากพิษ
ไอเสียเปนพิษและอาจทําใหหมดสติหรือเสียชีวต
ิ ได
–
โปรดระบายอากาศใหเพียงพอเสมอในขณะทีเ่ ครือ
่ งยนตทาํ งาน
–
ใชเครือ
่ งดูดทีเ่ หมาะสมเมือ
่ ปลอยใหเครือ
่ งยนตทาํ งานในหองทีป
่ ด
ระวัง
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ อะไหลอเิ ล็กทรอนิกสและอุปกรณดานความปลอดภัยจะไดรบ
ั ความเสียหายหาก
แบตเตอรีม
่ ป
ี ระจุตาํ่ หรือปราศจากแบตเตอรี่ 12 V
–
ไมขบ
ั ขีร่ ถจักรยานหากแบตเตอรี่ 12 V มีประจุตาํ่ หรือปราศจากแบตเตอรี่ 12 V
คําแนะนํา
ความเสียหายตอเครื่องยนต อากาศทีไ
่ มผานการกรองสงผลกระทบตอความทนทานของเครือ
่ งยนต
หากไมมต
ี ว
ั กรองอากาศ ฝุนและสิง่ สกปรกจะแทรกเขาไปในตัวเครือ
่ งยนตได
–
ไมใชรถโดยปราศจากตัวกรองอากาศ
คําแนะนํา
ความเสียหายตอเครื่องยนต รอบหมุนทีส
่ งู ขณะเครือ
่ งยนตเย็นตัวสงผลตออายุการใชงานของเครือ
่ งยนต
–
ขับขีเ่ พือ
่ อุนเครือ
่ งยนตโดยรักษาใหมค
ี วามเร็วรอบเครือ
่ งยนตตาํ่ เสมอ
73
9 คําแนะนําในการขับ
–
ปลดล็อคพวงมาลัย (
–
หนา 32)
นัง่ บนรถ ปลดขาตัง้ และใชเทาดันจนสุดหรือโยกไปดานบน
–
กดสวิตชหยุดฉุกเฉินใหอยูในตําแหนง
–
เปดการจุดระเบิด โดยหมุนกุญแจรถไปยัง ตําแหนง
หลังจากเปดการจุดระเบิด จะไดยน
ิ เสียงการทํางานของปมเชือ
้
เพลิง 2 วินาที พรอมกันนัน
้ จะมีการตรวจสอบการทํางานของ
อุปกรณ Combi
B00782-10
–
เขาเกียรในตําแหนงเกียรวาง
แสงไฟแสดงสถานะเกียรวางสีเขียว N สองสวาง
–
กด ปุมสตารท
ขอมูล
กดปุมสตารทเมือ
่ เสร็จสิน
้ การตรวจสอบฟงกชน
ั ของแผง
หนาปด
หามเรงขณะสตารท หากเรงขณะสตารท ระบบบริหารจัดการ
เครือ
่ งยนตจะไมจายนํา้ มันเชือ
้ เพลิง รถอาจกระตุกได
สตารทตอเนือ
่ งสูงสุด 5 วินาที รอ 5 วินาทีกอนพยายามสตาร
ทครัง้ ตอไป
มอเตอรไซคคน
ั นีม
้ รี ะบบสตารทแบบปลอดภัย สามารถสตารท
เครือ
่ งยนตไดตอเมือ
่ เขาเกียรวาง หรือกําคลัตชขณะเขาเกียร
เทานัน
้ หากคุณเขาเกียรขณะทีข
่ าตัง้ พับออกและปลอยคัน
คลัตช เครือ
่ งยนตจะดับ
74
คําแนะนําในการขับ 9
9.3
–
ออกตัว
กําคลัตช เขาเกียร 1 คอยๆ ปลอยคันคลัตชพรอมกับคอยๆ เหยียบคันเรง
คําแนะนํา
หากเครือ
่ งยนตจะดับขณะออกตัว ใหกาํ คลัตชและกดปุมสตารทไฟฟาเทานัน
้ ไมจาํ เปนตองเขาเกียรวาง
9.4
การสตารท การขับ
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
การเปลีย
่ นโหลดกระทันหันอาจทําใหเสียหลัก
–
หลีกเลีย
่ งการเปลีย
่ นแปลงการโหลดและการเบรกอยางกระทันหัน
–
ปรับใชความเร็วใหเหมาะสมตามสภาพถนน
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
เครือ
่ งยนตหมุนมากเกินไป
–
การเปลีย
่ นเกียรเปนเกียรตาํ่ ขณะทีค
่ วามเร็วรอบเครือ
่ งยนตสงู ทําใหลอหลังล็อกตัวและ
ขณะทีค
่ วามเร็วรอบเครือ
่ งยนตสงู หามเปลีย
่ นเปนเกียรตาํ่
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
–
ตําแหนงสวิตชกญ
ุ แจทีไ
่ มถก
ู ตองกอใหเกิดการทํางานของฟงกชน
ั่ ทีไ
่ มถก
ู ตอง
ไมเปลีย
่ นแปลงตําแหนงกุญแจในขณะขับขี่
75
9 คําแนะนําในการขับ
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
จราจร
–
การปรับตัง้ อุปกรณในระหวางการขับขีเ่ ปนการเบีย
่ งเบนความสนใจจากสภาพการ
ดําเนินการปรับตัง้ อุปกรณขณะทีร่ ถจอดอยู
คําเตือน
อันตรายตอการบาดเจ็บ
ผูโดยสารซอนทายอาจตกจากรถจักรยานยนตได หากประพฤติผด
ิ วิธี
–
ตรวจสอบใหแนใจวาผูโดยสารนัง่ อยูบนเบาะนัง่ ซอนทายอยางถูกตองโดยทีแ
่ ทนวางเทาผูซอนทายและจับยึดทีผ
่ ู
ขับขีห
่ รือทีจ
่ บ
ั ไวเแนน
–
ปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎระเบียบขอบังคับเกีย
่ วกับอายุขน
ั้ ตํา่ สําหรับผูซอนทายในประเทศของทาน
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
–
การขับขีซ
่ งึ่ ปราศจากความระมัดระวังกอใหเกิดความเสีย
่ งสูง
ปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎจราจรและขับขีอ
่ ยางระมัดระวังเพือ
่ ใหสามารถรับมือกับอันตรายทีอ
่ าจเกิดขึน
้ ไดอยางทันทวงที
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
–
76
ยางเย็นมีคณ
ุ สมบัตย
ิ ด
ึ เกาะพืน
้ ผิวลดลง
ขับขีอ
่ ยางระมัดระวังดวยความเร็วปานกลางสําหรับการเดินทางกิโลเมตรแรก ๆ จนกระทัง่ ยางถึงอุณหภูมท
ิ าํ งาน
คําแนะนําในการขับ 9
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
ยางใหมมค
ี ณ
ุ สมบัตย
ิ ด
ึ เกาะพืน
้ ผิวลดลง
ดอกยางของยางใหมไมหยาบ
–
ขับขีด
่ วยยางใหมในลักษณะทีใ
่ ชความเร็วปานกลางอยางระมัดระวัง และขับโดยเอียงซายขวาสลับกัน
ชวงเริม
่ ขับขีด
่ วยอะไหลใหม
200 กม.
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
–
การบรรทุกสัมภาระไมแนนหนาสงผลกระทบตอการขับขี่
ตรวจสอบการยึดกระเปาสัมภาระอยางสมํา่ เสมอ
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
–
หากรถลมอาจสรางความเสียหายแกรถยนตมากกวาทีเ่ ห็น
หลังจากทีร่ ถลม ใหตรวจสอบรถกอนใชงาน
คําแนะนํา
ความเสียหายตอเครื่องยนต เครือ
่ งยนตทรี่ อนเกินพิกด
ั จะไดรบ
ั ความเสียหาย
–
ใหจอดรถใหถก
ู หลักกฎจราจรและดับเครือ
่ งยนตในทันทีหากมีการเตือนอุณหภูมห
ิ มอนํา้
–
ปลอยใหเครือ
่ งยนตและระบบระบายความรอนเย็นตัวลง
–
ตรวจสอบรวมทัง้ แกไขระดับนํา้ ยาหลอเย็นเมือ
่ ระบบระบายความรอนเย็นตัวลง
77
9 คําแนะนําในการขับ
ขอมูล
หากเกิดเสียงผิดปกติซงึ่ ไมใชเสียงจากการทํางานทัว
่ ไป ใหหยุดรถทันทีอยางถูกตองตามกฎ จราจร ดับเครือ
่ งยนต และ
ติดตอศูนยบริการทีไ
่ ดรบ
ั การรับรองจาก KTM
–
สามารถเปลีย
่ นไปยังเกียรทส
ี่ งู กวาได เมือ
่ สถานการณเอือ
้ อํานวย
(ความชัน สภาพการขับขี่ ฯลฯ)
–
ปลอยคันเรงพรอมกับกําคลัตช เขาเกียรถด
ั ไป ปลอยคันคลัตชและบิด
คันเรง
ขอมูล
ดูตาํ แหนงของเกียรจากภาพ ตําแหนงเกียรวางและเดินรอบ
เบาอยูระหวางเกียร 1 และ 2 เกียร 1 สําหรับการออกตัวหรือ
ขับขึน
้ เนินเขา
อุณหภูมใ
ิ นการทํางานพรอมเมือ
่ ขีดบนหนาจออุณหภูมต
ิ ด
ิ 4
ขีด
401950-11
78
–
บิดคันเรงเทาทีเ่ ครือ
่ งยนตสามารถทํางานได - การบิดคันเรงกระทัน
หันสงผลใหปริมาณการใชเชือ
้ เพลิงเพิม
่ ขึน
้ บิดคันเรงเทาทีส
่ ภาพถนน
และสภาพอากาศเอือ
้ อํานวยเทานัน
้ โดยเฉพาะเมือ
่ เขาโคง ไมควร
เปลีย
่ นเกียร และใชความระมัดระวังเมือ
่ บิดคันเรง
–
ในการลดเกียร หากจําเปนใหเบรกพรอมกับปลอยคันเรง
–
กําคลัตชและลดเกียร คอยๆ ปลอยคันคลัตชและบิดคันเรงหรือเปลีย
่ น
เกียรอก
ี ครัง้
–
ดับเครือ
่ งยนต หากมีความเร็วรอบเบาเปนเวลานานหรือหยุดนิง่
คําแนะนําในการขับ 9
–
9.5
หากไฟแสดงสถานะการทํางานผิดปกติ เริม
่ เปดสวางในขณะขับขี่
ใหหยุดรถทันทีอยางถูกตองตามกฎจราจร ดับเครือ
่ งยนต และติดตอ
ศูนยบริการทีไ
่ ดรบ
ั การรับรองจาก KTM
เบรกลดความเร็ว
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
–
ความชืน
้ และสิง่ สกปรกสงผลกระทบตอระบบเบรก
เบรกเบา ๆ หลายครัง้ โดยใชความระมัดระวัง เพือ
่ ทําใหผาเบรกและจานเบรกแหงปราศจากสิง่ สกปรก
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
–
จุดกดทีม
่ ล
ี ก
ั ษณะนุมของเบรกหนาหรือหลังชวยลดแรงกระแทกซึง่ เกิดจากการเบรก
ตรวจสอบระบบเบรกและพักการขับขี่ จนกวาจะแกปญหาได (อูชางทีไ
่ ดรบ
ั มอบอํานาจจาก KTM ของคุณยินดีทจ
ี่ ะ
ชวยเหลือคุณ)
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
ระบบเบรกจะไมทาํ งานหากมีความรอนสูงเกินไป
หากไมปลอยแปนเบรกเทา ผาเบรกสึกหรออยางตอเนือ
่ ง
–
ใหยกเทาออกจากคันเบรกเทาหากไมตองการเบรก
79
9 คําแนะนําในการขับ
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
–
นํา้ หนักรวมทีเ่ พิม
่ ขึน
้ สงผลใหระยะเบรกเพิม
่ ขึน
้
คํานึงถึงระยะเบรกเมือ
่ ขับขีโ่ ดยมีผซ
ู อนทายหรือบรรทุกกระเปาเดินทาง
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
–
เกลือโรยถนนมีผลตอระบบเบรก
เบรกเบา ๆ หลายครัง้ โดยใชความระมัดระวัง เพือ
่ ทําใหผาเบรกและจานเบรกปราศจากเกลือ
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
–
การเบรกแรงจนเกินไปสงผลใหลอล็อกตัวได
ปรับวิธก
ี ารเบรกใหเหมาะสมกับสถานการณการขับขีแ
่ ละสภาพถนน
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
–
ลอหลังอาจถูกบล็อกเนือ
่ งจากแรงเบรกของเครือ
่ งยนต
ใหดงึ คลัทชเมือ
่ ตองการเบรกฉุกเฉินหรือเบรกเต็มที่ หรือเบรกบนพืน
้ ทีล
่ น
ื่
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
–
บนพืน
้ ทีเ่ อียงหรือลาดดานขาง เวลาหนวงทีเ่ ปนไปไดสงู สุดจะลดลง
หากเปนไปไดใหเลิกขัน
้ ตอนการเบรกกอนหัวโคง
–
ในการเบรก ใหปลอยคันเรง เบรกลอหนาและเบรกลอหลังพรอมกัน
–
หากมีการขับบนทางทีม
่ ท
ี ราย เปยกนํา้ ฝน หรือทางทีล
่ น
ื่ ใหใชเบรกลอหลังเปนสวนใหญ
–
ทําการเบรกใหเสร็จกอนถึงโคงเสมอ เปลีย
่ นไปใชเกียรทต
ี่ าํ่ กวาเพือ
่ ใหสอดคลองกับความเร็ว
80
คําแนะนําในการขับ 9
–
ขับขีล
่ งเนินลาดชันทีม
่ รี ะยะทางยาวโดยอาศัยการเบรกจากเครือ
่ งยนต เปลีย
่ นไปใชเกียรตาํ่ ลงหนึง่ ถึงสองเกียร แตไมตอง
เรงเครือ
่ งยนต ชวยใหใชเบรกนอยลงและระบบเบรกไมรอนสูงเกินไปนัก
9.6
หยุด จอด
คําเตือน
อันตรายตอการบาดเจ็บ
การใชรถโดยผูทไ
ี่ มรบ
ั อนุญาตกอใหเกิดอันตรายตอตนเองและผูอน
ื่
–
หามปลอยเครือ
่ งยนตตด
ิ ทิง้ ไวโดยทีท
่ านไมไดอยูดแ
ู ลในบริเวณดังกลาว
–
ล็อกรถเพือ
่ ปองกันการใชจากผูทไ
ี่ มไดอนุญาต
–
ล็อกแฮนดบงั คับเลีย
้ วและถอดกุญแจออกเมือ
่ ทานจอดรถทิง้ ไว
คําเตือน
แผลไฟไหม ชิน
้ สวนของรถบางชิน
้ จะมีความรอนมากขณะใชงาน
–
หามสัมผัสชิน
้ สวนใด ๆ เชน ระบบไอเสีย หมอนํา้ เครือ
่ งยนต โชคอัพ หรือระบบเบรกกอนทีอ
่ ะไหลดงั กลาวจะเย็น
ตัวลงอยางสมบูรณ
–
ปลอยใหชน
ิ้ สวนอะไหลเย็นตัวลงกอนเริม
่ ดําเนินงานใด ๆ ทีต
่ ว
ั รถ
คําแนะนํา
ความเสียหายของวัสดุ
วิธก
ี ารจอดทีผ
่ ด
ิ สรางความเสียหายตอรถ
หากรถไหลหรือลมจะทําใหเกิดความเสียหายรุนแรงได
ชิน
้ สวนสําหรับตัง้ รถสามารถรับไดเฉพาะนํา้ หนักของรถเทานัน
้
–
จอดรถบนพืน
้ ทีแ
่ ข็งและราบ
–
ตรวจสอบไมใหมค
ี นนัง่ บนรถเมือ
่ จอดรถบนขาตัง้
81
9 คําแนะนําในการขับ
คําแนะนํา
อันตรายตอการเกิดเพลิงไหม อะไหลสวนประกอบของรถยนตทม
ี่ ค
ี วามรอนกอใหเกิดความเสีย
่ งตอการเกิดเพลิงไหมและการ
ระเบิด
–
ไมจอดรถไวใกลวต
ั ถุไวไฟหรือไวตอการเกิดระเบิด
–
ปลอยใหเย็นรถกอนปดคลุมตัวรถ
–
เบรครถมอเตอรไซค
–
เขาเกียรในตําแหนงเกียรวาง
–
ปดการจุดระเบิด โดยหมุนกุญแจรถไปยัง ตําแหนง
ขอมูล
หากดับเครือ
่ งยนตดวยสวิตชหยุดฉุกเฉินและปลอยปลอยใหกญ
ุ แจอยูในตําแหนงเปดการจุดระเบิด จะยังมีการจาย
ไฟใหกบ
ั โหลดสวนใหญ และใชแบตเตอรี่ 12 V จนหมด ดังนัน
้ ใหดบ
ั เครือ
่ งยนตโดยใชกญ
ุ แจปดการจุดระเบิด
เสมอ ปุมหยุดฉุกเฉินมีไวสาํ หรับสถานการณฉก
ุ เฉินเทานัน
้
–
จอดมอเตอรไซคบนพืน
้ ทีแ
่ ข็ง
–
ใชเทาดันขาตัง้ ดานขางไปดานหนาจนสุดเพือ
่ ตัง้ รถ
–
ล็อคแฮนดบาร (
82
หนา 31)
คําแนะนําในการขับ 9
9.7
การขนสง
คําแนะนํา
อันตรายตอความเสียหาย
–
รถทีจ
่ อดไวอาจไหลหรือลม
จอดรถบนพืน
้ ทีแ
่ ข็งและราบ
คําแนะนํา
อันตรายตอการเกิดเพลิงไหม อะไหลสวนประกอบของรถยนตทม
ี่ ค
ี วามรอนกอใหเกิดความเสีย
่ งตอการเกิดเพลิงไหมและการ
ระเบิด
–
ไมจอดรถไวใกลวต
ั ถุไวไฟหรือไวตอการเกิดระเบิด
–
ปลอยใหเย็นรถกอนปดคลุมตัวรถ
–
ดับเครือ
่ งยนตและดึงกุญแจรถออก
–
ยึดมอเตอรไซคดวยเข็มขัดยึดหรืออุปกรณยด
ึ ทีเ่ หมาะสมอืน
่ ๆ เพือ
่ ไม
ใหลมหรือเลือ
่ นไหล
401448-01
83
9 คําแนะนําในการขับ
9.8
เติมนํ้ามัน
อันตราย
อันตรายตอการเกิดเพลิงไหม นํา้ มันเชือ
้ เพลิงไวตอการติดไฟ
นํา้ มันเชือ
้ เพลิงในถังนํา้ มันจะขยายตัวตามอุณหภูมท
ิ เี่ พิม
่ และลนออกได
–
หามเติมนํา้ มันเชือ
้ เพลิงในบริเวณใกลแหลงกําเนิดประกายไฟหรือบุหรีท
่ ต
ี่ ด
ิ ไฟ
–
ดับเครือ
่ งขณะเติมนํา้ มันเชือ
้ เพลิง
–
ตรวจสอบไมใหนาํ้ มันเชือ
้ เพลิงกระฉอกออก โดยเฉพาะบนชิน
้ สวนรถทีร่ อน
–
เช็ดนํา้ มันเชือ
้ เพลิงทีก
่ ระฉอกออกในทันที
–
ตรวจสอบขอมูลการเติมนํา้ มันเชือ
้ เพลิง
คําเตือน
อันตรายจากพิษ
84
นํา้ มันเชือ
้ เพลิงเปนพิษและอันตรายตอสุขภาพ
–
ปองกันไมใหนาํ้ มันเชือ
้ เพลิงสัมผัสผิว เขาตา หรือเปอนเสือ
้ ผา
–
พบแพทยในทันทีทม
ี่ ก
ี ารกลืนกินนํา้ มันเชือ
้ เพลิง
–
หามสูดไอนํา้ มันเขาจมูก
–
ลางผิวบริเวณทีม
่ ก
ี ารสัมผัสออกทันทีดวยนํา้ ในปริมาณมาก
–
หากนํา้ มันเชือ
้ เพลิงเขาตา ใหใชนาํ้ สะอาดลางออกใหหมดและพบแพทยในทันที
–
เปลีย
่ นเสือ
้ ผาทีเ่ ปอนนํา้ มันเชือ
้ เพลิง
คําแนะนําในการขับ 9
คําแนะนํา
ความเสียหายของวัสดุ
นํา้ มันเชือ
้ เพลิงคุณภาพตํา่ สงผลใหตว
ั กรองนํา้ มันเชือ
้ เพลิงสึกหรอกอนเวลาอันควร
ในบางประเทศและบางภูมภ
ิ าค คุณภาพและความสะอาดของนํา้ มันเชือ
้ เพลิงอาจไมเพียงพอ ทําใหเกิดปญหาในระบบนํา้ มัน
เชือ
้ เพลิง
–
เติมนํา้ มันเชือ
้ เพลิงทีส
่ ะอาดไดมาตรฐานทีก
่ าํ หนดเทานัน
้ (อูชางทีไ
่ ดรบ
ั มอบอํานาจจาก KTM ของคุณยินดีทจ
ี่ ะชวยเหลือ
คุณ)
คําแนะนํา
อันตรายตอสิ่งแวดลอม
–
การจัดการกับนํา้ มันเชือ
้ เพลิงทีไ
่ มถก
ู ตองเปนอันตรายตอสิง่ แวดลอม
หามเทนํา้ มันเชือ
้ เพลิงลงในนํา้ บนพืน
้ ดิน หรือในแหลงนํา้
85
9 คําแนะนําในการขับ
–
ดับเครือ
่ งยนต
–
เปดฝาปดถังนํา้ มันเชือ
้ เพลิง (
–
เติมนํา้ มันเชือ
้ เพลิงในถังนํา้ มันถึงระดับสูงสุดทีข
่ อบดานลาง
ตัวชวยการกรอก
ปริมาณนํา้ มันเชือ
้ เพลิง
รวมประมาณ
หนา 32)
10 ล.
S03383-10
86
ปดฝาปดถังนํา้ มันเชือ
้ เพลิง (
นํา้ มันซุปเปอรไร
สารตะกัว
่ (ROZ
95) ( หนา 228)
(RC 200
EU/AR/CO/MY/PH)
แกสโซฮอล 95 E20
(ROZ 95)
( หนา 227)
(RC 200 TH)
ปริมาณนํา้ มันเชือ
้ เพลิง
รวมประมาณ
–
1 ของ
หนา 35)
แผนการบริการ 10
10.1
ขอมูลเพิ่มเติม
การปฏิบต
ั งิ านอืน
่ ๆ ทัง้ หมดนอกเหนือจากนีท
้ เี่ ปนผลติดตามมาจากงานบังคับ หรือเปนงานทีแ
่ นะนํา จะตองมีการสัง่ ใหทาํ เปน
พิเศษเทานัน
้ และมีคาใชจายเพิม
่ เติม
ขึน
้ อยูกบ
ั สภาพการขับขีใ
่ นแตละพืน
้ ที่ ระยะการเขารับบริการอาจแตกตางกันไปในประเทศของคุณ
ในระหวางการพัฒนาดานเทคนิค ระยะการเขารับบริการและขอบเขตของกาใหบริการอาจเปลีย
่ นแปลงไป แผนการบริการทีถ
่ ก
ู
ตองมีอยูใน KTM Dealer.net ผูจาํ หนายของ KTM ทีไ
่ ดรบ
ั อนุญาตยินดีใหคาํ แนะนําแกคณ
ุ
10.2
งานบังคับ
ทุก ๆ 24 เดือน
ทุก ๆ 12 เดือน
alle 15,000 กม.
alle 7,500 กม.
nach 1,000 กม.
อานสือ
่ บันทึกขอผิดพลาดดวยเครือ
่ งมือวิเคราะหของ KTM
○
●
●
●
●
ตรวจสอบการทํางานของระบบไฟฟา
○
●
●
●
●
เปลีย
่ นกรองนํา้ มันเครือ
่ งและตะแกรงกรองนํา้ มันเครือ
่ ง ทําความสะอาดตะแกรงกรองนํา้ มัน
เครือ
่ ง ( หนา 194)
○
●
●
●
●
ตรวจสอบดิสกเบรก (
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
หนา 125)
ตรวจสอบจานเบรคของเบรคลอหนา (
ตรวจสอบผาเบรกของเบรกลอหลัง (
ตรวจสอบสภาพยาง (
หนา 150)
หนา 130)
หนา 135)
87
10 แผนการบริการ
ทุก ๆ 24 เดือน
ทุก ๆ 12 เดือน
alle 15,000 กม.
alle 7,500 กม.
nach 1,000 กม.
ตรวจสอบแรงดันลมยาง (
หนา 152)
ตรวจสอบความเสียหายและการรัว
่ ของสายเบรก
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
ตรวจสอบระดับนํา้ มันเบรคของเบรคลอหนา (
หนา 126)
○
●
●
●
ตรวจสอบระดับนํา้ มันเบรกของเบรกลอหลัง (
หนา 131)
○
●
●
●
○
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
●
●
ตรวจสอบการรัว
่ ของโชคและตะเกียบ
ทําความสะอาดปลอกกันฝุนของขาตะเกียบ (
ตรวจสอบโซ ลอโซ และเฟองโซ (
ตรวจสอบความตึงของโซ (
หนา 98)
หนา 110)
หนา 106)
ตรวจสอบระดับนํา้ ยาหลอเย็นในภาชนะสรางสมดุล (
หนา 175)
ตรวจสอบฟงกชน
ั ของระบบระบายอากาศหมอนํา้
เปลีย
่ นกรองอากาศ ทําความสะอาดกลองกรองอากาศ
ตรวจสอบความเสียหายของสาย Bowden การวางสายไมใหงอ และดูการตัง้ คา
○
●
●
●
●
ตรวจสอบความเสียหายและการวางสายไมใหงอของสายเคเบิล
○
●
●
●
●
ตรวจสอบระยะหลวมวาลว เปลีย
่ นหัวเทียน
เปลีย
่ นนํา้ มันเบรกของเบรกลอหนา
88
●
●
แผนการบริการ 10
ทุก ๆ 24 เดือน
ทุก ๆ 12 เดือน
alle 15,000 กม.
alle 7,500 กม.
nach 1,000 กม.
●
เปลีย
่ นนํา้ มันเบรกของเบรกลอหลัง
ตรวจสอบระยะหลวมของแบริง่ หัวควบคุม
○
●
●
ตรวจสอบการตัง้ คาไฟหนา-ไฟตํา่ (
หนา 167)
○
●
●
ตรวจสอบการตัง้ คาไฟหนา-ไฟสูง (
หนา 169)
○
●
●
การตรวจขัน
้ ทาย: ดําเนินการตรวจสอบความปลอดภัยในการขับขีแ
่ ละทําการทดลองขับ
○
●
อาน สือ
่ บันทึกขอผิดพลาดดวยเครือ
่ งมือวิเคราะหของ KTM หลังจากการทดลองขับ
○
รีเซ็ตหนาจอแสดงชวงเวลาบริการ
ดําเนินการรายการบริการใน KTM Dealer.net
○
ชวงหางหนึง่ ครัง้
●
ชวงหางเปนระยะๆ
●
●
●
●
●
●
●
●
●
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
89
10 แผนการบริการ
10.3
งานแนะนํา
ทุก ๆ 48 เดือน
ทุก ๆ 12 เดือน
alle 30,000 กม.
alle 7,500 กม.
nach 1,000 กม.
ตรวจสอบเฟรม
●
ตรวจสอบแขนสวิง
●
ตรวจสอบระยะหลวมของแบริง่ แขนสวิง
●
●
ตรวจสอบระยะหลวมของแบริง่ ลอ
●
●
หลอลืน
่ ชิน
้ สวนทัง้ หมดทีเ่ คลือ
่ นไหวได (เชน ขาตัง้ แฮนด โซ ...) และตรวจสอบความไหลลืน
่
○
●
●
●
●
กําจัดทอระบายใหวาง
○
●
●
●
●
ตรวจสอบการขาด การรัว
่ และการวางทีถ
่ ก
ู ตองของทอทัง้ หมด (เชน ทอสงนํา้ มันเชือ
้ เพลง ทอทํา
ความเย็น ทอระบายอากาศ ทอกําจัดของเสีย ...) และปลอก
○
●
●
●
●
ตรวจสอบสารปองกันการแข็งตัว
○
●
●
●
เปลีย
่ นนํา้ ยาหลอเย็น
(
ตรวจสอบวา มีการติดตัง้ สกรูและน็อตทีเ่ กีย
่ วของกับความปลอดภัยและเขาถึงไดงายไวในตําแหนง
การติดตัง้ อยางแนนหนาหรือไม
○
ชวงหางหนึง่ ครัง้
●
ชวงหางเปนระยะๆ
90
●
หนา 184)
○
●
●
●
●
กําหนดคาเพลารถ 11
11.1
ตั้งคาสตรัทปรับเกลียวของโชค
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
–
การเปลีย
่ นแปลงการปรับตัง้ เพลารถอาจทําใหพฤติกรรมในการขับเปลีย
่ นแปลงไปมาก
หลังจากการเปลีย
่ นแปลง ใหขบ
ั กอนชา ๆ เพือ
่ ดูพฤติกรรมในการขับ
ขอมูล
สตรัทปรับเกลียวเปนตัวกําหนดจุดเริม
่ ตนของการทํางานของสปริงทีโ่ ชค
การปรับสตรัทปรับเกลียวจะมีความเหมาะสม หากปรับตามนํา้ หนักผูขบ
ั ทีอ
่ าจมีสม
ั ภาระและผูซอนทาย และชวยสราง
สมดุลระหวางการใชงานและเสถียรภาพ
–
ปรับสตรัทปรับเกลียวดวยการใชประแจเลือ
่ นในชุดเครือ
่ งมือประจํารถ
หมุนแหวนปรับ
1
เกณฑกาํ หนด
สตรัทปรับเกลียว
มาตรฐาน
5 คลิก
ประแจเลือ
่ น โชค (90529077000)
สวนตอขยายสําหรับประแจตะขอ (90129099025)
E01200-10
ขอมูล
สามารถตัง้ สตรัทปรับเกลียวได 10 ตําแหนง
91
11 กําหนดคาเพลารถ
11.2
ตั้งคาคันเกียร
ขอมูล
ชวงปรับคันเกียรมรี ะยะจํากัด
–
คลายน็อต
1 โดยดันทีก่ านแกนรองดานขาง 2
ขอมูล
น็อต
–
–
1 เปนเกลียวซาย
คลายน็อต 3 โดยดันทีก
่ านแกนรองดานขาง 2
ปรับคันเกียรดวยการหมุนแกนเกียร 2
เกณฑกาํ หนด
ชวงการปรับ
A แกนเกียร
150 … 162 มม.
ขอมูล
ตัง้ คาทัง้ สองดานใหเทากัน
จะตองขันลงไปในแบริง่ อยางนอย 5 เกลียว
–
ตรวจสอบมุมการปรับ
B
เกณฑกาํ หนด
B แกนเกียร การ
S01657-10
92
มุมการปรับ
ปรับคันเกียร
75°
กําหนดคาเพลารถ 11
–
ขันน็อต
3 ใหแนน โดยดันทีก่ านแกนรองดานขาง 2
เกณฑกาํ หนด
น็อต แกนเกียร
–
ขันน็อต
M6
10 นิวตัน-เมตร
1 ใหแนน โดยดันทีก่ านแกนรองดานขาง 2
เกณฑกาํ หนด
น็อต แกนเกียร
–
M6LH
10 นิวตัน-เมตร
ตรวจสอบการทํางานและความงายในการเขาถึงคันเกียร
93
12 งานบํารุงรักษา แชสซี
12.1
ใชอุปกรณยก ยกจักรยานยนตขึ้นทางดานหลัง
คําแนะนํา
อันตรายตอความเสียหาย
–
รถทีจ
่ อดไวอาจไหลหรือลม
จอดรถบนพืน
้ ทีแ
่ ข็งและราบ
–
ประกอบติดตัง้ หัวรับของอุปกรณยก
–
ใสตว
ั อะแดปเตอรเขาไปในอุปกรณยก
อะแด็ปเตอรรองรับ (61029955244)
อุปกรณยกลอหลัง (69329955000)
–
วางรถจักรยานยนตใหอยูในแนวตัง้ จัดอุปกรณยกเขาทีก
่ ามปูลอและ
อะแด็ปเตอร แลวยกรถจักรยานยนตขน
ึ้
402346-01
12.2
ยกมอเตอรไซคลงจากเครื่องยก ดานหลัง
คําแนะนํา
อันตรายตอความเสียหาย
–
94
รถทีจ
่ อดไวอาจไหลหรือลม
จอดรถบนพืน
้ ทีแ
่ ข็งและราบ
งานบํารุงรักษา แชสซี 12
–
ปองกันการลมของมอเตอรไซค
–
ถอดเครือ
่ งยกดานหลังออก ยกรถขึน
้ ดวยขาตัง้
–
ถอดชุดบูชออก
1
402029-10
12.3
ยกรถจักรยานยนตขึ้นดวยเครื่องยกดานหนา
คําแนะนํา
อันตรายตอความเสียหาย
–
รถทีจ
่ อดไวอาจไหลหรือลม
จอดรถบนพืน
้ ทีแ
่ ข็งและราบ
งานเตรียม
– ใชอป
ุ กรณยก ยกจักรยานยนตขน
ึ้ ทางดานหลัง (
หนา 94)
95
12 งานบํารุงรักษา แชสซี
เงื่อนไข
– ถอดฝาครอบ
1 ออก
S01659-10
–
จัดแฮนดบารใหหน
ั ตรงไปดานหนา จัดตําแหนงของเครือ
่ งยก
โบลทรองรับ (69329965030)
อุปกรณสาํ หรับยกลอหนา ขนาดใหญ (69329965100)
ขอมูล
ยกมอเตอรไซคดานหลังขึน
้ กอนเสมอ
402345-01
96
–
ยกรถจักรยานยนตขน
ึ้ ดานหนา
งานบํารุงรักษา แชสซี 12
12.4
ยกมอเตอรไซคลงจากเครื่องยกดานหนา
คําแนะนํา
อันตรายตอความเสียหาย
–
รถทีจ
่ อดไวอาจไหลหรือลม
จอดรถบนพืน
้ ทีแ
่ ข็งและราบ
งานหลัก
– ปองกันการลมของมอเตอรไซค
–
ถอดเครือ
่ งยกดานหนาออก
402777-01
97
12 งานบํารุงรักษา แชสซี
–
ประกอบฝาครอบ
1
S01659-10
งานที่ปฏิบัติเพิ่มภายหลัง
– ยกมอเตอรไซคลงจากเครือ
่ งยก ดานหลัง (
12.5
หนา 94)
ทําความสะอาดปลอกกันฝุนของขาตะเกียบ
งานเตรียม
– ใชอป
ุ กรณยก ยกจักรยานยนตขน
ึ้ ทางดานหลัง (
–
98
ยกรถจักรยานยนตขน
ึ้ ดวยเครือ
่ งยกดานหนา (
หนา 94)
หนา 95)
งานบํารุงรักษา แชสซี 12
งานหลัก
– เลือ
่ นฝาครอบ
–
1 ทีต่ ะเกียบโชคทัง้ สองลง
เลือ
่ นปลอกกันฝุน 2 ทีต
่ ะเกียบโชคทัง้ สองลง
ขอมูล
ปลอกกันฝุนเปนตัวปองกันทอภายในตะเกียบใหปราศจากฝุน
และคราบสกปรก เมือ
่ ใชเปนเวลานานอาจทําใหมส
ี งิ่ สกปรก
สะสมใตปลอกกันฝุนได หากไมกาํ จัดสิง่ สกปรกออก อาจทํา
ใหแหวนกันนํา้ มันรัว
่ ทีอ
่ ยูดานหลังรัว
่ ได
E01193-10
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
ลดแรงเบรกลง
–
นํา้ มันหรือจาระบีบนจานเบรก
–
กําจัดนํา้ มันและจาระบีออกจากจานเบรกใหหมด
–
ทําความสะอาดจานเบรกดวยสารทําความสะอาดเบรก
เมือ
่ จําเปน
ทําความสะอาดและหลอลืน
่ ปลอกกันฝุนและทอภายในตะเกียบทีต
่ ะเกีย
บโชคทัง้ สอง
สเปรยนาํ้ มันอเนกประสงค (
–
ดันปลอกกันฝุน
–
กําจัดนํา้ มันเครือ
่ งสวนเกิน
–
เลือ
่ นฝาครอบ
หนา 232)
2 ทีต่ ะเกียบโชคทัง้ สองกลับคืนสูตาํ แหนงติดตัง้
1 ทีต่ ะเกียบโชคทัง้ สองขึน้
99
12 งานบํารุงรักษา แชสซี
12.6
หนา 97)
–
ยกมอเตอรไซคลงจากเครือ
่ งยก ดานหลัง (
หนา 94)
–
เสียบกุญแจรถในกุญแจเบาะนัง่
–
ยกเบาะคนขับดานหลังขึน
้ ดึงไปในทิศทางทายรถ จากนัน
้ ถอดออก
ดานบน
–
ดึงกุญแจรถออกจากกุญแจเบาะนัง่
ถอดเบาะคนขับออก
S01651-10
100
งานเก็บ
– ยกมอเตอรไซคลงจากเครือ
่ งยกดานหนา (
1 และหมุนตามเข็มนาฬิกา
งานบํารุงรักษา แชสซี 12
12.7
ประกอบเบาะคนขับ
–
ใสรองลิม
่
ของเบาะคนขับทีถ
่ งั นํา้ มัน เลือ
่ นเบาะคนขับไปดานหนา
และลดระดับลงดานหลัง
1
ไดยน
ิ เสียงสลัก
–
2 ล็อกเขาทีช่ ดั เจน
ตรวจสอบวาประกอบเบาะคนขับถูกตองหรือไม
H01084-10
12.8
ถอดเบาะนั่งซอนทายออก
งานที่ปฏิบัติกอนหนา
– ถอดเบาะคนขับออก (
หนา 100)
101
12 งานบํารุงรักษา แชสซี
งานหลัก
– ถอดสกรู
–
1 พรอมกับแหวนรองออก
ยกเบาะนัง่ ซอนทายขึน
้ เล็กนอยและถอดออก
L02191-10
12.9
ประกอบเบาะนั่งซอนทาย
งานหลัก
– จัดตําแหนงเบาะนัง่ ซอนทาย
ตะขอ
–
S01661-10
102
1 ทัง้ สองยึดเขาในตัวยึด 2
ลดเบาะนัง่ ซอนทายดานหนาลงและเลือ
่ นไปดานหลัง
งานบํารุงรักษา แชสซี 12
–
ประกอบสกรู
3 พรอมกับแหวนรองและขันใหแนน
เกณฑกาํ หนด
สกรูเบาะนัง่ ซอนทาย
M6
7 นิวตัน-เมตร
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ หากประกอบไมถก
ู ตอง อาจ
ทําใหเบาะนัง่ หลุดออกจากล็อคได
–
L02191-11
–
หลังการติดตัง้ แลวใหตรวจสอบวามีการล็อคเบรกอยาง
ถูกตองและไมสามารถดึงขึน
้ ได
ตรวจสอบวาประกอบเบาะนัง่ ซอนทายถูกตองหรือไม
งานเก็บ
– ประกอบเบาะคนขับ (
หนา 101)
103
12 งานบํารุงรักษา แชสซี
12.10
ตรวจสอบความสกปรกของโซ
–
ตรวจสอบความสกปรกของโซโดยคราว
»
หากโซสกปรกมาก ให
–
ทําความสะอาดโซ (
หนา 104)
400678-01
12.11
ทําความสะอาดโซ
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
–
สารหลอลืน
่ ทีย
่ างรถสงผลใหแรงยึดเกาะบนพืน
้ ถนนลดลง
ทําความสะอาดคราบสารหลอลืน
่ ทีย
่ างรถดวยสารทําความสะอาดทีเ่ หมาะสม
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
104
นํา้ มันหรือจาระบีบนจานเบรกลดแรงเบรกลง
–
กําจัดนํา้ มันและจาระบีออกจากจานเบรกใหหมด
–
ทําความสะอาดจานเบรกดวยสารทําความสะอาดเบรกเมือ
่ จําเปน
งานบํารุงรักษา แชสซี 12
คําแนะนํา
อันตรายตอสิ่งแวดลอม
–
สารทีเ่ ปนปญหาเปนสาเหตุของการทําลายสิง่ แวดลอม
กําจัดนํา้ มัน จาระบี ไสกรอง เชือ
้ เพลิง สารทําความสะอาด นํา้ มันเบรก ฯลฯ ใหถก
ู ตองตามขอกําหนดทีเ่ กีย
่ วของ
ขอมูล
โดยสวนใหญ อายุการใชงานของโซจะขึน
้ อยูกบ
ั การดูแลรักษา
งานเตรียม
– ใชอป
ุ กรณยก ยกจักรยานยนตขน
ึ้ ทางดานหลัง (
หนา 94)
งานหลัก
– ทําความสะอาดโซอยางสมํา่ เสมอ
–
ลางสิง่ สกปรกออกบางสวนดวยการฉีดนํา้ เบาๆ
–
กําจัดเศษนํา้ มันหลอลืน
่ ทีใ
่ ชแลวดวยสารทําความสะอาดโซ
สารทําความสะอาดโซ (
–
400725-01
หนา 232)
ฉีดสเปรยโซหลังจากปลอยใหแหง
สเปรยโซ Street (
หนา 231)
งานเก็บ
– ยกมอเตอรไซคลงจากเครือ
่ งยก ดานหลัง (
หนา 94)
105
12 งานบํารุงรักษา แชสซี
12.12
ตรวจสอบความตึงของโซ
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
แรงตรึงโซทผ
ี่ ด
ิ ทําความเสียหายตอชิน
้ สวนและเปนสาเหตุของอุบต
ั เิ หตุ
หากตรึงโซใหตงึ จนเกินไป โซ เฟองโซ ลอโซ รวมทัง้ แบริง่ ชุดเกียรและลอหลังจะสึกหรอเร็วขึน
้ ชิน
้ สวนบางชิน
้ อาจ
ขาดหรือแตกหักหากรับนํา้ หนักมากเกินไป
หากโซหยอนเกินไป โซอาจหลุดจากเฟองโซหรือลอโซได เปนผลทําใหลอหลังติดขัดหรือเครือ
่ งยนตไดรบ
ั ความเสีย
หาย
–
ตรวจสอบแรงตรึงโซสมํา่ เสมอ
–
ตรึงโซใหตงึ ตามคาทีก
่ าํ หนด
งานเตรียม
– ใชอป
ุ กรณยก ยกจักรยานยนตขน
ึ้ ทางดานหลัง (
106
หนา 94)
งานบํารุงรักษา แชสซี 12
งานหลัก
– เขาเกียรในตําแหนงเกียรวาง
–
ในบริเวณถัดจากบังโซตด
ิ รถ ใหกดโซไปดานบนในทิศทางกามปูลอ
และดูแรงตรึงโซ
A
ขอมูล
สวนบนของโซ
ตองตึง
โซมก
ั จะสึกหรอไมเทากันตลอดเสน ดังนัน
้ ใหทาํ การวัดทีโ่ ซ
ซํา้ หลายๆ จุด
B
การตึงโซ
»
หากความตึงของโซไมตรงตามคาทีก
่ าํ หนด ให
–
–
5 … 7 มม.
ตัง้ คาแรงตึงโซ (
หนา 108)
ยกมอเตอรไซคลงจากเครือ
่ งยก ดานหลัง (
หนา 94)
S01665-10
107
12 งานบํารุงรักษา แชสซี
12.13
ตั้งคาแรงตึงโซ
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
แรงตรึงโซทผ
ี่ ด
ิ ทําความเสียหายตอชิน
้ สวนและเปนสาเหตุของอุบต
ั เิ หตุ
หากตรึงโซใหตงึ จนเกินไป โซ เฟองโซ ลอโซ รวมทัง้ แบริง่ ชุดเกียรและลอหลังจะสึกหรอเร็วขึน
้ ชิน
้ สวนบางชิน
้ อาจ
ขาดหรือแตกหักหากรับนํา้ หนักมากเกินไป
หากโซหยอนเกินไป โซอาจหลุดจากเฟองโซหรือลอโซได เปนผลทําใหลอหลังติดขัดหรือเครือ
่ งยนตไดรบ
ั ความเสีย
หาย
–
ตรวจสอบแรงตรึงโซสมํา่ เสมอ
–
ตรึงโซใหตงึ ตามคาทีก
่ าํ หนด
งานเตรียม
– ใชอป
ุ กรณยก ยกจักรยานยนตขน
ึ้ ทางดานหลัง (
–
108
ตรวจสอบความตึงของโซ (
หนา 106)
หนา 94)
งานบํารุงรักษา แชสซี 12
งานหลัก
– คลายนอต
–
1
คลายนอต 2
–
ปรับความตึงของโซ โดยหมุนสกรูปรับ
3 ดานซายและขวา
เกณฑกาํ หนด
การตึงโซ
5 … 7 มม.
หมุนเกลียวปรับ
ไปทางซายและขวา โดยใหเครือ
่ งหมายที่
ดานซายและขวาของเครือ
่ งตรึงโซ
อยูตรงตําแหนงจุดอางอิง
เดิม
วิธน
ี จ
ี้ ะชวยตัง้ ลอหลังใหถก
ู ตอง
3
4
A
ขอมูล
สวนบนของโซตองตึง
โซมก
ั จะสึกหรอไมเทากันตลอดเสน ดังนัน
้ ใหทาํ การตรวจสอบ
การตัง้ คาทีโ่ ซซาํ้ หลายๆ จุด
S01662-10
–
ขันน็อต
–
ตรวจสอบใหแนใจวาเครือ
่ งตรึงโซ
–
ขันน็อต
2 ใหแนน
1
4 อยูตดิ กับเกลียวปรับ 3
ใหแนน
เกณฑกาํ หนด
นอต แกนใส ดานหลัง
M14x1.5
งานเก็บ
– ยกมอเตอรไซคลงจากเครือ
่ งยก ดานหลัง (
90 นิวตัน-เมตร
หนา 94)
109
12 งานบํารุงรักษา แชสซี
12.14
ตรวจสอบโซ ลอโซ และเฟองโซ
งานเตรียม
– ใชอป
ุ กรณยก ยกจักรยานยนตขน
ึ้ ทางดานหลัง (
หนา 94)
งานหลัก
– เขาเกียรในตําแหนงเกียรวาง
–
ตรวจสอบรอยสึกหรอของลอโซและเฟองโซ
»
หากลอโซหรือเฟองโซสก
ึ ให
–
เปลีย
่ น ชุดขับเคลือ
่ น
ขอมูล
เปลีย
่ นเฟองโซ ลอโซ และโซพรอมกันเทานัน
้
100132-10
110
งานบํารุงรักษา แชสซี 12
–
ดึงทีส
่ วนลางของโซดวยนํา้ หนัก
A ทีแ่ จงไว
เกณฑกาํ หนด
นํา้ หนัก การวัดความสึกหรอ
ของโซ
–
วัดระยะหาง
15 กก.
B ของโซลกู กลิง้ 20 ลูก สวนลางของโซ
ขอมูล
โซมก
ั จะสึกหรอไมเทากันตลอดเสน ดังนัน
้ ใหทาํ การวัดทีโ่ ซ
ซํา้ หลายๆ จุด
ระยะหางสูงสุด
ของลูกกลิง้
โซทงั้ 20 ทีจ
่ ด
ุ ยาวทีส
่ ด
ุ ของโซ
B
»
หากระยะหาง
–
301.6 มม.
B มีคาเกินขนาดทีร่ ะบุไว ให
เปลีย
่ น ชุดขับเคลือ
่ น
ขอมูล
401288-10
เปลีย
่ นลอโซและเฟองโซ หากมีการประกอบโซเสน
ใหมไว
โซใหมจะสึกหรอเร็วหากใชกบ
ั ลอโซหรือเฟองโซที่
เกาและสึก
111
12 งานบํารุงรักษา แชสซี
–
–
ทีบ
่ ริเวณดานหลังบังโซตด
ิ รถใหกดโซขน
ึ้ ดานบน
ตรวจสอบความสึกหรอของตัวปองกันโซหลุด
»
หากบังโซตด
ิ รถสึกหรอจากการสูญเสียวัสดุมาก จนกระทัง่ ที่
บริเวณ
สามารถมองเห็นชองของสกรู
จากดานบนได ให
C
–
–
เปลีย
่ น ทีป
่ องกันโซเลือ
่ นไถล
ตรวจสอบความแนนหนาในการติดตัง้ ตัวปองกันโซหลุด
»
S01666-10
1
หากบังโซตด
ิ รถหลวม ให
–
ขันสกรูของบังโซตด
ิ รถใหแนน
งานเก็บ
– ยกมอเตอรไซคลงจากเครือ
่ งยก ดานหลัง (
12.15
ถอดฝาปดแบตเตอรี่ออก
งานที่ปฏิบัติกอนหนา
– ถอดเบาะคนขับออก (
112
หนา 100)
หนา 94)
งานบํารุงรักษา แชสซี 12
งานหลัก
– ดึงทอยาง
–
1 ไปดานหลัง
ดึงฝาปดแบตเตอรี่ 2 ไปดานหนาและถอดออกไปดานบน
S01667-10
113
12 งานบํารุงรักษา แชสซี
12.16
ประกอบฝาปดแบตเตอรี่
งานหลัก
– จัดตําแหนงฝาปดแบตเตอรี่
1 และดึงไปดานหลัง
ฝาปดแบตเตอรีจ
่ ะเขาล็อคพรอมกับไดยน
ิ เสียงคลิก
–
ตรวจสอบตําแหนงทีถ
่ ก
ู ตองของฝาปดแบตเตอรี่
S01668-10
งานเก็บ
– ประกอบเบาะคนขับ (
12.17
114
หนา 101)
ถอดประกอบกันชนหนา
งานที่ปฏิบัติกอนหนา
– ถอดประกอบฝาครอบขางตัวถัง ดานขวา
(
หนา 122)
–
(
หนา 119)
ถอดประกอบฝาครอบขางตัวถัง ดานซาย
งานบํารุงรักษา แชสซี 12
งานหลัก
– ถอดสกรู
1 ออก
–
2 ออก
G01029-10
ถอดสกรู
S01669-10
115
12 งานบํารุงรักษา แชสซี
–
ถอดสกรู
–
ถอดสกรู
3 ออก
S01670-10
G01721-13
116
–
4 ออก
ถอดสกรู 5 ออก
–
ถอดกันชนหนาออก
งานบํารุงรักษา แชสซี 12
12.18
ประกอบสปอยเลอรหนา
งานหลัก
– จัดตําแหนงสปอยเลอรหนา
–
ประกอบสกรู
1 และขันใหแนน
เกณฑกาํ หนด
สกรู แผนยึดกันชนหนา
ดานหลังตรงเครือ
่ งยนต
–
ประกอบสกรู
M6
9 นิวตัน-เมตร
2 และขันใหแนน
เกณฑกาํ หนด
G01721-14
สกรู แผนยึดกันชนหนา
ดานหลังตรงเครือ
่ งยนต
–
ประกอบสกรู
M6
9 นิวตัน-เมตร
3 และขันใหแนน
เกณฑกาํ หนด
สกรู แผนยึดกันชนหนา
ดานหลัง
M6
6 นิวตัน-เมตร
S01670-10
117
12 งานบํารุงรักษา แชสซี
–
ประกอบสกรู
4 และขันใหแนน
เกณฑกาํ หนด
สกรู กันชนหนา ดาน
ขวาทีต
่ ว
ั ยกแทนวางเทา
M6
7 นิวตัน-เมตร
S01669-11
–
ประกอบสกรู
5 และขันใหแนน
เกณฑกาํ หนด
สกรู กันชนหนา
M6
7 นิวตัน-เมตร
G01029-11
118
งานเก็บ
– ประกอบฝาครอบขางตัวถัง ดานซาย
(
หนา 120)
–
(
หนา 123)
ประกอบฝาครอบขางตัวถัง ดานขวา
งานบํารุงรักษา แชสซี 12
12.19
ถอดประกอบฝาครอบขางตัวถัง ดานซาย
–
ถอดสกรู
–
1 ออก
ถอดสกรู 2 ออก
–
ดึงจมูกยึดออกในบริเวณ
–
ถอดรีเวท
A
S01672-10
3 ออก
S01683-10
119
12 งานบํารุงรักษา แชสซี
–
โยกฝาครอบขางตัวถังไปดานนอก
–
ดึงทอ
–
ถอดฝาครอบขางตัวถังออก
4 ออกจากชองใสทอ 5
S01685-11
12.20
ประกอบฝาครอบขางตัวถัง ดานซาย
–
S01685-10
120
จัดตําแหนงทอ
1 ในชองใสทอ 2
งานบํารุงรักษา แชสซี 12
–
จัดตําแหนงฝาครอบขางตัวถัง
–
ประกอบสกรู
3 และขันใหแนน
เกณฑกาํ หนด
สกรู ฝาครอบขางตัวถัง
–
M6
กดฝาครอบขางตัวถังในบริเวณ
7 นิวตัน-เมตร
A
จมูกยึดจับเขาในชองตรงกันชนหนา
–
ประกอบสกรู
4 และขันใหแนน
เกณฑกาํ หนด
S01672-11
สกรู ฝาครอบขางตัวถัง
ทีห
่ นากากดานหนา
–
ประกอบรีเวท
M6
6 นิวตัน-เมตร
5
S01683-11
121
12 งานบํารุงรักษา แชสซี
12.21
ถอดประกอบฝาครอบขางตัวถัง ดานขวา
–
ถอดสกรู
–
1 ออก
ถอดสกรู 2 ออก
–
ดึงจมูกยึดออกในบริเวณ
–
ถอดรีเวท
–
ถอดฝาครอบขางตัวถังออก
A
S01671-10
S01684-10
122
3 ออก
งานบํารุงรักษา แชสซี 12
12.22
ประกอบฝาครอบขางตัวถัง ดานขวา
–
จัดตําแหนงฝาครอบขางตัวถัง
–
ประกอบสกรู
1 และขันใหแนน
เกณฑกาํ หนด
สกรู ฝาครอบขางตัวถัง
–
M6
กดฝาครอบขางตัวถังในบริเวณ
7 นิวตัน-เมตร
A
จมูกยึดจับเขาในชองตรงกันชนหนา
–
ประกอบสกรู
2 และขันใหแนน
เกณฑกาํ หนด
S01671-10
สกรู ฝาครอบขางตัวถัง
ทีห
่ นากากดานหนา
–
ประกอบรีเวท
M6
6 นิวตัน-เมตร
3
S01684-10
123
12 งานบํารุงรักษา แชสซี
12.23
ถอดบังโคลนดานหนาออก
–
ถอดสกรู
–
ถอดบังโคลนดานหนาและแผงปองกันตะเกียบโชค
–
จัดตําแหนงแผงปองกันตะเกียบโชค
–
ประกอบสกรู
1 ออก
2 ออก
E01194-11
12.24
ประกอบบังโคลนดานหนาเขา
1 และบังโคลนดานหนา
2 เขาไปและขันใหแนน
เกณฑกาํ หนด
สกรูบงั โคลนดานหนาที่
ขอกามปู
E01194-10
124
M6
7 นิวตัน-เมตร
ระบบเบรก 13
13.1
ตรวจสอบดิสกเบรก
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
–
จานเบรกทีไ
่ ดรบ
ั ความเสียหายลดแรงเบรกลง
ตรวจสอบใหมก
ี ารเปลีย
่ นจานเบรกทีส
่ ก
ึ หรอในทันที (อูชางทีไ
่ ดรบ
ั มอบอํานาจจาก KTM ของคุณยินดีทจ
ี่ ะชวย
เหลือคุณ)
–
ตรวจสอบความแกรงของดิสกเบรกดานหนาและดานหลัง บน
ดิสกเบรกหลายๆ จุด
A
ขอมูล
การสึกหรอจะลดความแกรงของจานเบรกในชวงพืน
้ ทีผ
่ ว
ิ
สัมผัส
ของผาเบรก
1
ดิสกเบรค - ขอบเขตของการสึกหรอ
400480-10
»
–
ดานหนา
4.5 มม.
ดานหลัง
3.6 มม.
หากความแกรงของดิสกเบรกมีคาตํา่ กวาคาทีก
่ าํ หนด
–
เปลีย
่ นจานเบรกของเบรกลอหนา
–
เปลีย
่ นจานเบรกของเบรกลอหลัง
ตรวจสอบความเสียหาย รอยแตก และการเปลีย
่ นรูปของดิสกเบรก
ดานหนาและดานหลัง
125
13 ระบบเบรก
»
13.2
หากพบความเสียหาย รอยแตก หรือการเปลีย
่ นรูปของดิสกเบรก
ใหดาํ เนินการดังนี:้
–
เปลีย
่ นจานเบรกของเบรกลอหนา
–
เปลีย
่ นจานเบรกของเบรกลอหลัง
ตรวจสอบระดับนํ้ามันเบรกของเบรกลอหนา
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
ระบบเบรกจะไมทาํ งานหากมีระดับนํา้ มันเบรกไมเพียงพอ
หากระดับนํา้ มันเบรกอยูตาํ่ กวาเครือ
่ งหมาย MIN แสดงวาระบบเบรกรัว
่ หรือผาเบรกสึกหรอ
–
ตรวจสอบระบบเบรกและพักการขับขี่ จนกวาจะแกปญหา (อูชางทีไ
่ ดรบ
ั มอบอํานาจจาก KTM ของคุณยินดีทจ
ี่ ะ
ชวยเหลือคุณ)
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
–
126
นํา้ มันเบรกทีเ่ กาลดแรงเบรก
ตรวจสอบใหเปลีย
่ นนํา้ มันเบรกของเบรกลอหนาและลอหลังใหสอดคลองตามแผนการบริการ (อูชางทีไ
่ ดรบ
ั มอบ
อํานาจจาก KTM ของคุณยินดีทจ
ี่ ะชวยเหลือคุณ)
ระบบเบรก 13
–
จัดตําแหนงของอานเก็บนํา้ มันเบรกทีต
่ ด
ิ ตัง้ อยูกบ
ั แฮนดบารใหอยูใน
แนวนอน
–
ตรวจสอบระดับนํา้ มันเบรกทีก
่ ระจกสอง
»
1
หากระดับนํา้ มันเบรคอยูตาํ่ กวาขีดเครือ
่ งหมาย MIN ให
–
เติมนํา้ มันเบรกของเบรกลอหนา
(
หนา 127)
S01673-10
13.3
เติมนํ้ามันเบรกของเบรกลอหนา
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
ระบบเบรกจะไมทาํ งานหากมีระดับนํา้ มันเบรกไมเพียงพอ
หากระดับนํา้ มันเบรกอยูตาํ่ กวาเครือ
่ งหมาย MIN แสดงวาระบบเบรกรัว
่ หรือผาเบรกสึกหรอ
–
ตรวจสอบระบบเบรกและพักการขับขี่ จนกวาจะแกปญหา (อูชางทีไ
่ ดรบ
ั มอบอํานาจจาก KTM ของคุณยินดีทจ
ี่ ะ
ชวยเหลือคุณ)
127
13 ระบบเบรก
คําเตือน
อาการระคายเคืองที่ผิวหนัง
นํา้ มันเบรกเปนสาเหตุของอาการระคายเคืองทีผ
่ ว
ิ หนัง
–
เก็บนํา้ มันเบรกใหพนจากมือเด็ก
–
โปรดสวมชุดปองกันและแวนนิรภัยทีเ่ หมาะสม
–
ปองกันไมใหนาํ้ มันเบรกสัมผัสผิว เขาตา หรือเปอนเสือ
้ ผา
–
พบแพทยในทันทีทม
ี่ ก
ี ารกลืนกินนํา้ มันเบรก
–
ลางผิวบริเวณทีม
่ ก
ี ารสัมผัสออกดวยนํา้ ในปริมาณมาก
–
หากนํา้ มันเบรกเขาตา ใหใชนาํ้ สะอาดลางออกใหหมดและพบแพทยในทันที
–
เปลีย
่ นเสือ
้ ผาทีเ่ ปอนนํา้ มันเบรก
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
–
นํา้ มันเบรกทีเ่ กาลดแรงเบรก
ตรวจสอบใหเปลีย
่ นนํา้ มันเบรกของเบรกลอหนาและลอหลังใหสอดคลองตามแผนการบริการ (อูชางทีไ
่ ดรบ
ั มอบ
อํานาจจาก KTM ของคุณยินดีทจ
ี่ ะชวยเหลือคุณ)
คําแนะนํา
อันตรายตอสิ่งแวดลอม
–
128
สารทีเ่ ปนปญหาเปนสาเหตุของการทําลายสิง่ แวดลอม
กําจัดนํา้ มัน จาระบี ไสกรอง เชือ
้ เพลิง สารทําความสะอาด นํา้ มันเบรก ฯลฯ ใหถก
ู ตองตามขอกําหนดทีเ่ กีย
่ วของ
ระบบเบรก 13
ขอมูล
หามใชนาํ้ มันเบรก DOT 5 เปนอันขาด เพราะมีสวนผสมของนํา้ มันซิลโิ คนและเจือสีมวงเขม วัสดุซล
ี และสายเบรกไม
เหมาะสําหรับใชงานกับนํา้ มันเบรก DOT 5
ระวังอยาใหนาํ้ มันเบรกสัมผัสกับชิน
้ สวนทีเ่ คลือบสี เนือ
่ งจากนํา้ มันเบรกมีฤทธิท
์ าํ ลายสารเคลือบ
โปรดใชเฉพาะนํา้ มันเบรกทีส
่ ะอาดจากภาชนะทีป
่ ดสนิท
งานเตรียม
– ตรวจสอบจานเบรคของเบรคลอหนา (
หนา 130)
งานหลัก
– จัดตําแหนงของอานเก็บนํา้ มันเบรกทีต
่ ด
ิ ตัง้ อยูกบ
ั แฮนดบารใหอยูใน
แนวนอน
–
ถอดสกรู
–
ถอดฝา
–
1 ออก
2 พรอมเมมเบรน 3 ออก
เติมนํา้ มันเบรกใหไดขนาด A
เกณฑกาํ หนด
ขนาด
S01674-10
A
นํา้ มันเบรก DOT 4 / DOT 5.1 (
–
5 มม.
หนา 229)
จัดตําแหนงฝาปดพรอมเมมเบรน ประกอบสกรูและขันใหแนน
ขอมูล
ใชนาํ้ ลางนํา้ มันเบรกทีล
่ นหรือกระเซ็นออกในทันที
129
13 ระบบเบรก
13.4
ตรวจสอบจานเบรคของเบรคลอหนา
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
–
ผาเบรกทีส
่ ก
ึ หรอลดแรงเบรก
ตรวจสอบใหมก
ี ารเปลีย
่ นผาเบรกทีส
่ ก
ึ หรอในทันที (อูชางทีไ
่ ดรบ
ั มอบอํานาจจาก KTM ของคุณยินดีทจ
ี่ ะชวย
เหลือคุณ)
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
จานเบรกทีไ
่ ดรบ
ั ความเสียหายลดแรงเบรก
หากเปลีย
่ นผาเบรกชาเกินไป ฐานรองผาเบรกจะเสียดสีกบ
ั จานเบรก สงผลใหประสิทธิภาพของเบรกลดลงอยางมาก
และจานเบรกเสียหาย
–
ตรวจเช็คผาเบรกอยางสมํา่ เสมอ
–
ตรวจสอบความหนาในการสึกนอยสุด
ความหนาในการสึกนอยสุด
»
130
เปลีย
่ นผาเบรกของเบรกลอหนา
ตรวจสอบความเสียหายและรอยแตกของจานเบรค
»
S01675-10
≥ 1 มม.
หากมีคานอยกวาความหนาในการสึกนอยสุด
–
–
A
A
หากพบความเสียหายหรือรอยขาด ให
–
เปลีย
่ นผาเบรกของเบรกลอหนา
ระบบเบรก 13
13.5
ตรวจสอบระดับนํ้ามันเบรกของเบรกลอหลัง
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
ระบบเบรกจะไมทาํ งานหากมีระดับนํา้ มันเบรกไมเพียงพอ
หากระดับนํา้ มันเบรกอยูตาํ่ กวาเครือ
่ งหมาย MIN แสดงวาระบบเบรกรัว
่ หรือผาเบรกสึกหรอ
–
ตรวจสอบระบบเบรกและพักการขับขี่ จนกวาจะแกปญหา (อูชางทีไ
่ ดรบ
ั มอบอํานาจจาก KTM ของคุณยินดีทจ
ี่ ะ
ชวยเหลือคุณ)
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
–
นํา้ มันเบรกทีเ่ กาลดแรงเบรก
ตรวจสอบใหเปลีย
่ นนํา้ มันเบรกของเบรกลอหนาและลอหลังใหสอดคลองตามแผนการบริการ (อูชางทีไ
่ ดรบ
ั มอบ
อํานาจจาก KTM ของคุณยินดีทจ
ี่ ะชวยเหลือคุณ)
–
จัดรถใหตงั้ ฉาก
–
ตรวจสอบระดับนํา้ มันเบรกทีถ
่ งั พักนํา้ มันเบรก
»
หากระดับของเหลวถึงขีด MIN
–
1 ให
เติมนํา้ มันเบรกของเบรกลอหลัง
(
หนา 132)
S01676-10
131
13 ระบบเบรก
13.6
เติมนํ้ามันเบรกของเบรกลอหลัง
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
ระบบเบรกจะไมทาํ งานหากมีระดับนํา้ มันเบรกไมเพียงพอ
หากระดับนํา้ มันเบรกอยูตาํ่ กวาเครือ
่ งหมาย MIN แสดงวาระบบเบรกรัว
่ หรือผาเบรกสึกหรอ
–
ตรวจสอบระบบเบรกและพักการขับขี่ จนกวาจะแกปญหา (อูชางทีไ
่ ดรบ
ั มอบอํานาจจาก KTM ของคุณยินดีทจ
ี่ ะ
ชวยเหลือคุณ)
คําเตือน
อาการระคายเคืองที่ผิวหนัง
132
นํา้ มันเบรกเปนสาเหตุของอาการระคายเคืองทีผ
่ ว
ิ หนัง
–
เก็บนํา้ มันเบรกใหพนจากมือเด็ก
–
โปรดสวมชุดปองกันและแวนนิรภัยทีเ่ หมาะสม
–
ปองกันไมใหนาํ้ มันเบรกสัมผัสผิว เขาตา หรือเปอนเสือ
้ ผา
–
พบแพทยในทันทีทม
ี่ ก
ี ารกลืนกินนํา้ มันเบรก
–
ลางผิวบริเวณทีม
่ ก
ี ารสัมผัสออกดวยนํา้ ในปริมาณมาก
–
หากนํา้ มันเบรกเขาตา ใหใชนาํ้ สะอาดลางออกใหหมดและพบแพทยในทันที
–
เปลีย
่ นเสือ
้ ผาทีเ่ ปอนนํา้ มันเบรก
ระบบเบรก 13
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
–
นํา้ มันเบรกทีเ่ กาลดแรงเบรก
ตรวจสอบใหเปลีย
่ นนํา้ มันเบรกของเบรกลอหนาและลอหลังใหสอดคลองตามแผนการบริการ (อูชางทีไ
่ ดรบ
ั มอบ
อํานาจจาก KTM ของคุณยินดีทจ
ี่ ะชวยเหลือคุณ)
คําแนะนํา
อันตรายตอสิ่งแวดลอม
–
สารทีเ่ ปนปญหาเปนสาเหตุของการทําลายสิง่ แวดลอม
กําจัดนํา้ มัน จาระบี ไสกรอง เชือ
้ เพลิง สารทําความสะอาด นํา้ มันเบรก ฯลฯ ใหถก
ู ตองตามขอกําหนดทีเ่ กีย
่ วของ
ขอมูล
หามใชนาํ้ มันเบรก DOT 5 เปนอันขาด เพราะมีสวนผสมของนํา้ มันซิลโิ คนและเจือสีมวงเขม วัสดุซล
ี และสายเบรกไม
เหมาะสําหรับใชงานกับนํา้ มันเบรก DOT 5
ระวังอยาใหนาํ้ มันเบรกสัมผัสกับชิน
้ สวนทีเ่ คลือบสี เนือ
่ งจากนํา้ มันเบรกมีฤทธิท
์ าํ ลายสารเคลือบ
โปรดใชเฉพาะนํา้ มันเบรกทีส
่ ะอาดจากภาชนะทีป
่ ดสนิท
งานเตรียม
– ตรวจสอบผาเบรกของเบรกลอหลัง (
หนา 135)
133
13 ระบบเบรก
งานหลัก
เงื่อนไข
ฝาเกลียวล็อกเขาแลว
–
ถอดสกรู
1 ออกและปลดล็อกฝาเกลียวออก
H01142-10
–
จัดรถใหตงั้ ฉาก
–
ถอดฝาเกลียว
–
2 พรอมเมมเบรน 3
เติมนํา้ มันเบรกใหถงึ ขีดเครือ
่ งหมาย A
นํา้ มันเบรก DOT 4 / DOT 5.1 (
–
หนา 229)
ถอดฝาเกลียวพรอมเมมเบรนออก
ขอมูล
S01677-10
134
ใชนาํ้ ลางนํา้ มันเบรกทีล
่ นหรือกระเซ็นออกในทันที
ระบบเบรก 13
เงื่อนไข
ฝาเกลียวล็อกเขาแลว
–
จัดตําแหนงล็อกฝาเกลียว ประกอบสกรู
1 และขันใหแนน
เกณฑกาํ หนด
สกรู ตัวล็อกฝา
ภาชนะสรางสมดุล
เบรกลอหลัง
M5
7 นิวตัน-เมตร
H01142-10
13.7
ตรวจสอบผาเบรกของเบรกลอหลัง
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
–
ผาเบรกทีส
่ ก
ึ หรอลดแรงเบรก
ตรวจสอบใหมก
ี ารเปลีย
่ นผาเบรกทีส
่ ก
ึ หรอในทันที (อูชางทีไ
่ ดรบ
ั มอบอํานาจจาก KTM ของคุณยินดีทจ
ี่ ะชวย
เหลือคุณ)
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
จานเบรกทีไ
่ ดรบ
ั ความเสียหายลดแรงเบรก
หากเปลีย
่ นผาเบรกชาเกินไป ฐานรองผาเบรกจะเสียดสีกบ
ั จานเบรก สงผลใหประสิทธิภาพของเบรกลดลงอยางมาก
และจานเบรกเสียหาย
–
ตรวจเช็คผาเบรกอยางสมํา่ เสมอ
135
13 ระบบเบรก
–
ตรวจสอบผาเบรกดูความหนาในการสึกนอยสุด
ความหนาในการสึกนอยสุด
»
13.8
เปลีย
่ นผาเบรกของเบรกลอหลัง
ตรวจสอบความเสียหายและรอยแตกของผาเบรก
»
S01678-10
หากพบความเสียหายหรือรอยขาด ให
–
เปลีย
่ นผาเบรกของเบรกลอหลัง
ตรวจสอบระยะวางคันเหยียบที่คันเบรคเทา
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
ระบบเบรกจะไมทาํ งานหากมีความรอนสูงเกินไป
หากคันแปนเบรกเทาไมมรี ะยะหาง ระบบบรกจะสรางแรงดันทีเ่ บรกหลัง
–
136
ปรับระยะหางทีแ
่ ปนเบรกเทาตามขอกําหนด
≥ 1 มม.
หากมีคานอยกวาความหนาในการสึกนอยสุด
–
–
A
A
ระบบเบรก 13
–
ปลดสปริง
–
โยกคันเบรคเทาไปมาระหวางตําแหนงสุดและลูกสูบกระบอกเบรคเทา
และตรวจสอบระยะวางคันเหยียบ
1
A
เกณฑกาํ หนด
ระยะวางคันเหยียบทีค
่ น
ั เบรค
เทา
»
หากไมไดระยะวางคันเหยียบตามคาทีก
่ าํ หนด ให
–
–
3 … 5 มม.
ตัง้ ระยะวางคันเหยียบของคันเบรกเทา
ติดสปริง
(
หนา 138)
1
S01679-10
137
13 ระบบเบรก
13.9
ตั้งระยะวางคันเหยียบของคันเบรกเทา
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
ระบบเบรกจะไมทาํ งานหากมีความรอนสูงเกินไป
หากคันแปนเบรกเทาไมมรี ะยะหาง ระบบบรกจะสรางแรงดันทีเ่ บรกหลัง
–
138
ปรับระยะหางทีแ
่ ปนเบรกเทาตามขอกําหนด
ระบบเบรก 13
–
ปลดสปริง
–
คลายนอต
กําหนด
1
2 และใชสกรู 3 ตัง้ ระยะวางคันเหยียบ A ตามที่
เกณฑกาํ หนด
ระยะวางคันเหยียบทีค
่ น
ั เบรค
เทา
3 … 5 มม.
ขอมูล
ชวงการตัง้ คาจํากัด
–
–
ใชสกรู
3 ดันและขันนอต 2 ใหแนน
ติดสปริง 1
S01679-11
139
14 ลอ ยาง
14.1
ถอดประกอบลอหนา
งานที่ปฏิบัติกอนหนา
– ใชอป
ุ กรณยก ยกจักรยานยนตขน
ึ้ ทางดานหลัง (
–
ยกรถจักรยานยนตขน
ึ้ ดวยเครือ
่ งยกดานหนา (
หนา 94)
หนา 95)
งานหลัก
– คลายสกรู
–
–
–
1 ออกสองสามรอบ
คลายสกรู 2 ออก
กดทีส
่ กรู 1 เพือ
่ เลือ
่ นแกนใสออกจากขอตะเกียบ
ถอดสกรู 1 ออก
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
หายลดแรงเบรก
S01682-10
–
–
จานเบรกทีไ
่ ดรบ
ั ความเสีย
ทุกครัง้ ทีใ
่ สลอ ใหใสโดยไมใหจานเบรกไดรบ
ั ความเสีย
หาย
จับลอหนาไว และถอดเพลาเสียบออก ถอดลอหนาออกจากตะเกียบ
ขอมูล
หามกําคันเบรกมือขณะทีไ
่ มมล
ี อหนาประกอบอยู
140
ลอ ยาง 14
14.2
ประกอบลอหนา
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
นํา้ มันหรือจาระบีบนจานเบรกลดแรงเบรกลง
–
กําจัดนํา้ มันและจาระบีออกจากจานเบรกใหหมด
–
ทําความสะอาดจานเบรกดวยสารทําความสะอาดเบรกเมือ
่ จําเปน
141
14 ลอ ยาง
–
ถอดบูชรักษาระยะ
–
ตรวจสอบความเสียหายและการสึกหรอของแบริง่ ลอ
»
หากแบริง่ ลอไดรบ
ั ความเสียหายหรือสึกหรอ ให
–
–
1 ออก
เปลีย
่ นแบริง่ ลอหนา
ทําความสะอาดและหยอดนํา้ มันหลอลืน
่ แหวนซีลเพลากลม
ดอกยาง
ของแหวนสเปเซอร
2 และ
A
จาระบีคณ
ุ ภาพสูง (
หนา 231)
–
ติดตัง้ แหวนสเปเซอร
–
ทําความสะอาดนอตของเพลาเสียบและสกรู
–
ทําความสะอาดแกนใสและหลอลืน
่
จาระบีคณ
ุ ภาพสูง (
–
3
หนา 231)
จัดตําแหนงลอหนาและประกอบเพลาเสียบ
ผาเบรกอยูในตําแหนงทีถ
่ ก
ู ตอง
–
3 และขันใหแนน
เกณฑกาํ หนด
S01680-10
142
ประกอบสกรู
สกรูเพลาเสียบดานหนา
M8
26 นิวตัน-เมตร
–
กดคันเบรกมือหลาย ๆ ครัง้ จนกระทัง่ ผาเบรกแนบกับจานเบรกพอดี
และสัมผัสไดถงึ จุดกด
–
ยกมอเตอรไซคลงจากเครือ
่ งยกดานหนา (
หนา 97)
–
ยกมอเตอรไซคลงจากเครือ
่ งยก ดานหลัง (
หนา 94)
ลอ ยาง 14
–
กดเบรกลอหนาและดันตะเกียบตานสปริงเขาหลายๆครัง้
ขาตะเกียบจะปรับใหเขาแนว
–
ขันสกรู
4 ใหแนน
เกณฑกาํ หนด
สกรู ขอครอบตะเกียบ
14.3
M8
15 นิวตัน-เมตร
ถอดประกอบลอหลัง
งานที่ปฏิบัติกอนหนา
– ใชอป
ุ กรณยก ยกจักรยานยนตขน
ึ้ ทางดานหลัง (
หนา 94)
งานหลัก
– ถอดสกรู
–
1 ออก
ถอดสกรู 2 พรอมบูชออก
S01681-10
143
14 ลอ ยาง
–
–
ถอดน็อต
3 และแหวนรองออก ถอดเครือ่ งตรึงโซ 4 ออก
ยึดลอหลังใหแนนและดึงแกนใส 5 พรอมจานลอและเครือ
่ งตรึง
โซ 4 ออก
–
ดันลอหลังไปดานหนาใหมากทีส
่ ด
ุ เทาทีท
่ าํ ได และถอดโซออกจากลอ
โซ
–
ดันกําบังโซขน
ึ้ และดันไปทางดานขาง
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
หายลดแรงเบรก
–
–
จานเบรกทีไ
่ ดรบ
ั ความเสีย
ทุกครัง้ ทีใ
่ สลอ ใหใสโดยไมใหจานเบรกไดรบ
ั ความเสีย
หาย
ดึงลอหลังไปดานหลังและถอดออกจากแขนสวิง
ขอมูล
หามกดคันเบรกเทาขณะทีไ
่ มมล
ี อหลังประกอบอยู
S01686-10
144
ลอ ยาง 14
14.4
ประกอบลอหลัง
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
นํา้ มันหรือจาระบีบนจานเบรกลดแรงเบรกลง
–
กําจัดนํา้ มันและจาระบีออกจากจานเบรกใหหมด
–
ทําความสะอาดจานเบรกดวยสารทําความสะอาดเบรกเมือ
่ จําเปน
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
–
หลังจากติดตัง้ ลอหลังแลวจะยังไมมแ
ี รงเบรกทีล
่ อหลัง
เหยียบแปนเบรกหลาย ๆ ครัง้ กอนจนกระทัง่ สัมผัสไดจด
ุ กดแนนกอนเริม
่ ขับขี่
งานหลัก
– ตรวจสอบยางกันสะเทือนของดุมลอหลัง
(
หนา 148)
–
ถอดบูชรักษาระยะออก
–
ตรวจสอบความเสียหายและการสึกหรอของแบริง่ ลอ
»
หากแบริง่ ลอไดรบ
ั ความเสียหายหรือสึกหรอ ให
–
–
เปลีย
่ นแบริง่ ลอ ดานหลัง
ทําความสะอาดและหยอดนํา้ มันหลอลืน
่ แหวนซีลเพลากลม
ดอกยาง
ของแหวนสเปเซอร
1 และ
A
จาระบีคณ
ุ ภาพสูง (
S01687-10
หนา 231)
–
ติดตัง้ แหวนสเปเซอร
–
ทําความสะอาดนอตของเพลาเสียบและน็อต
2
145
14 ลอ ยาง
–
ทําความสะอาดแกนใสและหลอลืน
่
จาระบีคณ
ุ ภาพสูง (
หนา 231)
–
ทําความสะอาดจุดจับทีฐ
่ านรองคาลิปเปอรเบรกและแขนสวิง
–
จัดตําแหนงลอหลัง
ผาเบรกอยูในตําแหนงทีถ
่ ก
ู ตอง
146
–
ดันกําบังโซขน
ึ้ และดันไปทางดานขาง
–
ดันลอหลังไปดานหนาใหมากทีส
่ ด
ุ เทาทีท
่ าํ ได และวางโซลงบนลอโซ
ลอ ยาง 14
–
ดึงลอหลังไปดานหลังและประกอบแกนใส
ตรึงโซ
3 พรอมจานลอและเครือ่ ง
4
ขอมูล
ประกอบเครือ
่ งตรึงโซ
เทากัน
4 ดานซายและขวาใหอยูในตําแหนง
–
ประกอบนอต
–
ตรวจสอบวาเครือ
่ งตรึงโซอยูตด
ิ กับสกรูและขันนอต
2 แตยงั ไมตองขันใหแนน
2 ใหแนน
เกณฑกาํ หนด
เพือ
่ ใหลอหลังอยูในตําแหนงทีถ
่ ก
ู ตอง เครือ
่ งหมายทีเ่ ครือ
่ งตรึงโซ
ดานซายและขวาจะตองอยูในตําแหนงเดียวกันกับจุดอางอิง
B
นอต แกนใส ดานหลัง
M14x1.5
90 นิวตัน-เมตร
S01688-10
147
14 ลอ ยาง
–
จัดตําแหนงกําบังโซ
–
ประกอบสกรู
5 และขันใหแนน
เกณฑกาํ หนด
สกรู บังโซ
–
ประกอบสกรู
EJOT PT®
K60x30
4 นิวตัน-เมตร
6 พรอมบูชและขันใหแนน
เกณฑกาํ หนด
สกรู บังโซ
S01681-11
M6
งานเก็บ
– ตรวจสอบความตึงของโซ (
–
14.5
7 นิวตัน-เมตร
หนา 106)
ยกมอเตอรไซคลงจากเครือ
่ งยก ดานหลัง (
หนา 94)
ตรวจสอบยางกันสะเทือนของดุมลอหลัง
ขอมูล
กําลังของเครือ
่ งยนตจะถูกสงจากลอโซผานยางกันสะเทือน 6 ตัวไปยังลอหลัง ยางรับนีจ
้ ะเสือ
่ มสภาพระหวางการใช
งาน หากเปลีย
่ นยางกันสะเทือนไมทน
ั เวลา จะเกิดความเสียหายตอตัวยกลอโซและดุมลอหลัง
งานเตรียม
– ใชอป
ุ กรณยก ยกจักรยานยนตขน
ึ้ ทางดานหลัง (
–
148
ถอดประกอบลอหลัง
(
หนา 143)
หนา 94)
ลอ ยาง 14
งานหลัก
– ตรวจสอบแบริง่
»
–
–
เปลีย
่ นแบริง่ ลอ ดานหลัง
ตรวจสอบความเสียหายและรอยสึกหรอของยางกันสะเทือน
ดุมลอหลัง
»
S01689-10
1
หากแบริง่ ไดรบ
ั ความเสียหายหรือสึกหรอ ให
2 ของ
หากยางกันสะเทือนของดุมลอหลังไดรบ
ั ความเสียหายหรือสึกหรอ
ให:
–
เปลีย
่ นยางกันสะเทือนทัง้ หมดของดุมลอหลัง
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
หายลดแรงเบรก
–
S01690-10
จานเบรกทีไ
่ ดรบ
ั ความเสีย
ทุกครัง้ ทีใ
่ สลอ ใหใสโดยไมใหจานเบรกไดรบ
ั ความเสีย
หาย
–
ยกลอหลังขึน
้ ดานบนใหลอโซอยูบนแทนซอมและสอดแกนใสเขาไป
ในดุมลอ
–
ในการตรวจสอบแรงดึง
โซ
A ใหยดึ ลอหลังใหแนนและพยายามหมุนลอ
149
14 ลอ ยาง
ขอมูล
แรงดึงจะถูกวัดทีล
่ อโซดานนอก
ระยะหลวมของยางกันสะเทือน
ลอหลัง
»
หากแรงดึง
–
A มีคาสูงกวาคาทีร่ ะบุไว ให
เปลีย
่ นยางกันสะเทือนทัง้ หมดของดุมลอหลัง
งานเก็บ
– ประกอบลอหลัง
14.6
≤ 5 มม.
(
หนา 145)
–
ตรวจสอบความตึงของโซ (
หนา 106)
–
ยกมอเตอรไซคลงจากเครือ
่ งยก ดานหลัง (
หนา 94)
ตรวจสอบสภาพยาง
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
–
150
หากยางแตกในระหวางขับขีจ
่ ะสงผลใหไมสามารถควบคุมรถได
ตองเปลีย
่ นยางรถทีไ
่ ดรบ
ั ความเสียหายหรือชํารุดทันที (อูชางทีไ
่ ดรบ
ั มอบอํานาจจาก KTM ของคุณยินดีทจ
ี่ ะชวย
เหลือคุณ)
ลอ ยาง 14
คําเตือน
อันตรายตอการลม
ดอกยางของลอหนาและลอหลังทีแ
่ ตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมในการขับ
ดอกยางทีแ
่ ตกตางกันอาจทําใหควบคุมรถไดยาก
–
ตรวจสอบใหใชดอกยางลอหนาและลอหลังทีเ่ หมือนกัน
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
–
ยางและลอทีไ
่ มไดรบ
ั อนุญาตหรือไมแนะนําจะมีผลตอพฤติกรรมในการขับ
ใชเฉพาะยางและลอที่ KTM อนุญาตและแนะนํา ซึง่ มีดช
ั นีความเร็วทีถ
่ ก
ู ตอง
ขอมูล
ประเภทยาง สภาพยาง และแรงดันลมยางมีผลตอสภาพการขับรถจักรยานยนต
ยางทีส
่ ก
ึ หรอสงผลทีช
่ ด
ั เจนตอสภาพการขับบนพืน
้ ทีเ่ ปยก
–
ตรวจสอบรอยตัด การทิม
่ ของวัสดุ และความเสียหายอืน
่ ๆ ของยางลอ
หนาและลอหลัง
»
หากพบรอยตัด การทิม
่ ของวัสดุ และความเสียหายอืน
่ ๆ ทีย
่ างลอ
ลอหนาและลอหลัง ให
–
–
เปลีย
่ นยาง
ตรวจสอบความลึกของยาง
ขอมูล
400602-10
ตรวจสอบความลึกดอกยางตํา่ สุดทีก
่ าํ หนดในแตละประเทศ
151
14 ลอ ยาง
ความลึกดอกยางตํา่ สุด
»
หากมีคานอยกวาความลึกดอกยางตํา่ สุด ให
–
–
≥ 2 มม.
เปลีย
่ นยาง
ตรวจสอบอายุยาง
ขอมูล
โดยสวนใหญ วันผลิตยางจะเปนตัวเลขทายสีห
่ ลักของชือ
่
DOT ภายในขอความกํากับยาง เลขสองหลักแรกแสดง
สัปดาหทผ
ี่ ลิตและสองตัวหลังแสดงปทผ
ี่ ลิต
KTM แนะนําใหเปลีย
่ นยางอยางนอยทีส
่ ด
ุ หลังจาก 5 ป ไมวา
สภาพการสึกหรอของยางจะเปนอยางไร
H01144-10
»
หากยางมีอายุเกิน 5 ป ให
–
14.7
เปลีย
่ นยาง
ตรวจสอบแรงดันลมยาง
ขอมูล
แรงดันลมยางทีต
่ าํ่ เกินไปสงผลเกิดการสึกหรอทีไ
่ มปกติและเกิดความรอนทีส
่ งู เกินไปของยาง
แรงดันลมยางทีถ
่ ก
ู ตองจะชวยเพิม
่ ความสบายในการขับขีแ
่ ละอายุการใชงานของยางสูงสุด
152
ลอ ยาง 14
–
ถอดฝาครอบออก
–
ตรวจสอบแรงดันลมยางขณะยางเย็นตัว
แรงดันลมยางเมือ
่ ขับขีค
่ นเดียว
ดานหนา
2.0 บาร
ดานหลัง
2.0 บาร
แรงดันลมยางเมือ
่ มีผซ
ู อนทาย / บรรทุกนํา้ หนักเต็มที่
400695-01
»
2.0 บาร
ดานหลัง
2.2 บาร
หากแรงดันลมยางทีว
่ ด
ั ไดไมตรงกับคาทีก
่ าํ หนด:
–
–
ดานหนา
แกไขคาแรงดันลมยางใหถก
ู ตอง
ประกอบฝาครอบ
153
15 ระบบไฟฟา
15.1
ถอดแบตเตอรี่ 12 V
คําเตือน
อันตรายตอการบาดเจ็บ
นํา้ กรดของแบตเตอรีแ
่ ละกาสแบตเตอรีเ่ ปนสาเหตุใหเกิดการกัดกรอนทีร่ น
ุ แรง
–
เก็บรักษาแบตเตอรี่ 12 V ใหพนมือเด็ก
–
โปรดสวมชุดปองกันและแวนนิรภัยทีเ่ หมาะสม
–
หลีกเลีย
่ งการสัมผัสกับกรดแบตเตอรีแ
่ ละกาซแบตเตอรี่
–
อยูใหหางจากประกายไฟหรือเปลวไฟจากแบตเตอรี่ 12 V
–
ชารจแบตเตอรี่ 12 V ในพืน
้ ทีท
่ ม
ี่ ก
ี ารระบายอากาศทัว
่ ถึงเทานัน
้
–
ลางผิวบริเวณทีม
่ ก
ี ารสัมผัสออกทันทีดวยนํา้ ในปริมาณมาก
–
หากกรดแบตเตอรีห
่ รือแบตเตอรีก
่ าซสัมผัสดวงตา ใหลางดวงตาเปนเวลาอยางนอย 15 นาทีดวยนํา้ สะอาดและรีบ
พบแพทยทน
ั ที
งานที่ปฏิบัติกอนหนา
– ปดการจุดระเบิด โดยหมุนกุญแจรถไปยัง ตําแหนง
154
–
ถอดเบาะคนขับออก (
หนา 100)
–
ถอดฝาปดแบตเตอรีอ
่ อก (
หนา 112)
ระบบไฟฟา 15
งานหลัก
– ถอดสายขัว
้ ลบ
1 ออกจากแบตเตอรี่ 12 V
S01691-10
–
–
2 กลับ
ถอดสายขัว
้ บวก 3 ออกจากแบตเตอรี่ 12 V
ถอดยางยึด 4 ออก
–
ถอดแบตเตอรี่ 12 V ออกดานบนออกจากชองใสแบตเตอรี่
–
ดึงทีค
่ รอบขัว
้ บวก
ขอมูล
S01692-10
หามใชมอเตอรไซคเมือ
่ ใชแบตเตอรี่ 12 V จนหมดประจุ หรือ
ไมมแ
ี บตเตอรี่ 12 V โดยเด็ดขาด ในกรณีทงั้ สองอาจทําให
เกิดความเสียหายตอชิน
้ สวนไฟฟาหรืออุปกรณความปลอดภัย
ในกรณีนจ
ี้ ะไมปลอดภัยตอการขับ
155
15 ระบบไฟฟา
15.2
ประกอบแบตเตอรี่ 12 V
งานหลัก
– จัดตําแหนงแบตเตอรีใ
่ นชองใสแบตเตอรี่ 12 V
เกณฑกาํ หนด
ขัว
้ แบตเตอรีจ
่ ะตองอยูดานบน
แบตเตอรี่ 12 V (ETZ-9-BS) (
S01692-11
–
ใสยางยึด
–
จัดตําแหนงสายขัว
้ บวก
–
–
หนา 218)
1
2 ใสสกรูและขันใหแนน
จัดตําแหนงตัวปดสายขัว
้ บวก 3
จัดตําแหนงสายขัว
้ ลบ 4 ใสสกรูและขันใหแนน
S01691-11
งานเก็บ
– ประกอบฝาปดแบตเตอรี่ (
–
156
ประกอบเบาะคนขับ (
หนา 114)
หนา 101)
ระบบไฟฟา 15
–
15.3
ตัง้ เวลา (
หนา 63)
ชารจแบตเตอรี่ 12 V
คําเตือน
อันตรายตอการบาดเจ็บ
นํา้ กรดของแบตเตอรีแ
่ ละกาสแบตเตอรีเ่ ปนสาเหตุใหเกิดการกัดกรอนทีร่ น
ุ แรง
–
เก็บรักษาแบตเตอรี่ 12 V ใหพนมือเด็ก
–
โปรดสวมชุดปองกันและแวนนิรภัยทีเ่ หมาะสม
–
หลีกเลีย
่ งการสัมผัสกับกรดแบตเตอรีแ
่ ละกาซแบตเตอรี่
–
อยูใหหางจากประกายไฟหรือเปลวไฟจากแบตเตอรี่ 12 V
–
ชารจแบตเตอรี่ 12 V ในพืน
้ ทีท
่ ม
ี่ ก
ี ารระบายอากาศทัว
่ ถึงเทานัน
้
–
ลางผิวบริเวณทีม
่ ก
ี ารสัมผัสออกทันทีดวยนํา้ ในปริมาณมาก
–
หากกรดแบตเตอรีห
่ รือแบตเตอรีก
่ าซสัมผัสดวงตา ใหลางดวงตาเปนเวลาอยางนอย 15 นาทีดวยนํา้ สะอาดและรีบ
พบแพทยทน
ั ที
คําแนะนํา
อันตรายตอสิ่งแวดลอม
แบตเตอรี่ 12 V มีสารทีเ่ ปนอันตรายตอสิง่ แวดลอม
–
หามกําจัดแบตเตอรี่ 12 V ทิง้ ในถังขยะทัว
่ ไป
–
กรุณาสงแบตเตอรี่ 12 V เพือ
่ กําจัดทีจ
่ ด
ุ รับมอบแบตเตอรีท
่ ใ
ี่ ชแลว
157
15 ระบบไฟฟา
ขอมูล
แบตเตอรี่ 12 V จะสูญเสียพลังงานทุกวัน แมไมมก
ี ารใชงาน
สถานะการชารจและประเภทของการชารจมีความสําคัญตออายุการใชงานของแบตเตอรี่ 12 V เปนอยางมาก
การชารจเร็วดวยกระแสไฟฟาสูงจะสงผลเสียตออายุการใชงาน
หากใชกระแสชารจ แรงดันชารจ หรือเวลาในการชารจเกินคาปกติ จะทําใหอเิ ล็คโทรไลตซม
ึ ผานชัน
้ ปองกันได ทําให
แบตเตอรี่ 12 V สูญเสียความจุ
หากแบตเตอรี่ 12 V หมดเมือ
่ สตารทรถใหชารจแบตเตอรี่ 12 V ทันที
หากปลอยใหแบตเตอรีห
่ มดนานจะทําใหถงึ จุดคลายประจุสงู สุดและเกิดคราบเกลือได แบตเตอรี่ 12 V จะชํารุดเสียหาย
ไมจาํ เปนตองทําการบํารุงรักษาแบตเตอรีแ
่ บตเตอรี่ 12 V ไมจาํ เปนตองตรวจสอบระดับของกรด
งานเตรียม
– ปดการจุดระเบิด โดยหมุนกุญแจรถไปยัง ตําแหนง
158
–
ถอดเบาะคนขับออก (
–
หนา 100)
ถอดฝาปดแบตเตอรีอ
่ อก (
–
ถอดสายขัว
้ ลบออกจากแบตเตอรี่ 12 V เพือ
่ หลีกเลีย
่ งความเสียหายที่
จะเกิดกับระบบไฟฟาของรถ
หนา 112)
ระบบไฟฟา 15
งานหลัก
– ตอเครือ
่ งชารจกับแบตเตอรี่ 12 V เปดเครือ
่ งชารจ
เครือ
่ งชารจแบตเตอรี่ (58429074000)
นอกจากนีเ้ ครือ
่ งชารจนีย
้ งั สามารถใชทดสอบแรงดันไฟฟาวงจรเปด
ความสามารถในการสตารทของแบตเตอรี่ 12 V และเครือ
่ งกําเนิด
ไฟฟาได เครือ
่ งชารจนีช
้ วยใหไมชารจไฟเกินเขาสูแบตเตอรี่ 12 V
ขอมูล
หามถอดฝา
–
1 ออกโดยเด็ดขาด
ปดเครือ
่ งชารจหลังจากการชารจและถอดออกจากแบตเตอรี่ 12 V
เกณฑกาํ หนด
หามใชกระแสชารจ แรงดันชารจและเวลาชารจเกินคาทีก
่ าํ หนด
ชารจแบตเตอรี่ 12 V เปนประจํา
หากไมมก
ี ารใชรถ
–
3 เดือน
จัดตําแหนงสายขัว
้ ลบ ประกอบสกรูและขันใหแนน
M00729-11
งานเก็บ
– ประกอบฝาปดแบตเตอรี่ (
–
ประกอบเบาะคนขับ (
–
ตัง้ เวลา (
หนา 114)
หนา 101)
หนา 63)
159
15 ระบบไฟฟา
15.4
เปลี่ยนฟวสของโหลดแตละตัว
ขอมูล
กลองฟวสทม
ี่ ฟ
ี วสหลักและฟวสสาํ หรับโหลดแตละตัว อยูตด
ิ กับขัว
้ บวกของแบตเตอรี่ 12 V
งานเตรียม
– ปดการจุดระเบิด โดยหมุนกุญแจรถไปยัง ตําแหนง
–
ถอดเบาะคนขับออก (
–
ถอดฝาปดแบตเตอรีอ
่ อก (
งานหลัก
– เปดฝากลองฟวส
–
S01693-10
160
ถอดฟวสทช
ี่ าํ รุดออก
หนา 100)
หนา 112)
ระบบไฟฟา 15
เกณฑกาํ หนด
ฟวส 1 - 30 A - ฟวสหลัก
ฟวส 2 - 15 A - ปลัก
๊ วิเคราะห, ไฟสูง, แผงหนาปด, ระบบสัญญาณ
เตือน (ตัวเลือก)
ฟวส 3 - 15 A - ปมเชือ
้ เพลิง, รีเลยหลัก
ฟวส 4 - 15 A - คอยลจด
ุ ระเบิด, รีเลยสตารท
ฟวส 5 - 15 A - ระบบระบายอากาศหมอนํา้
ฟวส 6 - 15 A - แตร, ไฟเบรก, ไฟเลีย
้ ว, ไฟสูง, ไฟตํา่ , ไฟขาง, ไฟ
ทาย, ไฟปายทะเบียน
ฟวส 7 - 10 A - อุปกรณ Combi, อุปกรณควบคุม EFI
ฟวส 8 - ไมมอ
ี ยู
ฟวส 9 - 10 A - ขัว
้ บวกถาวรสําหรับอุปกรณเสริม (ACC1 ดาน
หนา)
ฟวส 10 - 10 A - ขัว
้ บวกจุดระเบิดสําหรับอุปกรณเสริม (ACC2
ดานหนา)
ฟวส SPARE - 10 A/15 A/30 A - ฟวสสาํ รอง
ขอมูล
ฟวสทช
ี่ าํ รุดเสียหายมีลวดทีห
่ ก
ั งอ
A
161
15 ระบบไฟฟา
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดเพลิงไหม การใชฟวสทไ
ี่ มถก
ู ตองสง
ผลกระทบตอระบบอิเล็กทรอนิกส
–
–
ใชเฉพาะฟวสทม
ี่ ค
ี าแอมแปรถก
ู ตองตามขอกําหนดเทา
นัน
้
–
หามดําเนินการซอมแซมฟวสหรือใชฟวสอน
ื่ แทน
ใสฟวสสาํ รองโดยใชฟวสขนาดทีเ่ ทากัน
ฟวส (75011088010) (
หนา 218)
ฟวส (75011088015) (
หนา 218)
ฟวส (75011088030) (
หนา 218)
คําแนะนํา
เก็บรักษาฟวสใหมสาํ รองไวในกลองฟวสเพือ
่ เก็บไวใชยาม
ตองการ
–
ตรวจสอบฟงกชน
ั ของโหลด
–
ปดฝากลองฟวส
งานเก็บ
– ประกอบฝาปดแบตเตอรี่ (
–
162
ประกอบเบาะคนขับ (
หนา 114)
หนา 101)
ระบบไฟฟา 15
15.5
เปลี่ยนหลอดไฟตํ่า
คําแนะนํา
ความเสียหายที่ตัวสะทอนแสง
คราบมันบนตัวสะทอนแสงสงผลใหความสวางของแสงไฟลดลง
คราบมันบนกระจกหลอดไฟทีร่ ะเหยเนือ
่ งจากความรอนจะเปนคราบติดทีต
่ ว
ั สะทอนแสง
–
ทําความสะอาดคราบมันทีห
่ ลอดไฟกอนทําการติดตัง้
–
ไมสม
ั ผัสหลอดไฟดวยมือเปลา
งานเตรียม
– ปดการจุดระเบิด โดยหมุนกุญแจรถไปยัง ตําแหนง
163
15 ระบบไฟฟา
งานหลัก
– หมุนซ็อคเก็ต
–
1 ทวนเข็มนาฬิกา
ดึงซ็อคเก็ตทีม
่ ห
ี ลอดไฟตํา่ 2 ออกจากโครงไฟหนา
แยกซ็อคเก็ตทีม
่ ห
ี ลอดไฟตํา่ ออกจากคอนเน็คเตอร 3 และถอดออก
–
ใสซอ
็ คเก็ตทีม
่ ห
ี ลอดไฟตํา่ อันใหมเขากับคอนเน็คเตอร
–
ไฟตํา่ (H11 / Sockel PGJ19-2) (
L02161-10
164
หนา 218)
ระบบไฟฟา 15
–
จัดตําแหนงซ็อคเก็ตทีม
่ ห
ี ลอดไฟตํา่ ในโครงไฟหนา
–
หมุนซ็อคเก็ตตามเข็มนาฬิกา
–
ตรวจสอบการทํางานของระบบสองสวาง
L02166-10
งานเก็บ
– ตรวจสอบการตัง้ คาไฟหนา-ไฟตํา่ (
15.6
หนา 167)
เปลี่ยนหลอดไฟสูง
คําแนะนํา
ความเสียหายที่ตัวสะทอนแสง
คราบมันบนตัวสะทอนแสงสงผลใหความสวางของแสงไฟลดลง
คราบมันบนกระจกหลอดไฟทีร่ ะเหยเนือ
่ งจากความรอนจะเปนคราบติดทีต
่ ว
ั สะทอนแสง
–
ทําความสะอาดคราบมันทีห
่ ลอดไฟกอนทําการติดตัง้
–
ไมสม
ั ผัสหลอดไฟดวยมือเปลา
งานเตรียม
– ปดการจุดระเบิด โดยหมุนกุญแจรถไปยัง ตําแหนง
165
15 ระบบไฟฟา
งานหลัก
– หมุนซ็อคเก็ต
–
1 ทวนเข็มนาฬิกา
ดึงซ็อคเก็ตทีม
่ ห
ี ลอดไฟสูง 2 ออกจากโครงไฟหนา
แยกซ็อคเก็ตทีม
่ ห
ี ลอดไฟสูงออกจากคอนเน็คเตอร 3 และถอดออก
–
ใสซอ
็ คเก็ตทีม
่ ห
ี ลอดไฟสูงอันใหมเขากับคอนเน็คเตอร
–
ไฟสูง (H9 / Sockel PGJ19-5) (
L02162-10
166
หนา 218)
ระบบไฟฟา 15
–
จัดตําแหนงซ็อคเก็ตทีม
่ ห
ี ลอดไฟสูงในโครงไฟหนา
–
หมุนซ็อคเก็ตตามเข็มนาฬิกา
–
ตรวจสอบการทํางานของระบบสองสวาง
L02165-10
งานเก็บ
– ตรวจสอบการตัง้ คาไฟหนา-ไฟสูง (
15.7
หนา 169)
ตรวจสอบการตั้งคาไฟหนา-ไฟตํ่า
–
จอดรถบนพืน
้ แนวราบดานหนาผนังทีส
่ วาง และทําเครือ
่ งหมายทีจ
่ ด
ุ กึง่
กลางของไฟหนา
–
ทําเครือ
่ งหมายอีกอันทีร่ ะยะหาง
B ใตเครือ่ งหมายจุดแรก
เกณฑกาํ หนด
ระยะหาง
–
B
ตัง้ รถในระยะหาง
5 ซม.
A หนาผนัง ใหตงั้ ฉากแลวเปดไฟตํา่
400726-10
167
15 ระบบไฟฟา
เกณฑกาํ หนด
ระยะหาง
A
5 ม.
–
จากนัน
้ ผูขบ
ั นัง่ บนรถ โดยอาจมีสม
ั ภาระและผูซอนทาย
–
ตรวจสอบการตัง้ คาไฟหนา-ไฟตํา่
ขอบเขตของความสวางและความมืดจะตองอยูทเี่ ครือ
่ งหมายดาน
ลางเมือ
่ ผูขบ
ั ขีน
่ งั่ อยูบนรถและอาจมีสม
ั ภาระและผูโดยสารซอนทาย
»
หากขอบเขตสวางและมืดไมตรงตามคาทีก
่ าํ หนด ให
–
168
ตัง้ คาระยะการสองแสงไฟหนา-ไฟตํา่ (
หนา 170)
ระบบไฟฟา 15
15.8
ตรวจสอบการตั้งคาไฟหนา-ไฟสูง
–
จอดรถบนพืน
้ แนวราบดานหนาผนังทีส
่ วาง และทําเครือ
่ งหมายทีจ
่ ด
ุ กึง่
กลางของไฟหนา
–
ทําเครือ
่ งหมายอีกอันทีร่ ะยะหาง
B ใตเครือ่ งหมายจุดแรก
เกณฑกาํ หนด
ระยะหาง
–
5 ซม.
B
ตัง้ รถในระยะหาง
A หนาผนัง ใหตงั้ ฉากแลวเปดไฟสูง
เกณฑกาํ หนด
ระยะหาง
A
5 ม.
–
จากนัน
้ ผูขบ
ั นัง่ บนรถ โดยอาจมีสม
ั ภาระและผูซอนทาย
–
ตรวจสอบการตัง้ คาไฟหนา-ไฟสูง
จุดกลางดวงไฟเมือ
่ คนขับนัง่ บนรถ และอาจมีสม
ั ภาระและผูซอน
ทาย จะตองอยูบนเครือ
่ งหมายดานลางพอดี
»
หากจุดกลางดวงไฟไมตรงตามคาทีก
่ าํ หนด ให
–
ตัง้ คาระยะการสองแสงไฟหนา-ไฟสูง (
หนา 171)
400575-10
169
15 ระบบไฟฟา
15.9
ตั้งคาระยะการสองแสงไฟหนา-ไฟตํ่า
งานหลัก
– หมุนสกรู
1 เพือ่ ตัง้ ระยะการสองแสงของไฟตํา่
เกณฑกาํ หนด
ขอบเขตสวาง-มืดเมือ
่ คนขับนัง่ บนรถและอาจมีสม
ั ภาระและผู
โดยสารซอนทายจะตองอยูตาํ่ กวาเครือ
่ งหมายดานลาง (จากขัน
้
ตอน: ตรวจสอบการตัง้ คาไฟตํา่ ทีไ
่ ฟหนา)
S01694-10
ขอมูล
หมุนตามเข็มนาฬิกาเพือ
่ เพิม
่ ระยะการสองแสง หมุนทวนเข็ม
นาฬิกาเพือ
่ ลดระยะการสองแสง
งานเก็บ
– ตรวจสอบการตัง้ คาไฟหนา-ไฟตํา่ (
170
หนา 167)
ระบบไฟฟา 15
15.10
ตั้งคาระยะการสองแสงไฟหนา-ไฟสูง
งานหลัก
– หมุนสกรู
1 เพือ่ ตัง้ ระยะการสองแสงของไฟสูง
เกณฑกาํ หนด
จุดกลางดวงไฟเมือ
่ ผูขบ
ั ขีน
่ งั่ บนรถและอาจมีสม
ั ภาระและผูโดยสาร
ซอนทายจะตองอยูตาํ่ กวาเครือ
่ งหมายดานลาง (จากขัน
้ ตอน: ตรวจ
สอบการตัง้ คาไฟสูงของไฟหนา)
S01695-10
ขอมูล
หมุนตามเข็มนาฬิกาเพือ
่ เพิม
่ ระยะการสองแสง หมุนทวนเข็ม
นาฬิกาเพือ
่ ลดระยะการสองแสง
งานเก็บ
– ตรวจสอบการตัง้ คาไฟหนา-ไฟสูง (
หนา 169)
171
15 ระบบไฟฟา
15.11
ปลั๊กวินิจฉัย
ปลัก
๊ วินจ
ิ ฉัย
1 อยูใตเบาะคนขับ
H01911-10
15.12
ACC1 และ ACC2 ดานหนา
สถานที่ติดตั้ง
– การจายแรงดันไฟ ACC1
ปรับสมดุลนํา้ ยาหลอเย็น
F01484-10
172
1 และ ACC2 2 ดานหนาอยูใตภาชนะ
ระบบหลอเย็น 16
16.1
ระบบหลอเย็น
ปมนํา้
ในเครือ
่ งยนตชวยบังคับใหเกิดการไหลเวียนของนํา้ ยาหลอเย็น
วาลวในฝาปดหมอนํา้
จะควบคุมแรงดันทีเ่ กิดจากการเพิม
่ ความรอน
ในระบบหลอเย็น จากการกระจายความรอน สวนของนํา้ ยาหลอเย็นทีเ่ กิน
ถูกนําใหไหลไปในภาชนะปรับสมดุล
หากอุณหภูมล
ิ ด นํา้ ยาสวนนีจ
้ ะ
ถูกดูดกลับเขาในระบบหลอเย็นอีกครัง้ วิธน
ี ท
ี้ าํ ใหไดอณ
ุ หภูมน
ิ าํ้ ยาหลอ
เย็นทีก
่ าํ หนด โดยไมเกิดขอขัดของในการทํางาน
1
2
3
110 °C
S01705-10
173
16 ระบบหลอเย็น
ลมขณะขับขีแ
่ ละพัดลมระบายความรอน
จะชวยระบายความรอนเมือ
่
อุณหภูมส
ิ งู
ยิง่ ความเร็วตํา่ เทาใด ระดับของการระบายความรอนก็ตาํ่ เทานัน
้ นอกจาก
นี้ แผงระบายความรอนทีส
่ กปรกยังลดประสิทธิภาพในการระบายความ
รอนดวย
4
ขอมูล
หากระบบหลอเย็นรอนสูงเกิน ความเร็วรอบเครือ
่ งยนตสงู สุดจะถูก
จํากัด
402242-10
174
ระบบหลอเย็น 16
16.2
ตรวจสอบระดับนํ้ายาหลอเย็นในภาชนะสรางสมดุล
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดแผลพุพอง
นํา้ ยาหลอเย็นจะรอนมากเมือ
่ ใชงานรถและอยูภายใตแรงดัน
–
หามเปดหมอนํา้ ทอหลอเย็น หรือชิน
้ สวนอืน
่ ๆ ของระบบหลอเย็นขณะทีเ่ ครือ
่ งยนตหรือระบบหลอเย็นยังรอนอยู
–
ปลอยระบบหลอเย็นและเครือ
่ งยนตเย็นลง กอนเปดหมอนํา้ ทอหลอเย็น หรือชิน
้ สวนอืน
่ ๆ ของระบบหลอเย็น
–
แชจด
ุ ทีเ่ ปนแผลจากความรอนดวยนํา้ อุนในทันที
คําเตือน
อันตรายจากพิษ
นํา้ ยาหลอเย็นเปนพิษและอันตรายตอสุขภาพ
–
เก็บนํา้ ยาหลอเย็นใหพนจากมือเด็ก
–
ปองกันไมใหนาํ้ ยาหลอเย็นสัมผัสผิว เขาตา หรือเปอนเสือ
้ ผา
–
พบแพทยในทันทีทม
ี่ ก
ี ารกลืนกินนํา้ ยาหลอเย็น
–
ลางผิวบริเวณทีม
่ ก
ี ารสัมผัสออกทันทีดวยนํา้ ในปริมาณมาก
–
หากนํา้ ยาหลอเย็นเขาตา ใหใชนาํ้ สะอาดลางออกใหหมดและพบแพทยในทันที
–
เปลีย
่ นเสือ
้ ผาทีเ่ ปอนนํา้ ยาหลอเย็น
เงื่อนไข
เครือ
่ งยนตเย็น
หมอนํา้ ถูกเติมจนเต็ม
175
16 ระบบหลอเย็น
–
ตัง้ รถบนพืน
้ ราบ ตัง้ ฉากกับพืน
้
–
ตรวจสอบระดับนํา้ ยาหลอเย็นในภาชนะสรางสมดุล
1
ระดับนํา้ ยาหลอเย็นจะตองมีคาระหวาง MIN และ MAX
»
หากไมมน
ี าํ้ ยาหลอเย็นในภาชนะสรางสมดุล
–
ขอมูล
R04378-10
หามใชงานมอเตอรไซค!
–
»
เติม/ระบายอากาศระบบหลอเย็น
(
หนา 182)
หากนํา้ ยาหลอเย็นยังไมหมด แตมป
ี ริมาณไมเทากับปริมาณที่
กําหนด
–
16.3
ตรวจสอบการรัว
่ ของระบบหลอเย็น
แกไขระดับนํา้ ยาหลอเย็นในภาชนะสรางสมดุล
ตรวจสอบสารปองกันการเยือกแข็งและระดับนํ้ายาหลอเย็น
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดแผลพุพอง
176
นํา้ ยาหลอเย็นจะรอนมากเมือ
่ ใชงานรถและอยูภายใตแรงดัน
–
หามเปดหมอนํา้ ทอหลอเย็น หรือชิน
้ สวนอืน
่ ๆ ของระบบหลอเย็นขณะทีเ่ ครือ
่ งยนตหรือระบบหลอเย็นยังรอนอยู
–
ปลอยระบบหลอเย็นและเครือ
่ งยนตเย็นลง กอนเปดหมอนํา้ ทอหลอเย็น หรือชิน
้ สวนอืน
่ ๆ ของระบบหลอเย็น
–
แชจด
ุ ทีเ่ ปนแผลจากความรอนดวยนํา้ อุนในทันที
ระบบหลอเย็น 16
คําเตือน
อันตรายจากพิษ
นํา้ ยาหลอเย็นเปนพิษและอันตรายตอสุขภาพ
–
เก็บนํา้ ยาหลอเย็นใหพนจากมือเด็ก
–
ปองกันไมใหนาํ้ ยาหลอเย็นสัมผัสผิว เขาตา หรือเปอนเสือ
้ ผา
–
พบแพทยในทันทีทม
ี่ ก
ี ารกลืนกินนํา้ ยาหลอเย็น
–
ลางผิวบริเวณทีม
่ ก
ี ารสัมผัสออกทันทีดวยนํา้ ในปริมาณมาก
–
หากนํา้ ยาหลอเย็นเขาตา ใหใชนาํ้ สะอาดลางออกใหหมดและพบแพทยในทันที
–
เปลีย
่ นเสือ
้ ผาทีเ่ ปอนนํา้ ยาหลอเย็น
เงื่อนไข
เครือ
่ งยนตเย็น
งานเตรียม
– ถอดประกอบฝาครอบขางตัวถัง ดานขวา
(
หนา 122)
งานหลัก
– ตัง้ รถบนพืน
้ ราบ ตัง้ ฉากกับพืน
้
–
ถอดฝาเกลียว
–
ตรวจสอบการปองกันการเยือกแข็งของนํา้ ยาหลอเย็น
1 ของภาชนะปรับสมดุลออก
−25 … −45 °C
»
หากสารปองกันการเยือกแข็งของนํา้ ยาหลอเย็นมีปริมาณไมเทา
กับปริมาณทีก
่ าํ หนดไว
S01696-11
177
16 ระบบหลอเย็น
–
–
แกไขปริมาณสารปองกันการเยือกแข็งของนํา้ ยาหลอเย็นให
พอดี
ตรวจสอบระดับนํา้ ยาหลอเย็นในภาชนะปรับสมดุล
ระดับนํา้ ยาหลอเย็นจะตองมีคาระหวาง MIN และ MAX
»
หากนํา้ ยาหลอเย็นมีปริมาณไมเทากับปริมาณทีก
่ าํ หนดไว
–
แกไขระดับนํา้ ยาหลอเย็นใหถก
ู ตอง
นํา้ ยาหลอเย็น (
หนา 229)
–
ประกอบฝาของภาชนะปรับสมดุล
–
ถอดฝาปดหมอนํา้
–
ตรวจเช็คสารปองกันการเยือกแข็งของนํา้ ยาหลอเย็น
2 ออก
−25 … −45 °C
»
หากสารปองกันการเยือกแข็งของนํา้ ยาหลอเย็นมีปริมาณไมเทา
กับปริมาณทีก
่ าํ หนดไว
–
S01697-10
–
แกไขปริมาณสารปองกันการเยือกแข็งของนํา้ ยาหลอเย็นให
พอดี
ตรวจสอบระดับนํา้ ยาหลอเย็นในหมอนํา้
หมอนํา้ จะตองถูกเติมจนเต็ม
»
178
หากนํา้ ยาหลอเย็นมีปริมาณไมเทากับปริมาณทีก
่ าํ หนดไว
ระบบหลอเย็น 16
–
แกไขระดับนํา้ ยาหลอเย็นใหถก
ู ตองและคนหาสาเหตุของการ
สูญเสีย
นํา้ ยาหลอเย็น (
»
หากตองเติมนํา้ ยาหลอเย็นเปนปริมาณมากกวาคาทีก
่ าํ หนด:
> 0.20 ล.
–
–
หนา 229)
เติม/ระบายอากาศระบบหลอเย็น
หนา 182)
ประกอบฝาปดหมอนํา้
งานเก็บ
– ประกอบฝาครอบขางตัวถัง ดานขวา
16.4
(
(
หนา 123)
ถายนํ้ายาหลอเย็น
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดแผลพุพอง
นํา้ ยาหลอเย็นจะรอนมากเมือ
่ ใชงานรถและอยูภายใตแรงดัน
–
หามเปดหมอนํา้ ทอหลอเย็น หรือชิน
้ สวนอืน
่ ๆ ของระบบหลอเย็นขณะทีเ่ ครือ
่ งยนตหรือระบบหลอเย็นยังรอนอยู
–
ปลอยระบบหลอเย็นและเครือ
่ งยนตเย็นลง กอนเปดหมอนํา้ ทอหลอเย็น หรือชิน
้ สวนอืน
่ ๆ ของระบบหลอเย็น
–
แชจด
ุ ทีเ่ ปนแผลจากความรอนดวยนํา้ อุนในทันที
179
16 ระบบหลอเย็น
คําเตือน
อันตรายจากพิษ
นํา้ ยาหลอเย็นเปนพิษและอันตรายตอสุขภาพ
–
เก็บนํา้ ยาหลอเย็นใหพนจากมือเด็ก
–
ปองกันไมใหนาํ้ ยาหลอเย็นสัมผัสผิว เขาตา หรือเปอนเสือ
้ ผา
–
พบแพทยในทันทีทม
ี่ ก
ี ารกลืนกินนํา้ ยาหลอเย็น
–
ลางผิวบริเวณทีม
่ ก
ี ารสัมผัสออกทันทีดวยนํา้ ในปริมาณมาก
–
หากนํา้ ยาหลอเย็นเขาตา ใหใชนาํ้ สะอาดลางออกใหหมดและพบแพทยในทันที
–
เปลีย
่ นเสือ
้ ผาทีเ่ ปอนนํา้ ยาหลอเย็น
เงื่อนไข
เครือ
่ งยนตเย็น
180
งานเตรียม
– ถอดประกอบฝาครอบขางตัวถัง ดานขวา
(
หนา 122)
–
ถอดประกอบฝาครอบขางตัวถัง ดานซาย
(
หนา 119)
–
ถอดประกอบกันชนหนา (
หนา 114)
ระบบหลอเย็น 16
งานหลัก
– จัดมอเตอรไซคใหตงั้ ฉาก
S01698-10
–
จัดใหมภ
ี าชนะรองรับทีเ่ หมาะสมใตเครือ
่ งยนต
–
ถอดสกรู
–
ถอดฝาปดหมอนํา้ ออก
–
ปลอยนํา้ ยาหลอเย็นออกทัง้ หมด
–
ติดตัง้ สกรู
1 ออก
1 พรอมแหวนซีลตัวใหมและขันใหแนน
เกณฑกาํ หนด
เกลียวปด ชองระบาย
ของปมนํา้
M6
10 นิวตัน-เมตร
181
16 ระบบหลอเย็น
16.5
เติม/ระบายอากาศระบบหลอเย็น
คําเตือน
อันตรายจากพิษ
นํา้ ยาหลอเย็นเปนพิษและอันตรายตอสุขภาพ
–
เก็บนํา้ ยาหลอเย็นใหพนจากมือเด็ก
–
ปองกันไมใหนาํ้ ยาหลอเย็นสัมผัสผิว เขาตา หรือเปอนเสือ
้ ผา
–
พบแพทยในทันทีทม
ี่ ก
ี ารกลืนกินนํา้ ยาหลอเย็น
–
ลางผิวบริเวณทีม
่ ก
ี ารสัมผัสออกทันทีดวยนํา้ ในปริมาณมาก
–
หากนํา้ ยาหลอเย็นเขาตา ใหใชนาํ้ สะอาดลางออกใหหมดและพบแพทยในทันที
–
เปลีย
่ นเสือ
้ ผาทีเ่ ปอนนํา้ ยาหลอเย็น
งานหลัก
– ถอดฝาปดหมอนํา้
1 ออก
S01697-11
182
ระบบหลอเย็น 16
–
คลายเกลียวไลอากาศ
2
เกณฑกาํ หนด
3 รอบ
–
เอียงรถไปทางขวาเล็กนอย
–
เติมนํา้ ยาหลอเย็นจนกระทัง่ นํา้ ยาหลอเย็นไหลออกจากเกลียวไล
อากาศโดยไมมฟ
ี อง แลวหมุนเกลียวไลอากาศใหแนนในทันที
นํา้ ยาหลอเย็น (
S01699-10
หนา 229)
–
เติมหมอนํา้ ดวยนํา้ ยาหลอเย็นใหเต็ม ประกอบฝาปดหมอนํา้
–
จอดรถดวยขาตัง้
อันตราย
อันตรายจากพิษ
เสียชีวต
ิ ได
–
ไอเสียเปนพิษและอาจทําใหหมดสติหรือ
–
โปรดระบายอากาศใหเพียงพอเสมอในขณะทีเ่ ครือ
่ งยนต
ทํางาน
–
ใชเครือ
่ งดูดทีเ่ หมาะสมเมือ
่ ปลอยใหเครือ
่ งยนตทาํ งานใน
หองทีป
่ ด
สตารทเครือ
่ งยนตและปลอยใหอน
ุ เครือ
่ ง
183
16 ระบบหลอเย็น
–
ดับเครือ
่ งยนตและปลอยใหเครือ
่ งเย็น
–
หลังจากระบายความรอน ตรวจสอบระดับนํา้ ยาหลอเย็นในหมอนํา้ อีก
ครัง้ และเติมนํา้ ยาหลอเย็นหากจําเปน
–
ถอดฝาของภาชนะปรับสมดุล
ระดับถึงขีดเครือ
่ งหมาย MAX
–
ประกอบฝาของภาชนะปรับสมดุล
3 ออกและเติมนํา้ ยาหลอเย็นใหมี
S01696-12
งานเก็บ
– ประกอบสปอยเลอรหนา (
16.6
หนา 117)
–
ประกอบฝาครอบขางตัวถัง ดานซาย
(
หนา 120)
–
ประกอบฝาครอบขางตัวถัง ดานขวา
(
หนา 123)
เปลี่ยนนํ้ายาหลอเย็น
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดแผลพุพอง
184
นํา้ ยาหลอเย็นจะรอนมากเมือ
่ ใชงานรถและอยูภายใตแรงดัน
–
หามเปดหมอนํา้ ทอหลอเย็น หรือชิน
้ สวนอืน
่ ๆ ของระบบหลอเย็นขณะทีเ่ ครือ
่ งยนตหรือระบบหลอเย็นยังรอนอยู
–
ปลอยระบบหลอเย็นและเครือ
่ งยนตเย็นลง กอนเปดหมอนํา้ ทอหลอเย็น หรือชิน
้ สวนอืน
่ ๆ ของระบบหลอเย็น
–
แชจด
ุ ทีเ่ ปนแผลจากความรอนดวยนํา้ อุนในทันที
ระบบหลอเย็น 16
คําเตือน
อันตรายจากพิษ
นํา้ ยาหลอเย็นเปนพิษและอันตรายตอสุขภาพ
–
เก็บนํา้ ยาหลอเย็นใหพนจากมือเด็ก
–
ปองกันไมใหนาํ้ ยาหลอเย็นสัมผัสผิว เขาตา หรือเปอนเสือ
้ ผา
–
พบแพทยในทันทีทม
ี่ ก
ี ารกลืนกินนํา้ ยาหลอเย็น
–
ลางผิวบริเวณทีม
่ ก
ี ารสัมผัสออกทันทีดวยนํา้ ในปริมาณมาก
–
หากนํา้ ยาหลอเย็นเขาตา ใหใชนาํ้ สะอาดลางออกใหหมดและพบแพทยในทันที
–
เปลีย
่ นเสือ
้ ผาทีเ่ ปอนนํา้ ยาหลอเย็น
เงื่อนไข
เครือ
่ งยนตเย็น
งานเตรียม
– ถอดประกอบฝาครอบขางตัวถัง ดานขวา
(
หนา 122)
–
ถอดประกอบฝาครอบขางตัวถัง ดานซาย
(
หนา 119)
–
ถอดประกอบกันชนหนา (
หนา 114)
185
16 ระบบหลอเย็น
งานหลัก
– จัดมอเตอรไซคใหตงั้ ฉาก
–
จัดใหมภ
ี าชนะรองรับทีเ่ หมาะสมใตเครือ
่ งยนต
–
ถอดสกรู
–
ถอดฝาปดหมอนํา้
–
ปลอยนํา้ ยาหลอเย็นออกทัง้ หมด
–
ติดตัง้ สกรู
1 ออก
S01698-10
2 ออก
1 พรอมแหวนซีลตัวใหมและขันใหแนน
เกณฑกาํ หนด
เกลียวปด ชองระบาย
ของปมนํา้
S01697-10
186
M6
10 นิวตัน-เมตร
ระบบหลอเย็น 16
–
คลายเกลียวไลอากาศ
3
เกณฑกาํ หนด
3 รอบ
–
เอียงรถไปทางขวาเล็กนอย
–
เติมนํา้ ยาหลอเย็นจนกระทัง่ นํา้ ยาหลอเย็นไหลออกจากเกลียวไล
อากาศโดยไมมฟ
ี อง แลวหมุนเกลียวไลอากาศใหแนนในทันที
นํา้ ยาหลอเย็น (
S01699-11
หนา 229)
–
เติมหมอนํา้ ดวยนํา้ ยาหลอเย็นใหเต็ม ประกอบฝาปดหมอนํา้
–
จอดรถดวยขาตัง้
อันตราย
อันตรายจากพิษ
เสียชีวต
ิ ได
–
ไอเสียเปนพิษและอาจทําใหหมดสติหรือ
–
โปรดระบายอากาศใหเพียงพอเสมอในขณะทีเ่ ครือ
่ งยนต
ทํางาน
–
ใชเครือ
่ งดูดทีเ่ หมาะสมเมือ
่ ปลอยใหเครือ
่ งยนตทาํ งานใน
หองทีป
่ ด
สตารทเครือ
่ งยนตและปลอยใหอน
ุ เครือ
่ ง
187
16 ระบบหลอเย็น
–
ดับเครือ
่ งยนตและปลอยใหเครือ
่ งเย็น
–
หลังจากระบายความรอน ตรวจสอบระดับนํา้ ยาหลอเย็นในหมอนํา้ อีก
ครัง้ และเติมนํา้ ยาหลอเย็นหากจําเปน
–
ถอดฝาของภาชนะปรับสมดุล
ระดับถึงขีดเครือ
่ งหมาย MAX
–
ประกอบฝาของภาชนะปรับสมดุล
4 ออกและเติมนํา้ ยาหลอเย็นใหมี
S01696-13
งานเก็บ
– ประกอบสปอยเลอรหนา (
188
หนา 117)
–
ประกอบฝาครอบขางตัวถัง ดานซาย
(
หนา 120)
–
ประกอบฝาครอบขางตัวถัง ดานขวา
(
หนา 123)
กําหนดคาเครื่องยนต 17
17.1
ตรวจสอบระยะหลวมของสายคันเรง
–
ตรวจสอบความงายในการบิดปลอกแฮนด
–
จัดแฮนดบารใหหน
ั ตรงไปดานหนา หมุนปลอกแฮนดเบาๆ ไปมาและ
ตรวจสอบระยะหลวมของสายคันเรง
A
ระยะหลวมของสายคันเรง
»
A
3 … 5 มม.
หากระยะหลวมของสายคันเรงไมตรงกับคาทีก
่ าํ หนด ให
–
ปรับระยะหลวมของสายคันเรง
(
หนา 190)
อันตราย
400192-11
อันตรายจากพิษ
เสียชีวต
ิ ได
–
ไอเสียเปนพิษและอาจทําใหหมดสติหรือ
–
โปรดระบายอากาศใหเพียงพอเสมอในขณะทีเ่ ครือ
่ งยนต
ทํางาน
–
ใชเครือ
่ งดูดทีเ่ หมาะสมเมือ
่ ปลอยใหเครือ
่ งยนตทาํ งานใน
หองทีป
่ ด
สตารทเครือ
่ งยนตและใหเครือ
่ งยนตทาํ งานในรอบเบา โยกแฮนดบาร
ไปมาตลอดทัง้ ชวง
จํานวนรอบหมุนรอบเบาจะตองไมเปลีย
่ นแปลง
»
หากจํานวนรอบหมุนรอบเบาเปลีย
่ น ให
–
ตรวจสอบระยะหลวมของสายคันเรง
189
17 กําหนดคาเครื่องยนต
17.2
ปรับระยะหลวมของสายคันเรง
–
จัดแฮนดบารใหหน
ั ตรงไปดานหนา
–
ดันปลอก
–
1 กลับ
คลายนอตล็อก 2
–
ปรับระยะหลวมของสายคันเรงดวยสกรูปรับ
3
เกณฑกาํ หนด
ระยะหลวมของสายคันเรง
–
S01700-10
17.3
–
ขันน็อตล็อก
2 ใหแนน
เลือ
่ นปลอก 1 ทับ
ตรวจสอบความเนือยของคันคลัตช
คําแนะนํา
ความเสียหายของคลัตช หากคันคลัตชไมมรี ะยะหลวม คลัตชจะเริม
่ ลืน
่ หลุด
–
ตรวจเช็คระยะหลวมของคันคลัตชทก
ุ ครัง้ กอนเริม
่ ใชรถจักรยานยนต
–
หากจําเปน ใหปรับระยะหลวมคันคลัตชตามขอกําหนด
190
3 … 5 มม.
กําหนดคาเครื่องยนต 17
–
ตรวจสอบความงายในการกําคลัตช
–
จัดแฮนดบารใหหน
ั ไปดานหนา
–
กําคลัตชจนรูสก
ึ วามีแรงตาน และดูความเนือยของคันคลัตช
ความเนือยของคันคลัตช
»
–
1 … 3 มม.
หากความเนือยของคันคลัตชไมเทากับแรงทีก
่ าํ หนดไว ให
–
S01706-10
A
A
ปรับระยะความเนือยของคันคลัตช
(
หนา 192)
โยกแฮนดบารไปมาตลอดทัง้ ชวง
ความเนือยของคันคลัตชจะตองไมเปลีย
่ นแปลง
»
หากความเนือยของคันคลัตชเปลีย
่ นแปลง ให
–
ตรวจสอบการวางสายคันคลัตช Bowden
191
17 กําหนดคาเครื่องยนต
17.4
ปรับระยะความเนือยของคันคลัตช
–
ปรับแฮนดจบ
ั ใหตงั้ ตรง
–
ดันปลอก
–
1 กลับ
คลายนอตล็อก 2
–
ตัง้ คาความเนือยของคันคลัตชดวยเกลียวปรับ
A3
เกณฑกาํ หนด
ความเนือยของคันคลัตช
–
–
S01707-10
192
ขันนอตล็อก
2 ใหแนน
จัดตําแหนงปลอก 1
A
1 … 3 มม.
งานบริการ เครื่องยนต 18
18.1
ตรวจสอบระดับนํ้ามันเครื่อง
เงื่อนไข
เครือ
่ งยนตอน
ุ พรอมปฏิบต
ั งิ าน
งานเตรียม
– ตัง้ รถบนพืน
้ ราบ ตัง้ ฉากกับพืน
้
งานหลัก
– ตรวจสอบระดับนํา้ มันเครือ
่ ง
ขอมูล
หลังจากดับเครือ
่ งยนต ใหรอหนึง่ นาที แลวจึงตรวจสอบ
นํา้ มันเครือ
่ งจะตองอยูระหวางขีดเครือ
่ งหมาย
»
S01701-10
A และ B
หากนํา้ มันเครือ
่ งอยูตาํ่ กวาขีดเครือ
่ งหมาย A ให
–
»
เติมนํา้ มันเครือ
่ ง(
หนา 197)
หากนํา้ มันเครือ
่ งอยูสงู กวาขีดเครือ
่ งหมาย
–
B ให
แกไขระดับนํา้ มันเครือ
่ งใหถก
ู ตอง
193
18 งานบริการ เครื่องยนต
18.2
เปลี่ยนกรองนํ้ามันเครื่องและตะแกรงกรองนํ้ามันเครื่อง ทําความสะอาดตะแกรงกรอง
นํ้ามันเครื่อง
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดแผลพุพอง
นํา้ มันเครือ
่ งและนํา้ มันเกียรจะรอนมากขณะใชรถ
–
สวมชุดปองกันและถุงมือปองกันทีเ่ หมาะสม
–
แชจด
ุ ทีเ่ ปนแผลจากความรอนดวยนํา้ อุนในทันที
คําแนะนํา
อันตรายตอสิ่งแวดลอม
–
สารทีเ่ ปนปญหาเปนสาเหตุของการทําลายสิง่ แวดลอม
กําจัดนํา้ มัน จาระบี ไสกรอง เชือ
้ เพลิง สารทําความสะอาด นํา้ มันเบรก ฯลฯ ใหถก
ู ตองตามขอกําหนดทีเ่ กีย
่ วของ
ขอมูล
ปลอยนํา้ มันเครือ
่ งออกเมือ
่ อุนเครือ
่ งยนต
194
งานเตรียม
– ถอดประกอบฝาครอบขางตัวถัง ดานขวา
(
หนา 122)
–
ถอดประกอบฝาครอบขางตัวถัง ดานซาย
(
หนา 119)
–
ถอดประกอบกันชนหนา (
–
ตัง้ มอเตอรไซคบนขาตัง้ ใหขนานกับพืน
้
หนา 114)
งานบริการ เครื่องยนต 18
งานหลัก
– วางภาชนะทีเ่ หมาะสมภายใตเครือ
่ งยนต
–
S01702-10
ถอดเกลียวถายนํา้ มันเครือ
่ ง
–
1 ออกพรอมโอริง
ถอดตะแกรงกรองนํา้ มันเครือ
่ ง 2 ออกพรอมโอริง
–
ปลอยนํา้ มันเครือ
่ งออกทัง้ หมด
–
ทําความสะอาดเกลียวถายนํา้ มันเครือ
่ งและตะแกรงกรองนํา้ มันเครือ
่ ง
ใหหมดจด
–
จัดตําแหนงตะแกรงกรองนํา้ มันเครือ
่ ง
และประกอบเกลียวถาย
นํา้ มันเครือ
่ ง
พรอมโอริง และขันใหแนน
2
1
เกณฑกาํ หนด
ทอถายนํา้ มัน
–
ถอดสกรู
M24x1.5
15 นิวตัน-เมตร
3 ออก ถอดฝากรองนํา้ มันเครือ่ ง 4 กับโอริงออก
S01703-10
195
18 งานบริการ เครื่องยนต
–
ดึงตัวกรองนํา้ มันเครือ
่ ง
–
ปลอยนํา้ มันเครือ
่ งออกทัง้ หมด
–
ทําความสะอาดชิน
้ สวนและพืน
้ ผิวกันรัว
่ ใหหมดจด
–
ประกอบตัวกรองนํา้ มันเครือ
่ ง
–
เคลือบโอริงฝาปดตัวกรองนํา้ มันดวยนํา้ มันหลอลืน
่ ติดตัง้ ฝาปดตัว
กรองนํา้ มัน
–
ประกอบสกรู
5 ออกจากโครงกรองนํา้ มันเครือ่ ง
5 ใหม
4
3 เขาไปและขันใหแนน
เกณฑกาํ หนด
S01704-10
M6
สกรู ฝากรองนํา้ มัน
10 นิวตัน-เมตร
ขอมูล
นํา้ มันเครือ
่ งปริมาณตํา่ หรือนํา้ มันคุณภาพไมดส
ี งผลใหเครือ
่ ง
ยนตสก
ึ หรอกอนเวลา
–
ถอดปลัก
๊ ฟลเลอรนาํ้ มัน
6 พรอมโอริงและเติมนํา้ มันเครือ่ ง
นํา้ มันเครือ
่ ง
อุณหภูมโิ ดยรอบ: 0 …
50 °C
นํา้ มันเครือ
่ ง
อุณหภูมโิ ดยรอบ: −10
… 40 °C
L02203-10
196
–
1.5 ล.
นํา้ มันเครือ
่ ง
(SAE 15W/50)
( หนา 227)
นํา้ มันเครือ
่ ง
(SAE 10W/40)
( หนา 228)
ติดตัง้ ปลัก
๊ ฟลเลอรนาํ้ มันพรอมโอริงและขันใหแนน
งานบริการ เครื่องยนต 18
อันตราย
อันตรายจากพิษ
เสียชีวต
ิ ได
–
–
โปรดระบายอากาศใหเพียงพอเสมอในขณะทีเ่ ครือ
่ งยนต
ทํางาน
–
ใชเครือ
่ งดูดทีเ่ หมาะสมเมือ
่ ปลอยใหเครือ
่ งยนตทาํ งานใน
หองทีป
่ ด
ติดเครือ
่ งยนตและตรวจหารอยรัว
่
งานเก็บ
– ประกอบสปอยเลอรหนา (
18.3
ไอเสียเปนพิษและอาจทําใหหมดสติหรือ
หนา 117)
–
ประกอบฝาครอบขางตัวถัง ดานซาย
(
หนา 120)
–
ประกอบฝาครอบขางตัวถัง ดานขวา
(
หนา 123)
–
ตรวจสอบระดับนํา้ มันเครือ
่ ง(
หนา 193)
เติมนํ้ามันเครื่อง
ขอมูล
นํา้ มันเครือ
่ งปริมาณตํา่ หรือนํา้ มันคุณภาพไมดส
ี งผลใหเครือ
่ งยนตสก
ึ หรอกอนเวลา
197
18 งานบริการ เครื่องยนต
งานหลัก
– ถอดปลัก
๊ ฟลเลอรนาํ้ มัน
1 พรอมโอริงและเติมนํา้ มันเครือ่ ง
นํา้ มันเครือ
่ ง (SAE 15W/50) (
หนา 227)
นํา้ มันเครือ
่ ง (SAE 10W/40) (
หนา 228)
ขอมูล
เพือ
่ ประสิทธิภาพสูงสุดของนํา้ มันเครือ
่ ง เราไมแนะนําใหผสม
นํา้ มันเครือ
่ งหลายๆ ชนิดดวยกัน
นอกจากนีเ้ ราแนะนําใหทาํ การเปลีย
่ นนํา้ มันเครือ
่ งหากจําเปน
401955-10
–
ติดตัง้ ปลัก
๊ ฟลเลอรนาํ้ มันพรอมโอริงและขันใหแนน
อันตราย
อันตรายจากพิษ
เสียชีวต
ิ ได
–
ไอเสียเปนพิษและอาจทําใหหมดสติหรือ
–
โปรดระบายอากาศใหเพียงพอเสมอในขณะทีเ่ ครือ
่ งยนต
ทํางาน
–
ใชเครือ
่ งดูดทีเ่ หมาะสมเมือ
่ ปลอยใหเครือ
่ งยนตทาํ งานใน
หองทีป
่ ด
ติดเครือ
่ งยนตและตรวจหารอยรัว
่
งานเก็บ
– ตรวจสอบระดับนํา้ มันเครือ
่ ง(
198
หนา 193)
การทําความสะอาด การดูแลรักษา 19
19.1
ทําความสะอาดมอเตอรไซค
คําแนะนํา
ความเสียหายของวัสดุ
หรือถูกทําลาย
การใชงานอุปกรณทาํ ความสะอาดแรงดันสูงอยางไมถก
ู ตองจะทําใหสวนประกอบไดรบ
ั ความเสียหาย
นํา้ แรงดันสูงจะเขาไปในอุปกรณไฟฟา ปลัก
๊ สายสลิง แบริง่ ฯลฯ
แรงดันทีส
่ งู เกินไปกอใหเกิดการรบกวนและทําลายสวนประกอบ
–
อยาฉีดนํา้ เขาทีช
่ น
ิ้ สวนประกอบไฟฟา ปลัก
๊ สายสลิง แบริง่ โดยตรง
–
รักษาระยะหางระหวางหัวฉีดลางแรงดันสูงและสวนประกอบ
ระยะหางตํา่ สุด
60 ซม.
คําแนะนํา
อันตรายตอสิ่งแวดลอม
–
สารทีเ่ ปนปญหาเปนสาเหตุของการทําลายสิง่ แวดลอม
กําจัดนํา้ มัน จาระบี ไสกรอง เชือ
้ เพลิง สารทําความสะอาด นํา้ มันเบรก ฯลฯ ใหถก
ู ตองตามขอกําหนดทีเ่ กีย
่ วของ
ขอมูล
ทําความสะอาดรถจักรยานยนตเปนประจํา เพือ
่ ใหมล
ู คาและสภาพภายนอกของรถคงอยูเปนเวลานาน
หลีกเลีย
่ งการสองกระทบรถโดยตรงของแสงอาทิตยในระหวางการทําความสะอาด
199
19 การทําความสะอาด การดูแลรักษา
–
ปดระบบไอเสียเพือ
่ ปองกันการเขาของนํา้
–
กําจัดสิง่ สกปรกบางสวนออกกอนดวยการฉีดนํา้ เบาๆ
–
สเปรยนาํ้ ยาทําความสะอาดมอเตอรไซคทว
ั่ ไปลงบนจุดทีส
่ กปรกมาก
และใชแปรงขัดเพิม
่ เติม
นํา้ ยาทําความสะอาดมอเตอรไซค (
หนา 231)
ขอมูล
ใชนาํ้ อุนทีเ่ จือจางนํา้ ยาทําความสะอาดมอเตอรไซคไดและ
ฟองนํา้ นุม
หามใชนาํ้ ยาทําความสะอาดรถจักรยานยนตทาํ ความสะอาด
ขณะทีร่ ถแหง ใหลางดวยนํา้ กอนทุกครัง้
หากมีการใชงานรถจักรยานยนตบนเกลือละลายพืน
้ นํา้ แข็ง
ใหทาํ ความสะอาดดวยนํา้ เย็น นํา้ อุนจะชวยเพิม
่ ปฏิกริ ย
ิ าของ
เกลือ
401061-01
200
–
หลังจากลางมอเตอรไซคดวยการฉีดนํา้ จนหมดจดแลว ใหปลอยไวให
แหงสนิท
–
ถอดฝาปดระบบไอเสียออก
การทําความสะอาด การดูแลรักษา 19
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
กระทบตอระบบเบรก
–
–
ความชืน
้ และสิง่ สกปรกสงผล
เบรกเบา ๆ หลายครัง้ โดยใชความระมัดระวัง เพือ
่ ทําให
ผาเบรกและจานเบรกแหงปราศจากสิง่ สกปรก
หลังจากการทําความสะอาด ใหขบ
ั เปนระยะทางสัน
้ ๆ จนกระทัง่ เครือ
่ ง
ยนตมอ
ี ณ
ุ หภูมพ
ิ รอมทํางาน
ขอมูล
ความรอนจะทําใหนาํ้ ระเหย แมในจุดในเครือ
่ งยนตและระบบ
เบรคทีเ่ ขาไมถงึ
–
เลือ
่ นปลอกของแฮนดบารอาเมเจอรกลับ เพือ
่ ใหนาํ้ ทีไ
่ หลเขาระเหย
–
หลังจากปลอยใหมอเตอรไซคเย็นลง ใหหลอลืน
่ จุดหลอลืน
่ และจุดแบ
ริง่ อีกครัง้
–
ทําความสะอาดโซ (
–
เคลือบชิน
้ สวนโลหะทีเ่ ปลือย (ยกเวน ดิสกเบรคและทอไอเสีย) ดวย
สารปองกันสนิม
หนา 104)
สารรักษาสภาพสําหรับพืน
้ ผิวเคลือบ โลหะ และยาง (
–
หนา 232)
ใชสารดูแลชัน
้ เคลือบทีม
่ ฤ
ี ทธิอ
์ อนกับชิน
้ สวนทีเ่ คลือบ
201
19 การทําความสะอาด การดูแลรักษา
การเคลือบแบบ Perfect Finish และการเคลือบแบบไฮกลอสสําหรับ
ผิวเคลือบ ( หนา 231)
ขอมูล
เมือ
่ ทําการจัดสง หามปลอยใหชน
ิ้ สวนพลาสติกเสียดสี เนือ
่ ง
จากจะมีผลรายแรงตอคุณภาพของวัสดุได
–
ดูแลชิน
้ สวนพลาสติกและชิน
้ สวนทีเ่ คลือบ ดวยสารทําความสะอาดและ
ดูแลรักษาทีอ
่ อน
นํา้ ยาทําความสะอาดพิเศษสําหรับพืน
้ ผิวเคลือบทีเ่ รียบและหยาบ
พืน
้ ผิวโลหะและวัสดุสงั เคราะห ( หนา 231)
–
หลอลืน
่ ชองเสียบสวิตชกญ
ุ แจรถ/ล็อคถวยคอดวยนํา้ มันหลอลืน
่
สเปรยนาํ้ มันอเนกประสงค (
19.2
หนา 232)
งานตรวจสอบและดูแลรักษาสําหรับการใชงานในหนาหนาว
ขอมูล
หากใชรถในหนาหนาวดวย จะตองคํานึงถึงการใชเกลือละลายพืน
้ นํา้ แข็งบนถนน ดังนัน
้ จึงจําเปนตองมีมาตรการ
ปองกันฤทธิท
์ รี่ น
ุ แรงของเกลือละลายพืน
้ นํา้ แข็ง
หากมีการใชงานรถจักรยานยนตบนเกลือละลายพืน
้ นํา้ แข็ง ใหทาํ ความสะอาดดวยนํา้ เย็น นํา้ อุนจะชวยเพิม
่ ปฏิกริ ย
ิ า
ของเกลือ
202
การทําความสะอาด การดูแลรักษา 19
–
ทําความสะอาดมอเตอรไซค (
–
ทําความสะอาดเบรค
หนา 199)
ขอมูล
ทุกครั้งหลังจากการขับขีบ
่ นพืน
้ ทีโ่ รยเกลือ ใหใชนาํ้ เย็นทํา
ความสะอาดรถจักรยานยนต และโดยเฉพาะคาลิปเปอรเบรก
และผาเบรก และปลอยใหแหงสนิทเสมอ
401060-01
–
เคลือบเครือ
่ งยนต กามปูลอ และชิน
้ สวนเปลือยหรือชิน
้ สวนชุบซิงคทงั้
หมด (ยกเวนดิสกเบรก) ดวยสารปองกันการกัดกรอนทีท
่ าํ จากขีผ
้ งึ้
ขอมูล
ไมอนุญาตใหใชสารปองกันการกัดกรอนกับดิสกเบรก เนือ
่ ง
จากมีผลตอการลดลงของแรงเบรกอยางมาก
–
ทําความสะอาดโซ (
หนา 104)
203
20 การจัดเก็บ
20.1
การจัดเก็บ
ขอมูล
หากคุณตองการจอดเก็บรถเปนเวลานาน ใหดาํ เนินการ หรือจัดใหมก
ี ารดําเนินมาตรการตอไปนี้
กอนการจอดเก็บรถมอเตอรไซค ใหตรวจสอบการทํางานและการสึกหรอของชิน
้ สวนทัง้ หมด หากจําเปนตองดําเนิน
งานบริการ การซอมแซม หรือการดัดแปลง ใหทาํ เมือ
่ ตองการจอดเก็บ (ลดโหลดงานของโรงซอม) คุณจะชวยลดเวลา
ในการรอภายในโรงซอม กอนเริม
่ ฤดูกาลใชงานได
–
ในการเติมนํา้ มันเชือ
้ เพลิงครัง้ สุดทายกอนการจอดเก็บรถมอเตอรไซค
ใหเพิม
่ ปริมาณนํา้ มันเชือ
้ เพลิง
สารผสมเชือ
้ เพลิง (
401058-01
204
หนา 232)
–
เติมนํา้ มัน (
–
ทําความสะอาดมอเตอรไซค (
–
เปลีย
่ นกรองนํา้ มันเครือ
่ งและตะแกรงกรองนํา้ มันเครือ
่ ง ทําความ
สะอาดตะแกรงกรองนํา้ มันเครือ
่ ง ( หนา 194)
–
ตรวจสอบสารปองกันการเยือกแข็งและระดับนํา้ ยาหลอเย็น
( หนา 176)
–
ตรวจสอบแรงดันลมยาง (
–
ถอดแบตเตอรี่ 12 V
–
ชารจแบตเตอรี่ 12 V
หนา 84)
(
หนา 199)
หนา 152)
หนา 154)
(
หนา 157)
การจัดเก็บ 20
เกณฑกาํ หนด
อุณหภูมจ
ิ ด
ั เก็บแบตเตอรี่ 12 V
โดยไมมก
ี ารสองกระทบโดยตรง
ของแสงอาทิตย
–
0 … 35 °C
จอดรถในทีจ
่ อดทีแ
่ หง มีการเปลีย
่ นแปลงของอุณหภูมน
ิ อย
ขอมูล
KTM แนะนําใหยกมอเตอรไซคขน
ึ้
–
ใชอป
ุ กรณยก ยกจักรยานยนตขน
ึ้ ทางดานหลัง (
–
ยกรถจักรยานยนตขน
ึ้ ดวยเครือ
่ งยกดานหนา (
–
คลุมรถมอเตอรไซคดวยผาคลุมทีล
่ มผานได
หนา 94)
หนา 95)
ขอมูล
หามใชวส
ั ดุทล
ี่ มผานไมได เนือ
่ งจากจะไมมก
ี ารระบายความ
ชืน
้ และทําใหเกิดสนิมขึน
้ ได
สําหรับรถมอเตอรไซคทจ
ี่ อดเก็บ ไมควรทําการเดินเครือ
่ งยนต
เปนเวลาสัน
้ ๆ เนือ
่ งจากเครือ
่ งยนตจะไมอน
ุ พอ ทําใหไอนํา้ ที่
เกิดจากกระบวนการเผาไหมจบ
ั ตัวเปนของเหลวและทําใหเกิด
สนิมทีว
่ าลวและทอไอเสีย
205
20 การจัดเก็บ
20.2
การเริ่มตนใชงานหลังจากการจัดเก็บ
401059-01
206
–
ยกมอเตอรไซคลงจากเครือ
่ งยกดานหนา (
หนา 97)
–
ยกมอเตอรไซคลงจากเครือ
่ งยก ดานหลัง (
หนา 94)
–
ประกอบแบตเตอรี่ 12 V
–
ตัง้ เวลา (
–
ดําเนินงานตรวจสอบและงานดูแลรักษากอนการเริม
่ ตนใชงานแตละ
ครัง้ ( หนา 72)
–
ดําเนินการขับทดสอบ
(
หนา 156)
หนา 63)
การคนหาขอผิดพลาด 21
ขอผิดพลาด
สาเหตุที่เปนไปได
มาตรการ
เครือ
่ งยนตไมทาํ งานเมือ
่ กดปุมสตา
รท
ขอผิดพลาดในการใชงาน
–
ดําเนินตามขัน
้ ตอนเพือ
่ สตารท
( หนา 73)
คลายประจุแบตเตอรี่ 12 V
–
ชารจแบตเตอรี่ 12 V
ฟวส 1, 3, 4 หรือ 7 ขาด
–
เปลีย
่ นฟวสของโหลดแตละตัว
( หนา 160)
ไมมก
ี ารตอสายดิน
–
ตรวจสอบการตอสายดิน
เครือ
่ งยนตตด
ิ เฉพาะเมือ
่ กําคลัตช
เทานัน
้
เขาเกียรอยู
–
เขาเกียรในตําแหนงเกียรวาง
เขาเกียรอยู และพับขาตัง้ ออก
–
เขาเกียรในตําแหนงเกียรวาง
เครือ
่ งยนตตด
ิ แตเขาเกียรไมได
ขอผิดพลาดในการใชงาน
–
ดําเนินตามขัน
้ ตอนเพือ
่ สตารท
( หนา 73)
เครือ
่ งยนตมก
ี าํ ลังนอยไป
หนา 157)
ความผิดปกติของฟงกชน
ั ในการสูบ –
ฉีดเชือ
้ เพลิงอิเล็กทรอนิกส
อานสือ
่ บันทึกขอผิดพลาดดวยเครือ
่ งมือ
วิเคราะหของ KTM
กรองอากาศสกปรกมาก
–
เปลีย
่ นกรองอากาศ
กรองนํา้ มันเชือ
้ เพลิงสกปรกมาก
–
ตรวจสอบแรงดันเชือ
้ เพลิง
ความผิดปกติของฟงกชน
ั ในการสูบ –
ฉีดเชือ
้ เพลิงอิเล็กทรอนิกส
เครือ
่ งยนตรอนเปนประจํา
(
อานสือ
่ บันทึกขอผิดพลาดดวยเครือ
่ งมือ
วิเคราะหของ KTM
มีนาํ้ ยาหลอเย็นในระบบหลอเย็น
นอยเกินไป
–
ตรวจสอบความหนาแนนของระบบหลอเย็น
–
ตรวจสอบระดับนํา้ ยาหลอเย็นในภาชนะ
สรางสมดุล ( หนา 175)
ครีบระบายความรอนสกปรกมาก
–
ทําความสะอาดครีบระบายความรอน
207
21 การคนหาขอผิดพลาด
ขอผิดพลาด
สาเหตุที่เปนไปได
มาตรการ
เครือ
่ งยนตรอนเปนประจํา
เกิดฟองในระบบหลอเย็น
–
ถายนํา้ ยาหลอเย็น
–
เติม/ระบายอากาศระบบหลอเย็น
( หนา 182)
เทอรโมสตัทชํารุด
–
ตรวจสอบเทอรโมสตัท
ฟวส 5 ขาด
–
เปลีย
่ นฟวสของโหลดแตละตัว
( หนา 160)
ความเสียหายของระบบระบาย
อากาศหมอนํา้
–
ตรวจสอบระบบระบายอากาศหมอนํา้
(
หนา 179)
ไฟแสดงสถานะการทํางานผิดปกติ
สองสวางสีเหลือง
ความผิดปกติของฟงกชน
ั ในการสูบ –
ฉีดเชือ
้ เพลิงอิเล็กทรอนิกส
เครือ
่ งยนตดบ
ั ขณะขับ
ไมมเี ชือ
้ เพลิง
–
เติมนํา้ มัน (
ฟวส 1, 3, 4 หรือ 7 ขาด
–
เปลีย
่ นฟวสของโหลดแตละตัว
( หนา 160)
ทอของระบบระบายอากาศของ
เครือ
่ งยนตพบ
ั งอ
–
วางเกลียวไลอากาศไมใหพบ
ั หรือเปลีย
่ น
ระดับนํา้ มันเครือ
่ งสูงเกินไป
–
ตรวจสอบระดับนํา้ มันเครือ
่ ง(
นํา้ มันเครือ
่ งเจือจางเกินไป (ความ
หนืด)
–
เปลีย
่ นกรองนํา้ มันเครือ
่ งและตะแกรงกรอง
นํา้ มันเครือ
่ ง ทําความสะอาดตะแกรงกรอง
นํา้ มันเครือ
่ ง ( หนา 194)
ฟวส 6 ขาด
–
เปลีย
่ นฟวสของโหลดแตละตัว
( หนา 160)
ใชนาํ้ มันเชือ
้ เพลิงมากเกินไป
ไฟหนาและไฟขางไมทาํ งาน
208
อานสือ
่ บันทึกขอผิดพลาดดวยเครือ
่ งมือ
วิเคราะหของ KTM
หนา 84)
หนา 193)
การคนหาขอผิดพลาด 21
ขอผิดพลาด
สาเหตุที่เปนไปได
มาตรการ
ไฟเลีย
้ ว ไฟเบรค และแตรไมทาํ
งาน
ฟวส 6 ขาด
–
เปลีย
่ นฟวสของโหลดแตละตัว
( หนา 160)
คลายประจุแบตเตอรี่ 12 V
ไมไดปดการจุดระเบิดเมือ
่ จอดรถ
–
ชารจแบตเตอรี่ 12 V
เจเนอเรเตอรไมชารจแบตเตอรี่
12 V
–
ตรวจสอบแรงดันชารจ
–
ตรวจสอบกระแสไบแอส
ฟวส 2 ขาด
–
เปลีย
่ นฟวสของโหลดแตละตัว
( หนา 160)
–
ตัง้ เวลา (
–
ตรวจสอบชุดสายเคเบิลและจุดตอสวิตช
อุปกรณ Combi ไมแสดงขอมูลใดๆ
หนาจอความเร็วในอุปกรณ Combi ชุดสายเคเบิลสําหรับหนาจอแสดง
ไมทาํ งาน
ความเร็วไดรบ
ั ความเสียหายหรือ
จุดตอสวิตชออกซิไดซ
(
หนา 157)
หนา 63)
209
22 ขอมูลทางเทคนิค
22.1
เครื่องยนต
รุน
1 ลูกสูบ 4 จังหวะ Otto-Motor, ของเหลวเย็นตัว
หองเครือ
่ ง
200 ซม.³
กระบอกสูบ
49 มม.
รูเจาะ
72 มม.
ตัวบีบอัด
11.5:1
ระบบควบคุม
DOHC, วาลว 4 ตัว ควบคุมผานคันดึง ขับเคลือ
่ นผานโซ
เสนผานศูนยกลางวาลวไอดี
28.5 มม.
เสนผานศูนยกลางวาลวไอเสีย
24 มม.
ความเนือยวาลว เขา เย็น
0.08 … 0.12 มม.
ความเนือยวาลวไอเสียเย็น
0.13 … 0.17 มม.
แบริง่ ขอเหวีย
่ ง
แบริง่ 2 ตัว
แบริง่ แกนเชือ
่ ม
แบริง่ เลือ
่ น
ลูกสูบ
หลอโลหะผสม
แหวนลูกสูบ
แหวนอัด 1 ตัว, แหวนมินท
ิ 1 ตัว, แหวนรีดนํา้ มัน 1 ตัว
การหลอลืน
่ เครือ
่ งยนต
การหลอลืน
่ การหมุนเวียนความดันดวย 1 ปมโทรคอยด
ตัวสงกําลังหลัก
22:72
คลัตช
ขอตอในอางนํา้ มัน / ทํางานทางกล
ระบบเกียร
เกียร 6 เกียร เปลีย
่ นเกียรดวยเทา
อัตราทดเกียร
210
ขอมูลทางเทคนิค 22
เกียร 1
12:34
เกียร 2
15:31
เกียร 3
18:28
เกียร 4
21:26
เกียร 5
22:23
เกียร 6
24:22
คารบเู รเตอร
ระบบฉีดนํา้ มันเชือ
้ เพลิงไฟฟา
ระบบจุดระเบบ
ระบบติดเครือ
่ งดวยไฟฟาทัง้ หมดแบบควบคุมโดยไรการ
สัมผัส และมีตว
ั ปรับการสตารทดิจท
ิ ล
ั
เครือ
่ งกําเนิดไฟฟา
12 V, 296 W
หัวเทียน
BOSCHVR5NEU
ระยะหางขัว
้ หัวเทียน
1 มม.
ระบบหลอเย็น
ระบบระบายความรอนดวยของเหลว วงจรระบายความรอน
ดวยของเหลวถาวรโดยใชปมนํา้
รอบเดินเบา
1,450 … 1,550 รอบ/นาที
ตัวชวยสตารท
มอเตอรสตารท
22.2
แรงบิดในการขัน เครื่องยนต
สกรู แผนยึด
M5
6 นิวตัน-เมตร
Loctite®243™
211
22 ขอมูลทางเทคนิค
สกรู แผนยึด สายสเตเตอร
M5
8 นิวตัน-เมตร
สกรู แผนระบายอากาศเครือ
่ งยนต
M5
7 นิวตัน-เมตร
สกรู สเตเตอร
M5
8 นิวตัน-เมตร
หัวฉีดนํา้ มัน
M5
6 นิวตัน-เมตร
เกลียวปด ชองระบายของปมนํา้
M6
10 นิวตัน-เมตร
นอต ลอปมนํา้
M6
10 นิวตัน-เมตร
สกรู เกียร
M6
12 นิวตัน-เมตร
สกรู คันล็อค
M6
12 นิวตัน-เมตร
สกรู เครือ
่ งตรึงโซควบคุม
M6
12 นิวตัน-เมตร
สกรู เครือ
่ งยนตสตารท
M6
12 นิวตัน-เมตร
สกรู โครงเครือ
่ งยนต
M6x40
12 นิวตัน-เมตร
สกรู โครงเครือ
่ งยนต
M6x60
12 นิวตัน-เมตร
สกรู ตัวปองกันโซตก
M6
10 นิวตัน-เมตร
212
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
ขอมูลทางเทคนิค 22
สกรู ปมนํา้ มัน
M6
12 นิวตัน-เมตร
สกรู แผนยึด
M6
12 นิวตัน-เมตร
สกรู แผนยึด ลอเฟลืองของลออิสระ
M6
12 นิวตัน-เมตร
สกรู ฝากรองนํา้ มัน
M6
10 นิวตัน-เมตร
สกรู ฝาขอตอ
M6
12 นิวตัน-เมตร
สกรู ฝาเจเนอเรเตอร
M6
12 นิวตัน-เมตร
สกรู ฝาปมนํา้
M6
12 นิวตัน-เมตร
สกรู ฝาวาลว
M6
12 นิวตัน-เมตร
สกรู เฟองโซ
M6
12 นิวตัน-เมตร
สกรู ล็อคแบริง่
M6
12 นิวตัน-เมตร
สกรู หัวกระบอก
M6
12 นิวตัน-เมตร
สกรูแผนรองรับแหวนซีลเพลากลมฝา
ครอบคลัตช
M6
12 นิวตัน-เมตร
สกรูเพลาลูกเบีย
้ วสะพานแบริง่
M6
10 นิวตัน-เมตร
สกรูรางตรึงโซควบคุม
M6
12 นิวตัน-เมตร
สกรู แบริง่ แกนเชือ
่ ม
M7
24 นิวตัน-เมตร
นอต หนาแปลนทอไอเสีย
M8
8 นิวตัน-เมตร
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
213
22 ขอมูลทางเทคนิค
สกรู พลาถวงสมดุล - ลอเฟอง
M8
40 นิวตัน-เมตร
สกรู ฟนเฟองเพลาลูกเบีย
้ ว
M8
32 นิวตัน-เมตร
สกรู สปริงดึงกลับ ชุดสวิตช
M8
20 นิวตัน-เมตร
สลักเกลียว ทอไอเสีย
M8
22 นิวตัน-เมตร
เซ็นเซอรวด
ั อุณหภูมน
ิ าํ้ ยาหลอเย็น
M10
14 นิวตัน-เมตร
สกรู โรเตอร
M10
70 นิวตัน-เมตร
สกรู หัวกระบอก
M10
ระดับ 1
25 นิวตัน-เมตร
ระดับ 2
50 นิวตัน-เมตร
เกลียวเคลือบนํา้ มัน จุดรับสวนหัวเคลือบ
จาระบี
สวิตชแรงดันนํา้ มัน
M10
14 นิวตัน-เมตร
เกลียวปด เพลาขวางแขนบังคับ
M10x1
10 นิวตัน-เมตร
หัวเทียน
M12
15 นิวตัน-เมตร
นอต ชุดแผนคลัตช
M14LH
60 นิวตัน-เมตร
น็อตเฟองหลัก/เฟองโซควบคุม
M14
55 นิวตัน-เมตร
214
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
ขอมูลทางเทคนิค 22
ทอถายนํา้ มัน
22.3
ปริมาณการเติม
22.3.1
นํ้ามันเครื่อง
นํา้ มันเครือ
่ ง
อุณหภูมโิ ดยรอบ: 0 … 50 °C
M24x1.5
15 นิวตัน-เมตร
1.5 ล.
นํา้ มันเครือ
่ ง (SAE 15W/50)
( หนา 227)
นํา้ มันเครือ
่ ง
อุณหภูมโิ ดยรอบ: −10 … 40 °C
22.3.2
นํา้ มันเครือ
่ ง (SAE 10W/40)
( หนา 228)
นํ้ายาหลอเย็น
นํา้ ยาหลอเย็น
1 ล.
นํา้ ยาหลอเย็น (
หนา 229)
215
22 ขอมูลทางเทคนิค
22.3.3
นํ้ามันเชื้อเพลิง
ดูสญ
ั ลักษณทเี่ สาจายนํา้ มันเชือ
่ เพลิง EU เปนหลัก
A00420-10
ปริมาณนํา้ มันเชือ
้ เพลิง รวมประมาณ
10 ล.
นํา้ มันซุปเปอรไรสารตะกัว
่ (ROZ
95) ( หนา 228) (RC 200
EU/AR/CO/MY/PH)
แกสโซฮอล 95 E20 (ROZ 95)
( หนา 227) (RC 200 TH)
ปริมาณนํา้ มันเชือ
้ เพลิง รวมประมาณ
นํา้ มันเชือ
้ เพลิงสํารอง ประมาณ
22.4
1.5 ล.
แชสซี
เฟรม
เฟรมแบบทอโครงเหล็กเทรลลิส เคลือบสีฝน
ุ
ตะเกียบ
WP Suspension
โชค
WP Suspension
216
ขอมูลทางเทคนิค 22
ระบบเบรค
ดานหนา
ดิสกเบรกพรอมคาลิปเปอรเบรก 4 สูบ
ดานหลัง
ดิสกเบรกแบบมีแกนเบรกลูกสูบเดียว
ระยะสปริง
ดานหนา
125 มม.
ดานหลัง
150 มม.
ดิสกเบรค - เสนผาศูนยกลาง
ดานหนา
300 มม.
ดานหลัง
230 มม.
ดิสกเบรค - ขอบเขตของการสึกหรอ
ดานหนา
4.5 มม.
ดานหลัง
3.6 มม.
แรงดันลมยางเมือ
่ ขับขีค
่ นเดียว
ดานหนา
2.0 บาร
ดานหลัง
2.0 บาร
แรงดันลมยางเมือ
่ มีผซ
ู อนทาย / บรรทุกนํา้ หนักเต็มที่
ดานหนา
2.0 บาร
ดานหลัง
2.2 บาร
ตัวสงกําลังรอง
14:42
โซ
โอริง 5/8 x 1/4” (520)
มุมหัวควบคุม
66.5°
217
22 ขอมูลทางเทคนิค
สถานะลอ
1,340 ± 15 มม.
ระดับความสูงเบาะนัง่ ไมโหลด
820 มม.
ไมโหลดบนพืน
้
148 มม.
นํา้ หนักรถเปลา
137.5 กก.
นํา้ หนักบรรทุกสูงสุดของเพลาหนา
125 กก.
โหลดตามแกนทีอ
่ นุญาตสูงสุด ดานหลัง
210 กก.
นํา้ หนักรวมทีอ
่ นุญาตสูงสุด
335 กก.
22.5
ระบบไฟฟา
แบตเตอรี่ 12 V
ETZ-9-BS
แรงดันแบตเตอรี:่ 12 V
ความจุปกติ: 8 Ah
ไมจาํ เปนตองบํารุงรักษา
ฟวส
75011088010
10 A
ฟวส
75011088015
15 A
ฟวส
90111088025
25 A
ฟวส
75011088030
30 A
ไฟตํา่
H11 / Sockel PGJ19-2
12 V
55 W
ไฟสูง
H9 / Sockel PGJ19-5
12 V
65 W
ไฟขาง
LED
218
ขอมูลทางเทคนิค 22
แสงสวางของแผงหนาปดและไฟแสดง
สถานะ
LED
ไฟเลีย
้ ว
LED
ไฟเบรค/ไฟทาย
LED
ไฟปายทะเบียน
LED
22.6
ยาง
ยาง ดานหนา
ยาง ดานหลัง
110/70 R 17 M/C 54S TL
MRF REVZ‑FC
150/60 R 17 M/C 66S TL
MRF REVZ‑C
ยางทีร่ ะบุบงบอกถึงรายการการผลิตยางเปนชุดจากรายการทีเ่ ปนไปได ดูขอมูลเพิม
่ เติมในหัวขอการบริการที่
http://www.ktm.com
22.7
ตะเกียบ
หมายเลขอะไหลตะเกียบโชค
93601001000
ตะเกียบ
WP Suspension
ความยาวตะเกียบ
736 มม.
นํา้ มันตะเกียบ
460 มล.
นํา้ มันตะเกียบ (SAE 4) (48601166S1)
( หนา 229)
219
22 ขอมูลทางเทคนิค
22.8
สปริงสตรัท
หมายเลขสินคา โชค
93504110100
โชค
WP Suspension
สตรัทปรับเกลียว
มาตรฐาน
5 คลิก
ระยะสปริงรถเปลา
15 มม.
ระยะสปริงไดนามิค
45 … 50 มม.
ความยาวติดตัง้
300 มม.
22.9
แรงบิดในการขัน แชสซี
แคลมปไอเสีย
-
19 นิวตัน-เมตร
PT®
สกรู บังโซ
EJOT
น็อตทีเ่ หลือของเพลารถ
M4
K60x30
3 นิวตัน-เมตร
4 นิวตัน-เมตร
สกรูทเี่ หลือของเพลารถ
M4
4 นิวตัน-เมตร
สกรูอป
ุ กรณควบคุม EFI
M4
3 นิวตัน-เมตร
น็อต เพลทยึดตรงตัวยึดปายทะเบียน
M5
4 นิวตัน-เมตร
น็อต ไฟสองทายตรงเพลทยึด
M5
7 นิวตัน-เมตร
น็อตทีเ่ หลือของเพลารถ
M5
5 นิวตัน-เมตร
สกรู ครอบถังนํา้ มันเชือ
้ เพลิง
M5
5 นิวตัน-เมตร
220
ขอมูลทางเทคนิค 22
สกรู ชองใสแบตเตอรี่
M5
4 นิวตัน-เมตร
สกรู ตัวกันหมุน แฮนด
M5
4 นิวตัน-เมตร
สกรู บังโซ
M5
7 นิวตัน-เมตร
สกรู ปมเชือ
้ เพลิง
M5
5 นิวตัน-เมตร
สกรู ฝาปดหนาชองใสแบตเตอรี่
M5
4 นิวตัน-เมตร
สกรู สวนลางของทายรถ
M5
4 นิวตัน-เมตร
สกรูเซ็นเซอรขาตัง้ ดานขาง
M5
5 นิวตัน-เมตร
สกรูเซ็นเซอรเอียง
M5
6 นิวตัน-เมตร
สกรูทเี่ หลือของเพลารถ
M5
5 นิวตัน-เมตร
น็อต แกนเกียร
M6
10 นิวตัน-เมตร
น็อต แกนเกียร
M6LH
10 นิวตัน-เมตร
น็อต ทีย
่ ด
ึ ปายทะเบียน
M6
8.5 นิวตัน-เมตร
น็อต ไฟทาย
M6
7 นิวตัน-เมตร
น็อตทีเ่ หลือของเพลารถ
M6
10 นิวตัน-เมตร
น็อตปรับคันเบรกเทา
M6
9 นิวตัน-เมตร
สกรู กระบอกเบรคเทา
M6
9 นิวตัน-เมตร
สกรู กลองกรองอากาศทีเ่ ฟรม
M6
6 นิวตัน-เมตร
Loctite® 204™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
221
22 ขอมูลทางเทคนิค
สกรู กันชนหนา
M6
7 นิวตัน-เมตร
สกรู กันชนหนา ดานขวาทีต
่ ว
ั ยกแทน
วางเทา
M6
7 นิวตัน-เมตร
สกรู กัน
้ ลม
M6
9 นิวตัน-เมตร
สกรู กุญแจรถ
M6
11 นิวตัน-เมตร
สกรู คันเกียร การปรับ
M6
11 นิวตัน-เมตร
สกรู โครงหนากากดานหนาทีต
่ ว
ั ยกไฟ
หนา
M6
6 นิวตัน-เมตร
สกรู ชองใสแบตเตอรี่
M6
6 นิวตัน-เมตร
สกรู ชองอากาศเขา หมอนํา้ ทีเ่ ฟรม
M6
6 นิวตัน-เมตร
สกรู ตัวยกแทนวางเทา
M6
7 นิวตัน-เมตร
สกรู ตัวยึด ปุมปรับแรงดันไฟฟา
M6
11 นิวตัน-เมตร
สกรู ตัวยึดกระจก
M6
9 นิวตัน-เมตร
สกรู ตัวยึดปายทะเบียนตรงทีย
่ ด
ึ ปาย
ทะเบียน
M6
7 นิวตัน-เมตร
สกรู ตัวยึดแมเหล็ก ขาตัง้
M6
5 นิวตัน-เมตร
สกรู ตัวยึดหมอนํา้
M6
6 นิวตัน-เมตร
สกรู บังโคลน ดานหนา ดานบน
M6
7 นิวตัน-เมตร
สกรู บังโคลน ดานหลัง
M6
7 นิวตัน-เมตร
222
Loctite®243™
Loctite®243™
ขอมูลทางเทคนิค 22
สกรู บังโซ
M6
7 นิวตัน-เมตร
สกรู บังโซตด
ิ รถ
M6
7 นิวตัน-เมตร
สกรู ปุมปรับแรงดันไฟฟา
M6
11 นิวตัน-เมตร
สกรู แผนยึด อุปกรณควบคุม EFI
M6
6 นิวตัน-เมตร
สกรู แผนยึดกันชนหนา ดานหลัง
M6
6 นิวตัน-เมตร
สกรู แผนยึดกันชนหนา ดานหลังตรง
เครือ
่ งยนต
M6
9 นิวตัน-เมตร
สกรู ฝาครอบขางตัวถัง
M6
7 นิวตัน-เมตร
สกรู ฝาครอบขางตัวถังทีห
่ นากากดาน
หนา
M6
6 นิวตัน-เมตร
สกรู ฝาครอบเฟองโซทเี่ ฟรม
M6
8 นิวตัน-เมตร
สกรู ภาชนะสรางสมดุล
M6
9 นิวตัน-เมตร
สกรู วงจรจุดระเบิด
M6
9 นิวตัน-เมตร
สกรู สายกราวดทเี่ ฟรม
M6
7 นิวตัน-เมตร
สกรู หนากากดานหนา
M6
7 นิวตัน-เมตร
สกรู แฮนด
M6
7 นิวตัน-เมตร
สกรูจด
ุ ยึดเบาะนัง่ ดานหนา
M6
6 นิวตัน-เมตร
สกรูชองทอนําเบรกทีแ
่ กนแผงคอ ดาน
ลาง
M6
7 นิวตัน-เมตร
สกรูทย
ี่ ด
ึ เคเบิลเซ็นเซอรขาตัง้ ดานขาง
M6
9 นิวตัน-เมตร
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
223
22 ขอมูลทางเทคนิค
สกรูทเี่ หลือของเพลารถ
M6
10 นิวตัน-เมตร
สกรูบงั โคลนดานหนาทีข
่ อกามปู
M6
7 นิวตัน-เมตร
สกรูเบาะนัง่ ซอนทาย
M6
7 นิวตัน-เมตร
สกรูฝาเครือ
่ งกรองอากาศ
M6
3 นิวตัน-เมตร
สกรูหว
ั ตัด ทีว
่ างเทา
M6
9 นิวตัน-เมตร
สกรูอางเก็บนํา้ มันเบรกลอหนา
M6
8 นิวตัน-เมตร
สกรูอางเก็บนํา้ มันเบรกลอหลัง
M6
7 นิวตัน-เมตร
น็อตทีเ่ หลือของเพลารถ
M8
25 นิวตัน-เมตร
สกรู คันเกียร
M8
17 นิวตัน-เมตร
สกรู คันเบรกเทา
M8
17 นิวตัน-เมตร
สกรู ดิสกเบรค ดานหลัง
M8
30 นิวตัน-เมตร
สกรู ตัวยึดถังนํา้ มันเชือ
้ เพลิง ดานหลัง
ตรงเฟรม
M8
16 นิวตัน-เมตร
สกรู ตัวรองแทนเครือ
่ งทีเ่ ฟรม
M8
24 นิวตัน-เมตร
สกรู แตร
M8
7 นิวตัน-เมตร
สกรู บังโซ
M8
11 นิวตัน-เมตร
สกรู สวนเชือ
่ มตะเกียบ ดานบน
M8
15 นิวตัน-เมตร
สกรู หมอพักไอเสียสุดทาย
M8
24 นิวตัน-เมตร
224
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
ขอมูลทางเทคนิค 22
สกรูของจานเบรกดานหนา
M8
30 นิวตัน-เมตร
สกรูทเี่ หลือของเพลารถ
M8
25 นิวตัน-เมตร
สกรูเพลาเสียบดานหนา
M8
26 นิวตัน-เมตร
สกรูสวนรองรับทีพ
่ ก
ั เทาอานหลัง
M8
26 นิวตัน-เมตร
สกรูคาลิปเปอรเบรกหนา
M8x1
30 นิวตัน-เมตร
น็อตทีเ่ หลือของเพลารถ
M10
45 นิวตัน-เมตร
สกรูกลวง สายเบรค
M10
24 นิวตัน-เมตร
สกรูทเี่ หลือของเพลารถ
M10
45 นิวตัน-เมตร
สลัก จุดแขวนเครือ
่ งยนต
M10
45 นิวตัน-เมตร
นอต เกลียวลอโซ
M10x1.25
27 นิวตัน-เมตร
น็อตคอนโซลขาตัง้ ดานขาง
M10x1.25
35 นิวตัน-เมตร
สกรูตว
ั ยกแทนวางเทาดานหนา / ตัว
รองแทนเครือ
่ ง
M10x1.25
49 นิวตัน-เมตร
สลัก โชค ดานลาง
M10x1.25
50 นิวตัน-เมตร
สลักยึด ลอโซ
M10x1.25
50 นิวตัน-เมตร
นอต แกนใส ดานหลัง
M14x1.5
90 นิวตัน-เมตร
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite® 204™
Loctite®243™
Loctite®243™
225
22 ขอมูลทางเทคนิค
สกรู หัวควบคุม ดานบน
M16x1.5
52 นิวตัน-เมตร
เซ็นเซอรแลมบดา
M18x1.5
20 นิวตัน-เมตร
226
Loctite® 204™
วัสดุสิ้นเปลือง 23
แกสโซฮอล 95 E20 (ROZ 95)
มาตรฐาน / การรับรอง
– Gasohol 95 E20 (ROZ 95)
คาที่กําหนด
– ใชเฉพาะนํา้ มันซุปเปอรไรสารตะกัว
่ ทีม
่ ค
ี าเทากับคาทีก
่ าํ หนดหรือเทียบเคียง
–
อนุญาตใหใชนาํ้ มันซุปเปอรไรสารตะกัว
่ ทีม
่ เี อธานอลเปนสวนประกอบ 19 ถึง 20 %
ขอมูล
หามใชนาํ้ มันทีท
่ าํ จากเมธานอล (เชน M15, M85, M100)
หามใชนาํ้ มันทีม
่ เี อธานอลเปนสวนผสมนอยกวา 19 % (เชน E10)
หามใชนาํ้ มันทีม
่ เี อธานอลเปนสวนผสมมากกวา 20 % (เชน E25, E30, E85, E100)
นํ้ามันเครื่อง (SAE 15W/50)
มาตรฐาน / การรับรอง
– JASO T903 MA2 (
–
SAE (
หนา 233)
หนา 233) (SAE 15W/50)
คาที่กําหนด
– ใชเฉพาะนํา้ มันเครือ
่ งทีไ
่ ดมาตรฐาน (ดูรายละเอียดบนภาชนะ) และมีคณ
ุ สมบัตต
ิ รงตามทีก
่ าํ หนด
นํา้ มันเครือ
่ งกึง่ สังเคราะห
ผูจัดสงที่แนะนํา
MOTOREX®
– Formula 4T
227
23 วัสดุสิ้นเปลือง
นํ้ามันเครื่อง (SAE 10W/40)
มาตรฐาน / การรับรอง
– JASO T903 MA2 (
–
SAE (
หนา 233)
หนา 233) (SAE 10W/40)
คาที่กําหนด
– ใชเฉพาะนํา้ มันเครือ
่ งทีไ
่ ดมาตรฐาน (ดูรายละเอียดบนภาชนะ) และมีคณ
ุ สมบัตต
ิ รงตามทีก
่ าํ หนด
นํา้ มันเครือ
่ งกึง่ สังเคราะห
ผูจัดสงที่แนะนํา
MOTOREX®
– Formula 4T
นํ้ามันซุปเปอรไรสารตะกั่ว (ROZ 95)
มาตรฐาน / การรับรอง
– DIN EN 228 (ROZ 95)
คาที่กําหนด
– ใชเฉพาะนํา้ มันซุปเปอรไรสารตะกัว
่ ซึง่ ไดมาตรฐานหรือเทียบเคียง
–
สามารถใชนาํ้ มันทีม
่ ส
ี ด
ั สวนเอธานอลทีส
่ งู ถึง 10 % (นํา้ มัน E10)
ขอมูล
หามใชนาํ้ มันเชือ
้ เพลิงจากเมธานอล (เชน M15, M85, M100) หรือมีสด
ั สวนของเอธานอลสูงกวา 10 % (เชน
E15, E25, E85, E100)
228
วัสดุสิ้นเปลือง 23
นํ้ามันตะเกียบ (SAE 4) (48601166S1)
มาตรฐาน / การรับรอง
– SAE ( หนา 233) (SAE 4)
คาที่กําหนด
– ใชเฉพาะนํา้ มันเครือ
่ งทีไ
่ ดมาตรฐาน (ดูรายละเอียดบนภาชนะ) และมีคณ
ุ สมบัตต
ิ รงตามทีก
่ าํ หนด
นํ้ามันเบรก DOT 4 / DOT 5.1
มาตรฐาน / การรับรอง
– DOT
คาที่กําหนด
– ใชเฉพาะนํา้ มันเบรคทีไ
่ ดมาตรฐาน (ดูรายละเอียดบนบรรจุภณ
ั ฑ) และมีคณ
ุ สมบัตต
ิ รงตามทีก
่ าํ หนด
ผูจัดสงที่แนะนํา
Castrol
– REACT PERFORMANCE DOT 4
MOTOREX®
– Brake Fluid DOT 5.1
นํ้ายาหลอเย็น
คาที่กําหนด
– ใหใชเฉพาะนํา้ หลอเย็นคุณภาพสูงปราศจากซิลเิ กต ทีม
่ ส
ี วนผสมของสารยับยัง้ การกัดกรอนสําหรับเครือ
่ งยนตอลูมเิ นียม
สารปองกันการแข็งตัวคุณภาพดอยและไมเหมาะสม เปนสาเหตุทาํ ใหเกิดการกัดกรอน การตกตะกอน และเกิดฟอง
–
หามใชนาํ้ บริสท
ุ ธิ์ เนือ
่ งจากไมมค
ี ณ
ุ สมบัตป
ิ องกันการกัดกรอนและใหการหลอลืน
่ ไดเฉกเชนนํา้ หลอเย็น
–
ใชเฉพาะนํา้ หลอเย็นตามขอกําหนดและมีคณ
ุ สมบัตต
ิ รงตามทีร่ ะบุไวเทานัน
้ (ดูรายละเอียดบนบรรจุภณ
ั ฑ)
229
23 วัสดุสิ้นเปลือง
สารปองกันการแข็งตัวใชไดถงึ วันที่
−25 °C
ตองปรับอัตราสวนผสมใหสมดุลกับสารปองกันการแข็งตัวทีจ
่ าํ เปนตองใช ใหใชนาํ้ กลัน
่ หากตองเจือจางนํา้ หลอเย็น
แนะนําใหใชนาํ้ หลอเย็นทีผ
่ สมมากอนแลว
ปฏิบต
ั ต
ิ ามขอกําหนดของผูผลิตนํา้ หลอเย็นเกีย
่ วกับสารปองกันการแข็งตัว การเจือจาง และความสามารถในการผสม
(คุณสมบัตเิ ขากันได) กับสารหลอเย็นอืน
่
ผูจัดสงที่แนะนํา
MOTOREX®
– COOLANT M3.0
230
สารชวย 24
การเคลือบแบบ Perfect Finish และการเคลือบแบบไฮกลอสสําหรับผิวเคลือบ
ผูจัดสงที่แนะนํา
MOTOREX®
– Moto Shine
จาระบีคุณภาพสูง
ผูจัดสงที่แนะนํา
MOTOREX®
– Bike Grease 2000
นํ้ายาทําความสะอาดพิเศษสําหรับพื้นผิวเคลือบที่เรียบและหยาบ พื้นผิวโลหะและวัสดุสังเคราะห
ผูจัดสงที่แนะนํา
MOTOREX®
– Quick Cleaner
นํ้ายาทําความสะอาดมอเตอรไซค
ผูจัดสงที่แนะนํา
MOTOREX®
– Moto Clean
สเปรยโซ Street
คาที่กําหนด
231
24 สารชวย
ผูจัดสงที่แนะนํา
MOTOREX®
– Chainlube Road Strong
สเปรยนํ้ามันอเนกประสงค
ผูจัดสงที่แนะนํา
MOTOREX®
– Joker 440 Synthetic
สารทําความสะอาดโซ
ผูจัดสงที่แนะนํา
MOTOREX®
– Chain Clean
สารผสมเชื้อเพลิง
ผูจัดสงที่แนะนํา
MOTOREX®
– Fuel Stabilizer
สารรักษาสภาพสําหรับพื้นผิวเคลือบ โลหะ และยาง
ผูจัดสงที่แนะนํา
MOTOREX®
– Moto Protect
232
มาตรฐาน 25
JASO T903 MA2
ดวยการพัฒนาทีแ
่ ตกตางกันทางเทคนิคทําใหมม
ี าตรฐานเฉพาะสําหรับมอเตอรไซค คือมาตรฐาน JASO T903 MA2
ในสมัยกอนมีการใชนาํ้ มันเครือ
่ งของรถยนตสาํ หรับมอเตอรไซค เนือ
่ งจากยังไมมน
ี าํ้ มันสําหรับมอเตอรไซค
ขณะทีช
่ วงเวลากอนการเขาบริการของเครือ
่ งยนตของรถยนตมรี ะยะนาน ลักษณะเดนของเครือ
่ งยนตของรถจักรยานยนต คือ
การสงพลังงานเปนปริมาณมากทีค
่ วามเร็วรอบเครือ
่ งสูง ซึง่ ทําใหชวงเวลากอนการเขารับบริการของรถจักรยานยนตสน
ั้ ลง
ในเครือ
่ งยนตของมอเตอรไซคสวนใหญจะมีการใชนาํ้ มันหลอลืน
่ ในชุดเกียรและคลัตชดวย
ในการตรวจสอบมาตรฐาน JASO T903 MA2 จะมีการพิจารณาขอกําหนดพิเศษเหลานี้
SAE
Society of Automotive Engineers เปนผูกาํ หนดคลาสความหนึด SAE เพือ
่ ใชแยกแยะนํา้ มันจากความหนึด ความหนืดเปน
สิง่ บงบอกเฉพาะคุณสมบัตข
ิ องนํา้ มันและไมไดบงบอกคุณภาพ
233
26 ดัชนีศัพทเทคนิค
OBD
234
การวิเคราะหรถยนต
ระบบในรถจักรยานยนตซงึ่ ทําหนาทีต
่ รวจสอบพารามิเตอรที่
กําหนดของระบบอิเล็กทรอนิกสในรถจักรยานยนต
ดัชนีคํายอ 27
ไดแก
ไดแก
ตัวอยางเชน
ตัวอยางเชน
ประมาณ
ประมาณ
เปรียบเทียบกับ
เปรียบเทียบกับ
แลวแตกรณี
แลวแตกรณี
และทีเ่ หมือนกัน
และทีเ่ หมือนกัน
และอืน
่ ๆ
และอืน
่ ๆ
หมายเลข
หมายเลข
หมายเลข
ผลิตภัณฑ
หมายเลขผลิตภัณฑ
หรือ
หรือ
หากจําเปน
หากจําเปน
ฯลฯ
ฯลฯ
235
28 สารบัญสัญลักษณ
28.1
สัญลักษณสีเหลืองและสม
สัญลักษณสเี หลืองและสมแสดงสถานะขอผิดพลาดทีจ
่ าํ เปนตองมีการจัดการโดยเร็ว เครือ
่ งมือชวยเหลือในการขับทีก
่ าํ ลังทํา
งานจะแสดงดวยสัญลักษณสเี หลืองและสีสมเชนเดียวกัน
ไฟแสดงสถานะการทํางานผิดปกติสองสวางเปนแสงสีเหลือง – OBD ตรวจพบความผิดปกติของฟงกชน
ั
หนึง่ รายการในระบบอิเล็กทรอนิกสของยานพาหนะ หยุดรถทันทีอยางถูกตองตามกฎจราจรและติดตอ
ศูนยบริการทีไ
่ ดรบ
ั การรับรองจาก KTM
ไฟเตือนทัว
่ ไปกระพริบสีเหลือง – มีการตรวจพบคําแนะนํา/คําเตือนสําหรับความปลอดภัยในการทํางาน
ขอมูลนีจ
้ ะแสดงเพิม
่ เติมทีห
่ นาจอ
28.2
สัญลักษณสีเขียวและนํ้าเงิน
สัญลักษณสเี ขียวและนํา้ เงินเปนการใหขอมูล
ไฟแสดงสถานะไฟเลีย
้ วกะพริบแสงสีเขียวเปนจังหวะเดียวกับไฟเลีย
้ ว – ไฟเลีย
้ วเปด
ไฟแสดงสถานะเกียรวางสองสวางสีเขียว – เกียรเปลีย
่ นเปนเกียรวางแลว
ไฟแสดงสถานะไฟสูงสองสวางสีนาํ้ เงิน – ไฟสูงเปดอยู
236
ดัชนี
เฟองโซ
ตรวจสอบ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
ดัชนี
A
ACC1
ดานหนา
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
ACC2
ดานหนา
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
เลขกุญแจ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
เ
เครื่องมือประจํารถ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
เครื่องยนต
รันอิน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
เคลื่อนตัว . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
ออกตัว . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
เงื่อนไขการทํางาน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
เบรก . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
เบรกลดความเร็ว . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
เบาะนั่งของคนขับ
ถอดออก . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
ประกอบ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
เบาะนั่งซอนทาย
ถอดออก . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
ประกอบ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
เวลา
ตัง้ คา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
แ
แบตเตอรี่ 12 V
ชารจ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
ถอดประกอบ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
ประกอบ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
แผงหนาปด
การเปดใชงานและทดสอบ . . . . . . . . . . . . . . . 42
การแสดงผล ODO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
การแสดงผล TRIP F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
การแสดงอุณหภูมน
ิ าํ้ หลอเย็น . . . . . . . . . . . . . . 52
คําเตือน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
ปุมฟงกชน
ั
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
ไฟเปลีย
่ นเกียร . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
ไฟแสดงสถานะ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
เมนู การบริการ/พิสย
ั . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
เมนู ความเร็วเฉลีย
่ /อัตราการสิน
้ เปลืองเฉลีย
่ 1 . . . 57
เมนู พิสย
ั /เวลาขับ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
เมนู เวลาขับ/ความเร็วเฉลีย
่ . . . . . . . . . . . . . . . 57
237
ดัชนี
เมนู อัตราการสิน
้ เปลืองเฉลีย
่ 1/อัตราการสิน
้ เปลือง
เฉลีย
่ 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
เมนู อัตราการสิน
้ เปลืองเฉลีย
่ 2/การบริการ . . . . . 59
หนาจอ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
หนาจอแสดงระดับนํา้ มันเชือ
้ เพลิง . . . . . . . . . . . 51
แผนการบริการ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87-90
แรงดันลมยาง
ตรวจสอบ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
แฮนดกริ๊ป . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
ไ
ไฟแสดงสถานะ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
ก
กรองนํ้ามันเครื่อง
เปลีย
่ น . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
กันชนหนา
ถอดประกอบ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
ประกอบ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
แฮนดบาร
ปลดล็อค . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
ล็อค . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
การขนสง . . . . . . .
การคนหาขอผิดพลาด
การจอด . . . . . . . .
การจัดเก็บ . . . . . . .
โ
การใชงานที่ปลอดภัย . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
โชค
ตัง้ คาสตรัทปรับเกลียว . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
..
.
..
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
การใชงานในฤดูหนาว
งานตรวจสอบและดูแลรักษา
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. . . . 83
207-209
. . . . 81
. . . 204
. . . . . . . . . . . . . 202
การใชผิดวัตถุประสงค . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
โซ
ตรวจสอบ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
ตรวจหาสิง่ สกปรก . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
ทําความสะอาด . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
โหลดรถ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
238
การตั้งคาไฟหนา-ไฟตํ่า
ตรวจสอบ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
การตั้งคาไฟหนา-ไฟสูง
ตรวจสอบ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
ดัชนี
ระบบไฟฟา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
การเติมนํ้ามัน
แรงบิดในการขัน เครือ
่ งยนต . . . . . . . . . . . . . 211
แรงบิดในการขัน แชสซี . . . . . . . . . . . . . . . . 220
สปริงสตรัท . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
นํา้ มันเชือ
้ เพลิง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
การบริการ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
การรับประกัน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
ขั้นตอนสตารท . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
การเริ่มใชงาน
คําแนะนําในการเริม
่ ตนใชงาน . . . . . . . . . . . . . 67
งานตรวจสอบและงานดูแลรักษากอนการเริม
่ ตนใช
งานแตละครัง้
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
หลังจากการจัดเก็บ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
การสตารท
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
กิโลเมตรหรือไมล
ตัง้ คา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
กุญแจเบาะนั่ง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
กุญแจรถ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ขาตะเกียบ
ทําความสะอาดปลอกกันฝุน . . . . . . . . . . . . . . . 98
ขาตั้ง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
ค
ความตึงโซ
ตรวจสอบ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
ตัง้ คา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
ความเนือยของคันคลัตช
ตรวจสอบ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
ตัง้ คา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
ข
ขอบงชี้การใชงาน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ตัง้ คา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
ขอมูลทางเทคนิค
เครือ
่ งยนต . .
แชสซี . . . . .
ตะเกียบ . . . .
ปริมาณการเติม
ยาง . . . . . . .
คันเกียร . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
....
....
....
...
....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
210
216
219
215
219
คันคลัตช
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
คันเบรกเทา
ตัง้ ระยะวางคันเหยียบ
. . . . . . . . . . . . . . . . . 138
239
ดัชนี
คันเบรคเทา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
ตรวจสอบระยะวางคันเหยียบ . . . . . . . . . . . . . 136
คันเบรคมือ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
คูมือผูใช . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
จ
จานเบรค
ตรวจสอบเบรคลอหนา . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
ช
ชิ้นสวนอะไหล . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
ชุดปองกัน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
น
นํ้ามันเครื่อง
เติม . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
เปลีย
่ น . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
นํ้ามันเบรก
เติมของเบรกลอหนา . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
เติมของลอหลัง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
นํ้ายาหลอเย็น
ถาย . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
เปลีย
่ น . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
ด
บ
ดิสกเบรก
ตรวจสอบ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
บริการลูกคา
ต
ตะแกรงกรองนํ้ามันเครื่อง
ทําความสะอาด . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
ท
ที่วางเทาของผูซอนทาย . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
บังโคลนดานหนา
ถอดประกอบ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
ประกอบ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
ป
ปริมาณการเติม
นํา้ มันเครือ
่ ง
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196, 215
นํา้ มันเชือ
้ เพลิง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86, 216
นํา้ ยาหลอเย็น . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
ปลอกแฮนด . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
240
ดัชนี
ปลั๊กวินิจฉัย . . . . . .
ปายรุน . . . . . . . . .
ปุมแตร . . . . . . . . .
ปุมไฟกระพริบไฟหนา
....
....
....
...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
172
. 24
. 27
. 28
ฟ
ฟวส
เปลีย
่ นฟวสของโหลดแตละตัว
. . . . . . . . . . . . 160
ภ
ปุมไฟเลี้ยว . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
ปุมสตารท . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ภาพ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
ผ
ม
ผาเบรก
ตรวจสอบของเบรกลอหลัง
. . . . . . . . . . . . . . 135
ฝ
ฝาครอบขางตัวถัง ดานขวา
ถอดประกอบ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
ประกอบ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
ฝาครอบขางตัวถัง ดานซาย
ถอดประกอบ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
ประกอบ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
ฝาปดถังนํ้ามันเชื้อเพลิง
ปด . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
เปด . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
ฝาปดแบตเตอรี่
ถอดออก . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
ประกอบ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
มุมมองรถ
ดานหนาซาย . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ดานหลัง ดานขวา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
ย
ยางกันสะเทือนดุมลอหลัง
ตรวจสอบ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
ร
รถจักรยานยนต
ใชอป
ุ กรณยก ยกขึน
้ ทางดานหลัง . . . . . . . . . . . 94
ทําความสะอาด . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
ยกขึน
้ ดวยเครือ
่ งยกดานหนา . . . . . . . . . . . . . . 95
รถมอเตอรไซค
ยกลงจากเครือ
่ งยก ดานหลัง . . . . . . . . . . . . . . 94
ยกลงจากเครือ
่ งยกดานหนา . . . . . . . . . . . . . . . 97
241
ดัชนี
รอบเกียร RPM1
ตัง้ คา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
รอบเกียร RPM2
ตัง้ คา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
ระดับนํ้ามันเครื่อง
ตรวจสอบ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
ระดับนํ้ามันเบรก
ตรวจสอบเบรกลอหนา . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
ตรวจสอบระดับของเบรกลอหลัง . . . . . . . . . . . 131
ระดับนํ้ายาหลอเย็น
ตรวจสอบ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
ตรวจสอบในภาชนะสรางสมดุล . . . . . . . . . . . 175
ระบบหลอเย็น . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
เติม/ระบาย . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
ระยะการสองแสงไฟหนา-ไฟตํ่า
ตัง้ คา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
ระยะการสองแสงไฟหนา-ไฟสูง
ตัง้ คา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
ระยะหลวมของสายคันเรง
ตรวจสอบ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
ตัง้ คา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
242
ล
ล็อกถวยคอ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ลอโซ
ตรวจสอบ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
ลอหนา
ถอดประกอบ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
ประกอบ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
ลอหลัง
ถอดประกอบ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
ประกอบ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
ว
วัตถุประสงคการใชงาน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
วัสดุใชงาน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
ส
สภาพยาง
ตรวจสอบ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
สวิตชไฟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
สวิตชหยุดฉุกเฉิน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
สัมภาระ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
สารปองกันการเยือกแข็ง
ตรวจสอบ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
สารเสริม . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
ดัชนี
สิ่งแวดลอม . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
ห
หมายเลขเครื่อง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
หมายเลขตัวถังรถ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
หยุด . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
หลอดไฟตํ่า
เปลีย
่ น . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
หลอดไฟสูง
เปลีย
่ น . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
อ
อุปกรณ Combi
การแสดงผล TRIP 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
การแสดงผล TRIP 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
ภาพรวม . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
อุปกรณเสริม . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
243
*3214115th*
3214115th
11/2019
KTM Sportmotorcycle GmbH
5230 Mattighofen/ออสเตรีย
http://www.ktm.com
ภาพถาย:
Mitterbauer/KISKA/KTM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement