KTM 200 Duke BR 2020 Naked Bike คู่มือการใช้

KTM 200 Duke BR 2020 Naked Bike คู่มือการใช้
คูมือผูใช 2020
200 Duke
หมายเลขสินคา 3214120th
ลูกคา KTM ที่เคารพ
เราขอแสดงความยินดีเปนอยางยิง่ ทีท
่ านไดตด
ั สินใจเลือกรถมอเตอรไซค KTM คุณไดเปนเจาของรถมอเตอรไซคสปอรตทีม
่ ี
ความทันสมัยทีส
่ ด
ุ ซึง่ จะมอบความพึงพอใจใหกบ
ั ทานหากทําการดูแลและบํารุงรักษาเปนอยางดี
ลูกคา KTM ที่เคารพ
เราขอใหทานสนุกกับการขับขี!่
โปรดปอนหมายเลขซีรย
ี ของรถคุณ
หมายเลขตัวถังรถ (
หมายเลขเครือ
่ ง(
เลขกุญแจ (
หนา 24)
ตราประทับรานคา
หนา 25)
หนา 25)
คูมอ
ื การใชงานฉบับนีม
้ ค
ี วามทันสมัยเทากับสถานะในชวงเวลาทีต
่ พ
ี ม
ิ พ ขอมูลอาจมีความคลาดเคลือ
่ น ซึง่ จากการพัฒนาดาน
โครงสราง
ขอมูลทัง้ หมดไมมข
ี อผูกมัด KTM Sportmotorcycle GmbH ขอสงวนสิทธิใ
์ นการเปลีย
่ นแปลงขอกําหนดทางเทคนิค ราคา
สี รูปลักษณ วัสดุ การใหบริการ โครงสราง อุปกรณและอืน
่ ๆ โดยไมตองแจงใหทราบ และไมจาํ เปนตองระบุสาเหตุ หรือยก
เลิกโดยไมมก
ี ารทดแทน หรือปรับเปลีย
่ นรูปแบบรุนอุปกรณใหเขากับสภาพทองถิน
่ รวมทัง้ การผลิตรุนพิเศษโดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา KTM ไมขอรับผิดชอบตอวิธก
ี ารจัดสง ความแตกตางจากภาพตัวอยางและคําอธิบาย รวมทัง้ ขอผิดพลาดในการ
พิมพและการเขาใจผิด โมเดลในภาพอาจมีอป
ุ กรณตกแตงพิเศษซึง่ ไมไดมาพรอมกับชุดจําหนายมาตรฐาน
© 2019 KTM Sportmotorcycle GmbH, Mattighofen ออสเตรีย
สงวนสิทธิ์
*3214120th*
3214120th
12/2019
ลูกคา KTM ที่เคารพ
หามพิมพซาํ้ แมเพียงสวนหนึง่ หรือทําการคัดลอกในรูปแบบตางๆ โดยไมไดรบ
ั อนุญาตเปนลายลักษณอก
ั ษรจากเจาของลิขสิทธิ์
เทานัน
้
ISO 9001(12 100 6061)
จากมาตรฐานในการบริหารจัดการคุณภาพสากล ISO 9001 KTM ใชกระบวนการในการรับกระกันคุณภาพมา
ใชเพือ
่ เพิม
่ คุณภาพของผลิตภัณฑใหอยูในระดับสูงสุดเทาทีเ่ ปนไปได
จัดทําโดย: TÜV Management Service
KTM Sportmotorcycle GmbH
Stallhofnerstraße 3
5230 Mattighofen, ออสเตรีย
ใชเอกสารฉบับนีส
้ าํ หรับรุนตอไปนี้
200 Duke EU (F4103T5, F4103T6)
200 Duke B.D. BR (F4140T7)
200 Duke B.D. EU (F4103T7, F4103T5L)
200 Duke CO (F4141T5, F4141T6)
200 Duke B.D. 2 EU (F4103T6L, F4103T7L)
200 Duke B.D. CO (F4141T7)
200 Duke AR (F4142T5, F4142T6)
200 Duke MY (F4189T5, F4189T6)
200 Duke B.D. AR (F4142T7)
200 Duke B.D. MY (F4189T7)
200 Duke ASEAN (F4188T3, F4188T3L)
200 Duke PH (F4182T5, F4182T6)
200 Duke BR (F4140T5, F4140T6)
200 Duke B.D. PH (F4182T7)
2
สารบัญ
1
สารบัญ
2
วิธก
ี ารนําเสนอ ..................................................... 9
1.1
สัญลักษณทใ
ี่ ช ........................................ 9
1.2
การจัดรูปแบบทีใ
่ ช ................................. 10
2.2
ขอบงชีก
้ ารใชงาน - วัตถุประสงคการใช
งาน ...................................................... 11
การใชผด
ิ วัตถุประสงค ............................ 11
2.3
2.4
2.5
คําชีแ
้ จงเรือ
่ งความปลอดภัย .................... 11
ระดับอันตราย และ สัญลักษณ ................. 12
คําเตือนกอนการดําเนินงาน .................... 13
2.6
2.7
การใชงานทีป
่ ลอดภัย ............................. 13
ชุดปองกัน ............................................. 15
2.8
เงือ
่ นไขการทํางาน................................. 15
2.9
2.10
สิง่ แวดลอม ............................................ 16
คูมอ
ื ผูใช ............................................... 16
ขอมูลสําคัญ ....................................................... 17
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
ใบรับประกัน, การรับประกัน ....................
วัสดุใชงาน, สารเสริม .............................
อะไหล อุปกรณเสริม...............................
การบริการ ............................................
ภาพ .....................................................
บริการลูกคา ..........................................
17
17
17
18
18
18
มุมมองรถ........................................................... 20
4.1
4.2
คําแนะนําดานความปลอดภัย ............................... 11
2.1
3
4
5
6
มุมมองรถดานหนาซาย (ภาพ
สัญลักษณ) ............................................ 20
มุมมองรถ ดานหลัง ดานขวา (ภาพ
สัญลักษณ) ............................................ 22
หมายเลขรุน....................................................... 24
5.1
5.2
หมายเลขตัวถังรถ .................................. 24
ปายรุน .................................................. 24
5.3
5.4
หมายเลขเครือ
่ ง ..................................... 25
เลขกุญแจ ............................................. 25
อุปกรณใชงาน ................................................... 26
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
คันคลัตช...............................................
คันเบรคมือ ............................................
ปลอกแฮนด ...........................................
ปุมแตร..................................................
สวิตชไฟ ...............................................
ปุมไฟกระพริบไฟหนา ............................
26
26
27
27
28
28
6.7
6.8
6.9
ปุมไฟเลีย
้ ว ............................................ 29
สวิตชหยุดฉุกเฉิน................................... 29
ปุมสตารท ............................................. 30
6.10
6.11
สวิตชกญ
ุ แจและล็อกบังคับเลีย
้ ว............... 30
ล็อคแฮนดบาร ....................................... 31
3
สารบัญ
7
4
6.12
ปลดล็อคพวงมาลัย ................................. 32
7.13
การแสดงผล TRIP 2.............................. 56
6.13
เปดฝาปดถังนํา้ มันเชือ
้ เพลิง ..................... 32
7.14
เมนู เวลาขับ/ความเร็วเฉลีย
่ ..................... 57
6.14
ปดฝาปดถังนํา้ มันเชือ
้ เพลิง ...................... 35
7.15
6.15
กุญแจเบาะนัง่ ........................................ 36
เมนู ความเร็วเฉลีย
่ /อัตราการสิน
้ เปลือง
เฉลีย
่ 1 ................................................. 57
6.16
เครือ
่ งมือประจํารถ.................................. 36
7.16
6.17
แฮนดกริป
๊ ............................................. 37
เมนู อัตราการสิน
้ เปลืองเฉลีย
่ 1/อัตรา
การสิน
้ เปลืองเฉลีย
่ 2 .............................. 58
6.18
6.19
6.20
ทีว
่ างเทาของผูซอนทาย.......................... 37
คันเกียร ................................................ 38
คันเบรคเทา ........................................... 39
7.17
6.21
ขาตัง้ .................................................... 39
7.18
7.19
เมนู อัตราการสิน
้ เปลืองเฉลีย
่ 2/การบริ
การ ...................................................... 59
เมนู การบริการ/พิสย
ั .............................. 60
เมนู พิสย
ั /เวลาขับ .................................. 61
7.20
ตัง้ คากิโลเมตรหรือไมล ........................... 61
7.21
ตัง้ เวลา ................................................. 63
7.22
ตัง้ คารอบเกียร RPM1 ............................ 64
7.23
ตัง้ คารอบเกียร RPM2 ............................ 65
แผงหนาปด ........................................................ 41
7.1
7.2
7.3
7.4
อุปกรณ Combi .....................................
การเปดใชงานและทดสอบ ......................
คําเตือน ................................................
ไฟแสดงสถานะ......................................
41
42
43
47
7.5
7.6
ไฟเปลีย
่ นเกียร ....................................... 49
หนาจอ ................................................. 50
7.7
หนาจอแสดงระดับนํา้ มันเชือ
้ เพลิง ............ 51
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
การแสดงอุณหภูมน
ิ าํ้ หลอเย็น ..................
ปุมฟงกชน
ั .............................................
การแสดงผล TRIP F .............................
การแสดงผล ODO.................................
การแสดงผล TRIP 1..............................
52
53
54
55
55
8
การเริม
่ ใชงาน.................................................... 67
8.1
8.2
8.3
9
คําแนะนําในการเริม
่ ตนใชงาน ................ 67
รันอิน ................................................... 69
โหลดรถ................................................ 69
คําแนะนําในการขับ ............................................ 72
9.1
งานตรวจสอบและงานดูแลรักษากอนการ
เริม
่ ตนใชงานแตละครัง้ ........................... 72
9.2
ขัน
้ ตอนสตารท....................................... 73
สารบัญ
10
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
ออกตัว ..................................................
การสตารท การขับ .................................
เบรกลดความเร็ว ....................................
หยุด จอด ..............................................
การขนสง ..............................................
9.8
เติมนํา้ มัน .............................................. 85
12
12.4
12.5
แผนการบริการ .................................................. 88
10.1
10.2
10.3
11
75
75
79
82
84
ขอมูลเพิม
่ เติม ........................................ 88
งานบังคับ .............................................. 88
งานแนะนํา ............................................ 91
กําหนดคาเพลารถ .............................................. 92
11.1
ตัง้ คาสตรัทปรับเกลียวของโชค
11.2
ตัง้ คาคันเกียร ........................................ 93
............ 92
งานบริการ เพลา ................................................ 95
12.1
ใชอป
ุ กรณยก ยกจักรยานยนตขน
ึ้ ทาง
ดานหลัง................................................ 95
12.2
ยกมอเตอรไซคลงจากเครือ
่ งยก ดาน
หลัง ...................................................... 95
12.3
ยกรถจักรยานยนตขน
ึ้ ดวยเครือ
่ งยกดาน
หนา ..................................................... 96
13
ยกมอเตอรไซคลงจากเครือ
่ งยกดาน
หนา ..................................................... 98
ทําความสะอาดปลอกกันฝุนของขา
ตะเกียบ................................................. 99
12.6
ถอดเบาะนัง่ ซอนทายออก...................... 101
12.7
12.8
12.9
12.10
12.11
12.12
ประกอบเบาะนัง่ ซอนทาย ......................
ถอดเบาะคนขับออก..............................
ประกอบเบาะคนขับ ..............................
ตรวจสอบความสกปรกของโซ ...............
ทําความสะอาดโซ ................................
ตรวจสอบความตึงของโซ ......................
102
102
104
105
105
107
12.13
12.14
12.15
12.16
12.17
12.18
ตัง้ คาแรงตึงโซ ....................................
ตรวจสอบโซ ลอโซ และเฟองโซ ............
ถอดประกอบกันชนหนา ........................
ประกอบกันชนหนา ..............................
ถอดบังโคลนดานหนาออก ....................
ประกอบบังโคลนดานหนาเขา ................
109
112
115
116
117
118
ระบบเบรก ....................................................... 119
13.1
ตรวจสอบดิสกเบรก .............................. 119
13.2
ตรวจสอบระดับนํา้ มันเบรกของเบรกลอ
หนา ................................................... 120
13.3
13.4
เติมนํา้ มันเบรกของเบรกลอหนา ......... 121
ตรวจสอบจานเบรคของเบรคลอหนา ...... 124
5
สารบัญ
14
13.5
ตรวจสอบระดับนํา้ มันเบรกของเบรกลอ
หลัง .................................................... 125
15.4
เปลีย
่ นฟวสของ ABS (KTM
200 Duke BR) ................................... 159
13.6
13.7
เติมนํา้ มันเบรกของเบรกลอหลัง ......... 126
ตรวจสอบจานเบรคของเบรคลอหลัง ....... 129
15.5
เปลีย
่ นฟวสของโหลดแตละตัว ............... 162
15.6
เปลีย
่ นหลอดไฟหนา ............................. 168
13.8
ตรวจสอบระยะวางคันเหยียบทีค
่ น
ั เบรค
เทา ..................................................... 130
15.7
เปลีย
่ นหลอดไฟขาง ............................. 172
13.9
ตัง้ ระยะวางคันเหยียบของคันเบรก
เทา ................................................. 132
15.8
15.9
ตรวจสอบการตัง้ คาไฟหนา ................... 176
ปรับระยะของลําแสงไฟหนา .................. 177
ลอ ยาง............................................................ 134
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
15
6
15.10 ปลัก
๊ วินจ
ิ ฉัย ......................................... 180
15.11 ACC2 ดานหนา................................... 180
ถอดประกอบลอหนา .........................
ประกอบลอหนา ................................
ถอดประกอบลอหลัง ..........................
ประกอบลอหลัง ................................
ตรวจสอบยางกันสะเทือนของดุมลอ
หลัง ................................................
ตรวจสอบสภาพยาง..............................
ตรวจสอบแรงดันลมยาง ........................
134
136
140
143
148
150
152
ระบบไฟฟา ...................................................... 153
15.1
ถอดแบตเตอรี่ 12 V
15.2
ประกอบแบตเตอรี่ 12 V
15.3
ชารจแบตเตอรี่ 12 V
16
.......................... 153
.................... 155
........................ 156
17
ระบบหลอเย็น ................................................... 181
16.1
ระบบหลอเย็น ...................................... 181
16.2
16.3
ตรวจสอบระดับนํา้ ยาหลอเย็น ................ 183
ตรวจสอบสารปองกันการแข็งตัวและ
ระดับนํา้ ยาหลอเย็น .............................. 185
16.4
16.5
ถายนํา้ ยาหลอเย็น ............................ 188
เติม/ระบายอากาศระบบหลอเย็น ........ 190
16.6
เปลีย
่ นนํา้ ยาหลอเย็น ............................ 192
กําหนดคาเครือ
่ งยนต ........................................ 196
17.1
17.2
17.3
17.4
ตรวจสอบระยะหลวมของสายคันเรง .......
ปรับระยะหลวมของสายคันเรง ...........
ตรวจสอบความเนือยของคันคลัตช .........
ปรับระยะความเนือยของคันคลัตช ......
196
197
197
199
สารบัญ
18
19
งานบริการ เครือ
่ งยนต ...................................... 200
18.1
ตรวจสอบระดับนํา้ มันเครือ
่ ง................... 200
18.2
เปลีย
่ นกรองนํา้ มันเครือ
่ งและตะแกรง
กรองนํา้ มันเครือ
่ ง ทําความสะอาด
ตะแกรงกรองนํา้ มันเครือ
่ ง ................. 201
18.3
เติมนํา้ มันเครือ
่ ง ................................... 204
22.4.2
แชสซีตาํ่ ........................................
22.5
ระบบไฟฟา .........................................
22.6
ยาง ....................................................
22.7
ตะเกียบ...............................................
22.7.1
แชสซีมาตรฐาน ..............................
การทําความสะอาด การดูแลรักษา...................... 206
19.1
19.2
20
22.3.3
นํา้ มันเชือ
้ เพลิง ................................ 223
22.4
โครงรถ............................................... 224
22.4.1
แชสซีมาตรฐาน .............................. 224
22.7.2
แชสซีตาํ่ ........................................ 227
22.8
สปริงสตรัท .......................................... 228
22.8.1
แชสซีมาตรฐาน .............................. 228
ทําความสะอาดมอเตอรไซค .................. 206
งานตรวจสอบและดูแลรักษาสําหรับการ
ใชงานในหนาหนาว............................. 209
22.8.2
แชสซีตาํ่ ........................................ 228
22.9
แรงบิดในการขัน โครงรถ ..................... 229
การจัดเก็บ ....................................................... 211
20.1
การจัดเก็บ ........................................... 211
20.2
การเริม
่ ตนใชงานหลังจากการจัดเก็บ ..... 213
21
การคนหาขอผิดพลาด....................................... 214
22
ขอมูลทางเทคนิค .............................................. 218
22.1
เครือ
่ งยนต .......................................... 218
22.2
22.3
แรงบิดในการขัน เครือ
่ งยนต ................. 219
ปริมาณการเติม .................................... 223
22.3.1
นํา้ มันเครือ
่ ง .................................... 223
22.3.2
นํา้ ยาหลอเย็น ................................. 223
224
226
227
227
227
23
วัสดุสน
ิ้ เปลือง ................................................... 236
24
สารชวย .......................................................... 240
25
มาตรฐาน......................................................... 242
26
ดัชนีศพ
ั ทเทคนิค .............................................. 243
27
ดัชนีคาํ ยอ ....................................................... 244
28
สารบัญสัญลักษณ ............................................. 245
28.1
สัญลักษณสเี หลืองและสม ...................... 245
28.2
สัญลักษณสเี ขียวและนํา้ เงิน................... 245
7
สารบัญ
ดัชนี........................................................................ 246
8
วิธีการนําเสนอ 1
1.1
สัญลักษณที่ใช
ตอไปนีจ
้ ะเปนการอธิบายสัญลักษณทใ
ี่ ช
แสดงการตอบสนองทีค
่ าดหวัง (เชน ของขัน
้ ตอนงานหรือฟงกชน
ั )
แสดงการตอบสนองทีไ
่ มคาดหวัง (เชน ของขัน
้ ตอนงานหรือฟงกชน
ั )
สําหรับงานทัง้ หมดทีม
่ ส
ี ญ
ั ลักษณนี้ จําเปนตองใชความรูและความเขาใจทางเทคนิค ใหดาํ เนินงานนีภ
้ าย
ในโรงงานเทคนิคของ KTM ทีไ
่ ดรบ
ั อนุญาตเทานัน
้ เพือ
่ ความปลอดภัยของคุณเอง ทีน
่ น
ั่ รถของคุณจะไดรบ
ั
การดูแลเปนอยางดี โดยผูเชีย
่ วชาญทีผ
่ านการฝกอบรมพิเศษ ดวยชุดเครือ
่ งมือพิเศษทีจ
่ าํ เปน
แสดงการลิงคไปหนาอืน
่ (อานขอมูลเพิม
่ เติมในหนาทีร่ ะบุไว)
แสดงวามีขอมูลหรือคําแนะนําเพิม
่ เติม
แสดงผลลัพธจากขัน
้ ตอนการตรวจสอบ
9
1 วิธีการนําเสนอ
แสดงการวัดแรงดันไฟฟา
แสดงการวัดกระแสไฟฟา
แสดงจุดสิน
้ สุดของงาน รวมถึงงานทีอ
่ าจตองดําเนินการในภายหลัง
1.2
การจัดรูปแบบที่ใช
ตอไปนีเ้ ปนคําอธิบายรูปแบบตัวอักษรทีใ
่ ช
ชื่อเฉพาะ
แสดงชือ
่ เฉพาะ
ชื่อ®
แสดงชือ
่ ทีไ
่ ดรบ
ั การคุมครอง
เครื่องหมายการคา™
แสดงเครือ
่ งหมายการคาในการพาณิชย
คําขีดเสนใต
แสดงรายละเอียดทางเทคนิคของรถ หรือแสดงศัพทเทคนิคซึง่ มีคาํ อธิบายในดัชนี
ศัพทเทคนิค
10
คําแนะนําดานความปลอดภัย 2
2.1
ขอบงชี้การใชงาน - วัตถุประสงคการใชงาน
ยานพาหนะนีไ
้ ดรบ
ั การออกแบบและมีโครงสรางเพือ
่ ใหสามารถทนทานตอการใชงานบนทองถนนไดเปนอยางดี ยานพาหนะนี้
ไมเหมาะสําหรับการใชงานบนสนามแขงและถนนทีไ
่ มลาดยาง
ขอมูล
สําหรับการขับขีจ
่ ราจรบนทองถนนทัว
่ ไป อนุญาตใหใชเฉพาะยานพาหนะรุนทีอ
่ นุมต
ั เิ ทานัน
้
2.2
การใชผิดวัตถุประสงค
ใชงานรถตามวัตถุประสงคเทานัน
้
การใชงานทีไ
่ มถก
ู ตองตามวัตถุประสงคอาจกอใหเกิดอันตรายแกบค
ุ คล วัตถุ และสภาพแวดลอมได
การใชยานพาหนะทุกลักษณะ ซึง่ นอกเหนือไปจากการใชงานตามวัตถุประสงคและตามขอกําหนดการนําไปใชงาน ถือวาเปน
การใชงานทีผ
่ ด
ิ วัตถุประสงค
นอกจากนี้ การใชงานผิดวัตถุประสงคยงั รวมถึงการใชวส
ั ดุปฏิบต
ั งิ านและวัสดุเสริมทีไ
่ มเปนไปตามเงือ
่ นไขขอกําหนดคุณสมบัติ
โดยเฉพาะสําหรับการใชงานแตละประการนัน
้
2.3
คําชี้แจงเรื่องความปลอดภัย
เพือ
่ ปลอดภัยในการใชงานผลิตภัณฑไดกลาวถึง ใหปฏิบต
ั ต
ิ ามคําอธิบายเกีย
่ วกับคําเตือนดานความปลอดภัยตางๆ ทานจึงควร
อานคําแนะนําเหลานีแ
้ ละคําแนะนําเพิม
่ เติมอืน
่ ๆ ทีจ
่ ด
ั สงมาใหอยางละเอียดถีถ
่ วน ในขอความ คําแนะนําวิธใ
ี ชนจ
ี้ ะไดรบ
ั การ
เนนใหเห็นเดนชัด และจะมีการเชือ
่ มโยงในจุดทีเ่ กีย
่ วของ
11
2 คําแนะนําดานความปลอดภัย
ขอมูล
บนแตละผลิตภัณฑจะมีปายแสดงขอมูลตางๆ และปายเตือนขอมูลติดอยูในบริเวณทีส
่ ามารถมองเห็นไดชด
ั เจน ไมนาํ
ปายขอแนะนําหรือปายคําเตือนออก หากไมมป
ี ายดังกลาว อาจเปนอันตรายตอคุณหรือบุคคลอืน
่ และทําใหบาดเจ็บได
2.4
ระดับอันตราย และ สัญลักษณ
อันตราย
แจงถึงอันตรายทีท
่ าํ ใหเสียชีวต
ิ โดยตรงและแนนอน หรือทําใหเกิดการบาดเจ็บรายแรง หากไมปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรการที่
เกีย
่ วของ
คําเตือน
แจงถึงอันตรายทีอ
่ าจทําใหเสียชีวต
ิ หรือทําใหเกิดการบาดเจ็บรายแรง หากไมปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรการทีเ่ กีย
่ วของ
ระวัง
แจงถึงอันตรายทีอ
่ าจทําใหเกิดการบาดเจ็บเล็กนอย หากไมปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรการทีเ่ กีย
่ วของ
คําแนะนํา
แจงถึงอันตรายทีอ
่ าจทําใหเกิดความเสียหายรายแรงตอเครือ
่ งหรือวัสดุ หากไมปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรการทีเ่ กีย
่ วของ
คําแนะนํา
แจงถึงอันตรายทีอ
่ าจทําใหเกิดความเสียหายตอสิง่ แวดลอม หากไมปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรการทีเ่ กีย
่ วของ
12
คําแนะนําดานความปลอดภัย 2
2.5
คําเตือนกอนการดําเนินงาน
หามทําการเปลีย
่ นแปลงชิน
้ สวนตัวกันเสียง ในทางกฎหมายหามดําเนินมาตรการตอไปนี้ หรือทําใหเกิดสถานะทีเ่ กีย
่ วของ
1
การกําจัดหรือปดการใชงานอุปกรณหรือชิน
้ สวนทีใ
่ ชกน
ั เสียงของรถใหมกอนการขายหรือจัดสงไปยังลูกคาผูใชงาน หรือ
ในระหวางชวงเวลาการใชรถเพือ
่ วัตถุประสงคอน
ื่ ๆ นอกเหนือจากการบริการ การซอมแซม หรือการแลกเปลีย
่ น
2
การใชงานรถหลังจากมีการถอดหรือปดการใชงานอุปกรณหรือชิน
้ สวนดังกลาว
ตัวอยางสําหรับการดําเนินการทีข
่ ด
ั ตอกฎหมาย
1
การกําจัดหรือเจาะรูหมอพักไอเสียสุดทาย แผนกัน
้ เสียง ทอดัด หรือชิน
้ สวนทีใ
่ ชปลอยไอเสีย
2
การกําจัดหรือเจาะรูชน
ิ้ สวนของระบบไอดี
3
การใชงานในเมือ
่ อยูในสถานะการบํารุงรักษาทีไ
่ มถก
ู ตอง
4
การเปลีย
่ นชิน
้ สวนทีเ่ คลือ
่ นไหวไดของรถ หรือชิน
้ สวนของระบบไอเสียหรือระบบไอดี ดวยชิน
้ สวนทีไ
่ มไดรบ
ั อนุญาตจากผู
ผลิต
2.6
การใชงานที่ปลอดภัย
อันตราย
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
ผูขบ
ั ขีซ
่ งึ่ มีคณ
ุ สมบัตไ
ิ มพรอมในการขับขีก
่ อใหเกิดอันตรายตอตนเองและผูอน
ื่
–
ไมขบ
ั รถหากทานไดดม
ื่ เครือ
่ งดืม
่ ทีม
่ แ
ี อลกอฮอล เสพยาเสพติด หรือใชยารักษาโรคบางประเภททีท
่ าํ ใหไมสามารถ
ขับรถบนทองถนนได
–
ไมขบ
ั รถหากทานไมพรอมทางรางกายและจิตใจ
13
2 คําแนะนําดานความปลอดภัย
อันตราย
อันตรายจากพิษ
ไอเสียเปนพิษและอาจทําใหหมดสติหรือเสียชีวต
ิ ได
–
โปรดระบายอากาศใหเพียงพอเสมอในขณะทีเ่ ครือ
่ งยนตทาํ งาน
–
ใชเครือ
่ งดูดทีเ่ หมาะสมเมือ
่ ปลอยใหเครือ
่ งยนตทาํ งานในหองทีป
่ ด
คําเตือน
แผลไฟไหม ชิน
้ สวนของรถบางชิน
้ จะมีความรอนมากขณะใชงาน
–
หามสัมผัสชิน
้ สวนใด ๆ เชน ระบบไอเสีย หมอนํา้ เครือ
่ งยนต โชคอัพ หรือระบบเบรกกอนทีอ
่ ะไหลดงั กลาวจะเย็น
ตัวลงอยางสมบูรณ
–
ปลอยใหชน
ิ้ สวนอะไหลเย็นตัวลงกอนเริม
่ ดําเนินงานใด ๆ ทีต
่ ว
ั รถ
ใชรถเมือ
่ ไมมป
ี ญหาทางเทคนิค ใชใหตรงตามขอกําหนด และคํานึงถึงความปลอดภัยและสิง่ แวดลอมเสมอ
สําหรับการจราจรบนทองถนนจะตองมีใบอนุญาตการขับขีร่ ถยนต
แกไขขอขัดของซึง่ มีผลตอความปลอดภัยในทันทีภายในโรงงานเทคนิค KTM ทีไ
่ ดรบ
ั อนุญาต
ปฏิบต
ั ต
ิ ามคําแนะนํา/ปายคําเตือนทีต
่ ด
ิ อยูกบ
ั รถ
14
คําแนะนําดานความปลอดภัย 2
2.7
ชุดปองกัน
คําเตือน
อันตรายตอการบาดเจ็บ
การไมใชชด
ุ ปองกันหรือชุดปองกันชํารุด จะเปนการเพิม
่ ความเสีย
่ งดานความปลอดภัย
–
สวมใสชด
ุ ปองกันทีเ่ หมาะสม เชน หมวกกันน็อค, รองเทา, ถุงมือ และกางเกงขายาว พรอมเสือ
้ นอกและเกราะ
ปองกัน
–
สวมใสชด
ุ ปองกันทีอ
่ ยูในสภาพดีและไดมาตรฐานตามขอกําหนดกฎหมายเสมอ
เพือ
่ ความปลอดภัยของคุณเอง KTM แนะนําใหขบ
ั รถโดยสวมชุดปองกันทีเ่ หมาะสมเทานัน
้
2.8
เงื่อนไขการทํางาน
หากไมมก
ี ารระบุเปนอืน
่ จะตองดับเครือ
่ งสําหรับทุกการทํางาน (รุนทีม
่ ก
ี ญ
ุ แจสตารท รุนทีม
่ ก
ี ญ
ุ แจรีโมท) หรือเครือ
่ งยนตเดิน
เครือ
่ งรอบเบา (รุนทีไ
่ มมก
ี ญ
ุ แจสตารทหรือรีโมท)
สําหรับงานแตละงาน จําเปนตองใชชด
ุ เครือ
่ งมือพิเศษ เครือ
่ งมือนีไ
้ มไดเปนสวนหนึง่ ของรถ แตสามารถสัง่ ซือ
้ โดยกํากับเลขที่
ระบุไวในวงเล็บ เชน: ตัวดึงแบริง่ (15112017000)
เปลีย
่ นชิน
้ สวนซึง่ ไมสามารถนํากลับมาใชไดอก
ี (เชน สกรูและน็อตแบบล็อคไดเอง, ซีล, แหวนซีล, โอริง, สลัก, แผนล็อค) เมือ
่
มีการประกอบชิน
้ สวนใหม
สําหรับการหมุนเกลียวในบางครัง้ จําเปนตองใชวส
ั ดุชวยยึดเกลียว (เชน Loctite®) ปฏิบต
ั ต
ิ ามขอแนะนําการใชงานเฉพาะของ
ผูผลิต
หากชิน
้ สวนใหมมว
ี ส
ั ดุชวยยึดเกลียว (ตัวอยางเชน Precote®) อยูแลว ไมตองใชสารวัสดุชวยยึดเกลียวเพิม
่ เติม
หลังการถอดประกอบ ใหทาํ ความสะอาด ตรวจสอบความเสียหาย และตรวจดูความสึกหรอของชิน
้ สวนซึง่ นํากลับมาใชอก
ี
เปลีย
่ นชิน
้ สวนซึง่ เสียหายหรือสึกหรอ
หลังดําเนินการซอมแซมหรือการบริการ ใหตรวจสอบความปลอดภัยในการทํางานของรถ
15
2 คําแนะนําดานความปลอดภัย
2.9
สิ่งแวดลอม
การใชงานรถของคุณดวยความรับผิดชอบชวยปองกันการเกิดปญหาและขอขัดของ เพือ
่ อนาคตของการขับรถมอเตอรไซค ให
ใชรถมอเตอรไซคตามขอกฎหมาย คํานึงถึงสิง่ แวดลอมและเคารพสิทธิข
์ องผูอน
ื่
กําจัดนํา้ มันเกา วัสดุใชงานและสารเติมแตงอืน
่ ๆ และชิน
้ สวนเกาตามกฎหมายและขอกําหนดในแตละประเทศ
เนือ
่ งจากการใชงานมอเตอรไซคไมไดอยูภายใตแนวทางของ EU ในการกําจัดรถเกา จึงไมมก
ี ฎหมายทีก
่ าํ หนดวิธก
ี ารกําจัดรถ
มอเตอรไซคเกา ผูจาํ หนายของ KTM ทีไ
่ ดรบ
ั อนุญาตของคุณยินดีใหความชวยเหลือ
2.10
คูมือผูใช
โปรดอานคูมอ
ื การใชงานฉบับนีอ
้ ยางละเอียดและครบถวนกอนทําการขับรถออกไปครัง้ แรก คูมอ
ื การใชงานมีขอมูลและเกร็ด
ความรูจาํ นวนมากทีจ
่ ะชวยใหการใชงาน การจัดการและการใหบริการงายยิง่ ขึน
้ เปนวิธเี ดียวทีค
่ ณ
ุ สามารถทราบวารถแบบใด
เหมาะสมกับคุณและสามารถปองกันการบาดเจ็บได
เก็บรักษาคูมอ
ื แนะนําการใชงานนีใ
้ นทีซ
่ งึ่ สามารถเขาถึงไดเพือ
่ ใหคณ
ุ สามารถเปดดูไดเมือ
่ ตองการ
หากคุณตองการทราบขอมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับรถ หรือมีขอสงสัยในขณะอาน โปรดติดตอผูจาํ หนาย KTM ทีไ
่ ดรบ
ั อนุญาต
คูมอ
ื การใชงานเปนสวนประกอบทีส
่ าํ คัญของรถและจะตองสงตอใหกบ
ั เจาของคนใหมเมือ
่ ซือ
้ ขาย
สามารถดาวนโหลดคูมอ
ื แนะนําการใชงานนีไ
้ ดจากตัวแทนจําหนาย KTM ทีไ
่ ดรบ
ั อนุญาตและจากเว็บไซต KTM
เว็บไซตสากลของ KTM: http://www.ktm.com
16
ขอมูลสําคัญ 3
3.1
ใบรับประกัน, การรับประกัน
ใหดาํ เนินงานทีร่ ะบุไวในแผนการบริการภายในศูนยซอมของ KTM ทีไ
่ ดรบ
ั อนุญาต และมีการยืนยันทัง้ ในเอกสารการบริการ
& การประกัน รวมทัง้ ที่ KTM Dealer.net มิเชนนัน
้ จะไมสามารถใหการรับประกันได ในกรณีทม
ี่ ค
ี วามเสียหายและความเสีย
หายทีต
่ ามมา ซึง่ เกิดจากการปรับเปลีย
่ นและ/หรือการดัดแปลงทีต
่ ว
ั รถ จะไมสามารถใหการรับประกันได
อานขอมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับใบรับประกันหรือการรับประกันและขัน
้ ตอนไดจากเอกสารการบริการ & การรับประกัน
3.2
วัสดุใชงาน, สารเสริม
คําแนะนํา
อันตรายตอสิ่งแวดลอม
–
การจัดการกับนํา้ มันเชือ
้ เพลิงทีไ
่ มถก
ู ตองเปนอันตรายตอสิง่ แวดลอม
หามเทนํา้ มันเชือ
้ เพลิงลงในนํา้ บนพืน
้ ดิน หรือในแหลงนํา้
ใชวส
ั ดุใชงานและสารเสริมตามคูมอ
ื แนะนําการใชงานและขอกําหนด
3.3
อะไหล อุปกรณเสริม
เพือ
่ ความปลอดภัยของคุณเอง โปรดใชอะไหลและอุปกรณเสริมที่ KTM อนุญาต และ/หรือแนะนําเทานัน
้ และทําการติดตัง้ ภาย
ในโรงงานเทคนิคของ KTM ทีไ
่ ดรบ
ั อนุญาต KTM จะไมรบ
ั ผิดชอบตอผลิตภัณฑอน
ื่ ๆ และความเสียหายทีเ่ กิดจากผลิตภัณฑ
เหลานี้
ในคําอธิบายแตละสวนจะมีอะไหลและอุปกรณเสริมบางรายการกํากับไวในวงเล็บ ผูจาํ หนายของ KTM ทีไ
่ ดรบ
ั อนุญาตยินดีให
คําแนะนําแกคณ
ุ
17
3 ขอมูลสําคัญ
คุณสามารถดู KTM PowerParts ปจจุบน
ั สําหรับรถของคุณไดบนเว็บไซตของ KTM
เว็บไซตสากลของ KTM: http://www.ktm.com
3.4
การบริการ
สิง่ ทีจ
่ าํ เปนสําหรับการใชงานทีไ
่ รขอบกพรอง และการหลีกเลีย
่ งการสึกหรอกอนเวลา คือการดําเนินงานบริการ งานดูแลรักษา
และงานตัง้ คาเครือ
่ งยนตและเพลารถตามทีร่ ะบุไวในคูมอ
ื การใชงาน การใชงานเพลารถทีไ
่ มถก
ู ตองอาจทําใหเกิดความเสีย
หายและการแตกของชิน
้ สวนเพลารถได
การใชงานรถภายใตสภาวะทีเ่ ลวราย เชน ฝนทีต
่ กหนัก ความรอนสูง หรือการโหลดทีม
่ ากเกินไป อาจทําใหเกิดการสึกหรอของ
สวนประกอบทีเ่ ห็นไดชด
ั เชน ระบบสงกําลัง ระบบเบรค หรืออุปกรณโชค ซึง่ ทําใหจาํ เปนตองตรวจสอบหรือเปลีย
่ นชิน
้ สวนกอน
ถึงชวงเวลาบริการถัดไป
โปรดคํานึงถึงระยะเวลาการใชงานจนสึกและชวงเวลาบริการทีก
่ าํ หนด การปฏิบต
ั ต
ิ ามโดยเครงครัดเปนสิง่ ทีช
่ วยยืดอายุการใช
งานรถมอเตอรไซคของคุณ
ชวงเดินเครือ
่ และชวงเวลาแรกทีเ่ กิดขึน
้ มีความสําคัญ
3.5
ภาพ
ภาพทีแ
่ สดงในสวนนํามีอป
ุ กรณพเิ ศษในบางสวน
อาจมีการถอดหรือไมแสดงชิน
้ สวนบางชิน
้ เพือ
่ การนําเสนอภาพและอธิบายทีด
่ ข
ี น
ึ้ การตอเติมสําหรับคําอธิบายในแตละสวนไม
ไดมค
ี วามจําเปนเสมอ โปรดอานขอมูล
3.6
บริการลูกคา
ผูจาํ หนาย KTM ทีไ
่ ดรบ
ั อนุญาตของเรายินดีตอบคําถามเกีย
่ วกับรถของคุณและเกีย
่ วกับ KTM
18
ขอมูลสําคัญ 3
คุณสามารถดูรายชือ
่ ผูจาํ หนาย KTM ทีไ
่ ดรบ
ั อนุญาตบนเว็บไซตของ KTM
เว็บไซตสากลของ KTM: http://www.ktm.com
19
4 มุมมองรถ
4.1
มุมมองรถดานหนาซาย (ภาพสัญลักษณ)
E01168-10
20
มุมมองรถ 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
bk
อุปกรณ Combi
กระจกมองหลัง
คันคลัตช (
หนา 26)
เบาะนัง่ ของคนขับ
เบาะนัง่ ซอนทาย
กุญแจเบาะนัง่ (
หนา 36)
แฮนดกริป
๊ ( หนา 37)
คันเกียร ( หนา 38)
ขาตัง้ (
หนา 39)
หมายเลขเครือ
่ ง(
หนา 25)
21
4 มุมมองรถ
4.2
มุมมองรถ ดานหลัง ดานขวา (ภาพสัญลักษณ)
E01169-10
22
มุมมองรถ 4
1
2
3
3
3
3
4
5
6
7
7
8
9
bk
เครือ
่ งมือประจํารถ (
หนา 36)
ฝาปดถังนํา้ มันเชือ
้ เพลิง
สวิตชไฟ ( หนา 28)
ปุมไฟกระพริบไฟหนา (
หนา 28)
ปุมไฟเลีย
้ ว ( หนา 29)
ปุมแตร ( หนา 27)
ปุมสตารท (
หนา 30)
สวิตชหยุดฉุกเฉิน (
คันเบรคมือ (
หนา 26)
หมายเลขตัวถังรถ (
ปายรุน (
หนา 29)
หนา 24)
หนา 24)
ฝาปดถังนํา้ ยาหลอเย็น
คันเบรคเทา ( หนา 39)
ทีว
่ างเทาของผูซอนทาย (
หนา 37)
23
5 หมายเลขรุน
5.1
หมายเลขตัวถังรถ
หมายเลขตัวถังรถ
1 ถูกประทับอยูบนหัวควบคุมดานขวา
402408-10
5.2
ปายรุน
ปายรุน
402174-10
24
1 ติดอยูกบั โครงดานขวาตอจากหัวควบคุม
หมายเลขรุน 5
5.3
หมายเลขเครื่อง
หมายเลขเครือ
่ ง
โซ
1 ถูกประทับไวทดี่ านขางเครือ่ งยนต ดานซาย ใตเฟอง
402486-10
5.4
เลขกุญแจ
ดูเลขกุญแจ
1 บน KEYCODECARD
ขอมูล
คุณจําเปนตองใชเลขกุญแจในการสัง่ กุญแจอะไหล โปรด
เก็บ KEYCODECARD ไวในทีๆ
่ ปลอดภัย
หากมีสวิตชกญ
ุ แจกุญแจอยางนอยหนึง่ ตัว สามารถจัดทํากุญแจ
สํารองได หากไมมส
ี วิตชกญ
ุ แจ จะตองเปลีย
่ นระบบล็อคทัง้ ชุด
402245-10
25
6 อุปกรณใชงาน
6.1
คันคลัตช
คันคลัตช
1 อยูบนแฮนดบาร ดานซาย
S00656-10
6.2
คันเบรคมือ
คันเบรคมือ
อยูบนแฮนดบาร ดานขวา
ใชคน
ั เบรคมือเพือ
่ เบรคลอหนา
1
S00663-10
26
อุปกรณใชงาน 6
6.3
ปลอกแฮนด
ปลอกแฮนด
1 อยูบนแฮนดบาร ดานขวา
S00664-10
6.4
ปุมแตร
ปุมแตร
1 อยูทคี่ นั บังคับดานซาย
สถานะที่เปนไปได
• ปุมแตร ในตําแหนงปกติ
• กด ปุมแตร – ในตําแหนงนีเ้ ปนการกดแตร
S00660-10
27
6 อุปกรณใชงาน
6.5
สวิตชไฟ
สวิตชไฟ
1 อยูบนแฮนดบาร ดานซาย
สถานะที่เปนไปได
เปดไฟตํา่ – โยกสวิตชไฟไปดานลาง ในตําแหนงนีจ
้ ะเปดไฟ
ตํา่ และไฟทาย
เปดไฟสูง – โยกสวิตชไฟไปดานบน ในตําแหนงนีจ
้ ะเปดไฟ
สูงและไฟทาย
S00657-10
6.6
ปุมไฟกระพริบไฟหนา
ปุมไฟกระพริบไฟหนา
1 อยูทคี่ นั บังคับดานซาย
สถานะที่เปนไปได
• ปุมไฟกระพริบไฟหนาในตําแหนงปกติ
• กดปุมไฟกระพริบไฟหนา – ในตําแหนงนีเ้ ปนการกดไฟกระพริบ (ไฟ
สูง)
S00659-10
28
อุปกรณใชงาน 6
6.7
ปุมไฟเลี้ยว
ปุมไฟเลีย
้ ว
1 อยูบนแฮนดบาร ดานซาย
สถานะที่เปนไปได
ไฟเลีย
้ วปด – ปุมไฟเลีย
้ วทีต
่ ว
ั เรือนสวิตชกดอยู
ไฟเลีย
้ ว ซาย เปด – ปุมไฟเลีย
้ วถูกกดไปดานซาย หลังจาก
กด ปุมไฟเลีย
้ วจะเลือ
่ นกลับไปยังตําแหนงตรงกลาง
S00658-10
6.8
ไฟเลีย
้ ว ขวา เปด – ปุมไฟเลีย
้ วถูกกดไปดานขวา หลังจาก
กด ปุมไฟเลีย
้ วจะเลือ
่ นกลับไปยังตําแหนงตรงกลาง
สวิตชหยุดฉุกเฉิน
สวิตชหยุดฉุกเฉิน
1 อยูบนแฮนดบาร ดานขวา
สถานะที่เปนไปได
ปดสวิตชหยุดฉุกเฉิน – ในตําแหนงนี้ วงจรการจุดระเบิดจะ
ถูกตัด เครือ
่ งยนตทก
ี่ าํ ลังทํางานจะดับ ไมสามารถสตารท
เครือ
่ งยนตไดอก
ี
เปดสวิตชหยุดฉุกเฉิน – ตําแหนงนีจ
้ าํ เปนสําหรับการใชงาน
วงจรสตารทปด
S00661-10
29
6 อุปกรณใชงาน
6.9
ปุมสตารท
ปุมสตารท
1 อยูทคี่ นั บังคับดานขวา
สถานะที่เปนไปได
• ปุมสตารท ในตําแหนงปกติ
• กด ปุมสตารท – ในตําแหนงนีเ้ ปนการกดปุมมอเตอรสตารท
S00662-10
6.10
สวิตชกุญแจและล็อกบังคับเลี้ยว
ชองเสียบกุญแจรถล็อกถวยคออยูดานหนาของสวนเชือ
่ มขาตะเกียบ
ดานบน
สถานะที่เปนไปได
ปดการจุดระเบิด OFF – ทีต
่ าํ แหนงนี้ วงจรสตารทจะถูกตัด
เครือ
่ งยนตทต
ี่ ด
ิ อยูจะดับ เครือ
่ งยนตทห
ี่ ยุดนิง่ จะไมสตารท
ดึงกุญแจรถออกได
S00665-10
30
เปดการจุดระเบิด ON – ในตําแหนงนี้ วงจรสตารทจะตอและ
สามารถสตารทเครือ
่ งยนตได
ล็อคพวงมาลัย – ในตําแหนงนี้ วงจรสตารทจะถูกตัดและ
พวงมาลัยจะถูกล็อก ดึงกุญแจรถออกได
อุปกรณใชงาน 6
6.11
ล็อคแฮนดบาร
คําแนะนํา
อันตรายตอความเสียหาย
–
รถทีจ
่ อดไวอาจไหลหรือลม
จอดรถบนพืน
้ ทีแ
่ ข็งและราบ
–
ดับเครือ
่ งรถ
–
หักแฮนดบารไปซายสุด
–
เสียบชองเสียบสวิตชกญ
ุ แจรถ/ล็อคถวยคอ ดันกุญแจลงและหมุนไป
ทางซาย ดึงกุญแจรถออก
จะไมสามารถหักพวงมาลัยไดอก
ี ตอไป
400732-01
31
6 อุปกรณใชงาน
6.12
ปลดล็อคพวงมาลัย
–
สอดสวิตชกญ
ุ แจเขาทีช
่ องเสียบกุญแจรถ/ล็อคถวยคอดันกุญแจลงและ
หมุนไปทางขวา ดึงกุญแจรถออก
สามารถหักพวงมาลัยไดอก
ี ครัง้
400731-01
6.13
เปดฝาปดถังนํ้ามันเชื้อเพลิง
อันตราย
อันตรายตอการเกิดเพลิงไหม นํา้ มันเชือ
้ เพลิงไวตอการติดไฟ
นํา้ มันเชือ
้ เพลิงในถังนํา้ มันจะขยายตัวตามอุณหภูมท
ิ เี่ พิม
่ และลนออกได
32
–
หามเติมนํา้ มันเชือ
้ เพลิงในบริเวณใกลแหลงกําเนิดประกายไฟหรือบุหรีท
่ ต
ี่ ด
ิ ไฟ
–
ดับเครือ
่ งขณะเติมนํา้ มันเชือ
้ เพลิง
–
ตรวจสอบไมใหนาํ้ มันเชือ
้ เพลิงกระฉอกออก โดยเฉพาะบนชิน
้ สวนรถทีร่ อน
–
เช็ดนํา้ มันเชือ
้ เพลิงทีก
่ ระฉอกออกในทันที
–
ตรวจสอบขอมูลการเติมนํา้ มันเชือ
้ เพลิง
อุปกรณใชงาน 6
คําเตือน
อันตรายจากพิษ
นํา้ มันเชือ
้ เพลิงเปนพิษและอันตรายตอสุขภาพ
–
ปองกันไมใหนาํ้ มันเชือ
้ เพลิงสัมผัสผิว เขาตา หรือเปอนเสือ
้ ผา
–
พบแพทยในทันทีทม
ี่ ก
ี ารกลืนกินนํา้ มันเชือ
้ เพลิง
–
หามสูดไอนํา้ มันเขาจมูก
–
ลางผิวบริเวณทีม
่ ก
ี ารสัมผัสออกทันทีดวยนํา้ ในปริมาณมาก
–
หากนํา้ มันเชือ
้ เพลิงเขาตา ใหใชนาํ้ สะอาดลางออกใหหมดและพบแพทยในทันที
–
เปลีย
่ นเสือ
้ ผาทีเ่ ปอนนํา้ มันเชือ
้ เพลิง
–
เก็บนํา้ มันเชือ
้ เพลิงใหถก
ู ตองในถังเก็บนํา้ มันทีเ่ หมาะสมและเก็บใหหางจากมือเด็ก
คําแนะนํา
อันตรายตอสิ่งแวดลอม
–
การจัดการกับนํา้ มันเชือ
้ เพลิงทีไ
่ มถก
ู ตองเปนอันตรายตอสิง่ แวดลอม
หามเทนํา้ มันเชือ
้ เพลิงลงในนํา้ บนพืน
้ ดิน หรือในแหลงนํา้
33
6 อุปกรณใชงาน
–
เปดฝาพับ
ทีฝ
่ าปดถังนํา้ มันเชือ
้ เพลิงขึน
้ และสอดกุญแจรถเขาใน
ชองเสียบกุญแจ
1
คําแนะนํา
อันตรายตอความเสียหาย
เกินไป
สวิตชกญ
ุ แจอาจหักได หากใชงานมาก
ตองเปลีย
่ นสวิตชกญ
ุ แจทีเ่ สียหาย
–
B00710-10
34
กดบนฝาปดถังนํา้ มันเชือ
้ เพลิงเพือ
่ คลายสวิตชกญ
ุ แจ
–
หมุนกุญแจรถ 90° ตามเข็มนาฬิกา
–
เปดฝาปดถังนํา้ มันเชือ
้ เพลิงขึน
้
–
ดึงกุญแจรถออก
อุปกรณใชงาน 6
6.14
ปดฝาปดถังนํ้ามันเชื้อเพลิง
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดเพลิงไหม นํา้ มันเชือ
้ เพลิงไวตอการติด
ไฟ เปนพิษและอันตรายตอสุขภาพ
B00711-01
–
ตรวจสอบวาฝาปดถังนํา้ มันเชือ
้ เพลิงล็อคเขาอยางถูกตอง
หลังจากปดฝาทุกครัง้ หรือไม
–
เปลีย
่ นเสือ
้ ผาทีเ่ ปอนนํา้ มันเชือ
้ เพลิง
–
ลางผิวบริเวณทีม
่ ก
ี ารสัมผัสออกทันทีดวยนํา้ ในปริมาณ
มาก
–
ปดฝาปดถังนํา้ มันเชือ
้ เพลิงเขา
–
กดฝาปดถังนํา้ มันเชือ
้ เพลิงลง จนกระทัง่ ชองใสกญ
ุ แจเขาที่
35
6 อุปกรณใชงาน
6.15
กุญแจเบาะนั่ง
ชองใสกญ
ุ แจทีเ่ บาะนัง่
อยูดานซายใกลเบาะนัง่
สามารถใชกญ
ุ แจรถปลดล็อกกุญแจเบาะนัง่ ได
1
H01991-10
6.16
เครื่องมือประจํารถ
ใตเบาะนัง่ ซอนทายจะมีเครือ
่ งมือประจํารถ
B00758-10
36
1
อุปกรณใชงาน 6
6.17
แฮนดกริ๊ป
ใชแฮนดกริป
๊
เพือ
่ จัดตําแหนงรถ
เมือ
่ มีผซ
ู อนทาย ผูซอนทายสามารถจับยึดในระหวางขับขีไ
่ ด
1
B00717-10
6.18
ที่วางเทาของผูซอนทาย
สามารถพับแทนวางเทาผูซอนทายได
สถานะที่เปนไปได
• พับผูซอนทายเขา – สําหรับการใชงานเมือ
่ ไมมผ
ี ซ
ู อนทาย
• พับทีว
่ างเทาของผูซอนทายเขา – สําหรับการใชงานเมือ
่ มีผซ
ู อนทาย
S00666-10
37
6 อุปกรณใชงาน
6.19
คันเกียร
คันเกียร
1 ถูกประกอบอยูดานซายของเครือ่ งยนต
401950-10
ดูตาํ แหนงของเกียรจากภาพ
ตําแหนงเกียรวางและเดินรอบเบาอยูระหวางเกียร 1 และ 2
401950-11
38
อุปกรณใชงาน 6
6.20
คันเบรคเทา
คันเบรคเทา
อยูดานหนาทีว
่ างเทาดานขวา
ใชคน
ั เบรคเทาเพือ
่ เบรคลอหลัง
1
402177-10
6.21
ขาตั้ง
ขาตัง้
อยูทด
ี่ านขางรถดานซาย
ใชขาตัง้ เพือ
่ จอดมอเตอรไซค
1
ขอมูล
ในขณะขับรถ ขาตัง้ จะตองพับขึน
้
ขาตัง้ เชือ
่ มตอกับระบบสตารทแบบปลอดภัยอยู กรุณาดูคม
ู อ
ื การ
ขับขี่
402029-10
39
6 อุปกรณใชงาน
สถานะที่เปนไปได
• ขาตัง้ เมือ
่ พับออก – สามารถตัง้ รถบนขาตัง้ ได ระบบสตารทแบบ
ปลอดภัยเปดใชงานอยู
• พับขาตัง้ ดานขาง – ตําแหนงนีจ
้ าํ เปนสําหรับการขับทุกครัง้ ระบบ
สตารทแบบปลอดภัยปดใชงานอยู
40
แผงหนาปด 7
7.1
อุปกรณ Combi
อุปกรณ Combi ติดตัง้ อยูหนาแฮนดบาร
ไฟแสดงสถานะ ( หนา 47)
หนาจอ ( หนา 50)
ปุมฟงกชน
ั่ ( หนา 53)
1
2
3
E01184-10
41
7 แผงหนาปด
7.2
การเปดใชงานและทดสอบ
การเปดใชงาน
แผงหนาปด จะเปดใชงานเมือ
่ เปดสวิตชกญ
ุ แจ
ขอมูล
ความสวางของหนาจอแสดงผลจะถูกควบคุมโดยเซ็นเซอรวด
ั ความ
สวางในแผงหนาปด
การทดสอบ
เมือ
่ เปดสวิตชกญ
ุ แจไฟแสดงสถานะทัง้ หมดจะสวางขึน
้ ยกเวนไฟแสดง
สถานะไฟเลีย
้ วและไฟแสดงสถานะระบบปองกันการโจรกรรม ซึง่ จะสอง
สวางขึน
้ เพียงชัว
่ ขณะ
รอบหมุนและเกียรจะติดสวางตามลําดับ และดับอีกครัง้
หนาจอความเร็วจะนับจาก 0 ถึง 199 และยอนกลับ
สวนหนาจอทีเ่ หลือของหนาจอแสดงขอมูลจะสวางขึน
้ ชัว
่ ขณะ
บนหนาจอแสดงขอมูลจะมีแถบอักษร READY TO RACE >> ปรากฏขึน
้
จากนัน
้ หนาจอจะเปลีย
่ นไปในโหมดทีเ่ ลือกลาสุด
ขอมูล
E01185-10
42
ไฟแสดงสถานะการทํางานผิดพลาดสองสวางอยางตอเนือ
่ ง หาก
เครือ
่ งยนตทาํ งานอยู หากเครือ
่ งยนตทาํ งานอยู ไฟแสดงสถานะ
การทํางานผิดพลาดสองสวางอยางตอเนือ
่ ง ใหหยุดรถทันทีอยาง
ถูกตองตามกฎจราจรและติดตอศูนยบริการทีไ
่ ดรบ
ั การรับรองจาก
KTM
แผงหนาปด 7
7.3
คําเตือน
ขอมูล
คําเตือนทีม
่ ข
ี น
ึ้ ทัง้ หมดจะปรากฏขึน
้ บนหนาจอโดยอัตโนมัตแ
ิ ละ
หายไปเมือ
่ ไมมค
ี าํ เตือนดังกลาวอีกตอไป
ทันทีทม
ี่ ข
ี อผิดพลาดเกิดขึน
้ ไฟแสดงสถานะจะสวางขึน
้ ซึง่ หมาย
ความวามีขอแนะนํา/คําเตือนเพือ
่ ความปลอดภัยในการปฏิบต
ั งิ าน
ทันทีทม
ี่ ก
ี ารตรวจพบคําเตือนเพือ
่ ความปลอดภัยในการปฏิบต
ั งิ าน
ไฟสัญญาณเตือนทัว
่ ไป จะกระพริบ
หากมีขอผิดพลาดเกิดขึน
้ ในบัส CAN คําเตือนตางๆ อาจปรากฏขึน
้ บนจอ:
อาจมี CAN FAILURE และ CAN EMS FAILURE
F01476-01
43
7 แผงหนาปด
Side Stand Down แสดงบนหนาจอ เมือ
่ กางขาตัง้ ออก
Clutch Switch Failure แสดงบนหนาจอ หากสวิตชคลัตชผด
ิ ปกติ
F01485-01
Transport Lock แสดงบนหนาจอ หากโหมดขนสงเปดใชงานอยู
Not Legal! แสดงบนหนาจอ หากมีการใบอนุญาตการใชรถไมมผ
ี ลใชได
เนือ
่ งจากมีการดัดแปลงรถ
F01477-01
44
แผงหนาปด 7
Low Oil Pressure แสดงบนหนาจอ หากแรงดันนํา้ มันตํา่ เกินไป
Low Battery แสดงบนหนาจอ หากแรงดันไฟแบตเตอรีล
่ ดลงตํา่ กวาคาที่
กําหนด
แรงดันแบตเตอรี่
≤ 10.5 V
F01477-03
Coolant Sensor Failure แสดงบนหนาจอ หากเซ็นเซอรอณ
ุ หภูมน
ิ าํ้ ยา
หลอเย็นผิดปกติ
High Coolant Temperature แสดงบนหนาจอ หากอุณหภูมน
ิ าํ้ ยาหลอ
เย็นสูงกวาคาทีก
่ าํ หนด
อุณหภูมห
ิ มอนํา้
> 110 °C
F01477-04
45
7 แผงหนาปด
Fuel Level Sensor Failure แสดงบนหนาจอ หากเซ็นเซอรระดับนํา้ มัน
เชือ
้ เพลิงผิดปกติ
Low Fuel Level แสดงบนหนาจอ หากระดับนํา้ มันเชือ
้ เพลิงถึงขีดระดับ
สํารอง
F01477-05
46
แผงหนาปด 7
7.4
ไฟแสดงสถานะ
ไฟแสดงสถานะใหขอมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับสภาพการทํางานของรถ
จักรยานยนต
เมือ
่ เปดสวิตชกญ
ุ แจไฟแสดงสถานะทัง้ หมดจะสวางขึน
้ ยกเวนไฟแสดง
สถานะไฟเลีย
้ วและไฟแสดงสถานะระบบปองกันการโจรกรรม ซึง่ จะสอง
สวางขึน
้ เพียงชัว
่ ขณะ
ทันทีทม
ี่ ก
ี ารตรวจพบคําเตือนเพือ
่ ความปลอดภัยในการปฏิบต
ั งิ าน ไฟ
สัญญาณเตือนทัว
่ ไป จะกระพริบ
ขอมูล
ไฟแสดงสถานะการทํางานผิดพลาดสองสวางอยางตอเนือ
่ ง หาก
เครือ
่ งยนตทาํ งานอยู หากเครือ
่ งยนตทาํ งานอยู ไฟแสดงสถานะ
การทํางานผิดพลาดสองสวางอยางตอเนือ
่ ง ใหหยุดรถทันทีอยาง
ถูกตองตามกฎจราจรและติดตอศูนยบริการทีไ
่ ดรบ
ั การรับรองจาก
KTM
สถานะที่เปนไปได
ไฟแสดงสถานะไฟเลีย
้ วกะพริบแสงสีเขียวเปนจังหวะเดียว
กับไฟเลีย
้ ว – ไฟเลีย
้ วเปด
E01187-01
ไฟแสดงสถานะการทํางานผิดปกติสองสวางสีเหลือง – OBD
ตรวจพบขอผิดพลาดในระบบอิเล็กทรอนิกสของยานพาหนะ
หยุดรถทันทีอยางถูกตองตามกฎจราจรและติดตอศูนย
บริการทีไ
่ ดรบ
ั การรับรองจาก KTM
47
7 แผงหนาปด
ไฟเกียรตด
ิ สวาง/กระพริบสีแดง – ไฟเปลีย
่ นเกียรกระพริบ
สีแดงเมือ
่ ถึงรอบเกียรทต
ี่ งั้ คาไว RPM1 ไฟเปลีย
่ นเกียรสอง
สวางสีแดงเมือ
่ ถึงรอบเกียรทต
ี่ งั้ คาไว RPM2
ไฟแสดงสถานะเกียรวางสองสวางสีเขียว – เกียรเปลีย
่ นเปน
เกียรวางแลว
ไฟแสดงสถานะไฟสูงสองสวางสีนาํ้ เงิน – ไฟสูงเปดอยู
ไฟแสดงสถานะระบบปองกันการโจรกรรมสองสวางสีแดง
– รายงานสถานะหรือรายงานขอผิดพลาดในการล็อค
ปองกันขโมย
ไฟเตือนทัว
่ ไปกระพริบสีเหลือง – มีการตรวจพบคําแนะ
นํา/คําเตือนสําหรับความปลอดภัยในการทํางาน ขอมูลนี้
จะแสดงเพิม
่ เติมทีห
่ นาจอ
(KTM 200 Duke BR)
ไฟเตือน ABS สองสวางสีเหลือง – รายงานสถานะหรือ
รายงานขอผิดพลาดของระบบ ABS
48
แผงหนาปด 7
7.5
ไฟเปลี่ยนเกียร
ไฟเปลีย
่ นเกียร
1 อยูตรงกลางหนาจอ
ขอมูล
สามารถตัง้ คาไฟเปลีย
่ นเกียรไดในหนาตาง Trip 1 และตาง
Trip 2 โดยกดปุม MODE คางไว
ในระหวางชวงรันอิน (ถึง 1000 km / 621 mi) ไฟเปลีย
่ นเกียรจะเปดทํา
งานตลอดเวลา หลังจากนัน
้ จึงจะสามารถปดการทํางานไฟเปลีย
่ นเกียรได
และสามารถปรับเปลีย
่ นคาสําหรับ RPM1 และ RPM2 ได ใน RPM1 ไฟ
เปลีย
่ นเกียรจะกระพริบสีแดงและใน RPM2 จะสองสวางสีแดง
ขอมูล
ในเกียร 6 ไฟเปลีย
่ นเกียรจะปดไปขณะทีเ่ ครือ
่ งยนตรอนถึง
อุณหภูมท
ิ าํ งาน หลังจากทีไ
่ ดเขารับบริการครัง้ แรกแลว
F01467-10
อุณหภูมน
ิ าํ้ หลอเย็น
≤ 35 °C
ODO
< 1,000 กม.
แสงไฟเปลีย
่ นเกียรยงั
คงสองสวางอยู ที่
6,500 รอบ/นาที
อุณหภูมน
ิ าํ้ หลอเย็น
> 35 °C
ODO
> 1,000 กม.
49
7 แผงหนาปด
7.6
RPM1 ไฟเปลีย
่ นเกียร
กะพริบ
RPM2 ไฟเปลีย
่ นเกียร
สองสวาง
หนาจอ
รอบหมุน
แสดงจํานวนรอบหมุนเครือ
่ งยนตในหนวยรอบตอนาที
เกียร
แสดงเกียรทใ
ี่ ช
แสดงความเร็ว
ในหนวยกิโลเมตรตอชัว
่ โมง km/h หรือไมลตอ
ชัว
่ โมง mph
หนาจอแสดงระดับนํา้ มันเชือ
้ เพลิงจะแสดงในบริเวณ
หนาจอ
แสดงใหเห็นขอมูลเพิม
่ เติม
เวลา แสดงในบริเวณ
หนาจอแสดงอุณหภูมห
ิ มอนํา้ จะแสดงในบริเวณ
1
2
3
4
5
6
7
ขอมูล
ตองตัง้ เวลาหากมีการถอดแบตเตอรี่ 12 V ออกจากรถหรือถอด
ฟวส
ความสวางของหนาจอแสดงผลจะถูกควบคุมโดยเซ็นเซอรวด
ั ความ
สวางในแผงหนาปด
F01465-10
50
แผงหนาปด 7
7.7
หนาจอแสดงระดับนํ้ามันเชื้อเพลิง
ปริมาณนํา้ มันเชือ
้ เพลิงจะปรากฏขึน
้ ในสวน
ของหนาจอแสดงผล
แสดงระดับนํา้ มันเชือ
้ เพลิงเปนขีด หากมีขด
ี สองสวางมากเทาใด หมาย
ความวามีปริมาณนํา้ มันเชือ
้ เพลิงในถังนํา้ มันเชือ
้ เพลิงมากเทานัน
้
1
ขอมูล
เมือ
่ ปริมาณนํา้ มันเชือ
้ เพลิงอยูในระดับตํา่ คํา
เตือน Low Fuel Level จะปรากฏขึน
้ ใหเห็นบนหนาจอดวยเชน
กัน
เพือ
่ หลีกเลีย
่ งไมใหหนาจอแสดงผลแปรปรวนในขณะขับขี่ จะ
แสดงระดับนํา้ มันเชือ
้ เพลิงลาชาเล็กนอย
ในระหวางทีข
่ าตัง้ ดานขางพับออกหรือหรือสวิตชหยุดฉุกเฉินปด
อยู มาตรวัดนํา้ มันเชือ
้ เพลิงจะไมปรับเปลีย
่ น
หากขาตัง้ ดานขางพับเขาหรือหรือสวิตชหยุดฉุกเฉินเปดอยู จะมี
การปรับเปลีย
่ นหลังจากนัน
้ 2 นาที
หากอุปกรณ Combi ไมไดรบ
ั สัญญาณจากเซ็นเซอรระดับนํา้ มัน
เชือ
้ เพลิง มาตรวัดนํา้ มันเชือ
้ เพลิงจะกะพริบ
F01466-10
51
7 แผงหนาปด
7.8
การแสดงอุณหภูมินํ้าหลอเย็น
หนาจอแสดงอุณหภูมห
ิ มอนํา้ จะแสดงในบริเวณ
ของหนาจอ
แสดงอุณหภูมน
ิ าํ้ หลอเย็นเปนขีด จํานวนของขีดทีต
่ ด
ิ สวางจะสัมพันธกบ
ั
ความรอนของนํา้ ยาหลอเย็น
1
คําแนะนํา
ความเสียหายตอเครื่องยนต เครือ
่ งยนตทรี่ อนเกินพิกด
ั จะไดรบ
ั ความเสีย
หาย
–
ใหจอดรถใหถก
ู หลักกฎจราจรและดับเครือ
่ งยนตในทันทีหากมีการ
เตือนอุณหภูมห
ิ มอนํา้
–
ปลอยใหเครือ
่ งยนตและระบบระบายความรอนเย็นตัวลง
–
ตรวจสอบรวมทัง้ แกไขระดับนํา้ ยาหลอเย็นเมือ
่ ระบบระบายความรอน
เย็นตัวลง
ขอมูล
F01466-11
เมือ
่ ขีดทัง้ หมดสองสวาง คําเตือน High Coolant Temperature
จะปรากฏขึน
้ บนหนาจอ
หากระบบหลอเย็นรอนสูงเกิน ความเร็วรอบเครือ
่ งยนตสงู สุดจะถูก
จํากัด
สถานะที่เปนไปได
• เครือ
่ งยนตเย็น – ติดสวางถึงสามขีด
52
แผงหนาปด 7
•
•
•
7.9
เครือ
่ งยนตอน
ุ เครือ
่ งพรอม – ติดสวางสีถ
่ งึ สิบขีด
เครือ
่ งยนตรอน – ติดสวางถึงสิบสามขีด
เครือ
่ งยนตรอนมาก – ขีดทัง้ สิบสามขีดจะสองสวาง
ปุมฟงกชัน
กดปุม MODE
เพือ
่ เปลีย
่ นโหมดแสดงผล
โหมดแสดงผลทีอ
่ าจเปนไปได คือ TRIP F (ตัง้ แตถงึ ระดับนํา้ หลอเย็น
สํารอง), เสนทางรวมทัง้ สิน
้ ทีข
่ บ
ั ขีไ
่ ด (ODO), เสนทาง 1 (TRIP 1) และ
เสนทาง 2 (TRIP 2)
กดปุม SET
เพือ
่ เปลีย
่ นเมนู
ปุม
ไมทาํ งาน
1
2
3
F01464-10
53
7 แผงหนาปด
7.10
การแสดงผล TRIP F
–
กดปุม MODE จนกระทัง่ หนาตาง TRIP F ในหนาจอปรากฏขึน
้
TRIP F แสดงระยะทางทีข
่ บ
ั ขีไ
่ ปแลวตัง้ แตถงึ ระดับนํา้ มันเชือ
้ เพลิงสํารอง
ขอมูล
F01468-01
54
เมือ
่ ระดับนํา้ มันเชือ
้ เพลิงถึงขีดระดับสํารอง คําเตือน
Low Fuel Level จะปรากฏขึน
้ บนหนาจอ เมือ
่ กดปุม MODE เปน
เวลาสัน
้ ๆ โหมดแสดงผลจะเปลีย
่ นเปน TRIP F โดยอัตโนมัติ
และเริม
่ นับ 0.0 โดยไมสนใจวากอนหนานีอ
้ ยูในโหมดแสดงผล
โหมดใด
ในหนาตาง TRIP F อาจมีเมนู Fuel Range และ Actual F.C.
ปรากฏขึน
้ เพิม
่ เติม
ทันทีทม
ี่ ก
ี ารตรวจพบคําเตือนเพือ
่ ความปลอดภัยในการปฏิบต
ั งิ าน
ไฟสัญญาณเตือนทัว
่ ไป จะกระพริบ
เมือ
่ กดปุม SET เปนเวลาสัน
้ ๆ เปลีย
่ นไปยังเมนูตอไปบนหนาจอ
เมือ
่ กดปุม MODE เปนเวลาสัน
้ ๆ เปลีย
่ นไปยังโหมดการแสดงตอ
ไปบนหนาจอ
แผงหนาปด 7
7.11
การแสดงผล ODO
–
กดปุม MODE จนกระทัง่ หนาตาง ODO ในหนาจอปรากฏขึน
้
ODO แสดงระยะทางทีข
่ บ
ั รวม
ขอมูล
คานีจ
้ ะยังคงอยูแมถอดแบตเตอรี่ 12 V ออก หรือฟวสขาด
F01469-01
7.12
กดปุม SET สัน
้
เมนูตอไปบนหนาจอ
กดปุม
MODE สัน
้
โหมดแสดงผลขอมูลถัดไปบนหนาจอ
การแสดงผล TRIP 1
–
กดปุม MODE จนกระทัง่ หนาตาง TRIP 1 ในหนาจอปรากฏขึน
้
TRIP 1 แสดงเสนทางตัง้ แตการปรับคืนครัง้ ทีแ
่ ลว เชน เสนทางจากการ
หยุดเติมนํา้ มันครัง้ หนึง่ จนถึงการหยุดเติมนํา้ มันครัง้ ถัดไป TRIP 1 เดิน
ตลอดและนับไปจนถึง 9999.9.
F01470-01
กดปุม SET สัน
้
เมนูตอไปบนหนาจอ
กดปุม
SET นาน 3
วินาที
หนาจอ TRIP 1 จะถูกคืนคา
55
7 แผงหนาปด
กดปุม
MODE สัน
้
7.13
โหมดแสดงผลขอมูลถัดไปบนหนาจอ
การแสดงผล TRIP 2
–
กดปุม MODE จนกระทัง่ หนาตาง TRIP 2 ในหนาจอปรากฏขึน
้
TRIP 2 แสดงเสนทางตัง้ แตการปรับคืนครัง้ ทีแ
่ ลว เชน เสนทางจากการ
หยุดเติมนํา้ มันครัง้ หนึง่ จนถึงการหยุดเติมนํา้ มันครัง้ ถัดไป TRIP 2 เดิน
ตลอดและนับไปจนถึง 9999.9.
F01471-01
56
กดปุม SET สัน
้
เมนูตอไปบนหนาจอ
กดปุม
SET นาน 3
วินาที
หนาจอ TRIP 2 จะถูกคืนคา
กดปุม
MODE สัน
้
โหมดแสดงผลขอมูลถัดไปบนหนาจอ
แผงหนาปด 7
7.14
เมนู เวลาขับ/ความเร็วเฉลี่ย
–
กดปุม SET จนกระทัง่ เมนูทต
ี่ องการแสดงบนหนาจอ
เมนูนแ
ี้ สดงเวลาขับและความเร็วเฉลีย
่
กดปุม SET สัน
้
เมนูตอไปบนหนาจอ
กดปุม
MODE สัน
้
โหมดแสดงผลขอมูลถัดไปบนหนาจอ
F01472-01
7.15
เมนู ความเร็วเฉลี่ย/อัตราการสิ้นเปลืองเฉลี่ย 1
–
กดปุม SET จนกระทัง่ เมนูทต
ี่ องการแสดงบนหนาจอ
เมนูนแ
ี้ สดงความเร็วเฉลีย
่ และอัตราการสิน
้ เปลืองเฉลีย
่ 1 ในหนวย
ลิตร/100กม. (หรือ ลิตร/100ไมล)
ขอมูล
อัตราการสิน
้ เปลืองเฉลีย
่ 1 จะแสดงหลังจากเปดการจุดระเบิด และ
หลังจากรถวิง่ ไป 100 เมตร
F01472-02
กดปุม SET สัน
้
เมนูตอไปบนหนาจอ
57
7 แผงหนาปด
กดปุม
MODE สัน
้
7.16
โหมดแสดงผลขอมูลถัดไปบนหนาจอ
เมนู อัตราการสิ้นเปลืองเฉลี่ย 1/อัตราการสิ้นเปลืองเฉลี่ย 2
–
กดปุม SET จนกระทัง่ เมนูทต
ี่ องการแสดงบนหนาจอ
ในเมนูนจ
ี้ ะแสดงอัตราการสิน
้ เปลืองเฉลีย
่ 1 ในหนวยลิตร/100กม. (หรือ
ลิตร/100ไมล) และอัตราการสิน
้ เปลืองเฉลีย
่ 2 ในหนวย กม./ลิตร (หรือ
ไมล/ลิตร)
ขอมูล
อัตราการสิน
้ เปลืองเฉลีย
่ 1 และ 2 จะแสดงหลังจากเปดการจุด
ระเบิด และหลังจากรถวิง่ ไป 100 เมตร
F01472-03
58
กดปุม SET สัน
้
เมนูตอไปบนหนาจอ
กดปุม
MODE สัน
้
โหมดแสดงผลขอมูลถัดไปบนหนาจอ
แผงหนาปด 7
7.17
เมนู อัตราการสิ้นเปลืองเฉลี่ย 2/การบริการ
–
กดปุม SET จนกระทัง่ เมนูทต
ี่ องการแสดงบนหนาจอ
เมนูนแ
ี้ สดงปริมาณการใชงานเฉลีย
่ 2 กม./ลิตร (หรือไมล/ลิตร) และระยะ
ทางกอนเขารับบริการครัง้ ตอไป
ขอมูล
อัตราการสิน
้ เปลืองเฉลีย
่ 2 จะแสดงหลังจากเปดการจุดระเบิด และ
หลังจากรถวิง่ ไป 100 เมตร
F01472-04
กดปุม SET สัน
้
เมนูตอไปบนหนาจอ
กดปุม
MODE สัน
้
โหมดแสดงผลขอมูลถัดไปบนหนาจอ
59
7 แผงหนาปด
7.18
เมนู การบริการ/พิสัย
–
กดปุม SET จนกระทัง่ เมนูทต
ี่ องการแสดงบนหนาจอ
เมนูนแ
ี้ สดงระยะทางกอนเขารับบริการครัง้ ตอไปและพิสย
ั
ขอมูล
พิสย
ั การขับจะขึน
้ อยูกบ
ั อัตราการสิน
้ เปลืองเฉลีย
่ และประมาณเชือ
้
เพลิงในถังนํา้ มัน
พิสย
ั จะแสดงหลังจากเปดการจุดระเบิด และหลังจากรถวิง่ ไป 100
เมตร
F01472-05
60
กดปุม SET สัน
้
เมนูตอไปบนหนาจอ
กดปุม
MODE สัน
้
โหมดแสดงผลขอมูลถัดไปบนหนาจอ
แผงหนาปด 7
7.19
เมนู พิสัย/เวลาขับ
–
กดปุม SET จนกระทัง่ เมนูทต
ี่ องการแสดงบนหนาจอ
เมนูนแ
ี้ สดงพิสย
ั และเวลาขับ
ขอมูล
พิสย
ั การขับจะขึน
้ อยูกบ
ั อัตราการสิน
้ เปลืองเฉลีย
่ และประมาณเชือ
้
เพลิงในถังนํา้ มัน
พิสย
ั จะแสดงหลังจากเปดการจุดระเบิด และหลังจากรถวิง่ ไป 100
เมตร
F01472-06
7.20
กดปุม SET สัน
้
เมนูตอไปบนหนาจอ
กดปุม
MODE สัน
้
โหมดแสดงผลขอมูลถัดไปบนหนาจอ
ตั้งคากิโลเมตรหรือไมล
ขอมูล
ตัง้ คาตามประเทศ
หากเปลีย
่ นแปลงหนวย คา ODO จะยังคงอยูและจะถูงแปลงใหสอดคลองกับหนวยทีต
่ งั้ ไว
เงื่อนไข
มอเตอรไซคจอดนิง่
61
7 แผงหนาปด
–
กดปุม MODE จนกระทัง่ หนาตาง ODO ในหนาจอปรากฏขึน
้
–
กดปุม MODE นาน 5 วินาที
หนาจอเปลีย
่ นจาก km/h เปน mph หรือจาก mph เปน km/h
ขอมูล
สามารถตัง้ หนวยไดในหนาตาง ODO ทุกเมนูเมือ
่ กดปุม
MODE คางไว
F01473-01
62
แผงหนาปด 7
7.21
ตั้งเวลา
ขอมูล
รูปแบบเวลาตัง้ แสดงเปน 24 ชม.
ตองตัง้ เวลาหากมีการถอดแบตเตอรี่ 12 V ออกจากรถหรือถอดฟวส
เงื่อนไข
มอเตอรไซคจอดนิง่
–
กดปุม MODE จนกระทัง่ หนาตาง ODO ในหนาจอปรากฏขึน
้
–
กดปุม MODE และ SET นาน 5 - 10 วินาที
เวลาเริม
่ กระพริบ
ขอมูล
สามารถตัง้ เวลาไดในหนาตาง ODO ในทุกเมนู โดยกดปุม
MODE และ SET คางไว
F01474-10
–
ตัง้ ชัว
่ โมงดวยปุม MODE
–
ตัง้ นาทีดวยปุม SET
–
กดปุม MODE และปุม SET พรอมกัน
จะใชและบันทึกเวลาทีต
่ งั้ คาไว
63
7 แผงหนาปด
7.22
ตั้งคารอบเกียร RPM1
เงื่อนไข
มอเตอรไซคจอดนิง่
ODO > 1000 km (621 mi)
–
กดปุม MODE จนกระทัง่ หนาตาง TRIP 1 ในหนาจอปรากฏขึน
้
–
กดปุม MODE นาน 5 วินาที
หนาตาง RPM1 ปรากฏขึน
้
ขอมูล
หนาตาง RPM1 ปรากฏขึน
้ ในหนาตาง TRIP 1 ในทุกเมนู
เมือ
่ กดปุม MODE คางไว
RPM1 เปนรอบหมุนทีไ
่ ฟเปลีย
่ นเกียรเริม
่ ติดและกระพริบ
สามารถตัง้ รอบหมุนไดทล
ี ะ 50
สามารถตัง้ คารอบเกียร RPM1 ไดถงึ สูงสุด 50 รอบตอนาที
ตํา่ กวารอบเกียร RPM2
F01475-01
–
ตัง้ คารอบหมุนดวยปุม MODE และปุม SET
ขอมูล
ปุม MODE จะเพิม
่ คา
ปุม SET จะลดคา
–
64
กดปุม MODE และปุม SET พรอมกัน
แผงหนาปด 7
หนาตาง RPM1 จะหายไป รอบเกียรทต
ี่ งั้ ไว RPM1 จะถูกบันทึก
และใช
7.23
ตั้งคารอบเกียร RPM2
เงื่อนไข
มอเตอรไซคจอดนิง่
ODO > 1000 km (621 mi)
–
กดปุม MODE จนกระทัง่ หนาตาง TRIP 2 ในหนาจอปรากฏขึน
้
–
กดปุม MODE นาน 5 วินาที
หนาตาง RPM2 ปรากฏขึน
้
ขอมูล
หนาตาง RPM2 ปรากฏขึน
้ ในหนาตาง TRIP 2 ในทุกเมนู
เมือ
่ กดปุม MODE คางไว
RPM2 เปนรอบหมุนทีไ
่ ฟเปลีย
่ นเกียรสองสวาง
สามารถตัง้ รอบหมุนไดทล
ี ะ 50
สามารถตัง้ คารอบเกียร RPM2 ไดตงั้ แตอยางตํา่ 50 รอบตอ
นาที สูงกวารอบเกียร RPM1
F01475-02
–
ตัง้ คารอบหมุนดวยปุม MODE และปุม SET
65
7 แผงหนาปด
ขอมูล
ปุม MODE จะเพิม
่ คา
ปุม SET จะลดคา
–
กดปุม MODE และปุม SET พรอมกัน
หนาตาง RPM2 จะหายไป รอบเกียรทต
ี่ งั้ ไว RPM2 จะถูกบันทึก
และใช
66
การเริ่มใชงาน 8
8.1
คําแนะนําในการเริ่มตนใชงาน
อันตราย
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
ผูขบ
ั ขีซ
่ งึ่ มีคณ
ุ สมบัตไ
ิ มพรอมในการขับขีก
่ อใหเกิดอันตรายตอตนเองและผูอน
ื่
–
ไมขบ
ั รถหากทานไดดม
ื่ เครือ
่ งดืม
่ ทีม
่ แ
ี อลกอฮอล เสพยาเสพติด หรือใชยารักษาโรคบางประเภททีท
่ าํ ใหไมสามารถ
ขับรถบนทองถนนได
–
ไมขบ
ั รถหากทานไมพรอมทางรางกายและจิตใจ
คําเตือน
อันตรายตอการบาดเจ็บ
การไมใชชด
ุ ปองกันหรือชุดปองกันชํารุด จะเปนการเพิม
่ ความเสีย
่ งดานความปลอดภัย
–
สวมใสชด
ุ ปองกันทีเ่ หมาะสม เชน หมวกกันน็อค, รองเทา, ถุงมือ และกางเกงขายาว พรอมเสือ
้ นอกและเกราะ
ปองกัน
–
สวมใสชด
ุ ปองกันทีอ
่ ยูในสภาพดีและไดมาตรฐานตามขอกําหนดกฎหมายเสมอ
คําเตือน
อันตรายตอการลม
ดอกยางของลอหนาและลอหลังทีแ
่ ตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมในการขับ
ดอกยางทีแ
่ ตกตางกันอาจทําใหควบคุมรถไดยาก
–
ตรวจสอบใหใชดอกยางลอหนาและลอหลังทีเ่ หมือนกัน
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
–
ยางและลอทีไ
่ มไดรบ
ั อนุญาตหรือไมแนะนําจะมีผลตอพฤติกรรมในการขับ
ใชเฉพาะยางและลอที่ KTM อนุญาตและแนะนํา ซึง่ มีดช
ั นีความเร็วทีถ
่ ก
ู ตอง
67
8 การเริ่มใชงาน
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
ยางใหมมค
ี ณ
ุ สมบัตย
ิ ด
ึ เกาะพืน
้ ผิวลดลง
ดอกยางของยางใหมไมหยาบ
–
ขับขีด
่ วยยางใหมในลักษณะทีใ
่ ชความเร็วปานกลางอยางระมัดระวัง และขับโดยเอียงซายขวาสลับกัน
ชวงเริม
่ ขับขีด
่ วยอะไหลใหม
200 กม.
ขอมูล
โปรดคํานึงถึงเสียงทีด
่ งั มากจากการใชรถ ซึง่ อาจเปนการรบกวนผูอน
ื่
–
กรุณาตรวจสอบใหแนใจวามีการตรวจสอบกอนซือ
้ โดยศูนยซอมของ KTM ทีไ
่ ดรบ
ั อนุญาต
มีใบรับรองการสงสินคาและเอกสารการบริการ & การรับประกันแนบมาดวยเมือ
่ สงมอบรถ
–
กรุณาอานคูมอ
ื การใชงานทัง้ หมดกอนเริม
่ ตนขับขีค
่ รัง้ แรก
–
ศึกษาอุปกรณใชงานใหเขาใจ
–
ขับขีแ
่ ละทําความคุนเคยกับรถจักรยานยนตภายในพืน
้ ทีท
่ เี่ หมาะสม กอนออกเริม
่ ขับขีบ
่ นทองถนน ขับขีช
่ าทีส
่ ด
ุ เทาทีท
่ าํ ได
เพือ
่ ใหไดความรูสก
ึ ของรถจักรยานยนตมากขึน
้
–
จับแฮนดบารดวยมือทัง้ สองขางขณะขับขี่ และวางเทาทัง้ สองขางบนทีว
่ างเทา
–
รันอิน (
68
หนา 69)
การเริ่มใชงาน 8
8.2
–
รันอิน
ในระหวางการรันอิน หามขับรถดวยรอบหมุนเครือ
่ งยนตเกินคาทีร่ ะบุไว
เกณฑกาํ หนด
รอบหมุนเครือ
่ งยนตสงู สุด
7,500 รอบ/นาที
ในครัง้ แรกที:่ 1,000 กม.
ขอมูล
ในระหวางการรันอิน ไฟเปลีย
่ นเกียรจะถูกปรับเปนคาทีก
่ าํ หนดและไมสามารถเปลีย
่ นแปลงได
–
หลีกเลีย
่ งการขับขีซ
่ งึ่ เรงเครือ
่ งยนตเต็มที!่
8.3
โหลดรถ
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
นํา้ หนักและการรับนํา้ หนักของเพลาสงผลกระทบตอการขับขี่
คํานวณนํา้ หนักรวมไดดงั นี:้ นํา้ หนักรถจักรยานยนตเมือ
่ มีนาํ้ มันเชือ
้ เพลิงเต็มถัง ผูขบ
ั ขีแ
่ ละผูซอนทาย รวมเสือ
้ ผา
พรอมหมวกกันน็อคปองกันและสัมภาระ
–
หามใหมน
ี าํ้ หนักรวมเกินนํา้ หนักสูงสุดและเกินการรับนํา้ หนักของเพลาทีอ
่ นุญาต
69
8 การเริ่มใชงาน
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ การติดตัง้ ประเปาสัมภาระหรือกระเปาทีต
่ ด
ิ ตัง้ บนถังนํา้ มันเชือ
้ เพลิงอยางไมเหมาะสมสง
ผลกระทบตอสมรรถนะในการขับขี่
–
ติดตัง้ ประเปาสัมภาระหรือกระเปาทีต
่ ด
ิ ตัง้ บนถังนํา้ มันเชือ
้ เพลิงใหถก
ู ตองตามคําแนะนําของผูผลิต
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
–
กระเปาสัมภาระจะไดรบ
ั ความเสียหายเมือ
่ รับนํา้ หนักมากเกินไป
ปฏิบต
ั ต
ิ ามคําแนะนําของผูผลิตเกีย
่ วกับนํา้ หนักบรรทุกสูงสุดในกรณีทม
ี่ ป
ี ระเปาสัมภาระติดตัง้ อยู
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
การบรรทุกสัมภาระไมแนนหนาสงผลกระทบตอการมองเห็น
หากไฟทายถูกบดบังจะทําใหผใ
ู ชรถใชถนนคนอืน
่ ไมสามารถมองเห็นรถของทานไดโดยเฉพาะในทีม
่ ด
ื
–
ตรวจสอบการยึดกระเปาสัมภาระอยางสมํา่ เสมอ
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
–
การบรรทุกสิง่ ของทีม
่ ค
ี วามสูงสงผลกระทบตอลักษณะการขับขีแ
่ ละเพิม
่ ระยะเบรก
ปรับความเร็วใหเหมาะสมกับการบรรทุก
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
–
70
การบรรทุกสัมภาระไมแนนหนาสงผลกระทบตอการขับขี่
ตรวจสอบการยึดกระเปาสัมภาระอยางสมํา่ เสมอ
การเริ่มใชงาน 8
–
หากตองการนําสัมภาระไปดวย ใหตรวจสอบความแนนหนาของสัมภาระ หากเปนไปไดใหบรรทุกตรงกลางและจัดนํา้ หนัก
ใหสมดุลระหวางลอหนาและลอหลัง
–
ใหสอดคลองกับนํา้ หนักรวมสูงสุดทีอ
่ นุญาตและนํา้ หนักบรรทุกสูงสุดของเพลา
เกณฑกาํ หนด
นํา้ หนักรวมทีอ
่ นุญาตสูงสุด
335 กก.
นํา้ หนักบรรทุกสูงสุดของเพลาหนา
125 กก.
โหลดตามแกนทีอ
่ นุญาตสูงสุด ดานหลัง
210 กก.
71
9 คําแนะนําในการขับ
9.1
งานตรวจสอบและงานดูแลรักษากอนการเริ่มตนใชงานแตละครั้ง
ขอมูล
กอนการขับทุกครัง้ ใหตรวจสภาพรถและความปลอดภัยในการจราจร
เมือ
่ ใชงาน รถจะตองอยูในสภาพทีพ
่ รอมทางเทคนิค
H02217-01
72
–
ตรวจสอบระดับนํา้ มันเครือ
่ ง(
–
ตรวจสอบระดับนํา้ มันเบรคของเบรคลอหนา (
หนา 120)
–
ตรวจสอบระดับนํา้ มันเบรกของเบรกลอหลัง (
หนา 125)
–
ตรวจสอบจานเบรคของเบรคลอหนา (
หนา 124)
–
ตรวจสอบจานเบรคของเบรคลอหลัง (
หนา 129)
หนา 200)
–
ตรวจสอบการทํางานของระบบเบรค
–
ตรวจสอบระดับนํา้ ยาหลอเย็น (
หนา 183)
–
ตรวจสอบความสกปรกของโซ (
หนา 105)
–
ตรวจสอบความตึงของโซ (
–
ตรวจสอบสภาพยาง (
–
ตรวจสอบแรงดันลมยาง (
–
ตรวจสอบการตัง้ คาและความงายในการเขาถึงอุปกรณใชงาน
–
ตรวจสอบการทํางานของระบบไฟฟา
–
ตรวจสอบความแนนหนาของสัมภาระ
–
นัง่ บนรถมอเตอรไซคและตรวจสอบตําแหนงของกระจกมองหลัง
หนา 107)
หนา 150)
หนา 152)
คําแนะนําในการขับ 9
–
9.2
ตรวจสอบปริมาณเชือ
้ เพลิง
ขั้นตอนสตารท
อันตราย
อันตรายจากพิษ
ไอเสียเปนพิษและอาจทําใหหมดสติหรือเสียชีวต
ิ ได
–
โปรดระบายอากาศใหเพียงพอเสมอในขณะทีเ่ ครือ
่ งยนตทาํ งาน
–
ใชเครือ
่ งดูดทีเ่ หมาะสมเมือ
่ ปลอยใหเครือ
่ งยนตทาํ งานในหองทีป
่ ด
ระวัง
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ อะไหลอเิ ล็กทรอนิกสและอุปกรณดานความปลอดภัยจะไดรบ
ั ความเสียหายหาก
แบตเตอรีม
่ ป
ี ระจุตาํ่ หรือปราศจากแบตเตอรี่ 12 V
–
ไมขบ
ั ขีร่ ถจักรยานหากแบตเตอรี่ 12 V มีประจุตาํ่ หรือปราศจากแบตเตอรี่ 12 V
คําแนะนํา
ความเสียหายตอเครื่องยนต อากาศทีไ
่ มผานการกรองสงผลกระทบตอความทนทานของเครือ
่ งยนต
หากไมมต
ี ว
ั กรองอากาศ ฝุนและสิง่ สกปรกจะแทรกเขาไปในตัวเครือ
่ งยนตได
–
ไมใชรถโดยปราศจากตัวกรองอากาศ
คําแนะนํา
ความเสียหายตอเครื่องยนต รอบหมุนทีส
่ งู ขณะเครือ
่ งยนตเย็นตัวสงผลตออายุการใชงานของเครือ
่ งยนต
–
ขับขีเ่ พือ
่ อุนเครือ
่ งยนตโดยรักษาใหมค
ี วามเร็วรอบเครือ
่ งยนตตาํ่ เสมอ
73
9 คําแนะนําในการขับ
–
ปลดล็อคพวงมาลัย (
–
หนา 32)
นัง่ บนรถ ปลดขาตัง้ และใชเทาดันจนสุดหรือโยกไปดานบน
–
กดสวิตชหยุดฉุกเฉินใหอยูในตําแหนง
–
เปดการจุดระเบิด โดยหมุนกุญแจรถไปยัง ตําแหนง
หลังจากเปดการจุดระเบิด จะไดยน
ิ เสียงการทํางานของปมเชือ
้
เพลิง 2 วินาที พรอมกันนัน
้ จะมีการตรวจสอบการทํางานของ
อุปกรณ Combi
B00782-10
–
เขาเกียรในตําแหนงเกียรวาง
แสงไฟแสดงสถานะเกียรวางสีเขียว N สองสวาง
(KTM 200 Duke BR)
ไฟสัญญาณเตือน ABS จะติดและดับหลังจากออกตัว
–
กด ปุมสตารท
ขอมูล
กดปุมสตารทไฟฟา หลังจากการตรวจสอบการทํางานของ
อุปกรณ Combi สิน
้ สุดแลวเทานัน
้
หามเรงขณะสตารท
สตารทตอเนือ
่ งสูงสุด 5 วินาที รอ 5 วินาทีกอนพยายามสตาร
ทครัง้ ตอไป
มอเตอรไซคคน
ั นีม
้ รี ะบบสตารทแบบปลอดภัย สามารถสตารท
เครือ
่ งยนตไดตอเมือ
่ เขาเกียรวาง หรือกําคลัตชขณะเขาเกียร
เทานัน
้ หากคุณเขาเกียรขณะทีข
่ าตัง้ พับออกและปลอยคัน
คลัตช เครือ
่ งยนตจะดับ
74
คําแนะนําในการขับ 9
9.3
–
ออกตัว
กําคลัตช เขาเกียร 1 คอยๆ ปลอยคันคลัตชพรอมกับคอยๆ เหยียบคันเรง
คําแนะนํา
หากเครือ
่ งยนตจะดับขณะออกตัว ใหกาํ คลัตชและกดปุมสตารทไฟฟาเทานัน
้ ไมจาํ เปนตองเขาเกียรวาง
9.4
การสตารท การขับ
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
การเปลีย
่ นโหลดกระทันหันอาจทําใหเสียหลัก
–
หลีกเลีย
่ งการเปลีย
่ นแปลงการโหลดและการเบรกอยางกระทันหัน
–
ปรับใชความเร็วใหเหมาะสมตามสภาพถนน
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
เครือ
่ งยนตหมุนมากเกินไป
–
การเปลีย
่ นเกียรเปนเกียรตาํ่ ขณะทีค
่ วามเร็วรอบเครือ
่ งยนตสงู ทําใหลอหลังล็อกตัวและ
ขณะทีค
่ วามเร็วรอบเครือ
่ งยนตสงู หามเปลีย
่ นเปนเกียรตาํ่
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
–
ตําแหนงสวิตชกญ
ุ แจทีไ
่ มถก
ู ตองกอใหเกิดการทํางานของฟงกชน
ั่ ทีไ
่ มถก
ู ตอง
ไมเปลีย
่ นแปลงตําแหนงกุญแจในขณะขับขี่
75
9 คําแนะนําในการขับ
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
จราจร
–
การปรับตัง้ อุปกรณในระหวางการขับขีเ่ ปนการเบีย
่ งเบนความสนใจจากสภาพการ
ดําเนินการปรับตัง้ อุปกรณขณะทีร่ ถจอดอยู
คําเตือน
อันตรายตอการบาดเจ็บ
ผูโดยสารซอนทายอาจตกจากรถจักรยานยนตได หากประพฤติผด
ิ วิธี
–
ตรวจสอบใหแนใจวาผูโดยสารนัง่ อยูบนเบาะนัง่ ซอนทายอยางถูกตองโดยทีแ
่ ทนวางเทาผูซอนทายและจับยึดทีผ
่ ู
ขับขีห
่ รือทีจ
่ บ
ั ไวเแนน
–
ปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎระเบียบขอบังคับเกีย
่ วกับอายุขน
ั้ ตํา่ สําหรับผูซอนทายในประเทศของทาน
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
–
การขับขีซ
่ งึ่ ปราศจากความระมัดระวังกอใหเกิดความเสีย
่ งสูง
ปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎจราจรและขับขีอ
่ ยางระมัดระวังเพือ
่ ใหสามารถรับมือกับอันตรายทีอ
่ าจเกิดขึน
้ ไดอยางทันทวงที
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
–
76
ยางเย็นมีคณ
ุ สมบัตย
ิ ด
ึ เกาะพืน
้ ผิวลดลง
ขับขีอ
่ ยางระมัดระวังดวยความเร็วปานกลางสําหรับการเดินทางกิโลเมตรแรก ๆ จนกระทัง่ ยางถึงอุณหภูมท
ิ าํ งาน
คําแนะนําในการขับ 9
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
ยางใหมมค
ี ณ
ุ สมบัตย
ิ ด
ึ เกาะพืน
้ ผิวลดลง
ดอกยางของยางใหมไมหยาบ
–
ขับขีด
่ วยยางใหมในลักษณะทีใ
่ ชความเร็วปานกลางอยางระมัดระวัง และขับโดยเอียงซายขวาสลับกัน
ชวงเริม
่ ขับขีด
่ วยอะไหลใหม
200 กม.
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
–
การบรรทุกสัมภาระไมแนนหนาสงผลกระทบตอการขับขี่
ตรวจสอบการยึดกระเปาสัมภาระอยางสมํา่ เสมอ
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
–
หากรถลมอาจสรางความเสียหายแกรถยนตมากกวาทีเ่ ห็น
หลังจากทีร่ ถลม ใหตรวจสอบรถกอนใชงาน
คําแนะนํา
ความเสียหายตอเครื่องยนต เครือ
่ งยนตทรี่ อนเกินพิกด
ั จะไดรบ
ั ความเสียหาย
–
ใหจอดรถใหถก
ู หลักกฎจราจรและดับเครือ
่ งยนตในทันทีหากมีการเตือนอุณหภูมห
ิ มอนํา้
–
ปลอยใหเครือ
่ งยนตและระบบระบายความรอนเย็นตัวลง
–
ตรวจสอบรวมทัง้ แกไขระดับนํา้ ยาหลอเย็นเมือ
่ ระบบระบายความรอนเย็นตัวลง
77
9 คําแนะนําในการขับ
ขอมูล
หากเกิดเสียงผิดปกติซงึ่ ไมใชเสียงจากการทํางานทัว
่ ไป ใหหยุดรถทันทีอยางถูกตองตามกฎ จราจร ดับเครือ
่ งยนต และ
ติดตอศูนยบริการทีไ
่ ดรบ
ั การรับรองจาก KTM
–
สามารถเปลีย
่ นไปยังเกียรทส
ี่ งู กวาได เมือ
่ สถานการณเอือ
้ อํานวย
(ความชัน สภาพการขับขี่ ฯลฯ)
–
ปลอยคันเรงพรอมกับกําคลัตช เขาเกียรถด
ั ไป ปลอยคันคลัตชและบิด
คันเรง
ขอมูล
ดูตาํ แหนงของเกียรจากภาพ ตําแหนงเกียรวางและเดินรอบ
เบาอยูระหวางเกียร 1 และ 2 เกียร 1 สําหรับการออกตัวหรือ
ขับขึน
้ เนินเขา
อุณหภูมใ
ิ นการทํางานพรอมเมือ
่ ขีดบนหนาจออุณหภูมต
ิ ด
ิ 4
ขีด
401950-11
78
–
บิดคันเรงเทาทีเ่ ครือ
่ งยนตสามารถทํางานได - การบิดคันเรงกระทัน
หันสงผลใหปริมาณการใชเชือ
้ เพลิงเพิม
่ ขึน
้ บิดคันเรงเทาทีส
่ ภาพถนน
และสภาพอากาศเอือ
้ อํานวยเทานัน
้ โดยเฉพาะเมือ
่ เขาโคง ไมควร
เปลีย
่ นเกียร และใชความระมัดระวังเมือ
่ บิดคันเรง
–
ในการลดเกียร หากจําเปนใหเบรกพรอมกับปลอยคันเรง
–
กําคลัตชและลดเกียร คอยๆ ปลอยคันคลัตชและบิดคันเรงหรือเปลีย
่ น
เกียรอก
ี ครัง้
–
ดับเครือ
่ งยนต หากมีความเร็วรอบเบาเปนเวลานานหรือหยุดนิง่
คําแนะนําในการขับ 9
–
9.5
หากไฟแสดงสถานะการทํางานผิดปกติ เริม
่ เปดสวางในขณะขับขี่
ใหหยุดรถทันทีอยางถูกตองตามกฎจราจร ดับเครือ
่ งยนต และติดตอ
ศูนยบริการทีไ
่ ดรบ
ั การรับรองจาก KTM
เบรกลดความเร็ว
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
–
ความชืน
้ และสิง่ สกปรกสงผลกระทบตอระบบเบรก
เบรกเบา ๆ หลายครัง้ โดยใชความระมัดระวัง เพือ
่ ทําใหผาเบรกและจานเบรกแหงปราศจากสิง่ สกปรก
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
–
จุดกดทีม
่ ล
ี ก
ั ษณะนุมของเบรกหนาหรือหลังชวยลดแรงกระแทกซึง่ เกิดจากการเบรก
ตรวจสอบระบบเบรกและพักการขับขี่ จนกวาจะแกปญหาได (อูชางทีไ
่ ดรบ
ั มอบอํานาจจาก KTM ของคุณยินดีทจ
ี่ ะ
ชวยเหลือคุณ)
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
ระบบเบรกจะไมทาํ งานหากมีความรอนสูงเกินไป
หากไมปลอยแปนเบรกเทา ผาเบรกสึกหรออยางตอเนือ
่ ง
–
ใหยกเทาออกจากคันเบรกเทาหากไมตองการเบรก
79
9 คําแนะนําในการขับ
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
–
นํา้ หนักรวมทีเ่ พิม
่ ขึน
้ สงผลใหระยะเบรกเพิม
่ ขึน
้
คํานึงถึงระยะเบรกเมือ
่ ขับขีโ่ ดยมีผซ
ู อนทายหรือบรรทุกกระเปาเดินทาง
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
–
เกลือโรยถนนมีผลตอระบบเบรก
เบรกเบา ๆ หลายครัง้ โดยใชความระมัดระวัง เพือ
่ ทําใหผาเบรกและจานเบรกปราศจากเกลือ
(200 Duke EU/AR, ASEAN/CO/MY/PH)
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
–
การเบรกแรงจนเกินไปสงผลใหลอล็อกตัวได
ปรับวิธก
ี ารเบรกใหเหมาะสมกับสถานการณการขับขีแ
่ ละสภาพถนน
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
–
ลอหลังอาจถูกบล็อกเนือ
่ งจากแรงเบรกของเครือ
่ งยนต
ใหดงึ คลัทชเมือ
่ ตองการเบรกฉุกเฉินหรือเบรกเต็มที่ หรือเบรกบนพืน
้ ทีล
่ น
ื่
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
–
–
80
บนพืน
้ ทีเ่ อียงหรือลาดดานขาง เวลาหนวงทีเ่ ปนไปไดสงู สุดจะลดลง
หากเปนไปไดใหเลิกขัน
้ ตอนการเบรกกอนหัวโคง
ในการเบรก ใหปลอยคันเรง เบรกลอหนาและเบรกลอหลังพรอมกัน
คําแนะนําในการขับ 9
–
หากมีการขับบนทางทีม
่ ท
ี ราย เปยกนํา้ ฝน หรือทางทีล
่ น
ื่ ใหใชเบรกลอหลังเปนสวนใหญ
–
เปลีย
่ นไปใชเกียรทต
ี่ าํ่ กวาเพือ
่ ใหสอดคลองกับความเร็ว
–
ขับขีล
่ งเนินลาดชันทีม
่ รี ะยะทางยาวโดยอาศัยการเบรกจากเครือ
่ งยนต เปลีย
่ นไปใชเกียรตาํ่ ลงหนึง่ ถึงสองเกียร แตไม
ตองเรงเครือ
่ งยนต ชวยใหใชเบรกนอยลงและระบบเบรกไมรอนสูงเกินไปนัก
(KTM 200 Duke BR)
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
–
ABS อาจสงผลใหระยะเบรกเพิม
่ ขึน
้ ในบางสถานการณ
ปรับวิธก
ี ารเบรกใหเหมาะสมกับสถานการณการขับขีแ
่ ละสภาพถนน
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
–
ลอหลังอาจถูกบล็อกเนือ
่ งจากแรงเบรกของเครือ
่ งยนต
ใหดงึ คลัทชเมือ
่ ตองการเบรกฉุกเฉินหรือเบรกเต็มที่ หรือเบรกบนพืน
้ ทีล
่ น
ื่
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
แรงเบรกทีม
่ ากเกินไปสงผลใหลอหลังบล็อค
ABS ควบคุมเฉพาะลอหนา
–
–
เบรกหลังอยางระมัดระวังตามสถานการณการขับขี่
ในการเบรก ใหปลอยคันเรง เบรกลอหนาและเบรกลอหลังพรอมกัน
81
9 คําแนะนําในการขับ
ขอมูล
ระบบเบรก ABS สงผลใหแรงเบรกของลอหนาสามารถเบรกหยุดฉุกเฉินไดอยางเต็มรูปแบบแมบนพืน
้ ผิวทีม
่ ี
การยึดเกาะตํา่ เชน ทราย พืน
้ ผิวทีเ่ ปยกหรือลืน
่ โดยไรความเสีย
่ งในการล็อกตัวของลอ
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
–
บนพืน
้ ทีเ่ อียงหรือลาดดานขาง เวลาหนวงทีเ่ ปนไปไดสงู สุดจะลดลง
หากเปนไปไดใหเลิกขัน
้ ตอนการเบรกกอนหัวโคง
–
เปลีย
่ นไปใชเกียรทต
ี่ าํ่ กวาเพือ
่ ใหสอดคลองกับความเร็ว
–
ขับขีล
่ งเนินลาดชันทีม
่ รี ะยะทางยาวโดยอาศัยการเบรกจากเครือ
่ งยนต เปลีย
่ นไปใชเกียรตาํ่ ลงหนึง่ ถึงสองเกียร แตไม
ตองเรงเครือ
่ งยนต ชวยใหใชเบรกนอยลงและระบบเบรกไมรอนสูงเกินไปนัก
9.6
หยุด จอด
คําเตือน
อันตรายตอการบาดเจ็บ
82
การใชรถโดยผูทไ
ี่ มรบ
ั อนุญาตกอใหเกิดอันตรายตอตนเองและผูอน
ื่
–
หามปลอยเครือ
่ งยนตตด
ิ ทิง้ ไวโดยทีท
่ านไมไดอยูดแ
ู ลในบริเวณดังกลาว
–
ล็อกรถเพือ
่ ปองกันการใชจากผูทไ
ี่ มไดอนุญาต
–
ล็อกแฮนดบงั คับเลีย
้ วและถอดกุญแจออกเมือ
่ ทานจอดรถทิง้ ไว
คําแนะนําในการขับ 9
คําเตือน
แผลไฟไหม ชิน
้ สวนของรถบางชิน
้ จะมีความรอนมากขณะใชงาน
–
หามสัมผัสชิน
้ สวนใด ๆ เชน ระบบไอเสีย หมอนํา้ เครือ
่ งยนต โชคอัพ หรือระบบเบรกกอนทีอ
่ ะไหลดงั กลาวจะเย็น
ตัวลงอยางสมบูรณ
–
ปลอยใหชน
ิ้ สวนอะไหลเย็นตัวลงกอนเริม
่ ดําเนินงานใด ๆ ทีต
่ ว
ั รถ
คําแนะนํา
ความเสียหายของวัสดุ
วิธก
ี ารจอดทีผ
่ ด
ิ สรางความเสียหายตอรถ
หากรถไหลหรือลมจะทําใหเกิดความเสียหายรุนแรงได
ชิน
้ สวนสําหรับตัง้ รถสามารถรับไดเฉพาะนํา้ หนักของรถเทานัน
้
–
จอดรถบนพืน
้ ทีแ
่ ข็งและราบ
–
ตรวจสอบไมใหมค
ี นนัง่ บนรถเมือ
่ จอดรถบนขาตัง้
คําแนะนํา
อันตรายตอการเกิดเพลิงไหม อะไหลสวนประกอบของรถยนตทม
ี่ ค
ี วามรอนกอใหเกิดความเสีย
่ งตอการเกิดเพลิงไหมและการ
ระเบิด
–
ไมจอดรถไวใกลวต
ั ถุไวไฟหรือไวตอการเกิดระเบิด
–
ปลอยใหเย็นรถกอนปดคลุมตัวรถ
–
เบรครถมอเตอรไซค
–
เขาเกียรในตําแหนงเกียรวาง
–
ปดการจุดระเบิด โดยหมุนกุญแจรถไปยัง ตําแหนง
83
9 คําแนะนําในการขับ
ขอมูล
หากดับเครือ
่ งยนตดวยสวิตชหยุดฉุกเฉินและปลอยปลอยใหกญ
ุ แจอยูในตําแหนงเปดการจุดระเบิด จะยังมีการจาย
ไฟใหกบ
ั โหลดสวนใหญ และใชแบตเตอรี่ 12 V จนหมด ดังนัน
้ ใหดบ
ั เครือ
่ งยนตโดยใชกญ
ุ แจปดการจุดระเบิด
เสมอ ปุมหยุดฉุกเฉินมีไวสาํ หรับสถานการณฉก
ุ เฉินเทานัน
้
–
จอดมอเตอรไซคบนพืน
้ ทีแ
่ ข็ง
–
ใชเทาดันขาตัง้ ดานขางไปดานหนาจนสุดเพือ
่ ตัง้ รถ
–
ล็อคแฮนดบาร (
9.7
หนา 31)
การขนสง
คําแนะนํา
อันตรายตอความเสียหาย
–
รถทีจ
่ อดไวอาจไหลหรือลม
จอดรถบนพืน
้ ทีแ
่ ข็งและราบ
คําแนะนํา
อันตรายตอการเกิดเพลิงไหม อะไหลสวนประกอบของรถยนตทม
ี่ ค
ี วามรอนกอใหเกิดความเสีย
่ งตอการเกิดเพลิงไหมและการ
ระเบิด
–
ไมจอดรถไวใกลวต
ั ถุไวไฟหรือไวตอการเกิดระเบิด
–
ปลอยใหเย็นรถกอนปดคลุมตัวรถ
84
คําแนะนําในการขับ 9
–
ดับเครือ
่ งยนตและดึงกุญแจรถออก
–
ยึดมอเตอรไซคดวยเข็มขัดยึดหรืออุปกรณยด
ึ ทีเ่ หมาะสมอืน
่ ๆ เพือ
่ ไม
ใหลมหรือเลือ
่ นไหล
401448-01
9.8
เติมนํ้ามัน
อันตราย
อันตรายตอการเกิดเพลิงไหม นํา้ มันเชือ
้ เพลิงไวตอการติดไฟ
นํา้ มันเชือ
้ เพลิงในถังนํา้ มันจะขยายตัวตามอุณหภูมท
ิ เี่ พิม
่ และลนออกได
–
หามเติมนํา้ มันเชือ
้ เพลิงในบริเวณใกลแหลงกําเนิดประกายไฟหรือบุหรีท
่ ต
ี่ ด
ิ ไฟ
–
ดับเครือ
่ งขณะเติมนํา้ มันเชือ
้ เพลิง
–
ตรวจสอบไมใหนาํ้ มันเชือ
้ เพลิงกระฉอกออก โดยเฉพาะบนชิน
้ สวนรถทีร่ อน
–
เช็ดนํา้ มันเชือ
้ เพลิงทีก
่ ระฉอกออกในทันที
–
ตรวจสอบขอมูลการเติมนํา้ มันเชือ
้ เพลิง
85
9 คําแนะนําในการขับ
คําเตือน
อันตรายจากพิษ
นํา้ มันเชือ
้ เพลิงเปนพิษและอันตรายตอสุขภาพ
–
ปองกันไมใหนาํ้ มันเชือ
้ เพลิงสัมผัสผิว เขาตา หรือเปอนเสือ
้ ผา
–
พบแพทยในทันทีทม
ี่ ก
ี ารกลืนกินนํา้ มันเชือ
้ เพลิง
–
หามสูดไอนํา้ มันเขาจมูก
–
ลางผิวบริเวณทีม
่ ก
ี ารสัมผัสออกทันทีดวยนํา้ ในปริมาณมาก
–
หากนํา้ มันเชือ
้ เพลิงเขาตา ใหใชนาํ้ สะอาดลางออกใหหมดและพบแพทยในทันที
–
เปลีย
่ นเสือ
้ ผาทีเ่ ปอนนํา้ มันเชือ
้ เพลิง
คําแนะนํา
ความเสียหายของวัสดุ
นํา้ มันเชือ
้ เพลิงคุณภาพตํา่ สงผลใหตว
ั กรองนํา้ มันเชือ
้ เพลิงสึกหรอกอนเวลาอันควร
ในบางประเทศและบางภูมภ
ิ าค คุณภาพและความสะอาดของนํา้ มันเชือ
้ เพลิงอาจไมเพียงพอ ทําใหเกิดปญหาในระบบนํา้ มัน
เชือ
้ เพลิง
–
เติมนํา้ มันเชือ
้ เพลิงทีส
่ ะอาดไดมาตรฐานทีก
่ าํ หนดเทานัน
้ (อูชางทีไ
่ ดรบ
ั มอบอํานาจจาก KTM ของคุณยินดีทจ
ี่ ะชวยเหลือ
คุณ)
คําแนะนํา
อันตรายตอสิ่งแวดลอม
–
86
การจัดการกับนํา้ มันเชือ
้ เพลิงทีไ
่ มถก
ู ตองเปนอันตรายตอสิง่ แวดลอม
หามเทนํา้ มันเชือ
้ เพลิงลงในนํา้ บนพืน
้ ดิน หรือในแหลงนํา้
คําแนะนําในการขับ 9
–
ดับเครือ
่ งยนต
–
เปดฝาปดถังนํา้ มันเชือ
้ เพลิง (
–
เติมนํา้ มันเชือ
้ เพลิงในถังนํา้ มันถึงระดับสูงสุดทีข
่ อบดานลาง
ตัวชวยการกรอก
ปริมาณนํา้ มันเชือ
้ เพลิง
รวมประมาณ
หนา 32)
11 ล.
B00719-10
ปริมาณนํา้ มันเชือ
้ เพลิง
รวมประมาณ
–
ปดฝาปดถังนํา้ มันเชือ
้ เพลิง (
1 ของ
นํา้ มันซุปเปอรไร
สารตะกัว
่ (ROZ
95) ( หนา 237)
(200 Duke EU/AR,
ASEAN/CO/MY/PH)
นํา้ มันซุปเปอร ไร
สารตะกัว
่ ประเภท
C (ROZ 95/RON
95/PON 91)
( หนา 237) (KTM
200 Duke BR)
หนา 35)
87
10 แผนการบริการ
10.1
ขอมูลเพิ่มเติม
การปฏิบต
ั งิ านอืน
่ ๆ ทัง้ หมดนอกเหนือจากนีท
้ เี่ ปนผลติดตามมาจากงานบังคับ หรือเปนงานทีแ
่ นะนํา จะตองมีการสัง่ ใหทาํ เปน
พิเศษเทานัน
้ และมีคาใชจายเพิม
่ เติม
ขึน
้ อยูกบ
ั สภาพการขับขีใ
่ นแตละพืน
้ ที่ ระยะการเขารับบริการอาจแตกตางกันไปในประเทศของคุณ
ในระหวางการพัฒนาดานเทคนิค ระยะการเขารับบริการและขอบเขตของกาใหบริการอาจเปลีย
่ นแปลงไป แผนการบริการทีถ
่ ก
ู
ตองมีอยูใน KTM Dealer.net ผูจาํ หนายของ KTM ทีไ
่ ดรบ
ั อนุญาตยินดีใหคาํ แนะนําแกคณ
ุ
10.2
งานบังคับ
ทุก ๆ 24 เดือน
ทุก ๆ 12 เดือน
alle 15,000 กม.
alle 7,500 กม.
nach 1,000 กม.
อานสือ
่ บันทึกขอผิดพลาดดวยเครือ
่ งมือวิเคราะหของ KTM
○
●
●
●
●
ตรวจสอบการทํางานของระบบไฟฟา
○
●
●
●
●
เปลีย
่ นกรองนํา้ มันเครือ
่ งและตะแกรงกรองนํา้ มันเครือ
่ ง ทําความสะอาดตะแกรงกรองนํา้ มัน
เครือ
่ ง ( หนา 201)
○
●
●
●
●
ตรวจสอบดิสกเบรก (
○
●
●
●
●
หนา 119)
ตรวจสอบจานเบรคของเบรคลอหนา (
หนา 124)
○
●
●
●
●
ตรวจสอบจานเบรคของเบรคลอหลัง (
หนา 129)
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
ตรวจสอบความเสียหายและความหนาแนนของสายเบรค
88
แผนการบริการ 10
ทุก ๆ 24 เดือน
ทุก ๆ 12 เดือน
alle 15,000 กม.
alle 7,500 กม.
nach 1,000 กม.
ตรวจสอบระดับนํา้ มันเบรคของเบรคลอหนา (
หนา 120)
○
●
●
●
ตรวจสอบระดับนํา้ มันเบรกของเบรกลอหลัง (
หนา 125)
○
●
●
●
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
●
●
ตรวจสอบสภาพยาง (
หนา 150)
ตรวจสอบแรงดันลมยาง (
หนา 152)
ตรวจสอบความหนาแนนของโชคและตะเกียบ
ทําความสะอาดปลอกกันฝุนของขาตะเกียบ (
ตรวจสอบโซ ลอโซ และเฟองโซ (
ตรวจสอบความตึงของโซ (
หนา 99)
หนา 112)
หนา 107)
ตรวจสอบระดับนํา้ ยาหลอเย็น (
หนา 183)
ตรวจสอบฟงกชน
ั ของระบบระบายอากาศหมอนํา้
เปลีย
่ นกรองอากาศ ทําความสะอาดกลองกรองอากาศ
ตรวจสอบความเสียหายของสาย Bowden การวางสายไมใหงอ และดูการตัง้ คา
○
●
●
●
●
ตรวจสอบความเสียหายและการวางสายไมใหงอของสายเคเบิล
○
●
●
●
●
ตรวจสอบระยะหลวมวาลว เปลีย
่ นหัวเทียน
เปลีย
่ นนํา้ มันเบรกของเบรกลอหนา
●
●
89
10 แผนการบริการ
ทุก ๆ 24 เดือน
ทุก ๆ 12 เดือน
alle 15,000 กม.
alle 7,500 กม.
nach 1,000 กม.
●
เปลีย
่ นนํา้ มันเบรกของเบรกลอหลัง
ตรวจสอบระยะหลวมของแบริง่ หัวควบคุม
○
●
●
ตรวจสอบการตัง้ คาไฟหนา (
○
●
●
การตรวจขัน
้ ทาย: ดําเนินการตรวจสอบความปลอดภัยในการขับขีแ
่ ละทําการทดลองขับ
○
●
อาน สือ
่ บันทึกขอผิดพลาดดวยเครือ
่ งมือวิเคราะหของ KTM หลังจากการทดลองขับ
○
รีเซ็ตหนาจอแสดงชวงเวลาบริการ
ดําเนินการรายการบริการใน KTM Dealer.net
○
ชวงหางหนึง่ ครัง้
●
ชวงหางเปนระยะๆ
90
หนา 176)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
แผนการบริการ 10
10.3
งานแนะนํา
ทุก ๆ 48 เดือน
ทุก ๆ 12 เดือน
alle 30,000 กม.
alle 7,500 กม.
nach 1,000 กม.
ตรวจสอบเฟรม
●
ตรวจสอบแขนสวิง
●
ตรวจสอบระยะหลวมของแบริง่ แขนสวิง
●
●
ตรวจสอบระยะหลวมของแบริง่ ลอ
●
●
●
●
ตรวจสอบสารปองกันการแข็งตัว
เปลีย
่ นนํา้ ยาหลอเย็น (
○
●
●
หนา 192)
กําจัดทอระบายใหวาง
○
●
●
●
●
ตรวจสอบการขาด ความหนาแนนและการวางทีถ
่ ก
ู ตองของทอทัง้ หมด (เชน ทอสงนํา้ มันเชือ
้ เพลง
ทอทําความเย็น ทอระบายอากาศ ทอกําจัดของเสีย ...) และปลอก
○
●
●
●
●
หลอลืน
่ ชิน
้ สวนทัง้ หมดทีเ่ คลือ
่ นไหวได (เชน ขาตัง้ แฮนด โซ ...) และตรวจสอบความไหลลืน
่
○
●
●
●
●
ตรวจสอบวา มีการติดตัง้ สกรูและน็อตทีเ่ กีย
่ วของกับความปลอดภัยและเขาถึงไดงายไวในตําแหนง
การติดตัง้ อยางแนนหนาหรือไม
○
●
●
●
●
○
ชวงหางหนึง่ ครัง้
●
ชวงหางเปนระยะๆ
91
11 กําหนดคาเพลารถ
11.1
ตั้งคาสตรัทปรับเกลียวของโชค
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
–
การเปลีย
่ นแปลงการปรับตัง้ เพลารถอาจทําใหพฤติกรรมในการขับเปลีย
่ นแปลงไปมาก
หลังจากการเปลีย
่ นแปลง ใหขบ
ั กอนชา ๆ เพือ
่ ดูพฤติกรรมในการขับ
ขอมูล
สตรัทปรับเกลียวเปนตัวกําหนดจุดเริม
่ ตนของการทํางานของสปริงทีโ่ ชค
การปรับสตรัทปรับเกลียวจะมีความเหมาะสม หากปรับตามนํา้ หนักผูขบ
ั ทีอ
่ าจมีสม
ั ภาระและผูซอนทาย และชวยสราง
สมดุลระหวางการใชงานและเสถียรภาพ
–
ปรับสตรัทปรับเกลียวดวยการใชประแจเลือ
่ นในชุดเครือ
่ งมือประจํารถ
หมุนแหวนปรับ
1
เกณฑกาํ หนด
สตรัทปรับเกลียว
มาตรฐาน
3 คลิก
นํา้ หนักใชงานเต็มที่
6 คลิก
ประแจเลือ
่ น โชค (90529077000)
E01170-10
92
สวนตอขยายสําหรับประแจตะขอ (90129099025)
กําหนดคาเพลารถ 11
ขอมูล
สามารถตัง้ สตรัทปรับเกลียวได 10 ตําแหนง
11.2
ตั้งคาคันเกียร
ขอมูล
ชวงปรับคันเกียรมรี ะยะจํากัด
93
11 กําหนดคาเพลารถ
–
คลายนอต
–
ปรับคันเกียรดวยการหมุนแกนเกียร
1
2
เกณฑกาํ หนด
ชวงการปรับ
A แกนเกียร
110 … 122 มม.
ขอมูล
ทําการปรับทัง้ สองดานใหเทากัน
จะตองขันลงไปในแบริง่ อยางนอย 5 เกลียว
–
ตรวจสอบมุมการปรับ
B
เกณฑกาํ หนด
มุมการปรับ
ปรับคันเกียร
B แกนเกียร การ
–
หมุนนอต
90°
1 ใหแนน
ขอมูล
แบริง่ ของแกนเกียรจะตองอยูตรงกลางตัวล็อกน็อตและตรงกัน
เพือ
่ ใหปลอกแบริง่ เคลือ
่ นไหวไดอส
ิ ระ
S00667-10
–
94
ตรวจสอบการทํางานและความงายในการเขาถึงคันเกียร
งานบริการ เพลา 12
12.1
ใชอุปกรณยก ยกจักรยานยนตขึ้นทางดานหลัง
คําแนะนํา
อันตรายตอความเสียหาย
–
รถทีจ
่ อดไวอาจไหลหรือลม
จอดรถบนพืน
้ ทีแ
่ ข็งและราบ
–
ประกอบติดตัง้ หัวรับของอุปกรณยก
–
ใสตว
ั อะแดปเตอรเขาไปในอุปกรณยก
อะแด็ปเตอรรองรับ (61029955244)
อุปกรณยกลอหลัง (69329955000)
–
วางรถจักรยานยนตใหอยูในแนวตัง้ จัดอุปกรณยกเขาทีก
่ ามปูลอและ
อะแด็ปเตอร แลวยกรถจักรยานยนตขน
ึ้
402346-01
12.2
ยกมอเตอรไซคลงจากเครื่องยก ดานหลัง
คําแนะนํา
อันตรายตอความเสียหาย
–
รถทีจ
่ อดไวอาจไหลหรือลม
จอดรถบนพืน
้ ทีแ
่ ข็งและราบ
95
12 งานบริการ เพลา
–
ปองกันการลมของมอเตอรไซค
–
ถอดเครือ
่ งยกดานหลังออก ยกรถขึน
้ ดวยขาตัง้
–
ถอดชุดบูชออก
1
402029-10
12.3
ยกรถจักรยานยนตขึ้นดวยเครื่องยกดานหนา
คําแนะนํา
อันตรายตอความเสียหาย
–
รถทีจ
่ อดไวอาจไหลหรือลม
จอดรถบนพืน
้ ทีแ
่ ข็งและราบ
งานเตรียม
– ใชอป
ุ กรณยก ยกจักรยานยนตขน
ึ้ ทางดานหลัง (
96
หนา 95)
งานบริการ เพลา 12
เงื่อนไข
– ถอดฝาครอบ
1 ออก
E01171-10
–
จัดแฮนดบารใหหน
ั ตรงไปดานหนา จัดตําแหนงของเครือ
่ งยก
โบลทรองรับ (69329965030)
อุปกรณสาํ หรับยกลอหนา ขนาดใหญ (69329965100)
ขอมูล
ยกมอเตอรไซคดานหลังขึน
้ กอนเสมอ
402345-01
–
ยกรถจักรยานยนตขน
ึ้ ดานหนา
97
12 งานบริการ เพลา
12.4
ยกมอเตอรไซคลงจากเครื่องยกดานหนา
คําแนะนํา
อันตรายตอความเสียหาย
–
รถทีจ
่ อดไวอาจไหลหรือลม
จอดรถบนพืน
้ ทีแ
่ ข็งและราบ
งานหลัก
– ปองกันการลมของมอเตอรไซค
–
402777-01
98
ถอดเครือ
่ งยกดานหนาออก
งานบริการ เพลา 12
–
ประกอบฝาครอบ
1
E01171-10
งานที่ปฏิบัติเพิ่มภายหลัง
– ยกมอเตอรไซคลงจากเครือ
่ งยก ดานหลัง (
12.5
หนา 95)
ทําความสะอาดปลอกกันฝุนของขาตะเกียบ
งานเตรียม
– ใชอป
ุ กรณยก ยกจักรยานยนตขน
ึ้ ทางดานหลัง (
–
ยกรถจักรยานยนตขน
ึ้ ดวยเครือ
่ งยกดานหนา (
หนา 95)
หนา 96)
99
12 งานบริการ เพลา
งานหลัก
– เลือ
่ นฝาครอบ
–
1 ทีต่ ะเกียบโชคทัง้ สองลง
เลือ
่ นปลอกกันฝุน 2 ทีต
่ ะเกียบโชคทัง้ สองลง
ขอมูล
ปลอกกันฝุนเปนตัวปองกันทอภายในตะเกียบใหปราศจากฝุน
และคราบสกปรก เมือ
่ ใชเปนเวลานานอาจทําใหมส
ี งิ่ สกปรก
สะสมใตปลอกกันฝุนได หากไมกาํ จัดสิง่ สกปรกออก อาจทํา
ใหแหวนกันนํา้ มันรัว
่ ทีอ
่ ยูดานหลังรัว
่ ได
E01190-10
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
ลดแรงเบรกลง
–
–
กําจัดนํา้ มันและจาระบีออกจากจานเบรกใหหมด
–
ทําความสะอาดจานเบรกดวยสารทําความสะอาดเบรก
เมือ
่ จําเปน
ทําความสะอาดและหลอลืน
่ ปลอกกันฝุนและทอภายในตะเกียบทีต
่ ะเกีย
บโชคทัง้ สอง
สเปรยนาํ้ มันอเนกประสงค (
100
นํา้ มันหรือจาระบีบนจานเบรก
–
ดันปลอกกันฝุน
–
กําจัดนํา้ มันเครือ
่ งสวนเกิน
–
เลือ
่ นฝาครอบ
หนา 241)
2 ทีต่ ะเกียบโชคทัง้ สองกลับคืนสูตาํ แหนงติดตัง้
1 ทีต่ ะเกียบโชคทัง้ สองขึน้
งานบริการ เพลา 12
12.6
งานเก็บ
– ยกมอเตอรไซคลงจากเครือ
่ งยกดานหนา (
หนา 98)
–
ยกมอเตอรไซคลงจากเครือ
่ งยก ดานหลัง (
หนา 95)
–
เสียบกุญแจรถในกุญแจเบาะนัง่
–
ยกเบาะนัง่ ดานหลังขึน
้ เลือ
่ นไปในทิศทางทายรถ จากนัน
้ ถอดออก
ดานบน
–
ดึงกุญแจรถออกจากกุญแจเบาะนัง่
ถอดเบาะนั่งซอนทายออก
1 และหมุนตามเข็มนาฬิกา
H01991-10
101
12 งานบริการ เพลา
12.7
ประกอบเบาะนั่งซอนทาย
–
เกาะตะขอ
เขากับเบาะนัง่ ของคนนัง่ ซอนทายในฐานรองรับเบาะ
นัง่
ทีโ่ ครง ปลอยลงดานหลัง และดันไปขางหนา
1
2
–
ดันเบาะนัง่ ซอนทายลงและล็อคเขา
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ หากประกอบไมถก
ู ตอง อาจ
ทําใหเบาะนัง่ หลุดออกจากล็อคได
–
H01992-01
–
12.8
หลังการติดตัง้ แลวใหตรวจสอบวามีการล็อคเบรกอยาง
ถูกตองและไมสามารถดึงขึน
้ ได
จากนัน
้ ตรวจสอบวาประกอบเบาะนัง่ ซอนทายถูกตองหรือไม
ถอดเบาะคนขับออก
งานที่ปฏิบัติกอนหนา
– ถอดเบาะนัง่ ซอนทายออก (
102
หนา 101)
งานบริการ เพลา 12
งานหลัก
– ถอดสกรู
–
1 ออก
ยกเบาะนัง่ ผูขบ
ั ขีข
่ น
ึ้ ทางดานหลัง ดึงไปทางดานหลัง และยกขึน
้ เพือ
่
ถอดออก
E01181-10
103
12 งานบริการ เพลา
12.9
ประกอบเบาะคนขับ
งานหลัก
– แขวนเบาะนัง่ ผูขบ
ั ขีใ
่ นบริเวณ
–
ประกอบสกรู
A และลดลงทางดานหลัง
1 เขาไปและขันใหแนน
เกณฑกาํ หนด
สกรู เบาะนัง่
–
M6
จากนัน
้ ตรวจสอบวาประกอบเบาะนัง่ ซอนทายถูกตองหรือไม
E01182-10
งานเก็บ
– ประกอบเบาะนัง่ ซอนทาย (
104
10 นิวตัน-เมตร
หนา 102)
งานบริการ เพลา 12
12.10
ตรวจสอบความสกปรกของโซ
–
ตรวจสอบความสกปรกของโซโดยคราว
»
หากโซสกปรกมาก ให
–
ทําความสะอาดโซ (
หนา 105)
400678-01
12.11
ทําความสะอาดโซ
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
–
สารหลอลืน
่ ทีย
่ างรถสงผลใหแรงยึดเกาะบนพืน
้ ถนนลดลง
ทําความสะอาดคราบสารหลอลืน
่ ทีย
่ างรถดวยสารทําความสะอาดทีเ่ หมาะสม
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
นํา้ มันหรือจาระบีบนจานเบรกลดแรงเบรกลง
–
กําจัดนํา้ มันและจาระบีออกจากจานเบรกใหหมด
–
ทําความสะอาดจานเบรกดวยสารทําความสะอาดเบรกเมือ
่ จําเปน
105
12 งานบริการ เพลา
คําแนะนํา
อันตรายตอสิ่งแวดลอม
–
สารทีเ่ ปนปญหาเปนสาเหตุของการทําลายสิง่ แวดลอม
กําจัดนํา้ มัน จาระบี ไสกรอง เชือ
้ เพลิง สารทําความสะอาด นํา้ มันเบรก ฯลฯ ใหถก
ู ตองตามขอกําหนดทีเ่ กีย
่ วของ
ขอมูล
โดยสวนใหญ อายุการใชงานของโซจะขึน
้ อยูกบ
ั การดูแลรักษา
งานเตรียม
– ใชอป
ุ กรณยก ยกจักรยานยนตขน
ึ้ ทางดานหลัง (
หนา 95)
งานหลัก
– ทําความสะอาดโซอยางสมํา่ เสมอ
–
ลางสิง่ สกปรกออกบางสวนดวยการฉีดนํา้ เบาๆ
–
กําจัดเศษนํา้ มันหลอลืน
่ ทีใ
่ ชแลวดวยสารทําความสะอาดโซ
สารทําความสะอาดโซ (
–
400725-01
หนา 241)
ฉีดสเปรยโซหลังจากปลอยใหแหง
สเปรยโซ Street (
หนา 240)
งานเก็บ
– ยกมอเตอรไซคลงจากเครือ
่ งยก ดานหลัง (
106
หนา 95)
งานบริการ เพลา 12
12.12
ตรวจสอบความตึงของโซ
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
แรงตรึงโซทผ
ี่ ด
ิ ทําความเสียหายตอชิน
้ สวนและเปนสาเหตุของอุบต
ั เิ หตุ
หากตรึงโซใหตงึ จนเกินไป โซ เฟองโซ ลอโซ รวมทัง้ แบริง่ ชุดเกียรและลอหลังจะสึกหรอเร็วขึน
้ ชิน
้ สวนบางชิน
้ อาจ
ขาดหรือแตกหักหากรับนํา้ หนักมากเกินไป
หากโซหยอนเกินไป โซอาจหลุดจากเฟองโซหรือลอโซได เปนผลทําใหลอหลังติดขัดหรือเครือ
่ งยนตไดรบ
ั ความเสีย
หาย
–
ตรวจสอบแรงตรึงโซสมํา่ เสมอ
–
ตรึงโซใหตงึ ตามคาทีก
่ าํ หนด
งานเตรียม
– ใชอป
ุ กรณยก ยกจักรยานยนตขน
ึ้ ทางดานหลัง (
หนา 95)
107
12 งานบริการ เพลา
งานหลัก
– เขาเกียรในตําแหนงเกียรวาง
–
ในบริเวณถัดจากบังโซตด
ิ รถ ใหกดโซไปดานบนในทิศทางกามปูลอ
และดูแรงตรึงโซ
A
ขอมูล
สวนบนของโซ
ตองตึง
โซมก
ั จะสึกหรอไมเทากันตลอดเสน ดังนัน
้ ใหทาํ การวัดทีโ่ ซ
ซํา้ หลายๆ จุด
B
การตึงโซ
»
หากความตึงของโซไมตรงตามคาทีก
่ าํ หนด ให
–
–
B00731-10
108
5 … 7 มม.
ตัง้ คาแรงตึงโซ (
หนา 109)
ยกมอเตอรไซคลงจากเครือ
่ งยก ดานหลัง (
หนา 95)
งานบริการ เพลา 12
12.13
ตั้งคาแรงตึงโซ
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
แรงตรึงโซทผ
ี่ ด
ิ ทําความเสียหายตอชิน
้ สวนและเปนสาเหตุของอุบต
ั เิ หตุ
หากตรึงโซใหตงึ จนเกินไป โซ เฟองโซ ลอโซ รวมทัง้ แบริง่ ชุดเกียรและลอหลังจะสึกหรอเร็วขึน
้ ชิน
้ สวนบางชิน
้ อาจ
ขาดหรือแตกหักหากรับนํา้ หนักมากเกินไป
หากโซหยอนเกินไป โซอาจหลุดจากเฟองโซหรือลอโซได เปนผลทําใหลอหลังติดขัดหรือเครือ
่ งยนตไดรบ
ั ความเสีย
หาย
–
ตรวจสอบแรงตรึงโซสมํา่ เสมอ
–
ตรึงโซใหตงึ ตามคาทีก
่ าํ หนด
งานเตรียม
– ใชอป
ุ กรณยก ยกจักรยานยนตขน
ึ้ ทางดานหลัง (
–
ตรวจสอบความตึงของโซ (
หนา 95)
หนา 107)
109
12 งานบริการ เพลา
งานหลัก
(200 Duke EU/AR, ASEAN/CO/MY/PH)
– คลายนอต
–
1
คลายนอต 2
–
ปรับความตึงของโซ โดยหมุนสกรูปรับ
3 ดานซายและขวา
เกณฑกาํ หนด
การตึงโซ
5 … 7 มม.
หมุนเกลียวปรับ
ไปทางซายและขวา โดยใหเครือ
่ งหมายที่
ดานซายและขวาของเครือ
่ งตรึงโซ
อยูตรงตําแหนงจุดอาง
อิงเดิม
วิธน
ี จ
ี้ ะชวยตัง้ ลอหลังใหถก
ู ตอง
3
4
A
ขอมูล
สวนบนของโซตองตึง
โซมก
ั จะสึกหรอไมเทากันตลอดเสน ดังนัน
้ ใหทาํ การตรวจ
สอบการตัง้ คาทีโ่ ซซาํ้ หลายๆ จุด
S00668-10
–
ขันน็อต
–
ตรวจสอบใหแนใจวาเครือ
่ งตรึงโซ
–
ขันน็อต
2 ใหแนน
4 อยูตดิ กับเกลียวปรับ 3
1 ใหแนน
เกณฑกาํ หนด
นอต แกนใส ดานหลัง
110
M14x1.5
90 นิวตัน-เมตร
งานบริการ เพลา 12
(KTM 200 Duke BR)
– คลายนอต
–
1
คลายนอต 2
–
ปรับความตึงของโซ โดยหมุนสกรูปรับ
3 ดานซายและขวา
เกณฑกาํ หนด
การตึงโซ
5 … 7 มม.
หมุนเกลียวปรับ
ไปทางซายและขวา โดยใหเครือ
่ งหมายที่
ดานซายและขวาของเครือ
่ งตรึงโซ
อยูตรงตําแหนงจุดอาง
อิงเดิม
วิธน
ี จ
ี้ ะชวยตัง้ ลอหลังใหถก
ู ตอง
3
4
A
ขอมูล
สวนบนของโซตองตึง
โซมก
ั จะสึกหรอไมเทากันตลอดเสน ดังนัน
้ ใหทาํ การตรวจ
สอบการตัง้ คาทีโ่ ซซาํ้ หลายๆ จุด
S00669-10
–
ขันน็อต
–
ตรวจสอบใหแนใจวาเครือ
่ งตรึงโซ
–
ขันน็อต
2 ใหแนน
1
4 อยูตดิ กับเกลียวปรับ 3
ใหแนน
เกณฑกาํ หนด
นอต แกนใส ดานหลัง
M14x1.5
งานเก็บ
– ยกมอเตอรไซคลงจากเครือ
่ งยก ดานหลัง (
90 นิวตัน-เมตร
หนา 95)
111
12 งานบริการ เพลา
12.14
ตรวจสอบโซ ลอโซ และเฟองโซ
งานเตรียม
– ใชอป
ุ กรณยก ยกจักรยานยนตขน
ึ้ ทางดานหลัง (
หนา 95)
งานหลัก
– ตรวจสอบรอยสึกหรอของลอโซและเฟองโซ
»
หากลอโซหรือเฟองโซสก
ึ ให
–
เปลีย
่ น ชุดขับเคลือ
่ น
ขอมูล
เปลีย
่ นเฟองโซ ลอโซ และโซพรอมกันเทานัน
้
100132-10
112
งานบริการ เพลา 12
–
เขาเกียรในตําแหนงเกียรวาง
–
ดึงทีส
่ วนลางของโซดวยนํา้ หนัก
A ทีแ่ จงไว
เกณฑกาํ หนด
นํา้ หนัก การวัดความสึกหรอ
ของโซ
–
วัดระยะหาง
15 กก.
B ของโซลกู กลิง้ 20 ลูก สวนลางของโซ
ขอมูล
โซมก
ั จะสึกหรอไมเทากันตลอดเสน ดังนัน
้ ใหทาํ การวัดทีโ่ ซ
ซํา้ หลายๆ จุด
ระยะหางสูงสุด
ของลูกกลิง้
โซทงั้ 20 ทีจ
่ ด
ุ ยาวทีส
่ ด
ุ ของโซ
B
»
หากระยะหาง
–
401288-10
301.6 มม.
B มีคาเกินขนาดทีร่ ะบุไว ให
เปลีย
่ น ชุดขับเคลือ
่ น
ขอมูล
เปลีย
่ นลอโซและเฟองโซ หากมีการประกอบโซเสน
ใหมไว
โซใหมจะสึกหรอเร็วหากใชกบ
ั ลอโซหรือเฟองโซที่
เกาและสึก
113
12 งานบริการ เพลา
–
ตรวจสอบความสึกหรอของตัวปองกันโซหลุด
»
ทีต
่ ว
ั ปองกันโซหลุดบริเวณ
สกรู
ได:
C จากทางดานบนสามารถมมองเห็น
1
–
–
เปลีย
่ น ทีป
่ องกันโซเลือ
่ นไถล
ตรวจสอบความแนนหนาในการติดตัง้ ตัวปองกันโซหลุด
E01172-10
งานเก็บ
– ยกมอเตอรไซคลงจากเครือ
่ งยก ดานหลัง (
114
หนา 95)
งานบริการ เพลา 12
12.15
ถอดประกอบกันชนหนา
–
ถอดสกรู
1 ออก
–
ถอดสกรู
2 ออก
–
ถอดกันชนหนาออก
B00770-10
B00771-10
115
12 งานบริการ เพลา
12.16
ประกอบกันชนหนา
–
จัดตําแหนงกันชนหนา ประกอบสกรู
–
ประกอบสกรู
1 แตยงั ไมตองขันใหแนน
B00770-10
2 และขันใหแนน
เกณฑกาํ หนด
สกรู กันชนหนา
–
M6
9 นิวตัน-เมตร
M6
9 นิวตัน-เมตร
หมุนสกรู
1 ใหแนน
เกณฑกาํ หนด
สกรู กันชนหนา
B00771-10
116
งานบริการ เพลา 12
12.17
ถอดบังโคลนดานหนาออก
(200 Duke EU/AR, ASEAN/CO/MY/PH)
– ถอดสกรู
ออก
1
–
ถอดบังโคลนดานหนาและแผงปองกันตะเกียบโชค
2 ออก
E01195-11
(KTM 200 Duke BR)
– ถอดสกรู
ออก
1
–
ถอดบังโคลนดานหนาและแผงปองกันตะเกียบโชค
2 ออก
R05131-11
117
12 งานบริการ เพลา
12.18
ประกอบบังโคลนดานหนาเขา
(200 Duke EU/AR, ASEAN/CO/MY/PH)
– จัดตําแหนงแผงปองกันตะเกียบโชค
1 และบังโคลนดานหนา
–
ประกอบสกรู
2 เขาไปและขันใหแนน
เกณฑกาํ หนด
สกรูบงั โคลนดานหนา
M6
11 นิวตัน-เมตร
E01195-10
(KTM 200 Duke BR)
– จัดตําแหนงแผงปองกันตะเกียบโชค
–
ประกอบสกรู
1 และบังโคลนดานหนา
2 เขาไปและขันใหแนน
เกณฑกาํ หนด
สกรูบงั โคลนดานหนา
R05131-10
118
M6
11 นิวตัน-เมตร
ระบบเบรก 13
13.1
ตรวจสอบดิสกเบรก
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
–
จานเบรกทีไ
่ ดรบ
ั ความเสียหายลดแรงเบรกลง
ตรวจสอบใหมก
ี ารเปลีย
่ นจานเบรกทีส
่ ก
ึ หรอในทันที (อูชางทีไ
่ ดรบ
ั มอบอํานาจจาก KTM ของคุณยินดีทจ
ี่ ะชวย
เหลือคุณ)
–
ตรวจสอบความแกรงของดิสกเบรกดานหนาและดานหลัง บน
ดิสกเบรกหลายๆ จุด
A
ขอมูล
การสึกหรอจะลดความแกรงของจานเบรกในชวงพืน
้ ทีผ
่ ว
ิ
สัมผัส
ของผาเบรก
1
ดิสกเบรค - ขอบเขตของการสึกหรอ
400480-10
»
–
ดานหนา
4.5 มม.
ดานหลัง
3.6 มม.
หากความแกรงของดิสกเบรกมีคาตํา่ กวาคาทีก
่ าํ หนด
–
เปลีย
่ นจานเบรกของเบรกลอหนา
–
เปลีย
่ นจานเบรกของเบรกลอหลัง
ตรวจสอบความเสียหาย รอยแตก และการเปลีย
่ นรูปของดิสกเบรก
ดานหนาและดานหลัง
119
13 ระบบเบรก
»
13.2
หากพบความเสียหาย รอยแตก หรือการเปลีย
่ นรูปของดิสกเบรก
ใหดาํ เนินการดังนี:้
–
เปลีย
่ นจานเบรกของเบรกลอหนา
–
เปลีย
่ นจานเบรกของเบรกลอหลัง
ตรวจสอบระดับนํ้ามันเบรกของเบรกลอหนา
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
ระบบเบรกจะไมทาํ งานหากมีระดับนํา้ มันเบรกไมเพียงพอ
หากระดับนํา้ มันเบรกอยูตาํ่ กวาเครือ
่ งหมาย MIN แสดงวาระบบเบรกรัว
่ หรือผาเบรกสึกหรอ
–
ตรวจสอบระบบเบรกและพักการขับขี่ จนกวาจะแกปญหา (อูชางทีไ
่ ดรบ
ั มอบอํานาจจาก KTM ของคุณยินดีทจ
ี่ ะ
ชวยเหลือคุณ)
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
–
120
นํา้ มันเบรกทีเ่ กาลดแรงเบรก
ตรวจสอบใหเปลีย
่ นนํา้ มันเบรกของเบรกลอหนาและลอหลังใหสอดคลองตามแผนการบริการ (อูชางทีไ
่ ดรบ
ั มอบ
อํานาจจาก KTM ของคุณยินดีทจ
ี่ ะชวยเหลือคุณ)
ระบบเบรก 13
–
จัดตําแหนงของอานเก็บนํา้ มันเบรกทีต
่ ด
ิ ตัง้ อยูกบ
ั แฮนดบารใหอยูใน
แนวนอน
–
ตรวจสอบระดับนํา้ มันเบรกทีก
่ ระจกสอง
»
1
หากระดับนํา้ มันเบรคอยูตาํ่ กวาขีดเครือ
่ งหมาย MIN ให
–
เติมนํา้ มันเบรกของเบรกลอหนา
(
หนา 121)
C00200-10
13.3
เติมนํ้ามันเบรกของเบรกลอหนา
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
ระบบเบรกจะไมทาํ งานหากมีระดับนํา้ มันเบรกไมเพียงพอ
หากระดับนํา้ มันเบรกอยูตาํ่ กวาเครือ
่ งหมาย MIN แสดงวาระบบเบรกรัว
่ หรือผาเบรกสึกหรอ
–
ตรวจสอบระบบเบรกและพักการขับขี่ จนกวาจะแกปญหา (อูชางทีไ
่ ดรบ
ั มอบอํานาจจาก KTM ของคุณยินดีทจ
ี่ ะ
ชวยเหลือคุณ)
121
13 ระบบเบรก
คําเตือน
อาการระคายเคืองที่ผิวหนัง
นํา้ มันเบรกเปนสาเหตุของอาการระคายเคืองทีผ
่ ว
ิ หนัง
–
เก็บนํา้ มันเบรกใหพนจากมือเด็ก
–
โปรดสวมชุดปองกันและแวนนิรภัยทีเ่ หมาะสม
–
ปองกันไมใหนาํ้ มันเบรกสัมผัสผิว เขาตา หรือเปอนเสือ
้ ผา
–
พบแพทยในทันทีทม
ี่ ก
ี ารกลืนกินนํา้ มันเบรก
–
ลางผิวบริเวณทีม
่ ก
ี ารสัมผัสออกดวยนํา้ ในปริมาณมาก
–
หากนํา้ มันเบรกเขาตา ใหใชนาํ้ สะอาดลางออกใหหมดและพบแพทยในทันที
–
เปลีย
่ นเสือ
้ ผาทีเ่ ปอนนํา้ มันเบรก
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
–
นํา้ มันเบรกทีเ่ กาลดแรงเบรก
ตรวจสอบใหเปลีย
่ นนํา้ มันเบรกของเบรกลอหนาและลอหลังใหสอดคลองตามแผนการบริการ (อูชางทีไ
่ ดรบ
ั มอบ
อํานาจจาก KTM ของคุณยินดีทจ
ี่ ะชวยเหลือคุณ)
คําแนะนํา
อันตรายตอสิ่งแวดลอม
–
122
สารทีเ่ ปนปญหาเปนสาเหตุของการทําลายสิง่ แวดลอม
กําจัดนํา้ มัน จาระบี ไสกรอง เชือ
้ เพลิง สารทําความสะอาด นํา้ มันเบรก ฯลฯ ใหถก
ู ตองตามขอกําหนดทีเ่ กีย
่ วของ
ระบบเบรก 13
ขอมูล
หามใชนาํ้ มันเบรก DOT 5 เปนอันขาด เพราะมีสวนผสมของนํา้ มันซิลโิ คนและเจือสีมวงเขม วัสดุซล
ี และสายเบรกไม
เหมาะสําหรับใชงานกับนํา้ มันเบรก DOT 5
ระวังอยาใหนาํ้ มันเบรกสัมผัสกับชิน
้ สวนทีเ่ คลือบสี เนือ
่ งจากนํา้ มันเบรกมีฤทธิท
์ าํ ลายสารเคลือบ
โปรดใชเฉพาะนํา้ มันเบรกทีส
่ ะอาดจากภาชนะทีป
่ ดสนิท
งานเตรียม
– ตรวจสอบจานเบรคของเบรคลอหนา (
หนา 124)
งานหลัก
– จัดตําแหนงของอานเก็บนํา้ มันเบรกทีต
่ ด
ิ ตัง้ อยูกบ
ั แฮนดบารใหอยูใน
แนวนอน
–
ถอดสกรู
–
ถอดฝา
–
1 ออก
2 พรอมเมมเบรน 3 ออก
เติมนํา้ มันเบรกใหไดขนาด A
เกณฑกาํ หนด
ขนาด
C00201-10
A
นํา้ มันเบรก DOT 4 / DOT 5.1 (
–
5 มม.
หนา 238)
จัดตําแหนงฝาปดพรอมเมมเบรน ประกอบสกรูและขันใหแนน
ขอมูล
ใชนาํ้ ลางนํา้ มันเบรกทีล
่ นหรือกระเซ็นออกในทันที
123
13 ระบบเบรก
13.4
ตรวจสอบจานเบรคของเบรคลอหนา
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
–
ผาเบรกทีส
่ ก
ึ หรอลดแรงเบรก
ตรวจสอบใหมก
ี ารเปลีย
่ นผาเบรกทีส
่ ก
ึ หรอในทันที (อูชางทีไ
่ ดรบ
ั มอบอํานาจจาก KTM ของคุณยินดีทจ
ี่ ะชวย
เหลือคุณ)
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
จานเบรกทีไ
่ ดรบ
ั ความเสียหายลดแรงเบรก
หากเปลีย
่ นผาเบรกชาเกินไป ฐานรองผาเบรกจะเสียดสีกบ
ั จานเบรก สงผลใหประสิทธิภาพของเบรกลดลงอยางมาก
และจานเบรกเสียหาย
–
ตรวจเช็คผาเบรกอยางสมํา่ เสมอ
–
ตรวจสอบความหนาในการสึกนอยสุด
ความหนาในการสึกนอยสุด
»
124
เปลีย
่ นผาเบรกของเบรกลอหนา
ตรวจสอบความเสียหายและรอยแตกของจานเบรค
»
B00739-10
≥ 1 มม.
หากมีคานอยกวาความหนาในการสึกนอยสุด
–
–
A
A
หากพบความเสียหายหรือรอยขาด ให
–
เปลีย
่ นผาเบรกของเบรกลอหนา
ระบบเบรก 13
13.5
ตรวจสอบระดับนํ้ามันเบรกของเบรกลอหลัง
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
ระบบเบรกจะไมทาํ งานหากมีระดับนํา้ มันเบรกไมเพียงพอ
หากระดับนํา้ มันเบรกอยูตาํ่ กวาเครือ
่ งหมาย MIN แสดงวาระบบเบรกรัว
่ หรือผาเบรกสึกหรอ
–
ตรวจสอบระบบเบรกและพักการขับขี่ จนกวาจะแกปญหา (อูชางทีไ
่ ดรบ
ั มอบอํานาจจาก KTM ของคุณยินดีทจ
ี่ ะ
ชวยเหลือคุณ)
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
–
นํา้ มันเบรกทีเ่ กาลดแรงเบรก
ตรวจสอบใหเปลีย
่ นนํา้ มันเบรกของเบรกลอหนาและลอหลังใหสอดคลองตามแผนการบริการ (อูชางทีไ
่ ดรบ
ั มอบ
อํานาจจาก KTM ของคุณยินดีทจ
ี่ ะชวยเหลือคุณ)
–
จัดรถใหตงั้ ฉาก
–
ตรวจสอบระดับนํา้ มันเบรกทีถ
่ งั พักนํา้ มันเบรก
»
หากระดับของเหลวถึงขีด MIN
–
1:
เติมนํา้ มันเบรกของเบรกลอหลัง
(
หนา 126)
C00202-10
125
13 ระบบเบรก
13.6
เติมนํ้ามันเบรกของเบรกลอหลัง
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
ระบบเบรกจะไมทาํ งานหากมีระดับนํา้ มันเบรกไมเพียงพอ
หากระดับนํา้ มันเบรกอยูตาํ่ กวาเครือ
่ งหมาย MIN แสดงวาระบบเบรกรัว
่ หรือผาเบรกสึกหรอ
–
ตรวจสอบระบบเบรกและพักการขับขี่ จนกวาจะแกปญหา (อูชางทีไ
่ ดรบ
ั มอบอํานาจจาก KTM ของคุณยินดีทจ
ี่ ะ
ชวยเหลือคุณ)
คําเตือน
อาการระคายเคืองที่ผิวหนัง
126
นํา้ มันเบรกเปนสาเหตุของอาการระคายเคืองทีผ
่ ว
ิ หนัง
–
เก็บนํา้ มันเบรกใหพนจากมือเด็ก
–
โปรดสวมชุดปองกันและแวนนิรภัยทีเ่ หมาะสม
–
ปองกันไมใหนาํ้ มันเบรกสัมผัสผิว เขาตา หรือเปอนเสือ
้ ผา
–
พบแพทยในทันทีทม
ี่ ก
ี ารกลืนกินนํา้ มันเบรก
–
ลางผิวบริเวณทีม
่ ก
ี ารสัมผัสออกดวยนํา้ ในปริมาณมาก
–
หากนํา้ มันเบรกเขาตา ใหใชนาํ้ สะอาดลางออกใหหมดและพบแพทยในทันที
–
เปลีย
่ นเสือ
้ ผาทีเ่ ปอนนํา้ มันเบรก
ระบบเบรก 13
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
–
นํา้ มันเบรกทีเ่ กาลดแรงเบรก
ตรวจสอบใหเปลีย
่ นนํา้ มันเบรกของเบรกลอหนาและลอหลังใหสอดคลองตามแผนการบริการ (อูชางทีไ
่ ดรบ
ั มอบ
อํานาจจาก KTM ของคุณยินดีทจ
ี่ ะชวยเหลือคุณ)
คําแนะนํา
อันตรายตอสิ่งแวดลอม
–
สารทีเ่ ปนปญหาเปนสาเหตุของการทําลายสิง่ แวดลอม
กําจัดนํา้ มัน จาระบี ไสกรอง เชือ
้ เพลิง สารทําความสะอาด นํา้ มันเบรก ฯลฯ ใหถก
ู ตองตามขอกําหนดทีเ่ กีย
่ วของ
ขอมูล
หามใชนาํ้ มันเบรก DOT 5 เปนอันขาด เพราะมีสวนผสมของนํา้ มันซิลโิ คนและเจือสีมวงเขม วัสดุซล
ี และสายเบรกไม
เหมาะสําหรับใชงานกับนํา้ มันเบรก DOT 5
ระวังอยาใหนาํ้ มันเบรกสัมผัสกับชิน
้ สวนทีเ่ คลือบสี เนือ
่ งจากนํา้ มันเบรกมีฤทธิท
์ าํ ลายสารเคลือบ
โปรดใชเฉพาะนํา้ มันเบรกทีส
่ ะอาดจากภาชนะทีป
่ ดสนิท
งานเตรียม
– ตรวจสอบจานเบรคของเบรคลอหลัง (
หนา 129)
127
13 ระบบเบรก
งานหลัก
เงื่อนไข
ฝาเกลียวล็อกเขาแลว
–
ถอดสกรู
1 ออกและปลดล็อกฝาเกลียวออก
H01142-10
–
จัดรถใหตงั้ ฉาก
–
ถอดฝาเกลียว
–
2 พรอมเมมเบรน 3 ออก
เติมนํา้ มันเบรกใหถงึ ขีดเครือ
่ งหมาย A
นํา้ มันเบรก DOT 4 / DOT 5.1 (
–
หนา 238)
ถอดฝาเกลียวพรอมเมมเบรนออก
ขอมูล
C00203-11
128
ใชนาํ้ ลางนํา้ มันเบรกทีล
่ นหรือกระเซ็นออกในทันที
ระบบเบรก 13
เงื่อนไข
ฝาเกลียวล็อกเขาแลว
–
จัดตําแหนงล็อกฝาเกลียว ประกอบสกรู
1 และขันใหแนน
เกณฑกาํ หนด
สกรู ตัวล็อคฝา
ภาชนะสรางสมดุล
เบรกลอหลัง
M5
7 นิวตัน-เมตร
H01142-10
13.7
ตรวจสอบจานเบรคของเบรคลอหลัง
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
–
ผาเบรกทีส
่ ก
ึ หรอลดแรงเบรก
ตรวจสอบใหมก
ี ารเปลีย
่ นผาเบรกทีส
่ ก
ึ หรอในทันที (อูชางทีไ
่ ดรบ
ั มอบอํานาจจาก KTM ของคุณยินดีทจ
ี่ ะชวย
เหลือคุณ)
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
จานเบรกทีไ
่ ดรบ
ั ความเสียหายลดแรงเบรก
หากเปลีย
่ นผาเบรกชาเกินไป ฐานรองผาเบรกจะเสียดสีกบ
ั จานเบรก สงผลใหประสิทธิภาพของเบรกลดลงอยางมาก
และจานเบรกเสียหาย
–
ตรวจเช็คผาเบรกอยางสมํา่ เสมอ
129
13 ระบบเบรก
–
ตรวจสอบความหนาในการสึกนอยสุด
ความหนาในการสึกนอยสุด
»
13.8
เปลีย
่ นผาเบรกของเบรกลอหลัง
ตรวจสอบความเสียหายและรอยแตกของจานเบรค
»
M00006-10
หากพบความเสียหายหรือรอยขาด ให
–
เปลีย
่ นผาเบรกของเบรกลอหลัง
ตรวจสอบระยะวางคันเหยียบที่คันเบรคเทา
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
ระบบเบรกจะไมทาํ งานหากมีความรอนสูงเกินไป
หากคันแปนเบรกเทาไมมรี ะยะหาง ระบบบรกจะสรางแรงดันทีเ่ บรกหลัง
–
130
ปรับระยะหางทีแ
่ ปนเบรกเทาตามขอกําหนด
≥ 1 มม.
หากมีคานอยกวาความหนาในการสึกนอยสุด
–
–
A
A
ระบบเบรก 13
–
ปลดสปริง
–
โยกคันเบรคเทาไปมาระหวางตําแหนงสุดและลูกสูบกระบอกเบรคเทา
และตรวจสอบระยะวางคันเหยียบ
1
A
เกณฑกาํ หนด
ระยะวางคันเหยียบทีค
่ น
ั เบรค
เทา
»
หากไมไดระยะวางคันเหยียบตามคาทีก
่ าํ หนด ให
–
–
3 … 5 มม.
ตัง้ ระยะวางคันเหยียบของคันเบรกเทา
ติดสปริง
(
หนา 132)
1
S00671-10
131
13 ระบบเบรก
13.9
ตั้งระยะวางคันเหยียบของคันเบรกเทา
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
ระบบเบรกจะไมทาํ งานหากมีความรอนสูงเกินไป
หากคันแปนเบรกเทาไมมรี ะยะหาง ระบบบรกจะสรางแรงดันทีเ่ บรกหลัง
–
132
ปรับระยะหางทีแ
่ ปนเบรกเทาตามขอกําหนด
ระบบเบรก 13
–
ปลดสปริง
–
คลายนอต
กําหนด
1
2 และใชสกรู 3 ตัง้ ระยะวางคันเหยียบ A ตามที่
เกณฑกาํ หนด
ระยะวางคันเหยียบทีค
่ น
ั เบรค
เทา
3 … 5 มม.
ขอมูล
ชวงการตัง้ คาจํากัด
–
–
ใชสกรู
3 ดันและขันนอต 2 ใหแนน
ติดสปริง 1
S00672-10
133
14 ลอ ยาง
14.1
ถอดประกอบลอหนา
งานที่ปฏิบัติกอนหนา
– ใชอป
ุ กรณยก ยกจักรยานยนตขน
ึ้ ทางดานหลัง (
–
ยกรถจักรยานยนตขน
ึ้ ดวยเครือ
่ งยกดานหนา (
หนา 95)
หนา 96)
งานหลัก
(200 Duke EU/AR, ASEAN/CO/MY/PH)
– คลายสกรู
ออกสองสามรอบ
–
–
–
1
คลายสกรู 2 ออก
กดทีส
่ กรู 1 เพือ
่ เลือ
่ นแกนใสออกจากขอตะเกียบ
ถอดสกรู 1 ออก
คําเตือน
B00743-10
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
เสียหายลดแรงเบรก
–
–
จานเบรกทีไ
่ ดรบ
ั ความ
ทุกครัง้ ทีใ
่ สลอ ใหใสโดยไมใหจานเบรกไดรบ
ั ความ
เสียหาย
จับลอหนาไว และถอดเพลาเสียบออก ถอดลอหนาออกจาก
ตะเกียบ
ขอมูล
หามกําคันเบรกมือขณะทีไ
่ มมล
ี อหนาประกอบอยู
134
ลอ ยาง 14
(KTM 200 Duke BR)
– ถอดสกรู
ออก และกันชนไปดานขาง
–
1
ถอดสกรู 2 ออกและดึงเซ็นเซอรวด
ั ความเร็วรอบของลอ 3
ออกจากรู
–
คลายสกรู
–
คลายสกรู
–
–
4 ออกสองสามรอบ
5 ออก
กดทีส
่ กรู 4 เพือ
่ เลือ
่ นแกนใสออกจากขอตะเกียบ
ถอดสกรู 4 ออก
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
เสียหายลดแรงเบรก
–
–
B01391-12
จานเบรกทีไ
่ ดรบ
ั ความ
ทุกครัง้ ทีใ
่ สลอ ใหใสโดยไมใหจานเบรกไดรบ
ั ความ
เสียหาย
จับลอหนาไว และถอดเพลาเสียบออก ถอดลอหนาออกจาก
ตะเกียบ
ขอมูล
หามกําคันเบรกมือขณะทีไ
่ มมล
ี อหนาประกอบอยู
135
14 ลอ ยาง
14.2
ประกอบลอหนา
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
136
นํา้ มันหรือจาระบีบนจานเบรกลดแรงเบรกลง
–
กําจัดนํา้ มันและจาระบีออกจากจานเบรกใหหมด
–
ทําความสะอาดจานเบรกดวยสารทําความสะอาดเบรกเมือ
่ จําเปน
ลอ ยาง 14
งานหลัก
(200 Duke EU/AR, ASEAN/CO/MY/PH)
– ถอดบูชรักษาระยะออก
–
ตรวจสอบความเสียหายและการสึกหรอของแบริง่ ลอ
»
หากแบริง่ ลอไดรบ
ั ความเสียหายหรือสึกหรอ ให
–
–
เปลีย
่ นแบริง่ ลอหนา
ทําความสะอาดและหลอลืน
่ แหวนกันรัว
่
บูชรักษาระยะ
จาระบีคณ
ุ ภาพสูง (
–
ประกอบบูชรักษาระยะ
–
ทําความสะอาดสกรู
–
หลอลืน
่ เพลาเสียบ
หนา 240)
2 และเพลาเสียบ
จาระบีคณ
ุ ภาพสูง (
–
1 และพืน้ ผิว A ของ
หนา 240)
ยกลอหนาเขาในตะเกียบ จัดตําแหนงและประกอบเพลาเสียบ
ผาเบรกอยูในตําแหนงทีถ
่ ก
ู ตอง
B00744-10
–
ประกอบสกรู
2 และขันใหแนน
เกณฑกาํ หนด
สกรูเพลาเสียบดาน
หนา
–
M8
26 นิวตัน-เมตร
บีบคันเบรกมือหลายๆ ครัง้ จนกระทัง่ ผาเบรกแนบกับจานเบรกและ
เกิดจุดแรงดันขึน
้
137
14 ลอ ยาง
–
ยกมอเตอรไซคลงจากเครือ
่ งยกดานหนา (
หนา 98)
–
ยกมอเตอรไซคลงจากเครือ
่ งยก ดานหลัง (
หนา 95)
–
กดเบรกลอหนาและดันตะเกียบตานสปริงเขาหลายๆครัง้
–
ขันสกรู
ขาตะเกียบจะปรับใหเขาแนว
3 ใหแนน
เกณฑกาํ หนด
สกรู ขอครอบตะเกียบ
M8
15 นิวตัน-เมตร
(KTM 200 Duke BR)
– ตรวจสอบความเสียหายและการสึกหรอของแบริง่ ลอ
»
หากแบริง่ ลอไดรบ
ั ความเสียหายหรือสึกหรอ ให
–
–
เปลีย
่ นแบริง่ ลอหนา
ทําความสะอาดและหลอลืน
่ แหวนกันรัว
่
บูชรักษาระยะ
จาระบีคณ
ุ ภาพสูง (
B01392-10
138
–
ประกอบบูชรักษาระยะ
หนา 240)
1 และพืน้ ผิว A ของ
ลอ ยาง 14
–
ทําความสะอาดนอตของเพลาเสียบและสกรู
–
จัดตําแหนงลอหนาและประกอบเพลาเสียบ
–
ประกอบสกรู
2
ผาเบรกอยูในตําแหนงทีถ
่ ก
ู ตอง
2 และขันใหแนน
เกณฑกาํ หนด
สกรูเพลาเสียบดาน
หนา
M8
26 นิวตัน-เมตร
–
จัดตําแหนงเซ็นเซอรวด
ั ความเร็วรอบของลอ
–
ประกอบสกรู
3 ในรู
4 และขันใหแนน
เกณฑกาํ หนด
สกรูยด
ึ ตัวสงรอบหมุน
ของลอ
B01391-11
M6
8 นิวตัน-เมตร
–
ประกอบสกรู
–
บีบคันเบรกมือหลายๆ ครัง้ จนกระทัง่ ผาเบรกแนบกับจานเบรกและ
เกิดจุดแรงดันขึน
้
–
ยกมอเตอรไซคลงจากเครือ
่ งยกดานหนา (
–
กดเบรกลอหนาและดันตะเกียบตานสปริงเขาหลายๆครัง้
5 เขาไปและขันใหแนน
หนา 98)
ขาตะเกียบจะปรับใหเขาแนว
–
ขันสกรู
6 ใหแนน
เกณฑกาํ หนด
สกรู ขอครอบตะเกียบ
M8
15 นิวตัน-เมตร
139
14 ลอ ยาง
งานเก็บ
– ยกมอเตอรไซคลงจากเครือ
่ งยก ดานหลัง (
14.3
หนา 95)
ถอดประกอบลอหลัง
งานที่ปฏิบัติกอนหนา
– ใชอป
ุ กรณยก ยกจักรยานยนตขน
ึ้ ทางดานหลัง (
140
หนา 95)
ลอ ยาง 14
งานหลัก
(200 Duke EU/AR, ASEAN/CO/MY/PH)
– ถอดน็อต
และแหวนรองออก
1
–
ถอดเครือ
่ งตรึงโซ
–
ยึดลอหลังใหแนนและดึงแกนใส
โซ
ออก
2 ออก
3 พรอมแหวนและเครือ่ งตรึง
2
–
ดันลอหลังไปดานหนาใหมากทีส
่ ด
ุ เทาทีท
่ าํ ได และถอดโซออก
จากลอโซ
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
เสียหายลดแรงเบรก
–
–
S00673-10
จานเบรกทีไ
่ ดรบ
ั ความ
ทุกครัง้ ทีใ
่ สลอ ใหใสโดยไมใหจานเบรกไดรบ
ั ความ
เสียหาย
ดึงลอหลังไปดานหลังและถอดออกจากแขนสวิง
ขอมูล
หามกดคันเบรกเทาขณะทีไ
่ มมล
ี อหลังประกอบอยู
141
14 ลอ ยาง
(KTM 200 Duke BR)
– ถอดสกรู
ออกและดึงเซ็นเซอรวด
ั ความเร็วรอบของลอ
ออกจากรู
1
–
–
–
2
ถอดน็อต
3 และแหวนรองออก
ถอดเครือ
่ งตรึงโซ 4 ออก
ยึดลอหลังใหแนนและดึงแกนใส
โซ
ออก
5 พรอมแหวนและเครือ่ งตรึง
4
–
ดันลอหลังไปดานหนาใหมากทีส
่ ด
ุ เทาทีท
่ าํ ได และถอดโซออก
จากลอโซ
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
เสียหายลดแรงเบรก
–
–
จานเบรกทีไ
่ ดรบ
ั ความ
ทุกครัง้ ทีใ
่ สลอ ใหใสโดยไมใหจานเบรกไดรบ
ั ความ
เสียหาย
ดึงลอหลังไปดานหลังและถอดออกจากแขนสวิง
S00674-10
ขอมูล
หามกดคันเบรกเทาขณะทีไ
่ มมล
ี อหลังประกอบอยู
142
ลอ ยาง 14
14.4
ประกอบลอหลัง
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
นํา้ มันหรือจาระบีบนจานเบรกลดแรงเบรกลง
–
กําจัดนํา้ มันและจาระบีออกจากจานเบรกใหหมด
–
ทําความสะอาดจานเบรกดวยสารทําความสะอาดเบรกเมือ
่ จําเปน
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
–
หลังจากติดตัง้ ลอหลังแลวจะยังไมมแ
ี รงเบรกทีล
่ อหลัง
เหยียบแปนเบรกหลาย ๆ ครัง้ กอนจนกระทัง่ สัมผัสไดจด
ุ กดแนนกอนเริม
่ ขับขี่
งานหลัก
(200 Duke EU/AR, ASEAN/CO/MY/PH)
– ตรวจสอบยางกันสะเทือนของดุมลอหลัง
(
หนา 148)
143
14 ลอ ยาง
–
ถอดบูชรักษาระยะออก
–
ตรวจสอบความเสียหายและการสึกหรอของแบริง่ ลอ
»
หากแบริง่ ลอไดรบ
ั ความเสียหายหรือสึกหรอ ให
–
–
เปลีย
่ นแบริง่ ลอ ดานหลัง
ทําความสะอาดและหลอลืน
่ แหวนกันรัว
่
บูชรักษาระยะ
จาระบีคณ
ุ ภาพสูง (
S00676-10
1 และพืน้ ผิว A ของ
หนา 240)
–
ประกอบบูชรักษาระยะ
–
ทําความสะอาดและหลอลืน
่ เกลียวของเพลาเสียบและน็อต
จาระบีคณ
ุ ภาพสูง (
–
หนา 240)
ทําความสะอาดแกนใสและหลอลืน
่
จาระบีคณ
ุ ภาพสูง (
หนา 240)
–
ทําความสะอาดจุดจับทีฐ
่ านรองคาลิปเปอรเบรกและแขนสวิง
–
ประกอบยางรับนํา้ หนักและตัวยกลอโซทล
ี่ อหลัง
–
จัดตําแหนงลอหลัง
–
ดันลอหลังไปดานหนาใหมากทีส
่ ด
ุ เทาทีท
่ าํ ได และวางโซลงบนลอ
โซ
ผาเบรกอยูในตําแหนงทีถ
่ ก
ู ตอง
144
ลอ ยาง 14
–
ดึงลอหลังไปดานหลังและประกอบเพลาเสียบ
และเครือ
่ งตรึงโซ
3 พรอมจานลอ
4
เกณฑกาํ หนด
ประกอบเครือ
่ งตรึงโซ
เทากัน
4 ดานซายและขวาใหอยูในตําแหนง
–
ประกอบนอต
–
ตรวจสอบวาเครือ
่ งตรึงโซอยูตด
ิ กับสกรูและขันนอต
2 และแหวนรอง
2 ใหแนน
เกณฑกาํ หนด
เพือ
่ ใหลอหลังอยูในตําแหนงทีถ
่ ก
ู ตอง เครือ
่ งหมายทีเ่ ครือ
่ งตรึง
โซดานซายและขวาจะตองอยูในตําแหนงเดียวกันกับจุดอาง
อิง
B
นอต แกนใส ดานหลัง
M14x1.5
(KTM 200 Duke BR)
– ตรวจสอบยางกันสะเทือนของดุมลอหลัง
90 นิวตัน-เมตร
(
หนา 148)
S00673-11
145
14 ลอ ยาง
–
ตรวจสอบความเสียหายและการสึกหรอของแบริง่ ลอ
»
หากแบริง่ ลอไดรบ
ั ความเสียหายหรือสึกหรอ ให
–
–
เปลีย
่ นแบริง่ ลอ ดานหลัง
ทําความสะอาดและหลอลืน
่ แหวนกันรัว
่
บูชรักษาระยะ
จาระบีคณ
ุ ภาพสูง (
–
S00675-10
หนา 240)
ทําความสะอาดและหลอลืน
่ เกลียวของเพลาเสียบและน็อต
จาระบีคณ
ุ ภาพสูง (
–
1 และพืน้ ผิว A ของ
หนา 240)
ทําความสะอาดแกนใสและหลอลืน
่
จาระบีคณ
ุ ภาพสูง (
หนา 240)
–
ทําความสะอาดจุดจับทีฐ
่ านรองคาลิปเปอรเบรกและแขนสวิง
–
ประกอบยางรับนํา้ หนักและตัวยกลอโซทล
ี่ อหลัง
–
จัดตําแหนงลอหลัง
–
ดันลอหลังไปดานหนาใหมากทีส
่ ด
ุ เทาทีท
่ าํ ได และวางโซลงบนลอ
โซ
ผาเบรกอยูในตําแหนงทีถ
่ ก
ู ตอง
146
ลอ ยาง 14
–
ดึงลอหลังไปดานหลังและประกอบเพลาเสียบ
และเครือ
่ งตรึงโซ
3 พรอมจานลอ
4
เกณฑกาํ หนด
ประกอบเครือ
่ งตรึงโซ
เทากัน
4 ดานซายและขวาใหอยูในตําแหนง
–
ประกอบนอต
–
ดันลอหลังไปขางหนาเพือ
่ ใหเครือ
่ งตรึงโซยด
ึ อยูทส
ี่ ลักเกลียว และ
ขันน็อต
ใหแนน
2 และแหวนรอง
2
เกณฑกาํ หนด
เพือ
่ ใหลอหลังอยูในตําแหนงทีถ
่ ก
ู ตอง เครือ
่ งหมายทีเ่ ครือ
่ งตรึง
โซดานซายและขวาจะตองอยูในตําแหนงเดียวกันกับจุดอาง
อิง
B
นอต แกนใส ดานหลัง
M14x1.5
90 นิวตัน-เมตร
–
จัดตําแหนงเซ็นเซอรวด
ั ความเร็วรอบของลอ
–
ประกอบสกรู
6
5 ในรู
และขันใหแนน
เกณฑกาํ หนด
S00674-11
สกรูยด
ึ ตัวสงรอบหมุน
ของลอ
M6
งานเก็บ
– ยกมอเตอรไซคลงจากเครือ
่ งยก ดานหลัง (
–
ตรวจสอบความตึงของโซ (
8 นิวตัน-เมตร
หนา 95)
หนา 107)
147
14 ลอ ยาง
14.5
ตรวจสอบยางกันสะเทือนของดุมลอหลัง
ขอมูล
กําลังของเครือ
่ งยนตจะถูกสงจากลอโซผานยางกันสะเทือน 6 ตัวไปยังลอหลัง ยางรับนีจ
้ ะเสือ
่ มสภาพระหวางการใช
งาน หากเปลีย
่ นยางกันสะเทือนไมทน
ั เวลา จะเกิดความเสียหายตอตัวยกลอโซและดุมลอหลัง
งานเตรียม
– ใชอป
ุ กรณยก ยกจักรยานยนตขน
ึ้ ทางดานหลัง (
–
ถอดประกอบลอหลัง
งานหลัก
– ตรวจสอบแบริง่
»
148
1
เปลีย
่ นแบริง่ ลอ ดานหลัง
ตรวจสอบความเสียหายและรอยสึกหรอของยางกันสะเทือน
ดุมลอหลัง
»
S00677-10
หนา 140)
หากแบริง่ ไดรบ
ั ความเสียหายหรือสึกหรอ ให
–
–
(
หนา 95)
2 ของ
หากยางกันสะเทือนของดุมลอหลังไดรบ
ั ความเสียหายหรือสึกหรอ
ให:
–
เปลีย
่ นยางกันสะเทือนทัง้ หมดของดุมลอหลัง
ลอ ยาง 14
–
ยกลอหลังขึน
้ ดานบนใหลอโซอยูบนแทนซอมและสอดแกนใสเขาไป
ในดุมลอ
–
ในการตรวจสอบแรงดึง
โซ
A ใหยดึ ลอหลังใหแนนและพยายามหมุนลอ
ขอมูล
แรงดึงจะถูกวัดทีล
่ อโซดานนอก
ระยะหลวมของยางกันสะเทือน
ลอหลัง
S00678-10
»
หากแรงดึง
–
≤ 5 มม.
A มีคาสูงกวาคาทีร่ ะบุไว ให
เปลีย
่ นยางกันสะเทือนทัง้ หมดของดุมลอหลัง
งานเก็บ
– ประกอบลอหลัง
(
หนา 143)
–
ยกมอเตอรไซคลงจากเครือ
่ งยก ดานหลัง (
–
ตรวจสอบความตึงของโซ (
หนา 95)
หนา 107)
149
14 ลอ ยาง
14.6
ตรวจสอบสภาพยาง
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
–
หากยางแตกในระหวางขับขีจ
่ ะสงผลใหไมสามารถควบคุมรถได
ตองเปลีย
่ นยางรถทีไ
่ ดรบ
ั ความเสียหายหรือชํารุดทันที (อูชางทีไ
่ ดรบ
ั มอบอํานาจจาก KTM ของคุณยินดีทจ
ี่ ะชวย
เหลือคุณ)
คําเตือน
อันตรายตอการลม
ดอกยางของลอหนาและลอหลังทีแ
่ ตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมในการขับ
ดอกยางทีแ
่ ตกตางกันอาจทําใหควบคุมรถไดยาก
–
ตรวจสอบใหใชดอกยางลอหนาและลอหลังทีเ่ หมือนกัน
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
–
ยางและลอทีไ
่ มไดรบ
ั อนุญาตหรือไมแนะนําจะมีผลตอพฤติกรรมในการขับ
ใชเฉพาะยางและลอที่ KTM อนุญาตและแนะนํา ซึง่ มีดช
ั นีความเร็วทีถ
่ ก
ู ตอง
ขอมูล
ประเภทยาง สภาพยาง และแรงดันลมยางมีผลตอสภาพการขับรถจักรยานยนต
ยางทีส
่ ก
ึ หรอสงผลทีช
่ ด
ั เจนตอสภาพการขับบนพืน
้ ทีเ่ ปยก
150
ลอ ยาง 14
–
ตรวจสอบรอยตัด การทิม
่ ของวัสดุ และความเสียหายอืน
่ ๆ ของยางลอ
หนาและลอหลัง
»
หากพบรอยตัด การทิม
่ ของวัสดุ และความเสียหายอืน
่ ๆ ทีย
่ างลอ
ลอหนาและลอหลัง ให
–
–
เปลีย
่ นยาง
ตรวจสอบความลึกของยาง
ขอมูล
400602-10
ตรวจสอบความลึกดอกยางตํา่ สุดทีก
่ าํ หนดในแตละประเทศ
ความลึกดอกยางตํา่ สุด
»
หากมีคานอยกวาความลึกดอกยางตํา่ สุด ให
–
–
≥ 2 มม.
เปลีย
่ นยาง
ตรวจสอบอายุยาง
ขอมูล
โดยสวนใหญ วันผลิตยางจะเปนตัวเลขทายสีห
่ ลักของชือ
่
DOT ภายในขอความกํากับยาง เลขสองหลักแรกแสดง
สัปดาหทผ
ี่ ลิตและสองตัวหลังแสดงปทผ
ี่ ลิต
KTM แนะนําใหเปลีย
่ นยางอยางนอยทีส
่ ด
ุ หลังจาก 5 ป ไมวา
สภาพการสึกหรอของยางจะเปนอยางไร
H01144-10
»
หากยางมีอายุเกิน 5 ป ให
151
14 ลอ ยาง
–
14.7
เปลีย
่ นยาง
ตรวจสอบแรงดันลมยาง
ขอมูล
แรงดันลมยางทีต
่ าํ่ เกินไปสงผลเกิดการสึกหรอทีไ
่ มปกติและเกิดความรอนทีส
่ งู เกินไปของยาง
แรงดันลมยางทีถ
่ ก
ู ตองจะชวยเพิม
่ ความสบายในการขับขีแ
่ ละอายุการใชงานของยางสูงสุด
–
ถอดฝาครอบออก
–
ตรวจสอบแรงดันลมยางขณะยางเย็นตัว
แรงดันลมยางเมือ
่ ขับขีค
่ นเดียว
ดานหนา
2.0 บาร
ดานหลัง
2.0 บาร
แรงดันลมยางเมือ
่ มีผซ
ู อนทาย / บรรทุกนํา้ หนักเต็มที่
400695-01
»
152
2.0 บาร
ดานหลัง
2.2 บาร
หากแรงดันลมยางทีว
่ ด
ั ไดไมตรงกับคาทีก
่ าํ หนด:
–
–
ดานหนา
แกไขคาแรงดันลมยางใหถก
ู ตอง
ประกอบฝาครอบ
ระบบไฟฟา 15
15.1
ถอดแบตเตอรี่ 12 V
คําเตือน
อันตรายตอการบาดเจ็บ
นํา้ กรดของแบตเตอรีแ
่ ละกาสแบตเตอรีเ่ ปนสาเหตุใหเกิดการกัดกรอนทีร่ น
ุ แรง
–
เก็บรักษาแบตเตอรี่ 12 V ใหพนมือเด็ก
–
โปรดสวมชุดปองกันและแวนนิรภัยทีเ่ หมาะสม
–
หลีกเลีย
่ งการสัมผัสกับกรดแบตเตอรีแ
่ ละกาซแบตเตอรี่
–
อยูใหหางจากประกายไฟหรือเปลวไฟจากแบตเตอรี่ 12 V
–
ชารจแบตเตอรี่ 12 V ในพืน
้ ทีท
่ ม
ี่ ก
ี ารระบายอากาศทัว
่ ถึงเทานัน
้
–
ลางผิวบริเวณทีม
่ ก
ี ารสัมผัสออกทันทีดวยนํา้ ในปริมาณมาก
–
หากกรดแบตเตอรีห
่ รือแบตเตอรีก
่ าซสัมผัสดวงตา ใหลางดวงตาเปนเวลาอยางนอย 15 นาทีดวยนํา้ สะอาดและรีบ
พบแพทยทน
ั ที
งานที่ปฏิบัติกอนหนา
– ปดการจุดระเบิด โดยหมุนกุญแจรถไปยัง ตําแหนง
–
ถอดเบาะนัง่ ซอนทายออก (
–
ถอดเบาะคนขับออก (
หนา 101)
หนา 102)
153
15 ระบบไฟฟา
งานหลัก
– ดึงทีค
่ รอบขัว
้ ลบ
–
1 กลับ
ถอดสายขัว
้ ลบ 2 ออกจากแบตเตอรี่ 12 V
–
ดึงทีค
่ รอบขัว
้ บวก
E01173-10
–
3 กลับ
ถอดสายขัว
้ บวก 4 ออกจากแบตเตอรี่ 12 V
ถอดยางยึด 5 ออก
–
ถอดแบตเตอรี่ 12 V ออกดานบนออกจากชองใสแบตเตอรี่
–
ขอมูล
E01174-10
154
หามใชมอเตอรไซคเมือ
่ ใชแบตเตอรี่ 12 V จนหมดประจุ หรือ
ไมมแ
ี บตเตอรี่ 12 V โดยเด็ดขาด ในกรณีทงั้ สองอาจทําให
เกิดความเสียหายตอชิน
้ สวนไฟฟาหรืออุปกรณความปลอดภัย
จึงทําใหขาดความปลอดภัยในการขับ
ระบบไฟฟา 15
15.2
ประกอบแบตเตอรี่ 12 V
งานหลัก
– จัดตําแหนงแบตเตอรีใ
่ นชองใสแบตเตอรี่ 12 V
เกณฑกาํ หนด
ขัว
้ แบตเตอรีจ
่ ะตองอยูดานบน
แบตเตอรี่ 12 V (ETZ-9-BS) (
E01174-11
–
ใสยางยึด
–
จัดตําแหนงสายขัว
้ บวก
–
–
–
หนา 226)
1
2 ใสสกรูและขันใหแนน
จัดตําแหนงตัวปดสายขัว
้ บวก 3
จัดตําแหนงสายขัว
้ ลบ 4 ใสสกรูและขันใหแนน
จัดตําแหนงฝาปดขัว
้ ลบ 5
E01173-11
งานเก็บ
– ประกอบเบาะคนขับ (
–
หนา 104)
ประกอบเบาะนัง่ ซอนทาย (
หนา 102)
155
15 ระบบไฟฟา
–
15.3
ตัง้ เวลา (
หนา 63)
ชารจแบตเตอรี่ 12 V
คําเตือน
อันตรายตอการบาดเจ็บ
นํา้ กรดของแบตเตอรีแ
่ ละกาสแบตเตอรีเ่ ปนสาเหตุใหเกิดการกัดกรอนทีร่ น
ุ แรง
–
เก็บรักษาแบตเตอรี่ 12 V ใหพนมือเด็ก
–
โปรดสวมชุดปองกันและแวนนิรภัยทีเ่ หมาะสม
–
หลีกเลีย
่ งการสัมผัสกับกรดแบตเตอรีแ
่ ละกาซแบตเตอรี่
–
อยูใหหางจากประกายไฟหรือเปลวไฟจากแบตเตอรี่ 12 V
–
ชารจแบตเตอรี่ 12 V ในพืน
้ ทีท
่ ม
ี่ ก
ี ารระบายอากาศทัว
่ ถึงเทานัน
้
–
ลางผิวบริเวณทีม
่ ก
ี ารสัมผัสออกทันทีดวยนํา้ ในปริมาณมาก
–
หากกรดแบตเตอรีห
่ รือแบตเตอรีก
่ าซสัมผัสดวงตา ใหลางดวงตาเปนเวลาอยางนอย 15 นาทีดวยนํา้ สะอาดและรีบ
พบแพทยทน
ั ที
คําแนะนํา
อันตรายตอสิ่งแวดลอม
156
แบตเตอรี่ 12 V มีสารทีเ่ ปนอันตรายตอสิง่ แวดลอม
–
หามกําจัดแบตเตอรี่ 12 V ทิง้ ในถังขยะทัว
่ ไป
–
กรุณาสงแบตเตอรี่ 12 V เพือ
่ กําจัดทีจ
่ ด
ุ รับมอบแบตเตอรีท
่ ใ
ี่ ชแลว
ระบบไฟฟา 15
ขอมูล
แบตเตอรี่ 12 V จะสูญเสียพลังงานทุกวัน แมไมมก
ี ารใชงาน
สถานะการชารจและประเภทของการชารจมีความสําคัญตออายุการใชงานของแบตเตอรี่ 12 V เปนอยางมาก
การชารจเร็วดวยกระแสไฟฟาสูงจะสงผลเสียตออายุการใชงาน
หากใชกระแสชารจ แรงดันชารจ หรือเวลาในการชารจเกินคาปกติ จะทําใหอเิ ล็คโทรไลตซม
ึ ผานชัน
้ ปองกันได ทําให
แบตเตอรี่ 12 V สูญเสียความจุ
หากแบตเตอรี่ 12 V หมดเมือ
่ สตารทรถใหชารจแบตเตอรี่ 12 V ทันที
หากปลอยใหแบตเตอรีห
่ มดนานจะทําใหถงึ จุดคลายประจุสงู สุดและเกิดคราบเกลือได แบตเตอรี่ 12 V จะชํารุด
ไมจาํ เปนตองทําการบํารุงรักษาแบตเตอรีแ
่ บตเตอรี่ 12 V ไมจาํ เปนตองตรวจสอบระดับของกรด
งานเตรียม
– ปดการจุดระเบิด โดยหมุนกุญแจรถไปยัง ตําแหนง
–
ถอดเบาะนัง่ ซอนทายออก (
–
ถอดเบาะคนขับออก (
–
ถอดสายขัว
้ ลบออกจากแบตเตอรี่ 12 V เพือ
่ หลีกเลีย
่ งความเสียหายที่
จะเกิดกับระบบไฟฟาของรถ
หนา 101)
หนา 102)
157
15 ระบบไฟฟา
งานหลัก
– ตอเครือ
่ งชารจกับแบตเตอรี่ 12 V เปดเครือ
่ งชารจ
เครือ
่ งชารจแบตเตอรี่ (58429074000)
นอกจากนีเ้ ครือ
่ งชารจนีย
้ งั สามารถใชทดสอบแรงดันไฟฟาวงจรเปด
ความสามารถในการสตารทของแบตเตอรี่ 12 V และเครือ
่ งกําเนิด
ไฟฟาได เครือ
่ งชารจนีช
้ วยใหไมชารจไฟเกินเขาสูแบตเตอรี่ 12 V
ขอมูล
หามถอดฝา
ออกโดยเด็ดขาด
ชารจแบตเตอรี่ 12 V สูงสุด 10 % ของความจุทรี่ ะบุไวบนตัว
เรือนแบตเตอรี่
1
2
–
ปดเครือ
่ งชารจหลังจากการชารจและถอดออกจากแบตเตอรี่ 12 V
เกณฑกาํ หนด
หามใชกระแสชารจ แรงดันชารจและเวลาชารจเกินคาทีก
่ าํ หนด
ชารจแบตเตอรี่ 12 V เปนประจํา
หากไมมก
ี ารใชรถ
M00729-10
–
จัดตําแหนงสายขัว
้ ลบ ประกอบสกรูและขันใหแนน
–
จัดตําแหนงฝาปดขัว
้ ลบ
งานเก็บ
– ประกอบเบาะคนขับ (
–
158
3 เดือน
หนา 104)
ประกอบเบาะนัง่ ซอนทาย (
หนา 102)
ระบบไฟฟา 15
–
15.4
ตัง้ เวลา (
หนา 63)
เปลี่ยนฟวสของ ABS (KTM 200 Duke BR)
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดเพลิงไหม การใชฟวสทไ
ี่ มถก
ู ตองสงผลกระทบตอระบบอิเล็กทรอนิกส
–
ใชเฉพาะฟวสทม
ี่ ค
ี าแอมแปรถก
ู ตองตามขอกําหนดเทานัน
้
–
หามดําเนินการซอมแซมฟวสหรือใชฟวสอน
ื่ แทน
ขอมูล
ฟวสสองตัวสําหรับ ABS อยูใตเบาะนัง่ ซอนทาย ฟวสทงั้ สองตัวนีเ้ ปนฟวสของปมดูดกลับและชุดไฮดรอลิคของ ABS
ฟวสตว
ั ทีส
่ ามของอุปกรณควบคุม ABS อยูภายในกลองฟวส
งานเตรียม
– ปดการจุดระเบิด โดยหมุนกุญแจรถไปยัง ตําแหนง
–
ถอดเบาะนัง่ ซอนทายออก (
หนา 101)
159
15 ระบบไฟฟา
การเปลี่ยนฟวสสําหรับชุดไฮดรอลิคของ ABS
– ถอดฝาครอบและฟวส
ออก
1
ขอมูล
ฟวสทช
ี่ าํ รุดเสียหายมีลวดทีห
่ ก
ั งอ
A
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดเพลิงไหม การใชฟวสทไ
ี่ มถก
ู ตอง
สงผลกระทบตอระบบอิเล็กทรอนิกส
M00018-10
–
–
ใชเฉพาะฟวสทม
ี่ ค
ี าแอมแปรถก
ู ตองตามขอกําหนด
เทานัน
้
–
หามดําเนินการซอมแซมฟวสหรือใชฟวสอน
ื่ แทน
ใสฟวสสาํ รองโดยใชฟวสขนาดทีเ่ ทากัน
ฟวส (75011088015) (
หนา 226)
คําแนะนํา
ใสฟวสสาํ รอง
เปน
–
160
ประกอบฝาครอบ
2 ในกลองฟวสเพือ่ ใหมใี ชงานเมือ่ จํา
ระบบไฟฟา 15
การเปลี่ยนฟวสสําหรับปมดูดกลับ
– ถอดฝาครอบและฟวส
ออก
3
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดเพลิงไหม การใชฟวสทไ
ี่ มถก
ู ตอง
สงผลกระทบตอระบบอิเล็กทรอนิกส
M00018-11
–
–
ใชเฉพาะฟวสทม
ี่ ค
ี าแอมแปรถก
ู ตองตามขอกําหนด
เทานัน
้
–
หามดําเนินการซอมแซมฟวสหรือใชฟวสอน
ื่ แทน
ใสฟวสสาํ รองโดยใชฟวสขนาดทีเ่ ทากัน
ฟวส (90111088025) (
หนา 226)
คําแนะนํา
ใสฟวสสาํ รอง
เปน
–
4 ในกลองฟวสเพือ่ ใหมใี ชงานเมือ่ จํา
ประกอบฝาครอบ
งานเก็บ
– ประกอบเบาะนัง่ ซอนทาย (
หนา 102)
161
15 ระบบไฟฟา
15.5
เปลี่ยนฟวสของโหลดแตละตัว
ขอมูล
กลองฟวสทม
ี่ ฟ
ี วสหลักและฟวสสาํ หรับโหลดแตละตัว อยูใตเบาะคนซอนทาย
งานเตรียม
– ปดการจุดระเบิด โดยหมุนกุญแจรถไปยัง ตําแหนง
–
ถอดเบาะนัง่ ซอนทายออก (
หนา 101)
งานหลัก
(200 Duke EU/AR, ASEAN/CO/MY/PH)
– เปดฝากลองฟวส
1
E01175-10
162
ระบบไฟฟา 15
–
ถอดฟวสทช
ี่ าํ รุดออก
เกณฑกาํ หนด
ฟวส 1 - 30 A - ฟวสหลัก
ฟวส 2 - 15 A - แผงหนาปด
ฟวส 3 - 15 A - รีเลยหลัก, ปมเชือ
้ เพลิง
ฟวส 4 - 15 A - คอยลจด
ุ ระเบิด, ระบบสัญญาณเตือน (ตัว
เลือก)
E01176-10
ฟวส 5 - 15 A - ระบบระบายอากาศหมอนํา้
ฟวส 6 - 15 A - แตร, ไฟเบรก, ไฟเลีย
้ ว, ไฟสูง, ไฟตํา่ , ไฟ
ขาง, ไฟทาย, ไฟปายทะเบียน, ปลัก
๊ วินจ
ิ ฉัย
ฟวส 7 - ไมมอ
ี ยู
ฟวส 8 - 10 A - อุปกรณควบคุม ABS
ฟวส 9 - 10 A - ขัว
้ บวกจุดระเบิดสําหรับอุปกรณเสริม (ACC2
ดานหนา)
ฟวส SPARE - 10 A/15 A/30 A - ฟวสสาํ รอง
ขอมูล
ฟวสทช
ี่ าํ รุดเสียหายมีลวดทีห
่ ก
ั งอ
A
163
15 ระบบไฟฟา
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดเพลิงไหม การใชฟวสทไ
ี่ มถก
ู ตอง
สงผลกระทบตอระบบอิเล็กทรอนิกส
–
–
ใชเฉพาะฟวสทม
ี่ ค
ี าแอมแปรถก
ู ตองตามขอกําหนด
เทานัน
้
–
หามดําเนินการซอมแซมฟวสหรือใชฟวสอน
ื่ แทน
ใสฟวสสาํ รองโดยใชฟวสขนาดทีเ่ ทากัน
ฟวส (75011088010) (
หนา 226)
ฟวส (75011088015) (
หนา 226)
ฟวส (75011088030) (
หนา 226)
คําแนะนํา
เก็บรักษาฟวสใหมสาํ รองไวในกลองฟวสเพือ
่ เก็บไวใช
ยามตองการ
164
–
ตรวจสอบฟงกชน
ั ของโหลด
–
ปดฝากลองฟวส
1
ระบบไฟฟา 15
(KTM 200 Duke BR)
– เปดฝากลองฟวส
1
S00679-10
–
ถอดฟวสทช
ี่ าํ รุดออก
S00680-10
165
15 ระบบไฟฟา
เกณฑกาํ หนด
ฟวส 1 - 30 A - ฟวสหลัก
ฟวส 2 - 15 A - อุปกรณ Combi, ระบบสัญญาณเตือน (ตัว
เลือก)
ฟวส 3 - 15 A - ปมเชือ
้ เพลิง, รีเลยหลัก
ฟวส 4 - 15 A - คอยลจด
ุ ระเบิด, ระบบสัญญาณเตือน (ตัว
เลือก)
ฟวส 5 - 15 A - ระบบระบายอากาศหมอนํา้
ฟวส 6 - 15 A - แตร, ไฟเบรก, ไฟเลีย
้ ว, ไฟสูง, ไฟตํา่ , ไฟ
ขาง, ไฟทาย, ไฟปายทะเบียน
ฟวส 7 - 10 A - อุปกรณควบคุม ABS
ฟวส 8 - 10 A - อุปกรณ Combi, อุปกรณควบคุม
ฟวส 9 - 10 A - อุปกรณเสริม
ขอมูล
ฟวสทช
ี่ าํ รุดเสียหายมีลวดทีห
่ ก
ั งอ
166
A
ระบบไฟฟา 15
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดเพลิงไหม การใชฟวสทไ
ี่ มถก
ู ตอง
สงผลกระทบตอระบบอิเล็กทรอนิกส
–
–
ใชเฉพาะฟวสทม
ี่ ค
ี าแอมแปรถก
ู ตองตามขอกําหนด
เทานัน
้
–
หามดําเนินการซอมแซมฟวสหรือใชฟวสอน
ื่ แทน
ใสฟวสสาํ รองโดยใชฟวสขนาดทีเ่ ทากัน
ฟวส (75011088010) (
หนา 226)
ฟวส (75011088015) (
หนา 226)
ฟวส (75011088030) (
หนา 226)
คําแนะนํา
เก็บรักษาฟวสใหมสาํ รองไวในกลองฟวสเพือ
่ เก็บไวใช
ยามตองการ
–
ตรวจสอบฟงกชน
ั ของโหลด
–
ปดฝากลองฟวส
งานเก็บ
– ประกอบเบาะนัง่ ซอนทาย (
หนา 102)
167
15 ระบบไฟฟา
15.6
เปลี่ยนหลอดไฟหนา
คําแนะนํา
ความเสียหายที่ตัวสะทอนแสง
คราบมันบนตัวสะทอนแสงสงผลใหความสวางของแสงไฟลดลง
คราบมันบนกระจกหลอดไฟทีร่ ะเหยเนือ
่ งจากความรอนจะเปนคราบติดทีต
่ ว
ั สะทอนแสง
–
ทําความสะอาดคราบมันทีห
่ ลอดไฟกอนทําการติดตัง้
–
ไมสม
ั ผัสหลอดไฟดวยมือเปลา
งานเตรียม
– ปดการจุดระเบิด โดยหมุนกุญแจรถไปยัง ตําแหนง
งานหลัก
– ถอดรีเวท
601915-10
168
1 ออก
ระบบไฟฟา 15
–
ถอดสกรู
–
ยกหนากากไฟหนาขึน
้ เล็กนอยและโยกไปดานหนา
–
ถอดฝาครอบ
2 ออก
E01177-10
–
3 ออก
ถอดคอนเน็คเตอร 4
B00760-10
169
15 ระบบไฟฟา
–
ปลดหวง
–
ถอดหลอดไฟหนา
–
5
6 ออก
จัดตําแหนงหลอดไฟหนาใหมในชองใสหลอดไฟหนา
เกณฑกาํ หนด
ใสหลอดไฟหนาใหเดือยยึดเกีย
่ วเขาในชอง
ไฟหนา (H4 / Sockel P43t) (
B00761-10
–
ใสหวง
–
ตอคอนเน็คเตอร
–
B00760-10
170
5
4
ประกอบฝาครอบ 3
หนา 226)
ระบบไฟฟา 15
–
โยกหนากากไฟหนาไปดานบน
–
ประกอบสกรู
2 เขาไปและขันใหแนน
เกณฑกาํ หนด
สกรู หนากากไฟ
หนา
M6
11 นิวตัน-เมตร
Loctite®243™
E01177-10
–
ประกอบรีเวท
–
ตรวจสอบการทํางานของระบบสองสวาง
1ทัง้ สองดานออก
601915-10
171
15 ระบบไฟฟา
15.7
เปลี่ยนหลอดไฟขาง
คําแนะนํา
ความเสียหายที่ตัวสะทอนแสง
คราบมันบนตัวสะทอนแสงสงผลใหความสวางของแสงไฟลดลง
คราบมันบนกระจกหลอดไฟทีร่ ะเหยเนือ
่ งจากความรอนจะเปนคราบติดทีต
่ ว
ั สะทอนแสง
–
ทําความสะอาดคราบมันทีห
่ ลอดไฟกอนทําการติดตัง้
–
ไมสม
ั ผัสหลอดไฟดวยมือเปลา
งานเตรียม
– ปดการจุดระเบิด โดยหมุนกุญแจรถไปยัง ตําแหนง
งานหลัก
– ถอดรีเวท
601915-10
172
1 ออก
ระบบไฟฟา 15
–
ถอดสกรู
–
ยกหนากากไฟหนาขึน
้ เล็กนอยและโยกไปดานหนา
–
ถอดสกรู
2 ออก
R04162-10
–
3 ออก
ถอดฝาปด 4 ออก
B00762-10
173
15 ระบบไฟฟา
–
ดึงซ็อคเก็ตพรอมหลอดไฟ
–
ถอดหลอดไฟออก
–
จัดตําแหนงของหลอดไฟใหมในซ็อคเก็ต
5 ออกจากโครง
ไฟขาง (W5W / ชองเสียบ W2,1x9,5d) (
–
B00763-10
174
จัดตําแหนงซ็อคเก็ตพรอมหลอดไฟ
หนา 226)
5 ในโครง
ระบบไฟฟา 15
–
จัดตําแหนงของฝาพับ
–
ประกอบสกรู
4
3 เขาไปและขันใหแนน
B00762-10
–
โยกหนากากไฟหนาไปดานบน
–
ประกอบสกรู
2 เขาไปและขันใหแนน
เกณฑกาํ หนด
สกรู หนากากไฟ
หนา
M6
11 นิวตัน-เมตร
Loctite®243™
R04162-10
175
15 ระบบไฟฟา
–
ประกอบรีเวท
–
ตรวจสอบการทํางานของระบบสองสวาง
–
จอดรถบนพืน
้ แนวราบดานหนาผนังทีส
่ วาง และทําเครือ
่ งหมายทีจ
่ ด
ุ กึง่
กลางของไฟหนา
–
ทําเครือ
่ งหมายอีกอันทีร่ ะยะหาง
1ทัง้ สองดานออก
601915-10
15.8
ตรวจสอบการตั้งคาไฟหนา
B ใตเครือ่ งหมายจุดแรก
เกณฑกาํ หนด
ระยะหาง
–
5 ซม.
B
ตัง้ รถในระยะหาง
A หนาผนัง ใหตงั้ ฉากแลวเปดไฟตํา่
เกณฑกาํ หนด
400726-10
176
ระยะหาง
A
5 ม.
–
จากนัน
้ ผูขบ
ั นัง่ บนรถ โดยอาจมีสม
ั ภาระและผูซอนทาย
–
ตรวจสอบการตัง้ คาไฟหนา
ระบบไฟฟา 15
ขอบเขตของความสวางและความมืดจะตองอยูทเี่ ครือ
่ งหมายดาน
ลางเมือ
่ ผูขบ
ั ขีน
่ งั่ อยูบนรถและอาจมีสม
ั ภาระและผูโดยสารซอนทาย
»
หากขอบเขตสวางและมืดไมตรงตามคาทีก
่ าํ หนด ให
–
15.9
ปรับระยะของลําแสงไฟหนา (
หนา 177)
ปรับระยะของลําแสงไฟหนา
งานหลัก
– ถอดรีเวท
1 ออก
601915-10
177
15 ระบบไฟฟา
–
ถอดสกรู
–
ยกหนากากไฟหนาขึน
้ เล็กนอยและโยกไปดานหนา
–
หมุนสกรู
2 ออก
E01177-10
3 เพือ่ ตัง้ ระยะการสองแสงของไฟหนา
เกณฑกาํ หนด
ขอบเขตสวาง-มืดเมือ
่ คนขับนัง่ บนรถและอาจมีสม
ั ภาระและผู
โดยสารซอนทายจะตองอยูตาํ่ กวาเครือ
่ งหมายดานลาง (จากขัน
้
ตอน: ตรวจสอบการตัง้ คาไฟหนา)
ขอมูล
B00764-10
178
หมุนตามเข็มนาฬิกาเพือ
่ ลดระยะการสองแสง หมุนทวนเข็ม
นาฬิกาเพือ
่ เพิม
่ ระยะการสองแสง
ระบบไฟฟา 15
–
โยกหนากากไฟหนาไปดานบน
–
ประกอบสกรู
2 เขาไปและขันใหแนน
เกณฑกาํ หนด
สกรู หนากากไฟ
หนา
M6
11 นิวตัน-เมตร
Loctite®243™
E01177-10
–
ประกอบรีเวท
1ทัง้ สองดานออก
601915-10
งานเก็บ
– ตรวจสอบการตัง้ คาไฟหนา (
หนา 176)
179
15 ระบบไฟฟา
15.10
ปลั๊กวินิจฉัย
ปลัก
๊ วินจ
ิ ฉัย
1 อยูใตเบาะคนนัง่ ซอนทาย
H01906-10
15.11
ACC2 ดานหนา
สถานที่ติดตั้ง
– แหลงจายไฟ ACC2
E01188-10
180
1 ดานหนาอยูบริเวณดานหลังหนากากไฟหนา
ระบบหลอเย็น 16
16.1
ระบบหลอเย็น
ปมนํา้
ในเครือ
่ งยนตชวยบังคับใหเกิดการไหลเวียนของนํา้ ยาหลอเย็น
วาลวในฝาปดหมอนํา้
จะควบคุมแรงดันทีเ่ กิดจากการเพิม
่ ความรอน
ในระบบหลอเย็น จากการกระจายความรอน สวนของนํา้ ยาหลอเย็นทีล
่ น
เกินจะไหลตอไปยังภาชนะปรับสมดุล
หากอุณหภูมล
ิ ด นํา้ ยาสวนนีจ
้ ะ
ถูกดูดกลับเขาในระบบหลอเย็นอีกครัง้ วิธน
ี ท
ี้ าํ ใหไดอณ
ุ หภูมน
ิ าํ้ ยาหลอ
เย็นทีก
่ าํ หนด โดยไมเกิดขอขัดของในการทํางาน
1
2
3
110 °C
E01178-10
181
16 ระบบหลอเย็น
ลมขณะขับขีแ
่ ละพัดลมระบายความรอน
จะชวยระบายความรอนเมือ
่
อุณหภูมส
ิ งู
ยิง่ ความเร็วตํา่ เทาใด ระดับของการระบายความรอนก็ตาํ่ เทานัน
้ นอกจาก
นี้ แผงระบายความรอนทีส
่ กปรกยังลดประสิทธิภาพในการระบายความ
รอนดวย
4
ขอมูล
หากระบบหลอเย็นรอนสูงเกิน ความเร็วรอบเครือ
่ งยนตสงู สุดจะถูก
จํากัด
401768-10
182
ระบบหลอเย็น 16
16.2
ตรวจสอบระดับนํ้ายาหลอเย็น
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดแผลพุพอง
นํา้ ยาหลอเย็นจะรอนมากเมือ
่ ใชงานรถและอยูภายใตแรงดัน
–
หามเปดหมอนํา้ ทอหลอเย็น หรือชิน
้ สวนอืน
่ ๆ ของระบบหลอเย็นขณะทีเ่ ครือ
่ งยนตหรือระบบหลอเย็นยังรอนอยู
–
ปลอยระบบหลอเย็นและเครือ
่ งยนตเย็นลง กอนเปดหมอนํา้ ทอหลอเย็น หรือชิน
้ สวนอืน
่ ๆ ของระบบหลอเย็น
–
แชจด
ุ ทีเ่ ปนแผลจากความรอนดวยนํา้ อุนในทันที
คําเตือน
อันตรายจากพิษ
นํา้ ยาหลอเย็นเปนพิษและอันตรายตอสุขภาพ
–
เก็บนํา้ ยาหลอเย็นใหพนจากมือเด็ก
–
ปองกันไมใหนาํ้ ยาหลอเย็นสัมผัสผิว เขาตา หรือเปอนเสือ
้ ผา
–
พบแพทยในทันทีทม
ี่ ก
ี ารกลืนกินนํา้ ยาหลอเย็น
–
ลางผิวบริเวณทีม
่ ก
ี ารสัมผัสออกทันทีดวยนํา้ ในปริมาณมาก
–
หากนํา้ ยาหลอเย็นเขาตา ใหใชนาํ้ สะอาดลางออกใหหมดและพบแพทยในทันที
–
เปลีย
่ นเสือ
้ ผาทีเ่ ปอนนํา้ ยาหลอเย็น
เงื่อนไข
เครือ
่ งยนตเย็น
183
16 ระบบหลอเย็น
–
ตัง้ รถบนพืน
้ ราบ ตัง้ ฉากกับพืน
้
–
ตรวจสอบระดับนํา้ ยาหลอเย็นในภาชนะสรางสมดุล
1
ระดับนํา้ ยาหลอเย็นจะตองมีคาระหวาง MIN และ MAX
»
หากนํา้ ยาหลอเย็นมีปริมาณไมเทากับปริมาณทีก
่ าํ หนดไว
–
แกไขระดับนํา้ ยาหลอเย็นใหถก
ู ตอง
นํา้ ยาหลอเย็น (
หนา 238)
B00766-10
–
ถอดฝาปดหมอนํา้
นํา้
2 ออกและตรวจสอบระดับนํา้ ยาหลอเย็นในหมอ
หมอนํา้ จะตองถูกเติมจนเต็ม
»
หากนํา้ ยาหลอเย็นมีปริมาณไมเทากับปริมาณทีก
่ าํ หนดไว
–
นํา้ ยาหลอเย็น (
E01179-10
»
–
หนา 238)
หากตองการเติมนํา้ ยาหลอเย็นมากกวาคาทีก
่ าํ หนด ให
> 0.20 ล.
–
184
แกไขระดับนํา้ ยาหลอเย็นใหถก
ู ตองและคนหาสาเหตุของการ
สูญเสีย
เติม/ระบายอากาศระบบหลอเย็น
ประกอบฝาปดหมอนํา้
(
หนา 190)
ระบบหลอเย็น 16
16.3
ตรวจสอบสารปองกันการแข็งตัวและระดับนํ้ายาหลอเย็น
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดแผลพุพอง
นํา้ ยาหลอเย็นจะรอนมากเมือ
่ ใชงานรถและอยูภายใตแรงดัน
–
หามเปดหมอนํา้ ทอหลอเย็น หรือชิน
้ สวนอืน
่ ๆ ของระบบหลอเย็นขณะทีเ่ ครือ
่ งยนตหรือระบบหลอเย็นยังรอนอยู
–
ปลอยระบบหลอเย็นและเครือ
่ งยนตเย็นลง กอนเปดหมอนํา้ ทอหลอเย็น หรือชิน
้ สวนอืน
่ ๆ ของระบบหลอเย็น
–
แชจด
ุ ทีเ่ ปนแผลจากความรอนดวยนํา้ อุนในทันที
คําเตือน
อันตรายจากพิษ
นํา้ ยาหลอเย็นเปนพิษและอันตรายตอสุขภาพ
–
เก็บนํา้ ยาหลอเย็นใหพนจากมือเด็ก
–
ปองกันไมใหนาํ้ ยาหลอเย็นสัมผัสผิว เขาตา หรือเปอนเสือ
้ ผา
–
พบแพทยในทันทีทม
ี่ ก
ี ารกลืนกินนํา้ ยาหลอเย็น
–
ลางผิวบริเวณทีม
่ ก
ี ารสัมผัสออกทันทีดวยนํา้ ในปริมาณมาก
–
หากนํา้ ยาหลอเย็นเขาตา ใหใชนาํ้ สะอาดลางออกใหหมดและพบแพทยในทันที
–
เปลีย
่ นเสือ
้ ผาทีเ่ ปอนนํา้ ยาหลอเย็น
เงื่อนไข
เครือ
่ งยนตเย็น
185
16 ระบบหลอเย็น
–
ตัง้ รถบนพืน
้ ราบ ตัง้ ฉากกับพืน
้
–
ถอดฝาของภาชนะปรับสมดุล
–
ตรวจสอบสารปองกันการแข็งตัวของนํา้ ยาหลอเย็น
1 ออก
−25 … −45 °C
»
หากสารปองกันการแข็งตัวของนํา้ ยาหลอเย็นมีปริมาณไมเทากับ
ปริมาณทีก
่ าํ หนดไว
–
B00766-10
–
แกไขปริมาณสารปองกันการแข็งตัวของนํา้ ยาหลอเย็นให
พอดี
ตรวจสอบระดับนํา้ ยาหลอเย็นในภาชนะสรางสมดุล
ระดับนํา้ ยาหลอเย็นจะตองมีคาระหวาง MIN และ MAX
»
หากนํา้ ยาหลอเย็นมีปริมาณไมเทากับปริมาณทีก
่ าํ หนดไว
–
แกไขระดับนํา้ ยาหลอเย็นใหถก
ู ตอง
นํา้ ยาหลอเย็น (
–
186
หนา 238)
ประกอบฝาของภาชนะปรับสมดุล
ระบบหลอเย็น 16
–
ถอดฝาปดหมอนํา้
–
ตรวจสอบสารปองกันการแข็งตัวของนํา้ ยาหลอเย็น
2 ออก
−25 … −45 °C
»
หากสารปองกันการแข็งตัวของนํา้ ยาหลอเย็นมีปริมาณไมเทากับ
ปริมาณทีก
่ าํ หนดไว
–
E01179-10
–
แกไขปริมาณสารปองกันการแข็งตัวของนํา้ ยาหลอเย็นให
พอดี
ตรวจสอบระดับนํา้ ยาหลอเย็นในหมอนํา้
หมอนํา้ จะตองถูกเติมจนเต็ม
»
หากนํา้ ยาหลอเย็นมีปริมาณไมเทากับปริมาณทีก
่ าํ หนดไว
–
แกไขระดับนํา้ ยาหลอเย็นใหถก
ู ตองและคนหาสาเหตุของการ
สูญเสีย
นํา้ ยาหลอเย็น (
»
หากตองการเติมนํา้ ยาหลอเย็นมากกวาคาทีก
่ าํ หนด ให
> 0.20 ล.
–
–
หนา 238)
เติม/ระบายอากาศระบบหลอเย็น
(
หนา 190)
ประกอบฝาปดหมอนํา้
187
16 ระบบหลอเย็น
16.4
ถายนํ้ายาหลอเย็น
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดแผลพุพอง
นํา้ ยาหลอเย็นจะรอนมากเมือ
่ ใชงานรถและอยูภายใตแรงดัน
–
หามเปดหมอนํา้ ทอหลอเย็น หรือชิน
้ สวนอืน
่ ๆ ของระบบหลอเย็นขณะทีเ่ ครือ
่ งยนตหรือระบบหลอเย็นยังรอนอยู
–
ปลอยระบบหลอเย็นและเครือ
่ งยนตเย็นลง กอนเปดหมอนํา้ ทอหลอเย็น หรือชิน
้ สวนอืน
่ ๆ ของระบบหลอเย็น
–
แชจด
ุ ทีเ่ ปนแผลจากความรอนดวยนํา้ อุนในทันที
คําเตือน
อันตรายจากพิษ
นํา้ ยาหลอเย็นเปนพิษและอันตรายตอสุขภาพ
–
เก็บนํา้ ยาหลอเย็นใหพนจากมือเด็ก
–
ปองกันไมใหนาํ้ ยาหลอเย็นสัมผัสผิว เขาตา หรือเปอนเสือ
้ ผา
–
พบแพทยในทันทีทม
ี่ ก
ี ารกลืนกินนํา้ ยาหลอเย็น
–
ลางผิวบริเวณทีม
่ ก
ี ารสัมผัสออกทันทีดวยนํา้ ในปริมาณมาก
–
หากนํา้ ยาหลอเย็นเขาตา ใหใชนาํ้ สะอาดลางออกใหหมดและพบแพทยในทันที
–
เปลีย
่ นเสือ
้ ผาทีเ่ ปอนนํา้ ยาหลอเย็น
เงื่อนไข
เครือ
่ งยนตเย็น
งานเตรียม
– ถอดประกอบกันชนหนา (
188
หนา 115)
ระบบหลอเย็น 16
งานหลัก
– จัดมอเตอรไซคใหตงั้ ฉาก
B00768-10
–
วางภาชนะทีเ่ หมาะสมภายใตเครือ
่ งยนต
–
ถอดสกรู
–
ถอดฝาปดหมอนํา้ ออก
–
ปลอยนํา้ ยาหลอเย็นออกทัง้ หมด
–
ติดตัง้ สกรู
1 พรอมแหวนซีลออก
1 พรอมแหวนซีลตัวใหมและขันใหแนน
เกณฑกาํ หนด
เกลียวปด ชองระบาย
ของปมนํา้
M6
10 นิวตัน-เมตร
189
16 ระบบหลอเย็น
16.5
เติม/ระบายอากาศระบบหลอเย็น
คําเตือน
อันตรายจากพิษ
นํา้ ยาหลอเย็นเปนพิษและอันตรายตอสุขภาพ
–
เก็บนํา้ ยาหลอเย็นใหพนจากมือเด็ก
–
ปองกันไมใหนาํ้ ยาหลอเย็นสัมผัสผิว เขาตา หรือเปอนเสือ
้ ผา
–
พบแพทยในทันทีทม
ี่ ก
ี ารกลืนกินนํา้ ยาหลอเย็น
–
ลางผิวบริเวณทีม
่ ก
ี ารสัมผัสออกทันทีดวยนํา้ ในปริมาณมาก
–
หากนํา้ ยาหลอเย็นเขาตา ใหใชนาํ้ สะอาดลางออกใหหมดและพบแพทยในทันที
–
เปลีย
่ นเสือ
้ ผาทีเ่ ปอนนํา้ ยาหลอเย็น
งานหลัก
– ถอดฝาปดหมอนํา้
1 ออก
E01179-11
190
ระบบหลอเย็น 16
–
คลายเกลียวไลอากาศ
2
เกณฑกาํ หนด
3 รอบ
–
เอียงรถไปทางขวาเล็กนอย
–
เติมนํา้ ยาหลอเย็นจนกระทัง่ นํา้ ยาหลอเย็นไหลออกจากเกลียวไล
อากาศโดยไมมฟ
ี อง แลวหมุนเกลียวไลอากาศใหแนนในทันที
นํา้ ยาหลอเย็น (
E01180-10
หนา 238)
–
เติมหมอนํา้ ดวยนํา้ ยาหลอเย็นใหเต็ม ประกอบฝาปดหมอนํา้
–
จอดรถดวยขาตัง้
อันตราย
อันตรายจากพิษ
เสียชีวต
ิ ได
–
ไอเสียเปนพิษและอาจทําใหหมดสติหรือ
–
โปรดระบายอากาศใหเพียงพอเสมอในขณะทีเ่ ครือ
่ งยนต
ทํางาน
–
ใชเครือ
่ งดูดทีเ่ หมาะสมเมือ
่ ปลอยใหเครือ
่ งยนตทาํ งานใน
หองทีป
่ ด
สตารทเครือ
่ งยนตและปลอยใหอน
ุ เครือ
่ ง
191
16 ระบบหลอเย็น
–
ดับเครือ
่ งยนตและปลอยใหเครือ
่ งเย็น
–
หลังจากระบายความรอน ตรวจสอบระดับนํา้ ยาหลอเย็นในหมอนํา้ อีก
ครัง้ และเติมนํา้ ยาหลอเย็นหากจําเปน
–
ถอดฝาของภาชนะปรับสมดุล
ระดับถึงขีดเครือ
่ งหมาย MAX
–
ประกอบฝาของภาชนะปรับสมดุล
3 ออกและเติมนํา้ ยาหลอเย็นใหมี
B00766-11
งานเก็บ
– ประกอบกันชนหนา (
16.6
หนา 116)
เปลี่ยนนํ้ายาหลอเย็น
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดแผลพุพอง
192
นํา้ ยาหลอเย็นจะรอนมากเมือ
่ ใชงานรถและอยูภายใตแรงดัน
–
หามเปดหมอนํา้ ทอหลอเย็น หรือชิน
้ สวนอืน
่ ๆ ของระบบหลอเย็นขณะทีเ่ ครือ
่ งยนตหรือระบบหลอเย็นยังรอนอยู
–
ปลอยระบบหลอเย็นและเครือ
่ งยนตเย็นลง กอนเปดหมอนํา้ ทอหลอเย็น หรือชิน
้ สวนอืน
่ ๆ ของระบบหลอเย็น
–
แชจด
ุ ทีเ่ ปนแผลจากความรอนดวยนํา้ อุนในทันที
ระบบหลอเย็น 16
คําเตือน
อันตรายจากพิษ
นํา้ ยาหลอเย็นเปนพิษและอันตรายตอสุขภาพ
–
เก็บนํา้ ยาหลอเย็นใหพนจากมือเด็ก
–
ปองกันไมใหนาํ้ ยาหลอเย็นสัมผัสผิว เขาตา หรือเปอนเสือ
้ ผา
–
พบแพทยในทันทีทม
ี่ ก
ี ารกลืนกินนํา้ ยาหลอเย็น
–
ลางผิวบริเวณทีม
่ ก
ี ารสัมผัสออกทันทีดวยนํา้ ในปริมาณมาก
–
หากนํา้ ยาหลอเย็นเขาตา ใหใชนาํ้ สะอาดลางออกใหหมดและพบแพทยในทันที
–
เปลีย
่ นเสือ
้ ผาทีเ่ ปอนนํา้ ยาหลอเย็น
งานเตรียม
– ถอดประกอบกันชนหนา (
หนา 115)
งานหลัก
– จัดมอเตอรไซคใหตงั้ ฉาก
B00768-10
–
วางภาชนะทีเ่ หมาะสมภายใตเครือ
่ งยนต
–
ถอดสกรู
–
ถอดฝาปดหมอนํา้ ออก
–
ปลอยนํา้ ยาหลอเย็นออกทัง้ หมด
–
ติดตัง้ สกรู
1 พรอมแหวนซีลออก
1 พรอมแหวนซีลตัวใหมและขันใหแนน
เกณฑกาํ หนด
เกลียวปด ชองระบาย
ของปมนํา้
M6
10 นิวตัน-เมตร
193
16 ระบบหลอเย็น
–
ถอดฝาปดหมอนํา้
–
คลายเกลียวไลอากาศ
2 ออก
E01179-10
3
เกณฑกาํ หนด
3 รอบ
–
เอียงรถไปทางขวาเล็กนอย
–
เติมนํา้ ยาหลอเย็นจนกระทัง่ นํา้ ยาหลอเย็นไหลออกจากเกลียวไล
อากาศโดยไมมฟ
ี อง แลวหมุนเกลียวไลอากาศใหแนนในทันที
นํา้ ยาหลอเย็น (
E01180-11
194
หนา 238)
–
เติมหมอนํา้ ดวยนํา้ ยาหลอเย็นใหเต็ม ประกอบฝาปดหมอนํา้
–
จอดรถดวยขาตัง้
ระบบหลอเย็น 16
อันตราย
อันตรายจากพิษ
เสียชีวต
ิ ได
ไอเสียเปนพิษและอาจทําใหหมดสติหรือ
–
โปรดระบายอากาศใหเพียงพอเสมอในขณะทีเ่ ครือ
่ งยนต
ทํางาน
–
ใชเครือ
่ งดูดทีเ่ หมาะสมเมือ
่ ปลอยใหเครือ
่ งยนตทาํ งานใน
หองทีป
่ ด
–
สตารทเครือ
่ งยนตและปลอยใหอน
ุ เครือ
่ ง
–
ดับเครือ
่ งยนตและปลอยใหเครือ
่ งเย็น
–
หลังจากระบายความรอน ตรวจสอบระดับนํา้ ยาหลอเย็นในหมอนํา้ อีก
ครัง้ และเติมนํา้ ยาหลอเย็นหากจําเปน
–
ถอดฝาของภาชนะปรับสมดุล
ระดับถึงขีดเครือ
่ งหมาย MAX
–
ประกอบฝาของภาชนะปรับสมดุล
4 ออกและเติมนํา้ ยาหลอเย็นใหมี
B00766-12
งานเก็บ
– ประกอบกันชนหนา (
หนา 116)
195
17 กําหนดคาเครื่องยนต
17.1
ตรวจสอบระยะหลวมของสายคันเรง
–
ตรวจสอบความงายในการบิดปลอกแฮนด
–
จัดแฮนดบารใหหน
ั ตรงไปดานหนา หมุนปลอกแฮนดเบาๆ ไปมาและ
ตรวจสอบระยะหลวมของสายคันเรง
A
ระยะหลวมของสายคันเรง
»
A
3 … 5 มม.
หากระยะหลวมของสายคันเรงไมตรงกับคาทีก
่ าํ หนด ให
–
ปรับระยะหลวมของสายคันเรง
(
หนา 197)
อันตราย
400192-11
อันตรายจากพิษ
เสียชีวต
ิ ได
–
ไอเสียเปนพิษและอาจทําใหหมดสติหรือ
–
โปรดระบายอากาศใหเพียงพอเสมอในขณะทีเ่ ครือ
่ งยนต
ทํางาน
–
ใชเครือ
่ งดูดทีเ่ หมาะสมเมือ
่ ปลอยใหเครือ
่ งยนตทาํ งานใน
หองทีป
่ ด
สตารทเครือ
่ งยนตและใหเครือ
่ งยนตทาํ งานในรอบเบา โยกแฮนดบาร
ไปมาตลอดทัง้ ชวง
จํานวนรอบหมุนรอบเบาจะตองไมเปลีย
่ นแปลง
»
หากจํานวนรอบหมุนรอบเบาเปลีย
่ น ให
–
196
ตรวจสอบระยะหลวมของสายคันเรง
กําหนดคาเครื่องยนต 17
17.2
ปรับระยะหลวมของสายคันเรง
–
จัดแฮนดบารใหหน
ั ตรงไปดานหนา
–
ดันปลอก
–
1 กลับ
คลายนอตล็อก 2
–
ปรับระยะหลวมของสายคันเรงดวยสกรูปรับ
3
เกณฑกาํ หนด
ระยะหลวมของสายคันเรง
–
M00731-10
17.3
–
3 … 5 มม.
ขันน็อตล็อก
2 ใหแนน
เลือ
่ นปลอก 1 ทับ
ตรวจสอบความเนือยของคันคลัตช
คําแนะนํา
ความเสียหายของคลัตช หากคันคลัตชไมมรี ะยะหลวม คลัตชจะเริม
่ ลืน
่ หลุด
–
ตรวจเช็คระยะหลวมของคันคลัตชทก
ุ ครัง้ กอนเริม
่ ใชรถจักรยานยนต
–
หากจําเปน ใหปรับระยะหลวมคันคลัตชตามขอกําหนด
197
17 กําหนดคาเครื่องยนต
–
ตรวจสอบความงายในการกําคลัตช
–
จัดแฮนดบารใหหน
ั ไปดานหนา
–
กําคลัตชจนรูสก
ึ วามีแรงตาน และดูความเนือยของคันคลัตช
ความเนือยของคันคลัตช
»
–
1 … 3 มม.
หากความเนือยของคันคลัตชไมเทากับแรงทีก
่ าํ หนดไว ให
–
S00681-10
A
ปรับระยะความเนือยของคันคลัตช
(
โยกแฮนดบารไปมาตลอดทัง้ ชวง
ความเนือยของคันคลัตชจะตองไมเปลีย
่ นแปลง
»
หากความเนือยของคันคลัตชเปลีย
่ นแปลง ให
–
198
A
ตรวจสอบการวางสายคันคลัตช Bowden
หนา 199)
กําหนดคาเครื่องยนต 17
17.4
ปรับระยะความเนือยของคันคลัตช
–
ปรับแฮนดจบ
ั ใหตงั้ ตรง
–
ดันปลอก
–
1 กลับ
คลายนอตล็อก 2
–
ตัง้ คาความเนือยของคันคลัตชดวยเกลียวปรับ
A3
เกณฑกาํ หนด
ความเนือยของคันคลัตช
–
–
A
1 … 3 มม.
ขันนอตล็อก
2 ใหแนน
จัดตําแหนงปลอก 1
S00683-10
199
18 งานบริการ เครื่องยนต
18.1
ตรวจสอบระดับนํ้ามันเครื่อง
เงื่อนไข
อุณหภูมเิ ครือ
่ งยนตพรอม
งานเตรียม
– ตัง้ รถบนพืน
้ ราบ ตัง้ ฉากกับพืน
้
งานหลัก
– ตรวจสอบระดับนํา้ มันเครือ
่ ง
ขอมูล
หลังจากดับเครือ
่ งยนต ใหรอหนึง่ นาที
นํา้ มันเครือ
่ งจะตองอยูระหวางขีดเครือ
่ งหมาย
»
S00685-10
A และ B
หากนํา้ มันเครือ
่ งอยูตาํ่ กวาขีดเครือ
่ งหมาย A ให
–
»
หนา 204)
หากนํา้ มันเครือ
่ งอยูสงู กวาขีดเครือ
่ งหมาย
–
200
เติมนํา้ มันเครือ
่ ง(
แกไขระดับนํา้ มันเครือ
่ งใหถก
ู ตอง
B ให
งานบริการ เครื่องยนต 18
18.2
เปลี่ยนกรองนํ้ามันเครื่องและตะแกรงกรองนํ้ามันเครื่อง ทําความสะอาดตะแกรงกรอง
นํ้ามันเครื่อง
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดแผลพุพอง
นํา้ มันเครือ
่ งและนํา้ มันเกียรจะรอนมากขณะใชรถ
–
สวมชุดปองกันและถุงมือปองกันทีเ่ หมาะสม
–
แชจด
ุ ทีเ่ ปนแผลจากความรอนดวยนํา้ อุนในทันที
คําแนะนํา
อันตรายตอสิ่งแวดลอม
–
สารทีเ่ ปนปญหาเปนสาเหตุของการทําลายสิง่ แวดลอม
กําจัดนํา้ มัน จาระบี ไสกรอง เชือ
้ เพลิง สารทําความสะอาด นํา้ มันเบรก ฯลฯ ใหถก
ู ตองตามขอกําหนดทีเ่ กีย
่ วของ
ขอมูล
ปลอยนํา้ มันเครือ
่ งออกเมือ
่ อุนเครือ
่ งยนต
งานเตรียม
– ถอดประกอบกันชนหนา (
–
หนา 115)
ตัง้ มอเตอรไซคบนขาตัง้ ใหขนานกับพืน
้
201
18 งานบริการ เครื่องยนต
งานหลัก
– จัดใหมภ
ี าชนะรองรับทีเ่ หมาะสมใตเครือ
่ งยนต
–
S00684-10
ถอดเกลียวถายนํา้ มันเครือ
่ ง
–
1 ออกพรอมโอริง
ถอดตะแกรงกรองนํา้ มันเครือ
่ ง 2 ออกพรอมโอริง
–
ปลอยนํา้ มันเครือ
่ งออกทัง้ หมด
–
ทําความสะอาดเกลียวถายนํา้ มันเครือ
่ งและตะแกรงกรองนํา้ มันเครือ
่ ง
ใหหมดจด
–
จัดตําแหนงตะแกรงกรองนํา้ มันเครือ
่ ง
และประกอบเกลียวถาย
นํา้ มันเครือ
่ ง
พรอมโอริง และขันใหแนน
2
1
เกณฑกาํ หนด
ทอถายนํา้ มัน
–
B00775-10
202
M24x1.5
15 นิวตัน-เมตร
–
ถอดสกรู
3 ออก ถอดฝากรองนํา้ มันเครือ่ ง 4 กับโอริงออก
ดึงตัวกรองนํา้ มันเครือ
่ ง 5 ออกจากโครงกรองนํา้ มันเครือ
่ ง
–
ปลอยนํา้ มันเครือ
่ งออกทัง้ หมด
–
ทําความสะอาดชิน
้ สวนและพืน
้ ผิวกันรัว
่ ใหหมดจด
งานบริการ เครื่องยนต 18
–
ประกอบตัวกรองนํา้ มันเครือ
่ ง
–
เคลือบโอริงฝาปดตัวกรองนํา้ มันดวยนํา้ มันหลอลืน
่ ติดตัง้ ฝาปดตัว
กรองนํา้ มัน
–
ประกอบสกรู
5 ใหม
4
3 เขาไปและขันใหแนน
เกณฑกาํ หนด
M6
สกรู ฝากรองนํา้ มัน
10 นิวตัน-เมตร
ขอมูล
E01198-10
นํา้ มันเครือ
่ งปริมาณตํา่ หรือนํา้ มันคุณภาพไมดส
ี งผลใหเครือ
่ ง
ยนตสก
ึ หรอกอนเวลา
–
ถอดปลัก
๊ ฟลเลอรนาํ้ มัน
6 พรอมโอริงและเติมนํา้ มันเครือ่ ง
นํา้ มันเครือ
่ ง
อุณหภูมโิ ดยรอบ: 0 …
50 °C
นํา้ มันเครือ
่ ง
อุณหภูมโิ ดยรอบ: −10
… 40 °C
L02203-10
–
1.5 ล.
นํา้ มันเครือ
่ ง
(SAE 15W/50)
( หนา 236)
นํา้ มันเครือ
่ ง
(SAE 10W/40)
( หนา 236)
ติดตัง้ ปลัก
๊ ฟลเลอรนาํ้ มันพรอมโอริงและขันใหแนน
203
18 งานบริการ เครื่องยนต
อันตราย
อันตรายจากพิษ
เสียชีวต
ิ ได
–
–
โปรดระบายอากาศใหเพียงพอเสมอในขณะทีเ่ ครือ
่ งยนต
ทํางาน
–
ใชเครือ
่ งดูดทีเ่ หมาะสมเมือ
่ ปลอยใหเครือ
่ งยนตทาํ งานใน
หองทีป
่ ด
ติดเครือ
่ งยนตและตรวจหารอยรัว
่
งานเก็บ
– ประกอบกันชนหนา (
–
18.3
ไอเสียเปนพิษและอาจทําใหหมดสติหรือ
หนา 116)
ตรวจสอบระดับนํา้ มันเครือ
่ ง(
หนา 200)
เติมนํ้ามันเครื่อง
ขอมูล
นํา้ มันเครือ
่ งปริมาณตํา่ หรือนํา้ มันคุณภาพไมดส
ี งผลใหเครือ
่ งยนตสก
ึ หรอกอนเวลา
204
งานบริการ เครื่องยนต 18
งานหลัก
– ถอดปลัก
๊ ฟลเลอรนาํ้ มัน
1 พรอมโอริงและเติมนํา้ มันเครือ่ ง
นํา้ มันเครือ
่ ง (SAE 15W/50) (
หนา 236)
นํา้ มันเครือ
่ ง (SAE 10W/40) (
หนา 236)
ขอมูล
เพือ
่ ประสิทธิภาพสูงสุดของนํา้ มันเครือ
่ ง เราจึงไมแนะนําให
ผสมนํา้ มันเครือ
่ งหลายๆ ชนิดดวยกัน
เราแนะนําใหทาํ การเปลีย
่ นนํา้ มันเครือ
่ งหากจําเปน
401955-10
–
ติดตัง้ ปลัก
๊ ฟลเลอรนาํ้ มันพรอมโอริงและขันใหแนน
อันตราย
อันตรายจากพิษ
เสียชีวต
ิ ได
–
ไอเสียเปนพิษและอาจทําใหหมดสติหรือ
–
โปรดระบายอากาศใหเพียงพอเสมอในขณะทีเ่ ครือ
่ งยนต
ทํางาน
–
ใชเครือ
่ งดูดทีเ่ หมาะสมเมือ
่ ปลอยใหเครือ
่ งยนตทาํ งานใน
หองทีป
่ ด
ติดเครือ
่ งยนตและตรวจหารอยรัว
่
งานเก็บ
– ตรวจสอบระดับนํา้ มันเครือ
่ ง(
หนา 200)
205
19 การทําความสะอาด การดูแลรักษา
19.1
ทําความสะอาดมอเตอรไซค
คําแนะนํา
ความเสียหายของวัสดุ
หรือถูกทําลาย
การใชงานอุปกรณทาํ ความสะอาดแรงดันสูงอยางไมถก
ู ตองจะทําใหสวนประกอบไดรบ
ั ความเสียหาย
นํา้ แรงดันสูงจะเขาไปในอุปกรณไฟฟา ปลัก
๊ สายสลิง แบริง่ ฯลฯ
แรงดันทีส
่ งู เกินไปกอใหเกิดการรบกวนและทําลายสวนประกอบ
–
อยาฉีดนํา้ เขาทีช
่ น
ิ้ สวนประกอบไฟฟา ปลัก
๊ สายสลิง แบริง่ โดยตรง
–
รักษาระยะหางระหวางหัวฉีดลางแรงดันสูงและสวนประกอบ
ระยะหางตํา่ สุด
60 ซม.
คําแนะนํา
อันตรายตอสิ่งแวดลอม
–
สารทีเ่ ปนปญหาเปนสาเหตุของการทําลายสิง่ แวดลอม
กําจัดนํา้ มัน จาระบี ไสกรอง เชือ
้ เพลิง สารทําความสะอาด นํา้ มันเบรก ฯลฯ ใหถก
ู ตองตามขอกําหนดทีเ่ กีย
่ วของ
ขอมูล
ทําความสะอาดรถจักรยานยนตเปนประจํา เพือ
่ ใหมล
ู คาและสภาพภายนอกของรถคงอยูเปนเวลานาน
หลีกเลีย
่ งการสองกระทบรถโดยตรงของแสงอาทิตยในระหวางการทําความสะอาด
206
การทําความสะอาด การดูแลรักษา 19
–
ปดระบบไอเสียเพือ
่ ปองกันการเขาของนํา้
–
กําจัดสิง่ สกปรกบางสวนออกกอนดวยการฉีดนํา้ เบาๆ
–
สเปรยนาํ้ ยาทําความสะอาดมอเตอรไซคทว
ั่ ไปลงบนจุดทีส
่ กปรกมาก
และใชแปรงขัดเพิม
่ เติม
นํา้ ยาทําความสะอาดมอเตอรไซค (
หนา 240)
ขอมูล
ใชนาํ้ อุนทีเ่ จือจางนํา้ ยาทําความสะอาดมอเตอรไซคไดและ
ฟองนํา้ นุม
หามใชนาํ้ ยาทําความสะอาดรถจักรยานยนตทาํ ความสะอาด
ขณะทีร่ ถแหง ใหลางดวยนํา้ กอนทุกครัง้
หากมีการใชงานรถจักรยานยนตบนเกลือละลายพืน
้ นํา้ แข็ง
ใหทาํ ความสะอาดดวยนํา้ เย็น นํา้ อุนจะชวยเพิม
่ ปฏิกริ ย
ิ าของ
เกลือ
401061-01
–
หลังจากลางมอเตอรไซคดวยการฉีดนํา้ จนหมดจดแลว ใหปลอยไวให
แหงสนิท
–
ถอดฝาปดระบบไอเสียออก
207
19 การทําความสะอาด การดูแลรักษา
คําเตือน
อันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
กระทบตอระบบเบรก
–
–
ความชืน
้ และสิง่ สกปรกสงผล
เบรกเบา ๆ หลายครัง้ โดยใชความระมัดระวัง เพือ
่ ทําให
ผาเบรกและจานเบรกแหงปราศจากสิง่ สกปรก
หลังจากการทําความสะอาด ใหขบ
ั เปนระยะทางสัน
้ ๆ จนกระทัง่ เครือ
่ ง
ยนตมอ
ี ณ
ุ หภูมพ
ิ รอมทํางาน
ขอมูล
ความรอนจะทําใหนาํ้ ระเหย แมในจุดในเครือ
่ งยนตและระบบ
เบรคทีเ่ ขาไมถงึ
–
เลือ
่ นปลอกของแฮนดบารอาเมเจอรกลับ เพือ
่ ใหนาํ้ ทีไ
่ หลเขาระเหย
–
หลังจากปลอยใหมอเตอรไซคเย็นลง ใหหลอลืน
่ จุดหลอลืน
่ และจุดแบ
ริง่ อีกครัง้
–
ทําความสะอาดโซ (
–
เคลือบชิน
้ สวนโลหะทีเ่ ปลือย (ยกเวน ดิสกเบรคและทอไอเสีย) ดวย
สารปองกันสนิม
หนา 105)
สารรักษาสภาพสําหรับพืน
้ ผิวเคลือบ โลหะ และยาง (
–
208
ใชสารดูแลชัน
้ เคลือบทีม
่ ฤ
ี ทธิอ
์ อนกับชิน
้ สวนทีเ่ คลือบ
หนา 241)
การทําความสะอาด การดูแลรักษา 19
การเคลือบแบบ Perfect Finish และการเคลือบแบบไฮกลอสสําหรับ
ผิวเคลือบ ( หนา 240)
ขอมูล
เมือ
่ ทําการจัดสง หามปลอยใหชน
ิ้ สวนพลาสติกเสียดสี เนือ
่ ง
จากจะมีผลรายแรงตอคุณภาพของวัสดุได
–
ดูแลชิน
้ สวนพลาสติกและชิน
้ สวนทีเ่ คลือบ ดวยสารทําความสะอาดและ
ดูแลรักษาทีอ
่ อน
นํา้ ยาทําความสะอาดพิเศษสําหรับพืน
้ ผิวเคลือบทีเ่ รียบและหยาบ
พืน
้ ผิวโลหะและวัสดุสงั เคราะห ( หนา 240)
–
หลอลืน
่ ชองเสียบสวิตชกญ
ุ แจรถ/ล็อคถวยคอดวยนํา้ มันหลอลืน
่
สเปรยนาํ้ มันอเนกประสงค (
19.2
หนา 241)
งานตรวจสอบและดูแลรักษาสําหรับการใชงานในหนาหนาว
ขอมูล
หากใชรถในหนาหนาวดวย จะตองคํานึงถึงการใชเกลือละลายพืน
้ นํา้ แข็งบนถนน ดังนัน
้ จึงจําเปนตองมีมาตรการ
ปองกันฤทธิท
์ รี่ น
ุ แรงของเกลือละลายพืน
้ นํา้ แข็ง
หากมีการใชงานรถจักรยานยนตบนเกลือละลายพืน
้ นํา้ แข็ง ใหทาํ ความสะอาดดวยนํา้ เย็น นํา้ อุนจะชวยเพิม
่ ปฏิกริ ย
ิ า
ของเกลือ
209
19 การทําความสะอาด การดูแลรักษา
–
ทําความสะอาดมอเตอรไซค (
–
ทําความสะอาดเบรค
หนา 206)
ขอมูล
ทุกครั้งหลังจากการขับขีบ
่ นพืน
้ ทีโ่ รยเกลือ ใหใชนาํ้ เย็นทํา
ความสะอาดรถจักรยานยนต และโดยเฉพาะคาลิปเปอรเบรก
และผาเบรก และปลอยใหแหงสนิทเสมอ
401060-01
–
เคลือบเครือ
่ งยนต กามปูลอ และชิน
้ สวนเปลือยหรือชิน
้ สวนชุบซิงคทงั้
หมด (ยกเวนดิสกเบรก) ดวยสารปองกันการกัดกรอนทีท
่ าํ จากขีผ
้ งึ้
ขอมูล
ไมอนุญาตใหใชสารปองกันการกัดกรอนกับดิสกเบรก เนือ
่ ง
จากมีผลตอการลดลงของแรงเบรกอยางมาก
–
210
ทําความสะอาดโซ (
หนา 105)
การจัดเก็บ 20
20.1
การจัดเก็บ
ขอมูล
หากคุณตองการจอดเก็บรถเปนเวลานาน ใหดาํ เนินการ หรือจัดใหมก
ี ารดําเนินมาตรการตอไปนี้
กอนการจอดเก็บรถมอเตอรไซค ใหตรวจสอบการทํางานและการสึกหรอของชิน
้ สวนทัง้ หมด หากจําเปนตองดําเนิน
งานบริการ การซอมแซม หรือการดัดแปลง ใหทาํ เมือ
่ ตองการจอดเก็บ (ลดโหลดงานของโรงซอม) คุณจะชวยลดเวลา
ในการรอภายในโรงซอม กอนเริม
่ ฤดูกาลใชงานได
–
ในการเติมนํา้ มันเชือ
้ เพลิงครัง้ สุดทายกอนการจอดเก็บรถมอเตอรไซค
ใหเพิม
่ ปริมาณนํา้ มันเชือ
้ เพลิง
สารผสมเชือ
้ เพลิง (
401058-01
หนา 241)
–
เติมนํา้ มัน (
–
ทําความสะอาดมอเตอรไซค (
–
เปลีย
่ นกรองนํา้ มันเครือ
่ งและตะแกรงกรองนํา้ มันเครือ
่ ง ทําความ
สะอาดตะแกรงกรองนํา้ มันเครือ
่ ง ( หนา 201)
–
ตรวจสอบสารปองกันการแข็งตัวและระดับนํา้ ยาหลอเย็น
( หนา 185)
–
ตรวจสอบแรงดันลมยาง (
–
ถอดแบตเตอรี่ 12 V
–
ชารจแบตเตอรี่ 12 V
หนา 85)
(
หนา 206)
หนา 152)
หนา 153)
(
หนา 156)
211
20 การจัดเก็บ
เกณฑกาํ หนด
อุณหภูมจ
ิ ด
ั เก็บแบตเตอรี่ 12 V
โดยไมมก
ี ารสองกระทบโดยตรง
ของแสงอาทิตย
–
0 … 35 °C
จอดรถในทีจ
่ อดทีแ
่ หง มีการเปลีย
่ นแปลงของอุณหภูมน
ิ อย
ขอมูล
KTM แนะนําใหยกมอเตอรไซคขน
ึ้
–
ใชอป
ุ กรณยก ยกจักรยานยนตขน
ึ้ ทางดานหลัง (
–
ยกรถจักรยานยนตขน
ึ้ ดวยเครือ
่ งยกดานหนา (
–
คลุมรถมอเตอรไซคดวยผาคลุมทีล
่ มผานได
หนา 95)
หนา 96)
ขอมูล
หามใชวส
ั ดุทล
ี่ มผานไมได เนือ
่ งจากจะไมมก
ี ารระบายความ
ชืน
้ และทําใหเกิดสนิมขึน
้ ได
สําหรับรถมอเตอรไซคทจ
ี่ อดเก็บ ไมควรทําการเดินเครือ
่ งยนต
เปนเวลาสัน
้ ๆ เนือ
่ งจากเครือ
่ งยนตจะไมอน
ุ พอ ทําใหไอนํา้ ที่
เกิดจากกระบวนการเผาไหมจบ
ั ตัวเปนของเหลวและทําใหเกิด
สนิมทีว
่ าลวและทอไอเสีย
212
การจัดเก็บ 20
20.2
การเริ่มตนใชงานหลังจากการจัดเก็บ
–
ยกมอเตอรไซคลงจากเครือ
่ งยกดานหนา (
หนา 98)
–
ยกมอเตอรไซคลงจากเครือ
่ งยก ดานหลัง (
หนา 95)
–
ประกอบแบตเตอรี่ 12 V
–
ตัง้ เวลา (
–
ดําเนินงานตรวจสอบและงานดูแลรักษากอนการเริม
่ ตนใชงานแตละ
ครัง้ ( หนา 72)
–
ดําเนินการขับทดสอบ
(
หนา 155)
หนา 63)
401059-01
213
21 การคนหาขอผิดพลาด
ขอผิดพลาด
สาเหตุที่เปนไปได
มาตรการ
เครือ
่ งยนตไมทาํ งานเมือ
่ กดปุมสตา
รท
ขอผิดพลาดในการใชงาน
–
ดําเนินตามขัน
้ ตอนเพือ
่ สตารท
( หนา 73)
คลายประจุแบตเตอรี่ 12 V
–
ชารจแบตเตอรี่ 12 V
ฟวส 1, 3, 4 หรือ 8 ขาด
–
เปลีย
่ นฟวสของโหลดแตละตัว
( หนา 162)
ไมมก
ี ารตอสายดิน
–
ตรวจสอบการตอสายดิน
เครือ
่ งยนตตด
ิ เฉพาะเมือ
่ กําคลัตช
เทานัน
้
เขาเกียรอยู
–
เขาเกียรในตําแหนงเกียรวาง
เขาเกียรอยู และพับขาตัง้ ออก
–
เขาเกียรในตําแหนงเกียรวาง
เครือ
่ งยนตตด
ิ แตเขาเกียรไมได
ขอผิดพลาดในการใชงาน
–
ดําเนินตามขัน
้ ตอนเพือ
่ สตารท
( หนา 73)
เครือ
่ งยนตมก
ี าํ ลังนอยไป
214
หนา 156)
ความผิดปกติของฟงกชน
ั ในการสูบ –
ฉีดเชือ
้ เพลิงอิเล็กทรอนิกส
อานสือ
่ บันทึกขอผิดพลาดดวยเครือ
่ งมือ
วิเคราะหของ KTM
กรองอากาศสกปรกมาก
–
เปลีย
่ นกรองอากาศ
กรองนํา้ มันเชือ
้ เพลิงสกปรกมาก
–
ตรวจสอบแรงดันเชือ
้ เพลิง
ความผิดปกติของฟงกชน
ั ในการสูบ –
ฉีดเชือ
้ เพลิงอิเล็กทรอนิกส
เครือ
่ งยนตรอนเปนประจํา
(
อานสือ
่ บันทึกขอผิดพลาดดวยเครือ
่ งมือ
วิเคราะหของ KTM
มีนาํ้ ยาหลอเย็นในระบบหลอเย็น
นอยเกินไป
–
ตรวจสอบความหนาแนนของระบบหลอเย็น
–
ตรวจสอบระดับนํา้ ยาหลอเย็น
( หนา 183)
ครีบระบายความรอนสกปรกมาก
–
ทําความสะอาดครีบระบายความรอน
การคนหาขอผิดพลาด 21
ขอผิดพลาด
สาเหตุที่เปนไปได
มาตรการ
เครือ
่ งยนตรอนเปนประจํา
เกิดฟองในระบบหลอเย็น
–
ถายนํา้ ยาหลอเย็น
–
เติม/ระบายอากาศระบบหลอเย็น
( หนา 190)
เทอรโมสตัทชํารุด
–
ตรวจสอบเทอรโมสตัท
ฟวส 5 ขาด
–
เปลีย
่ นฟวสของโหลดแตละตัว
( หนา 162)
ความเสียหายของระบบระบาย
อากาศหมอนํา้
–
ตรวจสอบระบบระบายอากาศหมอนํา้
(
หนา 188)
ไฟแสดงสถานะการทํางานผิดปกติ
สองสวางสีเหลือง
ความผิดปกติของฟงกชน
ั ในการสูบ –
ฉีดเชือ
้ เพลิงอิเล็กทรอนิกส
เครือ
่ งยนตดบ
ั ขณะขับ
ไมมเี ชือ
้ เพลิง
–
เติมนํา้ มัน (
ฟวส 1, 3, 4 หรือ 8 ขาด
–
เปลีย
่ นฟวสของโหลดแตละตัว
( หนา 162)
ฟวส ABS ละลาย
–
เปลีย
่ นฟวสของ ABS (
จํานวนรอบหมุนของลอหนาและลอ
หลังตางกันมาก
–
หยุด เปดการจุดระเบิด และสตารทอีกครัง้
การทํางานทีผ
่ ด
ิ พลาดของ ABS
–
อานสือ
่ บันทึกขอผิดพลาดดวยเครือ
่ งมือ
วิเคราะหของ KTM
ทอของระบบระบายอากาศของ
เครือ
่ งยนตพบ
ั งอ
–
วางเกลียวไลอากาศไมใหพบ
ั หรือเปลีย
่ น
ระดับนํา้ มันเครือ
่ งสูงเกินไป
–
ตรวจสอบระดับนํา้ มันเครือ
่ ง(
ไฟเตือน ABS สองสวาง
(KTM 200 Duke BR)
ใชนาํ้ มันเชือ
้ เพลิงมากเกินไป
อานสือ
่ บันทึกขอผิดพลาดดวยเครือ
่ งมือ
วิเคราะหของ KTM
หนา 85)
หนา 159)
หนา 200)
215
21 การคนหาขอผิดพลาด
ขอผิดพลาด
สาเหตุที่เปนไปได
มาตรการ
ใชนาํ้ มันเชือ
้ เพลิงมากเกินไป
นํา้ มันเครือ
่ งเจือจางเกินไป (ความ
หนืด)
–
เปลีย
่ นกรองนํา้ มันเครือ
่ งและตะแกรงกรอง
นํา้ มันเครือ
่ ง ทําความสะอาดตะแกรงกรอง
นํา้ มันเครือ
่ ง ( หนา 201)
ไฟหนาและไฟขางไมทาํ งาน
ฟวส 6 ขาด
–
เปลีย
่ นฟวสของโหลดแตละตัว
( หนา 162)
ไฟเลีย
้ ว ไฟเบรค และแตรไมทาํ
งาน
ฟวส 6 ขาด
–
เปลีย
่ นฟวสของโหลดแตละตัว
( หนา 162)
เวลาไมแสดง หรือแสดงไมถก
ู ตอง
ฟวส 2 ขาด (200 Duke EU/AR,
ASEAN/CO/MY/PH)
–
เปลีย
่ นฟวสของโหลดแตละตัว
( หนา 162)
–
ตัง้ เวลา (
ฟวส 8 ขาด (KTM 200 Duke BR) –
คลายประจุแบตเตอรี่ 12 V
อุปกรณ Combi ไมแสดงขอมูลใดๆ
216
หนา 63)
เปลีย
่ นฟวสของโหลดแตละตัว
( หนา 162)
–
ตัง้ เวลา (
ไมไดปดการจุดระเบิดเมือ
่ จอดรถ
–
ชารจแบตเตอรี่ 12 V
เจเนอเรเตอรไมชารจแบตเตอรี่
12 V
–
ตรวจสอบแรงดันชารจ
–
ตรวจสอบกระแสไบแอส
ฟวส 2 ขาด (200 Duke EU/AR,
ASEAN/CO/MY/PH)
–
เปลีย
่ นฟวสของโหลดแตละตัว
( หนา 162)
–
ตัง้ เวลา (
หนา 63)
หนา 63)
(
หนา 156)
การคนหาขอผิดพลาด 21
ขอผิดพลาด
สาเหตุที่เปนไปได
อุปกรณ Combi ไมแสดงขอมูลใดๆ
ฟวส 8 ขาด (KTM 200 Duke BR) –
หนาจอความเร็วในอุปกรณ Combi ชุดสายเคเบิลสําหรับหนาจอแสดง
ไมทาํ งาน
ความเร็วไดรบ
ั ความเสียหายหรือ
จุดตอสวิตชออกซิไดซ
มาตรการ
เปลีย
่ นฟวสของโหลดแตละตัว
( หนา 162)
–
ตัง้ เวลา (
–
ตรวจสอบชุดสายเคเบิลและจุดตอสวิตช
หนา 63)
217
22 ขอมูลทางเทคนิค
22.1
เครื่องยนต
รุน
1 ลูกสูบ 4 จังหวะ Otto-Motor, ของเหลวเย็นตัว
หองเครือ
่ ง
200 ซม.³
กระบอกสูบ
49 มม.
รูเจาะ
72 มม.
ตัวบีบอัด
11.5:1
ระบบควบคุม
DOHC, วาลว 4 ตัว ควบคุมผานคันดึง ขับเคลือ
่ นผานโซ
เสนผานศูนยกลางวาลวไอดี
28.5 มม.
เสนผานศูนยกลางวาลวไอเสีย
24 มม.
ความเนือยวาลว เขา เย็น
0.08 … 0.12 มม.
ความเนือยวาลวไอเสียเย็น
0.13 … 0.17 มม.
แบริง่ ขอเหวีย
่ ง
แบริง่ 2 ตัว
แบริง่ แกนเชือ
่ ม
แบริง่ เลือ
่ น
ลูกสูบ
หลอโลหะผสม
แหวนลูกสูบ
แหวนอัด 1 ตัว, แหวนมินท
ิ 1 ตัว, แหวนรีดนํา้ มัน 1 ตัว
การหลอลืน
่ เครือ
่ งยนต
การหลอลืน
่ การหมุนเวียนความดันดวย 1 ปมโทรคอยด
ตัวสงกําลังหลัก
22:72
คลัตช
ขอตอในอางนํา้ มัน / ทํางานทางกล
ระบบเกียร
เกียร 6 เกียร เปลีย
่ นเกียรดวยเทา
อัตราทดเกียร
218
ขอมูลทางเทคนิค 22
เกียร 1
12:34
เกียร 2
15:31
เกียร 3
18:28
เกียร 4
21:26
เกียร 5
22:23
เกียร 6
24:22
คารบเู รเตอร
ระบบฉีดนํา้ มันเชือ
้ เพลิงไฟฟา
ระบบจุดระเบบ
ระบบติดเครือ
่ งดวยไฟฟาทัง้ หมดแบบควบคุมโดยไรการ
สัมผัส และมีตว
ั ปรับการสตารทดิจท
ิ ล
ั
เครือ
่ งกําเนิดไฟฟา
12 V, 230 W
หัวเทียน
BOSCHVR5NEU
ระยะหางขัว
้ หัวเทียน
1 มม.
ระบบหลอเย็น
ระบบระบายความรอนดวยของเหลว วงจรระบายความรอน
ดวยของเหลวถาวรโดยใชปมนํา้
รอบเดินเบา
1,450 … 1,550 รอบ/นาที
ตัวชวยสตารท
มอเตอรสตารท
22.2
แรงบิดในการขัน เครื่องยนต
สกรู แผนยึด
M5
6 นิวตัน-เมตร
Loctite®243™
219
22 ขอมูลทางเทคนิค
สกรู แผนยึด สายสเตเตอร
M5
8 นิวตัน-เมตร
สกรู แผนระบายอากาศเครือ
่ งยนต
M5
7 นิวตัน-เมตร
สกรู สเตเตอร
M5
8 นิวตัน-เมตร
หัวฉีดนํา้ มัน
M5
6 นิวตัน-เมตร
เกลียวปด ชองระบายของปมนํา้
M6
10 นิวตัน-เมตร
นอต ลอปมนํา้
M6
10 นิวตัน-เมตร
สกรู เกียร
M6
12 นิวตัน-เมตร
สกรู คันล็อค
M6
12 นิวตัน-เมตร
สกรู เครือ
่ งตรึงโซควบคุม
M6
12 นิวตัน-เมตร
สกรู เครือ
่ งยนตสตารท
M6
12 นิวตัน-เมตร
สกรู โครงเครือ
่ งยนต
M6x40
12 นิวตัน-เมตร
สกรู โครงเครือ
่ งยนต
M6x60
12 นิวตัน-เมตร
สกรู ตัวปองกันโซตก
M6
10 นิวตัน-เมตร
220
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
ขอมูลทางเทคนิค 22
สกรู ปมนํา้ มัน
M6
12 นิวตัน-เมตร
สกรู แผนยึด
M6
12 นิวตัน-เมตร
สกรู แผนยึด ลอเฟลืองของลออิสระ
M6
12 นิวตัน-เมตร
สกรู แผนยึด สายคันคลัตช
M6
6 นิวตัน-เมตร
สกรู ฝากรองนํา้ มัน
M6
10 นิวตัน-เมตร
สกรู ฝาขอตอ
M6
12 นิวตัน-เมตร
สกรู ฝาเจเนอเรเตอร
M6
12 นิวตัน-เมตร
สกรู ฝาปมนํา้
M6
12 นิวตัน-เมตร
สกรู ฝาวาลว
M6
12 นิวตัน-เมตร
สกรู เฟองโซ
M6
12 นิวตัน-เมตร
สกรู ล็อคแบริง่
M6
12 นิวตัน-เมตร
สกรู หัวกระบอก
M6
12 นิวตัน-เมตร
สกรูแผนรองรับแหวนซีลเพลากลมฝา
ครอบคลัตช
M6
12 นิวตัน-เมตร
สกรูเพลาลูกเบีย
้ วสะพานแบริง่
M6
10 นิวตัน-เมตร
สกรูรางตรึงโซควบคุม
M6
12 นิวตัน-เมตร
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
221
22 ขอมูลทางเทคนิค
สกรู แบริง่ แกนเชือ
่ ม
M7
24 นิวตัน-เมตร
นอต หนาแปลนทอไอเสีย
M8
8 นิวตัน-เมตร
สกรู พลาถวงสมดุล - ลอเฟอง
M8
40 นิวตัน-เมตร
สกรู ฟนเฟองเพลาลูกเบีย
้ ว
M8
32 นิวตัน-เมตร
สกรูสวิตช
M8
20 นิวตัน-เมตร
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
สลักเกลียว ทอไอเสีย
M8
22 นิวตัน-เมตร
เซ็นเซอรวด
ั อุณหภูมน
ิ าํ้ ยาหลอเย็น
M10
14 นิวตัน-เมตร
สกรู โรเตอร
M10
70 นิวตัน-เมตร
สกรู หัวกระบอก
M10
ระดับ 1
25 นิวตัน-เมตร
ระดับ 2
50 นิวตัน-เมตร
เกลียวเคลือบนํา้ มัน จุดรับสวนหัวเคลือบ
จาระบี
สวิตชแรงดันนํา้ มัน
M10
14 นิวตัน-เมตร
เกลียวปด เพลาขวางแขนบังคับ
M10x1
10 นิวตัน-เมตร
หัวเทียน
M12
15 นิวตัน-เมตร
นอต ชุดแผนคลัตช
M14LH
60 นิวตัน-เมตร
222
Loctite®243™
Loctite®243™
ขอมูลทางเทคนิค 22
น็อตเฟองหลัก/เฟองโซควบคุม
M14
55 นิวตัน-เมตร
ทอถายนํา้ มัน
M24x1.5
15 นิวตัน-เมตร
น็อต เฟองขับสําหรับเพลาถวงสมดุล
M28
60 นิวตัน-เมตร
1.5 ล.
นํา้ มันเครือ
่ ง (SAE 15W/50)
( หนา 236)
22.3
ปริมาณการเติม
22.3.1
นํ้ามันเครื่อง
นํา้ มันเครือ
่ ง
อุณหภูมโิ ดยรอบ: 0 … 50 °C
นํา้ มันเครือ
่ ง
อุณหภูมโิ ดยรอบ: −10 … 40 °C
22.3.2
Loctite®243™
นํา้ มันเครือ
่ ง (SAE 10W/40)
( หนา 236)
นํ้ายาหลอเย็น
นํา้ ยาหลอเย็น
22.3.3
Loctite®243™
1 ล.
นํา้ ยาหลอเย็น (
11 ล.
นํา้ มันซุปเปอรไรสารตะกัว
่ (ROZ 95)
( หนา 237) (200 Duke EU/AR,
ASEAN/CO/MY/PH)
หนา 238)
นํ้ามันเชื้อเพลิง
ปริมาณนํา้ มันเชือ
้ เพลิง รวมประมาณ
223
22 ขอมูลทางเทคนิค
ปริมาณนํา้ มันเชือ
้ เพลิง รวมประมาณ
นํา้ มันเชือ
้ เพลิงสํารอง ประมาณ
22.4
นํา้ มันซุปเปอร ไรสารตะกัว
่ ประเภท
C (ROZ 95/RON 95/PON 91)
( หนา 237) (KTM 200 Duke BR)
1.5 ล.
โครงรถ
เฟรม
22.4.1
11 ล.
เฟรมแบบทอโครงเหล็กเทรลลิส เคลือบสีฝน
ุ
แชสซีมาตรฐาน
ตะเกียบ
WP Suspension
โชค
WP Suspension
22.4.2
แชสซีตํ่า
ตะเกียบ
WP Suspension
โชค
WP Suspension
ระบบเบรค
ดานหนา
ดิสกเบรกพรอมคาลิปเปอรเบรก 4 สูบ
ดานหลัง
ดิสกเบรกแบบมีแกนเบรกลูกสูบเดียว
ดิสกเบรค - เสนผาศูนยกลาง
224
ขอมูลทางเทคนิค 22
ดานหนา
300 มม.
ดานหลัง
230 มม.
ดิสกเบรค - ขอบเขตของการสึกหรอ
ดานหนา
4.5 มม.
ดานหลัง
3.6 มม.
แรงดันลมยางเมือ
่ ขับขีค
่ นเดียว
ดานหนา
2.0 บาร
ดานหลัง
2.0 บาร
แรงดันลมยางเมือ
่ มีผซ
ู อนทาย / บรรทุกนํา้ หนักเต็มที่
ดานหนา
2.0 บาร
ดานหลัง
2.2 บาร
ตัวสงกําลังรอง
14:42
โซ
5/8 x 1/4” (520) X‑Ring
มุมหัวควบคุม
65°
สถานะลอ
1,367 ± 15 มม.
ระดับความสูงเบาะนัง่ ไมโหลด
มาตรฐาน
800 มม.
ตํา่
785 มม.
นํา้ หนักรถเปลา
129.5 กก.
นํา้ หนักบรรทุกสูงสุดของเพลาหนา
125 กก.
225
22 ขอมูลทางเทคนิค
โหลดตามแกนทีอ
่ นุญาตสูงสุด ดานหลัง
210 กก.
นํา้ หนักรวมทีอ
่ นุญาตสูงสุด
335 กก.
22.5
ระบบไฟฟา
แบตเตอรี่ 12 V
ETZ-9-BS
แรงดันแบตเตอรี:่ 12 V
ความจุปกติ: 8 Ah
ไมจาํ เปนตองบํารุงรักษา
ฟวส
75011088010
10 A
ฟวส
75011088015
15 A
ฟวส
90111088025
25 A
ฟวส
75011088030
30 A
ไฟหนา
H4 / Sockel P43t
12 V
60/55 W
ไฟขาง
W5W / ชองเสียบ W2,1x9,5d
12 V
5W
แสงสวางของแผงหนาปดและไฟแสดง
สถานะ
LED
ไฟเลีย
้ ว
LED
ไฟเบรค/ไฟทาย
LED
ไฟปายทะเบียน
LED
226
ขอมูลทางเทคนิค 22
22.6
ยาง
ยาง ดานหนา
ยาง ดานหลัง
110/70 R 17 M/C 54S TL
MRF REVZ‑FC
150/60 R 17 M/C 66S TL
MRF REVZ‑C
ยางทีร่ ะบุบงบอกถึงรายการการผลิตยางเปนชุดจากรายการทีเ่ ปนไปได ดูขอมูลเพิม
่ เติมในหัวขอการบริการที่
http://www.ktm.com
22.7
ตะเกียบ
22.7.1
แชสซีมาตรฐาน
หมายเลขอะไหลตะเกียบโชค
93001000044
ตะเกียบ
WP Suspension
ความยาวตะเกียบ
736 มม.
นํา้ มันตะเกียบ
22.7.2
450 มล.
นํา้ มันตะเกียบ (SAE 4) (48601166S1)
( หนา 238)
แชสซีตํ่า
หมายเลขอะไหลตะเกียบโชค
05.58.6S.03
ตะเกียบ
WP Suspension
ความยาวตะเกียบ
736 มม.
227
22 ขอมูลทางเทคนิค
นํา้ มันตะเกียบ
22.8
สปริงสตรัท
22.8.1
แชสซีมาตรฐาน
450 มล.
นํา้ มันตะเกียบ (SAE 4) (48601166S1)
( หนา 238)
หมายเลขสินคา โชค
90604010100
โชค
WP Suspension
สตรัทปรับเกลียว
มาตรฐาน
3 คลิก
นํา้ หนักใชงานเต็มที่
6 คลิก
ระยะสปริงรถเปลา
15 มม.
ระยะสปริงไดนามิค
45 … 50 มม.
ความยาวติดตัง้
300 มม.
22.8.2
แชสซีตํ่า
หมายเลขสินคา โชค
93104110000
โชค
WP Suspension
สตรัทปรับเกลียว
228
มาตรฐาน
3 คลิก
นํา้ หนักใชงานเต็มที่
6 คลิก
ขอมูลทางเทคนิค 22
ระยะสปริงรถเปลา
15 มม.
ระยะสปริงไดนามิค
45 … 50 มม.
ความยาวติดตัง้
300 มม.
22.9
แรงบิดในการขัน โครงรถ
แคลมปไอเสีย
สกรู จุดยึดหนากาก
-
19 นิวตัน-เมตร
EJOT
PT®
3 นิวตัน-เมตร
สกรู ไฟหนา
EJOT
PT®
4 นิวตัน-เมตร
สลักควง ทีป
่ องกันโซ
EJOT PT®
4 นิวตัน-เมตร
สกรู ครอบ แบริง่ ดานลาง
M4
5 นิวตัน-เมตร
สกรู ไฟปายทะเบียน
M4
2 นิวตัน-เมตร
สกรู อุปกรณควบคุม EFI
M4
5 นิวตัน-เมตร
สกรูทเี่ หลือของเพลารถ
M4
4 นิวตัน-เมตร
น็อตทีเ่ หลือของเพลารถ
M5
5 นิวตัน-เมตร
สกรู ABS จุดตอทอ (KTM
200 Duke BR)
M5
6 นิวตัน-เมตร
สกรู กันชน
M5
5 นิวตัน-เมตร
สกรู กัน
้ ลม
M5
3 นิวตัน-เมตร
สกรู ครอบถังนํา้ มัน
M5
5 นิวตัน-เมตร
สกรู ครอบถังนํา้ มันเชือ
้ เพลิง
M5
4 นิวตัน-เมตร
229
22 ขอมูลทางเทคนิค
สกรู ตัวยึดสายเบรค ดานหลัง
M5
7 นิวตัน-เมตร
สกรู ทอล็อค ถังนํา้ มัน
M5
5 นิวตัน-เมตร
สกรู ทีย
่ ด
ึ ปายทะเบียน
M5
11 นิวตัน-เมตร
สกรู บังโซ
M5
4 นิวตัน-เมตร
สกรู ปมเชือ
้ เพลิง
M5
5 นิวตัน-เมตร
สกรู ฝาปดบูม ดานลาง
M5
5 นิวตัน-เมตร
สกรู ไฟทาย
M5
5 นิวตัน-เมตร
สกรู สวนลางของทายรถ
M5
6 นิวตัน-เมตร
สกรูเซ็นเซอรขาตัง้ ดานขาง
M5
5 นิวตัน-เมตร
สกรูเซ็นเซอรเอียง
M5
6 นิวตัน-เมตร
สกรูทเี่ หลือของเพลารถ
M5
5 นิวตัน-เมตร
นอต ยางรอง เฟรม
M6
7 นิวตัน-เมตร
นอต หมอนํา้
M6
5 นิวตัน-เมตร
น็อตทีเ่ หลือของเพลารถ
M6
10 นิวตัน-เมตร
น็อตปรับคันเบรกเทา
M6
9 นิวตัน-เมตร
สกรู กระบอกเบรคเทา
M6
9 นิวตัน-เมตร
สกรู กลองกรองอากาศ
M6
6 นิวตัน-เมตร
230
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
ขอมูลทางเทคนิค 22
สกรู กันชนหนา
M6
9 นิวตัน-เมตร
สกรู คันเกียร การปรับ
M6
11 นิวตัน-เมตร
สกรู ไซเลนตบล็อค แผนยึด
M6
7 นิวตัน-เมตร
สกรู ตัวยึด เซ็นเซอรวด
ั มุมเอียง
M6
11 นิวตัน-เมตร
สกรู ตัวยึด ปุมปรับแรงดันไฟฟา
M6
11 นิวตัน-เมตร
สกรู ตัวยึด ไฟหนา
M6
11 นิวตัน-เมตร
สกรู ตัวยึดแมเหล็ก ขาตัง้
M6
5 นิวตัน-เมตร
สกรู ตัวยึดหมอนํา้
M6
9 นิวตัน-เมตร
สกรู ถังนํา้ มัน
M6
13 นิวตัน-เมตร
สกรู ทายรถสวนลาง ดานหลัง
M6
5 นิวตัน-เมตร
สกรู ทีก
่ น
ั นํา้ กระเซ็น ดานหลัง
M6
9 นิวตัน-เมตร
สกรู ทีย
่ ด
ึ ปายทะเบียน
M6
12 นิวตัน-เมตร
สกรู บังโซตด
ิ รถ
M6
9 นิวตัน-เมตร
สกรู เบาะนัง่
M6
10 นิวตัน-เมตร
สกรู ปุมปรับแรงดันไฟฟา
M6
10 นิวตัน-เมตร
สกรู แผนยึด สายคันคลัตช
M6
6 นิวตัน-เมตร
สกรู ภาชนะสรางสมดุล
M6
13 นิวตัน-เมตร
สกรู โมดูล ABS (KTM
200 Duke BR)
M6
7 นิวตัน-เมตร
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
231
22 ขอมูลทางเทคนิค
สกรู ลอเซ็นเซอร ABS ดานหลัง
(KTM 200 Duke BR)
M6
8 นิวตัน-เมตร
สกรู วงจรจุดระเบิด
M6
9 นิวตัน-เมตร
สกรู หนากากไฟหนา
M6
11 นิวตัน-เมตร
สกรู หมอพักไอเสียสุดทาย
M6
10 นิวตัน-เมตร
สกรูจด
ุ ยึดเบาะนัง่ ดานหนา
M6
6 นิวตัน-เมตร
สกรูทย
ี่ ด
ึ เคเบิลเซ็นเซอรขาตัง้ ดานขาง
M6
9 นิวตัน-เมตร
สกรูทเี่ หลือของเพลารถ
M6
10 นิวตัน-เมตร
สกรูบงั โคลนดานหนา
M6
11 นิวตัน-เมตร
สกรูฝาเครือ
่ งกรองอากาศ
M6
3 นิวตัน-เมตร
สกรูยด
ึ ตัวสงรอบหมุนของลอ (KTM
200 Duke BR)
M6
8 นิวตัน-เมตร
สกรูระบบหลอเย็น
M6
6 นิวตัน-เมตร
สกรูสวนลางของทายรถดานหนา
M6
11 นิวตัน-เมตร
สกรูอางเก็บนํา้ มันเบรกของเบรกลอ
หลัง
M6
9 นิวตัน-เมตร
นอต ลอโซ
M8
27 นิวตัน-เมตร
น็อตทีเ่ หลือของเพลารถ
M8
25 นิวตัน-เมตร
สกรู ขอครอบตะเกียบ
M8
15 นิวตัน-เมตร
232
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
ขอมูลทางเทคนิค 22
สกรู คันเกียร
M8
16 นิวตัน-เมตร
สกรู คันเบรคเทา
M8
16 นิวตัน-เมตร
สกรู จุดเชือ
่ มแฮนดบาร
M8
21 นิวตัน-เมตร
สกรู ดิสกเบรค ดานหลัง
M8
30 นิวตัน-เมตร
สกรู ตัวรองแทนเครือ
่ งทีเ่ ครือ
่ งยนต
M8
25 นิวตัน-เมตร
สกรู ตัวรองแทนเครือ
่ งทีเ่ ฟรม
M8
26 นิวตัน-เมตร
สกรู แตร
M8
7 นิวตัน-เมตร
สกรู สวนเชือ
่ มตะเกียบ ดานบน
M8
11 นิวตัน-เมตร
สกรู สวนเชือ
่ มตะเกียบ ดานลาง
M8
15 นิวตัน-เมตร
สกรู หมอพักไอเสียสุดทาย
M8
24 นิวตัน-เมตร
สกรู แฮนดกริป
๊
M8
32 นิวตัน-เมตร
สกรูของจานเบรกดานหนา
M8
30 นิวตัน-เมตร
สกรูทเี่ หลือของเพลารถ
M8
25 นิวตัน-เมตร
สกรูเพลาเสียบดานหนา
M8
26 นิวตัน-เมตร
สกรูสวนรองรับทีพ
่ ก
ั เทาอานหลัง
M8
26 นิวตัน-เมตร
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
233
22 ขอมูลทางเทคนิค
สกรูคาลิปเปอรเบรกหนา
M8x1
30 นิวตัน-เมตร
น็อตกระจกมองหลังดานซาย
M10
16 นิวตัน-เมตร
น็อตทีเ่ หลือของเพลารถ
M10
45 นิวตัน-เมตร
สกรูกลวง สายเบรค
M10
24 นิวตัน-เมตร
สกรูทเี่ หลือของเพลารถ
M10
45 นิวตัน-เมตร
สลัก ขาตัง้
M10
35 นิวตัน-เมตร
สลัก จุดแขวนเครือ
่ งยนต
M10
45 นิวตัน-เมตร
ชุดสกรู จุดยืดแฮนดบาร
M10x1.25
21 นิวตัน-เมตร
น็อต คอนโซลขาตัง้ ดานขาง
M10x1.25
35 นิวตัน-เมตร
นอต ไฟเลีย
้ ว
M10x1.25
6 นิวตัน-เมตร
น็อตกระจกมองหลังดานขวา
M10LHx1.25
16 นิวตัน-เมตร
สกรู โชค ดานบน
M10x1.25
51 นิวตัน-เมตร
สกรูตว
ั ยกแทนวางเทาดานหนา
M10x1.25
47 นิวตัน-เมตร
สกรูตว
ั ยกแทนวางเทาดานหนา / ตัว
รองแทนเครือ
่ ง
M10x1.25
47 นิวตัน-เมตร
สลัก โชค ดานลาง
M10x1.25
45 นิวตัน-เมตร
สลักยึด ลอโซ
M10x1.25
50 นิวตัน-เมตร
234
Loctite® 204™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
ขอมูลทางเทคนิค 22
นอต แกนใส ดานหลัง
M14x1.5
90 นิวตัน-เมตร
น็อต สลักสวิง
M14x1.5
100 นิวตัน-เมตร
สกรู หัวควบคุม ดานบน
M16x1.5
53 นิวตัน-เมตร
Loctite®243™
เซ็นเซอรแลมบดา
M18x1.5
19 นิวตัน-เมตร
แหวนปรับแบริง่ แกวง
M22x1
ขันโดยไมใหเหลือระยะหลวม
นอต หัวควบคุม
M30x1
ระดับ 1
55 นิวตัน-เมตร
ระดับ 2 (คลาย ทวนเข็มนาฬิกา)
2 รอบ
ระดับ 3
5 นิวตัน-เมตร
235
23 วัสดุสิ้นเปลือง
นํ้ามันเครื่อง (SAE 15W/50)
มาตรฐาน / การรับรอง
– JASO T903 MA2 (
–
SAE (
หนา 242)
หนา 242) (SAE 15W/50)
คาที่กําหนด
– ใชเฉพาะนํา้ มันเครือ
่ งทีไ
่ ดมาตรฐาน (ดูรายละเอียดบนภาชนะ) และมีคณ
ุ สมบัตต
ิ รงตามทีก
่ าํ หนด
นํา้ มันเครือ
่ งกึง่ สังเคราะห
ผูจัดสงที่แนะนํา
MOTOREX®
– Formula 4T
นํ้ามันเครื่อง (SAE 10W/40)
มาตรฐาน / การรับรอง
– JASO T903 MA2 (
–
SAE (
หนา 242)
หนา 242) (SAE 10W/40)
คาที่กําหนด
– ใชเฉพาะนํา้ มันเครือ
่ งทีไ
่ ดมาตรฐาน (ดูรายละเอียดบนภาชนะ) และมีคณ
ุ สมบัตต
ิ รงตามทีก
่ าํ หนด
นํา้ มันเครือ
่ งกึง่ สังเคราะห
ผูจัดสงที่แนะนํา
MOTOREX®
– Formula 4T
236
วัสดุสิ้นเปลือง 23
นํ้ามันซุปเปอร ไรสารตะกั่ว ประเภท C (ROZ 95/RON 95/PON 91)
มาตรฐาน / การรับรอง
– ANP (Agência Nacional do Petróleo) #57 (ROZ 95/RON 95/PON 91)
คาที่กําหนด
– ใชเฉพาะนํา้ มันซุปเปอรไรสารตะกัว
่ ซึง่ ไดมาตรฐานสอดคลองตามขอมูลตอไปนีห
้ รือเทียบเคียง
–
อนุญาตใหใชนาํ้ มันซุปเปอรไรสารตะกัว
่ ทีม
่ เี อธานอลเปนสวนประกอบ 19 ถึง 27 %
ขอมูล
หามใชนาํ้ มันทีท
่ าํ จากเมธานอล (เชน M15, M85, M100)
หามใชนาํ้ มันทีม
่ เี อธานอลเปนสวนผสมนอยกวา 19 % (เชน E10)
หามใชนาํ้ มันทีม
่ เี อธานอลเปนสวนผสมมากกวา 27 % (เชน E30, E85, E100)
นํ้ามันซุปเปอรไรสารตะกั่ว (ROZ 95)
มาตรฐาน / การรับรอง
– DIN EN 228 (ROZ 95)
คาที่กําหนด
– ใชเฉพาะนํา้ มันซุปเปอรไรสารตะกัว
่ ซึง่ ไดมาตรฐานหรือเทียบเคียง
–
สามารถใชนาํ้ มันทีม
่ ส
ี ด
ั สวนเอธานอลทีส
่ งู ถึง 10 % (นํา้ มัน E10)
ขอมูล
หามใชนาํ้ มันเชือ
้ เพลิงจากเมธานอล (เชน M15, M85, M100) หรือมีสด
ั สวนของเอธานอลสูงกวา 10 % (เชน
E15, E25, E85, E100)
237
23 วัสดุสิ้นเปลือง
นํ้ามันตะเกียบ (SAE 4) (48601166S1)
มาตรฐาน / การรับรอง
– SAE ( หนา 242) (SAE 4)
คาที่กําหนด
– ใชเฉพาะนํา้ มันเครือ
่ งทีไ
่ ดมาตรฐาน (ดูรายละเอียดบนภาชนะ) และมีคณ
ุ สมบัตต
ิ รงตามทีก
่ าํ หนด
นํ้ามันเบรก DOT 4 / DOT 5.1
มาตรฐาน / การรับรอง
– DOT
คาที่กําหนด
– ใชเฉพาะนํา้ มันเบรคทีไ
่ ดมาตรฐาน (ดูรายละเอียดบนบรรจุภณ
ั ฑ) และมีคณ
ุ สมบัตต
ิ รงตามทีก
่ าํ หนด
ผูจัดสงที่แนะนํา
Castrol
– REACT PERFORMANCE DOT 4
MOTOREX®
– Brake Fluid DOT 5.1
นํ้ายาหลอเย็น
คาที่กําหนด
– ใหใชเฉพาะนํา้ หลอเย็นคุณภาพสูงปราศจากซิลเิ กต ทีม
่ ส
ี วนผสมของสารยับยัง้ การกัดกรอนสําหรับเครือ
่ งยนตอลูมเิ นียม
สารปองกันการแข็งตัวคุณภาพดอยและไมเหมาะสม เปนสาเหตุทาํ ใหเกิดการกัดกรอน การตกตะกอน และเกิดฟอง
–
หามใชนาํ้ บริสท
ุ ธิ์ เนือ
่ งจากไมมค
ี ณ
ุ สมบัตป
ิ องกันการกัดกรอนและใหการหลอลืน
่ ไดเฉกเชนนํา้ หลอเย็น
–
ใชเฉพาะนํา้ หลอเย็นตามขอกําหนดและมีคณ
ุ สมบัตต
ิ รงตามทีร่ ะบุไวเทานัน
้ (ดูรายละเอียดบนบรรจุภณ
ั ฑ)
238
วัสดุสิ้นเปลือง 23
สารปองกันการแข็งตัวใชไดถงึ วันที่
−25 °C
ตองปรับอัตราสวนผสมใหสมดุลกับสารปองกันการแข็งตัวทีจ
่ าํ เปนตองใช ใหใชนาํ้ กลัน
่ หากตองเจือจางนํา้ หลอเย็น
แนะนําใหใชนาํ้ หลอเย็นทีผ
่ สมมากอนแลว
ปฏิบต
ั ต
ิ ามขอกําหนดของผูผลิตนํา้ หลอเย็นเกีย
่ วกับสารปองกันการแข็งตัว การเจือจาง และความสามารถในการผสม
(คุณสมบัตเิ ขากันได) กับสารหลอเย็นอืน
่
ผูจัดสงที่แนะนํา
MOTOREX®
– COOLANT M3.0
239
24 สารชวย
การเคลือบแบบ Perfect Finish และการเคลือบแบบไฮกลอสสําหรับผิวเคลือบ
ผูจัดสงที่แนะนํา
MOTOREX®
– Moto Shine
จาระบีคุณภาพสูง
ผูจัดสงที่แนะนํา
MOTOREX®
– Bike Grease 2000
นํ้ายาทําความสะอาดพิเศษสําหรับพื้นผิวเคลือบที่เรียบและหยาบ พื้นผิวโลหะและวัสดุสังเคราะห
ผูจัดสงที่แนะนํา
MOTOREX®
– Quick Cleaner
นํ้ายาทําความสะอาดมอเตอรไซค
ผูจัดสงที่แนะนํา
MOTOREX®
– Moto Clean
สเปรยโซ Street
คาที่กําหนด
240
สารชวย 24
ผูจัดสงที่แนะนํา
MOTOREX®
– Chainlube Road Strong
สเปรยนํ้ามันอเนกประสงค
ผูจัดสงที่แนะนํา
MOTOREX®
– Joker 440 Synthetic
สารทําความสะอาดโซ
ผูจัดสงที่แนะนํา
MOTOREX®
– Chain Clean
สารผสมเชื้อเพลิง
ผูจัดสงที่แนะนํา
MOTOREX®
– Fuel Stabilizer
สารรักษาสภาพสําหรับพื้นผิวเคลือบ โลหะ และยาง
ผูจัดสงที่แนะนํา
MOTOREX®
– Moto Protect
241
25 มาตรฐาน
JASO T903 MA2
ดวยการพัฒนาทีแ
่ ตกตางกันทางเทคนิคทําใหมม
ี าตรฐานเฉพาะสําหรับมอเตอรไซค คือมาตรฐาน JASO T903 MA2
ในสมัยกอนมีการใชนาํ้ มันเครือ
่ งของรถยนตสาํ หรับมอเตอรไซค เนือ
่ งจากยังไมมน
ี าํ้ มันสําหรับมอเตอรไซค
ขณะทีช
่ วงเวลากอนการเขาบริการของเครือ
่ งยนตของรถยนตมรี ะยะนาน ลักษณะเดนของเครือ
่ งยนตของรถจักรยานยนต คือ
การสงพลังงานเปนปริมาณมากทีค
่ วามเร็วรอบเครือ
่ งสูง ซึง่ ทําใหชวงเวลากอนการเขารับบริการของรถจักรยานยนตสน
ั้ ลง
ในเครือ
่ งยนตของมอเตอรไซคสวนใหญจะมีการใชนาํ้ มันหลอลืน
่ ในชุดเกียรและคลัตชดวย
ในการตรวจสอบมาตรฐาน JASO T903 MA2 จะมีการพิจารณาขอกําหนดพิเศษเหลานี้
SAE
Society of Automotive Engineers เปนผูกาํ หนดคลาสความหนึด SAE เพือ
่ ใชแยกแยะนํา้ มันจากความหนึด ความหนืดเปน
สิง่ บงบอกเฉพาะคุณสมบัตข
ิ องนํา้ มันและไมไดบงบอกคุณภาพ
242
ดัชนีศัพทเทคนิค 26
OBD
การวิเคราะหรถยนต
ระบบในรถจักรยานยนตซงึ่ ทําหนาทีต
่ รวจสอบพารามิเตอรที่
กําหนดของระบบอิเล็กทรอนิกสในรถจักรยานยนต
ABS
ระบบเบรกปองกันลอล็อก
ระบบความปลอดภัยทีช
่ วยปองกันการล็อกของลอเมือ
่ ขับไป
ขางหนา โดยไมไดรบ
ั ผลจากแรงดานขาง
243
27 ดัชนีคํายอ
ไดแก
ไดแก
ตัวอยางเชน
ตัวอยางเชน
ประมาณ
ประมาณ
เปรียบเทียบกับ
เปรียบเทียบกับ
แลวแตกรณี
แลวแตกรณี
และทีเ่ หมือนกัน
และทีเ่ หมือนกัน
และอืน
่ ๆ
และอืน
่ ๆ
หมายเลข
หมายเลข
หมายเลข
ผลิตภัณฑ
หมายเลขผลิตภัณฑ
หรือ
หรือ
หากจําเปน
หากจําเปน
ฯลฯ
ฯลฯ
244
สารบัญสัญลักษณ 28
28.1
สัญลักษณสีเหลืองและสม
สัญลักษณสเี หลืองและสมแสดงสถานะขอผิดพลาดทีจ
่ าํ เปนตองมีการจัดการโดยเร็ว เครือ
่ งมือชวยเหลือในการขับทีก
่ าํ ลังทํา
งานจะแสดงดวยสัญลักษณสเี หลืองและสีสมเชนเดียวกัน
ไฟแสดงสถานะการทํางานผิดปกติสองสวางสีเหลือง – OBD ตรวจพบขอผิดพลาดในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของยานพาหนะ หยุดรถทันทีอยางถูกตองตามกฎจราจรและติดตอศูนยบริการทีไ
่ ดรบ
ั การรับรองจาก
KTM
ไฟเตือนทัว
่ ไปกระพริบสีเหลือง – มีการตรวจพบคําแนะนํา/คําเตือนสําหรับความปลอดภัยในการทํางาน
ขอมูลนีจ
้ ะแสดงเพิม
่ เติมทีห
่ นาจอ
ไฟเตือน ABS สองสวางสีเหลือง – รายงานสถานะหรือรายงานขอผิดพลาดของระบบ ABS
28.2
สัญลักษณสีเขียวและนํ้าเงิน
สัญลักษณสเี ขียวและนํา้ เงินเปนการใหขอมูล
ไฟแสดงสถานะไฟเลีย
้ วกะพริบแสงสีเขียวเปนจังหวะเดียวกับไฟเลีย
้ ว – ไฟเลีย
้ วเปด
ไฟแสดงสถานะเกียรวางสองสวางสีเขียว – เกียรเปลีย
่ นเปนเกียรวางแลว
ไฟแสดงสถานะไฟสูงสองสวางสีนาํ้ เงิน – ไฟสูงเปดอยู
245
ดัชนี
เวลา
ดัชนี
A
ACC2
ดานหนา
ตัง้ คา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
แ
เครื่องมือประจํารถ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
แบตเตอรี่ 12 V
ถอดประกอบ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
ประกอบ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
เครื่องยนต
รันอิน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
แบตเตอรี่ 12 V
ชารจ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
เคลื่อนตัว . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
ออกตัว . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
แผงหนาปด . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41-66
การเปดใชงานและทดสอบ . . . . . . . . . . . . . . . 42
การแสดงผล ODO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
การแสดงผล TRIP F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
เ
เงื่อนไขการทํางาน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
เบรก . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
เบรกลดความเร็ว . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
เบาะนั่งของคนขับ
ถอดออก . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
ประกอบ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
เบาะนั่งซอนทาย
ถอดออก . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
ประกอบ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
เฟองโซ
ตรวจสอบ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
เลขกุญแจ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
246
การแสดงอุณหภูมน
ิ าํ้ หลอเย็น . . . . . . . . . . . . . . 52
คําเตือน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
ปุมฟงกชน
ั
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
ไฟเปลีย
่ นเกียร . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
ไฟแสดงสถานะ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
หนาจอ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
หนาจอแสดงระดับนํา้ มันเชือ
้ เพลิง . . . . . . . . . . . 51
แผนการบริการ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88-91
แรงดันลมยาง
ตรวจสอบ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
ดัชนี
แฮนดกริ๊ป . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
แฮนดบาร
ปลดล็อค . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
ล็อค . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
การใชงานที่ปลอดภัย . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
การใชงานในฤดูหนาว
งานตรวจสอบและดูแลรักษา
โ
โชค
ตัง้ คาสตรัทปรับเกลียว . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
โซ
ตรวจสอบ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
ตรวจหาสิง่ สกปรก . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
ทําความสะอาด . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
โหลดรถ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
ไ
ไฟแสดงสถานะ
การคนหาขอผิดพลาด . . . . . . . . . . . . . . . . 214-217
การจอด . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
การจัดเก็บ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
. . . . . . . . . . . . . 209
การใชผิดวัตถุประสงค . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
การตั้งคาไฟหนา
ตรวจสอบ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
การเติมนํ้ามัน
นํา้ มันเชือ
้ เพลิง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
การบริการ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
การรับประกัน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
การเริ่มใชงาน
คําแนะนําในการเริม
่ ตนใชงาน . . . . . . . . . . . . . 67
ก
กรองนํ้ามันเครื่อง
เปลีย
่ น . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
กันชนหนา
ถอดประกอบ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
ประกอบ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
การขนสง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
งานตรวจสอบและงานดูแลรักษากอนการเริม
่ ตนใช
งานแตละครัง้
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
หลังจากการจัดเก็บ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
การสตารท
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
กิโลเมตรหรือไมล
ตัง้ คา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
กุญแจเบาะนั่ง
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
247
ดัชนี
กุญแจรถ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ข
ขอบงชี้การใชงาน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ขอมูลทางเทคนิค
เครือ
่ งยนต . .
โครงรถ . . . .
ตะเกียบ . . . .
ปริมาณการเติม
ยาง . . . . . . .
ระบบไฟฟา . .
....
....
....
...
....
....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
218
224
227
223
227
226
แรงบิดในการขัน เครือ
่ งยนต . . . . . . . . . . . . . 219
แรงบิดในการขัน โครงรถ . . . . . . . . . . . . . . . 229
สปริงสตรัท . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
ขั้นตอนสตารท . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
ขาตะเกียบ
ทําความสะอาดปลอกกันฝุน . . . . . . . . . . . . . . . 99
ขาตั้ง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
ค
ความตึงโซ
ตรวจสอบ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
ตัง้ คา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
248
ความเนือยของคันคลัตช
ตรวจสอบ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
ตัง้ คา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
คันเกียร . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
ตัง้ คา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
คันคลัตช
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
คันเบรกเทา
ตัง้ ระยะวางคันเหยียบ
. . . . . . . . . . . . . . . . . 132
คันเบรคเทา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
ตรวจสอบระยะวางคันเหยียบ . . . . . . . . . . . . . 130
คันเบรคมือ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
คูมือผูใช . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
จ
จานเบรค
ตรวจสอบเบรคลอหนา . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
ตรวจสอบระดับของเบรคลอหลัง . . . . . . . . . . . 129
ช
ชิ้นสวนอะไหล . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
ชุดปองกัน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ดัชนี
ประกอบ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
ด
ดิสกเบรก
ตรวจสอบ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
ป
ปริมาณการเติม
ต
นํา้ มันเครือ
่ ง
ตะแกรงกรองนํ้ามันเครื่อง
ทําความสะอาด . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
นํา้ มันเชือ
้ เพลิง . . . . . . . . . . . . . . . . . 87, 223-224
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203, 223
นํา้ ยาหลอเย็น . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
ปลอกแฮนด . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
ท
ที่วางเทาของผูซอนทาย . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
น
นํ้ามันเครื่อง
เติม . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
เปลีย
่ น . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
นํ้ามันเบรก
เติมของเบรกลอหนา . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
เติมของลอหลัง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
นํ้ายาหลอเย็น
ถาย . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
บ
บริการลูกคา
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
ปลั๊กวินิจฉัย . . . . . .
ปายรุน . . . . . . . . .
ปุมแตร . . . . . . . . .
ปุมไฟกระพริบไฟหนา
....
....
....
...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
180
. 24
. 27
. 28
ปุมไฟเลี้ยว . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
ปุมสตารท . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ฝ
ฝาปดถังนํ้ามันเชื้อเพลิง
ปด . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
เปด . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
ฟ
ฟวส
เปลีย
่ นฟวสของโหลดแตละตัว
. . . . . . . . . . . . 162
บังโคลนดานหนา
ถอดประกอบ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
249
ดัชนี
ฟวส ABS
รอบเกียร RPM2
เปลีย
่ น . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
ตัง้ คา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
ภาพ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
ระดับนํ้ามันเครื่อง
ตรวจสอบ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
ภ
ม
มุมมองรถ
ดานหนาซาย . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ดานหลัง ดานขวา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
ย
ยางกันสะเทือนดุมลอหลัง
ตรวจสอบ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
ร
รถจักรยานยนต
ใชอป
ุ กรณยก ยกขึน
้ ทางดานหลัง . . . . . . . . . . . 95
ทําความสะอาด . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
ยกขึน
้ ดวยเครือ
่ งยกดานหนา . . . . . . . . . . . . . . 96
รถมอเตอรไซค
ยกลงจากเครือ
่ งยก ดานหลัง . . . . . . . . . . . . . . 95
ยกลงจากเครือ
่ งยกดานหนา . . . . . . . . . . . . . . . 98
รอบเกียร RPM1
ตัง้ คา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
250
ระดับนํ้ามันเบรก
ตรวจสอบเบรกลอหนา . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
ตรวจสอบระดับของเบรกลอหลัง . . . . . . . . . . . 125
ระดับนํ้ายาหลอเย็น
ตรวจสอบ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183, 185
ระบบหลอเย็น . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
เติม/ระบาย . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
ระยะของลําแสงไฟหนา
ตัง้ คา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
ระยะหลวมของสายคันเรง
ตรวจสอบ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
ตัง้ คา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
ล
ล็อกถวยคอ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ลอโซ
ตรวจสอบ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
ลอหนา
ถอดประกอบ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
ดัชนี
ประกอบ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
หลอดไฟขาง
เปลีย
่ น . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
ลอหลัง
ถอดประกอบ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
ประกอบ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
หลอดไฟหนา
ว
อ
วัตถุประสงคการใชงาน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
วัสดุใชงาน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
ส
สภาพยาง
ตรวจสอบ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
สวิตชไฟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
สวิตชหยุดฉุกเฉิน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
สัมภาระ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
สารปองกันการแข็งตัว
ตรวจสอบ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
สารเสริม . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
สิ่งแวดลอม . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
เปลีย
่ น . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
อุปกรณ Combi
การแสดงผล TRIP 1
การแสดงผล TRIP 2
ภาพรวม . . . . . . . .
เมนู การบริการ/พิสย
ั
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
55
56
41
60
เมนู ความเร็วเฉลีย
่ /อัตราการสิน
้ เปลืองเฉลีย
่ 1 . . . 57
เมนู พิสย
ั /เวลาขับ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
เมนู เวลาขับ/ความเร็วเฉลีย
่ . . . . . . . . . . . . . . . 57
เมนู อัตราการสิน
้ เปลืองเฉลีย
่ 1/อัตราการสิน
้ เปลือง
เฉลีย
่ 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
เมนู อัตราการสิน
้ เปลืองเฉลีย
่ 2/การบริการ
. . . . . 59
อุปกรณเสริม . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
ห
หมายเลขเครื่อง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
หมายเลขตัวถังรถ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
หยุด . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
251
*3214120th*
3214120th
12/2019
KTM Sportmotorcycle GmbH
5230 Mattighofen/ออสเตรีย
http://www.ktm.com
ภาพถาย:
Mitterbauer/KISKA/KTM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement