National Geographic Solar Charger 4-in-1, 9060000 Owner's manual

National Geographic Solar Charger 4-in-1, 9060000 Owner's manual

4-in-1

Încărcător solar · Solárna nabíjačka Solarni punjač Соларно зарядно устройство Solární nabíječka · Ładowarka solarna

RO

Manual de utilizare

SK

Návod na obsluhu

HR

Uputa o uporabi

BG

Ръководство за употреба

CZ

Návod k obsluze

PL

Instrukcja obsługi

Art. No. 9060000

2

H C D I B G f E

RO

Manual de utilizare �����������������������������������������

3 SK

Návod na obsluhu �������������������������������������������

7 HR

Uputa o uporabi ��������������������������������������������

11 BG

Ръководство за употреба ���������������������������

15 CZ

Návod k obsluze �������������������������������������������

19 PL

Instrukcja obsługi �����������������������������������������

23

Instrucțiuni generale de avertizare

• Acest aparat conține piese electronice care sunt operate cu ajutorul unei surse de curent (alimentator și /sau baterii). Nu lăsați niciodată copiii nesupravegheați la manevrarea aparatului! Utilizare este permisă numai conform descrierii din manual, în caz contrar există PERICOL de ELECTROCUTARE!

• Copiilor le este permisă utilizarea aparatului numai sub supraveghere. Păstrați la distanță de copii materialele de ambalare (pungi de plastic, benzi de cauciuc etc.)! Există PERICOL DE ASFIXIERE!

• Nu expuneți binoclul la temperaturi ridicate. Nu scurtcircuitați aparatul și nu le aruncați în foc! Datorită căldurii excesive și manevrării necorespunzătoare pot fi declanșate scurtcircuite, incendii sau chiar explozii!

• Nu demontați binoclul! În cazul unei defecțiuni, adresați-vă furnizorului dumneavoastră. Acesta va contacta centrul de service și poate trimite aparatul înapoi pentru reparații, dacă este cazul.

• Nu expuneți binoclul la temperaturi ridicate.

INDICAȚII pentru curățare

• Înainte de curățare, deconectați aparatul de la sursa de curent.

• Curățați aparatul numai pe exterior, cu o cârpă uscată. Nu folosiți niciun detergent, în caz contrar pot apărea defecțiuni ale sistemului electronic.

• Protejați aparatul de praf și umezeală!

ELIMINAREA DEȘEURILOR

Eliminați materialele de ambalare conform tipului acestora. Informații cu privire la eliminarea corespunzătoare puteți obține la societățile locale de salubrizare sau la Agenția de mediu.

Nu aruncați aparatele electrice împreună cu gunoiul menajer!

Conform Directivei Europene 2002/96/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice și implementarea acesteia în legislația națională, echipamentele electrice folosite trebuie colectate separat și reciclate.

Bateriile și acumulatoarele nu au voie să fie eliminate împreună cu gunoiul menajer, ci aveți obligația legală de a returna bateriile și acumulatoarele folosite. După folosire, puteți returna gratuit bateriile fie la punctul nostru de vânzare, fie în imediata apropiere (de ex. în magazine sau la locurile locale de colectare).

Scoaterea acumulatorului integrat este permisă exclusiv pentru eliminarea ecologică a acestuia! Deschiderea carcasei aparatului poate cauza distrugerea aparatului.

Înainte de eliminarea ecologică descărcaţi acumulatorul complet. Deşurubaţi toate şuruburile din carcasă şi deschideţi carcasa. Decuplaţi contactele de pe acumulator şi scoateţi acumulatorul. Lipiţi contactele descoperite şi

RO 3

ambalaţi acumulatorul în asemenea mod, încât să nu se poată mişca în ambalaj.

Declarație de conformitate CE

O „Declarație de conformitate” în concordanță cu directivele aplicabile și normele corespunzătoare a fost întocmită de către Bresser GmbH. Aceasta poate fi consultată oricând, la cerere.

Sumarul pieselor:

1. Modul solar 2. Lanternă de buzunar 3. USB A (ieșire) 4. Micro USB (intrare) 5. Cârlig 6. Stare LED 7. Tastă pentru mod de iluminare 4 în 1 8. Lampă de suprafață

Pachet de livrare:

• Încărcător solar • Cablu de încărcare USB • Cablu de încărcare • Adaptor • Manual de utilizare

Specificații:

1. Modul solar: 0.55W

2. Acumulator cu Li-Ion: 6.3wh

3. Intrare USB: 5.0V 500mA c.c.

4. Ieșire USB: 5.0V+5% 500mA c.c.

5. Lanternă de buzunar: LED 1W 6. Lampă de suprafață: LED 1W 7. Mod de iluminare: 4 funcții într-o tastă 8. Timp de încărcare pentru telefon mobil: 1,5 până la 2,5 ore 9. Mod de încărcare pentru acumulatorul intern cu Li-Ion, prin conexiune USB: Gestionare extinsă a încărcării cu tensiune constantă printr-un circuit intern de siguranță pentru acumulatoare Li-Ion.

Proprietăţi:

1. Puteți încărca acumulatorul intern Li-Ion cu panoul solar integrat sau cu ajutorul cablului de încărcare USB, inclus în pachetul de livrare.

2. Adaptor pentru cele mai uzuale telefoane mobile, ca de ex. Nokia, Sony-Ericsson, Samsung, Siemens și Motorola sunt deja incluse în pachetul de livrare.

3. Încărcătorul solar poate încărcare și alte aparate, ca de exemplu camere digitale, PDA, DVD playere portabile etc.

4. Aparatul are și un indicator de încărcare. Acest LED de stare (6) devine activ de îndată de încărcați aparate.

5. Aparatul are și o iluminare multifuncțională cu funcțiile:

4

lanternă, semnal intermitent SOS, lampă de suprafață cu luminozitate 100% și 50% 6. Eficiență: >80%

Manual de utilizare:

1. Încărcarea prin intermediul modulului solar: Asigurați-vă că modulul solar primește lumină de la soare. Încărcarea acumulatorului intern este indicată prin aprinderea LED ului de stare roșu (6).

2. Încărcarea prin intermediul cablului de încărcare USB: Conectați încărcătorul solar la un calculator cu ajutorul unui cablu de încărcare USB. LED-ul de stare (6) luminează roșu în timpul procesului de încărcare. De îndată ce LED-ul de stare (6) luminează verde, acumulatorul integrat este complet încărcat.

3. Încărcarea aparatelor dumneavoastră portabile: Conectați între ele aparatele cu ajutorul adaptoarelor corespunzătoare și a cablului de încărcare. LED-ul de stare (6) luminează roșu în timpul încărcării. De îndată ce aparatul dumneavoastră portabil este complet încărcat, puteți întrerupe conexiunea dintre aparate.

Indicații speciale:

1. Vă rugăm ca înainte de prima utilizare să încărcați complet aparatul.

2. Vă rugăm să efectuați cel puțin o dată pe lună o încărcare și descărcare completă a aparatului.

Mod de iluminare (4 în 1):

OPRIT Lanternă de buzunar Semnal intermitent SOS pentru situații de urgență Lampă de suprafață Luminozitate 100% Lampă de suprafață Luminozitate 50% Apăsați de mai multe ori tasta pentru modul de iluminare (7), pentru a comuta între diversele funcții de iluminare�

RO 5

3. Dacă condițiile de soare nu sunt optime, timpul de încărcare se poate prelungi, în anumite condiții. Acest lucru este normal pentru încărcătoare solare.

Garanție și prelungirea perioadei de garanție

Perioada de garanție este de 2 ani și începe din ziua cumpărării. Vă rugăm să păstrați factura. Puteți prelungi perioada de garanție la5 ani, dacă vă înregistrați pe pagina www.bresser.de/garantie și completați chestionarul scurt. Pentru a beneficiar de garanția de 5 ani trebuie să vă înregistrați în decurs de 3 luni de la data cumpărării (se ia în considerare data bonului). După cele trei luni, nu mai puteți beneficia de garanție prelungită.

În cazul în care aveți probleme cu aparatul dumneavoastră, vă rugăm adresați-vă departamentului nostru de service. Vă rugăm să nu ne trimiteți niciun articol fără o consultare telefonică prealabilă. Multe probleme se pot rezolva la telefon. În cazul în care problema apare după expirarea garanției, sau nu este acoperită de garanție, veți primi din partea noastră, în mod gratuit, un deviz pentru cheltuielile de reparații. Hotline Service: 00 800 63 43 70 00 Email: [email protected]

6

Important referitor la retrimiteri:

Pentru a evita deteriorări apărute la transport, vă rugăm să returnați aparatul ambalat cu grijă în ambalajul original. Vă rugăm să atașați bonul de casă (sau o copie), precum și descrierea defecțiunii. Drepturile dumneavoastră legale nu sunt restricționate prin această garanție.

Všeobecné výstražné pokyny

• Tento prístroj obsahuje elektronické súčiastky, ktoré sú napájané zdrojom prúdu (napájacím dielom a/ alebo batériami). Pri manipulácii s prístrojom deti nikdy nenechávajte bez dozoru! Prístroj sa môže používať len podľa popisu v návode, inak existuje NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!

• Deti môžu prístroj používať len pod dozorom. Obalové materiály (plastové vrecká, gumené pásy atď.) držte mimo dosahu detí! Existuje NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA!

• Prístroj nevystavujte vysokým teplotám. Prístroj neskratujte ani neodhadzujte do ohňa! Nadmerným teplom a nesprávnou manipuláciou sa môžu spustiť skraty, požiare a dokonca výbuchy!

• Prístroj nerozoberajte! V prípade poruchy sa obráťte na svojho špecializovaného predajcu. Skontaktuje sa so servisným strediskom a v prípade potreby môže prístroj odoslať na opravu.

• Prístroj nevystavujte vysokým teplotám.

NAPOMENA o čišćenju

• Uređaj prije čišćenja odvojite od izvora struje.

• Uređaj čistite samo izvana suhom krpom. Nemojte koristiti tekuće sredstvo za čišćenje, jer bi mogle nastati štete na elektronici.

• Zaštitite uređaj od prašine i vlage!

LIKVIDÁCIA

Obalové materiály zlikvidujte ako triedený odpad. Informácie o riadnej likvidácii získate v podnikoch na likvidáciu komunálneho odpadu alebo na úrade životného prostredia.

Nevyhadzujte elektrické prístroje do domového odpadu!

Podľa európskej smernice 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení a jej uplatnení v národnej legislatíve sa musia opotrebované elektrické zariadenia separovať a odovzdať na ekologickú recykláciu.

Batérie a akumulátory sa nesmú odhadzovať do domového odpadu, ale zo zákona máte povinnosť vrátiť opotrebované batérie a akumulátory. Batérie môžete po použití bezplatne vrátiť buď v našej predajni alebo v bezprostrednej blízkosti (napr. v obchode alebo v komunálnych zberniach).

Integrovaný akumulátor sa smie vybrať len za účelom jeho likvidácie! Otvorením plášťa telesa sa môže prístroj zničiť.

Pred likvidáciou akumulátor úplne vybite. Vyskrutkujte všetky skrutky na telese a otvorte plášť telesa. Odpojte pripojenia z akumulátora a vyberte ho. Odkryté kontakty prelepte a akumulátor zabaľte tak, aby sa v balení nemohol pohybovať.

SK 7

Vyhlásenie o zhode ES

„Vyhlásenie o zhode“ v súlade sa aplikovateľnými smernicami a príslušnými normami vyhotovila spoločnosť Bresser GmbH. Na požiadanie je možné do neho kedykoľvek nahliadnuť.

Prehľad dielov:

1. Solárny modul 2. Vreckové svietidlo 3. USB-A (výstup) 4. Micro-USB (vstup) 5. Hák 6. Stavová LED 7. Tlačidlo pre režim svietenia 4 v 1 8. Plošné svietidlo

Rozsah dodávky:

• Solárna nabíjačka • USB nabíjací kábel • Nabíjací kábel • Adaptér • Návod na obsluhu

Špecifikácie:

1. Solárny modul: 0,55 W 2. Lítiovo-iónový akumulátor: 6,3 wh

8

3. USB vstup: 5,0 V DC 4. USB výstup: 5,0 V +5 % 500 mA DC 5. Vreckové svietidlo: 1 W LED 6. Plošné svietidlo: 1W LED 7. Režim svietenia: 4 funkcie pomocou jedného tlačidla 8. Doba nabíjania mobilného telefónu: 1,5 až 2,5 hodiny 9. Režim nabíjania pre interný lítiovo-iónový akumulátor cez USB pripojenie: Rozšírený manažment nabíjania s konštantným napätím pomocou interného bezpečnostného zapojenia pre lítiovo-iónové akumulátory.

Vlastnosti:

1. Interný lítiovo-iónový akumulátor môžete nabiť pomocou integrovaného solárneho panela alebo pomocou dodaného USB nabíjacieho kábla.

2. Adaptér pre najbežnejšie mobilné telefóny, ako napr. Nokia, Sony-Ericsson, Samsung, Siemens a Motorola sú už súčasťou dodávky.

3. Solárna nabíjačka môže nabíjať aj iné zariadenia, ako sú digitálne kamery, PDA, prenosné DVD prehrávače atď.

4. Prístroj má aj indikátor nabitia. Táto stavová LED (6) sa aktivuje hneď, ako začnete zariadenia nabíjať.

5. Prístroj má aj multifunkčné svietidlo s funkciami: vreckové svietidlo, blikavý signál SOS, plošné svietidlo s jasom 100 % a 50 %.

6. Efektivita: >80 %

Návod na obsluhu:

1. Nabíjanie pomocou solárneho modulu Uistite sa, že solárny modul dostáva slnečné svetlo. Nabíjanie interného akumulátora sa indikuje rozsvietením červenej stavovej LED (6).

2. Nabíjanie pomocou USB nabíjacieho kábla: Spojte solárnu nabíjačku a počítač pomocou USB nabíjacieho kábla. Stavová LED (6) svieti počas nabíjania červenou. Keď svieti stavová LED (6) zelenou, je integrovaný akumulátor úplne nabitý.

3. Nabíjanie vašich prenosných zariadení: Spojte zariadenia pomocou príslušného adaptéra a nabíjacieho kábla. Stavová LED (6) svieti počas nabíjania červenou. Keď je vaše prenosné zariadenie úplne nabité, môžete prerušiť spojenie zariadení.

Zvláštne pokyny:

1. Pred prvým použitím zariadenie úplne nabite.

2. Aspoň raz za mesiac zariadenie nechajte úplne nabiť a vybiť.

3. Ak nie sú slnečné podmienky optimálne, môže sa podľa okolností čas nabíjania predĺžiť. Toto je pre solárne nabíjačky normálne.

Režim svietenia (4 v 1):

VYP� Vreckové svietidlo Blikavý signál SOS pre núdzové situácie Plošné svietidlo 100 % jas Plošné svietidlo 50 % jas Viackrát stlačte tlačidlo režimu svietenia (7) na prepínanie medzi rozličnými funkciami svietenia�

SK 9

Záruka a predĺženie záručnej doby

Záručná doba predstavuje 2 roky a začína plynúť dňom kúpy. Odložte si účet. Záručnú dobu si môžete predĺžiť na 5 rokov, keď sa zaregistrujete nawww.bresser.de/garantie a vyplníte krátky dotazník. Na uplatnenie 5-ročnej záruky sa musíte zaregistrovať do 3 mesiacov od kúpy (platí dátum z dokladu o kúpe). Potom zanikne nárok na predĺženú záruku.

Ak by ste mali so svojím prístrojom problémy, obráťte sa na náš servis. Bez predchádzajúceho telefonického dohovoru nám neposielajte žiadne výrobky. Mnoho problémov sa dá vyriešiť aj telefonicky. Ak by sa vyskytol problém po uplynutí záruky alebo sa naň nevzťahuje záruka, dostanete od nás bezplatný cenový návrh nákladov na opravu. Servisná horúca linka: 00 800 63 43 70 00 Email: [email protected]

Čo je dôležité pri odoslaní výrobku:

Prístroj pošlite späť starostlivo zabalený v originálnom obale, aby ste predišli škodám pri preprave. Priložte pokladničný doklad (alebo kópiu), ako aj popis chyby. Vaše zákonné práva nie sú touto zárukou nijako obmedzené.

10

Opće sigurnosne napomene

• U ovom uređaju nalaze se elektronički dijelovi koji rade na struju (strujni ispravljač i/ili baterije). Nikad ne ostavljajte djecu bez nadzora dok rukuju ovim uređajem! Uređaj se smije upotrebljavati isključivo na način opisan u ovoj Uputi, u protivnom postoji OPASNOST od STRUJNOG UDARA!

• Djeca se uređajem smiju koristiti samo ako su pod nadzorom. Ambalažni materijal (plastične vrećice, gumene trake i dr.) držite izvan dohvata djece! Postoji OPASNOST OD GUŠENJA!

• Uređaj nemojte izlagati visokim temperaturama. Ne pravite kratki spoj na uređaju i ne bacajte ga u vatru! Zbog previsokih temperatura i nepropisnog rukovanja može doći do kratkih spojeva, požara, pa čak i eksplozija!

• Uređaj nemojte rastavljati! U slučaju kvara, obratite se vašem specijaliziranom trgovcu. On će stupiti u kontakt sa servisnim centrom i uređaj po potrebi može poslati na popravak.

• Uređaj nemojte izlagati visokim temperaturama.

NAPOMENA o čišćenju

• Uređaj prije čišćenja odvojite od izvora struje.

• Uređaj čistite samo izvana suhom krpom. Nemojte koristiti tekuće sredstvo za čišćenje, jer bi mogle nastati štete na elektronici.

• Zaštitite uređaj od prašine i vlage!

ODLAGANJE U OTPAD

Ambalažni materijal odložite u otpad prema njegovoj vrsti. Informacije o propisnom odlaganju u otpad potražite u komunalnom poduzeću za uklanjanje otpada ili od službi za okoliš.

Električne uređaje nemojte bacati u kućni otpad!

Sukladno europskoj Direktivi 2002/96/EZ o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi i njezinoj provedbi u nacionalno pravo, istrošene električne uređaje treba skupljati odvojeno i proslijediti službama za ekološki prihvatljivo recikliranje.

Baterije i akumulatori ne smiju se odlagati u kućno smeće, a vaša je zakonska dužnost vratiti istrošene baterije i akumulatore. Baterije nakon upotrebe možete besplatno vratiti u našem prodajnom mjestu ili u vašoj neposrednoj blizini (npr. u trgovinama ili komunalnim sakupljalištima).

Integrirana baterija smije biti izvađena isključivo u svrhu zbrinjavanja! Otvaranje kućišta može dovesti do uništenja uređaja.

Bateriju prije zbrinjavanja potpuno ispraznite. Okretanjem izvadite sve vijke na kućištu i kućište otvorite. Odvojite priključke baterije i bateriju izvadite. Oblijepite otvorene kontakte i bateriju zapakirajte tako, da se ne može kretati u pakiranju.

11 HR

EZ-Izjava o sukladnosti

„EZ-Izjavu o sukladnosti“ u skladu s primijenjenom direktivom i odgovarajućom normom izdala je tvrtka Bresser GmbH. Izjavu se na zahtjev može dobiti na uvid.

Pregled dijelova:

1. Solarni modul 2. Džepna svjetiljka 3. USB-A (izlaz) 4. Mikro-USB (ulaz) 5. Kukica 6. Status (LED) 7. Tipka za 4-u-1 modus svjetla 8. Površinsko svjetlo

Sadržaj isporuke:

• Solarni punjač • USB kabel za punjenje • Kabel za punjenje • Adapter • Uputa o uporabi

Karakteristike:

1. Solarni modul: 0.55W

2. Litij-ionski akumulator: 6.3wh

3. USB ulaz: 5.0V 500mA DC 4. USB izlaz: 5.0V+5 % 500mA DC 5. Džepna svjetiljka: 1W LED 6. Površinsko svjetlo: 1W LED 7. Modus svjetla: 4 funkcije pomoću jedne tipke 8. Trajanje punjenja za mobilni telefon: 1,5 do 2,5 sata 9. Način punjenja za interni litij-ionski akumulator preko USB-priključka: Prošireno upravljanje punjenjem pri kontinuiranom naponu preko internog sigurnosnog priključka za litij-ionski akumulator.

Svojstva:

1. Vaš interni litij-ionski akumulator možete puniti preko ugrađenog solarnog panela ili isporučenog USB-kabela za punjenje.

2. Adapteri za uobičajene mobilne telefone, kao npr. marke Nokia, Sony-Ericsson, Samsung, Siemens i Motorola, sadržani su u isporuci.

3. Solarni punjač može puniti i druge uređaje, kao npr. digitalne kamere, PDA-ove, prijenosne DVD-playere i dr.

4. Uređaj također ima pokazivač punjenja. Ta statusna svjetlosna dioda LED (6) se uključi čim započnete puniti svoj uređaj.

5. Uređaj ima i multifunkcionalno svjetlo sa sljedećim funkcijama: džepna svjetiljka, SOS-treptajući signal, površinsko svjetlo sa 100 % i 50 % svjetloće.

6. Učinkovitost: >80 %

12

Uputa o uporabi:

1. Punjenje preko solarnog modula: Provjerite prima li solarni modul sunčeve zrake. Punjenje internog akumulatora prikazuje upaljena crvena statusna svjetlosna dioda/LED (6).

2. Punjenje preko USB-kabela za punjenje: Spojite solarni punjač i računalo pomoću USB-kabela za punjenje. Za vrijeme punjenja statusni LED (6) svijetli crvenom bojom. Čim statusni LED (6) zasvijetli zelenom bojom, ugrađeni akumulator je potpuno napunjen.

3. Punjenje vaših prijenosnih uređaja: Spojite vaše uređaje pomoću odgovarajućeg adaptera i kabela za punjenje. Za vrijeme punjenja, statusni LED (6) svijetli crvenom bojom. Čim je vaš prijenosni uređaj potpuno napunjen, možete ga odvojiti od izvora punjenja.

Posebne napomene:

1. Prije prvog korištenja potpuno napunite uređaj.

2. Molimo potpuno napunite i ispraznite uređaj barem jednom mjesečno.

3. Ako svjetlosni uvjeti nisu optimalni, vrijeme punjenja se može produžiti. To je kod solarnih punjača uobičajeno stanje.

Modus svjetla (4-u-1):

ISKLJUČENO Džepna svjetiljka SOS-treptajući signal za situacije u nuždi Površinsko svjetlo 100 % svjetloća Površinsko svjetlo 50 % svjetloća Pritisnite više puta tipku za modus svjetla (7) kako biste mijenjali različite funkcije svjetla�

HR 13

Garancija i produženje trajanja garancije

Redovna garancija traje 2 godine od dana kupnje. Molimo sačuvajte račun. Trajanje garancije možete produžiti na 5 godina ako se registrirate na www.bresser.de/garantie i ispunite mali upitnik. Da biste iskoristili 5-godišnju garanciju, morate se registrirati u roku od 3 mjeseca nakon kupnje (to vrijedi od datuma na računu). Nakon tog vremena gubite pravo na produženje garancije.

Ukoliko budete imali problema s uređajem, obratite se našem serviseru. Nemojte nam slati ni jedan artikl bez prethodnog telefonskog kontakta s nama. Mnogi problemi se daju riješiti već u telefonskom razgovoru. Ukoliko budete imali problema nakon isteka garancije, ili s greškama koje ne pokriva garancija, od nas ćete dobiti besplatan predračun za popravak kvara. Broj telefona za servisiranje: 00 800 63 43 70 00 Email: [email protected]

Važno kod vraćanja pošiljki:

Da biste izbjegli oštećenja pri transportu, pripazite da uređaj uredno zapakirate i vratite u originalnoj ambalaži. U pošiljku dodajte račun blagajne (ili kopiju) kao i vaš opis greške. Vaša zakonska prava neće biti ograničena ovom garancijom.

14

Общи предупреждения

• Този уред съдържа електронни части, задвижвани от източник на ток (захранващ блок и/или батерии). Никога не оставяйте деца да боравят с уреда без надзор от възрастен! Уредът може да се ползва само по начина, описан в ръководството за експлоатация, в противен случай има ОПАСНОСТ от ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР!

• Децата нямат право да боравят с уреда, без надзор от възрастен. Дръжте опаковъчния материал (пластмасови торбички, гумени ленти и др.) далеч от деца! Съществува ОПАСНОСТ ОТ ЗАДУШАВАНЕ!

• Не излагайте уреда на високи температури. Не свързвайте накъсо уреда и не го хвърляйте в огън! Прекалено високите температури и неправилното боравене могат да причинят къси съединения, пожар и дори експлозия!

• Не разглобявайте уреда! Обърнете се към Вашия търговец, ако установите дефект. Той ще се свърже със сервизния център и може да изпрати уреда евентуално за ремонт.

• Не излагайте уреда на високи температури.

СЪВЕТИ за почистване

• Преди почистване изключете уреда от източника на ток.

• Почиствайте уреда само отвън, като ползвате суха кърпа. Не използвайте течност за почистване, в противен случай електрониката може да се повреди.

• Пазете уреда от прах и влага!

ИЗХВЪРЛЯНЕ

Изхвърляйте опаковъчния материал, след като го сортирате. за околна среда.

Информация за надлежното изхвърляне на продукта ще намерите от общинската фирма по обезвреждане на отпадъци или от агенцията Не изхвърляйте електроуредите с битовите отпадъци!

Съгласно Европейската директива 2002/96/ EО относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване и нейното прилагане в националното законодателство, употребяваните електроуреди се събират отделно и се предават за рециклиране с цел тяхното екологосъобразно оползотворяване.

Не се разрешава изхвърляне на батериите и акумулаторите заедно с битовите отпадъци. Вие сте задължени по закон да ги връщате. След употреба можете или да върнете батериите в нашия магазин, или да ги предадете безплатно в най-близкия пункт за отпадъци (напр. в търговски обект или пункт за вторични суровини).

15 BG

Вградената батерия може да бъде извадена само с цел да бъде изхвърлена! При отварянето на отделението за батерията уредът може да бъде унищожен. Преди изхвърляне извадете изцяло батерията. Отвъртете всички винтове на корпуса и отворете капака. Прекъснете връзките към батерията и я извадете. Залепете откритите кабели и опаковайте батерията така, че да не се движи в опаковката.

ЕО-декларация за съответствие

Декларацията приложимите разпоредби и съответните стандарти и е изготвена от Bresser GmbH. Можете да я разгледате при поискване.

за съответствие отговаря на

Преглед на частите:

1. Соларен модул 2. джобна лампа 3. USB-A (изход) 4. Микро USB (вход) 5. Кука 6. LED за състояние 7. Бутон за 4-в -1 светлинен режим 8. Повърхностна лампа

Обхват на доставка:

• Solar Charger • USB заряден кабел • заряден кабел • адаптер • ръководство за употреба

Спецификации:

1. Соларен модул: 0.55W

2. Литиево-йонна акумулаторна батерия: 6.3wh

3. USB вход: 5.0V 500mA DC 4. USB-A изход: 5.0V+5% 500mA DC 5. Джобна лампа: 1W LED 6. Повърхностна лампа: 1W LED 7. Светлинен режим: 4 функции през един бутон 8. Продължителност за зареждане за мобилен телефон: 1,5 до 2,5 часа 9. Режим на зареждане за вградени литиево-йонни акумулаторни батерии през USB-извод: Разширено управление на зареждането с постоянно напрежение през вграден предпазен превключвател за литиево йонни акумулаторни батерии.

Свойства:

1. Можете да заредите вградената литиево-йонна акумулаторна батерия чрез интегрирания соларен панел или посредством включения в доставката USB-заряден кабел.

16

2. Адаптери за най-често използваните мобилни телефони от рода на Nokia, Sony-Ericsson, Samsung, Siemens и Motorola, са включени в обхвата на доставка.

3. Соларното зарядно устройство може да зарежда и други устройства от рода на дигитални камери, комуникатори, портативни DVD-плейъри и др.

4. Устройството има и индикатор за нивото на зареждане. Този светодиод за състояние (6) се активира веднага щом започнете да зареждате устройството.

5. То има и мултифункционална лампа със следните функции: Джобна лампа, SOS-мигащ сигнал, повърхностна лампа с 100% и 50% яркост 6. Ефективност: >80%

Ръководство за употреба:

1. Зареждане чрез соларен модул: Уверете се, че соларният модул улавя слънчева светлина. Зареждането на вградената акумулаторна батерия се онагледява чрез светване на червения индикатор LED (6) за състояние.

2. Зареждане с USB-заряден кабел: Свържете соларното зарядно устройство и компютъра с помощта на USB заряден кабел. Докато трае зареждането, светодиодът за състояние (6) свети в червено. Щом светодиодът за състояние (6) светне в зелено, значи вградената акумулаторна батерия се е заредила докрай.

Светлинен режим (4-в -1):

ИЗКЛ� джобна лампа SOS-мигащ сигнал За аварийни ситуации Повърхностна лампа 100% осветеност Повърхностна лампа 50% осветеност Натиснете няколко пъти светлинния бутон (7), за да преминавате между различните светлинни функции�

17 BG

3. Зареждане наа Вашите портативни устройства: Свържете устройствата едно с друго, като ползвате адатпера и зарядния кабел. Докато трае зареждането, светодиодът за състояние (6) свети в червено. Веднага щом портативното устройство се зареди докрай, можете да разделите устройствата едно от друго.

Специални указания:

1. Заредете устройството докрай преди първоначалното му ползване.

2. Поне веднъж в месеца зареждайте и разреждайте апарата докрай.

3. При липса на оптимално слънцегреене времето за зареждане може да се удължи. Това е нещо нормално за соларните зарядни устройства.

Garanție și prelungirea perioadei de garanție Гаранция и удължаване срока на гаранцията

Гаранционният срок е две години и започва да тече от датата на покупка. Пазете фактурата. Можете да удължите гаранционния срок до 5 години, като се регистрирате на адрес: www.bresser.de/garantie и

18

попълните краткия въпросник За да се възползвате от 5-годишната гаранция, трябва да извършите регистрацията в срок от 3 месеца след покупката (дата е отбелязана на касовия бон от покупката). След този срок отпада правото на удължена гаранция.

Ако имате проблеми с уреда, моля обърнете се към наши сервиз. Не ни изпращайте уреди, без предварително да сте ни уведомили по телефона. Много от проблемите могат да бъдат разрешени в телефонен разговор. Ако проблемът се появи след изтичане на гаранцията или ако тя не го покрива, ще получите от нас безплатна проекто-сметка на евентуалните разходи за ремонт. Гореща линия за сервизни услуги: Email: 00 800 63 43 70 00 [email protected]

Важна информация за върнатите уреди:

За да се избегнат транспортни повреди, е важно уредът да е грижливо опакован и върнат в оригиналната си опаковка. Моля приложете касовия бон (или негово копие), както и описание на повредата. Тази гаранция не ограничава Вашите законови права.

Obecná výstražná upozornění

• Tento přístroj obsahuje elektronické části, které jsou poháněny zdrojem elektrického proudu (napájecí zdroj a/nebo baterie). Nikdy nenechávejte děti při zacházení s přístrojem bez dozoru! Smí se používat jen tak, jak je popsáno v návodu, jinak hrozí NEBEZPEČÍ ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM!

• Děti by měly přístroj používat jen pod dohledem. Obalové materiály (plastikové sáčky, gumové pásky, atd.) držte mimo dosah dětí! Existuje NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

• Nevystavujte přístroj vysokým teplotám. Přístroj a baterie nezkratuje nebo neházejte do ohně! Nadměrným vedrem a neodbornou manipulací lze vyvolat zkraty, požáry a dokonce výbuchy!

• Přístroj nerozebírejte! V případě poruchy se obraťte na svého specializovaného prodejce. Ten zkontaktuje servisní centrum a může tam přístroj příp. zaslat za účelem opravy.

• Nevystavujte přístroj vysokým teplotám.

POKYNY pro čištění

• Před čištěním odpojte přístroj od zdroje napájení..

• Čistěte přístroj jen zvenku pomocí suchého hadříku. Nepoužívejte žádné čisticí tekutiny, mohly by vniknout škody na elektronice.

• Chraňte přístroj před prachem a vlhkostí!

LIKVIDACE

Obalové materiály likvidujte podle jejich druhu. Informace o odborné likvidaci obdržíte u komunálních odpadových služeb nebo orgánů životního prostředí.

Neházejte elektropřístroje do domovního odpadu!

Podle Evropské směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a její aplikaci do národního práva se musí opotřebované elektropřístroje sbírat odděleně a odvézt pak k ekologické recyklaci.

Baterie a akumulátory se nesmí vyhazovat do domovního odpadu, ale máte zákonnou povinnost použité baterie a akumulátory vrátit. Baterie můžete po použití bezplatně vrátit buď v naší prodejně nebo v bezprostřední blízkosti (např. v obchodě nebo v komunálních sběrnách).

Integrovaný akumulátor se smí vyjmout pouze v případě likvidace! Otevřením pouzdra přístroje se přístroj může rozbít.

Před likvidací přístroje akumulátor nechte zcela vybít. Odšroubujte všechny šrouby na pouzdře a pouzdro přístroje otevřete. Přerušte spoje s akumulátorem a akumulátor vyjměte. Odlepte otevřené kontakty a akumulátor zabalte tak, aby se v obalu nepohyboval.

CZ 19

ES prohlášení o shodě

„Prohlášení o shodě“ v souladu s aplikovatelnými směrnicemi a odpovídajícími normami bylo vystaveno společností Bresser GmbH. Toto je na požádání kdykoli k nahlédnutí.

Přehled dílů:

1. Solární modul 2. Kapesní svítilna 3. USB-A (výstup) 4. Micro-USB (vstup) 5. Hák 6. Status LED 7. Tlačítko pro světelný modus 4 v 1 8. Plochá svítilna

Objem dodávky:

• Solar Charger • USB nabíjecí kabel • nabíjecí kabel • adaptér • návod k obsluze

Specifikace:

1. Solární modul: 0.55W

2. Akumulátor Li-Ionen: 6.3wh

3. USB vstup: 5.0V 500mA DC 4. USB výstup: 5.0V 500mA DC 5. Kapesní svítilna: 1W LED 6. Plochá svítilna 1W LED 7. Světelný modus: 4 funkce pomocí jednoho tlačítka 8. Doba nabíjení pro mobilní telefon: 1,5 až 2,5 hodiny 9. Nabíjecí modus pro vnitřní akumulátor Li-Ionen přes USB-připojení: Rozšířené řízení nabíjení s konstantním napětím přes vnitřní bezpečnostní zapojení pro akumulátory Li-Ionen.

Vlastnosti:

1. Vnitřní akumulátor Li-Ionen můžete nabít pomocí integrovaného solárního panelu nebo spoludodávaného USB nabíjecího kabelu.

2. Adaptéry pro nejběžnější mobilní telefony, jako např. Nokia, Sony-Ericsson, Samsung, Siemens a Motorola, jsou již obsaženy v objemu dodávky.

3. Solární nabíječka může nabít také jiné přístroje, jako digitální kamery, PDA, přenosné DVD přehrávače, atd.

4. Přístroj má také ukazatel stavu nabíjení. LED status (6) se aktivuje, jakmile přístroj nabijete.

5. Přístroj má také multifunkční svítilnu s těmito funkcemi: Kapesní svítilna, SOS-signál blikavým světlem, plochá svítilna se 100% a 50% svítivostí 6. Efektivita: >80%

20

Návod k obsluze:

1. Nabíjení přes solární modul: Zajistěte, aby se k solárnímu modulu dostalo sluneční světlo. Nabíjení vnitřního akumulátoru se ukazuje rozsvícením rudého LED statutu (6).

2. Nabíjení přes USB nabíjecí kabel: Spojte solární nabíječku a PC pomocí USB nabíjecího kabelu. LED status (6) svítí během nabíjení červeně. Jakmile se LED status (6) rozsvítí zeleně, je integrovaný akumulátor zcela nabit.

3. Nabíjení vašich přenosných přístrojů: Propojte spolu přístroje pomocí odpovídajících adaptérů a nabíjecího kabelu. LED status (6) svítí během nabíjení červeně. Jakmile je váš přenosný přístroj zcela nabit, můžete spojení přístrojů přerušit.

Zvláštní pokyny:

1. Před prvním použitím prosím přístroj zcela nabijte.

2. Proveďte prosím minimálně jednou měsíčně úplné nabití a vybití přístroje.

3. Pokud nejsou optimální sluneční podmínky, může se doba nabíjení prodloužit podle okolností. Toto je u solárních nabíječek běžné.

Světelný modus (4 v 1):

VYP Kapesní svítilna SOS-signál blikavým světlem pro nouzové situace Plochá svítilna 100% svítivost Vícekrát stiskněte tlačítko pro světelný modus (7), tím vyměníte různé světelné funkce�

CZ

Plochá svítilna 50% svítivost

21

Záruka a prodloužení záruční lhůty

Záruční lhůta činí 2 roky a začíná dnem koupě. Uschovejte prosím účtenku. Záruční lhůtu můžete prodloužit na 5 let, když se zaregistrujete na www.bresser.de/garantie a vyplníte krátký dotazník. Pro uplatnění pětileté záruky musíte provést registraci během 3 měsíců po koupi (platí datum dokladu o koupi). Poté zaniká nárok na prodlouženou záruku.

Pokud máte problémy se svým přístrojem, obraťte se prosím na náš servis. Prosím neposílejte nám zboží bez předchozí telefonické domluvy. Mnoho problémů se dá již vyřídit po telefonu. Pokud by vznikl problém po uplynutí záruční lhůty, nebo není zárukou krytý, pak od nás bezplatně dostanete rozpočet nákladů na opravu. Service Hotline: 00 800 63 43 70 00 Email: [email protected]

Důležité při zasílání zpět:

Abyste zabránili přepravním škodám, dbejte prosím na to, aby byl přístroj pečlivě zabalen a vracen v originálním obalu. Přiložte prosím pokladní doklad (nebo jeho kopii) a popis chyby. Vaše zákonná práva nebudou touto zárukou nijak omezena.

22

Ogólne wskazówki ostrzegawcze

• Niniejsze urządzenie zawiera elementy elektroniczne, zasilane ze źródła prądu (zasilacza i/lub baterii). Podczas pracy z urządzeniem nigdy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru! Korzystanie jest dozwolone tylko zgodnie z instrukcją obsługi, w przeciwnym razie zachodzi NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!

• Dzieci mogą korzystać z urządzenia tylko pod nadzorem dorosłych. Materiały opakowaniowe (torby plastikowe, taśmy gumowe itp.) trzymać z dala od dzieci! NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA!

• Nie narażać urządzenia na działanie wysokich temperatur. Nie zwierać urządzenia ani nie wrzucać go do ognia! Zbyt wysoka temperatura i niewłaściwe posługiwanie się urządzeniem mogą być przyczyną zwarcia, pożaru, a nawet wybuchu!

• Nie rozmontowywać urządzenia! W przypadku uszkodzenia zwracać się do swojego dystrybutora. Skontaktuje się on z centrum serwisowym i może ewentualnie odesłać urządzenie do naprawy.

• Nie narażać urządzenia na działanie wysokich temperatur.

WSKAZÓWKI dotyczące czyszczenia

• Przed rozpoczęciem czyszczenia odłączyć urządzenie od źródła prądu.

• Czyścić urządzenie tylko z zewnątrz suchą szmatką. Nie używać płynów do czyszczenia, gdyż może to być przyczyną uszkodzenia elementów elektronicznych.

• Chronić urządzenie przed kurzem i wilgocią!

UTYLIZACJA

Materiały opakowaniowe utylizować po posortowaniu według gatunków. Informacje na temat prawidłowej utylizacji można uzyskać w firmach utylizacyjnych albo w inspektoracie ochrony środowiska.

Nie wyrzucać urządzeń elektrycznych razem z odpadami gospodarstwa domowego!

Zgodnie z europejską dyrektywą 2002/96/WE ws. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i krajowymi przepisami wdrożeniowymi, zużyty sprzęt elektryczny należy zbierać osobno i poddać recyklingowi zgodnie z zasadami ochrony środowiska.

Baterii ani akumulatorów nie wolno utylizować razem z odpadami z gospodarstwa domowego, użytkownik ma ustawowy obowiązek zwrotu zużytych baterii i akumulatorów. Zużyte baterie można oddać nieodpłatnie w naszym punkcie sprzedaży albo w bezpośrednim sąsiedztwie (np. w sklepach albo w komunalnych punktach zbiórki).

PL 23

Zintegrowany akumulator może zostać wymontowany tylko w celu jego zutylizowania! Otwarcie ściany obudowy może spowodować zniszczenie urządzenia. Przed przekazaniem do utylizacji akumulator należy całkowicie rozładować. W celu jego wymontowania należy wykręcić wszystkie śruby z obudowy i zdjąć ją. Następnie odłączyć przyłącza akumulatora i wyjąć go z urządzenia. Zakleić nieosłonięte styki i zapakować akumulator w taki sposób, aby nie przemieszczał się w opakowaniu.

Deklaracja zgodności WE

Firma Bresser GmbH wystawiła deklarację zgodności ze stosowanymi dyrektywami i odpowiednimi normami. Można ją zawsze otrzymać do wglądu na zapytanie.

Przegląd części:

1. Moduł solarny 2. Latarka 3. USB-A (wyjście) 4. Micro-USB (wejście) 5. Hak 6. Dioda LED sygnalizująca stan 7. Przycisk trybu światła 4 w 1 8. Lampa powierzchniowa

Zakres dostawy:

• Ładowarka solarna • Kabel USB do ładowania • Kabel do ładowania • Adapter • Instrukcja obsługi

Specyfikacje:

1. Moduł solarny 0,55 W 2. Akumulator litowo-jonowy 6,3 Wh 3. Wejście USB: 5,0 V, 500 mA DC 4. Wyjście USB: 5,0 V+5% 500 mA DC 5. Latarka: LED 1 W 6. Lampa powierzchniowa: LED 1 W 7. Tryb światła: 4 funkcje obsługiwane jednym przyciskiem 8. Czas ładowania telefonu komórkowego: 1,5 do 2,5 h 9. Tryb ładowania wewnętrznego akumulatora litowo jonowego przez port USB: Rozszerzone zarządzanie ładowaniem ze stałym napięciem przez wewnętrzny obwód zabezpieczający akumulatora litowo-jonowego.

Właściwości:

1. Ładowanie wewnętrznego akumulatora litowo-jonowego możliwe jest za pomocą zintegrowanego panelu solarnego albo dostarczonego w komplecie kabla USB.

2. Adapter do najczęściej spotykanych telefonów komórkowych, takich jak np. Nokia, Sony-Ericsson, Samsung, Siemens i Motorola, znajduje się w komplecie.

24

3. Ładowarka solarna umożliwia ładowanie innych urządzeń, takich jak kamery cyfrowe, palmtopy, przenośne odtwarzacze DVD itp.

4. Urządzenie jest wyposażone we wskaźnik poziomu naładowania. Ta dioda sygnalizacji stanu (6) jest aktywna podczas ładowania urządzeń.

5. Urządzenie jest wyposażone również w lampę wielofunkcyjną o następujących funkcjach: latarka, sygnał błyskowy SOS, lampa powierzchniowa o jasności 100% i 50% 6. Sprawność: >80%

Instrukcja obsługi:

1. Ładowanie z modułu solarnego: Upewnić się, że na moduł solarny pada światło słoneczne. Ładowanie akumulatora wewnętrznego sygnalizowane jest przez świecenie czerwonej diody sygnalizującej stan (6).

2. Ładowanie za pomocą kabla USB: Połączyć ładowarkę solarną i komputer kablem USB do ładowania. Dioda sygnalizująca stan (6) świeci podczas ładowania światłem czerwonym. Gdy dioda (6) zmieni kolor światła na zielony, oznacza to całkowite naładowanie zintegrowanego akumulatora.

3. Ładowanie urządzeń przenośnych: Połącz urządzenia za pomocą odpowiedniego adaptera i kabla do ładowania. Dioda sygnalizująca stan (6) świeci podczas ładowania światłem czerwonym. Po całkowitym naładowaniu urządzenia przenośnego można przerwać połączenie urządzeń.

Tryb światła (4 w 1):

WYŁ Latarka Sygnał błyskowy SOS do sytuacji awaryjnych Lampa powierzchniowa 100% jasność Lampa powierzchniowa 50% jasność Aby przełączyć między różnymi funkcjami światła, naciskać przycisk trybu światła (7)�

25 PL

Wskazówki szczególne:

1. Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować urządzenie.

2. Co najmniej raz w miesiącu urządzenie należy całkowicie naładować i rozładować.

3. Jeżeli warunki nasłonecznienia nie są optymalne, czas ładowania może się wydłużyć. Jest to normalne w ładowarkach solarnych.

Infolinia serwisu: 00 800 63 43 70 00 Email: [email protected]

Ważne w przypadku odsyłania urządzenia:

Aby uniknąć szkód transportowych, należy zwracać uwagę na staranne opakowanie urządzenia w oryginalne opakowanie. Prosimy dołączyć paragon (albo jego kopię) oraz opis usterki. Gwarancja nie ogranicza praw użytkownika wynikających z ustaw.

Gwarancja i jej przedłużenie

Okres gwarancji wynosi 2 lata i rozpoczyna się w dniu zakupu. Należy przechowywać rachunek. Gwarancję można przedłużyć do 5 lat, rejestrując się na stronie www.bresser.

de/garantie i wypełniając krótką ankietę. Aby skorzystać z 5-letniej gwarancji, rejestracji należy dokonać w ciągu 3 miesięcy od zakupu (obowiązuje data dowodu zakupu). Po tym czasie następuje utrata prawa do przedłużenia gwarancji.

W razie problemów z urządzeniem należy się zwracać do naszego serwisu. Prosimy nie odsyłać wyrobu bez konsultacji telefonicznej. Wiele problemów można usunąć po rozmowie. W razie wystąpienia problemów po okresie gwarancji lub nieobjętych gwarancją użytkownik otrzyma od nas bezpłatny kosztorys naprawy.

26

27 PL

4-in-1

Încărcător solar · Solárna nabíjačka Solarni punjač Соларно зарядно устройство Solární nabíječka · Ładowarka solarna

Visit our website:

www.nationalgeographic.com

© 2016 National Geographic Partners LLC. All rights reserved. NATIONAL GEOGRAPHIC and Yellow Border Design are trademarks of the National Geographic Society, used under license.

ANL9060000MSP02_1116NG

Bresser GmbH

Gutenbergstr. 2 · DE-46414 Rhede www.bresser.de · [email protected]

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Errors and technical changes reserved.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement