National Geographic Solar Charger 4-in-1 Owner's manual

National Geographic Solar Charger 4-in-1 Owner's manual
4-in-1
Încărcător solar · Solárna nabíjačka
Solarni punjač
Соларно зарядно устройство
Solární nabíječka · Ładowarka solarna
RO
Manual de utilizare
SK
Návod na obsluhu
HR
Uputa o uporabi
BG
Ръководство за употреба
CZ
Návod k obsluze
PL
Instrukcja obsługi
Art. No. 9060000
B
C
f
G
D
I
H
2
E
RO
Manual de utilizare ����������������������������������������� 3
SK
Návod na obsluhu ������������������������������������������� 7
HR
Uputa o uporabi............................................. 11
BG
Ръководство за употреба ��������������������������� 15
CZ
Návod k obsluze............................................ 19
PL
Instrukcja obsługi ����������������������������������������� 23
RO
Instrucțiuni generale de avertizare
• Acest aparat conține piese electronice care sunt operate
cu ajutorul unei surse de curent (alimentator și /sau
baterii). Nu lăsați niciodată copiii nesupravegheați la
manevrarea aparatului! Utilizare este permisă numai
conform descrierii din manual, în caz contrar există
PERICOL de ELECTROCUTARE!
• Copiilor le este permisă utilizarea aparatului numai sub
supraveghere. Păstrați la distanță de copii materialele de
ambalare (pungi de plastic, benzi de cauciuc etc.)! Există
PERICOL DE ASFIXIERE!
• Nu expuneți binoclul la temperaturi ridicate. Nu
scurtcircuitați aparatul și nu le aruncați în foc! Datorită
căldurii excesive și manevrării necorespunzătoare pot fi
declanșate scurtcircuite, incendii sau chiar explozii!
• Nu demontați binoclul! În cazul unei defecțiuni, adresați-vă
furnizorului dumneavoastră. Acesta va contacta centrul
de service și poate trimite aparatul înapoi pentru reparații,
dacă este cazul.
• Nu expuneți binoclul la temperaturi ridicate.
INDICAȚII pentru curățare
• Înainte de curățare, deconectați aparatul de la sursa de curent.
• Curățați aparatul numai pe exterior, cu o cârpă uscată.
Nu folosiți niciun detergent, în caz contrar pot apărea
defecțiuni ale sistemului electronic.
• Protejați aparatul de praf și umezeală!
ELIMINAREA DEȘEURILOR
Eliminați materialele de ambalare conform tipului
acestora. Informații cu privire la eliminarea
corespunzătoare puteți obține la societățile locale de
salubrizare sau la Agenția de mediu.
Nu aruncați aparatele electrice împreună cu gunoiul
menajer!
Conform Directivei Europene 2002/96/CE privind
deșeurile de echipamente electrice și electronice
și implementarea acesteia în legislația națională,
echipamentele electrice folosite trebuie colectate separat și
reciclate.
Bateriile și acumulatoarele nu au voie să fie eliminate
împreună cu gunoiul menajer, ci aveți obligația legală
de a returna bateriile și acumulatoarele folosite. După
folosire, puteți returna gratuit bateriile fie la punctul nostru de
vânzare, fie în imediata apropiere (de ex. în magazine sau la
locurile locale de colectare).
Scoaterea acumulatorului integrat este permisă exclusiv
pentru eliminarea ecologică a acestuia! Deschiderea
carcasei aparatului poate cauza distrugerea aparatului.
Înainte de eliminarea ecologică descărcaţi acumulatorul
complet. Deşurubaţi toate şuruburile din carcasă şi
deschideţi carcasa. Decuplaţi contactele de pe acumulator
şi scoateţi acumulatorul. Lipiţi contactele descoperite şi
3
ambalaţi acumulatorul în asemenea mod, încât să nu se
poată mişca în ambalaj.
Declarație de conformitate CE
O „Declarație de conformitate” în concordanță cu directivele
aplicabile și normele corespunzătoare a fost întocmită de către
Bresser GmbH. Aceasta poate fi consultată oricând, la cerere.
Sumarul pieselor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Modul solar
Lanternă de buzunar
USB A (ieșire)
Micro USB (intrare)
Cârlig
Stare LED
Tastă pentru mod de iluminare 4 în 1
Lampă de suprafață
Pachet de livrare:
• Încărcător solar
• Cablu de încărcare USB
• Cablu de încărcare
• Adaptor
• Manual de utilizare
4
Specificații:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Modul solar: 0.55W
Acumulator cu Li-Ion: 6.3wh
Intrare USB: 5.0V 500mA c.c.
Ieșire USB: 5.0V+5% 500mA c.c.
Lanternă de buzunar: LED 1W
Lampă de suprafață: LED 1W
Mod de iluminare: 4 funcții într-o tastă
Timp de încărcare pentru telefon mobil: 1,5 până la 2,5
ore
9. Mod de încărcare pentru acumulatorul intern cu Li-Ion,
prin conexiune USB: Gestionare extinsă a încărcării cu
tensiune constantă printr-un circuit intern de siguranță
pentru acumulatoare Li-Ion.
Proprietăţi:
1. Puteți încărca acumulatorul intern Li-Ion cu panoul solar
integrat sau cu ajutorul cablului de încărcare USB, inclus
în pachetul de livrare.
2. Adaptor pentru cele mai uzuale telefoane mobile, ca de
ex. Nokia, Sony-Ericsson, Samsung, Siemens și Motorola
sunt deja incluse în pachetul de livrare.
3. Încărcătorul solar poate încărcare și alte aparate, ca de
exemplu camere digitale, PDA, DVD playere portabile etc.
4. Aparatul are și un indicator de încărcare. Acest LED de
stare (6) devine activ de îndată de încărcați aparate.
5. Aparatul are și o iluminare multifuncțională cu funcțiile:
RO
lanternă, semnal intermitent SOS, lampă de suprafață cu
luminozitate 100% și 50%
6. Eficiență: >80%
Manual de utilizare:
1. Încărcarea prin intermediul modulului solar: Asigurați-vă
că modulul solar primește lumină de la soare. Încărcarea
acumulatorului intern este indicată prin aprinderea LEDului de stare roșu (6).
2. Încărcarea prin intermediul cablului de încărcare
USB: Conectați încărcătorul solar la un calculator cu
ajutorul unui cablu de încărcare USB. LED-ul de stare
(6) luminează roșu în timpul procesului de încărcare.
De îndată ce LED-ul de stare (6) luminează verde,
acumulatorul integrat este complet încărcat.
3. Încărcarea aparatelor dumneavoastră portabile:
Conectați între ele aparatele cu ajutorul adaptoarelor
corespunzătoare și a cablului de încărcare. LED-ul de
stare (6) luminează roșu în timpul încărcării. De îndată ce
aparatul dumneavoastră portabil este complet încărcat,
puteți întrerupe conexiunea dintre aparate.
Mod de iluminare (4 în 1):
OPRIT
Lanternă de buzunar
Semnal intermitent SOS
pentru situații de urgență
Apăsați de mai
multe ori tasta
pentru modul
de iluminare (7),
pentru a comuta
între diversele
funcții de
iluminare.
Lampă de suprafață
Luminozitate 100%
Indicații speciale:
1. Vă rugăm ca înainte de prima utilizare să încărcați
complet aparatul.
2. Vă rugăm să efectuați cel puțin o dată pe lună o
încărcare și descărcare completă a aparatului.
Lampă de suprafață
Luminozitate 50%
5
3. Dacă condițiile de soare nu sunt optime, timpul de
încărcare se poate prelungi, în anumite condiții. Acest
lucru este normal pentru încărcătoare solare.
Garanție și prelungirea perioadei de garanție
Perioada de garanție este de 2 ani și începe din ziua
cumpărării. Vă rugăm să păstrați factura. Puteți prelungi
perioada de garanție la5 ani, dacă vă înregistrați pe pagina
www.bresser.de/garantie și completați chestionarul scurt.
Pentru a beneficiar de garanția de 5 ani trebuie să vă
înregistrați în decurs de 3 luni de la data cumpărării (se ia în
considerare data bonului). După cele trei luni, nu mai puteți
beneficia de garanție prelungită.
În cazul în care aveți probleme cu aparatul dumneavoastră,
vă rugăm adresați-vă departamentului nostru de service.
Vă rugăm să nu ne trimiteți niciun articol fără o consultare
telefonică prealabilă. Multe probleme se pot rezolva la
telefon. În cazul în care problema apare după expirarea
garanției, sau nu este acoperită de garanție, veți primi din
partea noastră, în mod gratuit, un deviz pentru cheltuielile de
reparații.
Hotline Service: 00 800 63 43 70 00
Email:
[email protected]
6
Important referitor la retrimiteri:
Pentru a evita deteriorări apărute la transport, vă rugăm să
returnați aparatul ambalat cu grijă în ambalajul original. Vă
rugăm să atașați bonul de casă (sau o copie), precum și
descrierea defecțiunii. Drepturile dumneavoastră legale nu
sunt restricționate prin această garanție.
SK
Všeobecné výstražné pokyny
• Tento prístroj obsahuje elektronické súčiastky, ktoré
sú napájané zdrojom prúdu (napájacím dielom a/
alebo batériami). Pri manipulácii s prístrojom deti nikdy
nenechávajte bez dozoru! Prístroj sa môže používať len
podľa popisu v návode, inak existuje NEBEZPEČENSTVO
ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!
• Deti môžu prístroj používať len pod dozorom. Obalové
materiály (plastové vrecká, gumené pásy atď.) držte mimo
dosahu detí! Existuje NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA!
• Prístroj nevystavujte vysokým teplotám. Prístroj
neskratujte ani neodhadzujte do ohňa! Nadmerným
teplom a nesprávnou manipuláciou sa môžu spustiť
skraty, požiare a dokonca výbuchy!
• Prístroj nerozoberajte! V prípade poruchy sa obráťte na
svojho špecializovaného predajcu. Skontaktuje sa so
servisným strediskom a v prípade potreby môže prístroj
odoslať na opravu.
• Prístroj nevystavujte vysokým teplotám.
NAPOMENA o čišćenju
• Uređaj prije čišćenja odvojite od izvora struje.
• Uređaj čistite samo izvana suhom krpom. Nemojte koristiti
tekuće sredstvo za čišćenje, jer bi mogle nastati štete na
elektronici.
• Zaštitite uređaj od prašine i vlage!
LIKVIDÁCIA
Obalové materiály zlikvidujte ako triedený odpad.
Informácie o riadnej likvidácii získate v podnikoch na
likvidáciu komunálneho odpadu alebo na úrade životného
prostredia.
Nevyhadzujte elektrické prístroje do domového
odpadu!
Podľa európskej smernice 2002/96/ES o odpade
z elektrických a elektronických zariadení a jej uplatnení
v národnej legislatíve sa musia opotrebované elektrické
zariadenia separovať a odovzdať na ekologickú recykláciu.
Batérie a akumulátory sa nesmú odhadzovať do
domového odpadu, ale zo zákona máte povinnosť
vrátiť opotrebované batérie a akumulátory. Batérie môžete
po použití bezplatne vrátiť buď v našej predajni alebo v
bezprostrednej blízkosti (napr. v obchode alebo v
komunálnych zberniach).
Integrovaný akumulátor sa smie vybrať len za účelom jeho
likvidácie! Otvorením plášťa telesa sa môže prístroj zničiť.
Pred likvidáciou akumulátor úplne vybite. Vyskrutkujte všetky
skrutky na telese a otvorte plášť telesa. Odpojte pripojenia
z akumulátora a vyberte ho. Odkryté kontakty prelepte a
akumulátor zabaľte tak, aby sa v balení nemohol pohybovať.
7
Vyhlásenie o zhode ES
„Vyhlásenie o zhode“ v súlade sa aplikovateľnými
smernicami a príslušnými normami vyhotovila spoločnosť
Bresser GmbH. Na požiadanie je možné do neho kedykoľvek
nahliadnuť.
Prehľad dielov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Solárny modul
Vreckové svietidlo
USB-A (výstup)
Micro-USB (vstup)
Hák
Stavová LED
Tlačidlo pre režim svietenia 4 v 1
Plošné svietidlo
Rozsah dodávky:
• Solárna nabíjačka
• USB nabíjací kábel
• Nabíjací kábel
• Adaptér
• Návod na obsluhu
Špecifikácie:
1. Solárny modul: 0,55 W
2. Lítiovo-iónový akumulátor: 6,3 wh
8
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
USB vstup: 5,0 V DC
USB výstup: 5,0 V +5 % 500 mA DC
Vreckové svietidlo: 1 W LED
Plošné svietidlo: 1W LED
Režim svietenia: 4 funkcie pomocou jedného tlačidla
Doba nabíjania mobilného telefónu: 1,5 až 2,5 hodiny
Režim nabíjania pre interný lítiovo-iónový akumulátor
cez USB pripojenie: Rozšírený manažment nabíjania
s konštantným napätím pomocou interného
bezpečnostného zapojenia pre lítiovo-iónové
akumulátory.
Vlastnosti:
1. Interný lítiovo-iónový akumulátor môžete nabiť pomocou
integrovaného solárneho panela alebo pomocou
dodaného USB nabíjacieho kábla.
2. Adaptér pre najbežnejšie mobilné telefóny, ako napr.
Nokia, Sony-Ericsson, Samsung, Siemens a Motorola sú
už súčasťou dodávky.
3. Solárna nabíjačka môže nabíjať aj iné zariadenia, ako sú
digitálne kamery, PDA, prenosné DVD prehrávače atď.
4. Prístroj má aj indikátor nabitia. Táto stavová LED (6) sa
aktivuje hneď, ako začnete zariadenia nabíjať.
5. Prístroj má aj multifunkčné svietidlo s funkciami:
vreckové svietidlo, blikavý signál SOS, plošné svietidlo s
jasom 100 % a 50 %.
6. Efektivita: >80 %
SK
Návod na obsluhu:
1. Nabíjanie pomocou solárneho modulu Uistite sa,
že solárny modul dostáva slnečné svetlo. Nabíjanie
interného akumulátora sa indikuje rozsvietením červenej
stavovej LED (6).
2. Nabíjanie pomocou USB nabíjacieho kábla: Spojte
solárnu nabíjačku a počítač pomocou USB nabíjacieho
kábla. Stavová LED (6) svieti počas nabíjania červenou.
Keď svieti stavová LED (6) zelenou, je integrovaný
akumulátor úplne nabitý.
3. Nabíjanie vašich prenosných zariadení: Spojte zariadenia
pomocou príslušného adaptéra a nabíjacieho kábla.
Stavová LED (6) svieti počas nabíjania červenou. Keď je
vaše prenosné zariadenie úplne nabité, môžete prerušiť
spojenie zariadení.
Režim svietenia (4 v 1):
VYP.
Vreckové svietidlo
Blikavý signál SOS
pre núdzové situácie
Viackrát stlačte
tlačidlo režimu
svietenia (7)
na prepínanie
medzi rozličnými
funkciami
svietenia.
Zvláštne pokyny:
1. Pred prvým použitím zariadenie úplne nabite.
2. Aspoň raz za mesiac zariadenie nechajte úplne nabiť a
vybiť.
3. Ak nie sú slnečné podmienky optimálne, môže sa podľa
okolností čas nabíjania predĺžiť. Toto je pre solárne
nabíjačky normálne.
Plošné svietidlo
100 % jas
Plošné svietidlo
50 % jas
9
Záruka a predĺženie záručnej doby
Záručná doba predstavuje 2 roky a začína plynúť dňom kúpy.
Odložte si účet. Záručnú dobu si môžete predĺžiť na 5 rokov,
keď sa zaregistrujete nawww.bresser.de/garantie a vyplníte
krátky dotazník. Na uplatnenie 5-ročnej záruky sa musíte
zaregistrovať do 3 mesiacov od kúpy (platí dátum z dokladu
o kúpe). Potom zanikne nárok na predĺženú záruku.
Ak by ste mali so svojím prístrojom problémy, obráťte sa na
náš servis. Bez predchádzajúceho telefonického dohovoru
nám neposielajte žiadne výrobky. Mnoho problémov sa dá
vyriešiť aj telefonicky. Ak by sa vyskytol problém po uplynutí
záruky alebo sa naň nevzťahuje záruka, dostanete od nás
bezplatný cenový návrh nákladov na opravu.
Servisná horúca linka: 00 800 63 43 70 00
Email:
[email protected]
Čo je dôležité pri odoslaní výrobku:
Prístroj pošlite späť starostlivo zabalený v originálnom obale,
aby ste predišli škodám pri preprave. Priložte pokladničný
doklad (alebo kópiu), ako aj popis chyby. Vaše zákonné práva
nie sú touto zárukou nijako obmedzené.
10
HR
Opće sigurnosne napomene
• U ovom uređaju nalaze se elektronički dijelovi koji rade na
struju (strujni ispravljač i/ili baterije). Nikad ne ostavljajte
djecu bez nadzora dok rukuju ovim uređajem! Uređaj se
smije upotrebljavati isključivo na način opisan u ovoj Uputi,
u protivnom postoji OPASNOST od STRUJNOG UDARA!
• Djeca se uređajem smiju koristiti samo ako su pod
nadzorom. Ambalažni materijal (plastične vrećice, gumene
trake i dr.) držite izvan dohvata djece! Postoji OPASNOST
OD GUŠENJA!
• Uređaj nemojte izlagati visokim temperaturama. Ne
pravite kratki spoj na uređaju i ne bacajte ga u vatru! Zbog
previsokih temperatura i nepropisnog rukovanja može
doći do kratkih spojeva, požara, pa čak i eksplozija!
• Uređaj nemojte rastavljati! U slučaju kvara, obratite se
vašem specijaliziranom trgovcu. On će stupiti u kontakt
sa servisnim centrom i uređaj po potrebi može poslati na
popravak.
• Uređaj nemojte izlagati visokim temperaturama.
NAPOMENA o čišćenju
• Uređaj prije čišćenja odvojite od izvora struje.
• Uređaj čistite samo izvana suhom krpom. Nemojte koristiti
tekuće sredstvo za čišćenje, jer bi mogle nastati štete na
elektronici.
• Zaštitite uređaj od prašine i vlage!
ODLAGANJE U OTPAD
Ambalažni materijal odložite u otpad prema njegovoj
vrsti. Informacije o propisnom odlaganju u otpad
potražite u komunalnom poduzeću za uklanjanje otpada ili
od službi za okoliš.
Električne uređaje nemojte bacati u kućni otpad!
Sukladno europskoj Direktivi 2002/96/EZ o otpadnoj
električnoj i elektroničkoj opremi i njezinoj provedbi u
nacionalno pravo, istrošene električne uređaje treba skupljati
odvojeno i proslijediti službama za ekološki prihvatljivo
recikliranje.
Baterije i akumulatori ne smiju se odlagati u kućno
smeće, a vaša je zakonska dužnost vratiti istrošene
baterije i akumulatore. Baterije nakon upotrebe možete
besplatno vratiti u našem prodajnom mjestu ili u vašoj
neposrednoj blizini (npr. u trgovinama ili komunalnim
sakupljalištima).
Integrirana baterija smije biti izvađena isključivo u svrhu
zbrinjavanja! Otvaranje kućišta može dovesti do uništenja
uređaja.
Bateriju prije zbrinjavanja potpuno ispraznite. Okretanjem
izvadite sve vijke na kućištu i kućište otvorite. Odvojite
priključke baterije i bateriju izvadite. Oblijepite otvorene
kontakte i bateriju zapakirajte tako, da se ne može kretati u
pakiranju.
11
EZ-Izjava o sukladnosti
„EZ-Izjavu o sukladnosti“ u skladu s primijenjenom direktivom
i odgovarajućom normom izdala je tvrtka Bresser GmbH.
Izjavu se na zahtjev može dobiti na uvid.
Pregled dijelova:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Solarni modul
Džepna svjetiljka
USB-A (izlaz)
Mikro-USB (ulaz)
Kukica
Status (LED)
Tipka za 4-u-1 modus svjetla
Površinsko svjetlo
Sadržaj isporuke:
• Solarni punjač
• USB kabel za punjenje
• Kabel za punjenje
• Adapter
• Uputa o uporabi
Karakteristike:
1. Solarni modul: 0.55W
2. Litij-ionski akumulator: 6.3wh
12
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
USB ulaz: 5.0V 500mA DC
USB izlaz: 5.0V+5 % 500mA DC
Džepna svjetiljka: 1W LED
Površinsko svjetlo: 1W LED
Modus svjetla: 4 funkcije pomoću jedne tipke
Trajanje punjenja za mobilni telefon: 1,5 do 2,5 sata
Način punjenja za interni litij-ionski akumulator preko
USB-priključka: Prošireno upravljanje punjenjem pri
kontinuiranom naponu preko internog sigurnosnog
priključka za litij-ionski akumulator.
Svojstva:
1. Vaš interni litij-ionski akumulator možete puniti preko
ugrađenog solarnog panela ili isporučenog USB-kabela
za punjenje.
2. Adapteri za uobičajene mobilne telefone, kao npr. marke
Nokia, Sony-Ericsson, Samsung, Siemens i Motorola,
sadržani su u isporuci.
3. Solarni punjač može puniti i druge uređaje, kao npr.
digitalne kamere, PDA-ove, prijenosne DVD-playere i dr.
4. Uređaj također ima pokazivač punjenja. Ta statusna
svjetlosna dioda LED (6) se uključi čim započnete puniti
svoj uređaj.
5. Uređaj ima i multifunkcionalno svjetlo sa sljedećim
funkcijama: džepna svjetiljka, SOS-treptajući signal,
površinsko svjetlo sa 100 % i 50 % svjetloće.
6. Učinkovitost: >80 %
HR
Uputa o uporabi:
1. Punjenje preko solarnog modula: Provjerite prima
li solarni modul sunčeve zrake. Punjenje internog
akumulatora prikazuje upaljena crvena statusna
svjetlosna dioda/LED (6).
2. Punjenje preko USB-kabela za punjenje: Spojite solarni
punjač i računalo pomoću USB-kabela za punjenje. Za
vrijeme punjenja statusni LED (6) svijetli crvenom bojom.
Čim statusni LED (6) zasvijetli zelenom bojom, ugrađeni
akumulator je potpuno napunjen.
3. Punjenje vaših prijenosnih uređaja: Spojite vaše uređaje
pomoću odgovarajućeg adaptera i kabela za punjenje. Za
vrijeme punjenja, statusni LED (6) svijetli crvenom bojom.
Čim je vaš prijenosni uređaj potpuno napunjen, možete
ga odvojiti od izvora punjenja.
Modus svjetla (4-u-1):
ISKLJUČENO
Džepna svjetiljka
SOS-treptajući signal
za situacije u nuždi
Pritisnite više puta
tipku za modus
svjetla (7) kako
biste mijenjali
različite funkcije
svjetla.
Posebne napomene:
1. Prije prvog korištenja potpuno napunite uređaj.
2. Molimo potpuno napunite i ispraznite uređaj barem
jednom mjesečno.
3. Ako svjetlosni uvjeti nisu optimalni, vrijeme punjenja se
može produžiti. To je kod solarnih punjača uobičajeno
stanje.
Površinsko svjetlo
100 % svjetloća
Površinsko svjetlo
50 % svjetloća
13
Garancija i produženje trajanja garancije
Redovna garancija traje 2 godine od dana kupnje. Molimo
sačuvajte račun. Trajanje garancije možete produžiti na 5
godina ako se registrirate na www.bresser.de/garantie i
ispunite mali upitnik. Da biste iskoristili 5-godišnju garanciju,
morate se registrirati u roku od 3 mjeseca nakon kupnje (to
vrijedi od datuma na računu). Nakon tog vremena gubite
pravo na produženje garancije.
Ukoliko budete imali problema s uređajem, obratite se
našem serviseru. Nemojte nam slati ni jedan artikl bez
prethodnog telefonskog kontakta s nama. Mnogi problemi
se daju riješiti već u telefonskom razgovoru. Ukoliko budete
imali problema nakon isteka garancije, ili s greškama koje ne
pokriva garancija, od nas ćete dobiti besplatan predračun za
popravak kvara.
Broj telefona za servisiranje:
00 800 63 43 70 00
Email: [email protected]
Važno kod vraćanja pošiljki:
Da biste izbjegli oštećenja pri transportu, pripazite da uređaj
uredno zapakirate i vratite u originalnoj ambalaži. U pošiljku
dodajte račun blagajne (ili kopiju) kao i vaš opis greške. Vaša
zakonska prava neće biti ograničena ovom garancijom.
14
BG
Общи предупреждения
• Този уред съдържа електронни части, задвижвани
от източник на ток (захранващ блок и/или батерии).
Никога не оставяйте деца да боравят с уреда без
надзор от възрастен! Уредът може да се ползва само
по начина, описан в ръководството за експлоатация,
в противен случай има ОПАСНОСТ от ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
УДАР!
• Децата нямат право да боравят с уреда, без надзор
от възрастен. Дръжте опаковъчния материал
(пластмасови торбички, гумени ленти и др.) далеч от
деца! Съществува ОПАСНОСТ ОТ ЗАДУШАВАНЕ!
• Не излагайте уреда на високи температури. Не
свързвайте накъсо уреда и не го хвърляйте в огън!
Прекалено високите температури и неправилното
боравене могат да причинят къси съединения, пожар
и дори експлозия!
• Не разглобявайте уреда! Обърнете се към Вашия
търговец, ако установите дефект. Той ще се свърже
със сервизния център и може да изпрати уреда
евентуално за ремонт.
• Не излагайте уреда на високи температури.
СЪВЕТИ за почистване
• Преди почистване изключете уреда от източника на
ток.
• Почиствайте уреда само отвън, като ползвате суха
кърпа. Не използвайте течност за почистване, в
противен случай електрониката може да се повреди.
• Пазете уреда от прах и влага!
ИЗХВЪРЛЯНЕ
Изхвърляйте опаковъчния материал, след като го
сортирате.
Информация
за
надлежното
изхвърляне на продукта ще намерите от общинската
фирма по обезвреждане на отпадъци или от агенцията
за околна среда.
Не изхвърляйте електроуредите с битовите
отпадъци!
Съгласно Европейската директива 2002/96/
EО относно отпадъци от електрическо и електронно
оборудване и нейното прилагане в националното
законодателство, употребяваните електроуреди се
събират отделно и се предават за рециклиране с цел
тяхното екологосъобразно оползотворяване.
Не се разрешава изхвърляне на батериите и
акумулаторите заедно с битовите отпадъци. Вие
сте задължени по закон да ги връщате. След употреба
можете или да върнете батериите в нашия магазин, или
да ги предадете безплатно в най-близкия пункт за
отпадъци (напр. в търговски обект или пункт за
вторични суровини).
15
Вградената батерия може да бъде извадена само с цел
да бъде изхвърлена! При отварянето на отделението
за батерията уредът може да бъде унищожен. Преди
изхвърляне извадете изцяло батерията. Отвъртете
всички винтове на корпуса и отворете капака.
Прекъснете връзките към батерията и я извадете.
Залепете откритите кабели и опаковайте батерията
така, че да не се движи в опаковката.
ЕО-декларация за съответствие
Декларацията
за
съответствие
отговаря
на
приложимите разпоредби и съответните стандарти и е
изготвена от Bresser GmbH. Можете да я разгледате при
поискване.
Преглед на частите:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
16
Соларен модул
джобна лампа
USB-A (изход)
Микро USB (вход)
Кука
LED за състояние
Бутон за 4-в -1 светлинен режим
Повърхностна лампа
Обхват на доставка:
• Solar Charger
• USB заряден кабел
• заряден кабел
• адаптер
• ръководство за употреба
Спецификации:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Соларен модул: 0.55W
Литиево-йонна акумулаторна батерия: 6.3wh
USB вход: 5.0V 500mA DC
USB-A изход: 5.0V+5% 500mA DC
Джобна лампа: 1W LED
Повърхностна лампа: 1W LED
Светлинен режим: 4 функции през един бутон
Продължителност за зареждане за мобилен
телефон: 1,5 до 2,5 часа
9. Режим на зареждане за вградени литиево-йонни
акумулаторни батерии през USB-извод: Разширено
управление на зареждането с постоянно напрежение
през вграден предпазен превключвател за литиевойонни акумулаторни батерии.
Свойства:
1. Можете да заредите вградената литиево-йонна
акумулаторна батерия чрез интегрирания соларен
панел или посредством включения в доставката
USB-заряден кабел.
BG
2. Адаптери за най-често използваните мобилни
телефони от рода на Nokia, Sony-Ericsson, Samsung,
Siemens и Motorola, са включени в обхвата на
доставка.
3. Соларното зарядно устройство може да зарежда
и други устройства от рода на дигитални камери,
комуникатори, портативни DVD-плейъри и др.
4. Устройството има и индикатор за нивото на
зареждане. Този светодиод за състояние (6) се
активира веднага щом започнете да зареждате
устройството.
5. То има и мултифункционална лампа със следните
функции: Джобна лампа, SOS-мигащ сигнал,
повърхностна лампа с 100% и 50% яркост
6. Ефективност: >80%
Светлинен режим (4-в -1):
ИЗКЛ.
джобна лампа
SOS-мигащ сигнал
За аварийни ситуации
Натиснете
няколко пъти
светлинния
бутон (7), за да
преминавате
между
различните
светлинни
функции.
Ръководство за употреба:
1. Зареждане чрез соларен модул: Уверете се, че
соларният модул улавя слънчева светлина.
Зареждането на вградената акумулаторна батерия
се онагледява чрез светване на червения индикатор
LED (6) за състояние.
2. Зареждане с USB-заряден кабел: Свържете соларното
зарядно устройство и компютъра с помощта на USBзаряден кабел. Докато трае зареждането, светодиодът
за състояние (6) свети в червено. Щом светодиодът
за състояние (6) светне в зелено, значи вградената
акумулаторна батерия се е заредила докрай.
Повърхностна лампа
100% осветеност
Повърхностна лампа
50% осветеност
17
3. Зареждане наа Вашите портативни устройства:
Свържете устройствата едно с друго, като
ползвате адатпера и зарядния кабел. Докато трае
зареждането, светодиодът за състояние (6) свети в
червено. Веднага щом портативното устройство се
зареди докрай, можете да разделите устройствата
едно от друго.
Специални указания:
1. Заредете устройството докрай преди
първоначалното му ползване.
2. Поне веднъж в месеца зареждайте и разреждайте
апарата докрай.
3. При липса на оптимално слънцегреене времето
за зареждане може да се удължи. Това е нещо
нормално за соларните зарядни устройства.
Garanție și prelungirea perioadei de garanție
Гаранция и удължаване срока на
гаранцията
Гаранционният срок е две години и започва да тече
от датата на покупка. Пазете фактурата. Можете да
удължите гаранционния срок до 5 години, като се
регистрирате на адрес: www.bresser.de/garantie и
18
попълните краткия въпросник За да се възползвате
от 5-годишната гаранция, трябва да извършите
регистрацията в срок от 3 месеца след покупката (дата
е отбелязана на касовия бон от покупката). След този
срок отпада правото на удължена гаранция.
Ако имате проблеми с уреда, моля обърнете се към наши
сервиз. Не ни изпращайте уреди, без предварително да
сте ни уведомили по телефона. Много от проблемите
могат да бъдат разрешени в телефонен разговор. Ако
проблемът се появи след изтичане на гаранцията или
ако тя не го покрива, ще получите от нас безплатна
проекто-сметка на евентуалните разходи за ремонт.
Гореща линия за сервизни услуги:
00 800 63 43 70 00
Email:
[email protected]
Важна информация за върнатите уреди:
За да се избегнат транспортни повреди, е важно уредът
да е грижливо опакован и върнат в оригиналната си
опаковка. Моля приложете касовия бон (или негово
копие), както и описание на повредата. Тази гаранция не
ограничава Вашите законови права.
CZ
Obecná výstražná upozornění
• Tento přístroj obsahuje elektronické části, které jsou
poháněny zdrojem elektrického proudu (napájecí zdroj
a/nebo baterie). Nikdy nenechávejte děti při zacházení
s přístrojem bez dozoru! Smí se používat jen tak, jak je
popsáno v návodu, jinak hrozí NEBEZPEČÍ ZASAŽENÍ
ELEKTRICKÝM PROUDEM!
• Děti by měly přístroj používat jen pod dohledem. Obalové
materiály (plastikové sáčky, gumové pásky, atd.) držte
mimo dosah dětí! Existuje NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!
• Nevystavujte přístroj vysokým teplotám. Přístroj a baterie
nezkratuje nebo neházejte do ohně! Nadměrným vedrem
a neodbornou manipulací lze vyvolat zkraty, požáry a
dokonce výbuchy!
• Přístroj nerozebírejte! V případě poruchy se obraťte na
svého specializovaného prodejce. Ten zkontaktuje servisní
centrum a může tam přístroj příp. zaslat za účelem opravy.
• Nevystavujte přístroj vysokým teplotám.
POKYNY pro čištění
• Před čištěním odpojte přístroj od zdroje napájení..
• Čistěte přístroj jen zvenku pomocí suchého hadříku.
Nepoužívejte žádné čisticí tekutiny, mohly by vniknout
škody na elektronice.
• Chraňte přístroj před prachem a vlhkostí!
LIKVIDACE
Obalové materiály likvidujte podle jejich druhu.
Informace o odborné likvidaci obdržíte u komunálních
odpadových služeb nebo orgánů životního prostředí.
Neházejte elektropřístroje do domovního odpadu!
Podle Evropské směrnice 2002/96/ES o odpadních
elektrických a elektronických zařízeních a její aplikaci
do národního práva se musí opotřebované elektropřístroje
sbírat odděleně a odvézt pak k ekologické recyklaci.
Baterie a akumulátory se nesmí vyhazovat do
domovního odpadu, ale máte zákonnou povinnost
použité baterie a akumulátory vrátit. Baterie můžete po
použití bezplatně vrátit buď v naší prodejně nebo v
bezprostřední blízkosti (např. v obchodě nebo v komunálních
sběrnách).
Integrovaný akumulátor se smí vyjmout pouze v případě
likvidace! Otevřením pouzdra přístroje se přístroj může rozbít.
Před likvidací přístroje akumulátor nechte zcela vybít.
Odšroubujte všechny šrouby na pouzdře a pouzdro přístroje
otevřete. Přerušte spoje s akumulátorem a akumulátor
vyjměte. Odlepte otevřené kontakty a akumulátor zabalte
tak, aby se v obalu nepohyboval.
19
ES prohlášení o shodě
„Prohlášení o shodě“ v souladu s aplikovatelnými směrnicemi
a odpovídajícími normami bylo vystaveno společností
Bresser GmbH. Toto je na požádání kdykoli k nahlédnutí.
Přehled dílů:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Solární modul
Kapesní svítilna
USB-A (výstup)
Micro-USB (vstup)
Hák
Status LED
Tlačítko pro světelný modus 4 v 1
Plochá svítilna
Objem dodávky:
• Solar Charger
• USB nabíjecí kabel
• nabíjecí kabel
• adaptér
• návod k obsluze
Specifikace:
1. Solární modul: 0.55W
2. Akumulátor Li-Ionen: 6.3wh
20
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
USB vstup: 5.0V 500mA DC
USB výstup: 5.0V 500mA DC
Kapesní svítilna: 1W LED
Plochá svítilna 1W LED
Světelný modus: 4 funkce pomocí jednoho tlačítka
Doba nabíjení pro mobilní telefon: 1,5 až 2,5 hodiny
Nabíjecí modus pro vnitřní akumulátor Li-Ionen přes
USB-připojení: Rozšířené řízení nabíjení s konstantním
napětím přes vnitřní bezpečnostní zapojení pro
akumulátory Li-Ionen.
Vlastnosti:
1. Vnitřní akumulátor Li-Ionen můžete nabít pomocí
integrovaného solárního panelu nebo spoludodávaného
USB nabíjecího kabelu.
2. Adaptéry pro nejběžnější mobilní telefony, jako např.
Nokia, Sony-Ericsson, Samsung, Siemens a Motorola,
jsou již obsaženy v objemu dodávky.
3. Solární nabíječka může nabít také jiné přístroje, jako
digitální kamery, PDA, přenosné DVD přehrávače, atd.
4. Přístroj má také ukazatel stavu nabíjení. LED status (6)
se aktivuje, jakmile přístroj nabijete.
5. Přístroj má také multifunkční svítilnu s těmito funkcemi:
Kapesní svítilna, SOS-signál blikavým světlem, plochá
svítilna se 100% a 50% svítivostí
6. Efektivita: >80%
CZ
Návod k obsluze:
1. Nabíjení přes solární modul: Zajistěte, aby se k solárnímu
modulu dostalo sluneční světlo. Nabíjení vnitřního
akumulátoru se ukazuje rozsvícením rudého LED statutu
(6).
2. Nabíjení přes USB nabíjecí kabel: Spojte solární nabíječku
a PC pomocí USB nabíjecího kabelu. LED status (6)
svítí během nabíjení červeně. Jakmile se LED status (6)
rozsvítí zeleně, je integrovaný akumulátor zcela nabit.
3. Nabíjení vašich přenosných přístrojů: Propojte spolu
přístroje pomocí odpovídajících adaptérů a nabíjecího
kabelu. LED status (6) svítí během nabíjení červeně.
Jakmile je váš přenosný přístroj zcela nabit, můžete
spojení přístrojů přerušit.
Zvláštní pokyny:
1. Před prvním použitím prosím přístroj zcela nabijte.
2. Proveďte prosím minimálně jednou měsíčně úplné nabití
a vybití přístroje.
3. Pokud nejsou optimální sluneční podmínky, může se
doba nabíjení prodloužit podle okolností. Toto je u
solárních nabíječek běžné.
Světelný modus (4 v 1):
VYP
Kapesní svítilna
SOS-signál blikavým
světlem pro nouzové
situace
Vícekrát stiskněte
tlačítko pro
světelný modus
(7), tím vyměníte
různé světelné
funkce.
Plochá svítilna
100% svítivost
Plochá svítilna
50% svítivost
21
Záruka a prodloužení záruční lhůty
Záruční lhůta činí 2 roky a začíná dnem koupě. Uschovejte
prosím účtenku. Záruční lhůtu můžete prodloužit na 5 let,
když se zaregistrujete na www.bresser.de/garantie a vyplníte
krátký dotazník. Pro uplatnění pětileté záruky musíte provést
registraci během 3 měsíců po koupi (platí datum dokladu o
koupi). Poté zaniká nárok na prodlouženou záruku.
Pokud máte problémy se svým přístrojem, obraťte se prosím
na náš servis. Prosím neposílejte nám zboží bez předchozí
telefonické domluvy. Mnoho problémů se dá již vyřídit po
telefonu. Pokud by vznikl problém po uplynutí záruční lhůty,
nebo není zárukou krytý, pak od nás bezplatně dostanete
rozpočet nákladů na opravu.
Service Hotline: 00 800 63 43 70 00
Email:
[email protected]
Důležité při zasílání zpět:
Abyste zabránili přepravním škodám, dbejte prosím na to,
aby byl přístroj pečlivě zabalen a vracen v originálním obalu.
Přiložte prosím pokladní doklad (nebo jeho kopii) a popis
chyby. Vaše zákonná práva nebudou touto zárukou nijak
omezena.
22
PL
Ogólne wskazówki ostrzegawcze
• Niniejsze urządzenie zawiera elementy elektroniczne,
zasilane ze źródła prądu (zasilacza i/lub baterii).
Podczas pracy z urządzeniem nigdy nie pozostawiać
dzieci bez nadzoru! Korzystanie jest dozwolone tylko
zgodnie z instrukcją obsługi, w przeciwnym razie
zachodzi NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM
ELEKTRYCZNYM!
• Dzieci mogą korzystać z urządzenia tylko pod
nadzorem dorosłych. Materiały opakowaniowe (torby
plastikowe, taśmy gumowe itp.) trzymać z dala od dzieci!
NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA!
• Nie narażać urządzenia na działanie wysokich temperatur.
Nie zwierać urządzenia ani nie wrzucać go do ognia!
Zbyt wysoka temperatura i niewłaściwe posługiwanie
się urządzeniem mogą być przyczyną zwarcia, pożaru, a
nawet wybuchu!
• Nie rozmontowywać urządzenia! W przypadku
uszkodzenia zwracać się do swojego dystrybutora.
Skontaktuje się on z centrum serwisowym i może
ewentualnie odesłać urządzenie do naprawy.
• Nie narażać urządzenia na działanie wysokich temperatur.
WSKAZÓWKI dotyczące czyszczenia
• Przed rozpoczęciem czyszczenia odłączyć urządzenie od
źródła prądu.
• Czyścić urządzenie tylko z zewnątrz suchą szmatką.
Nie używać płynów do czyszczenia, gdyż może to być
przyczyną uszkodzenia elementów elektronicznych.
• Chronić urządzenie przed kurzem i wilgocią!
UTYLIZACJA
Materiały opakowaniowe utylizować po posortowaniu
według gatunków. Informacje na temat prawidłowej
utylizacji można uzyskać w firmach utylizacyjnych albo w
inspektoracie ochrony środowiska.
Nie wyrzucać urządzeń elektrycznych razem z
odpadami gospodarstwa domowego!
Zgodnie z europejską dyrektywą 2002/96/WE ws.
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i krajowymi
przepisami wdrożeniowymi, zużyty sprzęt elektryczny należy
zbierać osobno i poddać recyklingowi zgodnie z zasadami
ochrony środowiska.
Baterii ani akumulatorów nie wolno utylizować razem
z odpadami z gospodarstwa domowego, użytkownik
ma ustawowy obowiązek zwrotu zużytych baterii i
akumulatorów. Zużyte baterie można oddać nieodpłatnie w
naszym punkcie sprzedaży albo w bezpośrednim
sąsiedztwie (np. w sklepach albo w komunalnych punktach
zbiórki).
23
Zintegrowany akumulator może zostać wymontowany tylko
w celu jego zutylizowania! Otwarcie ściany obudowy może
spowodować zniszczenie urządzenia.
Przed przekazaniem do utylizacji akumulator należy
całkowicie rozładować. W celu jego wymontowania należy
wykręcić wszystkie śruby z obudowy i zdjąć ją. Następnie
odłączyć przyłącza akumulatora i wyjąć go z urządzenia.
Zakleić nieosłonięte styki i zapakować akumulator w taki
sposób, aby nie przemieszczał się w opakowaniu.
Deklaracja zgodności WE
Firma Bresser GmbH wystawiła deklarację zgodności ze
stosowanymi dyrektywami i odpowiednimi normami. Można
ją zawsze otrzymać do wglądu na zapytanie.
Przegląd części:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
24
Moduł solarny
Latarka
USB-A (wyjście)
Micro-USB (wejście)
Hak
Dioda LED sygnalizująca stan
Przycisk trybu światła 4 w 1
Lampa powierzchniowa
Zakres dostawy:
• Ładowarka solarna
• Kabel USB do ładowania
• Kabel do ładowania
• Adapter
• Instrukcja obsługi
Specyfikacje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Moduł solarny 0,55 W
Akumulator litowo-jonowy 6,3 Wh
Wejście USB: 5,0 V, 500 mA DC
Wyjście USB: 5,0 V+5% 500 mA DC
Latarka: LED 1 W
Lampa powierzchniowa: LED 1 W
Tryb światła: 4 funkcje obsługiwane jednym przyciskiem
Czas ładowania telefonu komórkowego: 1,5 do 2,5 h
Tryb ładowania wewnętrznego akumulatora litowojonowego przez port USB: Rozszerzone zarządzanie
ładowaniem ze stałym napięciem przez wewnętrzny
obwód zabezpieczający akumulatora litowo-jonowego.
Właściwości:
1. Ładowanie wewnętrznego akumulatora litowo-jonowego
możliwe jest za pomocą zintegrowanego panelu
solarnego albo dostarczonego w komplecie kabla USB.
2. Adapter do najczęściej spotykanych telefonów
komórkowych, takich jak np. Nokia, Sony-Ericsson,
Samsung, Siemens i Motorola, znajduje się w komplecie.
PL
3. Ładowarka solarna umożliwia ładowanie innych
urządzeń, takich jak kamery cyfrowe, palmtopy,
przenośne odtwarzacze DVD itp.
4. Urządzenie jest wyposażone we wskaźnik poziomu
naładowania. Ta dioda sygnalizacji stanu (6) jest
aktywna podczas ładowania urządzeń.
5. Urządzenie jest wyposażone również w lampę wielofunkcyjną
o następujących funkcjach: latarka, sygnał błyskowy SOS,
lampa powierzchniowa o jasności 100% i 50%
6. Sprawność: >80%
Tryb światła (4 w 1):
WYŁ
Latarka
Instrukcja obsługi:
1. Ładowanie z modułu solarnego: Upewnić się, że na
moduł solarny pada światło słoneczne. Ładowanie
akumulatora wewnętrznego sygnalizowane jest przez
świecenie czerwonej diody sygnalizującej stan (6).
2. Ładowanie za pomocą kabla USB: Połączyć ładowarkę
solarną i komputer kablem USB do ładowania. Dioda
sygnalizująca stan (6) świeci podczas ładowania
światłem czerwonym. Gdy dioda (6) zmieni kolor
światła na zielony, oznacza to całkowite naładowanie
zintegrowanego akumulatora.
3. Ładowanie urządzeń przenośnych: Połącz urządzenia za
pomocą odpowiedniego adaptera i kabla do ładowania.
Dioda sygnalizująca stan (6) świeci podczas ładowania
światłem czerwonym. Po całkowitym naładowaniu
urządzenia przenośnego można przerwać połączenie
urządzeń.
Aby przełączyć
między różnymi
funkcjami światła,
naciskać przycisk
trybu światła (7).
Sygnał błyskowy SOS
do sytuacji awaryjnych
Lampa powierzchniowa
100% jasność
Lampa powierzchniowa
50% jasność
25
Wskazówki szczególne:
1. Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować
urządzenie.
2. Co najmniej raz w miesiącu urządzenie należy całkowicie
naładować i rozładować.
3. Jeżeli warunki nasłonecznienia nie są optymalne, czas
ładowania może się wydłużyć. Jest to normalne w
ładowarkach solarnych.
Gwarancja i jej przedłużenie
Okres gwarancji wynosi 2 lata i rozpoczyna się w dniu
zakupu. Należy przechowywać rachunek. Gwarancję można
przedłużyć do 5 lat, rejestrując się na stronie www.bresser.
de/garantie i wypełniając krótką ankietę. Aby skorzystać
z 5-letniej gwarancji, rejestracji należy dokonać w ciągu 3
miesięcy od zakupu (obowiązuje data dowodu zakupu).
Po tym czasie następuje utrata prawa do przedłużenia
gwarancji.
W razie problemów z urządzeniem należy się zwracać
do naszego serwisu. Prosimy nie odsyłać wyrobu bez
konsultacji telefonicznej. Wiele problemów można usunąć
po rozmowie. W razie wystąpienia problemów po okresie
gwarancji lub nieobjętych gwarancją użytkownik otrzyma od
nas bezpłatny kosztorys naprawy.
26
Infolinia serwisu: 00 800 63 43 70 00
Email:
[email protected]
Ważne w przypadku odsyłania urządzenia:
Aby uniknąć szkód transportowych, należy zwracać
uwagę na staranne opakowanie urządzenia w oryginalne
opakowanie. Prosimy dołączyć paragon (albo jego kopię)
oraz opis usterki. Gwarancja nie ogranicza praw użytkownika
wynikających z ustaw.
PL
27
4-in-1
Încărcător solar · Solárna nabíjačka
Solarni punjač
Соларно зарядно устройство
Solární nabíječka · Ładowarka solarna
Visit our website: www.nationalgeographic.com
© 2016 National Geographic Partners LLC.
All rights reserved. NATIONAL GEOGRAPHIC and
Yellow Border Design are trademarks of the
National Geographic Society, used under license.
ANL9060000MSP02_1116NG
Bresser GmbH
Gutenbergstr. 2 · DE-46414 Rhede
www.bresser.de · [email protected]
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Errors and technical changes reserved.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement