Wasmachine Gebruiker Handleiding Lave

Wasmachine Gebruiker Handleiding Lave
WMB 81466
Wasmachine
Gebruiker Handleiding
Lave-linge
Manuel d‘utilisation
Documentnummer
2820523363_FL / 20-03-13.(11:19)
1 Belangrijke instructies voor veiligheid
en milieu
Dit hoofdstuk bevat veiligheidsinstructies die u zullen
helpen beschermen tegen het risico op persoonlijk letsel of
materiële schade. Elke garantie vervalt als u deze instructies
niet opvolgt.
1.1 Algemene veiligheid
• Dit product kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar
en ouder en door personen met fysieke, zintuiglijke of
mentale stoornissen of door onervaren of ongeschoolde
personen mits zij onder toezicht staan of getraind zijn voor
het veilige gebruik van het product en de risico's hiervan
kennen. Kinderen mogen niet met het product spelen.
Reiniging- en onderhoudswerkzaamheden dienen niet
door kinderen te worden uitgevoerd behalve wanneer zij
onder toezicht staan.
• Plaats het product nooit op een vloer met vloerbedekking.
Anders kunnen de elektrische onderdelen oververhit
geraken bij een gebrek aan luchtstroom onder de
machine. Dit zal problemen met uw product veroorzaken.
• Indien het product een storing vertoond moet het niet
in werking gezet worden zonder dat het gerepareerd is
door een Geautoriseerde Onderhoudsmonteur. U kunt een
elektrische schok krijgen!
• Dit product is ontworpen om het functioneren te
hervatten in het geval van een stroomhervatting na
een stroomonderbreking. Indien u het programma wilt
annuleren, zie "Annuleren van programma" paragraaf.
• Sluit het product aan op een geaard stopcontact
beschermd door een 16-Ampère zekering Zorg ervoor de
installatie van de aardleiding door een erkend elektricien
wordt uitgevoerd. Ons bedrijf is niet verantwoordelijk voor
schades ontstaan uit het gebruik van het product zonder
aarding overeenkomstig de locale voorschriften.
• De watertoevoer en afvoerslangen moeten stevig
bevestigd zijn en onbeschadigd blijven. Anders bestaat de
kans op waterlekkage.
• Open nooit de laaddeur of verwijder nooit het filter als er
nog water in de trommel staat. Anders is er een kans op
overstroming en letsel door heet water.
• Forceer nooit een vergrendelde laaddeur. De laaddeur
kan enkele minuten nadat de wascyclus werd beëindigd
worden geopend. In het geval de laaddeur geforceerd
wordt geopend, kunnen de deur en het slotmechanisme
beschadigd raken.
• Verwijder de stekker uit het stopcontact wanneer het
product niet wordt gebruikt.
• Reinig het product nooit door er water overheen te gieten!
U kunt een elektrische schok krijgen!
• Raak de stekker nooit aan met natte handen! Trek
nooit aan de kabel, trek aan de stekker om deze uit het
stopcontact te verwijderen.
• Gebruik slechts wasmiddelen, wasverzachters en
supplementen die geschikt zijn voor automatische
wasmachines.
• Volg de instructies op het textiellabel en op het
wasmiddel.
• De stekker van het product dient uit het stopcontact
getrokken te zijn tijdens installatie, onderhoud, reiniging
en reparatiewerkzaamheden.
2 / FL
• Laat de installatie en reparatiewerkzaamheden altijd
door een Bevoegd Onderhoudsmonteur uitvoeren.
De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
schades ontstaan door werkzaamheden uitgevoerd door
niet-geautoriseerde personen.
• Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden
vervangen door de fabrikant, de klantenservice of
een andere gekwalificeerde persoon (bij voorkeur een
elektricien) of iemand die door de importeur is aangesteld
om mogelijke risico's te vermijden.
1.2 Beoogd gebruik
• Dit product is ontworpen voor huishoudelijk gebruik. Het
is niet geschikt voor commercieel gebruik en dient niet
gebruikt te worden waar niet voor bedoeld.
• Het product mag enkel worden gebruikt om wasgoed dat
hiervoor gemarkeerd is te wassen en te spoelen.
• De fabrikant onthoudt zich van elke verantwoordelijkheid
die voortkomt uit het incorrecte gebruik of transport.
1.3 Veiligheid van kinderen
• Verpakkingsmateriaal is gevaarlijk voor kinderen. Bewaar
alle verpakkingsmaterialen op een veilige plaats buiten
het bereik van kinderen.
• Elektrische producten zijn gevaarlijk voor kinderen.
Houd kinderen uit de buurt van het product tijdens zijn
werking. Laat hen niet met het product spelen. Gebruik
het kinderslot om te voorkomen dat kinderen het product
kunnen manipuleren.
• Vergeet niet de laaddeur dicht te doen als u de kamer
verlaat waar het product staat.
• Bewaar alle wasmiddelen en toevoegingen op een veilige
plaats buiten het bereik van de kinderen. Sluit het deksel
van de wasmiddelcontainer of verzegel de verpakking.
1.4 Verpakkingsinformatie
• De verpakkingsmaterialen van het product worden
gemaakt van recyclebare materialen in overeenstemming
met onze Nationale Milieuvoorschriften. Voer het
verpakkingsmateriaal niet af met huishoudelijk of
ander afval. Breng deze naar de inzamelingspunten
voor verpakkingsmateriaal zoals aangegeven door de
plaatselijke autoriteiten.
1.5 Afvoeren van het product
• Dit product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige
onderdelen en materialen die kunnen worden hergebruikt
en geschikt zijn voor recycling. Gooi het product niet weg
met het normale huishoudelijke afval op het einde van
zijn levensduur. Breng het naar een inzamelpunt voor de
recycling van elektrische en elektronische apparatuur.
Neem contact op met uw plaatselijke autoriteiten om te
weten waar het dichtstbijzijnde inzamelpunt zich bevindt.
Bescherm het milieu en de natuurlijke hulpbronnen door
het hergebruik van gebruikte producten. Voor de veiligheid
van kinderen snijdt u de stroomkabel door en forceert
u het sluitmechanisme van de laaddeur, zodat deze niet
meer functioneert voordat u het product verwijderd.
Wasmachine / Gebruiker Handleiding
1.6 Naleving van de WEEE-richtlijn
Dit product voldoet aan de EU-richtlijn WEEE
(2012/19/EU). Dit product is voorzien van een
classificatiesymbool voor afvalsortering van
elektrische en elektronische apparatuur
(WEEE).
Dit product werd vervaardigd uit onderdelen en
materialen van hoge kwaliteit die hergebruikt
kunnen worden en geschikt zijn voor reclycling. Gooi het
restproduct aan het einde van zijn levensduur niet weg bij
normaal huishoudelijk of ander afval. Breng het naar een
verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische
apparatuur. Raadpleeg uw plaatselijke autoriteiten om te
weten waar u deze verzamelpunten aantreft.
2Installatie
Ga naar een Geautoriseerde Onderhoudsmonteur bij u
in de buurt voor de installatie van uw product. Om het
product gereed te maken voor gebruik dient u de informatie
in de gebruikershandleiding door te nemen en u ervan
te verzekeren dat de elektriciteit, wateraansluiting en
waterafvoersystemen geschikt zijn voor een Geautoriseerde
Onderhoudsmonteur te bellen. Indien dit niet het geval is,
bel dan een erkende technicus en loodgieter om de nodige
werkzaamheden te laten uitvoeren.
C
B
A
C
De voorbereiding van de locatie en elektrische,
watertoevoer en -afvoerinstallaties op de plaats van
installatie is de verantwoordelijkheid van de klant.
A
A
waarschuwing: Verwijder de transportvergrendelingen
niet voor de verpakkingsversteviging uit te nemen.
waarschuwing: Verwijder de beveiligingsbouten voor
het vervoer, voordat u de wasmachine in gebruik neemt.
Anders raakt het product beschadigd.
1.Maak de bouten los met behulp van een passende
moersleutel tot ze vrij kunnen draaien (C).
2.Verwijder de beveiligingsbouten voor het vervoer door ze
zachtjes te draaien.
3.Bevestig de plastic dopjes die zijn meegeleverd in de
zak met de gebruikershandleiding in de gaten op het
achterpaneel. (P)
waarschuwing: Installatie en elektrische aansluitingen
van het product moeten uitgevoerd worden door een
Geautoriseerde Onderhoudsmonteur. De fabrikant
kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schades
ontstaan door werkzaamheden uitgevoerd door nietgeautoriseerde personen.
waarschuwing: Controleer voor de installatie visueel
of het product defecten heeft. Laat het in dat geval niet
installeren. Beschadigde producten kunnen risico's voor
uw veiligheid veroorzaken.
Verzeker u ervan dat de watertoevoer- en afvoerslangen
als ook de stroomkabel niet gevouwen, gekneld of
samengeperst worden als u het product na installatie of
reinigingswerkzaamheden op zijn plaats zet.
2.1 Geschikte installatieplaats
• Plaats de machine op een harde vloer. Plaats de machine
niet op een tapijt met lange haren of op gelijkaardige
oppervlakken.
• Het totale gewicht van de wasmachine en de droger -met
volle lading- indien op elkaar geplaatst kan tot ongeveer
180 kilo wegen. Plaats het product op een stevige en
vlakke vloer die voldoende capaciteit heeft om de lading
te dragen.
• Plaats het product niet bovenop de stroomkabel.
• Installeer het product niet op plaatsen waar de
temperatuur onder het vriespunt kan komen.
• Plaats het product op minstens 1 cm van de rand van
ander meubilair.
2.2 Verpakkingsversteviging verwijderen
Kantel de machine naar achteren om de
verpakkingsversteviging te verwijderen. Verwijder de
verpakkingsversteviging door aan het lint te trekken.
3 / FL
2.3 De transportvergrendelingen verwijderen
C
C
2.4 De watertoevoer aansluiten
C
Bewaar de beveiligingsbouten voor vervoer op een
veilige plaats om ze opnieuw te kunnen gebruiken voor
een toekomstig transport.
Verplaats het product nooit zonder de beveiligingsbouten
voor vervoer goed op hun plek te hebben bevestigd!
C
A
A
De watertoevoerdruk die vereist is om het product te
laten werken bevindt zich tussen 1 en 10 bar (0,1 – 1
MPa). Er dient 10-80 liter water per minuut uit de
kraan te stromen om uw machine vlot te laten werken.
Bevestig een reduceerklep indien de waterdruk te hoog
is.
Als u uw product met dubbele watertoevoer gebruikt
als enkele (koud) watertoevoereenheid, moet u voor
het product te laten werken de meegeleverde stop
installeren in de warmwaterinlaatklep. (Van toepassing
op de producten met meegeleverde blinde stopgroep.)
waarschuwing: Modellen met enkele watertoevoer,
mogen niet worden aangesloten op de warmwaterkraan.
In dat geval raakt het wasgoed beschadigd of schakelt
het product over op de beveiligingsmodus en werkt het
niet.
waarschuwing: Gebruik geen oude of gebruikte
watertoevoerslangen op uw nieuwe product. Dit kan
vlekken op uw wasgoed veroorzaken.
1.Sluit de met het product meegeleverde speciale slangen
aan op de watertoevoerkleppen op het product. Rode
slang (links) (max. 90 ºC) is voor warmwatertoevoer,
blauwe slang (rechts) (max. 25 ºC) is voor
koudwatertoevoer.
Wasmachine / Gebruiker Handleiding
A
waarschuwing: Zorg ervoor dat de koudwater- en
warmwaterverbindingen juist zijn uitgevoerd bij de
installatie van het product. Anders kan het wasgoed zeer
warm zijn aan het einde van het wasproces en verslijten.
2.Draai alle moeren van de slang met de hand vast. Gebruik
nooit een moersleutel wanneer u de moeren vastdraait.
het vuile water of meer dan 15 cm in de afvoer gestopt
worden. Als deze te lang is, kort hem dan in.
• Het uiteinde van de slang mag niet gebogen zijn, er mag
niet op worden gestapt en de slang mag niet geklemd zijn
tussen de afvoer en de machine.
• Als de slang te kort is, gebruik deze door een originele
verlengslang toe te voegen. De lengte van de slang mag
niet langer zijn dan 3,2 m. Om defecten door waterlekken
te vermijden, moet de aansluiting tussen de verlengslang
en de afvoerslang van het product goed geplaatst zijn met
een geschikte klem zodat deze niet loskomt en lekt.
2.6 Poten afstellen
A
waarschuwing: Ten einde ervoor te zorgen dat uw
machine stiller en zonder trillingen werkt, moet deze
waterpas en in evenwicht op zijn poten staan. Zet
de machine in evenwicht door de poten af te stellen.
Anders kan het product van zijn plaats komen en
samenpersings- en trilproblemen veroorzaken.
3.Open de kranen volledig nadat de slang is aangesloten
om te controleren of er waterlekken zijn aan de
aansluitpunten. Als er lekken zijn, draai de kraan dan
dicht en verwijder de moer. Draai de moer opnieuw
zorgvuldig vast nadat u de dichting gecontroleerd hebt.
Om waterlekken en schade die erdoor wordt veroorzaakt
te vermijden, houdt u de kranen gesloten wanneer de
machine niet in gebruik is.
2.5 De afvoer aansluiten
• Het uiteinde van de afvoerslang moet rechtstreeks
worden verbonden met de afvalwaterafvoer of met de
wasbak.
A
waarschuwing: Uw vloer zal overspoelen als de slang
uit zijn behuizing geraakt tijdens het afvoeren van
water. Er is bovendien verbrandingsgevaar door hoge
wastemperaturen! Om zulke situaties te voorkomen
en zeker te zijn van een vloeiende watertoevoer en
-afvoer van de machine bevestigt u het eind van de
afvoerslang stevig vast zodat deze niet uit de afvoer
kan komen.
• De slang moet worden bevestigd op een hoogte van
minstens 40 cm en hoogstens 100 cm.
• In het geval de slang omhoog gebracht wordt nadat ze op
grondniveau of dichtbij de grond lag (minder dan 40 cm
boven de grond), kan de waterafvoer moeilijker worden en
het wasgoed drijfnat uit de machine komen. Volg daarom
de hoogtes die in de afbeelding staan vermeld.
• Om te voorkomen dat er vuil water terug in de machine
loopt en om het makkelijk weg te laten lopen moet het
uiteinde van de slang niet ondergedompeld worden in
4 / FL
1.Draai de borgmoeren op de pootjes met de hand los.
2.Stel de poten tot het product waterpas en in evenwicht
staat.
3.Draai alle borgmoeren weer met de hand vast.
A
waarschuwing: Gebruik geen gereedschappen om
de contramoeren los te draaien. Anders kunnen deze
worden beschadigd.
2.7 Elektrische aansluiting
Sluit het product aan op een geaard stopcontact
beschermd door een 16-Ampère zekering Ons bedrijf is
niet verantwoordelijk voor schades ontstaan uit het gebruik
van het product zonder aarding overeenkomstig de locale
voorschriften.
• De aansluiting moet voldoen aan de nationale
reglementering.
• De stroomkabelstekker moet binnen makkelijk bereik zijn
na de installatie.
• Als de huidige waarde van de zekering of
stroomonderbreker in het huis lager is dan 16 ampère,
laat een bevoegde elektricien dan een zekering van 16
ampère installeren.
Wasmachine / Gebruiker Handleiding
• De spanning vermeld in de "Technische specificaties"
moet gelijk zijn aan de netspanning.
• Maak geen verbindingen via verlengsnoeren of
meerwegstekkers.
B
waarschuwing: Beschadigde stroomkabels
moeten vervangen worden door een Bevoegde
Onderhoudsmonteur.
Vervoer van het product
1.Koppel het product los voor het te vervoeren.
2.Verwijder de waterafvoer- en watertoevoeraansluitingen.
3.Voer al het water af dat in het product is achtergebleven.
Zie 5.5.
4.Installeer de beveiligingsbouten voor vervoer in
omgekeerde richting van de verwijderingsprocedure; zie
2.3.
C
A
Verplaats het product nooit zonder de beveiligingsbouten
voor vervoer goed op hun plek te hebben bevestigd!
waarschuwing: Verpakkingsmateriaal is gevaarlijk voor
kinderen. Bewaar alle verpakkingsmaterialen op een
veilige plaats buiten het bereik van kinderen.
3Voorbereiding
3.1 Wasgoed sorteren
• Sorteer de was volgens het type stof, kleur, mate van
bevuiling en toegestane watertemperatuur.
• Volg altijd de instructies op de kledinglabels.
3.2 Het wasgoed op het wassen voorbereiden
• Wasgoed met metalen stukken zoals beugelbeha's,
gespen of metalen knopen zullen de machine
beschadigen. Verwijder de metalen stukken of was de
kleding in een waszak of kussensloop.
• Neem alle substanties uit de zakken zoals munten,
pennen en paperclips, en draai de zakken
binnenstebuiten en borstel ze uit. Soortgelijke voorwerpen
kunnen het product beschadigen of lawaai veroorzaken.
• Doe kleine kledingstukken zoals babysokjes en nylon
kousen in een waszak of kussensloop.
• Doe gordijnen erin zonder deze samen te drukken.
Verwijder bevestigingshaken van de gordijnen.
• Sluit ritssluitingen, naai losse knopen vast en herstel
scheuren.
• Was machinewasbare of handwasbare producten enkel
met het juiste programma.
• Was geen kleuren en witgoed samen. Nieuwe, donker
gekleurde katoenen stoffen geven veel kleur af. Was ze
afzonderlijk.
• Hardnekkige vlekken moeten zorgvuldig behandeld
worden voor het wassen. Informeer bij een stomerij indien
u niet zeker bent.
• Gebruik enkel verfstoffen en antikalkproducten die
geschikt zijn voor de wasmachine. Volg altijd de
instructies op de verpakking.
• Was broeken en fijn wasgoed binnenstebuiten.
• Leg Angora wollen spullen een paar uur in de vriezer voor
het wassen. Dit vermindert pluizen.
5 / FL
• Wasgoed bevuild met materialen zoals bloem, kalkstof,
melkpoeder enz. moet goed uitgeschud worden voor
het in de machine wordt geplaatst. Zulk stof en poeder
op het wasgoed kan zich mettertijd opstapelen op de
binnendelen van de machine en schade veroorzaken.
3.3 Dingen die u moet doen
voor energiebesparing
De volgende informatie zal u helpen het product op een
ecologische en energiebesparende manier te gebruiken.
• Laat het product in de hoogste capaciteit, die toegestaan
is door het door u geselecteerde programma,
functioneren, maar overlaad niet; zie, "Tabel programma
en verbruik".
• Volg altijd de instructies op de verpakking van het
wasmiddel.
• Was enigszins vuile was op lage temperaturen.
• Gebruik snellere programma's voor kleine hoeveelheden
enigszins vuile was.
• Gebruik geen voorwas en hoge temperaturen voor was
die niet ernstig vervuild of bevlekt is.
• Indien u van plan bent uw wasgoed in de droger
te drogen, selecteer dan de hoogste aanbevolen
centrifugeersnelheid tijdens het wasproces.
• Gebruik niet meer wasmiddel dan wordt aanbevolen op
de verpakking.
3.4 Eerste gebruik
Verzeker u ervan dat, voordat u het product in gebruik
neemt, alle voorbereidingen gemaakt zijn overeenkomstig de
instructie in de secties “Belangrijke veiligheidsinstructies” en
“Installatie”.
Om het product voor te bereiden op het wassen
van wasgoed voert u de eerste handeling uit in het
Trommelreinigingsprogramma. Als uw product niet is
uitgerust met een Trommelreinigingsprogramma, voer dan
de procedure voor Eerste Gebruik uit in overeenstemming
met de methoden beschreven onder “5.2 Het reinigen van
de laaddeur en de trommel” van de handleiding.
C
C
Gebruik een antikalkmiddel dat geschikt is voor
wasmachines.
Er kan wat water achtergebleven zijn in het product door
de kwaliteitscontroleprocessen in de productie. Dit is
niet schadelijk voor de machine.
3.5 Correcte laadcapaciteit
De maximum laadcapaciteit hangt af van het type was, de
mate van bevuiling en het gewenste wasprogramma.
De machine past de hoeveelheid water aan aan het gewicht
van de lading wasgoed.
A
waarschuwing: Volg de informatie in de "Tabel
programma en verbruik" op. Indien overladen zal de
machineprestatie afnemen. Bovendien kunnen er zich
lawaai- en trilproblemen voordoen.
Wasmachine / Gebruiker Handleiding
Soort wasgoed
Badjas
Zakdoek
Dekbedovertrek
Laken
Kussensloop
Tafelkleed
Handdoek
Handdoek
Nachtjapon
Ondergoed
Overal
Mannen overhemd
Mannenpyjama
Bloezen
Gewicht (g)
1200
100
700
500
200
250
200
100
200
100
600
200
500
100
3.6 Het wasgoed laden
1.Open de laaddeur.
2.Plaats de was losjes in de machine.
3.Duw de laaddeur dicht tot u een kliksluiting hoort. Zorg
dat er niets tussen de deur is geraakt.
C
A
De laaddeur is vergrendeld als een programma draait. De
deur kan alleen even nadat het programma is beëindigd,
worden geopend.
waarschuwing: Indien het wasgoed niet goed geladen
is, kunnen zich lawaai- en trilproblemen voordoen in de
machine.
3.7 Wasmiddel en wasverzachter gebruiken
C
Indien u wasmiddeltabletten, wasverzachter, stijfsel,
kleurstof, bleek of antikalk gebruikt, lees dan de
instructies van de fabrikant op de verpakking zorgvuldig
en volg de doseringswaarden op. Gebruik indien mogelijk
een maatbeker
Wasmiddellade
De wasmiddellade bestaat uit drie vakken.
– (1) voor voorwas
– (2) voor hoofdwas
– (3) voor wasverzachter
– (*) bovendien bevindt zich een sifon in het
wasverzachtervak.
2 3
1
• Indien u een programma draait zonder voorwas, doe dan
geen wasmiddel in het voorwasvak (vak nr. "1").
• Indien u een programma draait met voorwas, doe dan
geen vloeibaar wasmiddel in het voorwasvak (vak nr. "1").
• Selecteer geen programma met voorwas als u een
wasmiddelzak of wasmiddelbol gebruikt. Plaats de zak of
de bol direct tussen de was in de machine.
• Indien u vloeibaar wasmiddel gebruikt, vergeet dan niet
de houder voor vloeibaar wasmiddel in het hoofdwasvak
te plaatsen (vak nr. "2").
Het wasmiddeltype kiezen
Het type te gebruiken wasmiddel hangt af van het type en de
kleur van de stof.
• Gebruik verschillende wasmiddelen voor gekleurde en
witte kleding.
• Was uw fijne kleding met speciale wasmiddelen (vloeibaar
wasmiddel, wolwasmiddel, enz.) wat alleen gebruikt wordt
voor fijne kleding.
• Voor het wassen van donkere kleding en dekens is het
aanbevolen een vloeibaar wasmiddel te gebruiken.
• Was wol met een speciaal wolwasmiddel.
A
A
waarschuwing: Gebruik enkel wasmiddelen die
specifiek voor de wasmachine werden vervaardigd.
waarschuwing: Gebruik geen zeeppoeder.
De hoeveelheid wasmiddel aanpassen
De te gebruiken hoeveelheid wasmiddel hangt af van
de hoeveelheid was, de mate van bevuiling en de
waterhardheid.
• Gebruik niet meer dan de doseerhoeveelheid aanbevolen
op de verpakking van het wasmiddel om problemen
te vermijden van buitensporig schuim, slecht spoelen,
financiële besparingen en tenslotte milieubescherming.
• Gebruik minder wasmiddel voor kleine hoeveelheden of
lichtbevuilde kleding.
Wasverzachters gebruiken
Plaats de verzachter in het wasverzachtervak van de
wasmiddellade.
• Overschrijd het (>max<) niveau in het wasverzachtervak
niet.
• Indien de verzachter niet erg vloeibaar meer is, verdun
deze dan met water voor u deze in de wasmiddellade
plaatst.
Vloeibare wasmiddelen gebruiken
Als het product voorzien is van een houder voor
vloeibaar wasmiddel:
• Verzeker u ervan dat u de houder voor vloeibaar
wasmiddel in het vak nr. "2".
• Indien het vloeibare wasmiddel niet erg vloeibaar meer
is, verdun het dan met water voor u dit in de houder voor
vloeibaar wasmiddel doet.
Wasmiddel, wasverzachter en andere
reinigingsmiddelen
• Voeg wasmiddel en wasverzachter toe voor het starten
van het programma.
• Open de wasmiddellade nooit terwijl het wasprogramma
bezig is!
6 / FL
Wasmachine / Gebruiker Handleiding
Als het product niet voorzien is van een houder voor
vloeibaar wasmiddel:
• Gebruik geen vloeibaar wasmiddel voor de voorwas in
een programma met voorwas.
• Vloeibaar wasmiddel bevlekt uw kleding indien gebruikt
met de Uitgestelde Start functie. Als u de Uitgestelde
Start functie gaat gebruiken, gebruik dan geen vloeibaar
wasmiddel.
Gebruik van gel en wasmiddeltabletten
Gebruik de volgende instructies wanneer u een wastablet,
gel of gelijkaardige wasmiddelen gebruikt.
• Als het gelwasmiddel vloeibaar is en uw machine niet
voorzien is van een speciale houder voor vloeibaar
wasmiddel, doe het gelwasmiddel dan in het hoofdwasvak
tijdens de eerste watertoevoer. Als uw machine voorzien
is van een houder voor vloeibaar wasmiddel, doet u het
wasmiddel in deze houder voor u de machine start.
• Als het gelwasmiddel niet vloeibaar is of in een capsule
zit, doe deze dan direct in de trommel voor het wassen.
• Doe de wasmiddeltabletten in het hoofdwasvak (vak
nummer "2") of direct in de trommel voor het wassen.
C
C
Wasmiddeltabletten kunnen resten in het
wasmiddelvak achterlaten. Indien u dit verneemt,
doe de wasmiddeltabletten dan in het vervolg tussen
het wasgoed, dichtbij het onderste gedeelte van de
trommel.
Gebruik wasmiddeltabletten of -gel zonder de
voorwasfunctie te selecteren.
Gebruik van stijfsel
• Voeg vloeibaar stijfsel, poederstijfsel of verfstof in het
wasverzachtervak .
• Gebruik wasverzachter en stijfsel niet samen in een
wascyclus.
• Neem de binnenkant van de machine met een vochtige
en schone doek af na het gebruik van stijfsel.
Gebruik van bleekmiddel
• Selecteer een programma met voorwas en voeg
bleekmiddel toe aan het begin van de voorwas. Plaats
geen wasmiddel in het voorwasvak. Als alternatieve
toepassing selecteert u een programma met extra
spoeling en voegt u bleekmiddel toe terwijl de machine
water neemt van het wasmiddelvak tijdens de eerste
spoelfase.
• Gebruik geen bleekmiddel gemengd met wasmiddel.
• Gebruik een kleine hoeveelheid (circa 50 ml) bleekmiddel
en spoel de kleding goed uit, want dit veroorzaakt
huidirritatie. Giet geen bleekmiddel op de kleding en
gebruik het niet op gekleurde kleding.
• Bij gebruik van op zuurstof gebaseerde bleekmiddelen,
kies dan een programma met een lagere temperatuur.
• Op zuurstof gebaseerde bleekmiddelen kunnen samen
gebruikt worden met wasmiddelen; maar als de
consistentie niet gelijk is aan die van het wasmiddel,
doe dan het wasmiddel eerst in het vak nr. "2" in de
wasmiddellade en wacht tot het wasmiddel weggespoeld
wordt terwijl de machine water opneemt. Voeg het
bleekmiddel aan hetzelfde vak toe terwijl de machine nog
steeds water opneemt.
Antikalkproducten gebruiken
• Gebruik, indien nodig, slechts antikalkmiddelen die
speciaal voor wasmachines zijn gemaakt. 7 / FL
Wasmachine / Gebruiker Handleiding
3.8 Tips voor een efficiënte wasbeurt
Kleding
Lichte kleuren en witgoed
Donkere kleuren
Fijne was / wol /
zijde
(Aanbevolen temperatuur op
basis van de vuilgraad: 4090ºC)
(Aanbevolen temperatuur
op basis van de vuilgraad:
koud-40ºC)
(Aanbevolen
temperatuur op basis
van de vuilgraad:
koud-40ºC)
(Aanbevolen
temperatuur op basis
van de vuilgraad: koud30ºC)
Mogelijk moeten vlekken
worden voorbehandeld
of is voorwas nodig.
Poederwasmiddelen en
vloeibare wasmiddelen
aanbevolen voor witte was
kunnen in de aanbevolen
doses worden gebruikt voor
sterk bevuild wasgoed. Het is
raadzaam poederwasmiddelen
te gebruiken om klei en
vuilvlekken en vlekken die
gevoelig zijn voor bleekmiddelen
schoon te maken.
Poederwasmiddelen en
vloeibare wasmiddelen
aanbevolen voor gekleurde
was kunnen in de
aanbevolen doses worden
gebruikt voor sterk bevuild
wasgoed. Het is raadzaam
poederwasmiddelen te
gebruiken om klei en
vuilvlekken en vlekken
die gevoelig zijn voor
bleekmiddelen schoon te
maken. Gebruik wasmiddelen
zonder bleekmiddelen.
Vloeibare
wasmiddelen geschikt
voor gekleurde
was en donkere
kleuren kunnen in de
aanbevolen doses
worden gebruikt
voor sterk bevuild
wasgoed.
Geef de voorkeur aan
vloeibare wasmiddelen
die speciaal werden
ontwikkeld voor
fijne was. Wol en
zijde moet worden
gewassen met speciaal
daartoe ontwikkelde
wasmiddelen.
Poederwasmiddelen en
vloeibare wasmiddelen
(Bijvoorbeeld voor aanbevolen voor witte was
vlekken veroorzaakt kunnen in de aanbevolen doses
door het lichaam
worden gebruikt voor normaal
bevuild wasgoed.
op kragen en
Poederwasmiddelen en
vloeibare wasmiddelen
aanbevolen voor gekleurde
was kunnen in de aanbevolen
doses worden gebruikt voor
normaal bevuild wasgoed.
Gebruik wasmiddelen zonder
bleekmiddelen.
Vloeibare
wasmiddelen geschikt
voor gekleurde
was en donkere
kleuren kunnen in de
aanbevolen doses
worden gebruikt
voor normaal bevuild
wasgoed.
Geef de voorkeur aan
vloeibare wasmiddelen
die speciaal werden
ontwikkeld voor
fijne was. Wol en
zijde moet worden
gewassen met speciaal
daartoe ontwikkelde
wasmiddelen.
Poederwasmiddelen en
vloeibare wasmiddelen
aanbevolen voor witte was
kunnen in de aanbevolen doses
worden gebruikt voor licht
bevuild wasgoed.
Poederwasmiddelen en
vloeibare wasmiddelen
aanbevolen voor gekleurde
was kunnen in de aanbevolen
doses worden gebruikt
voor licht bevuild wasgoed.
Gebruik wasmiddelen zonder
bleekmiddelen.
Vloeibare
wasmiddelen geschikt
voor gekleurde
was en donkere
kleuren kunnen in de
aanbevolen doses
worden gebruikt voor
licht bevuild wasgoed.
Geef de voorkeur aan
vloeibare wasmiddelen
die speciaal werden
ontwikkeld voor
fijne was. Wol en
zijde moet worden
gewassen met speciaal
daartoe ontwikkelde
wasmiddelen.
Zwaarbevuild
(moeilijke vlekken
zoals gras, koffie,
fruit en bloed.)
Bevuilingsgraden
Kleuren
Normaal bevuild
polsen)
Lichtbevuild
(zonder zichtbare
vlekken.)
8 / FL
Wasmachine / Gebruiker Handleiding
4 Bediening van het product
4.1 Bedieningspaneel
1
2
3
10
9
8
4
5
7
6
1 - Programmakeuzeknop
2 - Knop voor temperatuuraanpassing
3 - Scherm
4 - Knop Instelling Bevuilingsgraad
5 - Start / Pauze-knop
6 - Aan / Uit knop
7 - Knop Instelling Eindtijd
8 - Knop voor Favoriet programma
9 - Hulpfunctieknoppen
10 - Aanpassingsknop voor centrifugeersnelheid
4.2. Schermsymbolen
4.3 De machine voorbereiden
a
b
c
1.Verzeker u ervan dat de slangen stevig zijn aangesloten.
2.Steek de stekker van de machine in het stopcontact.
3.Draai de waterkraan volledig open.
4.Plaats de was in de machine.
5.Voeg wasmiddel en wasverzachter toe.
4.4 Programmakeuze
1.Selecteer het geschikte programma voor het type,
de hoeveelheid en de bevuilingsgraad van de was
overeenkomstig met de "Tabel programma en verbruik"
en de temperatuurtabel hieronder.
d
a. -
b -
c -
d -
e -
f -
g -
e
f
g
h
i
j
Temperatuurindicator
Informatieregel
Indicator Bevuilingsgraad
Indicator Centrifugeersnelheid
Indicator Hoofdwasmiddelvak
Indicator Voorwasmiddelvak
Laadindicator (geeft de aanbevolen ladinghoeveelheid
weer)
h - Indicator Hulpfunctie
i - Indicator Eindtijd
j - Tijdsindicator
9 / FL
90˚C
60˚C
40˚C30˚CKoud
Sterk bevuild, wit katoen en linnen.
(salontafelkleedjes, tafelkleedjes, handdoeken,
beddengoed, enz.)
Normaal bevuild, gekleurde, wasechte katoen of
synthetische kleding (overhemden, nachthemden,
pyjama's, enz.) en licht bevuild linnengoed
(ondergoed, enz.)
Gecombineerde was inclusief fijne weefsels (vitrages,
enz.), synthetische en wollen stoffen.
2.Selecteer het gewenste programma met de
Programmakeuzeknop.
Wasmachine / Gebruiker Handleiding
C
C
C
C
De programma's zijn beperkt tot de hoogste
centrifugeersnelheid die geschikt is voor dat bepaalde
type stof.
Denk bij het selecteren van een programma altijd
aan het type stof, de kleur, de bevuilingsgraad en de
toegestane watertemperatuur.
• Wol
Gebruik dit programma om uw wollen kleding te wassen.
Selecteer de geschikte temperatuur overeenkomstig de
labels in uw kleding. Gebruik een wolwasmiddel voor wol.
Wolprogramma van deze machine is goedgekeurd
door "The Woolmark Company" voor in de machine
wasbare Woolmark-producten op voorwaarde dat
de producten overeenkomstig de instructies op
het productlabel worden gewassen en volgens de
instructies van de fabrikant van deze machine.
Selecteer altijd de laagste vereiste temperatuur. Hogere
temperaturen betekenen een hoger stroomverbruik.
Voor meer programmadetails, zie "Tabel programma
en verbruik".
4.5 Hoofdprogramma's
Afhankelijk van het type stof gebruikt u de volgende
hoofdprogramma's:
• Katoen
Het is aanbevolen voor uw katoenen items (zoals
lakens, dekbedhoes- en kussensloopsets, handdoeken,
badjassen, ondergoed, enz.) Uw wasgoed zal met krachtige
wasbewegingen worden gewassen tijdens een langere
wascyclus.
• Synthetisch
Gebruik dit programma om uw synthetische kleding te
wassen (overhemden, bloezen, synthetisch/katoenmengsels,
enz.). Het programma wast met langzamere bewegingen
en heeft een kortere wascyclus in vergelijking met het
programma "Katoen".
Gebruik voor gordijnen en voile het programma "Synthetisch
40°C" met voorwas en antikreukfuncties geselecteerd.
Omdat hun netweefsel overmatig schuimen veroorzaakt,
wast u de vitrages/voile met een kleine hoeveelheid
wasmiddel in het hoofdwasvak. Plaats geen wasmiddel in
het voorwasvak.
• Auto Program
Gebruik dit programma om uw regelmatig wasbare
katoenen, synthetische of gemengde (katoen+synthetisch)
kleding te wassen. Het programma neemt het soort en de
hoeveelheid was waar om automatisch het waterverbruik en
de programmaduur aan te passen.
A
waarschuwing: Was geen wollen en fijne kleding met
dit programma.
Indien de temperatuur op het temperatuurscherm
niet conform de wasinstructies in de kleding is, dient
u de temperatuur te kiezen die overeenkomt met de
wasinstructies in de kleding.
De maximale wastemperatuur in het Automatische
programma afhankelijk van de bevuilingsgraad en wassoort
is 60ºC. Wasresultaten kunnen onbevredigend zijn voor
zwaar bevuilde witte kleding en hardnekkige vlekken (boord,
sokkenvuil, transpiratievlekken, enz.). In dit geval is het
aanbevolen het Katoen-programma met voorwas te kiezen
en de temperatuur in te stellen op 50-60°C.
In het Automatische Programma wordt veel kleiding juist
waargenomen en veilig gewassen.
Deze kleding en de geschikte Automatische Programma-instellingen om ze te wassen staan hieronder in de tabel
weergegeven.
Soort wasgoed
Huishoudtextiel (dekbedden, lakens, kussenslopen,
spreien, handdoeken, badjassen, tafelkleden,
washandjes, zakdoeken, overtrekken, strandlakens
enz.).
Ondergoed (hemden, ondergoed/slipjes, boxers,
enz.), sokken, pyjama´s
Overhemden
Gebreide kledingstukken* (t-shirt, body, jurk,
lingerie, maillot)
Sportkleding (sweatshirt, trainingspak, shorts, enz.)
Jeans (broeken, jasjes, hemden, enz.)
Ribfluweel en canvas kleding (broeken, hemden,
enz.)
Donkergekleurde kleding
Inhoud wasgoed
Selecteerbare
temperatuurniveaus
Max. hoeveelheid
wasgoed
Katoen, lycra
Koud - 60 °C
Vol vermogen
Katoen, lycra
Koud - 60 °C
Vol vermogen
Katoen, polyester, linnen
Katoen, polyamide (nylon),
polyester, lycra
Katoen, polyamide (nylon),
polyester, microfiber, lycra
Katoen, lycra
Koud - 60 °C
1/2 vermogen
Koud - 40 °C
1/2 vermogen
Koud - 40 °C
1/2 vermogen
Koud - 40 °C
1/2 vermogen
Katoen, lycra
Koud - 40 °C
1/2 vermogen
Katoen, polyester, polyamide
(nylon)
Koud - 40 °C
1/2 vermogen
* Gebreide kleding kan gemakkelijk krimpen of uitrekken, kreuken of pluizen door hun elastische weefsels. Het vervormen
van gebreide weefsels hangt samen met de kwaliteit van de kleding en komt niet voort uit wasprogramma´s (Automatische of
andere wasprogramma´s). Gebruik het "Sportkleding"-wasprogramma voor gebreide kleding.
10 / FL
Wasmachine / Gebruiker Handleiding
Volgende tabel omvat kledingsoorten die voorzichtig gewassen moeten worden en enige wasprogramma´s geschikt voor
speciale kleding.
Speciale wassoort
Bloes, jurk, rok, foulard
Gebreid, jurk
Trui, gebreid jasje, vest, sjaal, baret, sokken, enz.
Inhoud wasgoed
Bloes, jurk, sjaal, foulard
Satijnen lingerie, kanten kleding, bh
Stoffen broek, hemd, jurk
Kenmerkende sportkleding (water- en
windbestendige kleding)
Aanbevolen wasprogramma
Viscose, modal, rayon, tencel, lyocell,
angora
Wol, acryl
Wol, acryl, kasjmier
Zijde, kasjmier
Handwas
Wol
Wol
Lingerie
Zijde, polyester, polyamide
Lingerie
Polyester
Handwas
Polyester, polyamide
Sportkleding
Voile gordijn
Polyester, polyamide
Gordijn
Vezeldekbed
Vezel
Beddengoed
Sterk bevuilde kleding (schorten, kinderkleding)
Katoen, polyester
Babykleding
4.6 Extra programma's
Voor speciale gevallen beschikt de machine over extra
programma's.
• Katoen Eco
Gebruik dit programma om uw normaal bevuilde, duurzaam
katoenen en linnen wasgoed te wassen. Hoewel het
wasprogramma langer duurt dan alle andere programma's,
levert het een grote energie- en waterbesparing op. De
werkelijke watertemperatuur kan afwijken van de vermelde
wastemperatuur. Als u de machine met minder wasgoed
vult (bijv. ½ capaciteit of minder) kan in latere fasen de
programmatijd automatisch korter worden. In dit geval zal
het energie- en waterverbruik verminderd worden voor een
meer economische was. Dit programma is beschikbaar op
de modellen met de resterende tijd-indicator.
• BabyProtect +
Gebruik dit programma voor uw wasgoed waar u een antiallergie en hygiënisch wasprogramma voor wilt op hoge
temperaturen met intensieve en lange wascycli.
Babyprotect+ 60°C programma is getest en goedgekeurd
door “The British Allergy Foundation” (Allergy UK) in het
Verenigd Koninkrijk.
• Handwas
Gebruik dit programma om uw wol/fijne was met het label
"niet machinewasbaar" waarvoor handwas aanbevolen is, te
wassen. De was wordt met zeer langzame wasbewegingen
gewassen om het wasgoed niet te beschadigen.
• Express
Gebruik dit programma om uw lichtvervuilde katoenen
kleding snel te wassen.
• Express 14
Gebruik dit programma om uw licht bevuilde katoenen
kleding snel te wassen.
11 / FL
Katoen
Hygiëne + Voorwas (met hoge
temperatuurkeuze)
Hygiëne
• Donker Textiel
Gebruik dit programma om uw donkergekleurde was
de wassen, of gekleurde was waarvan u de kleur niet
wilt vervagen. Het wassen wordt uitgevoerd met weinig
mechanische beweging en bij lage temperaturen. Het wordt
aanbevolen om vloeibaar wasmiddel of wolwasmiddel te
gebruiken voor donkergekleurde was.
• Hemden
Gebruik dit programma om katoenen en synthetische
overhemden, evenals gemengd synthetische stoffen samen
te wassen.
• Gordijnen
Gebruik dit programma om uw voile en gordijnen te wassen.
Dankzij het speciale centrifugeerkarakter van het programma
kreuken voile en gordijnen minder.
C
C
Omdat hun netweefsel overmatig schuimen
veroorzaakt, wast u de vitrages/voile met een kleine
hoeveelheid wasmiddel in het hoofdwasvak. Doe
geen wasmiddel in het voorwasvak.Omdat hun
netweefsel overmatig schuimen veroorzaakt, wast u de
vitrages/voile met een kleine hoeveelheid wasmiddel
in het hoofdwasvak. Plaats geen wasmiddel in het
voorwasvak.
Het wordt aanbevolen speciaal wasmiddel voor
gordijnen in dit programma te gebruiken.Het wordt
aanbevolen speciaal wasmiddel voor gordijnen in dit
programma te gebruiken.
• Dekbed
Gebruik dit programma om uw vezeldekbed te wassen dat
een "machine wasbaar" etiket heeft. Verzeker u ervan dat u
het dekbed juist verdeeld heeft om schade aan de machine
en het dekbed te voorkomen. Verwijder de dekbedhoes
voor het dekbed in de machine te doen. Vouw het dekbek
in tweeën en verdeel het in de machine. Verdeel het dekbed
zodanig in de machine dat het niet in contact komt met de
balg.
Wasmachine / Gebruiker Handleiding
C
De knop Temperatuur Instellen dient alleen om de
temperatuur te verlagen.
Uiteindelijk verschijnt op het scherm het "-" symbool en
geeft de koude was-optie aan. Op het scherm verschijnt
"Koud Wassen".
Koude was
C
C
A
Laad niet meer dan 1 dubbelvezeldekbed (200 x 200
cm).
Was uw dekbedden, kussens enz. die katoen bevatten
niet in de machine.
waarschuwing: Was geen spullen, zoals kleden, tapijten
enz., op dekbedden na, in de machine. Het veroorzaakt
blijvende schade aan de machine.
• Stoom
Gebruik dit programma om de geur te verwijderen uit
wasgoed dat een maal is gedragen en geen vlekken of vuil
bevat.
U kunt dit programma ook gebruiken om gekreukte shirts te
bevochtigen en vouwen te openen.
4.7 Speciale programma's
Voor specifieke toepassingen selecteert u één van de
volgende programma's:
• Spoelen
Gebruik dit programma wanneer u afzonderlijk wilt spoelen
of stijven.
• Centrifugeren + Pompen
Gebruik dit programma om het water in de machine af te
voeren.
4.8 Temperatuurkeuze
Telkens wanneer een nieuw programma is geselecteerd,
verschijnt de aanbevolen temperatuur voor dat
programma op de temperatuurindicator. Het is mogelijk
dat de aanbevolen temperatuurwaarde niet de maximum
temperatuur is die voor het actuele programma gekozen kan
worden.
Afhankelijk van de gekozen temperatuur verschijnt op het
scherm, “Laag Efficiënt”, “Efficiënt” of “Hoog Efficiënt”.
Druk de knop Temperatuur Instellen om de temperatuur te
wijzigen. De temperatuur vermindert in stappen van 10 °C.
12 / FL
C
Het kader van de temperatuurindicator is uit in
programma's waarin de temperatuur niet aangepast
kan worden. Wanneer u op de knop Temperatuur
Instellen drukt, verschijnt op het scherm "Niet
instelbaar".
Onaanpasbaar
U kunt de temperatuur ook veranderen nadat het wassen is
begonnen. Als het kader Temperatuurindicator brandt nadat
de wascyclus is gestart, kunt u de gewenste temperatuur
kiezen. Als het wascyclus het punt heeft bereikt waarop u de
temperatuur niet meer kunt aanpassen, wordt het kader van
de temperatuurindicator uitgeschakeld.
C
Indien u naar de koude was-optie draait en de knop
Temperatuur Instellen weer indrukt, zal de aanbevolen
maximum temperatuur voor het geselecteerde
programma in het scherm verschijnen. Druk weer op
de knop Temperatuur Instellen om de temperatuur te
verminderen.
4.9 Centrifugeersnelheid kiezen
Wanneer een nieuw programma is geselecteerd, wordt de
aanbevolen centrifugeersnelheid van het geselecteerde
programma weergegeven op de indicator van de
Centrifugeersnelheid.
C
Het is mogelijk dat de aanbevolen waarde
voor de centrifugeersnelheid niet de maximum
centrifugeersnelheid is die voor het actuele programma
gekozen kan worden.
Druk op de knop Centrifugeersnelheid Instellen in de
centrifugeersnelheid aan te passen. De centrifugeersnelheid
Wasmachine / Gebruiker Handleiding
zal geleidelijk verminderen.
Dan verschijnen, afhankelijk van het productmodel,
"Spoelstop" en "Niet Centrifugeren" opties op het scherm.
C
C
De knop Centrifugeersnelheid Instellen dient alleen om
de centrifugeersnelheid te verminderen.
Spoelstopoptie wordt weergegeven met “ı_ı”-symbool
en Niet Centrifugeeroptie wordt weergegeven met
“_”-symbool.
Indien u het wasgoed niet onmiddellijk na het programma
wilt verwijderen, kunt u de functie Spoelstop gebruiken
om te voorkomen dat uw wasgoed kreukt wanneer er geen
water meer in de machine staat.
Deze functie laat het wasgoed in het laatste spoelwater
staan.
4.10 Bevuilingsgraadkeuze
Telkens wanneer een nieuw programma is geselecteerd,
verschijnt de aanbevolen bevuilingsgraad voor dat
programma op de Bevuilingsgraadindicator. Om de
bevuilingsgraad te veranderen drukt u op de knop
Bevuilingsgraad Instellen.
C
De knop Bevuilingsgraad Instellen dient alleen om de
bevuilingsgraad te verminderen.
En enkele lijn betekent "licht bevuild", een dubbele lijn
betekent "matig bevuild" en drie lijnen staat voor "sterk
bevuild".
Spoelstop
Als u uw wasgoed wilt centrifugeren na de Spoelstopfunctie:
- De Spin Speed instellen.
- Druk op de knop Start / Pauze / Annuleren. Het
programma wordt hervat. De machine voert het water af en
centrifugeert de was.
Indien u het water aan het eind van het programma
wilt afvoeren zonder centrifugeren gebruikt u de Niet
centrifugeren-functie.
C
Als de gebruiker de bevuilingsgraad wil aanpassen
naar een graad die niet voor het gekozen programma
geschikt is, verschijnt op het scherm "Niet Instelbaar".
Niet centrif.
C
Het kader van de Centrifugeersnelheid-indicator is
uit in programma's waarin de centrifugeersnelheid
niet aangepast kan worden. Wanneer u op de knop
Centrifugeersnelheid Instellen drukt, verschijnt
op het scherm "Niet instelbaar".
U kunt de centrifugeersnelheid ook veranderen nadat het
wassen is begonnen. Als het kader Centrifugeersnelheidindicator brandt nadat de wascyclus is gestart, kunt u de
gewenste centrifugeersnelheid kiezen. Als het wascyclus
het punt heeft bereikt waarop u de centrifugeersnelheid
niet meer kunt aanpassen, wordt het kader van de
centrifugeersnelheid-indicator uitgeschakeld.
13 / FL
Wasmachine / Gebruiker Handleiding
4.11 Tabel programma en verbruik
FL
Hulpfunctie
****
49
****
0.63
1600
1600
Katoen Eco
60**
4
42
0.56
1600
Katoen Eco
Katoen
Katoen
Katoen
Synthetisch
Synthetisch
Hemden
40**
90
60
40
60
40
60
4
8
8
8
4
4
4
42
70
70
70
65
65
85
0.56
2.03
1.33
0.93
1.13
0.90
1.29
1600
1600
1600
1600
1000
1000
800
Anti-kreuk
Max. Snelheid***
8
8
Extra Spoelen
Energieverbruik (kWh)
40
60**
Nacht Modus
Waterverbruik (l)
Auto Program
Katoen Eco
Programma (°C)
Voorwas
Max. Lading (kg)
6
•
•
•
•
Selecteerbaar
temperatuurbereik in ºC
Koud-60
Koud-60
Koud-60
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
*
Koud-60
Koud-90
Koud-90
Koud-90
Koud-60
Koud-60
Koud-60
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Koud-40
•
Koud-30
Wol
40
2
45
0.35
1000
Handwas
30
1.5
40
0.22
1000
Express 14
30
2
34
0.81
1400
•
•
Koud-30
Express
90
8
62
2.04
1400
•
•
Koud-90
Express
60
8
64
1.04
1400
•
•
Koud-90
Express
30
8
57
0.16
1400
•
•
Koud-90
BabyProtect+
90
8
100
2.50
1600
Dekbed
40
-
67
0.82
1000
Stoom
Donker Textiel
Gordijnen
40
30
1
4
2
1
80
67.77
0.17
0.90
0.48
1000
800
•
*
*
30 - 90
•
•
Koud-60
•
*
*
•
*
Koud-40
Koud-40
• : Selecteerbaar.
* : Automatisch geselecteerd, kan niet worden geannuleerd.
** : Energielabelprogramma (EN 60456 Ed.3)
***: Als de maximale centrifugeersnelheid van de machine lager is als deze waarde, kunt u enkel tot de maximale
centrifugeersnelheid selecteren.
****: Het programma neemt het soort en de hoeveelheid was waar om automatisch het water- en energieverbruik en de
programmaduur aan te passen.
- : Zie de programmabeschrijving voor maximale lading.
** “Katoen eco 40°C en katoen eco 60°C zijn de standaard programma´s.” Deze programma´s staan bekend als ‘40°C
C
C
C
14 / FL
standaard katoenprogramma’ en ‘60°C standaard katoenprogramma’ en zijn aangeduid met de het paneel.
symbolen op
De hulpfuncties in de tabel kunnen verschillen afhankelijk van het model van uw machine.
Het water- en stroomverbruik kan afwijken door veranderingen in de waterdruk, waterhardheid en watertemperatuur,
omgevingstemperatuur, type en hoeveelheid was, selectie van hulpfuncties en centrifugeersnelheid en schommelingen in de
netspanning.
U kunt de wastijdsduur van het geselecteerde programma zien op het scherm van de machine. Het is normaal dat zich kleine
veranderingen voordoen tussen de aangegeven tijd op het scherm en de werkelijke wastijd.
Wasmachine / Gebruiker Handleiding
4.12 Selectie van hulpfuncties
Selecteer de gewenste hulpfuncties voor u het programma
start. Wanneer een programma is gekozen gaan de kaders
van de hulpfunctiesymbolen die kunnen worden gekozen
branden. Als een hulpfunctie kiest, gaat het binnenste deel
van het hulpfunctiesymbool branden en verschijnt de naam
van de gekozen functie gedurende 3 seconden op het
scherm.
Voorwas
C
Het kader van het hulpfunctiesymbool dat niet gekozen
kan worden tijdens het actuele programma gaat niet
branden. Als u de knop van een dergelijke hulpfunctie
indrukt, verschijnt gedurende 3 seconden op scherm
"Niet Instelbaar".
Onaanpasbaar
De kaders van de geschikte hulpfunctie voor het actuele
programma branden ook nadat de wascyclus is gestart. U
kunt hulpfuncties kiezen of annuleren wanneer het kader
van die functie brandt. Als het wascyclus het punt heeft
bereikt waarop u de hulpfunctie niet meer kunt kiezen, wordt
het kader van de functie uitgeschakeld.
C
C
C
Sommige functies kunnen niet samen worden
geselecteerd. Indien voordat de machine start een
tweede hulpfunctie niet samen blijkt te gaan met
de eerste geselecteerde, zal de eerst geselecteerde
functie geannuleerd worden en de tweede hulpfunctie
in werking blijven. Indien u bijvoorbeeld Kort Wassen
wilt selecteren nadat u Voorwas heeft geselecteerd,
zal Voorwas geannuleerd worden en Kort Wassen in
werking blijven.
Een hulpfunctie die niet compatibel is met het
programma, kan niet worden geselecteerd. (Zie "Tabel
programma en verbruik")
Bepaalde programma's hebben hulpfuncties die
tegelijkertijd moeten worden gebruikt. Deze functies
kunnen niet worden geannuleerd. Het kader van de
hulpfunctie brandt niet, alleen het binnenste deel licht
op.
• Voorwas
A Een voorwas is enkel nuttig bij zeer vuile was. Als u de
voorwas niet gebruikt, bespaart u energie, water, wasmiddel
en tijd.
• Extra Spoelen
Met deze functie kunt u de machine naast de normale
spoelfase na de hoofdwas nog eens extra laten spoelen.
15 / FL
Het risico voor een gevoelige huid (baby’s, allergische huid
enz.) als gevolg van de minimale wasmiddelresten op het
wasgoed wordt zo gereduceerd.
• Anti-kreuk
Deze functie kreukt het wasgoed minder tijdens het
wassen. Trommelbewegingen worden verminderd en
centrifugeersnelheid is beperkt om kreuken te voorkomen.
Daarnaast wordt het wassen uitgevoerd bij een hoger
waterniveau.
• Nachtmodus
Gebruik dit programma om de katoenen kleding met minder
energieverbruik en geruisloos te wassen. Centrifugeerfasen
worden geannuleerd voor geruisloos wassen en de cyclus
eindigt met de Spoelstopfase. Na beëindiging van het
programma draait u de Centrifugeercyclus om de was te
centrifugeren.
4.13 Aanbevelingen voor de hoeveelheid
wasgoed en wasmiddel
De hoeveelheid geladen wasgoed wordt gemeten wanneer
de laaddeur open is, De Laadindicator geeft de hoeveelheid
weer.
Afhankelijk van de hoeveelheid wasgoed die u hebt
geplaatst, verschijnt op het scherm "Laag Efficiënt",
"Efficiënt" of "Hoog Efficiënt" op het display.
Deze informatie verdwijnt wanneer de laaddeur wordt
gesloten.
Het wasmiddel-indicator geeft de aanbevolen hoeveelheid
wasmiddel op basis van het gekozen programma,
bevuilingsgraad en de hoeveelheid was.
Een lijn komt overeen met een volledige maatbeker
waspoeder die bij uw product is geleverd.
Als u vloeibaar wasmiddel gebruikt, volg dan de
hoeveelheden die worden aanbevolen door de
wasmiddelfabrikant op basis van de bevuilingsgraad.
C
De aanbevolen hoeveelheid wasmiddel wordt niet
weergegeven nadat het programma is gestart.
Wasmachine / Gebruiker Handleiding
Tijdsaanduiding
Resterende tijd van het programma verschijnt op het scherm
als "01:30" (in uren en minuten) terwijl het programma
draait.
C
De programmatijd kan variëren van de waarden in
de "Tabel Programma en Verbruik", afhankelijk van
de waterdruk, de waterhardheid en de temperatuur,
omgevingstemperatuur, hoeveelheid en soort van het
wasgoed, gekozen hulpfuncties en de veranderingen in
de netspanning.
4.14 Eindtijd
Met de Eindtijd-functie kan het starten van het programma
tot 24 uur uitgesteld worden. Nadat u op de knop
Eindtijd hebt gedrukt, wordt de geschatte eindtijd van het
programma weergegeven. Als de Eindtijd wordt aangepast,
brandt de Eindtijd-indicator. “Eindtijd Instellen” verschijnt
op het scherm. Tegelijkertijd knippert de knop Start / Pauze.
C
Wanneer de Eindtijd-keuze is afgerond, verschijnt de
tijd op het scherm. Deze bestaat uit de eindtijd plus de
duur van het gekozen programma.
4.15 Het programma starten
1.Druk op de knop Start / Pauze om het programma te
starten.
2.De knop Start / Pauze die knipperde, gaat nu continu
branden; dit geeft aan dat het programma gestart is.
“Programma start” verschijnt gedurende 3 seconden op
het scherm.
Programma
start
Eindtijdinstelling
3.De laaddeur is vergrendeld. "Deur vergrendeld" verschijnt
op het scherm wanneer de deur vergrendeld is.
Deur
vergrendeld
Om de Eindtijd-functie te activeren en het progamma op een
bepaald moment te laten eindigen, moet u de na instelling
van de tijd de knop Start / Pauze indrukken. Op het
scherm verschijnt "Eindtijd Ingesteld" wanneer u op de knop
drukt. Start / Pauze-button stopt met knipperen en blijft
continu branden.
Eindtijd
ingeschakeld
Als u de Eindtijd-functie wilt annuleren, drukt op de knop
Eindtijd totdat de Eindtijd-indicator uit gaat of drukt u op de
knop Aan / Uit om de machine uit en aan te zetten.
C
Gebruik geen vloeibare wasmiddelen wanneer u de
Eindtijd-functie activeert! Er bestaat een risico op
bevlekking van de kleding.
1.Open de laaddeur, plaats het wasgoed en doe er
wasmiddel in, enz.
2.Selecteer het wasprogramma, temperatuur,
centrifugeersnelheid en, indien gewenst, de hulpfuncties.
3.Stel de gewenste eindtijd in door op de knop Eindtijd te
drukken. Eindtijd-indicator brandt.
4.Druk op de knop Start / Pauze. Aftellen van de tijd
begint. “:” teken in het midden van de eindtijd op het
scherm begint te knipperen.
C
16 / FL
4.Programmafase wordt op het scherm weergegeven.
Watertoevoer
4.16 Laaddeurvergrendeling
De laaddeur van de machine heeft een
vergrendelingssysteem dat voorkomt dat de deur opent
indien het waterniveau ongeschikt is.
"Deur vergrendeld" verschijnt op het scherm wanneer de
deur vergrendeld is.
Tijdens de aftelling van de Eindtijd kan meer was
worden geladen. Aan het eind van de aftelling verdwijnt
de Eindtijd-indicator, begint de wascyclus en verschijnt
de tijd van het gekozen programma op het scherm.
Wasmachine / Gebruiker Handleiding
4.17 De selecties wijzigen nadat
het programma gestart is
Wasgoed toevoegen nadat het programma gestart is:
Als het waterniveau in de machine geschikt is wanneer
u op de knop Start / Pauze drukt, verschijnt op het
scherm button, "Deuropening".
Pauze
Deuropening
Als het waterniveau in de machine niet geschikt is
wanneer u op de knop Start / Pauze drukt, toont het scherm
dat de laaddeur vergrendeld is.
Het programma in de pauze-modus zetten:
Druk op de knop Start/Pauze om de machine over te
schakelen op de pauze-modus. Het kader rond de knop
Start / Pauze begint te knipperen. Op het scherm verschijnt
"Stand-by".
Pauze
De programmakeuze wijzigen nadat het programma
is gestart:
Het is niet mogelijk om het programma te wijzigen wanneer
het actuele programma draait.
Draai de knop Programmakeuze wanneer het programma
draait. Op het scherm verschijnt "Schk nr. standby om te
wijz".
U kunt het nieuwe programma kiezen nadat u het huidige
programma naar stand-by hebt geschakeld.
C
Het gekozen programma begint opnieuw.
Veranderen van de hulpfunctie, snelheid en
temperatuur
Afhankelijk van de programmastap die bereikt is kunt u de
hulpfuncties annuleren of activeren; zie "Hulpfunctiekeuze".
U kunt ook de snelheid- en temperatuurstand wijzigen; zie,
"Centrifugeersnelheidkeuze" en "Temperatuurkeuze".
C
De laaddeur zal niet opengaan als de watertemperatuur
in de machine hoog is of het waterniveau hoger staat
dan de deuropening.
4.18 Kinderslot
Gebruik de Kinderslotfunctie om te voorkomen dat kinderen
aan de machine komen. Zo kunt u voorkomen dat er zich
wijzigingen in een draaiend programma voordoen.
17 / FL
C
C
U kunt de machine aan of uit zetten met de Aan /
Uit-knop terwijl het Kinderslot ingeschakeld is. Als u de
machine weer aanzet zal het programma verdergaan
waar het was gestopt.
Als u op een knop drukt wanneer het Kinderslot is
ingeschakeld, geeft de machine een geluidssignaal.
Nadat u vijf keer achtereenvolgens op de knop hebt
gedrukt, wordt het geluidssignaal niet gegeven maar
blijft de waarschuwing op het scherm actief.
Om het Kinderslot te activeren:
Druk 2e en 4e Hulpfunctie-knoppen in en houd 3 seconden
ingedrukt. Na het aftellen "Kinderslot 3-2-1" op het
scherm is verschenen, verschijnt op het scherm "Kinderslot
Ingeschakeld". U kunt de 2e en 4e Hulpfunctie-knoppen
loslaten nadat de waarschuwing is weergegeven.
Kinderslot
Ingeschakeld
C
Op het scherm verschijnt "Kinderslot ingeschakeld"
wanneer u een knop indrukt en het Kinderslot is
ingeschakeld.
Om het Kinderslot te deactiveren:
Druk en houd de 2e en 4e hulpfunctieknoppen 3 seconden
ingedrukt. Na het aftellen "Kinderslot 3-2-1" op het
scherm is verschenen, verschijnt op het scherm "Kinderslot
uitgeschakeld".
Kinderslot
Uitgeschakeld
4.19 Annuleren van het programma
Het programma wordt geannuleerd wanneer de machine
wordt uit- en ingeschakeld. Druk de knop Aan / Uit in en
houd deze gedurende 3 seconden ingedrukt. Nadat het
aftellen "Annuleren 3-2-1" op het scherm is verschenen,
gaat de machine uit.
C
Wanneer u Aan / Uit-knop indrukt terwijl het
Kinderslot ingeschakeld is, wordt het programma niet
geannuleerd. U moet eerst het Kinderslot uitschakelen.
Op het scherm verschijnt aftelcyclus "Standby 3-2-1".
C
Indien u de laaddeur wilt openen nadat u het
programma heeft geannuleerd, maar dit blijkt
niet mogelijk door een te hoge waterstand, draai
dan de Programmakeuzeknop op het
Pomp+Centrifugeer-programma en laat het water
uit de machine lopen.
Wasmachine / Gebruiker Handleiding
4.20 Einde van het programma
Op het scherm verschijnt 'Wasgoed kn verw. wrd." wanneer
het programma is afgerond.
Als u gedurende 2 minuten geen enkele knop indrukt, gaat
de machine naar stand-by. Scherm en alle indicatoren zijn
uit. Alleen het kader van de knop Programmakeuze blijft
knipperen.
Indien u een willekeurige knop indrukt of de knop
Programmakeuze draait terwijl de machine in stand-by
staat, worden de reeds afgeronde programmafasen op het
scherm weergegeven.
4.21 Instelling Favoriete Programma
U kunt een favoriet programma maken door een regelmatig
gebruikt programma en andere instellingen op te slaan.
Gebruik deze functie wanneer u snel dezelfde instellingen
wilt selecteren die u gebruikt voor het wasgoed dat u vaak
wast.
Favoriet programma blijft op de fabrieksinstelling staan
totdat u een nieuw favoriet programma instelt.
Om een nieuw favoriet programma op te slaan:
1.Kies gewenste programma, temperatuur,
centrifugeersnelheid, bevuilingsgraad en hulpfunctie.
2.Houd de knop Favoriet gedurende 3 seconden ingedrukt.
3.Op het scherm verschijnt de aftelcyclus "Favoriet omslaan
3-2-1".
Om in het menu Instellingen te komen drukt u gedurende 3
seconden tegelijkertijd op de knop Temperatuur Instellen
en Centrifugeersnelheid Instellen . Op het scherm
verschijnt "Taal Kiezen".
Gebruik de knoppen Bevuilingsgraad en Temperatuur
Instellen om in de menu's te navigeren.
Taalkeuze wijzigen
1.Om in het menu Instellingen te komen drukt u gedurende
3 seconden tegelijkertijd op de knop Temperatuur
Instellen en Centrifugeersnelheid Instellen . Het
menu “Taal Kiezen” is het eerste menu dat op het scherm
verschijnt.
INSTELLINGEN
< TAAL KIEZEN >
2.Draai de knop Programmakeuze totdat de gewenste
taal op het scherm in het menu Taal Kiezen verschijnt.
< TAAL KIEZEN >
FLEMiSH >
Favoriet 1
Opslaan
3.Druk op de knop van het lege vak rechtsonder in het
scherm wanneer de gewenste taal wordt weergegeven.
Het lege vak wordt gevuld en op het scherm verschijnt "Taal
ingesteld".
C
Als opslaan niet lukt verschijnt op het scherm "Favoriet
niet opgeslagen".
Een favoriet programma kiezen:
1.Druk op knop Favoriet. Op het scherm verschijnt
"Favoriet geselecteerd".
2.Programma en andere instellingen die als favoriet zijn
opgeslagen verschijnen op het scherm.
3.Druk op de knop Start / Pauze om het Favorietprogramma te starten.
Favoriet
Geselecteerd
FLEMiSH >
INSTELLEN
De instelling voor helderheid van het scherm wijzigen
1.Om in het menu Instellingen te komen drukt u gedurende
3 seconden tegelijkertijd op de knop Temperatuur
Instellen en Centrifugeersnelheid Instellen . Druk op
de knop Bevuilingsgraad of Temperatuur om het menu
"Helderheid" te openen.
INSTELLINGEN
< HELDERDHEID >
4.22 Het Instellingenmenu
In het menu Instellingen kunt u de volgende handelingen
uitvoeren:
• Taalkeuze wijzigen,
• De instelling voor helderheid van het scherm wijzigen,
• Het geluid uit- en aanzetten,
• Terugkeren naar de fabrieksinstellingen.
18 / FL
2.Draai de knop Programmakeuze totdat in het menu
Helderheid de gewenste helderheid op het scherm
verschijnt.
Wasmachine / Gebruiker Handleiding
3.Druk op de knop van het lege vak rechtsonder in
het scherm wanneer de gewenste helderheid wordt
weergegeven. Het lege vak wordt gevuld en op het
scherm verschijnt "Helderheid ingesteld".
INSTELLINGEN
< FAVORIET OPSLAAN
HELDERDHEID INSTELLEN
2.Om terug te keren naar de fabrieksinstellingen, draai
aan de knop Programmakeuze totdat op het scherm
"Fabrieksinstellingen" verschijnt.
Het geluid uit- en aanzetten
1.Om in het menu Instellingen te komen drukt u gedurende
3 seconden tegelijkertijd op de knop Temperatuur
Instellen en Centrifugeersnelheid Instellen . Druk op
de knop Bevuilingsgraad of Temperatuur Instellen om
het menu "Geluid Instellen" te openen.
INSTELLINGEN
< GELUIDINST. >
FAVORIET OPSLAAN
3.Druk op de knop van het lege vak rechtsonder
in het scherm. Er wordt teruggekeerd naar de
fabrieksinstellingen.
5 Onderhoud en reiniging
Indien op regelmatige basis gereinigd zal de levensduur
van het product worden verlengd en veelvoorkomende
problemen verminderd.
5.1 Schoonmaken van de wasmiddellade
2.Draai de knop Programmakeuze totdat in het menu
Geluid Instellen het gewenste geluidsniveau op het
scherm verschijnt.
3.Als u het geluid wilt inschakelen, drukt op de knop van
het lege vak rechtsonder in het scherm wanneer "GELUID
INSTELLING AAN" is geselecteerd. Het lege vak wordt
gevuld en op het scherm verschijnt "Geluid ingesteld".
4.Als u het geluid geheel wilt uitschakelen, drukt op
de knop van het lege vak rechtsonder in het scherm
wanneer "GELUID INSTELLING UIT" is geselecteerd.
Het lege vak wordt gevuld en op het scherm verschijnt
"Uitgeschakeld".
Terugkeren naar de fabrieksinstellingen
Wanneer de fabrieksinstellingen zijn ingesteld:
• Taal weergeven keert terug naar de eerste taal die u hebt
gekozen toen u de machine voor de allereerste keer in
gebruik nam:
• Helderheid keert terug naar maximum,
• Geluid wordt ingeschakeld,
• De keuze voor Favoriet programma keert terug naar de
fabrieksinstellingen.
1.Om in het menu Instellingen te komen drukt u gedurende
3 seconden tegelijkertijd op de knop Temperatuur
Instellen en Centrifugeersnelheid Instellen . Druk op
de knop Bevuilingsgraad of Temperatuur om het menu
"FABRIEKSINSTELLINGEN" te openen.
19 / FL
Reinig het wasmiddelbakje regelmatig (om de 4-5 wascycli)
zoals hieronder wordt aangegeven, om de ophoping van
poederwasmiddel op langere termijn te voorkomen.
1.Druk op het gemarkeerde punt van de sifon in het
wasverzachtervak en trek naar u toe tot de lade
verwijderd is uit de machine.
C
Als zich meer dan een normale hoeveelheid water
en wasverzachtermengsel in het wasverzachtervak
verzamelt, moet de sifon worden gereinigd.
2.Was het wasmiddelbakje en de sifon met voldoende
lauw water in een wasbak. Draag beschermende
handschoenen of gebruik een geschikte borstel om te
vermijden dat de resten in het bakje bij het reinigen in
aanraking komen met uw huid.
3.Schuif de lade terug op zijn plaats na reiniging en
verzeker u ervan dat deze juist geplaatst is.
Wasmachine / Gebruiker Handleiding
Indien uw wasmiddellade degene is die is aangeduid in de
volgende afbeelding:
5.3 Het reinigen van de kast en
het bedieningspaneel
Neem de kast van de machine af met water en zeep of
indien nodig met een niet-schurende milde reinigingsgel, en
droog met een zachte doek.
Gebruik enkel een zachte en vochtige doek om het
bedieningspaneel te reinigen.
5.4 Reinig de watertoevoerfilters.
C
Til voor verwijdering het achtergedeelte van de
sifon op, zoals afgebeeld. Na het uitvoeren van de
bovengenoemde reinigingsprocedures plaatst u de
sifon terug op zijn plek en drukt u zijn voorste gedeelte
naar beneden om zeker te zijn dat de vergrendellip
vast zit.
Er bevindt zich een filter aan het uiteinde van elke
watertoevoerklep aan de achterkant van de machine en
ook aan het uiteinde van elke watertoevoerslang waar deze
aangesloten zijn op de kraan. Die filters voorkomen dat
vreemde substanties en vuil in het water in de wasmachine
terecht komen. De filters moeten worden gereinigd omdat ze
vuil worden.
5.2 Het reinigen van de
laaddeur en de trommel
Resten van wasverzachter, wasmiddel en vuil kunnen zich
met de tijd ophopen in uw machine en onaangename geuren
en wasklachten veroorzaken. Gebruik om dit te voorkomen
het Trommelreinigingsprogramma. Als uw machine niet
is uitgerust met het Trommelreiningingsprogramma
gebruikt u het Katoen-90 programma en selecteert u tevens
de hulpfuncties Aanvullend Water of Extra Spoelen. Draai
het programma zonder enig wasgoed in de machine. Voor
het programma te starten doet u max. 100 g antikalkpoeder
in het hoofdwasmiddelvak (vak nr. 2). In geval het een
antikalktablet betreft, doe dan een tablet in vak nr. 2. Droog
de binnenkant van de machine met een schone doek nadat
het programma beëindigd is.
C
C
Herhaal het trommelreiningsproces elke 2 maanden.
Gebruik een antikalkmiddel dat geschikt is voor
wasmachines.
Zorg na elke wasbeurt dat er geen vreemde stof in de
trommel achterblijft.
Als de gaten in het manchet zoals getoond in de afbeelding
verstopt zijn kunt u deze openen met een tandenstoker.
C
A
20 / FL
Vreemde metalen stoffen veroorzaken roestvlekken in
de trommel. Reinig de vlekken op het trommeloppervlak
met een reinigingsmiddel voor roestvrij staal. Gebruik
nooit staalwol of een pannenspons.
waarschuwing: Gebruik nooit een spons of
schrobmaterialen. Deze beschadigen de gelakte en
plastic oppervlakken.
1.Sluit de kranen.
2.Verwijder de moeren van de watertoevoerslangen om bij
de filters op de watertoevoerkleppen te komen. Reinig
ze met een geschikte borstel. Als de filters te vuil zijn,
verwijdert u ze met een buigtang om ze te reinigen.
3.Verwijder de filters op de platte uiteinden van de
watertoevoerslangen met de pakkingen en reinig ze
zorgvuldig onder stromend water.
4.Bevestig de pakkingen en filters zorgvuldig terug op hun
plaats en draai de moeren van de slang met de hand
dicht.
5.5 Resterend water wegpompen
en de pompfilter reinigen
Het filtersysteem in uw machine verhindert dat stukken zoals
knopen, munten en stofvezels de pomprotor verstoppen
tijdens het wegpompen van het water. Zo zal het water
zonder problemen weglopen en zal de levensduur van de
pomp verlengen.
Indien de machine het water niet kan wegpompen, is de
pompfilter verstopt. Het filter dient gereinigd te worden als
het verstopt is of minimaal om de 3 maanden. Het water
moet eerst weggepompt zijn om de pompfilter te reinigen.
Bovendien dient, voordat de machine wordt vervoerd (bijv.
als u verhuist) en in geval van bevriezing van het water, het
water volledig weggepompt te zijn.
A
waarschuwing: Vreemde substanties die in het
pompfilter achterblijven kunnen uw machine beschadigen
of vreemde geluiden veroorzaken.
Ten einde de vuile filter te reinigen en het water weg te
pompen:
1.Verwijder de stekker uit het stopcontact.
A
waarschuwing: Watertemperatuur in de machine kan
oplopen tot 90 ºC. Om kans op verbranding te voorkomen
dient het filter pas gereinigd te worden nadat het water in
de machine is afgekoeld.
2.Open het filterdeksel.
Wasmachine / Gebruiker Handleiding
Indien het filterdeksel uit twee stukken bestaat, druk het
lipje op het filterdeksel naar beneden en trek het stuk
eruit naar u toe.
Indien het filterdeksel uit een stuk bestaat, trek de deksel
aan beide zijden bovenop om te openen.
C
U kunt het filterdeksel verwijderen door deze lichtjes naar
beneden te duwen met een instrument met een smal
plastic uiteinde, door de opening boven het filterdeksel.
Gebruik geen gereedschap met een metalen uiteinde om
het deksel te verwijderen.
3.Sommige van onze producten hebben een
noodafvoerslang en sommige niet. Volg de stappen
hieronder om het water weg te laten lopen.
Weg laten lopen van het water als het product voorzien is
van een noodafvoerslang:
Weg laten lopen van het water als het product niet voorzien
is van een noodafvoerslang:
a. Plaats een grote container voor de filter om het water uit
de filter op te vangen.
b. Draai het pompfilter los (tegen de klok in) tot het water
eruit begin te lopen. Leid het lopende water in de
container die u voor de filter hebt gezet. Houd altijd een
doekje bij de hand om gemorst water te absorberen.
c. Als het water uit de machine gelopen is neemt u het filter
volledig uit door deze te draaien.
4.Reinig alle resten in het filter alsook vezels, indien
aanwezig, rondom de pomprotor.
5.Installeer het filter.
6.Als het filterdeksel uit twee stukken bestaat, sluit u het
filterdeksel door op het lipje de drukken. Als het een
stuk is, plaatst u eerst de lipjes in het lage gedeelte op
hun plek en duwt u daarna op het bovendeel om het te
sluiten.
a. Trek de noodafvoerslang van zijn plaats.
b. Zet een grote container aan het eind van de slang. Voer
het water af in de container door de plug aan het uiteinde
van de slang te verwijderen. Blokkeer de toevoer van
de slang door de plug terug te plaatsen wanneer de
container vol is. Herhaal de bovenstaande procedure
nadat de container is geledigd om het water volledig uit
de machine te laten lopen.
c. Als het water afgevoerd is sluit u het einde weer met de
plug en bevestigt u de slang op zijn plaats.
d. Draai het pompfilter om het uit te nemen.
21 / FL
Wasmachine / Gebruiker Handleiding
6 Technische specificaties
WMB 81466
Modellen
Maximale capaciteit droge was (kg)
8
Hoogte (cm)
84
Breedte (cm)
60
Diepte (cm)
59
Nettogewicht (±4 kg)
78
Elektrische stroom (V/Hz)
Totale stroom (A)
230 V / 50Hz
10
Totaal vermogen (W)
2200
Centrifugesnelheid (max. omw.)
1400
Stroomverbruik in standby-stand (W)
0.60
Stroomverbruik in uitstand (W)
0.50
Modelcode
958
Enkele waterinlaat / Dubbele waterinlaat
•/-
Woolmarknr.:
M1328
• Beschikbaar
C
C
C
Technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden om de kwaliteit van het product te
verbeteren.
Afbeeldingen in deze handleiding zijn schematisch en komen mogelijk niet exact met het product overeen.
Waarden vermeld op de productlabels of in de bijgeleverde documentatie zijn verkregen in het laboratorium overeenkomstig de
relevante standaarden. Afhankelijk van de werkings- en milieuvoorwaarden van het product, kunnen deze waarden variëren.
Allergy UK is de bedrijfsnaam van The British Allergy Foundation. De goedkeuringszegel, die aangeeft
dat het product dat het bezit specifiek allergenen beperkt / vermindert / verwijdert uit de omgeving van
de allergiepatiënt of dat het aanmerkelijk allergeeninhoud heeft verminderd, was gecreëerd om een
richtlijn te geven voor mensen die advies zoeken in deze kwestie. Het doel is mensen te verzekeren dat
producten wetenschappelijk getest zijn of beoordeeld zijn met meetbare resultaten.
“Het wolprogramma van deze machine is goedgekeurd door “The Woolmark Company” voor in de
machine wasbare Woolmark-producten op voorwaarde dat de producten overeenkomstig de instructies
op het productlabel worden gewassen en volgens de instructies van de fabrikant van deze machine. ” “In het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Hong Kong en India is het Woolmark-merk een
Certificeringshandelsmerk.”
22 / FL
Wasmachine / Gebruiker Handleiding
7Probleemoplossing
Programma kan niet worden gestart of geselecteerd.
• De wasmachine is mogelijk overgeschakeld op de zelfbeschermingsmodus vanwege een voedingprobleem (zoals lijnspanning,
waterdruk, enz.). >>> Druk op de Start / Pauze knop en houd deze 3 seconden ingedrukt om de machine terug te stellen naar de
fabrieksinstellingen. (Zie "Annuleren van het programma")
Water in de machine.
• Er kan wat water achtergebleven zijn in het product door de kwaliteitscontroleprocessen in de productie. >>> Dit is geen fout; water is niet
schadelijk voor de machine.
Machine trilt of maakt lawaai.
• De machine staat mogelijk uit evenwicht. >>> Stel de poten om de machine waterpas te zetten.
• Er kan iets hards in het pompfilter terechtgekomen zijn. >>> Reinig de pompfilter.
• De transportbeveiligingsbouten zijn niet verwijderd. >>> Verwijder de transportbeveiligingsbouten.
• De hoeveelheid wasgoed in de machine kan te weinig zijn. >>> Voeg meer was toe aan de machine.
• De machine kan overladen zijn met wasgoed. >>> Neem wat wasgoed uit de machine of verdeel het beter met de hand voor meer
evenwicht in de machine.
• De machine leunt op een onbuigzaam voorwerp.. >>> Zorg ervoor dat de machine nergens op leunt.
De machine is gestopt kort nadat het programma werd gestart.
• De machine kan tijdelijk gestopt zijn omwille van een lage spanning. >>> De machine zal het draaien hervatten wanneer de spanning
terug op het normale niveau is.
Programmatijd loopt niet terug. (Op modellen met scherm)
• Tijdschakelaar stopt tijdens toevoer van water. >>> Tijdschakelaarindicator loopt niet terug voordat de machine voldoende water heeft.
De machine zal wachten tot er voldoende water is om slechte wasresultaten te vermijden omwille van een gebrek aan water. De
tijdschakelaarindicator zal het teruglopen hierna hervatten.
• Tijdschakelaar stopt tijdens verwarming. >>> De tijdschakelaarindicator loopt niet terug voordat de machine de geselecteerde
temperatuur heeft bereikt.
• Tijdschakelaar stopt tijdens centrifugeren. >>> Het automatische waarnemingssysteem voor onevenwichtige lading kan geactiveerd zijn
door een onevenwichtige verdeling van het wasgoed in de trommel.
• De machine schakelt niet naar de centrifugeerfase wanneer het wasgoed niet evenwichtig verdeeld is in de trommel om schade aan de
machine en zijn omgeving te vermijden. Het wasgoed moet worden herverdeeld en opnieuw gecentrifugeerd worden.
Er komt schuim uit de wasmiddellade.
• Er is teveel wasmiddel gebruikt. >>> Meng 1 eetlepel verzachter en 1/2 l water en giet in het hoofdwasvak van de wasmiddellade.
• Plaats een dusdanige hoeveelheid wasmiddel in de machine geschikt voor de programma´s en maximale lading zoals aangegeven in¨"Tabel
programma en verbruik". Indien u chemische producten toevoegt (vlekverwijderaars, bleekmiddelen enz.) dient u de hoeveelheid wasmiddel te
verminderen.
Wasgoed blijft nat na het beëindigen van het programma
• Er kan overmatig schuimvorming hebben plaatsgevonden en het automatische schuimabsorptiesysteem kan ingeschakeld zijn door het
gebruik van te veel wasmiddel. >>> Gebruik de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel.
• De machine schakelt niet naar de centrifugeerfase wanneer het wasgoed niet evenwichtig verdeeld is in de trommel om schade aan de
machine en zijn omgeving te vermijden. Het wasgoed moet worden herverdeeld en opnieuw gecentrifugeerd worden.
A
23 / FL
waarschuwing: Als u het probleem, desondanks het volgen van de instructies in deze sectie, niet kunt oplossen, raadpleeg dan uw
dealer of een bevoegde onderhoudsmonteur. Probeer nooit zelf een niet-werkend product te repareren.
Wasmachine / Gebruiker Handleiding
PRODUCTFICHE
Naleving van de door de commissie gedelegeerde reglementering (EU) nr. 1061/201
Naam leverancier of handelsnaam
Modelnaam
Nominaal vermogen (kg)
Energie-efficiëntieklasse (1)
Jaarlijks energieverbruik (kWh) (2)
Energieverbruik van het standaard 60°C katoenprogramma bij volle lading (kWh)
Beko
WMB 81466
8
A+++
135
0.632
Energieverbruik van het standaard 60°C katoenprogramma bij gedeeltelijke lading
(kWh)
Energieverbruik van het standaard 40°C katoenprogramma bij gedeeltelijke lading
(kWh)
Stroomverbruik in ´off(uit)-modus´ (W)
Stroomverbruik in ´left-on(aanlaat)-modus´ (W)
Jaarlijks waterverbruik (l) (3)
Centrifugeer-efficiëntieklasse (4)
Maximale centrifugeersnelheid (rpm)
Resterende vochtigheid (%)
Standaard katoenprogramma (5)
0.500
0.600
9900
B
1400
53
Katoen Eco 60°C en 40°C
Programmaduur van het standaard 60°C katoenprogramma bij volle lading (min)
205
Programmaduur van het standaard 60°C katoenprogramma bij gedeeltelijke lading
(min)
Programmaduur van het standaard 40°C katoenprogramma bij gedeeltelijke lading
(min)
Duur van de left-on(aanlaat)-modus (min)
Akoestische luchtgeluidsuitstoot
wassen/centrifugeren (dB)
Inbouw
(1)
0.561
0.561
177
177
N/A
56/74
Nee
Schaal van A+++ (hoogste efficiëntie) tot D (laagste efficiëntie)
Energieverbruik gebaseerd op 220 standaard wasbeurten voor katoenprogramma´s op 60°C en 40°C bij volle en gedeeltelijke
lading, en het verbruik van lage stroom-modi. Werkelijk energieverbruik hangt af van hoe het apparaat wordt gebruikt.
(2)
Waterverbruik gebaseerd op 220 standaard wasbeurten voor katoenprogramma´s op 60°C en 40°C bij volle en gedeeltelijke
lading. Werkelijk waterverbruik hangt af van hoe het apparaat wordt gebruikt.
(3)
(4)
Schaal van A (hoogste efficiëntie) tot G (laagste efficiëntie)
“Standaard 60°C katoenprogramma” en het “standaard 40°C katoenprogramma” zijn de standaard wasprogramma´s waar
de labelinformatie en fiche betrekking op hebben en deze programma´s zijn geschikt om normaal bevuild katoenen wasgoed te
wassen. Dit zijn de meest efficiënte programma´s ten opzichte van gecombineerde energie- en waterverbruik.
(5)
24 / FL
Wasmachine / Gebruiker Handleiding
1 Consignes importantes sur la sécurité
et l'environnement
Cette section contient des consignes relatives à la sécurité
qui vous aideront à prévenir les risques de blessure corporelle
ou de dommage matériel. Le non-respect de ces consignes
annulera toute garantie.
1.1 Sécurité générale
• Ce produit peut être utilisé par les enfants de 8 ans et
plus, par les personnes dont les capacités physiques,
sensorielles et mentales sont réduites ainsi que par les
personnes étrangères à ce type d'appareil, à condition
d'être sous la surveillance ou d'avoir reçu la formation
auprès d'une personne responsable leur permettant
d'utiliser l'appareil en toute sécurité et d'éviter les risques y
afférents. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doit jamais être
effectué par un enfant sans la surveillance d'une personne
responsable.
• N'installez jamais la machine sur un sol couvert de
moquette. Sinon, l’absence de circulation d'air en-dessous
de votre machine va entraîner la surchauffe des pièces
électriques. Cela provoquera des problèmes avec votre
machine.
• Si le produit rencontre un problème, éviter de l'utiliser à
moins qu'il ait été réparé par l'agent de service agrée.
Vous vous exposeriez à un risque d’électrocution!
• Votre lave linge a été conçu pour continuer de fonctionner
en cas de coupure d’électricité. Le cycle reprendra de
l’endroit où il s’est arrêté.
• Branchez la machine à une prise équipée d’une mise à
la terre et protégée par un fusible de 16 A. Ne négligez
pas de demander à un électricien qualifié d'effectuer
l’installation de mise à la terre. Notre société ne pourra pas
être tenue responsable pour les dommages qui pourraient
survenir si la machine est utilisée sur un circuit électrique
sans mise à la terre conformément à la réglementation
locale.
• l’appareil doit être raccordé au réseau de distribution
d’eau en utilisant les ensembles de raccordement neufs
fournis avec l’appareil, il convient de ne pas réutiliser des
ensembles de raccordement usagés.
• Ne pas mettre en marche au moyen d’un programmateur,
d’une minuterie, ou d’un système de commande à
distance séparé ou tout autre dispositif qui met l’appareil
sous tension automatiquement
• Les tuyaux d'alimentation en eau et de vidange doivent
être solidement fixés et rester en bon état. Sinon, il y a
risque de fuite d'eau.
• Ne jamais ouvrir la porte ou ouvrir le filtre alors qu’il y a
encore de l’eau dans le tambour. Dans le cas contraire,
vous vous exposez à un risque d'inondation et de brûlure
par l'eau chaude.
• Ne pas ouvrir la porte de chargement verrouillée en
forçant. Celle-ci sera prête à s’ouvrir juste quelques
minutes après la fin du cycle de lavage. Si vous forcez
l'ouverture de la porte de chargement, la porte et le
mécanisme de verrouillage pourraient s'endommager.
• Débranchez la machine lorsque celle-ci n’est pas utilisée.
• Ne jamais laver la machine en y répandant ou en y versant
de l'eau! Vous vous exposeriez à un risque d’électrocution!
• Ne touchez jamais la prise avec des mains mouillées!
Ne débranchez jamais la machine en tirant sur le câble,
saisissez toujours la prise pour la débrancher.
26 / FR
• Seuls les lessives, les adoucissants, et les suppléments
appropriés pour les lave-linge automatiques peuvent être
utilisés.
• Respectez les conseils figurant sur les étiquettes des
articles textiles et sur l’emballage de la lessive.
• Le produit doit être débranché pendant les procédures
d'installation, de maintenance, d'entretien, et de
réparation.
• Faites toujours appel au service agréé pour toute
procédure d'installation et de réparation. La responsabilité
du fabricant ne saurait être engagée en cas de dommages
occasionnés lors de réparations effectuées par des
personnes non agréées.
• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, le service après-vente, toute
autre personne ayant qualité semblable (de préférence un
électricien) ou une personne désignée par l'importateur
afin d'éviter les risques potentiels.
1.2 Utilisation prévue
• Cet appareil a été conçu pour un usage domestique.
Par conséquent, il n’est pas approprié pour un usage
commercial et doit respecter l'utilisation prévue.
• Le produit ne doit être utilisé que pour le lavage et le
rinçage du linge pouvant être lavé et rincé en machine.
• Le fabricant décline toute responsabilité face à un éventuel
problème survenu à cause de l'utilisation ou du transport
incorrect de l'appareil.
1.3 Sécurité des enfants
• Les matériaux d'emballage sont dangereux pour les
enfants. Conservez tous les matériaux d'emballage dans
un endroit sûr, hors de portée des enfants.
• Les appareils électriques sont dangereux pour les enfants.
Maintenez-les à l’écart de la machine lorsque celle-ci
fonctionne. Ne les laissez pas jouer à proximité de la
machine. Utilisez la fonction Sécurité enfant pour empêcher
les enfants de jouer avec la machine.
• N'oubliez pas de fermer la porte de chargement au
moment de quitter la pièce qui abrite la machine.
• Conservez tous les lessives et additifs soigneusement,
hors de portée des enfants en refermant le couvercle de
l'emballage de la lessive ou en scellant complètement
l'emballage.
1.4 Informations relatives à l'emballage
• Les matériaux d’emballage de votre lave-linge sont
fabriqués à partir des matériaux recyclables, conformément
à nos réglementations nationales sur la protection de
l'environnement. Ne jetez pas les matériaux d'emballage
avec les ordures ménagères habituelles ou autres déchets.
Transportez-les plutôt vers les points de collecte de
matériaux d'emballage désignés par les autorités locales.
1.5 Mise au rebut de l'ancienne machine
• Cette machine a été fabriquée avec des pièces et des
matériaux de haute qualité qui peuvent être réutilisés
et recyclés. Ne jetez donc pas ces matériaux avec les
ordures ménagères habituelles à la fin de leur durée de
service. Transportez-les vers un point de collecte en vue
du recyclage des appareils électriques et électroniques.
Veuillez contacter les autorités locales pour connaître le
point de collecte le plus proche. Contribuez à la protection
de l'environnement et des ressources naturelles en
recyclant les produits usés. Pour la sécurité des enfants,
coupez le câble d'alimentation et rendez le mécanisme de
Lave-linge / Manuel d’utilisation
verrouillage de la porte de chargement inopérant de sorte
qu'il soit inutilisable avant d'effectuer la mise au rebut de
la machine.
1.6 Conformité avec les directives WEEE
Ce produit est conforme à la directive WEEE
(2012/19/UE) de l’Union européenne). Ce
produit porte un symbole de classification pour
la mise au rebut des équipements électriques et
électroniques (WEEE). Le présent produit a été
fabriqué avec des pièces et du matériel de
qualité supérieure susceptibles d’être réutilisés
et adaptés au recyclage. Par conséquent, nous vous
conseillons de ne pas le mettre au rebut avec les ordures
ménagères et d’autres déchets à la fin de sa durée de vie. Au
contraire, rendez-vous dans un point de collecte pour le
recyclage de tout matériel électrique et électronique. Veuillez
vous rapprocher des autorités de votre localité pour plus
d’informations concernant le point de collecte le plus proche.
2Installation
Consultez l'agent de service agréé le plus proche pour
l'installation de votre produit. Pour rendre votre machine
prête à l’emploi, veuillez lire le manuel d'utilisation et
veiller à ce que le système d'électricité, de drainage et
d’approvisionnement en eau soient adaptés avant de faire
appel à un service agréé. Si ce n’est pas le cas, contactez un
technicien et un plombier qualifiés pour que les dispositions
nécessaires soient effectuées.
C
B
A
C
La préparation de l'emplacement ainsi que des
installations liées à l'électricité, au robinet d'eau et aux
eaux usées sur le site de l'installation relèvent de la
responsabilité du client.
avertissement: L'installation et les branchements
électriques de l'appareil doivent être effectués par l'agent
de service agréé. La responsabilité du fabricant ne saurait
être engagée en cas de dommages occasionnés lors de
réparations effectuées par des personnes non agréées.
avertissement: Avant de procéder à l'installation, vérifiez
si le produit présente des défauts. Si c'est le cas, ne le
faites pas installer. Les produits endommagés présentent
des risques pour votre sécurité.
Vérifiez que les tuyaux d'arrivée d'eau et de vidange, ainsi
que le câble d’alimentation, ne sont pas pliés, pincés, ou
écrasés lorsque vous poussez le produit en place après
les procédures d'installation ou de nettoyage.
2.1 Emplacement d’installation approprié
• Installez la machine sur un sol solide. Ne la placez pas sur
une moquette ou sur des surfaces similaires.
• La charge totale du lave-linge et du sèche-linge -à pleine
charge- lorsqu'ils sont placés l’un au-dessus de l’autre
atteint environ 180 kg. Placez le produit sur un sol solide et
plat présentant la capacité de portage suffisante.
• N'installez pas le produit sur le câble d'alimentation.
• Evitez d'installer le produit dans des endroits où la
température est susceptible de descendre en dessous de
0ºC.
• Placez le produit à au moins 1 cm des autres meubles.
2.2 Retrait des renforts de conditionnement
Inclinez la machine vers l'arrière pour retirer le renfort de
conditionnement. Retirez le renfort de conditionnement en
tirant sur le ruban.
27 / FR
2.3 Retrait des sécurités de transport
A
A
avertissement: Evitez d'enlever les sécurités de transport
avant de retirer le renfort de conditionnement.
avertissement: Retirez les boulons de sécurité de
transport avant de faire fonctionner le lave-linge! Sinon, le
produit sera endommagé.
1.Desserrez toutes les vis à l’aide d’une clé adaptée jusqu’à
ce que celles-ci tournent librement (C).
2.Enlevez les vis de sécurité en les dévissant à la main et en
les tournant doucement.
3.Fixez les caches en plastique, fournis dans le sachet
avec le manuel d'utilisation, dans les trous à l’arrière du
panneau. (P)
C
C
2.4 Raccordement de l’arrivée d’eau
C
Conservez les vis de sécurité soigneusement afin de les
réutiliser au cas où vous aurez besoin de transporter le
lave-linge ultérieurement.
Ne déplacez jamais l'appareil sans que les vis de sécurité
réservées au transport ne soient correctement fixées!
C
A
A
La pression d'eau à l’arrivée requise pour faire fonctionner
la machine, doit être comprise entre 1 et 10 bars (0,1 – 1
MPa). (Il est nécessaire de disposer de 10 – 80 litres d’eau
de robinet (grand ouvert) en une minute, pour que votre
machine fonctionne sans problèmes.) Fixez un réducteur
de pression si la pression de l’eau est supérieure.
Si vous souhaitez utiliser votre produit à double arrivée
d'eau comme une unité à arrivée d'eau simple (Lavage
froid), vous devez installer le dispositif d'obturation fourni
dans la vanne d'eau chaude avant d'utiliser le produit.
(Applicable pour les produits fournis avec un jeu de vis
d'obturation.)
avertissement: Les modèles à simple admission d’eau
ne doivent pas être connectés au robinet d'eau chaude.
Ce type de raccord endommagerait le linge ou le produit
passerait en mode de protection et ne fonctionnerait pas.
avertissement: N’utilisez pas de vieux tuyaux d’arrivée
d'eau sur votre produit neuf. Ils pourraient tacher votre
linge.
1.Raccordez les tuyaux spéciaux fournis avec la machine aux
vannes d'arrivée d’eau de la machine. Le tuyau rouge (à
Lave-linge / Manuel d’utilisation
gauche) (max. 90 ºC) est celui d’arrivée d’eau chaude et le
tuyau bleu (à droite) (max. 25 ºC) est celui d’arrivée d’eau
froide.
A
avertissement: Assurez-vous que les raccordements
d’eau froide et d’eau chaude sont effectués correctement
lors de l’installation de votre machine. Sinon, votre linge
pourrait être chaud en fin de lavage et s’user.
2.Serrez tous les écrous des tuyaux à la main. N'utilisez
jamais un outil pour serrer ces écrous.
3.Ouvrez les robinets complètement après avoir raccordé les
tuyaux pour vérifier si de l'eau ne fuit pas par les points
de raccordement. Si vous constatez des fuites, fermez le
robinet et retirez l'écrou. Resserrez l’écrou soigneusement
après avoir vérifié le joint. Pour éviter toute fuite d’eau ou
dégât consécutif, laissez les robinets fermés lorsque la
machine n’est pas utilisée.
2.5 Raccordement du conduit d’évacuation
• L’extrémité du tuyau de vidange doit être directement
raccordée au tuyau d’évacuation des eaux usées ou au
lavabo.
A
l'extrémité du tuyau dans l'eau sale ou de l'insérer dans la
canalisation d'évacuation de plus de 15 cm. Si le tuyau est
trop long, coupez-le.
• L’extrémité du tuyau ne doit être ni coudée, ni piétinée, ni
pliée entre la canalisation et la machine.
• Si la longueur du tuyau est très courte, vous pouvez
y ajouter un tuyau d’extension d'origine. La longueur
du tuyau peut ne pas excéder 3,2 m. Pour éviter tout
dysfonctionnement occasionné par une éventuelle fuite
d’eau, le raccordement entre le tuyau d’extension et le
tuyau de vidange du produit doit être bien inséré à l'aide
d'une bride appropriée, pour empêcher toute sortie et toute
fuite.
2.6 Réglage des pieds
A
avertissement: Afin de s’assurer que votre appareil
fonctionne de façon plus silencieuse et sans vibration, il
doit être à niveau et équilibré sur ses pieds. Equilibrez la
machine en réglant les pieds. Sinon, la machine pourrait
se déplacer et entraîner un certain nombre de problèmes,
donc celui de la vibration.
1.Dévissez manuellement les contre-écrous sur les pieds.
2.Réglez les pieds jusqu'à ce que la machine soit à niveau et
équilibrée.
3.Serrez de nouveau tous les contre-écrous à la main.
avertissement: Votre maison sera inondée si le tuyau
sort de son logement pendant la vidange. De plus, il y
a un risque de brûlure en raison des températures de
lavage élevées ! Pour éviter que de telles situations ne se
produisent et pour que l'arrivée et la vidange d'eau de la
machine se fassent dans de bonnes conditions, serrez
correctement l'extrémité du tuyau de vidange de sorte qu'il
ne sorte pas.
• Le tuyau doit être attaché à une hauteur comprise entre 40
et 100 cm.
• Si le tuyau est élevé après l’avoir posé sur le niveau du sol
ou près de celui-ci (moins de 40 cm au-dessus du sol),
l’évacuation d’eau devient plus difficile et le linge peut se
mouiller considérablement. C'est pourquoi les hauteurs
décrites dans le schéma doivent être respectées.
A
avertissement: N'utilisez aucun outil pour dévisser les
contre-écrous. Sinon, vous pouvez les endommager.
2.7 Branchement électrique
Branchez la machine à une prise équipée d’une mise à la
terre et protégée par un fusible de 16 A. Notre société ne
pourra pas être tenue responsable pour les dommages
qui pourraient survenir si la machine est utilisée sur un
circuit électrique sans mise à la terre conformément à la
réglementation locale.
• Le branchement doit être conforme à la réglementation en
vigueur dans votre pays.
• La prise du câble d’alimentation doit être accessible
facilement après l’installation.
• Pour éviter que l’eau sale ne remplisse le lave-linge à
nouveau et pour faciliter la vidange, évitez de tremper
28 / FR
Lave-linge / Manuel d’utilisation
• Si la valeur de courant du fusible ou du disjoncteur de
votre domicile est inférieure à 16 ampères, demandez à un
électricien qualifié d'installer un fusible de 16 ampères.
• La tension spécifiée dans la section « Caractéristiques
techniques » doit être égale à celle de votre réseau
électrique.
• Ne réalisez pas de branchements utilisant des rallonges
électriques ou des multiprises.
B
avertissement: Les câbles d’alimentation abîmés doivent
être remplacés par le Service agréé.
Transport de l'appareil
1.Débranchez le lave-linge avant de le transporter.
2.Retirez les raccordements de vidange et d'arrivée d'eau.
3.Vidangez toute l'eau qui est restée dans votre machine.
Voir point 5.5
4.Installez les vis de sécurité réservées au transport dans
l'ordre inverse de la procédure de retrait ; voir point 2.3.
C
A
Ne déplacez jamais l'appareil sans que les vis de sécurité
réservées au transport ne soient correctement fixées!
avertissement: Les matériaux d'emballage sont
dangereux pour les enfants. Conservez tous les matériaux
d'emballage dans un endroit sûr, hors de portée des
enfants.
3Préparation
3.1 Trier le linge
• Triez le linge par type de textile, couleur, degré de saleté et
température d’eau autorisée.
• Respectez toujours les conseils figurant sur les étiquettes
de vos vêtements.
3.2 Préparation du linge pour le lavage
• Des articles avec des accastillages comme les soutiensgorge à armature les boucles de ceinture ou les boutons
métalliques endommageront la machine. Vous pouvez
enlever les pièces métalliques ou laver les vêtements en
les introduisant dans un sac à lessive ou une taie d'oreiller.
• Videz les poches de tous les corps étrangers comme les
pièces, les stylos à bille et les trombones. Retournez-les
et brossez. De tels objets peuvent endommager votre
machine ou faire du bruit.
• Mettez les vêtements de petite taille à l'exemple des
chaussettes pour enfants et des bas en nylon dans un sac
à lessive ou une taie d'oreiller.
• Mettez les rideaux dans l'appareil sans les compresser.
Retirez les éléments de fixation des rideaux.
• Fermez les fermetures à glissière, cousez les boutons
desserrés, puis raccommodez les aubes et les déchirures.
• Ne lavez les produits étiquetés « lavables en machine » ou
« lavables à la main » qu’avec un programme adapté.
• Ne lavez pas les couleurs et le blanc ensemble. Le linge
en coton neuf de couleur foncée peut déteindre fortement.
Lavez-le séparément.
• Les taches difficiles doivent être traitées correctement avant tout lavage. En cas d’incertitude, consultez un
nettoyeur à sec.
• N’utilisez que les changeurs de couleur/teinture et les
détartrants adaptés au lave-linge. Respectez toujours les
conseils figurant sur l’emballage.
• Lavez les pantalons et le linge délicat à l’envers.
29 / FR
• Mettez les articles de linge en laine Angora dans le
compartiment congélateur pendant quelques heures avant
tout lavage. Cette précaution réduira le boulochage.
• Les linges intensément tachetés par des saletés comme
de la farine, de la poussière de chaux, de la poudre de lait,
etc. doivent être secoués avant d'être introduits dans la
machine. Avec le temps, de telles poussières et poudres
peuvent se former sur les surfaces internes de la machine
et occasionner des dégâts matériels.
3.3 À faire pour économiser de l'énergie
Les informations ci-après vous aideront à utiliser le produit de
manière écologique et éconergétique.
• Utilisez le produit en tenant compte de la capacité la
plus élevée autorisée par le programme que vous avez
sélectionné, mais évitez de surcharger la machine; voir la
section "Tableau des programmes et de consommation".
• Respectez toujours les conseils figurant sur l’emballage de
vos produits de lavage.
• Lavez le linge peu sale à basse température.
• Utilisez des programmes plus rapides pour de petites
quantités de linge ou pour du linge peu sale.
• N'utilisez pas le prélavage et des températures élevées
pour le linge qui n'est pas très sale.
• Si vous prévoyez de sécher votre linge dans un sèchelinge, sélectionnez la vitesse d'essorage recommandée la
plus élevée pendant le processus de lavage.
• N'utilisez pas plus de lessive que la quantité recommandée
sur l'emballage de la lessive.
3.4 Première utilisation
Avant de commencer à utiliser votre machine, assurez-vous
que toutes les préparations ont été effectuées conformément
aux consignes indiquées dans les sections «Consignes
importantes de sécurité» et «Installation».
Pour préparer la machine au lavage du linge, effectuez
la première opération dans le programme Nettoyage du
tambour. Si votre lave-linge n’est pas doté du programme
Nettoyage du tambour, procédez à la Première utilisation
conformément aux méthodes décrites dans la section « 5.2
Nettoyage de la Porte de chargement et tambour » du manuel
d’utilisation.
C
C
Utilisez un anti-détartrant adapté aux lave-linge.
Il pourrait rester de l’eau dans votre machine suite aux
processus d’assurance qualité menés au cours de la
production. Ceci n’affecte pas votre machine.
3.5 Capacité de charge appropriée
La charge maximale dépend du type de linge, du degré de
saleté et du programme de lavage que vous souhaitez utiliser.
La machine ajuste automatiquement la quantité d’eau selon le
poids du linge qui s’y trouve.
Lave-linge / Manuel d’utilisation
A
avertissement: Veuillez suivre les informations contenues
dans le « Tableau des programmes et de consommation ».
Lorsque la machine est surchargée, ses performances
de lavage chutent. En outre, des bruits et des vibrations
peuvent survenir.
Type de linge
Peignoir
Serviette de table
Housse de couette
Drap de lit
Taie d'oreiller
Nappe
Serviette de toilette
Essuie-mains
Robe de soirée
Sous-vêtement
Bleus de travail
Chemise Homme
Pyjama Homme
Chemisier
Poids (g.)
1200
100
700
500
200
250
200
100
200
100
600
200
500
100
3.6 Charger le linge
1.Ouvrez la porte de chargement.
2.Placez les articles de linge dans la machine sans les
tasser.
3.Poussez la porte de chargement pour la fermer jusqu’à ce
que vous entendiez un bruit de verrouillage. Veillez à ce
qu’aucun article ne soit coincé dans la porte.
C
A
La porte de chargement est verrouillée pendant le
fonctionnement d'un programme. La porte ne peut être
ouverte que quelque temps après la fin du programme.
avertissement: Si le linge est mal disposé dans la machine,
celle-ci peut émettre des bruits et vibrer.
3.7 Utilisation de lessive et d'adoucissant
C
Avant d'utiliser de la lessive, de l'adoucissant, de l'amidon,
du colorant, de la javel ou du détartrant, lisez attentivement
les instructions du fabricant portées sur l’emballage de
la lessive et respectez les recommandations de dosage.
Utilisez le gobelet gradué, le cas échéant.
Tiroir à produits
Le tiroir à produits comprend trois compartiments:
– (1) pour prélavage
- (2) pour lavage principal
– (3) pour adoucissant
– (*) en plus, il y a un siphon dans le compartiment destiné à
l'assouplissant.
2 3
30 / FR
1
Lessive, adoucissant et autres agents nettoyants
• Ajoutez la lessive et l’adoucissant avant de mettre le
programme de lavage en marche.
• Ne laissez jamais le tiroir à produits ouvert pendant que le
programme de lavage est en cours d’exécution !
• Lorsque vous utilisez un programme sans prélavage,
aucune lessive ne doit être mise dans le bac de prélavage
(compartiment n° "1").
• Dans un programme avec prélavage, aucun détergent
liquide ne doit être mis dans le bac de prélavage
(compartiment n° "1").
• N'utilisez pas de programme avec prélavage si vous utilisez
un sachet de lessive ou une boule de diffusion de lessive.
Vous pouvez placer ces éléments directement dans le linge
contenu dans votre machine.
• Si vous utilisez une lessive liquide, pensez à mettre le
réservoir de lessive liquide dans le compartiment de lavage
principal (compartiment n° "2").
Choix du type de lessive
Le type de lessive à utiliser dépend du type et de la couleur
du tissu.
• Utilisez des lessives différentes pour le linge coloré et le
linge blanc.
• Pour vos vêtements délicats, utilisez uniquement les
lessives spéciales (lessive liquide, shampoing à laine, etc.).
• Pour le lavage du linge et de la couette de couleur foncée,
il est recommandé d'utiliser une lessive liquide.
• Lavez les lainages avec une lessive spéciale adaptée.
A
A
avertissement: N'utilisez que des lessives destinées
spécialement aux lave-linges.
avertissement: L'utilisation de savon en poudre n'est pas
recommandée.
Dosage de la quantité de lessive
Le dosage de la lessive à utiliser dépend de la quantité du
linge, du degré de saleté et de la dureté de l’eau.
• Ne pas utiliser des dosages dépassant les quantités
recommandées sur l’emballage de la lessive afin d’éviter
les problèmes liés à un excès de mousse, à un mauvais
rinçage, aux économies financières et, en fin de compte, à
la protection de l’environnement.
• Utilisez des doses de lessive plus petites que celles
recommandées pour de petites quantités de linge ou pour
du linge peu sale.
Utilisation d'adoucissant
Mettez l'adoucissant dans son compartiment qui se trouve à
l’intérieur du tiroir à produits
• Ne dépassez jamais le repère de niveau (> max <) dans le
compartiment destiné à l'assouplissant.
• Si l’adoucissant a perdu de sa fluidité, diluez-le avec de
l'eau avant de le mettre dans le tiroir à produits.
Utilisation de lessive liquide
Si le produit contient un réservoir pour lessive liquide:
• Pensez à introduire celui-ci dans le compartiment n° "2".
• Si la lessive liquide a perdu de sa fluidité, diluez-la avec de
l'eau avant de la mettre dans le réservoir pour détergent
liquide.
Lave-linge / Manuel d’utilisation
Si le produit ne contient pas de réservoir pour lessive
liquide:
• Evitez d'utiliser la lessive liquide pour le prélavage dans un
programme avec prélavage.
• La lessive liquide tache vos vêtements lorsqu'il est utilisé
avec la fonction Départ différé. Si vous comptez utiliser la
fonction Départ différé, n'utilisez pas de lessive liquide.
Utilisation du gel et de la lessive sous forme de
pastilles
Respectez les instructions suivantes lorsque vous utilisez
des gels et autres compositions détergentes sous forme de
pastilles.
• Si l'aspect de la lessive en gel est fluide et votre machine
ne contient aucun réservoir pour lessive liquide spéciale,
versez la lessive en gel dans le compartiment à produits de
lavage principal pendant la première admission d'eau. Si
votre machine est dotée d'un réservoir pour lessive liquide,
versez-y la lessive avant de démarrer le programme.
• Si l'aspect de la lessive en gel n'est pas fluide ou sous
forme de capsule liquide, versez-la directement dans le
tambour avant de procéder au lavage.
• Mettez les pastilles de lessive dans le compartiment
principal (compartiment no. "2") ou directement dans le
tambour avant de procéder au lavage.
C
C
• L'eau de javel oxygénée peut être utilisée en association
avec la lessive; cependant, si sa consistance n'est pas la
même que celle de la lessive, versez d'abord la lessive
dans le compartiment n° "2" dans le tiroir à produits et
patientez jusqu'à ce que la lessive coule pendant l'arrivée
d'eau dans la machine. Ajoutez le produit à blanchir dans
le même compartiment pendant que l'arrivée de l'eau dans
la machine se poursuit.
Utilisation de détartrant
• Quand cela est nécessaire, utilisez les détartrants adaptés,
mis au point spécialement pour les lave-linge. Les lessives sous forme de pastilles peuvent laisser
des résidus dans le compartiment à lessive. En pareille
situation, mettez la lessive sous forme de pastilles au cœur
du linge et fermez la partie inférieure du tambour.
Utilisez la lessive sous forme de pastilles ou de gel sans
sélectionner la fonction prélavage.
Utilisation de l’amidon
• Ajoutez l’amidon liquide, l’amidon en poudre, ou le colorant
dans le compartiment de l’adoucissant.
• Evitez d'utiliser à la fois l'assouplissant et l'amidon dans un
cycle de lavage.
• Nettoyez l'intérieur de la machine à l'aide d'un chiffon
propre et humide après avoir utilisé l'amidon.
Utilisation des produits à blanchir
• Sélectionnez un programme avec prélavage et ajoutez
le produit à blanchir au début du prélavage. Ne mettez
pas de lessive dans le compartiment de prélavage. Vous
pouvez aussi sélectionner un programme avec rinçage
supplémentaire et ajoutez le produit à blanchir pendant
l'utilisation de l'eau en provenance du compartiment à
lessive au cours de la première phase de rinçage.
• Evitez d'utiliser un produit à blanchir et une lessive en les
mélangeant.
• Utilisez juste une petite quantité (environ 50 ml) de produit
à blanchir et rincez parfaitement les vêtements pour
éviter qu'ils n'irritent la peau. Evitez de verser le produit à
blanchir sur les vêtements et de l'utiliser avec des linges
de couleur.
• Pendant l'utilisation de l'eau de javel oxygénée,
sélectionnez un programme à basse température.
31 / FR
Lave-linge / Manuel d’utilisation
3.8 Astuces pour un lavage efficace
Degré de saleté
Vêtements
Couleurs
(Températures recommandées
en fonction du degré de saleté:
40-90ºC)
(Températures recommandées
en fonction du degré de
saleté: froid-40ºC)
(Températures
recommandées en
fonction du degré de
saleté: froid-40ºC)
(Températures
recommandées en
fonction du degré de
saleté: froid-30ºC)
Les lessives en poudre et
liquides recommandées
pour les couleurs peuvent
être utilisées aux dosages
conseillés pour les vêtements
très sales. Il est recommandé
d'utiliser des lessives en
poudre pour nettoyer les
taches de glaise et de terre et
les taches qui sont sensibles
aux produits à blanchir. Utilisez
des lessives sans produit à
blanchir.
Les lessives liquides
recommandées pour
les couleurs et les
couleurs foncées
peuvent être utilisées
aux dosages conseillés
pour les vêtements
très sales.
Utilisez de préférence
des lessives liquides
conçues pour des
vêtements délicats.
Les vêtements en
laine et en soie
doivent être lavés avec
des lessives spéciales
laine.
Les lessives en poudre et
liquides recommandées
pour les couleurs peuvent
être utilisées aux dosages
conseillés pour les vêtements
normalement sales. Utilisez
des lessives sans produit à
blanchir.
Les lessives liquides
recommandées pour
les couleurs et les
couleurs foncées
peuvent être utilisées
aux dosages conseillés
pour les vêtements
normalement sales.
Utilisez de préférence
des lessives liquides
conçues pour des
vêtements délicats.
Les vêtements en
laine et en soie
doivent être lavés avec
des lessives spéciales
laine.
Les lessives liquides
recommandées pour
les couleurs et les
couleurs foncées
peuvent être utilisées
aux dosages conseillés
pour les vêtements
peu sales.
Utilisez de préférence
des lessives liquides
conçues pour des
vêtements délicats.
Les vêtements en
laine et en soie
doivent être lavés avec
des lessives spéciales
laine.
Il peut être nécessaire de
pré-traiter les taches ou
d'effectuer un prélavage. Les
lessives en poudre et liquides
Très sale
recommandées pour le blanc
peuvent être utilisées aux
(taches difficiles, par dosages conseillés pour les
exemple d'herbe, de vêtements très sales. Il est
recommandé d'utiliser des
café, de fruit et de
lessives en poudre pour nettoyer
sang.)
les taches de glaise et de terre
et les taches qui sont sensibles
aux produits à blanchir.
Normalement sale
Les lessives en poudre et
liquides recommandées pour
(Par exemple, taches le blanc peuvent être utilisées
causées par la
aux dosages conseillés pour les
transpiration sur les vêtements normalement sales.
cols et manchettes)
Peu sale
(Pas de tache
visible.)
32 / FR
Les lessives en poudre et
Les lessives en poudre et
liquides recommandées
liquides recommandées pour
pour les couleurs peuvent
le blanc peuvent être utilisées
être utilisées aux dosages
aux dosages conseillés pour les conseillés pour les vêtements
vêtements peu sales.
peu sales. Utilisez des lessives
sans produit à blanchir.
Couleurs foncées
Délicats/Laine/
Soies
Couleurs claires et blanc
Lave-linge / Manuel d’utilisation
4 Fonctionnement de l’appareil
4.1 Bandeau de commande
1
2
3
10
9
8
4
5
7
6
1 - Sélecteur de programmes
2 - Bouton de réglage de la température
3 - Affichage
4 - Bouton de Réglage du degré de saleté
5 - Bouton Départ / Pause
6 - Bouton « Marche/Arrêt »
7 - Bouton de Réglage de l’heure de fin
8 - Bouton Programme favori
9 – Touches des fonctions optionnelles
10 - Bouton de réglage de la vitesse d’essorage
4.2 Symboles d'affichage
4.3 Préparation de la machine
a
b
c
1.Veillez à ce que les tuyaux soient bien connectés.
2.Branchez votre machine.
3.Ouvrez le robinet complètement.
4.Introduisez le linge dans la machine.
5.Ajoutez la lessive et l’adoucissant.
4.4 Sélection de programmes
1.Sélectionnez le programme approprié pour le type, la
quantité et le degré de saleté de votre linge à partir du
"Tableau des programmes et de consommation" et du
tableau de températures ci-après.
d
a. -
b -
c -
d -
e -
f -
g -
e
f
g
h
i
j
Indicateur de température
Ligne d'information
Indicateur de degré de saleté
Indicateur de vitesse d'essorage
Indicateur du bac de détergent de lavage principal
Indicateur du bac de détergent de prélavage
Indicateur de charge (affiche le degré de charge
recommandé)
h - Indicateur des fonctions optionnelles
i - Indicateur de l'heure de fin
j - Indicateur de temps
33 / FR
90˚C
60˚C
40˚C30˚CFroid
Linges en coton et en lin blanc très sales. (Housses
pour tables de salon, nappes, serviettes, draps de
lit, etc.)
Linge ou vêtements synthétiques ou en coton de
couleur inaltérable, normalement sales (chemises,
chemises de nuit, pyjamas, etc.) et linge blanc
légèrement sale (sous-vêtements, etc.)
Linge mélangé comprenant les textiles délicats
(rideaux voiles, etc.), les synthétiques et les lainages.
2.Sélectionnez le programme désiré à l'aide du bouton de
Sélection de programmes.
Lave-linge / Manuel d’utilisation
C
C
C
C
4.5 Programmes principaux
Les programmes sont limités à la vitesse de rotation
maximale adaptée au type spécifique de vêtements.
Lors de la sélection d'un programme, prenez toujours en
compte le type de tissu, la couleur, le degré de saleté et la
température d’eau autorisée.
Sélectionnez en permanence la température nécessaire
la plus basse. Une température plus élevée est synonyme
de consommation d’énergie plus importante.
• Laine
Utilisez ce programme pour laver votre linge en laine.
Sélectionnez la température appropriée en respectant les
étiquettes de vos vêtements. Pour les lainages, utilisez des
lessives appropriées.
Le programme de lainages de cette machine est
approuvé par « The Woolmark Company » pour le
nettoyage des produits Woolmark lavables en machine,
à condition que les produits soient lavés conformément
aux instructions indiquées sur l'étiquette du produit et aux
consignes fournies par le fabricant de cette machine.
Pour plus de détails concernant le programme, consultez
le « Tableau des programmes et de consommation »
En fonction du type de tissu, utilisez les programmes
principaux suivants.
• Coton
Utilisez ce programme pour vos linges en coton (tels que
draps de lit, édredons et jeux de taies d'oreiller, serviettes,
sous-vêtements, etc.) Votre linge sera nettoyé avec des
mouvements de lavage vigoureux au cours d’un cycle de
lavage plus long.
• Synthétique
Utilisez ce programme pour laver vos linges synthétiques
(chemises, blouses, vêtements mixtes synthétiques/cotons,
etc.). Ce programme est caractérisé par un lavage doux et un
cycle de lavage plus court comparé au programme « Coton ».
Pour les rideaux et les tulles, utilisez le programme
« Synthétique 40˚C » avec les fonctions "Prélavage" et
"Anti-froissage" sélectionnées. Lavez les voiles/tulles
en introduisant une petite quantité de détergent dans le
compartiment de lavage principal car la texture maillée de
ces linges favorise une production excessive de mousse. Ne
mettez pas de lessive dans le compartiment de prélavage.
• Auto Program
Utilisez ce programme pour laver vos vêtements en coton,
synthétique ou mélangés (coton+synthétique) lavables
fréquemment. Le programme détecte le type et la quantité de
linge pour ajuster automatiquement la consommation d'eau et
la durée du programme.
A
avertissement: Ne lavez pas vos laines et vêtements
délicats dans ce programme.
Si la température affichée n'est pas conforme aux
instructions de lavage du vêtement, sélectionnez la
température conformément aux instructions de lavage
pour le vêtement.
La température maximale de lavage dans le programme
automatique en fonction du degré de saleté et du type de
linge est 60 ºC. La performance de lavage peut ne pas
être au niveau désiré pour des blancs très sales et des
taches résistantes (cols, chaussettes, trace de transpiration,
etc.). Dans ce cas, il est recommandé de sélectionner le
programme Coton avec prélavage et de régler la température
à 50-60°C.
De nombreux types de vêtements sont détectés correctement
et lavés en toute sécurité par le programme automatique.
Les vêtements adaptés et les réglages du programme automatique appropriés pour les laver sont indiqués dans le tableau
ci-dessous.
Type de linge
Linge de maison (couette, drap, taie d'oreiller, dessus de
lit, serviette de douche, peignoir, nappe, essuie-main,
serviette, housse de canapé, serviette de plage, etc.).
Sous-vêtements (maillots de corps, culottes/slips, boxers,
etc.), chaussettes, pyjamas
Matière du linge
Niveaux de
température réglables
Quantité max. de
linge
Coton, lycra
Froid - 60 ºC
Pleine capacité
Coton, lycra
Froid - 60 ºC
Pleine capacité
Coton, polyester, lin
Froid - 60 ºC
1/2 capacité
Coton, polyamide (nylon),
polyester, lycra
Coton, polyamide (nylon),
polyester, microfibre, lycra
Froid - 40 ºC
1/2 capacité
Froid - 40 ºC
1/2 capacité
Jeans (pantalons, vestes, gilets, etc.)
Coton, lycra
Froid - 40 ºC
1/2 capacité
Vêtements en velours et en toile (pantalon, chemise, etc.)
Coton, lycra
Froid - 40 ºC
1/2 capacité
Coton, polyester,
polyamide (nylon)
Froid - 40 ºC
1/2 capacité
Chemises
Vêtements en tricot* (T-shirt, body, robe, lingerie, collants)
Sport (Sweatshirt, survêtement, shorts, etc.)
Vêtements de couleur foncée
*Les vêtements en tricot peuvent facilement rétrécir, se détendre, se déformer ou boulocher en raison de leur tissu élastique.
Les déformations des tissus en tricot sont liées à la qualité du vêtement et ne proviennent pas des programmes de lavage
(programme automatique ou autres programmes de lavage). Utilisez le programme de lavage « Sport » pour les vêtements en
tricot.
34 / FR
Lave-linge / Manuel d’utilisation
Le tableau suivant présente les types de linge à laver en douceur et certains programmes de lavage adaptés pour des
vêtements spéciaux.
Type de linge spécial
Chemisier, robe, jupe, foulard
Maille, robe
Pullover, cardigan, gilet, écharpe, béret, chaussettes, etc.
Chemisier, robe, écharpe, foulard
Lingerie en satin, en dentelle, soutien-gorge
Pantalon en toile, jupe, robe
Vêtement de sport spécifique (vêtements imperméables et
coupe-vent)
Rideau en tulle
Couette en fibre
Matière du linge
Viscose, modal, rayon, tencel,
lyocell, angora
Laine, acrylique
Laine, acrylique, cachemire
Soie, cachemire
Soie, polyester, polyamide
Polyester
Vêtements très sales (tabliers, vêtements d'enfant)
Vêtements de bébé
4.6 Programmes supplémentaires
Il existe des programmes supplémentaires pour des cas
spéciaux.
• Coton Eco
Utilisez ce programme pour laver votre linge en coton et en
laine peu sale et durable. Bien qu'il dure plus longtemps que
tous les autres programmes, il permet de grosses économies
d'énergie et d'eau. La température de l'eau réelle peut être
différente de la température de lavage spécifiée. Lorsque vous
chargez une quantité moindre (environ ½ capacité ou moins)
de linge dans la machine, la durée du programme peut être
raccourcie automatiquement durant les phases ultérieures.
Dans ce cas, la consommation d'énergie et d'eau diminuera
afin de permettre un lavage plus économique. Ce programme
est disponible sur les modèles dotés d'un affichage du temps
restant.
• BabyProtect +
Utilisez ce programme pour tout linge nécessitant un lavage
anti-allergique et hygiénique à haute température avec cycle
de lavage long et intense.
Le programme Babyprotect+ 60°C a été testé et approuvé
par la « British Allergy Foundation » (Allergy UK) au RoyaumeUni.
• Lavage à la main
Utilisez ce programme pour laver vos vêtements en laine/
délicats portant les étiquettes « non lavable en machine » et
pour lesquels un lavage à la main est conseillé. Cela permet
de laver le linge avec des mouvements très délicats, sans
endommager vos vêtements.
• Express
Utilisez ce programme pour laver rapidement votre linge en
coton peu sale.
• Express 14
Utilisez ce programme pour laver rapidement votre linge en
coton peu sale.
• Textiles Foncés
Utilisez ce programme pour laver vos linges de couleur
foncée, ou le linge dont vous souhaitez préserver la couleur.
Le lavage se fait avec un petit mouvement mécanique et à
faibles températures. Il est recommandé d'utiliser une lessive
liquide ou un shampoing à laine pour le linge de couleur
foncée.
35 / FR
Programme de lavage
recommandé
Lavage à la main
Laine
Laine
Lingerie
Lingerie
Lavage à la main
Polyester, polyamide
Sport
Polyester, polyamide
Fibre
Rideaux
Draps
Hygiène + Prélavage (avec sélection haute
température)
Hygiène
Coton, polyester
Coton
• Chemises
Utilisez ce programme pour laver dans le même compartiment
des chemises en coton, fibres synthétiques et tissus
mélangés.
• Rideaux
Utilisez ce programme pour laver vos tulles et rideaux. Grâce
au profil d’essorage spécial du programme, les tulles et les
rideaux se froissent moins.
C
C
Lavez les voiles/tulles en introduisant une petite
quantité de détergent dans le compartiment de lavage
principal car la texture maillée de ces linges favorise une
production excessive de mousse. Lavez les voiles/tulles
en introduisant une petite quantité de lessive dans le
compartiment de lavage principal.Car la texture maillée
de ces linges favorise une production excessive de
mousse. Ne mettez pas de lessive dans le compartiment
de prélavage.
Dans ce programme, il est conseillé d'utiliser les lessives
recommandées pour les rideaux.Dans ce programme, il
est conseillé d'utiliser les lessives recommandées pour
les rideaux.
• Couette (Draps)
Utilisez ce programme pour laver vos couettes en fibre portant
l'étiquette "Lavable en machine". Assurez-vous d'avoir
chargé l'édredon correctement afin de ne pas endommager
la machine et le linge. Enlevez la housse de couette avant de
charger l'édredon dans la machine. Pliez l'édredon en deux
et chargez-le dans la machine. Chargez l'édredon dans la
machine en vous assurant de l'avoir installé de sorte qu'il ne
soit pas en contact avec le soufflet.
Lave-linge / Manuel d’utilisation
Finalement, le symbole “-” indiquant l'option de lavage à froid
apparaît à l'écran. « Lavage à froid » apparaît à l'écran.
Lavage froid
C
C
A
Evitez de charger plus d'un double édredon en fibre (200
x 200 cm).
avertissement: En dehors des couettes, évitez de
laver du linge du type tapis, moquettes, etc. dans
votre machine. Si vous le faites, vous courez le risque
d'endommager le lave-linge de façon permanente.
4.7 Programmes spéciaux
Pour les applications spécifiques, vous pouvez sélectionner
l’un des programmes suivants.
• Rinçage
Utilisez ce programme lorsque vous voulez effectuer un
rinçage ou un amidonnage séparément.
• Essorage + Vidange
Utilisez ce programme pour vidanger l'eau de la machine.
4.8 Sélection de températures
Chaque fois qu’un nouveau programme est sélectionné, la
température recommandée pour ledit programme apparaît sur
l’indicateur de température. Il est possible que la température
recommandée ne soit pas la température maximale pouvant
être sélectionnée pour le programme en cours.
En fonction de la température sélectionnée, « Moins
efficace », « Efficace » ou « Plus efficace » s'affiche.
Appuyez à nouveau sur le bouton de réglage de la
température pour réduire la température. La température
réduira par incréments de 10 °C.
36 / FR
Non réglable
Evitez de laver vos couettes, oreillers, et autre linge en
coton dans la machine.
• Vapeur
Utilisez ce programme pour éliminer des odeurs sur un linge
porté une seule fois et ne présentant ni tache, ni saleté.
Vous pouvez également utiliser ce programme pour humidifier
les chemises froissées et effacer les plis.
C
C
Le cadre de l'indicateur de température est désactivé
pour les programmes ne permettant pas de réglage de
température. Lorsque vous appuyez sur le bouton de
réglage de la température, « Non réglable » s'affiche.
Le bouton de réglage de la température permet
uniquement de réduire la température.
Vous pouvez également modifier la température après le
début du lavage. Si le cadre de l'indicateur de température
est allumé après le début du cycle de lavage, vous pouvez
sélectionner la température souhaitée. Lorsque le cycle de
lavage atteint un point où il vous est impossible de modifier
la température, le cadre de l'indicateur de température se
désactive.
C
Si vous faites défiler l'option Lavage froid et appuyez à
nouveau sur le bouton de réglage de la température, la
température maximale recommandée pour le programme
sélectionné s'affiche à l'écran. Appuyez à nouveau sur
le bouton de réglage de la température pour réduire la
température.
4.9 Sélection de la vitesse d'essorage
Chaque fois qu’un nouveau programme est sélectionné, la
vitesse d’essorage recommandée du programme sélectionné
s'affiche sur le voyant de vitesse d’essorage.
C
Il est possible que la vitesse d'essorage recommandée
ne soit pas la vitesse d'essorage maximale pouvant être
sélectionnée pour le programme en cours.
Appuyez à nouveau sur le bouton de réglage de la vitesse
d'essorage pour modifier la vitesse d'essorage. La vitesse
d'essorage décroît graduellement.
Ensuite, en fonction du modèle du produit, "les options "Rinç
attente" et "Sans essorage" s'affichent.
C
Le bouton de réglage de la vitesse d'essorage permet
uniquement de réduire la vitesse d'essorage.
Lave-linge / Manuel d’utilisation
C
L'option Rinçage d'attente est indiquée par le symbole
“ı_ı” et l'option "Sans essorage" est indiquée par le
symbole “_”.
Si vous ne voulez pas décharger votre linge dès la fin du
programme, vous pouvez utiliser la fonction Rinçage
d’attente afin d’empêcher à vos vêtements de se froisser s'il
n'y a pas d'eau dans la machine.
Cette fonction permet de conserver votre linge dans l’eau de
rinçage final.
Rinçag atente
C
Si l'utilisateur essaie de sélectionner le degré de
saleté alors que cette option n'est pas adaptée pour le
programme sélectionné, « Non réglable » s'affiche.
Si vous voulez essorez votre linge après la fonction Rinçage
d’attente :
- Réglez la vitesse d'essorage.
- Appuyez sur le bouton Départ/Pause/Annulation. Le
programme reprend. La machine évacue l'eau et essore le
linge.
Si vous voulez évacuer l'eau à la fin du programme sans
essorage, utilisez la fonction Sans essorage.
Sans essorage
C
Le cadre de l'indicateur de vitesse d'essorage est
désactivé pour les programmes ne permettant pas
de réglage de la vitesse d'essorage. Lorsque vous
appuyez sur le bouton de réglage de la vitesse
d'essorage, « Non réglable » s'affiche.
Vous pouvez également modifier la vitesse d'essorage après
le début du lavage. Si le cadre de l'indicateur de vitesse
d'essorage est allumé après le début du cycle de lavage, vous
pouvez sélectionner la vitesse d'essorage souhaitée. Lorsque
le cycle de lavage atteint un point où il vous est impossible
de modifier la vitesse d'essorage, le cadre de l'indicateur de
vitesse d'essorage se désactive.
4.10 Sélection du degré de saleté.
Chaque fois qu’un nouveau programme est sélectionné, le
degré de saleté recommandé pour ce programme apparaît
sur l’indicateur de degré de saleté. Pour modifier le degré
de saleté, appuyez sur le bouton de réglage du degré de
saleté.
C
Le bouton de réglage du degré de saleté permet
uniquement de réduire le degré de saleté.
Une seule ligne renvoie à « peu sale », deux lignes à
« moyennement sale » et trois lignes à « très sale ».
37 / FR
Lave-linge / Manuel d’utilisation
4.11 Tableau des programmes et de consommation
FR
Fonction optionnelle
****
49
****
0.63
1600
1600
Coton Eco
60**
4
42
0.56
1600
Coton Eco
Coton
Coton
Coton
Synthétique
Synthétique
Chemises
40**
90
60
40
60
40
60
4
8
8
8
4
4
4
42
70
70
70
65
65
85
0.56
2.03
1.33
0.93
1.13
0.90
1.29
1600
1600
1600
1600
1000
1000
800
Repassage Facile
Vitesse Max.***
8
8
Rinçage Plus
Consommation d’énergie (kWh)
40
60**
Mode Nuit
Consommation d’eau (l)
Auto Program
Coton Eco
Programme (°C)
Prélavage
Charge maximale (kg)
7
•
•
•
•
Gamme de température
sélectionnable °C
Froid-60
Froid-60
Froid-60
•
•
•
•
•
•
Froid-60
Froid-90
Froid-90
Froid-90
Froid-60
Froid-60
Froid-60
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
*
•
•
Froid-40
•
Froid-30
Laine
40
2
45
0.35
1000
Lavage à la main
30
1.5
40
0.22
1000
Express 14
30
2
34
0.81
1400
•
•
Froid-30
Express
90
8
62
2.04
1400
•
•
Froid-90
Express
60
8
64
1.04
1400
•
•
Froid-90
Express
30
8
57
0.16
1400
•
•
Froid-90
BabyProtect+
90
8
100
2.50
1600
Couette
40
-
67
0.82
1000
Vapeur
Textiles Foncés
Rideaux
40
30
1
4
2
1
80
67.77
0.17
0.90
0.48
1000
800
•
*
*
30 - 90
•
•
Froid-60
•
*
*
Froid-40
Froid-40
•
*
• : Sélection possible.
* : Automatiquement sélectionné, non annulable.
** : Programme du label énergétique (EN 60456 Ed.3)
***: Si la vitesse d'essorage maximale de votre appareil est inférieure, seule la vitesse d’essorage maximale sera disponible.
****: Le programme détecte le type et la quantité de linge pour ajuster automatiquement la consommation d'eau et d'énergie et la durée du
programme.
- : Voir la description du programme pour la charge maximale à ne pas excéder.
C
C
C
38 / FR
** « Les cycles Coton eco 40°C et Coton eco 60°C sont les cycles standard. » Ces cycles sont connus sous les noms de « Cycle
Coton 40°C standard » et « Cycle Coton 60°C standard » et visibles à travers les symboles qui se trouvent sur le
panneau.
Les fonctions optionnelles contenues dans le tableau peuvent varier en fonction du modèle de votre machine.
La consommation d'eau et d'énergie peut varier suivant les fluctuations de la pression, de la dureté et de la température de
l'eau, de la température ambiante, du type et de la quantité de linge, de la sélection des fonctions optionnelles et de la vitesse
d'essorage, ainsi que des variations de la tension électrique.
Le temps de lavage du programme que vous avez sélectionné s'affiche à l'écran de la machine. Il est tout à fait normal qu'il existe
de petites différences entre le temps indiqué à l'écran et le temps de lavage réel.
Lave-linge / Manuel d’utilisation
4.12 Sélection des fonctions optionnelles
Sélectionnez les fonctions optionnelles souhaitées avant de
lancer le programme. Lorsqu'un programme est sélectionné,
les cadres des symboles des fonctions optionnelles
compatibles avec le programme s'allument. Lorsque vous
sélectionnez une fonction optionnelle, la surface interne du
symbole de la fonction optionnelle s'allume aussi et le nom de
la fonction sélectionnée s'affiche pendant 3 secondes.
Prélavage
C
Le cadre du symbole de la fonction optionnelle qui
n'est pas compatible avec le programme en cours ne
s'allume pas. Lorsque vous appuyez sur la touche de ces
fonctions optionnelles, « Non réglable » s'affiche pendant
3 secondes.
Non réglable
De même, les cadres des fonctions optionnelles adaptées
pour le programme en cours après le début du lavage restent
allumés. Vous pouvez sélectionner ou annuler les fonctions
optionnelles dont les cadres sont allumés. Lorsque le cycle
de lavage atteint un point où il vous est impossible de
sélectionner la fonction optionnelle, le cadre de l'indicateur de
température se désactive.
C
C
C
Certaines fonctions ne peuvent pas être sélectionnées
ensemble. Si une deuxième fonction optionnelle en conflit
avec la première est sélectionnée avant le démarrage
de la machine, la fonction sélectionnée en premier sera
annulée et celle sélectionnée en deuxième lieu restera
active. Par exemple, si vous voulez sélectionner la
fonction Lavage rapide après avoir sélectionné la fonction
Prélavage, la fonction Prélavage sera annulée et la
fonction Lavage rapide restera active.
Une fonction optionnelle qui n’est pas compatible avec le
programme ne peut pas être sélectionnée. (Voir "Tableau
des programmes et de consommation")
Certains programmes disposent de fonctions optionnelles
devant être exécutées simultanément. Ces fonctions ne
peuvent pas être annulées. Seule la surface interne de la
fonction optionnelle sera allumée, pas le cadre.
• Prélavage
A Un prélavage n’est utile que si le linge est très sale. La non
utilisation du prélavage économisera de l'énergie, de l'eau, de
la lessive et du temps.
• Rinçage Plus
Cette fonction permet à votre machine de faire un autre
rinçage en plus de celui qui a déjà été effectué après
le lavage principal. Ainsi, le risque d’irritation des peaux
sensibles (comme celles des bébés, des peaux allergiques,
etc.) due au résidu de produit de lavage sur les vêtements est
diminué.
• Repassage Facile
Cette fonction froisse moins les vêtements pendant leur
lavage. Avec cette fonction, le mouvement du tambour est
réduit et la vitesse d’essorage est limitée pour éviter le
froissage. Par ailleurs, le lavage est effectué avec un niveau
d’eau plus élevé.
• Mode Nuit
Utilisez ce programme pour laver les cotons en consommant
moins d’énergie et silencieusement. Les étapes d’essorage
sont supprimées pour un lavage en silence et le cycle
s’achève par l’étape Arrêt cuve pleine. Après l’achèvement du
programme, activez le cycle d’essorage pour essorer le linge.
4.13 Recommandations relatives à
la quantité de linge et de lessive
Le poids du linge chargé est mesuré lorsque la porte de
chargement est ouverte et que l'indicateur de charge indique
la quantité.
En fonction de la quantité de linge chargée, « Moins
efficace », « Efficace » ou « Plus efficace » s'affiche.
Ces informations disparaissent lorsque la porte de
chargement est fermée.
L'indicateur de lessive indique le niveau de lessive
recommandé en fonction du programme sélectionné, du
degré de saleté et de la quantité de linge chargée.
Une ligne correspond à une mesure complète du gobelet
gradué pour lessive en poudre fourni avec la machine.
Si vous utilisez de la lessive liquide, respectez les quantités
recommandées par le fabricant de la lessive en fonction du
degré de saleté.
C
La quantité de lessive recommandée ne s'affiche pas
après le lancement du programme.
Affichage du temps
Le temps restant avant la fin du programme lorsque celui-ci
est en cours s'affiche suivant le format Heure-minutes ciaprès “01:30”.
39 / FR
Lave-linge / Manuel d’utilisation
C
La durée du programme peut varier suivant les valeurs
présentées dans le "Tableau des programmes et de
consommation" en fonction de la pression de l'eau, de la
dureté et de la température de l'eau, de la température
ambiante, de la quantité et du type de linge, des fonctions
optionnelles sélectionnées et des changements opérés au
niveau du réseau électrique.
4.14 Heure de fin
Grâce à la fonction Heure de fin, le démarrage du
programme peut être différé de 24 heures. Lorsque vous
appuyez sur le bouton Heure de fin, une estimation du
temps nécessaire avant la fin du programme s'affiche. Si
l'Heure de fin est réglée, l'indicateur de l'Heure de fin
s'allume. “Réglage de l’heure de fin” apparaît à l'écran.
Pendant ce temps, le bouton Départ / Pause clignote.
C
Après la sélection de l'Heure de fin, la durée qui s'affiche
à l'écran est constituée de l'heure de fin ajoutée à la
durée du programme sélectionné.
4.15 Lancement du programme
1.Appuyez sur le bouton Départ/Pause pour lancer le
programme.
2.Le bouton Départ/Pause qui clignotait s'allume
maintenant en continu, ce qui indique que le programme a
été lancé. “Lancement du programme” apparaît à l'écran
pendant 3 secondes.
Lancement du
programme
Réglage de
l’heure de fin
3.La porte de chargement est verrouillée. "Verrouillage de
la porte" apparaît à l'écran pendant le verrouillage de la
porte.
Pour que la fonction Heure de fin soit activée et le programme
terminé à la fin du temps indiqué, vous devez appuyer sur le
bouton Départ / Pause après le réglage de la durée. Lorsque
vous appuyez sur ce bouton, “Heure de fin activée” s'affiche.
Le bouton Départ / Pause arrête de clignoter et s'allume en
continu.
Heure de fin
activée
Verrouillage
de la porte
4.La phase du programme est indiquée sur l'écran.
Entrée d’eau
Si vous souhaitez annuler la fonction Heure de fin, appuyez
sur le bouton Heure de fin jusqu'à ce que l'indicateur
d'Heure de fin se désactive ou appuyez sur le bouton Activé/
Désactivé pour éteindre et rallumer la machine.
C
N'utilisez pas de lessive liquide lorsque vous activez la
fonction Heure de fin ! Vos vêtements risquent de se
tacher.
1.Ouvrez la porte de chargement, introduisez votre linge,
mettez la lessive dans son tiroir, etc.
2.Sélectionnez le programme de lavage, la température,
la vitesse d’essorage et, le cas échéant, sélectionnez les
fonctions optionnelles.
3.Réglez l'heure de fin souhaitée en appuyant sur le bouton
Heure de fin. L'indicateur de l'heure de fin s'allume.
4.Appuyez sur le bouton Départ/Pause. Le compte à
rebours commence. “:” au milieu de l'heure de fin à l'écran
commence à clignoter.
C
40 / FR
Des vêtements supplémentaires peuvent être chargés au
cours de la période de compte à rebours de l'heure de
fin. Au terme du compte à rebours, l'indicateur d'Heure
de fin se désactive, le cycle de lavage commence et la
durée du programme sélectionné apparaît à l'écran.
4.16 Verrouillage de la porte de chargement
Un système de verrouillage a été prévu au niveau de la porte
de chargement de la machine pour empêcher l'ouverture de
la porte lorsque le niveau d'eau est inapproprié.
"Port verrouilé" apparaît à l'écran lorsque la porte de
chargement est verrouillée.
4.17 Modifier les sélections après
que le programme a été lancé
Ajout de vêtements après le lancement du
programme :
Si le niveau d'eau dans la machine est adapté lorsque
vous appuyez sur le bouton Départ / Pause, "Ouverture
de la porte" apparaît à l'écran.
Lave-linge / Manuel d’utilisation
Pause
Ouvert porte
C
C
Si le niveau d'eau dans la machine n'est pas adapté
lorsque vous appuyez sur le bouton Départ / Pause, l'écran
indiquera que la porte de chargement est verrouillée.
Basculer la machine en mode pause :
Appuyez sur le bouton « Départ/Pause » pour mettre
la machine en mode Pause. Le cadre entourant le bouton
Départ / Pause commence à clignoter. "Pause" apparaît à
l'écran.
C
C
La porte de chargement ne s'ouvrira pas si la
température de l'eau contenue dans la machine est
élevée ou si le niveau d'eau dépasse l'ouverture de la
porte.
4.18 Sécurité enfants
Utilisez la fonction Sécurité Enfant pour empêcher les enfants
de jouer avec la machine. Ainsi, vous pouvez éviter des
changements dans un programme en cours.
41 / FR
Sécurité enf.
Activé
C
"Sécurité enf. activé" apparaît sur l'écran si vous appuyez
sur un bouton pendant que le mode Sécurité enfant est
enclenché.
Pour désactiver la sécurité enfants :
Appuyez sur les boutons de fonction optionnelle 2 et 4 et
maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes. Lorsque le
compte à rebours "Sécurité enf. 3-2-1" disparaît de l'écran,
"Sécurité enf. désactivé" apparaît à l'écran.
Sécurité enf.
Désactivé
Le programme sélectionné démarre à nouveau.
Changer la fonction optionnelle, les réglages de vitesse
et de température
En fonction de la phase atteinte par le programme, vous
pouvez annuler ou activer les fonctions optionnelles. (Voir
"Sélection des fonctions optionnelles".
Vous pouvez également modifier les réglages de vitesse et
de température. (Voir "Sélecteur de la vitesse d’essorage" et
"Sélection de température".
Si vous appuyez sur un bouton lorsque le mode Sécurité
enfants est activé, la machine déclenche un signal audio.
Lorsque vous appuyez consécutivement sur le bouton
5 fois, le signal audio ne sera plus déclenché, mais
l'avertissement disponible à l'écran restera actif.
Pour activer la sécurité enfants :
Appuyez sur les boutons de fonction optionnelle 2 et 4
et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes. Lorsque le
compte à rebours "Sécurité enf. 3-2-1" disparaît de l'écran,
"Sécurité enf. activé" apparaît à l'écran. Vous pouvez relâcher
les boutons de fonction optionnelle 2 et 4 lorsque cet
avertissement est affiché.
Pause
Modifier les sélections de programme après que le
programme a été lancé :
La modification du programme n'est pas autorisée lorsque le
programme en cours est en exécution.
Si vous tournez le Sélecteur de programme pendant que
le programme est en cours d'exécution, "Pour changer, aller à
veill" apparaît à l'écran.
Vous pouvez sélectionner un nouveau programme après avoir
mis le programme en cours en veille.
Vous pouvez allumer et éteindre le lave-linge en
appuyant sur le bouton Activé / Désactivé lorsque
le mode Sécurité enfants est activé. Lorsque vous
allumez la machine à nouveau, le programme reprend à
partir de l'endroit où il s'est arrêté.
4.19 Annulation du programme
Le programme est annulé lorsque la machine est éteinte
et rallumée. Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt et
maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Lorsque le
compte à rebours "Annuler 3-2-1" disparaît de l'écran, la
machine s'éteint.
C
Si vous appuyez sur le bouton Activé / Désactivé
pendant que le mode Sécurité enfant est activé, le
programme ne sera pas annulé. Vous devez tout d'abord
annuler la Sécurité enfant. Le compte à rebours "Veille
3-2-1" apparaît sur l'écran.
C
Si vous voulez ouvrir la porte de chargement après avoir
annulé le programme mais cette ouverture n'est pas
possible puisque le niveau d'eau dans la machine est audessus de l'ouverture de la porte, tournez le sélecteur
de programmes sur le programme « Essorage et
pompage » et évacuez l'eau dans la machine
Lave-linge / Manuel d’utilisation
4.20 Fin du programme
“Linge peu êtr sorti” apparaît à l'écran lorsque le programme
est terminé.
Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 2 minutes,
la machine passe en mode veille. L'écran et tous les
indicateurs sont désactivés. Seul le cadre du Sélecteur de
programmes continue de clignoter.
Si vous appuyez sur un bouton ou tournez le Sélecteur de
programmes lorsque la machine est en mode veille, les
phases effectuées du programme s'affichent sur l'écran.
4.21 Réglage du programme Memory (favori)
Vous pouvez créer un programme favori en enregistrant le
programme et les autres réglages fréquemment utilisés.
Utilisez cette fonction lorsque vous souhaitez sélectionner
rapidement les paramètres que vous utilisez régulièrement
pour laver le linge.
Le programme favori restera au niveau du programme
par défaut jusqu'à ce que vous procédiez au réglage d'un
nouveau programme favori.
Pour enregistrer un nouveau programme favori :
1.Sélectionnez le programme de lavage, la température,
la vitesse d’essorage, le degré de saleté et les fonctions
optionnelles.
2.Maintenez le bouton Favori enfoncé pendant 3 secondes.
3.Le compte à rebours "Stockage favori 3-2-1" apparaît sur
l'écran.
Favori 1
Stockage
Appuyez simultanément sur les boutons de réglage de la
température et de réglage de la vitesse d'essorage
pendant 3 secondes pour entrer dans le menu de Réglages.
« Sélect langue » apparaît à l'écran.
Utilisez les boutons de Degré de saleté et de Réglage de
température pour parcourir les menus.
Modifier le choix de la langue
1.Appuyez simultanément sur les boutons de réglage de la
température et de réglage de la vitesse d'essorage
pendant 3 secondes pour entrer dans le menu de
Réglages. Le menu “Sélect langue” constitue le premier
menu qui s'affiche à l'écran.
RÉGLAGES
< SÉLECT LANGUE >
2.Tournez le Sélecteur de programmes jusqu'à ce que la
langue souhaitée s'affiche à l'écran dans le menu Sélect
langue.
< SÉLECT LANGUE >
FRENCH >
3.Appuyez sur le bouton de la case vide dans le coin inférieur
droit de l'écran lorsque la langue souhaitée s'affiche.
La case vide se remplit et “Langue réglée” apparaît à l'écran.
C
Si l'enregistrement échoue, “Favori non enregistré”
apparaît à l'écran.
Pour sélectionner un programme favori :
1.Appuyez sur le bouton Favori. « Favori sélectionné »
apparaît à l'écran.
2.Le programme et les autres réglages enregistrés comme
étant favori apparaissent à l'écran.
3.Appuyez sur le bouton Départ/Pause pour lancer le
Programme favori.
Favori
Sélectionné
FRENCH >
RÉGLER
Modifier le réglage de la luminosité de l'écran
1.Appuyez simultanément sur les boutons de réglage de la
température et de réglage de la vitesse d'essorage
pendant 3 secondes pour entrer dans le menu de
Réglages. Appuyez sur le bouton Degré de saleté ou
Température pour ouvrir le menu "Luminosité".
RÉGLAGES
< LUMINOSITÉ >
4.22 Entrer dans le menu Réglages
Vous pouvez procéder aux opérations suivantes dans le menu
Réglages :
• Modifier le choix de la langue,
• Modifier le réglage de la luminosité de l'écran,
• Couper / rétablir le son,
• Restaurer les réglages par défaut.
42 / FR
Lave-linge / Manuel d’utilisation
2.Tournez le Sélecteur de programmes jusqu'à ce que
l'option de luminosité souhaitée s'affiche à l'écran dans le
menu Luminosité.
3.Appuyez sur le bouton de la case vide dans le coin inférieur
droit de l'écran lorsque le degré de luminosité souhaité
s'affiche. La case vide se remplit et “Luminosité réglée”
apparaît à l'écran.
RÉGLAGES
< REGLAGES PAR DEFAUT
LUMINOSITÉ RÉGLER
2.Pour restaurer les réglages par défaut, tournez le
sélecteur de programme jusqu'à ce que "Réglages par
défaut" apparaisse à l'écran.
REGLAGES PAR
DEFAUT
Couper / rétablir le son
1.Appuyez simultanément sur les boutons de réglage de la
température et de réglage de la vitesse d'essorage
pendant 3 secondes pour entrer dans le menu de
Réglages. Appuyez sur le bouton Degré de saleté ou de
Réglage de température pour ouvrir le menu "Réglag
sonore".
3.Appuyez sur le bouton de la case vide dans le coin
inférieur droit de l'écran. Les réglages par défaut sont alors
restaurés.
RÉGLAGES
< RÉGLAG SONORE >
2.Tournez le Sélecteur de programmes jusqu'à ce que
l'option de son souhaitée s'affiche à l'écran dans le menu
de réglage du son.
3.Si vous souhaitez rétablir le son, appuyez sur le bouton de
la case vide dans le coin inférieur droit de l'écran lorsque
"REGLAG SONORE ACTIVÉ" est sélectionné. La case vide
se remplit et “Son réglé” apparaît à l'écran.
4.Si vous souhaitez couper le son, appuyez sur le bouton de
la case vide dans le coin inférieur droit de l'écran lorsque
"REGLAG SONORE DESACTIVÉ" est sélectionné. La case
vide se remplit et “Éteint‫ ”‏‬apparaît à l'écran.
Restaurer les réglages par défaut
Lorsque les réglages par défaut sont restaurés :
• La langue de l'écran revient à la première langue que vous
aviez sélectionnée lors de la première utilisation de votre
machine :
• La luminosité est réglée au niveau maximal,
• Le son est activé,
• La sélection du programme favori passe aux réglages
par défaut.
1.Appuyez simultanément sur les boutons de réglage
de la température et de réglage de la vitesse
d'essorage pendant 3 secondes pour entrer dans le
menu de Réglages. Appuyez sur le bouton Degré de saleté
ou Température pour ouvrir le menu "RÉGLAGES PAR
DÉFAUT".
43 / FR
Lave-linge / Manuel d’utilisation
5 Entretien et nettoyage
Pour prolonger la durée de service de la machine et réduire la
fréquence des problèmes fréquemment rencontrés, nettoyezla à intervalles réguliers.
5.1 Nettoyage du tiroir à produits
Nettoyez le tiroir à produits à intervalles réguliers (tous les 4
à 5 cycles de lavage) tel qu'illustré ci-dessous, pour éviter
l'accumulation de détergent en poudre au fil du temps.
1.Appuyez sur le pointillé au-dessus du siphon dans le
compartiment destiné à l'assouplissant, puis tirez vers vous
jusqu’à ce que le compartiment soit enlevé de la machine.
C
Si plus d’une quantité d’eau normale et de mélange
d'adoucissant commence à se former dans le
compartiment destiné à l'assouplissant, le siphon doit être
nettoyé.
2.Lavez le tiroir à détergent et le siphon avec beaucoup
d’eau tiède dans une bassine. Lors du nettoyage, portez
des gants protecteurs ou utilisez une brosse appropriée
pour éviter que votre peau ne touche les résidus qui se
trouvent à l’intérieur du tiroir.
3.Remettez le tiroir à son emplacement initial après l'avoir
nettoyé et veillez à ce qu'il soit bien en place.
5.2 Nettoyage de la porte de
chargement et du tambour
Les résidus d’assouplissant, de détergent et les saletés
peuvent s'accumuler dans votre machine avec le temps. Ils
peuvent ainsi entraîner des odeurs désagréables et poser
des problèmes de lavage. Pour éviter cette situation, utilisez
le programme Nettoyage du tambour. Si votre lave-linge
n'est pas doté du programme Nettoyage du tambour,
utilisez le programme Coton-90 et sélectionnez aussi les
fonctions optionnelles Eau additionnelle et Rinçage
supplémentaire. Pour ce faire, faites fonctionner le
programme sans introduire de linge dans la machine. Avant
de mettre votre lave-linge en marche, versez au trop 100g
d'anti-détartrant en poudre dans le compartiment à produits
de lavage principal (compartiment n° 2). Si l'anti-détartrant
se présente sous forme de tablette, mettez seulement une
tablette dans le compartiment n° 2. Faites sécher l'intérieur
du soufflet en utilisant un tissu propre une fois le programme
arrivé à son terme.
C
C
Reprenez le processus de nettoyage du tambour tous les
2 mois.
Utilisez un anti-détartrant adapté aux lave-linge.
Si les orifices qui se trouvent sur le soufflet présenté dans le
schéma ci-dessous sont obstrués, débloquez-les à l'aide d'un
cure-dent.
C
A
Des corps étrangers en métal provoqueront des taches
de rouilles dans le tambour. Nettoyez les taches qui se
trouvent sur la surface du tambour à l’aide d'un agent
nettoyant pour acier inoxydable. N'utilisez jamais de laine
d'acier ni de paille de fer.
avertissement: N'utilisez jamais d'éponge ni de matériel
de lavage. Ces deux objets endommageront les pièces
peintes et celles en plastique.
5.3 Nettoyage de la carrosserie et
du bandeau de commande
Nettoyez la carrosserie du lave-linge avec de l'eau
savonneuse ou avec du détergent en gel doux et non corrosif,
le cas échéant, et séchez avec un chiffon doux.
Utilisez uniquement un chiffon doux et humide pour nettoyer
le bandeau de commande.
5.4 Nettoyez les filtres d'arrivée d'eau
Un filtre se trouve à l’extrémité de chaque vanne d'arrivée
d’eau, située au dos de la machine et à l’extrémité de chaque
tuyau d’admission d’eau, où ils sont raccordés au robinet. Ces
filtres empêchent les corps étrangers et la saleté qui se trouve
dans l'eau de pénétrer dans le lave-linge. Les filtres doivent
être nettoyés lorsqu'ils deviennent sales.
1.Fermez les robinets.
2.Enlevez les écrous des tuyaux d’arrivée d’eau afin
d'accéder aux filtres sur les vannes d'arrivée d’eau.
Nettoyez-les avec une brosse adaptée. Si les filtres sont
trop sales, vous pouvez les retirer à l’aide d’une pince et
les nettoyer.
3.Extrayez les filtres des extrémités plates des tuyaux
d’arrivée d’eau ainsi que les joints et nettoyez-les
soigneusement à l’eau du robinet.
4.Replacez soigneusement les joints et les filtres à leur place
et serrez les écrous du tuyau à la main.
Après chaque lavage, veillez à ce qu'aucun corps étranger ne
soit resté dans le tambour.
44 / FR
Lave-linge / Manuel d’utilisation
5.5 Evacuation de l'eau restante et
nettoyage du filtre de la pompe
Le système de filtration dans votre machine empêche les
éléments solides comme les boutons, les pièces, et les fibres
de tissu, d’obstruer la turbine de la pompe au cours de
l’évacuation de l’eau de lavage. Ainsi, l'eau sera évacuée sans
problème et la durée de service de la pompe s'en trouvera
prolongée.
Si votre machine n’évacue pas l’eau, le filtre de la pompe est
obstrué. Le filtre doit être nettoyé chaque fois qu'il est obstrué
ou tous les 3 mois. L’eau doit être vidangée en premier lieu
pour nettoyer le filtre de la pompe.
De plus, avant de transporter la machine (en la déplaçant
d'une maison à une autre par exemple) et en cas de
congélation de l'eau, il peut s'avérer nécessaire d'évacuer
complètement l'eau.
A
avertissement: Les corps étrangers laissés dans le filtre
de la pompe peuvent endommager votre machine ou
l'amener à faire des bruits.
Pour nettoyer le filtre sale et évacuer l’eau:
1.Débranchez la machine afin de couper l’alimentation
électrique.
A
avertissement: La température de l'eau contenue
a. Sortez le tuyau de vidange en cas d’urgence de son
logement
b. Mettez un grand bac à l’extrémité du tuyau. Evacuez l’eau
dans le bac en retirant la prise de courant à l’extrémité
du tuyau. Lorsque le récipient est plein, bloquez la sortie
du tuyau en replaçant le bouchon. Après avoir vidé
le bac, répétez l'opération ci-dessus pour vider l'eau
complètement de la machine.
c. A la fin de l'évacuation de l'eau, fermez l'extrémité à
nouveau par la prise et fixez le tuyau en place.
d. Tournez le filtre de la pompe pour l'enlever.
Pour évacuer l'eau lorsque l'appareil n'est pas doté d'un
tuyau de vidange en cas d’urgence:
dans la machine peut monter jusqu'à 90 ºC. Pour éviter
tout risque de brûlure, le filtre doit être nettoyé après le
refroidissement de l'eau qui se trouve dans la machine.
2.Ouvrez le bouchon du filtre.
Si celui-ci comprend deux pièces, appuyez sur l’onglet
qui se trouve sur le bouchon du filtre vers le bas et tirez la
pièce vers vous.
Si celui-ci comprend une pièce, tirez des deux côtés audessus pour ouvrir.
C
Pour évacuer l'eau lorsque l'appareil est doté d'un tuyau de
vidange en cas d’urgence:
Vous pouvez retirer le couvercle du filtre en poussant
légèrement vers le bas à l'aide d'un mince objet pointu en
plastic, par la fente située au-dessus du couvercle du filtre.
Evitez d'utiliser des objets métalliques pointus pour enlever
le couvercle.
a. Mettez un grand bac devant le filtre pour recueillir l’eau du
filtre.
b. Desserrez le filtre de la pompe (dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre) jusqu’à ce que l’eau commence à
y couler. Remplissez l'eau dans le bac que vous avez placé
devant le filtre. Gardez toujours un morceau de chiffon pour
absorber toute eau déversée.
c. Lorsque l'eau contenue dans la machine est finie, sortez le
filtre complètement en le tournant.
4.Nettoyez tous les résidus à l’intérieur du filtre, ainsi que les
fibres, s’il y en a, autour de la zone de la turbine.
5.Installer le filtre.
6.Si celui-ci comprend deux pièces, fermez-le en appuyant
sur l’onglet. Si en revanche l'appareil comprend une pièce,
installez d'abord les étiquettes à leurs emplacements dans
la partie inférieure, puis appuyez sur la partie supérieure
pour fermer.
3.Certains de nos produits sont dotés d'un tuyau de vidange
en cas d’urgence et d'autres par contre n'en n'ont pas.
Suivez les étapes ci-dessous pour évacuer l'eau.
45 / FR
Lave-linge / Manuel d’utilisation
6 Caractéristiques techniques
Modèles
WMB 81466
Charge maximale de linge sec (kg)
8
Hauteur (cm)
84
Largeur (cm)
60
Profondeur (cm)
59
Poids net (±4 kg.)
78
Consommation électrique (V/Hz)
Courant total (A)
230 V / 50Hz
10
Puissance totale (W)
2200
Vitesse d'essorage (tr/min max.)
1400
Puissance en mode veille (W)
0.60
Puissance en mode éteint (W)
0.50
Code du modèle principal
958
Simple arrivée d’eau / Double arrivée d’eau
•/-
N° Woolmark :
M1328
• Disponible
C
C
C
Afin d’améliorer la qualité du produit, les caractéristiques techniques de cet appareil peuvent être modifiées sans préavis.
Les schémas présentés dans ce manuel sont indicatifs et peuvent ne pas correspondre exactement à votre produit.
Les valeurs indiquées sur les étiquettes de la machine ou dans les documents fournis avec celle-ci, ont été obtenues en laboratoire,
conformément aux normes applicables. Ces valeurs peuvent varier en fonction des conditions d’utilisation et d’environnement du
produit.
Allergy UK est le nom opérationnel de la British Allergy Foundation. Le sceau d’approbation a été définit
afin de fournir des orientations aux personnes nécessitant des conseils dans ce domaine. Ce sceau indique
que le produit sur lequel il est apposé restreint, réduit, ou élimine de manière spécifique les allergènes de
l’environnement des personnes qui en souffrent , ou en a considérablement réduit le contenu. Ce sceau a
pour objectif de rassurer les clients sur l’effectivité du test scientifique sur les produits d’une part ou de leur
révision d’autres parts via des résultats visibles
« Le cycle de lavage Coton de cette machine a été testé et approuvé par « The Woolmark Company » pour
le lavage des vêtements Woolmark portant l’étiquette « lavable en machine » à condition que ledit lavage
respecte les consignes figurant sur l’étiquette et celles prévues par le fabricant du présent lave-linge. » ” « Au RU, en Irlande, à Hong Kong et en Inde, la marque déposée Woolmark est une marque commerciale
de certification. »
46 / FR
Lave-linge / Manuel d’utilisation
7Diagnostic
Impossible de lancer ou de sélectionner le programme.
• La machine est passée en mode de sécurité à cause des problèmes liés à l’alimentation (tension du circuit, pression d’eau, etc.). >>> Appuyez
sur le bouton « Départ/Pause » et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour rétablir les réglages par défaut de la machine. (Voir
"Annulation du programme")
Eau dans la machine.
• Il pourrait rester de l’eau dans votre machine suite aux processus d’assurance qualité menés au cours de la production. >>> Ceci ne pose
aucun problème et n’affecte nullement votre machine.
La machine vibre ou fait des bruits.
• La machine pourrait ne pas être en équilibre. >>> Réglez les pieds pour mettre la machine à niveau.
• Il se peut qu'une substance rigide soit entrée dans le filtre de la pompe. >>> Nettoyez le filtre de la pompe.
• Les vis de sécurité réservées au transport n'ont pas été enlevées. >>> Enlevez les vis de sécurité réservées au transport.
• La quantité de linge contenue dans la machine pourrait être trop faible. >>> Ajoutez du linge dans la machine.
• La machine pourrait avoir été surchargée de linge. >>> Retirez une quantité de linge de la machine ou procédez à une distribution
manuelle afin de l'équilibrer de façon homogène dans la machine.
• Vérifiez si la machine n'est pas posée sur un objet rigide. >>> Assurez-vous que la machine n'est posée sur aucun objet.
La machine s’est arrêtée juste après le démarrage du programme.
• Vérifiez si le lave-linge ne s'est pas arrêté de façon provisoire en raison d'une basse tension. >>> Elle peut reprendre son fonctionnement
lorsque la tension revient au niveau normal.
La durée du programme n'effectue aucun procédé de comptage. (Sur les modèles avec affichage)
• La minuterie pourrait s'arrêter pendant le prélèvement de l'eau. >>> L'indicateur de la minuterie n'effectuera aucun procédé de comptage
jusqu'à ce que la machine prélève une quantité adéquate d'eau. La machine attendra jusqu’à ce qu’il y ait suffisamment d’eau, pour
éviter de mauvais résultats de lavage dus au manque d’eau. L'indicateur de la minuterie reprendra le compte à rebours après ceci.
• La minuterie pourrait s'arrêter pendant la phase de chauffage. >>> L'indicateur de la minuterie n'effectuera aucun procédé de comptage
jusqu'à ce que la machine atteigne la température sélectionnée.
• La minuterie pourrait s'arrêter pendant la phase d'essorage. >>> Un système de détection automatique d’une charge non équilibrée
pourrait être activé en raison d'une répartition inégale du linge dans le tambour.
• La machine ne passe pas à la phase d'essorage lorsque le linge n’est pas uniformément réparti dans le tambour afin de prévenir tout dommage
à la machine et à son environnement. Le linge doit être disposé à nouveau et essoré une nouvelle fois.
La mousse déborde du tiroir à produits.
• Trop de détergent a été utilisé. >>> Mélangez 1 cuillère à soupe d'adoucissant dans ½ litre d'eau et versez ce mélange dans le
compartiment de lavage principal du tiroir à produits.
• Verser le détergent dans la machine appropriée pour les programmes et respectez les charges maximales indiquées dans le "Tableau des
programmes et de consommation". Si vous utilisez des produits chimiques supplémentaires (détachants, javels, etc.), diminuez la quantité du
détergent.
Le linge reste mouillé à la fin du programme
• Une quantité excessive de mousse pourrait avoir été formée et le système d'absorption automatique de mousse pourrait avoir été activé en
raison d'une utilisation excessive de détergent. >>> Utilisez la quantité de détergent recommandée.
• La machine ne passe pas à la phase d'essorage lorsque le linge n’est pas uniformément réparti dans le tambour afin de prévenir tout dommage
à la machine et à son environnement. Le linge doit être disposé à nouveau et essoré une nouvelle fois.
A
47 / FR
avertissement: Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème malgré le respect des consignes prescrites dans la présente section,
contactez votre revendeur ou l'agent de service agréé. N'essayez jamais de réparer un appareil endommagé par vous même.
Lave-linge / Manuel d’utilisation
FICHE PRODUIT
Conforme à la réglementation de la commission déléguée (EU) N° 1061/201
Nom du fournisseur ou marque déposée
Nom du modèle
Puissance nominale (kg)
Classe éco-énergétique (1)
Consommation énergétique annuelle (kWh) (2)
Consommation énergétique du programme coton 60°C standard à charge pleine (kWh)
Consommation énergétique du programme coton 60°C standard à charge partielle
(kWh)
Consommation énergétique du programme coton 40°C standard à charge partielle
(kWh)
Consommation électrique en mode ‘arrêté’ (W)
Consommation électrique en mode ‘sous tension’ (W)
Consommation annuelle en eau (l) (3)
Classe d’efficacité d’essorage (4)
Vitesse d’essorage maximale (tr/min)
Humidité résiduelle (%)
Programme coton standard (5)
Beko
WMB 81466
8
A+++
135
0.632
0.561
0.561
0.500
0.600
9900
B
1400
53
Coton Eco 60°C et 40°C
Durée du programme coton 60°C standard à charge pleine (min)
205
Durée du programme coton 60°C standard à charge partielle (min)
177
Durée du programme coton 40°C standard à charge partielle (min)
177
Durée du mode ‘sous tension’ (min)
N/A
Détermination du bruit aérien lavage/essorage (dB)
Intégré
(1)
56/74
Non
Échelle de A+++ (Efficacité la plus élevée) à D (Efficacité la plus faible)
Consommation énergétique basée sur 220 cycles de lavage standard pour les programmes coton à 60°C et 40°C à charges
pleine et partielle, et la consommation des modes de consommation réduite. La consommation énergétique réelle dépend de
l’utilisation de l’appareil.
(2)
Consommation en eau basée sur 220 cycles de lavage standard pour les programmes coton à 60°C et 40°C à charges pleine
et partielle. La consommation en eau réelle dépend de l’utilisation de l’appareil.
(3)
(4)
Échelle de A (Efficacité la plus élevée) à G (Efficacité la plus faible)
Le “Programme coton 60°C standard” et le “Programme coton 40°C standard” sont les programmes de lavage standard
auxquels se réfèrent les informations sur l’étiquette et la fiche et ces programmes sont adaptés pour nettoyer du linge en coton
normalement sale et ils sont les programmes les plus efficaces en termes de consommation en énergie et en eau combinée.
(5)
48 / FR
Lave-linge / Manuel d’utilisation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising