Thermo-elektrische wijnkoeler Gebruiksaanwijzing

Thermo-elektrische wijnkoeler Gebruiksaanwijzing
Thermo-elektrische
wijnkoeler
Modelnr.:
Modelnr.: CW-52AB
*480.118
Gebruiksaanwijzing
1
NEDERLANDS
Profes s iona l Supplies
Inhoudsopgave
Ⅰ. Algemene veiligheidsmaatregelen ............................... 3
Ⅱ. Technische gegevens .................................................... 5
Ⅲ. Tekening van de structuur ............................................ 6
Ⅳ. Elektrisch principeschema ........................................... 6
Ⅴ. Bediening ..................................................................... 7
Ⅵ. Bijzondere voorzorgsmaatregelen................................ 8
Ⅶ. Onderhoud ................................................................... 8
Ⅷ. Hulp bij problemen ...................................................... 9
2
2
Ⅰ. ALGEMENE VEILIGHEIDSMAATREGELEN
●Controleer de staat van de koelkast als u hem uit zijn
verpakking gehaald heeft. Gebruik hem niet in geval van
twijfel en neem contact op met een erkend servicecentrum.
●Houd plastic zakken, spijkers enz. uit de buurt van kinderen.
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en controleer of de
nominale gegevens op het typeplaatje overeenkomen met uw
elektrische voeding.
●De koelkast mag alleen gebruikt worden waarvoor hij
bedoeld is. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor enige
schade die het gevolg is van oneigenlijk gebruik of reparaties
door ondeskundig personeel.
●Trek de stekker uit het stopcontact voordat u de koelkast
schoonmaakt. Maak de koelkast nooit schoon met een zuur,
een medische oplossing, oplosmiddel, benzine, olie of ander
soort chemische substantie waardoor deze zou kunnen
beschadigen.
●Reparaties mogen alleen door erkende servicecentra
uitgevoerd worden.
●Let op
1. Om de kans op brand te verminderen, moet u de zekering
door hetzelfde type zekering vervangen.
2. Uitsluitend vrijstaand opstellen
3. Geen verlengsnoeren gebruiken.
4. Gevaar: Risico van insluiting van een kind. Voordat u uw
oude wijnkoeler afdankt, moet u de deur verwijderen en de
planken op hun plaats laten, zodat kinderen niet
gemakkelijk erin kunnen klimmen .
5. De wijnkoeler levert zijn beste rendement bij een
omgevingstemperatuur onder 25℃
3
3
Ⅱ. TECHNISCHE GEGEVENS
CW-52AB
Type
52 L
Volume (liter)
Materiaal
Kast
Metaal
Deur
Glas
Afmeting unit (B×H×D) (mm)
345x920x600
Afmeting verpakking
385x685x525
(B×H×D) (mm)
16
Netto gewicht (kg)
17,8
Bruto gewicht (kg)
Stroomverbruik
(kW·u/24u)
Geschikte omgevingstemperatuur
voor werkbereik
1
<25℃
11℃—18℃
Temperatuurbereik
220-240 VAC
Nominale spanning
50 Hz
Nominale frequentie
70 W
Opgenomen vermogen
4
4
Ⅲ. TEKENING VAN DE STRUCTUUR
1. Temperatuurregelaar
3. Licht
5. Flessenrek
7. Riemafdekkap
9. Glazen deur
2. Lichtschakelaar
4. Ventilatorrooster
6. Voetje
8. Handgreep
Ⅳ. ELEKTRISCH PRINCIPESCHEMA
TEMP.REG
Voeding
VENTIL. WARM
THERMO-ELEKTR.
MODULE
voedingsbron/
temperatuurregelaar
5
5
VENTIL. KOUD
Ⅴ. BEDIENING VAN DE KOELER
1) Sluit de voeding aan
Steek de stekker in een geschikt stopcontact. Het
stopcontact en de spanning moeten overeenkomen met de
informatie op het typeplaatje van de unit.
2) Instellen van de temperatuur
De temperatuur in de koelkast kan ingesteld worden aan de
bovenkant van de koelkast. Het temperatuurbereik in de
koelkast is 2—18℃, en voor een koelkast met een geheel
glazen deur 11—18℃. Als de temperatuur op een bepaald
punt is ingesteld en de temperatuur in de kast dit punt
bereikt, begint het automatische temperatuurregelsysteem
te werken en wordt de temperatuur constant gehouden. In
deze status verandert het stroomverbruik met het
veranderen van de temperatuur in de koelkast.
6
6
Ⅵ. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN
● Voor een optimale werking moet de wijnkoeler op een vlakke
vloer geplaatst worden, met 2 cm ruimte aan elke zijkant en
10cm ruimte aan de achterkant.
● Verstel de voetjes zodat de koeler volledig horizontaal is.
●Voorkom direct zonlicht en toevoer van warmte.
●Plaats geen zware voorwerpen boven op de kast.
Ⅶ. ONDERHOUD
●Schakel de elektrische voeding uit voordat u de kast
schoonmaakt.
●Verwijder het voedsel en de planken en maak de kast dan eerst
schoon met een sodasopje en daarna met schoon water.
●Gebruik geen zeep of schoonmaakmiddel voor de kast.
●Maak de koeler regelmatig schoon.
7
7
Ⅷ. HULP BIJ PROBLEMEN
Symptomen
Geen koeling
Temperatuur
binnenin is niet
koud genoeg
Vreemde geur in
de koelkast
Het licht in de
kast knippert
Rijp op het
koelelement。
Mogelijke oorzaak
Stekker niet in het
stopcontact
Te lage spanning
Zekering defect
Oplossingen
Steek de stekker in het stopcontact
Zorg voor de juiste spanning
Vervang de zekering
Plaats de koelkast niet in de zon of bij
een andere warmtebron;
Plaats de koelkast op een plek met een
goede ventilatie en houd de
ventilatoren vrij;
Controleer of de stekker in het
stopcontact zit of vervang de
ventilator;
Doe de deur goed dicht en open hem
niet te vaak of te lang.
De koelkast staat te
dicht bij een
warmtebron;
Slechte ventilatie;
Ventilatoren werken
niet;
De deur is niet goed
gesloten of is te vaak
of te lang geopend;
Controleer of er
bedorven producten in
de kast zijn
Ingestelde
temperatuur hoger
dan de temperatuur
binnen;
De automatische
ontdooifunctie begint
te werken
Pak de bron in of verwijder hem
Pas de instelling aan
Normale werking. Geen reparatie
nodig
Haal de stekker uit het stopcontact en
Te veel vocht of te
ontdooi handmatig. Schakel de
lage temperatuur in de
voeding weer in als het ijs is
kast
gesmolten
NB. Bewaar deze handleiding voor later gebruik.
8
8
Profes s iona l Supplies
Modelnr.:
Model
No: *480.118
CW-52AB
Operation Manual
9
ENGLISH
Thermoelectric
Wine Cooler
Index
Ⅰ. General Safety Precautions ........................................ 11
Ⅱ. Technical Data ........................................................... 12
Ⅲ. Illustrated Structure .................................................... 13
Ⅳ. Electric Principle Diagram ......................................... 13
Ⅴ. Operation ................................................................... 14
Ⅵ. Particular Precautions ................................................ 15
Ⅶ. Maintenance ............................................................... 15
Ⅷ. Troubleshooting........................................................ 16
2
10
Ⅰ. GENERAL SAFETY PRECAUTIONS
●After removing the refrigerator from the package, make sure
it is in good condition. In case of doubt, do not use it and
contact an authorized service center.
●Plastic bags, nails, etc. Should be kept out of the reach the
operation manual carefully and check that the rating data on
the rating nameplate corresponds to your power supply.
●This refrigerator can only be used in the use of which it was
designed. The manufacturer will not respond for any damage
due to improper use or repairs made by unqualified
personnel.
●Before cleaning the refrigerator, make sure it is unplugged.
Never clean the unit with an acid preparation, medical,
dilution, gasoline, oil or any other kind of chemical
substance that could damage the refrigerator.
●Repair should only be made by authorized service centers.
●Caution
1. To reduce the risk of fire, replace only with same type fuse.
2. Free standing installation only
3. Do not use extension cords.
4. Danger: Risk of child entrapment. Before throwing away
your old wine cooler , take off the door and leave the
shelves in place, so that children may not climb inside
easily .
5. The wine cooler is fit for the environment temperature
below 25℃ with its active efficiency
3
11
Ⅱ. TECHNICAL DATA
CW-52AB
Type
52L
Volume (liter)
Material
Case
Iron
Door
Glass
Unit Dimension(W×H×D)(mm)
345x660x480
Packaging Dimension
385x685x525
(W×H×D)(mm)
16
Net Weight (Kg)
17.8
Gross Weight (Kg)
Power Consumption
(KW·h/24h)
Fitting ambient temperature range
of working
1
<25℃
11℃—18℃
Temperature Range
220-240V AC
Rated Voltage
50HZ
Rated Frequency
70w
Input power
4
12
Ⅲ. ILLUSTRATED STRUCTURE
1. Temp Adjustor
3. light
5. shelf
7. ream cover
9. glass door
2. Light switch
4. fan mask
6. foot
8. handle
Ⅳ. ELECTRIC PRINCIPLE DIAGRAM
5
13
Ⅴ. OPERATION OF REFRIGERATOR
1) Connect Power
Put the plug into suitable outlet, the outlet and voltage
should be the same as what shows on the mark of the unit.
2) Temperature Adjusting
Temperature inside the refrigerator can be adjusted by the
temperature adjustor on the upper side of the refrigerator
case. The temperature range for refrigerator is 2—18℃,
and for full glass door refrigerator, it is 11—18℃. When
the temperature in set on one certain point and the
temperature inside reach this point, the automatic
temperature control system begin to work and the cooling
system go into linear temperature keeping status. At this
status, the input power will change with the change of
temperature inside the refrigerator case.
6
14
Ⅵ. PARTICULAR PRECAUTIONS
● In order to function at its potential, this wine cooler need to
be placed on flat floor, with 2cm spaces at each side and
10cm at the backside.
● Use the adjustable (iron case) to place the cellar fully
horizontal.
●Avoid direct sunshine and carry high temperature.
●Do not place heavy articles on the top of the cellar.
Ⅶ. MAINTENANCE
●Shut off power supply before cleaning cabinet.
●Take out food and shelves, and then clean the cabinet with
soda water first and with clean water last.
●Do not use soap or detergent for the cabinet.
●Clean the cellar regularly.
7
15
Ⅷ. TROUBLESHOOTING
Symptoms
Possible cause
Plug not put in
No cooling
Low voltage
Fuse broken
The refrigerator
is placed too
Not cold enough near heat source;
temperature
Bad ventilation;
inside
Fans don’t work;
The door is not
closed tightly or
opened
too
frequently or for
too long time;
Peculiar
smell Check whether
inside
there is any sour
refrigerator
inside
Set temperature
higher than inner
temperature;
Inside light flash
The automatic
defrost function
start to work
Solutions
Put in the plug
Ensure normal voltage
Change fuse
Keep the refrigerator away from sunshine
or other heat source;
Place the refrigerator in the area with
good ventilation and keep things away
from the fans;
Check whether the plug is connected or
change the fan;
Close the door tightly and don’t open the
door too frequently or for too long time.
Wrap the source or take it out
Adjust the adjustor
Normal function. No repair needed
Too
much
Output the plug, stop the power, and
Frost on the cold humidity or too
defrost by hand, Connect power again
sink。
low temperature
when the ice thaws
inside the case
Pls. Keep this manual for future reference.
8
16
Profes s iona l Supplies
Cave à vin réfrigérée
Thermo-électrique
FRANÇAIS
Modèle N°
CW-52AB
no.:: *480.118
Mode d’emploi
17
Index
Ⅰ. Précautions générales en matière de sécurité ............. 19
Ⅱ. Données techniques ................................................... 20
Ⅲ. Structure illustrée ....................................................... 21
Ⅳ. Schéma électrique ...................................................... 21
Ⅴ. Fonctionnement ......................................................... 22
Ⅵ. Précautions particulières ............................................ 23
Ⅶ. Entretien..................................................................... 23
Ⅷ. Diagnostic de problèmes............................................ 24
2
18
Ⅰ. PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
●Après avoir retiré le réfrigérateur de son emballage, assurez-vous
qu’il est en bonne condition. En cas de doute, ne pas l’utiliser et
prendre contact avec un service après-vente agréé.
●Les sacs en plastique, clous, etc. devraient être mis hors de portée
des enfants. Lisez le mode d’emploi attentivement et vérifiez que
les données sur la plaque du constructeur correspondent bien à
votre alimentation électrique.
●Ce réfrigérateur ne peut être utilisé que dans le but pour lequel il a
été conçu. Le fabricant ne saurait être tenu responsable de
dommages, quels qu’ils soient, dus à une utilisation incorrecte ou à
des réparations réalisées par un personnel incompétent.
●Avant de nettoyer le réfrigérateur, veillez à ce qu’il soit débranché.
Ne jamais le nettoyer avec une préparation à base d’acide, une
solution médicamenteuse, une dilution, de l’essence, du pétrole ou
n’importe quelle autre substance chimique susceptible
d’endommager le réfrigérateur.
●Les réparations ne devraient être effectuées que par les services
après-vente agréés.
IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
1. Pour réduire le risque d’incendie, ne remplacer un fusible
qu’avec un autre du même type.
2. Installations indépendantes uniquement.
3. Ne pas utiliser de rallonges.
4. Danger: risque de piégeage des enfants. Avant de jeter votre
ancienne cave à vin réfrigérée, enlever la porte et laisser les
étagères en place pour empêcher les enfants de grimper
facilement à l’intérieur.
5. La cave à vin réfrigérée est conçue pour bien fonctionner à une
température ambiante inférieure à 25℃.
3
19
Ⅱ. DONNÉES TECHNIQUES
CW-52AB
Type
52L
Volume (litres)
Matériel
Armoire
Fer
Porte
Verre
Dimension Bloc
345x660x480
(LxHxP)(mm)
Dimension Emballage
385x685x525
(LxHxP)(mm)
16
Poids Net (Kg)
17.8
Poids Brut (Kg)
Consommation électrique (KW·h/24h)
Pouvant fonctionner à une température
ambiante
1
<25℃
11℃—18℃
Échelle de température
220-240V AC
Tension
50HZ
Fréquence
70w
Puissance d’entrée
4
20
Ⅲ. STRUCTURE ILLUSTRÉE
1. Réglage de la température
3. Lumière
5. Étagère
7. Couvre charnière
9. Porte en verre
2. Interrupteur
4. Masque ventilateur
6. Pied
8. Poignée
Ⅳ. SCHÉMA ÉLECTRIQUE
RÉGLAGE TEMP
Puissance d’entrée
VENTILATEUR ÉVIER CHAUD
MODULE
THERMOÉLECTRIQUE
Bloc d’alimentation/
tableau de commande température
21
VENTILATEUR ÉVIER FROID
Ⅴ. FONCTIONNEMENT DU RÉFRIGÉRATEUR
1) Branchement
Brancher la prise, la prise et la tension devraient être les
mêmes que ce qui est indiqué sur la plaque de l’armoire.
2) Réglage de la température
La température à l’intérieur du réfrigérateur peut être
réglée par le bouton température sur le côté supérieur de
l’armoire réfrigérée. L’échelle de températures pour le
réfrigérateur est de 2-18 ℃ et, quand il s’agit d’un
réfrigérateur doté d’une porte entièrement en verre, elle
est de 11-18℃. Quand la température est réglée à une
certaine position et que la température à l’intérieur a
atteint ce point, le système de contrôle automatique de
température entre en action et le système de réfrigération
se met en température linéaire, restant sur la même
position. À cette position, la puissance d’entrée changera
en fonction du changement de température à l’intérieur de
l’armoire réfrigérante.
6
22
Ⅵ. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES
● Pour fonctionner à son niveau optimal, cette CVR doit être
placée sur un sol plat avec des espaces de 2 cm sur chaque
côté et de 10 cm à l’arrière.
● Utiliser la caisse en fer réglable pour positionner la cave bien
horizontalement.
●Évitez l’exposition aux rayons du soleil et à des températures
élevées.
●Ne pas mettre d’articles lourds au-dessus de la cave.
Ⅶ. ENTRETIEN
●Couper l’électricité avant de nettoyer l’armoire.
●Enlever la nourriture et les étagères, nettoyer d’abord
l’armoire au bicarbonate de soude et en dernier avec de l’eau
claire.
●Ne pas utiliser de savon ou de détergents pour nettoyer
l’armoire.
●Nettoyer régulièrement la cave.
7
23
Ⅷ. DIAGNOSTIC DE PROBLÈMES
Symptômes
Pas de
refroidissement
Température à
l’intérieur pas
assez froide
Cause possible
 Prise non branchée
 Basse tension
 Fusible cassé
 Le réfrigérateur est
placé trop près d’une
source de chaleur ;





Mauvaise ventilation ;


Les ventilateurs ne
marchent pas ;


Mauvaise odeur
dans le
réfrigérateur

Veiller à ce que le réfrigérateur
soit éloigné des rayons du soleil
ou de toute autre source de
chaleur ;
Placer le réfrigérateur dans une
zone bien ventilée et ne pas mettre
d’objets devant les ventilateurs ;
Vérifier si la prise est branchée ou
changer le ventilateur ;
Bien fermer la porte et ne pas
l’ouvrir trop souvent ou pour trop
longtemps.
Vérifier que rien n’ait Envelopper la source de l’odeur ou la
tourné aigre à l’intérieur
retirer

La lumière à
l’intérieur
clignote
La porte n’est pas bien
fermée ou a été ouverte
trop souvent ou pour
trop longtemps.
Solutions
Brancher la prise
Veiller à un voltage normal
Changer le fusible

Relever la température
par rapport à la
température intérieure ;
La fonction de
dégivrage automatique
se met en route

Régler la température ;

Fonction normale. Pas besoin de
réparer.
Retirer la prise, couper l’électricité et
Trop
d’humidité
ou
Givre sur l’évier
dégivrer à la main, remettre
température trop basse à
froid
l’électricité à nouveau quand la glace
l’intérieur de l’armoire
fond.
Merci de conserver ce manuel pour le consulter ultérieurement !
8
24
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising