Cateye Padrone [CC-PA100W] Computer Instrukcja obsługi

Cateye Padrone [CC-PA100W] Computer Instrukcja obsługi
1
C AT E Y E
PADRONE
CYCLOCOMPUTER
CC-PA100W
Montaż komputera
2
Ustawienia komputera
3
Rozpoczęciepomiaru
4
Zmiana ustawień
SET
podręcznik może zostać zmieniony bez
• Ten
powiadomienia. Najnowszy podręcznik (wersja
PDF) znajduje się na naszej stronie internetowej.
nik szybkiego uruchomienia zawierający wideo.
http://www.cateye.com/products/detail/CC-PA100W/manual/
1
Ostrzeżenie/Przestroga
Gwarancja produktu, itp.
Dodatkowe
informacje
o odwiedzenie naszej strony interneto• Prosimy
wej, gdzie można pobrać szczegółowy podręcz-
1
Montaż komputera
Podkładka gumowa
Opaska
Uchwyt
Magnes
Czujnik prędkości
Gumowa wkładka
czujnika
Pokrętło
Opaska nylonowa
2
(x2)
1
Montaż wspornika
• Montaż na wsporniku kierownicy
Opaska
Podkładka gumowa
Wspornik kierownicy
3
Uchwyt
• Montaż na kierownicy
Opaska
Kierownica
Podkładka gumowa
4
Uchwyt
Podczas montażu uchwytu na kierownicy
wyreguluj kąt uchwytu, aby po założeniu
komputera jego tylna część była skierowana
w stronę czujnika prędkości.
SET
Źle
Dodatkowe
informacje
Przycięcie paska po montażu
Prawidłowo
Pokrętło
PRZESTROGA:
Pasek należy przyciąć w taki
sposób, aby jego koniec nie
spowodował obrażenia.
Obetnij
2
1
Montaż komputera
2
Montaż czujnika prędkości
• Montaż na prawym widelcu
Zamontuj czujnik prędkości w pozycji, w której odległość od komputera
do czujnika prędkości mieści się w
zasięgu sygnału.
przednim
• Montaż na lewym widelcu
Max.
70 cm
przednim
SOR
Pociągnij mocno
ZON
E
SEN
SO
RZ
ON
E
Obetnij
Gumowa wkładka czujnika
3
3
Opaska nylonowa
Czujnik prędkości
SEN
2
4
Montaż magnesu
Magnes
Szprycha
SET
Do strefy czujnika
Dodatkowe
informacje
3
1
Montaż komputera
4
Regulacja czujnika prędkości i magnesu
Magnes przechodzi przez strefę
czujnika prędkości.
Szczelina między czujnikiem
prędkości a magnesem nie
powinna przekraczać 5 mm.
Magnes
Czujnik
prędkości
Magnes
Strefa czujnika
SE
2
NS
OR
ZO
NE
SEN
SOR
ZON
E
m
5m
Czujnik prędkości
* Magnes można zamontować na szprysze w dowolnej pozycji, jeśli zachowane zostaną
warunki montażu.
5
Zakładanie/zdejmowanie komputera
Przytrzymaj komputer.
Kliknięcie
Pchnij, aby uniosła się w górę
przednia część.
6
3
4
SET
Sprawdzenie działania
Po założeniu komputera, obróć lekko przednie koło, aby sprawdzić, czy na ekranie wyświetlana jest aktualna prędkość.
Jeśli prędkość nie jest wyświetlana, sprawdź ponownie czynności montażu podane w kro.
Dodatkowe
informacje
kach 1, 2 i 4
4
1
Ustawienia komputera
Pokrywa obudowy
baterii
Podczas pierwszego
użycia komputera,
należy skonfigurować ustawienia początkowe.
MODE
MENU
AC
Naciśnij i przytrzymaj (2 sek.)
MODE
Część z kropkami
1
Usuwanie wszystkich danych.
2
Wybór jednostki pomiaru.
Wciśnij
MODE
2
AC
Naciśnij przycisk AC z tyłu komputera.
* Usunięte zostaną wszystkie dane i komputer
zostanie wyzerowany do fabrycznych ustawień
domyślnych.
km/h ↔ mph
Wybierz “km/h” lub “mph”.
MODE
MENU Potwierdź
3
Ustawienie obwodu koła.
Zwiększenie
wartości
Wprowadź obwód opony przedniego koła w mm.
* Sprawdź “Obwód koła” (strona 6).
MODE
Przejście do
następnej cyfry
(Naciśnij i przyMODE trzymaj)
MENU Potwierdź
4
Ustaw zegar.
4
Tryb wyświetlania czasu
Po każdym naciśnięciu i przytrzymaniu MODE,
ustawienia trybu wyświetlania czasu zostaną przełączone pomiędzy godzinami i minutami.
MODE
Minuty
Naciśnij MENU, aby dokończyć ustawienia.
Ustawienia zostały zakończone i komputer przełączy się na
ekran pomiaru. Instrukcje rozpoczęcia pomiaru, znajdują się w
“Rozpoczęcie pomiaru” (strona 7).
5
Przełącz elementlub zwiększ
wartości
Przełącz ekranlub przejdź do
następnej cyfry
MODE (Naciśnij i przytrzymaj)
MENU
Ustawienia
zakończone
SET
Dodatkowe
informacje
Godziny
5
3
1
Ustawienia komputera
Obwód koła
Obwód koła można określić następującymi sposobami.
• Pomiar obwodu koła (L)
Pomiar odległości, pełnego obrotu koła z siedzącym użytkownikiem, przy
odpowiednim wyregulowaniu ciśnienia koła
• Sprawdzenie tabeli odniesienia obwodu koła
* Generalnie, rozmiar opony lub ETRTO jest zamieszczony z boku opony.
ETRTO
47-203
54-203
40-254
47-254
40-305
47-305
54-305
28-349
37-349
32-369
40-355
47-355
32-406
35-406
40-406
47-406
50-406
28-451
37-451
37-501
40-501
47-507
50-507
54-507
25-520
12x1.75
12x1.95
14x1.50
14x1.75
16x1.50
16x1.75
16x2.00
16x1-1/8
16x1-3/8
17x1-1/4 (369)
18x1.50
18x1.75
20x1.25
20x1.35
20x1.50
20x1.75
20x1.95
20x1-1/8
20x1-3/8
22x1-3/8
22x1-1/2
24x1.75
24x2.00
24x2.125
24x1(520)
24x3/4 Tubular
24x1-1/8
24x1-1/4
26x1(559)
26x1.25
26x1.40
26x1.50
26x1.75
26x1.95
26x2.10
26x2.125
26x2.35
L (mm)
ETRTO
Tire size
L (mm)
935
940
1020
1055
1185
1195
1245
1290
1300
1340
1340
1350
1450
1460
1490
1515
1565
1545
1615
1770
1785
1890
1925
1965
1753
1785
1795
1905
1913
1950
2005
2010
2023
2050
2068
2070
2083
75-559
28-590
37-590
37-584
26x3.00
26x1-1/8
26x1-3/8
26x1-1/2
650C Tubular 26x7/8
650x20C
650x23C
650x25C 26x1(571)
650x38A
650x38B
27x1(630)
27x1-1/8
27x1-1/4
27x1-3/8
27.5x1.50
27.5x1.95
27.5x2.1
27.5x2.25
700x18C
700x19C
700x20C
700x23C
700x25C
700x28C
700x30C
700x32C
700C Tubular
700x35C
700x38C
700x40C
700x42C
700x44C
700x45C
700x47C
29x2.1
29x2.2
29x2.3
2170
1970
2068
2100
1920
1938
1944
1952
2125
2105
2145
2155
2161
2169
2079
2090
2148
2182
2070
2080
2086
2096
2105
2136
2146
2155
2130
2168
2180
2200
2224
2235
2242
2268
2288
2298
2326
20-571
23-571
25-571
40-590
40-584
25-630
28-630
32-630
37-630
40-584
50-584
54-584
57-584
18-622
19-622
20-622
23-622
25-622
28-622
30-622
32-622
35-622
38-622
40-622
42-622
44-622
45-622
47-622
54-622
56-622
60-622
6
2
3
4
SET
Dodatkowe
informacje
28-540
32-540
25-559
32-559
37-559
40-559
47-559
50-559
54-559
57-559
58-559
Tire size
L mm
Rozpoczęcie pomiaru [Ekran pomiaru]
1
Uruchomienie funkcji MODE (TRYB),
po zamontowaniu na wsporniku
Aktualna prędkość
0,0 (4,0) – 99,9 km/h
[0,0 (3,0) – 62,0 mph]
Jednostka pomiaru
MODE
Bieżąca funkcja
Po zamontowaniu komputera na wsporniku, naciśnięcie części z
kropkami na liczniku powoduje naciśnięcie przycisku MODE (TRYB).
2
Przełączanie bieżącej funkcji
Naciśnięcie przycisku MODE (TRYB) przełącza bieżącą funkcję, wyświetlaną w dolnej części ekranu.
MODE
Miniony czas
0:00’00” – 99:59’59”
MODE
Średnia prędkość
0,0 – 99,9 km/h
[0,0 – 62,0 mph]
Długość trasy
0,00 – 9999,99 km [miles]
3
Stoper
Ustawienie ON na
ekranie menu ustawień
stopera, dodaje stoper
do aktualnego wyświetlacza funkcji.
MODE
0:00’00” – 99:59’59”
4
MODE
SET
MODE
Zegar
0:00 – 23:59 lub
1:00 – 12:59
MODE
Łączna długość
0,0 – 99999,9 km [miles]
Prędkość maksymalna
0,0 (4,0) – 99,9 km/h
[0,0 (3,0) – 62,0 mph]
MENU
Na ekranie pomiaru, naciśnij MENU, aby przejść do ekranu menu.
Na ekranie menu można zmienić różne ustawienia.
7
Dodatkowe
informacje
* Av wyświetla . E zamiast wartości pomiaru, po przekroczeniu przez Tm około 100 godzin
lub przez Dst 9999,99 km. Uruchom ponownie komputer.
Rozpoczęcie pomiaru
1
[Ekran pomiaru]
Rozpoczęcie/zatrzymanie pomiaru
Pomiar rozpoczyna się automatycznie, po rozpoczęciu
jazdy rowerem.
Podczas pomiaru miga jednostka pomiaru (km/h lub mph).
Rozpoczęcie
pomiaru
Zatrzymanie
pomiaru
2
Zerowanie danych
Naciśnięcie przycisku MODE na ekranie pomiaru przez 2 sekundy powoduje zresetowanie wszystkich danych (oprócz Odo)
MODE
(2 sekundy)
Funkcja oszczędzania energii
Ekran oszczędzania energii
Jeśli komputer nie odbierze przez 10
minut żadnego sygnału, zostanie uaktywniony ekran oszczędzania energii i
wyświetlany będzie tylko zegar.
Po naciśnięciu MODE lub odebraniu
sygnału z czujnika, przy uaktywnionym
ekranie oszczędzania energii, komputer
powróci do ekranu pomiaru.
* Po pozostawieniu komputera z ekranem oszczędzania energii przez 1
godzinę, na wyświetlaczu będzie pokazywana jedynie jednostka pomiaru.
Gdy licznik znajduje się w tym stanie,
do ekranu pomiaru można powrócić
po naciśnięciu MODE.
3
10 minut
1 godzina
Uśpienie
MODE
4
SET
Dodatkowe
informacje
8
Rozpoczęcie pomiaru
[Ekran pomiaru]
1
Używanie stopera( )
Użytkownik może wyświetlić stoper, który pozwala na odliczanie czasu niezależnie od uruchomienia lub zatrzymania pomiaru.
W celu użycia stopera, ustaw stoper na ekranie menu na ON.
Instrukcje dotyczące ustawień stopera, znajdują się w części “Stoper” (strona 12).
Działanie stopera
Podczas wyświetlania stopera, naciśnij na 1 sekundę
Uruchomienie/
MODE.
zatrzymanie
Podczas odliczania miga ikona .
Zerowanie
Stoper
2
Podczas wyświetlania stopera, naciśnij na 4 sekundy
MODE.
* Operacje uruchomienia, zatrzymania i zerowania stopera, są wykonywane oddzielnie w odniesieniu do pomiaru i nie wpływają na inne
pomiary.
* Stoper kontynuuje odliczanie, niezależnie od stanu oszczędzania energii.
Podczas odliczania na każdym ekranie oprócz ekranu menu, miga ikona .
3
4
SET
Dodatkowe
informacje
9
Zmiana ustawień
1
[Ekran menu]
Na ekranie pomiaru, naciśnij MENU, aby przejść do ekranu menu.
Na ekranie menu można zmienić różne ustawienia.
* Po zmianie ustawień należy zawsze nacisnąć MENU w celu potwierdzenia zmian.
* Po pozostawieniu ekranu menu na 1 minutę, licznik komputer do ekranu pomiaru.
Ekran pomiaru
Ekran menu
Opis
Obwód opony
2
Umożliwia ustawienie obwodu opony.
MENU
Zmiana ustawienia
Zwiększenie
wartości
MODE
MODE
(Naciśnij i
przytrzymaj)
Przejście do
następnej cyfry
MODE
(Naciśnij i przytrzymaj)
MENU
MODE
Potwierdź
Zwiększenie
wartości
MENU
MODE
3
Zegar
Umożliwia ustawienie zegara.
Zmiana ustawienia
Wybór wyświetlania
12h ↔ 24h
MODE
(Naciśnij i
przytrzymaj)
4
MODE
Potwierdź
MODE
MENU
MODE
(Naciśnij i przytrzymaj)
Ręczne
wprowadzenie
odległości
MODE
Zwiększenie
wartości
MODE
MODE
(Naciśnij i przytrzymaj)
Ustawienie “minut”
MODE
Zwiększenie
wartości
Stoper
MODE
10
Dodatkowe
informacje
MODE
Ustawienie “godzin”
MODE
(Naciśnij i
przytrzymaj)
Wybór
jednostki
pomiaru
SET
Zmiana ustawień
Ekran pomiaru
1
[Ekran menu]
Ekran menu
Opis
Obwód
opony
MENU
MODE
2
Zegar
MODE
Ręczne wprowadzenie odległości
Umożliwia ręczne ustawienie łącznej przejechanej
odległości.
(Nie można wprowadzać wartości ułamkowych)
* Ustawienie dowolnej wartości dla łącznej odległości,
umożliwia rozpoczęcie od wprowadzonej wartości.
Jest to użyteczne po zakupieniu nowego roweru
lub po wymianie baterii komputera.
Zmiana ustawienia
Zwiększenie
wartości
3
MODE
MODE
(Naciśnij i
przytrzymaj)
MENU
MODE
Przejście do
następnej cyfry
MODE
(Naciśnij i przytrzymaj)
Zwiększenie
wartości
Potwierdź
MENU
MODE
4
Wybór jednostki pomiaru
Umożliwia wybór jednostki pomiaru (km/h lub mph).
SET
Zmiana ustawienia
(Naciśnij i
MODE przytrzymaj)
MODE
MODE
MENU
Stoper
11
MODE
Dodatkowe
informacje
Potwierdź
km/h ↔ mph
Zmiana ustawień
Ekran pomiaru
1
[Ekran menu]
Ekran menu
Opis
Obwód
opony
MENU
MODE
2
Zegar
MODE
Ręczne
wprowadzenie
odległości
MODE
Wybór
jednostki
pomiaru
3
MODE
MODE
Stoper
Umożliwia dodanie stopera do bieżącego wyświetlacza funkcji.
Zmiana ustawienia
4
(Naciśnij i
MODE przytrzymaj)
Potwierdź
ON (pokaż)
↔
MENU
MENU
MODE
OFF (ukryj)
SET
Dodatkowe
informacje
12
Dodatkowe informacje
1
Ostrzeżenia / Uwagi
• Podczas jazdy nie skupiaj uwagi na komputerze. Jedź bezpiecznie!
• Dobrze zamocuj magnes, czujnik i uchwyt. Sprawdzaj je co jakiś czas.
• Jeśli dziecko omyłkowo połknie baterię, natychmiast skorzystaj z pomocy lekarskiej.
• Unikaj narażania komputera na długotrwałe bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
• Nie demontuj komputera.
• Nie upuszczaj komputera. Może to prowadzić do jego usterki.
• Podczas używania licznika zainstalowanego na wsporniku należy zmienić MODE naciskając
trzy kropki poniżej ekranu.
Mocne naciskanie w innych miejscach, może spowodować awarię lub uszkodzenie licznika.
2
• Zamocuj tarczę wspornika FlexTight™ ręką.
Zbyt silne zamocowanie z użyciem narzędzia, itp., może uszkodzić gwint śruby.
• Podczas czyszczenia komputera i akcesoriów nie stosuj rozcieńczalników, benzenu ani alkoholu.
• Wymiana baterii na baterię niewłaściwego typu, może spowodować jej wybuch.
Wyrzucaj baterie zgodnie z przepisami.
• Ekran LCD może wydawać się nieostry podczas patrzenia przez okulary przeciwsłoneczne z
polaryzacją.
3
Czujnik bezprzewodowy
W celu zmniejszenia zakłóceń, czujnik został zaprojektowany do odbioru sygnałów z maksymalnej
odległości 70 cm.
Podczas regulacji czujnika bezprzewodowego pamiętaj o następujących rzeczach:
• Sygnałów nie można odbierać, przy zbyt dużej odległości pomiędzy czujnikiem, a komputerem.
• Odległość odbioru może być krótsza z powodu niskiej temperatury i wyczerpanych baterii.
• Sygnały można odbierać wyłącznie wtedy, gdy spód komputera jest skierowany w stronę czujnika.
Mogą wystąpić zakłócenia, powodujące nieprawidłowość danych, gdy komputer znajduje się:
•
• W pobliżu przejazdów przez linie kolejowe, torów, stacji TV i/lub baz radarowych.
• Gdy w pobliżu używane są inne urządzenia bezprzewodowe.
W pobliżu telewizora, komputera PC, radia, silnika lub samochodu albo pociągu.
13
SET
Dodatkowe
informacje
Pasmo częstotliwości: 19 kHz
Moc promieniowana: −31,7 dBm
Firma CATEYE Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe typu CC-PA100W jest zgodne z
dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
cateye.com/doc
4
1
Dodatkowe informacje
Konserwacja
Do czyszczenia komputera lub akcesoriów należy używać neutralnego detergentu naniesionego na miękką szmatkę, a następnie należy wytrzeć czyszczone
elementy suchą szmatką.
Wymiana baterii
• Komputer
Po włączeniu
(ikona baterii), wymień baterię.
Należy zainstalować nową baterię litową (CR2032),
stroną ze znakiem (+) skierowaną do góry.
* Po wymianie należy wykonać procedurę wskazaną
w części “Ustawienia komputera” (strona 5).
* Zanotowanie łącznej odległości, przed wymianą
baterii, umożliwia rozpoczęcie pomiaru odległości
od ręcznie wprowadzonej po wymianie baterii.
Zamknięcie
CO
IN
CR2032
Otwarcie
2
• Czujnik prędkości
Rozwiązywanie problemów
Zamknięcie
3
IN
CR2032
CO
Gdy prędkość nie wyświetla się, nawet po prawidłowej regulacji należy wymienić baterię.
Wstaw nowe baterie litowe (CR2032) znakiem (+)
skierowanym w górę i zamknij dobrze pokrywę baterii.
* Po wymianie baterii należy wyregulować pozycję
magnesu względem czujnika prędkości, zgodnie z
opisem w kroku 4 “Montaż komputera” (strona 4).
Otwarcie
Nie jest wyświetlana prędkość.
Sprawdź, czy nie jest zbyt duży odstęp pomiędzy czujnikiem a magnesem.
(Odstęp: w granicach 5 mm)
Sprawdź, czy magnes prawidłowo przechodzi przez strefę czujnika.
Wyreguluj pozycję magnesu i sensora.
Czy komputer jest zainstalowany pod prawidłowym kątem?
Spód komputera musi być skierowany w stronę czujnika.
Sprawdź, czy jest prawidłowa odległość pomiędzy komputerem, a czujnikiem.
(Odległość: w zakresie 20 do 70 cm)
Zainstaluj czujnik w określonej odległości.
Czy bateria komputera lub czujnika jest rozładowana?
* Zimą, wydajność baterii maleje.
Jeśli licznik reaguje tylko wtedy, gdy jest blisko czujnika, powodem mogą
być słabe baterie.
Wymień baterie na nowe, zgodnie z procedurą określoną w części “Wymiana
baterii”.
Po naciśnięciu przycisku nic nie wyświetla się.
Wymień baterie na nowe, zgodnie z procedurą określoną w części “Wymiana
baterii”.
Pojawiają się nieprawidłowe dane.
Usuń wszystko, zgodnie z procedurą opisaną w części “Ustawienia komputera” (strona 5).
•
•
•
•
•
SET
Dodatkowe
informacje
14
4
1
Dodatkowe informacje
Główne specyfikacje
Bateria /
Trwałość baterii
Bateria litowa (CR2032) x 1 / Około 1 lat
Komputer: (Jeśli komputer będzie używany 1 godzinę/dzień; żywotność baterii
zależy od warunków używania)
Czujnik:
Bateria litowa (CR2032) x 1 /
Dystans całkowity urządzenia sięga około 10000 km (6250 mil)
* Jest to wartość średnia, podczas używania w temperaturze poniżej 20 °C i odległości pomiędzy komputerem, a czujnikiem 65 cm.
* Trwałość baterii fabrycznej może być krótsza od tej podanej w danych technicznych.
Kontroler
Wyświetlacz
Czujnik
Dystans transmisji
Zakres obwodów kół
4 bitowy jednoprocesorowy mikrokomputer
(generator stabilizowany piezoelektrycznie)
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny
Bezkontaktowy czujnik magnetyczny
W zakresie 20 do 70 cm
0100 mm – 3999 mm
(Wartość początkowa: 2096 mm)
0 °C – 40 °C
(Ten produkt nie będzie działać poprawnie w przypadku przekroczenia zakresu
Temperatura robocza
temperatury pracy. W niskiej temperaturze ekran LCD może reagować spowolnieniem reakcji, a w wysokiej być czarny.)
Wymiary /ciężar
2
Komputer: 67,5 x 43 x 14,5 mm / 31,5 g
Czujnik:
41,5 x 36 x 15 mm / 15 g
3
* Dane techniczne i konstrukcja podlegają zmianom bez uprzedzenia.
Ograniczona gwarancja
Akcesoria standardowe
2-lata wyłącznie komputer/czujnik
(Oprócz zużycia akcesoriów i baterii)
Jeżeli podczas normalnego użytkowania powstanie usterka,
odpowiednia część komputera zostanie naprawiona lub wymieniona bezpłatnie. Obsługa serwisowa musi być wykonana
przez CatEye Co., Ltd.. W celu zwrotu produktu, należy go
dobrze zapakować i pamiętać o dołączeniu karty gwarancyjnej
z wytycznymi dla naprawy. Prosimy o wyraźne wpisanie lub
wydrukowanie nazwiska i adresu na karcie gwarancyjnej. Koszty
ubezpieczenia oraz transportu do serwisu ponosi osoba zamawiająca naprawę.
2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan
Attn: CATEYE Customer Service
Phone : (06)6719-6863
Fax : (06)6719-6033
E-mail : support@cateye.co.jp URL : http://www.cateye.com
1602190N
Zestaw części
1602194
Opaska wspornika z uchwytem
1665150
Bateria litowa
1602193
Uchwyt
1600280N
Opaska
uchwytu
SET
1699691N
Magnes pomiaru prędkości
1602196
Czujnik
prędkości
(SPD-01)
15
1602980
Nylonowa
zawiązka
wspornika
1603891
Czujnik prędkości
(SPD-02)
Dodatkowe
informacje
Akcesoria opcjonalne
1604100
Uchwyt
na przód
wspornika
4
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement