Cateye Strada Cadence [CC-RD200] Computer Instrukcja obsługi

Cateye Strada Cadence [CC-RD200] Computer Instrukcja obsługi
PL
CATEYE STRADA CADENCE
U.S. Pat. Nos. 5236759/6957926 Pat./Design Pat. Pending
Copyright© 2011 CATEYE Co., Ltd.
CCRD20-110930 066600523 6
CYCLOCOMPUTER CC-RD200
Jak zamocować urządzenie na rowerze
OSTRZEŻENIA/UWAGI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2
Podczas jazdy nie skupiaj uwagi na komputerze. Jedź bezpiecznie!
Dobrze zamocuj magnes, czujnik i uchwyt. Sprawdzaj je co jakiś czas.
Jeśli dziecko omyłkowo połknie baterię, natychmiast skorzystaj z pomocy lekarskiej.
Unikaj narażania komputera na długotrwałe bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Nie demontuj komputera.
Nie upuszczaj komputera. Może to prowadzić do jego usterki.
Podczas używania komputera zamocowanego na uchwycie, wciskaj przycisk MODE w miejscu oznaczonym
trzema kropkami pod ekranem. Mocne naciśnięcie innych miejsc może prowadzić do uszkodzeń.
Nigdy nie kładź komputera na powierzchni metalowej. W przeciwnym razie styki będą przewodzić
elektryczność, rozładowując baterię.
Dokręcaj pokrętło obejmy tylko ręcznie. Zbyt mocne dokręcenie może uszkodzić gwint.
Podczas czyszczenia komputera i akcesoriów nie stosuj rozcieńczalników, benzenu ani alkoholu.
Wyrzucaj baterie zgodnie z przepisami.
Ekran LCD może wydawać się nieostry podczas patrzenia przez okulary przeciwsłoneczne z polaryzacją.
AC
Obudowa przedziału
baterii
MENU
Kiedy komputer zamocowany
jest na uchwycie
Naciśnij przycisk!
Styk
MODE
: Jednostka prędkości
: Ikona wymiaru koła
wszystkie dane (inicjalizacja)
1 Wyczyść
Wciśnij przycisk AC na spodzie.
AC
żądane jednostki prędkości
2 Wybierz
Wybierz „
” lub „
”.
km/h ↔ mph
MENU
MODE
Zapisz
ustawienia
obwód koła
3 Wprowadź
Wprowadź obwód kół roweru w mm.
* Skorzystaj z tabeli referencyjnej obwodów kół.
Zwiększ
MODE
Zmień cyfry
Zapisz
(przyciskając i
ustawienia
MENU
MODE przytrzymując)
zegar
4 Ustaw
Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku MODE na
ekranie, po kolei, pojawią się „Wyświetlany czas”,
„Godzina” i „Minuty”.
24h ↔ 12h, lub zwiększ wartość
MODE
Przełącz ekran lub zmień
cyfry (wciskając i
przytrzymując)
MODE
7
1
3
8
4
Zapisz ustawienia
(zakończ)
MENU
Wymiar opon
L (mm)
12 x 1.75
14 x 1.50
14 x 1.75
16 x 1.50
16 x 1.75
18 x 1.50
18 x 1.75
20 x 1.75
20 x 1-3/8
22 x 1-3/8
22 x 1-1/2
24 x 1
24 x 3/4 Tubular
24 x 1-1/8
24 x 1-1/4
24 x 1.75
24 x 2.00
24 x 2.125
26 x 7/8
26 x 1(59)
26 x 1(65)
26 x 1.25
26 x 1-1/8
26 x 1-3/8
26 x 1-1/2
26 x 1.40
26 x 1.50
26 x 1.75
26 x 1.95
26 x 2.00
26 x 2.10
26 x 2.125
26 x 2.35
26 x 3.00
27 x 1
27 x 1-1/8
27 x 1-1/4
27 x 1-3/8
650 x 20C
650 x 23C
650 x 35A
650 x 38A
650 x 38B
700 x 18C
700 x 19C
700 x 20C
700 x 23C
700 x 25C
700 x 28C
700 x 30C
700 x 32C
700C Tubular
700 x 35C
700 x 38C
700 x 40C
29 x 2.1
29 x 2.3
935
1020
1055
1185
1195
1340
1350
1515
1615
1770
1785
1753
1785
1795
1905
1890
1925
1965
1920
1913
1952
1953
1970
2068
2100
2005
2010
2023
2050
2055
2068
2070
2083
2170
2145
2155
2161
2169
1938
1944
2090
2125
2105
2070
2080
2086
2096
2105
2136
2146
2155
2130
2168
2180
2200
2288
2326
Zm ie rz o bwó d ko ła (L )
roweru
Zaznacz miejsce na bieżniku
opony i przesuń rower o
jeden pełny obwód koła.
Zaznacz na ziemi początek i
koniec pełnego obrotu koła i
zmierz odległość pomiędzy
obydwoma punktami. Tyle
wynosi rzeczywisty obwód
koła. Wybór wartości z „
Tabeli referencyjnej
obwodów kół” daje
przybliżony obwód koła wedł
ug rozmiaru opony.
5
0
9
1 Obejma uchwytu
2 Uchwyt
3 Nakrętka
4 Czujnik prędkości
5 Czujnik kadencji
6 Magnes czujnika prędkości
7 Magnes czujnika kadencji
8 Podkładka gumowa do czujnika kadencji
9 Podkładka gumowa pod uchwyt
0 Nylonowe cięgna (x10)
Zamontuj czujnik i magnes :
A
Magnes powinien przechodzić
przez linię czujnika.
Odstęp pomiędzy powierzchnią czujnika a
magnesem nie może przekraczać 3 mm.
B
Czujnik
Tabela referencyjna
obwodów kół
Przygotowanie komputera
6
3m
m
Przed użyciem komputera zapoznaj się dokładnie z instrukcją i zachowaj ją na przyszł
ość.
Magnes
Magnes
Linia czujnika
Czujnik
1
* Podczas instalowania czujnika kadencji 5, w
razie potrzeby podłóż podkładkę gumową 8.
Zamontuj czujnik prędkości i magnes czujnika prędkości
4
Zaciągnij
cięgna
0
Szprycha tylnego koła
6
W kierunku linii czujnika
Lewa rura przyłańcuchowa (wewnątrz)
2
Zamontuj czujnik kadencji i magnes czujnika kadencji
5
0
Zaciągnij
cięgna
Lewe ramię korby (wewnątrz)
0
7
W kierunku linii czujnika
Lewa rura przyłańcuchowa (na zewnątrz)
3
Zamocuj kabel
Zaciągnij
cięgna
Użyj nylonowego cięgna 0 do
zamocowania kabla do ramy. Owiń
kabel o tylny hamulec, tak jak
pokazano na rysunku.
0
OSTRZEŻENIE:
Skręć kierownicą, aby sprawdzić
czy kabel nie utrudnia wykonania
pełnego skrętu.
4
6
5
7
5 4
Zamocuj uchwyt na wsporniku kierownicy lub kierownicy
Kiedy mocujesz uchwyt na wspornika kierownicy
9
2
Wspornik
kierownicy
Obetnij
1
OSTRZEŻENIE:
Dokręć uchwyt, uważając by nie przytrzasnąć kabla.
OSTRZEŻENIE:
Zaokrąglij ostrą krawędź
obejmy uchwytu, aby
zapobiec skaleczeniom.
Kiedy mocujesz uchwyt na kierownicy
9
1
Kierownica
2
3
L mm
OSTRZEŻENIE:
Dokręć uchwyt, uważając by nie przytrzasnąć kabla.
5
Zdemontuj/zamontuj Trzymając komputer ręką, * Dla kierownicy o aerodynamicznym, spłaszczonym
profilu oraz dla wspornika kierownicy o zwiększonej
komputer
średnicy uchwyt może zostać przymocowany przy
Zatrzaśnięcie
użyciu podstawki oraz plastikowych wiązań. (Opcja)
2
wypchnij go, podnosząc
jednocześnie przód.
* Po zamocowaniu sprawdź, czy czujnik prędkości i czujnik kadencji działają poprawnie. W przypadku
czujnika prędkości, podnieś tylne koło nad ziemię i obracaj nim, sprawdzając czy na wyświetlaczu
pokazuje się odczyt prędkości. W przypadku czujnika kadencji, wciśnij MODE, aby wyświetlić C
(kadencja) na ekranie trybu. Obróć korbowód w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy i sprawdź,
czy pokazuje się odczyt kadencji.
Jeśli prędkość nie jest widoczna, sprawdź czy spełniono wymogi A i B .
CC-RD200
Obsługa komputera [Ekran pomiarów]
Rozwiązywanie problemów
Strzałka tempa
Tm Czas jazdy
Wskazuje, czy aktualna prędkość jest
wyższa ( ) lub niższa ( ) w
porównaniu do prędkości średniej.
0:00’00” - 9:59’59”
C Kadencja
Aktualna prędkość
0(20) - 299 rpm
0,0(4,0) - 200,0 km
[0,0(3,0) - 125,0 mph]
Dst Dystans dzienny
Wybrany tryb
0,00 - 999,99 km [mile]
Dst 2 Dystans dzienny-2
0,00 - 999,99 /
1000,0 - 9999,9 km [mile]
MODE
Av Prędkość średnia*2
*1
0,0 - 200,0 km/h
[0,0 - 125,0 mph]
Rozpoczęcie/Zatrzymanie
pomiaru
Pomiary dokonywane są automatycznie
podcz as j azdy rowerem. Podc z as
lub
.
pomiaru miga
Przełączanie funkcji komputera
Wciśnięcie MODE zmienia funkcje w
kolejności jak pokazano po lewej stronie.
Mx Prędkość maksymalna
0,0(4,0) - 200,0 km/h
[0,0(3,0) - 125,0 mph]
Odo Dystans całkowity
0,0 - 9999,9 /
10000 - 99999 km [mile]
Zegar
Zerowanie danych
Aby wy z ero wać dan e pom iaro we,
wyświetl dane inne od Dst-2 i wciśnij i
pr zy t r zy ma j M O D E . Wc iś n ięc i e i
przytrzymanie MODE przy wyświetlaniu
Dst-2 zeruje tylko Dst-2.
Dy s t ans c ałk ow i ty ni e j e st ni gdy
zerowany.
Funkcja oszczędzania energii
0:00 - 23:59
lub 1:00 - 12:59
Jeśli komputer nie otrzyma żadnego
*1 Kiedy komputer jest zamontowany na uchwycie, wciśnij sygnału przez godzinę, włączy się tryb
miejsce oznaczone trzema kropkami na obudowie oszczędzania energii i wyświetlony
komputera.
zostanie zegar.
*2 Jeśli Tm przekracza około 27 godzin lub Dst przekracza Jeśli czujnik wykryje sygnał lub naciśnie
999,99 km, jako średnia prędkość wyświetlane jest .E
się MODE, pojawi się główny ekran.
Wyzeruj dane.
Zmiana ustawień komputera [ekran menu]
MENU
MODE nie działa, gdy komputer jest zamocowany na uchwycie.
Sprawdź, czy pomiędzy obejmą a komputerem nie ma zabrudzeń.
Umyj uchwyt wodą, aby usunąć zabrudzenia i zapewnić swobodne wsuwanie i wysuwanie komputera.
Pr´dkoÊç (kadencja) nie jest wyÊwietlana. (Dotknij przedmiotem z metalu dwa styki Styki do chwilowego zwarcia
komputera kilka razy, aby je zewrzeć, jednocześnie patrząc na ekran. Jeśli pojawi się wartość znajdują się na spodzie.
liczbowa, oznacza to, że komputer działa normalnie.)
Czy odstęp pomiędzy czujnikiem a magnesem jest za duży?
(musi wynosić ≤ 3 mm)
Czy magnes przechodzi przez linię czujnika?
Wyreguluj ustawienie magnesu i czujnika.
Prędkość Kadencja
Czy na stykach komputera i/lub uchwytu znajdują się ciała obce mogące blokować czysty kontakt?
Oczyść styki.
Sprawdź, czy nie ma uszkodzonych przewodów. Nawet normalnie wyglądający przewód może być w środku przerwany. Wymień
zestaw czujnik/uchwyt.
Wyświetlacz nie działa.
Czy bateria komputera jest wyczerpana?
Wymień baterię. Następnie ponownie uruchom komputer zgodnie z „Przygotowanie komputera”.
Pojawiają się błędne danie
Ponownie uruchom komputer zgodnie z „Przygotowanie komputera”.
Dane techniczne
Bateria ................................................ Bateria litowa (CR1620) x 1
Trwałość baterii ................................. Około 2 lata (Przy używaniu baterii godzinę dziennie; trwałość baterii różni się w zależności od
warunków użytkowania.)
Kontroler ............................................ 4 bitowy jednoprocesorowy mikrokomputer (generator stabilizowany piezoelektrycznie)
Wyświetlacz ....................................... Wyświetlacz ciekłokrystaliczny
Czujnik ............................................... Bezkontaktowy czujnik magnetyczny
Zakres obwodu kół ............................ 0100mm - 3999 mm (wyjściowy wymiar A: 2096 mm, B: 2096 mm)
Temperatura robocza ........................ 0 °C - 40 °C (Ten produkt nie będzie działać poprawnie w przypadku przekroczenia zakresu
temperatury pracy. W niskiej temperaturze ekran LCD może reagować spowolnieniem reakcji a w
wysokiej być czarny.)
Wymiary/ciężar .................................. 46,5 x 31 x 15 mm, 18 g
* Trwałość baterii fabrycznej może być krótsza od tej podanej w danych technicznych.
* Dane techniczne i konstrukcja podlegają zmianom bez uprzedzenia.
Części standardowe
Części opcjonalne
#160-2090N
#160-0280N
#160-2093
#160-2770
Zestaw części
Taśma wspornika
Obejma/Czujnik
Podstawka
#169-9691N #169-9766
#169-6180
Magnes
Bateria litowa
(CR1620)
Magnes czujnika kadencji
Aby wywołać ekran menu, wciśnij MENU przy włączonym ekranie pomiaru.
Po każdym naciśnięciu MODE, pojawi się odpowiedni ekran menu. Wciśnięcie i
przytrzymanie MODE zmienia ustawienia wyświetlanego menu.
OGRANICZONA GWARANCJA
Dwuletnia gwarancja tylko na komputer
(za wyjątkiem akcesoriów/zamocowań oraz baterii)
Jeżeli podczas normalnego użytkowania powstanie usterka, odpowiednia część komputera zostanie naprawiona lub wymieniona
bezpłatnie. Obsługa serwisowa musi być wykonana przez CatEye Co., Ltd.. W celu zwrotu produktu, należy go dobrze zapakować
i pamiętać o dołączeniu karty gwarancyjnej z wytycznymi dla naprawy. Prosimy o wyraźne wpisanie lub wydrukowanie nazwiska i
adresu na karcie gwarancyjnej. Koszty ubezpieczenia oraz transportu do serwisu ponosi osoba zamawiająca naprawę.
MODE
MODE
Wybór koła
MODE
Wprowadzanie
rozmiaru koła
MODE
Ustawienia
zegara
MODE
Ręczne wprowadzanie
dystansu całkowitego
Jednostka
prędkości
Zmiana ustawień
* Po zmianie, pamiętaj o wciśnięciu MENU, aby zapisać ustawienia.
(wciśnięcie i
* Jeśli ekran menu nie zostanie zmieniony przez minutę, pojawi się
przytrzymanie)
MODE
ponownie ekran pomiarowy.
Wybór koła .................... Przełączaj pomiędzy podanym rozmiarem koła (obwód opony)
.i
.
Używaj tej funkcji jeśli komputer będzie używany na dwóch rowerach.
Wciśnięcie MODE przełącza pomiędzy
i
.
Wprowadzanie rozmiaru koła
......................................... Wciśnięcie MODE zwiększa wartość, a wciśnięcie i przytrzymanie
MODE przechodzi do następnej cyfry.
, wyświetl
używając „Wybór ko
* Aby wprowadzić rozmiar koła
ła”.
Ustawienia zegara ........ Aby ustawić zegar, patrz „Przygotowanie komputera – 4”.
Ręczne wprowadzanie dystansu całkowitego
......................................... Przed wyczyszczeniem wszystkich danych, zapisz dystans całkowity.
Ten zapis umożliwi później ręczne wprowadzenie wartości dystansu
całkowitego. Wciśnięcie MODE zwiększa wartość, a wciśnięcie i
przytrzymanie MODE przechodzi do następnej cyfry.
a
.
Jednostka prędkości ... Wciśnięcie MODE przełącza pomiędzy
Konserwacja
Aby oczyścić komputer lub akcesoria, stosuj miękką ściereczkę nasączoną roztworem
neutralnego detergentu i wytrzyj suchą ściereczką do sucha.
Wymiana baterii
Jeśli ekran jest niewyraźny, wymień baterię.
Zamontuj nową baterię litową (CR1620) z oznaczeniem (+) do
góry. Następnie ponownie uruchom komputer zgodnie z
„Przygotowanie komputera”.
Zamknij
Otwórz
CO
IN
CR1620
CO.,LTD.
2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan
Attn:
CATEYE Customer Service
Phone : (06)6719-6863
Fax :
(06)6719-6033
E-mail : support@cateye.co.jp
URL :
http://www.cateye.com
[For US Customers]
CATEYE AMERICA, INC.
2825 Wilderness Place Suite 1200, Boulder CO80301-5494 USA
Phone : 303.443.4595
Toll Free : 800.5CATEYE
Fax :
303.473.0006
E-mail : service@cateye.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement