Cateye Strada Digital Wireless [CC-RD410DW] Computer Používateľská príručka

Cateye Strada Digital Wireless [CC-RD410DW] Computer Používateľská príručka
CC-RD410DW CZ 1
Varování / upozornění
CATEYE STRADA
DIGITAL WIRELESS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Při jízdě se příliš nevěnujte činnosti cyklopočítače. Jezděte bezpečně!
Magnet, snímač a držák přimontujte bezpečně. Pravidelně je kontrolujte.
Pokud dítě omylem spolkne baterii, obraťte se ihned na lékaře.
Nenechávejte cyklopočítač dlouhodobě na přímém slunci.
Cyklopočítač nerozebírejte.
Dávejte pozor, aby cyklopočítač neupadl na zem. Při pádu se může poškodit.
Při používání hlavní jednotky nainstalované v držáku změňte MODE stisknutím tří teček pod obrazovkou. Silným stisknutím jiných částí může dojít k závadě nebo poškození hlavní jednotky.
Utáhněte kolečko držáku FlexTight™ rukou. V případě silného utahování pomocí nástroje atd. by mohlo dojít k poškození závitu šroubu.
Při čištění cyklopočítače a příslušenství nepoužívejte ředidla, benzín ani alkohol.
Použité baterie zlikvidujte podle místních předpisů.
Při použití polarizovaných slunečních brýlí může být zobrazení na LCD displeji
zkreslené.
Digitální bezdrátový systém 2,4 GHz
CYCLOCOMPUTER
CC-RD410DW
Před použitím počítače si pečlivě přečtěte tento manuál a uschovejte ho pro případ potřeby.
Navštivte naše webové stránky, na kterých jsou k dispozici podrobné pokyny s videi a ze kterých lze stáhnout návod k použití.
ID snímače bylo sesynchronizováno s tímto přístrojem před dodáním.
ID snímače není nutné synchronizovat.
* V kombinaci s volitelným snímačem tepové frekvence dokáže tento přístroj přijímat a zobrazovat až 3 signály aktuální rychlosti, kadence a tepové frekvence.
Každý snímač využívá digitální bezdrátovou technologii 2,4 GHz, která se používá pro bezdrátové místní sítě LAN atd. Tato technologie prakticky omezuje rušení vnějším šumem a přenosem s jinými uživateli bezdrátových počítačů během
měření a umožňuje zaznamenávat a uchovávat vysoce spolehlivá data. Nicméně
trpí rušením na následujících místech nebo prostředích, což může mít za následek nepřesné měření.
* Doporučujeme pečlivou pozornost zejména při zjišťování ID snímače.
• Televizory, počítače, rádia, motory nebo v automobilech a vlacích.
• Železniční přejezdy a v blízkosti kolejí, okolo televizních vysílacích stanic a
radarových základen.
• Jiné bezdrátové počítače nebo digitálně řízená světla.
• V prostředí Wi-Fi.
Automatické rozpoznávání ID snímače rychlosti
Snímač rychlosti má vlastní ID a počítač měří v synchronizaci s ID.
V jednom počítači lze zaregistrovat dvě adresy ID snímače rychlosti, které mohou automaticky identifikovat dva snímače rychlosti , pokud jsou jejich adresy ID
předem zaregistrovány.
Obvod pláště je nastaven na ID snímače rychlosti, ruční výběr kola není vyžadován, což bylo nezbytné u běžných přístrojů.
* Aktuálně rozpoznaný snímač rychlosti je označen ikonou rychlosti ( nebo
) na displeji.
Postup automatického rozpoznání
Když se počítač přepne na úspornou obrazovku a potom se vrátí na obrazovku
měření, je v následujícím postupu provedeno automatické rozpoznání ID snímače rychlosti.
1 Počítač vyhledá signál ID snímače rychlosti, který byl bezprostředně předtím
sesynchronizován.
2 Jakmile je signál snímače přijat, ikona snímače rychlosti se rozsvítí a počítač
začne měřit.
Když nelze přijmout signál ID snímače rychlosti, který byl bezprostředně
předtím sesynchronizován, bude vyhledán signál jiného snímače.
3 Když počítač přijme signál jiného snímače, na obrazovce se zobrazí ikona
jiného snímače a bude zahájeno měření.
Když nelze přijmout signál ID jiného snímače, bude znovu vyhledán signál
původního snímače.
Během výše uvedeného postupu počítač opakuje synchronizaci i v případě, že
z nějakého důvodu dojde k chybě synchronizace, například k chybě komunikace;
v takovém případě trvá rozpoznání určitou dobu.
* Když počítač nepřijme žádný signál ze snímače po dobu 10 minut, přejde na
úspornou obrazovku. Když taková situace trvá další 1 hodinu, přejde do režimu spánku.
Ruční přepnutí ID
ID snímače rychlosti lze změnit ručně, postupem popsaným v „Nastavení obvodu pláště“. Tuto operaci použijte v následujících případech.
• Pokud počítač nemůže rozpoznat signál určeného snímače, protože se v blízkosti nacházejí 2 zaregistrované snímače rychlosti a oba vysílají signál snímače.
• Pokud chcete okamžitě změnit ID snímače rychlosti.
* Pokud změníte ID snímače ručně, počítač bude pokračovat pouze ve vyhledávání ID snímače rychlosti, který jste vybrali naposled. Pokud počítač nemůže
přijmout signál žádného snímače během 10 minut, aktivuje se úsporný režim
a počítač se přepne na úspornou obrazovku. Po návratu z úsporné obrazovky
do obrazovky měření, bude probíhat vyhledání ID opět automaticky.
CC-RD410DW CZ 2
Pokyny pro montáž jednotky na kolo
1 Připevnění držáku na představec nebo řidítka
Držák FlexTight™ lze připevnit na představec nebo řidítka podle toho, jak držák nastavíte do upevňovacího pásku.
Upozornění: Utáhněte kolečko držáku FlexTight™ rukou.
V případě silného utahování pomocí nástroje atd., by mohlo dojít k poškození závitu šroubu.
1
Při připevňování držáku FlexTight™ na představec :
Upevňovací pásek
Gumová podložka
pod držák
Kolečko
Představec
Držák
Při připevňování držáku FlexTight™ na řidítka :
Gumová podložka
pod držák
Upevňovací pásek
Řidítka
Odřízněte
Upozornění:
Zaoblete odříznutý
okraj upevňovacího
pásku, aby se zabránilo zranění.
Držák
* Při montáži držáku na aerodynamická řidítka nebo na větší představec použijte volitelný držák s upevňovacími pásky.
Držák
Upevňovací pásek
Kolečko
Gumová podložka
pod držák
Sejmutí/nasazení hlavní jednotky
Cvaknutí
Za podpory jednotky rukou,
Vytlačte jí a přitom zvedejte přední stranu nahoru
CC-RD410DW CZ 3
Pokyny pro montáž jednotky na kolo
2 Montáž snímače rychlosti a magnetu
Šroub snímače
Montáž snímače rychlosti a magnetu
Snímač
rychlosti
Magnet na kliku
Snímač
rychlosti
ZÓNA
SNÍMÁNÍ
Gumová podložka
pod snímač
Povolit
Magnet na kolo
ZÓNA SNÍMÁNÍ
ZÓNA
SNÍMÁNÍ
3 mm
Magnet na
kolo
Magnet na
kliku
2
3 mm
* Magnet na kolo může být nainstalován kdekoli na paprsku, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky instalace.
Upravte polohu magnetu kadence
3 mm
Upravte polohu magnetu na kolo
3 mm
3 mm
CADENCE
CADENCE
Snímač rychlosti
(ISC-10)
Gumová podložka
pod snímač
SPEED
SPEED
&
3 mm
Magnet na kolo
* Když snímač není umístěn správně vůči těmto dvěma magnetům (
), přesuňte snímač dozadu a dopředu, aby byl umístěn správně.
Snímač rychlosti
Upevňovací pásky
(x 5)
Magnet na kliku
Magnet na kliku
Upevňovací
pásky
Odřízněte
Bezpečně utáhněte
Utáhnout
Upevňovací
pásky
Odřízněte
Bezpečně utáhněte
3 mm
CC-RD410DW CZ 4
Příprava hlavní jednotky
Operaci formátování proveďte, pokud používáte přístroj poprvé nebo pokud
chcete obnovit tovární nastavení.
(inicializovat)
1 Formátovat
Stiskněte tlačítko MENU na zadní straně hlavní jednot-
AC
ky a současně tlačítko AC.
Obvod pláště
Kryt baterie
MENU
AC
MENU
jednotky rychlosti
2 Vyberte
Vyberte „km/h“ nebo „mph“.
km/h ↔ mph
Potvrzení nastavení
Tečkovaná část
MODE
obvod pláště
3 Zadejte
Zadejte obvod pláště zadního kola v mm.
Zkouška funkčnosti
Po nainstalování cyklopočítače, otočte zadním kolem, a zkontrolujte, zda hlavní jednotka zobrazuje rychlost. Kadenci zkontrolujete otočením klikou. Pokud
se nezobrazuje, znovu zkontrolujte správnost montáže a (strana 2).
* Jako pomůcku použijte „Referenční tabulku obvodů
plášťů“.
Přejděte na dalZvyšte
Potvrzení
ší číslo (Stiskhodnotu
nastavení
něte a podržte) MENU
MODE
Okamžitá rychlost
MODE
hodiny
4 Nastavte
Stisknutím a podržením tlačítka MODE se na displeji
Formát zobrazení hodin
postupně přepínají položky „Zobrazovaný čas“, „Hodina“ a „Minuta“.
Přepněte obrazovku nebo
12h ↔ 24h
nebo zvyšuje
přejděte na další číslo
hodnotu
(Stiskněte a podržte)
MODE
MODE
Hodina Minuta
5 Stisknutím tlačítka MENU dokončete nastavení
MENU
MODE
MENU
Potvrzení nastavení
(Dokončit)
kadence
Obvod pláště (L) vaší velikosti pneumatiky můžete vyhledat v následující tabulce nebo přímo změřit (L).
• Postup měření obvodu pláště (L)
Nejpřesnější obvod pláště dostanete, jeho odvalením
po rovné podložce a změřením vzdálenosti. Nahustěte pneumatiku na správný tlak, umístěte ventilek dolů
a označte polohu ventilku. Pak odvalte kolo v přímém
L mm
směru (dokud se ventilek nebude nacházet opět
dole). Označte polohu ventilku a změřte vzdálenost. Pneumatika by měla
být pod stejným zatížením, jako když sedíte na kole.
• Referenční tabulka obvodů plášťů
* Obvykle je velikost pláště nebo ETRTO uvedeno na boční straně pláště.
ETRTO
47-203
54-203
40-254
47-254
40-305
47-305
54-305
28-349
37-349
32-369
40-355
47-355
32-406
35-406
40-406
47-406
50-406
28-451
37-451
37-501
40-501
47-507
50-507
54-507
25-520
28-540
32-540
25-559
32-559
37-559
40-559
47-559
50-559
54-559
Tire size
L (mm)
12x1.75
935
12x1.95
940
14x1.50
1020
14x1.75
1055
16x1.50
1185
16x1.75
1195
16x2.00
1245
16x1-1/8
1290
16x1-3/8
1300
17x1-1/4 (369) 1340
18x1.50
1340
18x1.75
1350
20x1.25
1450
20x1.35
1460
20x1.50
1490
20x1.75
1515
20x1.95
1565
20x1-1/8
1545
20x1-3/8
1615
22x1-3/8
1770
22x1-1/2
1785
24x1.75
1890
24x2.00
1925
24x2.125
1965
24x1(520)
1753
24x3/4 Tubuler 1785
24x1-1/8
1795
24x1-1/4
1905
26x1(559)
1913
26x1.25
1950
26x1.40
2005
26x1.50
2010
26x1.75
2023
26x1.95
2050
26x2.10
2068
ETRTO
57-559
58-559
75-559
28-590
37-590
37-584
20-571
23-571
25-571
40-590
40-584
25-630
28-630
32-630
37-630
18-622
19-622
20-622
23-622
25-622
28-622
30-622
32-622
35-622
38-622
40-622
42-622
44-622
45-622
47-622
54-622
60-622
Tire size
26x2.125
26x2.35
26x3.00
26x1-1/8
26x1-3/8
26x1-1/2
650C Tubuler
26x7/8
650x20C
650x23C
650x25C
26x1(571)
650x38A
650x38B
27x1(630)
27x1-1/8
27x1-1/4
27x1-3/8
700x18C
700x19C
700x20C
700x23C
700x25C
700x28C
700x30C
700x32C
700C Tubuler
700x35C
700x38C
700x40C
700x42C
700x44C
700x45C
700x47C
29x2.1
29x2.3
L (mm)
2070
2083
2170
1970
2068
2100
1920
1938
1944
1952
2125
2105
2145
2155
2161
2169
2070
2080
2086
2096
2105
2136
2146
2155
2130
2168
2180
2200
2224
2235
2242
2268
2288
2326
CC-RD410DW CZ 5
Používání hlavní jednotky [Obrazovka měření]
Symbol signálu snímače rychlosti
Bliká, pokud probíhá měření-přenos signálu od snímače
rychlosti.
okamžitá rychlost
0,0 (4,0) – 105,9 km/h
[0,0 (3,0) – 65,9 mph]
* “S“ symbol se zobrazí, když
je v dolní části zobrazena aktuální rychlost.
Porovnání rychlosti
Ukazuje, zda je aktuální rychlost vyšší nebo nižší, než
průměrná rychlost. ( vyšší, nižší)
Zahájení/ukončení měření
Používání tlačítka MODE,
pokud je hlavní jednotka
upevněna v držáku
Symbol snímače
Je zobrazen aktuálně sesynchronizovaný snímač rychlosti.
START
STOP
Zahájení měření
Cvaknutí
Jednotka rychlosti
Symbol signálu snímače TF
Při používání volitelného snímače tepové frekvence bliká
při příjímání signálu.
Měření se spustí automaticky,
když je kolo v pohybu.
Během měření bliká km/h nebo
mph.
Ukončení měření
Výběr horního displeje
Kadenci ( ) nebo tepovou frekvenci ( ) lze přepínat na horní displej pro souvislé sledování.
Možnost *1
Snímač tepové frekvence
(HR-10)
Viz „Změna nastavení hlavní jednotky: Nastavení horního
displeje“ (Stránka 6).
Metoda nastavení
* K měření tepové frekvence je zapotřebí volitelný snímač tepové frekvence.
Okamžitá
rychlost
kadence
Tepová
frekvence (*)
Přepínaní funkce hlavní jednotky
Stisknutím tlačítka MODE, se přepínají měřené hodnoty v dolní části v pořadí uvedeném na následujícím obrázku.
Tepová frekvence (*)
/ kadence
Tepová frekvence (*)
/ Okamžitá rychlost
Vynulování dat
Stopky
0:00’00” – 9:59’59”
MODE
MODE
Tepová frekvence (*1)
Kadence
0(20) – 199 rpm
MODE
Denní vzdálenost
0,00 – 999,99 km [mile] MODE
Denní vzdálenost-2
0,00 – 999,99 km [mile]
MODE
Okamžitá rychlost
/ kadence
Stisknutím a podržením tlačítka MODE na obrazovce měření,
(Stiskbudou vynulovány veškeré hodnoty měření, s výjimkou celkoněte a
vé vzdálenosti (Odo) a denní vzdálenosti-2 (Dst2).
podržte)
* Celkovou vzdálenost (Odo) nelze vynulovat.
MODE
• Samostatné vynulování denní vzdálenosti-2
Stisknutím a podržením tlačítka MODE při zobrazené denní vzdálenosti-2
(Dst2), bude vynulována pouze hodnota denní vzdálenosti-2.
Úsporná funkce
Hodiny
0:00 – 23:59
MODE
Celková ujetávzdálenost
0 – 99999 km[mile]
MODE
Maximální rychlost
0,0(4,0) – 105,9 km/h
[0,0(3,0) – 65,9 mph]
MODE
Průměrná rychlost (*2)
0,0 – 105,9 km/h
[0,0 – 65,9 mph]
Pokud hlavní jednotka neobdrží během 10 minut signál, aktivuje se úsporná obrazovka a budou zobrazeny pouze hodiny.
Z takového zobrazení obnovíte obrazovku měření stisknutím tlačítka MODE.
* Po uplynutí dalších 60 minut nečinnosti s úspornou obrazovkou budou na obrazovce zobrazeny pouze jednotky rychlosti.
*1 V kombinaci s volitelným snímačem tepové frekvence zobrazuje tepovou frekvenci.
*2 Když Tm přesáhne 27 hodin nebo Dst přesáhne 999,99 km, zobrazí se .E. Vynulujte data.
MODE
10 minut
Obrazovka měření
60 minut
Obrazovka úsporného režimu
Obrazovka režimu spánku
CC-RD410DW CZ 6
Změna nastavení hlavní jednotky [Obrazovka nabídky]
Stisknutím tlačítka MENU na obrazovce měření přejdete na obrazovku nabídky. Na obrazovce nabídky lze měnit různá nastavení.
* Po provedení nastavení nezapomeňte potvrdit nastavení stisknutím tlačítka MENU.
* Po uplynutí 1 minuty nečinnosti obrazovky nabídky dojde k návratu do obrazovky měření a změny nebudou uloženy.
Z „Výběr jednotek měření“
Nastavení horního displeje
Vyberte funkci pro horní displej.
Změna nastavení
MODE
(Stiskněte a podržte)
MODE
Obrazovka měření
MENU
Nastavení horního displeje
Nastavení obvodu pláště
MODE
MODE
MENU
MODE
Potvrzení
nastavení
Nastavení obvodu pláště
MODE
Ručně přepněte snímač rychlosti /
a zadejte velikost obvodu přiřazenou každému snímači.
* Obvod pláště viz „Obvod pláště“ (strana 4).
Změna nastavení
MENU
MODE
Výběr jednotek měření
↔
(Stiskněte a podržte)
Vyhledání ID snímače
MODE
* Chcete-li změnit pouze snímač rychlosti, vyberte používaný snímač rychlosti a
stisknutím MENU ho nastavte.
MODE
MODE
(Stiskněte a podržte)
MODE
MODE
(Stiskněte a podržte)
MODE
MODE
MENU
Zadání celkové vzdálenosti
Potvrzení
nastavení
Nastavení hodin
0100 – 3999
MODE
Do „Vyhledání ID snímače“
Přejděte na další
číslo (Stiskněte
a podržte)
MODE
Zvyšte
hodnotu
CC-RD410DW CZ 7
Změna nastavení hlavní jednotky [Obrazovka nabídky]
Z „Nastavení obvodu pláště“
Z „Nastavení hodin“
Vyhledání ID snímače ID
Zadání celkové vzdálenosti
Vyhledejte ID snímače rychlosti (tepové frekvence).
* Hodnota ID snímače byla sesynchronizována s přístrojem před dodáním.
ID snímače vyhledejte pouze v případě, pokud je použit nový snímač.
Zadejte celkovou vzdálenost.
Jakmile zadáte libovolnou hodnotu k celkové vzdálenosti, můžete začít od této zadané hodnoty. Tuto
funkci použijte při obnovení a/nebo vynulování jednotky.
Změna nastavení
Změna nastavení
Zvyšte hodnotu
SP1
MODE
MODE
(Stiskněte a podržte)
SP2
HR (TF)
MODE
MODE
(Stiskněte a podržte)
MODE
MENU
MENU
V případě SP1 a SP2
Potvrzení
nastavení
Potvrzení
nastavení
V případě HR (TF)
MODE
Výběr jednotek měření
RESET
Vyberte jednotky měření (km/h nebo mph).
Změna nastavení
MODE (Stiskněte a podržte)
Nastavení hodin
MODE
(Stiskněte a podržte)
Nastavte hodiny.
Změna nastavení
MODE
12h ↔ 24h
(Stiskněte a podržte)
(Stiskněte a podržte)
MODE
(Stiskněte a podržte)
MODE
Hodina
MODE
Potvrzení
nastavení
Do „Zadání celkové vzdálenosti“
Přejděte na další číslo
(Stiskněte a podržte)
00000 – 99999
RESET
V případě zrušení
nebo 5 minut nečinnosti
MENU
MODE
MODE
(Stiskněte a podržte)
0 – 23
[1 – 12]
MODE
MENU
Potvrzení
nastavení
MODE
MODE
Minuta
Přepněte obrazovku (Stiskněte
a podržte)
MODE
00 – 59
Zvyšte
hodnotu
Do „Nastavení horního displeje“
km/h ↔ mph
MODE
CC-RD410DW CZ 8
Používání
Údržba
K čištění hlavní jednotky nebo příslušenství použijte měkký hadřík namočený v
neutrálním čistícím prostředeku, poté vše otřete suchým hadříkem.
Výměna baterie
1 Výměna lithiové baterie
Kryt baterie
Když svítí (symbol baterie), vyměňte baterii.
Vložte novou lithiovou baterii (CR2032) stranou (+) směrem nahoru.upward.
TO
P
Vodovzdorné
vnitřní víčko
AC
IN
Otevřít
Došlo k problému při vyhledávání ID snímače?
Vyhledejte ID snímače podle postupu uvedeném v části „Změna nastavení hlavní jednotky / Vyhledávání ID snímače“ (Stránka 7).
Zkontrolujte, zda hlavní jednotka zobrazuje symbol pro výměnu baterie.
Vyměňte staré baterie za nové podle postupu uvedeného v části
„Výměna baterie“.
Po stisknutí tlačítka se nic nezobrazuje.
Vyměňte baterii hlavní jednotky podle postupu uvedeného v části
„Výměna baterie“.
Zobrazují se nesprávná data.
Restartujte podle postupu uvedeném v části „Výměna baterie / Hlavní jednotky, kroky 2 až 4“.
Nachází se v blízkém okolí objekty vysílající elektromagnetické vlny (železniční koleje, televizní vysílače, prostředí Wi-Fi atd.)?
Udržujte přístroj v bezpečné vzdálenosti od jakéhokoli objektu, který
může být příčinou nepřesností v měření. V případě chybných dat
proveďte operaci resetování.
hodiny
3 Nastavte
Stisknutím a podržením tlačítka MODE se na
Formát zobrazení hodin
displeji postupně přepínají položky „Zobrazovaný čas“, „Hodina“ a „Minuta“.
Přepněte obrazovku nebo
přejděte na další číslo
(Stiskněte a podržte)
Hodina Minuta
4 Stisknutím tlačítka MENU dokončete nastavení
MENU
CO
Data měření nejsou správná. (maximální rychlost je příliš vysoká atd.)
* Při restartu budou zachovány jednotky
rychlosti, ID snímače, aktuálně sesynchronizovaný snímač, obvod pláště, nastavení
horního displeje a celková vzdálenost.
Potvrzení nastavení
(Dokončit)
Zkontrolujte, zda není vzdálenost mezi snímačem a magnetem příliš velká.
(Vzdálenost: do 3 mm)
Zkontrolujte, zda magnet správně prochází zónou snímače.
Nastavte polohy magnetu a snímače.
* Po výměně zkontrolujte polohu snímače a magnetu.
* Po výměně baterie ve snímači restartujte snímač tlačítkem RESET.
TOP
ně hlavní jednotky (Restart)
MODE
Aktuální rychlost / tepovou frekvenci nelze změřit.
TO
P
Cvaknutí
2 Stiskněte tlačítko AC na zadní stra-
MODE
* Když aktuální rychlost bliká, vyměňte baterii snímače rychlosti.
Vložte nové lithiové baterie (CR2032) symbolem (+) nahoru a pevně zavřete kryt
baterie.
Zavřít
CR2032
12h ↔ 24h
nebo zvyšuje
hodnotu
Odstraňování potíží
CR2032
Hlavní jednotka
* Stiskněte horní okraj
vodovzdorného vnitřního
víčka a sejměte. Nasaďte víčko tak, aby „TOP“
směřovalo nahoru.
Snímač rychlosti
CC-RD410DW CZ 9
Používání
Popis
Náhradní příslušenství
CR2032 x 1 / Přibl. 6 měsíců
(při používání 1 hodinu/denně)
CR2032 x 1 / Přibl. 1 rok
Snímač rychlosti :
(při používání 1 hodinu/denně)
* Baterie dodaná s přístrojem již z výroby může mít kratší životnost.
Procesor
Jednočipový mikropočítač (oscilátor řízený krystalem)
Displej
Displej z tekutých krystalů (LCD)
Snímač
Bezkontaktní magnetický snímač
Vysílání a
přijímání signálu Pásmo 2,4 GHz ISM
snímače
Komunikační
5m
rozsah
(může se lišit v závislosti na podmínkách prostředí, včetně počasí.)
Rozsah obvodu 0100 mm - 3999 mm
pláště
(výchozí hodnota : 2096 mm)
0 °C - 40 °C (Při překročení rozsahu provozních teplot nebude
Pracovní teplota přístroj pracovat správně. Při vyšší teplotě se může zpomalit
odezva nebo může LCD zčernat.)
Rozměry / hmot- Hlavní jednotka : 46,5 x 31 x 16 mm / 20,3 g
nost
Snímač rychlosti : 47,4 x 62,4 x 13,1 mm / 21 g
Baterie
/ Životnost baterie
Hlavní jednotka :
* Technické parametry a design se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Omezená záruka
2 roky: Pouze hlavní jednotka/snímač
(s výjimkou příslušenství a spotřeby baterií)
Jestliže při běžném užívání dojde k závadě, bude část cyklopočítače zdarma opravena nebo vyměněna. Servis musí provést společnost CatEye Co., Ltd. Výrobek před
odesláním pečlivě zabalte a nezapomeňte přiložit záruční list a pokyny pro opravu.
Na záruční list čitelně napište vaše jméno a adresu. Náklady na pojištění, zacházení
se zásilkou a na její dopravu nese osoba, která službu požaduje.
2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan
Attn: CATEYE Customer Service Section
Phone : (06)6719-6863
Fax : (06)6719-6033
E-mail : support@cateye.co.jp
URL : http://www.cateye.com
[For US Customers]
CATEYE AMERICA, INC.
2825 Wilderness Place Suite 1200, Boulder CO80301-5494 USA
Phone : 303.443.4595
Toll Free : 800.5CATEYE
Fax
: 303.473.0006
E-mail
: service@cateye.com
Standardní příslušenství
1603580
(ISC-10)
1603585
1600280N
1602193
Držák
(ISC-10)
Sada držáku
a snímače
Snímač
rychlosti
Upevňovací
pásek
1699691N
1699766
1665150
CR2032
Magnet na kolo
Magnet na kliku
Lithiová baterie
Volitelné příslušenství
1603590
1603595
1602980
Pásek TF
Držák s upevňovacími pásky
(HR-10)
Sada snímače
tepové frekvence
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement