Cateye Strada Wireless [CC-RD300W] Computer Handleiding

Cateye Strada Wireless [CC-RD300W] Computer Handleiding
NL
NL
CATEYE STRADA WIRELESS
CYCLOCOMPUTER CC-RD300W
U.S.
Patented
U.S. Pat.
Pat. Nos.
Nos. 5236759/6957926
5236759/6957926 Design
Pat./Design
Pat. Pending
Copyright©
Copyright© 2017
2011 CATEYE
CATEYE Co.,
Co., Ltd.
Ltd.
10
CCRD300W-171227
CCRD3W-110930 066600542
6
NL
Lees deze gebruiksaanwijzing voordat u de computer in gebruik neemt aandachtig door en bewaar hem om hem ook later te kunnen raadplegen.
Monteren van de computer op de fiets
CATEYE STRADA WIRELESS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•••
•
••
••
••
•
1 Houderriem
U.S. Pat. Nos. 5236759/6957926 Pat./Design Pat. Pending
2 HouderCopyright© 2011 CATEYE Co., Ltd.
CCRD3W-110930 066600542 6
2
6
3
moer
1
6
(SPD-01)
4 Snelheidssensor
3
7 de computer op 5
Monteren7van
deMagneet
fiets
6 Rubberkussen voor sensor
3
5
1 Rubberkussen
Houderriem voor houder
2
7
4
8
8
2 Nylon
Houderkabelbinders (x2)
8
3 moer
1
6
4 Snelheidssensor
3
Installeer
de sensor en de magneet
:
5 Magneet
7
A
B 6 Rubberkussen voor sensor
7 Rubberkussen voor houder
De afstand tussen de computer
De magneet
8
Sensorzone
8 Nylon kabelbinders (x2)
e n d e s e n s o r m a g h e t moet
door de
transmissiegebied van 70 cm sensorzone
Installeer de sensor
en degaan.
magneet :
niet overschrijden.
De achterkant van de computer moet naar
A
B
de sensor gekeerd zijn.
De afstand tussen de computer De magneet
Sensorzone
4 5
e n JA!
d e s e n s NEE!
o r m a g h e t moet door de
transmissiegebied van 70 cm sensorzone
Binnenkant van de rechter voorvork
niet overschrijden. De achter- gaan.
kant van de computer moet naar
C
de sensor gekeerd zijn.
4
De ruimte
4 5
tussen sensor
JA!
NEE!
Binnenkant van5
de rechter voorvork
en magneet
Max
mag niet meer
70 cm
dan 5 mm
C
4
bedragen.
mmm
De ruimte
5m
tussen sensor
5
en magneet
Max
mag niet meer
cm
danvan
5 mm
1 70Installeer
de sensor Binnenkant
de rechter voorvork 2 Installeer de magbedragen.
neet
mmm
5m
CYCLOCOMPUTER CC-RD300W
WAARSCHUWING/PAS
WAARSCHUWING/PASOP
OP
Concentreer u tijdens het fietsen niet op de computer. Zorg ervoor dat u veilig fietst!
Maak de magneet, de sensor en de houder stevig vast. Controleer ze regelmatig.
Lees deze
gebruiksaanwijzing
voordat
deeen
computer
gebruik neemt aanRaadplaag
onmiddellijk
een arts wanneer een
batterij udoor
kind wordtindoorgeslikt.
Voorkom
dat de
computer
gedurende
in ook
de zon
staat.te kunnen raadplegen.
dachtig
door
en bewaar
hemlange
om tijd
hem
later
Haal de computer niet uit elkaar.
Laat de computer niet vallen. Anders kan hij beschadigd worden.
WAARSCHUWING/PAS
Bij gebruik
van de computer terwijlOP
hij in de houder zit, drukt u op de MODE-knop rondom de drie
Concentreer
tijdens
het fietsen
niet op
computer.
Zorg
ervoor
veilig fietst!
puntjes
onder
scherm.
Als
op
andere
plaatsen
drukt,
kan
dit
of
puntjes
onderu het
het
scherm.
Als uu hard
hard
op de
andere
plaatsen
drukt,
kandat
dit ustoring
storing
of beschadiging
beschadiging tot
Maak
de
magneet,
de
sensor
en
de
houder stevig vast. Controleer ze regelmatig.
tot
gevolg
hebben.
gevolg
hebben.
Raadplaag
onmiddellijk
een
arts
wanneer
een
batterij
door
een
kind
wordt
doorgeslikt.
Draai
de
stelknop
alleen
handmatig
op
de
houderband
vast.
Als
u
hem
te
vast
aandraait,
Draai de stelknop alleen handmatig op de houderband vast. Als u hem te vast aandraait, kan het
Voorkom
dat de
computer
gedurende
lange tijd in de zon staat.
kan
het schroefdraad
worden
beschadigd.
schroefdraad
worden
beschadigd.
Haal de voor
computer
niet uit elkaar.
Gebruik
voorhet
hetschoonmaken
schoonmaken
de computer
de accessoirs
geen thinner,
of alcohol.
Gebruik
vanvan
de computer
en deenaccessoirs
geen thinner,
benzeenbenzeen
of alcohol.
Laat
de
computer
niet
vallen.
Anders
kan
hij beschadigd
worden.
Gevaar
voor explosie
als de
batterij
het
verkeerde
wordt
Gooi gebruikte
batterijen
volgens
dedoor
voorschriften
voortype
KCA
weg. vervangen. Hou je voor
Bij
gebruik
van
de
computer
terwijl
hij
in
de
houder
zit,
drukt
u
op
de
MODE-knop
rondom
de
afvalverwerking
van
lege
batterijen
aan
de
milieuvoorschriften.
LCD scherm kan vertekend zijn als ernaar gekeken wordt door gepolariseerde zonnebrilglazen. de drie
puntjes
onder
scherm.zijn
Alsals
u hard
opgekeken
andere wordt
plaatsen
drukt,
kan dit storing
of beschadiging tot
LCD
scherm
kanhetvertekend
ernaar
door
gepolariseerde
zonnebrilglazen.
Draadloze
sensor
gevolg hebben.
Draadloze
sensor
sensor
ontworpen
om
signalenop
opte
tevangen
vangen
binnen
eenAls
bereik
vantemaximaal
maximaal
70
om de
• De
Draai
de stelknop
alleenom
handmatig
de
houderband
vast.
u hem
vast aandraait,
hetkans
De
sensor
isisontworpen
signalen
binnen
een
bereik
van
70 cm
cm kan
op
storing
Let u op hetLet
volgende
u de sensor
schroefdraad
worden te
beschadigd.
om
de
kans te
opverminderen.
storing
verminderen.
u op hetals
volgende
als uhanteert:
de sensor hanteert:
•Gebruik
Signalen
kunnen
niet opgevangen
opgevangen
alsalsdede
afstand
tussen
degeen
sensor
en deen
computer
groot
is. is.
voor
het schoonmaken
van worden
de
computer
en
de accessoirs
thinner,
benzeen
oftealcohol.
• Signalen
kunnen
niet
worden
afstand
tussen
de sensor
de computer
te groot
•Gooi
Detransmissieafstand
transmissieafstand
kan
korterzijn
dooreen
eenlage
lage
temperatuur
eenbijna
bijnalege
legebatterij.
batterij.
gebruikte batterijen
volgens
dezijn
voorschriften
voor
KCA weg.ofofeen
• De
kan
korter
door
temperatuur
•LCD
Erkunnen
kunnen
alleen
signalen
ontvangen
worden
als
de
achterkant
van
de
computer
naar
de sensor
• Er
schermalleen
kan
vertekend
zijn
als
ernaar
gekeken
wordt
door
gepolariseerde
zonnebrilglazen.
signalen ontvangen worden als de achterkant van de computer naar de sensor
gekeerdis.is.
gekeerd
Draadloze
sensor
Storingkan
kanoptreden
optredenenentot
tot slechteresultaten
resultatenleiden
leidenals
alsdedecomputer:
computer:
Storing
De
sensor een
is ontworpen
omslechte
signalen
opinteeen
vangen
• Dichtbij
TV,PC,
PC,radio,
radio,
motorofofin
autoofbinnen
oftrein
treinis.een
is. bereik van maximaal 70 cm om de kans
• op
Dichtbij
een
motor
auto
storing
te TV,
verminderen.
Let
u opspoorrails,
heteen
volgende
als
u deen/of
sensor
hanteert:is.
•
Dichtbij
een
spoorwegovergang,
tv
station
radarbasis
• Dichtbij
spoorwegovergang,
spoorrails,
station
en/ofderadarbasis
•• Gebruikt
Signaleneen
kunnen
niet
opgevangen
worden
als
de tv
afstand
tussen
sensor en deis.computer te groot is.
wordtmet
metandere
anderedraadloze
draadloze
apparaten.
• Gebruikt
wordt
apparaten.
• De transmissieafstand kan korter zijn door een lage temperatuur of een bijna lege batterij.
• Er kunnen alleen
signalen
ontvangen worden als de achterkant van de computer naar de sensor
Frequentieband:
19,076
Instellen
van
dekHzcomputer
Bandomtrektabel
gekeerd is.
Stralingsvermogen:
0,912 uW
Storing
kan
optreden
en
tot
slechte
resultaten
leiden als de computer:
Hierbij verklaart CATEYE Co., Ltd. dat het
type radioapparatuur
Bandenmaat
L (mm)
Als
de
computer
op
de
• Dichtbij een
TV, PC,inradio,
motor of in een
auto
of trein
is.
Batterijenklepje
CC-RD300W
/ SPD-01
overeenstemming
is met
Richtlijn
2014/53/EU.
12 x 1.75
935
is
bevestigd
• Dichtbij
spoorwegovergang,
spoorrails, tvhouder
station
en/of
radarbasis
is. 14
De
volledigeeen
tekst
van de EU-conformiteitsverklaring
is beschikbaar
op het volgende
internetadres:
x 1.50
1020
• Gebruikt wordt met andereMENU
draadloze apparaten.
14 x 1.75
1055
cateye.com/doc
Druk!
16 x 1.50
1185
AC
Instellen van de computer
MODE
Als de computer op de
Batterijenklepje
houder is bevestigd
: Snelheidsonderdeel
MENU
Druk!
: Wielmaat symbool
AC
: Sensorsignaal-ontvangst
symbool
MODE
alle gegevens (eerste instelling)
1 Wis
Snelheidsonderdeel
Druk op: de
AC knop op de achterkant.
(CC-RD300W)
: Wielmaat symbool
: Sensorsignaal-ontvangst symbool
AC
Wis alle gegevens (eerste instelling)
1
Druk op de de
AC gewenste
knop op desnelheidseenheid
achterkant.
2 Selecteer
Selecteer “
” of “
”.
km/h ↔ mph
Sla de
instelling op
AC
de gewenste snelheidseenheid
2 Selecteer
Selecteer “
” of “
”.
de wielomtrek in
3 Voer
Voer de wielomtrek van uw fiets in in mm.
MENU
MODE
Sla de
km/h ↔ mph
instelling op
* Raadpleeg de bandomtrektabel.
MENU
MODE
Verhogen
Naar volgende
cijfer
Instelling
opslaan
3 Voer de wielomtrek van uw fiets in in mm.
Voer de wielomtrek
in
(ingedrukt
MODE
MODE houden)
MENU
* Raadpleeg de bandomtrektabel.
de klok in
4 Stel
Wanneer de MODE-toets ingedrukt wordt
Naar volgende
Instelling
cijfer
opslaan
gehouden, verschijnen
achtereenvolgens
de
(ingedrukt
MENU
MODE
MODEdehouden)
“Getoonde tijd”,
“Uren” en de “Minuten”.
Verhogen
Scherm
24 u ↔ 12
Instelling
wisselen of
u, of de
opslaan
naar volgende
waarde
MENU (afsluiten)
MODE verhogen MODE cijfer
gehouden, verschijnen achtereenvolgens de
(ingedrukt
“Getoonde tijd”, de “Uren”
houden) en de “Minuten”.
de klok in
4 Stel
Wanneer de MODE-toets ingedrukt wordt
24 u ↔ 12
u, of de
waarde
MODE verhogen MODE
Scherm
Instelling
wisselen of
opslaan
naar volgende
MENU (afsluiten)
cijfer
(ingedrukt
houden)
16 x 1.75
1195
18Bandomtrektabel
x 1.50
1340
18 x 1.75
1350
Bandenmaat
L (mm)
20 x 1.75
1515
20
1615
12 x 1-3/8
1.75
935
22
1770
14 x 1-3/8
1.50
1020
22
1785
14 x 1-1/2
1.75
1055
24
1753
16 x 11.50
1185
24
1785
16 x 3/4
1.75Tubular
1195
24
1795
18 x 1-1/8
1.50
1340
24
1905
18 x 1-1/4
1.75
1350
24
1890
20 x 1.75
1515
24
x
2.00
1925
20 1-3/8
1615
24
1965
22 x 2.125
1-3/8
1770
26
1920
22 xx 7/8
1-1/2
1785
(
)
26
1913
24 xx 11 59
1753
(65Tubular
)
26
1952
24 x 13/4
1785
26
1953
24 x 1.25
1-1/8
1795
26
1970
24 x 1-1/8
1-1/4
1905
26
2068
24 x 1-3/8
1.75
1890
26
2100
24 x 1-1/2
2.00
1925
26
2005
24 x 1.40
2.125
1965
26 x 1.50
2010
7/8
1920
26 x 1.75
2023
1(59)
1913
26
x
1.95
2050
(
)
26 x 1 65
1952
26
2055
26 xx 2.00
1.25
1953
26
2068
26 xx 2.10
1-1/8
1970
26
2070
26 xx 2.125
1-3/8
2068
26 x 2.35
2083
1-1/2
2100
26 x 3.00
2170
1.40
2005
27
2145
26 x 11.50
2010
27
2155
26 x 1-1/8
1.75
2023
27
2161
26 x 1-1/4
1.95
2050
27
2169
26 x 1-3/8
2.00
2055
650
20C
1938
26 x x2.10
2068
650
23C
1944
26 x x2.125
2070
650
35A
2090
26 x x2.35
2083
650
38A
2125
26 x x3.00
2170
650
2105
27 x x138B
2145
700
18C
2070
27 x x1-1/8
2155
700
19C
2080
27 x x1-1/4
2161
700
x
20C
2086
27 x 1-3/8
2169
700
2096
650 x 23C
20C
1938
700
2105
650 x 25C
23C
1944
700
2136
650 x 28C
35A
2090
700
2146
650 x 30C
38A
2125
700
2155
650 x 32C
38B
2105
700C
2130
700 x Tubular
18C
2070
700 x 35C
2168
19C
2080
700 x 38C
2180
20C
2086
700 x 40C
2200
23C
2096
29
2288
700x x2.1
25C
2105
29
2326
700x x2.3
28C
2136
700 x 30C
2146
Meet
de
wielomtrek
(L)
700 x 32C
2155
van
fiets
700Cuw
Tubular
2130
Zet
een
merkteken
op
het
700 x 35C
2168
loopvlak
700 x 38C van de band
2180en
700 xde
40C
2200de
rijdt
fiets zover dat
29 x 2.1één keer volledig
2288
wielen
29 x 2.3
2326
ronddraaien.
Markeer
het
begin
einde van(L)
de
Meet en
de het
wielomtrek
omwenteling
van uw fiets op de grond
en
dan de afstand
Zet meet
een merkteken
op het
tussen
twee
merkteloopvlakdevan
de band
en
kens.
is de
daadwerrijdt deDitfiets
zover
dat de
kelijke
omtrek.
Of, de
wielen één
keer volledig
“Kiezen
vanMarkeer
Waarden
ronddraaien.
het
Kruistabel”
begin en hetgeeft
eindeeen
vangede
schatte
omtrek
de
omwenteling
op deaan
grond
hand
van dan
de bandenmaat.
en meet
de afstand
tussen de twee merktekens. Dit is de daadwerL mm
kelijke omtrek. Of, de
“Kiezen van Waarden
Kruistabel” geeft een geschatte omtrek aan de
hand van de bandenmaat.
L mm
55
2 4 4
SEN
SO
ZON R
E
SEN
SO
ZON R
E
SE
N
ZOSOR
NE
SE
N
ZOSOR
NE
Trek stevig aan
4
1
Spaak
8
SEN
S
ZO OR
NE
SEN
6
Installeer de sensor Binnenkant van de rechter voorvork
SO
ZONR
E
Trek stevig aan
* Installeer de
4
8sensor zo dicht mogelijk
bij het bovenste deel van de voorvork.
3
SEN
S
ZO OR
NE
SEN
6
Monteer de houder op de stuurstand of op het stuur
SO
ZONR
E
Voor montage op de stuurstang
2
3
1
Monteer de houder op de stuurstand of op het stuur
Stuurstang
PAS OP:
7
2
Verzeker
u ervan
1 dat de achterkant van de computer
naar de sensor gekeerd is.
* De computer zou op sommige sturen niet goed functioneren als zijn achterkant niet naar de sensor is gekeerd zoals aangegeven in A .
PAS OP:
Voor
montage op het stuur
Verzeker u ervan dat de achterkant van de computer
Stuur
naar de sensor gekeerd is. 7
*
De
computer
zou
op
sommige
sturen
niet
goed
func2
1
tioneren als zijn achterkant niet naar de sensor is gekeerd zoals aangegeven in A .
Voor montage op het stuur
41
7
Spaak
Naar de
sensorzone
5
Naar de
sensorzone
Afsnijden
PAS OP:
Kort de houderriem in om
verwonding te voorkomen.
Afsnijden
PAS OP:
Kort de houderriem in om
verwonding te voorko3
men.
3
Stuur
Verwijder/plaats
de Duw de computer naar voren en
* Voor Wing Shape stuur of oversized
2
computer
drukl de voorkant lichtjes omhoog.
stuurpen: de houder kan gemonteerd
worden met behulp van de nylon
kabelbinders. (optie)
Vastklikken
4
5
Installeer de magneet
Stuurstang
* Installeer7de sensor zo dicht mogelijk
bij het bovenste deel van de voorvork.
Voor montage op de stuurstang
2
2
Verwijder/plaats de Duw de computer naar voren en
* Voor Wing Shape stuur of oversized
computer
drukl de voorkant lichtjes omhoog.
stuurpen: de houder kan gemonteerd
worden met behulp van de nylon
Vastklikken terwijl u het met de hand ondersteunt.
kabelbinders. (optie)
* Draai na installatie zachtjes aan het wiel om te controleren of de computer de snelheid aangeeft. Als de snelheid niet wordt getoond, controleert u dan of aan de bovenstaande voorwaarden A , B en C voldaan is.
2
terwijl u het met de hand ondersteunt.
* Draai na installatie zachtjes aan het wiel om te controleren of de computer de snelheid aangeeft. Als de snelheid niet wordt getoond, controleert u dan of aan de bovenstaande voorwaarden A , B en C voldaan is.
CC-RD300W
Probleemoplossing
Bedienen van de computer [Metingenscherm]
Tempo-indicator
Tm Verstreken tijd
Geeft aan of het huidige tempo hoger
( ) of lager ( ) is dan de gemiddelde
snelheid.
0:00’00” - 9:59’59”
Huidige snelheid
Dst Ritafstand
0,00 - 999,99 km [mile]
0,0(4,0) - 105,9 km
[0,0(3.0) - 65,9 mph]
Dst 2 Ritafstand-2
Geselecteerde mode
0,00 - 999,99 /
1000,0 - 9999,9 km [mile]
Av
Gemiddelde
snelheid*2
Mx
Maximale
snelheid
0,0 - 105,9 km/h
[0,0 - 65,9 mph]
MODE
0,0(4,0) - 105,9 km/h
[0,0(3,0) - 65,9 mph]
*1
Starten/stoppen van de meting
De metingen worden automatisch gestart
zodra u begint te fietsen. Tijdens de metingen knippert
of
.
Doorlopen van computerfuncties
Druk op de MODE-toets om nevenstaande
computerfuncties te doorlopen.
Nulstellen van data
Om meetdata op nul terug te stellen brengt u
willekeurige data, behalve die van Dst-2, op
het scherm en houdt u de MODE-toets ingedrukt. Als u de MODE-toets ingedrukt houdt
0,0 - 9999,9 /
10000 - 99999 km [mile] terwijl Dst-2 wordt getoond, wordt alleen Dst2 op nul gesteld.
De totaalafstand wordt nooit op nul terugKlok
gesteld.
Odo Totale afstand
0:00 - 23:59
of 1:00 - 12:59
Spaarstand
*1 Druk, met de computer op de houder geplaatst, op de drie verhoogde stippen op de
voorkant van de computer.
*2 Als Tm boven ongeveer 27 uur uitkomt, of Dst
komt boven 999,99 km, wordt .E getoond als
de gemiddelde snelheid. Terugkeren naar de
fabrieksinstelling.
Als de computer gedurende 10 minuten geen
nieuwe signalen heeft ontvangen, wordt de
energiebesparende stand geactiveerd en wordt
alleen de klok weergegeven. Zo gauw de computer weer een sensorsignaal ontvangt, verschijnt het meetscherm weer. Als de computer
twee weken lang niet wordt gebruikt, gaat de
energiebesparende stand over naar de SLEEP
stand. Als u in deze SLEEP stand de MODEtoets indrukt, verschijnt het meetscherm weer.
Veranderen van de computerinstellingen [menuscherm]
MENU
Als de MENU-toets wordt ingedrukt terwijl het meetscherm wordt weergegeven,
verschijnt het menuscherm. Druk om de menu-instellingen te veranderen op de
MODE-toets als de meting gestopt is en er geen signaal ontvangen wordt.
De MODE-toets functioneert niet wanneer de computer in de houder is geplaatst.
Controleer of er geen vuil tussen de houder en de computer zit.
Was de houder met water om eventueel vuil te verwijderen en controleer of de computer gemakkelijk in en uit de houder komt.
Het sensorsignaal-ontvangst symbool knippert niet. (De snelheid wordt niet getoond.)
(Draai het voorwiel waardoor de computer dichter bij de sensor komt. Als het signaal nu knippert, geeft dit aan dat de
computer en de sensor te ver uit elkaar zijn of dat de batterij leeg is.)
Is de afstand tussen sensor en magneet te groot? (moet ≤ 5 mm zijn)
Gaat de magneet door de sensorzone?
Stel de magneet en de sensor goed af.
Is de computer onder de goede hoek geplaatst?
De achterkant van de computer moet naar de sensor gekeerd zijn.
Zijn de computer en de sensor te ver uit elkaar? (De afstand moet de 70 cm niet overschrijden.)
Installeer de sensor dichter bij de computer.
Is de batterij van de computer of de sensor zwak?
In de winter wordt de prestatie van de batterij minder.
Vervang de batterij. In het geval van de computer dient u deze te herstarten na het vervangen van de batterij volgens
“Gereedmaken van de computer”, boven.
Geen aanduiding op de display.
Is de batterij van de computer leeg?
Vervangen. Stel de computer opnieuw in volgens “Instellen van de computer.”
Er worden verkeerde gegevens getoond.
Stel de computer opnieuw in volgens “Instellen van de computer.”
Specificatie
Batterij .................... Computer
Sensor
Levensduur batterij .. Computer
: Lithiumbatterij (CR2032) x 1
: Lithiumbatterij (CR2032) x 1
: Ongeveer 1 jaar (als de computer 1 uur per dag gebruikt is; de levensduur van de batterij
varieert afhankelijk van het gebruik.)
Sensor
: De eenheid Totale Afstand gaat tot 10.000 km.
* Dit is het gemiddelde getal bij gebruik onder de 20 °C en een afstand tussen de computer en de sensor van 65 cm.
Computer ...................................... Microcomputer van 4-bits 1-chip (kristalaangestuurde oscillator)
Display .......................................... LC-display
Sensor .......................................... Contactloze magnetische sensor
Bandenmaten ................................ 0100 mm - 3999 mm (Standaardmaten A: 2096 mm, B: 2096 mm)
Bedrijfstemperatuur ..................... 0 °C - 40 °C (Dit product zal niet goed functioneren als de range voor de bedrijfstemperatuur
overschreden wordt. Trage reactie of een zwart LCD scherm bij respectievelijk lagere of hogere temperaturen kunnen optreden.)
Afmetingen/gewicht ..................... 46,5 x 31 x 16 mm / 22 g
* De levensduur van de batterij die al op de fabriek is geplaatst, kan wat korter zijn.
* Veranderingen in technische gegevens en ontwerp voorbehouden.
Standaardonderdelen
#160-2190N
#160-2190N
Onderdelenset
Onderdelenset
#169-9691N
Wiel magneet
#160-2196
#160-2196
Snelheidssensor
Snelheidssensor
(SPD-01)
#166-5150
Lithiumbatterij (CR2032)
(CR2032)
#160-0280N
#160-0280N
Houderriem
Houderriem
#160-2193
Onderdelen
Onderdelen
#160-2770
Houder or steun
Houder
MODE
BEPERKTE GARANTIE
MODE
Wielkeuze
MODE
MODE
Invoeren
wielmaar
Instelling
veranderen
(ingedrukt
houden)
MODE
Klokinstelling
MODE
Handmatige invoer
totaalafstand
Snelheidseenheid
* Druk op de MENU-toets om de veranderde instelling te bevestigen.
* Als het menuscherm gedurende een minuut niet wordt bediend,
dan verschijnt het metingenscherm weer.
Wielkeuze ..................... Om te wisselen tussen de ingevoerde wielmaten (bandomtrek)
en
. Gebruik deze functie wanneer de computer op twee fietsen moet
worden gebruikt.
Druk op de MODE-toets om tussen
en
over te schakelen.
Invoeren wielmaar ....... Verhoog de waarde door op de MODE-toets te drukken en ga naar het
volgende cijfer door de MODE-toets ingedrukt te houden.
* Om de wielmaat in te voeren
, toont u
met “Wielkeuze”.
Klokinstelling ................ Zie “Instellen van de computer -4” voor het instellen van de klok.
Handmatige invoer totaalafstand
....................................... Noteer de totaalafstand voordat u de computer opnieuw instelt. Deze
afstand kunt u later handmatig invoeren. Verhoog de waarde door op
de MODE-toets te drukken en ga naar het volgende cijfer door de
MODE-toets ingedrukt te houden.
Snelheidseenheid ......... Druk op de MODE-toets om te wisselen tussen
en
.
Onderhoud
Reinig de computer en de accessoires met een zachte doek, bevochtigd met een neutraal
schoonmaakmiddel. Vervolgens afdrogen met een droge doek.
Vervangen van de batterij
TO
Druk!
P
Afdekplaatje
CR2032
TO
Vervang de batterij zodra de display begint te
vervagen.
Plaats een nieuwe lithiumbatterij (CR2032) met de
(+) zijde naar boven. Stel daarna de computer
opnieuw in volgens “Instellen van de computer”.
* Als de batterij geplaatst is, plaatst u het afdekplaatje
met de “TOP” kant naar boven.
P
Computer
CR2032
CO
Vervang de batterij als de ontvangst van de sensor slecht is.
Controleer de plaatsing van de sensor en de magneet na de
vervanging.
IN
Sensor
U heeft 2 jaar garantie op de computerunit
(Accessoires/houder, sensor en batterijverbruik vallen niet binnen de garantie)
Als er bij normaal gebruik binnen de garantieperiode problemen optreden, dan geschiedt reparatie of vervanging kosteloos.
Dit wordt door de fabrikant CatEye Co., Ltd. uitgevoerd. Bij terugzenden van de computer dient u deze zorgvuldig te verpakken. Denkt u eraan om het garantiebewijs mee te sturen met een beschrijving van het probleem. Schrijf of type uw naam en
adres duidelijk op het garantiebewijs. Verzekerings-, verzend-, en transportkosten zijn voor uw eigen rekening.
CO.,LTD.
2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan
Attn:
CATEYE Customer Service
Phone : (06)6719-6863
Fax :
(06)6719-6033
E-mail : support@cateye.co.jp
URL :
http://www.cateye.com
[For US Customers]
CATEYE AMERICA, INC.
2825 Wilderness Place Suite 1200, Boulder CO80301-5494 USA
Phone : 303.443.4595
Toll Free : 800.5CATEYE
Fax :
303.473.0006
E-mail : service@cateye.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement