Cateye Velo Wireless [CC-VT230W] Computer Používateľská príručka

Cateye Velo Wireless [CC-VT230W] Computer Používateľská príručka
1
Montáž hlavní jednotky
CATEYE
VELO WIRELESS
2
CYCLOCOMPUTER
CC-VT230W
Nastavení hlavní
jednotky
3
Zahájení měření
4
•
SET
Varování /
upozornění Záruka na
výrobek atd
Dodatek
informací v této příručce bez před• Změna
chozího upozornění vyhrazena. Nejaktuál-
Změna nastavení
nější verzi této příručky najdete na našich
webových stránkách (PDF).
Navštivte naše webové stránky, ze kterých lze
stáhnout stručnou příručku obsahující videa.
http://www.cateye.com/products/detail/CC-VT230W/manual/
1
1
Montáž hlavní jednotky
Držák
Magnet
Oboustranná páska
Snímač rychlosti
Gumová podložka pod snímač
Upevňovací páska
2
(x 4)
1
Namontujte držák
• Při montáži na představec
Představec
Upevňovací páska
3
Držák
Oboustranná páska
Řádně
utáhněte
Odřízněte
• Při montáži na řídítka
Řídítka
Upevňovací páska
4
Řádně
utáhněte
Držák
Oboustranná páska
Při montáži držáku na řídítka nastavte úhel
držáku tak, aby zadní strana připojené hlavní
jednotky směřovala ke snímači rychlosti.
Správně
Odřízněte
SET
Špatně
Dodatek
2
1
Montáž hlavní jednotky
2
Namontujte snímač rychlosti
•
Namontujte snímač rychlosti na
místo, na kterém se vzdálenost
od počítače ke snímači rychlosti
nachází v dosahu signálu.
Montáž na pravou přední vidli ci
2
• Montáž na levou přední vidlici
Max.
70 cm
(27”)
Upevňovací páska
Snímač rychlosti
SEN
SOR
Řádně
utáhněte
ZON
E
SEN
SO
RZ
ON
E
Odřízněte
Gumová podložka pod snímač
3
3
4
Namontujte magnet
Magnet
Výplet
SET
Směrem k zóně snímače
Dodatek
3
1
Montáž hlavní jednotky
4
Seřiďte snímač rychlosti a magnet
Vzdálenost mezi snímačem rychlosti a magnetem je do 5 mm.
Magnet prochází zónu snímače rychlosti.
Magnet
Zóna snímače
Snímač
rychlosti
Magnet
SE
NS
OR
ZO
NE
SEN
SOR
ZON
E
5 mm
Snímač rychlosti
* Magnet lze namontovat na libovolné místo na výpletu, pokud jsou splněny podmínky připevnění.
5
3
Vysunutí/zasunutí hlavní jednotky
Cvaknutí
Uchopte hlavní jednotku.
Vysuňte tak, aby se přední část zvedla.
6
2
4
SET
Funkční test
Po zasunutí hlavní jednotky pomalu otáčejte předním kolem a zkontrolujte, zda se
na hlavní jednotce zobrazuje aktuální rychlost.
Pokud se rychlost nezobrazuje, znovu zkontrolujte, zda jsou splněny podmínky
.
montáže v krocích 1, 2 a 4
Dodatek
4
1
Nastavení hlavní jednotky
Pokud je cyklopočítač nový, vyměnili baterii nebo jen potřebujete vymazat všechny údaje a vrátit tovární nastavení,postupujte následovně.
Kryt baterie
Stiskněte
MENU
AC
MODE
MODE
MODE
1
Vymažte všechna data.
2
Vyberte jednotku měření.
Stiskněte a
podržte (2 sec.)
Stiskněte tlačítko AC na zadní straně hlavní jednotky.
* Všechna data budou vymazána a budou obnoveny výchozí tovární nastavení hlavní jednotky.
2
AC
km/h ↔ mph
MODE
Vyberte „km/h“ nebo „m/h“.
Potvrzení
3
MENU
3
Vyberte velikost pláště.
Jednoduché nastavení:
Stisknutím tlačítka MODE se zobrazí možnosti
nastavení v následujícím pořadí: 26”→ 700C
→ 27”→ 27.5”→ 29”→ 205[] → 16”→ 18”→
20”→ 22”→ 24” a 26”.
Vyberte velikost pláště (v palcích) vašeho jízdního kola.
Změna
velikosti
MODE
Potvrzení
MENU
SET
v palcích
MODE
Přechod na
další číslici
(Stiskněte a
MODE podržte)
Potvrzení
MENU
L = 100 – 299 cm
5
Zvyšování
číslic
Dodatek
Pokročilé nastavení (pro přesnější měření):
Na displeji zobrazte 205[] a stisknutím a podržením tlačítka MODE přejdete na zadání
velikosti pláště vašeho jízdního kola v centimetrech. Stisknutím tlačítka MODE změníte
hodnotu a stisknutím a podržením tlačítka
MODE přejdete na další číslici.
* Viz „Obvod pláště“ (strana 7).
4
1
Nastavení hlavní jednotky
4
5
Nastavte hodiny.
Režim zobrazení času (24h nebo 12h)
Každým stisknutím a podržením tlačítka MODE
se přepíná režim zobrazení času mezi zobrazením hodin a zobrazením minut.
* Když je vybrána možnost 12h, v horní části
displeje se zobrazí A (dopoledne) nebo P
(odpoledne).
Hodiny
Minuty
Přepnutí
položkynebo
MODE zvyšování
číslic
Přepnutí obrazovkynebo
přechod na
MODE další číslici
(Stiskněte a
podržte)
2
Stisknutím tlačítka MENU dokončete nastavení.
Nastavení je dokončeno a hlavní jednotka se přepne
na měřící obrazovku. Pokyny pro zahájení měření
viz „Zahájení měření“ (strana 8).
MENU
Nastavení dokončeno
3
4
SET
Dodatek
6
1
Nastavení hlavní jednotky
Obvod pláště
Obvod pláště lze určit jedním z následujících dvou způsobů.
Měření obvodu pláště (L)
Měřte vzdálenost na jedno otočení pláště s vaší hmotností a při
správném nastavení tlaku.
•
• Viz referenční tabulka obvodů plášťů
* Obvykle je velikost pláště nebo ETRTO uvedeno na boční straně
pláště.
ETRTO
40-254
47-254
40-305
47-305
54-305
28-349
37-349
32-369
40-355
47-355
32-406
35-406
40-406
47-406
50-406
28-451
37-451
37-501
40-501
47-507
50-507
54-507
25-520
L (cm)
102
106
119
120
125
129
130
134
134
135
145
146
149
152
157
155
162
177
179
189
193
197
175
179
180
191
191
195
201
201
202
205
207
207
208
217
ETRTO
28-590
37-590
37-584
20-571
23-571
25-571
40-590
40-584
25-630
28-630
32-630
37-630
40-584
50-584
54-584
57-584
18-622
19-622
20-622
23-622
25-622
28-622
30-622
32-622
35-622
38-622
40-622
42-622
44-622
45-622
47-622
54-622
56-622
60-622
7
Tire size
26x1-1/8
26x1-3/8
26x1-1/2
650C Tubular 26x7/8
650x20C
650x23C
650x25C 26x1(571)
650x38A
650x38B
27x1(630)
27x1-1/8
27x1-1/4
27x1-3/8
27.5x1.50
27.5x1.95
27.5x2.1
27.5x2.25
700x18C
700x19C
700x20C
700x23C
700x25C
700x28C
700x30C
700x32C
700C Tubular
700x35C
700x38C
700x40C
700x42C
700x44C
700x45C
700x47C
29x2.1
29x2.2
29x2.3
L (cm)
197
207
210
192
194
194
195
213
211
215
216
216
217
208
209
215
218
207
208
209
210
211
214
215
216
213
217
218
220
222
224
224
227
229
230
233
2
3
4
SET
Dodatek
28-540
32-540
25-559
32-559
37-559
40-559
47-559
50-559
54-559
57-559
58-559
75-559
Tire size
14x1.50
14x1.75
16x1.50
16x1.75
16x2.00
16x1-1/8
16x1-3/8
17x1-1/4 (369)
18x1.50
18x1.75
20x1.25
20x1.35
20x1.50
20x1.75
20x1.95
20x1-1/8
20x1-3/8
22x1-3/8
22x1-1/2
24x1.75
24x2.00
24x2.125
24x1(520)
24x3/4 Tubular
24x1-1/8
24x1-1/4
26x1(559)
26x1.25
26x1.40
26x1.50
26x1.75
26x1.95
26x2.10
26x2.125
26x2.35
26x3.00
L cm
1
Zahájení měření [Obrazovka měření]
Ikona signálu snímače
Bliká v souladu se signálem
snímače.
Aktuální rychlost
0,0 (4,0) – 105,9 km/h
[0,0 (3,0) – 65,9 mph]
Šipka tempa
Ukazuje, zda je aktuální rychlost
vyšší ( ) nebo nižší ( ), než průměrná rychlost.
Měrné jednotky
Aktuální funkce
2
Přepnutí aktuální funkce
Stisknutím tlačítka MODE lze přepínat aktuální funkci zobrazenou v dolní části displeje.
MODE
Čas jízdy
0:00’00” – 9:59’59”
MODE
Denní vzdálenost
0,00 – 999,99 km [mile]
Průměrná rychlost (*1)
0,0 – 105,9 km/h
[0,0 – 65,9 mph]
MODE
MODE
MENU
Stisknutím tlačítka MENU na
obrazovce měření přejdete na
obrazovku nabídky.
Na obrazovce nabídky lze měnit různá nastavení.
Hodiny
0:00 – 23:59 nebo
1:00 – 12:59
4
MODE
MODE
Celková vzdálenost
0 – 99999 km [mile]
SET
MODE
Spotřeba kalorií (*2)
0 – 99999 kcal
Maximální rychlost
0,0 (4,0) – 105,9 km/h
[0,0 (3,0) – 65,9 mph]
Kcal za hodinu
10 km/h [mph]
20 km/h [mph]
30 km/h [mph]
67,3 kcal [155,2 kcal]
244,5 kcal [768,2 kcal]
641,6 kcal [2297,2 kcal]
8
Dodatek
*1: AV (Průměrná rychlost) zobrazuje .E místo naměřené hodnoty, když TM (Čas jízdy) přesáhne přibližně
27 hodin, nebo když DST (Denní vzdálenost) přesáhne 999,99 km. Vynulujte data měření.
*2: Spotřeba kalorií je kumulativní hodnota vycházející z rychlosti vypočtené v jednosekundových
intervalech. Níže jsou uvedeny hodnoty spotřeby kalorií za hodinu.
Použijte hodnoty v této tabulce jako orientační.
Rychlost
3
Zahájení měření
1
[Obrazovka měření]
Spuštění/zastavení měření
Měření se spustí automaticky, když je bicykl v
pohybu.
Během měření bliká měrná jednotka (km/h
nebo m/h)
Zahájení měření
Ukončení měření
2
Nulování dat
Stisknutím a podržením tlačítka MODE na obrazovce měření budou
vynulována veškerá data měření (vyjma ODO).
Úsporná funkce
Pokud hlavní jednotka neobdrží
během 10 minut signál, aktivuje se
úsporná obrazovka a budou zobrazeny pouze hodiny
Pokud aktivována úsporná obrazovka a stisknete tlačítko MODE
nebo snímač přijme signál, hlavní
jednotka se vrátí na obrazovku
měření.
* Ponecháte-li displej hlavní jednotky 1 hodinu v úsporném režimu, zobrazí se SLEEP. Když se
hlavní jednotka nachází v tomto
stavu, můžete se vrátit na obrazovku měření stisknutím tlačítka
MODE.
MODE
(Stiskněte a podržte)
Obrazovka
úsporného
režimu
Obrazovka
měření
10 minut
3
1 hodina
Spánek
MODE
4
SET
Dodatek
9
Změna nastavení
1
[Obrazovka nabídky]
Stisknutím tlačítka MENU na obrazovce měření přejdete na obrazovku nabídky.
Na obrazovce nabídky lze měnit různá nastavení.
* Změny nastavení vždy potvrďte stisknutím tlačítka MENU.
* Když je obrazovka nabídky ponechána zobrazená 1 minutu, hlavní jednotka se vrátí na obrazovku měření.
Obrazovka nabídky
Obrazovka měření
Popis
Výběr velikosti pláště
Pro nastavení velikosti pláště můžete použít jednoduchou metodu (výběr velikosti v palcích) nebo pokročilou metodu (zadání obvodu pláště).
MENU
Změnit
nastavení
MODE
MODE
(Stiskněte
a podržte)
Jednoduché nastavení
700c
22"
18"
MENU
v palcích
24"
20"
Potvrzení
2
27"
MODE
27.5"
Změna
velikosti
3
29"
16"
Pokročilé nastavení
Touto metodou lze provádět přesnější měření.
MODE
MENU
(Stiskněte
a podržte)
L = 100 – 299 cm
4
Zvyšování
číslic
MODE
MODE
MODE
Přechod na další číslici
(Stiskněte a podržte)
SET
Zvyšování
číslic
MODE
MODE
MODE
MODE
Přechod na další číslici
(Stiskněte a podržte)
Zvyšování
číslic
MODE
* Podrobnosti o obvodu pláště viz
„Obvod pláště“ (strana 7).
10
Dodatek
MODE
(Stiskněte
a podržte)
Změna nastavení
Obrazovka nabídky
Obrazovka měření
1
[Obrazovka nabídky]
Popis
Hodiny
MENU
MODE
Umožňuje nastavit hodiny.
* Když je vybrána možnost 12h, v horní části displeje se zobrazí A (dopoledne) nebo P (odpoledne).
Změnit
nastavení
Výběr zobrazení
12h ↔ 24h
2
MODE
MODE
(Stiskněte
a podržte)
MODE
(Stiskněte
a podržte)
MODE
Nastavení „hodin“
Zvyšování
číslic
MODE
Potvrzení
MODE
(Stiskněte
a podržte)
MENU
MODE
(Stiskněte
a podržte)
3
Nastavení „minut“
Zvyšování
číslic
MODE
Ruční zadání vzdálenosti
Umožňuje ručně nastavit celkovou ujetou vzdálenost.
(0 - 99999 km [miles])
* Nastavením libovolné hodnoty celkové vzdálenosti umožňuje začít od zadané hodnoty.
To je užitečné, pokud jste si právě zakoupili nový
bicykl nebo při výměně baterie v hlavní jednotce.
MENU
Změnit
nastavení
MODE
(Stiskněte
MODE a podržte)
Přechod na
další číslici
MODE
(Stiskněte a podržte)
Zvyšování
číslic
MODE
11
Dodatek
Potvrzení
MENU
SET
Zvyšování
číslic
MODE
MODE
4
Změna nastavení
Obrazovka nabídky
Obrazovka měření
1
[Obrazovka nabídky]
Popis
MENU
2
MODE
3
MODE
MENU
MODE
4
Výběr měrných jednotek
Umožňuje vybrat měrné jednotky (km/h nebo m/h).
Změnit
nastavení
km/h
MODE
(Stiskněte
a podržte)
SET
↔
MODE
MODE
mph
Dodatek
Potvrzení
MENU
12
1
Dodatek
Upozornění / Výstraha
• Při jízdě se příliš nevěnujte činnosti cyklopočítače. Jezděte bezpečně!
• Magnet, snímač a držák přimontujte bezpečně. Pravidelně je kontrolujte.
• Pokud dítě omylem spolkne baterii, obraťte se ihned na lékaře.
• Nenechávejte cyklopočítač dlouhodobě na přímém slunci.
• Cyklopočítač nerozebírejte.
• Dávejte pozor, aby cyklopočítač neupadl na zem. Při pádu se může poškodit.
• Při čištění cyklopočítače a příslušenství nepoužívejte ředidla, benzín ani alkohol.
případě použití baterie nesprávného typu hrozí nebezpečí výbuchu.
• VPoužité
baterie zlikvidujte podle místních předpisů.
• Při použití polarizovaných slunečních brýlí může být zobrazení na LCD displeji zkreslené.
2
Bezdrátový snímač
Tento snímač přijímá signál v maximálním dosahu 70 cm, aby se omezila možnost rušení.
Poznámky k nastavení bezdrátového snímače:
Pokud je vzdálenost mezi snímačem a hlavní jednotkou příliš velká, signál nelze přijímat.
Vzdálenost příjmu může být zkrácena teplotou nebo vybitými bateriemi.
Signál lze přijímat pouze, když zadní strana hlavní jednotky směřuje ke snímači.
•
•
•
3
V následujících případech může dojít k rušení a k zobrazení nesprávných dat:
Pokud se hlavní jednotka nachází blízko televizoru, počítače, rádia, motoru nebo v automobilu nebo ve vlaku.
V blízkosti železničního přejezdu, železničních kolejí, televizních stanic a/nebo radarové základny.
Při používání s jinými bezdrátovými zařízeními v bezprostřední blízkosti.
•
•
•
Frekvenční pásmo: 19 kHz
Vyzařovaný výkon: −31,7 dBm
Společnost CATEYE Co., Ltd. tímto prohlašuje, že tento typ rádiového zařízení CC-VT230W je v souladu se směrnicí
2014/53/EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:
cateye.com/doc
4
SET
Dodatek
13
1
Dodatek
Údržba
K čištění hlavní jednotky nebo příslušenství použijte měkký hadřík namočený v neutrálním
čistícím prostředeku, poté vše otřete suchým hadříkem.
Výměna baterie
jednotka
• Hlavní
Když obraz na obrazovce zeslábne, vyměňte baterii.
CO
IN
Vložte novou lithiovou baterii (CR2032) stranou (+) smě- Zavřít
rem nahoru.
Otevřít
* Po výměně nezapomeňte provést postup uvedený v
části „Nastavení hlavní jednotky“ (strana 5).
* Před výměnou baterie si poznamenejte celkovou vzdálenost, abyste ji po výměně mohli ručně
zadat a pokračovat.
CR2032
2
rychlosti
• Snímač
Pokud se rychlost nezobrazuje ani po provedení správného
CR2032
IN
Zavřít
3
CO
nastavení, vyměňte baterii.
Vložte nové lithiové baterie (CR2032) symbolem (+) nahoru
a pevně zavřete kryt baterie.
* Po výměně baterie upravte polohu magnetu vůči snímači
rychlosti podle popisu v „Montáž hlavní jednotky“ (strana 4)
kroku 4.
Otevřít
Odstraňování potíží
Symbol snímače signálu nebliká (rychlost se nezobrazuje).
Zkontrolujte, zda není vzdálenost mezi snímačem a magnetem příliš velká.
(Vzdálenost: do 5 mm)
Zkontrolujte, zda magnet správně prochází zónou snímače.
Nastavte polohy magnetu a snímače.
Je hlavní jednotka nainstalována ve správném úhlu?
Zadní strana hlavní jednotky musí směřovat ke snímači.
•
•
•
zda je vzdálenost mezi hlavní jednotkou a snímačem správná.
• Zkontrolujte,
(Vzdálenost: do 20 až 70 cm)
Namontujte snímač v uvedeném dosahu.
Není baterie hlavní jednotky nebo snímače vybitá?
* V zimě se výkon baterií snižuje.
Pokud hlavní jednotka reaguje pouze v blízkosti snímače, pravděpodobně jsou vybité baterie.
Vyměňte staré baterie za nové podle postupu uvedeného v části „Výměna baterie“.
Po stisknutí tlačítka se nic nezobrazuje.
Vyměňte staré baterie za nové podle postupu uvedeného v části „Výměna baterie“.
Zobrazují se nesprávná data.
Vymažte vše podle postupu uvedeného v části „Nastavení hlavní jednotky“ (strana 5).
4
SET
•
Dodatek
14
1
Dodatek
Hlavní technické údaje
Baterie /
Životnost
baterie
Hlavní jednotka:
Lithiová baterie (CR2032) x 1 / přibl. 1 roků
(pokud je hlavní jednotka používána 1 hodinu denně; životnost
baterie závisí na způsobu používání.)
Snímač:
Lithiová baterie (CR2032) x 1 /
celková vzdálenost jednotky dosahuje přibližně 10000 km
(6250 mil)
* Toto je průměrná hodnota při používání při teplotě 20 °C a při vzdálenosti 65 cm mezi počítačem a snímačem.
* Baterie dodaná s přístrojem již z výroby může mít kratší životnost.
Procesor
4 bitový jednočipový mikropočítač
(oscilátor řízený krystalem)
Displej
Displej z tekutých krystalů (LCD)
Snímač
Bezkontaktní magnetický snímač
2
Přenosová vzdáMezi 20 a 70 cm
lenost
Velikost pláště
pro výběr
26”, 700c, 27”, 27.5”, 29”, 16”, 18”, 20”, 22” a 24”, nebo
obvod pláště 100 cm - 299 cm (výchozí hodnota: 26 palců)
0 °C – 40 °C
Pracovní teplota (Při překročení rozsahu provozních teplot nebude přístroj pracovat správně. Při vyšší
teplotě se může zpomalit odezva nebo může LCD zčernat.)
Rozměry /
hmotnost
Hlavní jednotka:
55,5 x 37 x 16.5 mm / 26,4 g
Snímač rychlosti
41,5 x 36 x 15 mm / 15 g
3
* Technické parametry a design se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Omezená záruka
2 roky pouze hlavní jednotka/snímač
(S výjimkou příslušenství a spotřeby baterií)
Jestliže při běžném užívání dojde k závadě, bude část cyklopočítače zdarma opravena nebo vyměněna. Servis musí
provést společnost CatEye Co., Ltd. Výrobek před odesláním pečlivě zabalte a nezapomeňte přiložit záruční list
a pokyny pro opravu. Na záruční list čitelně napište vaše
jméno a adresu. Náklady na pojištění, zacházení se zásilkou a na její dopravu nese osoba, která službu požaduje.
2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan
Attn: CATEYE Customer Service
Phone : (06)6719-6863
Fax : (06)6719-6033
E-mail : support@cateye.co.jp URL : http://www.cateye.com
Standardní příslušenství
1602990
Sada držáku a
snímače
1602196
Snímač rychlosti
(SPD-01)
1602980
Držák s upevňovacími pásky
1699691N
Magnet na kolo
SET
1665150
Lithiová baterie
1604100
Vnější-přední držák
1602194
Sada držáku
Dodatek
Volitelné příslušenství
15
4
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement