Cateye MSC-HR20 Multisport computer Användarmanual

Cateye MSC-HR20 Multisport computer Användarmanual

MSCH-HR10 och MSC-HR20 armbandsur är avsedda för sport och är inte substitut för någon annan typ av lä karvård. Denna bruksanvisning innehåller viktig information om hur produkten används och hanteras på ett säkert sätt. Läs noga igenom bruksanvisningen och förvara den på en säker plats för framtida hänvisning.

FÖRPACKNINGEN INNEHÅLLER

• Armbandsur • Hjärtmonitor •

Rem

• 2 x CR2032 litiumbatterier (ingår)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1.0

2.0

2.2

2.3

2.4

3.0

3.1

Armbandsur Grundläggande tillämpning Inställning av klocka Stoppursläge Registrera varv (HR 20) Profilläge Användarprofil 3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4.0

5.0

5.1

Träningsprofil Använda träningsprofiler Minnesfunktioner Larm Bakgrundsljus Hjärtmonitorn Aktivitetspoäng Konditionsindex 6.0

7.0

7.1

Batterier Skötselanvisningar Vatten-och Utomhusaktiviteter 8.0

9.0

Specifikationer Displayflöe 10.0 Garanti 11.0 Reservdelar

1

2

ANVÄND CATEYE MSC-HR10/20 PÅ RÄTT SÄTT

Varning!

• Har du en pacemaker ska du aldrig använda den här utrustningen.

• Lämna inte batterier inom räckhåll för barn och se till att de bortskaffas på korrekt sätt.

Om någon råkar svälja ett batteri ska läkare omedelbart uppsökas.

Viktigt!

• Följande föremål och platser framkallar starka elektromagnetiska vågor och störningar, vilket kan göra att mätningarna inte blir korrekta.

1. Tv-apparater, datorer, radioapparater och motorer samt inne i bilar eller tåg.

2. Järnvägskorsningar och nära järnvägsspår, runt tv-sändarstationer och radarbaser.

• Placera inte mer än en sändare närmare än 1,5 meter från huvudenheten. Använd inte huvudenhe ten tillsammans med annan trådlös utrustning. Gör du det kanske inte mätningarna blir korrekta.

• Se till att du inte tappar eller behandlar huvudenheten, hjärtmonitorn eller andra delar vårdslöst och att de inte utsätts för kraftiga stötar.

• Använd inte bältet eller elektrodplattan om du får utslag på huden.

• Vrid eller dra inte hårt i hjärtmonitorn.

• Hjärtmonitorn kan försämras efter långvarig användning, vilket kan göra att mätningarna inte blir korrekta.

Om mätningsfel uppstår ofta bör du byta ut hjärtmonitorn mot en ny.

ARMBANDSUR

2 1 9 3 4 5 7 6 8 0 1

Måttsymboler

2

Larmsymbol

3

Stoppurssymbol

• Blinkar i Klockläget om Stoppuret är aktivt 4

Automatiskt ljus-symbol

5

Knapplåssymbol

6

Ljudsymbol

7

Batterisymbol

8

Måttenheter

9

Hjärtfrekvenssymbol ( )

• • Tänds när MSC-HR10/20 är redo att ta emot hjärtsignal. Blinkar när hjärtsignal tas emot.

0

Zonvarningssymbol ( )

• Blinkar när hjärtfrekvensen är utanför hjärtfrekvenszonen.

HR10: MEMORY (MEM/-) HR20: MEMORY/LAP (MEM/LAP/-)

• Registrera ett varv (HR20) • Starta Stoppur eller Träningspro gram • Sänk inställningsvärde

MODE (MODE)

• Tryck för att se olika användnings lägen

START/STOP (ST/SP/+)

• Start- och stopptimer • Höj inställningsvärde

LIGHT ( )

• Slå på bakgrundsljus • Tryck in för att aktivera/avaktivera knapplåset

SET (SET)

• Välj inställning • Bekräfta inställning • Byt funktion 3

GRUNDLÄGGANDE TILLÄMPNING

IGÅNGSÄTTNING

Tryck och håll in en av knapparna i 2 sekunder för att aktivera LCD-skärmen.

Navigera

Aktivera en knappfunktion genom att trycka på den en gång eller hålla in den i 2 sekunder.

Grundläggande tillämpning

Navigera genom de fyra huvudlägena genom att trycka på knappen MODE.

KLOCKA STOPPUR NEDRÄKNINGSPROGRAM ANVÄNDAR-/ TRÄNINGSPROFIL

4

Nollställ allt

Tryck på de fyra huvudknapparna i två sekunder för att återställa din MSC HR10/20.

Om tekniska fel uppstår väljer du Nollställ allt och gör om inställningarna för Profil.

Hjärtmonitorn behöver inte programmeras före användning. Spänn fast remmen, tryck på knappen MODE till Stoppurläge och börja använda MSC-HR10/20 som timer- och hjärtmonitorfunktion.

ÄNDRA INSTÄLLNINGAR

• Förinställd inställning kan ändras när en siffra blinkar.

• • Tryck på knappen ST/SP/+ för ett högre siffervärde.

Tryck på knappen MEM/- för ett lägre siffervärde.

OBS!

MSC-HR10/20 återgår till Klockläge när den inte används under 30 sekunder eller om MODE knappen trycks in. • • Tryck och håll ned ST/SP/+ eller MEM/- för att snabbt öka eller sänka ett siffervärde. Tryck på SET för att bekräfta utförd ändring och gå vidare till nästa inställning.

INSTÄLLNING AV KLOCKA

• • I Klockläget, tryck och håll in SET i två sekunder.

Timtalet blinkar. Justera med ST/SP/+ eller MEM/- och tryck på SET för att gå vidare.

• • Minuterna blinkar. Justera och tryck på SET.

Årtalet blinkar. Justera och tryck på SET.

• • Månaden blinkar. Justera och tryck på SET.

Dagen blinkar. Justera och tryck på SET.

• • 12-/24-timmarsklockan blinkar. Justera och tryck på SET.

Dag-/Månadssekvensen blinkar. Justera och tryck på SET.

• Klockan är nu inställd.

(2 SEK)

OBS!

Klockan har en förprogrammerad kalender på 50 år. 5

STOPPURSLÄGE

• Använd ST/SP/+ för att starta och stoppa timern i Stoppursläge.

OBS!

Stoppuret mäter tiden i min:sek:1/100 sek. Efter 59 minuter övergår skärmen till att visa i tim:min:sek.

• Använd SET för att navigera mellan olika bildskärmar i Stoppursläget. Använd SET för att navigera mellan följande bildskärmar samtidigt som Hjärtfrekvensen visas längst ned i bilden.

STOPPUR % AV MAX HJÄRTFREKVENS MAX HJÄRTFREKVENS NORMAL HJÄRTFREKVENS KALORIFÖRBRUKNING/ % FETTFÖRBRÄNNING KLOCKA

6 • Avbryts Stoppuret och ingen hjärtfrekvens registreras under 30 sekunder, återgår armbandsuret till Klockläge.

• För att nollställa Stoppuret, tryck och håll in SET i två sekunder.

REGISTRERA VARV (

HR20

)

I Stoppursläget kan du trycka på MEM/LAP/- för att registrera ett varv.

Bildskärmen dröjer på aktuellt varvtid och varvnummer i två sekunder. Upp till 44 varv kan registreras.

Efter två sekunder återgår bildskärmen till Stoppursläge.

• Samtliga varvvärden raderas när Stoppuret nollställs och startas om.

7

PROFILLÄGE

MSC-HR10/20 kan programmeras med information om din ålder, kroppsvikt, etc. för mer exakta och an vändbara träningsvärden. I Användarprofilen (USER PF) måste du ställa in användarens uppgifter korrekt för att få en mer exakt beräkning av kaloriförbrukning och fettförbränning i %. Notera att den första in ställningen avviker något från hur du därefter ändrar din användarprofil.

ANVÄNDARPROFIL (

USER PF

)

• ANVÄNDARPROFIL – Tryck på MODE tills Användarprofil (USER PF) eller Träningsprofil (Ex PF) visas i bildskärmen. Om Ex PF visas först, tryck på SET-knappen för att få fram USER PF. Tryck och håll in SET i två sekunder för att öppna Användarprofilen och utföra ändringar eller inställningar. 8 • Välj M för man eller K för kvinna. Tryck på SET.

• Födelseåret blinkar. Justera och tryck på SET.

• Födelsemånaden blinkar. Justera och tryck på SET.

• Födelsedagen blinkar. Justera och tryck på SET.

(2 SEK) • Maximal hjärtfrekvens (MHR) blinkar nu. Standardvärdet är 220 minus din ålder. Justera vid behov och tryck på SET.

• ‘kg’ för kilogram eller ‘lb’ för pund blinkar. Välj viktenhet och tryck på SET.

• Uppge din vikt och tryck på SET.

• ‘cm’ eller ‘fot/tum’ blinkar. Välj måttenhet och tryck på SET.

• Uppge din längd och tryck på SET.

• ‘Aktivitetspoäng’ (ACT) blinkar. Se punkt 5.0 för närmare information. Justera och tryck på SET.

• Din ‘Konditionsindex’ (FIT) visas nu. Se punkt 5.1 för närmare information. Din konditionsindex kan endast modifieras om du uppger vikt, ålder, etc. Tryck på MODE för att återgå till skärmen för Användarprofil.

• Du kan när som helst trycka på MODE för att avbryta inställningen och återgå till skärmen för Använ darprofil.

• Om ingen knapp trycks in under 30 sekunder återgår bildskärmen till Klockläge.

OBS!

När du ställt in din Användarprofil, ställs den lägsta och högsta hjärtfrekvensen in automatiskt. Om den automatiskt inställda hjärt frekvensen inte är rätt för dig, kan du justera den på manuellt vis. Den lägsta/högsta hjärtfrekvensen justeras automatiskt efter in programmerad aktivitetsnivån (ACT). 9

TRÄNINGSPROFIL (

EX PF

)

MSC-HR10/20 kan programmeras med Träningsprofiler eller träningspass. I HR10 kan 1 Träningsprofil programmeras in medan HR20 kan programmeras för 3 Träningsprofiler. Varje Träningsprofil har en ned räkningsfunktion för Uppvärmning, Träning och Avslappning (endast HR20). TRÄNINGSPROFIL (EX PF) – Tryck på MODE tills Användarprofil (USER PF) eller Träningsprofil (Ex PF) visas. Om USER PF visas först, tryck på SET för att visa Ex PF. På HR20, tryck på SET för att öppna var och en av de tre Träningsprofilerna EX 1 PF, EX 2 PF och EX 3 PF. Tryck och håll in SET i två sekunder för att öppna en Träningsprofil och ändra eller ställa in.

• • • 10 • Välj Träningsaktivitet (T.ACT), t.ex.gå, cykla eller springa. Tryck på SET för att fortsätta.

• Den Lägsta hjärtfrekvensen för ditt träningspass blinkar. Justera och tryck på SET.

• Den Högsta hjärtfrekvensen för ditt träningspass blinkar. Justera och tryck på SET.

• Larmsignalen kan stängas av eller på. Ett pip hörs en gång i minuten om du understiger förprogrammerad Hjärtfrekvenszon och två gånger om du överstiger den. Justera och tryck på SET.

• Ställ in Träningspassets längd i timmar och minuter. Tryck på SET.

• Ställ in Uppvärmningspassets längd (0, 5, 10 eller 15 minuter). Tryck på SET.

• På HR20, ställ in Avslappningspassets längd (0, 5, 10 eller 15 minuter). Tryck på SET för att gå vidare.

• Inställd träningsprofil justeras snabbt på motsvarande sätt.

När du är färdig med att ställa in din Träningsprofil, omordnas bildskärmarna så att den bild i vilken ändringar sannolikt kommer att göras placeras först, t ex Maximal hjärtfrekvens och Vikt.

OBS!

ANVÄNDA TRÄNINGSPROFILER

När du har ställt in dina Träningsprofiler kan du börja träna Du kan inte använda Stoppursläget samtidigt som du kör ett Nedräk ningsprogram.

enligt träningsprofilen.

För HR20 väljer du mellan tre Träningsprofiler i Profilläget genom att trycka på SET.

• I HR20 väljer du mellan 3 Träningsprofiler i Profilläget genom att trycka på SET.

• Tryck på MODE för att öppna Nedräkningsprogramläget.

• Tryck på ST/SP för att starta eller göra en paus i programmet.

• Tryck och håll in ST/SP i två sekunder för att hoppa över Uppvärmningen och börja direkt med Trä ningspasset.

• Tryck på ST/SP i ytterligare 2 sekunder för att hoppa över Träningspasset och börja direkt med Av slappningen (endast HR20).

• På HR20 startar Avslappningstimern när den står på noll.

• För att stoppa Avslappningspasset tidigare, tryck och håll ned ST/SP i två sekunder. 11

MINNESFUNKTIONER

Det finns två Minnesfunktioner, en för Stoppuret och en för Nedräkningsprogrammet.

Tryck på MEM/- i Stoppursläget.

Endast HR20: • • Först visas ‘ALL’.

Tryck på SET för att visa uppgifter om hela träningspasset.

• Tryck på ST/SP/+ eller MEM/Lap/- för att bläddra och visa uppgifter om de önskade Varvnumren. Tryck på SET för att fortsätta.

• Total tid (träningspass) och Maximal hjärtfrekvens visas (det här är den första displayen i HR10). Tryck på SET.

• Total tid (träningspass) och Normal hjärtfrekvens visas. Tryck på SET för att visa nästa värde.

• Antalet förbrukade kalorier samt procentuell fettförbränning visas. Tryck på SET för att visa nästa värde.

• Tiden i Hjärtfrekvenszonen visas. Tryck på SET.

• Tiden över Hjärtfrekvenszonen visas. Tryck på SET.

• Tiden under Hjärtfrekvenszonen visas. Tryck på SET för att återvända till den första displayen i Minnes funktionen. Tryck på MODE för att återvända till Klockläget.

TOTAL TID/ MAX HJÄRTFREKVENS TOTAL TID/ NORMAL HJÄRTFREKVENS FÖRBRUKADE KALORIER/ % FETTFÖRBRUKNING TID I HJÄRTFREKVENSZON TID ÖVER HJÄRTFREKVENSZON TID UNDER HJÄRTFREKVENSZON

12

Tryck på MEM/- i läget för Nedräkningsprogram.

• Total tid (träningspass) och Normal hjärtfrekvens visas först. Fortsätt genom att trycka på SET.

• Start för Avslappning och sista Hjärtfrekvens visas med 1 sekunds intervall (endast HR20*1) och Nor mal hjärtfrekvens visas.

• Antalet förbrukade kalorier samt procentuell fettförbränning visas. Tryck på SET för att visa nästa bild.

• Tiden i Hjärtfrekvenszonen visas. Tryck på SET.

• Tiden över Hjärtfrekvenszonen visas. Tryck på SET.

• Tiden under Hjärtfrekvenszonen visas. Tryck på SET för att återvända till den första skärmen i Minnes funktionen. Tryck på MODE för att återvända till Klockläget.

TOTAL TID/ MAX HJÄRTFREKVENS HJÄRTFREKVENS FÖR AV SLAPPNING*1/NORMAL HJÄRTFREKVENS FÖRBRUKADE KALORIER/ % FETTFÖRBRUKNING TID I HJÄRTFREKVENSZON TID ÖVER HJÄRTFREKVENSZON TID UNDER HJÄRTFREKVENSZON

VIKTIGT!

Du måste uppdatera Användarprofilen för att alla uppgifter i minnet ska vara korrekta.

13

14

LARM

MSC-HR10/20 är utrustad med ett larm som ställs in på följande sätt.

• Tryck på SET i Klockläget.

• Aktuell larmtid visas. Tryck på ST/SP eller MEM för att slå av eller på larmet.

• Tryck in SET för att ändra timslag och minuter.

• Timslaget blinkar. Justera och tryck på SET.

• Minuterna blinkar. Justera och tryck på SET.

• Tryck på MODE för att avsluta inställningen.

BAKGRUNDSLJUS

Med automatiskt ljus AV:

• Tryck på LIGHT för att bakgrundsljuset ska tändas i 3 sekunder. Tryck på en av de andra knapparna medan ljuset är på för att bakgrundsljuset ska vara tänt i ytterligare 3 sekunder.

Med automatiskt ljus PÅ:

• Tryck på en av knapparna för att tända eller förlänga bakgrundsljuset i ytterligare 3 sekunder.

För att spara ström stängs funktionen för Automatiskt ljus av automatiskt efter 2 timmar.

OBS!

Det går inte att använda bakgrundsljuset när batterisymbolen visas i bildskärmen, men normal funktion återfås när batterier na bytts ut mot nya.

HJÄRTMONITORN

Baksida

Elektrodplatta Hjärtmonitorn räknar dina hjärtslag och överför den information som erhålls till din MSC-HR10/20.

Spänn fast Hjärtmonitorn runt bröstkorgen på följande sätt:

1. Fukta plattorna på undersidan med några droppar vatten eller konduktiv gel för att få en så bra kon takt som möjligt.

2. Spänn fast Hjärtmonitorn runt bröstkorgen. Se till att det finns en hjärtsignal, justera remmen tills den sitter tätt intill kroppen under bröstmuskeln. • • • •

OBS!

Var Hjärtmonitorn placeras påverkar hur effektiv den är. Flytta Hjärtmonitorn längs remmen så att den placeras strax ovanf ör ditt hjärta.

Undvik ställen på bröstkorgen med mycket hårväxt.

I ett torrt och kallt klimat kan det ta ett par minuter för Hjärtmonitorn att fungera ordentligt. Detta är normalt och rättas till antingen när du börjar träna eller genom att fukta kontaktplattorna.

Om armbandsuret är på i 5 minuter utan att någon hjärtsignal registreras, stängs funktionen för Hjärtfrekvensregistrering AV och återgår till Klockläge.

15

16

SÄNDSIGNAL:

Hjärtmonitorn har en maximal sändningsradie på omkring 80 cm.

VIKTIGT!

Om signalen är svag eller störs av omgivningen, gör på följande sätt.

Svag signal

- Displayen visar ‘Ø’: • Minska avståndet mellan MSC-HR10/20 och Hjärtmonitorn.

• Placera om Hjärtmonitorn.

• Kontrollera att plattorna är tillräckligt fuktiga för en så bra kontakt som möjligt.

• Kontrollera batterierna. Svaga eller förbrukade batterier resulterar i en minskad räckvidd.

VARNING!

En svag signal förorsakas ofta av elektromagnetisk störningar som kraftledningar, trafikljus, luftled ningar över järnvägsspår, elektriskt drivna bussar eller spårvagnar, televisioner, bilmotorer, motorcy kelelektronik, motoriserad träningsutrustning, mobiltelefoner eller elektriska grindar.

AKTIVITETSPOÄNG

Aktivitetspoängen är baserad på din personliga bedömning av hur mycket du normalt motionerar.

AKTIVITETSPOÄNG

1 timma/vecka

BESKRIVNING

Låg – Du avstår för det mesta från fritidssysselsättningar, sport eller motion.

2 timmar/vecka Normal – Du tycker om fysiska aktiviteter (som golf, ridning, bordten nis, rörelseträning, bowling, styrketräning eller gymnastik) 2 - 3 gånger och totalt 2 timmar i veckan.

Mer än 2 timmar/ vecka Hög – Du deltar aktivt och regelbundet i intensivt fysiska aktiviteter (som att springa, jogga, simma, cykla eller annan konditionsträning) eller motionerar energiskt (tennis, basketboll och handboll). 17

18

KONDITIONSINDEX

MSC-HR10/20 skapar ett konditionsindex baserat på hur bra kondition du har samt kroppens förmåga att transportera syre till musklerna under träning. Detta sker genom att mäta den maximala syreupptag ningen (VO2 Max), d v s hur mycket syre som förbrukas efter hand som den fysiska aktiviteten intensifi eras. Lungorna, hjärtat, blodet, cirkulationen och musklerna är alla faktorer som mäts för att fastställa VO2 Max. Måttenheten för VO2 Max är ml/kg min.

Ju högre konditionsindex, ju bättre kondition har du. Se nedanstående diagram för en ungefärlig be skrivning av vad din konditionsindex innebär. Konditionsindexen är endast en hänvisning som kan modi fieras genom att de inprogrammerade personuppgifterna ändras.

KONDITIONSINDEX FÖR MÄN

60 50 40 30 20 22 M ÅTTLIG 27 NORMAL UTM ÄRKT 32 Konditionsindex 37 42 60 50 40 30 20 15

KONDITIONSINDEX FÖR KVINNOR

M ÅTTLIG NORMAL UTM ÄRKT 20 25 30 Konditionsindex 35 40

BATTERIER

Batterierna varar i ungefär ett år om de används i genomsnitt 30 minuter per dag. Vi rekommenderar att du kontaktar din återförsäljare eller vår kundservice om du behöver hjälp med att byta batterierna.

För att byta ut batteriet i MSC-HR10/20t:

1. Se baksidan av MSC-HR10/20.

2. Använd en liten skruvmejsel och skruva loss de fyra skruvarna som håller batteribrickan på plats.

3. Öppna batterifacket och lägg brickan åt sidan.

4. Frigör spärrhaken med ett tunt och trubbigt instrument (t.ex. ett gem) och lyft batterihållaren.

5. Avlägsna det förbrukade batteriet för hand. 6. Sätt i det nya batteriet i batterifacket med + uppåt.

7. Kläm fast batterihållaren.

8. Skruva tillbaka brickan.

VIKTIGT!

När du har bytt batteriet måste du ställa in Använ darprofilen igen.

19

För att byta ut batteriet i Hjärtmonitorn:

1. Lokalisera batterifacket baktill på Hjärtmonitorn.

2. Använd ett mynt enligt bilden ovan och vrid locket på batterifacket moturs tills det klickar till.

3. Avlägsna det förbrukade batteriet för hand och lägg åt sidan.

4. Sätt i det nya batteriet med + uppåt.

5. Skruva tillbaka locket på batterifacket genom att vrida det medurs tills det sitter ordentligt på plats.

20

VIKTIGT!

• Batterier måste slängas bort i enlighet med lokalt gällande bestämmelser.

• Det är mycket farligt att svälja ett batteri! Förvara batterier och denna hjärtmonitor utom räckhåll för barn. Sök omedelbart läkarvård om ett batteri har svalts.

• Medföljande batterier kan inte laddas om och bör inte tas isär, läggas i eld eller kortslutas.

SKÖTSELANVISNINGAR

För att du ska ha största möjliga nytta av denna produkt bör följande noteras:

• Rengör Hjärtmonitorn och din MSC-HR10/20 noggrant efter varje träningspass. Apparaten bör aldrig förvaras i fuktigt tillstånd.

• Använd en mjuk och något fuktad trasa. Använd inte polerande eller frätande rengöringsmedel som kan förorsaka skada.

• Undvik att trycka på knapparna med våta fingrar, under vatten eller i kraftigt regn då vatten kan tränga in i apparatens elektriska strömkrets.

• Försök inte att böja eller tänja på Hjärtmonitorns sändare.

• Utsätt inte apparaten för överdrivet hårdhänt behandling, chock, damm, kraftiga temperaturförändring ar, fukt samt långa perioder i direkt solljus då detta kan leda till bristande funktionsduglighet.

• Försök inte mixtra med de interna komponenterna. Detta kan leda till att produktens garanti upphävs. Produktens huvudsakliga komponenter kräver ingen kontroll eller skötsel.

• Skydda LCD-skärmen mot vassa föremål.

• Avlägsna batterierna om produkten inte ska användas under en längre period.

• Vid byte av batterier, använd endast oanvända batterier.

21

22

VATTEN-OCH UTOMHUSAKTIVITETER

MSC-HR10/20 är vattentät på upp till 30 meters djup. Hjärtmonitorn är stänkskyddad och bör inte an vändas för undervattensaktiviteter. Hänvisa till tabellen för användningsråd.

REGN, STÄNK, ETC.

DUSCH (EN DAST VARMT/ SVALT VAT TEN) OK OK KORT SIM TUR/GRUNT VATTEN DYKNING I GRUNT VAT TEN/ SUR FA/VATTEN SPORTER SNORKEL DYK NING/DJUP HAVS DYKNING OK KEJ KEJ 30 m • Håll din MSC-HR10/20 vattentät! Undvik kontakt med kemikalier och lösningsmedel (gasolin, klor, parfym, alkohol, hårspray, etc.).

• Skölj och torka av efter användande.

• Undvik att utsätta apparaten för stark värme.

SPECIFIKATIONER

KLOCKA

Tidsformat: DDatumformat: Årsformat: Larm: 12/24 timmar DD/MM eller MM/DD 2001 – 2050 (automatisk kalender) Ett larm

STOPPUR

Stoppur: Upplösning: *Varvräknare: 99:59:59:99 (TT:MM:SS) 1/100 sek 44 varv på totalt 99:59:59:99 (TT:MM:SS)

TRÄNINGSPROFIL

Uppvärmningstimer: Träningstimer: *Avslappningstimer: 5, 10, 15 eller 0 min 99:59:59:99 (HH:MM:SS) 5, 10, 15 eller 10 min

BILDFUNKTIONER:

Hjärtfrekvenslarm (HR): Ljud – och ljussignal Hjärtfrekvenslarm (HR): 30 – 240 spm (slag per minut) Max hjärtfrekvens: Min hjärtfrekvens: Förbrukade kalorier: % Fettförbränning: 30 – 220 spm 80 – 240 spm 0 – 9.999 kcal 0 – 99%

SÄNDNING

Min räckvidd: Max räckvidd: 62,5 cm 80 cm – kan reduceras av svagt batteri

VATTENMOTSTÅND

MSC-HR10/20: Hjärtmonitor:

BATTERI

MSC-HR10/20: Hjärtmonitor: 30 m – utan knappfunktion Stänkskyddad 1 x CR2032 3v litiumbatteri 1 x CR2032 3v litiumbatteri

DRIFTSFÖRHÅLLANDEN

Driftstemperatur: 5˚C – 70˚C Förvaringstemperatur: -20˚C – -70˚C

*Endast HR20

23

DISPLAYFLÖDE

KLOCK LÄGE

DATE CLOCK

STOPPURSL ÄGE

STOPWATCH HR TOTAL EX. TIME LAP 24

NEDRÄKNINGS PROGRAM LÄGE

COUNTDOWIN TIMER HR TOTAL EX. TIME MHR USER PROFILE

PROFILL ÄGE

EXERCISE PROFILE ( : EX.1-3) ALARM BEEP LIGHT LAP TIME HR TOTAL EX. TIME MHR %MHR HR RECOVERY HR AVE HR MHR %MHR HR TOTAL EX. TIME AVE HR MHR HR CALORIE %FAT WEIGHT ACTIVITY SCORE T. ACTION LOWER HR LIMIT UPPER HR LIMIT MHR HR CALORIE %FAT AV HR HR IN-ZONE TIME SEX ALERT (2 SEK) : Endast HR20 AVE HR HR IN-ZONE TIME CALORIE %FAT ABOVE-ZONE TIME BIRTHDAY YEAR BIRTHDAY MO/DAY CALORIE %FAT ABOVE-ZONE TIME CLOCK HR BELOW-ZONE TIME WEIGHT UNIT CLOCK HR BELOW-ZONE TIME HEIGHT UNIT EX TIMER WARM UP TIMER RECOVERY TIMER HEIGHT FITNESS INDEX 25

26

GARANTI

MSC-HR10/20 och Hjärtmonitorn (exklusive batterier) garanteras för två år. En MSC-HR10/20 eller Hjärtmonitor som slutar att fungera under normala driftsförhållanden repareras eller ersätts utan extra kostnad. Garantiarbeten kan endast utföras av CatEye; var god återsänd denna produkt till återförsäljare eller CatEye.

CO.,LTD.

2-8-25 Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan Attn: CATEYE Customer Service Section

Service & Research Address for United States Consumers: CATEYE Service & Research Center

1705 14 th St. 115 Boulder CO 80302 Phone: 303-443-4595 Toll Free: 800-5 CATEYE FAX: 303-473-0006 URL: http://www.cateye.com

RESERVDELAR

# 249-9940 ARMBAND # 249-9920 HJÄRTMONITOR # 166-5150 BATTERI (CR2032)

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement