Amica 6117GE2.33HZpTaDpNA(Xx) Free-standing gas electric cooker Instrukcja obsługi

Amica 6117GE2.33HZpTaDpNA(Xx) Free-standing gas electric cooker Instrukcja obsługi
INSTRUKCJA
OBSŁUGI
WOLNOSTOJĄCA KUCHNIA GAZOWO- ELEKTRYCZNA
6117GE2.33eEHZpTaDpNAW
6117GE2.33eEHZpTaDpNAXx
6117GE3.33eEHZpTaAFXx
URZĄDZENIE NALEŻY URUCHAMIAĆ DOPIERO PO PRZECZYTANIU INSTRUKCJI!
IO-CFS-1369 / 8506363
(06.2019 V1)
Szanowny
Kliencie
Od dziś codzienne obowiązki staną się prostsze niż kiedykolwiek. Urządzenie
to
połączenie wyjątkowej łatwości obsługi i doskonałej efektywności. Po przeczytaniu instrukcji, obsługa nie będzie problemem.
Sprzęt, który opuścił fabrykę był dokładnie
sprawdzony przed zapakowaniem pod względem bezpieczeństwa i funkcjonalności na
stanowiskach kontrolnych.
Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji
obsługi przed uruchomieniem urządzenia.
Przestrzeganie zawartych w niej wskazówek
uchroni Państwa przed niewłaściwym użytkowaniem. Instrukcję należy zachować i przechowywać tak, aby mieć ją zawsze pod ręką.
Należy dokładnie przestrzegać instrukcji obsługi w celu uniknięcia nieszczęśliwych wypadków.
Z poważaniem
-2-
SPIS TREŚCI
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
JAK OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ
ROZPAKOWANIE
USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ
TWOJE URZĄDZENIE
AKCESORIA
OBSŁUGA KUCHNI
OBSŁUGA PALNIKÓW NAWIERZCHNIOWYCH
DOBÓR NACZYNIA
POKRĘTŁO PALNIKA
ZAPALANIE PALNIKÓW BEZ ZAPALACZA
ZAPALANIE PALNIKÓW Z ZAPALACZEM W POKRĘTLE
DOBÓR PŁOMIENIA PALNIKA
DZIAŁANIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWWYPŁYWOWEGO GAZU
PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM
WYGRZEWANIE KOMORY PIEKARNIKA
WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PROGRAMATORA
STEROWANIE PROGRAMATOREM
USTAWIENIE I KOREKTA AKTUALNEGO CZASU
MINUTNIK
PRACA PÓŁAUTOMATYCZNA
PRACA AUTOMATYCZNA
KASOWANIE USTAWIEŃ
ZAMIANA TONU SYGNAŁU DŹWIĘKOWEGO
POKRĘTŁA PIEKARNIKA 6117GE3.33*
FUNKCJE PIEKARNIKA
LAMPKI KONTROLNE
POKRĘTŁA PIEKARNIKA 6117GE2.33*
FUNKCJE PIEKARNIKA
LAMPKI KONTROLNE
UŻYWANIE OPIEKACZA
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
PALNIKI, RUSZT PŁYTY PODPALNIKOWEJ, OBUDOWA KUCHNI
PIEKARNIK - OGÓLNE PORADY
ŚRODKI CZYSZCZĄCE
INNE ISTOTNE WSKAZÓWKI
CZYSZCZENIE
PROWADNICE DRUCIANE
PROWADNICE TELESKOPOWE
WKŁADY KATALITYCZNE
WYMIANA OŚWIETLENIA WEWNĄTRZ KOMORY
DEMONTAŻ DRZWI
WYJMOWANIE SZYBY WEWNĘTRZNEJ
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
DANE TECHNICZNE
GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA
GWARANCJA
SERWIS
ZGŁOSZENIE NAPRAWY ORAZ POMOC W RAZIE USTERKI
INSTALACJA
USTAWIENIE KUCHNI
MONTAŻ BLOKADY ZABEZPIECZAJĄCEJ PRZEZ PRZEWRÓCENIEM KUCHNI.
PRZYŁĄCZENIE KUCHNI DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
PRZYSTOSOWANIE KUCHNI DO INNEGO RODZAJU GAZU
PORADY PRAKTYCZNE
TABELE Z PRZYKŁADOWYMI NASTAWAMI PIEKARNIKA
FUNKCJA GRZANIA TERMOOBIEG ECO
ZALECANE PARAMETRY PRZY UŻYCIU FUNKCJI TERMOOBIEG ECO
TABELE Z POTRAWAMI TESTOWYMI
-3-
4
8
9
9
10
11
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
15
15
15
15
16
17
18
18
19
19
20
21
21
22
22
23
23
23
24
24
24
25
25
26
26
27
27
29
30
32
32
32
32
33
33
35
37
37
39
39
43
43
44
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
• Urządzenie to należy zainstalować zgodnie z obowiązującymi przepisami i użytkować tylko w odpowiednio wentylowanym pomieszczeniu. Przed
zainstalowaniem i użytkowaniem zapoznać się z
instrukcją.
• Uwaga. Urządzenie i jego dostępne części stają się
gorące podczas użycia. Możliwość dotknięcia elementów grzejnych powinno być objęte szczególną
troską. Dzieci poniżej 8 roku życia powinny trzymać się z daleka, chyba że są pod stałą opieką.
• Niniejszy sprzęt może być używany przez dzieci
w wieku od 8 lat i wyżej i osoby z ograniczeniami fizycznymi, czuciowymi albo umysłowymi albo
brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli odbywa się
pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę
na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem. Sprzątanie i czynności obsługowe nie powinny być robione
przez dzieci bez nadzoru.
• Uwaga. Gotowanie bez nadzoru tłuszczu lub oleju
na płycie kuchennej może być niebezpieczne i doprowadzić do pożaru.
• NIGDY nie próbuj gasić ognia wodą, ale wyłącz
urządzenie i wtedy przykryj płomień np. pokrywką
lub niepalnym kocem.
• Uwaga. Niebezpieczeństwo pożaru: nie gromadź
rzeczy na powierzchni do gotowania.
• Podczas użytkowania sprzęt staje się gorący. Zaleca się zachowanie ostrożności, aby unikać dotykania gorących elementów wewnątrz piekarnika.
• Dostępne części mogą stać się gorące podczas
użytkowania. Zaleca się trzymanie małych dzieci z
-4-
•
•
•
•
•
•
•
•
dala od urządzenia.
Uwaga. Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny
ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie
naprawczym albo przez wykwalifikowaną osobę w
celu uniknięcia zagrożenia.
Uwaga. Nie używać szorstkich środków czyszczących lub ostrych metalowych przedmiotów do
czyszczenia szkła drzwi, gdyż mogą porysować
powierzchnię, co może doprowadzić do popękania
szkła.
Uwaga. Aby uniknąć możliwości porażenia prądem
elektrycznym, przed wymianą lampki należy upewnić się, czy sprzęt jest wyłączony.
Zaleca się przed otwarciem pokrywy oczyścić ją z
wszelkich zanieczyszczeń. Powierzchnię płyty kuchennej zaleca się ostudzić przed jej zamknięciem
pokrywą.
Do czyszczenia kuchni nie wolno używać sprzętu
do czyszczenia parą.
Niebezpieczeństwo poparzenia! Podczas otwierania drzwi piekarnika może wydostawać się gorąca para. W trakcie lub po zakończeniu gotowania
należy ostrożnie otwierać drzwi piekarnika. Przy
otwieraniu nie nachylać się nad drzwiami. Należy
pamiętać, że para w zależności od temperatury
może być niewidoczna.
Uwaga. Proces gotowania musi być nadzorowany.
Krótkotrwałe gotowanie musi być nadzorowane w
sposób ciągły.
Uwaga. Używać tylko osłon płyty zaprojektowanych
przez producenta urządzenia lub wskazanych przez
producenta w instrukcji obsługi jako odpowiednie.
Stosowanie nieodpowiednich osłon może powodować wypadki.
-5-
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prosimy o zwracanie uwagi na dzieci w czasie użytkowania kuchni, ponieważ dzieci nie znają zasad obsługi kuchni. Szczególnie gorące palniki nawierzchniowe, komora piekarnika, ruszta, szyba drzwi, ustawione
naczynia z gorącymi płynami mogą być przyczyną poparzenia dziecka.
Należy uważać, żeby elektryczny przewód przyłączeniowy zmechanizowanego sprzętu np. mixera nie dotykał gorących części kuchni.
Do szuflady nie wkładać materiałów łatwopalnych, ponieważ w czasie
użytkowania piekarnika mogą się zapalić.
Nie należy pozostawiać kuchni bez nadzoru podczas smażenia. Oleje i
tłuszcze mogą się zapalić z powodu przegrzania.
Uważać na moment zagotowania, by nie zalać palnika.
Jeżeli nastąpi uszkodzenie kuchni to można ją ponownie używać po
usunięciu wady przez fachowca.
Nie otwierać kurka na przyłączu gazu lub zaworu na butli bez uprzedniego sprawdzenia czy wszystkie kurki są zamknięte.
Nie dopuszczać do zalewania palników oraz ich zanieczyszczenia. Zabrudzone oczyścić i wysuszyć natychmiast po wystudzeniu.
Nie wolno stawiać naczyń bezpośrednio na palnikach,
Nie ustawiać naczyń na ruszcie nad jednym palnikiem o masie większej
niż 10 kg, a naczyń o łącznej masie powyżej 40 kg na całym ruszcie.
Nie uderzać w pokrętła i palniki.
Nie stawiać przedmiotów o masie większej niż 15 kg na otwartych
drzwiach piekarnika.
Zabrania się wkładania gorących naczyń i wkładów (powyżej 75°C)
oraz materiałów łatwopalnych do pojemnika szuflady.
Zabrania się dokonywania przeróbek i napraw kuchni przez osoby nie
przeszkolone zawodowo.
Zabrania się otwierania kurków kuchni nie mając w ręce zapalonej zapałki lub urządzenia do zapalania gazu.
Zabrania się gasić płomień palnika przez dmuchanie.
Pokrywa szklana może popękać, gdy zostanie nagrzana. Zgaś wszystkie palniki przed opuszczeniem pokrywy.
Zabrania się samowolnego dokonywania przeróbek kuchni na inny
rodzaj gazu, przenoszenia kuchni w inne miejsce oraz dokonywania
zmian w instalacji zasilającej. Czynności te może wykonywać uprawniony instalator.
W RAZIE PODEJRZENIA ULATNIANIA SIĘ GAZU NIE WOLNO: zapalać
zapałek, palić papierosów, włączać i wyłączać odbiorników elektrycznych (dzwonek lub włącznik oświetlenia) oraz używać innych urządzeń elektrycznych i mechanicznych powodujących powstawanie iskry
elektrycznej lub udarowej. W takim przypadku należy natychmiast zamknąć zawór na butli z gazem lub kurek odcinający instalację gazową i
przewietrzyć pomieszczenie, a następnie wezwać osobę uprawnioną do
usunięcia przyczyny.
W każdej sytuacji spowodowanej usterka techniczną należy bezwzględnie odłączyć zasilanie elektryczne kuchni (stosując powyższą zasadę) i
zgłosić usterkę do naprawy.
Nie wolno przyłączyć do instalacji gazowej żadnych przewodów antenowych np. radioodbiorników.
W przypadku zapalenia się gazu uchodzącego z nieszczelnej instalacji
należy natychmiast zamknąć dopływ gazu przy pomocy zaworu odcinającego.
W przypadku zapalenia się gazu uchodzącego z nieszczelnego zaworu
butli gazowej należy: na butlę zarzucić mokry koc, w celu ostudzenia
-6-
•
butli zakręcić zawór na butli. Po ostudzeniu należy butlę wynieść na
otwartą przestrzeń. Zabrania się powtórnej eksploatacji uszkodzonej
butli.
W przypadku kilkudniowej przerwy w użytkowaniu kuchni należy zamknąć zawór główny na instalacji gazowej, natomiast przy korzystaniu
z butli gazowej po każdorazowym użytkowaniu.
-7-
JAK OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ
Kto korzysta z energii w sposób odpowiedzialny, chroni nie tylko domowy budżet,
lecz działa świadomie na rzecz środowiska
naturalnego. Dlatego pomóżmy, oszczędzajmy energię elektryczną! A czyni się
to w następujący sposób:
• Stosowanie prawidłowych naczyń do gotowania. Naczynie do gotowania nie powinno być nigdy mniejsze
od korony płomienia palnika. Należy pamiętać o przykrywaniu naczyń pokrywką.
• Dbanie o czystość palników, rusztu, płyty podpalnikowej. Zabrudzenia zakłócają przekazywanie ciepła – silnie przypalone zabrudzenia da się często usunąć już
tylko środkami silnie obciążającymi środowisko naturalne. Szczególną czystość należy zachować przy otworach płomieniowych pierścieni podkołpakowych oraz
otworach dysz palników.
• Unikanie niepotrzebnego „zaglądania do garnków”. Nie
otwierać też niepotrzebnie często drzwi piekarnika.
• Używanie piekarnika tylko w przypadku większych ilości potraw. Mięso o wadze do 1 kG daje się przyrządzić
oszczędniej w garnku na palniku kuchenki.
• Wykorzystanie ciepła resztkowego piekarnika. W przypadku czasów przyrządzania dłuższych niż 40 minut
zaleca się wyłączać piekarnik na 10 minut przed końcem przyrządzania.
• Uwaga! W przypadku zastosowania programatora nastawiać odpowiednio krótsze czasy przyrządzania potraw.
• Staranne zamykanie drzwi piekarnika. Ciepło ulatuje
poprzez znajdujące się na uszczelkach drzwiczek zabrudzenia. Najlepiej jest usuwać je od razu.
• Niewbudowywanie kuchni w bezpośredniej bliskości
chłodziarek/zamrażarek. Zużycie energii elektrycznej
przez nie niepotrzebnie wzrasta.
-8-
ROZPAKOWANIE
Urządzenie na czas transportu zostało zabezpieczone przed uszkodzeniem. Po rozpakowaniu urządzenia prosimy Państwa o
usunięcie elementów opakowania w sposób niezagrażający środowisku.
Wszystkie materiały zastosowane do opakowania są nieszkodliwe dla środowiska
naturalnego, w 100% nadają się do odzysku i oznakowano je odpowiednim symbolem.
Uwaga! Materiały opakowaniowe(woreczki polietylenowe,
kawałki styropianu itp.) należy w trakcie rozpakowywania
trzymać z dala od dzieci.
USUWANIE ZUŻYTYCH
URZĄDZEŃ
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera
na odpady. Takie oznakowanie informuje, że
sprzęt ten, po okresie jego użytkowania, nie
może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty
zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni
system umożliwiający oddanie tego sprzętu.
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia
szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego
konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.
-9-
TWOJE URZĄDZENIE
10
9
11
12
3
4
5
6
7
8
1
2
13
17
14
15
Objaśnienie
1. Pokrętło regulatora temperatury
2. Pokrętło wyboru funkcji piekarnika
3. Lampka kontrolna termoregulatora (Czerwona)
4. Lampka kontrolna pracy kuchni (Pomarańczowa)
5. Pokrętło palnika gazowego
6. Pokrętło palnika gazowego
7. Pokrętło palnika gazowego
8. Pokrętło palnika gazowego
9. Palnik duży
10. Palnik średni
11. Palnik średni
12. Palnik mały
13. Uchwyt drzwi piekarnika
14. Szuflada
15. Zapalacz iskrowy
16. Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
17. Programator elektroniczny
- 10 -
16
AKCESORIA
Blacha do pieczeni
Najczęściej stosowana do wilgotnych
ciast. Blacha jest również wskazana
do przyrządzania wypieków, mrożonej żywności i dużych pieczeni.
Ruszt do grilla (drabinka suszarniczna)
Do form na ciasto, do zapiekanek,
pieczeni i grillowanych porcji mięsa,
czy też potraw mrożonych. Małe kawałki potraw należy umieścić wcześniej w naczyniach odpornych na
wysoką temperaturę. Na drabince
można rozłożyć równomiernie żywność w celu jej wysuszenia.
Prowadnice druciane*
Prowadnice umożliwiają umieszczenie blachy z żywnością na odpowiednim poziomie. Poziom liczony
jest od najniższej dostępnej pozycji.
Aby zapobiec przechyleniu blachy,
nie należy jej wysuwać więcej jak do
połowy jej głębokości.
Wykorzystanie drucianych prowadnic
Prowadnice posiadają 6 poziomów,
na których można umieścić akcesoria. Poziomy należy liczyć od dołu.
Blachę lub drabinkę suszarniczą należy wsunąć pomiędzy dwa pręty
stanowiące jeden poziom prowadnic.
Akcesoria można wysunąć maksymalnie do połowy bez ryzyka samoczynnego wysunięcia lub pochylenia.
Prowadnice teleskopowe*
Prowadnice z frontu wyposażone są
w zderzaki. Przed każdym umieszczaniem blach na prowadnicach
wysuń je, umieść na nich blachę i
upewnij się, że zderzaki są widoczne
w całości, a blacha jest zabezpieczona przed wypadnięciem. Jeżeli piekarnik został wcześniej rozgrzany,
prowadnice są również gorące, aby
je wysunąć, zahacz tylną krawędzią
blachy o zderzaki i wyciągnij je w całości, a następnie wsuń je do wnętrza komory.
Wkłady katalityczne*
Znajdują się na ścianach bocznych
komory piekarnika. Wkład­y po­kry­
te są specjalną emalią sa­mo­czysz­
czą­cą. Ema­lia ta powoduje, że za­
bru­dze­nia tłusz­czem lub reszt­ka­mi
po­traw mogą zostać samoczynnie
usu­nię­t e pod wa­r un­k iem, że nie
są one za­s u­s zo­n e lub przy­pa­lo­n e
(resztki po­ż y­w ie­n ia i tłuszczu na­
le­ży jak naj­szyb­ciej oddzielić, gdy
jeszcze nie są za­su­szo­ne i przypieczone, wów­czas uniknie się długiego
sa­mo­czysz­cze­nia pie­kar­ni­ka). Patrz
Czyszczenie i konserwacja.
Funkcja blokady drabinki
Drabinka suszarnicza posiada specjalne występy na lewej i prawej
krawędzi. Prawidłowo wsunięta drabinka powinna mieć występy skierowaną do dołu. Występy zapobiegają
- 11 -
przypadkowemu wysunięciu drabinki z prowadnic. Aby całkowicie wysunąć drabinkę z prowadnic, unieś ją i
delikatnie pociągnij.
Blokada
Blokada montowana jest, aby zapobiec przewróceniu się kuchni.
*Opis modelu w niniejszej instrukcji obsługi
został opracowany na podstawie danych znanych w okresie redagowania tekstu. Przedstawiono w niej wszystkie elementy wyposażenia. Ich obecność w danym modelu zależy od
wersji oraz daty produkcji.
Dodatkowe oznaczenia i symbole oznaczają szczegóły wystroju kuchni:
•
Wykonanie kolorystyczne białe - W
•
Kuchnia w wykonaniu nierdzewnym z
bokami w kolorze inox - Xx
•
Kuchnia w wykonaniu nierdzewnym z
bokami czarnymi - Xv
•
Kuchnia z nakrywą szklaną - N
•
Kuchnia bez nakrywy - F
•
Druciane prowadnice do wkładów piekarnika - D
•
Teleskopowe prowadnice do wysuwania
wkładów piekarnika - Dp
- 12 -
OBSŁUGA KUCHNI
Obsługa palników nawierzch- Pokrętło palnika
niowych
Informacje dotyczące rozmieszczenia palników oraz pokręteł sterujących ich pracą znajdują się w rozdziale Twoje urządzenie.
Pozycja
palnik wyłączony
Dobór naczynia
Należy zwrócić uwagę, żeby średnica
dna naczynia była zawsze większa
od korony płomienia palnika, a samo
naczynie było przykryte pokrywką.
Zaleca się, aby średnica garnka była
około 2,5 - 3 razy większa od średnicy palnika, tzn. dla palnika:
• Pomocniczego - naczynie o średnicy od 90 do 150 mm,
• Średniego - naczynie o średnicy
od 160 do 220 mm,
• Dużego - naczynie o średnicy
od 200 do 240 mm, a wysokość
garnka nie powinna być większa
od jego średnicy.
Pozycja
Pozycja duży płomień
płomień oszczędny
Zapalanie palników bez zapalacza
•
•
•
•
•
Zapalić zapałkę,
Wcisnąć pokrętło do wyczuwalnego oporu i przekręcić w lewo
do pozycji „duży płomień” ,
Zapalić gaz zapałką,
Ustawić żądany płomień,
Wyłączyć palnik po zakończeniu
gotowania przekręcając pokrętło
w prawo (poz. wyłączony •).
Zapalanie palników z zapalaczem w pokrętle
•
Uwaga! Na płycie grzejnej nie należy
używać naczyń kuchennych, które •
wystają poza jej brzegi.
•
Wcisnąć pokrętło kurka wybranego palnika do wyczuwalnego
oporu i przekręcić w lewo do pozycji „duży płomień” ,
Przytrzymać do czasu zapalenia
gazu,
Po zapaleniu płomienia palnika
zwolnić nacisk na pokrętło i ustawić wymaganą wielkość płomienia.
Uwaga! W modelach kuchni wyposażonych w zabezpieczenie przeciwwypływowe palników nawierzchniowych należy podczas czynności
zapalania przytrzymać przez ok. 10
sek. wciśnięte do oporu pokrętło w
pozycji „duży płomień” celem zadziałania zabezpieczenia.
- 13 -
W przypadku trudności z zapalaniem Przed pierwszym uruchomiewynikającym ze zmiany i składu niem
gazu, należy wyśrodkować kołpak
względem iskrownika.
• Usuń wszystkie elementy opakowania, szczególnie elementy
Dobór płomienia palnika
zabezpieczające wnętrze komory
piekarnika na czas transportu.
Prawidłowo wyregulowane palniki • Wyciągnij z wnętrza piekarniposiadają płomień koloru jasno-nieka wszystkie akcesoria i umyj
bieskiego o wyraźnie zarysowanym
je dokładnie w ciepłej wodzie z
stożku wewnętrznym. Dobór wielkodelikatnym płynem do mycia naści płomienia zależy od ustawienia
czyń.
pozycji pokrętła palnika:
• Opróżnij szufladę,
• Ściągnij folię ochronną z powierzchni prowadnic teleskopoDuży płomień
wych.
• Do mycia wnętrz komory użyj
Mały płomień (zwany
ciepłej wody z dodatkiem deli„oszczędny”)
katnego detergentu. Nie używaj
twardych szczotek czy gąbek.
• Palnik zgaszony (przepływ
gazu zamknięty)
Mogą one uszkodzić powłokę,
którą pokryte jest wnętrze koW zależności od potrzeb można
mory.
płynnie ustawić wielkość płomienia.
Wygrzewanie komory piekar-
Uwaga! Zabrania się regulacji pło- nika
mienia w zakresie między pozycją
palnik zgaszony • i pozycją duży • Włącz wentylację w pomieszczepłomień .
niu, lub otwórz okno.
• Wciśnij pokrętło wyboru funkcji i
ustaw pozycję
lub
(dokładny opis tych funkcji znajduje się
w dalszej części instrukcji).
• Wciśnij pokrętło regulacji temperatury piekarnika i ustaw temperaturę 250OC. Piekarnik powinien
pracować przez minimum 30 minut, w trakcie pracy piekarnik
będzie wydzielał zapach, który
występuje tylko na początku,
z czasem używania urządzenia
Działanie
zabezpieczenia
zapach zniknie. Jest to zjawisko
przeciwwypływowego gazu
normalne, nazywa się ono wygrzewaniem komory piekarnika.
Kuchnie wyposażone są w automatyczny system odcinający dopływ
gazu do palnika w przypadku zaniku
płomienia.
System ten zabezpiecza przed ulatnianiem się gazu gdy płomień na
palniku zgaśnie np. w wyniku jego
zalania.
Ponowne zapalenie palnika wymaga
interwencji użytkownika.
- 14 -
Ważne wskazówki dotyczące
programatora
W piekarnikach posiadających programator elektroniczny, na wyświetlaczu po podłączeniu urządzenia
do zasilania zamiast aktualnego
czasu, pojawi się migający komunikat 0•00. Aby korzystać z pełnej
funkcjonalności urządzenia, ustaw •
aktualny czas, w przeciwnym razie
korzystanie z urządzenia będzie niemożliwe. Sposób ustawienia aktualnego czasu jest opisany w dalszej
części instrukcji.
•
Sterowanie programatorem
•
•
OK
Programator posiada następujące
przyciski i symbole:
OK - przycisk wyboru trybu pracy
>
- przycisk Plus
<
- przycisk Minus
- symbol gotowości do pracy
- symbol minutnika
- symbol czasu trwania/zakończenia pracy
OK
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
OK do momentu pojawienia się
sygnału dźwiękowego, dodatkowo na wyświetlaczu pojawi się
symbol . Kropka pod symbolem
zacznie migać.
W ciągu 7 sekund ustaw aktualny czas przy pomocy przycisków
oraz .
Po upływie około 7 sekund ustawiony czas zostanie zapamiętany, a kropka pod symbolem
przestanie migać.
Jeżeli chcesz zmienić ustawiony
czas, naciśnij i przytrzymaj oba
przyciski
i
do momentu pojawienia się sygnału dźwiękowego. Dodatkowo kropka pod symbolem
zacznie migać, w tym
momencie możesz wprowadzić
zmiany ustawionego czasu.
Uwaga: Piekarnik możesz uruchomić
dopiero po pojawieniu się symbolu
na wyświetlaczu.
Minutnik
Funkcję minutnika możesz aktywo-
Ustawienie i korekta aktual- wać bez względu na inne uruchonego czasu
mione funkcje piekarnika. Zakres,
•
który możesz ustawić wynosi 1 min
Po podłączeniu piekarnika do do 23 godzin i 59 minut.
zasilania (lub po ponownym po- • Naciśnij i przytrzymaj przycisk
łączeniu w wyniku zaniku napięOK do momentu pojawienia się
cia) na wyświetlaczu będzie misygnału dźwiękowego. Na wygał komunikat 0•00.
świetlaczu pojawi się komunikat
, a symbol zacznie migać.
- 15 -
•
OK
•
Ustaw czas minutnika przyciskami i , po poprawnym ustawie- •
niu, po około 7 sekundach na
programatorze symbol zacznie
się świecić stale.
Uwaga: Zacznij ustawiać czas przyciskiem . Drugi przycisk
będzie
nieaktywny, do momentu ustawienia
jakiejkolwiek wartości pierwszym
przyciskiem.
•
•
OK
Po upływie zadeklarowanego
czasu włączy się sygnał dźwięko- •
wy, symbol minutnika
zacznie
migać.
Uwaga: Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy naciśnij dowolny przycisk tj.
OK,
lub . W tym przypadku symbol będzie migać. Aby korzystać z
pełnej funkcjonalności programatora
naciśnij i przytrzymaj przycisk OK aż
do pojawienia się sygnału dźwiękowego. Spowoduje to skasowanie komunikatu (migającej ikony).
Po wyłączeniu sygnału dźwiękowego wyświetlacz wskaże aktualny czas.
Uwaga: Jeżeli nie wyłączysz sygnału
dźwiękowego ręcznie, wyłączy się on
automatycznie po około 7 minutach.
Praca półautomatyczna
automatycznej ustaw pokrętło
funkcyjne piekarnika na wybraną przez siebie funkcję, oraz pokrętło temperatury na odpowiednią temperaturę.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
OK do momentu pojawienia się
sygnału akustycznego, na wyświetlaczu pokaże się komunikat
0•00.
Ponownie naciśnij przycisk OK na
wyświetlaczu będzie migać komunikat
.
Ustaw czas pracy przyciskami
oraz , zakres czasu pracy wynosi od 1 minuty do 10 godzin.
Uwaga: Po pojawieniu się komunikatu
, zacznij ustawiać czas
przyciskiem . Drugi przycisk będzie
nieaktywny, do momentu ustawienia
jakiejkolwiek wartości pierwszym
przyciskiem.
Po upływie około 7 sekund wyświetlacz ponownie pokaże aktualny
czas oraz na wyświetlaczu pojawi się
symbol AUTO ( ). Będzie to znak, że
ustawienia zostały wprowadzone poprawnie i piekarnik rozpocznie pracę.
Po upływie zadeklarowanego czasu,
piekarnik wyłączy się automatycznie, pojawi się sygnalizacja dźwiękowa, a symbol AUTO ( ) informujący
o pracy w trybie półautomatycznym
będzie migać.
Dzięki tej funkcji, możesz ustawić
czas, po jakim piekarnik ma zakoń- •
czyć pracę.
Uwaga: Funkcji pyrolizy ze względów bezpieczeństwa nie można łą- •
czyć z tym trybem pracy.
• Aby włączyć funkcję pracy pół-
- 16 -
Ustaw pokrętło funkcyjne na pozycję 0 oraz pokrętło regulacji
temperatury na pozycję wyłączenia.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
OK do momentu pojawienia się
sygnału akustycznego. Spowo-
duje to wyłączenie funkcji pracy
półautomatycznej. Symbol zgaśnie, wyłączy się sygnał dźwiękowy oraz zapali się symbol .
Uwaga: Krótkie naciśniecie dowolnego przycisku tj. OK,
lub
spowoduje wyłączenie sygnału akustycznego. Symbol AUTO ( ) będzie
nadal migać.
Praca automatyczna
OK
•
Ustaw czas wyłączenia piekarnika przyciskami
oraz . Czas
wyłączenia maksymalnie wynosi
23 godziny i 59 minut.
Dzięki tej funkcji możesz ustawić
czas włączenia oraz wyłączenia piekarnika.
Uwaga: Zacznij ustawiać czas przyciskiem . Drugi przycisk będzie nieUwaga: Funkcji pyrolizy ze wzglę- aktywny, do momentu ustawienia
dów bezpieczeństwa nie można łą- jakiejkolwiek wartości pierwszym
czyć z tym trybem pracy.
przyciskiem.
•
•
•
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
OK do momentu pojawienia się
sygnału akustycznego, na wyświetlaczu pojawi się komunikat
0•00.
Ponownie naciśnij przycisk OK,
na wyświetlaczu będzie migać
komunikat
.
Ustaw czas pracy przyciskami
oraz , zakres czasu pracy wynosi od 1 minuty do 10 godzin.
Uwaga: Zacznij ustawiać czas przyciskiem . Drugi przycisk będzie nieaktywny, do momentu ustawienia
jakiejkolwiek wartości pierwszym
przyciskiem.
•
•
Ustaw pokrętło funkcji piekarnika oraz pokrętło temperatury na
wybrane pozycje.
Na wyświetlaczu pojawi się symbol ,
informuje on o aktywnej funkcji pracy automatycznej piekarnika. Programator automatycznie dobierze
czas włączenia w taki sposób, by zakończenie jego pracy pokrywało się
z ustawionym czasem wyłączenia.
Przykładowo, jeżeli ustawiono czas
pracy piekarnika na 1 godzinę i 15
minut, a czas wyłączenia piekarnika ma nastąpić o godzinie 15:00, to
piekarnik rozpocznie pracę 1 godzinę i 15 minut wcześniej tj. o 13:45.
Naciśnij przycisk OK, aż na wy- Przy zakończonej pracy (przy osiąświetlaczu będzie migać komuni- gnięciu
zadeklarowanego
czasu
kat
.
wyłączenia), piekarnik wyłączy się
automatycznie, włączy się sygnał
dźwiękowy oraz symbol
zacznie
migać.
•
•
- 17 -
Ustaw pokrętło funkcyjne na pozycję 0 oraz regulacji temperatury na pozycję wyłączenia.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
OK do momentu pojawienia się
sygnału akustycznego. Powoduje
to wyłączenie funkcji pracy automatycznej. Symbol zgaśnie,
wyłączy się sygnał dźwiękowy,
oraz zapali się symbol .
Uwaga: Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy naciśnij dowolny przycisk tj.
OK
lub . W tym przypadku symbol
będzie migać.
Kasowanie ustawień
W każdej chwili możesz skasować
ustawienia minutnika lub pracy automatycznej.
Aby skasować ustawienia pracy automatycznej, naciśnij jednocześnie
przyciski i .
Aby skasować ustawienia minutnika, wybierz przyciskiem OK funkcję
minutnika, następnie naciśnij jednocześnie przyciski i .
Zamiana tonu sygnału dźwiękowego
Programator ma możliwość zmiany
tonu sygnału dźwiękowego.
•
•
Aby zmienić ton sygnału, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie
przyciski
oraz
do momentu
pojawienia się sygnału dźwiękowego.
Naciśnij przycisk OK, aby wybrać
funkcję zmiany tonu, na wyświetlaczu zacznie migać komunikat
.
OK
•
Wybierz odpowiedni ton przyciskiem , w zakresie 1-3.
Uwaga: Pierwszym tonem będzie
ten aktualnie ustawiony, kolejne naciśnięcia przycisku zmieniają ton.
- 18 -
Pokrętła piekarnika
6117GE3.33*
Funkcje piekarnika
Poniżej znajdziesz opis każdej z
Piekarnik może być nagrzewany funkcji, w które został wyposażony
przy pomocy grzałki dolnej, grzał- Twój piekarnik
ki górnej, grzałki termoobiegu lub
opiekacza. Odpowiednią funkcję wyTryb wyłączenia piekarnika
bierzesz przy pomocy pokrętła funkcyjnego.
Poniższy rysunek prezentuje funkcje
Szybki rozgrzew
(w określonej kolejności) znajdujące
Włączony termoobieg i opiesię na pokrętle:
kacz. Zastosowanie do wstępnego nagrzewu piekarnika.
Pozycja
wyłączenia
Rozmrażanie
Funkcja pomocna przy rozmrażaniu żywności. Włączoo 0
Ec
ny jest tylko wentylator, bez
jakiejkolwiek grzałki
Wentylator, opiekacz i
grzałka górna
Wykorzystanie tej funkcji w
praktyce pozwala na przyspieszenie procesu opiekaTemperaturę możesz ustawić przy
nia i podniesienie walorów
pomocy pokrętła regulacji temperasmakowych potraw.
tury. Wartości temperatur znajdują
Wzmocniony
opiekacz
się na pokrętle jak poniżej:
(Supergrill)
Włączenie funk­cji „wzmoc­
Pozycja
nio­ne­go opie­ka­cza’’ po­zwa­
wyłączenia
la na pro­wa­dze­nie opie­ka­nia
przy jed­no­cze­śnie włą­czo­nej
grzałce górnej. Funk­cja ta
po­zwa­la na uzy­ska­nie pod­
wyż­szo­nej tem­pe­ra­tu­ry w
górnej części pie­kar­ni­ka, co
po­wo­du­je moc­niej­sze przy­
ru­mie­nie­nie po­tra­wy, po­
zwa­la­jąc tak­że na opie­ka­nie
więk­szych porcji.
Uwaga: Rozpoczęcie pracy piekarnika jest możliwe dopiero po ustawieOpiekacz
niu odpowiedniej funkcji i wyborze
„Grillowanie” powierzchniotemperatury pracy.
we, stosuje się do opiekania
małych porcji mięsa: steki,
sznycle, ryby, tosty, kiełbaski, zapiekanki (grubość
opiekanej potrawy nie powinna być większa niż 2-3
cm w trakcie pieczenia należy odwrócić ją na drugą
stronę).
0
- 19 -
Grzałka dolna
Przy tej pozycji pokrętła pie­
kar­nik re­ali­zu­je ogrze­wa­nie
wy­łącz­nie przy uży­ciu grzej­
ni­ka dol­ne­go. Dopiekanie
ciast od spodu (np. ciasta
wilgotne i nadziewane owocami).
Grzałka górna i dolna
(tryb konwencjonalny)
Ustawienie pokrętła w tej
po­zy­cji po­zwa­la na re­a­li­za­cję
na­grze­wa­nia pie­kar­ni­ka spo­
so­bem
kon­wen­cjo­nal­nym.
Doskonale nadaje się do pieczenia ciast, mięsa, ryb, lub
chleba (konieczne wstępne
rozgrzanie piekarnika oraz
stosowanie ciemnej blachy).
Pieczenie odbywa się na jednym poziomie.
Termoobieg
Ustawienie pokrętła w tej
pozycji pozwala na re­a­li­za­
cję ogrze­wa­nia pie­kar­ni­ka
w spo­sób wy­mu­szo­ny przy
po­mo­cy ter­mo­wen­ty­la­to­ra,
umiesz­czo­ne­go w cen­tral­
nym miej­scu tylnej ścia­ny
ko­mo­ry pie­kar­ni­ka. W stosunku do piekarnika konwencjonalnego stosuje się
niższe temperatury pieczenia. Korzystanie z tego spo­
so­bu ogrze­wa­nia po­zwa­la na
równomierny obieg ciepła
wokół potrawy umie­szczo­nej
w pie­kar­ni­ku.
Wentylator, grzałka dolna i grzałka górna
Funkcja podobna do trybu
konwencjonalnego, lecz rozkład ciepła jest równomierny
w całej komorze.
Eco
Termoobieg i grzałka dolna
Przy tej pozycji pokrętła
pie­kar­nik re­ali­zu­je funk­cję
ter­mo­obie­gu i włą­czo­ne­go
grzej­ni­ka dol­ne­go co po­wo­
du­je pod­wyż­sze­nie tem­pe­
ra­tu­ry od spodu wypieku.
Duża ilość ciepła dostarczana od spodu wypieku, ciasta
mokre, pizza.
Oświetlenie piekarnika
Ustawienie tej funkcji powoduje włączenie się oświetlenia wewnątrz komory
Termoobieg eco
Przy użyciu tej funkcji uruchamia się zoptymalizowany sposób grzania mający
na celu oszczędzanie energii
podczas
przygotowywania
potraw. Przy tej pozycji pokrętła oświetlenie piekarnika
jest wyłączone.
Lampki kontrolne
Włączenie piekarnika (nagrzewania) jest sy­gna­li­zo­wa­ne zapaleniem
się lam­pki kon­tro­lnej termoregulatora- czerwonej. Zga­śnię­cie lamp­ki
kon­tro­l­nej czerwonej jest sy­gna­łem
uzyskania przez pie­kar­nik na­sta­wio­
nej tem­pe­ra­tu­ry. O ile prze­pi­sy ku­
li­nar­ne zalecają wkła­da­nie po­tra­wy
do roz­grza­ne­go piekarnika, należy to
uczynić nie wcześniej jak po pierw­
szym zga­śnię­ciu lamp­ki kontrolnej
czerwonej. W trakcie pro­wa­dze­nia
wypieku lampka czerwona będzie się
okre­so­wo włączać i wyłączać (utrzy­
my­wa­nie tem­pe­ra­tu­ry wewnątrz
komory piekarnika). Włączenie piekarnika jest także sygnalizowane zapaleniem się lampki kontrolnej pracy
pomarańczowej.
- 20 -
Pokrętła piekarnika
6117GE2.33*
Funkcje piekarnika
Poniżej znajdziesz opis każdej z
Piekarnik może być nagrzewany funkcji, w które został wyposażony
przy pomocy grzałki dolnej, grzałki Twój piekarnik
górnej lub opiekacza. Odpowiednią
funkcję wybierzesz przy pomocy poTryb wyłączenia piekarnika
krętła funkcyjnego.
Poniższy rysunek prezentuje funkcje
(w określonej kolejności) znajdujące
Szybki rozgrzew
się na pokrętle:
Włączony termoobieg i opiekacz. Zastosowanie do wstępPozycja
nego nagrzewu piekarnika.
wyłączenia
0
co
E
0
Temperaturę możesz ustawić przy
pomocy pokrętła regulacji temperatury. Wartości temperatur znajdują
się na pokrętle jak poniżej:
Pozycja
wyłączenia
Uwaga: Rozpoczęcie pracy piekarnika jest możliwe dopiero po ustawieniu odpowiedniej funkcji i wyborze
temperatury pracy.
- 21 -
Rozmrażanie
Funkcja pomocna przy rozmrażaniu żywności. Włączony jest tylko wentylator, bez
jakiejkolwiek grzałki
Wentylator, opiekacz i
grzałka górna
Wykorzystanie tej funkcji w
praktyce pozwala na przyspieszenie procesu opiekania i podniesienie walorów
smakowych potraw.
Wzmocniony
opiekacz
(Supergrill)
Włączenie funk­cji „wzmoc­
nio­ne­go opie­ka­cza’’ po­zwa­
la na pro­wa­dze­nie opie­ka­nia
przy jed­no­cze­śnie włą­czo­nej
grzałce górnej. Funk­cja ta
po­zwa­la na uzy­ska­nie pod­
wyż­szo­nej tem­pe­ra­tu­ry w
górnej części pie­kar­ni­ka, co
po­wo­du­je moc­niej­sze przy­
ru­mie­nie­nie po­tra­wy, po­
zwa­la­jąc tak­że na opie­ka­nie
więk­szych porcji.
Opiekacz
„Grillowanie” powierzchniowe, stosuje się do opiekania
małych porcji mięsa: steki,
sznycle, ryby, tosty, kiełbaski, zapiekanki (grubość
opiekanej potrawy nie powinna być większa niż 2-3
cm w trakcie pieczenia należy odwrócić ją na drugą
stronę).
Eco
Grzałka dolna
Przy tej pozycji pokrętła pie­
kar­nik re­ali­zu­je ogrze­wa­nie
wy­łącz­nie przy uży­ciu grzej­
ni­ka dol­ne­go. Dopiekanie
ciast od spodu (np. ciasta
wilgotne i nadziewane owocami).
Grzałka górna i dolna
(tryb konwencjonalny)
Ustawienie pokrętła w tej
po­zy­cji po­zwa­la na re­a­li­za­cję
na­grze­wa­nia pie­kar­ni­ka spo­
so­bem
kon­wen­cjo­nal­nym.
Doskonale nadaje się do pieczenia ciast, mięsa, ryb, lub
chleba (konieczne wstępne
rozgrzanie piekarnika oraz
stosowanie ciemnej blachy).
Pieczenie odbywa się na jednym poziomie.
Wentylator, grzałka dolna i grzałka górna
Funkcja podobna do trybu
konwencjonalnego, lecz rozkład ciepła jest równomierny
w całej komorze.
Oświetlenie piekarnika
Ustawienie tej funkcji powoduje włączenie się oświetlenia wewnątrz komory
Termoobieg eco
Przy użyciu tej funkcji uruchamia się zoptymalizowany sposób grzania mający
na celu oszczędzanie energii
podczas
przygotowywania
potraw. Przy tej pozycji pokrętła oświetlenie piekarnika
jest wyłączone.
Lampki kontrolne
Włączenie piekarnika (nagrzewania) jest sy­gna­li­zo­wa­ne zapaleniem
się lam­pki kon­tro­lnej termoregulatora- czerwonej. Zga­śnię­cie lamp­ki
kon­tro­l­nej czerwonej jest sy­gna­łem
uzyskania przez pie­kar­nik na­sta­wio­
nej tem­pe­ra­tu­ry. O ile prze­pi­sy ku­
li­nar­ne zalecają wkła­da­nie po­tra­wy
do roz­grza­ne­go piekarnika, należy to
uczynić nie wcześniej jak po pierw­
szym zga­śnię­ciu lamp­ki kontrolnej
czerwonej. W trakcie pro­wa­dze­nia
wypieku lampka czerwona będzie się
okre­so­wo włączać i wyłączać (utrzy­
my­wa­nie tem­pe­ra­tu­ry wewnątrz
komory piekarnika). Włączenie piekarnika jest także sygnalizowane zapaleniem się lampki kontrolnej pracy
pomarańczowej.
Używanie opiekacza
Aby włączyć opiekacz należy ustawić
pokrętło funkcyjne na pozycję
lub
lub .
Wygrzej piekarnik przez około 5 minut (drzwi piekarnika muszą być zamknięte)
Umieść w piekarniku blachę z potrawą na właściwym poziomie. W przypadku opiekania potrawy na ruszcie,
umieść poziom niżej blachę na ściekający tłuszcz.
Dla funkcji opiekanie i wzmocnione
opiekanie temperaturę należy ustawić maksymalnie na 220OC, a dla
funkcji opiekanie z wentylatorem
maksymalnie na 190OC.
Uwaga: Podczas pracy piekarnika dostępne części (przykładowo
drzwi piekarnika) stają się gorące.
Praca piekarnika powinna być stale
nadzorowana, nie wolno pozwalać
dzieciom, by przebywały blisko pracującego urządzenia, gdyż mogą sie
poparzyć.
- 22 -
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Dbałość o bieżące utrzymanie w czystości oraz właściwa jej konserwacja, wywierają znaczący wpływ na •
wydłużenie okresu bezawaryjnej
pracy urządzenia.
palnika zostały prawidłowo założone po czyszczeniu.
Nieosiowa pozycja nakrywki palnika może spowodować trwałe
uszkodzenie palnika.
Przed rozpoczęciem czyszczenia lub
innych prac konserwacyjnych należy
zawsze za pomocą głównego wyłącznika lub wyjmując wtyczkę kabla
zasilającego z gniazdka, odłączyć
urządzenie od zasilania. Czynności
czyszczenia należy rozpoczynać dopiero po wystygnięciu kuchni.
Palniki, ruszt płyty podpalnikowej, obudowa kuchni
•
•
W przypadku zanieczyszczenia palników i rusztu, należy te
elementy wyposażenia zdjąć z
kuchni i umyć w ciepłej wodzie
z dodatkiem środków zmywających tłuszcz i brud. Następnie
należy je wytrzeć do sucha. Po
zdjęciu rusztu dokładnie umyć
płytę podpalnikową i wytrzeć su- •
chą i miękką ściereczką. Szczególną czystość należy zachować
przy otworach płomieniowych
pierścieni podkołpakowych patrz
rys. poniżej. Otwory dysz palników przeczyścić, używając
do przetykania cienkiego drutu
miedzianego. Nie należy używać drutu stalowego, rozwiercać
otworów.
Do zmywania powierzchni emaliowanych używać płynów o działaniu delikatnym. Nie należy
używać środków do czyszczenia
o silnym działaniu ściernym jak
np. proszki do szorowania zawierające ścierniwo, pasty ścierne, kamienie ścierne, pumeksy,
wiązki druciane itp.
Kuchnia z płytą nierdzewną wymaga wstępnego, dokładnego umycia płyty roboczej przed
rozpoczęciem eksploatacji. Należy szczególną uwage zwrócić na usunięcie resztek kleju z
folii zdejmowanej z blach przy
montażu względnie taśmy klejącej zakładanej przy pakowaniu
kuchni. Płytę należy czyścić regularnie po każdorazowym użyciu. Nie należy dopuszczać do silnego zabrudzenia płyty roboczej,
a w szczególności do przypaleń
pochodzących z wykipin.
Piekarnik - ogólne porady
•
Uwaga! Elementy palnika muszą być •
zawsze suche. Cząstki wody mogą
zahamować wypływ gazu i powodować złe palenie się palnika.
• Należy sprawdzić, czy elementy
- 23 -
Piekarnik należy czyścić po każdym użytkowaniu, nie dopuszczając do przypalenia zabrudzeń.
W przypadku ich długiego oddziaływania całkowite usunięcie
może być niemożliwe lub będzie
się wiązało z dużym nakładem
pracy.
•
•
•
Komorę piekarnika należy myć
przy użyciu ciepłej wody z dodatkiem detergentu lub octu (3 łyżki
stołowe na 250 ml wody). Należy
pamiętać, aby po zakończonym
procesie czyszczenia wytrzeć powierzchnię do sucha.
W piekarniku nie należy pozostawiać wilgotnych naczyń lub ścierek. Wilgoć uwięziona w komorze
może być źródłem korozji.
Zabrudzenia sokami owocowymi
lub ciastem najłatwiej usuwa się
z jeszcze ciepłej lecz nie gorącej
powierzchni komory piekarnika.
Środki czyszczące
•
•
•
•
czyszczących ani przedmiotów szorujacych.
Uwaga: Do czyszczenia frontu obudowy używać tylko ciepłej wody z
dodatkiem niewielkiej ilości płynu do
mycia naczyń lub szyb. Nie stosować
mleczka do czyszczenia.
Czyszczenie
Uwaga: Przed rozpoczęciem czyszczenia należy piekarnik wyłączyć,
zwracając uwagę na to, by wszystkie pokrętła ustawione były w pozycji „0” / „•” (wyłączone). Czynności
czyszczenia należy rozpoczynać dopiero po wystygnięciu piekarnika.
Do czyszczenia i konserwacji nie •
wolno używać żadnych środków
do szorowania, materiałów ściernych.
Nie należy stosować żrących •
środków zawierających sodę,
amoniak, lub chlor.
Nie stosować substancji o silnym
odczynie alkalicznym.
Nie wskazane jest stosowanie •
płynów zawierających kwasy
organiczne (np. kwasek cytrynowy), mogących spowodować
trwałe plamy lub zmatowienie
emalii ceramicznej.
Inne istotne wskazówki
•
•
•
Do pieczenia potraw zawiera- •
jących owoce, np. ciast używać głębokich blach – sok może
spowodować przebarwienie lub
zmatowienie emalii.
Przebarwienie emalii nie wpływa
na działanie piekarnika, nie jest
podstawą do reklamacji.
•
Do pieczenia mięs używać odpowiednich naczyń, np. brytfanny
lub stosować folię aluminiową
oraz specjalne worki do pieczenia, aby uniknąć zabrudzenia
wnętrza komory tłuszczem.
Uwaga: Do czyszczenia i konserwacji nie wolno używać żadnych środków do szorowania, ostrych środków
- 24 -
Włącz oświetlenie wewnątrz piekarnika, pozwala to na uzyskanie lepszej widoczności wnętrza
komory.
Do czyszczenia frontu piekarnika używaj tylko ciepłej wody z
dodatkiem niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń. Nie stosuj
mleczka do czyszczenia.
Usuń mechanicznie największe
zabrudzenia (zaleca się zastosowanie drewnianej lub plastikowej szpatułki kuchennej). Środki
o właściwościach silnie ściernych
mogą zmatowić lub uszkodzić
powłokę emalii. Należy zachować
szczególną ostrożność podczas
ich stosowania.
W przypadku przypalonych zabrudzeń, trudnych do usunięcia
– zastosuj szmatkę namoczoną
wodą z płynem do mycia naczyń
lub octem (połóż ją na zanieczyszczoną powierzchnię na około godzinę).
Postępuj wg instrukcji mycia
przeznaczonej dla danego rodzaju piekarnika.
Prowadnice druciane
Prowadnice teleskopowe
Piekarnik został wyposażony w łatwo demontowalne prowadnice druciane (drabinki) piekarnika. Aby je
wyjąć do mycia pociągnij za zaczep
znajdujący się z przodu, następnie
odchyl prowadnice i wyjmij z tylnych zaczepów.
Pro­wad­ni­ce na­le­ży wyj­mo­wać i myć
wraz z pro­wad­n i­c a­m i dru­c ia­ny­m i.
Przed umiesz­cze­niem na nich blach
na­le­ży je wy­su­nąć (jeśli pie­kar­nik jest
nagrzany pro­wad­ni­ce należy wy­su­nąć
za­cze­pia­jąc tyl­ną kra­wę­dzią blach o
zde­rza­ki znaj­du­ją­ce się w przed­niej
części wy­su­wa­nych pro­wad­nic) i następnie wsunąć wraz z blachą.
Demontaż
Demontaż
Montaż
Montaż
Uwaga: Prowadnic nie należy
myć w zmywarkach.
- 25 -
Wkłady katalityczne
Wkład­y po­kry­te są specjalną emalią sa­mo­czysz­czą­cą. Ema­lia ta powoduje, że za­bru­dze­nia tłusz­czem
lub reszt­ka­mi po­traw mogą zostać
samoczynnie usu­nię­t e pod wa­run­
kiem, że nie są one za­su­szo­ne lub
przy­p a­lo­n e (resztki po­ż y­w ie­n ia i
tłuszczu na­le­ży jak naj­szyb­ciej oddzielić, gdy jeszcze nie są za­su­szo­ne
i przypieczone, wów­czas uniknie się
długiego sa­mo­czysz­cze­nia pie­kar­ni­
ka). Aby dokonać sa­mo­czysz­cze­nia
pie­kar­ni­ka na­le­ży włą­czyć go na 1
go­dzi­nę usta­wia­jąc temp. 250 °C.
Jeśli resztki potraw są małe to pro­ces
można skró­cić.
Ponieważ proces sa­mo­czysz­cze­nia
wiąże się ze zu­ży­ciem ener­gii, na­
le­ż y przed każ­d ym czysz­c ze­n iem
spraw­dzić wielkość za­bru­dze­nia. Po
stwier­dze­niu ob­ni­że­nia wła­sno­ści sa­
mo­czysz­czą­cych wkła­dek moż­na je
wy­mie­nić na nowe. Wkład­ki można
za­ku­pić w punk­tach ser­wi­so­wych lub
w han­dlu. W przy­pad­ku wy­bra­nia tra­
dy­cyj­nej metody czysz­cze­nia na­le­ży
pa­mię­tać o tym, że emalia sa­mo­czysz­
czą­ca jest wraż­li­wa na ście­ra­nie i do
czysz­cze­nia nie na­le­ży uży­wać żrą­cych
środ­ków czysz­czą­cych ani twar­dych
ście­re­czek.
Wymiana oświetlenia
wnątrz komory
we-
Przed wymianą żarówki należy
wszystkie pokrętła ustawić na pozycję „0” / „•” (wyłączone) oraz bezwzględnie odłączyć piekarnik od zasilania.
•
•
•
•
•
Demontaż
- 26 -
Wykręć i umyj klosz lampki, pa­
mię­ta­j o do­kład­nym wy­tar­ciu go
do sucha.
Wykręć ża­rów­kę oświetleniową z
gniaz­da.
W razie potrzeby ża­rów­kę wymienić na nową o poniższych parametrach:
1. typ E14.
2. napięcie 230V.
3. moc 25W.
Upewnij się, że nowa żarówka
jest dokładnie osadzona w gnieździe ceramicznym.
Wkręć klosz lampki.
Demontaż drzwi
Wyjmowanie
wnętrznej
Dla uzyskania łatwiejszego dostępu
do ko­mo­ry pie­kar­ni­ka oraz czysz- •
czenia, moż­li­we jest wyjęcie drzwi.
W tym celu otwórz drzwi, odchyl
do góry ele­ment zabezpieczający
umieszczony w zawiasie (Rys. A).
Drzwi lek­ko domknij, unieś i wy­
jmij do przo­du. W celu za­mon­to­wa­
nia drzwi w kuch­ni po­stę­pu­j w spo­
sób od­wrot­ny. Przy wkła­da­niu zwró­ć
uwa­gę aby wy­cię­cie na za­wia­sie pra­
wi­dło­wo osa­dzić na wy­stę­pie uchwy­
tu za­wia­su. Po wło­że­niu drzwi do
pie­kar­ni­ka bez­względ­nie opuść ele­
ment za­bez­pie­cza­ją­cy i dokładnie
go dociśnij. Nieprawidłowe ustawienie ele­men­tu za­bez­pie­cza­ją­ce­go
może spo­wo­do­wać uszko­dze­nie za­
wia­su przy pró­bie za­mknię­cia drzwi.
- 27 -
we-
Naciśnij w miejscach pokazanych
na rysunku i wyciągnij listwę
górną drzwi. (rys.B, C).
B
A
Odchylenie zabezpieczeń zawiasów
szyby
C
•
Wewnętrzne szyby wyciągnij
z mocowania (w dolnej części
drzwi- Rys. D).
Uwaga: Niebezpieczeństwo uszkodzenia mocowania szyb. Szyby należy wysunąć, nie podnosić do góry.
•
•
Wyjmij szybę środkową (Rys. D).
Umyj szyby ciepłą wodą i małą
ilością środka czyszczącego.
W celu ponownego zamontowania szyb należy postępuj w odwrotnej kolejności. Gładka część
szyby powinna znajdować się u
góry, ścięte narożniki na dole.
•
D
3
2
1
3
3
2
2
1
1
Wyjmowanie szyb wewnętrznych
- 28 -
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
W
•
•
•
każdej sytuacji awaryjnej należy:
Wyłączyć zespoły robocze kuchni
Odłączyć zasilanie elektryczne
Niektóre drobne usterki użytkownik może usunąć sam kierując się
wskazówkami podanymi w tabeli poniżej, zanim zwrócą się Państwo
do działu obsługi klienta lub serwisu należy sprawdzić kolejne punkty
w tabeli.
Problem
Przyczyna
Postępowanie
1. Urządzenie nie działa
Przerwa w dopływie prądu
Sprawdzić bezpiecznik instalacji domowej, przepalony
wymienić
2. Nie działa oświetlenie
piekarnika
Obluzowana lub uszkodzona
żarówka
Wymienić przepaloną żarówkę (patrz rozdział Czyszczenie i konserwacja)
3. Wyświetlacz programatora wskazuje godzinę cyklicznie „0.00”
Urządzenie było odłączone
od sieci lub wystąpił chwilowy zanik napięcia
Ustawić aktualny czas (patrz
Obsługa programatora)
4. Wentylator przy grzejniku
termoobiegu nie działa
Niebezpieczeństwo przegrzania! Natychmiast odłączyć
piekarnik od sieci (bezpiecznik). Zwrócić się do najbliższego
serwisu.
5. Czerwona lampka kontrolna nie świeci
Lampka kontrolna wyłącza się automatycznie gdy piekarnik
osiągnie nastawioną temperaturę, patrz Lampki kontrolne
Zabrudzone otwory płomieniowe
Zamknąć zawór odcinający gazu, zamknąć kurki
palników, przewietrzyć
pomieszczenie, wyjąć palnik,
oczyścić i przedmuchać
otwory płomieniowe
Przerwa w dopływie prądu
Sprawdzić bezpiecznik instalacji domowej, przepalony
wymienić
Przerwa w dopływie gazu
Otworzyć zawór dopływu
gazu
Zanieczyszczony(zatłuszczony) zapalacz gazu
Wyczyścić zapalacz gazu
Pokrętło zaworu wciśnięte
nie wystarczająco długo
Przytrzymać wciśnięte
pokrętło do czasu pełnego
płomienia wokół korony
palnika
8.Płomień przy zapalaniu
palnika gaśnie
Pokrętło zaworu zwolnione
za szybko
Przytrzymać wciśnięte pokrętło dłużej w pozycji „duży
płomień”
9.Piekarnik nie grzeje
Nie zostało ustawione
pokrętło funkcji i pokrętło
termoregulatora
Ustawić pokrętło na funkcję
grzania, ustawić pokretło
termoregulatora, patrz obsługa piekarnika
6.Palnik nie zapala
7.Zapalacz gazu nie zapala
Jeśli problem nie został rozwiązany należy odłączyć zasilanie elektryczne i zgłosić usterkę do Centrum Serwisowego. Uwaga! Wszelkie naprawy
mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych techników
serwisu.
- 29 -
DANE TECHNICZNE
Typ/model
6117GE3.33eEHZpTaAFXx
Kategoria urządzenia
PL II 2ELwLs3B/P
Napięcie znamionowe
230V~50Hz
Moc znamionowa kuchni
3600 W
Płyta grzejna gazowa
7500 W
Palnik duży 90 mm
3000 W
Palnik średni 65 mm
1750 W
Palnik mały 45 mm
1000 W
Piekarnik elektryczny
3600 W
Grzejnik dolny
1100 W
Grzejnik górny
900 W
Grzejnik termoobiegu
2100 W
Grzejnik grilla
1500 W
Wymiary kuchni (w x s x g)
850 x 600 x 600 mm
6117GE2.33eEHZpTaDpNAW
6117GE2.33eEHZpTaDpNAXx
Typ/model
Kategoria urządzenia
PL II 2ELwLs3B/P
Napięcie znamionowe
230V~50Hz
Moc znamionowa kuchni
3500 W
Płyta grzejna gazowa
7500 W
Palnik duży 90 mm
3000 W
Palnik średni 65 mm
1750 W
Palnik mały 45 mm
1000 W
Piekarnik elektryczny
3500 W
Grzejnik dolny
1100 W
Grzejnik górny
900 W
Grzejnik grilla
1500 W
Wymiary kuchni (w x s x g)
850 x 600 x 600 mm
- 30 -
Wyrób spełnia wymagania norm EN 60335-1; EN 60335-2-6 obowiązujących w Unii Europejskiej.
Dane na etykietach energetycznych piekarników elektrycznych podaje się
zgodnie z normą EN 60350-1 /IEC 60350-1. Wartości te określa się przy
standardowym obciążeniu z czynnymi funkcjami: grzejnika górnego i dolnego i wspomagania nagrzewania wentylatorem (jeśli funkcje takie są dostępne).
Klasa efektywności energetycznej została wyznaczona w zależności od dostępnej funkcji w wyrobie zgodnie z poniższym priorytetem:
Wymuszony obieg powietrza ECO (grzejnik termoobiegu + wentylator)
Wymuszony obieg powietrza ECO (grzejnik dolny + górny + opiekacz
+ wentylator)
Tryb konwencjonalny ECO (grzejnik dolny + górny)
Podczas wyznaczania zużycie energii należy zdemontować prowadnice teleskopowe (jeśli są na wyposażeniu wyrobu).
Oświadczenie producenta:
Producent deklaruje niniejszym, że wyrób ten spełnia zasadnicze wymagania wy­mie­nio­nych poniżej dyrektyw europejskich:
•
dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE,
•
dyrektywy kompatybilności elek­tro­ma­gne­tycz­nej 2014/30/UE,
•
dyrektywy ekoprojektowania 2009/125/EC,
•
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/426
i dlatego wyrób został oznakowany
oraz została wystawiona dla niego
deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.
- 31 -
GWARANCJA, OBSŁUGA
POSPRZEDAŻOWA
Gwarancja
Świadczenia gwarancyjne wg karty gwarancyjnej. Producent nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym postępowaniem
z wyrobem.
Serwis
Producent sprzętu sugeruje, by wszelkie naprawy i czynności regulacyjne
były wykonywane przez Serwis Fabryczny lub Serwis Autoryzowany producenta. Napraw powinna dokonywać jedynie osoba posiadająca stosowne
kwalifikacje.
Zgłoszenie naprawy oraz pomoc w razie usterki
Jeżeli urządzenie wymaga naprawy, należy skontaktować się z serwisem.
Dane adresowe serwisu jak i kontaktowy numer telefonu znajduje się w
karcie gwarancyjnej. Przed kontaktem należy przygotować numer seryjny
urządzenia, znajduje się on na tabliczce znamionowej:
Serial No.
Tabliczka znamionowa znajduje się na jednej ze ścian bocznych urządzenia.
Uwaga: Kopia tabliczki znamionowej lub numeru seryjnego umieszczona
jest na karcie gwarancyjnej.
Dla wygody przepisz numer seryjny urządzenia:
- 32 -
INSTALACJA
Poniższe instrukcje przeznaczone są
dla wykwalifikowanego specjalisty
instalującego urządzenie. Instrukcje
te mają na celu zapewnienie moż- •
liwie najbardziej profesjonalnego
wykonania czynności związanych z
instalacją i konserwacją urządzenia.
•
•
•
Przed zainstalowaniem upewnić się, czy miejscowe warunki
dystrybucji (rodzaj gazu i jego
ciśnienie) oraz nastawienie urządzenia jest odpowiednie.
Warunki nastawiania tego urządzenia podane są na tabliczce
znamionowej.
Urządzenie to nie jest podłączane do przewodów odprowadzają- •
cych spaliny. Powinno być zainstalowane i przyłączone zgodnie
z aktualnymi przepisami instalacyjnymi. W szczególności należy
uwzględnić odpowiednie wymagania dotyczące wentylacji.
Ustawienie kuchni
•
•
Pomieszczenie kuchenne powinno być suche i przewiewne oraz
posiadać sprawną wentylację
zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi. Podstawą
prawną, w oparciu o którą oceniamy przydatność pomieszczenia do zainstalowania w nim
kuchni gazowej, jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Pomieszczenie powinno być wyposażone w system wentylacji
odprowadzający na zewnątrz
spaliny powstałe podczas spalania. Instalacja ta powinna się
składać z kratki wentylacyjnej
lub okapu. Okapy należy montować zgodnie z wskazówkami
podanymi w dołączonych do nich
instrukcjach obsługi. Ustawienie
- 33 -
kuchni powinno gwarantować
swobodny dostęp do wszystkich
elementów sterowania.
Pomieszczenie powinno również umożliwiać dopływ powietrza, które jest niezbędne do
właściwego spalania gazu. Dopływ powietrza powinien być
nie mniejszy niż 2m3/h na 1 kW
mocy palników. Powietrze może
być dostarczane w wyniku bezpośredniego przepływu z zewnątrz przez kanał o przekroju
min.100cm2 , bądź pośrednio z
sąsiednich pomieszczeń, które
wyposażone są w kanały wentylacyjne wychodzące na zewnątrz.
Gaz płynny jest cięższy od powietrza i dlatego ma tendencje
do gromadzenia się na dolnych
poziomach. Pomieszczenia, w
których zainstalowano butle z
gazem płynnym powinny być wyposażone w kanały wentylacyjne
wyprowadzone z pomieszczenia
na zewnątrz, umożliwiające wydostanie się gazu w przypadku
nieszczelności. Z tego samego
powodu butle z gazem, zarówno
puste jak i częściowo napełnione, nie powinny być ani instalowane ani przechowywane w
pomieszczeniach usytuowanych
pod powierzchnią ziemi (np.
piwnicach).Butle nie mogą się
znajdować zbyt blisko źródeł ciepła (piecyki, kominki, piekarniki
itp.), które mogłyby zwiększyć
temperaturę we wnętrzu butli
powyżej 50OC.
min.
110mm
min.
420mm
Kuchnia gazowa w standardowym wykonaniu może być zabudowana do wysokości 85 cm.
Powyżej tej wysokości kuchnię
należy wyposażyć w cokół podwyższający. Wysokość kuchni z
zamontowanym cokołem wynosi
90 cm +/- 5 mm. Zakupu cokołu
wraz z usługą montażu dokonać
można u naszych dystrybutorów części zamiennych. Montaż
może wykonać tylko uprawniony
monter (autoryzowany serwis),
który potwierdza zamontowanie
cokołu wpisem do karty gwarancyjnej. Szczegółowe informacje
pod nr infolinii oraz na stronach
www.amica.pl.
min.
650mm
•
NIEPRAWIDŁOWO
min.
20mm
Rys. B
•
Rys. A
•
•
- 34 -
PRAWIDŁOWO
Meble do zabudowy muszą mieć
okładzinę oraz klej do jej przyklejania odporny na temperaturę100°C. Niespełnienie tego
warunku
może
spowodować
zdeformowanie powierzchni lub
odklejenia okładziny. Jeżeli nie
mamy pewności co do odporności termicznej mebli, kuchnię należy zabudować meblami zachowując odstęp ok. 20 mm (rys.B).
Ściana lub meble znajdujące się
obok kuchni, które wystają ponad płytę podpalnikową, powinny znajdować się w odległości co
najmniej 110 mm od krawędzi
płyty z palnikami.
Ściana znajdująca się za kuchnią powinna być uodporniona na
wysokie temperatury. Podczas
korzystania z kuchni, jej tylna ściana może rozgrzać się do
temperatury około 500C ponad
temperatury otoczenia.
•
•
•
Kuchnię należy ustawiać na
twardej, równej podłodze (nie
ustawiać na podstawie).
Przed rozpoczęciem użytkowania, należy kuchnię wypoziomować, co ma szczególne znaczenie
dla równomiernego rozpływania
się tłuszczu na patelni. Do tego
celu służą nóżki regulacyjne, dostępne po wyjęciu szuflady.Zakres regulacji +/- 5mm.
Klasa urządzenia wg EN 30-1-1:
klasa 2 - podklasa 1.
Przyłączenie kuchni do instalacji gazowej
Uwaga! Kuchnia powinna być podłączona do instalacji gazowej do
takiego rodzaju gazu do jakiego
została fabrycznie przystosowana.
Informacja o rodzaju gazu do jakiego
przystosowana jest kuchnia przez
producenta znajduje się na tabliczce
znamionowej. Kuchnia powinna być
podłączona wyłącznie przez instalatora posiadającego stosowne uprawnienia i tylko on posiada wyłączne
prawo dostosowania kuchni do innego
rodzaju gazu.
Wskazówki dla instalatora
Montaż blokady zabezpieczającej przez przewróceniem
kuchni.
Blokada montowana jest, aby zapobiec przewróceniu się kuchni. Dzięki
blokadzie chroniącej przed przewróceniem kuchni, dziecko nie powinno
być w stanie np. wspiąć się na drzwi
piekarnika i tym samym doprowadzić do przewrócenia się kuchni.
Ku c h n i a w y s .
850 mm
A=60 mm
B=103 mm
Ku c h n i a w y s .
900 mm
A=104 mm
B=147 mm
Instalator powinien:
• Posiadać uprawnienia gazowe,
• Zapoznać się z informacjami
znajdującymi się na tabliczce
znamionowej kuchni o rodzaju
gazu do jakiego kuchnia jest przystosowana, informacje porównać
z warunkami dostawy gazu w
miejscu instalowania,
• Sprawdzić:
- Skuteczność wietrzenia, tj. wymiany powietrza w pomieszczeniach,
- Szczelność połączeń armatury
gazowej,
- Skuteczność działania wszystkich
elementów funkcjonalnych kuchni,
- Czy instalacja elektryczna jest
przystosowana do współpracy z
przewodem ochronnym (zerowym).
• Dla prawidłowego działania zapalaczy i zabezpieczenia przeciwwypływowego, wyregulować ustawienie pokręteł gazowych przy
pomocy załączonych podkładek,
- Sprawdzić działanie zapalaczy i
zabezpieczenia przeciwwypływowego,
- W przypadku nieprawidłowego
działania zdjąć pokrętło, wykonać
regulację przez włożenie podkładki (podkładek) na trzpień zaworu,
- Po wykonanej regulacji układ za-
- 35 -
bezpieczyć podkładką zaciskową
i założyć pokrętło.
Wydać użytkownikowi świadectwo
podłączenia kuchni gazowej i zapoznać go z obsługą.
łącznie rury i uszczelki odpowiadające
aktualnie obowiązującym normom.
•
Maksymalna długość przewodu elastycznego nie może przekraczać 2000
mm.
Upewnić się, czy przyłącze nie będzie
Złącze doprowadzające gaz do kuchni się stykać z żadnymi częściami ruchoto złącze z gwintem G1/2”.
mymi, które mogłyby je uszkodzić.
A. Podłączenie za pomocą złączki WZ. Podłączenie do sztywnej in-
stalacji rurowej.
Kuchnia posiada rurowy króciec z
gwintem 1/2”. Zaleca się uszczelnienie połączenia uszczelniającą taśmą
Gwint walcowy
teflonową.
wg ISO-228-1
Podłączenie do instalacji gazowej poUszczelka
winno być wykonane w taki sposób,
który nie wywołuje naprężeń w żadZ cze WZ
nym punkcie instalacji, ani na żadnej
Gwint sto kowy
części urządzenia.
wg ISO-7-1
Użycie nadmiernego momentu przy
dokręcaniu (większego niż 20 Nm)
B. Podłączenie za pomocą dwuzłączki. lub pakuł do uszczelniania może spowodować uszkodzenie połączenia lub
jego nieszczelność.
Wkr tka
Podłączenie wężem elastycznym.
Wkr tka
Gwint walcowy
wg ISO-228-1
Kuchnię gazową podłączamy wężem
elastycznym tylko przypadku instalacji z gazem płynnym z butli.
Cz s dolna
Do podłączenia należy zastosować
dwuz czki
wąż gazowy odpowiadający wymaganiom określonym przez krajowe
przepisy. Jeśli kuchenka zasilana jest
gazem płynnym należy zastosować
regulator ciśnienia, który spełnia
Podłączenie do elastycznego krajowe przepisy techniczne.
Uszczelka
przewodu stalowego.
W przypadku instalowania kuchni
zgodnie z założeniami dla klasy 2,
podklasa l, do podłączenia kuchni
do instalacji gazowej zaleca się użyć
wyłącznie metalowego przewodu elastycznego, odpowiadającego obowiązującym przepisom krajowym. Złącze
doprowadzające gaz do kuchenki
to złącze z gwintem rurowym 1/2”.
Zaleca się uszczelnienie połączenia
uszczelniającą taśmą teflonową.
Do podłączenia należy stosować wy-
Uwaga! Jeśli w trakcie eksploatacji
zajdzie konieczność wymiany reduktora, kuchnia musi mieć wykonany
przegląd techniczny obejmujący
zawory gazowe i działanie zabezpieczenia przeciwwypływowego.
Główne postanowienia obowiązujących norm technicznych przewidują,
że:
• Wewnętrzna średnica węża powinna wynosić: 8 mm,
• Do zamocowania węża użyć stan-
- 36 -
•
•
dardowych zacisków,
Sprawdzić czy wąż jest ściśle dopasowany na obu końcach,
Wąż nie powinien w żadnym
punkcie stykać się z „gorącymi”
elementami kuchenki,
Wąż nie powinien być dłuższy niż
1,5 metra,
Wąż nie powinien być w żadnym
miejscu zgięty ani naciągnięty, na
całej swojej długości nie powinien
również posiadać załamań ani
zwężeń,
Na całej swojej długości wąż
powinien być dostępny, tak, aby
możliwa była kontrola jego zużycia,
W przypadku wykrycia nieszczelności wąż powinien być całkowicie
wymieniony; naprawianie nieszczelnego węża jest zabronione.
Przyłączenie kuchni do instalacji elektrycznej
•
Kuchnia przystosowana jest fabrycznie do zasilania prądem
przemiennym, jednofazowym
•
(230V 1N~50 Hz) i wyposażona
w przewód przyłączeniowy 3 x
•
1,5 mm2 o długości około 1,5 m
z wtyczką ze stykiem ochronnym.
• Gniazdo przyłączeniowe instalacji
elektrycznej musi być wyposażone w bolec ochronny i nie może
•
znajdować się nad kuchnią. Po
ustawieniu kuchni wymaga się,
aby gniazdo przyłączeniowe instalacji elektrycznej było dostępne
•
dla użytkownika.
• Przed podłączeniem kuchni do
gniazda należy sprawdzić, czy:
1. Bezpiecznik oraz instalacja elektryczna wytrzymają obciążenie
Uwaga! Po zakończeniu instalacji
kuchni,
kuchni należy sprawdzić szczelność 2. Instalacja elektryczna wyposażowszystkich połączeń stosując do tego
na jest w skuteczny system uzienp. wodę z mydłem.
miający spełniający wymagania
Do sprawdzenia szczelności nie wolno
aktualnych norm i przepisów,
stosować ognia.
3. Wtyczka jest łatwo dostępna.
Przystosowanie kuchni do innego rodzaju gazu
Czynność ta może być wykonana tylko przez instalatora z odpowiednimi
uprawnieniami.
Jeśli gaz, którym ma być zasilana kuchnia różni się od gazu przewidzianego
dla kuchni w wersji fabrycznej tj.G20 2E 20 mbar, należy wymienić dysze
palnika i przeprowadzić regulację płomienia.
Uwaga! Kuchnie dostarczone przez wytwórcę posiadają palniki przystosowane fabrycznie do spalania gazu podanego na tabliczce znamionowej oraz
w karcie gwarancyjnej.
W celu przystosowania kuchni do spalania innego rodzaju gazu, należy
dokonać:
• wymiany dysz (patrz tabele poniżej),
• regulacji płomienia „oszczędnego”.
Palnik typu Defendi (wg oznaczenia „DEFENDI” na korpusie palnika)
- 37 -
Palnik
Pomocniczy
Średni
Duży
Średnica dyszy
[mm]
Średnica dyszy
[mm]
Średnica dyszy
[mm]
Obciążenie
cieplne
1,00 kW
Obciążenie
cieplne
1,75 kW
Obciążenie
cieplne
3,00 kW
G20 2E 20 mbar
0,77
0,97
1,29
G30 3B/P 37mbar
0,50
0,62
0,83
G2.350 2Ls 13 mbar
1,04
1,30
1,75
G27 2Lw 20 mbar
0,85
1,05
1,45
Rodzaj gazu
Płomień palnika
Przezbrojenie z gazu płynnego na gaz ziemny
Przezbrojenie z gazu ziemnego na gaz płynny
Pełny
1.Dyszę palnika wymienić na
odpowiednią wg tabeli dysz.
1.Dyszę palnika wymienić na
odpowiednią wg tabeli dysz.
Oszczędny
2.Wkręt regulacyjny lekko
wykręcić i wyregulować wielkość płomienia.
2.Wkręt regulacyjny lekko
wkręcić i sprawdzić wielkość
płomienia.
W celu wykonania czynności regulacyjnych wytwórcy na tabliczce znamionowej
należy zdjąć pokrętła kurków.
kuchni lub zakupu kuchni na inny
Zastosowane palniki nawierzchniowe
nie wymagają regulacji powietrza
pierwotnego. Prawidłowy płomień
posiada wyraźne stożki wewnątrz
koloru niebiesko-zielonego. Krótki
szumiący płomień lub długi, żółty i
kopcący, bez wyraźnie zarysowanych
stożków świadczy o niewłaściwej jakości gazu w instalacji domowej lub
uszkodzeniu czy zabrudzeniu palnika.
W celu sprawdzenia płomienia należy
wygrzać palnik przez ok. 10 minut na
pełnym płomieniu, a następnie przekręcić pokrętło zaworu na płomień
oszczędny. Płomień nie powinien
zgasnąć ani przeskoczyć na dysze.
rodzaj gazu niż jest zainstalowany w
mieszkaniu, leży wyłącznie w gestii
użytkownik - instalator.
Dopływ gazu do palników nawierzchniowych jest otwierany i ustawiany
zaworami z zabezpieczeniem przeciwwypływowym. Regulacji zaworów
należy dokonywać przy zapalonym palniku w położeniu- płomień
oszczędny przy użyciu wkrętaka
regulacyjnego o wielkości 2,5mm.
Wymiana dyszy palnika- dyszę wykręcić za
pomocą specjalnego
klucza nasadowego 7 i wymienić na
nową odpowiednio do
rodzaju gazu (patrz w
tabelach).
Regulacja zaworu
Uwaga! Po zakończonej regulacji,
należy umieścić nalepkę z opisem
Uwaga! Przestawienie urządzenia rodzaju gazu, do jakiego kuchnia jest
w celu dostosowania go do gazu, przystosowana.
innego niż wynika to z oznakowania
- 38 -
PORADY PRAKTYCZNE
Tabele z przykładowymi nastawami piekarnika
Pieczenie ciast
Rodzaj
żywności
Akcesoria
Poziom
Forma okrągła
tortowa handlowa
czarna kładziona na 1-2
ruszt
Forma handlowa do
Babka
babki okrągła lub
drożdżowa/ prostokątna
czarna 1-2
piaskowa
kładziona na ruszt
Forma handlowa do
Babka
babki okrągła lub
drożdżowa/ prostokątna
3
czarna
piaskowa
kładziona na ruszt
Forma do ciasta powlekane na czarno
Biszkopt bez- okrągła
lub kwadra- 1-2
tłuszczowy
towa kładzione na
ruszt
Forma do ciasta
czarna okrągła lub
Szarlotka
1-2
kwadratowa kładzione na ruszt
Forma papierowe
około Ø 48mm han3
dlowe kładziona na
blachę do pieczywa
Forma papierowe
około Ø 48mm han3
dlowe kładziona na
blachę do pieczywa
Małe ciasta
Forma papierowe
około Ø 48mm hanmufiny
3
dlowe kładziona na
blachę do pieczywa
Forma papierowe
około Ø 48mm
2-Blacha do pieczy- 2 + 4
wa lub pieczeni
4-Blacha do pieczywa
Ciasto na blasze
Ciasta w formach
Biszkopt
Kruche
ciasto
1)
2)
Funkcja
grzania
Temperatura
[OC]
Czas [min]
170 – 2001)
38 – 502)
160 – 1701)
25 – 402)
150 – 160
25 – 40
170-1801)
38 - 452)
190-2001)
50 - 652)
155-1601)
37 - 452)
150-1601)
34 - 382)
150-1601)
34 - 382)
150-1601)
34 - 402)
Blacha do pieczywa
2
150-1601)
30 - 402)
Blacha do pieczywa
2
150-1701)
25 - 352)
Blacha do pieczywa
2
150-1701)
25 - 352)
2-Blacha do pieczywa
lub pieczeni
4-Blacha do pieczywa
2+4
160-1751)
25 - 352)
Rozgrzej pusty piekarnik przez 5 minut, nie używaj funkcji szybkiego rozgrzewu.
Czasy obowiązują, jeżeli nie podano inaczej, dla nierozgrzanej komory urządzenia.
- 39 -
Ważne!
Parametry podane w tabeli są orientacyjne i można je korygować w zależności od własnych
doświadczeń i upodobań kulinarnych.
•
•
•
•
•
•
•
•
Staraj się używać blach dostarczonych wraz z Twoim urządzeniem.
Jeżeli korzystasz z własnych blach i form do wypieków, umieszczaj je
na drabince suszarniczej. Zalecamy korzystanie z czarnych blach, najlepiej przewodzą ciepło i skracają czas wypieku.
Nie zalecamy stosowania blach i form o jasnej i błyszczącej powierzchni
może skutkować niedopiekaniem się spodu ciasta (w przypadku korzystania z funkcji grzałka dolna + grzałka górna).
Przy korzystaniu z funkcji termoobiegu nie jest konieczne rozgrzanie
piekarnika. Przy pozostałych funkcjach należy rozgrzać komorę do zadanej temperatury przed umieszczeniem potrawy wewnątrz (lampka
kontrolna powinna zgasnąć).
Przed wyjęciem ciasta z piekarnika sprawdź ja­kość wypieku przy pomocy drewnianego patyczka (przy pra­wi­dło­wym wypieku po nakłuciu
ciasta, powinien on być suchy i czysty).
Po wypieku pozostaw ciasto w rozgrzanej komorze piekarnika przez
około 5 minut.
Temperatura wypieku przy zastosowanej funkcji termoobiegu z reguły
jest niższa o 20-30OC, niż w przypadku używania funkcji konwencjonalnej (grzałka górna + grzałka dolna).
Parametry dotyczące ustawień dla wypieków z tabeli są orientacyjne
i można je swobodnie korygować według własnych upodobań kulinarnych czy doświadczenia.
Jeżeli informacje podawane w książkach kucharskich znacz­nie od­bie­ga­ją
od wartości zamieszczonych w in­struk­cji obsługi, prosimy o kierowanie się
zapisami w tejże instrukcji.
- 40 -
Pieczenie mięs oraz warzyw
Rodzaj
żywności
Akcesoria
Ruszt +Blacha do pieczeni( do zbierania ściekających kropli)
Ruszt +Blacha do pieczeWołowina
ni( do zbierania ściekających kropli)
Ruszt +Blacha do pieczeWieprzowina ni( do zbierania ściekających kropli)
Ruszt +Blacha do pieczeWieprzowina ni( do zbierania ściekających kropli)
Ruszt +Blacha do pieczeKurczak
ni( do zbierania ściekających kropli)
Ruszt +Blacha do pieczeKurczak
ni( do zbierania ściekających kropli)
Ruszt +Blacha do pieczeKurczak
ni( do zbierania ściekających kropli)
Ruszt +Blacha do pieczeRyba
ni( do zbierania ściekających kropli)
Ruszt
+ naczynie z poRyba
krywą
Ruszt +Blacha do pieczeRyba
ni( do zbierania ściekających kropli)
Wołowina
Poziom
2 – ruszt /
1 – blacha do
pieczeni
2 – ruszt /
1 – blacha do
pieczeni
2 – ruszt /
1 – blacha do
pieczeni
2 – ruszt /
1 – blacha do
pieczeni
2 – 3 ruszt /
1 – blacha do
pieczeni
2 – ruszt /
1 – blacha do
pieczeni
2 – 3 ruszt /
1 – blacha do
pieczeni
2 – 3 ruszt /
1 – blacha do
pieczeni
2 – ruszt
naczynie na
ruszcie
2 – 3 ruszt /
1 – blacha do
pieczeni
Funkcja
grzania
Temperatura
[OC]
Czas
[min]
225 - 250
120 – 150
160 - 180
120 – 160
160 - 230
90 – 120
160 - 190
90 – 120
180 -190
180 -190
160 - 180
45 – 60
175 - 190
60 – 70
190
60 – 70
210 - 220
45 – 60
160 - 180
45 – 60
Warzywa
Blacha do pieczeni
2
190 - 210
40 – 50
Warzywa
Blacha do pieczeni
3
170 - 190
40 - 50
Czasy obowiązują, jeżeli nie podano inaczej dla nierozgrzanej komory.
Ważne!
Parametry podane w tabeli są orientacyjne i można je korygować w zależności od własnych
doświadczeń i upodobań kulinarnych.
•
•
•
•
W piekarniku należy przygotowywać porcje mięsa po­wy­żej 1 kg, mniej­
sze porcje zaleca się przyrządzać na pły­cie grzejnej.
Do pieczenia zaleca się stosować naczynia żaroodporne, również uchwyty tych na­czyń muszą być odporne na działanie wysokiej tem­pe­ra­tu­ry.
Przy pieczeniu na drabince suszarniczej lub ruszcie zaleca się na niż­
szym po­zio­mie umieścić blachę do pieczeni. Tłuszcz z potrawy nie będzie kapał bezpośrednio do komory, tylko do blachy.
Aby pieczeń była bardziej soczysta, do wsuniętej blachy na krople tłuszczu dodaj nie­wiel­ką ilość wody. W takim wypadku potrawa nie ulegnie
wysuszeniu.
Przynajmniej raz w połowie czasu pieczenia zaleca się od­wró­cić mię­so na
dru­gą stro­nę, w trakcie pieczenia należy także okresowo pod­le­wać mięso po­wsta­ją­cym so­sem lub gorącą wodą, która wcześniej została osolona.
Mięsa nie należy po­le­wać zim­ną wodą.
- 41 -
Pizza
Rodzaj
żywności
Temperatura
[OC]
Czas
[min]
2-3
200 – 2301)
15 – 25
Blacha do pieczywa
2-3
200 – 2301)
15 – 20
Mrożona
cienki spód
Ruszt
2-3
2)
2)
Mrożona
gruby spód
Ruszt
2-3
2)
2)
Akcesoria
Poziom
Świeża
Blacha do pieczywa
Świeża cienki
spód
Pizza
1)
2)
Funkcja
grzania
Rozgrzej pusty piekarnik
Stosować się do informacji na opakowaniu
Ważne!
Parametry podane w tabeli są orientacyjne i można je korygować w zależności od własnych
doświadczeń i upodobań kulinarnych.
Grillowanie
Rodzaj
żywności
Akcesoria
Poziom
Tosty z białego pieczywa
Ruszt
Tosty z białego pieczywa
Ruszt
Kurczak
Ryba
Warzywa
1)
Temperatura
[OC]
Czas
[min]
4
2201)
3–7
4
2201)
3–7
180 -190
180 -190
190
60 – 70
170 - 190
40 - 50
Ruszt +Blacha do piecze- 2 – 3 ruszt /
ni( do zbierania ściekają- 1 – blacha do
cych kropli)
pieczeni
Ruszt +Blacha do piecze- 2 – 3 ruszt /
ni( do zbierania ściekają- 1 – blacha do
cych kropli)
pieczeni
Blacha do pieczeni
3
Funkcja
grzania
Rozgrzej pusty piekarnik włączając na 8 minut, nie używaj funkcji szybkiego rozgrzewu
Ważne!
Parametry podane w tabeli są orientacyjne i można je korygować w zależności od własnych
doświadczeń i upodobań kulinarnych.
- 42 -
Funkcja grzania termoobieg ECO
•
•
•
przy użyciu funkcji termoobieg ECO uruchamia się zoptymalizowany
sposób grzania mający na celu oszczędzanie energii podczas przygotowywania potraw,
czasu pieczenia nie można skrócić przez ustawienie wyższych temperatur, nie zaleca się również wstępnego rozgrzewania piekarnika przed
pieczeniem,
nie należy zmieniać ustawień temperatury w trakcie pieczenia oraz
otwierać drzwi podczas pieczenia.
Zalecane parametry przy użyciu funkcji termoobieg ECO
Rodzaj żywności
Funkcja
piekarnika
Temperatura [OC]
Poziom
Czas [min]
Biszkopt
Eco
180 - 200
2-3
50 - 70
Babka drożdżowa/
piaskowa
Eco
180 - 200
2
50 - 70
Ryba
Eco
190 - 210
2
45 - 60
Wołowina
Eco
200 - 220
3
90 - 120
Wieprzowina
Eco
200 - 220
2
90 - 160
Kurczak
Eco
180 - 200
2
80 - 100
- 43 -
Tabele z potrawami testowymi
Tabele z potrawami testowymi zgodnie z normą EN 60350-1
Pieczenie ciast
Rodzaj
żywności
Małe ciasta
Temperatura
[OC]
Czas [min]
4
1601)
28-322)
Blacha do
pieczywa
3
1551)
23-262)
Blacha do
pieczywa
3
1501)
26-302)
2+4
2 - blacha
do pieczywa
lub pieczeni
4 - blacha do
pieczywa
1501)
27-302)
Blacha do
pieczywa
3
150-1601)
30-402)
Blacha do
pieczywa
3
150-1701)
25-352)
Blacha do
pieczywa
3
150-1701)
25-352)
2+4
2 - blacha
do pieczywa
lub pieczeni
4 - blacha do
pieczywa
160-1751)
25-352)
Akcesoria
Poziom
Blacha do
pieczywa
Blacha do
pieczywa
Blacha do
pieczeni
Kruche ciasto
(paski)
Blacha do
pieczywa
Blacha do
pieczeni
Funkcja
grzania
Biszkopt
beztłuszczowy
Ruszt + forma
do ciasta
powlekana na
czarno Ø26cm
2
170-1801)
38-462)
Szarlotka
Ruszt +
dwie formy
do ciasta
powlekane na
czarno Ø20cm
2
formy na
ruszcie
umieszczono
po przekątnej
prawy tył, lewy
przód
180-2001)
50-652)
1)
2)
Rozgrzej pusty piekarnik przez 5 minut, nie używaj funkcji szybkiego rozgrzewu.
Czasy obowiązują, jeżeli nie podano inaczej, dla nierozgrzanej komory.
- 44 -
Grillowanie
1)
Rodzaj
żywności
Akcesoria
Poziom
Tosty z
białego
pieczywa
Ruszt
Burgery
wołowe
Ruszt +
Blacha do
pieczeni (do
zbierania
ściekających
kropli)
Funkcja
grzania
Temperatura
[OC]
Czas [min]
4
2201)
3–7
4 – ruszt
3 – blacha do
pieczeni
2201)
1 strona 13-18
2 strona 10-15
Rozgrzej pusty piekarnik włączając na 8 minut, nie używaj funkcji szybkiego rozgrzewu.
Pieczenie
Rodzaj
żywności
Akcesoria
Poziom
Funkcja
grzania
Cały kurczak
Ruszt +
Blacha do
pieczeni (do
zbierania
ściekających
kropli)
2 – ruszt
1 – blacha do
pieczeni
- 45 -
Temperatura
[OC]
Czas [min]
180-190
70-90
- 46 -
- 47 -
Amica S.A.
ul . Mickiewicza 52 / 64-510 Wronki
tel. 67 25 46 100 / fax 67 25 40 320
www.amica.pl
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement