Amica 514GcEH3.33ZpTsA(XxL) Free-standing gas electric cooker Instrukcja obsługi

Amica 514GcEH3.33ZpTsA(XxL) Free-standing gas electric cooker Instrukcja obsługi
O
C
5014GcE3.33EZpTsAQXxL
5014GcE3.33EZpTsAXxL
5014GcE3.43EZpTsKDAQXxL
5014GcE3.33EZpTsAXvL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
KUCHNI GAZOWEJ
Z PIEKARNIKIEM ELEKTRYCZNYM
Kuchnię uruchamiać dopiero po przeczytaniu tej instrukcji
IO-CFS-0174 / 8064452
(03.2019 v8)
SZANOWNY KLIENCIE,
Kuchnia Amica to połączenie wyjątkowej łatwości obsługi i doskonałej efektywności. Po prze­
czy­ta­niu instrukcji, obsługa kuchni nie będzie problemem.
Kuchnia, która opuściła fabrykę była dokładnie sprawdzona przed zapakowaniem pod
wzglę­dem bezpieczeństwa i funkcjonalności na stanowiskach kontrolnych.
Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji obsługi przed uruchomieniem urządzenia.
Przestrzeganie zawartych w niej wskazówek uchroni Państwa przed niewłaściwym użyt­ko­
wa­niem.
Instrukcję należy zachować i przechowywać tak, aby mieć ją zawsze pod ręką.
Należy dokładnie przestrzegać instrukcji obsługi w celu uniknięcia nieszczęśliwych wypadków.
Uwaga!
Kuchnię obsługiwać tylko po zapoznaniu się z niniejszą instrukcją.
Kuchnia przeznaczona jest wyłącznie do użytku domowego.
Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian niewpływających na dzia­
ła­nie urządzenia.
Masz wątpliwości? Nie wszystko, co przeczytałeś w instrukcji jest zrozumiałe za­dzwoń do Centrum Serwisowego, gdzie uzyskasz wszechstronną pomoc.
tel. 801 801 800
2
SPIS TREŚCI
Podstawowe informacje.......................................................................................2
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania...............................................4
Jak oszczędzać energię..........................................................................................8
Wycofanie z eksploatacji.........................................................................................9
Opis wyrobu..........................................................................................................10
Charakterystyka wyrobu....................................................................................11
Instalacja (instrukcja dla instalatora)..........................................................................13
Obsługa................................................................................................................21
Funkcje piekarnika i jego obsługa.........................................................................27
Pieczenie w piekarniku-porady praktyczne......................................................34
Potrawy testowe....................................................................................................36
Czyszczenie i konserwacja kuchni....................................................................38
Postępowanie w sytuacjach awaryjnych..........................................................44
Dane techniczne..................................................................................................45
Gwarancja, obsługa posprzedażna...................................................................46
3
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
Uwaga.Urządzenie i jego dostępne części stają się gorące
podczas użycia. Możliwość dotknięcia elementów grzejnych
powinno być objęte szczególną troską. Dzieci poniżej 8 roku
życia powinny trzymać się z daleka, chyba że są pod stałą
opieką.
Niniejszy sprzęt może być używany przez dzieci w wieku od
8 lat i wyżej i osoby z ograniczeniami fizycznymi, czuciowymi
albo umysłowymi albo brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli
odbywa się pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za
ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby
nie bawiły się sprzętem. Sprzątanie i czynności obsługowe
nie powinny być robione przez dzieci bez nadzoru.
Uwaga. Gotowanie bez nadzoru tłuszczu lub oleju na płycie kuchennej może być niebezpieczne i doprowadzić do
pożaru.
NIGDY nie próbuj gasić ognia wodą, ale wyłącz urządzenie
i wtedy przykryj płomień np. pokrywką lub niepalnym kocem.
Uwaga. Niebezpieczeństwo pożaru: nie gromadź rzeczy na
powierzchni do gotowania.
Podczas użytkowania sprzęt staje się gorący. Zaleca się
zachowanie ostrożności, aby unikać dotykania gorących
elementów wewnątrz piekarnika.
Dostępne części mogą stać się gorące podczas użytkowania.
Zaleca się trzymanie małych dzieci z dala od urządzenia.
4
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
Uwaga. Nie używać szorstkich środków czysz­czą­cych lub
ostrych metalowych przed­mio­tów do czyszczenia szkła
drzwi, gdyż mogą porysować powierzchnię, co może doprowadzić do popękania szkła.
Uwaga. Aby uniknąć możliwości porażenia prą­dem elektrycznym, przed wymianą lamp­ki na­le­ży upewnić się, czy
sprzęt jest wy­łą­czo­ny.
Zaleca się przed otwarciem pokrywy oczyścić ją z wszelkich
zanieczyszczeń. Powierzchnię płyty kuchennej zaleca się
ostudzić przed jej zamknięciem pokrywą.
Do czyszczenia kuchni nie wolno używać sprzętu do czyszczenia parą.
Niebezpieczeństwo poparzenia! Podczas otwierania drzwi
piekarnika może wydostawać się gorąca para. W trakcie lub
po zakończeniu gotowania należy ostrożnie otwierać drzwi
piekarnika. Przy otwieraniu nie nachylać się nad drzwiami.
Należy pamiętać, że para w zależności od temperatury może
być niewidoczna.
Uwaga. Proces gotowania musi być nadzorowany. Krótkotrwałe gotowanie musi być nadzorowane w sposób ciągły.
Uwaga. Używać tylko osłon płyty zaprojektowanych przez
producenta urządzenia lub wskazanych przez producenta
w instrukcji obsługi jako odpowiednie. Stosowanie nieodpowiednich osłon może powodować wypadki.
5
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
l Urządzenie to należy zainstalować zgodnie z obowiązującymi przepisami i użytkować tylko w odpowiednio wentylowanym pomieszczeniu. Przed zainstalowaniem
i użytkowaniem zapoznać sie z instrukcja obsługi.
l Prosimy o zwracanie uwagi na dzieci w czasie użyt­ko­wa­nia kuch­ni, po­nie­waż
dzie­ci nie znają zasad obsługi kuchni. Szczególnie gorące pal­ni­ki nawierzchniowe,
komora pie­kar­ni­ka, ruszta, szyba drzwi, ustawione naczynia z go­rą­cy­mi pły­na­mi
mogą być przy­czy­ną poparzenia dziecka.
l Należy uważać, żeby elektryczny przewód przyłączeniowy zme­cha­ni­zo­wa­ne­go
sprzę­tu np. mixera nie dotykał gorących części kuchni.
l Do szuflady nie wkładać materiałów łatwopalnych, ponieważ w czasie użyt­ko­wa­nia
pie­kar­ni­ka mogą się zapalić.
l Nie należy pozostawiać kuchni bez nadzoru podczas smażenia. Oleje i tłusz­cze
mogą się zapalić z powodu przegrzania.
l Uważać na moment zagotowania, by nie zalać palnika.
l Jeżeli nastąpi uszko­dze­nie kuchni to można ją ponownie używać po usu­nię­ciu
wady przez fa­chow­ca.
l Nie otwierać kurka na przyłączu gazu lub zaworu na butli bez uprzedniego spraw­
dze­nia czy wszystkie kurki są zamknięte.
l Nie dopuszczać do zalewania palników oraz ich zanieczyszczenia. Za­bru­dzo­ne
oczy­ścić i wysuszyć natychmiast po wystudzeniu.
l Nie wolno stawiać naczyń bezpośrednio na palnikach,
l Nie ustawiać naczyń na ruszcie nad jednym palnikiem o masie większej niż 10 kg,
a naczyń o łącznej masie powyżej 40 kg na całym ruszcie.
l Nie uderzać w pokrętła i palniki.
l Nie stawiać przedmiotów o masie większej niż 15 kg na otwartych drzwiach pie­
kar­ni­ka.
lZabrania się wkładania go­rą­cych naczyń i wkładów (powyżej 75°C) oraz ma­te­ria­
łów ła­two­pal­nych do pojemnika szuflady.
l Zabrania się dokonywania przeróbek i napraw kuchni przez osoby nie prze­szko­
lo­ne za­wo­do­wo.
l Zabrania się otwierania kurków kuchni nie mając w ręce zapalonej zapałki lub
urzą­dze­nia do zapalania gazu.
6
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
l Urządzenie może być stosowane wyłącznie do celów, do jakich zostało zaprojektowane. Wszelkie inne zastosowania ( np. ogrzewanie pomieszczeń) należy uznać
za niewłaściwe i niebezpieczne.
l W RAZIE PODEJRZENIA ULATNIANIA SIĘ GAZU NIE WOLNO:
zapalać zapałek, palić papierosów, włą­czać i wyłączać odbiorników elek­trycz­nych
(dzwo­nek lub włącznik oświetlenia) oraz używać innych uurzą­dzeń elek­trycz­nych
i me­cha­nicz­nych powodujących powstawanie iskry elek­trycz­nej lub uda­ro­wej. W
takim przypadku należy na­tych­miast zamknąć za­wór na butli z gazem lub kurek
odcinający instalację gazową i przewietrzyć po­miesz­cze­nie, a na­stęp­nie wezwać
osobę upraw­nio­ną do usu­nię­cia przy­czy­ny.
l W każdej sytuacji spowodowanej uster­ka techniczną należy bezwzględnie odłą­
czyć za­si­la­nie elektryczne kuchni (sto­su­jąc powyższą zasadę) i zgłosić uster­kę do
naprawy.
l Nie wolno przyłączyć do instalacji ga­zo­wej żadnych przewodów antenowych np. ra­
dio­od­bior­ni­ków.
l W przypadku zapalenia się gazu ucho­dzą­ce­go z nieszczelnej instalacji na­le­ży na­
tych­miast zamknąć dopływ gazu przy pomocy zaworu odcinającego.
l W przypadku zapalenia się gazu ucho­dzą­ce­go z nieszczelnego zaworu butli gazowej należy: na butlę zarzucić mokry koc, w celu ostudzenia butli za­krę­cić za­wór
na butli. Po ostudzeniu należy butlę wynieść na otwartą prze­strzeń. Za­bra­nia się
powtórnej eks­plo­ata­cji uszkodzonej butli.
l W przypadku kilkudniowej przerwy w użyt­ko­wa­niu kuchni należy zamknąć za­wór
głów­ny na instalacji gazowej, na­to­miast przy korzystaniu z butli ga­zo­wej po każ­
do­ra­zo­wym użyt­ko­wa­niu.
l Zabrania się gasić płomień palnika przez dmuchanie.
l Pokrywa szklana może popękać, gdy zostanie nagrzana. Zgaś wszyst­kie pal­ni­ki
przed opuszczeniem pokrywy.
l Zabrania się samowolnego dokonywania przeróbek kuchni na inny rodzaj gazu,
prze­no­sze­nia kuchni w inne miejsce oraz dokonywania zmian w in­sta­la­cji za­si­la­
ją­cej. Czyn­no­ści te może wykonywać uprawniony instalator.
l Użytkowanie urządzenia do gotowania i pieczenia powoduje wydzielanie się ciepła
i wilgoci w pomieszczeniu, w którym jest zainstalowane. Należy upewnić się, czy
pomieszczenie kuchenne jest dobrze przewietrzane; należy utrzymywać otwarte
naturalne otwory wentylacyjne lub zainstalować środki wentylacji mechanicznej
(okap z mechanicznym wyciągiem).
l Długotrwałe intensywne używanie urządzenia może wymagać dodatkowego
przewietrzania, na przykład otwarcia okna lub bardziej skutecznej wentylacji,
np.zwiększenia wydajności wentylacji mechanicznej, jeśli jest stosowana.
7
JAK OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ
Kto korzysta z energii w
spo­s ób od­p o­w ie­d zial­n y,
chroni nie tylko do­m o­w y
budżet, lecz działa świa­
do­m ie na rzecz śro­d o­w i­
ska na­tu­ral­ne­go. Dla­te­go
po­m óż­m y, oszczę­d zaj­m y
ener­gię elek­trycz­ną! A czyni się to w następujący sposób:
l
Stosowanie prawidłowych naczyń do
gotowania.
Naczynie do gotowania nie po­win­no być
ni­gdy mniejsze od korony płomienia palnika.
Należy pamiętać o przykrywaniu naczyń
po­kryw­ką.
l
Dbanie o czystość palników, rusztu,
pły­ty podpalnikowej.
Zabrudzenia zakłócają prze­ka­zy­wa­nie
cie­pła – silnie przypalone za­bru­dze­nia da
się czę­sto usunąć już tylko środ­ka­mi sil­nie
ob­cią­ża­ją­cy­mi śro­do­wi­sko naturalne.
Szczególną czystość należy zachować
przy otworach płomieniowych pierścieni
pod­k oł­p a­k o­w ych oraz otworach dysz
palników.
l
Unikanie niepotrzebnego „za­glą­da­nia
do garnków”.
Nie otwierać też nie­po­trzeb­nie często
drzwi piekarnika.
l
Używanie piekarnika tylko w przy­pad­
ku większych ilości potraw.
Mięso o wadze do 1 kG daje się przy­
rzą­dzić oszczędniej w garnku na palniku
kuchenki.
l
Wykorzystanie ciepła resztkowego
pie­kar­ni­ka.
W przypadku czasów przyrządzania dłuż­
szych niż 40 minut zaleca się wy­łą­czać
pie­k ar­n ik na 10 minut przed koń­c em
przy­rzą­dza­nia.
Uwaga! W przypadku zastosowania
pro­gra­ma­to­ra nastawiać odpowiednio
krót­sze cza­sy przyrządzania potraw.
l Staranne za­my­ka­nie drzwi pie­kar­ni­ka.
Ciepło ulatuje poprzez znaj­du­ją­ce się na
uszczel­kach drzwi­czek za­bru­dze­nia. Naj­
le­piej jest usu­wać je od razu.
l Niewbudowywanie kuchni w bez­po­śred­
niej bliskości chło­dzia­rek/za­mra­ża­rek.
Zużycie energii elektrycznej przez nie
nie­po­trzeb­nie wzrasta.
8
WYCOFANIE Z EKSPLOATACJI
ROZPAKOWANIE
To urządzenie jest oznaczone
zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską
Ustawą o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym
symbolem przekreślonego
kontenera na odpady.
Urządzenie na czas trans­
por­tu zostało za­bez­pie­czo­ne
przed uszko­d ze­n iem. Po
roz­p a­k o­w a­n iu urzą­d ze­n ia
pro­si­my Pań­stwa o usu­nię­
cie ele­men­tów opa­ko­wa­nia
w spo­s ób nieza­g ra­ż a­ją­c y
śro­do­wi­sku.
Wszystkie materiały za­sto­so­wa­ne do opa­
ko­wa­nia są nie­szko­dli­we dla środowiska
na­tu­ral­ne­go, w 100% nadają się do odzysku
i oznakowano je od­po­wied­nim symbolem.
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten,
po okresie jego użytkowania nie może być
umieszczany łącznie z innymi odpadami
pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
Użytkownik jest zobowiązany do oddania go
prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący
zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni
system umożliwiający oddanie tego sprzętu.
Uwaga!Materiały opa­ko­wa­nio­we(wo­recz­ki
po­li­ety­le­no­we, kawałki sty­ro­pia­nu itp.) na­le­
ży w trakcie rozpakowywania trzy­mać z dala
od dzieci.
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia
ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji,
wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i
przetwarzania takiego sprzętu.
9
OPIS WYROBU
Palnik średni
Palnik średni
Palnik pomocniczy
Palnik duży
Lampka kontrolna
termoregulatora
L
Lampka kontrolna
pracy kuchni
R
Pokrętła sterowania
palnikami ga­zo­wy­mi
Pokrętła sterowania
palnikami ga­zo­wy­mi
O
C
Pokrętło
wyboru funkcji
piekarnika
Pokrętło
regulatora
temperatury
Uchwyt drzwi
piekarnika
Szuflada
Zbez­pie­cze­nie
prze­ciw­wy­pły­
wo­we gazu
10
Zapalacz
iskrowy
CHARAKTERYSTYKA WYROBU
5014GcE3.43EZpTsKDAQXxL
5014GcE3.33EZpTsAXvL
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
5014GcE3.33EZpTsAQXxL
5014GcE3.33EZpTsAXxL
Tabela dostępnego wyposażenia w zależnosci od modelu
Typ kuchni
Palniki gazowe nawierzchniowe
palnik duży 9,0 cm
palnik średni 6,5 cm
palnik pomocniczy 4,5 cm
Elementy funkcjonalne palników
zapalacz gazu w pokrętle
zapalacz gazu w przycisku
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
Elementy grzejne i funkcjonalne piekarnika
grzejnik górny + dolny
opiekacz
rożen obrotowy
wentylator
grzejnik termoobiegu
Programator elektroniczny
Ta przyciski
Ts sensory
Pokrętła
standard
schowane w panelu
Elementy w komorze piekarnika
prowadnice druciane
prowadnice teleskopowe
wkłady katalityczne
l
l
l
l
Akcesoria
ruszt, drabinka suszarnicza
blacha do pieczywa płytka
blacha do pieczeni głęboka
widelec i ramka rożna
Inne
Nakrywa
Szuflada
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
Opis modeli w niniejszej instrukcji obsługi został opracowany na podstawie danych znanych w okresie
redagowania tekstu. Przedstawiono w niej wszystkie elementy wyposażenia. Ich obecność w danym
modelu zależy od wersji i wyposażenia. Powyższa tabela pozwoli Państwu na dokładne zapoznanie się
z wyposażeniem danego modelu.
11
CHARAKTERYSTYKA WYROBU
Dodatkowe oznaczenia i symbole oznaczają szczegóły wystroju kuchni:
l
l
l
l
l
l
l
l
l
wykonanie kolorystyczne białe - W
kuchnia w wykonaniu nierdzewnym z bokami w kolorze inox - Xx
kuchnia w wykonaniu nierdzewnym z bokami w kolorze czarnym - Xv
kuchnia z elementami frontu ze szkła lustrzanego - L
kuchnia z piekarnikiem w kolorze szarym - Q
kuchnia z piekarnikiem z emalią Aqualytic - Qa
kuchnia z nakrywą szklaną - N
kuchnia z rusztem żeliwnym - A
kuchnia z płytą gazową szklaną - Gc
Akcesoria
Blacha do pieczywa
Ruszt do grilla
(drabinka suszarnicza)
Blacha do pieczeni
Widelec i ramka rożna
Prowadnice druciane
12
INSTALACJA
Poniższe instrukcje przeznaczone są dla
wykwalifikowanego specjalisty in­sta­lu­ją­ce­go
urządzenie. Instrukcje te mają na celu zapewnienie możliwie najbardziej pro­fe­sjo­nal­ne­go
wykonania czyn­no­ści zwią­za­nych z instalacją
i kon­ser­wa­cją urzą­dze­nia.
ka­mi podanymi w dołączonych do nich
in­struk­cjach obsługi. Ustawienie kuch­ni
po­win­no gwa­ran­to­wać swo­bod­ny do­stęp
do wszyst­kich ele­men­tów ste­ro­wa­nia.
l Pomieszczenie powinno również umoż­li­
wiać dopływ powietrza, które jest nie­zbęd­
ne do właściwego spalania gazu. Dopływ
powietrza powinien być nie mniej­szy niż
2m3/h na 1 kW mocy palników. Powietrze
może być dostarczane w wy­ni­ku bezpośredniego przepływu z ze­wnątrz przez
kanał o przekroju min.100cm2 , bądź pośrednio z są­sied­nich pomieszczeń, które
wyposażone są w kanały wentylacyjne
wychodzące na zewnątrz.
l Przed zainstalowaniem upewnić
się, czy miejscowe warunki dystrybucji (rodzaj gazu i jego ciśnienie)
oraz nastawienie urządzenia jest
odpowiednie.
l Warunki nastawiania tego urządzenia podane są na tabliczce
znamionowej.
l Urządzenie to nie jest podłączane
do przewodów odprowadzających
spaliny. Powinno być zainstalowane i przyłączone zgodnie z aktualnymi przepisami instalacyjnymi. W
szczególności należy uwzględnić
odpowiednie wymagania dotyczące wentylacji.
l Gaz płynny jest cięższy od powietrza i
dlatego ma tendencje do gromadzenia
się na dolnych poziomach. Po­miesz­cze­
nia, w których zainstalowano butle z ga­
zem płynnym powinny być wyposażone
w kanały wentylacyjne wyprowadzone z
pomieszczenia na zewnątrz, umoż­li­wia­
ją­ce wydostanie się gazu w przypadku
nieszczelności. Z tego samego powodu
butle z gazem, zarówno puste jak i czę­
ścio­w o napełnione, nie powinny być
ani instalowane ani przechowywane w
po­m iesz­c ze­n iach usytuowanych pod
po­wierzch­nią ziemi (np. piwnicach).Butle
nie mogą się znajdować zbyt blisko źródeł
ciepła (piecyki, kominki, piekarniki itp.),
które mogłyby zwiększyć temperaturę we
wnętrzu butli powyżej 500C.
Ustawienie kuchni
l Pomieszczenie kuchenne po­w in­n o
być suche i prze­wiew­ne oraz po­sia­dać
spraw­n ą wentylację zgodnie z obo­
wią­zu­ją­cy­mi przepisami tech­nicz­ny­mi.
Pod­sta­wą praw­ną, w opar­ciu o któ­rą
oce­nia­my przy­dat­ność po­miesz­cze­nia
do za­in­sta­lo­wa­nia w nim kuchni ga­zo­
wej, jest Roz­po­rzą­dze­nie Ministra In­
fra­struk­tu­ry z dnia 12 kwiet­nia 2002
r. w sprawie wa­run­ków tech­nicz­nych,
ja­kim po­win­ny od­po­wia­dać bu­dyn­ki i
ich usy­tu­owa­nie.
l Pomieszczenie powinno być wy­po­sa­żo­ne
w system wentylacji odprowadzający na
zewnątrz spaliny powstałe podczas spalania. Instalacja ta powinna się skła­dać
z kratki wentylacyjnej lub okapu. Okapy
należy montować zgodnie z wska­zów­
13
INSTALACJA
l Klasa urządzenia wg EN 30-1-1: klasa
2 - podklasa 1.
NIEPRAWIDŁOWO
min.
110mm
min.
20mm
Rys. B
PRAWIDŁOWO
l Meble do za­bu­do­wy mu­szą mieć okła­dzi­
nę oraz klej do jej przy­kle­ja­nia od­por­ny na
tem­pe­ra­tu­rę100°C. Niespełnienie tego wa­
run­ku może spo­wo­do­wać zde­for­mo­wa­nie
po­wierzch­ni lub od­kle­je­nia okładziny. Je­że­li
nie mamy pewności co do od­por­no­ści ter­
micz­nej mebli, kuch­nię należy za­bu­do­wać
meblami za­cho­wu­jąc od­stęp ok. 20 mm
(rys. B).
min.
420mm
min.
650mm
l Kuchnia gazowa w standardowym wykonaniu może być zabudowana do wysokości 85 cm. Powyżej tej wysokości kuchnię
należy wyposażyć w cokół podwyższający. Wysokość kuchni z zamontowanym
cokołem wynosi 90 cm +/- 5 mm. Zakupu
cokołu wraz z usługą montażu dokonać
można u naszych dystrybutorów części
zamiennych. Montaż może wykonać
tylko uprawniony monter (autoryzowany
serwis), który potwierdza zamontowanie
cokołu wpisem do karty gwarancyjnej.
Szczegółowe informacje pod nr infolinii
oraz na stronach www.amica.pl.
l Ściana lub meble znajdujące się obok
kuchni, które wystają ponad płytę podpalnikową, powinny znajdować się w odległości co najmniej 110 mm od krawędzi
płyty z palnikami.
Rys. A
l Płyta podpalnikowa wystaje ponad zabudowę (rys. A i B).
14
INSTALACJA
Montowanie blokady zabezpieczającej
przez przewróceniem kuchni.
l Ściana znajdująca się za kuchnią po­win­na
być uodporniona na wysokie tem­pe­ra­tu­ry.
Podczas korzystania z kuchni, jej tylna
ściana może rozgrzać się do tem­pe­ra­tu­ry
około 500C ponad temperatury otoczenia.
Blokada montowana jest, aby zapobiec przewróceniu się kuchni. Dzięki blokadzie chroniącej przed przewróceniem kuchni, dziecko
nie powinno być w stanie np. wspiąć się na
drzwi piekarnika i tym samym doprowadzić
do przewrócenia się kuchni.
l Kuchnię na­le­ży ustawiać na twar­dej, rów­
nej pod­ło­dze (nie usta­wiać na pod­sta­wie).
l Przed rozpoczęciem użyt­ko­wa­nia, na­le­ży
kuchnię wypoziomować, co ma szcze­gól­
ne zna­cze­nie dla rów­no­mier­ne­go roz­pły­
wa­nia się tłusz­czu na patelni. Do tego
celu słu­żą nóż­ki re­gu­la­cyj­ne, do­stęp­ne
po wy­ję­ciu szuflady.Zakres regulacji +/5mm.
A
UWAGA. Aby zapobiec
przewróceniu się urządzenia, należy zainstalować
blokadę stabilizującą.
Kuchnia wys. 850 mm
A=60 mm
B=103 mm
Kuchnia wys. 900 mm
A=104 mm
B=147 mm
15
B
INSTALACJA
Przyłączenie kuchni do instalacji
gazowej
-w przypadku nieprawidłowego dzia­ła­nia
zdjąć po­krę­tło, wy­ko­nać re­gu­la­cję przez
wło­że­nie pod­kład­ki (pod­kła­dek) na trzpień
za­wo­ru,
-sprawdzić działanie zapalaczy i za­bez­
pie­cze­nia przeciwwypływowego,
-po wykonanej regulacji układ za­bez­
pie­czyć pod­kład­ką za­ci­sko­wą i założyć
po­krę­tło.
l wydać użytkownikowi świa­dec­two pod­
łą­cze­nia kuch­ni ga­zo­wej i za­po­znać go z
ob­słu­gą.
Uwaga!
Kuchnia po­win­na być pod­łą­czo­na do
in­sta­la­cji ga­zo­wej do ta­kie­go ro­dza­ju
gazu do ja­kie­go zo­sta­ła fa­brycz­nie
przy­sto­so­wa­na. In­for­ma­cja o ro­dza­ju
gazu do ja­kie­go przy­sto­so­wa­na jest
kuch­nia przez fa­bry­kę znaj­du­je się
na ta­blicz­ce zna­mio­no­wej. Kuch­nia
po­win­na być pod­łą­czo­na wy­łącz­nie
przez in­sta­la­to­ra po­sia­da­ją­ce­go sto­
sow­ne upraw­nie­nia i tyl­ko on po­sia­da
wy­łącz­ne prawo do­sto­so­wa­nia kuch­ni
do in­ne­go rodzaju gazu.
Uwaga!
Przyłączenie kuchni do butli z ga­zem
płynnym lub do ist­nie­ją­cej in­sta­la­cji
może wykonać tyl­ko upraw­nio­ny in­
sta­la­tor z za­cho­wa­niem wszyst­kich
prze­pi­sów bez­pie­czeń­stwa.
Wskazówki dla instalatora
Instalator powinien:
l posiadać uprawnienia gazowe,
l zapoznać się z informacjami znaj­du­ją­cy­
mi się na ta­blicz­ce zna­mio­no­wej kuch­ni
o ro­dza­ju gazu do ja­kie­go kuch­nia jest
przystosowana, informacje porównać z
warunkami do­sta­wy gazu w miejscu in­
sta­lo­wa­nia,
l sprawdzić:
- skuteczność wietrzenia, tj. wy­mia­ny po­
wie­trza w pomieszczeniach,
- szczelność połączeń armatury ga­zo­wej,
- skuteczność działania wszyst­kich ele­men­
tów funkcjonalych kuchni,
- czy instalacja elektryczna jest przy­sto­
so­wa­na do współpracy z prze­wo­dem
ochron­nym (zerowym).
l dla prawidłowego działania zapalaczy i
zabezpieczenia przeciwwypływowego,
wyregulować ustawienie po­krę­teł ga­zo­
wych przy po­mo­cy za­łą­czo­nych pod­kła­
dek,
-sprawdzić działanie zapalaczy i za­bez­
pie­cze­nia przeciwwypływowego,
16
INSTALACJA
Podłączenie do elastycznego przewodu
stalowego.
W przypadku instalowania kuchni zgodnie z
założeniami dla klasy 2, podklasa l, do podłączenia kuchni do instalacji gazowej zaleca
się użyć wyłącznie metalowego przewodu
elastycznego, odpowiadającego obowiązującym przepisom krajowym. Złącze doprowadzające gaz do kuchenki to złącze z
gwintem rurowym 1/2”. Zaleca się uszczelnienie połączenia uszczelniającą taśmą teflonową.
Do podłączenia należy stosować wyłącznie rury i uszczelki odpowiadające aktualnie obowiązującym normom. Maksymalna
długość przewodu elastycznego nie może
przekraczać 2000 mm.
Upewnić się, czy przyłącze nie będzie się
stykać z żadnymi częściami ruchomymi,
które mogłyby je uszkodzić.
Uwaga!
Jeśli w trakcie eksploatacji zajdzie
konieczność wymiany reduktora,
kuchnia musi mieć wykonany przegląd techniczny obejmujący zawory
gazowe i działanie zabezpieczenia
przeciwwypływowego.
Główne postanowienia obowiązujących
norm technicznych przewidują, że:
l wewnętrzna średnica węża powinna wynosić: 8 mm,
l do zamocowania węża użyć standardowych zacisków,
l sprawdzić czy wąż jest ściśle dopasowany na obu końcach,
l wąż nie powinien w żadnym punkcie
stykać się z „gorącymi” elementami kuchenki,
l wąż nie powinien być dłuższy niż 1,5
metra,
l wąż nie powinien być w żadnym miejscu
zgięty ani naciągnięty, na całej swojej
długości nie powinien również posiadać
załamań ani zwężeń,
l na całej swojej długości wąż powinien
być dostępny, tak, aby możliwa była kontrola jego zużycia,
l w przypadku wykrycia nieszczelności
wąż powinien być całkowicie wymieniony; naprawianie nieszczelnego węża
jest zabronione.
Podłączenie do sztywnej instalacji rurowej.
Kuchnia posiada rurowy króciec z gwintem
1/2”. Zaleca się uszczelnienie połączenia
uszczelniającą taśmą teflonową.
Podłączenie do instalacji gazowej powinno
być wykonane w taki sposób, który nie wywołuje naprężeń w żadnym punkcie instalacji, ani na żadnej części urządzenia.
Użycie nadmiernego momentu przy dokręcaniu (większego niż 20 Nm) lub pakuł do
uszczelniania może spowodować uszkodzenie połączenia lub jego nieszczelność.
Podłączenie wężem elastycznym.
Kuchnię gazową podłączamy wężem elastycznym tylko przypadku instalacji z gazem
płynnym z butli.
Do podłączenia należy zastosować wąż gazowy odpowiadający wymaganiom określonym przez krajowe przepisy. Jeśli kuchenka
zasilana jest gazem płynnym należy zastosować regulator ciśnienia, który spełnia krajowe przepisy techniczne.
Uwaga!
Po zakończeniu instalacji kuchni na­
le­ży sprawdzić szczelność wszyst­kich
połączeń stosując do tego np. wodę
z mydłem.
Do sprawdzenia szczelności nie wol­
no stosować ognia.
17
INSTALACJA
Przyłączenie kuchni do instalacji
elektrycznej
Uwaga! Jeżeli przewód zasilający
nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu,
to powinien on być wymieniony u
wytwórcy lub w specjalistycznym
zakładzie naprawczym albo przez
wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
l Kuchnia przy­sto­so­wa­na jest fa­brycz­nie do
za­si­la­nia prą­dem prze­mien­nym, jed­no­fa­
zo­wym (230V 1N~50 Hz) i wy­po­sa­żo­na
w prze­wód przy­łą­cze­nio­wy 3 x 1,5 mm2 o
długości około 1,5 m z wtycz­ką ze sty­kiem
ochronnym.
l Gniazdo przyłączeniowe instalacji elek­
trycz­nej musi być wyposażone w bo­lec
ochron­ny i nie może znaj­do­wać się nad
kuchnią. Po usta­wie­niu kuchni wy­ma­ga
się, aby gniazdo przy­łą­cze­nio­we in­sta­la­cji
elek­trycz­nej było do­stęp­ne dla użytkownika.
l Przed podłączeniem kuchni do gniazda
należy sprawdzić, czy:
-bezpiecznik oraz instalacja elektryczna
wytrzymają obciążenie kuchni,
-instalacja elektryczna wyposażona jest w
skuteczny system uziemiający spełniający
wymagania aktualnych norm i przepisów,
-wtyczka jest łatwo dostępna.
18
INSTALACJA
Przystosowanie kuchni do innego rodzaju gazu.
Czynność ta może być wykonana tylko przez
instalatora z odpowiednimi uprawnieniami.
Jeśli gaz, którym ma być zasilana kuchnia
różni się od gazu przewidzianego dla kuch­ni
w wersji fabrycznej tj.G20 2E 20 mbar, na­le­
ży wymienić dysze palnika i prze­pro­wa­dzić
regulację płomienia.
Uwaga!
Kuchnie dostarczone przez wy­twór­cę po­
sia­da­ją palniki przy­sto­so­wa­ne fabrycznie do
spalania gazu po­da­ne­go na tabliczce zna­mio­
no­wej oraz w karcie gwa­ran­cyj­nej.
W celu przystosowania kuchni do spalania
innego rodzaju gazu, należy dokonać:
l wymiany dysz (patrz tabele poniżej),
l regulacji płomienia „oszczędnego”.
Palnik typu Defendi (wg oznaczenia „DEFENDI” na korpusie palnika)
Palnik
Rodzaj gazu
Pomocniczy
Średni
Duży
Średnica dyszy [mm]
Średnica dyszy [mm]
Średnica dyszy [mm]
Obciążenie cieplne
1,00 kW
Obciążenie cieplne
1,75 kW
Obciążenie cieplne
3,00 kW
G20 2E 20 mbar
0,77
0,97
1,29
G30 3B/P 37mbar
0,50
0,62
0,83
G2.350 2Ls 13 mbar
1,04
1,30
1,75
G27 2Lw 20 mbar
0,85
1,05
1,45
Płomień palnika
Pełny
Oszczędny
Przezbrojenie z gazu
płynnego
na gaz ziemny
Przezbrojenie z gazu
ziemnego
na gaz płynny
1.Dyszę palnika wy­mie­nić na 1.Dyszę palnika wymienić
od­po­wied­nią wg tabeli dysz. na odpowiednią wg tabeli
dysz.
2.Wkręt regulacyjny lek­ko 2.Wkręt regulacyjny lek­ko
wy­k rę­c ić i wy­r e­g u­lo­w ać wkrę­cić i spraw­dzić wiel­
wiel­kość pło­mie­nia.
kość płomienia.
W celu wykonania czynności regulacyjnych należy zdjąć pokrętła kurków.
19
INSTALACJA
Zastosowane palniki nawierzchniowe nie
wymagają regulacji powietrza pierwotnego.
Prawidłowy płomień posiada wyraźne
stożki wewnątrz koloru niebiesko-zielonego.
Krótki szumiący płomień lub długi, żółty
i kopcący, bez wyraźnie zarysowanych
stożków świadczy o niewłaściwej jakości
gazu w instalacji domowej lub uszkodzeniu
czy zabrudzeniu palnika. W celu sprawdzenia
płomienia należy wygrzać palnik przez ok.
10 minut na pełnym płomieniu, a następnie
przekręcić pokrętło zaworu na płomień
oszczędny. Płomień nie powinien zgasnąć
ani przeskoczyć na dysze.
Dopływ gazu do palników nawierzchniowych
jest otwierany i ustawiany zaworami z
zabezpieczeniem przeciwwypływowym.
Regulacji zaworów należy dokonywać
przy zapalonym palniku w położeniupłomień oszczędny przy użyciu wkrętaka
regulacyjnego o wielkości 2,5mm.
Wymiana dyszy palnikady­s zę wykręcić za po­
mo­cą spe­cjal­ne­go klucza
nasadowego 7 i wy­mie­nić
na nową odpowiednio do
rodzaju gazu (patrz w ta­
be­lach).
Regulacja zaworu
Uwaga!
Po zakończonej regulacji, należy
umieścić nalepkę z opisem rodzaju
gazu, do jakiego kuchnia jest
przystosowana.
Uwaga!
Przestawienie urządzenia w celu
dostosowania go do gazu, innego niż
wynika to z oznakowania wytwórcy
na tabliczce znamionowej kuchni lub
zakupu kuchni na inny rodzaj gazu
niż jest zainstalowany w mieszkaniu,
leży wyłącznie w gestii użytkownik instalator.
20
OBSŁUGA
Przed pierwszym włączeniem
kuchni
Uwaga!
W piekarnikach wy­p o­s a­ż o­n ych w
pro­g ra­m a­t or elek­t ro­n icz­n y Ts, po
włą­cze­niu do sieci w polu wy­świe­
tla­cza uka­że się pulsująca cy­klicz­nie
go­dzi­na „0.00”.
lusunąć elementy opakowania,
lopróżnić szu­fla­dę, oczy­ścić ko­mo­rę pie­kar­
ni­ka ze środ­ków kon­ser­wa­cji fabrycznej,
Należy usta­wić czas bie­żą­cy pro­
gra­m a­t o­r a (patrz ob­s łu­g a pro­
gra­ma­to­ra ). Brak na­sta­wy cza­su
bieżącego unie­m oż­l i­w ia pra­c ę
piekarnika.
lwyjąć wyposażenie piekarnika i umyć w
ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia
naczyń,
Ważne!
lwłączyć wentylację w po­miesz­cze­niu lub
otworzyć okno,
Programator elektroniczny Ts wy­po­
sa­żo­ny jest w sen­so­ry ob­słu­gi­wa­ne
przez do­tknię­cie pal­cem ozna­ko­wa­
nych po­wierzch­ni.
Każde przesterowanie sensora po­twier­
dza­ne jest sygnałem aku­stycz­nym.
Powierzchnie sensorów należy utrzy­
my­wać w czystości.
lwygrzać piekarnik (w temp. 250°C, ok.
30 min.), usunąć za­bru­dze­nia i dokładnie
umyć,
Uwaga! Zdjąć folię ochronną z prowadnic
teleskopowych przed włączeniem piekarnika.
Komorę piekarnika należy myć tyl­ko przy
uży­ciu cie­płej wody z do­dat­kiem nie­wiel­
kiej ilości płynów do my­cia na­czyń.
21
OBSŁUGA
Działanie programatora
Korektę czasu można wykonać później na­ci­
ska­jąc jed­no­cze­śnie sensory < / >, w czasie
gdy kropka pod symbolem będzie pul­so­wać
moż­na sko­ry­go­wać czas bieżący.
Wyświetlacz Ts1
Uwaga!
Piekarnik można uruchomić po po­ja­wie­niu
się symbolu na wy­świe­tla­czu.
Minutnik
MENU
>
<
Minutnik może być uaktywniony w każdym
mo­men­cie, bez względu na stan aktywności
in­nych funk­cji programatora. Za­kres od­mie­
rza­ne­go cza­su wy­no­si od 1mi­nu­ty do 23
go­dzin i 59 mi­nut.
Aby nastawić minutnik należy:
- sensor wyboru trybu pracy
- sensor Plus
- sensor Minus
- symbol gotowości do pracy
- symbol minutnika
- symbol czasu trwania pracy
l nacisnąć sensor MENU, na wyświetlaczu
bę­dzie pul­so­wać sym­bol :
Ustawienie czasu bieżącego
Po włączeniu do sieci albo ponownym za­
łą­cze­niu po za­ni­ku na­pię­cia wyświetlacz
wska­zu­je pulsujące 0.00:
l ustawić czas minutnika sensorami < / >,
wyświetlacz wskazuje ustawiony czas
mi­nut­ni­ka oraz aktywną funkcję pracy
po upływie nastawionego czasu włącza
się sy­gnał dźwiękowy, i pulsuje ,
l nacisnąć i przytrzymać sensor < / > lub
MENU w celu wy­łą­cze­nia sy­gna­łu, symbol
zgaśnie, a wy­świe­tlacz wska­zu­je czas
bieżący.
l nacisnąć i przytrzymać sensor MENU (lub
jednocześnie sensory < / >) do momentu
pojawienia się sym­bolu
na wyświetlaczu, kropka pod symbolem będzie
pulsować,
l w ciągu 7 sek. ustawić bieżący czas ko­
rzy­sta­jąc z sen­so­rów < / >.
Uwaga!
Jeśli sygnał dźwiękowy nie zostanie wyłączony ręcznie, wyłączy się au­to­ma­tycz­nie
po ok. 7 minutach.
Po upływie ok. 7 sek. od zakończenia czyn­
no­ści ustawiania czasu, nowe dane zo­sta­ną
zapamiętane, a kropka pod symbolem
przestanie pulsować.
22
OBSŁUGA
Praca półautomatyczna
Praca automatyczna
Jeśli piekarnik ma wyłączyć się o usta­lo­nej
godzinie, to należy:
Jeśli piekarnik ma włączyć się na określony
czas pracy i o ustalonej go­dzi­nie wyłączyć,
to należy ustawić czas pracy oraz go­dzi­nę
zakończenia pracy:
l ustawić pokrętło funkcji piekarnika oraz
pokrętło regulacji temperatury na pozycje,
na których ma pracować piekarnik,
l przyciskać sensor MENU aż do momentu,
gdy wska­za­nia wyświetlacza będą pulsować:
l przyciskać sensor MENU aż do momentu,
gdy wska­za­nia wyświetlacza będą pulsować:
l ustawić żądany czas pracy sensorami
< / > jak dla pracy półautomatycznej,
l przyciskać sensor MENU aż do momentu,
gdy wska­za­nia wyświetlacza będą pulsować:
l ustawić żądany czas pracy sensorami
< / >, w za­kre­sie od 1 minuty do 10 godzin.
Ustawiony czas zostanie wprowadzony do
pamięci po ok. 7 sek., wyświetlacz po­now­nie
pokaże czas bieżący przy aktywnej funk­cji
pracy AUTO.
Po upływie nastawionego czasu pie­kar­nik
wy­łą­czy się automatycznie, włączy się sy­
gna­li­za­cja dźwiękowa, a funkcja pracy AUTO
będzie pulsować,
l ustawić godzinę wyłączenia(zakończenia
pracy) sensorami < / >, która jest ogra­ni­
czo­na do cza­su odległego o 23 go­dzi­ny i
59 mi­nut,
l ustawić pokrętło funkcji piekarnika oraz
pokrętło regulacji temperatury na żądane
po­zy­cje, na których ma pracować piekarnik. Funkcja pracy AUTO jest aktywna,
pra­ca pie­kar­ni­ka roz­pocz­nie się od mo­
men­tu wy­ni­ka­ją­ce­go z róż­ni­cy mię­dzy
na­sta­wio­nym cza­sem za­koń­cze­nia pra­cy
a na­sta­wio­nym cza­sem pracy, (np. na­
sta­wio­ny czas pracy wy­no­si 1 godz., na­
sta­wio­ny czas za­koń­cze­nia pracy 14.00,
pie­kar­nik au­to­ma­tycz­nie za­łą­czy się o
godz. 13.00).
l ustawić pokrętła funkcji piekarnika i re­gu­
la­cji temperatury w pozycji wyłączone,
l nacisnąć i przytrzymać sensor < / > lub
MENU w celu wy­łą­cze­nia sy­gna­łu, funkcja
AUTO zgaśnie, a wy­świe­tlacz bę­dzie
wskazywał czas bie­żą­cy.
23
OBSŁUGA
Po osiągnięciu godziny zakończenia pracy
piekarnik wyłączy się automatycznie, włą­czy
się sygnalizacja dźwiękowa przy pulsującej
funkcji pracy AUTO,
Zmiana tonu sygnału dźwiękowego
l ustawić pokrętła funkcji piekarnika i re­gu­
la­cji temperatury w pozycji wyłączone,
l nacisnąć i przytrzymać sensor < / > lub
MENU w celu wy­łą­cze­nia sy­gna­łu, funkcja
AUTO zgaśnie, a wy­świe­tlacz bę­dzie
wskazywał czas bie­żą­cy.
l nacisnąć jednocześnie sensory < / >,
l sensorem MENU wybrać funkcję „ton”,
wska­za­nia wy­świe­tla­cza będą pulsować:
Ton sygnału dźwiękowego moż­na zmie­nić w
na­ste­pu­ją­cy sposób:
l sensorem < wybrać odpowiedni ton w
za­kre­sie od 1 do 3.
Kasowanie ustawień
W każdej chwili można skasować usta­wie­nia
minutnika lub funkcji pracy au­to­ma­tycz­nej.
Kasowanie ustawień pracy automatycznej:
l nacisnąć jednocześnie sensory < / >,
Kasowanie ustawień minutnika:
l sensorem MENU wybrać funkcję minutnika,
l nacisnąć ponownie sensory < / >,
24
OBSŁUGA
Korektę czasu można wykonać później na­ci­
ska­jąc jed­no­cze­śnie sensory < / >, w czasie
gdy kropka pod symbolem będzie pul­so­wać
moż­na sko­ry­go­wać czas bieżący.
Wyświetlacz Ts2
Uwaga!
Piekarnik można uruchomić po po­ja­wie­niu
się symbolu na wy­świe­tla­czu.
MENU
>
<
Minutnik
- sensor wyboru trybu pracy
- sensor Plus
- sensor Minus
- symbol gotowości do pracy
- symbol minutnika
- symbol czasu trwania pracy
- symbol czasu zakończenia pracy
Minutnik może być uaktywniony w każdym
mo­men­cie, bez względu na stan aktywności
in­nych funk­cji programatora. Za­kres od­mie­
rza­ne­go cza­su wy­no­si od 1mi­nu­ty do 23
go­dzin i 59 mi­nut.
Aby nastawić minutnik należy:
Ustawienie czasu bieżącego
l nacisnąć sensor MENU, na wyświetlaczu
bę­dzie pul­so­wać sym­bol :
Po włączeniu do sieci albo ponownym za­
łą­cze­niu po za­ni­ku na­pię­cia wyświetlacz
wska­zu­je pulsujące 0.00:
l ustawić czas minutnika sensorami < / >,
wyświetlacz wskazuje ustawiony czas
mi­nut­ni­ka oraz aktywną funkcję pracy
po upływie nastawionego czasu włącza
się sy­gnał dźwiękowy, i pulsuje ,
l nacisnąć i przytrzymać sensor < / > lub
MENU w celu wy­łą­cze­nia sy­gna­łu, symbol
zgaśnie, a wy­świe­tlacz po ok. 7 sek.
wska­że czas bieżący.
l nacisnąć i przytrzymać sensor MENU (lub
jednocześnie sensory < / >) do momentu
pojawienia się sym­bolu
na wyświetlaczu, kropka pod symbolem będzie
pulsować,
l w ciągu 7 sek. ustawić bieżący czas ko­
rzy­sta­jąc z sen­so­rów < / >.
Po upływie ok. 7 sek. od zakończenia czyn­
no­ści ustawiania czasu, nowe dane zo­sta­ną
zapamiętane, a kropka pod symbolem
przestanie pulsować.
Uwaga!
Jeśli sygnał dźwiękowy nie zostanie wyłączony ręcznie, wyłączy się au­to­ma­tycz­nie
po ok. 7 minutach.
25
OBSŁUGA
Praca półautomatyczna
Praca automatyczna
Jeśli piekarnik ma wyłączyć się o usta­lo­nej
godzinie, to należy:
Jeśli piekarnik ma włączyć się na określony
czas pracy i o ustalonej go­dzi­nie wyłączyć,
to należy ustawić czas trwania pracy oraz
go­dzi­nę zakończenia pracy:
l ustawić pokrętło funkcji piekarnika oraz
pokrętło regulacji temperatury na pozycje,
na których ma pracować piekarnik,
l przyciskać sensor MENU aż do momentu,
gdy na wyświetlaczu pojawi się na krótko
dur­a symbol będzie pulsować,
l przyciskać sensor MENU aż do momentu,
gdy na wyświetlaczu pojawi się na krótko
dur­a symbol będzie pulsować,
l ustawić żądany czas pracy sensorami
< / > jak dla pracy półautomatycznej,
l przyciskać sensor MENU aż do momentu,
gdy na wyświetlaczu pojawi się na krótko
End a symbol będzie pulsować,
l ustawić żądany czas pracy sensorami
< / >, w za­kre­sie od 1 minuty do 10 godzin.
Ustawiony czas zostanie wprowadzony do
pamięci po ok. 7 sek., wyświetlacz po­now­
nie pokaże czas bieżący przy zapalonym
symbolu .
Po upływie nastawionego czasu pie­kar­nik
wy­łą­czy się automatycznie, włączy się sy­
gna­li­za­cja dźwiękowa, a symbole i będą
pulsować,
l ustawić godzinę wyłączenia(zakończenia
pracy) sensorami < / >, która jest ogra­ni­
czo­na do cza­su odległego o 23 go­dzi­ny i
59 mi­nut,
l ustawić pokrętła funkcji piekarnika i re­gu­
la­cji temperatury w pozycji wyłączone,
l nacisnąć i przytrzymać sensor < / > lub
MENU w celu wy­łą­cze­nia sy­gna­łu, symbole
i zgasną, a wy­świe­tlacz po ok. 7 sek.
wska­że czas bieżący.
26
OBSŁUGA
Zmiana tonu sygnału dźwiękowego
l ustawić pokrętło funkcji piekarnika oraz
pokrętło regulacji temperatury na żądane
po­zy­cje, na których ma pracować piekarnik. Symbole
i
są aktywne, pra­ca
pie­kar­ni­ka roz­pocz­nie się od mo­men­tu
wy­ni­ka­ją­ce­go z róż­ni­cy mię­dzy na­sta­wio­
nym cza­sem za­koń­cze­nia pra­cy a na­sta­
wio­nym cza­sem pracy, (np. na­sta­wio­ny
czas pracy wy­no­si 1 godz., na­sta­wio­ny
czas za­koń­cze­nia pracy 14.00, pie­kar­nik
au­to­ma­tycz­nie za­łą­czy się o godz. 13.00).
Ton sygnału dźwiękowego moż­na zmie­nić w
na­ste­pu­ją­cy sposób:
l nacisnąć jednocześnie sensory < / >,
l sensorem MENU wybrać funkcję ton, wska­
za­nia wy­świe­tla­cza będą pulsować:
Po osiągnięciu godziny zakończenia pracy
piekarnik wyłączy się automatycznie, włą­czy
się sygnalizacja dźwiękowa przy pulsujących
symbolach i ,
l ustawić pokrętła funkcji piekarnika i re­gu­
la­cji temperatury w pozycji wyłączone,
l nacisnąć i przytrzymać sensor < / > lub
MENU w celu wy­łą­cze­nia sy­gna­łu, symbole
i zgasną, a wy­świe­tlacz po ok. 7 sek.
wska­że czas bieżący.
l sensorami < / > wybrać odpowiedni ton:
w zakresie od 1 do 3 sensorem >
w zakresie od 3 do 1 sensorem < .
Kasowanie ustawień
W każdej chwili można skasować usta­wie­nia
minutnika lub funkcji pracy au­to­ma­tycz­nej.
Kasowanie ustawień pracy automatycznej:
l nacisnąć jednocześnie sensory < / >,
Kasowanie ustawień minutnika:
l sensorem MENU wybrać funkcję minutnika,
l nacisnąć ponownie sensory < / >,
27
OBSŁUGA
Zmiana jasności wyświetlacza
Możliwa jest zmiana jasności wyświetlacza
w zakresie od 1 do 9, gdzie 1 oznacza najciemniejszą nastawę, a 9 - najjaśniejszą.
Wprowadzona wartość ma zastosowanie,
gdy zegar jest nieaktywny (tzn. użytkownik
nie dotykał żadnego z sensorów przez co
najmniej 7 sekund).
Jasność wyświetlacza można zmienić w
następujący sposób:
l nacisnąć jednocześnie sensory < / >,
l sensorem MENU wybrać funkcję bri (pierwsze naciśnięcie spowoduje przejście do
funkcji ton, drugie do bri).
l sensorami < / > wybrać odpowiednią
jasność:
w zakresie od 1 do 9 sensorem >
w zakresie od 9 do 1 sensorem < .
Uwaga!
Gdy zegar jest aktywny (tzn. użytkownik
nacisnął sensor w ciągu ostatnich 7 sekund)
jasność wyświetlacza jest maksymalna.
Tryb nocny
W godzinach od 22.00 do 6.00 zegar automatycznie zmniejsza jasność wyświetlania.
28
OBSŁUGA
Obsługa palników nawierzchniowych
Informacje dotyczące rozmieszczenia palników oraz pokręteł sterujących ich pracą znajdują
się w roz­dzia­le Cha­rak­te­ry­sty­ka wyrobu.
Dobór naczynia
Zapalanie palników bez zapalacza
Należy zwrócić uwagę, żeby średnica dna
naczynia była za­wsze większa od korony
pło­mie­nia palnika, a samo na­czy­nie było
przykryte pokrywką. Zaleca się, aby śred­ni­
ca garnka była około 2,5 - 3 razy więk­sza od
średnicy palnika, tzn. dla pal­ni­ka:
l pomocniczego - naczynie o średnicy od
90 do 150 mm,
l średniego - naczynie o średnicy od 160
do 220 mm,
l dużego - naczynie o średnicy od 200 do
240 mm, a wy­so­kość garnka nie po­win­na
być większa od jego śred­ni­cy.
l zapalić zapałkę,
l wcisnąć pokrętło do wyczuwalnego oporu
i przekręcić w lewo do pozycji „duży pło­
mień” ,
l zapalić gaz zapałką,
l ustawić żądany płomień (np. „oszczęd­ny”)
,
l wyłączyć palnik po zakończeniu go­to­wa­
nia prze­krę­ca­jąc pokrętło w prawo (poz.
wyłączony l).
Zapalanie palników zapalaczem sprzę­
gnię­tym z pokrętłem
l wcisnąć pokrętło zaworu wybranego pal­ni­
ka do wy­czu­wal­ne­go oporu i prze­krę­cić w
lewo do pozycji „duży płomień”
,
l przytrzymać do czasu zapalenia gazu,
l po zapaleniu płomienia palnika zwol­nić
na­cisk na po­krę­tło i ustawić wy­ma­ga­ną
wiel­kość płomienia.
Uwaga!
Na płycie grzejnej nie należy używać
naczyń kuchennych, które wystają
poza jej brzegi.
Pokrętło sterowania pracą palników
Uwaga!
W modelach kuchni wy­po­sa­żo­nych w
za­bez­pie­cze­nie prze­ciw­wy­pły­wo­we
palników na­wierzch­nio­wych na­le­ży
podczas czyn­no­ści zapalania przy­
trzy­mać przez ok. 10 sek. wci­śnię­te
do opo­ru pokrętło w po­zy­cji „duży
pło­mień” celem zadziałania za­bez­
pie­cze­nia.
W przypadku trudności z zapalaniem
wynikającym ze zmiany i składu gazu,
należy wyśrodkować kołpak względem iskrownika.
l pozycja, palnik wyłączony
pozycja, duży płomień
pozycja, płomień oszczędny
29
OBSŁUGA
Dobór płomienia palnika
Prawidłowo wyregulowane palniki posiadają
płomień koloru jasno-niebieskiego o wy­raź­nie
zarysowanym stożku wewnętrznym. Dobór
wiel­ko­ści pło­mie­nia za­le­ży od usta­wie­nia
po­zy­cji po­krę­tła palnika:
duży płomień
mały płomień (zwany „oszczędny”)
l palnik zgaszony (przepływ gazu za­mknię­ty)
W zależności od potrzeb można płynnie
ustawić wielkość pło­mie­nia.
ŹLE
DOBRZE
Uwaga!
Zabrania się regulacji pło­mie­nia w zakresie mię­dzy pozycją palnik zga­szo­ny
li pozycją duży płomień .
Działanie zabezpieczenia
przeciwwypływowego gazu
Kuchnie wy­po­sa­żo­ne są w automatyczny
system od­ci­na­ją­cy dopływ gazu do palnika
w przy­pad­ku zaniku płomienia.
System ten zabezpiecza przed ulatnianiem
się gazu gdy płomień na palniku zgaśnie np.
w wyniku jego zalania.
Ponowne zapalenie palnika wymaga in­ter­
wen­cji użytkownika.
30
OBSŁUGA
0
Funkcje piekarnika i jego ob­słu­ga.
Informacje dotyczące wy­po­sa­że­nia pie­kar­
ni­ka w elementy grzejne w zależności od
mo­de­lu kuchni znaj­dą Państwo w tabeli w
roz­dzia­le Cha­rak­te­ry­sty­ka wy­ro­bu.
Ustawienie zerowe
Niezależne oświetlenie pie­kar­ni­ka
Poprzez ustawienie po­krę­tła w tej po­
zy­cji uzy­sku­je­my oświe­tle­nie ko­mo­ry
piekarnika.
Piekarnik z wymuszonym obiegiem
powietrza
(grzejnik termoobiegu + wentylator)
Szybki rozgrzew
Włączony grzejnik górny, opiekacz i
wentylator. Zastosowanie do wstępnego nagrzewu piekarnika.
Piekarnik może być na­grze­wa­ny przy po­mo­cy
grzej­ni­ka dolnego i górnego, opiekacza oraz
grzejnika termoobiegu. Ste­ro­wa­nie pra­cą
tego pie­kar­ni­ka od­by­wa się przy po­mo­cy po­
krę­tła ro­dza­ju pra­cy pie­kar­ni­ka - usta­wie­nie
po­le­ga na ob­ró­ce­niu po­krę­tła na wy­bra­ną
funk­cję,
Rozmrażanie
Włączony tylko wentylator, bez użycia
jakichkolwiek grzejników.
Włączony wentylator, opie­kacz i
grzejnik górny
Wy­ko­rzy­sta­nie tej funkcji w prak­ty­ce
po­zwa­la na przy­spie­sze­nie pro­ce­su
opie­ka­nia i po­d­nie­sie­nie wa­lo­rów
smakowych potraw.
0
Wzmocniony opiekacz
(Supergrill))
Włączenie funk­cji „wzmoc­nio­ne­go
opie­ka­cza’’ po­zwa­la na pro­wa­dze­nie
opie­ka­nia przy jed­no­cze­śnie włą­czo­
nym grzej­ni­ku gór­nym. Funk­cja ta
po­zwa­la na uzy­ska­nie pod­wyż­szo­
nej tem­pe­ra­tu­ry w górnej prze­strze­ni
ro­bo­czej pie­kar­ni­ka, co po­wo­du­je
moc­niej­sze przy­ru­mie­nie­nie po­tra­wy,
po­zwa­la­jąc tak­że na opie­ka­nie więk­
szych jej porcji.
oraz pokrętła regulacji temperatury - ustaw­ie­
nie polega na obróceniu pokrętła na wy­bra­ną
wartość temperatury.
O
C
100
50
25
0
200
Włączony opiekacz
„Grilowanie” powierzchniowe, stosuje
się do opiekania małych porcji mięsa:
steki, sznycle, ryby, tosty, kiełbaski, zapiekanki (grubość opiekanej potrawy
nie powinna być większa niż 2-3 cm
w trakcie pieczenia należy odwrócić
ją na drugą stronę).
0
15
Wyłączenie następuje poprzez usta­wie­nie
obu po­krę­teł w po­zy­cji „ l” / „0”.
Uwaga!
Włączenie nagrzewania(grzejnika itp.)
przy załączeniu któ­rej­kol­wiek z funk­cji
piekarnika nastąpi dopiero po­usta­wie­
niu tem­pe­ra­tu­ry.
31
OBSŁUGA
Włączony termoobieg i grzej­nik
dol­ny
Przy tej pozycji pokrętła pie­kar­nik
re­ali­zu­je funk­cję ter­mo­obie­gu i włą­
czo­ne­go grzej­ni­ka dol­ne­go co po­wo­du­je
pod­wyż­sze­nie tem­pe­ra­tu­ry od spodu
wypieku. Duża ilość ciepła dostarczana od spodu wypieku, ciasta mokre,
pizza.
Włączony grzejnik dol­ny
Przy tej pozycji pokrętła pie­kar­nik
re­ali­zu­je ogrze­wa­nie wy­łącz­nie przy
uży­ciu grzej­ni­ka dol­ne­go. Dopiekanie
ciast od spodu (np. ciasta wilgotne i
nadziewane owocami).
Włączony grzejnik dol­ny i gór­ny
Ustawienie pokrętła w tej po­zy­cji po­
zwa­la na re­al­i­za­cję na­grze­wa­nia pie­
kar­ni­ka spo­so­bem kon­wen­cjo­nal­nym.
Doskonale nadaje się do pieczenia
ciast, mięsa, ryb, chleba, pizzy (konieczne wstępne rozgrzanie piekarnika oraz stosowanie ciemnych blachy)
pieczenie na jednym poziomie.
Ważne!
l Podczas realizowania szybkiego roz­
grze­wu w komorze piekarnika nie może
znajdować się blacha z cia­stem ani inne
elementy nie sta­no­wią­ce wyposażenia
piekarnika. Nie zaleca się korzystania z
funkcji szybkiego rozgrzewu przy za­pro­
gra­mo­wa­nym programatorze.
Włączony termoobieg
Ustawienie pokrętła w po­zy­cji „włą­czo­
ny ter­mo­obieg” pozwala na re­a­li­za­cję
ogrze­w a­n ia pie­k ar­n i­k a w spo­s ób
wy­mu­szo­ny przy po­mo­cy ter­mo­wen­
ty­la­to­ra, umiesz­czo­ne­go w cen­tral­
nym miej­scu tylnej ścia­ny ko­mo­ry
pie­kar­ni­ka. W stosunku do piekarnika
konwencjonalnego stosuje się niższe
temperatury pieczenia.
Korzystanie z tego spo­so­bu ogrze­wa­
nia po­zwa­la na równomierny obieg
ciepła wokół potrawy umie­szczo­nej
w pie­kar­ni­ku.
Lampki kontrolne
Włączenie piekarnika jest sy­gna­li­zo­wa­ne
zapaleniem się dwóch lam­pek kon­tro­l­nych,
lampki kontrolnej pracy (włączenia) kuchni R i
lampki kontrolnej termoregulatora L . Świe­ce­
nie lamp­ki kon­tro­ln
­ ej R sy­gna­li­zu­je pra­cę pie­
kar­ni­ka. Zga­śnię­cie lamp­ki kon­tro­l­nej L jest
sy­gna­łem uzyskania przez pie­kar­nik na­sta­
wio­nej tem­pe­ra­tu­ry. O ile prze­pi­sy ku­li­nar­ne
zalecają wkła­da­nie po­tra­wy do roz­grza­ne­go
piekarnika, należy to uczynić nie wcześniej
jak po pierw­szym zga­śnię­ciu lamp­ki kontrolnej L. W trakcie pro­wa­dze­nia wypieku lampka
L będzie się okre­so­wo włączać i wyłączać
(utrzy­my­wa­nie tem­pe­ra­tu­ry wewnątrz komory
piekarnika). Lamp­ka kon­tro­l­na R może się
rów­nież świe­cić w po­ło­że­niu po­krę­tła „Oświe­
tle­nie piekarnika”.
Włączony wen­ty­la­tor,grzej­nik dolny
i grzej­nik górny
Przy tej pozycji pokrętła pie­kar­nik re­
ali­zu­je funkcję ciasto. Pie­kar­nik kon­
wen­cjo­nal­ny z wentylato­rem (funkcja
zalecana podczas pie­cze­nia).
.
32
OBSŁUGA
Użytkowanie opiekacza
Użytkowanie rożna
Proces opiekania następuje w wy­ni­ku dzia­
ła­nia na po­tra­wę promieni pod­czer­wo­nych,
emi­t o­w a­n ych przez roz­ż a­r zo­n y grzejnik
opie­ka­cza.
W celu włączenia opiekacza na­le­ży:
l ustawić pokrętło piekarnika w po­zy­cji
ozna­czo­nej symbolem
,
l wygrzewać piekarnik przez ok. 5 mi­nut
(przy za­mknię­tych drzwiach piekarnika).
l włożyć do piekarnika blachę z po­tra­wą na
wła­ści­wy poziom ro­bo­czy, a w przy­pad­ku
opie­ka­nia na ru­szcie należy umieścić na
po­zio­mie bez­po­śred­nio niższym (po­ni­żej
rusz­tu) bla­chę na ście­ka­ją­cy tłuszcz,
l zamknąć drzwi pie­kar­ni­ka.
Rożen pozwala na obrotowe opie­ka­nie po­
traw w pie­kar­ni­ku. Służy głów­nie do opie­ka­nia
drobiu, sza­szły­ków, kieł­ba­sek itp. po­traw.
Włączenie i wy­łą­cze­nie na­pę­du rożna na­stę­
pu­je jed­no­cze­śnie z włą­cze­niem i wy­łą­cze­
niem funkcji opiekacza .
Przy korzystaniu z tych funkcji w trakcie
opie­ka­nia mogą występować chwilowe za­
trzy­ma­nia silnika roż­na lub zmiana kie­run­ku
ob­ra­ca­nia. Po­wyż­sze nie wpły­wa na funk­cjo­
nal­ność i jakość opiekania.
Przygotowanie potrawy na rożnie:
l umieścić potrawę na pręcie roż­na i unie­
ru­cho­mić ją przy po­mo­cy wi­del­ców ,
l ramkę rożna wsunąć w pie­kar­nik na po­
zio­mie roboczym 3 od dołu,
l koniec pręta rożna wsunąć w sprzę­gło
na­pę­du , zwra­ca­jąc uwagę aże­by rowek
me­ta­lo­wej czę­ści uchwy­tu roż­na opierał
się na ramce
l wykręcić rękojeść
l wsunąć blachę na najniższy po­ziom
ko­mo­ry pie­kar­ni­ka i zamknąć drzwi.
Dla funkcji opiekanie i wzmocnione opie­
ka­nie temperaturę na­le­ży usta­wić maksymalnie na 210 oC, a dla funkcji opiekanie z
wen­ty­la­to­rem maksymalnie na 190 oC.
Uwaga!
Opiekanie należy pro­wa­dzić przy zamkniętych drzwiach pie­kar­ni­ka.
Gdy użytkowany jest opiekacz, czę­ści
dostępne mogą stać się gorące.
Zaleca się nie dopuszczać dzieci do
piekarnika.
33
PIECZENIE W PIEKARNIKU - PORADY PRAKTYCZNE
Wypieki
l
l
l
l
l
l
l
l
l
zaleca się, prowadzenie wypieków ciast na blachach, sta­no­wią­cych wyposażenie
fabryczne kuchni,
wypieki można prowadzić również w formach i blachach han­dlo­wych, które
należy ustawić na drabince su­szar­ni­czej, do wypieku zaleca się stosować
bla­chy w kolorze czarnym, które lepiej przewodzą ciepło i skra­ca­ją czas
pie­cze­nia,
nie zalecamy do stosowania form i blach o powierzchni jasnej i błysz­czą­cej w
przy­pad­ku korzystania z nagrzewu kon­wen­cjo­nal­ne­go(grzej­nik górny + dolny)
sto­so­wa­nie tego typu form może po­wo­do­wać nie­do­pie­ka­nie spodu cia­sta,
przy korzystaniu z funkcji termoobieg nie jest konieczne wstęp­ne na­grza­nie
komory piekarnika, dla pozostałych typów grzania przed wło­że­niem wypieku
komorę pie­kar­ni­ka należy rozgrzać,
przed wyjęciem ciasta z piekarnika należy sprawdzić ja­kość wypieku przy pomocy drewnianego patyczka (przy pra­wi­dło­wym wypieku po nakłuciu ciasta,
powinien być suchy i czysty),
wskazane jest pozostawienie wypieku w piekarnika po jego wy­łą­cze­niu jeszcze
przez ok. 5 min.,
temperatury wypieków wykonywanych przy zastosowaniu funk­cji ter­mo­obieg są
z reguły ok. 20 – 30 stopni niższe w sto­sun­ku do pie­cze­nia konwencjonalnego
(z za­sto­so­wa­niem grzej­ni­ków górnego i dol­ne­go),
parametry wypieków podane w tabeli 1 są orientacyjne i można je ko­ry­go­wać
w zależności od własnych doświadczeń i upodo­bań ku­li­nar­nych,
jeżeli informacje podawane w książkach kucharskich znacz­nie od­bie­ga­ją od
wartości zamieszczonych w in­struk­cji obsługi kuchni prosimy o kierowanie się
zapisami w instrukcji.
Pieczenie mięs
l
l
l
l
w piekarniku należy przygotowywać porcje mięsa po­wy­żej 1 kg, mniej­sze ka­
wał­ki zaleca się przyrządzać na pły­cie grzejnej
do pieczenia zaleca się stosować naczynia żaroodporne, również uchwyty tych
na­czyń muszą być odporne na działanie wysokiej tem­pe­ra­tu­ry,
przy pieczeniu na drabince suszarniczej lub ruszcie zaleca się na naj­niż­szym
po­zio­mie umieścić blachę do pieczeni z nie­wiel­ką ilością wody,
przynajmniej raz w połowie czasu pieczenia zaleca się od­wró­cić mię­so na dru­gą
stro­nę, w trakcie pieczenia należy także okresowo pod­le­wać mięso po­wsta­ją­cym
so­sem lub gorąca – sło­ną wodą, mięsa nie wol­no po­le­wać zim­ną wodą.
34
PIECZENIE W PIEKARNIKU - PORADY PRAKTYCZNE
Piekarnik z wymuszonym obiegiem powietrza (grzejnik termoobiegu + wentylator)
Rodzaj
wypieku
potrawy
Funkcja
piekarnika
Temperatura
Poziom
Czas [min]
160 - 200
2-3
30 - 50
160 - 170 1)
3
25 - 40 2)
155 - 170 1)
3
25 - 40 2)
200 - 230 1)
2-3
15 - 25
210 - 220
2
45 - 60
160 - 180
2-3
45 - 60
190
2-3
60 - 70
210
4
14 - 18
225 - 250
2
120 - 150
160 - 180
2
120 - 160
160 - 230
2
90 - 120
160 - 190
2
90 - 120
180 - 190
2
70 - 90
160 - 180
2
45 - 60
175 - 190
2
60 - 70
190 - 210
2
40 - 50
170 - 190
3
40 - 50
Czasy obowiązują, jeżeli nie podano inaczej dla nierozgrzanej komory. Dla rozgrzanego piekarnika podane
czasy należy skrócić o ok. 5-10 minut.
1)
Rozgrzej pusty piekarnik
2)
Podane czasy dotyczą wypieków w małych foremkach
Uwaga: Parametry podane w tabeli są orien­ta­cyj­ne i można je ko­ry­go­wać w za­leż­no­ści od wła­snych doświadczeń i upodo­bań kulinarnych.
35
POTRAWY TESTOWE. Zgodnie z normą EN 60350-1.
Pieczenie ciast
Rodzaj
potrawy
Temperatura
(0C)
Czas
wypieku 2)
(min.)
3
160 - 170 1)
25 - 40 2)
Blacha
do pieczywa
3
155 - 170 1)
25 - 40 2)
Blacha
do pieczywa
3
155 - 170 1)
25 - 40 2)
Blacha
do pieczywa
Blacha
do pieczeni
2+4
2 - blacha do
pieczywa lub
pieczeni
4 - blacha do
pieczywa
155 - 170 1)
25 - 50 2)
Blacha
do pieczywa
3
150 - 160 1)
30 - 40 2)
Blacha
do pieczywa
3
150 - 170 1)
25 - 35 2)
Blacha
do pieczywa
3
150 - 170 1)
25 - 35 2)
Blacha
do pieczywa
Blacha
do pieczeni
2+4
2 - blacha do
pieczywa lub
pieczeni
4 - blacha do
pieczywa
160 - 175 1)
25 - 35 2)
Biszkopt
beztłuszczowy
Ruszt + forma
do ciasta
powlekana
na czarno
Ø 26 cm
3
170 - 180 1)
30 - 45 2)
Szarlotka
Ruszt + dwie
formy do ciasta
powlekane
na czarno
Ø 20 cm
2
formy na
ruszcie
umieszczono
po przekątnej
prawy tył, lewy
przód
180 - 200 1)
50 - 70 2)
Małe ciasta
Kruche ciasto
(paski)
1)
Akceoria
Poziom
Blacha
do pieczywa
Funkcja
grzania
Rozgrzej pusty piekarnik, nie używaj funkcji szybkiego rozgrzewu.
2)
Czasy obowiązują, jeżeli nie podano inaczej dla nierozgrzanej komory. Dla rozgrzanego piekarnika
podane czasy należy skrócić o ok. 5-10 minut.
36
POTRAWY TESTOWE. Zgodnie z normą EN 60350-1.
Grilowanie
Rodzaj
potrawy
Tosty z białego
pieczywa
Burgery
wołowe
Akceoria
Poziom
Ruszt
Funkcja
grzania
Temperatura
(0C)
Czas
(min.)
4
250 1)
1,5 - 2,5
Ruszt
4
250 2)
2-3
Ruszt + blacha
do pieczeni
(do zbierania
ściekających
kroplin)
4 - ruszt
3 - blacha
do pieczeni
250 1)
1 strona 10 - 15
2 strona 8 - 13
1)
Rozgrzej pusty piekarnik włączając na 5 minut, nie używaj funkcji szybkiego rozgrzewu.
2)
Rozgrzej pusty piekarnik włączając na 8 minut, nie używaj funkcji szybkiego rozgrzewu.
Pieczenie
Rodzaj
potrawy
Cały kurczak
Akceoria
Poziom
Ruszt + blacha
do pieczeni
(do zbierania
ściekających
kroplin)
Ruszt + blacha
do pieczeni
(do zbierania
ściekających
kroplin)
Funkcja
grzania
Temperatura
(0C)
Czas
(min.)
2 - ruszt
1 - blacha
do pieczeni
180 - 190
70 - 90
2 - ruszt
1 - blacha
do pieczeni
180 - 190
80 - 100
Czasy obowiązują, jeżeli nie podano inaczej dla nierozgrzanej komory. Dla rozgrzanego piekarnika
podane czasy należy skrócić o ok. 5-10 minut.
37
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA KUCHNI
Należy sprawdzić, czy elementy palnika zostały prawidłowo założone po
czyszczeniu.
Dbałość użytkownika o bieżące utrzy­ma­nie
kuchni w czy­sto­ści oraz wła­ści­wa jej kon­ser­
wa­cja, wywierają zna­czą­cy wpływ na wy­dłu­
że­nie okresu jej bez­a­wa­ryj­nej pracy.
Przed rozpoczęciem czysz­c ze­n ia lub
innych prac konserwacyjnych należy
zawsze za pomocą głównego wyłącznika
lub wyjmując wtyczkę kabla zasilającego
z gniazdka, odłączyć urządzenie od zasilania. Czyn­no­ści czysz­cze­nia na­le­ży
roz­po­czy­nać dopiero po wy­sty­gnię­ciu
kuch­ni.
PRAWIDŁOWO
NIEPRAWIDŁOWO
Palniki, ruszt płyty podpalnikowej,
obudowa kuchni
l Do zmy­wa­nia po­wierzch­ni ema­lio­wa­nych
używać pły­nów o działaniu delikatnym.
Nie należy używać środków do czysz­
cze­nia o sil­nym działaniu ściernym jak
np. prosz­ki do szo­ro­wa­nia za­wie­ra­ją­ce
ścier­ni­wo, pasty ścierne, ka­mie­nie ścier­
ne, pu­me­ksy, wiązki druciane itp.
l Kuchnia z płytą nierdzewną wymaga
wstęp­ne­go, dokładnego umycia płyty ro­
bo­czej przed rozpoczęciem eks­plo­ata­cji.
Należy szczególną uwage zwró­cić na
usu­nię­cie resztek kleju z folii zdej­mo­
wa­nej z blach przy mon­ta­żu względnie
ta­śmy klejącej za­kła­da­nej przy pakowaniu
kuchni. Płytę należy czyścić re­gu­lar­nie
po każdorazowym użyciu. Nie na­le­ży
do­pusz­czać do silnego za­bru­dze­nia płyty
roboczej, a w szczególności do przy­pa­leń
po­cho­dzą­cych z wykipin.
l W przypadku zanieczyszczenia pal­ni­ków
i rusztu, należy te elementy wy­po­sa­że­nia
zdjąć z kuchni i umyć w ciepłej wo­dzie z
do­dat­kiem środków zmywających tłuszcz
i brud. Na­stęp­nie należy je wy­trzeć do
sucha. Po zdjęciu rusz­tu do­kład­nie umyć
płytę pod­pal­ni­ko­wą i wy­trzeć su­chą i
mięk­ką ściereczką. Szczególną czy­stość
na­le­ży za­cho­wać przy otwo­rach pło­mie­
nio­wych pier­ście­ni pod­koł­pa­ko­wych patrz
rys. poniżej. Otwo­ry dysz pal­ni­ków prze­
czy­ścić, uży­wa­jąc do prze­ty­ka­nia cien­kie­
go drutu mie­dzia­ne­go. Nie należy uży­wać
drutu sta­lo­we­go, roz­wier­cać otwo­rów.
Uwaga!
Elementy palnika muszą być za­wsze
suche. Cząstki wody mogą za­ha­mo­
wać wypływ gazu i po­wo­do­wać złe
palenie się palnika.
38
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA KUCHNI
Piekarnik
l Kuchnie oznaczone li­te­rą D zo­sta­ły wy­po­
sa­żo­ne w ła­two wyj­mo­wa­ne pro­wad­ni­ce
druciane(drabinki) wkła­dów pie­kar­ni­ka.
Aby je wy­jąć do my­cia należy pociągnąć
za za­czep znajdujący się z przodu na­
stęp­nie odchylić prowadnicę i wyjąć z
zaczepów tylnych.
l Piekarnik należy czyścić po każ­dym użyt­
ko­wa­niu. Przy czysz­cze­niu pie­kar­ni­ka
na­le­ży włączyć oświe­tle­nie, po­zwa­la­ją­ce
na uzy­ska­nie lep­szej wi­docz­no­ści prze­
strze­ni roboczej.
l Komorę piekarnika należy myć tyl­ko przy
użyciu cie­płej wody z do­dat­kiem nie­wiel­
kiej ilości płynów do my­cia naczyń.
1
l Czyszczenie parowe-Steam Clean:
-na blachę ustawioną w piekarniku na
pierw­szym po­zio­mie od dołu wlać 0,25 l
wody (1 szklan­ka),
-zamknąć drzwi piekarnika,
-pokrętło regulatora temperatury ustawić
na pozycję 500C, a pokrętło funkcji na
po­zy­cję grzejnik dolny,
-ogrzewać komorę piekarnika przez ok.
30 minut,
-otworzyć drzwi piekarnika, wnętrze ko­
mo­ry wytrzeć ścierką lub gąb­ką a na­stęp­
nie umyć cie­płą wodą z pły­nem do mycia
na­czyń.
Uwaga. Pozostałością po czyszczeniu
pa­ro­wym może być ewentualna wilgoć
lub resztki wody pod kuchnią.
2
Wyjmowanie drabinek
1
Zakładanie drabinek
l Po umyciu komory piekarnika na­le­ży ją
wy­trzeć do sta­nu suchego.
Uwaga!
Do czyszczenia i kon­ser­wa­cji fron­
tów szkla­nych nie uży­wać środ­ków
czysz­czą­cych za­wie­ra­ją­cych ma­te­
ria­ły ścier­ne.
39
2
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA KUCHNI
l Kuchnie ozn. literami Dp posiadają nie­
rdzew­ne wy­su­wa­ne pro­wad­ni­ce wkładów
przy­mo­co­wa­ne do pro­wad­nic dru­cia­nych.
Pro­w ad­n i­c e na­le­ż y wyj­m o­w ać i myć
wraz z pro­wad­ni­ca­mi dru­cia­ny­mi. Przed
umiesz­cze­niem na nich blach na­le­ży je
wy­su­nąć (jeśli pie­kar­nik jest nagrzany
pro­wad­ni­ce należy wy­su­nąć za­cze­pia­jąc
tyl­ną kra­wę­dzią blach o zde­rza­ki znaj­du­
ją­ce się w przed­niej części wy­su­wa­nych
pro­wad­nic) i następnie wsunąć wraz z
blachą.
l Kuchnie oznaczone literą K w ty­pie zo­
sta­ły wyposażone we wkład­ki po­kry­te
specjalną emalią sa­mo­czysz­czą­cą. Ema­
lia ta powoduje, że za­bru­dze­nia tłusz­
czem lub reszt­ka­mi po­traw mogą zostać
samoczynnie usu­nię­te pod wa­run­kiem,
że nie są one za­su­szo­ne lub przy­pa­lo­
ne (resztki po­ży­wie­nia i tłuszczu na­le­ży
jak naj­szyb­ciej oddzielić, gdy jeszcze nie
są za­su­szo­ne i przypieczone, wów­czas
uniknie się długiego sa­mo­czysz­cze­nia
pie­kar­ni­ka). Aby dokonać sa­mo­czysz­
cze­nia pie­kar­ni­ka na­le­ży włą­czyć go na
1 go­dzi­nę usta­wia­jąc temp. 250 °C. Jeśli
resztki potraw są małe to pro­ces można
skró­cić.
Uwaga!
Prowadnic teleskopowych nie należy
myć w zmywarkach.
Ważne!
Ponieważ proces sa­mo­czysz­cze­nia
wiąże się ze zu­ży­ciem ener­gii, na­
le­ż y przed każ­d ym czysz­c ze­n iem
spraw­dzić wielkość za­bru­dze­nia. Po
stwier­d ze­n iu ob­n i­ż e­n ia wła­s no­ś ci
sa­mo­czysz­czą­cych wkła­dek moż­na
je wy­mie­nić na nowe. Wkład­ki można za­ku­pić w punk­tach ser­wi­so­wych
lub w han­dlu. W przy­pad­ku wy­bra­nia
tra­dy­cyj­nej metody czysz­cze­nia na­le­ży
pa­mię­tać o tym, że emalia sa­mo­czysz­
czą­ca jest wraż­li­wa na ście­ra­nie i do
czysz­cze­nia nie na­le­ży uży­wać żrą­cych
środ­ków czysz­czą­cych ani twar­dych
ście­re­czek.
Wyjmowanie prowadnic teleskopowych
Zakładanie prowadnic teleskopowych
Demontaż wkładek katalitycznych
40
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA KUCHNI
Wyjmowanie drzwi
Wyjmowanie szyby wewnętrznej
Dla uzyskania łatwiejszego dostępu do ko­mo­
ry pie­kar­ni­ka oraz czyszczenia, moż­li­we jest
wyjęcie drzwi. W tym celu na­le­ży otworzyć
drzwi, odchylić do góry ele­ment zabezpieczający umieszczony w zawiasie (rys. A). Drzwi
lek­ko domknąć, unieść i wy­jąć w kie­run­ku do
przo­du. W celu za­mon­to­wa­nia drzwi w kuch­ni
po­stę­pu­je się w spo­sób od­wrot­ny. Przy wkła­
da­niu należy zwró­cić uwa­gę aby wy­cię­cie na
za­wia­sie pra­wi­dło­wo osa­dzić na wy­stę­pie
uchwy­tu za­wia­su. Po wło­że­niu drzwi do pie­
kar­ni­ka na­le­ży bez­względ­nie opuścić ele­ment
za­bez­pie­cza­ją­cy i dokładnie go docisnąć.
Nieprawidłowe ustawienie ele­men­tu za­bez­
pie­cza­ją­ce­go może spo­wo­do­wać uszko­dze­
nie za­wia­su przy pró­bie za­mknię­cia drzwi.
1. Za pomocą śrubokręta płaskiego należy
wyhaczyć listwę górną drzwi, delikatnie podważając ją po bokach (rys.B).
2. Wyciągnąć listwę górną drzwi. (rys.B, C)
B
A
Odchylenie zabezpieczeń zawiasów
C
41
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA KUCHNI
3. Wewnętrzną szybę wyciągnąć z mocowania (w dolnej części drzwi). Rys.D.
Uwaga! Niebezpieczeństwo uszkodzenia
mocowania szyb. Szybę należy wysunąć,
nie podnosić do góry.
4. Wymyć szyby ciepłą wodą i małą ilością
środka czyszczącego.
W celu ponownego zamontowania szyb
należy postępować w odwrotnej kolejności.
Gładka część szyby powinna znajdować się
u góry, ścięte narożniki na dole.
Uwaga! Nie należy wciskać listwy górnej
jednocześnie z obu stron drzwi. W celu
prawidłowego osadzenia listwy górnej drzwi,
należy najpierw przyłożyć lewy koniec listwy
do drzwi, a prawy koniec wcisnąć do słyszalnego „kliknięcia”. Następnie docisnąć listwę
z lewej strony do słyszalnego „kliknięcia”.
D
3
2
1
3
2
1
Wyjmowanie szyb wewnętrznych. 3 szyby.
42
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA KUCHNI
Wymiana żarówki oświetlenia
piekarnika
Przeglądy okresowe
Poza czynnościami mającymi na celu bie­żą­ce
utrzy­ma­nie kuchni w czy­sto­ści na­le­ży:
l przeprowadzać okresowe kon­tro­le dzia­
ła­nia ele­men­tów ste­ru­ją­cych i ze­spo­łów
roboczych kuch­ni. Po upły­wie gwa­ran­cji,
przy­naj­mniej raz na dwa lata, na­le­ży zle­
cić w punk­cie obsługi serwisowej wy­ko­na­
nie prze­glą­du tech­nicz­ne­go kuch­ni,
l usunąć stwierdzone usterki eks­plo­ata­cyj­
ne,
l dokonać okresowej konserwacji ze­spo­łów
ro­bo­czych kuchni,
Aby uniknąć możliwości porażenia prą­dem elektrycznym, przed
wymianą lamp­ki na­le­ży upewnić
się, czy sprzęt jest wy­łą­czo­ny.
l Wszystkie po­krę­tła ste­ro­wa­nia usta­wić w
po­zy­cji „l” / „0” i wy­łą­czyć zasilanie,
l Wykręcić i umyć klosz lampki pa­mię­ta­jąc
o do­kład­nym wy­tar­ciu go do sucha.
l Wykręcić żarówkę oświetleniową z gniaz­
da, w ra­zie po­trze­by ża­rów­kę na­le­ży
wy­mie­nić na nową - ża­rów­ka wy­so­ko­
tem­pe­ra­tu­ro­wa (3000C) o pa­ra­me­trach:
-napięcie 230 V
-moc 25 W
-gwint E14.
Uwaga! wszelkie naprawy i czyn­
no­ś ci re­g u­la­c yj­n e powinny być
wy­ko­ny­wa­ne przez wła­ści­wy punkt
ob­s łu­g i ser­w i­s o­w ej lub przez in­
sta­la­to­ra po­sia­da­ją­ce­go sto­sow­ne
upraw­nie­nia.
Lampka piekarnika
l Wkręcić żarówkę, pamiętając o do­kład­
nym osadzeniu jej w gnieź­dzie ce­ra­micz­
nym.
l Wkręcić klosz lampki.
43
POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH
W każdej sytuacji awaryjnej na­le­ży:
l wyłączyć zespoły robocze kuchni
l odłączyć zasilanie elektryczne
l zgłosić naprawę
l niektóre drob­ne usterki użyt­kow­nik może usunąć sam kierując się wska­zów­ka­mi
po­da­ny­mi w ta­be­li poniżej, zanim zwró­cą się Pań­stwo do działu ob­słu­gi klien­ta lub
serwisu należy spraw­dzić kolejne punk­ty w tabeli.
PROBLEM
PRZYCZYNA
POSTĘPOWANIE
1.Palnik nie zapala
zabrudzone otwory pło­mie­
nio­we
zamknąć zawór od­c i­n a­
ją­cy gazu, zamknąć kur­ki
pal­ni­ków, prze­wie­trzyć po­
miesz­cze­nie, wyjąć pal­nik,
oczy­ś cić i prze­d mu­c hać
otwory płomieniowe
2.Zapalacz gazu nie za­pa­la
przerwa w dopływie prądu
sprawdzić bezpiecznik in­
sta­la­cji domowej, prze­pa­lo­
ny wymienić
przerwa w dopływie gazu
otworzyć zawór dopływu
gazu
za­n ie­c zysz­c zo­n y(za­t łusz­
czo­ny) za­pa­lacz gazu
wyczyścić zapalacz gazu
pokrętło kurka wciśnięte nie
wystarczająco długo
przytrzymać wciśnięte po­
krę­t ło do czasu peł­n e­g o
pło­m ie­n ia wo­k ół ko­r o­n y
pal­ni­ka
3.Płomień przy zapalaniu
pal­ni­ka gaśnie
pokrętło kurka zwolnione za
szybko
przytrzymać wciśnięte po­
krę­tło dłużej w pozycji „duży
płomień”
4.wyposażenie elektryczne
nie dzia­ła
przerwa w dopływie prądu
sprawdzić bezpiecznik in­
sta­la­cji domowej, prze­pa­lo­
ny wymienić
5.wyświetlacz pro­gra­ma­to­ra
wskazuje godzinę „0.00”
urządzenie było odłą­czo­ne
od sieci lub wystąpił chwi­lo­
wy zanik napięcia
ustawić aktualny czas
(patrz Instrukcja obsługi pro­
gra­ma­to­ra)
6.nie dzia­ła oświe­tle­nie pie­
kar­ni­ka
obluzowana lub uszko­dzo­na
żarówka
dokręcić lub wymienić prze­
pa­lo­ną żarówkę (patrz roz­
dział Czysz­cze­nie i kon­ser­
wa­cja)
44
DANE TECHNICZNE
Napięcie znamionowe
230V~50 Hz
Moc znamionowa
max. 3,1 kW
Kategoria urządzenia
PL II2ELwLs3B/P
Obciążenie cieplne
7,5 kW
Wymiary kuchni (wysokość/szerokość/głębokość) 85 / 50 / 60 cm
Informacje podstawowe:
Wyrób spełnia wymagania norm EN 60335-1, EN 60335-2-6, EN 30-1-1, obowiązujących w
Unii Europejskiej.
Dane na etykietach energetycznych piekarników elektrycznych podaje się zgodnie z normą
EN 60350-1 /IEC 60350-1. Wartości te określa się przy standardowym obciążeniu z czynnymi
funkcjami: grzejnika dolnego i górnego (tryb konwencjonalny) i wspomagania nagrzewania
wentylatorem (jeśli funkcje takie są dostępne).
Klasa efektywności energetycznej została wyznaczona w zależności od dostępnej funkcji w
wyrobie zgodnie z poniższym priorytetem:
Termoobieg eco
ECO
Termoobieg
Wentylator, grzejnik dolny i grzejnik górny
Grzejnik dolny i grzejnik górny (tryb konwencjonalny)
Podczas wyznaczania zużycia energii należy zdemontować prowadnice teleskopowe (jeśli
są na wyposażeniu wyrobu).
Oświadczenie producenta:
Producent deklaruje niniejszym, że wyrób ten spełnia zasadnicze wymagania wy­mie­nio­nych
poniżej dyrektyw i rozporządzeń europejskich:
l
Dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE
l
Dyrektywy kompatybilności elek­tro­ma­gne­tycz­nej 2014/30/UE
l
Dyrektywy urządzenia gazowe 2009/142/EC (do 20.04.2018)
l
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/426 (od 21.04.2018)
l
Dyrektywy ekoprojektowania 2009/125/EC
i dlatego wyrób został oznakowany
oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności
udostępniana organom nadzorującym rynek.
45
GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA
Gwarancja
Świadczenia gwarancyjne wg karty gwarancyjnej.
Producent nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym po­stę­po­
wa­niem z wyrobem.
Obsługa posprzedażna
W przypadku gdy zaistnieją jakiekolwiek problemy związane z użytkowaniem sprzętu Ami­ca
to nasze CENTRUM SERWISOWE zapewni Państwu szybką i w pełni profesjonalną pomoc.
Chcemy bowiem wszystkim, którzy zaufali marce Amica zagwarantować pełen komfort ko­
rzy­sta­nia z naszego wyrobu.
Prosimy z tabliczki znamionowej wpisać tutaj typ i nr fabryczny kuchni
Typ......................................
Nr fa­brycz­ny......................................
46
47
Amica S.A.
ul.Mickiewicza 52, 64-510 Wronki, Polska
tel. +48 67 25 46 100, fax +48 67 25 40 320
www.amica.pl
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement