Amica 58GGD4.23ZpPQ(W) Free-standing gas cooker Instrukcja obsługi

Amica 58GGD4.23ZpPQ(W) Free-standing gas cooker Instrukcja obsługi
508GG4.23ZpPQW
508GG5.33HZpMQW
508GG5.43HZpMsNQW
508GG4.23ZPFQXx
508GG5.43HZpMsNQXx
508GG4.23POFW
508GG1.23ZpPFW
508GG1.23POFXv
508GG5.33HZpMsQW
INSTRUKCJA OBSŁUGI
KUCHNI GAZOWEJ
Kuchnię uruchamiać dopiero po przeczytaniu tej instrukcji
IO-CFS-0168 / 8064416
(06.2018 / v5)
SZANOWNY KLIENCIE,
Kuchnia Amica to połączenie wyjątkowej łatwości obsługi i doskonałej efektywności. Po prze­
czy­ta­niu instrukcji, obsługa kuchni nie będzie problemem.
Kuchnia, która opuściła fabrykę była dokładnie sprawdzona przed zapakowaniem pod
wzglę­dem bezpieczeństwa i funkcjonalności na stanowiskach kontrolnych.
Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji obsługi przed uruchomieniem urządzenia.
Przestrzeganie zawartych w niej wskazówek uchroni Państwa przed niewłaściwym użyt­ko­
wa­niem.
Instrukcję należy zachować i przechowywać tak, aby mieć ją zawsze pod ręką.
Należy dokładnie przestrzegać instrukcji obsługi w celu uniknięcia nieszczęśliwych wypadków.
Uwaga!
Kuchnię obsługiwać tylko po zapoznaniu się z niniejszą instrukcją.
Kuchnia przeznaczona jest wyłącznie do użytku domowego.
Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian niewpływających na dzia­
ła­nie urządzenia.
Masz wątpliwości? Nie wszystko, co przeczytałeś w instrukcji jest zrozumiałe za­dzwoń do Centrum Serwisowego, gdzie uzyskasz wszechstronną pomoc.
tel. 801 801 800
2
SPIS TREŚCI
Podstawowe informacje.......................................................................................2
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania...............................................4
Jak oszczędzać energię..........................................................................................8
Wycofanie z eksploatacji.........................................................................................9
Opis wyrobu..........................................................................................................10
Charakterystyka wyrobu....................................................................................11
Instalacja (instrukcja dla instalatora)..........................................................................13
Obsługa................................................................................................................21
Czyszczenie i konserwacja kuchni....................................................................26
Postępowanie w sytuacjach awaryjnych..........................................................31
Pieczenie w piekarniku-porady praktyczne......................................................32
Dane techniczne..................................................................................................37
Gwarancja, obsługa posprzedażna...................................................................38
3
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
Uwaga.Urządzenie i jego dostępne części stają się gorące
podczas użycia. Możliwość dotknięcia elementów grzejnych
powinno być objęte szczególną troską. Dzieci poniżej 8 roku
życia powinny trzymać się z daleka, chyba że są pod stałą
opieką.
Niniejszy sprzęt może być używany przez dzieci w wieku od
8 lat i wyżej i osoby z ograniczeniami fizycznymi, czuciowymi
albo umysłowymi albo brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli
odbywa się pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za
ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby
nie bawiły się sprzętem. Sprzątanie i czynności obsługowe
nie powinny być robione przez dzieci bez nadzoru.
Uwaga. Gotowanie bez nadzoru tłuszczu lub oleju na płycie kuchennej może być niebezpieczne i doprowadzić do
pożaru.
NIGDY nie próbuj gasić ognia wodą, ale wyłącz urządzenie
i wtedy przykryj płomień np. pokrywką lub niepalnym kocem.
Uwaga. Niebezpieczeństwo pożaru: nie gromadź rzeczy na
powierzchni do gotowania.
Podczas użytkowania sprzęt staje się gorący. Zaleca się
zachowanie ostrożności, aby unikać dotykania gorących
elementów wewnątrz piekarnika.
Dostępne części mogą stać się gorące podczas użytkowania.
Zaleca się trzymanie małych dzieci z dala od urządzenia.
4
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
Uwaga. Nie używać szorstkich środków czysz­czą­cych lub
ostrych metalowych przed­mio­tów do czyszczenia szkła
drzwi, gdyż mogą porysować powierzchnię, co może doprowadzić do popękania szkła.
Uwaga. Aby uniknąć możliwości porażenia prą­dem elektrycznym, przed wymianą lamp­ki na­le­ży upewnić się, czy
sprzęt jest wy­łą­czo­ny.
Zaleca się przed otwarciem pokrywy oczyścić ją z wszelkich
zanieczyszczeń. Powierzchnię płyty kuchennej zaleca się
ostudzić przed jej zamknięciem pokrywą.
Do czyszczenia kuchni nie wolno używać sprzętu do czyszczenia parą.
Niebezpieczeństwo poparzenia! Podczas otwierania drzwi
piekarnika może wydostawać się gorąca para. W trakcie lub
po zakończeniu gotowania należy ostrożnie otwierać drzwi
piekarnika. Przy otwieraniu nie nachylać się nad drzwiami.
Należy pamiętać, że para w zależności od temperatury może
być niewidoczna.
Uwaga. Proces gotowania musi być nadzorowany. Krótkotrwałe gotowanie musi być nadzorowane w sposób ciągły.
Uwaga. Używać tylko osłon płyty zaprojektowanych przez
producenta urządzenia lub wskazanych przez producenta
w instrukcji obsługi jako odpowiednie. Stosowanie nieodpowiednich osłon może powodować wypadki.
5
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
l Urządzenie to należy zainstalować zgodnie z obowiązującymi przepisami i użytkować tylko w odpowiednio wentylowanym pomieszczeniu. Przed zainstalowaniem i
użytkowaniem zapoznać sie z instrukcja obsługi.
l Prosimy o zwracanie uwagi na dzieci w czasie użyt­ko­wa­nia kuch­ni, po­nie­waż
dzie­ci nie znają zasad obsługi kuchni. Szczególnie gorące pal­ni­ki nawierzchniowe,
komora pie­kar­ni­ka, ruszta, szyba drzwi, ustawione naczynia z go­rą­cy­mi pły­na­mi
mogą być przy­czy­ną poparzenia dziecka.
l Należy uważać, żeby elektryczny przewód przyłączeniowy zme­cha­ni­zo­wa­ne­go
sprzę­tu np. mixera nie dotykał gorących części kuchni.
l Do szuflady nie wkładać materiałów łatwopalnych, ponieważ w czasie użyt­ko­wa­nia
pie­kar­ni­ka mogą się zapalić.
l Nie należy pozostawiać kuchni bez nadzoru podczas smażenia. Oleje i tłusz­cze
mogą się zapalić z powodu przegrzania.
l Uważać na moment zagotowania, by nie zalać palnika.
l Jeżeli nastąpi uszko­dze­nie kuchni to można ją ponownie używać po usu­nię­ciu
wady przez fa­chow­ca.
l Nie otwierać kurka na przyłączu gazu lub zaworu na butli bez uprzedniego spraw­
dze­nia czy wszystkie kurki są zamknięte.
l Nie dopuszczać do zalewania palników oraz ich zanieczyszczenia. Za­bru­dzo­ne
oczy­ścić i wysuszyć natychmiast po wystudzeniu.
l Nie wolno stawiać naczyń bezpośrednio na palnikach,
l Nie ustawiać naczyń na ruszcie nad jednym palnikiem o masie większej niż 10 kg,
a naczyń o łącznej masie powyżej 40 kg na całym ruszcie.
l Nie uderzać w pokrętła i palniki.
l Nie stawiać przedmiotów o masie większej niż 15 kg na otwartych drzwiach pie­
kar­ni­ka.
lZabrania się wkładania go­rą­cych naczyń i wkładów (powyżej 75°C) oraz ma­te­ria­
łów ła­two­pal­nych do pojemnika szuflady.
l Zabrania się dokonywania przeróbek i napraw kuchni przez osoby nie prze­szko­
lo­ne za­wo­do­wo.
l Zabrania się otwierania kurków kuchni nie mając w ręce zapalonej zapałki lub
urzą­dze­nia do zapalania gazu.
l Zabrania się gasić płomień palnika przez dmuchanie.
l Pokrywa szklana może popękać, gdy zostanie nagrzana. Zgaś wszyst­kie pal­ni­ki
przed opuszczeniem pokrywy.
6
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
l Zabrania się samowolnego dokonywania przeróbek kuchni na inny rodzaj gazu,
prze­no­sze­nia kuchni w inne miejsce oraz dokonywania zmian w in­sta­la­cji za­si­la­
ją­cej. Czyn­no­ści te może wykonywać uprawniony instalator.
l Użytkowanie urządzenia do gotowania i pieczenia powoduje wydzielanie się ciepła
i wilgoci w pomieszczeniu, w którym jest zainstalowane. Należy upewnić się, czy
pomieszczenie kuchenne jest dobrze przewietrzane; należy utrzymywać otwarte
naturalne otwory wentylacyjne lub zainstalować środki wentylacji mechanicznej
(okap z mechanicznym wyciągiem).
l Długotrwałe intensywne używanie urządzenia może wymagać dodatkowego
przewietrzania, na przykład otwarcia okna lub bardziej skutecznej wentylacji,
np.zwiększenia wydajności wentylacji mechanicznej, jeśli jest stosowana.
l Urządzenie może być stosowane wyłącznie do celów, do jakich zostało zaprojektowane. Wszelkie inne zastosowania ( np. ogrzewanie pomieszczeń) należy uznać
za niewłaściwe i niebezpieczne.
l W RAZIE PODEJRZENIA ULATNIANIA SIĘ GAZU NIE WOLNO:
zapalać zapałek, palić papierosów, włą­czać i wyłączać odbiorników elek­trycz­nych
(dzwo­nek lub włącznik oświetlenia) oraz używać innych uurzą­dzeń elek­trycz­nych
i me­cha­nicz­nych powodujących powstawanie iskry elek­trycz­nej lub uda­ro­wej. W
takim przypadku należy na­tych­miast zamknąć za­wór na butli z gazem lub kurek
odcinający instalację gazową i przewietrzyć po­miesz­cze­nie, a na­stęp­nie wezwać
osobę upraw­nio­ną do usu­nię­cia przy­czy­ny.
l W każdej sytuacji spowodowanej uster­ka techniczną należy bezwzględnie odłą­
czyć za­si­la­nie elektryczne kuchni (sto­su­jąc powyższą zasadę) i zgłosić uster­kę do
naprawy.
l Nie wolno przyłączyć do instalacji ga­zo­wej żadnych przewodów antenowych np. ra­
dio­od­bior­ni­ków.
l W przypadku zapalenia się gazu ucho­dzą­ce­go z nieszczelnej instalacji na­le­ży na­
tych­miast zamknąć dopływ gazu przy pomocy zaworu odcinającego.
l W przypadku zapalenia się gazu ucho­dzą­ce­go z nieszczelnego zaworu butli gazowej należy: na butlę zarzucić mokry koc, w celu ostudzenia butli za­krę­cić za­wór
na butli. Po ostudzeniu należy butlę wynieść na otwartą prze­strzeń. Za­bra­nia się
powtórnej eks­plo­ata­cji uszkodzonej butli.
l W przypadku kilkudniowej przerwy w użyt­ko­wa­niu kuchni należy zamknąć za­wór
głów­ny na instalacji gazowej, na­to­miast przy korzystaniu z butli ga­zo­wej po każ­
do­ra­zo­wym użyt­ko­wa­niu.
7
JAK OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ
Kto korzysta z energii w
spo­s ób od­p o­w ie­d zial­n y,
chroni nie tylko do­m o­w y
budżet, lecz działa świa­
do­m ie na rzecz śro­d o­w i­
ska na­tu­ral­ne­go. Dla­te­go
po­m óż­m y, oszczę­d zaj­m y
ener­gię elek­trycz­ną! A czyni się to w następujący sposób:
l
Stosowanie prawidłowych naczyń do
gotowania.
Naczynie do gotowania nie po­win­no być
ni­gdy mniejsze od korony płomienia palnika.
Należy pamiętać o przykrywaniu naczyń
po­kryw­ką.
l
Dbanie o czystość palników, rusztu,
pły­ty podpalnikowej.
Zabrudzenia zakłócają prze­ka­zy­wa­nie
cie­pła – silnie przypalone za­bru­dze­nia da
się czę­sto usunąć już tylko środ­ka­mi sil­nie
ob­cią­ża­ją­cy­mi śro­do­wi­sko naturalne.
Szczególną czystość należy zachować
przy otworach płomieniowych pierścieni
pod­k oł­p a­k o­w ych oraz otworach dysz
palników.
l
Unikanie niepotrzebnego „za­glą­da­nia
do garnków”.
Nie otwierać też nie­po­trzeb­nie często
drzwi piekarnika.
l
Używanie piekarnika tylko w przy­pad­
ku większych ilości potraw.
Mięso o wadze do 1 kG daje się przy­
rzą­dzić oszczędniej w garnku na palniku
kuchenki.
l
Wykorzystanie ciepła resztkowego
pie­kar­ni­ka.
W przypadku czasów przyrządzania dłuż­
szych niż 40 minut zaleca się wy­łą­czać
pie­k ar­n ik na 10 minut przed koń­c em
przy­rzą­dza­nia.
l Staranne za­my­ka­nie drzwi pie­kar­ni­ka.
Ciepło ulatuje poprzez znaj­du­ją­ce się na
uszczel­kach drzwi­czek za­bru­dze­nia. Naj­
le­piej jest usu­wać je od razu.
l Niewbudowywanie kuchni w bez­po­śred­
niej bliskości chło­dzia­rek/za­mra­ża­rek.
Zużycie energii elektrycznej przez nie
nie­po­trzeb­nie wzrasta.
8
WYCOFANIE Z EKSPLOATACJI
ROZPAKOWANIE
Urządzenie na czas trans­
por­tu zostało za­bez­pie­czo­ne
przed uszko­d ze­n iem. Po
roz­p a­k o­w a­n iu urzą­d ze­n ia
pro­si­my Pań­stwa o usu­nię­
cie ele­men­tów opa­ko­wa­nia
w spo­s ób nieza­g ra­ż a­ją­c y
To urządzenie jest oznaczone
zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską
Ustawą o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym
symbolem przekreślonego
kontenera na odpady.
śro­do­wi­sku.
Wszystkie materiały za­sto­so­wa­ne do opa­
ko­wa­nia są nie­szko­dli­we dla środowiska
na­tu­ral­ne­go, w 100% nadają się do odzysku
i oznakowano je od­po­wied­nim symbolem.
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten,
po okresie jego użytkowania nie może być
umieszczany łącznie z innymi odpadami
pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
Użytkownik jest zobowiązany do oddania go
prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący
zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni
system umożliwiający oddanie tego sprzętu.
Uwaga!Materiały opa­ko­wa­nio­we(wo­recz­ki
po­li­ety­le­no­we, kawałki sty­ro­pia­nu itp.) na­le­
ży w trakcie rozpakowywania trzy­mać z dala
od dzieci.
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia
ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji,
wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i
przetwarzania takiego sprzętu.
9
OPIS WYROBU
Palnik średni
Palnik pomocniczy
Palnik średni
Palnik duży
Nakrywa
Lampka kontrolna
opiekacza
Oświetlenie
piekarnika
Minutnik
Pokrętła sterowania
palnikami ga­zo­wy­mi
Pokrętła sterowania
palnikami ga­zo­wy­mi
Pokrętło
regulatora
temperatury
Uchwyt drzwi
piekarnika
Szuflada
Oświetlenie
piekarnika
Zbez­pie­cze­nie
prze­ciw­wy­pły­
wo­we gazu
10
Zapalacz
iskrowy
CHARAKTERYSTYKA WYROBU
Elementy grzejne i funkcjonalne piekarnika
palnik piekarnika
palnik piekarnika z termoregulatorem
opiekacz
rożen obrotowy
oświetlenie
508GG4.23ZPFQXx
508GG5.43HZpMsNQXx
508GG4.23POFW
508GG1.23ZpPFW
508GG1.23POFXv
508GG5.33HZpMsQW
Elementy funkcjonalne palników
zapalacz gazu w pokrętle
zapalacz gazu w przycisku
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
508GG5.43HZpMsNQW
Palniki gazowe nawierzchniowe
palnik duży 9,0 cm
palnik średni 6,5 cm
palnik pomocniczy 4,5 cm
508GG5.33HZpMQW
Typ kuchni
508GG4.23ZpPQW
Tabela dostępnego wyposażenia w zależnosci od modelu
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
Minutnik
M minutnik
Ms minutnik z funkcją stop
Pokrętła
standard
schowane w panelu
schowane w panelu podświetlane
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
Elementy w komorze piekarnika
prowadnice druciane
prowadnice teleskopowe
wkłady katalityczne
Akcesoria
ruszt, drabinka suszarnicza
blacha do pieczywa płytka
blacha do pieczeni głęboka
blacha do ciastek
widelec i ramka rożna
Inne
Nakrywa
Szuflada
Schowek zamiast szuflady
Blokada przed przewróceniem kuchni
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
Opis modeli w niniejszej instrukcji obsługi został opracowany na podstawie danych znanych w okresie
redagowania tekstu. Przedstawiono w niej wszystkie elementy wyposażenia. Ich obecność w danym
modelu zależy od wersji i wyposażenia. Powyższa tabela pozwoli Państwu na dokładne zapoznanie się
z wyposażeniem danego modelu.
11
CHARAKTERYSTYKA WYROBU
Dodatkowe oznaczenia i symbole oznaczają szczegóły wystroju kuchni:
l
l
l
l
l
l
l
l
wykonanie kolorystyczne białe - W
kuchnia w wykonaniu nierdzewnym z bokami w kolorze inox - Xx
kuchnia z elementami frontu ze szkła lustrzanego - L
panel z szybką - H
kuchnia z piekarnikiem w kolorze szarym - Q
kuchnia z piekarnikiem z emalią Aqualytic - Qa
kuchnia z nakrywą szklaną - N
kuchnia z rusztem żeliwnym - A
Akcesoria
Blacha do pieczywa
Ruszt do grilla
(drabinka suszarnicza)
Blacha do pieczeni
Widelec i ramka rożna
Blacha do ciastek
12
INSTALACJA
Poniższe instrukcje przeznaczone są dla
wykwalifikowanego specjalisty in­sta­lu­ją­ce­go
urządzenie. Instrukcje te mają na celu zapewnienie możliwie najbardziej pro­fe­sjo­nal­ne­go
wykonania czyn­no­ści zwią­za­nych z instalacją
i kon­ser­wa­cją urzą­dze­nia.
ka­mi podanymi w dołączonych do nich
in­struk­cjach obsługi. Ustawienie kuch­ni
po­win­no gwa­ran­to­wać swo­bod­ny do­stęp
do wszyst­kich ele­men­tów ste­ro­wa­nia.
l Pomieszczenie powinno również umoż­li­
wiać dopływ powietrza, które jest nie­zbęd­
ne do właściwego spalania gazu. Dopływ
powietrza powinien być nie mniej­szy niż
2m3/h na 1 kW mocy palników. Powietrze
może być dostarczane w wy­ni­ku bezpośredniego przepływu z ze­wnątrz przez
kanał o przekroju min.100cm2 , bądź pośrednio z są­sied­nich pomieszczeń, które
wyposażone są w kanały wentylacyjne
wychodzące na zewnątrz.
l Przed zainstalowaniem upewnić
się, czy miejscowe warunki dystrybucji (rodzaj gazu i jego ciśnienie)
oraz nastawienie urządzenia jest
odpowiednie.
l Warunki nastawiania tego urządzenia podane są na tabliczce
znamionowej.
l Urządzenie to nie jest podłączane
do przewodów odprowadzających
spaliny. Powinno być zainstalowane i przyłączone zgodnie z aktualnymi przepisami instalacyjnymi. W
szczególności należy uwzględnić
odpowiednie wymagania dotyczące wentylacji.
l Gaz płynny jest cięższy od powietrza i
dlatego ma tendencje do gromadzenia
się na dolnych poziomach. Po­miesz­cze­
nia, w których zainstalowano butle z ga­
zem płynnym powinny być wyposażone
w kanały wentylacyjne wyprowadzone z
pomieszczenia na zewnątrz, umoż­li­wia­
ją­ce wydostanie się gazu w przypadku
nieszczelności. Z tego samego powodu
butle z gazem, zarówno puste jak i czę­
ścio­w o napełnione, nie powinny być
ani instalowane ani przechowywane w
po­m iesz­c ze­n iach usytuowanych pod
po­wierzch­nią ziemi (np. piwnicach).Butle
nie mogą się znajdować zbyt blisko źródeł
ciepła (piecyki, kominki, piekarniki itp.),
które mogłyby zwiększyć temperaturę we
wnętrzu butli powyżej 500C.
Ustawienie kuchni
l Pomieszczenie kuchenne po­w in­n o
być suche i prze­wiew­ne oraz po­sia­dać
spraw­n ą wentylację zgodnie z obo­
wią­zu­ją­cy­mi przepisami tech­nicz­ny­mi.
Pod­sta­wą praw­ną, w opar­ciu o któ­rą
oce­nia­my przy­dat­ność po­miesz­cze­nia
do za­in­sta­lo­wa­nia w nim kuchni ga­zo­
wej, jest Roz­po­rzą­dze­nie Ministra In­
fra­struk­tu­ry z dnia 12 kwiet­nia 2002
r. w sprawie wa­run­ków tech­nicz­nych,
ja­kim po­win­ny od­po­wia­dać bu­dyn­ki i
ich usy­tu­owa­nie.
l Pomieszczenie powinno być wy­po­sa­żo­ne
w system wentylacji odprowadzający na
zewnątrz spaliny powstałe podczas spalania. Instalacja ta powinna się skła­dać
z kratki wentylacyjnej lub okapu. Okapy
należy montować zgodnie z wska­zów­
13
INSTALACJA
l Klasa urządzenia wg EN 30-1-1: klasa
2 - podklasa 1.
NIEPRAWIDŁOWO
min.
110mm
min.
20mm
Rys. B
PRAWIDŁOWO
l Meble do za­bu­do­wy mu­szą mieć okła­dzi­
nę oraz klej do jej przy­kle­ja­nia od­por­ny na
tem­pe­ra­tu­rę100°C. Niespełnienie tego wa­
run­ku może spo­wo­do­wać zde­for­mo­wa­nie
po­wierzch­ni lub od­kle­je­nia okładziny. Je­że­li
nie mamy pewności co do od­por­no­ści ter­
micz­nej mebli, kuch­nię należy za­bu­do­wać
meblami za­cho­wu­jąc od­stęp ok. 20 mm
(rys. B).
min.
420mm
min.
650mm
l Kuchnia gazowa w standardowym wykonaniu może być zabudowana do wysokości 85 cm. Powyżej tej wysokości kuchnię
należy wyposażyć w cokół podwyższający. Wysokość kuchni z zamontowanym
cokołem wynosi 90 cm +/- 5 mm. Zakupu
cokołu wraz z usługą montażu dokonać
można u naszych dystrybutorów części
zamiennych. Montaż może wykonać
tylko uprawniony monter (autoryzowany
serwis), który potwierdza zamontowanie
cokołu wpisem do karty gwarancyjnej.
Szczegółowe informacje pod nr infolinii
oraz na stronach www.amica.pl.
l Ściana lub meble znajdujące się obok
kuchni, które wystają ponad płytę podpalnikową, powinny znajdować się w odległości co najmniej 110 mm od krawędzi
płyty z palnikami.
Rys. A
l Płyta podpalnikowa wystaje ponad zabudowę (rys. A i B).
14
INSTALACJA
Montowanie blokady zabezpieczającej
przez przewróceniem kuchni.
l Ściana znajdująca się za kuchnią po­win­na
być uodporniona na wysokie tem­pe­ra­tu­ry.
Podczas korzystania z kuchni, jej tylna
ściana może rozgrzać się do tem­pe­ra­tu­ry
około 500C ponad temperatury otoczenia.
Blokada montowana jest, aby zapobiec przewróceniu się kuchni. Dzięki blokadzie chroniącej przed przewróceniem kuchni, dziecko
nie powinno być w stanie np. wspiąć się na
drzwi piekarnika i tym samym doprowadzić
do przewrócenia się kuchni.
l Kuchnię na­le­ży ustawiać na twar­dej, rów­
nej pod­ło­dze (nie usta­wiać na pod­sta­wie).
l Przed rozpoczęciem użyt­ko­wa­nia, na­le­ży
kuchnię wypoziomować, co ma szcze­gól­
ne zna­cze­nie dla rów­no­mier­ne­go roz­pły­
wa­nia się tłusz­czu na patelni. Do tego
celu słu­żą nóż­ki re­gu­la­cyj­ne, do­stęp­ne
po wy­ję­ciu szuflady.Zakres regulacji +/5mm.
A
UWAGA. Aby zapobiec
przewróceniu się urządzenia, należy zainstalować
blokadę stabilizującą.
Kuchnia wys. 850 mm
A=60 mm
B=103 mm
Kuchnia wys. 900 mm
A=104 mm
B=147 mm
15
B
INSTALACJA
Przyłączenie kuchni do instalacji
gazowej
-w przypadku nieprawidłowego dzia­ła­nia
zdjąć po­krę­tło, wy­ko­nać re­gu­la­cję przez
wło­że­nie pod­kład­ki (pod­kła­dek) na trzpień
za­wo­ru,
-po wykonanej regulacji układ za­bez­
pie­czyć pod­kład­ką za­ci­sko­wą i założyć
po­krę­tło.
l wydać użytkownikowi świa­dec­two pod­
łą­cze­nia kuch­ni ga­zo­wej i za­po­znać go z
ob­słu­gą.
Uwaga!
Kuchnia po­win­na być pod­łą­czo­na do
in­sta­la­cji ga­zo­wej do ta­kie­go ro­dza­ju
gazu do ja­kie­go zo­sta­ła fa­brycz­nie
przy­sto­so­wa­na. In­for­ma­cja o ro­dza­ju
gazu do ja­kie­go przy­sto­so­wa­na jest
kuch­nia przez fa­bry­kę znaj­du­je się
na ta­blicz­ce zna­mio­no­wej. Kuch­nia
po­win­na być pod­łą­czo­na wy­łącz­nie
przez in­sta­la­to­ra po­sia­da­ją­ce­go sto­
sow­ne upraw­nie­nia i tyl­ko on po­sia­da
wy­łącz­ne prawo do­sto­so­wa­nia kuch­ni
do in­ne­go rodzaju gazu.
Złącze doprowadzające gaz do kuchni to
złącze z gwintem G1/2”.
A. Podłączenie za pomocą złączki WZ.
Wskazówki dla instalatora
Instalator powinien:
l posiadać uprawnienia gazowe,
l zapoznać się z informacjami znaj­du­ją­cy­
mi się na ta­blicz­ce zna­mio­no­wej kuch­ni
o ro­dza­ju gazu do ja­kie­go kuch­nia jest
przystosowana, informacje porównać z
warunkami do­sta­wy gazu w miejscu in­
sta­lo­wa­nia,
l sprawdzić:
- skuteczność wietrzenia, tj. wy­mia­ny po­
wie­trza w pomieszczeniach,
- szczelność połączeń armatury ga­zo­wej,
- skuteczność działania wszyst­kich ele­
men­tów funkcjonalych kuchni,
- czy instalacja elektryczna jest przy­sto­
so­wa­na do współpracy z prze­wo­dem
ochron­nym (zerowym).
l dla prawidłowego działania zapalaczy i
zabezpieczenia przeciwwypływowego,
wyregulować ustawienie po­krę­teł ga­zo­
wych przy po­mo­cy za­łą­czo­nych pod­kła­
dek,
-sprawdzić działanie zapalaczy i za­bez­
pie­cze­nia przeciwwypływowego,
B. Podłączenie za pomocą dwuzłączki.
16
INSTALACJA
Podłączenie do elastycznego przewodu
stalowego.
W przypadku instalowania kuchni zgodnie z
założeniami dla klasy 2, podklasa l, do podłączenia kuchni do instalacji gazowej zaleca
się użyć wyłącznie metalowego przewodu
elastycznego, odpowiadającego obowiązującym przepisom krajowym. Złącze doprowadzające gaz do kuchenki to złącze z
gwintem rurowym 1/2”. Zaleca się uszczelnienie połączenia uszczelniającą taśmą teflonową.
Do podłączenia należy stosować wyłącznie rury i uszczelki odpowiadające aktualnie obowiązującym normom. Maksymalna
długość przewodu elastycznego nie może
przekraczać 2000 mm.
Upewnić się, czy przyłącze nie będzie się
stykać z żadnymi częściami ruchomymi,
które mogłyby je uszkodzić.
Uwaga!
Jeśli w trakcie eksploatacji zajdzie
konieczność wymiany reduktora,
kuchnia musi mieć wykonany przegląd techniczny obejmujący zawory
gazowe i działanie zabezpieczenia
przeciwwypływowego.
Główne postanowienia obowiązujących
norm technicznych przewidują, że:
l wewnętrzna średnica węża powinna wynosić: 8 mm,
l do zamocowania węża użyć standardowych zacisków,
l sprawdzić czy wąż jest ściśle dopasowany na obu końcach,
l wąż nie powinien w żadnym punkcie
stykać się z „gorącymi” elementami kuchenki,
l wąż nie powinien być dłuższy niż 1,5
metra,
l wąż nie powinien być w żadnym miejscu
zgięty ani naciągnięty, na całej swojej
długości nie powinien również posiadać
załamań ani zwężeń,
l na całej swojej długości wąż powinien
być dostępny, tak, aby możliwa była kontrola jego zużycia,
l w przypadku wykrycia nieszczelności
wąż powinien być całkowicie wymieniony; naprawianie nieszczelnego węża
jest zabronione.
Podłączenie do sztywnej instalacji rurowej.
Kuchnia posiada rurowy króciec z gwintem
1/2”. Zaleca się uszczelnienie połączenia
uszczelniającą taśmą teflonową.
Podłączenie do instalacji gazowej powinno
być wykonane w taki sposób, który nie wywołuje naprężeń w żadnym punkcie instalacji, ani na żadnej części urządzenia.
Użycie nadmiernego momentu przy dokręcaniu (większego niż 20 Nm) lub pakuł do
uszczelniania może spowodować uszkodzenie połączenia lub jego nieszczelność.
Podłączenie wężem elastycznym.
Kuchnię gazową podłączamy wężem elastycznym tylko przypadku instalacji z gazem
płynnym z butli.
Do podłączenia należy zastosować wąż gazowy odpowiadający wymaganiom określonym przez krajowe przepisy. Jeśli kuchenka
zasilana jest gazem płynnym należy zastosować regulator ciśnienia, który spełnia krajowe przepisy techniczne.
Uwaga!
Po zakończeniu instalacji kuchni na­
le­ży sprawdzić szczelność wszyst­kich
połączeń stosując do tego np. wodę
z mydłem.
Do sprawdzenia szczelności nie wol­
no stosować ognia.
17
INSTALACJA
Przyłączenie kuchni do instalacji
elektrycznej
Przystosowanie kuchni do
innego rodzaju gazu.
l Kuchnia przy­sto­so­wa­na jest fa­brycz­nie do
za­si­la­nia prą­dem prze­mien­nym, jed­no­fa­
zo­wym (230V 1N -50 Hz) i wy­po­sa­żo­na
w prze­wód przy­łą­cze­nio­wy 3 x 1,5 mm2 o
długości około 1,5 m z wtycz­ką ze sty­kiem
ochronnym.
l Gniazdo przyłączeniowe instalacji elek­
trycz­nej musi być wyposażone w bo­lec
ochron­ny i nie może znaj­do­wać się nad
kuchnią. Po usta­wie­niu kuchni wy­ma­ga
się, aby gniazdo przy­łą­cze­nio­we in­sta­la­cji
elek­trycz­nej było do­stęp­ne dla użytkownika.
Czynność ta może być wykonana tylko przez
instalatora z odpowiednimi uprawnieniami.
Jeśli gaz, którym ma być zasilana kuchnia
różni się od gazu przewidzianego dla kuch­ni
w wersji fabrycznej tj.G20 2E 20 mbar, na­le­
ży wymienić dysze palnika i prze­pro­wa­dzić
regulację płomienia.
W celu przystosowania kuchni do spalania
innego rodzaju gazu, należy dokonać:
lwymiany dysz (patrz tabele poniżej),
lregulacji płomienia „oszczędnego”,
lregulacji powietrza palnika piekarnika
l Przed podłączeniem kuchni do gniazda
należy sprawdzić, czy:
-bezpiecznik oraz instalacja elektryczna
wytrzymają obciążenie kuchni,
-instalacja elektryczna wyposażona jest w
skuteczny system uziemiający spełniający
wymagania aktualnych norm i przepisów,
Uwaga!
Kuchnie dostarczone przez wy­twór­cę posiadają palniki przy­sto­so­wa­ne fabrycznie do
spalania gazu po­da­ne­go na tabliczce zna­mio­
no­wej oraz w karcie gwa­ran­cyj­nej.
-wtyczka jest łatwo dostępna.
Uwaga! Jeżeli przewód zasilający
nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu,
to powinien on być wymieniony u
wytwórcy lub w specjalistycznym
zakładzie naprawczym albo przez
wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
18
INSTALACJA
Palnik typu Somipress (wg oznaczenia „SOMIpress” na korpusie palnika)
Palnik
Pomocniczy
Rodzaj gazu
Średni
Duży
Piekarnik
Średnica dyszy
[mm]
Średnica dyszy
[mm]
Średnica dyszy
[mm]
Średnica dyszy
[mm]
Obciążenie
cieplne
1,00 kW
Obciążenie
cieplne
1,80 kW
Obciążenie
cieplne
2,80 kW
Obciążenie
cieplne
2,80 kW
G20 2E 20 mbar
0,72
0,98
1,17
1,30
G30 3B/P 37mbar
0,52
0,67
0,83
0,80
G2.350 2Ls 13 mbar
1,05
1,31
1,65
1,75
G27 2Lw 20 mbar
0,85
1,09
1,20
1,40
W celu wykonania czynności re­gu­la­cyj­nych
należy zdjąć pokrętła zaworów. Ele­men­ty re­
gu­la­cyj­ne palnika piekarnika są dostępne po
wysunięciu podłogi w ko­mo­rze pie­kar­ni­ka.
Wymiana dyszy palnika nawierzchiowego- dy­szę wy­krę­
cić za pomocą spe­cjal­ne­go
klu­cza na­sa­do­we­go 7 i wymienić na nową od­po­wied­nio
do ro­dza­ju gazu (patrz tabela
po­wy­żej).
Sposób postępowania przy zmianie rodzaju gazu
Palnik
na­wierzch­
nio­wy
Płomień
Przezbrojenie z gazu
ziemnego
na gaz płynny
pełny
1.Dyszę palnika wy­mie­nić 1.Dyszę palnika wymienić
na od­po­wied­nią wg tabeli na odpowiednią wg tabeli
dysz.
dysz.
oszczędny
2.Wkręt regulacyjny lek­ko 2.Wkręt regulacyjny lek­ko
wy­k rę­c ić i wy­r e­g u­lo­w ać wkręcić i spraw­dzić wiel­
wiel­kość pło­mie­nia.
kość płomienia.
pełny
piekarnika
Przezbrojenie z gazu
płynnego
na gaz ziemny
oszczędny
1.Dyszę palnika wy­mie­nić na 1.Dyszę palnika wymienić
od­po­wied­nią wg tabeli dysz. na odpowiednią wg tabeli
dysz.
2.Wkręt regulacyjny lek­ko
wy­k rę­c ić i wy­r e­g u­lo­w ać
wiel­kość pło­mie­nia. Temperatura w piekarniku powinna wynosić 150 OC.
19
2.Wkręt regulacyjny lek­
ko wkręcić i wy­r e­g u­lo­
wać wiel­kość pło­mie­nia.
Temperatura w piekarniku
powinna wynosić 150 OC.
INSTALACJA
Regulacja płomienia palnika piekarnika
dotyczy tylko gazu G2.350 2Ls, polega na
odpowiednim ustaleniu szczeliny powietrznej
w iniektorze palnika przez odpowiednie
ustalenie położenia zasłony regulacyjnej.
Zwiększenie szczeliny powoduje zwiększony
dopływ powietrza, zmniejszenie szczeliny
poprzez ustawienie zasłony w kierunku
dyszy, powoduje zmniejszenie dopływu
powietrza. Palnik prawidłowo wyregulowany
powinien palić się mniej ostrym płomieniem
od palników nawierzchniowych. Po dokonaniu
regulacji, zasłonę zabezpieczyć wkrętami.
Regulacja dopływu powietrza oraz płomienia
oszczędnego należy do instalatora i musi
być wykonana na miejscu u użytkownika.
Zależy od rodzaju użytkowanego gazu i jego
ciśnienia.
Zastosowane palniki nawierzchniowe nie
wymagają regulacji powietrza pierwotnego.
Prawidłowy płomień posiada wyraźne
stożki wewnątrz koloru niebiesko-zielonego.
Krótki szumiący płomień lub długi, żółty
i kopcący, bez wyraźnie zarysowanych
stożków świadczy o niewłaściwej jakości
gazu w instalacji domowej lub uszkodzeniu
czy zabrudzeniu palnika. W celu sprawdzenia
płomienia należy wygrzać palnik przez ok.
10 minut na pełnym płomieniu, a następnie
przekręcić pokrętło zaworu na płomień
oszczędny. Płomień nie powinien zgasnąć
ani przeskoczyć na dysze.
Dopływ gazu do palników nawierzchniowych
jest otwierany i ustawiany zaworami z
zabezpieczeniem przeciwwypływowym.
Regulacji zaworów należy dokonywać
przy zapalonym palniku w położeniupłomień oszczędny przy użyciu wkrętaka
regulacyjnego o wielkości 2,5 mm.
Montaż zasłonki palnika, szczelina 7,5 mm
Uwaga!
Po zakończonej regulacji, należy
umieścić nalepkę z opisem rodzaju
gazu, do jakiego kuchnia jest
przystosowana.
Regulacja zaworu
20
OBSŁUGA
Przed pierwszym włączeniem
kuchni
Minutnik mechaniczny Ms
Minutnik służy do sterowania pracą piekarnika (opiekacza elektrycznego i rożna). Można
go nastawiać w zakresie od 0 do 120 minut.
Po upływie nastawionego czasu włączy się
sy­gna­ł dźwiękowy i automatycznie wyłączy
się piekarnik.
l
usunąć elementy opakowania, opróż­nić
szu­fla­dę, oczyścić ko­mo­rę piekarnika ze
środ­ków kon­ser­wa­cji fabrycznej,
l
wyjąć wyposażenie piekarnika i umyć
w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do
mycia naczyń,
Uwaga. Palnik nie zostanie wyłączony automatycznie. Palnik należy wyłączyć ręcznie
przekręcając pokrętło na pozycję „palnik
wyłączony”.
l włączyć wentylację w po­miesz­cze­niu lub
otworzyć okno,
l
wygrzać piekarnik (w temp. 250°C, ok.
30 min.), usunąć za­bru­dze­nia i dokładnie
umyć,
Programowanie - pokrętło obrócić w kierunku
wskazówek zegara i ustawić żądany czas.
20
Komorę piekarnika należy myć tyl­ko przy
uży­ciu cie­płej wody z do­dat­kiem nie­wiel­
kiej ilości płynów do my­cia na­czyń.
0
100
40
Kuchnia z płytą nierdzewną wymaga
wstęp­ne­go, dokładnego umycia płyty
ro­bo­czej przed rozpoczęciem eks­
plo­ata­cji. Należy szczególną uwage
zwró­cić na usu­nię­cie resztek kleju z
folii zdej­mo­wa­nej z blach przy mon­
ta­żu względnie ta­śmy klejącej za­kła­
da­nej przy pakowaniu kuchni.
10
60
80
Gdy pokrętło jest ustawione w pozycji „0”
piekarnik nie rozpocznie pracy.
Jeżeli nie zamierzacie Państwo korzystać z
funkcji minutnika, pokrętło należy ustawić w
pozycji
.
0
80
40
100
20 1
0
Minutnik mechaniczny M
60
Uwaga. W zakresie odmierzanego czasu od
0 do 10 minut pokrętło minutnika należy najpierw obrócić o ok. 90° a następnie ustawić
na żądany czas pracy.
Minutnik nie steruje pracą kuchni. Jest to
sy­g na­li­z a­t or dźwiękowy przy­p o­m i­n a­ją­c y
o ko­niecz­no­ści wykonania krót­ko­trwa­łych
czyn­no­ści kulinarnych. Za­kres od­mie­rza­ne­go
cza­su wy­no­si od 0 do 60 minut.
Uwaga.
W zakresie odmierzanego czasu od 0 do
10 minut pokrętło minutnika należy najpierw
obrócić o ok. 90° a następnie ustawić na
żądany czas pracy.
21
OBSŁUGA
Obsługa palników nawierzchniowych
Informacje dotyczące rozmieszczenia palników oraz pokręteł sterujących ich pracą znajdują
się w roz­dzia­le Cha­rak­te­ry­sty­ka wyrobu.
Dobór naczynia
Zapalanie palników bez zapalacza
Należy zwrócić uwagę, żeby średnica dna
naczynia była za­wsze większa od korony
pło­mie­nia palnika, a samo na­czy­nie było
przykryte pokrywką. Zaleca się, aby śred­ni­
ca garnka była około 2,5 - 3 razy więk­sza od
średnicy palnika, tzn. dla pal­ni­ka:
l pomocniczego - naczynie o średnicy od
90 do 150 mm,
l średniego - naczynie o średnicy od 160
do 220 mm,
l dużego - naczynie o średnicy od 200 do
240 mm, a wy­so­kość garnka nie po­win­na
być większa od jego śred­ni­cy.
l zapalić zapałkę,
l wcisnąć pokrętło do wyczuwalnego oporu
i przekręcić w lewo do pozycji „duży pło­
mień” ,
l zapalić gaz zapałką,
l ustawić żądany płomień (np. „oszczęd­ny”)
,
l wyłączyć palnik po zakończeniu go­to­wa­
nia prze­krę­ca­jąc pokrętło w prawo (poz.
wyłączony l).
Zapalanie palników zapalaczem sprzę­gnię­
tym z pokrętłem
l wcisnąć pokrętło zaworu wybranego pal­ni­
ka do wy­czu­wal­ne­go oporu i prze­krę­cić w
lewo do pozycji „duży płomień”
,
l przytrzymać do czasu zapalenia gazu,
l po zapaleniu płomienia palnika zwol­nić
na­cisk na po­krę­tło i ustawić wy­ma­ga­ną
wiel­kość płomienia.
Uwaga!
Na płycie grzejnej nie należy używać
naczyń kuchennych, które wystają
poza jej brzegi.
Należy używać naczyń z płaskim
dnem. Nie należy używać naczyń o
dnie wypukłym lub wklęsłym.
Uwaga!
W modelach kuchni wy­po­sa­żo­nych w
za­bez­pie­cze­nie prze­ciw­wy­pły­wo­we
palników na­wierzch­nio­wych na­le­ży
podczas czyn­no­ści zapalania przy­
trzy­mać przez ok. 10 sek. wci­śnię­te
do opo­ru pokrętło w po­zy­cji „duży
pło­mień” celem zadziałania za­bez­
pie­cze­nia.
Pokrętło sterowania pracą palników
Pozycja
palnik wy­łą­czo­ny
W przypadku trudności z zapalaniem
wynikającym ze zmiany i składu gazu,
należy wyśrodkować kołpak względem iskrownika.
Pozycja
Pozycja duży płomień
płomień oszczęd­ny
22
OBSŁUGA
Dobór płomienia palnika
Funkcje piekarnika i jego ob­słu­ga.
Prawidłowo wyregulowane palniki posiadają
płomień koloru jasno-niebieskiego o wy­raź­nie
zarysowanym stożku wewnętrznym. Dobór
wiel­ko­ści pło­mie­nia za­le­ży od usta­wie­nia
po­zy­cji po­krę­tła palnika:
duży płomień
mały płomień (zwany „oszczędny”)
l palnik zgaszony (przepływ gazu za­mknię­ty)
Informacje dotyczące wy­po­sa­że­nia pie­kar­
ni­ka w elementy grzejne w zależności od
mo­de­lu kuchni znaj­dą Państwo w tabeli w
roz­dzia­le Cha­rak­te­ry­sty­ka wy­ro­bu.
Piekarnik może być na­grze­wa­ny przy po­mo­cy
palnika gazowego piekarnika lub opie­ka­cza
elektrycznego. Sterowanie pra­cą tego pie­
kar­ni­ka odbywa się przy po­mo­cy jed­ne­go
pokrętła, które zawiera po­dział­kę cy­fro­wą*,
od­po­wia­da­ją­cą na­sta­wom ter­mo­re­gu­la­to­ra.
W zależności od potrzeb można płynnie
ustawić wielkość pło­mie­nia.
0
150 -160
ŹLE
0
0
0
2550 240 2250 2100 1950 180 1650
DOBRZE
* Zawór z termoregulatorem
Uwaga!
Zabrania się regulacji pło­mie­nia w zakresie mię­dzy pozycją palnik zga­szo­ny
li pozycją duży płomień .
Działanie zabezpieczenia
przeciwwypływowego gazu
Zawór prosty
Kuchnie wy­po­sa­żo­ne są w automatyczny
system od­ci­na­ją­cy dopływ gazu do palnika
w przy­pad­ku zaniku płomienia.
Uwaga!
Wszystkie piekarniki są wy­po­sa­żo­ne w zawory ga­zo­we za­bez­pie­cze­niem prze­ciw­wy­pły­
wo­wym. W cza­sie za­pa­la­nia pie­kar­ni­ka, jak w
opi­sie poniżej, na­le­ży przy­trzy­mać wci­śnię­te
po­krę­tło oko­ło 3 s. Jest to czas niezbędny do
na­grza­nia czuj­ni­ka i za­dzia­ła­nia za­bez­pie­cze­
nia. Jeżeli pło­mień zga­śnie czyn­no­ści na­le­ży
po­wtó­rzyć po upły­wie 3 sek. Je­że­li pło­mień
nie ule­gnie za­pa­le­niu w cią­gu 10 sek. czyn­
ność za­pa­la­nia po­wtó­rzyć po ok. 1 min., tj.
po prze­wie­trze­niu pie­kar­ni­ka.
System ten zabezpiecza przed ulatnianiem
się gazu gdy płomień na palniku zgaśnie np.
w wyniku jego zalania.
Ponowne zapalenie palnika wymaga in­ter­
wen­cji użytkownika.
23
OBSŁUGA
Uwaga!
Regulacja temperatury jest moż­li­wa
tylko przy za­mknię­tych drzwiach pie­
kar­ni­ka.
Uwaga!
W modelach kuchni, które nie po­sia­
da­ją opiekacza pozycja
na po­krę­
tle ste­ru­ją­cym nie ist­nie­je.
l Wyłączenie - przez obrót po­krę­tła w pra­
wo do oporu.
W celu włączenia piekarnika należy:
l zapalić zapałkę,
l wcisnąć pokrętło do oporu i prze­krę­cić
w lewo do po­zy­cji od­po­wied­nio wy­bra­nej
temperatury,
l przyłożyć zapałkę do otworu za­pło­no­we­
go (rys. poniżej) i przytrzymać wci­śnię­te
po­krę­tło ok. 3 sek. od mo­men­tu za­pa­le­nia
gazu. Jeżeli pło­mień zga­śnie czyn­ność
po­wtó­rzyć po 3 sek. ,
Użytkownik powinien wiedzieć, że:
l zabezpieczenie przeciwwypływowe po­
wo­du­je odcięcie dopływu gazu przy zaniku pło­mie­nia w czasie do ok. 60 sek.,
l temperatura w piekarniku jest re­gu­lo­wa­na
i utrzy­my­wa­na sa­mo­czyn­nie,
l po zapaleniu - palnik pracuje na pełną
moc, aż do osiągnięcia nastawionej
tem­pe­ra­tu­ry - po jej osiągnięciu termostat
zmniejsza płomień - utrzymując na­sta­wio­
ną temperaturę.
Oświetlenie piekarnika
W modelach - patrz tabela w rozdziale Cha­
rak­te­ry­sty­ka wyrobu.
l włączenie następuje po naciśnięciu na
panelu sterowania przycisku „oświe­tle­
nie”.
l obserwować płomień (wyraźne zmniej­
sze­nie płomienia oznacza osią­gnię­cie
żądanej temperatury pie­kar­ni­ka).
Zapalanie palników zapalaczem sprzę­gnię­
tym z pokrętłem
l wcisnąć pokrętło kurka pal­ni­ka piekarnika
do wy­czu­wal­ne­go oporu i prze­krę­cić w lewo
do pozycji 8,
l przytrzymać do czasu zapalenia gazu,
l po zapaleniu płomienia palnika zwol­nić
na­cisk na po­krę­tło i ustawić wy­ma­ga­ną
wiel­kość płomienia.
24
OBSŁUGA
Użytkowanie rożna
Użytkowanie opiekacza
Proces opiekania następuje w wy­ni­ku dzia­
ła­nia na po­tra­wę promieni pod­czer­wo­nych,
emi­t o­w a­n ych przez roz­ż a­r zo­n y grzejnik
opie­ka­cza.
W celu włączenia opiekacza na­le­ży:
Rożen pozwala na obrotowe opie­ka­nie po­
traw w pie­kar­ni­ku. Służy głów­nie do opie­ka­nia
drobiu, sza­szły­ków, kieł­ba­sek itp. po­traw.
Włączenie i wy­łą­cze­nie na­pę­du rożna na­stę­
pu­je jed­no­cze­śnie z włą­cze­niem i wy­łą­cze­
niem funk­cji opie­ka­nia.
Przy korzystaniu z tej funkcji w trakcie
opie­ka­nia mogą występować chwilowe za­
trzy­ma­nia silnika roż­na lub zmiana kie­run­ku
ob­ra­ca­nia. Po­wyż­sze nie wpły­wa na funk­cjo­
nal­ność i jakość opiekania.
l ustawić pokrętło w pozycji
,
l wygrzewać piekarnik przez ok. 5 mi­nut
(przy za­mknię­tych drzwiach pie­kar­ni­ka).
l włożyć do piekarnika blachę z po­tra­wą na
wła­ści­wy poziom ro­bo­czy, a w przy­pad­ku
opie­ka­nia na ru­szcie należy umieścić na
po­zio­mie bez­po­śred­nio niższym (po­ni­żej
rusz­tu) bla­chę na ście­ka­ją­cy tłuszcz,
l zamknąć drzwi piekarnika.
Uwaga!
Rożen nie posiada od­dziel­ne­go po­
krę­tła sterowania.
Temperatury dla opiekania podano w
rozdziale Pieczenie w piekarniku - Porady
praktyczne.
Opiekanie należy pro­wa­dzić przy zamkniętych drzwiach pie­kar­ni­ka.
Przygotowanie potrawy na rożnie:
Uwaga!
Opiekanie należy pro­wa­dzić przy zamkniętych drzwiach pie­kar­ni­ka.
l umieścić potrawę na pręcie roż­na i unie­
ru­cho­mić ją przy po­mo­cy wi­del­ców,
l ramkę rożna wsunąć w pie­kar­nik na po­
zio­mie roboczym 3 od dołu,
l koniec pręta rożna wsunąć w sprzę­gło
na­pę­du , zwra­ca­jąc uwagę aże­by rowek
me­ta­lo­wej czę­ści uchwy­tu roż­na opierał
się na ramce,
l wykręcić rękojeść,
l wsunąć blachę na najniższy po­ziom
ko­mo­ry pie­kar­ni­ka i przymknąć drzwi.
l zamknąć drzwi piekarnika.
Gdy użytkowany jest opiekacz, czę­ści
dostępne mogą stać się gorące.
Zaleca się nie dopuszczać dzieci do
piekarnika.
Uwaga!
Zabrania się używania opiekacza
elektrycznego podczas gdy jest włą­
czo­ny palnik gazowy piekarnika.
Ważne!
Podczas użytkowania opiekacza
zaleca się nie korzystać z blachy do
ciastek.
25
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA KUCHNI
Dbałość użytkownika o bieżące utrzy­ma­nie
kuchni w czy­sto­ści oraz wła­ści­wa jej kon­
ser­w a­c ja, wywierają zna­c zą­c y wpływ na
wy­dłu­że­nie okresu jej bez­a­wa­ryj­nej pracy,
zapewnia prawidłową pracę elementów
grzejnych co w efekcie przynosi wymierne
korzyści ekonomiczne .
Przed rozpoczęciem czysz­c ze­n ia lub
innych prac konserwacyjnych należy
zawsze odłączyć urządzenie od zasilania (wyjąć wtyczkę kabla zasilającego z
gniazdka). Czyn­no­ści czysz­cze­nia na­le­ży
roz­po­czy­nać dopiero po wy­sty­gnię­ciu
kuch­ni.
Należy sprawdzić, czy elementy palnika zostały prawidłowo założone po
czyszczeniu.
Nieosiowa pozycja nakrywki palnika może spowodować trwałe
uszkodzenie palnika.
PRAWIDŁOWO
NIEPRAWIDŁOWO
Palniki, ruszt płyty podpalnikowej,
obudowa kuchni
l W przypadku zanieczyszczenia pal­ni­ków
i rusztu, należy te elementy wy­po­sa­że­nia
zdjąć z kuchni i umyć w ciepłej wo­dzie z
do­dat­kiem środków zmywających tłuszcz
i brud. Na­stęp­nie należy je wy­trzeć do
sucha. Po zdjęciu rusz­tu do­kład­nie umyć
płytę pod­pal­ni­ko­wą i wy­trzeć su­chą i
mięk­ką ściereczką. Szczególną czy­stość
na­le­ży za­cho­wać przy otwo­rach pło­mie­
nio­wych pier­ście­ni pod­koł­pa­ko­wych patrz
rys. poniżej. Otwo­ry dysz pal­ni­ków prze­
czy­ścić, uży­wa­jąc do prze­ty­ka­nia cien­kie­
go drutu mie­dzia­ne­go. Nie należy uży­wać
drutu sta­lo­we­go, roz­wier­cać otwo­rów.
l Do zmy­wa­nia po­wierzch­ni ema­lio­wa­nych
używać pły­nów o działaniu delikatnym.
Nie należy używać środków do czysz­
cze­nia o sil­nym działaniu ściernym jak
np. prosz­ki do szo­ro­wa­nia za­wie­ra­ją­ce
ścier­ni­wo, pasty ścierne, ka­mie­nie ścier­
ne, pu­me­ksy, wiązki druciane itp.
l Kuchnia z płytą nierdzewną wymaga
wstęp­ne­go, dokładnego umycia płyty ro­
bo­czej przed rozpoczęciem eks­plo­ata­cji.
Należy szczególną uwage zwró­cić na
usu­nię­cie resztek kleju z folii zdej­mo­
wa­nej z blach przy mon­ta­żu względnie
ta­śmy klejącej za­kła­da­nej przy pakowaniu
kuchni.
l Kuchnię należy czyścić re­gu­lar­nie po
każdorazowym użyciu. Nie na­le­ży do­
pusz­czać do silnego za­bru­dze­nia płyty
roboczej, a w szczególności do przy­pa­leń
po­cho­dzą­cych z wykipin.
Uwaga!
Elementy palnika muszą być za­wsze
suche. Cząstki wody mogą za­ha­mo­
wać wypływ gazu i po­wo­do­wać złe
palenie się palnika.
26
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA KUCHNI
Piekarnik
l Piekarnik należy czyścić po każ­dym użyt­
ko­wa­niu. Przy czysz­cze­niu pie­kar­ni­ka
na­le­ży włączyć oświe­tle­nie, po­zwa­la­ją­ce
na uzy­ska­nie lep­szej wi­docz­no­ści prze­
strze­ni roboczej.
l Komorę piekarnika należy myć tyl­ko przy
użyciu cie­płej wody z do­dat­kiem nie­wiel­
kiej ilości płynów do my­cia na­czyń.
l Po umyciu komory piekarnika na­le­ży ją
wy­trzeć do sta­nu suchego.
Wymiana żarówki oświetlenia
piekarnika
Aby uniknąć możliwości porażenia prą­dem elektrycznym, przed
wymianą lamp­ki na­le­ży upewnić
się, czy sprzęt jest wy­łą­czo­ny.
l Wszystkie po­krę­tła ste­ro­wa­nia usta­wić w
po­zy­cji „l” / „0” i wy­łą­czyć zasilanie,
l Wykręcić i umyć klosz lampki pa­mię­ta­jąc
o do­kład­nym wy­tar­ciu go do sucha.
l Wykręcić żarówkę oświetleniową z gniaz­
da, w ra­zie po­trze­by ża­rów­kę na­le­ży
wy­mie­nić na nową - ża­rów­ka wy­so­ko­tem­
pe­ra­tu­ro­wa (3000C) o pa­ra­me­trach:
-napięcie 230 V
-moc 25 W
-gwint E14.
Uwaga!
Do czyszczenia i kon­ser­wa­cji fron­
tów szkla­nych nie uży­wać środ­ków
czysz­czą­cych za­wie­ra­ją­cych ma­te­
ria­ły ścier­ne.
Lampka piekarnika
l Wkręcić żarówkę, pamiętając o do­kład­
nym osadzeniu jej w gnieź­dzie ce­ra­micz­
nym.
l Wkręcić klosz lampki.
27
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA KUCHNI
Wyjmowanie szyby wewnętrznej
(modele kuchni 508GG5.3*, 508GG5.4*)
Wyjmowanie drzwi
Dla uzyskania łatwiejszego dostępu do ko­mo­
ry pie­kar­ni­ka oraz czyszczenia, moż­li­we jest
wyjęcie drzwi. W tym celu na­le­ży otworzyć
drzwi, odchylić do góry ele­ment zabezpieczający umieszczony w zawiasie (rys. A). Drzwi
lek­ko domknąć, unieść i wy­jąć w kie­run­ku do
przo­du. W celu za­mon­to­wa­nia drzwi w kuch­ni
po­stę­pu­je się w spo­sób od­wrot­ny. Przy wkła­
da­niu należy zwró­cić uwa­gę aby wy­cię­cie na
za­wia­sie pra­wi­dło­wo osa­dzić na wy­stę­pie
uchwy­tu za­wia­su. Po wło­że­niu drzwi do pie­
kar­ni­ka na­le­ży bez­względ­nie opuścić ele­ment
za­bez­pie­cza­ją­cy i dokładnie go docisnąć.
Nieprawidłowe ustawienie ele­men­tu za­bez­
pie­cza­ją­ce­go może spo­wo­do­wać uszko­dze­
nie za­wia­su przy pró­bie za­mknię­cia drzwi.
1. Za pomocą śrubokręta płaskiego należy
wyhaczyć listwę górną drzwi, delikatnie podważając ją po bokach (rys.B).
2. Wyciągnąć listwę górną drzwi. (rys.B, C)
B
A
Odchylenie zabezpieczeń zawiasów
C
28
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA KUCHNI
3. Wewnętrzną szybę wyciągnąć z mocowania (w dolnej części drzwi). Rys.D i D1.
Uwaga! Niebezpieczeństwo uszkodzenia
mocowania szyb. Szybę należy wysunąć,
nie podnosić do góry.
4. Wymyć szyby ciepłą wodą i małą ilością
środka czyszczącego.
W celu ponownego zamontowania szyb
należy postępować w odwrotnej kolejności.
Gładka część szyby powinna znajdować się
u góry, ścięte narożniki na dole.
Uwaga! Nie należy wciskać listwy górnej
jednocześnie z obu stron drzwi. W celu
prawidłowego osadzenia listwy górnej drzwi,
należy najpierw przyłożyć lewy koniec listwy
do drzwi, a prawy koniec wcisnąć do słyszalnego „kliknięcia”. Następnie docisnąć listwę
z lewej strony do słyszalnego „kliknięcia”.
D1
1
2
2
1
D
Wyjmowanie szyb wewnętrznych. 2 szyby.
3
2
Wyjmowanie szyby wewnętrznej
(modele kuchni 508GG4.2*, 508GG1.2*)
1
Drzwi piekarnika składają się z dwóch szyb.
1. Za pomocą śrubokręta krzyżakowego należy odkręcić śrubki znajdujące się w bocznych zatrzaskach (rys.E).
2. Zatrzaski wypchnąć za pomocą śrubokręta płaskiego i wyciągnąć listwę górną drzwi.
(rys.E, F)
3. Wewnętrzną szybę wyciągnąć z mocowania (w dolnej części drzwi). (Rys.G).
3
2
1
Wyjmowanie szyb wewnętrznych. 3 szyby.
29
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA KUCHNI
4. Wymyć szybę ciepłą wodą i małą ilością
środka czyszczącego.
Przeglądy okresowe
W celu ponownego zamontowania szyby
należy postępować w odwrotnej kolejności.
Gładka część szyby powinna znajdować się
u góry.
Poza czynnościami mającymi na celu bie­żą­ce
utrzy­ma­nie kuchni w czy­sto­ści na­le­ży:
l przeprowadzać okresowe kon­tro­le dzia­
ła­nia ele­men­tów ste­ru­ją­cych i ze­spo­łów
roboczych kuch­ni. Po upły­wie gwa­ran­cji,
przy­naj­mniej raz na dwa lata, na­le­ży
zle­cić w punk­cie obsługi serwisowej wy­
ko­na­nie prze­glą­du tech­nicz­ne­go kuch­ni,
l usunąć stwierdzone usterki eks­plo­ata­cyj­
ne,
l dokonać okresowej konserwacji ze­spo­łów
ro­bo­czych kuchni,
E
Uwaga! wszelkie naprawy i czyn­no­ści re­
gu­la­cyj­ne powinny być wy­ko­ny­wa­ne przez
wła­ści­wy punkt ob­słu­gi ser­wi­so­wej lub przez
in­sta­la­to­ra po­sia­da­ją­ce­go sto­sow­ne upraw­
nie­nia.
F
G
30
POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH
W każdej sytuacji awaryjnej na­le­ży:
l wyłączyć zespoły robocze kuchni
l odłączyć zasilanie elektryczne
l zgłosić naprawę
l niektóre drob­ne usterki użyt­kow­nik może usunąć sam kierując się wska­zów­ka­mi
po­da­ny­mi w ta­be­li poniżej, zanim zwró­cą się Pań­stwo do działu ob­słu­gi klien­ta lub
serwisu należy spraw­dzić kolejne punk­ty w tabeli.
PROBLEM
PRZYCZYNA
POSTĘPOWANIE
1.Palnik nie zapala
zabrudzone otwory pło­mie­
nio­we
zamknąć zawór od­ci­na­ją­cy
gazu, zamknąć kur­ki pal­ni­
ków, prze­wie­trzyć po­miesz­
cze­nie, wyjąć pal­nik, oczy­
ścić i prze­dmu­chać otwory
płomieniowe
2.Zapalacz gazu nie za­pa­la
przerwa w dopływie prądu
sprawdzić bezpiecznik in­sta­
la­cji domowej, prze­pa­lo­ny
wymienić
przerwa w dopływie gazu
otworzyć zawór dopływu
gazu
za­nie­czysz­czo­ny(za­tłusz­czo­
ny) za­pa­lacz gazu
wyczyścić zapalacz gazu
pokrętło kurka wciśnięte nie
wystarczająco długo
przytrzymać wciśnięte po­krę­
tło do czasu peł­ne­go pło­mie­
nia wo­kół ko­ro­ny pal­ni­ka
przytrzymać wciśnięte po­
krę­tło dłużej w pozycji „duży
płomień”
3.Płomień przy zapalaniu
pal­ni­ka gaśnie
pokrętło kurka zwolnione za
szybko
4.wyposażenie elektryczne
nie dzia­ła
przerwa w dopływie prądu
sprawdzić bezpiecznik in­sta­
la­cji domowej, prze­pa­lo­ny
wymienić
5.nie dzia­ła oświe­tle­nie pie­
kar­ni­ka
obluzowana lub uszko­dzo­na
żarówka
dokręcić lub wymienić prze­
pa­lo­ną żarówkę (patrz roz­
dział Czysz­cze­nie i kon­ser­
wa­cja)
31
PIECZENIE W PIEKARNIKU - PORADY PRAKTYCZNE
Wypieki
l
wypieki można prowadzić w formach i blachach han­dlo­wych, które na­le­ży usta­
wić na drabince su­szar­ni­czej, do wypieku zaleca się sto­so­wać bla­chy alu­mi­nio­
we lub z po­wło­ka­mi w kolorze srebrnym, któ­re po­win­ny mie­ścić się w obrysie
drabinki(rusztu) piekarnika, blachy do cia­ste­czek lub fo­rem­ki han­dlo­we na­le­ży
usta­wiać w poprzek komory piekarnika,
l
przed wyjęciem ciasta z piekarnika należy sprawdzić ja­kość wypieku przy pomocy drewnianego patyczka (przy pra­wi­dło­wym wypieku po nakłuciu ciasta,
powinien być suchy i czysty),
wskazane jest pozostawienie wypieku w piekarnika po jego wy­łą­cze­niu jeszcze
przez ok. 5 min.,
parametry wypieków podane w tabeli 1 są orientacyjne i można je ko­ry­go­wać
w zależności od własnych doświadczeń i upodo­bań ku­li­nar­nych,
jeżeli informacje podawane w książkach kucharskich znacz­nie od­bie­ga­ją od
wartości zamieszczonych w in­struk­cji obsługi kuchni prosimy o kierowanie się
zapisami w instrukcji.
l
l
l
TABELA 1: Ciasta
Funkcje piekarnika:
RODZAJ PO­TRA­WY
włączony palnik gazowy z termoregulatorem
TEMPERATURA TEMPERATURA
WSTĘPNEGO NAGRZANIA
[°C]
PIECZENIA
[°C]
CZAS
PIECZENIA
[MIN.]
POZIOM
OD
DOŁU
Tort owocowy
170
160
60-70
2
Babka piaskowa
170
150-160
20-40
2-3
Biszkopt
170
150-160
20-30
2-3
Ciastka
180
170
30-50
3
Ciasto drożdżowe
180
180
40-50
3
Ciasto półkruche
200
180
40-60
3
Ciasto kruche
220
200
25-40
3
230-250
200-220
15-20
3
Ciasto francuskie
32
PIECZENIE W PIEKARNIKU - PORADY PRAKTYCZNE
TABELA 1A: Ciasta
Funkcje piekarnika:
Rodzaj
wypieku
włączony palnik gazowy
Pozycja na pokrętle
[duży płomień]
Pozycja na pokrętle
[mały płomień]
Poziom
od dołu
Czas
pieczenia
[min]
Wstępny rozgrzew1)
Pieczenie
2
60 - 70
Babka piaskowa
2-3
20 - 40
Biszkopt
2-3
20 - 30
Ciastka
3
30 - 50
Ciasto drożdżowe
3
40 - 50
Ciasto półkruche
3
40 - 60
Ciasto kruche
3
25 - 40
Ciasto francuskie
3
15 - 20
Tort owocowy
1)
ok. 5 min.
Uwaga: Parametry podane w tabeli są orien­ta­cyj­ne i można je ko­ry­go­wać w za­leż­no­ści od wła­snych
doświadczeń i upodo­bań kulinarnych.
33
PIECZENIE W PIEKARNIKU - PORADY PRAKTYCZNE
Pieczenie mięs
l
l
l
w piekarniku należy przygotowywać porcje mięsa po­wy­żej 1 kg, mniej­sze ka­
wał­ki zaleca się przyrządzać na palnikach gazowych kuchni.
przy pieczeniu na drabince suszarniczej lub ruszcie zaleca się na naj­niż­szym
po­zio­mie umieścić blachę do pieczeni, z nie­wiel­ką ilością wody,
przynajmniej raz w połowie czasu pieczenia zaleca się od­wró­cić mię­so na dru­gą
stronę, w trakcie pieczenia należy także okresowo pod­le­wać mięso po­wsta­ją­
cym przy pieczeniu sosem lub gorąca – sło­ną wodą, mięsa nie wol­no po­le­wać
zim­ną wodą.
RODZAJ MIĘSA
WOŁOWINA
Roastbeef lub filet
krwisty („english“)
piekarnik rozgrzany
soczysty(„medium“)
piekarnik rozgrzany
przypieczony(„well done“)
piekarnik rozgrzany
Pieczeń
POZIOM
OD DOŁU
TEMPERATURA [°C]
CZAS*
W MIN.
3
250
3
250
3
210-230
2
200-220
12-15
na 1 cm
15-25
na 1 cm
25-30
na 1 cm
120-140
Pieczeń
2
200-210
90-140
Szynka
2
200-210
60-90
Filet
3
210-230
25-30
CIELĘCINA
2
200-210
90-120
JAGNIĘCINA
2
200-220
100-120
DZICZYZNA
2
200-220
100-120
DRÓB
Kurczak
Gęś(ca.2kg)
2
2
220-250
190-200
50-80
150-180
RYBY
2
210-220
40-55
WIEPRZOWINA
34
* przedstawione w tabeli dane odnoszą się do porcji 1 kg , w przypadku więk­szych porcji na każdy następny kg należy
doliczyć kolejne 30 - 40 minut.
TABELA 2: Pieczenie mięsa
Funkcje piekarnika:
włączony palnik gazowy z termoregulatorem
PIECZENIE W PIEKARNIKU - PORADY PRAKTYCZNE
TABELA 2A: Pieczenie mięsa
Funkcje piekarnika:
włączony palnik gazowy
Rodzaj
potrawy
Pozycja
na pokrętle
[duży płomień]
Wstępne
pieczenie
Pozycja
na pokrętle
[mały płomień]
Poziom
od dołu
Czas
[min]
Pieczenie
Roastbeef lub filet
krwisty („english“)
5 min.
3
12 - 15
na 1cm
soczysty (medium)
5 min.
3
15 - 25
na 1cm
przypieczony
(well done)
5 min.
3
25 - 30
na 1cm
Pieczeń
15-25 min.
2
120 - 140
Pieczeń
15-25 min.
2
90 - 140
Szynka
15-25 min.
2
60 - 90
5 min.
3
25 - 30
Cielęcina
15-25 min.
2
90 - 120
Jagnięcina
15-25 min.
2
100 - 120
Dziczyzna
15-25 min.
2
100 - 120
Kurczak
15-25 min.
2
50 - 80
Gęś (ca. 2kg)
15-25 min.
2
150 - 180
5 min.
2
40 - 55
Wołowina
Wieprzowina
Filet
Drób
Ryby
Uwaga: Parametry podane w tabeli są orien­ta­cyj­ne i można je ko­ry­go­wać w za­leż­no­ści od wła­snych
doświadczeń i upodo­bań kulinarnych.
Przedstawione w tabeli dane odnoszą się do porcji 1kg, w przypadku wiekszych porcji na każdy następny
kg należy doliczyć kolejne 30 - 40 minut.
35
PIECZENIE W PIEKARNIKU - PORADY PRAKTYCZNE
TABELA 3: Grill + rożno
Funkcje piekarnika:
grzejnik opiekacza
RODZAJ MIĘSA
TEMPERATURA
[°C]
CZAS OPIEKANIA
Kurczak (ca. 1,5 kg)
250
90-100
Kurczak (ca. 2,0 kg)
250
110-130
Szaszłyk (ca. 1,0 kg)
250
60-70
TABELA 4: Grill
Funkcje piekarnika:
grzejnik opiekacza
POZIOM
OD DOŁU
TEMPERATURA
[°C]
Kotlet wieprzowy
4
Sznycel wieprzowy
RODZAJ PO­TRA­WY
CZAS OPIE­KA­NIA[MIN.]
STRONA 1
STRONA 2
250
8-10
6-8
3
250
10-12
6-8
Szaszłyk
4
250
7-8
6-7
Kiełbaski
4
250
8-10
8-10
Roastbeef, (stek ca.1kg)
3
250
12-15
10-12
Kotlet cielęcy
4
250
8-10
6-8
Stek cielęcy
4
250
6-8
5-6
Kotlet barani
4
250
8-10
6-8
Kotlet jagnięcy
4
250
10-12
8-10
Połówki kurczaka (na 500g)
3
250
25-30
20-25
Filet rybny
4
250
6-7
5-6
Pstrąg (na ok. 200 – 250g)
3
250
5-8
5-7
Chleb (tosty)
4
250
2-3
2-3
Uwaga!
Parametry podane w tabelach 2-4 są orien­ta­cyj­ne i można je ko­ry­go­wać w za­leż­no­
ści od wła­snych doświadczeń i upodo­bań kulinarnych.
36
DANE TECHNICZNE
Napięcie znamionowe
230V~50 Hz
Moc znamionowa
max. 2,0 kW
Kategoria urządzenia
PL II2ELwLs3B/P
Wymiary kuchni (wysokość/szerokość/głębokość) 85 / 50 / 60 cm
Wyrób spełnia wymagania norm EN 60335-1, EN 60335-2-6, EN 30-1-1, obowiązujących w
Unii Europejskiej.
Oświadczenie producenta:
Producent deklaruje niniejszym, że wyrób ten spełnia zasadnicze wymagania wy­mie­nio­nych
poniżej dyrektyw i rozporządzeń europejskich:
l
Dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE
l
Dyrektywy kompatybilności elek­tro­ma­gne­tycz­nej 2014/30/UE
l
Dyrektywy urządzenia gazowe 2009/142/EC (do 20.04.2018)
l
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/426 (od 21.04.2018)
l
Dyrektywy ekoprojektowania 2009/125/EC
i dlatego wyrób został oznakowany
oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności
udostępniana organom nadzorującym rynek.
37
GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA
Gwarancja
Świadczenia gwarancyjne wg karty gwarancyjnej.
Producent nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym po­stę­po­
wa­niem z wyrobem.
Obsługa posprzedażna
W przypadku gdy zaistnieją jakiekolwiek problemy związane z użytkowaniem sprzętu Ami­ca
to nasze CENTRUM SERWISOWE zapewni Państwu szybką i w pełni profesjonalną pomoc.
Chcemy bowiem wszystkim, którzy zaufali marce Amica zagwarantować pełen komfort ko­
rzy­sta­nia z naszego wyrobu.
Prosimy z tabliczki znamionowej wpisać tutaj typ i nr fabryczny kuchni
Typ......................................
Nr fa­brycz­ny......................................
38
39
Amica S.A.
ul.Mickiewicza 52, 64-510 Wronki, Polska
tel. +48 67 25 46 100, fax +48 67 25 40 320
www.amica.pl
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement