Amica ED47639XA X-TYPE STEAM Built-in oven Instrukcja obsługi

Amica ED47639XA  X-TYPE STEAM Built-in oven Instrukcja obsługi
INSTRUKCJA
OBSŁUGI
PIEKARNIK DO WBUDOWANIA
12263.3ePaTnKDpsHaScVoX
12263.3ePaTnKDpsHaScVoS
URZĄDZENIE NALEŻY URUCHAMIAĆ DOPIERO PO PRZECZYTANIU INSTRUKCJI!
IO-CBI-1208 / 8505384
(04.2019 V5)
Szanowny
Kliencie
Od dziś codzienne obowiązki staną się
prostsze niż kiedykolwiek. Urządzenie
to połączenie wyjątkowej łatwości obsługi
i doskonałej efektywności. Po przeczytaniu
instrukcji, obsługa nie będzie problemem.
Sprzęt, który opuścił fabrykę był dokładnie
sprawdzony przed zapakowaniem pod
względem bezpieczeństwa i funkcjonalności
na stanowiskach kontrolnych.
Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji
obsługi przed uruchomieniem urządzenia.
Przestrzeganie zawartych w niej wskazówek
uchroni Państwa przed niewłaściwym
użytkowaniem. Instrukcję należy zachować
i przechowywać tak, aby mieć ją zawsze pod
ręką.
Należy dokładnie przestrzegać instrukcji
obsługi w celu uniknięcia nieszczęśliwych
wypadków.
Z poważaniem
-2-
SPIS TREŚCI
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
JAK OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ
ROZPAKOWANIE
USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ
TWOJE URZĄDZENIE
AKCESORIA
OBSŁUGA PIEKARNIKA
PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM
WYGRZEWANIE KOMORY PIEKARNIKA
SCHOWANE POKRĘTŁA
PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY
POKRĘTŁO FUNKCYJNE PIEKARNIKA
POKRĘTŁO USTAWIEŃ +/OBSZAR AKTYWNOŚCI FUNKCJI*
PODŁĄCZENIE DO ZASILANIA
INTENSYWNOŚĆ ŚWIECENIA WYŚWIETLACZA
USTAWIENIE AKTUALNEGO CZASU
OŚWIETLENIE
WENTYLATOR CHŁODZĄCY
ROZGRZEWANIE PIEKARNIKA (SYMBOL TERMOSTATU)
TRYB STANDBY
TRYB AKTYWNY
FUNKCJE PIEKARNIKA
W CZASIE AKTYWNEJ FUNKCJI PIEKARNIKA
BLOKADA RODZICIELSKA
MINUTNIK
PODGLĄD I MODYFIKOWANIE USTAWIEŃ W TRAKCIE PRACY PIEKARNIKA
ZAKOŃCZENIE DZIAŁANIA FUNKCJI
OPÓŹNIONE WYŁĄCZENIE PIEKARNIKA (PRACA PÓŁAUTOMATYCZNA)
OPÓŹNIONA PRACA PIEKARNIKA (PRACA AUTOMATYCZNA)
TERMOSONDA
PROGRAMY GOTOWE
PROGRAMY GOTOWE Z SZYBKIM ROZGRZEWEM
ZAKOŃCZENIE PROGRAMU GOTOWEGO
DRZWI PIEKARNIKA
OGRANICZENIE CZASU PRACY PIEKARNIKA
SZYBKI ROZGRZEW PIEKARNIKA
FUNKCJA SOFT STEAM
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
OGÓLNE PORADY
ŚRODKI CZYSZCZĄCE
INNE ISTOTNE WSKAZÓWKI
CZYSZCZENIE
PROWADNICE DRUCIANE
PROWADNICE TELESKOPOWE
WKŁADY KATALITYCZNE
WYJMOWANIE SZYBY WEWNĘTRZNEJ
WYMIANA OŚWIETLENIA WEWNĄTRZ KOMORY
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
DANE TECHNICZNE
GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA
GWARANCJA
-3-
5
7
8
8
9
10
12
12
12
12
13
13
13
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
16
16
16
17
17
17
17
18
19
20
20
20
20
21
21
22
22
22
22
22
23
24
24
25
26
27
28
29
29
SERWIS
ZGŁOSZENIE NAPRAWY ORAZ POMOC W RAZIE USTERKI
INSTALACJA
MONTAŻ PIEKARNIKA W ZABUDOWIE
PODŁĄCZENIE PIEKARNIKA DO ZASILANIA
PORADY PRAKTYCZNE
TABELE Z PRZYKŁADOWYMI NASTAWAMI PIEKARNIKA
FUNKCJA GRZANIA TERMOOBIEG ECO
ZALECANE PARAMETRY PRZY UŻYCIU FUNKCJI TERMOOBIEG ECO
TABELE Z POTRAWAMI TESTOWYMI
-4-
29
29
30
30
31
32
32
36
36
37
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
• Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania
zmian nie wpływających na dzia­ła­nie urządzenia.
• Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego.
• Urządzenie i jego dostępne części stają się gorące
podczas użycia. Możliwość dotknięcia elementów
grzejnych powinno być objęte szczególną troską.
Dzieci poniżej 8 roku życia powinny trzymać się z
daleka, chyba że są pod stałą opieką.
• Niniejszy sprzęt może być używany przez dzieci
w wieku od 8 lat i wyżej i osoby z ograniczeniami fizycznymi, czuciowymi albo umysłowymi albo
brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli odbywa się
pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę
na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem. Sprzątanie i czynności obsługowe nie powinny być robione
przez dzieci bez nadzoru.
• Podczas użytkowania sprzęt staje się gorący. Zaleca się zachowanie ostrożności, aby unikać dotykania gorących elementów wewnątrz piekarnika.
• Dostępne części mogą stać się gorące podczas
użytkowania. Zaleca się trzymanie małych dzieci z
dala od urządzenia.
• Uwaga. Nie używać szorstkich środków czysz­
czą­cych lub ostrych metalowych przed­mio­tów do
czyszczenia szkła drzwi, gdyż mogą porysować
powierzchnię, co może doprowadzić do popękania
szkła.
• Uwaga. Aby uniknąć możliwości porażenia prą­dem
elektrycznym, przed wymianą lamp­ki należy upewnić się, czy sprzęt jest wyłączony.
-5-
• Do czyszczenia piekarnika nie wolno używać sprzętu do czyszczenia parą.
• Niebezpieczeństwo poparzenia! Podczas otwierania drzwi piekarnika może wydostawać się gorąca para. W trakcie lub po zakończeniu gotowania
należy ostrożnie otwierać drzwi piekarnika. Przy
otwieraniu nie nachylać się nad drzwiami. Należy
pamiętać, że para w zależności od temperatury
może być niewidoczna.
• Należy, zwrócić uwagę, ażeby drobny sprzęt gospodarstwa domowego wraz z przewodami nie dotykał bezpośrednio do rozgrzanego piekarnika, gdyż
izolacja tego sprzętu nie jest odporna na działanie
wysokich temperatur.
• Nie należy pozostawiać piekarnika bez nadzoru
podczas pieczenia. Oleje i tłuszcze mogą ulec zapaleniu wskutek przegrzania.
• Nie należy stawiać na otwartych drzwiach piekarnika naczyń o ma­sie przekraczającej 15 kg.
• Zabrania się użytkowania piekarnika niesprawnego technicznie. Wszelkie usterki mogą być usuwane wyłącznie przez osobę posiadającą stosowne
uprawnienia.
• W każdej sytuacji spowodowanej usterką techniczną, należy bezwzględnie odłączyć zasilanie elektryczne piekarnika.
• Urządzenie może być stosowane wyłącznie do celów, do jakich zostało zaprojektowane. Wszelkie
inne zastosowania (np. ogrzewanie pomieszczeń)
należy uznać za niewłaściwe i niebezpieczne.
• Uwaga. Jeżeli przewód zasilający nie­od­łą­czal­ny
ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub w spe­cja­li­stycz­nym zakładzie
naprawczym, albo przez wykwalifikowaną osobę w
celu unik­nię­cia zagrożenia.
-6-
JAK OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ
Kto korzysta z energii w spo­sób od­po­wie­
dzial­ny, chroni nie tylko do­mo­wy budżet,
lecz działa świa­do­mie na rzecz śro­do­wi­ska
na­tu­ral­ne­go. Dla­te­go po­móż­my, oszczę­
dzaj­my ener­gię elek­trycz­ną! A czyni się
to w na­stę­pu­ją­cy spo­sób:
• Unikanie niepotrzebnego „zaglądania do przygotowywanych potraw”. Nie otwierać niepotrzebnie często
drzwi piekarnika.
• Używanie piekarnika tylko w przy­pad­ku większych ilości potraw. Mięso o wadze do 1 kg daje się przyrządzić
oszczędniej w garnku na płycie kuchennej.
• Wykorzystanie ciepła resztkowego piekarnika.
• W przypadku czasów przyrządzania dłuższych niż 40
minut bezwzględnie wyłączać piekarnik na 10 minut
przed końcem przyrządzania.
• Staranne zamykanie drzwi piekarnika. Ciepło ulatuje
poprzez znajdujące się na uszczelkach drzwiczek zabrudzenia. Najlepiej jest usuwać je od razu.
• Nie wbudowywanie piekarnika w bezpośredniej bliskości chłodziarek/zamrażarek. Zużycie energii elektrycznej przez to nie niepotrzebnie wzrasta.
• Uwaga! W przypadku zastosowania pro­gra­ma­to­ra nastawiać odpowiednio krót­sze cza­sy przyrządzania potraw.
-7-
ROZPAKOWANIE
Urządzenie na czas trans­por­tu zostało za­
bez­pie­czo­ne przed uszko­dze­niem. Po roz­
pa­ko­wa­niu urzą­dze­nia pro­si­my Pań­stwa o
usu­nię­cie ele­men­tów opa­ko­wa­nia w spo­
sób nieza­gra­ża­ją­cy śro­do­wi­sku.
Wszystkie materiały za­sto­so­wa­ne do opa­
ko­wa­nia są nie­szko­dli­we dla środowiska
na­tu­ral­ne­go, w 100% nadają się do odzysku i oznakowano je od­po­wied­nim symbolem.
Uwaga! Materiały opa­ko­wa­nio­we(wo­recz­ki po­li­ety­le­no­we,
kawałki sty­ro­pia­nu itp.) na­le­ży w trakcie rozpakowywania
trzy­mać z dala od dzieci.
USUWANIE ZUŻYTYCH
URZĄDZEŃ
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera
na odpady. Takie oznakowanie informuje, że
sprzęt ten, po okresie jego użytkowania, nie
może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty
zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni
system umożliwiający oddanie tego sprzętu.
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia
szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego
konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.
-8-
TWOJE URZĄDZENIE
2
P Programator elektroniczny
1. Pokrętło wyboru funkcji piekarnika
2. Pokrętło zmiany ustawień +/-
-9-
P
1
AKCESORIA
Blacha do pieczeni
Najczęściej stosowana do wilgotnych
ciast. Blacha jest również wskazana
do przyrządzania wypieków, mrożonej żywności i dużych pieczeni.
Prowadnice druciane
Prowadnice umożliwiają umieszczenie blachy z żywnością na odpowiednim poziomie. Poziom liczony
jest od najniższej dostępnej pozycji.
Aby zapobiec przechyleniu blachy,
nie należy jej wysuwać więcej jak do
połowy jej głębokości.
Wykorzystanie drucianych prowadnic
Prowadnice posiadają 6 poziomów,
na których można umieścić akcesoBlacha do pieczywa
Stosowana do niezbyt wysokich ria. Poziomy należy liczyć od dołu.
ciast, drobnych wypieków jak i cia- Blachę lub drabinkę suszarniczą należy wsunąć pomiędzy dwa pręty
steczek.
stanowiące jeden poziom prowadnic.
Akcesoria można wysunąć maksymalnie do połowy bez ryzyka samoczynnego wysunięcia lub pochylenia.
Ruszt do grilla (drabinka suszarniczna)
Do form na ciasto, do zapiekanek,
pieczeni i grillowanych porcji mięsa,
czy też potraw mrożonych. Małe kawałki potraw należy umieścić wcześniej w naczyniach odpornych na
wysoką temperaturę. Na drabince
można rozłożyć równomiernie żywProwadnice teleskopowe*
ność w celu jej wysuszenia.
Prowadnice z frontu wyposażone są
w zderzaki. Przed każdym umieszczaniem blach na prowadnicach
wysuń je, umieść na nich blachę i
upewnij się, że zderzaki są widoczne
w całości, a blacha jest zabezpieczona przed wypadnięciem. Jeżeli piekarnik został wcześniej rozgrzany,
prowadnice są również gorące, aby
je wysunąć, zahacz tylną krawędzią
blachy o zderzaki i wyciągnij je w całości, a następnie wsuń je do wnętrza komory.
- 10 -
Wkłady katalityczne*
Znajdują się na ścianach bocznych
komory piekarnika. Wkład­y po­kry­
te są specjalną emalią sa­mo­czysz­
czą­cą. Ema­lia ta powoduje, że za­
bru­dze­nia tłusz­czem lub reszt­ka­mi
po­traw mogą zostać samoczynnie
usu­n ię­t e pod wa­run­k iem, że nie
są one za­s u­szo­ne lub przy­p a­lo­ne
(resztki po­ży­wie­nia i tłuszczu na­
le­ży jak naj­szyb­ciej oddzielić, gdy
jeszcze nie są za­su­szo­ne i przypieczone, wów­czas uniknie się długiego
sa­mo­czysz­cze­nia pie­kar­ni­ka). Patrz
Czyszczenie i konserwacja.
Funkcja blokady drabinki
Drabinka suszarnicza posiada specjalne występy na lewej i prawej
krawędzi. Prawidłowo wsunięta drabinka powinna mieć występy skierowaną do dołu. Występy zapobiegają
przypadkowemu wysunięciu drabinki z prowadnic. Aby całkowicie wysunąć drabinkę z prowadnic, unieś ją i
delikatnie pociągnij.
*Opis modelu w niniejszej instrukcji obsługi
został opracowany na podstawie danych znanych w okresie redagowania tekstu. Przedstawiono w niej wszystkie elementy wyposażenia. Ich obecność w danym modelu zależy od
wersji oraz daty produkcji.
- 11 -
OBSŁUGA PIEKARNIKA
Przed pierwszym uruchomie- Wygrzewanie komory piekarniem
nika
•
•
•
•
Usuń wszystkie elementy opakowania, szczególnie elementy
zabezpieczające wnętrze komory
piekarnika na czas transportu.
Wyciągnij z wnętrza piekarnika wszystkie akcesoria i umyj
je dokładnie w ciepłej wodzie z
delikatnym płynem do mycia naczyń.
Ściągnij folię ochronną z powierzchni prowadnic teleskopowych.
Do mycia wnętrz komory użyj
ciepłej wody z dodatkiem delikatnego detergentu. Nie używaj
twardych szczotek czy gąbek.
Mogą one uszkodzić powłokę,
którą pokryte jest wnętrze komory.
•
Włącz wentylację w pomieszczeniu, lub otwórz okno.
• Obróć pokrętło wyboru funkcji i
ustaw pozycję
lub
(dokładny opis tych funkcji znajduje się
w dalszej części instrukcji).
Obróć pokrętło regulacji temperatury piekarnika i ustaw temperaturę
250OC. Piekarnik powinien pracować
przez minimum 30 minut, w trakcie
pracy piekarnik będzie wydzielał zapach, który występuje tylko na początku, z czasem używania urządzenia zapach zniknie. Jest to zjawisko
normalne, nazywa się ono wygrzewaniem komory piekarnika.
Schowane pokrętła
Pokrętła wyboru funkcji oraz zmiany ustawień piekarnika są schowane w panelu frontowym. Aby ustawić funkcję i/lub parametry naciśnij
delikatnie pokrętło i puść. Pokrętło
wyskoczy z panelu. Teraz możesz
ustawić odpowiednią funkcję i/lub
parametry.
- 12 -
Programator elektroniczny
Programator wyposażony jest w Pokrętło ustawień +/wyświetlacz LED oraz 5 sensorów
dotykowych:
Pokrętła ustawień nie obracasz,
jedynie je wychylasz w obie strony.
Sensor Opis
Służy ono do ustawiania parametrów
pracy takich jak temperatura i czas.
Blokada rodzicielska
Wychyl pokrętło w prawo w stronę
symbolu „+”, zwiększysz wartość
Ustawienie temperatury
parametru. Wychyl w przeciwną
stronę, wartość parametru się
Programy gotowe
zmniejszy. Parametry które możesz
zmieniać dzięki niemu to temperatura,
Włącz/wyłącz oświetlenie pieczas czy też ustawienie aktualnej
karnika
godziny na wyświetlaczu. Jeżeli
przytrzymasz pokrętło w wychylonej
Ustawienie zegara
pozycji, szybkość zmiany wartości
parametru jest zwiększana.
Uwaga: Każdorazowe użycie sensora
potwierdzone jest sygnałem akustycznym. Nie ma możliwości wyłączenia sygnałów dźwiękowych.
I
I
Piekarnik może być nagrzewany
przy pomocy grzałki dolnej, grzałki górnej, grzałki termoobiegu lub
opiekacza. Odpowiednią funkcję wybierzesz przy pomocy pokrętła funkcyjnego.
Poniższy rysunek prezentuje funkcje
(w określonej kolejności) znajdujące
się na pokrętle:
Pozycja
wyłączenia
o
Ec
0
- 13 -
I
I
Pokrętło funkcyjne piekarnika
Obszar aktywności funkcji*
Intensywność
świetlacza
Podłączona termosonda
świecenia
wy-
Intensywność świecenia wyświetlacza LED jest różna w zależności od
pory dnia, w godzinach 22:00-6:00
intensywność świecenia jest mniejsza
niż w godzinach 6:00-22:00. Dodatkowo w trybie StandBy intensywność
świecenia jest mniejsza niż w trybie
aktywnym. Nie ma możliwości zmiany
intensywności świecenia oraz godzin,
w których natężenie jest różne.
Symbol aktywności szybkego rozgrzewu
Aktywny minutnik
Praca automatyczna
Praca półautomatyczna
Aktywna blokada rodzicielska
Ustawienie aktualnego czasu
Rozgrzewanie piekarnika
Aktywny program gotowy
NK (funkcja niedostępna)
OpenUp!- Automatyczne otwieranie drzwi
(funkcja niedostępna)
OpenUp!- Automatyczne otwieranie drzwi
(funkcja niedostępna)
Symbol aktywności funkcji pyrolizy (funkcja
niedostępna)
Symbol aktywności funkcji blokady drzwi
(funkcja niedostępna)
* w zależności od modelu
Podłączenie do zasilania
Po podłączeniu do zasilania (lub powrocie zasilania po jego wcześniejszym zaniku) piekarnik przejdzie w
tryb ustawienia aktualnego czasu, na
wyświetlaczu miga
. Korzystanie z urządzenia nie jest możliwe bez
ustawionego czasu.
Uwaga! W przypadku przerwy w
zasilaniu wszystkie wprowadzone
parametry takie jak czas pracy, temperatura, funkcja zostaną skasowane, aby kontynuować pracę, należy
wprowadzić nastawy powtórnie. Jeśli
przerwanym programem było czyszczenie pyrolityczne (lub drzwi są z innego powodu zablokowane), to przed
ustawianiem zegara wykonywana jest
procedura wychładzania piekarnika i
otwierania drzwi.
Po podłączeniu zasilania na wyświetlaczu miga wartość minut
.Aby
wprowadzić aktualny czas przekręć
pokrętłem ustawień +/- w dowolnym
kierunku i ustaw odpowiednią wartość
minut, Następnie dotknij sensor , w
tym momencie wprowadź odpowiednią wartość godzin pokrętłem ustawień +/-. Aby zatwierdzić aktualną
godzinę dotknij sensor .
Aby zmienić aktualny czas, w trybie
StandBy dotknij i przytrzymaj sensor
, cyfry zaczną migać. Dalej postępuj
jak w przypadku ustawienia czasu po
pierwszym uruchomieniu urządzenia.
Oświetlenie
Sensor
działa niezależnie od pozostałych funkcji, naciskanie sensora nie wpływa na przebieg pozostałych funkcji i ustawień. Sensor
nie
działa w trybie standby. Po dotknięciu sensora
światło w piekarniku
zapala się na 30 sekund.
Każdorazowe otwarcie drzwi piekarnika powoduje zapalenie się światła. Dodatkowo gdy piekarnik jest w
trybie aktywnym, wewnątrz komory
piekarnika włączone jest oświetlenie. Oświetlenie to pozostaje wyłączone tylko w trybie StandBy. Jeżeli
drzwi piekarnika pozostają otwarte
dłuższy czas, oświetlenie wyłączy się
automatycznie po upływie około 10
minut.
- 14 -
Wentylator chłodzący
zegar, intensywność świecenia jest
zmniejszona względem trybu aktywDziałanie wentylatora chłodzące- nego.
go jest niezależne od nastawionych
funkcji i stanu programatora. Silnik Tryb aktywny
chłodzący zostaje włączony automatycznie, gdy temperatura w komorze Jest to tryb, w trakcie którego wyprzekracza 50°C. Poniżej tej tempe- konywana jest funkcja ustawiona
ratury wentylator chłodzący wyłącza za pomocą pokrętła funkcyjnego.
się automatycznie.
W przypadku zastosowania dodatkowych opcji, takich jak opóźnione
Rozgrzewanie piekarnika (Sym- wyłączenie piekarnika, opóźniona
bol termostatu)
praca piekarnika, czy też czyszczenie,
po zakończonej pracy piekarnik autoSymbol
oznacza rozgrzewanie matycznie przejdzie do trybu StandBy
się przynajmniej jednej z grzałek w pomimo tego, że pokrętło funkcyjne
piekarniku. Symbol ten gaśnie gdy nie jest ustawione na pozycję „0”.
temperatura w komorze zostanie
osiągnięta Po jej osiągnięciu symbol Funkcje piekarnika
ten będzie się zapalał i gasł co jakiś
czas. Sygnalizuje to utrzymywanie W trybie StandBy przełącz pokrętło na
ustawionej temperatury. Jeżeli po jedną z funkcji opisanych w poniższej
osiągnięciu ustawionej temperatury, tabeli. Następnie pokrętłem ustawień
zmniejszysz ją, symbol
zapali się +/- wybierz odpowiednią temperatudopiero w momencie wychłodzenia rę, jeżeli nie zmienisz temperatury,
piekarnika poniżej nowo ustawionej program pieczenia rozpocznie się z
wartości.
domyślną wartością. Zatwierdź temperaturę sensorem
lub odczekaj
Tryb StandBy
kilka sekund- piekarnik rozpocznie
pracę automatycznie. Drzwi piekarInaczej tryb czuwania. W trybie tym nika muszą być zamknięte.
na wyświetlaczu jest tylko aktywny
Eco
ECO
√
Oświetlenie
√
Termoobieg (SoftSteam)
√
√
Pizza
√
√
Ciasto
√
Termoobieg
√
Konwencjonalna
√
√
√
√
min.
max
Domyślna
temp.[OC]
30
280
170
-
-
-
30
280
170
√
√
30
280
220
√
√
30
280
170
√
30
280
170
30
280
180
√
- 15 -
Grzałka S
√
√
√
Wentylator
termoobiegu
Temperatura [OC]
Grzałka dolna
Grzałka
wentylatora
Grzałka
opiekacza
Grzałka górna
Opis funkcji
Światło
Realizacja
0
Przypiekarnie
√
Grill
√
Super grill
√
Turbo grill
√
Szybki rozgrzew
√
30
240
200
√
30
280
220
√
√
30
280
220
√
√
√
30
280
190
√
30
280
170
√
√
√
Piekarnik wyłączony
W czasie aktywnej funkcji pie- Blokada rodzicielska
karnika
W dowolnym momencie dotknij przez
• Możesz zmienić aktywną funkcję 3 sekundy sensor
aby włączyć
używając pokrętła funkcyjnego blokadę rodzicielską, na wyświetlaczu
(Uwaga: Zadana temperatura pojawi się symbol . Podczas próby
zostanie zachowana z poprzednio włączenia funkcji na wyświetlaczu
wykonywanego programu. Aby pojawi się
i sygnał akustyczny.
zmienić temperaturę, dotknij i Aby wyłączyć blokadę, dotknij przez
przytrzymaj sensor , następnie 3 sekundy sensor
, symbol
zmień temperaturę używając zgaśnie na wyświetlaczu.
pokrętła ustawień +/-. Zatwierdź
nową temperaturę sensorem lub Minutnik
odczekaj kilka sekund, aby nowa
temperatura została zatwierdzona W trybie aktywnym lu StandBy doautomatycznie.
tknij i przytrzymaj sensor , na wy• Możesz przejść do trybu StandBy, świetlaczu pojawi się
, oraz symprzełącz pokrętło funkcyjne w bol
zacznie migać. Teraz możesz:
pozycję „0”
• Ustawić minutnik pokrętłem usta• Możesz zmienić temperaturę,
wień +/- (zaczynając w kierunku
dotknij i przytrzymaj sensor
zgodnym z kierunkiem ruchu
, następnie zmień temperaturę
wskazówek zegara), następnie
używając pokrętła ustawień +/-.
zatwierdź sensorem .
Zatwierdź nową temperaturę • Skorygować nastawy minutnika
sensorem
lub odczekaj kilka
pokrętłem ustawień +/- (w obu
sekund, aby nowa temperatura
kierunkach). Skorygowaną warzostała zatwierdzona automatość zatwierdź sensorem .
tycznie.
• Wyłączyć minutnik ustawiając
• Możesz aktywować blokadę ropokrętłem ustawień +/- wartość
dzicielską
. Wartość tą zatwierdź senso• Możesz aktywować funkcję Operem .
nUp!(automatyczne otwieranie
drzwi)
Minutnik nie przerywa działania ak• Możesz aktywować dodatkowe tywnej funkcji piekarnika. Po upływie
parametry takie jak opóźnione czasu rozlegnie się sygnał akustyczwyłączenie piekarnika lub opóź- ny, możesz go wyłączyć dowolnym
niona praca piekarnika.
sensorem. Maksymalny możliwy do
ustawienia czas to 99 minut.
- 16 -
Podgląd i modyfikowanie usta- wyłączenie piekarnika po upływie
wień w trakcie pracy piekarnika zadanego czasu od momentu aktywacji tego trybu. Możliwe opóźnienie
Aby sprawdzić temperaturę wewnątrz wyłączenia piekarnika wynosi od 1
komory w trakcie pracy piekarnika, minuty do 10 godzin. Aby aktywować
dotknij sensor jednokrotnie. Dotknij opóźnione wyłączenie piekarnika,
kolejny raz sensor aby sprawdzić podczas pracy piekarnika z określoną
ustawioną temperaturę. Dotknij ko- funkcją, dotknij i przytrzymaj sensor
lejny raz, aby wrócić do wyświetlania
, na wyświetlaczu zacznie migać
aktualnego czasu.
symbol minutnika . Dotknij sensor
kolejny raz, na wyświetlaczu pojaAby zmienić zadaną temperaturę wi się symbol , teraz możesz:
podczas pracy piekarnika, dotknij i • Ustawić czas wyłączenia piekarprzytrzymaj sensor , na wyświetlanika pokrętłem ustawień +/- (zaczu pojawi się aktualnie ustawiona
czynając w kierunku zgodnym
temperatura, możesz ją modyfikoz kierunkiem ruchu wskazówek
wać pokrętłem ustawień +/-. Nową
zegara), następnie zatwierdź
temperaturę zatwierdź sensorem
sensorem .
. Do momentu zatwierdzenia, w • Skorygować nastawy czasu wyłąpiekarniku ustawiona jest wartość
czenia pokrętłem ustawień +/- (w
poprzednia.
obu kierunkach). Skorygowaną
wartość zatwierdź sensorem .
Aby zmienić funkcję w trakcie pracy • Wyłączyć opóźnione wyłączenie
piekarnika, użyj pokrętła funkcyjnepiekarnika ustawiając pokrętłem
go. Po zatwierdzeniu nowej funkcji,
ustawień +/- wartość
i zana wyświetlaczu pojawi się tempetwierdź .
ratura (nie jest ona domyślna dla
ustawionej funkcji, tylko przeniesiona Opóźnione wyłączenie piekarnika
z poprzednich nastaw. Aby ją zmie- przerywa działanie aktywnej funkcji
nić dotknij i przytrzymaj sensor , piekarnika. Po upływie czasu rozlepokrętłem ustawień +/- ustaw nową gnie się sygnał akustyczny, możesz
temperaturę. Po zatwierdzeniu sen- go wyłączyć dowolnym sensorem, lub
sorem , piekarnik rozpocznie pracę poprzez otwarcie drzwi piekarnika.
z nowymi nastawami.
Po wyłączeniu sygnału akustycznego, urządzenie przechodzi do trybu
StandBy.
Zakończenie działania funkcji
Opóźniona
praca
piekarnika
Aby zakończyć funkcję, ustaw po- (Praca automatyczna)
krętło funkcyjne w pozycję „0”. Funkcje domyślne działają przez nieogra- Przez opóźnioną pracę piekarnika
niczony czas, samoczynne wyłączenie należy rozumieć automatyczne włąsię piekarnika jest możliwe jedynie czenie piekarnika o określonej porze,
przez aktywację funkcji opóźnionego następnie automatyczne wyłączenie
wyłączenia piekarnika oraz funkcji się piekarnika po zadeklarowanym
opóźnionej pracy piekarnika. Wyjątek czasie pracy. Możliwe opóźnienie włąstanowi funkcja czyszczenia pyroli- czenia piekarnika wynosi od 1 minuty
tycznego.
do 23 godzin i 59 minut, a czas jego
działania wynosi do 10 godzin. Aby
Opóźnione wyłączenie piekarni- aktywować opóźnioną pracę piekarka (Praca Półautomatyczna)
nika, w pierwszej kolejności aktywuj
opóźnione wyłączenie piekarnika.
Przez opóźnione wyłączenie piekar- Następnie dotknij i przytrzymaj sennika należy rozumieć automatyczne sor
kolejny raz, na wyświetlaczu
- 17 -
zacznie migać symbol minutnika
Termosonda
. Dotknij sensor
dwukrotnie, na
wyświetlaczu zacznie migać symbol Termosondę* możesz podłączyć w
, teraz możesz:
dowolnym momencie, w trybie StandBy czy też w trakcie pracy piekarnika.
Ustawić dokładną godzinę włączenia Podłączenie termosondy spowoduje
piekarnika pokrętłem ustawień +/- pojawienie się na wyświetlaczu dwóch
(zaczynając w kierunku zgodnym z temperatur. Wartość po lewej oznacza
kierunkiem ruchu wskazówek zega- aktualną temperaturę termosondy,
ra), następnie zatwierdź sensorem . natomiast temperatura po prawej to
Skorygować godzinę włączenia pie- temperatura zadana. Wartość zadana
karnika pokrętłem ustawień +/- (w po podłączeniu miga, w tym moobu kierunkach). Skorygowaną war- mencie możesz zmienić temperaturę
tość zatwierdź sensorem .
zadaną pokrętłem ustawień +/-. ZaWyłączyć opóźnioną pracę piekarnika twierdzenie następuje automatycznie
ustawiając pokrętłem ustawień +/- po 5 sekundach lub poprzez dotknicie
wartość
i zatwierdź .
sensora . Przy podłączonej termosondzie, po osiągnięciu temperatury
Opóźniona praca piekarnika przerywa zadanej potrawy, urządzenie przejdziałanie aktywnej funkcji piekarnika. dzie automatycznie do trybu StandBy
Po upływie czasu rozlegnie się sygnał i rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
akustyczny, możesz go wyłączyć Sygnał można skasować dowolnym
dowolnym sensorem, lub poprzez sensorem lub zmienić temperaturę
otwarcie drzwi piekarnika. Po wyłą- zadaną pokrętłem ustawień +/- przeczeniu sygnału akustycznego, urzą- kręcając je w kierunku zgodnie z rudzenie przechodzi do trybu StandBy. chem wskazówek zegara. Odłączenie
termosondy w trakcie wykonywania
dowolnej funkcji powoduje przejście
urządzenia do trybu StandBy.
Uwaga: Podczas pracy z termosondą nie można ustawić opóźnionego
wyłączenia piekarnika (Praca Półautomatyczna) oraz opóźnionej pracy
piekarnika (Praca automatyczna), jeżeli był aktywny jeden z tych trybów,
podłączenie termosondy skasuje nastawy czasu. Podłączenie nie wypływa
na ustawioną temperaturę wewnątrz
komory oraz na ustawioną funkcję.
* w zależności od modelu
- 18 -
Programy gotowe
Jest to zbiór programów o określonych nastawach funkcji, temperatur
jak i czasu pieczenia najbardziej odpowiednich dla danej potrawy.
W trybie StandBy gdy pokrętło funkcyjne ustawione jest na pozycję „0”
dotknij i przytrzymaj sensor
,
włączy się menu wyboru programu
gotowego- na wyświetlaczu pojawi
się program oznaczony jako „P01”.
Używając pokrętła ustawień +/ustaw wybrany program gotowy z
poniższej tabeli, po kilku sekundach
przy oznaczeniu programu zacznie
migać numer funkcji „P01:06” , ustaw
ją pokrętłem funkcyjnym, następnie
numer funkcji zniknie i po chwili piekarnik rozpocznie pracę.
Pozycja na pokrętle funkcyjnym
Domyślna
temp.[OC]
Program
Opis
Nr funkcji
P01
Wołowina
06
180
P02
Wieprzowina
06
180
P03
Jagnięcina
06
180
P04
Kurczak 1,5kg
11
190
P05
Kaczka 1,8kg
11
180
P06
Gęś 3,0kg
11
170
P07
Indyk 2,5kg
11
170
P08
Pizza
12+07
220
P09
Lasagne
12+07
200
P10
Focaccia
12+07
230
P11
Zapiekanka z makaronem
12+07
220
P12
Zapiekane warzywa
12+07
180
P13
Biszkopt
12+07
160
P14
Mufinki
06
160
P15
Casteczka
06
150
P16
Ciasto z owocami
12+07
175
P17
Chleb
07
180
P18
Wyrastanie ciasta
07
30
P19
Suszenie
06
50
Szybki
rozgrzew
Funkcja
grzania
Uwaga: Podczas ustawiania funkcji grzania nie można pokrętła ustawiać w
pozycji "0" - pozycja wyłączenia.
- 19 -
Każdy program gotowy możesz dowolnie modyfikować tj. zmienić zadaną temperaturę lub zmienić czas pracy piekarnika. W tym celu postępuj
wg odpowiednich punktów instrukcji
(„Podgląd i modyfikowanie ustawień
w trakcie pracy piekarnika” oraz
„Opóźnione wyłączenie piekarnika”).
Po wprowadzeniu zmian program
już nie jest „programem gotowym”,
wprowadzone zmiany są aktywne
jednorazowo, nie powoduje to zmiany
parametrów programu gotowego przy
następnym uruchomieniu.
zniknie i po chwili piekarnik rozpocznie właściwy program pracy.
Uwaga: Aby anulować program gotowy od razu po jego wybraniu sensorem
konieczne jest ustawienie
wskazanej funkcji pokrętłem funkcyjnym, oraz piekarnik musi rozpocząć
pracę, choćby przez kilka sekund. Po
pojawieniu się symbolu
możesz
wyłączyć piekarnik ustawiając pokrętło funkcyjne na „0”
Zakończenie jest identyczne jak w
przypadku opóźnionego wyłączenia
piekarnika, urządzenie wyda sygnał
dźwiękowy.
Przy rozpoczęciu pracy z programem
gotowym w przypadku gdy podłączone jest termosonda, rozlegnie
się wygnał akustyczny informujący
o konieczności odłączenia sondy. Po
jej odłączeniu i zamknięciu drzwi,
urządzenie rozpocznie pracę.
Programy gotowe z szybkim rozgrzewem
Wybrane programy charakteryzują
się koniecznością wstępnego rozgrzewu piekarnika do określonej
temperatury. Są one odpowiednio
oznaczone w powyższej tabeli. Po
wyborze jednego ze wskazanych programów gotowych z rozgrzewem, na
wyświetlaczu pojawi się dodatkowo
ikona szybkiego rozgrzewu
. Po
osiągnięciu odpowiedniej temperatury, pojawi się sygnał akustyczny, przy
oznaczeniu programu zacznie migać
numer funkcji „:07" oraz symbol
Należy otworzyć drzwi - symbol
zniknie. Umieść potrawę w piekarniku i zamknij drzwi. Ustaw pokrętłem
funkcyjnym funkcję grzania zgodnie z
migającym numerem, numer funkcji
Uwaga: Niewskazane jest wprowadzanie modyfikacji programu gotowego w trakcie aktywnego szybkiego
rozgrzewu piekarnika, wprowadzenie
zmian spowoduje anulowanie programu gotowego i pracę urządzenia przy
obecnie ustawionych parametrach
funkcji, czasu i temperatury.
Zakończenie programu gotowego
Drzwi piekarnika
Podczas pracy piekarnika, drzwi powinny być zamknięte. Otwarcie drzwi
spowoduje przerwanie aktywnej
funkcji. Jeżeli drzwi pozostają otwarte dłużej niż 30 sekund, pojawi się
sygnał akustyczny informujący o konieczności zamknięcia drzwi. Sygnał
można wyłączyć dotykając dowolny
sensor lub poprzez zamknięcie drzwi.
Otwarcie drzwi które trwa krócej niż
10 minut nie wpływa na aktywny
program i jego parametry. Po tym
czasie ze względów bezpieczeństwa
piekarnik przechodzi w stan StandBy
(kasowane są wszystkie nastawy).
Ograniczenie czasu pracy piekarnika
Ze względów bezpieczeństwa piekarnik posiada ograniczenie czasu pracy.
Jeżeli ustawiona temperatura wynosi
maksymalnie 100OC, piekarnik przejdzie w tryb StandBy po 10 godzinach,
jeżeli ustawiona temperatura wynosi
200 OC i więcej maksymalny czas
pracy jest ograniczony do 3 godzin.
W przedziale 101OC-199OC czas pracy zmienia się liniowo tj. im wyższa
temperatura, tym krótszy czas pracy
(pomiędzy 3h a 10h).
- 20 -
Szybki rozgrzew piekarnika
W celu szybkiego rozgrzania piekarnika włączane są grzałka wentylatora,
grzałka opiekacza oraz wentylator
termoobiegu, w tym wypadku maksymalna pobierana moc to 3,6kW.
Funkcja Soft Steam
Piekarnik został wyposażony w funkcję Soft Steam (symbol
na pokrętle). W początkowym procesie pieczenia wytwarzana jest para, która
pozytywnie wpływa na niektóre potrawy przygotowywane w piekarniku. W dnie komory piekarnika znajduje się zagłębienie do którego wlej
150ml czystej zimnej wody jeszcze
przed rozgrzaniem piekarnika, nie
dodawaj przypraw. Ustaw pokrętło
funkcyjne na funkcję wykorzystującą Soft Steam i ustaw odpowiednią
temperaturę wg wskazówek w rozdziale Porady praktyczne. Po około 5
minutach, gdy piekarnik się wstępnie rozgrzeje, włóż potrawę i zamknij drzwi.
Uwaga: Po wykonaniu pracy nie pozostawiaj resztek wody w zagłębieniu.
Gdy piekarnik wystygnie usuń wodę
ściereczką.
Przed usunięciem wody, upewnij się,
że piekarnik ostygł.
Ze względu na obecność pary w
komorze na wewnętrznej stronie
drzwi
oraz
ścianach
komory
piekarnika może skraplać się para.
Po zakończonej pracy każdorazowo
wytrzyj nadmiar wody.
- 21 -
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Dbałość o bieżące utrzymanie w czy- Inne istotne wskazówki
stości piekarnika oraz właściwa jego
konserwacja, wywierają znaczący • Do pieczenia potraw zawierawpływ na wydłużenie okresu bezających owoce, np. ciast używaryjnej pracy urządzenia.
wać głębokich blach – sok może
spowodować przebarwienie lub
Ogólne porady
zmatowienie emalii.
• Przebarwienie emalii nie wpływa
• Piekarnik należy czyścić po każna działanie piekarnika, nie jest
dym użytkowaniu, nie dopuszpodstawą do reklamacji.
czając do przypalenia zabrudzeń. • Do pieczenia mięs używać odpo• W przypadku ich długiego odwiednich naczyń, np. brytfanny
działywania całkowite usunięcie
lub stosować folię aluminiową
może być niemożliwe lub będzie
oraz specjalne worki do pieczesię wiązało z dużym nakładem
nia, aby uniknąć zabrudzenia
pracy.
wnętrza komory tłuszczem.
• Komorę piekarnika należy myć
przy użyciu ciepłej wody z dodat- Uwaga: Do czyszczenia i kon­ser­wa­
kiem detergentu lub octu (3 łyżki cji nie wolno używać żadnych środstołowe na 250 ml wody). Należy ków do szorowania, ostrych środków
pamiętać, aby po zakończonym czyszczących ani przedmiotów szoprocesie czyszczenia wytrzeć po- rujacych.
wierzchnię do sucha.
Uwaga: Do czyszczenia frontu i obu• W piekarniku nie należy pozosta- dowy używać tylko ciepłej wody z
wiać wilgotnych naczyń lub ście- dodatkiem niewielkiej ilości płynu do
rek. Wilgoć uwięziona w komorze mycia naczyń lub szyb. Nie stosować
może być źródłem korozji.
mleczka do czyszczenia.
• Zabrudzenia sokami owocowymi
lub ciastem najłatwiej usuwa się Czyszczenie
z jeszcze ciepłej lecz nie gorącej
powierzchni komory piekarnika. Uwaga: Przed rozpoczęciem czyszczenia należy piekarnik wyłączyć,
Środki czyszczące
zwracając uwagę na to, by wszystkie pokrętła ustawione były w pozy• Do czyszczenia i konserwacji nie cji „0” / „•” (wyłączone). Czynności
wolno używać żadnych środków czyszczenia należy rozpoczynać dodo szorowania, materiałów ścier- piero po wystygnięciu piekarnika.
nych.
• Nie należy stosować żrących • Włącz oświetlenie wewnątrz pieśrodków zawierających sodę,
karnika, pozwala to na uzyskaamoniak, lub chlor.
nie lepszej widoczności wnętrza
• Nie stosować substancji o silnym
komory.
odczynie alkalicznym.
• Usuń mechanicznie największe
• Niewskazane jest stosowanie
zabrudzenia (zaleca się zastosopłynów zawierających kwasy
wanie drewnianej lub plastikowej
organiczne (np. kwasek cytryszpatułki kuchennej). Środki o
nowy), mogących spowodować
właściwościach ściernych mogą
trwałe plamy lub zmatowienie
zmatowić lub uszkodzić powłokę
emalii ceramicznej.
emalii. Należy zachować szczególną ostrożność podczas ich
stosowania.
- 22 -
•
W przypadku przypalonych zabrudzeń, trudnych do usunięcia
– zastosuj szmatkę namoczoną
wodą z płynem do mycia naczyń
lub octem (połóż ją na zanieczyszczoną powierzchnię na około godzinę).
Prowadnice druciane
Piekarnik został wyposażony w łatwo
demontowalne prowadnice druciane
(drabinki) piekarnika. Aby je wyjąć
do mycia pociągnij za zaczep znajdujący się z przodu, następnie odchyl prowadnice i wyjmij z tylnych
Czyszczenie kamienia powsta- zaczepów.
łego na dnie komory po użyciu
funkcji Soft Steam:
Demontaż
• do przetłoczenia w dnie komory
nalać ok. 250 ml 6% octu bez
dodatku ziół,
• zostawić ocet w temperaturze
pokojowej na 30 minut, aby rozpuścił osad z kamienia,
• wyczyścić wgłębienie za pomocą
ciepłej wody i miękkiej szmatki.
Uwaga: Zaleca się czyszczenie co
5-10 cykli z użyciem funkcji Soft
Steam.
Montaż
- 23 -
Prowadnice teleskopowe
Pro­wad­ni­ce na­le­ży wyj­mo­wać i myć
wraz z pro­wad­n i­c a­m i dru­c ia­ny­m i.
Przed umiesz­cze­niem na nich blach
na­le­ży je wy­su­nąć (jeśli pie­kar­nik jest
nagrzany pro­wad­ni­ce należy wy­su­nąć
za­cze­pia­jąc tyl­ną kra­wę­dzią blach o
zde­rza­ki znaj­du­ją­ce się w przed­niej
części wy­su­wa­nych pro­wad­nic) i następnie wsunąć wraz z blachą.
Demontaż
Ponieważ proces sa­mo­czysz­cze­nia
wiąże się ze zu­ży­ciem ener­gii, na­
le­ż y przed każ­d ym czysz­c ze­n iem
spraw­dzić wielkość za­bru­dze­nia. Po
stwier­dze­niu ob­ni­że­nia wła­sno­ści sa­
mo­czysz­czą­cych wkła­dek moż­na je
wy­mie­nić na nowe. Wkład­ki można
za­ku­pić w punk­tach ser­wi­so­wych lub
w han­dlu. W przy­pad­ku wy­bra­nia tra­
dy­cyj­nej metody czysz­cze­nia na­le­ży
pa­mię­tać o tym, że emalia sa­mo­czysz­
czą­ca jest wraż­li­wa na ście­ra­nie i do
czysz­cze­nia nie na­le­ży uży­wać żrą­cych
środ­ków czysz­czą­cych ani twar­dych
ście­re­czek.
Demontaż
Montaż
Uwaga: Prowadnic nie należy
myć w zmywarkach.
Wkłady katalityczne
Wkład­y po­kry­te są specjalną emalią sa­mo­czysz­czą­cą. Ema­lia ta powoduje, że za­bru­dze­nia tłusz­czem
lub reszt­ka­mi po­traw mogą zostać
samoczynnie usu­nię­t e pod wa­run­
kiem, że nie są one za­su­szo­ne lub
przy­p a­lo­n e (resztki po­ż y­w ie­n ia i
tłuszczu na­le­ży jak naj­szyb­ciej oddzielić, gdy jeszcze nie są za­su­szo­ne
i przypieczone, wów­czas uniknie się
długiego sa­mo­czysz­cze­nia pie­kar­ni­
ka). Aby dokonać sa­mo­czysz­cze­nia
pie­kar­ni­ka na­le­ży włą­czyć go na 1
go­dzi­nę usta­wia­jąc temp. 250 °C.
Jeśli resztki potraw są małe to pro­ces
można skró­cić.
- 24 -
Demontaż drzwi
Wyjmowanie
wnętrznej
Dla uzyskania łatwiejszego dostępu
do ko­mo­ry pie­kar­ni­ka oraz czysz- •
czenia, moż­li­we jest wyjęcie drzwi.
W tym celu otwórz drzwi, odchyl
do góry ele­ment zabezpieczający
umieszczony w zawiasie (Rys. A).
Drzwi lek­ko domknij, unieś i wy­
jmij do przo­du. W celu za­mon­to­wa­
nia drzwi w kuch­ni po­stę­pu­j w spo­
sób od­wrot­ny. Przy wkła­da­niu zwró­ć
uwa­gę aby wy­cię­cie na za­wia­sie pra­
wi­dło­wo osa­dzić na wy­stę­pie uchwy­
tu za­wia­su. Po wło­że­niu drzwi do
pie­kar­ni­ka bez­względ­nie opuść ele­
ment za­bez­pie­cza­ją­cy i dokładnie
go dociśnij. Nieprawidłowe ustawienie ele­men­tu za­bez­pie­cza­ją­ce­go
może spo­wo­do­wać uszko­dze­nie za­
wia­su przy pró­bie za­mknię­cia drzwi.
- 25 -
we-
Naciśnij w miejscach pokazanych
na rysunku i wyciągnij listwę
górną drzwi. (Rys. B, C).
B
A
Odchylenie zabezpieczeń zawiasów
szyby
C
Wewnętrzne szyby wyciągnij Wymiana
oświetlenia wez mocowania (w dolnej części wnątrz komory
drzwi- Rys. D).
Przed wymianą żarówki należy
Uwaga: Niebezpieczeństwo uszko- wszystkie pokrętła ustawić na pozydzenia mocowania szyb. Szyby na- cję „0” / „•” (wyłączone) oraz bezleży wysunąć, nie podnosić do góry. względnie odłączyć piekarnik od zasilania.
• Wyjmij szybę środkową (Rys. D).
• Umyj szyby ciepłą wodą i małą • Używając płaskiego wkrętaka
ilością środka czyszczącego.
podważyć zaczep klosza i wycią• W celu ponownego zamontowagnąć.
nia szyb należy postępuj w od- • Wyciągnij żarówkę halogenową
wrotnej kolejności. Gładka część
wysuwając w dół używając do
szyby powinna znajdować się u
tego szmatki lub papieru.
góry, ścięte narożniki na dole.
• W razie potrzeby ża­rów­kę halogenową wymienić na nową o poniższych parametrach:
D
1. typ G9.
2. napięcie 230V.
3. moc 25W.
• Upewnij się, że nowa żarówka
jest dokładnie osadzona w gnieździe osadczym.
• Załóż klosz oświetlenia.
3
•
2
1
3
3
2
2
1
1
Wyjmowanie szyb wewnętrznych
Uwaga: Należy uważać, aby zakładaną żarówkę halogenu nie
dotykać bezpośrednio palcami!
- 26 -
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
W
•
•
•
każdej sytuacji awaryjnej na­le­ży:
Wyłączyć zespoły robocze piekarnika
Odłączyć zasilanie elektryczne
Niektóre drob­ne usterki użyt­kow­nik może usunąć sam kierując się
wska­zów­ka­mi po­da­ny­mi w ta­be­li poniżej, zanim zwró­cą się Pań­stwo
do działu ob­słu­gi klien­ta lub serwisu należy spraw­dzić kolejne punk­ty
w tabeli.
Problem
Przyczyna
Postępowanie
1. Urządzenie nie
działa
przerwa w dopływie
prą­du
sprawdzić bezpiecznik
in­sta­la­cji domowej,
prze­pa­lo­ny wymienić
2. Nie dzia­ła oświe­tle­
nie pie­kar­ni­ka
obluzowana lub uszko­
dzo­na żarówka
wymienić prze­pa­lo­
ną żarówkę (patrz
rozdział Czysz­cze­nie i
konserwacja)
3. Wyświetlacz pro­gra­ urządzenie było odłą­
ma­to­ra wska­zu­je goczo­ne od sieci lub wydzinę cyklicznie „0.00” stąpił chwilowy zanik
na­pię­cia
4. Wentylator przy
grzejniku termoobiegu
nie działa
ustawić aktualny czas
(patrz Obsługa programatora)
Niebezpieczeństwo przegrzania! Natychmiast
odłączyć piekarnik od sieci (bezpiecznik). Zwrócić się do najbliższego serwisu.
Jeśli problem nie został rozwiązany należy odłączyć zasilanie elektryczne i zgłosić usterkę do Centrum Serwisowego. Uwaga! Wszelkie naprawy
mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych techników
serwisu.
- 27 -
DANE TECHNICZNE
12263.3ePaTnKDpsHaScVoX
12263.3ePaTnKDpsHaScVoS
Typ/model
Napięcie znamionowe
230V~50Hz
Moc znamionowa piekarnika
3600 W
Grzejnik dolny
700 W
Grzejnik górny
900 W
Grzejnik termoobiegu
2100 W
Grzejnik grilla
1500 W
Grzejnik funkcji Soft Steam
300 W
Wymiary piekarnika (W x S x G)
595 x 595 x 575 mm
Wyrób spełnia wymagania norm EN 60335-1; EN 60335-2-6 obowiązujących w Unii Europejskiej.
Dane na etykietach energetycznych piekarników elektrycznych podaje się
zgodnie z normą EN 60350-1 /IEC 60350-1. Wartości te określa się przy
standardowym obciążeniu z czynnymi funkcjami: grzejnika górnego i dolnego i wspomagania nagrzewania wentylatorem (jeśli funkcje takie są dostępne).
Klasa efektywności energetycznej została wyznaczona w zależności od dostępnej funkcji w wyrobie zgodnie z poniższym priorytetem:
Wymuszony obieg powietrza Eco (grzejnik termoobiegu + wentylator)
Eco
Wymuszony obieg powietrza Eco (grzejnik dolny + górny + opiekacz
+ wentylator)
Eco
Tryb konwencjonalny Eco (grzejnik dolny + górny)
Eco
Podczas wyznaczania zużycie energii należy zdemontować prowadnice teleskopowe (jeśli są na wyposażeniu wyrobu).
Oświadczenie producenta:
Producent deklaruje niniejszym, że wyrób ten spełnia zasadnicze wymagania wy­mie­nio­nych poniżej dyrektyw europejskich:
•
dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE,
•
dyrektywy kompatybilności elek­tro­ma­gne­tycz­nej 2014/30/UE,
•
dyrektywy ekoprojektowania 2009/125/EC,
i dlatego wyrób został oznakowany
oraz została wystawiona dla niego
deklaracja zgodności
udostępniana organom nadzorującym rynek.
- 28 -
GWARANCJA, OBSŁUGA
POSPRZEDAŻOWA
Gwarancja
Świadczenia gwarancyjne wg karty gwarancyjnej. Producent nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym po­stę­po­wa­niem
z wyrobem.
Serwis
Producent sprzętu sugeruje, by wszelkie naprawy i czyn­no­ści re­gu­la­cyj­ne
były wy­ko­ny­wa­ne przez Serwis Fabryczny lub Serwis Autoryzowany producenta. Napraw powinna dokonywać jedynie osoba posiadająca stosowne
kwalifikacje.
Zgłoszenie naprawy oraz pomoc w razie usterki
Jeżeli urządzenie wymaga naprawy, należy skontaktować się z serwisem.
Dane adresowe serwisu jak i kontaktowy numer telefonu znajduje się w
karcie gwarancyjnej. Przed kontaktem należy przygotować numer seryjny
urządzenia, znajduje się on na tabliczce znamionowej:
Serial No.
Tabliczka znamionowa znajduje się na jednej ze ścian bocznych urządzenia.
Uwaga: Kopia tabliczki znamionowej lub numeru seryjnego umieszczona
jest w karcie gwarancyjnej.
Dla wygody przepisz numer seryjny urządzenia:
- 29 -
INSTALACJA
Montaż piekarnika w zabudowie
•
•
560
595
560
40
Rys. B
600
560
40
560
Rys. A
600
•
Pomieszczenie kuchenne po­win­
no być suche i przewiewne. Powinno również po­sia­dać spraw­ną
we­nty­la­cję, a usta­wie­nie pie­
kar­ni­ka po­win­no gwa­ran­to­wać
swo­bod­ny do­stęp do wszystkich
ele­men­tów ste­ro­wa­nia, przede
wszystkim wtyczka zasilająca
powinna być łatwo dostępna.
Piekarnik jest zbudowany w klasie Y. Me­ble do za­bu­do­wy mu­szą
mieć okła­dzi­nę oraz kle­je do jej
przy­kle­je­nia od­por­ne na tem­
pe­ra­tu­rę 100°C. Nie speł­nie­nie
tego wa­run­ku może spo­wo­do­wać
zde­for­mo­wa­nie po­wierzch­ni lub
od­kle­je­nie okła­dzi­ny.
Przygotować otwór w meblu o
wy­mia­rach podanych na rysunkach: A- zabudowa pod blatem,
B- zabudowa wysoka. W przypadku istnienia w szafce ścia­ny
tylnej należy w niej wyciąć otwór
pod przy­łą­cze elektryczne.
Wsuń piekarnik całkowicie w
otwór za­bez­pie­cza­jąc go przed
wysunięciem czte­re­ma wkrętami
(Rys. C).
min 38
•
40
Rys. C
Uwaga: Montażu urządzenia powinien dokonać wykwalifikowany specjalista. Czynności związane z montażem należy przeprowadzać przy
odłączonym od zasilania urządzeniu.
- 30 -
Podłączenie piekarnika do zasilania
Przed dokonaniem przyłączenia pie­
kar­ni­ka do instalacji elektrycznej,
należy zapoznaj się z informacjami
zawartymi na tabliczce znamionowej.
•
•
•
•
•
•
Piekarnik przystosowany jest
fa­brycz­nie do za­si­la­nia prą­dem
prze­m ien­n ym, jed­n o­f a­z o­w ym
(230V 1N~50 Hz) i wy­po­sa­żo­ny
w prze­wód przy­łą­cze­nio­wy 3 x
1,5mm2 o dłu­go­ści około 1,5 m z
wtycz­ką ze sty­kiem ochron­nym.
Gniazdo przyłączeniowe instalacji
elek­trycz­nej musi być wyposażone w bo­lec ochron­ny. Po usta­wie­
niu pie­kar­ni­ka wy­ma­ga się, aby
gniaz­do przy­łą­cze­nio­we in­sta­la­cji
elek­trycz­nej było do­stęp­ne dla
użyt­kow­ni­ka.
Przed podłączeniem piekarnika do
gniaz­da sprawdź czy:
Bezpiecznik oraz instalacja elektryczna wytrzymają obciążenie
piekarnika, obwód za­s i­la­j ą­c y
gniazdo wty­ko­we po­wi­nien być
za­b ez­p ie­c zo­n y bez­p iecz­n i­k iem
min. 16A,
Instalacja elektryczna wyposażona jest w skuteczny system uziemiający spełniający wymagania
aktualnych norm i przepisów,
Po zainstalowaniu piekarnika powinna być dostępna wtyczka.
Uwaga: Jeżeli przewód zasilający
nie­od­łą­czal­ny ulegnie uszkodzeniu,
to powinien on być wymieniony u
wytwórcy lub w spe­c ja­li­s tycz­nym
zakładzie naprawczym, albo przez
wykwalifikowaną osobę w celu unik­
nię­cia zagrożenia.
- 31 -
PORADY PRAKTYCZNE
Tabele z przykładowymi nastawami piekarnika
Pieczenie ciast
Rodzaj
żywności
Akcesoria
Poziom
Forma okrągła
tortowa handlowa
czarna kładziona na 1-2
ruszt
Forma handlowa do
Babka
babki okrągła lub
drożdżowa/ prostokątna
czarna 1-2
piaskowa
kładziona na ruszt
Forma handlowa do
Babka
babki okrągła lub
drożdżowa/ prostokątna
3
czarna
piaskowa
kładziona na ruszt
Forma do ciasta powlekane na czarno
Biszkopt bez- okrągła
lub kwadra- 1-2
tłuszczowy
towa kładzione na
ruszt
Forma do ciasta
czarna okrągła lub
Szarlotka
1-2
kwadratowa kładzione na ruszt
Forma papierowe
około Ø 48mm han3
dlowe kładziona na
blachę do pieczywa
Forma papierowe
około Ø 48mm han3
dlowe kładziona na
blachę do pieczywa
Małe ciasta
Forma papierowe
około Ø 48mm hanmufiny
3
dlowe kładziona na
blachę do pieczywa
Forma papierowe
około Ø 48mm
2-Blacha do pieczy- 2 + 4
wa lub pieczeni
4-Blacha do pieczywa
Ciasto na blasze
Ciasta w formach
Biszkopt
Kruche
ciasto
1)
2)
Funkcja
grzania
Temperatura
[OC]
Czas [min]
170 – 2001)
38 – 502)
160 – 1701)
25 – 402)
150 – 160
25 – 40
170-1801)
38 - 452)
190-2001)
50 - 652)
155-1601)
37 - 452)
150-1601)
34 - 382)
150-1601)
34 - 382)
150-1601)
34 - 402)
Blacha do pieczywa
2
150-1601)
30 - 402)
Blacha do pieczywa
2
150-1701)
25 - 352)
Blacha do pieczywa
2
150-1701)
25 - 352)
2-Blacha do pieczywa
lub pieczeni
4-Blacha do pieczywa
2+4
160-1751)
25 - 352)
Rozgrzej pusty piekarnik przez 5 minut, nie używaj funkcji szybkiego rozgrzewu.
Czasy obowiązują, jeżeli nie podano inaczej, dla nierozgrzanej komory urządzenia.
Ważne!
Parametry podane w tabeli są orientacyjne i można je korygować w zależności od własnych
doświadczeń i upodobań kulinarnych.
- 32 -
•
•
•
•
•
•
•
•
Staraj się używać blach dostarczonych wraz z Twoim urządzeniem.
Jeżeli korzystasz z własnych blach i form do wypieków, umieszczaj je
na drabince suszarniczej. Zalecamy korzystanie z czarnych blach, najlepiej przewodzą ciepło i skracają czas wypieku.
Nie zalecamy stosowania blach i form o jasnej i błyszczącej powierzchni
może skutkować niedopiekaniem się spodu ciasta (w przypadku korzystania z funkcji grzałka dolna + grzałka górna).
Przy korzystaniu z funkcji termoobiegu nie jest konieczne rozgrzanie
piekarnika. Przy pozostałych funkcjach należy rozgrzać komorę do zadanej temperatury przed umieszczeniem potrawy wewnątrz (lampka
kontrolna powinna zgasnąć).
Przed wyjęciem ciasta z piekarnika sprawdź ja­kość wypieku przy pomocy drewnianego patyczka (przy pra­wi­dło­wym wypieku po nakłuciu
ciasta, powinien on być suchy i czysty).
Po wypieku pozostaw ciasto w rozgrzanej komorze piekarnika przez
około 5 minut.
Temperatura wypieku przy zastosowanej funkcji termoobiegu z reguły
jest niższa o 20-30OC, niż w przypadku używania funkcji konwencjonalnej (grzałka górna + grzałka dolna).
Parametry dotyczące ustawień dla wypieków z tabeli są orientacyjne
i można je swobodnie korygować według własnych upodobań kulinarnych czy doświadczenia.
Jeżeli informacje podawane w książkach kucharskich znacz­nie od­bie­ga­ją
od wartości zamieszczonych w in­struk­cji obsługi, prosimy o kierowanie się
zapisami w tejże instrukcji.
- 33 -
Pieczenie mięs oraz warzyw
Rodzaj
żywności
Akcesoria
Ruszt +Blacha do pieczeni( do zbierania ściekających kropli)
Ruszt +Blacha do pieczeWołowina
ni( do zbierania ściekających kropli)
Ruszt +Blacha do pieczeWieprzowina ni( do zbierania ściekających kropli)
Ruszt +Blacha do pieczeWieprzowina ni( do zbierania ściekających kropli)
Ruszt +Blacha do pieczeKurczak
ni( do zbierania ściekających kropli)
Ruszt +Blacha do pieczeKurczak
ni( do zbierania ściekających kropli)
Ruszt +Blacha do pieczeKurczak
ni( do zbierania ściekających kropli)
Ruszt +Blacha do pieczeRyba
ni( do zbierania ściekających kropli)
Ruszt
+ naczynie z poRyba
krywą
Ruszt +Blacha do pieczeRyba
ni( do zbierania ściekających kropli)
Wołowina
Poziom
2 – ruszt /
1 – blacha do
pieczeni
2 – ruszt /
1 – blacha do
pieczeni
2 – ruszt /
1 – blacha do
pieczeni
2 – ruszt /
1 – blacha do
pieczeni
2 – 3 ruszt /
1 – blacha do
pieczeni
2 – ruszt /
1 – blacha do
pieczeni
2 – 3 ruszt /
1 – blacha do
pieczeni
2 – 3 ruszt /
1 – blacha do
pieczeni
2 – ruszt
naczynie na
ruszcie
2 – 3 ruszt /
1 – blacha do
pieczeni
Funkcja
grzania
Temperatura
[OC]
Czas
[min]
225 - 250
120 – 150
160 - 180
120 – 160
160 - 230
90 – 120
160 - 190
90 – 120
180 -190
180 -190
160 - 180
45 – 60
175 - 190
60 – 70
190
60 – 70
210 - 220
45 – 60
160 - 180
45 – 60
Warzywa
Blacha do pieczeni
2
190 - 210
40 – 50
Warzywa
Blacha do pieczeni
3
170 - 190
40 - 50
Czasy obowiązują, jeżeli nie podano inaczej dla nierozgrzanej komory.
Ważne!
Parametry podane w tabeli są orientacyjne i można je korygować w zależności od własnych
doświadczeń i upodobań kulinarnych.
•
•
•
•
W piekarniku należy przygotowywać porcje mięsa po­wy­żej 1 kg, mniej­
sze porcje zaleca się przyrządzać na pły­cie grzejnej.
Do pieczenia zaleca się stosować naczynia żaroodporne, również uchwyty tych na­czyń muszą być odporne na działanie wysokiej tem­pe­ra­tu­ry.
Przy pieczeniu na drabince suszarniczej lub ruszcie zaleca się na niż­
szym po­zio­mie umieścić blachę do pieczeni. Tłuszcz z potrawy nie będzie kapał bezpośrednio do komory, tylko do blachy.
Aby pieczeń była bardziej soczysta, do wsuniętej blachy na krople tłuszczu dodaj nie­wiel­ką ilość wody. W takim wypadku potrawa nie ulegnie
wysuszeniu.
Przynajmniej raz w połowie czasu pieczenia zaleca się od­wró­cić mię­so na
dru­gą stro­nę, w trakcie pieczenia należy także okresowo pod­le­wać mięso po­wsta­ją­cym so­sem lub gorącą wodą, która wcześniej została osolona.
Mięsa nie należy po­le­wać zim­ną wodą.
- 34 -
Pizza
Rodzaj
żywności
Temperatura
[OC]
Czas
[min]
2-3
200 – 2301)
15 – 25
Blacha do pieczywa
2-3
200 – 2301)
15 – 20
Mrożona
cienki spód
Ruszt
2-3
2)
2)
Mrożona
gruby spód
Ruszt
2-3
2)
2)
Akcesoria
Poziom
Świeża
Blacha do pieczywa
Świeża cienki
spód
Pizza
1)
2)
Funkcja
grzania
Rozgrzej pusty piekarnik
Stosować się do informacji na opakowaniu
Ważne!
Parametry podane w tabeli są orientacyjne i można je korygować w zależności od własnych
doświadczeń i upodobań kulinarnych.
Grillowanie
Rodzaj
żywności
Akcesoria
Poziom
Tosty z białego pieczywa
Ruszt
Tosty z białego pieczywa
Ruszt
Kurczak
Ryba
Warzywa
1)
Temperatura
[OC]
Czas
[min]
4
2501)
1,5 – 2,5
4
2501)
2–3
180 -190
180 -190
190
60 – 70
170 - 190
40 - 50
Ruszt +Blacha do piecze- 2 – 3 ruszt /
ni( do zbierania ściekają- 1 – blacha do
cych kropli)
pieczeni
Ruszt +Blacha do piecze- 2 – 3 ruszt /
ni( do zbierania ściekają- 1 – blacha do
cych kropli)
pieczeni
Blacha do pieczeni
3
Funkcja
grzania
Rozgrzej pusty piekarnik włączając na 5 minut, nie używaj funkcji szybkiego rozgrzewu
Ważne!
Parametry podane w tabeli są orientacyjne i można je korygować w zależności od własnych
doświadczeń i upodobań kulinarnych.
- 35 -
Funkcja grzania termoobieg ECO
•
•
•
przy użyciu funkcji termoobieg ECO uruchamia się zoptymalizowany
sposób grzania mający na celu oszczędzanie energii podczas przygotowywania potraw,
czasu pieczenia nie można skrócić przez ustawienie wyższych temperatur, nie zaleca się również wstępnego rozgrzewania piekarnika przed
pieczeniem,
nie należy zmieniać ustawień temperatury w trakcie pieczenia oraz
otwierać drzwi podczas pieczenia.
Zalecane parametry przy użyciu funkcji termoobieg ECO
Rodzaj żywności
Funkcja
piekarnika
Temperatura [OC]
Poziom
Czas [min]
Biszkopt
Eco
180 - 200
2-3
50 - 70
Babka drożdżowa/
piaskowa
Eco
180 - 200
2
50 - 70
Ryba
Eco
190 - 210
2
45 - 60
Wołowina
Eco
200 - 220
3
90 - 120
Wieprzowina
Eco
200 - 220
2
90 - 160
Kurczak
Eco
180 - 200
2
80 - 100
- 36 -
Tabele z potrawami testowymi
Tabele z potrawami testowymi zgodnie z normą EN 60350-1
Pieczenie ciast
Rodzaj
żywności
Małe ciasta
Temperatura
[OC]
Czas [min]
4
1601)
28-322)
Blacha do
pieczywa
3
1551)
23-262)
Blacha do
pieczywa
3
1501)
26-302)
2+4
2 - blacha
do pieczywa
lub pieczeni
4 - blacha do
pieczywa
1501)
27-302)
Blacha do
pieczywa
3
150-1601)
30-402)
Blacha do
pieczywa
3
150-1701)
25-352)
Blacha do
pieczywa
3
150-1701)
25-352)
2+4
2 - blacha
do pieczywa
lub pieczeni
4 - blacha do
pieczywa
160-1751)
25-352)
Akcesoria
Poziom
Blacha do
pieczywa
Blacha do
pieczywa
Blacha do
pieczeni
Kruche ciasto
(paski)
Blacha do
pieczywa
Blacha do
pieczeni
Funkcja
grzania
Biszkopt
beztłuszczowy
Ruszt + forma
do ciasta
powlekana na
czarno Ø26cm
2
170-1801)
38-462)
Szarlotka
Ruszt +
dwie formy
do ciasta
powlekane na
czarno Ø20cm
2
formy na
ruszcie
umieszczono
po przekątnej
prawy tył, lewy
przód
180-2001)
50-652)
1)
2)
Rozgrzej pusty piekarnik przez 5 minut, nie używaj funkcji szybkiego rozgrzewu.
Czasy obowiązują, jeżeli nie podano inaczej, dla nierozgrzanej komory.
- 37 -
Grillowanie
1)
Rodzaj
żywności
Akcesoria
Poziom
Tosty z
białego
pieczywa
Ruszt
Burgery
wołowe
Ruszt +
Blacha do
pieczeni (do
zbierania
ściekających
kropli)
Funkcja
grzania
Temperatura
[OC]
Czas [min]
4
2501)
2–3
4 – ruszt
3 – blacha do
pieczeni
2501)
1 strona 10-15
/ 2 strona 8-13
Rozgrzej pusty piekarnik włączając na 5 minut, nie używaj funkcji szybkiego rozgrzewu.
Pieczenie
Rodzaj
żywności
Akcesoria
Poziom
Funkcja
grzania
Cały kurczak
Ruszt +
Blacha do
pieczeni (do
zbierania
ściekających
kropli)
2 – ruszt
1 – blacha do
pieczeni
- 38 -
Temperatura
[OC]
Czas [min]
180-190
70-90
- 39 -
Amica S.A.
ul . Mickiewicza 52 / 64-510 Wronki
tel. 67 25 46 100 / fax 67 25 40 320
www.amica.pl
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement