Amica ED57679BA Q-TYPE OPENUP Built-in oven Instrukcja obsługi

Amica ED57679BA  Q-TYPE OPENUP Built-in oven Instrukcja obsługi
INSTRUKCJA
OBSŁUGI
PIEKARNIK DO WBUDOWANIA
12203.3eTciKDpsLbVAdSm
12203.3eTciKDpsLbVAdW
12203.3eTciKDpsLbVAdS
URZĄDZENIE NALEŻY URUCHAMIAĆ DOPIERO PO PRZECZYTANIU INSTRUKCJI!
IO-CBI-1224 / 8505403
(05.2019 V4)
Szanowny
Kliencie
Od dziś codzienne obowiązki staną się
prostsze niż kiedykolwiek. Urządzenie
to połączenie wyjątkowej łatwości obsługi
i doskonałej efektywności. Po przeczytaniu
instrukcji, obsługa nie będzie problemem.
Sprzęt, który opuścił fabrykę był dokładnie
sprawdzony przed zapakowaniem pod
względem bezpieczeństwa i funkcjonalności
na stanowiskach kontrolnych.
Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji
obsługi przed uruchomieniem urządzenia.
Przestrzeganie zawartych w niej wskazówek
uchroni Państwa przed niewłaściwym
użytkowaniem. Instrukcję należy zachować
i przechowywać tak, aby mieć ją zawsze pod
ręką.
Należy dokładnie przestrzegać instrukcji
obsługi w celu uniknięcia nieszczęśliwych
wypadków.
Z poważaniem
-2-
SPIS TREŚCI
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
JAK OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ
ROZPAKOWANIE
USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ
TWOJE URZĄDZENIE
AKCESORIA
OBSŁUGA PIEKARNIKA
PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM
WYGRZEWANIE KOMORY PIEKARNIKA
FUNKCJA WIFI
PANEL STEROWANIA
PODŚWIETLANY UCHWYT DRZWI
PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY
FUNKCJE PIEKARNIKA NA WYŚWIETLACZU
OBSZAR AKTYWNOŚCI FUNKCJI*
PODŁĄCZENIE DO ZASILANIA
USTAWIENIE AKTUALNEGO CZASU
INTENSYWNOŚĆ ŚWIECENIA WYŚWIETLACZA
OŚWIETLENIE
WENTYLATOR CHŁODZĄCY
ROZGRZEWANIE PIEKARNIKA (SYMBOL TERMOSTATU)
FUNKCJE PIEKARNIKA
W CZASIE AKTYWNEJ FUNKCJI PIEKARNIKA
TRYB STANDBY
TRYB AKTYWNY
BLOKADA RODZICIELSKA
MINUTNIK
PODGLĄD I MODYFIKOWANIE USTAWIEŃ W TRAKCIE PRACY PIEKARNIKA
ZAKOŃCZENIE DZIAŁANIA FUNKCJI
OPÓŹNIONE WYŁĄCZENIE PIEKARNIKA (PRACA PÓŁAUTOMATYCZNA)
OPÓŹNIONY START PRACY PIEKARNIKA (PRACA AUTOMATYCZNA)
PROGRAMY GOTOWE
PROGRAMY GOTOWE Z SZYBKIM ROZGRZEWEM
ZAKOŃCZENIE PROGRAMU GOTOWEGO
DRZWI PIEKARNIKA
OGRANICZENIE CZASU PRACY PIEKARNIKA
SZYBKI ROZGRZEW PIEKARNIKA
FUNKCJA OPENUP!
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
OGÓLNE PORADY
ŚRODKI CZYSZCZĄCE
INNE ISTOTNE WSKAZÓWKI
CZYSZCZENIE
PROWADNICE DRUCIANE
PROWADNICE TELESKOPOWE
WKŁADY KATALITYCZNE
WYJMOWANIE SZYBY WEWNĘTRZNEJ
WYMIANA OŚWIETLENIA WEWNĄTRZ KOMORY
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
DANE TECHNICZNE
GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA
GWARANCJA
-3-
5
7
8
8
9
10
12
12
12
12
12
12
14
14
15
15
15
15
15
16
16
16
17
17
17
17
18
18
18
18
19
19
21
21
21
21
21
21
23
23
23
23
23
24
24
25
26
27
28
29
30
30
SERWIS
ZGŁOSZENIE NAPRAWY ORAZ POMOC W RAZIE USTERKI
INSTALACJA
MONTAŻ PIEKARNIKA W ZABUDOWIE
PODŁĄCZENIE PIEKARNIKA DO ZASILANIA
PORADY PRAKTYCZNE
TABELE Z PRZYKŁADOWYMI NASTAWAMI PIEKARNIKA
FUNKCJA GRZANIA TERMOOBIEG ECO
ZALECANE PARAMETRY PRZY UŻYCIU FUNKCJI TERMOOBIEG ECO
TABELE Z POTRAWAMI TESTOWYMI
-4-
30
30
31
31
32
33
33
37
37
38
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
• Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania
zmian nie wpływających na dzia­ła­nie urządzenia.
• Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego.
• Urządzenie i jego dostępne części stają się gorące
podczas użycia. Możliwość dotknięcia elementów
grzejnych powinno być objęte szczególną troską.
Dzieci poniżej 8 roku życia powinny trzymać się z
daleka, chyba że są pod stałą opieką.
• Niniejszy sprzęt może być używany przez dzieci
w wieku od 8 lat i wyżej i osoby z ograniczeniami fizycznymi, czuciowymi albo umysłowymi albo
brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli odbywa się
pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę
na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem. Sprzątanie i czynności obsługowe nie powinny być robione
przez dzieci bez nadzoru.
• Podczas użytkowania sprzęt staje się gorący. Zaleca się zachowanie ostrożności, aby unikać dotykania gorących elementów wewnątrz piekarnika.
• Dostępne części mogą stać się gorące podczas
użytkowania. Zaleca się trzymanie małych dzieci z
dala od urządzenia.
• Uwaga. Nie używać szorstkich środków czysz­
czą­cych lub ostrych metalowych przed­mio­tów do
czyszczenia szkła drzwi, gdyż mogą porysować
powierzchnię, co może doprowadzić do popękania
szkła.
• Uwaga. Aby uniknąć możliwości porażenia prą­dem
elektrycznym, przed wymianą lamp­ki należy upewnić się, czy sprzęt jest wyłączony.
-5-
• Do czyszczenia piekarnika nie wolno używać sprzętu do czyszczenia parą.
• Niebezpieczeństwo poparzenia! Podczas otwierania drzwi piekarnika może wydostawać się gorąca para. W trakcie lub po zakończeniu gotowania
należy ostrożnie otwierać drzwi piekarnika. Przy
otwieraniu nie nachylać się nad drzwiami. Należy
pamiętać, że para w zależności od temperatury
może być niewidoczna.
• Należy, zwrócić uwagę, ażeby drobny sprzęt gospodarstwa domowego wraz z przewodami nie dotykał bezpośrednio do rozgrzanego piekarnika, gdyż
izolacja tego sprzętu nie jest odporna na działanie
wysokich temperatur.
• Nie należy pozostawiać piekarnika bez nadzoru
podczas pieczenia. Oleje i tłuszcze mogą ulec zapaleniu wskutek przegrzania.
• Nie należy stawiać na otwartych drzwiach piekarnika naczyń o ma­sie przekraczającej 15 kg.
• Zabrania się użytkowania piekarnika niesprawnego technicznie. Wszelkie usterki mogą być usuwane wyłącznie przez osobę posiadającą stosowne
uprawnienia.
• W każdej sytuacji spowodowanej usterką techniczną, należy bezwzględnie odłączyć zasilanie elektryczne piekarnika.
• Urządzenie może być stosowane wyłącznie do celów, do jakich zostało zaprojektowane. Wszelkie
inne zastosowania (np. ogrzewanie pomieszczeń)
należy uznać za niewłaściwe i niebezpieczne.
• Uwaga. Jeżeli przewód zasilający nie­od­łą­czal­ny
ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub w spe­cja­li­stycz­nym zakładzie
naprawczym, albo przez wykwalifikowaną osobę w
celu unik­nię­cia zagrożenia.
-6-
JAK OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ
Kto korzysta z energii w spo­sób od­po­wie­
dzial­ny, chroni nie tylko do­mo­wy budżet,
lecz działa świa­do­mie na rzecz śro­do­wi­ska
na­tu­ral­ne­go. Dla­te­go po­móż­my, oszczę­
dzaj­my ener­gię elek­trycz­ną! A czyni się
to w na­stę­pu­ją­cy spo­sób:
• Unikanie niepotrzebnego „zaglądania do przygotowywanych potraw”. Nie otwierać niepotrzebnie często
drzwi piekarnika.
• Używanie piekarnika tylko w przy­pad­ku większych ilości potraw. Mięso o wadze do 1 kg daje się przyrządzić
oszczędniej w garnku na płycie kuchennej.
• Wykorzystanie ciepła resztkowego piekarnika.
• W przypadku czasów przyrządzania dłuższych niż 40
minut bezwzględnie wyłączać piekarnik na 10 minut
przed końcem przyrządzania.
• Staranne zamykanie drzwi piekarnika. Ciepło ulatuje
poprzez znajdujące się na uszczelkach drzwiczek zabrudzenia. Najlepiej jest usuwać je od razu.
• Nie wbudowywanie piekarnika w bezpośredniej bliskości chłodziarek/zamrażarek. Zużycie energii elektrycznej przez to nie niepotrzebnie wzrasta.
• Uwaga! W przypadku zastosowania pro­gra­ma­to­ra nastawiać odpowiednio krót­sze cza­sy przyrządzania potraw.
-7-
ROZPAKOWANIE
Urządzenie na czas trans­por­tu zostało za­
bez­pie­czo­ne przed uszko­dze­niem. Po roz­
pa­ko­wa­niu urzą­dze­nia pro­si­my Pań­stwa o
usu­nię­cie ele­men­tów opa­ko­wa­nia w spo­
sób nieza­gra­ża­ją­cy śro­do­wi­sku.
Wszystkie materiały za­sto­so­wa­ne do opa­
ko­wa­nia są nie­szko­dli­we dla środowiska
na­tu­ral­ne­go, w 100% nadają się do odzysku i oznakowano je od­po­wied­nim symbolem.
Uwaga! Materiały opa­ko­wa­nio­we(wo­recz­ki po­li­ety­le­no­we,
kawałki sty­ro­pia­nu itp.) na­le­ży w trakcie rozpakowywania
trzy­mać z dala od dzieci.
USUWANIE ZUŻYTYCH
URZĄDZEŃ
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera
na odpady. Takie oznakowanie informuje, że
sprzęt ten, po okresie jego użytkowania, nie
może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty
zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni
system umożliwiający oddanie tego sprzętu.
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia
szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego
konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.
-8-
TWOJE URZĄDZENIE
P
1
2
P Programator elektroniczny
1. Włącznik/wyłącznik
2. Uchwyt drzwi
-9-
AKCESORIA
Blacha do pieczeni
Najczęściej stosowana do wilgotnych
ciast. Blacha jest również wskazana
do przyrządzania wypieków, mrożonej żywności i dużych pieczeni.
Prowadnice druciane
Prowadnice umożliwiają umieszczenie blachy z żywnością na odpowiednim poziomie. Poziom liczony
jest od najniższej dostępnej pozycji.
Aby zapobiec przechyleniu blachy,
nie należy jej wysuwać więcej jak do
połowy jej głębokości.
Wykorzystanie drucianych prowadnic
Prowadnice posiadają 6 poziomów,
Blacha do pieczywa
Stosowana do niezbyt wysokich na których można umieścić akcesociast, drobnych wypieków jak i cia- ria. Poziomy należy liczyć od dołu.
Blachę lub drabinkę suszarniczą nasteczek.
leży wsunąć pomiędzy dwa pręty
stanowiące jeden poziom prowadnic.
Akcesoria można wysunąć maksymalnie do połowy bez ryzyka samoczynnego wysunięcia lub pochylenia.
Ruszt do grilla (drabinka suszarniczna)
Do form na ciasto, do zapiekanek,
pieczeni i grillowanych porcji mięsa,
czy też potraw mrożonych. Małe kawałki potraw należy umieścić wcześniej w naczyniach odpornych na
wysoką temperaturę. Na drabince
można rozłożyć równomiernie żywność w celu jej wysuszenia.
- 10 -
Prowadnice teleskopowe*
Prowadnice z frontu wyposażone są
w zderzaki. Przed każdym umieszczaniem blach na prowadnicach
wysuń je, umieść na nich blachę i
upewnij się, że zderzaki są widoczne
w całości, a blacha jest zabezpieczona przed wypadnięciem. Jeżeli piekarnik został wcześniej rozgrzany,
prowadnice są również gorące, aby
je wysunąć, zahacz tylną krawędzią
blachy o zderzaki i wyciągnij je w całości, a następnie wsuń je do wnętrza komory.
Funkcja blokady drabinki
Drabinka suszarnicza posiada specjalne występy na lewej i prawej
krawędzi. Prawidłowo wsunięta drabinka powinna mieć występy skierowaną do dołu. Występy zapobiegają
przypadkowemu wysunięciu drabinki z prowadnic. Aby całkowicie wysunąć drabinkę z prowadnic, unieś ją i
delikatnie pociągnij.
Wkłady katalityczne*
Znajdują się na ścianach bocznych
komory piekarnika. Wkład­y po­kry­
te są specjalną emalią sa­mo­czysz­
czą­cą. Ema­lia ta powoduje, że za­
bru­dze­nia tłusz­czem lub reszt­ka­mi
po­traw mogą zostać samoczynnie
usu­n ię­t e pod wa­run­k iem, że nie
są one za­s u­szo­ne lub przy­p a­lo­ne
(resztki po­ży­wie­nia i tłuszczu na­
le­ży jak naj­szyb­ciej oddzielić, gdy
jeszcze nie są za­su­szo­ne i przypieczone, wów­czas uniknie się długiego
sa­mo­czysz­cze­nia pie­kar­ni­ka). Patrz
Czyszczenie i konserwacja.
*Opis modelu w niniejszej instrukcji obsługi
został opracowany na podstawie danych znanych w okresie redagowania tekstu. Przedstawiono w niej wszystkie elementy wyposażenia. Ich obecność w danym modelu zależy od
wersji oraz daty produkcji.
- 11 -
OBSŁUGA PIEKARNIKA
Przed pierwszym uruchomie- Wygrzewanie komory piekarniem
nika
•
•
•
•
Usuń wszystkie elementy opakowania, szczególnie elementy
zabezpieczające wnętrze komory
piekarnika na czas transportu.
Wyciągnij z wnętrza piekarnika wszystkie akcesoria i umyj
je dokładnie w ciepłej wodzie z
delikatnym płynem do mycia naczyń.
Ściągnij folię ochronną z powierzchni prowadnic teleskopowych.
Do mycia wnętrz komory użyj
ciepłej wody z dodatkiem delikatnego detergentu. Nie używaj
twardych szczotek czy gąbek.
Mogą one uszkodzić powłokę,
którą pokryte jest wnętrze komory.
Panel sterowania
Wyłącznik główny
znajduje się z
prawej strony wyświetlacza. Zadziałanie wyłącznika głównego następuje
po dotknięciu szyby w miejscu wyznaczonym (występowanie piktogramu)
i jest sygnalizowane wybranym w
menu ustawienia sygnałem dźwiękowym. (Patrz rozdział: Programator
elektroniczny).
Uwaga: Powierzchnie sensorów należy utrzy­my­wać w czystości.
Podświetlany uchwyt drzwi
Podczas pracy piekarnika podświetlenie uchwytu jest włączone i działa jak
wskażnik ciepła resztkowego komory
piekarnika, tj. gaśnie gdy temperatura wewnątrz piekarnika spadnie poniżej 50°C, natomiast powyżej 50°C
świeci w zależności od temperatury
(im wyższa temperatura wewnątrz
piekarnika tym jaśniej świeci).
•
Włącz wentylację w pomieszczeniu, lub otwórz okno.
• Wybierz funkcję konwencjonalna
lub termoobieg
(dokładny
opis tych funkcji znajduje się w
dalszej części instrukcji).
Piekarnik powinien pracować przez
minimum 30 minut, w trakcie pracy
piekarnik będzie wydzielał zapach,
który występuje tylko na początku, z
czasem używania urządzenia zapach
zniknie. Jest to zjawisko normalne,
nazywa się ono wygrzewaniem komory piekarnika.
Funkcja WiFi
Piekarnik jest wyposażony w funkcję
WiFi. Oznacza to, że może być zdalnie sterowany za pomocą aplikacji
mobilnej.
Uwaga:
• Za każdym razem wybór zatwierdzisz sensorem , wartość zmieniasz sensorami
.
• Po zatwierdzeniu funkcji wyświetlacz wraca do menu WiFi.
• W przypadku 30 sekundowej
bezczynności programator przechodzi w tryb StandBy.
• Natychmiastowe wyjście z menu
i przejście w tryb czuwania jest
również możliwe, dotknij i przytrzymaj sensor .
Aby włączyć menu WiFi, w stanie
czuwania (StandBy) dotknij i przytrzymaj sensor . Następnie sensorami
wybierz jedną z poniższych
pozycji:
•
- 12 -
- Włączenie możliwości podłączenia urządzenia mobilnego
do piekarnika. Dotknij sensor
aby aktywować tryb, na wyświe-
•
•
•
•
•
tlaczu pojawi się
, gdzie
cyfra oznacza przez ile minut będzie możliwość podłączenia się
do piekarnika. Aby włączyć tę
możliwość, przynajmniej jedna
z funkcji tj.
lub
musi być
aktywna.
- Reset ustawień
- Włączenie
lub wyłączenie
możliwości zdalnego
sterowania piekarnikiem
- Włączenie
lub wyłączenie
możliwości podglądu funkcji i parametrów piekarnika w aplikacji mobilnej
- Lista błędów (lista pojawia
się w momencie wystąpienia
problemu z urządzeniem.
- Włączenie
lub wyłączenie
zasilania modułu
WiFi.
Kody błędów: Od momentu wystąpienia problemu z połączeniem do
czasu rozwiązania problemu błąd
będzie wyświetlany w menu w pozycji
LISTA BŁĘDÓW oraz po wejściu do
menu WiFi:
Błąd
E20
E21
Uwaga:
w pozycji
Przyczyna
Rozwiązanie
Błąd połączenia
Spróbuj ponownie
nawiązać połączenie, w razie niepowodzenia skontaktuj
się z administratorem swojej sieci
Przepełnienie (Ograniczona ilość
użytkowników)
Programator zapamiętuje wszystkich
użytkowników,
którzy łączyli się
bezprzewodowo z
urządzeniem, aby
wyczyścić listę,
odłącz urządzenie
od zasilania i podłączyć z powrotem
fabrycznie ustawione jest
.
Niezbędne informacje do poprawnej
konfiguracji:
Możliwe tryby połączenia
• Upewnij się że piekarnik jest
•
Połączenie AP - bezpośrednie
podłączony do zasilania
połączenie urządzenia mobilnego • W trybie AP upewnij się, że jez piekarnikiem bez wykorzystasteś w zasięgu sieci (identyfikania urządzeń sieci domowej WiFi.
tor sieci (SSID): SmartIN).
•
Połączenie LAN - połączenie • W trybie LAN upewnij się, że
urządzenia mobilnego z piekarTwoje urządzenie z aplikacją monikiem za pośrednictwem domobilną jest podłączone do domowej sieci WiFi, dostęp spoza tej
wej sieci WiFi, do której zamiesieci jest wyłączony.
rzasz podłączyć piekarnik.
•
Połączenie WAN - połącze- • W trybie WAN upewnij się, że
nie urządzenia mobilnego z pieTwoja sieć WiFi ma połączenie z
karnikiem za pomocą sieci interinternetem.
net, dostęp z dowolnego miejsca • W trybie LAN i WAN potrzebne
na świecie.
będzie hasło do Twojej domowej
sieci WiFi.
Uwaga: Oznaczenia połączeń zmieniają się na wyświetlaczu w zależności od ostatnio aktywnego. Domyślnie
występuje
. Rodzaj połączenia
zmienia się z poziomu aplikacji mobilnej.
Instrukcję konfiguracji krok po
kroku znajdziesz na stronie internetowej www.amica.pl
- 13 -
Programator elektroniczny
Programator wyposażony jest w wyświetlacz LED oraz 8 sensorów dotykowych (sensory nie są podświetlane):
Sensor
Opis
Sensor
Opis
Włącznik / wyłącznik (Tryb StandBy)
Ustawienie zegara
Funkcje piekarnika
Plus / w górę [+]
Programy gotowe
Minus / w dół [-]
Ustawienie temperatury
- Potwierdzenie
Uwaga: Każdorazowe użycie sensora potwierdzone jest sygnałem akustycznym. Nie ma możliwości wyłączenia sygnałów dźwiękowych.
Funkcje piekarnika na wyświetlaczu
Obszar wskazujący wybraną funkcję piekarnika jest podświetlany w następujących wariantach:
Oświetlenie piekarnika
Turbo grill
Szybki rozgrzew
Super grill
ECO
Pizza
Termoobieg
Zarumienianie
Grzanie konwencjonalne
Przypiekanie
Ciasto
Rozmrażanie
Grill
Funkcja w zależności od typu
piekarnika
- 14 -
Obszar aktywności funkcji*
ustawianiem zegara wykonywana jest
procedura wychładzania piekarnika i
otwierania drzwi.
Podłączona termosonda
Ustawienie aktualnego czasu
Włączone oświetlenie
OpenUp!- Automatyczne otwieranie drzwi
OpenUp!- Automatyczne otwieranie drzwi
Symbol aktywności szybkego
rozgrzewu
Aktywna funkcja ECO
Aktywny minutnik
Praca automatyczna
Praca półautomatyczna
Aktywna blokada rodzicielska
Rozgrzewanie piekarnika
Aktywny program gotowy
Po podłączeniu zasilania na wyświetlaczu migają cyfry minut
. Aby
wprowadzić aktualny czas użyj sensorów
oraz
. Aby przełączyć się
na cyfry godzin, dotknij sensor jednokrotnie i ustaw poprawną wartość
sensorami
oraz . Dotknij sensor
kolejny raz, aby zatwierdzić aktualny czas. Poprawne ustawienie czasu zostanie potwierdzone sygnałem
dźwiękowym. Aby zmienić aktualny
czas, w trybie StandBy dotknij i przytrzymaj sensor , na wyświetlaczu
pojawi się symbol , dotknij sensor
kolejny raz, cyfry zaczną migać. Dalej
postępuj jak w przypadku ustawienia
czasu po pierwszym uruchomieniu
urządzenia.
Intensywność
świetlacza
Aktywna funkcja katalizatora
(funkcja niedostępna)
świecenia
wy-
Intensywność świecenia wyświetlacza LED jest różna w zależności od
pory dnia, w godzinach 22:00-6:00
intensywność świecenia jest mniejsza
niż w godzinach 6:00-22:00. Dodatkowo w trybie StandBy intensywność
świecenia jest mniejsza niż w trybie
Podłączenie do zasilania
aktywnym. Nie ma możliwości zmiany
intensywności świecenia oraz godzin,
Po podłączeniu do zasilania (lub po- w których natężenie jest różne.
wrocie zasilania po jego wcześniejszym zaniku) piekarnik przejdzie w Oświetlenie
tryb ustawienia aktualnego czasu, na
wyświetlaczu miga
. Korzystanie Każdorazowe otwarcie drzwi piekarz urządzenia nie jest możliwe bez nika powoduje zapalenie się świaustawionego czasu.
tła. Dodatkowo gdy piekarnik jest w
trybie aktywnym, wewnątrz komory
Uwaga: W przypadku przerwy w piekarnika włączone jest oświetlezasilaniu wszystkie wprowadzone nie. Oświetlenie to pozostaje wyłąparametry takie jak czas pracy, tem- czone tylko w trybie StandBy. Jeżeli
peratura, funkcja zostaną skasowa- drzwi piekarnika pozostają otwarte
ne, aby kontynuować pracę, należy dłuższy czas, oświetlenie wyłączy się
wprowadzić nastawy powtórnie. Jeśli automatycznie po upływie około 10
przerwanym programem było czysz- minut.
czenie pyrolityczne (lub drzwi są z innego powodu zablokowane), to przed
Symbol aktywności funkcji pyrolizy oraz blokady drzwi (piekarnik
z funkcją pyrolizy)
* w zależności od modelu
- 15 -
Wentylator chłodzący
ten będzie się zapalał i gasł co jakiś
czas. Sygnalizuje to utrzymywanie
ustawionej temperatury. Jeżeli po
osiągnięciu ustawionej temperatury,
zmniejszysz ją, symbol
zapali się
dopiero w momencie wychłodzenia
piekarnika poniżej nowo ustawionej
wartości.
Działanie wentylatora chłodzącego jest niezależne od nastawionych
funkcji i stanu programatora. Silnik
chłodzący zostaje włączony automatycznie, przy aktywacji dowolnej
funkcji. Silnik jest włączony do momentu gdy temperatura w komorze
przekracza 80°C. Poniżej tej tempe- Funkcje piekarnika
ratury wentylator chłodzący wyłącza
się automatycznie.
W trybie aktywnym dotknij sensor
, włączy się menu wyboru funkcji- na
Rozgrzewanie piekarnika (Sym- wyświetlaczu pojawi się funkcja piebol termostatu)
karnika oznaczona jako „1”. Używając
sensorów
oraz
wybierz odpoSymbol
oznacza rozgrzewanie wiednią funkcję z poniższej tabeli.
się przynajmniej jednej z grzałek w Następnie potwierdź wybór funkcji
piekarniku. Symbol ten gaśnie gdy sensorem
, w kolejnym kroku
temperatura w komorze zostanie wybierz odpowiednią temperaturę
osiągnięta Po jej osiągnięciu symbol sensorami
oraz
, lub pozostaw
wartość domyślną. Po zatwierdzeniu
sensorem
urządzenie rozpocznie
pracę.
Światło
√
Szybki rozgrzew
√
√
Pieczenie ECO
Wentylator
termoobiegu
Temperatura [OC]
Grzałka dolna
Grzałka
wentylatora
Grzałka
opiekacza
Grzałka górna
Opis funkcji
Światło
Realizacja
Domyślna Rożen*
temp.[OC]
min.
max
-
-
-
√
√
30
280
170
√
√
30
280
170
√
√
30
280
170
30
280
180
30
280
170
30
280
220
√
30
280
190
√
30
280
220
√
30
280
220
Termoobieg
√
Konwencjonalna
√
√
√
Ciasto
√
√
√
Grill/Rożen
√
Turbo grill/Turbo rożen
√
√
√
Super grill/Super rożen
√
√
√
Pizza
√
√
√
√
√
- 16 -
√
√
Przypiekanie
√
Rozmrażanie
√
Czyszczenie parowe*
√
Czyszczenie pyrolityczne*
√
Grzałka dolna
Temperatura [OC]
Wentylator termoobiegu
Grzałka wentylatora
Grzałka górna
Grzałka opiekacza
Opis funkcji
Światło
Realizacja
√
√
Domyślna Rożen*
temp.[OC]
min.
max
30
240
200
-
-
-
* w zależności od modelu
Uwaga: Po włączeniu menu wyboru funkcji, brak użycia sensorów przez 10
sekund spowoduje przejście do trybu aktywnego, co jest równoznaczne ze
skasowaniem już wprowadzonych ustawień.
W czasie aktywnej funkcji pie- Tryb aktywny
karnika
Uruchom tryb przytrzymując sensor
Aby zmienić aktywną funkcję piekarbędąc w trybie StandBy. W trybie
nika, dotknij i przytrzymaj sensor
aktywnym możesz wybrać odpowiedAby przejść do menu wyboru progra- nią funkcję, temperaturę czy też czas
mów gotowych, dotknij i przytrzymaj pracy.
sensor
Aby przejść do trybu StandBy, dotknij Blokada rodzicielska
i przytrzymaj sensor .
Aby zmienić temperaturę, dotknij i W trybie StandBy jednocześnie doprzytrzymaj sensor , następnie sen- tknij przez 3 sekundy sensory oraz
sorami
oraz
wybierz odpowiedaby włączyć blokadę rodzicielską,
nią temperaturę i zatwierdź sensorem na wyświetlaczu pojawi się symbol
, lub odczekaj kilka sekund, nowa
. Aby wyłączyć blokadę, jednoczetemperatura zatwierdzi się automa- śnie dotknij przez 3 sekundy te same
tycznie.
sensory, symbol
na wyświetlaczu
zgaśnie.
Tryb StandBy
Inaczej tryb czuwania. W trybie tym
na wyświetlaczu jest aktywny zegar,
lub wyświetlana jest temperatura
wewnątrz komory (powyżej 50OC).
Dodatkowo możesz aktywować funkcję minutnika, opis w dalszej części
instrukcji. Intensywność świecenia
jest zmniejszona względem trybu
aktywnego.
- 17 -
Minutnik
rem , piekarnik rozpocznie pracę z
nowymi nastawami.
W dowolnym trybie dotknij i przytrzymaj sensor , na wyświetlaczu Zakończenie działania funkcji
pojawi się
, oraz symbol
zacznie migać. Teraz możesz:
Aby zakończyć funkcję, dotknij i przytrzymaj sensor . Funkcje domyślne
Ustawić minutnik sensorem
, na- działają przez nieograniczony czas,
stępnie zatwierdź sensorem .
samoczynne wyłączenie się piekarniSkorygować nastawy minutnika ka jest możliwe jedynie przez aktysensorami
oraz
. Skorygowaną wację funkcji opóźnionego wyłączenia
wartość zatwierdź .
piekarnika oraz funkcji opóźnionej
Wyłączyć minutnik ustawiając sen- pracy piekarnika. Wyjątek stanowi
sorem
wartość
i zatwierdź funkcja czyszczenia pyrolitycznego.
sensorem .
Opóźnione wyłączenie piekarniMinutnik nie przerywa działania ak- ka (Praca Półautomatyczna)
tywnej funkcji piekarnika. Po upływie
czasu rozlegnie się sygnał akustycz- Przez opóźnione wyłączenie piekarny, możesz go wyłączyć dowolnym nika należy rozumieć automatyczne
sensorem.
wyłączenie piekarnika po upływie
zadanego czasu od momentu aktyPodgląd i modyfikowanie usta- wacji tego trybu. Możliwe opóźnienie
wień w trakcie pracy piekarnika wyłączenia piekarnika wynosi od 1
minuty do 10 godzin. Aby aktywować
Aby sprawdzić temperaturę wewnątrz opóźnione wyłączenie piekarnika,
komory w trakcie pracy piekarnika, podczas pracy piekarnika z określoną
dotknij sensor jednokrotnie. Dotknij funkcją, dotknij i przytrzymaj sensor
kolejny raz sensor aby sprawdzić
, na wyświetlaczu zacznie migać
ustawioną temperaturę. Dotknij ko- symbol minutnika . Dotknij sensor
lejny raz, aby wrócić do wyświetlania
kolejny raz, na wyświetlaczu pojaaktualnego czasu.
wi się symbol , teraz możesz:
Aby zmienić zadaną temperaturę
podczas pracy piekarnika, dotknij i
przytrzymaj sensor , na wyświetlaczu pojawi się aktualnie ustawiona
temperatura, możesz ją modyfikować
sensorami
oraz . Nową temperaturę zatwierdź sensorem . Do momentu zatwierdzenia, w piekarniku
ustawiona jest wartość poprzednia.
Ustawić czas wyłączenia piekarnika
sensorem
, następnie zatwierdź
sensorem .
Skorygować nastawy czasu wyłączenia sensorami
oraz
. Skorygowaną wartość zatwierdź .
Wyłączyć opóźnione wyłączenie
piekarnika ustawiając sensorem
wartość
i zatwierdź .
Aby zmienić funkcję w trakcie pracy
piekarnika, dotknij i przytrzymaj
sensor , na wyświetlaczu pojawi się
aktywna funkcja, którą możesz zmienić sensorami
oraz . Po zatwierdzeniu nowej funkcji, na wyświetlaczu
pojawi się temperatura (nie jest ona
domyślna dla ustawionej funkcji,
tylko przeniesiona z poprzednich nastawów. Można ją zmienić sensorami
oraz ). Po zatwierdzeniu senso-
Opóźnione wyłączenie piekarnika
przerywa działanie aktywnej funkcji
piekarnika. Po upływie czasu rozlegnie się sygnał akustyczny, możesz
go wyłączyć dowolnym sensorem za
wyjątkiem . Po wyłączeniu sygnału
akustycznego, urządzenie przechodzi
do trybu aktywnego.
- 18 -
Uwaga: Gdy użyjesz sensor
do
skasowania alarmu, programator
przejdzie automatycznie do trybu
edycji czasu opóźnionego wyłączenia
piekarnika.
Ustawić dokładną godzinę włączenia
piekarnika sensorem
, następnie
zatwierdź sensorem .
Skorygować godzinę włączenia piekarnika sensorami
oraz . Skorygowaną wartość zatwierdź .
Opóźniony start pracy piekarni- Wyłączyć opóźnioną pracę piekarnika
ka (Praca automatyczna)
ustawiając sensorem
najniższą
możliwą wartość czasu i zatwierdź .
Przez opóźniony start pracy piekarnika należy rozumieć automatyczne Opóźniona praca piekarnika przerywa
włączenie piekarnika o określonej działanie aktywnej funkcji piekarnika.
porze, następnie automatyczne wyłą- Po upływie czasu rozlegnie się sygnał
czenie się piekarnika po zadeklarowa- akustyczny, możesz go wyłączyć
nym czasie pracy. Możliwe opóźnienie dowolnym sensorem. Po wyłączeniu
włączenia piekarnika wynosi od 1 sygnału akustycznego, urządzenie
minuty do 10 godzin, a czas jego przechodzi do trybu aktywnego.
działania wynosi do 10 godzin. Aby
aktywować opóźnioną pracę piekar- Programy gotowe
nika, w pierwszej kolejności aktywuj
opóźnione wyłączenie piekarnika. Jest to zbiór programów o określoNastępnie dotknij i przytrzymaj sen- nych nastawach funkcji, temperatur
sor
kolejny raz, na wyświetlaczu jak i czasu pieczenia najbardziej odzacznie migać symbol minutnika
powiednich dla danej potrawy.
. Dotknij sensor
dwukrotnie, na
wyświetlaczu zacznie migać symbol W trybie aktywnym dotknij sensor
, teraz możesz:
włączy się menu wyboru programu
gotowego- na wyświetlaczu pojawi
się program oznaczony jako „P01”.
Używając sensorów
oraz
wybierz odpowiedni program z poniższej
tabeli. Następnie potwierdź wybór
programu sensorem
, urządzenie
rozpocznie pracę.
- 19 -
Realizacja
Program
Opis
P01
Wołowina
180
P02
Wieprzowina
180
P03
Jagnięcina
180
P04
Kurczak 1,5kg
190
P05
Kaczka 1,8kg
180
P06
Gęś 3,0kg
170
P07
Indyk 2,5kg
170
P08
Pizza
220
P09
Lasagne
200
P10
Focaccia
230
P11
Zapiekanka z makaronem
220
P12
Zapiekane warzywa
180
P13
Biszkopt
160
P14
Mufinki
160
P15
Casteczka
150
P16
Ciasto z owocami
175
P17
Chleb
180
P18
Wyrastanie ciasta
30
P19
Suszenie
50
Szybki
rozgrzew
Funkcja
grzania
Domyślna temp.[OC]
Każdy program gotowy możesz dowolnie modyfikować tj. zmienić zadaną
temperaturę lub zmienić czas pracy piekarnika. W tym celu postępuj wg odpowiednich punktów instrukcji („Podgląd i modyfikowanie ustawień w trakcie
pracy piekarnika” oraz „Opóźnione wyłączenie piekarnika”). Po wprowadzeniu
zmian program już nie jest „programem gotowym”, wprowadzone zmiany
są aktywne jednorazowo, nie powoduje to zmiany parametrów programu
gotowego przy następnym uruchomieniu.
- 20 -
Programy gotowe z szybkim roz- Otwarcie drzwi które trwa krócej niż
grzewem
10 minut nie wpływa na aktywny
program i jego parametry. Po tym
Wybrane programy charakteryzują czasie ze względów bezpieczeństwa
się koniecznością wstępnego roz- piekarnik przechodzi w stan StandBy
grzewu piekarnika do określonej (kasowane są wszystkie nastawy).
temperatury. Są one odpowiednio
oznaczone w powyższej tabeli. Po Ograniczenie czasu pracy piewyborze jednego ze wskazanych pro- karnika
gramów gotowych z rozgrzewem, po
potwierdzeniu programu sensorem
Ze względów bezpieczeństwa piekar, na wyświetlaczu pojawi się dodat- nik posiada ograniczenie czasu pracy.
kowo ikona szybkiego rozgrzewu . Jeżeli ustawiona temperatura wynosi
Po osiągnięciu odpowiedniej tempe- maksymalnie 100OC, piekarnik przejratury, pojawi się sygnał akustyczny, dzie w tryb StandBy po 10 godzinach,
wyłączy się on w momencie otwarcia jeżeli ustawiona temperatura wynosi
drzwi. Umieść potrawę w piekarniku 200 OC i więcej maksymalny czas
i zamknij drzwi, w tym momencie pracy jest ograniczony do 3 godzin.
rozpocznie się właściwy program W przedziale 101OC-199OC czas pracy
wypieku.
zmienia się liniowo (pomiędzy 3h a
10h).
Uwaga: Niewskazane jest wprowadzanie modyfikacji programu goto- Szybki rozgrzew piekarnika
wego w trakcie aktywnego szybkiego
rozgrzewu piekarnika, wprowadzenie W celu szybkiego rozgrzania piekarnizmian spowoduje anulowanie progra- ka włączane są grzałka wentylatora,
mu gotowego i pracę urządzenia przy grzałka opiekacza oraz wentylator
obecnie ustawionych parametrach termoobiegu, w tym wypadku makfunkcji, czasu i temperatury.
symalna pobierana moc to 3,6kW.
Zakończenie programu gotowe- Funkcja OpenUp!
go
Funkcja
oznacza
automatyczne
Zakończenie jest identyczne jak w otwieranie drzwi piekarnika poprzez
przypadku opóźnionego wyłączenia dotknięcie uchwytu. Do wyboru są
piekarnika, urządzenie wyda sygnał dwa tryby otwierania - jednokrotny
dźwiękowy.
oraz wielokrotny
. Tryb jednokrotny powoduje, że otwarcie drzwi
Drzwi piekarnika
dotykiem możliwe jest tylko jeden
raz po każdorazowym włączeniu piePodczas pracy piekarnika, drzwi po- karnika. Tryb wielokrotny umożliwia
winny być zamknięte. Otwarcie drzwi automatyczne otwarcie drzwi za każspowoduje przerwanie aktywnej dym razem gdy użytkownik dotknie
funkcji. Jeżeli drzwi pozostają otwar- drzwi, a piekarnik jest włączony.
te dłużej niż 30 sekund, pojawi się
sygnał akustyczny informujący o ko- WAŻNE: Funkcja OpenUp! nie działa
nieczności zamknięcia drzwi. Sygnał gdy piekarnik jest nieaktywny (znajmożna wyłączyć dotykając dowolny duje się w trybie stand by, zegar
sensor lub poprzez zamknięcie drzwi. wskazuje tylko czas bieżący).
- 21 -
Aby włączyć funkcję OpenUp!, w
trybie aktywnym (w trakcie pracy
piekarnika) dotknij i przytrzymaj
jednocześnie sensory
oraz
,
na wyświetlaczu pojawi się symbol
dotknij sensory
oraz
, kolejny raz, na wyświetlaczu poprzedni
symbol zgaśnie, a pojawi się .
Aby otworzyć drzwi dotykiem, dotknij metalowej części uchwytu drzwi
piekarnika. Dotyk musi być pewny
tj. trwać min 0,5 sekundy. Czułość
uchwytu jest ustawiona w taki sposób, że dotyk może być wykonany dłonią lub zakrytą częścią ciała,
przykładowo łokciem lub kolanem.
Drzwi można w każdej sytuacji otworzyć ręcznie pociągając za uchwyt,
niezależnie od ustawień OpenUp!.
Uwaga! W przypadku aktywnej
funkcji OpenUp!, zwłaszcza w trybie
wielokrotnym, drzwi bardzo łatwo
można otworzyć, nawet przypadkowo. Zaleca się stały nadzór nad małymi dziećmi lub dezaktywację funkcji OpenUp!.
- 22 -
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Dbałość o bieżące utrzymanie w czystości piekarnika oraz właściwa jego
konserwacja, wywierają znaczący
wpływ na wydłużenie okresu bezawaryjnej pracy urządzenia.
Ogólne porady
•
•
•
•
•
Piekarnik należy czyścić po każdym użytkowaniu, nie dopuszczając do przypalenia zabrudzeń.
W przypadku ich długiego oddziaływania całkowite usunięcie
może być niemożliwe lub będzie
się wiązało z dużym nakładem
pracy.
Komorę piekarnika należy myć
przy użyciu ciepłej wody z dodatkiem detergentu lub octu (3 łyżki
stołowe na 250 ml wody). Należy
pamiętać, aby po zakończonym
procesie czyszczenia wytrzeć powierzchnię do sucha.
W piekarniku nie należy pozostawiać wilgotnych naczyń lub ścierek. Wilgoć uwięziona w komorze
może być źródłem korozji.
Zabrudzenia sokami owocowymi
lub ciastem najłatwiej usuwa się
z jeszcze ciepłej lecz nie gorącej
powierzchni komory piekarnika.
Środki czyszczące
•
•
•
•
Do czyszczenia i konserwacji nie
wolno używać żadnych środków
do szorowania, materiałów ściernych.
Nie należy stosować żrących
środków zawierających sodę,
amoniak, lub chlor.
Nie stosować substancji o silnym
odczynie alkalicznym.
Niewskazane jest stosowanie
płynów zawierających kwasy
organiczne (np. kwasek cytrynowy), mogących spowodować
trwałe plamy lub zmatowienie
emalii ceramicznej.
Inne istotne wskazówki
•
•
•
Do pieczenia potraw zawierających owoce, np. ciast używać głębokich blach – sok może
spowodować przebarwienie lub
zmatowienie emalii.
Przebarwienie emalii nie wpływa
na działanie piekarnika, nie jest
podstawą do reklamacji.
Do pieczenia mięs używać odpowiednich naczyń, np. brytfanny
lub stosować folię aluminiową
oraz specjalne worki do pieczenia, aby uniknąć zabrudzenia
wnętrza komory tłuszczem.
Uwaga: Do czyszczenia i kon­ser­wa­
cji nie wolno używać żadnych środków do szorowania, ostrych środków
czyszczących ani przedmiotów szorujacych.
Uwaga: Do czyszczenia frontu i obudowy używać tylko ciepłej wody z
dodatkiem niewielkiej ilości płynu do
mycia naczyń lub szyb. Nie stosować
mleczka do czyszczenia.
Czyszczenie
Czynności czyszczenia należy rozpoczynać dopiero po wystygnięciu piekarnika.
•
•
- 23 -
Włącz oświetlenie wewnątrz piekarnika, pozwala to na uzyskanie lepszej widoczności wnętrza
komory.
Usuń mechanicznie największe
zabrudzenia (zaleca się zastoso-
•
wanie drewnianej lub plastikowej
szpatułki kuchennej). Środki o
właściwościach ściernych mogą
zmatowić lub uszkodzić powłokę
emalii. Należy zachować szczególną ostrożność podczas ich
stosowania.
W przypadku przypalonych zabrudzeń, trudnych do usunięcia
– zastosuj szmatkę namoczoną
wodą z płynem do mycia naczyń
lub octem (połóż ją na zanieczyszczoną powierzchnię na około godzinę).
Prowadnice teleskopowe
Pro­wad­ni­ce na­le­ży wyj­mo­wać i myć
wraz z pro­wad­n i­c a­m i dru­c ia­ny­m i.
Przed umiesz­cze­niem na nich blach
na­le­ży je wy­su­nąć (jeśli pie­kar­nik jest
nagrzany pro­wad­ni­ce należy wy­su­nąć
za­cze­pia­jąc tyl­ną kra­wę­dzią blach o
zde­rza­ki znaj­du­ją­ce się w przed­niej
części wy­su­wa­nych pro­wad­nic) i następnie wsunąć wraz z blachą.
Demontaż
Prowadnice druciane
Piekarnik został wyposażony w łatwo
demontowalne prowadnice druciane
(drabinki) piekarnika. Aby je wyjąć
do mycia pociągnij za zaczep znajdujący się z przodu, następnie odchyl prowadnice i wyjmij z tylnych
zaczepów.
Montaż
Demontaż
Uwaga: Prowadnic nie należy
myć w zmywarkach.
Montaż
- 24 -
Wkłady katalityczne
Demontaż drzwi
Wkład­y po­kry­te są specjalną emalią sa­mo­czysz­czą­cą. Ema­lia ta powoduje, że za­bru­dze­nia tłusz­czem
lub reszt­ka­mi po­traw mogą zostać
samoczynnie usu­nię­t e pod wa­run­
kiem, że nie są one za­su­szo­ne lub
przy­p a­lo­n e (resztki po­ż y­w ie­n ia i
tłuszczu na­le­ży jak naj­szyb­ciej oddzielić, gdy jeszcze nie są za­su­szo­ne
i przypieczone, wów­czas uniknie się
długiego sa­mo­czysz­cze­nia pie­kar­ni­
ka). Aby dokonać sa­mo­czysz­cze­nia
pie­kar­ni­ka na­le­ży włą­czyć go na 1
go­dzi­nę usta­wia­jąc temp. 250 °C.
Jeśli resztki potraw są małe to pro­ces
można skró­cić.
Ponieważ proces sa­mo­czysz­cze­nia
wiąże się ze zu­ży­ciem ener­gii, na­
le­ż y przed każ­d ym czysz­c ze­n iem
spraw­dzić wielkość za­bru­dze­nia. Po
stwier­dze­niu ob­ni­że­nia wła­sno­ści sa­
mo­czysz­czą­cych wkła­dek moż­na je
wy­mie­nić na nowe. Wkład­ki można
za­ku­pić w punk­tach ser­wi­so­wych lub
w han­dlu. W przy­pad­ku wy­bra­nia tra­
dy­cyj­nej metody czysz­cze­nia na­le­ży
pa­mię­tać o tym, że emalia sa­mo­czysz­
czą­ca jest wraż­li­wa na ście­ra­nie i do
czysz­cze­nia nie na­le­ży uży­wać żrą­cych
środ­ków czysz­czą­cych ani twar­dych
ście­re­czek.
Dla uzyskania łatwiejszego dostępu
do ko­mo­ry pie­kar­ni­ka oraz czyszczenia, moż­li­we jest wyjęcie drzwi.
W tym celu otwórz drzwi, odchyl
do góry ele­ment zabezpieczający
umieszczony w zawiasie (Rys. A).
Drzwi lek­ko domknij, unieś i wy­
jmij do przo­du. W celu za­mon­to­wa­
nia drzwi w kuch­ni po­stę­pu­j w spo­
sób od­wrot­ny. Przy wkła­da­niu zwró­ć
uwa­gę aby wy­cię­cie na za­wia­sie pra­
wi­dło­wo osa­dzić na wy­stę­pie uchwy­
tu za­wia­su. Po wło­że­niu drzwi do
pie­kar­ni­ka bez­względ­nie opuść ele­
ment za­bez­pie­cza­ją­cy i dokładnie
go dociśnij. Nieprawidłowe ustawienie ele­men­tu za­bez­pie­cza­ją­ce­go
może spo­wo­do­wać uszko­dze­nie za­
wia­su przy pró­bie za­mknię­cia drzwi.
A
Demontaż
Odchylenie zabezpieczeń zawiasów
- 25 -
Wyjmowanie
wnętrznej
•
szyby
we- •
Wewnętrzne szyby wyciągnij
z mocowania (w dolnej części
drzwi- Rys. D).
Naciśnij w miejscach pokazanych
na rysunku i wyciągnij listwę Uwaga: Niebezpieczeństwo uszkodzenia mocowania szyb. Szyby nagórną drzwi. (rys.B, C).
leży wysunąć, nie podnosić do góry.
B
•
•
Wyjmij szybę środkową (Rys. D).
Umyj szyby ciepłą wodą i małą
ilością środka czyszczącego.
W celu ponownego zamontowania szyb należy postępuj w odwrotnej kolejności. Gładka część
szyby powinna znajdować się u
góry, ścięte narożniki na dole.
•
D
3
2
1
C
3
3
2
2
1
1
Wyjmowanie szyb wewnętrznych
- 26 -
Wymiana oświetlenia
wnątrz komory
we-
Przed wymianą żarówki należy bezwzględnie odłączyć piekarnik od zasilania.
•
•
•
•
•
Używając płaskiego wkrętaka
podważyć zaczep i zdjąć klosz.
Wyciągnij żarówkę halogenową
wysuwając w dół używając do
tego szmatki lub papieru.
W razie potrzeby ża­rów­kę halogenową wymienić na nową o poniższych parametrach:
1. typ G9.
2. napięcie 230V.
3. moc 25W.
Upewnij się, że nowa żarówka
jest dokładnie osadzona w gnieździe osadczym.
Załóż klosz oświetlenia.
Uwaga: Należy uważać, aby zakładaną żarówkę halogenu nie
dotykać bezpośrednio palcami!
- 27 -
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
W
•
•
•
każdej sytuacji awaryjnej na­le­ży:
Wyłączyć zespoły robocze piekarnika
Odłączyć zasilanie elektryczne
Niektóre drob­ne usterki użyt­kow­nik może usunąć sam kierując się
wska­zów­ka­mi po­da­ny­mi w ta­be­li poniżej, zanim zwró­cą się Pań­stwo
do działu ob­słu­gi klien­ta lub serwisu należy spraw­dzić kolejne punk­ty
w tabeli.
Problem
Przyczyna
Postępowanie
1. Urządzenie nie
działa
przerwa w dopływie
prą­du
sprawdzić bezpiecznik
in­sta­la­cji domowej,
prze­pa­lo­ny wymienić
2. Nie dzia­ła oświe­tle­
nie pie­kar­ni­ka
obluzowana lub uszko­
dzo­na żarówka
wymienić prze­pa­lo­
ną żarówkę (patrz
rozdział Czysz­cze­nie i
konserwacja)
3. Wyświetlacz pro­gra­ urządzenie było odłą­
ma­to­ra wska­zu­je goczo­ne od sieci lub wydzinę cyklicznie „0.00” stąpił chwilowy zanik
na­pię­cia
4. Wentylator przy
grzejniku termoobiegu
nie działa
ustawić aktualny czas
(patrz Obsługa programatora)
Niebezpieczeństwo przegrzania! Natychmiast
odłączyć piekarnik od sieci (bezpiecznik). Zwrócić się do najbliższego serwisu.
Jeśli problem nie został rozwiązany należy odłączyć zasilanie elektryczne i zgłosić usterkę do Centrum Serwisowego. Uwaga! Wszelkie naprawy
mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych techników
serwisu.
- 28 -
DANE TECHNICZNE
12203.3eTciKDpsLbVAdSm
12203.3eTciKDpsLbVAdW
12203.3eTciKDpsLbVAdS
Typ/model
Napięcie znamionowe
230V~50Hz
Moc znamionowa piekarnika
3600 W
Grzejnik dolny
1100 W
Grzejnik górny
900 W
Grzejnik termoobiegu
2100 W
Grzejnik grilla
1500 W
Wymiary piekarnika (W x S x G)
595 x 595 x 575 mm
Wyrób spełnia wymagania norm EN 60335-1; EN 60335-2-6 obowiązujących w Unii Europejskiej.
Dane na etykietach energetycznych piekarników elektrycznych podaje się
zgodnie z normą EN 60350-1 /IEC 60350-1. Wartości te określa się przy
standardowym obciążeniu z czynnymi funkcjami: grzejnika górnego i dolnego i wspomagania nagrzewania wentylatorem (jeśli funkcje takie są dostępne).
Klasa efektywności energetycznej została wyznaczona w zależności od dostępnej funkcji w wyrobie zgodnie z poniższym priorytetem:
Wymuszony obieg powietrza Eco (grzejnik termoobiegu + wentylator)
Eco
Wymuszony obieg powietrza Eco (grzejnik dolny + górny + opiekacz
+ wentylator)
Eco
Tryb konwencjonalny Eco (grzejnik dolny + górny)
Eco
Podczas wyznaczania zużycie energii należy zdemontować prowadnice teleskopowe (jeśli są na wyposażeniu wyrobu).
Oświadczenie producenta:
Producent deklaruje niniejszym, że wyrób ten spełnia zasadnicze wymagania wy­mie­nio­nych poniżej dyrektyw europejskich:
•
dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE,
•
dyrektywy kompatybilności elek­tro­ma­gne­tycz­nej 2014/30/UE,
•
dyrektywy ekoprojektowania 2009/125/EC,
i dlatego wyrób został oznakowany
oraz została wystawiona dla niego
deklaracja zgodności
udostępniana organom nadzorującym rynek.
- 29 -
GWARANCJA, OBSŁUGA
POSPRZEDAŻOWA
Gwarancja
Świadczenia gwarancyjne wg karty gwarancyjnej. Producent nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym po­stę­po­wa­niem
z wyrobem.
Serwis
Producent sprzętu sugeruje, by wszelkie naprawy i czyn­no­ści re­gu­la­cyj­ne
były wy­ko­ny­wa­ne przez Serwis Fabryczny lub Serwis Autoryzowany producenta. Napraw powinna dokonywać jedynie osoba posiadająca stosowne
kwalifikacje.
Zgłoszenie naprawy oraz pomoc w razie usterki
Jeżeli urządzenie wymaga naprawy, należy skontaktować się z serwisem.
Dane adresowe serwisu jak i kontaktowy numer telefonu znajduje się w
karcie gwarancyjnej. Przed kontaktem należy przygotować numer seryjny
urządzenia, znajduje się on na tabliczce znamionowej:
Serial No.
Tabliczka znamionowa znajduje się na jednej ze ścian bocznych urządzenia.
Uwaga: Kopia tabliczki znamionowej lub numeru seryjnego umieszczona
jest w karcie gwarancyjnej.
Dla wygody przepisz numer seryjny urządzenia:
- 30 -
INSTALACJA
Montaż piekarnika w zabudowie
•
•
560
595
560
40
Rys. B
600
560
40
560
Rys. A
600
•
Pomieszczenie kuchenne po­win­
no być suche i przewiewne. Powinno również po­sia­dać spraw­ną
we­nty­la­cję, a usta­wie­nie pie­
kar­ni­ka po­win­no gwa­ran­to­wać
swo­bod­ny do­stęp do wszystkich
ele­men­tów ste­ro­wa­nia, przede
wszystkim wtyczka zasilająca
powinna być łatwo dostępna.
Piekarnik jest zbudowany w klasie Y. Me­ble do za­bu­do­wy mu­szą
mieć okła­dzi­nę oraz kle­je do jej
przy­kle­je­nia od­por­ne na tem­
pe­ra­tu­rę 100°C. Nie speł­nie­nie
tego wa­run­ku może spo­wo­do­wać
zde­for­mo­wa­nie po­wierzch­ni lub
od­kle­je­nie okła­dzi­ny.
Przygotować otwór w meblu o
wy­mia­rach podanych na rysunkach: A- zabudowa pod blatem,
B- zabudowa wysoka. W przypadku istnienia w szafce ścia­ny
tylnej należy w niej wyciąć otwór
pod przy­łą­cze elektryczne.
Wsuń piekarnik całkowicie w
otwór za­bez­pie­cza­jąc go przed
wysunięciem czte­re­ma wkrętami
(Rys. C).
min 38
•
40
Rys. C
Uwaga: Montażu urządzenia powinien dokonać wykwalifikowany specjalista. Czynności związane z montażem należy przeprowadzać przy
odłączonym od zasilania urządzeniu.
- 31 -
Podłączenie piekarnika do zasilania
Przed dokonaniem przyłączenia pie­
kar­ni­ka do instalacji elektrycznej,
należy zapoznaj się z informacjami
zawartymi na tabliczce znamionowej.
•
•
•
•
•
•
Piekarnik przystosowany jest
fa­brycz­nie do za­si­la­nia prą­dem
prze­m ien­n ym, jed­n o­f a­z o­w ym
(230V 1N~50 Hz) i wy­po­sa­żo­ny
w prze­wód przy­łą­cze­nio­wy 3 x
1,5mm2 o dłu­go­ści około 1,5 m z
wtycz­ką ze sty­kiem ochron­nym.
Gniazdo przyłączeniowe instalacji
elek­trycz­nej musi być wyposażone w bo­lec ochron­ny. Po usta­wie­
niu pie­kar­ni­ka wy­ma­ga się, aby
gniaz­do przy­łą­cze­nio­we in­sta­la­cji
elek­trycz­nej było do­stęp­ne dla
użyt­kow­ni­ka.
Przed podłączeniem piekarnika do
gniaz­da sprawdź czy:
Bezpiecznik oraz instalacja elektryczna wytrzymają obciążenie
piekarnika, obwód za­s i­la­j ą­c y
gniazdo wty­ko­we po­wi­nien być
za­b ez­p ie­c zo­n y bez­p iecz­n i­k iem
min. 16A,
Instalacja elektryczna wyposażona jest w skuteczny system uziemiający spełniający wymagania
aktualnych norm i przepisów,
Po zainstalowaniu piekarnika powinna być dostępna wtyczka.
Uwaga: Jeżeli przewód zasilający
nie­od­łą­czal­ny ulegnie uszkodzeniu,
to powinien on być wymieniony u
wytwórcy lub w spe­c ja­li­s tycz­nym
zakładzie naprawczym, albo przez
wykwalifikowaną osobę w celu unik­
nię­cia zagrożenia.
- 32 -
PORADY PRAKTYCZNE
Tabele z przykładowymi nastawami piekarnika
Pieczenie ciast
Rodzaj
żywności
Akcesoria
Poziom
Forma okrągła
tortowa handlowa
czarna kładziona na 1-2
ruszt
Forma handlowa do
Babka
babki okrągła lub
drożdżowa/ prostokątna
czarna 1-2
piaskowa
kładziona na ruszt
Forma handlowa do
Babka
babki okrągła lub
drożdżowa/ prostokątna
3
czarna
piaskowa
kładziona na ruszt
Forma do ciasta powlekane na czarno
Biszkopt bez- okrągła
lub kwadra- 1-2
tłuszczowy
towa kładzione na
ruszt
Forma do ciasta
czarna okrągła lub
Szarlotka
1-2
kwadratowa kładzione na ruszt
Forma papierowe
około Ø 48mm han3
dlowe kładziona na
blachę do pieczywa
Forma papierowe
około Ø 48mm han3
dlowe kładziona na
blachę do pieczywa
Małe ciasta
Forma papierowe
około Ø 48mm hanmufiny
3
dlowe kładziona na
blachę do pieczywa
Forma papierowe
około Ø 48mm
2-Blacha do pieczy- 2 + 4
wa lub pieczeni
4-Blacha do pieczywa
Ciasto na blasze
Ciasta w formach
Biszkopt
Kruche
ciasto
1)
2)
Funkcja
grzania
Temperatura
[OC]
Czas [min]
170 – 2001)
38 – 502)
160 – 1701)
25 – 402)
150 – 160
25 – 40
170-1801)
38 - 452)
190-2001)
50 - 652)
155-1601)
37 - 452)
150-1601)
34 - 382)
150-1601)
34 - 382)
150-1601)
34 - 402)
Blacha do pieczywa
2
150-1601)
30 - 402)
Blacha do pieczywa
2
150-1701)
25 - 352)
Blacha do pieczywa
2
150-1701)
25 - 352)
2-Blacha do pieczywa
lub pieczeni
4-Blacha do pieczywa
2+4
160-1751)
25 - 352)
Rozgrzej pusty piekarnik przez 5 minut, nie używaj funkcji szybkiego rozgrzewu.
Czasy obowiązują, jeżeli nie podano inaczej, dla nierozgrzanej komory urządzenia.
Ważne!
Parametry podane w tabeli są orientacyjne i można je korygować w zależności od własnych
doświadczeń i upodobań kulinarnych.
- 33 -
•
•
•
•
•
•
•
•
Staraj się używać blach dostarczonych wraz z Twoim urządzeniem.
Jeżeli korzystasz z własnych blach i form do wypieków, umieszczaj je
na drabince suszarniczej. Zalecamy korzystanie z czarnych blach, najlepiej przewodzą ciepło i skracają czas wypieku.
Nie zalecamy stosowania blach i form o jasnej i błyszczącej powierzchni
może skutkować niedopiekaniem się spodu ciasta (w przypadku korzystania z funkcji grzałka dolna + grzałka górna).
Przy korzystaniu z funkcji termoobiegu nie jest konieczne rozgrzanie
piekarnika. Przy pozostałych funkcjach należy rozgrzać komorę do zadanej temperatury przed umieszczeniem potrawy wewnątrz (lampka
kontrolna powinna zgasnąć).
Przed wyjęciem ciasta z piekarnika sprawdź ja­kość wypieku przy pomocy drewnianego patyczka (przy pra­wi­dło­wym wypieku po nakłuciu
ciasta, powinien on być suchy i czysty).
Po wypieku pozostaw ciasto w rozgrzanej komorze piekarnika przez
około 5 minut.
Temperatura wypieku przy zastosowanej funkcji termoobiegu z reguły
jest niższa o 20-30OC, niż w przypadku używania funkcji konwencjonalnej (grzałka górna + grzałka dolna).
Parametry dotyczące ustawień dla wypieków z tabeli są orientacyjne
i można je swobodnie korygować według własnych upodobań kulinarnych czy doświadczenia.
Jeżeli informacje podawane w książkach kucharskich znacz­nie od­bie­ga­ją
od wartości zamieszczonych w in­struk­cji obsługi, prosimy o kierowanie się
zapisami w tejże instrukcji.
- 34 -
Pieczenie mięs oraz warzyw
Rodzaj
żywności
Akcesoria
Ruszt +Blacha do pieczeni( do zbierania ściekających kropli)
Ruszt +Blacha do pieczeWołowina
ni( do zbierania ściekających kropli)
Ruszt +Blacha do pieczeWieprzowina ni( do zbierania ściekających kropli)
Ruszt +Blacha do pieczeWieprzowina ni( do zbierania ściekających kropli)
Ruszt +Blacha do pieczeKurczak
ni( do zbierania ściekających kropli)
Ruszt +Blacha do pieczeKurczak
ni( do zbierania ściekających kropli)
Ruszt +Blacha do pieczeKurczak
ni( do zbierania ściekających kropli)
Ruszt +Blacha do pieczeRyba
ni( do zbierania ściekających kropli)
Ruszt
+ naczynie z poRyba
krywą
Ruszt +Blacha do pieczeRyba
ni( do zbierania ściekających kropli)
Wołowina
Poziom
2 – ruszt /
1 – blacha do
pieczeni
2 – ruszt /
1 – blacha do
pieczeni
2 – ruszt /
1 – blacha do
pieczeni
2 – ruszt /
1 – blacha do
pieczeni
2 – 3 ruszt /
1 – blacha do
pieczeni
2 – ruszt /
1 – blacha do
pieczeni
2 – 3 ruszt /
1 – blacha do
pieczeni
2 – 3 ruszt /
1 – blacha do
pieczeni
2 – ruszt
naczynie na
ruszcie
2 – 3 ruszt /
1 – blacha do
pieczeni
Funkcja
grzania
Temperatura
[OC]
Czas
[min]
225 - 250
120 – 150
160 - 180
120 – 160
160 - 230
90 – 120
160 - 190
90 – 120
180 -190
180 -190
160 - 180
45 – 60
175 - 190
60 – 70
190
60 – 70
210 - 220
45 – 60
160 - 180
45 – 60
Warzywa
Blacha do pieczeni
2
190 - 210
40 – 50
Warzywa
Blacha do pieczeni
3
170 - 190
40 - 50
Czasy obowiązują, jeżeli nie podano inaczej dla nierozgrzanej komory.
Ważne!
Parametry podane w tabeli są orientacyjne i można je korygować w zależności od własnych
doświadczeń i upodobań kulinarnych.
•
•
•
•
W piekarniku należy przygotowywać porcje mięsa po­wy­żej 1 kg, mniej­
sze porcje zaleca się przyrządzać na pły­cie grzejnej.
Do pieczenia zaleca się stosować naczynia żaroodporne, również uchwyty tych na­czyń muszą być odporne na działanie wysokiej tem­pe­ra­tu­ry.
Przy pieczeniu na drabince suszarniczej lub ruszcie zaleca się na niż­
szym po­zio­mie umieścić blachę do pieczeni. Tłuszcz z potrawy nie będzie kapał bezpośrednio do komory, tylko do blachy.
Aby pieczeń była bardziej soczysta, do wsuniętej blachy na krople tłuszczu dodaj nie­wiel­ką ilość wody. W takim wypadku potrawa nie ulegnie
wysuszeniu.
Przynajmniej raz w połowie czasu pieczenia zaleca się od­wró­cić mię­so na
dru­gą stro­nę, w trakcie pieczenia należy także okresowo pod­le­wać mięso po­wsta­ją­cym so­sem lub gorącą wodą, która wcześniej została osolona.
Mięsa nie należy po­le­wać zim­ną wodą.
- 35 -
Pizza
Rodzaj
żywności
Temperatura
[OC]
Czas
[min]
2-3
200 – 2301)
15 – 25
Blacha do pieczywa
2-3
200 – 2301)
15 – 20
Mrożona
cienki spód
Ruszt
2-3
2)
2)
Mrożona
gruby spód
Ruszt
2-3
2)
2)
Akcesoria
Poziom
Świeża
Blacha do pieczywa
Świeża cienki
spód
Pizza
1)
2)
Funkcja
grzania
Rozgrzej pusty piekarnik
Stosować się do informacji na opakowaniu
Ważne!
Parametry podane w tabeli są orientacyjne i można je korygować w zależności od własnych
doświadczeń i upodobań kulinarnych.
Grillowanie
Rodzaj
żywności
Akcesoria
Poziom
Tosty z białego pieczywa
Ruszt
Tosty z białego pieczywa
Ruszt
Kurczak
Ryba
Warzywa
1)
Temperatura
[OC]
Czas
[min]
4
2501)
1,5 – 2,5
4
2501)
2–3
180 -190
180 -190
190
60 – 70
170 - 190
40 - 50
Ruszt +Blacha do piecze- 2 – 3 ruszt /
ni( do zbierania ściekają- 1 – blacha do
cych kropli)
pieczeni
Ruszt +Blacha do piecze- 2 – 3 ruszt /
ni( do zbierania ściekają- 1 – blacha do
cych kropli)
pieczeni
Blacha do pieczeni
3
Funkcja
grzania
Rozgrzej pusty piekarnik włączając na 5 minut, nie używaj funkcji szybkiego rozgrzewu
Ważne!
Parametry podane w tabeli są orientacyjne i można je korygować w zależności od własnych
doświadczeń i upodobań kulinarnych.
- 36 -
Funkcja grzania termoobieg ECO
•
•
•
przy użyciu funkcji termoobieg ECO uruchamia się zoptymalizowany
sposób grzania mający na celu oszczędzanie energii podczas przygotowywania potraw,
czasu pieczenia nie można skrócić przez ustawienie wyższych temperatur, nie zaleca się również wstępnego rozgrzewania piekarnika przed
pieczeniem,
nie należy zmieniać ustawień temperatury w trakcie pieczenia oraz
otwierać drzwi podczas pieczenia.
Zalecane parametry przy użyciu funkcji termoobieg ECO
Rodzaj żywności
Funkcja
piekarnika
Temperatura [OC]
Poziom
Czas [min]
Biszkopt
Eco
180 - 200
2-3
50 - 70
Babka drożdżowa/
piaskowa
Eco
180 - 200
2
50 - 70
Ryba
Eco
190 - 210
2
45 - 60
Wołowina
Eco
200 - 220
3
90 - 120
Wieprzowina
Eco
200 - 220
2
90 - 160
Kurczak
Eco
180 - 200
2
80 - 100
- 37 -
Tabele z potrawami testowymi
Tabele z potrawami testowymi zgodnie z normą EN 60350-1
Pieczenie ciast
Rodzaj
żywności
Małe ciasta
Temperatura
[OC]
Czas [min]
4
1601)
28-322)
Blacha do
pieczywa
3
1551)
23-262)
Blacha do
pieczywa
3
1501)
26-302)
2+4
2 - blacha
do pieczywa
lub pieczeni
4 - blacha do
pieczywa
1501)
27-302)
Blacha do
pieczywa
3
150-1601)
30-402)
Blacha do
pieczywa
3
150-1701)
25-352)
Blacha do
pieczywa
3
150-1701)
25-352)
2+4
2 - blacha
do pieczywa
lub pieczeni
4 - blacha do
pieczywa
160-1751)
25-352)
Akcesoria
Poziom
Blacha do
pieczywa
Blacha do
pieczywa
Blacha do
pieczeni
Kruche ciasto
(paski)
Blacha do
pieczywa
Blacha do
pieczeni
Funkcja
grzania
Biszkopt
beztłuszczowy
Ruszt + forma
do ciasta
powlekana na
czarno Ø26cm
2
170-1801)
38-462)
Szarlotka
Ruszt +
dwie formy
do ciasta
powlekane na
czarno Ø20cm
2
formy na
ruszcie
umieszczono
po przekątnej
prawy tył, lewy
przód
180-2001)
50-652)
1)
2)
Rozgrzej pusty piekarnik przez 5 minut, nie używaj funkcji szybkiego rozgrzewu.
Czasy obowiązują, jeżeli nie podano inaczej, dla nierozgrzanej komory.
- 38 -
Grillowanie
1)
Rodzaj
żywności
Akcesoria
Poziom
Tosty z
białego
pieczywa
Ruszt
Burgery
wołowe
Ruszt +
Blacha do
pieczeni (do
zbierania
ściekających
kropli)
Funkcja
grzania
Temperatura
[OC]
Czas [min]
4
2501)
2–3
4 – ruszt
3 – blacha do
pieczeni
2501)
1 strona 10-15
/ 2 strona 8-13
Rozgrzej pusty piekarnik włączając na 5 minut, nie używaj funkcji szybkiego rozgrzewu.
Pieczenie
Rodzaj
żywności
Akcesoria
Poziom
Funkcja
grzania
Cały kurczak
Ruszt +
Blacha do
pieczeni (do
zbierania
ściekających
kropli)
2 – ruszt
1 – blacha do
pieczeni
- 39 -
Temperatura
[OC]
Czas [min]
180-190
70-90
Amica S.A.
ul . Mickiewicza 52 / 64-510 Wronki
tel. 67 25 46 100 / fax 67 25 40 320
www.amica.pl
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement