Amica ED37619B X-TYPE Built-in oven Instrukcja obsługi

Amica ED37619B X-TYPE Built-in oven Instrukcja obsługi
INSTRUKCJA
OBSŁUGI
PIEKARNIK DO WBUDOWANIA
12263.3eETsKDpsHaVoX
12263.3eETsKDpsHaVoS
12263.3eETsKDpsHaVoW
URZĄDZENIE NALEŻY URUCHAMIAĆ DOPIERO PO PRZECZYTANIU INSTRUKCJI!
IO-CBI-1202 / 8505378
(06.2019 V4)
Szanowny
Kliencie
Od dziś codzienne obowiązki staną się
prostsze niż kiedykolwiek. Urządzenie
to połączenie wyjątkowej łatwości obsługi
i doskonałej efektywności. Po przeczytaniu
instrukcji, obsługa nie będzie problemem.
Sprzęt, który opuścił fabrykę był dokładnie
sprawdzony przed zapakowaniem pod
względem bezpieczeństwa i funkcjonalności
na stanowiskach kontrolnych.
Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji
obsługi przed uruchomieniem urządzenia.
Przestrzeganie zawartych w niej wskazówek
uchroni Państwa przed niewłaściwym
użytkowaniem. Instrukcję należy zachować
i przechowywać tak, aby mieć ją zawsze pod
ręką.
Należy dokładnie przestrzegać instrukcji
obsługi w celu uniknięcia nieszczęśliwych
wypadków.
Z poważaniem
-2-
SPIS TREŚCI
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
JAK OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ
ROZPAKOWANIE
USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ
TWOJE URZĄDZENIE
AKCESORIA
OBSŁUGA PIEKARNIKA
PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM
WYGRZEWANIE KOMORY PIEKARNIKA
SCHOWANE POKRĘTŁA
WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PROGRAMATORA
STEROWANIE PROGRAMATOREM
USTAWIENIE I KOREKTA AKTUALNEGO CZASU
MINUTNIK
PRACA PÓŁAUTOMATYCZNA
PRACA AUTOMATYCZNA
KASOWANIE USTAWIEŃ
ZAMIANA TONU SYGNAŁU DŹWIĘKOWEGO
POKRĘTŁA PIEKARNIKA
FUNKCJE PIEKARNIKA
LAMPKI KONTROLNE
UŻYWANIE OPIEKACZA
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
OGÓLNE PORADY
ŚRODKI CZYSZCZĄCE
INNE ISTOTNE WSKAZÓWKI
CZYSZCZENIE
PROWADNICE DRUCIANE
PROWADNICE TELESKOPOWE
WKŁADY KATALITYCZNE
WYJMOWANIE SZYBY WEWNĘTRZNEJ
WYMIANA OŚWIETLENIA WEWNĄTRZ KOMORY
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
DANE TECHNICZNE
GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA
GWARANCJA
SERWIS
ZGŁOSZENIE NAPRAWY ORAZ POMOC W RAZIE USTERKI
INSTALACJA
MONTAŻ PIEKARNIKA W ZABUDOWIE
PODŁĄCZENIE PIEKARNIKA DO ZASILANIA
PORADY PRAKTYCZNE
TABELE Z PRZYKŁADOWYMI NASTAWAMI PIEKARNIKA
FUNKCJA GRZANIA TERMOOBIEG ECO
ZALECANE PARAMETRY PRZY UŻYCIU FUNKCJI TERMOOBIEG ECO
TABELE Z POTRAWAMI TESTOWYMI
-3-
4
6
7
7
8
9
11
11
11
11
12
12
12
12
13
14
15
15
15
16
17
17
18
18
18
18
18
19
19
19
20
21
22
23
24
24
24
24
25
25
26
27
27
31
31
32
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
• Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania
zmian nie wpływających na dzia­ła­nie urządzenia.
• Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego.
• Urządzenie i jego dostępne części stają się gorące
podczas użycia. Możliwość dotknięcia elementów
grzejnych powinno być objęte szczególną troską.
Dzieci poniżej 8 roku życia powinny trzymać się z
daleka, chyba że są pod stałą opieką.
• Niniejszy sprzęt może być używany przez dzieci
w wieku od 8 lat i wyżej i osoby z ograniczeniami fizycznymi, czuciowymi albo umysłowymi albo
brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli odbywa się
pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę
na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem. Sprzątanie i czynności obsługowe nie powinny być robione
przez dzieci bez nadzoru.
• Podczas użytkowania sprzęt staje się gorący. Zaleca się zachowanie ostrożności, aby unikać dotykania gorących elementów wewnątrz piekarnika.
• Dostępne części mogą stać się gorące podczas
użytkowania. Zaleca się trzymanie małych dzieci z
dala od urządzenia.
• Uwaga. Nie używać szorstkich środków czysz­
czą­cych lub ostrych metalowych przed­mio­tów do
czyszczenia szkła drzwi, gdyż mogą porysować
powierzchnię, co może doprowadzić do popękania
szkła.
• Uwaga. Aby uniknąć możliwości porażenia prą­dem
elektrycznym, przed wymianą lamp­ki należy upewnić się, czy sprzęt jest wyłączony.
-4-
• Do czyszczenia piekarnika nie wolno używać sprzętu do czyszczenia parą.
• Niebezpieczeństwo poparzenia! Podczas otwierania drzwi piekarnika może wydostawać się gorąca para. W trakcie lub po zakończeniu gotowania
należy ostrożnie otwierać drzwi piekarnika. Przy
otwieraniu nie nachylać się nad drzwiami. Należy
pamiętać, że para w zależności od temperatury
może być niewidoczna.
• Należy, zwrócić uwagę, ażeby drobny sprzęt gospodarstwa domowego wraz z przewodami nie dotykał bezpośrednio do rozgrzanego piekarnika, gdyż
izolacja tego sprzętu nie jest odporna na działanie
wysokich temperatur.
• Nie należy pozostawiać piekarnika bez nadzoru
podczas pieczenia. Oleje i tłuszcze mogą ulec zapaleniu wskutek przegrzania.
• Nie należy stawiać na otwartych drzwiach piekarnika naczyń o ma­sie przekraczającej 15 kg.
• Zabrania się użytkowania piekarnika niesprawnego technicznie. Wszelkie usterki mogą być usuwane wyłącznie przez osobę posiadającą stosowne
uprawnienia.
• W każdej sytuacji spowodowanej usterką techniczną, należy bezwzględnie odłączyć zasilanie elektryczne piekarnika.
• Urządzenie może być stosowane wyłącznie do celów, do jakich zostało zaprojektowane. Wszelkie
inne zastosowania (np. ogrzewanie pomieszczeń)
należy uznać za niewłaściwe i niebezpieczne.
• Uwaga. Jeżeli przewód zasilający nie­od­łą­czal­ny
ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub w spe­cja­li­stycz­nym zakładzie
naprawczym, albo przez wykwalifikowaną osobę w
celu unik­nię­cia zagrożenia.
-5-
JAK OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ
Kto korzysta z energii w spo­sób od­po­wie­
dzial­ny, chroni nie tylko do­mo­wy budżet,
lecz działa świa­do­mie na rzecz śro­do­wi­ska
na­tu­ral­ne­go. Dla­te­go po­móż­my, oszczę­
dzaj­my ener­gię elek­trycz­ną! A czyni się
to w na­stę­pu­ją­cy spo­sób:
• Unikanie niepotrzebnego „zaglądania do przygotowywanych potraw”. Nie otwierać niepotrzebnie często
drzwi piekarnika.
• Używanie piekarnika tylko w przy­pad­ku większych ilości potraw. Mięso o wadze do 1 kg daje się przyrządzić
oszczędniej w garnku na płycie kuchennej.
• Wykorzystanie ciepła resztkowego piekarnika.
• W przypadku czasów przyrządzania dłuższych niż 40
minut bezwzględnie wyłączać piekarnik na 10 minut
przed końcem przyrządzania.
• Staranne zamykanie drzwi piekarnika. Ciepło ulatuje
poprzez znajdujące się na uszczelkach drzwiczek zabrudzenia. Najlepiej jest usuwać je od razu.
• Nie wbudowywanie piekarnika w bezpośredniej bliskości chłodziarek/zamrażarek. Zużycie energii elektrycznej przez to nie niepotrzebnie wzrasta.
• Uwaga! W przypadku zastosowania pro­gra­ma­to­ra nastawiać odpowiednio krót­sze cza­sy przyrządzania potraw.
-6-
ROZPAKOWANIE
Urządzenie na czas trans­por­tu zostało za­
bez­pie­czo­ne przed uszko­dze­niem. Po roz­
pa­ko­wa­niu urzą­dze­nia pro­si­my Pań­stwa o
usu­nię­cie ele­men­tów opa­ko­wa­nia w spo­
sób nieza­gra­ża­ją­cy śro­do­wi­sku.
Wszystkie materiały za­sto­so­wa­ne do opa­
ko­wa­nia są nie­szko­dli­we dla środowiska
na­tu­ral­ne­go, w 100% nadają się do odzysku i oznakowano je od­po­wied­nim symbolem.
Uwaga! Materiały opa­ko­wa­nio­we(wo­recz­ki po­li­ety­le­no­we,
kawałki sty­ro­pia­nu itp.) na­le­ży w trakcie rozpakowywania
trzy­mać z dala od dzieci.
USUWANIE ZUŻYTYCH
URZĄDZEŃ
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera
na odpady. Takie oznakowanie informuje, że
sprzęt ten, po okresie jego użytkowania, nie
może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty
zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni
system umożliwiający oddanie tego sprzętu.
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia
szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego
konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.
-7-
TWOJE URZĄDZENIE
3
1
P
P Programator elektroniczny
1. Pokrętło regulacji temperatury piekarnika
2. Pokrętło wyboru funkcji piekarnika
3. Lampka kontrolna termoregulatora (czerwona)
-8-
2
AKCESORIA
Blacha do pieczeni
Najczęściej stosowana do wilgotnych
ciast. Blacha jest również wskazana
do przyrządzania wypieków, mrożonej żywności i dużych pieczeni.
Prowadnice druciane
Prowadnice umożliwiają umieszczenie blachy z żywnością na odpowiednim poziomie. Poziom liczony
jest od najniższej dostępnej pozycji.
Aby zapobiec przechyleniu blachy,
nie należy jej wysuwać więcej jak do
połowy jej głębokości.
Wykorzystanie
drucianych
prowadnic
Prowadnice posiadają 6 poziomów,
Blacha do pieczywa
Stosowana do niezbyt wysokich na których można umieścić akcesociast, drobnych wypieków jak i cia- ria. Poziomy należy liczyć od dołu.
Blachę lub drabinkę suszarniczą nasteczek.
leży wsunąć pomiędzy dwa pręty
stanowiące jeden poziom prowadnic.
Akcesoria można wysunąć maksymalnie do połowy bez ryzyka samoczynnego wysunięcia lub pochylenia.
Ruszt do grilla (drabinka suszarniczna)
Do form na ciasto, do zapiekanek,
pieczeni i grillowanych porcji mięsa,
czy też potraw mrożonych. Małe kawałki potraw należy umieścić wcześniej w naczyniach odpornych na
wysoką temperaturę. Na drabince
można rozłożyć równomiernie żywność w celu jej wysuszenia.
-9-
Prowadnice teleskopowe*
Prowadnice z frontu wyposażone są
w zderzaki. Przed każdym umieszczaniem blach na prowadnicach
wysuń je, umieść na nich blachę i
upewnij się, że zderzaki są widoczne
w całości, a blacha jest zabezpieczona przed wypadnięciem. Jeżeli piekarnik został wcześniej rozgrzany,
prowadnice są również gorące, aby
je wysunąć, zahacz tylną krawędzią
blachy o zderzaki i wyciągnij je w całości, a następnie wsuń je do wnętrza komory.
Funkcja blokady drabinki
Drabinka suszarnicza posiada specjalne występy na lewej i prawej
krawędzi. Prawidłowo wsunięta drabinka powinna mieć występy skierowaną do dołu. Występy zapobiegają
przypadkowemu wysunięciu drabinki z prowadnic. Aby całkowicie wysunąć drabinkę z prowadnic, unieś ją i
delikatnie pociągnij.
Wkłady katalityczne*
Znajdują się na ścianach bocznych
komory piekarnika. Wkład­y po­kry­
te są specjalną emalią sa­mo­czysz­
czą­cą. Ema­lia ta powoduje, że za­
bru­dze­nia tłusz­czem lub reszt­ka­mi
po­traw mogą zostać samoczynnie
usu­n ię­t e pod wa­run­k iem, że nie
są one za­s u­szo­ne lub przy­p a­lo­ne
(resztki po­ży­wie­nia i tłuszczu na­
le­ży jak naj­szyb­ciej oddzielić, gdy
jeszcze nie są za­su­szo­ne i przypieczone, wów­czas uniknie się długiego
sa­mo­czysz­cze­nia pie­kar­ni­ka). Patrz
Czyszczenie i konserwacja.
*Opis modelu w niniejszej instrukcji obsługi
został opracowany na podstawie danych znanych w okresie redagowania tekstu. Przedstawiono w niej wszystkie elementy wyposażenia. Ich obecność w danym modelu zależy od
wersji oraz daty produkcji.
- 10 -
OBSŁUGA PIEKARNIKA
Przed pierwszym uruchomie- Wygrzewanie komory piekarniem
nika
•
•
•
•
Usuń wszystkie elementy opakowania, szczególnie elementy
zabezpieczające wnętrze komory
piekarnika na czas transportu.
Wyciągnij z wnętrza piekarnika wszystkie akcesoria i umyj
je dokładnie w ciepłej wodzie z
delikatnym płynem do mycia naczyń.
Ściągnij folię ochronną z powierzchni prowadnic teleskopowych.
Do mycia wnętrz komory użyj
ciepłej wody z dodatkiem delikatnego detergentu. Nie używaj
twardych szczotek czy gąbek.
Mogą one uszkodzić powłokę,
którą pokryte jest wnętrze komory.
•
Włącz wentylację w pomieszczeniu, lub otwórz okno.
• Obróć pokrętło wyboru funkcji i
ustaw pozycję
lub
(dokładny opis tych funkcji znajduje się
w dalszej części instrukcji).
Obróć pokrętło regulacji temperatury piekarnika i ustaw temperaturę
250OC. Piekarnik powinien pracować
przez minimum 30 minut, w trakcie
pracy piekarnik będzie wydzielał zapach, który występuje tylko na początku, z czasem używania urządzenia zapach zniknie. Jest to zjawisko
normalne, nazywa się ono wygrzewaniem komory piekarnika.
Schowane pokrętła
Pokrętło wyboru funkcji jak i regulacji temperatury piekarnika są
schowane w panelu frontowym. Aby
ustawić funkcję i/lub temperaturę
naciśnij delikatnie pokrętło i puść.
Pokrętło wyskoczy z panelu. Teraz
możesz ustawić odpowiednią funkcję i/lub temperaturę.
- 11 -
Ważne wskazówki dotyczące
programatora
W piekarnikach posiadających programator Ts, na wyświetlaczu po
podłączeniu urządzenia do zasilania
zamiast aktualnego czasu, pojawi
się migający komunikat 0•00. Aby
korzystać z pełnej funkcjonalności
urządzenia, ustaw aktualny czas, •
w przeciwnym razie korzystanie z
urządzenia będzie niemożliwe. Sposób ustawienia aktualnego czasu jest
opisany w dalszej części instrukcji.
Programator Ts wyposażony jest w
sensory. Aby wprowadzić zmiany •
dotknij pola palcem, każde użycie
sensora jest potwierdzane sygnałem
akustycznym. Utrzymuj powierzch- •
nię sensorów w czystości i chroń
przed wilgocią.
Sterowanie programatorem
•
Dotknij i przytrzymaj sensor
MENU do momentu pojawienia
się sygnału dźwiękowego, dodatkowo na wyświetlaczu pojawi się
symbol . Kropka pod symbolem
zacznie migać.
W ciągu 7 sekund ustaw aktualny czas przy pomocy sensorów
oraz .
Po upływie około 7 sekund ustawiony czas zostanie zapamiętany, a kropka pod symbolem
przestanie migać.
Jeżeli chcesz zmienić ustawiony
czas, dotknij i przytrzymaj oba
sensory i do momentu pojawienia się sygnału dźwiękowego.
Dodatkowo kropka pod symbolem
zacznie migać, w tym
momencie możesz wprowadzić
zmiany ustawionego czasu.
Uwaga: Piekarnik możesz uruchomić
dopiero po pojawieniu się symbolu
Wyświetlacz programatora posiada na wyświetlaczu.
następujące symbole:
Minutnik
MENU - sensor wyboru trybu pracy
>
- sensor Plus
Funkcję minutnika możesz aktywo<
- sensor Minus
wać bez względu na inne urucho- symbol gotowości do pracy
mione funkcje piekarnika. Zakres,
- symbol minutnika
który możesz ustawić wynosi 1 min
- symbol czasu trwania/zakoń- do 23 godzin i 59 minut.
czenia pracy
• Dotknij i przytrzymaj sensor
MENU do momentu pojawienia
Ustawienie i korekta aktualsię sygnału dźwiękowego. Na
nego czasu
wyświetlaczu pojawi się komunikat
, a symbol
zacznie mi• Po podłączeniu piekarnika do
gać.
zasilania (lub po ponownym połączeniu w wyniku zaniku napięcia) na wyświetlaczu będzie migał komunikat 0•00.
- 12 -
•
•
•
Ustaw czas minutnika sensorami
i , po poprawnym ustawieniu,
po około 7 sekundach na programatorze symbol
zacznie się •
świecić światłem ciągłym.
Uwaga: Zacznij ustawiać czas sensorem . Drugi sensor będzie nieaktywny, do momentu ustawienia
jakiejkolwiek wartości pierwszym
sensorem.
•
Po upływie zadeklarowanego
czasu włączy się sygnał dźwiękowy, symbol minutnika
zacznie
migać.
•
Uwaga: Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy dotknij dowolny sensor tj.
MENU,
lub . W tym przypadku
symbol
będzie migać. Aby korzystać z pełnej funkcjonalności programatora dotknij i przytrzymaj sensor
MENU aż do pojawienia się sygnału
dźwiękowego. Spowoduje to skasowanie komunikatu (migającej ikony).
•
Po wyłączeniu sygnału dźwiękowego wyświetlacz wskaże aktualny czas.
Uwaga: Jeżeli nie wyłączysz sygnału
dźwiękowego ręcznie, wyłączy się on
automatycznie po około 7 minutach.
Praca półautomatyczna
Aby włączyć funkcję pracy półautomatycznej ustaw pokrętło
funkcyjne piekarnika na wybraną przez siebie funkcję, oraz pokrętło temperatury na odpowiednią temperaturę.
Dotknij i przytrzymaj sensor
MENU do momentu pojawienia
się sygnału akustycznego, na
wyświetlaczu pokaże się komunikat 0•00.
Ponownie dotknij sensor MENU
na wyświetlaczu będzie migać
komunikat
.
Ustaw czas pracy sensorami
oraz , zakres czasu pracy wynosi od 1 minuty do 10 godzin.
Uwaga: Po pojawieniu się komunikatu
, zacznij ustawiać czas
sensorem . Drugi sensor będzie
nieaktywny, do momentu ustawienia
jakiejkolwiek wartości pierwszym
symbolem.
Po upływie około 7 sekund wyświetlacz ponownie pokaże aktualny
czas oraz na wyświetlaczu pojawi się
symbol AUTO ( ). Będzie to znak, że
ustawienia zostały wprowadzone poprawnie i piekarnik rozpocznie pracę.
Po upływie zadeklarowanego czasu,
piekarnik wyłączy się automatycznie, pojawi się sygnalizacja dźwiękowa, a symbol AUTO ( ) informujący
o pracy w trybie półautomatycznym
będzie migać.
Dzięki tej funkcji, możesz ustawić
czas, po jakim piekarnik ma zakończyć pracę.
•
Uwaga: Funkcji pyrolizy ze względów bezpieczeństwa nie można łączyć z tym trybem pracy.
•
- 13 -
Ustaw pokrętło funkcyjne na pozycję 0 oraz pokrętło regulacji
temperatury na pozycję wyłączenia.
Dotknij i przytrzymaj sensor
do momentu pojawienia
się sygnału akustycznego. Spowoduje to wyłączenie funkcji
pracy półautomatycznej. Symbol zgaśnie, wyłączy się sygnał
dźwiękowy oraz zapali się symbol .
Uwaga: Krótkie dotknięcie dowolnego sensora tj. MENU, lub spowoduje wyłączenie sygnału akustycznego. Symbol AUTO ( ) będzie nadal
migać.
MENU
•
Ustaw czas wyłączenia piekarnika sensorami oraz . Czas wyłączenia maksymalnie wynosi 23
godziny i 59 minut.
Uwaga: Zacznij ustawiać czas sensorem . Drugi sensor będzie nieaktywny, do momentu ustawienia
jakiejkolwiek wartości pierwszym
symbolem.
•
Praca automatyczna
Ustaw pokrętło funkcji piekarnika oraz pokrętło temperatury na
wybrane pozycje.
Dzięki tej funkcji możesz ustawić Na wyświetlaczu pojawi się symbol ,
czas włączenia oraz wyłączenia pie- informuje on o aktywnej funkcji prakarnika.
cy automatycznej piekarnika. Programator automatycznie dobierze
Uwaga: Funkcji pyrolizy ze wzglę- czas włączenia w taki sposób, by zadów bezpieczeństwa nie można łą- kończenie jego pracy pokrywało się
czyć z tym trybem pracy.
z ustawionym czasem wyłączenia.
Przykładowo, jeżeli ustawiono czas
• Dotknij i przytrzymaj sensor pracy piekarnika na 1 godzinę i 15
MENU do momentu pojawienia minut, a czas wyłączenia piekarnisię sygnału akustycznego, na ka ma nastąpić o godzinie 15:00, to
wyświetlaczu pojawi się komuni- piekarnik rozpocznie pracę 1 godzikat 0•00.
nę i 15 minut wcześniej tj. o 13:45.
• Ponownie dotknij sensor MENU,
na wyświetlaczu będzie migać Przy zakończonej pracy (przy osiąkomunikat
.
gnięciu
zadeklarowanego
czasu
• Ustaw czas pracy sensorami
wyłączenia), piekarnik wyłączy się
oraz , zakres czasu pracy wy- automatycznie, włączy się sygnał
nosi od 1 minuty do 10 godzin.
dźwiękowy oraz symbol
zacznie
migać.
Uwaga: Zacznij ustawiać czas sensorem . Drugi sensor będzie nie- • Ustaw pokrętło funkcyjne na poaktywny, do momentu ustawienia
zycję 0 oraz regulacji temperatujakiejkolwiek wartości pierwszym
ry na pozycję wyłączenia.
symbolem.
• Dotknij i przytrzymaj sensor
MENU do momentu pojawienia
• Dotknij sensora MENU, aż na wysię sygnału akustycznego. Powoświetlaczu będzie migać komuniduje to wyłączenie funkcji pracy
kat
.
automatycznej. Symbol
zgaśnie, wyłączy się sygnał dźwiękowy, oraz zapali się symbol .
Uwaga: Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy dotknij dowolny sensor tj.
MENU
lub . W tym przypadku
symbol będzie migać.
- 14 -
Kasowanie ustawień
Pokrętła piekarnika
W każdej chwili możesz skasować Piekarnik może być nagrzewany
ustawienia minutnika lub pracy au- przy pomocy grzałki dolnej, grzałtomatycznej.
ki górnej, grzałki termoobiegu lub
opiekacza. Odpowiednią funkcję wyAby skasować ustawienia pracy au- bierzesz przy pomocy pokrętła funktomatycznej, dotknij jednocześnie cyjnego.
sensorów i .
Poniższy rysunek prezentuje funkcje
Aby skasować ustawienia minutnika, (w określonej kolejności) znajdujące
wybierz sensorem MENU funkcję mi- się na pokrętle:
nutnika, następnie dotknij jednoczePozycja
śnie sensorów i .
wyłączenia
Zamiana tonu sygnału dźwiękowego
o
Ec
0
Programator ma możliwość zmiany
tonu sygnału dźwiękowego.
•
•
Aby zmienić ton sygnału, dotknij
i przytrzymaj jednocześnie sensory oraz do momentu pojawienia się sygnału dźwiękowego.
Dotknij sensor MENU, aby wybrać
funkcję zmiany tonu, na wyświetlaczu zacznie migać komunikat
.
Temperaturę możesz ustawić przy
pomocy pokrętła regulacji temperatury. Wartości temperatur znajdują
się na pokrętle jak poniżej:
Pozycja
wyłączenia
Uwaga: Rozpoczęcie pracy piekarniWybierz odpowiedni ton senso- ka jest możliwe dopiero po ustawierem , w zakresie 1-3.
niu odpowiedniej funkcji i wyborze
temperatury pracy.
Uwaga: Pierwszym tonem będzie
ten aktualnie ustawiony, kolejne dotknięcia sensora zmieniają ton.
•
- 15 -
Funkcje piekarnika
Poniżej znajdziesz opis każdej z
funkcji, w które został wyposażony
Twój piekarnik
0
Tryb wyłączenia piekarnika
Szybki rozgrzew
Włączony termoobieg i opiekacz. Zastosowanie do wstępnego nagrzewu piekarnika.
Rozmrażanie
Funkcja pomocna przy rozmrażaniu żywności. Włączony jest tylko wentylator, bez
jakiejkolwiek grzałki
Wentylator, opiekacz i
grzałka górna
Wykorzystanie tej funkcji w
praktyce pozwala na przyspieszenie procesu opiekania i podniesienie walorów
smakowych potraw.
Wzmocniony
opiekacz
(Supergrill)
Włączenie funk­cji „wzmoc­
nio­ne­go opie­ka­cza’’ po­zwa­
la na pro­wa­dze­nie opie­ka­nia
przy jed­no­cze­śnie włą­czo­nej
grzałce górnej. Funk­cja ta
po­zwa­la na uzy­ska­nie pod­
wyż­szo­nej tem­pe­ra­tu­ry w
górnej części pie­kar­ni­ka, co
po­wo­du­je moc­niej­sze przy­
ru­mie­nie­nie po­tra­wy, po­
zwa­la­jąc tak­że na opie­ka­nie
więk­szych porcji.
Opiekacz
„Grillowanie” powierzchniowe, stosuje się do opiekania
małych porcji mięsa: steki,
sznycle, ryby, tosty, kiełbaski, zapiekanki (grubość
opiekanej potrawy nie powinna być większa niż 2-3
cm w trakcie pieczenia należy odwrócić ją na drugą
stronę).
- 16 -
Grzałka dolna
Przy tej pozycji pokrętła pie­
kar­nik re­ali­zu­je ogrze­wa­nie
wy­łącz­nie przy uży­ciu grzej­
ni­ka dol­ne­go. Dopiekanie
ciast od spodu (np. ciasta
wilgotne i nadziewane owocami).
Grzałka górna i dolna
(tryb konwencjonalny)
Ustawienie pokrętła w tej
po­zy­cji po­zwa­la na re­a­li­za­cję
na­grze­wa­nia pie­kar­ni­ka spo­
so­bem
kon­wen­cjo­nal­nym.
Doskonale nadaje się do pieczenia ciast, mięsa, ryb, lub
chleba (konieczne wstępne
rozgrzanie piekarnika oraz
stosowanie ciemnej blachy).
Pieczenie odbywa się na jednym poziomie.
Termoobieg
Ustawienie pokrętła w tej
pozycji pozwala na re­a­li­za­
cję ogrze­wa­nia pie­kar­ni­ka
w spo­sób wy­mu­szo­ny przy
po­mo­cy ter­mo­wen­ty­la­to­ra,
umiesz­czo­ne­go w cen­tral­
nym miej­scu tylnej ścia­ny
ko­mo­ry pie­kar­ni­ka. W stosunku do piekarnika konwencjonalnego stosuje się
niższe temperatury pieczenia. Korzystanie z tego spo­
so­bu ogrze­wa­nia po­zwa­la na
równomierny obieg ciepła
wokół potrawy umie­szczo­nej
w pie­kar­ni­ku.
Wentylator, grzałka dolna i grzałka górna
Funkcja podobna do trybu
konwencjonalnego, lecz rozkład ciepła jest równomierny
w całej komorze.
Eco
Termoobieg i grzałka dolna
Przy tej pozycji pokrętła
pie­kar­nik re­ali­zu­je funk­cję
ter­mo­obie­gu i włą­czo­ne­go
grzej­ni­ka dol­ne­go co po­wo­
du­je pod­wyż­sze­nie tem­pe­
ra­tu­ry od spodu wypieku.
Duża ilość ciepła dostarczana od spodu wypieku, ciasta
mokre, pizza.
Oświetlenie piekarnika
Ustawienie tej funkcji powoduje włączenie się oświetlenia wewnątrz komory
Termoobieg eco
Przy użyciu tej funkcji uruchamia się zoptymalizowany sposób grzania mający
na celu oszczędzanie energii
podczas
przygotowywania
potraw. Przy tej pozycji pokrętła oświetlenie piekarnika
jest wyłączone.
Używanie opiekacza
Opiekanie potrawy jest wynikiem
oddziaływania promieni podczerwonych emitowanych przez rozżarzoną
grzałkę opiekacza.
Aby włączyć opiekacz należy ustawić
pokrętło funkcyjne na pozycję
lub
lub .
Wygrzej piekarnik przez około 5 minut (drzwi piekarnika muszą być zamknięte)
Umieść w piekarniku blachę z potrawą na właściwym poziomie. W przypadku opiekania potrawy na ruszcie,
umieść poziom niżej blachę na ściekający tłuszcz.
Dla funkcji opiekanie i wzmocnione
opiekanie temperaturę należy ustawić maksymalnie na 220OC, a dla
funkcji opiekanie z wentylatorem
maksymalnie na 190OC.
Uwaga: Podczas pracy piekarnika dostępne części (przykładowo
drzwi piekarnika) stają się gorące.
Praca piekarnika powinna być stale
Lampki kontrolne
nadzorowana, nie wolno pozwalać
dzieciom, by przebywały blisko praWłączenie piekarnika jest sy­gna­li­ cującego urządzenia, gdyż mogą sie
zo­wa­ne zapaleniem się lam­pki kon­ poparzyć.
tro­lnej termoregulatora- czerwonej. Zga­śnię­cie lamp­ki kon­tro­l­nej
czerwonej jest sy­gna­łem uzyskania
przez pie­kar­nik na­sta­wio­nej tem­pe­
ra­tu­ry. O ile prze­pi­sy ku­li­nar­ne zalecają wkła­da­nie po­tra­wy do roz­grza­
ne­go piekarnika, należy to uczynić
nie wcześniej jak po pierw­szym zga­
śnię­ciu lamp­ki kontrolnej czerwonej. W trakcie pro­wa­dze­nia wypieku
lampka czerwona będzie się okre­so­
wo włączać i wyłączać (utrzy­my­wa­
nie tem­pe­ra­tu­ry wewnątrz komory
piekarnika). Włączenie piekarnika
jest także sygnalizowane podświetleniem pokręteł.
- 17 -
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Dbałość o bieżące utrzymanie w czy- Inne istotne wskazówki
stości piekarnika oraz właściwa jego
konserwacja, wywierają znaczący • Do pieczenia potraw zawierawpływ na wydłużenie okresu bezających owoce, np. ciast używaryjnej pracy urządzenia.
wać głębokich blach – sok może
spowodować przebarwienie lub
Ogólne porady
zmatowienie emalii.
• Przebarwienie emalii nie wpływa
• Piekarnik należy czyścić po każna działanie piekarnika, nie jest
dym użytkowaniu, nie dopuszpodstawą do reklamacji.
czając do przypalenia zabrudzeń. • Do pieczenia mięs używać odpo• W przypadku ich długiego odwiednich naczyń, np. brytfanny
działywania całkowite usunięcie
lub stosować folię aluminiową
może być niemożliwe lub będzie
oraz specjalne worki do pieczesię wiązało z dużym nakładem
nia, aby uniknąć zabrudzenia
pracy.
wnętrza komory tłuszczem.
• Komorę piekarnika należy myć
przy użyciu ciepłej wody z dodat- Uwaga: Do czyszczenia i kon­ser­wa­
kiem detergentu lub octu (3 łyżki cji nie wolno używać żadnych środstołowe na 250 ml wody). Należy ków do szorowania, ostrych środków
pamiętać, aby po zakończonym czyszczących ani przedmiotów szoprocesie czyszczenia wytrzeć po- rujacych.
wierzchnię do sucha.
Uwaga: Do czyszczenia frontu i obu• W piekarniku nie należy pozosta- dowy używać tylko ciepłej wody z
wiać wilgotnych naczyń lub ście- dodatkiem niewielkiej ilości płynu do
rek. Wilgoć uwięziona w komorze mycia naczyń lub szyb. Nie stosować
może być źródłem korozji.
mleczka do czyszczenia.
• Zabrudzenia sokami owocowymi
lub ciastem najłatwiej usuwa się Czyszczenie
z jeszcze ciepłej lecz nie gorącej
powierzchni komory piekarnika. Uwaga: Przed rozpoczęciem czyszczenia należy piekarnik wyłączyć,
Środki czyszczące
zwracając uwagę na to, by wszystkie pokrętła ustawione były w pozy• Do czyszczenia i konserwacji nie cji „0” / „•” (wyłączone). Czynności
wolno używać żadnych środków czyszczenia należy rozpoczynać dodo szorowania, materiałów ścier- piero po wystygnięciu piekarnika.
nych.
• Nie należy stosować żrących • Włącz oświetlenie wewnątrz pieśrodków zawierających sodę,
karnika, pozwala to na uzyskaamoniak, lub chlor.
nie lepszej widoczności wnętrza
• Nie stosować substancji o silnym
komory.
odczynie alkalicznym.
• Usuń mechanicznie największe
• Niewskazane jest stosowanie
zabrudzenia (zaleca się zastosopłynów zawierających kwasy
wanie drewnianej lub plastikowej
organiczne (np. kwasek cytryszpatułki kuchennej). Środki o
nowy), mogących spowodować
właściwościach ściernych mogą
trwałe plamy lub zmatowienie
zmatowić lub uszkodzić powłokę
emalii ceramicznej.
emalii. Należy zachować szczególną ostrożność podczas ich
stosowania.
- 18 -
•
W przypadku przypalonych zabrudzeń, trudnych do usunięcia
– zastosuj szmatkę namoczoną
wodą z płynem do mycia naczyń
lub octem (połóż ją na zanieczyszczoną powierzchnię na około godzinę).
Demontaż
Prowadnice druciane
Piekarnik został wyposażony w łatwo
demontowalne prowadnice druciane
(drabinki) piekarnika. Aby je wyjąć
do mycia pociągnij za zaczep znajdujący się z przodu, następnie odchyl prowadnice i wyjmij z tylnych
zaczepów.
Montaż
Demontaż
Uwaga: Prowadnic nie należy
myć w zmywarkach.
Wkłady katalityczne
Montaż
Prowadnice teleskopowe
Pro­wad­ni­ce na­le­ży wyj­mo­wać i myć
wraz z pro­wad­n i­c a­m i dru­c ia­ny­m i.
Przed umiesz­cze­niem na nich blach
na­le­ży je wy­su­nąć (jeśli pie­kar­nik jest
nagrzany pro­wad­ni­ce należy wy­su­nąć
za­cze­pia­jąc tyl­ną kra­wę­dzią blach o
zde­rza­ki znaj­du­ją­ce się w przed­niej
części wy­su­wa­nych pro­wad­nic) i następnie wsunąć wraz z blachą.
Wkład­y po­kry­te są specjalną emalią sa­mo­czysz­czą­cą. Ema­lia ta powoduje, że za­bru­dze­nia tłusz­czem
lub reszt­ka­mi po­traw mogą zostać
samoczynnie usu­n ię­t e pod wa­r un­
kiem, że nie są one za­s u­s zo­n e lub
przy­p a­lo­n e (resztki po­ż y­w ie­n ia i
tłuszczu na­le­ży jak naj­szyb­ciej oddzielić, gdy jeszcze nie są za­su­szo­ne
i przypieczone, wów­czas uniknie się
długiego sa­mo­czysz­cze­nia pie­kar­ni­
ka). Aby dokonać sa­mo­czysz­cze­nia
pie­kar­ni­ka na­le­ży włą­czyć go na 1
go­dzi­nę usta­wia­jąc temp. 250 °C.
Jeśli resztki potraw są małe to pro­ces
można skró­cić.
Ponieważ proces sa­mo­czysz­cze­nia
wiąże się ze zu­ży­ciem ener­gii, na­
le­ż y przed każ­d ym czysz­c ze­n iem
spraw­dzić wielkość za­bru­dze­nia. Po
stwier­dze­niu ob­ni­że­nia wła­sno­ści sa­
mo­czysz­czą­cych wkła­dek moż­na je
wy­mie­nić na nowe. Wkład­ki można
za­ku­pić w punk­tach ser­wi­so­wych lub
w han­dlu. W przy­pad­ku wy­bra­nia tra­
dy­cyj­nej metody czysz­cze­nia na­le­ży
pa­mię­tać o tym, że emalia sa­mo­czysz­
- 19 -
czą­ca jest wraż­li­wa na ście­ra­nie i do Wyjmowanie
szyby
weczysz­cze­nia nie na­le­ży uży­wać żrą­cych wnętrznej
środ­ków czysz­czą­cych ani twar­dych
ście­re­czek.
• Naciśnij w miejscach pokazanych
na rysunku i wyciągnij listwę
Demontaż
górną drzwi. (rys.B, C).
B
Demontaż drzwi
Dla uzyskania łatwiejszego dostępu
do ko­mo­ry pie­kar­ni­ka oraz czyszczenia, moż­li­we jest wyjęcie drzwi.
W tym celu otwórz drzwi, odchyl
do góry ele­ment zabezpieczający
umieszczony w zawiasie (Rys. A).
Drzwi lek­ko domknij, unieś i wy­
jmij do przo­du. W celu za­mon­to­wa­
nia drzwi w kuch­ni po­stę­pu­j w spo­
sób od­wrot­ny. Przy wkła­da­niu zwró­ć
uwa­gę aby wy­cię­cie na za­wia­sie pra­
wi­dło­wo osa­dzić na wy­stę­pie uchwy­
tu za­wia­su. Po wło­że­niu drzwi do
pie­kar­ni­ka bez­względ­nie opuść ele­
ment za­bez­pie­cza­ją­cy i dokładnie
go dociśnij. Nieprawidłowe ustawienie ele­men­tu za­bez­pie­cza­ją­ce­go
może spo­wo­do­wać uszko­dze­nie za­
wia­su przy pró­bie za­mknię­cia drzwi.
A
Odchylenie zabezpieczeń zawiasów
- 20 -
C
Wewnętrzne szyby wyciągnij Wymiana
oświetlenia wez mocowania (w dolnej części wnątrz komory
drzwi- Rys. D).
Przed wymianą żarówki należy
Uwaga: Niebezpieczeństwo uszko- wszystkie pokrętła ustawić na pozydzenia mocowania szyb. Szyby na- cję „0” / „•” (wyłączone) oraz bezleży wysunąć, nie podnosić do góry. względnie odłączyć piekarnik od zasilania.
• Wyjmij szybę środkową (Rys. D).
• Umyj szyby ciepłą wodą i małą • Wykręć i umyj klosz lampki, pa­
ilością środka czyszczącego.
mię­ta­j o do­kład­nym wy­tar­ciu go
• W celu ponownego zamontowado sucha.
nia szyb należy postępuj w od- • Wyciągnij żarówkę halogenowrotnej kolejności. Gładka część
wą z gniaz­da używając do tego
szyby powinna znajdować się u
szmatki lub papieru.
góry, ścięte narożniki na dole.
• W razie potrzeby ża­rów­kę halogenową wymienić na nową o poniższych parametrach:
D
1. typ G9.
2. napięcie 230V.
3. moc 25W.
• Upewnij się, że nowa żarówka
jest dokładnie osadzona w gnieździe ceramicznym.
• Wkręć klosz lampki.
3
•
2
1
3
3
2
2
1
1
Wyjmowanie szyb wewnętrznych
Uwaga: Należy uważać, aby zakładaną żarówkę halogenu nie
dotykać bezpośrednio palcami!
- 21 -
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
W
•
•
•
każdej sytuacji awaryjnej na­le­ży:
Wyłączyć zespoły robocze piekarnika
Odłączyć zasilanie elektryczne
Niektóre drob­ne usterki użyt­kow­nik może usunąć sam kierując się
wska­zów­ka­mi po­da­ny­mi w ta­be­li poniżej, zanim zwró­cą się Pań­stwo
do działu ob­słu­gi klien­ta lub serwisu należy spraw­dzić kolejne punk­ty
w tabeli.
Problem
Przyczyna
Postępowanie
1. Urządzenie nie
działa
przerwa w dopływie
prą­du
sprawdzić bezpiecznik
in­sta­la­cji domowej,
prze­pa­lo­ny wymienić
2. Nie dzia­ła oświe­tle­
nie pie­kar­ni­ka
obluzowana lub uszko­
dzo­na żarówka
wymienić prze­pa­lo­
ną żarówkę (patrz
rozdział Czysz­cze­nie i
konserwacja)
3. Wyświetlacz pro­gra­ urządzenie było odłą­
ma­to­ra wska­zu­je goczo­ne od sieci lub wydzinę cyklicznie „0.00” stąpił chwilowy zanik
na­pię­cia
ustawić aktualny czas
(patrz Obsługa programatora)
4. Wentylator przy
grzejniku termoobiegu
nie działa
Niebezpieczeństwo przegrzania! Natychmiast
odłączyć piekarnik od sieci (bezpiecznik). Zwrócić się do najbliższego serwisu.
5. Czerwona lampka
kontrolna nie świeci
lampka kontrolna wyłącza się automatycznie
gdy piekarnik osiągnie nastawioną temperaturę, patrz Lampki kontrolne
Jeśli problem nie został rozwiązany należy odłączyć zasilanie elektryczne i zgłosić usterkę do Centrum Serwisowego. Uwaga! Wszelkie naprawy
mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych techników
serwisu.
- 22 -
DANE TECHNICZNE
12263.3eETsKDpsHaVoX
12263.3eETsKDpsHaVoS
12263.3eETsKDpsHaVoW
Typ/model
Napięcie znamionowe
230V~50Hz
Moc znamionowa piekarnika
3600 W
Grzejnik dolny
1100 W
Grzejnik górny
900 W
Grzejnik termoobiegu
2100 W
Grzejnik grilla
1500 W
Wymiary piekarnika (W x S x G)
595 x 595 x 575 mm
Wyrób spełnia wymagania norm EN 60335-1; EN 60335-2-6 obowiązujących w Unii Europejskiej.
Dane na etykietach energetycznych piekarników elektrycznych podaje się
zgodnie z normą EN 60350-1 /IEC 60350-1. Wartości te określa się przy
standardowym obciążeniu z czynnymi funkcjami: grzejnika górnego i dolnego i wspomagania nagrzewania wentylatorem (jeśli funkcje takie są dostępne).
Klasa efektywności energetycznej została wyznaczona w zależności od dostępnej funkcji w wyrobie zgodnie z poniższym priorytetem:
Wymuszony obieg powietrza Eco (grzejnik termoobiegu + wentylator)
Eco
Wymuszony obieg powietrza Eco (grzejnik dolny + górny + opiekacz
+ wentylator)
Eco
Tryb konwencjonalny Eco (grzejnik dolny + górny)
Eco
Podczas wyznaczania zużycie energii należy zdemontować prowadnice teleskopowe (jeśli są na wyposażeniu wyrobu).
Oświadczenie producenta:
Producent deklaruje niniejszym, że wyrób ten spełnia zasadnicze wymagania wy­mie­nio­nych poniżej dyrektyw europejskich:
•
dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE,
•
dyrektywy kompatybilności elek­tro­ma­gne­tycz­nej 2014/30/UE,
•
dyrektywy ekoprojektowania 2009/125/EC,
i dlatego wyrób został oznakowany
oraz została wystawiona dla niego
deklaracja zgodności
udostępniana organom nadzorującym rynek.
- 23 -
GWARANCJA, OBSŁUGA
POSPRZEDAŻOWA
Gwarancja
Świadczenia gwarancyjne wg karty gwarancyjnej. Producent nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym po­stę­po­wa­niem
z wyrobem.
Serwis
Producent sprzętu sugeruje, by wszelkie naprawy i czyn­no­ści re­gu­la­cyj­ne
były wy­ko­ny­wa­ne przez Serwis Fabryczny lub Serwis Autoryzowany producenta. Napraw powinna dokonywać jedynie osoba posiadająca stosowne
kwalifikacje.
Zgłoszenie naprawy oraz pomoc w razie usterki
Jeżeli urządzenie wymaga naprawy, należy skontaktować się z serwisem.
Dane adresowe serwisu jak i kontaktowy numer telefonu znajduje się w
karcie gwarancyjnej. Przed kontaktem należy przygotować numer seryjny
urządzenia, znajduje się on na tabliczce znamionowej:
Serial No.
Tabliczka znamionowa znajduje się na jednej ze ścian bocznych urządzenia.
Uwaga: Kopia tabliczki znamionowej lub numeru seryjnego umieszczona
jest w karcie gwarancyjnej.
Dla wygody przepisz numer seryjny urządzenia:
- 24 -
INSTALACJA
Montaż piekarnika w zabudowie
•
•
560
595
560
40
Rys. B
600
560
40
560
Rys. A
600
•
Pomieszczenie kuchenne po­win­
no być suche i przewiewne. Powinno również po­sia­dać spraw­ną
we­nty­la­cję, a usta­wie­nie pie­
kar­ni­ka po­win­no gwa­ran­to­wać
swo­bod­ny do­stęp do wszystkich
ele­men­tów ste­ro­wa­nia, przede
wszystkim wtyczka zasilająca
powinna być łatwo dostępna.
Piekarnik jest zbudowany w klasie Y. Me­ble do za­bu­do­wy mu­szą
mieć okła­dzi­nę oraz kle­je do jej
przy­kle­je­nia od­por­ne na tem­
pe­ra­tu­rę 100°C. Nie speł­nie­nie
tego wa­run­ku może spo­wo­do­wać
zde­for­mo­wa­nie po­wierzch­ni lub
od­kle­je­nie okła­dzi­ny.
Przygotować otwór w meblu o
wy­mia­rach podanych na rysunkach: A- zabudowa pod blatem,
B- zabudowa wysoka. W przypadku istnienia w szafce ścia­ny
tylnej należy w niej wyciąć otwór
pod przy­łą­cze elektryczne.
Wsuń piekarnik całkowicie w
otwór za­bez­pie­cza­jąc go przed
wysunięciem czte­re­ma wkrętami
(Rys. C).
min 38
•
40
Rys. C
Uwaga: Montażu urządzenia powinien dokonać wykwalifikowany specjalista. Czynności związane z montażem należy przeprowadzać przy
odłączonym od zasilania urządzeniu.
- 25 -
Podłączenie piekarnika do zasilania
Przed dokonaniem przyłączenia pie­
kar­ni­ka do instalacji elektrycznej,
należy zapoznaj się z informacjami
zawartymi na tabliczce znamionowej.
•
•
•
•
•
•
Piekarnik przystosowany jest
fa­brycz­nie do za­si­la­nia prą­dem
prze­m ien­n ym, jed­n o­f a­z o­w ym
(230V 1N~50 Hz) i wy­po­sa­żo­ny
w prze­wód przy­łą­cze­nio­wy 3 x
1,5mm2 o dłu­go­ści około 1,5 m z
wtycz­ką ze sty­kiem ochron­nym.
Gniazdo przyłączeniowe instalacji
elek­trycz­nej musi być wyposażone w bo­lec ochron­ny. Po usta­wie­
niu pie­kar­ni­ka wy­ma­ga się, aby
gniaz­do przy­łą­cze­nio­we in­sta­la­cji
elek­trycz­nej było do­stęp­ne dla
użyt­kow­ni­ka.
Przed podłączeniem piekarnika do
gniaz­da sprawdź czy:
Bezpiecznik oraz instalacja elektryczna wytrzymają obciążenie
piekarnika, obwód za­s i­la­j ą­c y
gniazdo wty­ko­we po­wi­nien być
za­b ez­p ie­c zo­n y bez­p iecz­n i­k iem
min. 16A,
Instalacja elektryczna wyposażona jest w skuteczny system uziemiający spełniający wymagania
aktualnych norm i przepisów,
Po zainstalowaniu piekarnika powinna być dostępna wtyczka.
Uwaga: Jeżeli przewód zasilający
nie­od­łą­czal­ny ulegnie uszkodzeniu,
to powinien on być wymieniony u
wytwórcy lub w spe­c ja­li­s tycz­nym
zakładzie naprawczym, albo przez
wykwalifikowaną osobę w celu unik­
nię­cia zagrożenia.
- 26 -
PORADY PRAKTYCZNE
Tabele z przykładowymi nastawami piekarnika
Pieczenie ciast
Rodzaj
żywności
Akcesoria
Poziom
Forma okrągła
tortowa handlowa
czarna kładziona na 1-2
ruszt
Forma handlowa do
Babka
babki okrągła lub
drożdżowa/ prostokątna
czarna 1-2
piaskowa
kładziona na ruszt
Forma handlowa do
Babka
babki okrągła lub
drożdżowa/ prostokątna
3
czarna
piaskowa
kładziona na ruszt
Forma do ciasta powlekane na czarno
Biszkopt bez- okrągła
lub kwadra- 1-2
tłuszczowy
towa kładzione na
ruszt
Forma do ciasta
czarna okrągła lub
Szarlotka
1-2
kwadratowa kładzione na ruszt
Forma papierowe
około Ø 48mm han3
dlowe kładziona na
blachę do pieczywa
Forma papierowe
około Ø 48mm han3
dlowe kładziona na
blachę do pieczywa
Małe ciasta
Forma papierowe
około Ø 48mm hanmufiny
3
dlowe kładziona na
blachę do pieczywa
Forma papierowe
około Ø 48mm
2-Blacha do pieczy- 2 + 4
wa lub pieczeni
4-Blacha do pieczywa
Ciasto na blasze
Ciasta w formach
Biszkopt
Kruche
ciasto
1)
2)
Funkcja
grzania
Temperatura
[OC]
Czas [min]
170 – 2001)
38 – 502)
160 – 1701)
25 – 402)
150 – 160
25 – 40
170-1801)
38 - 452)
190-2001)
50 - 652)
155-1601)
37 - 452)
150-1601)
34 - 382)
150-1601)
34 - 382)
150-1601)
34 - 402)
Blacha do pieczywa
2
150-1601)
30 - 402)
Blacha do pieczywa
2
150-1701)
25 - 352)
Blacha do pieczywa
2
150-1701)
25 - 352)
2-Blacha do pieczywa
lub pieczeni
4-Blacha do pieczywa
2+4
160-1751)
25 - 352)
Rozgrzej pusty piekarnik przez 5 minut, nie używaj funkcji szybkiego rozgrzewu.
Czasy obowiązują, jeżeli nie podano inaczej, dla nierozgrzanej komory urządzenia.
Ważne!
Parametry podane w tabeli są orientacyjne i można je korygować w zależności od własnych
doświadczeń i upodobań kulinarnych.
- 27 -
•
•
•
•
•
•
•
•
Staraj się używać blach dostarczonych wraz z Twoim urządzeniem.
Jeżeli korzystasz z własnych blach i form do wypieków, umieszczaj je
na drabince suszarniczej. Zalecamy korzystanie z czarnych blach, najlepiej przewodzą ciepło i skracają czas wypieku.
Nie zalecamy stosowania blach i form o jasnej i błyszczącej powierzchni
może skutkować niedopiekaniem się spodu ciasta (w przypadku korzystania z funkcji grzałka dolna + grzałka górna).
Przy korzystaniu z funkcji termoobiegu nie jest konieczne rozgrzanie
piekarnika. Przy pozostałych funkcjach należy rozgrzać komorę do zadanej temperatury przed umieszczeniem potrawy wewnątrz (lampka
kontrolna powinna zgasnąć).
Przed wyjęciem ciasta z piekarnika sprawdź ja­kość wypieku przy pomocy drewnianego patyczka (przy pra­wi­dło­wym wypieku po nakłuciu
ciasta, powinien on być suchy i czysty).
Po wypieku pozostaw ciasto w rozgrzanej komorze piekarnika przez
około 5 minut.
Temperatura wypieku przy zastosowanej funkcji termoobiegu z reguły
jest niższa o 20-30OC, niż w przypadku używania funkcji konwencjonalnej (grzałka górna + grzałka dolna).
Parametry dotyczące ustawień dla wypieków z tabeli są orientacyjne
i można je swobodnie korygować według własnych upodobań kulinarnych czy doświadczenia.
Jeżeli informacje podawane w książkach kucharskich znacz­nie od­bie­ga­ją
od wartości zamieszczonych w in­struk­cji obsługi, prosimy o kierowanie się
zapisami w tejże instrukcji.
- 28 -
Pieczenie mięs oraz warzyw
Rodzaj
żywności
Akcesoria
Ruszt +Blacha do pieczeni( do zbierania ściekających kropli)
Ruszt +Blacha do pieczeWołowina
ni( do zbierania ściekających kropli)
Ruszt +Blacha do pieczeWieprzowina ni( do zbierania ściekających kropli)
Ruszt +Blacha do pieczeWieprzowina ni( do zbierania ściekających kropli)
Ruszt +Blacha do pieczeKurczak
ni( do zbierania ściekających kropli)
Ruszt +Blacha do pieczeKurczak
ni( do zbierania ściekających kropli)
Ruszt +Blacha do pieczeKurczak
ni( do zbierania ściekających kropli)
Ruszt +Blacha do pieczeRyba
ni( do zbierania ściekających kropli)
Ruszt
+ naczynie z poRyba
krywą
Ruszt +Blacha do pieczeRyba
ni( do zbierania ściekających kropli)
Wołowina
Poziom
2 – ruszt /
1 – blacha do
pieczeni
2 – ruszt /
1 – blacha do
pieczeni
2 – ruszt /
1 – blacha do
pieczeni
2 – ruszt /
1 – blacha do
pieczeni
2 – 3 ruszt /
1 – blacha do
pieczeni
2 – ruszt /
1 – blacha do
pieczeni
2 – 3 ruszt /
1 – blacha do
pieczeni
2 – 3 ruszt /
1 – blacha do
pieczeni
2 – ruszt
naczynie na
ruszcie
2 – 3 ruszt /
1 – blacha do
pieczeni
Funkcja
grzania
Temperatura
[OC]
Czas
[min]
225 - 250
120 – 150
160 - 180
120 – 160
160 - 230
90 – 120
160 - 190
90 – 120
180 -190
180 -190
160 - 180
45 – 60
175 - 190
60 – 70
190
60 – 70
210 - 220
45 – 60
160 - 180
45 – 60
Warzywa
Blacha do pieczeni
2
190 - 210
40 – 50
Warzywa
Blacha do pieczeni
3
170 - 190
40 - 50
Czasy obowiązują, jeżeli nie podano inaczej dla nierozgrzanej komory.
Ważne!
Parametry podane w tabeli są orientacyjne i można je korygować w zależności od własnych
doświadczeń i upodobań kulinarnych.
•
•
•
•
W piekarniku należy przygotowywać porcje mięsa po­wy­żej 1 kg, mniej­
sze porcje zaleca się przyrządzać na pły­cie grzejnej.
Do pieczenia zaleca się stosować naczynia żaroodporne, również uchwyty tych na­czyń muszą być odporne na działanie wysokiej tem­pe­ra­tu­ry.
Przy pieczeniu na drabince suszarniczej lub ruszcie zaleca się na niż­
szym po­zio­mie umieścić blachę do pieczeni. Tłuszcz z potrawy nie będzie kapał bezpośrednio do komory, tylko do blachy.
Aby pieczeń była bardziej soczysta, do wsuniętej blachy na krople tłuszczu dodaj nie­wiel­ką ilość wody. W takim wypadku potrawa nie ulegnie
wysuszeniu.
Przynajmniej raz w połowie czasu pieczenia zaleca się od­wró­cić mię­so na
dru­gą stro­nę, w trakcie pieczenia należy także okresowo pod­le­wać mięso po­wsta­ją­cym so­sem lub gorącą wodą, która wcześniej została osolona.
Mięsa nie należy po­le­wać zim­ną wodą.
- 29 -
Pizza
Rodzaj
żywności
Temperatura
[OC]
Czas
[min]
2-3
200 – 2301)
15 – 25
Blacha do pieczywa
2-3
200 – 2301)
15 – 20
Mrożona
cienki spód
Ruszt
2-3
2)
2)
Mrożona
gruby spód
Ruszt
2-3
2)
2)
Akcesoria
Poziom
Świeża
Blacha do pieczywa
Świeża cienki
spód
Pizza
1)
2)
Funkcja
grzania
Rozgrzej pusty piekarnik
Stosować się do informacji na opakowaniu
Ważne!
Parametry podane w tabeli są orientacyjne i można je korygować w zależności od własnych
doświadczeń i upodobań kulinarnych.
Grillowanie
Rodzaj
żywności
Akcesoria
Poziom
Tosty z białego pieczywa
Ruszt
Tosty z białego pieczywa
Ruszt
Kurczak
Ryba
Warzywa
1)
Temperatura
[OC]
Czas
[min]
4
2201)
3–7
4
2201)
3–7
180 -190
180 -190
190
60 – 70
170 - 190
40 - 50
Ruszt +Blacha do piecze- 2 – 3 ruszt /
ni( do zbierania ściekają- 1 – blacha do
cych kropli)
pieczeni
Ruszt +Blacha do piecze- 2 – 3 ruszt /
ni( do zbierania ściekają- 1 – blacha do
cych kropli)
pieczeni
Blacha do pieczeni
3
Funkcja
grzania
Rozgrzej pusty piekarnik włączając na 8 minut, nie używaj funkcji szybkiego rozgrzewu
Ważne!
Parametry podane w tabeli są orientacyjne i można je korygować w zależności od własnych
doświadczeń i upodobań kulinarnych.
- 30 -
Funkcja grzania termoobieg ECO
•
•
•
przy użyciu funkcji termoobieg ECO uruchamia się zoptymalizowany
sposób grzania mający na celu oszczędzanie energii podczas przygotowywania potraw,
czasu pieczenia nie można skrócić przez ustawienie wyższych temperatur, nie zaleca się również wstępnego rozgrzewania piekarnika przed
pieczeniem,
nie należy zmieniać ustawień temperatury w trakcie pieczenia oraz
otwierać drzwi podczas pieczenia.
Zalecane parametry przy użyciu funkcji termoobieg ECO
Rodzaj żywności
Funkcja
piekarnika
Temperatura [OC]
Poziom
Czas [min]
Biszkopt
Eco
180 - 200
2-3
50 - 70
Babka drożdżowa/
piaskowa
Eco
180 - 200
2
50 - 70
Ryba
Eco
190 - 210
2
45 - 60
Wołowina
Eco
200 - 220
3
90 - 120
Wieprzowina
Eco
200 - 220
2
90 - 160
Kurczak
Eco
180 - 200
2
80 - 100
- 31 -
Tabele z potrawami testowymi
Tabele z potrawami testowymi zgodnie z normą EN 60350-1
Pieczenie ciast
Rodzaj
żywności
Małe ciasta
Temperatura
[OC]
Czas [min]
4
1601)
28-322)
Blacha do
pieczywa
3
1551)
23-262)
Blacha do
pieczywa
3
1501)
26-302)
2+4
2 - blacha
do pieczywa
lub pieczeni
4 - blacha do
pieczywa
1501)
27-302)
Blacha do
pieczywa
3
150-1601)
30-402)
Blacha do
pieczywa
3
150-1701)
25-352)
Blacha do
pieczywa
3
150-1701)
25-352)
2+4
2 - blacha
do pieczywa
lub pieczeni
4 - blacha do
pieczywa
160-1751)
25-352)
Akcesoria
Poziom
Blacha do
pieczywa
Blacha do
pieczywa
Blacha do
pieczeni
Kruche ciasto
(paski)
Blacha do
pieczywa
Blacha do
pieczeni
Funkcja
grzania
Biszkopt
beztłuszczowy
Ruszt + forma
do ciasta
powlekana na
czarno Ø26cm
2
170-1801)
38-462)
Szarlotka
Ruszt +
dwie formy
do ciasta
powlekane na
czarno Ø20cm
2
formy na
ruszcie
umieszczono
po przekątnej
prawy tył, lewy
przód
180-2001)
50-652)
1)
2)
Rozgrzej pusty piekarnik przez 5 minut, nie używaj funkcji szybkiego rozgrzewu.
Czasy obowiązują, jeżeli nie podano inaczej, dla nierozgrzanej komory.
- 32 -
Grillowanie
1)
Rodzaj
żywności
Akcesoria
Poziom
Tosty z
białego
pieczywa
Ruszt
Burgery
wołowe
Ruszt +
Blacha do
pieczeni (do
zbierania
ściekających
kropli)
Funkcja
grzania
Temperatura
[OC]
Czas [min]
4
2201)
3–7
4 – ruszt
3 – blacha do
pieczeni
2201)
1 strona 13-18
2 strona 10-15
Rozgrzej pusty piekarnik włączając na 8 minut, nie używaj funkcji szybkiego rozgrzewu.
Pieczenie
Rodzaj
żywności
Akcesoria
Poziom
Funkcja
grzania
Cały kurczak
Ruszt +
Blacha do
pieczeni (do
zbierania
ściekających
kropli)
2 – ruszt
1 – blacha do
pieczeni
- 33 -
Temperatura
[OC]
Czas [min]
180-190
70-90
- 34 -
- 35 -
Amica S.A.
ul . Mickiewicza 52 / 64-510 Wronki
tel. 67 25 46 100 / fax 67 25 40 320
www.amica.pl
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement