Amica EB6541 CLASSIC Built-in oven Instrukcja obsługi

Amica EB6541 CLASSIC Built-in oven Instrukcja obsługi
O
C
MENU
10132.3ETsDpHbX
10133.3ETsKDpHbX
10133.4ETsKDpsHbScX
INSTRUKCJA OBSŁUGI
PIEKARNIKA ELEKTRYCZNEGO
DO ZABUDOWY
Piekarnik uruchamiać dopiero po przeczytaniu tej instrukcji
IO-CBI-0135 / 8064821
(08.2016 / v1)
SZANOWNY KLIENCIE,
Piekarnik Amica to połączenie wyjątkowej łatwości obsługi i doskonałej efektywności. Po
prze­czy­ta­niu instrukcji, obsługa piekarnika nie będzie problemem.
Piekarnik, który opuścił fabrykę był dokładnie sprawdzony przed zapakowaniem pod wzglę­
dem bezpieczeństwa i funkcjonalności na stanowiskach kontrolnych.
Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji obsługi przed uruchomieniem urządzenia.
Przestrzeganie zawartych w niej wskazówek uchroni Państwa przed niewłaściwym użyt­ko­
wa­niem.
Instrukcję należy zachować i przechowywać tak, aby mieć ją zawsze pod ręką.
Należy dokładnie przestrzegać instrukcji obsługi w celu uniknięcia nieszczęśliwych wypadków.
Uwaga!
Piekarnik obsługiwać tylko po zapoznaniu się z niniejszeją instrukcją.
Piekarnik przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego.
Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian niewpływających na dzia­
ła­nie urządzenia.
Masz wątpliwości? Nie wszystko, co przeczytałeś w instrukcji jest zrozumiałe za­dzwoń do Centrum Serwisowego, gdzie uzyskasz wszechstronną pomoc.
tel. 801 801 800
2
SPIS TREŚCI
Podstawowe informacje.........................................................................................2
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania........................................4
Jak oszczędzać energię........................................................................................6
Wycofanie z eksploatacji.........................................................................................7
Opis wyrobu.........................................................................................................8
Charakterystyka wyrobu......................................................................................9
Instalacja..............................................................................................................11
Montaż piekarnika.................................................................................................11
Przyłączenie piekarnika do instalacji elektrycznej.................................................11
Obsługa...............................................................................................................12
Przed pierwszym włączeniem piekarnika..............................................................12
Działanie programatora i sterowanie piekarnikiem.................................................13
Pieczenie w piekarniku-porady praktyczne......................................................21
Czyszczenie i konserwacja piekarnika..............................................................24
Postępowanie w sytuacjach awaryjnych..........................................................29
Dane techniczne..................................................................................................30
Gwarancja, obsługa posprzedażna...................................................................31
3
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
Uwaga.Urządzenie i jego dostępne części stają się gorące
podczas użycia. Możliwość dotknięcia elementów grzejnych
powinno być objęte szczególną troską. Dzieci poniżej 8 roku
życia powinny trzymać się z daleka, chyba że są pod stałą
opieką.
Niniejszy sprzęt może być używany przez dzieci w wieku od
8 lat i wyżej i osoby z ograniczeniami fizycznymi, czuciowymi
albo umysłowymi albo brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli
odbywa się pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za
ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby
nie bawiły się sprzętem. Sprzątanie i czynności obsługowe
nie powinny być robione przez dzieci bez nadzoru.
Podczas użytkowania sprzęt staje się gorący. Zaleca się
zachowanie ostrożności, aby unikać dotykania gorących
elementów wewnątrz piekarnika.
Dostępne części mogą stać się gorące podczas użytkowania.
Zaleca się trzymanie małych dzieci z dala od urządzenia.
Uwaga. Nie używać szorstkich środków czysz­czą­cych lub
ostrych metalowych przed­mio­tów do czyszczenia szkła
drzwi, gdyż mogą porysować powierzchnię, co może doprowadzić do popękania szkła.
Uwaga. Aby uniknąć możliwości porażenia prą­dem elektrycznym, przed wymianą lamp­ki na­le­ży upewnić się, czy
sprzęt jest wy­łą­czo­ny.
4
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
Do czyszczenia piekarnika nie wolno używać sprzętu do
czyszczenia parą.
Niebezpieczeństwo poparzenia! Podczas otwierania drzwi
piekarnika może wydostawać się gorąca para. W trakcie lub
po zakończeniu gotowania należy ostrożnie otwierać drzwi
piekarnika. Przy otwieraniu nie nachylać się nad drzwiami.
Należy pamiętać, że para w zależności od temperatury może
być niewidoczna.
lNależy, zwrócić uwagę, aże­by drob­ny sprzęt go­spo­dar­stwa do­mo­we­go wraz z
przewodami nie dotykał bez­po­śred­nio do roz­grza­ne­go piekarnika, gdyż izolacja
tego sprzę­tu nie jest odporna na działanie wysokich tem­pe­ra­tur.
lNie należy po­zo­sta­wiać piekarnika bez nadzoru podczas pieczenia. Oleje
i tłuszcze mogą ulec zapaleniu wskutek przegrzania.
lNie należy stawiać na otwartych drzwiach piekarnika naczyń o ma­sie prze­kra­cza­ją­cej
15 kg.
lZabrania się użytkowania piekarnika niesprawnego technicznie. Wszel­kie uster­ki
mogą być usuwane wy­łącz­nie przez osobę po­sia­da­ją­cą sto­sow­ne upraw­nie­
nia.
lW każdej sytuacji spo­wo­do­wa­nej usterką techniczną, należy bez­względ­nie odłą­
czyć za­si­la­nie elek­trycz­ne piekarnika.
l Urządzenie może być stosowane wyłącznie do celów, do jakich zostało zaprojektowane. Wszelkie inne zastosowania ( np. ogrzewanie pomieszczeń) należy
uznać za niewłaściwe i niebezpieczne.
5
JAK OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ
Kto korzysta z energii w
spo­s ób od­p o­w ie­d zial­n y,
chroni nie tylko do­m o­w y
budżet, lecz działa świa­
do­m ie na rzecz śro­d o­w i­
ska na­tu­ral­ne­go. Dla­te­go
po­m óż­m y, oszczę­d zaj­m y
ener­gię elek­trycz­ną! A czyni się to w następujący sposób:
lStaranne za­my­ka­nie drzwi pie­kar­ni­ka.
Ciepło ulatuje poprzez znaj­du­ją­ce się na
uszczel­kach drzwi­czek za­bru­dze­nia. Naj­le­
piej jest usu­wać je od razu.
lNie wbudowywanie piekarnika w bez­po­
śred­niej bli­sko­ści chło­dzia­rek/za­mra­ża­rek.
Zużycie energii elektrycznej przez nie nie­po­
trzeb­nie wzrasta.
lUnikanie niepotrzebnego „za­glą­da­nia do
przygotowywanych potraw”.
Nie otwierać niepotrzebnie często drzwi pie­
kar­ni­ka.
lUżywanie piekarnika tylko w przy­pad­ku
większych ilości potraw.
Mięso o wadze do 1 kG daje się przy­rzą­dzić
oszczędniej w garnku na płycie kuchennej.
lWykorzystanie ciepła resztkowego pie­
kar­ni­ka.
W przypadku czasów przyrządzania dłuż­
szych niż 40 minut bezwzględnie wy­łą­czać
piekarnik na 10 minut przed koń­cem przy­
rzą­dza­nia.
Uwaga! W przypadku zastosowania
pro­gra­ma­to­ra nastawiać odpowiednio
krót­sze cza­sy przyrządzania potraw.
6
WYCOFANIE Z EKSPLOATACJI
ROZPAKOWANIE
Urządzenie na czas trans­
por­tu zostało za­bez­pie­czo­ne
przed uszko­dze­niem przez
opa­ko­wa­nie. Po roz­pa­ko­wa­
niu urzą­dze­nia pro­si­my Pań­
stwa o usu­nię­cie ele­men­tów
opa­ko­wa­nia w spo­sób nie
za­gra­ża­ją­cy śro­do­wi­sku.
Wszystkie materiały za­sto­so­wa­ne do opa­
ko­wa­nia są nie­szko­dli­we dla środowiska
na­tu­ral­ne­go, w 100% nadają się do odzysku
i oznakowano je od­po­wied­nim symbolem.
To urządzenie jest oznaczone
zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską
Ustawą o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym
symbolem przekreślonego
kontenera na odpady.
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten,
po okresie jego użytkowania nie może być
umieszczany łącznie z innymi odpadami
pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
Użytkownik jest zobowiązany do oddania go
prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący
zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni
system umożliwiający oddanie tego sprzętu.
Uwaga!Materiały opa­ko­wa­nio­we(wo­recz­ki
po­li­ety­le­no­we, kawałki sty­ro­pia­nu itp.) na­le­
ży w trakcie rozpakowywania trzy­mać z dala
od dzieci.
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia
ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji,
wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i
przetwarzania takiego sprzętu.
7
OPIS WYROBU
Programator
elektroniczny
Lampka kontrolna
pracy piekarnika
Lampka kontrolna
termoregulatora
O
C
MENU
Pokrętło regulatora
temperatury
Pokrętło
wyboru funkcji
piekarnika
Sensor
zmiany ustawień „-”
Sensor
zmiany ustawień”+”
Sensor MENU
8
CHARAKTERYSTYKA WYROBU
10132.3ETsDpHbX
10133.3ETsKDpHbX
10133.4ETsKDpsHbScX
Tabela dostępnego wyposażenia w zależnosci od modelu
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
Elementy w komorze piekarnika
prowadnice druciane
prowadnice teleskopowe
wkłady katalityczne
l
l
l
l
l
l
l
l
Akcesoria
ruszt, drabinka suszarnicza
blacha do pieczywa płytka
blacha do pieczeni głęboka
widelec i ramka rożna
l
l
l
l
l
l
l
l
l
Typ piekarnika
Elementy grzejne i funkcjonalne piekarnika
grzejnik górny + dolny
opiekacz
rożen obrotowy
wentylator
grzejnik termoobiegu
wentylator chłodzący
Programator elektroniczny
Ta przyciski
Ts sensory
Pokrętła
standard
schowane w panelu
schowane w panelu podświetlane
Opis modeli w niniejszej instrukcji obsługi został opracowany na podstawie danych znanych w okresie
redagowania tekstu. Przedstawiono w niej wszystkie elementy wyposażenia. Ich obecność w danym
modelu zależy od wersji i wyposażenia. Powyższa tabela pozwoli Państwu na dokładne zapoznanie się
z wyposażeniem danego modelu.
9
CHARAKTERYSTYKA WYROBU
Dodatkowe oznaczenia i symbole oznaczają szczegóły wystroju kuchni:
l
l
l
l
l
l
wykonanie kolorystyczne białe - W
piekarnik w wykonaniu inox - X
piekarnik z elementami frontu ze szkła lustrzanego - Sp
komora piekarnika w kolorze szarym - Q
komora piekarnika pokryta emalią Aqualytic - Qa
drzwi piekarnika z zawiasami delikatne domykanie soft close - Sc
Akcesoria
Blacha do pieczywa
Ruszt do grilla
(drabinka suszarnicza)
Blacha do pieczeni
Widelec i ramka rożna
Prowadnice druciane
10
INSTALACJA
Montaż piekarnika
Przyłączenie piekarnika do
instalacji elektrycznej
l Pomieszczenie kuchenne po­win­no być
suche i prze­wiew­ne oraz po­sia­dać spraw­
ną we­nty­la­cję, a usta­wie­nie pie­kar­ni­ka
po­win­no gwa­ran­to­wać swo­bod­ny do­stęp
do wszystkich ele­men­tów ste­ro­wa­nia.
l Piekarnik jest zbudowany w klasie Y. Me­
ble do za­bu­do­wy mu­szą mieć okła­dzi­nę
oraz kle­je do jej przy­kle­je­nia od­por­ne
na tem­pe­ra­tu­rę 100°C. Nie speł­nie­nie
tego wa­run­ku może spo­wo­do­wać zde­
for­mo­wa­nie po­wierzch­ni lub od­kle­je­nie
okła­dzi­ny.
l Przygotować otwór w meblu o wy­mia­rach
podanych na rysunkach: A-zabudowa
pod blatem, B-zabudowa wysoka.
W przypadku istnienia w szafce ścia­ny
tylnej należy w niej wyciąć otwór pod
przy­łą­cze elektryczne.
l Wsunąć piekarnik całkowicie w otwór
za­bez­pie­cza­jąc go przed wysunięciem
czte­re­ma wkrętami (Rys.C).
Przed dokonaniem przyłączenia pie­kar­ni­ka
do instalacji elektrycznej, należy zapoznać
się z informacjami zawartymi na tabliczce
znamionowej.
560
600
min. 38
560
Rys.B
l Gniazdo przyłączeniowe instalacji elek­
trycz­nej musi być wyposażone w bo­lec
ochron­ny. Po usta­wie­niu pie­kar­ni­ka wy­
ma­ga się, aby gniaz­do przy­łą­cze­nio­we
in­sta­la­cji elek­trycz­nej było do­stęp­ne dla
użyt­kow­ni­ka.
l Przed podłączeniem piekarnika do gniaz­
da na­le­ży sprawdzić, czy:
-bezpiecznik oraz instalacja elektryczna
wytrzymają obciążenie kuchni, obwód
za­s i­la­ją­c y gniazdo wty­k o­w e po­w i­n ien
być za­bez­pie­czo­ny bez­piecz­ni­kiem min.
16A,
40
560
560
-instalacja elektryczna wyposażona jest w
skuteczny system uziemiający spełniający
wymagania aktualnych norm i przepisów,
Po zainstalowaniu piekarnika powinna być
dostępna wtyczka.
595
Rys.A 600
.
min
l Piekarnik przystosowany jest fa­brycz­nie
do za­si­la­nia prą­dem prze­mien­nym, jed­no­
fa­zo­wym (230V 1N~50 Hz) i wy­po­sa­żo­ny
w prze­wód przy­łą­cze­nio­wy 3 x 1,5 mm2 o
dłu­go­ści około 1,5 m z wtycz­ką ze sty­kiem
ochron­nym.
Rys.C
Uwaga! Jeżeli przewód zasilający nie­od­łą­
czal­ny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on
być wymieniony u wytwórcy lub w spe­cja­li­
stycz­nym zakładzie naprawczym albo przez
wykwalifikowaną osobę w celu unik­nię­cia
zagrożenia.
Uwaga:
Montaż wykonać przy odłączonym
za­si­la­niu elek­trycz­nym.
11
OBSŁUGA
Przed pierwszym włączeniem piekarnika
Uwaga!
W piekarnikach wy­p o­s a­ż o­n ych w
pro­g ra­m a­t or elek­t ro­n icz­n y Ts, po
włą­cze­niu do sieci w polu wy­świe­
tla­cza uka­że się pulsująca cy­klicz­nie
go­dzi­na „12.00”.
l
usunąć elementy opakowania, oczyścić
ko­mo­rę piekarnika ze środ­ków kon­ser­
wa­cji fabrycznej,
Należy usta­wić czas bie­żą­cy pro­
gra­m a­t o­r a (patrz ob­s łu­g a pro­
gra­ma­to­ra ). Brak na­sta­wy cza­su
bieżącego unie­m oż­l i­w ia pra­c ę
piekarnika.
l
wyjąć wyposażenie piekarnika i umyć
w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do
mycia naczyń,
l włączyć wentylację w po­miesz­cze­niu lub
otworzyć okno,
l delikatnie wcisnąć pokrętło i przekręcić w
prawo na pozycję
lub
(patrz rozdział: Działanie programatora i sterowanie
piekarnikiem),
Ważne!
l
wygrzać piekarnik (w temp. 250°C, ok.
30 min.), usunąć za­bru­dze­nia i dokładnie
umyć.
Programator elektroniczny Ts wy­po­
sa­żo­ny jest w sen­so­ry ob­słu­gi­wa­ne
przez do­tknię­cie pal­cem ozna­ko­wa­
nych po­wierzch­ni.
Każde przesterowanie sensora po­twier­
dza­ne jest sygnałem aku­stycz­nym.
Powierzchnie sensorów należy utrzy­
my­wać w czystości.
Uwaga! Zdjąć folię ochronną z prowadnic
teleskopowych przed włączeniem piekarnika.
Pokrętła są „schowane” w panelu ste­ro­wa­nia,
w celu wybrania funkcji na­le­ży:
1.de­li­kat­nie wcisnąć pokrętło i pu­ścić,
2. usta­wić na wybraną funkcję.
Oznakowanie po­krę­tła na jego ob­wo­dzie
od­po­wia­da ko­lej­nym funkcjom re­ali­zo­wa­nym
przez piekarnik.
1
Ważne!
Komorę piekarnika należy myć tyl­ko
przy uży­ciu cie­płej wody z do­dat­kiem
nie­wiel­kiej ilości płynów do my­cia
na­czyń.
2
12
OBSŁUGA
Działanie programatora
i sterowanie piekarnikiem
Minutnik
Minutnik może być uaktywniony w każdym
mo­men­cie, bez względu na stan aktywności
in­nych funk­cji programatora. Za­kres od­mie­
rza­ne­go cza­su wy­no­si od 1mi­nu­ty do 2 go­
dzin i 30 mi­nut.
Aby nastawić minutnik należy:
- czas pracy
A
koniec pracy
- minutnik
- czas bieżący
MENU
<
>
lprzyciskać sensor MENU aż do momentu,
gdy lampka
zacznie migać, wyświetlacz
pokaże „0.00”,
lustawić czas minutnika sensorami < / >.
- sensor wyboru funkcji pracy
- sensor „-”
- sensor „+”
Ustawiony czas minutnika jest wyświetlony
na wyświetlaczu, a lampka jest za­pa­lo­na.
Ustawienie czasu bieżącego
Po włączeniu do sieci albo ponownym za­
łą­cze­niu po za­ni­ku na­pię­cia wyświetlacz
wska­zu­je go­dzi­nę 12.00, a lampka
miga,
005
lustawić bieżący czas ko­rzy­sta­jąc z sensorów < / >.
Po upływie nastawionego czasu włącza się
sy­gnał dźwiękowy, a lampka
za­czy­na po­
now­nie migać,
1200
lnacisnąć sensor MENU, < lub > w celu wy­łą­
cze­nia sygnału, lampka zgaśnie, a wy­świe­
tlacz wska­zu­je czas bieżący.
Uwaga!
Jeśli sygnał dźwiękowy nie zostanie wyłączony ręcznie, wyłączy się au­to­ma­tycz­nie
po ok. 2 minutach.
Po upływie ok.5 sek. od zakończenia czyn­
no­ści ustawiania czasu, nowe dane zo­sta­ną
zapamiętane, a lampka
zga­śnie.
Korektę czasu można wykonać później na­ci­
ska­jąc sensor MENU do momentu aż lampka
zacznie migać. Następnie można sko­ry­go­wać
czas bieżący.
Uwaga!
Brak ustawienia czasu bieżącego unie­
moż­li­wia pracę piekarnika.
13
OBSŁUGA
Praca półautomatyczna
Praca automatyczna
Jeśli piekarnik ma wyłączyć się o usta­lo­nej
godzinie, to należy:
Jeśli piekarnik ma włączyć się na określony
czas pracy i o ustalonej go­dzi­nie wyłączyć
się, to należy ustawić czas pracy oraz go­dzi­
nę zakończenia pracy:
lustawić pokrętło funkcji piekarnika oraz
pokrętło regulacji temperatury na pozycje,
na których ma pracować piekarnik,
lprzyciskać sensor MENU aż do momentu,
gdy lampka
zacznie migać, wyświetlacz
po­ka­że „0.00”,
lprzyciskać sensor MENU aż do momentu,
gdy lampka
zacznie migać, wyświetlacz
po­ka­zu­je „0.00”,
lustawić pożądany czas pracy sensorami
< / >, w zakresie od 1 minuty do 10 godzin.
lustawić żądany czas pracy sensorami < / >,
w zakresie od 1 minuty do 10 godzin.
Ustawiony czas zostanie wprowadzony do
pamięci po ok. 5 sek., wyświetlacz po­now­
nie pokaże czas bieżący przy zapalonej
lamp­ce
;
Ustawiony czas zostanie wprowadzony do
pamięci po ok. 5 sek., wyświetlacz po­now­
nie pokaże czas bieżący przy zapalonej
lamp­ce .
lprzyciskać sensor MENU aż do momentu, gdy
lampka A zacznie migać,
lustawić godzinę wyłączenia(zakończenia
pracy) sensorami < / >, która jest ogra­ni­czo­na
do czasu odległego o 23 go­dzi­ny i 59 minut,
1000
Po upływie nastawionego czasu pie­kar­nik wy­
łą­czy się automatycznie, włączy się sy­gna­li­
za­cja dźwiękowa, a lampka za­cznie mi­gać;
A
lustawić pokrętła funkcji piekarnika i re­gu­la­
cji temperatury w pozycji wyłączone,
1830
lustawić pokrętło funkcji piekarnika oraz
pokrętło regulacji temperatury na żądane po­
zy­cje, na których ma pracować piekarnik.
lnacisnąć sensor MENU, < lub > w celu wy­łą­
cze­nia sygnału, lampka zgaśnie, a wy­świe­
tlacz bę­dzie wskazywał czas bieżący.
Lampki i A są zapalone, praca pie­kar­ni­ka
rozpocznie się od momentu wy­ni­ka­ją­ce­go
z różnicy między nastawionym cza­sem za­
koń­cze­nia pracy a nastawionym czasem
pracy, (np. nastawiony czas pracy wynosi 1
godz., nastawiony czas za­koń­cze­nia pracy
14.00, piekarnik automatycznie załączy się
o godz. 13.00).
14
OBSŁUGA
Po osiągnięciu godziny zakończenia pracy
piekarnik wyłączy się automatycznie, włą­czy
się sygnalizacja dźwiękowa przy migającej
ponownie lampce A ,
lustawić pokrętła funkcji piekarnika i re­gu­la­
cji temperatury w poz. wyłączone,
lnacisnąć sensor MENU, < lub > w celu wy­łą­
cze­nia sygnału, lampka zgaśnie, a wy­świe­
tlacz bę­dzie wskazywał czas bieżący.
Uwaga!
W każdej chwili można sprawdzić i
skorygować zaprogramowane usta­
wie­nia. Korektę można wykonać w
nastepujący sposób:
lprzyciskać sensor MENU aż do mo­
men­t u gdy lampka przy wybranej
funkcji zacznie migać,
lsensorami < / > zmienić usta­wie­nia
programatora, w przypadku ka­so­wa­nia
ustawienia
Nie można zmieniać usta­wień cza­su
bie­ż ą­c e­g o gdy pro­g ra­m a­t or jest w
try­bie pra­cy pół­au­to­ma­tycz­nej lub au­
to­ma­tycz­nej.
15
OBSŁUGA
0
Funkcje piekarnika
Informacje dotyczące wy­po­sa­że­nia pie­kar­
ni­ka w elementy grzejne w zależności od
mo­de­lu piekarnika znaj­dą Państwo w tabeli
w roz­dzia­le Cha­rak­te­ry­sty­ka wy­ro­bu.
Ustawienie zerowe
Niezależne oświetlenie pie­kar­ni­ka
Poprzez ustawienie po­krę­tła w tej po­
zy­cji uzy­sku­je­my oświe­tle­nie ko­mo­ry
piekarnika.
Piekarnik z wymuszonym obiegiem powietrza (z wentylatorem i grzejnikiem
termoobiegu).
Szybki rozgrzew
Włączony grzejnik górny, opiekacz i
wentylator. Zastosowanie do wstępnego nagrzewu piekarnika.
Piekarnik jest na­g rze­w a­n y przy po­m o­c y
grzej­ni­ka dolnego i górnego, grzejnika ter­
mo­obie­gu oraz opiekacza. Ste­ro­wa­nie pra­cą
tego pie­kar­ni­ka od­by­wa się przy po­mo­cy po­
krę­tła ro­dza­ju pra­cy pie­kar­ni­ka oraz pokrętła
regulacji temperatury. Usta­wie­nie po­le­ga na
ob­ró­ce­niu po­krę­tła na wy­bra­ną pozycję.
Pokrętło jest „schowane” w panelu ste­ro­wa­
nia, w celu wybrania funkcji ro­bo­czej pie­kar­
ni­ka na­le­ży:
- de­li­kat­nie wcisnąć pokrętło i pu­ścić,
- usta­wić na wybraną funkcję.
Rozmrażanie
Włączony tylko wentylator, bez użycia
jakichkolwiek grzejników.
Włączony wentylator, opie­kacz i
grzejnik górny
Wy­ko­rzy­sta­nie tej funkcji w prak­ty­ce
po­zwa­la na przy­spie­sze­nie pro­ce­su
opie­ka­nia i po­d­nie­sie­nie wa­lo­rów
smakowych potraw.
Wzmocniony opiekacz
(Supergrill))
Włączenie funk­cji „wzmoc­nio­ne­go
opie­ka­cza’’ po­zwa­la na pro­wa­dze­nie
opie­ka­nia przy jed­no­cze­śnie włą­czo­
nym grzej­ni­ku gór­nym. Funk­cja ta
po­zwa­la na uzy­ska­nie pod­wyż­szo­
nej tem­pe­ra­tu­ry w górnej prze­strze­ni
ro­bo­czej pie­kar­ni­ka, co po­wo­du­je
moc­niej­sze przy­ru­mie­nie­nie po­tra­wy,
po­zwa­la­jąc tak­że na opie­ka­nie więk­
szych jej porcji.
Włączony opiekacz
„Grilowanie” powierzchniowe, stosuje
się do opiekania małych porcji mięsa:
steki, sznycle, ryby, tosty, kiełbaski, zapiekanki (grubość opiekanej potrawy
nie powinna być większa niż 2-3 cm
w trakcie pieczenia należy odwrócić
ją na drugą stronę).
Wyłączenie następuje poprzez usta­wie­nie
obu po­krę­teł w po­zy­cji jak na rys. powyżej.
Uwaga!
Włączenie nagrzewania(grzejnika
itp.) przy załączeniu któ­rej­kol­wiek z
funk­cji piekarnika nastąpi dopiero po
­usta­wie­niu tem­pe­ra­tu­ry.
16
OBSŁUGA
Włączony termoobieg i grzej­nik
dol­ny
Przy tej pozycji pokrętła pie­kar­nik
re­ali­zu­je funk­cję ter­mo­obie­gu i włą­
czo­ne­go grzej­ni­ka dol­ne­go co po­wo­du­je
pod­wyż­sze­nie tem­pe­ra­tu­ry od spodu
wypieku. Duża ilość ciepła dostarczana od spodu wypieku, ciasta mokre,
pizza.
Włączony grzejnik dol­ny
Przy tej pozycji pokrętła pie­kar­nik
re­ali­zu­je ogrze­wa­nie wy­łącz­nie przy
uży­ciu grzej­ni­ka dol­ne­go. Dopiekanie
ciast od spodu (np. ciasta wilgotne i
nadziewane owocami).
Włączony grzejnik dol­ny i gór­ny
Ustawienie pokrętła w tej po­zy­cji po­
zwa­la na re­al­i­za­cję na­grze­wa­nia pie­
kar­ni­ka spo­so­bem kon­wen­cjo­nal­nym.
Doskonale nadaje się do pieczenia
ciast, mięsa, ryb, chleba, pizzy (konieczne wstępne rozgrzanie piekarnika oraz stosowanie ciemnych blachy)
pieczenie na jednym poziomie.
Lampki kontrolne
Włączenie piekarnika jest sy­gna­li­zo­wa­ne zapaleniem się dwóch lam­pek kon­tro­l­nych, żółtej i czer­wo­nej. Świe­ce­nie lamp­ki kon­tro­l­nej
koloru żółtego sy­gna­li­zu­je pra­cę pie­kar­ni­ka.
Zga­śnię­cie czer­wo­nej lamp­ki kon­tro­l­nej jest
sy­gna­łem uzyskania przez pie­kar­nik na­sta­
wio­nej tem­pe­ra­tu­ry. O ile prze­pi­sy ku­li­nar­ne
zalecają wkła­da­nie po­tra­wy do roz­grza­ne­go
piekarnika, należy to uczynić nie wcześniej
jak po pierw­s zym zga­ś nię­c iu czer­w o­n ej
lamp­ki kontrolnej. W trakcie pro­wa­dze­nia
wypieku czerwona lampka będzie się okre­
so­w o włączać i wyłączać (utrzy­my­wa­nie
tem­pe­ra­tu­ry wewnątrz komory piekarnika).
Lamp­ka kon­tro­l­na żółta może się rów­nież
świe­cić w po­ło­że­niu po­krę­tła „Oświe­tle­nie
piekarnika”.
Włączony termoobieg
Ustawienie pokrętła w po­zy­cji „włą­czo­
ny ter­mo­obieg” pozwala na re­a­li­za­cję
ogrze­w a­n ia pie­k ar­n i­k a w spo­s ób
wy­mu­szo­ny przy po­mo­cy ter­mo­wen­
ty­la­to­ra, umiesz­czo­ne­go w cen­tral­
nym miej­scu tylnej ścia­ny ko­mo­ry
pie­kar­ni­ka. W stosunku do piekarnika
konwencjonalnego stosuje się niższe
temperatury pieczenia.
Korzystanie z tego spo­so­bu ogrze­wa­
nia po­zwa­la na równomierny obieg
ciepła wokół potrawy umie­szczo­nej
w pie­kar­ni­ku.
Ważne!
l Podczas realizowania szybkiego roz­
grze­wu w komorze piekarnika nie może
znajdować się blacha z cia­stem ani inne
elementy nie sta­no­wią­ce wyposażenia
piekarnika. Nie zaleca się korzystania z
funkcji szybkiego rozgrzewu przy za­pro­
gra­mo­wa­nym programatorze.
Włączony wen­ty­la­tor,grzej­nik dolny
i grzej­nik górny
Przy tej pozycji pokrętła pie­kar­nik re­
ali­zu­je funkcję ciasto. Pie­kar­nik kon­
wen­cjo­nal­ny z wentylato­rem (funkcja
zalecana podczas pie­cze­nia).
.
17
OBSŁUGA
0
Piekarnik z wymuszonym obiegiem powietrza (z wentylatorem).
Ustawienie zerowe
Niezależne oświetlenie pie­kar­ni­ka
Poprzez ustawienie po­krę­tła w tej po­
zy­cji uzy­sku­je­my oświe­tle­nie ko­mo­ry
piekarnika.
Piekarnik jest na­g rze­w a­n y przy po­m o­c y
grzej­ni­ka dolnego i górnego oraz opiekacza.
Ste­ro­wa­nie pra­cą tego pie­kar­ni­ka od­by­wa
się przy po­mo­cy po­krę­tła ro­dza­ju pra­cy pie­
kar­ni­ka oraz pokrętła regulacji temperatury.
Usta­wie­nie po­le­ga na ob­ró­ce­niu po­krę­tła na
wy­bra­ną pozycję.
Pokrętło jest „schowane” w panelu ste­ro­wa­
nia, w celu wybrania funkcji ro­bo­czej pie­kar­
ni­ka na­le­ży:
- de­li­kat­nie wcisnąć pokrętło i pu­ścić,
- usta­wić na wybraną funkcję.
Szybki rozgrzew
Włączony grzejnik górny, opiekacz i
wentylator. Zastosowanie do wstępnego nagrzewu piekarnika.
Rozmrażanie
Włączony tylko wentylator, bez użycia
jakichkolwiek grzejników.
Włączony wentylator, opie­kacz i
grzejnik górny
Wy­ko­rzy­sta­nie tej funkcji w prak­ty­ce
po­zwa­la na przy­spie­sze­nie pro­ce­su
opie­ka­nia i po­d­nie­sie­nie wa­lo­rów
smakowych potraw.
Wzmocniony opiekacz
(Supergrill))
Włączenie funk­cji „wzmoc­nio­ne­go
opie­ka­cza’’ po­zwa­la na pro­wa­dze­nie
opie­ka­nia przy jed­no­cze­śnie włą­czo­
nym grzej­ni­ku gór­nym. Funk­cja ta
po­zwa­la na uzy­ska­nie pod­wyż­szo­
nej tem­pe­ra­tu­ry w górnej prze­strze­ni
ro­bo­czej pie­kar­ni­ka, co po­wo­du­je
moc­niej­sze przy­ru­mie­nie­nie po­tra­wy,
po­zwa­la­jąc tak­że na opie­ka­nie więk­
szych jej porcji.
Wyłączenie następuje poprzez usta­wie­nie
obu po­krę­teł w po­zy­cji jak na rys. powyżej.
Włączony opiekacz
„Grilowanie” powierzchniowe, stosuje
się do opiekania małych porcji mięsa:
steki, sznycle, ryby, tosty, kiełbaski, zapiekanki (grubość opiekanej potrawy
nie powinna być większa niż 2-3 cm
w trakcie pieczenia należy odwrócić
ją na drugą stronę).
Uwaga!
Włączenie nagrzewania(grzejnika
itp.) przy załączeniu któ­rej­kol­wiek z
funk­cji piekarnika nastąpi dopiero po
­usta­wie­niu tem­pe­ra­tu­ry.
18
OBSŁUGA
Włączony grzejnik dol­ny
Przy tej pozycji pokrętła pie­kar­nik
re­ali­zu­je ogrze­wa­nie wy­łącz­nie przy
uży­ciu grzej­ni­ka dol­ne­go. Dopiekanie
ciast od spodu (np. ciasta wilgotne i
nadziewane owocami).
Włączony grzejnik dol­ny i gór­ny
Ustawienie pokrętła w tej po­zy­cji po­
zwa­la na re­al­i­za­cję na­grze­wa­nia pie­
kar­ni­ka spo­so­bem kon­wen­cjo­nal­nym.
Doskonale nadaje się do pieczenia
ciast, mięsa, ryb, chleba, pizzy (konieczne wstępne rozgrzanie piekarnika oraz stosowanie ciemnych blachy)
pieczenie na jednym poziomie.
Włączony wen­ty­la­tor,grzej­nik dolny
i grzej­nik górny
Przy tej pozycji pokrętła pie­kar­nik re­
ali­zu­je funkcję ciasto. Pie­kar­nik kon­
wen­cjo­nal­ny z wentylato­rem (funkcja
zalecana podczas pie­cze­nia).
.
Lampki kontrolne
Włączenie piekarnika jest sy­gna­li­zo­wa­ne zapaleniem się dwóch lam­pek kon­tro­ln
­ ych, żółtej i czer­wo­nej. Świe­ce­nie lamp­ki kon­tro­l­nej
koloru żółtego sy­gna­li­zu­je pra­cę pie­kar­ni­ka.
Zga­śnię­cie czer­wo­nej lamp­ki kon­tro­l­nej jest
sy­gna­łem uzyskania przez pie­kar­nik na­sta­
wio­nej tem­pe­ra­tu­ry. O ile prze­pi­sy ku­li­nar­ne
zalecają wkła­da­nie po­tra­wy do roz­grza­ne­go
piekarnika, należy to uczynić nie wcześniej
jak po pierw­s zym zga­ś nię­c iu czer­w o­n ej
lamp­ki kontrolnej. W trakcie pro­wa­dze­nia
wypieku czerwona lampka będzie się okre­
so­w o włączać i wyłączać (utrzy­m y­w a­n ie
tem­pe­ra­tu­ry wewnątrz komory piekarnika).
Lamp­ka kon­tro­l­na żółta może się rów­nież
świe­cić w po­ło­że­niu po­krę­tła „Oświe­tle­nie
piekarnika”.
19
OBSŁUGA
Użytkowanie opiekacza
Proces opiekania następuje w wy­ni­ku dzia­
ła­nia na po­tra­wę promieni pod­czer­wo­nych,
emi­t o­w a­n ych przez roz­ż a­r zo­n y grzejnik
opie­ka­cza.
W celu włączenia opiekacza na­le­ży:
l ustawić pokrętło piekarnika w po­zy­cji
ozna­czo­nej symbolem
,
l wygrzewać piekarnik przez ok. 5 mi­nut
(przy za­mknię­tych drzwiach piekarnika).
l włożyć do piekarnika blachę z po­tra­wą na
wła­ści­wy poziom ro­bo­czy, a w przy­pad­ku
opie­ka­nia na ru­szcie należy umieścić na
po­zio­mie bez­po­śred­nio niższym (po­ni­żej
rusz­tu) bla­chę na ście­ka­ją­cy tłuszcz,
l zamknąć drzwi pie­kar­ni­ka.
Dla funkcji opiekanie i wzmocnione opie­
ka­nie temperaturę na­le­ży usta­wić na maksymalnie 2500C, a dla funkcji opiekanie z
wentylatorem na maksymalnie 1900C.
Uwaga!
Opiekanie należy pro­wa­dzić przy zamkniętych drzwiach piekarnika.
Gdy użytkowany jest opiekacz, czę­ści
dostępne mogą stać się gorące.
Zaleca się nie dopuszczać dzieci do
piekarnika.
20
PIECZENIE W PIEKARNIKU - PORADY PRAKTYCZNE
Wypieki
l
l
l
l
l
l
l
l
l
zaleca się, prowadzenie wypieków ciast na blachach, sta­no­wią­cych wyposażenie
fabryczne kuchni,
wypieki można prowadzić również w formach i blachach han­dlo­wych, które
należy ustawić na drabince su­szar­ni­czej, do wypieku zaleca się stosować
bla­chy w kolorze czarnym, które lepiej przewodzą ciepło i skra­ca­ją czas
pie­cze­nia,
nie zalecamy do stosowania form i blach o powierzchni jasnej i błysz­czą­cej w
przy­pad­ku korzystania z nagrzewu kon­wen­cjo­nal­ne­go(grzej­nik górny + dolny)
sto­so­wa­nie tego typu form może po­wo­do­wać nie­do­pie­ka­nie spodu cia­sta,
przy korzystaniu z funkcji termoobieg nie jest konieczne wstęp­ne na­grza­nie
komory piekarnika, dla pozostałych typów grzania przed wło­że­niem wypieku
komorę pie­kar­ni­ka należy rozgrzać,
przed wyjęciem ciasta z piekarnika należy sprawdzić ja­kość wypieku przy pomocy drewnianego patyczka (przy pra­wi­dło­wym wypieku po nakłuciu ciasta,
powinien być suchy i czysty),
wskazane jest pozostawienie wypieku w piekarnika po jego wy­łą­cze­niu jeszcze
przez ok. 5 min.,
temperatury wypieków wykonywanych przy zastosowaniu funk­cji ter­mo­obieg są
z reguły ok. 20 – 30 stopni niższe w sto­sun­ku do pie­cze­nia konwencjonalnego
(z za­sto­so­wa­niem grzej­ni­ków górnego i dol­ne­go),
parametry wypieków podane w tabeli są orientacyjne i można je ko­ry­go­wać w
zależności od własnych doświadczeń i upodo­bań ku­li­nar­nych,
jeżeli informacje podawane w książkach kucharskich znacz­nie od­bie­ga­ją od
wartości zamieszczonych w in­struk­cji obsługi prosimy o kierowanie się zapisami
w instrukcji.
Pieczenie mięs
l
l
l
l
w piekarniku należy przygotowywać porcje mięsa po­wy­żej 1 kg, mniej­sze ka­
wał­ki zaleca się przyrządzać na pły­cie grzejnej
do pieczenia zaleca się stosować naczynia żaroodporne, również uchwyty tych
na­czyń muszą być odporne na działanie wysokiej tem­pe­ra­tu­ry,
przy pieczeniu na drabince suszarniczej lub ruszcie zaleca się na naj­niż­szym
po­zio­mie umieścić blachę do pieczeni z nie­wiel­ką ilością wody,
przynajmniej raz w połowie czasu pieczenia zaleca się od­wró­cić mię­so na dru­gą
stro­nę, w trakcie pieczenia należy także okresowo pod­le­wać mięso po­wsta­ją­cym
so­sem lub gorąca – sło­ną wodą, mięsa nie wol­no po­le­wać zim­ną wodą.
21
PIECZENIE W PIEKARNIKU - PORADY PRAKTYCZNE
Piekarnik z wymuszonym obiegiem powietrza ( z wentylatorem i grzejnikiem termoobiegu)
Rodzaj
wypieku
potrawy
Funkcja
piekarnika
Temperatura
Poziom
Czas [min]
160 - 200
2-3
30 - 50
160 - 180
2-3
20 - 40*
140 - 160
2-3
10 - 40*
200 - 230
1-3
10 - 20
210 - 220
2
45 - 60
160 - 180
2-3
45 - 60
190
2-3
60 - 70
230 - 250
4
14 - 18
225 - 250
2
120 - 150
160 - 180
2
120 - 160
160 - 230
2
90 - 120
160 - 190
2
90 - 120
190
2-3
70 - 90
160 - 180
2
45 - 60
175 - 190
2
60 - 70
190 - 210
2
40 - 50
170 - 190
3
40 - 50
*podane czasy dotyczą wypieków w małych foremkach
Ważne!
Parametry podane w tabeli są orien­ta­cyj­ne i można je ko­ry­go­wać w za­leż­no­ści od wła­snych
doświadczeń i upodo­bań kulinarnych.
22
PIECZENIE W PIEKARNIKU - PORADY PRAKTYCZNE
Piekarnik z wymuszonym obiegiem powietrza ( z wentylatorem)
Rodzaj
wypieku
potrawy
Funkcja
piekarnika
Temperatura
Poziom
Czas [min]
160 - 200
2-3
30 - 50
150
3
25 - 35
160 - 180
2-3
20 - 40*
150
3
65 - 70
220 - 240
3
10 - 15
210 - 220
2
45 - 60
190
2-3
60 - 70
230 - 250
4
14 - 18
225 - 250
2
120 - 150
160 - 230
2
90 - 120
190
2-3
70 - 90
160 - 180
2
45 - 60
190 - 210
2
40 - 50
170 - 190
3
40 - 50
*podane czasy dotyczą wypieków w małych foremkach
Ważne!
Parametry podane w tabeli są orien­ta­cyj­ne i można je ko­ry­go­wać w za­leż­no­ści od wła­snych
doświadczeń i upodo­bań kulinarnych.
23
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA PIEKARNIKA
Dbałość użytkownika o bieżące utrzy­ma­nie
piekarnika w czy­sto­ści oraz wła­ści­wa jego
kon­ser­wa­cja, wywierają zna­czą­cy wpływ
na wy­dłu­że­nie okresu jego bez­a­wa­ryj­nej
pracy.
Przed rozpoczęciem czysz­cze­nia
na­le­ży piekarnik wyłączyć, zwra­
ca­j ąc uwa­g ę aże­b y wszystkie
po­krę­tła usta­wio­ne były w pozycji
„wyłączone”. Czyn­no­ści czysz­
cze­nia na­le­ży roz­po­czy­nać dopiero po wystygnięciu piekarnika.
Ważne!
Do czyszczenia i kon­ser­wa­cji nie
wolno używać żadnych środków
do szorowania, ostrych środków
czyszczących ani przedmiotów
szorujacych.
Do czyszczenia frontu obudowy
używać tylko ciepłej wody z dodatkiem niewielkiej ilosci płynu do mycia naczyń lub szyb. Nie stosować
mleczka do czyszczenia.
l Piekarnik należy czyścić po każ­dym użyt­
ko­wa­niu. Przy czysz­cze­niu pie­kar­ni­ka
na­le­ży włączyć oświe­tle­nie, po­zwa­la­ją­ce
na uzy­ska­nie lep­szej wi­docz­no­ści prze­
strze­ni roboczej.
l Komorę piekarnika należy myć tyl­ko przy
użyciu cie­płej wody z do­dat­kiem nie­wiel­
kiej ilości płynów do my­cia naczyń.
l Kuchnie oznaczone li­te­rą D zo­sta­ły wy­po­
sa­żo­ne w ła­two wyj­mo­wa­ne pro­wad­ni­ce
druciane(drabinki) wkła­dów pie­kar­ni­ka.
Aby je wy­jąć do my­cia należy pociągnąć
za za­czep znajdujący się z przodu na­
stęp­nie odchylić prowadnicę i wyjąć z
zaczepów tylnych.
l Czyszczenie parowe-Steam Clean:
-na blachę ustawioną w piekarniku na
pierw­szym po­zio­mie od dołu wlać 0,25 l
wody (1 szklan­ka),
-zamknąć drzwi piekarnika,
-pokrętło regulatora temperatury ustawić
na pozycję 500C, a pokrętło funkcji na
po­zy­cję grzejnik dolny
,
-ogrzewać komorę piekarnika przez ok.
30 minut,
-po zakończeniu procesu czyszczenia
otworzyć drzwi piekarnika, wnętrze komory wytrzeć gąbką lub ścierką a następnie
umyć ciepłą wodą z płynem do mycia
naczyń.
1
2
Wyjmowanie drabinek
1
Zakładanie drabinek
24
2
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA PIEKARNIKA
l Piekarniki oznaczone literą K w ty­pie
zo­sta­ły wyposażone we wkład­ki po­kry­te
specjalną emalią sa­mo­czysz­czą­cą. Ema­
lia ta powoduje, że za­bru­dze­nia tłusz­
czem lub reszt­ka­mi po­traw mogą zostać
samoczynnie usu­nię­te pod wa­run­kiem,
że nie są one za­su­szo­ne lub przy­pa­lo­
ne (resztki po­ży­wie­nia i tłuszczu na­le­ży
jak naj­szyb­ciej oddzielić, gdy jeszcze nie
są za­su­szo­ne i przypieczone, wów­czas
uniknie się długiego sa­mo­czysz­cze­nia
pie­kar­ni­ka). Aby dokonać sa­mo­czysz­
cze­nia pie­kar­ni­ka na­le­ży włą­czyć go na
1 go­dzi­nę usta­wia­jąc temp. 250 °C. Jeśli
resztki potraw są małe to pro­ces można
skró­cić.
l Kuchnie ozn. literami Dp posiadają nie­
rdzew­ne wy­su­wa­ne pro­wad­ni­ce wkładów
przy­mo­co­wa­ne do pro­wad­nic dru­cia­nych.
Pro­w ad­n i­c e na­le­ż y wyj­m o­w ać i myć
wraz z pro­wad­ni­ca­mi dru­cia­ny­mi. Przed
umiesz­cze­niem na nich blach na­le­ży je
wy­su­nąć (jeśli pie­kar­nik jest nagrzany
pro­wad­ni­ce należy wy­su­nąć za­cze­pia­jąc
tyl­ną kra­wę­dzią blach o zde­rza­ki znaj­du­
ją­ce się w przed­niej części wy­su­wa­nych
pro­wad­nic) i następnie wsunąć wraz z
blachą.
Uwaga!
Prowadnic teleskopowych nie należy
myć w zmywarkach.
Ważne!
Ponieważ proces sa­mo­czysz­cze­nia
wiąże się ze zu­ży­ciem ener­gii, na­
le­ż y przed każ­d ym czysz­c ze­n iem
spraw­dzić wielkość za­bru­dze­nia. Po
stwier­d ze­n iu ob­n i­ż e­n ia wła­s no­ś ci
sa­mo­czysz­czą­cych wkła­dek moż­na
je wy­mie­nić na nowe. Wkład­ki można za­ku­pić w punk­tach ser­wi­so­wych
lub w han­dlu. W przy­pad­ku wy­bra­nia
tra­dy­cyj­nej metody czysz­cze­nia na­le­ży
pa­mię­tać o tym, że emalia sa­mo­czysz­
czą­ca jest wraż­li­wa na ście­ra­nie i do
czysz­cze­nia nie na­le­ży uży­wać żrą­cych
środ­ków czysz­czą­cych ani twar­dych
ście­re­czek.
Wyjmowanie prowadnic teleskopowych
Zakładanie prowadnic teleskopowych
Wyjmowanie wkładek katalitycznych
25
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA PIEKARNIKA
Wymiana żarówki oświetlenia piekarnika
Aby uniknąć możliwości porażenia prą­
dem elektrycznym, przed wymianą lamp­ki
na­le­ży upewnić się, czy sprzęt jest wy­łą­
czo­ny.
l Wszystkie po­krę­tła ste­ro­wa­nia usta­wić w
po­zy­cji „l” / „0” i wy­łą­czyć zasilanie,
l Wykręcić i umyć klosz lampki pa­mię­ta­jąc
o do­kład­nym wy­tar­ciu go do sucha.
l Wykręcić żarówkę oświetleniową z gniaz­
da, w ra­zie po­trze­by ża­rów­kę na­le­ży
wy­mie­nić na nową - ża­rów­ka wy­so­ko­tem­
pe­ra­tu­ro­wa (3000C) o pa­ra­me­trach:
-napięcie 230 V
-moc 25 W
-gwint E14.
Lampka piekarnika
l Wkręcić żarówkę, pamiętając o do­kład­
nym osadzeniu jej w gnieź­dzie ce­ra­micz­
nym.
l Wkręcić klosz lampki.
26
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA PIEKARNIKA
Wyjmowanie drzwi
Wyjmowanie szyby wewnętrznej
Dla uzyskania łatwiejszego dostępu do ko­mo­
ry pie­kar­ni­ka oraz czyszczenia, moż­li­we jest
wyjęcie drzwi. W tym celu na­le­ży otworzyć
drzwi, odchylić do góry ele­ment zabezpieczający umieszczony w zawiasie (rys. A). Drzwi
lek­ko domknąć, unieść i wy­jąć w kie­run­ku do
przo­du. W celu za­mon­to­wa­nia drzwi w kuch­ni
po­stę­pu­je się w spo­sób od­wrot­ny. Przy wkła­
da­niu należy zwró­cić uwa­gę aby wy­cię­cie na
za­wia­sie pra­wi­dło­wo osa­dzić na wy­stę­pie
uchwy­tu za­wia­su. Po wło­że­niu drzwi do pie­
kar­ni­ka na­le­ży bez­względ­nie opuścić ele­ment
za­bez­pie­cza­ją­cy i dokładnie go docisnąć.
Nieprawidłowe ustawienie ele­men­tu za­bez­
pie­cza­ją­ce­go może spo­wo­do­wać uszko­dze­
nie za­wia­su przy pró­bie za­mknię­cia drzwi.
1. Za pomocą śrubokręta płaskiego należy
wyhaczyć listwę górną drzwi, delikatnie podważając ją po bokach (rys.B).
2. Wyciągnąć listwę górną drzwi. (rys.B, C)
B
A
Odchylenie zabezpieczeń zawiasów
C
27
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA PIEKARNIKA
Przeglądy okresowe
3. Wewnętrzną szybę wyciągnąć z mocowania (w dolnej części drzwi).
Uwaga! Niebezpieczeństwo uszkodzenia
mocowania szyb. Szybę należy wysunąć,
nie podnosić do góry.
Wyjąć szybę środkową,(rys.D).
4. Wymyć szyby ciepłą wodą i małą ilością
środka czyszczącego.
W celu ponownego zamontowania szyb
należy postępować w odwrotnej kolejności.
Gładka część szyby powinna znajdować się
u góry, ścięte narożniki na dole.
Uwaga! Nie należy wciskać listwy górnej
jednocześnie z obu stron drzwi. W celu
prawidłowego osadzenia listwy górnej drzwi,
należy najpierw przyłożyć lewy koniec listwy
do drzwi, a prawy koniec wcisnąć do słyszalnego „kliknięcia”. Następnie docisnąć listwę
z lewej strony do słyszalnego „kliknięcia”.
Poza czynnościami mającymi na celu bie­żą­ce
utrzy­ma­nie kuchni w czy­sto­ści na­le­ży:
l przeprowadzać okresowe kon­tro­le dzia­
ła­nia ele­men­tów ste­ru­ją­cych i ze­spo­łów
roboczych kuch­ni. Po upły­wie gwa­ran­cji,
przy­naj­mniej raz na dwa lata, na­le­ży
zle­cić w punk­cie obsługi serwisowej wy­
ko­na­nie prze­glą­du tech­nicz­ne­go kuch­ni,
l usunąć stwierdzone usterki eks­plo­ata­cyj­ne,
l dokonać okresowej konserwacji ze­spo­łów
ro­bo­czych kuchni,
Uwaga!
Wszelkie naprawy i czyn­no­ści re­gu­
la­cyj­ne powinny być wy­ko­ny­wa­ne
przez wła­ści­wy punkt ob­słu­gi ser­wi­
so­wej lub przez in­sta­la­to­ra po­sia­da­
ją­ce­go sto­sow­ne upraw­nie­nia.
D
3
2
1
3
3
2
2
1
1
Wyjmowanie szyb wewnętrznych
28
POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH
W każdej sytuacji awaryjnej na­le­ży:
l wyłączyć zespoły robocze kuchni
l odłączyć zasilanie elektryczne
l zgłosić naprawę
l niektóre drob­ne usterki użyt­kow­nik może usunąć sam kierując się wska­zów­ka­mi
po­da­ny­mi w ta­be­li poniżej, zanim zwró­cą się Pań­stwo do działu ob­słu­gi klien­ta lub
serwisu należy spraw­dzić kolejne punk­ty w tabeli.
PROBLEM
PRZYCZYNA
POSTĘPOWANIE
1.urządzenie nie działa
przerwa w dopływie prą­
du
sprawdzić bezpiecznik
in­sta­la­cji domowej, prze­
pa­lo­ny wymienić
2.wyświetlacz pro­gra­ma­
to­r a wska­z u­je godzinę
„12.00”
urządzenie było odłą­czo­
ne od sieci lub wystąpił
chwilowy zanik na­pię­cia
ustawić aktualny czas
(patrz Działanie programatora)
3.nie dzia­ła oświe­tle­nie
pie­kar­ni­ka
obluzowana lub uszko­
dzo­na żarówka
dokręcić lub wymienić
prze­p a­l o­n ą żarówkę
(patrz rozdział Czysz­
cze­nie i konserwacja)
29
DANE TECHNICZNE
Napięcie znamionowe
230V 1N~ 50 Hz
Moc znamionowa
max. 3,1 kW
Wymiary piekarnika (wysokość/szerokość/głębokość)
59,5 / 59,5 / 57,5 cm
Spełnia wymagania przepisów UE normy EN 60335-1, EN 60335-2-6
Oświadczenie producenta
Producent deklaruje niniejszym, że wyrób ten spełnia zasadnicze wymagania wy­mie­nio­nych poniżej dyrektyw
europejskich:
l
dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE,
l
dyrektywy kompatybilności elek­tro­ma­gne­tycz­nej 2014/30/UE,
l
dyrektywy ErP ekoprojektowanie 2009/125/EC,
i dlatego wyrób został oznakowany
oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności
udostępniana organom nadzorującym rynek.
30
GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA
Gwarancja
Świadczenia gwarancyjne wg karty gwarancyjnej.
Producent nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym po­stę­po­
wa­niem z wyrobem.
Obsługa posprzedażna
W przypadku gdy zaistnieją jakiekolwiek problemy związane z użytkowaniem sprzętu Ami­ca
to nasze CENTRUM SERWISOWE zapewni Państwu szybką i w pełni profesjonalną pomoc.
Chcemy bowiem wszystkim, którzy zaufali marce Amica zagwarantować pełen komfort ko­
rzy­sta­nia z naszego wyrobu.
Prosimy z tabliczki znamionowej wpisać tutaj typ i nr fabryczny piekarnika
Typ......................................
Nr fa­brycz­ny......................................
31
Amica S.A.
ul.Mickiewicza 52
64-510 Wronki
tel. 67 25 46 100
fax 67 25 40 320
www.amica.com.pl
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement