Amica HKI 75314 AA User manual

Amica HKI 75314 AA User manual
O
C
MENU
2014CF3.334ETsKDHaQXSp
INSTRUKCJA OBSŁUGI
KUCHNI ELEKTRYCZNEJ Z PŁYTĄ CERAMICZNĄ
DO ZABUDOWY
Kuchnię uruchamiać dopiero po przeczytaniu tej instrukcji
IOAK-2159 / 8052872
(03.2018 / v2)
SZANOWNY KLIENCIE,
Kuchnia Amica to połączenie wyjątkowej łatwości obsługi i doskonałej efektywności. Po prze­
czy­ta­niu instrukcji, obsługa kuchni nie będzie problemem.
Kuchnia, która opuściła fabrykę była dokładnie sprawdzona przed zapakowaniem pod
wzglę­dem bezpieczeństwa i funkcjonalności na stanowiskach kontrolnych.
Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji obsługi przed uruchomieniem urządzenia.
Przestrzeganie zawartych w niej wskazówek uchroni Państwa przed niewłaściwym użyt­ko­
wa­niem.
Instrukcję należy zachować i przechowywać tak, aby mieć ją zawsze pod ręką.
Należy dokładnie przestrzegać instrukcji obsługi w celu uniknięcia nieszczęśliwych
wypadków.
Uwaga!
Kuchnię obsługiwać tylko po zapoznaniu się z niniejszą instrukcją.
Kuchnia przeznaczona jest wyłącznie do użytku domowego.
Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian niewpływających na dzia­
ła­nie urządzenia.
Masz wątpliwości? Nie wszystko, co przeczytałeś w instrukcji jest zrozumiałe za­dzwoń do Centrum Serwisowego, gdzie uzyskasz wszechstronną pomoc.
tel.801 801 800
2
SPIS TREŚCI
Podstawowe informacje.......................................................................................2
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania...............................................4
Jak oszczędzać energię..........................................................................................7
Wycofanie z eksploatacji.........................................................................................8
Opis wyrobu..........................................................................................................9
Charakterystyka wyrobu....................................................................................10
Instalacja .................................................................................................................12
Obsługa................................................................................................................17
Przed pierwszym włączeniem kuchni.........................................................................17
Płyta grzejna...........................................................................................................18
Funkcje piekarnika i jego obsługa.........................................................................23
Pieczenie w piekarniku-porady praktyczne......................................................26
Potrawy testowe......................................................................................................28
Czyszczenie i konserwacja kuchni....................................................................30
Postępowanie w sytuacjach awaryjnych..........................................................36
Dane techniczne..................................................................................................37
Gwarancja, obsługa posprzedażna...................................................................38
3
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
Uwaga.Urządzenie i jego dostępne części stają się gorące
podczas użycia. Możliwość dotknięcia elementów grzejnych
powinno być objęte szczególną troską. Dzieci poniżej 8 roku
życia powinny trzymać się z daleka, chyba że są pod stałą
opieką.
Niniejszy sprzęt może być używany przez dzieci w wieku od
8 lat i wyżej i osoby z ograniczeniami fizycznymi, czuciowymi
albo umysłowymi albo brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli
odbywa się pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za
ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby
nie bawiły się sprzętem. Sprzątanie i czynności obsługowe
nie powinny być robione przez dzieci bez nadzoru.
Uwaga. Gotowanie bez nadzoru tłuszczu lub oleju na płycie kuchennej może być niebezpieczne i doprowadzić do
pożaru.
NIGDY nie próbuj gasić ognia wodą, ale wyłącz urządzenie
i wtedy przykryj płomień np. pokrywką lub niepalnym kocem.
Uwaga. Niebezpieczeństwo pożaru: nie gromadź rzeczy na
powierzchni do gotowania.
Uwaga. Jeżeli powierzchnia płyty jest pęknięta, wyłączyć
prąd, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.
Podczas użytkowania sprzęt staje się gorący. Zaleca się
zachowanie ostrożności, aby unikać dotykania gorących
elementów wewnątrz piekarnika.
4
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
Dostępne części mogą stać się gorące podczas użytkowania.
Zaleca się trzymanie małych dzieci z dala od urządzenia.
Uwaga. Nie używać szorstkich środków czysz­czą­cych lub
ostrych metalowych przed­mio­tów do czyszczenia szkła
drzwi, gdyż mogą porysować powierzchnię, co może doprowadzić do popękania szkła.
Uwaga. Aby uniknąć możliwości porażenia prą­dem elektrycznym, przed wymianą lamp­ki na­le­ży upewnić się, czy
sprzęt jest wy­łą­czo­ny.
Do czyszczenia kuchni nie wolno używać sprzętu do czyszczenia parą.
Niebezpieczeństwo poparzenia! Podczas otwierania drzwi
piekarnika może wydostawać się gorąca para. W trakcie lub
po zakończeniu gotowania należy ostrożnie otwierać drzwi
piekarnika. Przy otwieraniu nie nachylać się nad drzwiami.
Należy pamiętać, że para w zależności od temperatury może
być niewidoczna.
Uwaga. Proces gotowania musi być nadzorowany. Krótkotrwałe gotowanie musi być nadzorowane w sposób ciągły.
Uwaga. Używać tylko osłon płyty zaprojektowanych przez
producenta urządzenia lub wskazanych przez producenta
w instrukcji obsługi jako odpowiednie. Stosowanie nieodpowiednich osłon może powodować wypadki.
5
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
lNależy zwrócić szczególną uwa­gę na dzieci prze­by­wa­ją­ce w oto­cze­niu kuchni.
Bezpośredni kon­takt z pracującą kuchnią grozi opa­rze­niem!
lNależy, zwrócić uwagę, aże­by drob­ny sprzęt go­spo­dar­stwa do­mo­we­go wraz z przewodami nie dotykał bez­po­śred­nio do roz­grza­ne­go pie­kar­ni­ka lub pły­ty grzejnej,
gdyż izolacja tego sprzę­tu nie jest odporna na działanie wysokich tem­pe­ra­tur.
lNie należy po­zo­sta­wiać kuch­ni bez nadzoru podczas sma­że­nia. Oleje i tłuszcze
mogą ulec zapaleniu wskutek przegrzania lub wy­ki­pie­nia.
lNie należy dopuszczać do za­nie­czysz­cze­nia płyty grzejnej i za­le­wa­nia jej przez
wykipiny. W szczególności doty­czy to cukru, który re­agu­je z pły­tą ce­ra­micz­ną, mo­
gąc spowodować jej nieodwracalne uszko­dze­nie. Ewentualne zabrudzenia należy
usuwać na bieżąco.
lZabrania się stawiania na rozgrzane pola grzejne na­czyń z mo­krym dnem, gdyż
mogą spowodować nieodwracalne zmiany na płycie (nie­usu­wal­ne pla­my).
lNależy używać naczyń określonych przez producenta jako przy­sto­so­wa­ne do pracy
z płyta ceramiczną.
lJeżeli powierzchnia płyty jest pęknięta, wyłączyć prąd, aby uniknąć możliwości
porażenia prądem elektrycznym.
lNie należy włączać płyty grzej­nej bez uprzed­nie­go ustawienia na niej na­czy­nia.
lZabrania się stosowania naczyń po­sia­da­ją­cych ostre kra­wę­dzie, mo­gą­ce spo­wo­
do­wać uszko­dze­nie płyty ceramicznej.
lNie należy stawiać na otwartych drzwiach piekarnika naczyń o ma­sie prze­kra­cza­
ją­cej 15 kg, a na pły­cie grzejnej - 25 kg.
l Nie używać szorstkich środków czysz­czą­cych lub ostrych metalowych przed­mio­
tów do czyszczenia szkła drzwi, gdyż mogą porysować powierzchnię, co może
doprowadzić do popękania szkła.
lZabrania się użytkowania kuch­ni niesprawnej technicznie. Wszel­kie uster­ki mogą
być usuwane wy­łącz­nie przez osobę po­sia­da­ją­cą sto­sow­ne upraw­nie­nia.
lW każdej sytuacji spo­wo­do­wa­nej usterką techniczną, należy bez­względ­nie odłą­
czyć zasi­la­nie elek­trycz­ne kuchni i zgłosić uster­kę do naprawy.
lNależy bezwzględnie prze­strze­gać zasad i postanowień za­war­tych w ni­niej­szej
instrukcji.Do obsługi nie należy także dopuszczać osób nie za­zna­jo­mio­nych z tre­
ścią instrukcji.
lUrządzenie może być stosowane wyłącznie do celów, do jakich zostało zaprojektowane. Wszelkie inne zastosowania ( np. ogrzewanie pomieszczeń) należy uznać
za niewłaściwe i niebezpieczne.
6
JAK OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ
Kto korzysta z energii w
spo­s ób od­p o­w ie­d zial­n y,
chroni nie tylko do­m o­w y
budżet, lecz działa świa­
do­m ie na rzecz śro­d o­w i­
ska na­tu­ral­ne­go. Dla­te­go
po­m óż­m y, oszczę­d zaj­m y
ener­gię elek­trycz­ną! A czyni się to w następujący sposób:
lStosowanie prawidłowych naczyń do
go­to­wa­nia.
Garnki z płaskim i grubym dnem po­zwa­la­ją
zaoszczędzić do 1/3 energii elek­trycz­nej.
Na­le­ży pamiętać o po­kryw­ce, w prze­ciw­nym
ra­zie zużycie energii elek­trycz­nej wzrasta
czte­ro­krot­nie!
lDobranie naczyń do gotowania do po­
wierzch­ni pola grzejnego.
Naczynie do gotowania nie po­win­no być ni­
gdy mniejsze od płytki grzejnej.
lDbanie o czystość pól grzej­nych i den
garnków.
Zabrudzenia zakłócają prze­ka­zy­wa­nie cie­pła
– silnie przypalone za­bru­dze­nia da się czę­sto
usunąć już tylko środ­ka­mi sil­nie ob­cią­ża­ją­cy­
mi śro­do­wi­sko na­tu­ral­ne.
lUnikanie niepotrzebnego „za­glą­da­nia
do garnków”.
Nie otwierać też nie­po­trzeb­nie często drzwi
piekarnika.
lWyłączanie w porę i wy­ko­rzy­sty­wa­nie
cie­pła szczątkowego.
W przypadku długich czasów gotowania
wy­łą­czać pola grzejne na 5-10 minut przed
koń­cem go­to­wa­nia. Oszczędza się przez to
do 20% ener­gii elektrycznej.
lUżywanie piekarnika tylko w przy­pad­ku
większych ilości potraw.
Mięso o wadze do 1 kG daje się przy­rzą­dzić
oszczędniej w garnku na płycie kuchennej.
lWykorzystanie ciepła resztkowego pie­
kar­ni­ka.
W przypadku czasów przyrządzania dłuż­
szych niż 40 minut bezwzględnie wy­łą­czać
piekarnik na 10 minut przed koń­cem przy­
rzą­dza­nia.
Uwaga! W przypadku zastosowania
pro­gra­ma­to­ra nastawiać odpowiednio
krót­sze cza­sy przyrządzania potraw.
lOpiekanie z ter­mo­obie­giem i za­mknię­ty­
mi drzwiami piekarnika.
lStaranne za­my­ka­nie drzwi pie­kar­ni­ka.
Ciepło ulatuje poprzez znaj­du­ją­ce się na
uszczel­kach drzwi­czek za­bru­dze­nia. Naj­le­
piej jest usu­wać je od razu.
lNiewbudowywanie kuchni w bez­po­śred­
niej bliskości chło­dzia­rek/za­mra­ża­rek.
Zużycie energii elektrycznej przez nie nie­po­
trzeb­nie wzrasta.
7
WYCOFANIE Z EKSPLOATACJI
ROZPAKOWANIE
Urządzenie na czas trans­
por­tu zostało za­bez­pie­czo­ne
przed uszko­d ze­n iem. Po
roz­p a­k o­w a­n iu urzą­d ze­n ia
pro­si­my Pań­stwa o usu­nię­
cie ele­men­tów opa­ko­wa­nia
w spo­s ób nieza­g ra­ż a­ją­c y
To urządzenie jest oznaczone
zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską
Ustawą o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym
symbolem przekreślonego
kontenera na odpady.
śro­do­wi­sku.
Wszystkie materiały za­sto­so­wa­ne do opa­
ko­wa­nia są nie­szko­dli­we dla środowiska
na­tu­ral­ne­go, w 100% nadają się do odzysku
i oznakowano je od­po­wied­nim symbolem.
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten,
po okresie jego użytkowania nie może być
umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
Użytkownik jest zobowiązany do oddania go
prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki,
sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego
sprzętu.
Uwaga!Materiały opa­ko­wa­nio­we(wo­recz­ki
po­li­ety­le­no­we, kawałki sty­ro­pia­nu itp.) na­le­
ży w trakcie rozpakowywania trzy­mać z dala
od dzieci.
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia
się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia
ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji,
wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i
przetwarzania takiego sprzętu.
8
OPIS WYROBU
Płyta ceramiczna
Lampka kontrolna
termoregulatora
Pokrętła sterowania
polami grzejnymi
O
C
MENU
Pokrętła sterowania
polami grzejnymi
Pokrętło
wyboru funkcji
piekarnika
Pokrętło
regulatora
temperatury
Uchwyt drzwi
piekarnika
Programator
elektroniczny
MENU
Przycisk
zmiany ustawień „-”
Przycisk
zmiany ustawień”+”
Przycisk MENU
9
CHARAKTERYSTYKA WYROBU
Tabela dostępnego wyposażenia w zależnosci od modelu
Typ kuchni
2014CF3.334ETsKDHaQXSp
Elementy grzejne płyty ceramicznej
pole grzejne 14,5 cm
pole grzejne 18,0 cm
pole grzejne podwójne 12,0 / 18,0 cm
pole grzejne podwójne 12,0 / 21,0 cm
pole grzejne brytfanna 14,0 x 25,0 cm
pole grzejne brytfanna 17,0 x 26,5 cm
1
1
1
1
Elementy grzejne i funkcjonalne piekarnika
grzejnik górny + dolny
opiekacz
rożen obrotowy
wentylator
grzejnik termoobiegu
wentylator chłodzący
l
l
l
l
l
Programator elektroniczny
Ta przyciski
Ts sensory
l
Pokrętła
standard
schowane w panelu
schowane w panelu podświetlane
l
Elementy w komorze piekarnika
prowadnice druciane
prowadnice teleskopowe
wkłady katalityczne
l
l
Akcesoria
ruszt, drabinka suszarnicza
blacha do pieczywa płytka
blacha do pieczeni głęboka
widelec i ramka rożna
1
1
1
Opis modeli w niniejszej instrukcji obsługi został opracowany na podstawie danych znanych w okresie
redagowania tekstu. Przedstawiono w niej wszystkie elementy wyposażenia. Ich obecność w danym
modelu zależy od wersji i wyposażenia. Powyższa tabela pozwoli Państwu na dokładne zapoznanie się
z wyposażeniem danego modelu.
10
CHARAKTERYSTYKA WYROBU
Dodatkowe oznaczenia i symbole oznaczają szczegóły wystroju kuchni:
l
l
l
l
l
l
l
wykonanie kolorystyczne białe - W
front z pasami „alu-inox” - Sr
obudowa kuchni z blachy nierdzewnej - X
piekarnik z elementami frontu ze szkła lustrzanego - Sp
kuchnia z piekarnikiem w kolorze szarym - Q
kuchnia z piekarnikiem z emalią Aqualytic - Qa
płyta ceramiczna szlifowana - F
Akcesoria
Blacha do pieczywa
Ruszt do grilla
(drabinka suszarnicza)
Blacha do pieczeni
Prowadnice druciane
11
INSTALACJA
Ustawienie kuchni
Min. 300 mm
l Kuchnia jest zbudowana w klasie Y tzn.
może być jed­no­stron­nie za­bu­do­wa­na
wysokim me­blem lub ścianą. Me­ble do
za­bu­do­wy mu­szą mieć okła­dzi­nę oraz
kle­je do jej przy­kle­je­nia od­por­ne na tem­
pe­ra­tu­rę 100°C. Nie spełnienie tego wa­
run­ku może spo­wo­do­wać zde­for­mo­wa­nie
po­wierzch­ni lub od­kle­je­nie okła­dzi­ny.
Min. 650 mm
Min. 420 mm
OKAP
l Pomieszczenie kuchenne po­w in­n o
być suche i prze­wiew­ne oraz po­sia­dać
spraw­ną we­nty­la­cję, a usta­wie­nie kuch­ni
powinno gwa­ran­to­wać swo­bod­ny dostęp
do wszystkich ele­men­tów ste­ro­wa­nia.
rys.1
l Okapy należy montować zgodnie z in­
struk­cja­mi podanymi w dołączonych do
nich in­struk­cjach obsługi.
1. Montaż płyty ceramicznej
490
min
50
560
min
60
l Grubość blatu mebla powinna wynosić od
28 do 40 mm, głębokość blatu min. 600
mm. Blat powinien być płaski i dobrze
wypoziomowany. Należy uszczelnić i
zabezpieczyć blat od strony ściany przed
zalaniem i wilgocią.
l Odległość pomiędzy krawędzią otworu a
krawędzią blatu z przodu powinna wynosić min. 60 mm, a z tyłu min. 50 mm.
l Me­ble do za­bu­do­wy mu­szą mieć okła­dzi­
nę oraz kle­je do jej przy­kle­je­nia od­por­ne
na tem­pe­ra­tu­rę 100°C. Nie spełnienie
tego wa­run­ku może spo­wo­do­wać zde­
for­mo­wa­nie po­wierzch­ni lub od­kle­je­nie
okła­dzi­ny.
l Krawędzie otworu powinny zostać zabezpieczone materiałem odpornym na
wchłanianie wilgoci.
l Otwór w blacie wykonać zgodnie z wymiarami podanymi na rys.1.1.
l Pod spodem płyty należy zostawić przynajmniej 80 mm wolnej przestrzeni aby
umożliwić właściwy obieg powietrza i aby
uniknąć przegrzania powierzchni wokół
płyty.
rys.1.1
12
1
INSTALACJA
l W przypadku blatu o grubości 38 mm do mocowania płyty należy wykorzystać 4 uchwyty
“A”. Sposób montażu pokazano na rys.1.2 i 1.3. W przypadku blatu o grubości 28 mm
oprócz uchwytów “A” należy dodatkowo zastosować 4 drewniane klocki o wymiarach
15x15x50 mm. Sposób montażu pokazano na rys.1.4 i 1.5.
l Sprawdzić czy uszczelka dokładnie przylega do płyty.
l Przykręcić lekko uchwyty od spodu płyty.
l Oczyścić blat, włożyć płytę w otwór i docisnąć do blatu.
l Ustawić uchwyty prostopadle do krawędzi płyty i dokręcić do oporu.
4
5
4
15
5
rys.1.2
1
2
3
rys.1.4
560
1
15
6
2
3
min
50
min
50
560
270
50
490
490
320
466
min
60
min
60
416
rys.1.3
rys.1.5
1 - blat
2 - wkręt
3 - uchwyt mocujący
4 - płyta ceramiczna
5 - uszczelka płyty
13
50
INSTALACJA
2. Montaż piekarnika:
l przygotować otwór w meblu do za­mon­to­
wa­nia piekarnika o wy­mia­rach po­da­nych
na rys.2,
l przy odłączonym zasilaniu do­ko­nać pod­
łą­cze­nia piekarnika do sie­ci elek­trycz­
nej,
l wsunąć częściowo piekarnik w uprzed­nio
przygotowany otwór w meblu i do­ko­nać
pod­łą­cze­nia pie­kar­ni­ka z płytą grzej­ną.
Wtyczki stanowiące zakończenie wiąz­ki
przewodów wychodzącej z płyty włożyć
w odpowiednie gniazda w panelu sterującym piekarnika ,rys.2.2 lub rys.2.3
l bezwzględnie dokonać po­łą­cze­nia prze­
wo­du zerującego płytę (żół­to-zielony) z
za­ci­skiem zerującym piekarnika (ozna­
cze­nie
) znaj­du­ją­cym się w pobliżu
przyłącza, rys.2.4
l wsunąć piekarnik całkowicie w otwór za­
bez­pie­cza­jąc go przed wy­su­nię­ciem czte­
re­ma wkrętami w miejscach pokazanych
na rys.3
rys.2.1
rys.2.2
rys.2.3
rys.2.4
rys.3
rys.2
Uwaga!
Montażu dokonać przy odłączonym
za­si­la­niu elek­trycz­nym.
14
INSTALACJA
Przyłączenie kuchni do instalacji
elektrycznej
Uwaga!
Należy pa­m ię­t ać o ko­n iecz­n o­ś ci
pod­łą­cze­nia obwodu ochron­ne­go do
za­ci­sku przy­łą­cza kuchni, ozna­czo­
ne­go znakiem
.Instalacja elek­
trycz­na za­si­la­ją­ca kuch­nię, powinna
posiadać wyłącznik bez­pie­czeń­stwa
umoż­li­wia­ją­cy od­cię­cie do­pły­wu prą­
du w sy­tu­acji awa­ryj­nej. Od­le­głość
mię­dzy stykami ro­bo­czy­mi wy­łącz­
ni­ka bez­pie­czeń­stwa musi wynosić
min. 3 mm.
Uwaga!
Przyłączenia do in­sta­la­cji może do­ko­
nać tyl­ko wy­kwa­li­fik­ o­wa­ny in­sta­la­tor
po­sia­da­ją­cy sto­sow­ne upraw­nie­nia.
Za­bra­nia się sa­mo­wol­ne­go do­ko­ny­
wa­nia prze­ró­bek lub zmian w in­sta­la­cji
elek­trycz­nej.
Wskazówki dla instalatora
Kuchnia przystosowana jest fabrycznie do
zasilania prądem prze­mien­nym trój­fa­zo­wym
(400V 3N~50Hz). Napięcie zna­m io­n o­w e
ele­men­tów grzej­nych kuch­ni wynosi 230 V.
Przy­sto­so­wa­nie kuchni do zasilania prądem
jed­no­fa­zo­wym (230 V) jest moż­li­we poprzez
od­po­wied­nie zmost­ko­wa­nie na listwie przy­
łą­cze­nio­wej zacisków wg schematu połączeń.
Sche­mat połączeń jest za­miesz­czo­ny rów­
nież w pobliżu przyłącza kuchni. Dostęp
do listwy jest moż­li­wy po zdję­ciu po­kryw­ki
przyłącza poprzez odblokowanie zaczepów
wkretakiem pła­skim. Na­le­ży pa­mię­tać o wła­
ści­wym do­bo­rze prze­wo­du przy­łą­cze­nio­we­
go, uwzględ­nia­jąc rodzaj pod­łą­cze­nia i moc
zna­mio­no­wą kuchni.
Przewód przyłączeniowy należy za­mo­co­wać
w odciążce przyłącza kuchni.
Przed do­ko­na­niem przyłączenia kuch­ni do
in­sta­la­cji elek­trycz­nej, należy zapoznać się
z in­for­ma­cja­mi znaj­du­ją­cy­mi się na ta­blicz­ce
zna­mio­no­wej i schemacie pod­łą­cze­nia.
Uwaga! Instalator jest zobowiązany wydać
użyt­kow­ni­ko­wi „świa­dec­two przy­łą­cze­nia
kuch­ni do in­sta­la­cji elek­trycz­nej” (znajduje
się w karcie gwarancyjnej).
Inny sposób podłączenia kuchni niż po­ka­
za­no na sche­ma­cie może spo­wo­do­wać jej
znisz­cze­nie.
2
1
15
INSTALACJA
3
SCHEMAT MOŻLIWYCH POŁĄCZEŃ
Uwaga! Napięcie elementów grzejnych 230V.
4
3
5
Uwaga! W przypadku każdego z połączeń przewód
ochronny musi być po­łą­czo­ny z zaciskiem
PE.
2
1
1 Przy sieci 230 V podłączenie jed­no­fa­
zo­we z przewodem neu­tral­nym, most­ki
łą­czą za­ci­ski 1-2-3 oraz 4-5,przewód
ochronny na
Zalecany
ro­dzaj
prze­wo­du
przy­łą­cze­nio­
we­go
1N~
OWY
3X 4 mm2
2N~
OWY
4X 2,5 mm2
3N~
OWY
5X 1,5 mm2
2 Przy sieci 400/230 V podłączenie
dwu­fa­zo­we z przewodem neu­tral­nym,
most­ki łą­czą za­ci­ski 2-3 oraz 4-5, prze­
wód ochronny na
3
Przy sieci 400/230 V podłączenie
trój­fa­zo­we z przewodem neu­tral­nym,
most­ki łą­czą za­ci­ski 4-5, przewody
fazowe pod­łą­czo­ne do 1, 2 i 3, przewód
neu­tral­ny do 4-5, prze­wód ochron­ny
na
Przewody fazowe - L1=R, L2=S, L3=T; N - przewód neutralny; PE - przewód ochronny
16
OBSŁUGA
Przed pierwszym włączeniem piekarnika
Uwaga!
W piekarnikach wy­p o­s a­ż o­n ych w
pro­g ra­m a­t or elek­t ro­n icz­n y Ts, po
włą­cze­niu do sieci w polu wy­świe­
tla­cza uka­że się pulsująca cy­klicz­nie
go­dzi­na „0.00”.
l usunąć elementy opakowania, oczyścić
ko­mo­rę piekarnika ze środ­ków kon­ser­
wa­cji fabrycznej,
l wyjąć wyposażenie piekarnika i umyć
w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do
mycia naczyń,
Należy usta­wić czas bie­żą­cy pro­
gra­ma­tora. Brak na­sta­wy cza­su
bieżącego unie­m oż­l i­w ia pra­c ę
piekarnika.
l włączyć wentylację w po­miesz­cze­niu lub
otworzyć okno,
l pokrętło funkcji piekarnika przekręcić
na pozycję
lub
(patrz rozdział:
Działanie programatora i sterowanie
piekarnikiem),
Ważne!
Programator elektroniczny Ts wy­po­
sa­żo­ny jest w sen­so­ry ob­słu­gi­wa­ne
przez do­tknię­cie pal­cem ozna­ko­wa­
nych po­wierzch­ni.
Każde przesterowanie sensora po­twier­
dza­ne jest sygnałem aku­stycz­nym.
Powierzchnie sensorów należy utrzy­
my­wać w czystości.
l wygrzać piekarnik (w temp. 250°C, ok.
30 min.), usunąć za­bru­dze­nia i dokładnie
umyć.
Uwaga! Zdjąć folię ochronną z prowadnic
teleskopowych przed włączeniem piekarnika.
Pokrętła są „schowane” w panelu ste­ro­wa­nia,
w celu wybrania funkcji na­le­ży:
1.de­li­kat­nie wcisnąć pokrętło i pu­ścić,
2. usta­wić na wybraną funkcję.
Oznakowanie po­krę­tła na jego ob­wo­dzie
od­po­wia­da ko­lej­nym funkcjom re­ali­zo­wa­nym
przez piekarnik.
Ważne!
Komorę piekarnika należy myć tyl­ko
przy uży­ciu cie­płej wody z do­dat­kiem
nie­wiel­kiej ilości płynów do my­cia
na­czyń.
1
2
17
OBSŁUGA
Sterowanie pracą pól grzejnych pły­ty ce­ra­micz­nej.
Informacja dotycząca rodzaju pól grzejnych znajduje się w tabeli na str. 10 instrukcji.
Dobór naczynia
Prawidłowo dobrane naczynie po­win­no po­sia­dać wielkość i kształt dna w przy­bli­że­niu rów­ny
po­wierzch­ni użyt­ko­wa­ne­go pola grzej­ne­go. Dla na­czyń w ro­dza­ju bryt­fan­ny jest sto­so­wa­ne
specjalne po­sze­rzo­ne pole grzejne o wy­mia­rach 14x25cm. Nie należy uży­wać na­czyń o dnie
wklęsłym lub wy­pu­kłym. Należy pa­mię­tać, żeby na­czy­nie posiadało zawsze od­po­wied­nio
dobraną po­kryw­kę. Za­le­ca się sto­so­wa­nie naczyń z grubym to­czo­nym dnem.
Zabrudzone powierzchnie pól grzej­nych i na­czyń, uniemożliwiają pełne wy­ko­rzy­sta­nie cie­pła.
Dobór mocy grzejnej
Pola grzejne posiadają zróżnicowaną moc grzejną. Moc grzej­ną moż­na re­gu­lo­wać stop­nio­wo,
po­krę­ca­jąc pokrętłem w pra­wo lub w lewo. Pokrętło jest „schowane” w panelu ste­ro­wa­nia, w
celu wybrania mocy grzejnej na­le­ży:
- de­li­kat­nie wcisnąć pokrętło i pu­ścić,
- usta­wić na wybraną pozycję.
Oznakowanie po­krę­tła na jego ob­wo­dzie od­po­wia­da ko­lej­nym pozycjom re­ali­zo­wa­nym przez
pole grzejne.
0
l
1
l
2
l
3
1
Wyłączenie
Minimum, podgrzewanie
Duszenie warzyw, powolne gotowanie
Gotowanie zup, większej ilości potraw
Powolne smażenie
Opiekanie mięsa, ryb
Maksimum, szybkie rozgrzanie, szybkie go­to­wa­nie, szybkie smażenie
2
0
3
Kolejne pozycje na pokrętle
18
OBSŁUGA
Włączenie podwójnego pola grzejnego
Wskaźnik nagrzewu pola
Jeżeli temperatura pola grzejnego prze­kra­cza
50°C, to sy­gna­li­zo­wa­ne jest to świe­ce­niem
od­po­wied­nie­go pola wskaźnika.
Świecenie wskaź­ni­ka nagrzewu pola ostrze­ga
oso­bę ob­słu­gu­ją­cą przed przy­pad­ko­wym do­
tknię­ciem go­rą­ce­go pola grzejnego.
Po wyłączeniu nagrzewu pola grzej­ne­go, w
cza­sie około 5-10 min. posiada ono jeszcze
na­gro­ma­dzo­ną energię ciepl­ną, którą moż­na
umie­jęt­nie wy­ko­rzy­stać np. do pod­grza­nia lub
utrzy­ma­nia w stanie ciepłym potraw bez ko­
niecz­no­ści włą­cze­nia na­grze­wu pola.
Ważne!
Dozwolone jest włączenie pola wy­
łącz­nie przez pokręcenie pokrętła
zgod­nie z ru­chem wskazówek ze­ga­ra.
Włą­cze­nie w kierunku prze­ciw­nym
może uszkodzić włącznik.
0
1
3
2
W za­kre­sie „0 l 1 l 2 l 3” pokrętła pra­cu­
je we­wnętrz­ne pole grzej­ne i moż­na płyn­nie
re­gu­lo­wać ilość ciepła do­star­czo­ne­go do
na­czy­nia. Chwi­lo­we prze­krę­ce­nie po­krę­tła do
po­zy­cji ozna­czo­nej - , po­wo­du­je włą­cze­nie
ze­wnętrz­ne­go pola grzej­ne­go. Od tego mo­
men­tu można re­gu­lo­wać płyn­nie ilość cie­pła
do­star­czo­ne­go do na­czy­nia przez oby­dwa
pola grzej­ne (we­wnę­trz­ne i ze­wnętrz­ne) gdyż
we­wnę­trz­ny wy­łącz­nik wy­łą­czy te pola do­pie­
ro po usta­wie­niu pokrętła w poz. 0.
Wskaźnik nagrzewu pola
19
OBSŁUGA
Działanie programatora
i sterowanie piekarnikiem
Uwaga!
Piekarnik można uruchomić po po­
ja­wie­niu się symbolu
na wy­świe­
tla­czu.
Symbole na wyświetlaczu
- oznaczenia funkcji pracy
1- sensor wyboru funkcji pracy
pro­gra­ma­to­ra
2- sensor „-”
3- sensor „+”
Minutnik
Minutnik może być uaktywniony w każdym
mo­men­cie, bez względu na stan aktywności
in­nych funk­cji programatora. Za­kres od­mie­
rza­ne­go cza­su wy­no­si od 1mi­nu­ty do 23
go­dzin i 59 mi­nut.
Aby nastawić minutnik należy:
Ustawienie czasu bieżącego
Po włączeniu do sieci albo ponownym za­
łą­cze­niu po za­ni­ku na­pię­cia wyświetlacz
wska­zu­je pulsujące
,
2
1
lnacisnąć sensor 1, na wyświetlaczu bę­dzie
pul­so­wać sym­bol
:
3
2
1
3
lnacisnąć sensor 1, na wyświetlaczu po­ja­wi
się sym­bol
,
lustawić czas minutnika sensorami 3 i 2,
lustawić bieżący czas ko­rzy­sta­jąc z sen­
so­rów 2 i 3.
Wyświetlacz wskazuje ustawiony czas mi­nut­
ni­ka oraz aktywną funkcję pracy
.
Po upływie nastawionego czasu włącza się
sy­gnał dźwiękowy, i pulsuje
,
Po upływie ok.7 sek. od zakończenia czyn­
no­ści ustawiania czasu, nowe dane zo­sta­ną
zapamiętane, a wskazanie bieżącego czasu
przestanie pulsować.
lnacisnąć sensor 1, 2 lub 3 w celu wy­łą­cze­
nia sy­gna­łu, funkcja
zgaśnie, a wy­świe­
tlacz wska­zu­je czas bieżący.
Korektę czasu można wykonać później na­ci­
ska­jąc jed­no­cze­śnie sensory 2 i 3, wska­za­nia
wy­świe­tla­cza zaczną pul­so­wać. Na­stęp­nie
moż­na sko­ry­go­wać czas bieżący.
Uwaga!
Jeśli sygnał dźwiękowy nie zostanie
wyłączony ręcznie, wyłączy się au­to­
ma­tycz­nie po ok. 7 minutach.
20
OBSŁUGA
Praca półautomatyczna
Praca automatyczna
Jeśli piekarnik ma wyłączyć się o usta­lo­nej
godzinie, to należy:
Jeśli piekarnik ma włączyć się na określony
czas pracy i o ustalonej go­dzi­nie wyłączyć
się, to należy ustawić czas pracy oraz go­dzi­
nę zakończenia pracy:
lprzyciskać sensor 1 aż do momentu, gdy
wska­za­nia wyświetlacza będą pulsować:
lustawić pokrętło funkcji piekarnika oraz
pokrętło regulacji temperatury na pozycje,
na których ma pracować piekarnik,
lprzyciskać sensor 1 aż do momentu, gdy
wska­za­nia wyświetlacza będą pulsować:
2
2
1
1
3
lustawić żądany czas pracy sensorami 3 i 2
jak dla pracy półautomatycznej,
lprzyciskać sensor 1 aż do momentu, gdy
wska­za­nia wyświetlacza będą pulsować:
3
lustawić żądany czas pracy sensorami 3 i 2,
w za­kre­sie od 1 minuty do 10 godzin.
Ustawiony czas zostanie wprowadzony do
pamięci po ok. 7 sek., wyświetlacz po­now­nie
pokaże czas bieżący przy aktywnej funk­cji
pracy AUTO.
Po upływie nastawionego czasu pie­kar­nik
wy­łą­czy się automatycznie, włączy się sy­
gna­li­za­cja dźwiękowa, a funkcja pracy AUTO
będzie pulsować,
2
1
3
lustawić godzinę wyłączenia(zakończenia
pracy) sensorami 3 i 2, która jest ogra­ni­
czo­na do cza­su odległego o 23 go­dzi­ny i
59 mi­nut,
lustawić pokrętło funkcji piekarnika oraz
pokrętło regulacji temperatury na żądane po­
zy­cje, na których ma pracować piekarnik.
Funkcja pracy AUTO jest aktywna, pra­ca pie­
kar­ni­ka roz­pocz­nie się od mo­men­tu wy­ni­ka­ją­
ce­go z róż­ni­cy mię­dzy na­sta­wio­nym cza­sem
za­koń­cze­nia pra­cy a na­sta­wio­nym cza­sem
pracy, (np. na­sta­wio­ny czas pracy wy­no­si 1
godz., na­sta­wio­ny czas za­koń­cze­nia pracy
14.00, pie­kar­nik au­to­ma­tycz­nie za­łą­czy się
o godz. 13.00).
lustawić pokrętła funkcji piekarnika i re­gu­la­
cji temperatury w pozycji wyłączone,
lnacisnąć sensor 1, 2 lub 3 w celu wy­łą­cze­
nia sy­gna­łu, funkcja AUTO zgaśnie, a wy­świe­
tlacz bę­dzie wskazywał czas bie­żą­cy.
Uwaga!
W piekarnikach wyposażonych w jed­no
pokrętło sterowania, pokrętło funk­cji
piekarnika jest zespolone z re­gu­la­to­
rem temperatury.
21
OBSŁUGA
Praca automatyczna
Zmiana tonu sygnału dźwiękowego
Po osiągnięciu godziny zakończenia pracy
piekarnik wyłączy się automatycznie, włą­czy
się sygnalizacja dźwiękowa przy pulsującej
funkcji pracy AUTO ,
Ton sygnału dźwiękowego moż­na zmie­nić w
na­ste­pu­ją­cy sposób:
lnacisnąć jednocześnie sensory 2 i 3,
lsensorem 1 wybrać funkcję „ton”, wska­za­
nia wy­świe­tla­cza będą pulsować:
lustawić pokrętła funkcji piekarnika i re­gu­la­
cji temperatury w pozycji wyłączone,
lnacisnąć sensor 1, 2 lub 3 w celu wy­łą­
cze­nia sy­gna­łu, funkcja AUTO zgaśnie, a
wy­świe­tlacz bę­dzie wskazywał czas bie­żą­cy,
np.godz.12.35.
2
1
3
lsensorem 2 wybrać odpowiedni ton w za­
kre­sie od 1 do 3.
2
1
3
Kasowanie ustawień
W każdej chwili można skasować usta­wie­nia
minutnika lub funkcji pracy au­to­ma­tycz­nej.
Kasowanie ustawień pracy automatycznej:
lnacisnąć jednocześnie sensory 2 i 3,
Kasowanie ustawień minutnika:
lsensorem 1 wybrać funkcję minutnika,
lnacisnąć ponownie sensory 2 i 3,
22
OBSŁUGA
0
Piekarnik z wymuszonym obiegiem
powietrza
(grzejnik termoobiegu + wentylator)
Niezależne oświetlenie pie­kar­ni­ka
Poprzez ustawienie po­krę­tła w tej po­
zy­cji uzy­sku­je­my oświe­tle­nie ko­mo­ry
piekarnika.
Piekarnik jest na­g rze­w a­n y przy po­m o­c y
grzej­ni­ka dolnego i górnego, grzejnika ter­
mo­obie­gu oraz opiekacza. Ste­ro­wa­nie pra­cą
tego pie­kar­ni­ka od­by­wa się przy po­mo­cy po­
krę­tła ro­dza­ju pra­cy pie­kar­ni­ka oraz pokrętła
regulacji temperatury. Usta­wie­nie po­le­ga na
ob­ró­ce­niu po­krę­tła na wy­bra­ną pozycję.
Pokrętło jest „schowane” w panelu ste­ro­wa­
nia, w celu wybrania funkcji ro­bo­czej pie­kar­
ni­ka na­le­ży:
- de­li­kat­nie wcisnąć pokrętło i pu­ścić,
- usta­wić na wybraną funkcję.
Oznakowanie po­krę­tła na jego ob­wo­dzie
od­po­wia­da ko­lej­nym funkcjom re­ali­zo­wa­nym
przez piekarnik.
0
Ustawienie zerowe
Szybki rozgrzew
Włączony grzejnik górny, opiekacz i
wentylator. Zastosowanie do wstępnego nagrzewu piekarnika.
Rozmrażanie
Włączony tylko wentylator, bez użycia
jakichkolwiek grzejników.
Włączony wentylator, opie­kacz i
grzejnik górny
Wy­ko­rzy­sta­nie tej funkcji w prak­ty­ce
po­zwa­la na przy­spie­sze­nie pro­ce­su
opie­ka­nia i po­d­nie­sie­nie wa­lo­rów
smakowych potraw.
Wzmocniony opiekacz
(Supergrill))
Włączenie funk­cji „wzmoc­nio­ne­go
opie­ka­cza’’ po­zwa­la na pro­wa­dze­nie
opie­ka­nia przy jed­no­cze­śnie włą­czo­
nym grzej­ni­ku gór­nym. Funk­cja ta
po­zwa­la na uzy­ska­nie pod­wyż­szo­
nej tem­pe­ra­tu­ry w górnej prze­strze­ni
ro­bo­czej pie­kar­ni­ka, co po­wo­du­je
moc­niej­sze przy­ru­mie­nie­nie po­tra­wy,
po­zwa­la­jąc tak­że na opie­ka­nie więk­
szych jej porcji.
100
50
25
0
200
0
15
Wyłączenie następuje poprzez usta­wie­nie
obu po­krę­teł w po­zy­cji „ l” / „0”.
Uwaga!
Włączenie nagrzewania(grzejnika itp.)
przy załączeniu któ­rej­kol­wiek z funk­cji
piekarnika nastąpi dopiero po­usta­wie­
niu tem­pe­ra­tu­ry.
Włączony opiekacz
„Grilowanie” powierzchniowe, stosuje
się do opiekania małych porcji mięsa:
steki, sznycle, ryby, tosty, kiełbaski, zapiekanki (grubość opiekanej potrawy
nie powinna być większa niż 2-3 cm
w trakcie pieczenia należy odwrócić
ją na drugą stronę).
23
OBSŁUGA
Włączony termoobieg i grzej­nik
dol­ny
Przy tej pozycji pokrętła pie­kar­nik
re­ali­zu­je funk­cję ter­mo­obie­gu i włą­
czo­ne­go grzej­ni­ka dol­ne­go co po­wo­du­je
pod­wyż­sze­nie tem­pe­ra­tu­ry od spodu
wypieku. Duża ilość ciepła dostarczana od spodu wypieku, ciasta mokre,
pizza.
Włączony grzejnik dol­ny
Przy tej pozycji pokrętła pie­kar­nik
re­ali­zu­je ogrze­wa­nie wy­łącz­nie przy
uży­ciu grzej­ni­ka dol­ne­go. Dopiekanie
ciast od spodu (np. ciasta wilgotne i
nadziewane owocami).
Włączony grzejnik dol­ny i gór­ny
Ustawienie pokrętła w tej po­zy­cji po­
zwa­la na re­al­i­za­cję na­grze­wa­nia pie­
kar­ni­ka spo­so­bem kon­wen­cjo­nal­nym.
Doskonale nadaje się do pieczenia
ciast, mięsa, ryb, chleba, pizzy (konieczne wstępne rozgrzanie piekarnika oraz stosowanie ciemnych blachy)
pieczenie na jednym poziomie.
Lampka kontrolna termoregulatora
Modele z podświetlanymi pokrętłami.
Włączenie nagrzewania piekarnika jest
sy­gna­li­zo­wa­ne zapaleniem się lam­pki kon­
tro­l­n ej czer­w o­n ej. Zga­ś nię­c ie czer­w o­n ej
lamp­ki kon­tro­l­nej jest sy­gna­łem uzyskania
przez pie­kar­nik na­sta­wio­nej tem­pe­ra­tu­ry.
O ile prze­pi­sy ku­li­nar­ne zalecają wkła­da­nie
po­tra­wy do roz­grza­ne­go piekarnika, należy
to uczynić nie wcześniej jak po pierw­szym
zga­śnię­ciu czer­wo­nej lamp­ki kontrolnej. W
trakcie pro­wa­dze­nia wypieku czerwona lampka będzie się okre­so­wo włączać i wyłączać
(utrzy­my­wa­nie tem­pe­ra­tu­ry wewnątrz komory
piekarnika).
Włączony termoobieg
Ustawienie pokrętła w po­zy­cji „włą­czo­
ny ter­mo­obieg” pozwala na re­a­li­za­cję
ogrze­w a­n ia pie­k ar­n i­k a w spo­s ób
wy­mu­szo­ny przy po­mo­cy ter­mo­wen­
ty­la­to­ra, umiesz­czo­ne­go w cen­tral­
nym miej­scu tylnej ścia­ny ko­mo­ry
pie­kar­ni­ka. W stosunku do piekarnika
konwencjonalnego stosuje się niższe
temperatury pieczenia.
Korzystanie z tego spo­so­bu ogrze­wa­
nia po­zwa­la na równomierny obieg
ciepła wokół potrawy umie­szczo­nej
w pie­kar­ni­ku.
Ważne!
l Podczas realizowania szybkiego roz­
grze­wu w komorze piekarnika nie może
znajdować się blacha z cia­stem ani inne
elementy nie sta­no­wią­ce wyposażenia
piekarnika. Nie zaleca się korzystania z
funkcji szybkiego rozgrzewu przy za­pro­
gra­mo­wa­nym programatorze.
Włączony wen­ty­la­tor,grzej­nik dolny
i grzej­nik górny
Przy tej pozycji pokrętła pie­kar­nik re­
ali­zu­je funkcję ciasto. Pie­kar­nik kon­
wen­cjo­nal­ny z wentylato­rem (funkcja
zalecana podczas pie­cze­nia).
.
24
OBSŁUGA
Użytkowanie opiekacza
Użytkowanie rożna
Proces opiekania następuje w wy­ni­ku dzia­
ła­nia na po­tra­wę promieni pod­czer­wo­nych,
emi­t o­w a­n ych przez roz­ż a­r zo­n y grzejnik
opie­ka­cza.
W celu włączenia opiekacza na­le­ży:
l ustawić pokrętło piekarnika w po­zy­cji
ozna­czo­nej symbolem
,
l wygrzewać piekarnik przez ok. 5 mi­nut
(przy za­mknię­tych drzwiach piekarnika).
l włożyć do piekarnika blachę z po­tra­wą na
wła­ści­wy poziom ro­bo­czy, a w przy­pad­ku
opie­ka­nia na ru­szcie należy umieścić na
po­zio­mie bez­po­śred­nio niższym (po­ni­żej
rusz­tu) bla­chę na ście­ka­ją­cy tłuszcz,
l zamknąć drzwi pie­kar­ni­ka.
Rożen pozwala na obrotowe opie­ka­nie po­
traw w pie­kar­ni­ku. Służy głów­nie do opie­ka­nia
drobiu, sza­szły­ków, kieł­ba­sek itp. po­traw.
Włączenie i wy­łą­cze­nie na­pę­du rożna na­stę­
pu­je jed­no­cze­śnie z włą­cze­niem i wy­łą­cze­
niem funkcji opiekacza.
Przy korzystaniu z tych funkcji w trakcie
opie­ka­nia mogą występować chwilowe za­
trzy­ma­nia silnika roż­na lub zmiana kie­run­ku
ob­ra­ca­nia. Po­wyż­sze nie wpły­wa na funk­cjo­
nal­ność i jakość opiekania.
Przygotowanie potrawy na rożnie:
l umieścić potrawę na pręcie roż­na i unie­
ru­cho­mić ją przy po­mo­cy wi­del­ców ,
l ramkę rożna wsunąć w pie­kar­nik na po­
zio­mie roboczym 3 od dołu,
l koniec pręta rożna wsunąć w sprzę­gło
na­pę­du , zwra­ca­jąc uwagę aże­by rowek
me­ta­lo­wej czę­ści uchwy­tu roż­na opierał
się na ramce
l wykręcić rękojeść
l wsunąć blachę na najniższy po­ziom
ko­mo­ry pie­kar­ni­ka i zamknąć drzwi.
Dla funkcji opiekanie i wzmocnione opie­
ka­n ie temperaturę na­l e­ż y usta­w ić na
2500C, a dla funkcji opiekanie z wentylatorem na 1900C.
Uwaga!
Opiekanie należy pro­wa­dzić przy zamkniętych drzwiach piekarnika.
Gdy użytkowany jest opiekacz, czę­ści
dostępne mogą stać się gorące.
Zaleca się nie dopuszczać dzieci do
piekarnika.
25
PIECZENIE W PIEKARNIKU - PORADY PRAKTYCZNE
Wypieki
l
l
l
l
l
l
l
l
l
zaleca się, prowadzenie wypieków ciast na blachach, sta­no­wią­cych wyposażenie
fabryczne kuchni,
wypieki można prowadzić również w formach i blachach han­dlo­wych, które
należy ustawić na drabince su­szar­ni­czej, do wypieku zaleca się stosować
bla­chy w kolorze czarnym, które lepiej przewodzą ciepło i skra­ca­ją czas
pie­cze­nia,
nie zalecamy do stosowania form i blach o powierzchni jasnej i błysz­czą­cej w
przy­pad­ku korzystania z nagrzewu kon­wen­cjo­nal­ne­go(grzej­nik górny + dolny)
sto­so­wa­nie tego typu form może po­wo­do­wać nie­do­pie­ka­nie spodu cia­sta,
przy korzystaniu z funkcji termoobieg nie jest konieczne wstęp­ne na­grza­nie
komory piekarnika, dla pozostałych typów grzania przed wło­że­niem wypieku
komorę pie­kar­ni­ka należy rozgrzać,
przed wyjęciem ciasta z piekarnika należy sprawdzić ja­kość wypieku przy pomocy drewnianego patyczka (przy pra­wi­dło­wym wypieku po nakłuciu ciasta,
powinien być suchy i czysty),
wskazane jest pozostawienie wypieku w piekarnika po jego wy­łą­cze­niu jeszcze
przez ok. 5 min.,
temperatury wypieków wykonywanych przy zastosowaniu funk­cji ter­mo­obieg są
z reguły ok. 20 – 30 stopni niższe w sto­sun­ku do pie­cze­nia konwencjonalnego
(z za­sto­so­wa­niem grzej­ni­ków górnego i dol­ne­go),
parametry wypieków podane w tabeli są orientacyjne i można je ko­ry­go­wać w
zależności od własnych doświadczeń i upodo­bań ku­li­nar­nych,
jeżeli informacje podawane w książkach kucharskich znacz­nie od­bie­ga­ją od
wartości zamieszczonych w in­struk­cji obsługi prosimy o kierowanie się zapisami
w instrukcji.
Pieczenie mięs
l
l
l
l
w piekarniku należy przygotowywać porcje mięsa po­wy­żej 1 kg, mniej­sze ka­
wał­ki zaleca się przyrządzać na pły­cie grzejnej
do pieczenia zaleca się stosować naczynia żaroodporne, również uchwyty tych
na­czyń muszą być odporne na działanie wysokiej tem­pe­ra­tu­ry,
przy pieczeniu na drabince suszarniczej lub ruszcie zaleca się na naj­niż­szym
po­zio­mie umieścić blachę do pieczeni z nie­wiel­ką ilością wody,
przynajmniej raz w połowie czasu pieczenia zaleca się od­wró­cić mię­so na dru­gą
stro­nę, w trakcie pieczenia należy także okresowo pod­le­wać mięso po­wsta­ją­cym
so­sem lub gorąca – sło­ną wodą, mięsa nie wol­no po­le­wać zim­ną wodą.
26
PIECZENIE W PIEKARNIKU - PORADY PRAKTYCZNE
Piekarnik z wymuszonym obiegiem powietrza (grzejnik termoobiegu + wentylator)
Rodzaj
wypieku
potrawy
Funkcja
piekarnika
Temperatura
Poziom
Czas [min]
160 - 200
2-3
30 - 50
160 - 170 1)
3
25 - 40 2)
155 - 170 1)
3
25 - 40 2)
200 - 230 1)
2-3
15 - 25
210 - 220
2
45 - 60
160 - 180
2-3
45 - 60
190
2-3
60 - 70
230 - 250
4
14 - 18
225 - 250
2
120 - 150
160 - 180
2
120 - 160
160 - 230
2
90 - 120
160 - 190
2
90 - 120
180 - 190
2
70 - 90
160 - 180
2
45 - 60
175 - 190
2
60 - 70
190 - 210
2
40 - 50
170 - 190
3
40 - 50
Czasy obowiązują, jeżeli nie podano inaczej dla nierozgrzanej komory. Dla rozgrzanego piekarnika podane
czasy należy skrócić o ok. 5-10 minut.
1)
Rozgrzej pusty piekarnik
2)
Podane czasy dotyczą wypieków w małych foremkach
Uwaga: Parametry podane w tabeli są orien­ta­cyj­ne i można je ko­ry­go­wać w za­leż­no­ści od wła­snych doświadczeń i upodo­bań kulinarnych.
27
POTRAWY TESTOWE. Zgodnie z normą EN 60350-1.
Pieczenie ciast
Rodzaj
potrawy
Temperatura
(0C)
Czas
wypieku 2)
(min.)
3
160 - 170 1)
25 - 40 2)
Blacha
do pieczywa
3
155 - 170 1)
25 - 40 2)
Blacha
do pieczywa
3
155 - 170 1)
25 - 40 2)
Blacha
do pieczywa
Blacha
do pieczeni
2+4
2 - blacha do
pieczywa lub
pieczeni
4 - blacha do
pieczywa
155 - 170 1)
25 - 50 2)
Blacha
do pieczywa
3
150 - 160 1)
30 - 40 2)
Blacha
do pieczywa
3
150 - 170 1)
25 - 35 2)
Blacha
do pieczywa
3
150 - 170 1)
25 - 35 2)
Blacha
do pieczywa
Blacha
do pieczeni
2+4
2 - blacha do
pieczywa lub
pieczeni
4 - blacha do
pieczywa
160 - 175 1)
25 - 35 2)
Biszkopt
beztłuszczowy
Ruszt + forma
do ciasta
powlekana
na czarno
Ø 26 cm
3
170 - 180 1)
30 - 45 2)
Szarlotka
Ruszt + dwie
formy do ciasta
powlekane
na czarno
Ø 20 cm
2
formy na
ruszcie
umieszczono
po przekątnej
prawy tył, lewy
przód
180 - 200 1)
50 - 70 2)
Małe ciasta
Kruche ciasto
(paski)
1)
Akceoria
Poziom
Blacha
do pieczywa
Funkcja
grzania
Rozgrzej pusty piekarnik, nie używaj funkcji szybkiego rozgrzewu.
2)
Czasy obowiązują, jeżeli nie podano inaczej dla nierozgrzanej komory. Dla rozgrzanego piekarnika
podane czasy należy skrócić o ok. 5-10 minut.
28
POTRAWY TESTOWE. Zgodnie z normą EN 60350-1.
Grilowanie
Rodzaj
potrawy
Tosty z białego
pieczywa
Burgery
wołowe
Akceoria
Poziom
Ruszt
Funkcja
grzania
Temperatura
(0C)
Czas
(min.)
4
250 1)
1,5 - 2,5
Ruszt
4
250 2)
2-3
Ruszt + blacha
do pieczeni
(do zbierania
ściekających
kroplin)
4 - ruszt
3 - blacha
do pieczeni
250 1)
1 strona 10 - 15
2 strona 8 - 13
1)
Rozgrzej pusty piekarnik włączając na 5 minut, nie używaj funkcji szybkiego rozgrzewu.
2)
Rozgrzej pusty piekarnik włączając na 8 minut, nie używaj funkcji szybkiego rozgrzewu.
Pieczenie
Rodzaj
potrawy
Cały kurczak
Akceoria
Poziom
Ruszt + blacha
do pieczeni
(do zbierania
ściekających
kroplin)
Ruszt + blacha
do pieczeni
(do zbierania
ściekających
kroplin)
Funkcja
grzania
Temperatura
(0C)
Czas
(min.)
2 - ruszt
1 - blacha
do pieczeni
180 - 190
70 - 90
2 - ruszt
1 - blacha
do pieczeni
180 - 190
80 - 100
Czasy obowiązują, jeżeli nie podano inaczej dla nierozgrzanej komory. Dla rozgrzanego piekarnika
podane czasy należy skrócić o ok. 5-10 minut.
29
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA KUCHNI
Uwaga! Ostre ostrze należy zawsze
zabezpieczyć przez przesunięcie
obudowy (wystarczy nacisk kciuka).
Przy posługiwaniu się zachować
ostrożność - niebezpieczeństwo
zranienia - nie dopuszczać, aby
przyrząd dostał się do rąk dzieci.
Dbałość użytkownika o bieżące utrzy­ma­nie
kuchni w czy­sto­ści oraz wła­ści­wa jej kon­ser­
wa­cja, wywierają zna­czą­cy wpływ na wy­dłu­
że­nie okresu jej bez­a­wa­ryj­nej pracy.
Przed rozpoczęciem czysz­cze­nia
na­le­ży kuchnię wy­łą­czyć, zwra­
ca­j ąc uwa­g ę aże­b y wszystkie
po­krę­tła usta­wio­ne były w pozycji
„l” / „0”. Czyn­no­ści czysz­cze­nia
na­le­ży roz­po­czy­nać dopiero po
wy­sty­gnię­ciu kuch­ni.
l Zaleca się używanie środków czysz­czą­
cych lub zmy­wa­ją­cych o dzia­ła­niu de­li­kat­
nym, za­wie­ra­ją­cych sto­sow­ne za­le­ce­nia
jak np. wszel­kie­go rodzaju pły­ny bądź
emul­sje usu­wa­ją­ce tłusz­cze. Szcze­gól­
nie po­le­ca się sto­so­wa­nie specjalnych
preparatów do czy­szcze­nia i konserwacji
sprzętu AGD (opis na kolejnych stronach
instrukcji). W przy­pad­ku bra­ku do­stę­pu do
za­le­ca­nych środ­ków, ra­dzi­my sto­so­wać
roztwory cie­płej wody z do­dat­kiem pły­nów
do my­cia na­czyń.
Płyta ceramiczna
l Płytę należy czyścić regularnie po każ­
do­ra­zo­wym uży­ciu. W miarę moż­li­wo­ści,
zaleca się mycie płyty w sta­nie cie­płym(po
zgaśnięciu wskaźnika na­grze­wu pola).
Nie na­le­ży do­pusz­czać do sil­ne­go za­bru­
dze­nia pły­ty grzej­nej, a w szcze­gól­no­ści
do przy­pa­leń po­cho­dzą­cych z wy­ki­pin.
l Do mycia i czyszczenia po­w ierzch­n i
uży­wać mięk­kiej i de­li­kat­nej ście­recz­ki,
do­brze po­chła­nia­ją­cej wilgoć.
Płytę ceramiczną po umyciu na­le­ży każ­
do­ra­zo­wo wy­trzeć do su­cha.
l Nie należy używać środków do czysz­cze­
nia o sil­nym działaniu ściernym jak np.
proszki do szo­ro­wa­nia za­wie­ra­ją­ce ścier­
ni­wo, pasty ścierne, ka­mie­nie ścier­ne,
pu­me­ksy, wiązki druciane itp. Mogą one
rysować po­wierzch­nię pły­ty, powodując
nie­od­wra­cal­ne uszkodzenia.
l Należy zwrócić szczególną uwa­gę, ażeby
nie do­pu­ścić do uszko­dze­nia płyty ce­ra­
micz­nej, powstania głębokich za­ry­so­wań i
od­pry­sków, spo­wo­do­wa­nych ude­rze­nia­mi
me­ta­lo­wych po­kryw na­czyń lub innych
przedmio­tów po­sia­da­ją­cych ostre kra­
wę­dzie.
l Duże zabrudzenia przylegające moc­no
do płyty moż­na zeskrobać spe­cjal­nym
skro­ba­kiem, na­le­ży zwró­cić uwa­gę, aby
nie uszkodzić ramy płyty ce­ra­micz­nej.
Skrobak do czyszczenia płyty
30
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA KUCHNI
Ważne!
Piekarnik
Do czyszczenia i kon­ser­wa­cji nie
wolno używać żadnych środków
do szorowania, ostrych środków
czyszczących ani przedmiotów
szorujacych.
l Piekarnik należy czyścić po każ­dym użyt­
ko­wa­niu. Przy czysz­cze­niu pie­kar­ni­ka
na­le­ży włączyć oświe­tle­nie, po­zwa­la­ją­ce
na uzy­ska­nie lep­szej wi­docz­no­ści prze­
strze­ni roboczej.
l Komorę piekarnika należy myć tyl­ko przy
użyciu cie­płej wody z do­dat­kiem nie­wiel­
kiej ilości płynów do my­cia naczyń.
Do czyszczenia frontu obudowy
używać tylko ciepłej wody z dodatkiem niewielkiej ilosci płynu do mycia naczyń lub szyb. Nie stosować
mleczka do czyszczenia.
l Czyszczenie parowe-Steam Clean:
-na blachę ustawioną w piekarniku na
pierw­szym po­zio­mie od dołu wlać 0,25 l
wody (1 szklan­ka),
-zamknąć drzwi piekarnika,
-pokrętło regulatora temperatury ustawić
na pozycję 500C, a pokrętło funkcji na
po­zy­cję grzejnik dolny
,
-ogrzewać komorę piekarnika przez ok.
30 minut,
-po zakończeniu procesu czyszczenia
otworzyć drzwi piekarnika, wnętrze komory wytrzeć gąbką lub ścierką a następnie
umyć ciepłą wodą z płynem do mycia
naczyń.
l Kuchnie oznaczone li­te­rą D zo­sta­ły wy­po­
sa­żo­ne w ła­two wyj­mo­wa­ne pro­wad­ni­ce
druciane(drabinki) wkła­dów pie­kar­ni­ka.
Aby je wy­jąć do my­cia należy pociągnąć
za za­czep znajdujący się z przodu (Z1)
na­stęp­nie odchylić prowadnicę i wyjąć
z zaczepu tylnego (Z2). Po umy­ciu pro­
wad­nic na­le­ży umie­ścić je w otwo­rach
osad­czych pie­kar­ni­ka, wcisnąć zaczepy
(Z1 i Z2).
Z2
l Po umyciu komory piekarnika na­le­ży ją
wy­trzeć do sta­nu su­che­go.
l Emaliowane elementy wy­p o­s a­ż e­n ia
kuch­ni, należy umyć przy po­mo­cy roz­
two­ru cie­płej wody z do­dat­kiem pły­nów
do mycia naczyń.
l Nie należy używać płynów za­wie­ra­ją­cych
kwasy orga­nicz­ne (np. kwa­sek cy­try­no­
wy), mogących spo­wo­do­wać trwałe pla­my
lub zma­to­wa­nie emalii ceramicznej.
Z1
Demontaż drabinek bocznych
31
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA KUCHNI
l Kuchnie ozn. literami Dp posiadają nie­
rdzew­ne wy­su­wa­ne pro­wad­ni­ce wkładów
przy­mo­co­wa­ne do pro­wad­nic dru­cia­nych.
Pro­w ad­n i­c e na­le­ż y wyj­m o­w ać i myć
wraz z pro­wad­ni­ca­mi dru­cia­ny­mi. Przed
umiesz­cze­niem na nich blach na­le­ży je
wy­su­nąć (jeśli pie­kar­nik jest nagrzany
pro­wad­ni­ce należy wy­su­nąć za­cze­pia­jąc
tyl­ną kra­wę­dzią blach o zde­rza­ki znaj­du­
ją­ce się w przed­niej części wy­su­wa­nych
pro­wad­nic) i następnie wsunąć wraz z
blachą.
Demontaż wkładek katalitycznych
Uwaga!
Prowadnic teleskopowych nie należy
myć w zmywarkach.
l Kuchnie oznaczone literą K w ty­pie zo­
sta­ły wyposażone we wkład­ki po­kry­te
specjalną emalią sa­mo­czysz­czą­cą. Ema­
lia ta powoduje, że za­bru­dze­nia tłusz­
czem lub reszt­ka­mi po­traw mogą zostać
samoczynnie usu­nię­te pod wa­run­kiem,
że nie są one za­su­szo­n e lub przy­p a­lo­
ne (resztki po­ży­wie­n ia i tłuszczu na­le­ży
jak naj­szyb­ciej oddzielić, gdy jeszcze nie
są za­su­szo­ne i przypieczone, wów­czas
uniknie się długiego sa­mo­czysz­cze­nia
pie­kar­ni­ka). Aby dokonać sa­mo­czysz­
cze­nia pie­kar­ni­ka na­le­ży włą­czyć go na
1 go­dzi­nę usta­wia­jąc temp. 250 °C. Jeśli
resztki potraw są małe to pro­ces można
skró­cić.
Podczas czyszczenia powierzchnie
mogą być bar­dziej go­rą­ce niż zwykle,
zaleca się nie do­pusz­czać dzieci do
pie­kar­ni­ka.
Uwaga!
Ponieważ proces sa­mo­czysz­cze­nia wiąże się
ze zu­ży­ciem ener­gii, na­le­ży przed każ­dym
czysz­cze­niem spraw­dzić wielkość za­bru­dze­
nia. Po stwier­dze­niu ob­ni­że­nia wła­sno­ści sa­
mo­czysz­czą­cych wkła­dek moż­na je wy­mie­nić
na nowe. Wkład­ki można za­ku­pić w punk­tach
ser­wi­so­wych lub w han­dlu.
32
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA KUCHNI
Wymiana żarówki oświetlenia piekarnika
Aby uniknąć możliwości porażenia prą­
dem elektrycznym, przed wymianą lamp­ki
na­le­ży upewnić się, czy sprzęt jest wy­łą­
czo­ny.
l Wszystkie po­krę­tła ste­ro­wa­nia usta­wić w
po­zy­cji „l” / „0” i wy­łą­czyć zasilanie,
l Wykręcić i umyć klosz lampki pa­mię­ta­jąc
o do­kład­nym wy­tar­ciu go do sucha.
l Wykręcić żarówkę oświetleniową z gniaz­
da, w ra­zie po­trze­by ża­rów­kę na­le­ży
wy­mie­nić na nową - ża­rów­ka wy­so­ko­tem­
pe­ra­tu­ro­wa (3000C) o pa­ra­me­trach:
-napięcie 230 V
-moc 25 W
-gwint E14.
Lampka piekarnika
l Wkręcić żarówkę, pamiętając o do­kład­
nym osadzeniu jej w gnieź­dzie ce­ra­micz­
nym.
l Wkręcić klosz lampki.
33
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA KUCHNI
Wyjmowanie drzwi
Wyjmowanie szyby wewnętrznej
Dla uzyskania łatwiejszego dostępu do ko­mo­
ry pie­kar­ni­ka oraz czyszczenia, moż­li­we jest
wyjęcie drzwi. W tym celu na­le­ży otworzyć
drzwi, odchylić do góry ele­ment zabezpieczający umieszczony w zawiasie (rys. A). Drzwi
lek­ko domknąć, unieść i wy­jąć w kie­run­ku do
przo­du. W celu za­mon­to­wa­nia drzwi w kuch­ni
po­stę­pu­je się w spo­sób od­wrot­ny. Przy wkła­
da­niu należy zwró­cić uwa­gę aby wy­cię­cie na
za­wia­sie pra­wi­dło­wo osa­dzić na wy­stę­pie
uchwy­tu za­wia­su. Po wło­że­niu drzwi do pie­
kar­ni­ka na­le­ży bez­względ­nie opuścić ele­ment
za­bez­pie­cza­ją­cy i dokładnie go docisnąć.
Nieprawidłowe ustawienie ele­men­tu za­bez­
pie­cza­ją­ce­go może spo­wo­do­wać uszko­dze­
nie za­wia­su przy pró­bie za­mknię­cia drzwi.
1. Za pomocą śrubokręta płaskiego należy
wyhaczyć listwę górną drzwi, delikatnie podważając ją po bokach (rys.B).
2. Wyciągnąć listwę górną drzwi. (rys.B, C)
B
A
Odchylenie zabezpieczeń zawiasów
C
34
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA KUCHNI
3. Wewnętrzną szybę wyciągnąć z mocowania (w dolnej części drzwi).
Uwaga! Niebezpieczeństwo uszkodzenia
mocowania szyb. Szybę należy wysunąć,
nie podnosić do góry.
Wyjąć szybę środkową,(rys.D).
4. Wymyć szyby ciepłą wodą i małą ilością
środka czyszczącego.
W celu ponownego zamontowania szyb
należy postępować w odwrotnej kolejności.
Gładka część szyby powinna znajdować się
u góry, ścięte narożniki na dole.
Uwaga! Nie należy wciskać listwy górnej
jednocześnie z obu stron drzwi. W celu
prawidłowego osadzenia listwy górnej drzwi,
należy najpierw przyłożyć lewy koniec listwy
do drzwi, a prawy koniec wcisnąć do słyszalnego „kliknięcia”. Następnie docisnąć listwę
z lewej strony do słyszalnego „kliknięcia”.
Przeglądy okresowe
Poza czynnościami mającymi na celu bie­żą­ce
utrzy­ma­nie kuchni w czy­sto­ści na­le­ży:
l przeprowadzać okresowe kon­tro­le dzia­
ła­nia ele­men­tów ste­ru­ją­cych i ze­spo­łów
roboczych kuch­ni. Po upły­wie gwa­ran­cji,
przy­naj­mniej raz na dwa lata, na­le­ży zle­
cić w punk­cie obsługi serwisowej wy­ko­na­
nie prze­glą­du tech­nicz­ne­go kuch­ni,
l usunąć stwierdzone usterki eks­plo­ata­cyj­
ne,
l dokonać okresowej konserwacji ze­spo­łów
ro­bo­czych kuchni,
Uwaga! wszelkie naprawy i czyn­
no­ś ci re­g u­la­c yj­n e powinny być
wy­ko­ny­wa­ne przez wła­ści­wy punkt
ob­s łu­g i ser­w i­s o­w ej lub przez in­
sta­la­to­ra po­sia­da­ją­ce­go sto­sow­ne
upraw­nie­nia.
D
3
2
1
3
3
2
2
1
1
Wyjmowanie szyb wewnętrznych
35
POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH
W każdej sytuacji awaryjnej na­le­ży:
l wyłączyć zespoły robocze kuchni
l odłączyć zasilanie elektryczne
l zgłosić naprawę
l niektóre drob­ne usterki użyt­kow­nik może usunąć sam kierując się wska­zów­ka­mi
po­da­ny­mi w ta­be­li poniżej, zanim zwró­cą się Pań­stwo do działu ob­słu­gi klien­ta lub
serwisu należy spraw­dzić kolejne punk­ty w tabeli.
PROBLEM
PRZYCZYNA
POSTĘPOWANIE
1.urządzenie nie działa
przerwa w dopływie prą­
du
sprawdzić bezpiecznik
in­sta­la­cji domowej, prze­
pa­lo­ny wymienić
2.wyświetlacz pro­gra­ma­
to­r a wska­z u­je godzinę
„0:00”
urządzenie było odłą­czo­
ne od sieci lub wystąpił
chwilowy zanik na­pię­cia
ustawić aktualny czas
(patrz Instrukcja obsługi
programatora)
3.nie dzia­ła oświe­tle­nie
pie­kar­ni­ka
obluzowana lub uszko­dzo­
na żarówka
dokręcić lub wymienić
prze­p a­l o­n ą żarówkę
(patrz rozdział Czysz­cze­
nie i konserwacja)
36
DANE TECHNICZNE
Napięcie znamionowe
230/400V~50Hz
Moc znamionowa
max. 10,0 kW
Wymiary piekarnika (wysokość/szerokość/głębokość)
595 / 595 / 575 mm
Wymiary płyty (wysokość/szerokość/głębokość)
50 / 576 / 518 mm
Informacje podstawowe:
Wyrób spełnia wymagania norm EN 60335-1, EN 60335-2-6, obowiązujących w Unii Europejskiej.
Dane na etykietach energetycznych piekarników elektrycznych podaje się zgodnie z normą
EN 60350-1 /IEC 60350-1. Wartości te określa się przy standardowym obciążeniu z czynnymi
funkcjami: grzejnika dolnego i górnego (tryb konwencjonalny) i wspomagania nagrzewania
wentylatorem (jeśli funkcje takie są dostępne).
Klasa efektywności energetycznej została wyznaczona w zależności od dostępnej funkcji w
wyrobie zgodnie z poniższym priorytetem:
Termoobieg eco
ECO
Termoobieg
Wentylator, grzejnik dolny i grzejnik górny
Grzejnik dolny i grzejnik górny (tryb konwencjonalny)
Podczas wyznaczania zużycia energii należy zdemontować prowadnice teleskopowe (jeśli
są na wyposażeniu wyrobu).
Oświadczenie producenta:
Producent deklaruje niniejszym, że wyrób ten spełnia zasadnicze wymagania wy­mie­nio­nych
poniżej dyrektyw europejskich:
l
dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE,
l
dyrektywy kompatybilności elek­tro­ma­gne­tycz­nej 2014/30/UE,
l
dyrektywy ekoprojektowania 2009/125/EC,
i dlatego wyrób został oznakowany
oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności
udostępniana organom nadzorującym rynek.
37
GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA
Gwarancja
Świadczenia gwarancyjne wg karty gwarancyjnej.
Producent nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym po­stę­po­
wa­niem z wyrobem.
Obsługa posprzedażna
W przypadku gdy zaistnieją jakiekolwiek problemy związane z użytkowaniem sprzętu Ami­ca
to nasze CENTRUM SERWISOWE zapewni Państwu szybką i w pełni profesjonalną pomoc.
Chcemy bowiem wszystkim, którzy zaufali marce Amica zagwarantować pełen komfort ko­
rzy­sta­nia z naszego wyrobu.
Prosimy z tabliczki znamionowej wpisać tutaj typ i nr fabryczny kuchni
Typ......................................
Nr fa­brycz­ny......................................
38
39
Amica S.A.
ul.Mickiewicza 52
64-510 Wronki
tel. 67 25 46 100
fax 67 25 40 320
www.amica.com.pl
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement