Amica GHGI 85512 AA, GHI 85312 AA User manual

Amica GHGI 85512 AA, GHI 85312 AA User manual
O
C
2014G(G)3.43EZpTsKDAQXSp
2014GH3.43EZpTsKDAQXSp
MENU
INSTRUKCJA OBSŁUGI
KUCHNI GAZOWO-ELEKTRYCZNEJ
DO ZABUDOWY
Kuchnię uruchamiać dopiero po przeczytaniu tej instrukcji
IOAK-2160 / 8052873
(03.2018 / v2)
SZANOWNY KLIENCIE,
Kuchnia Amica to połączenie wyjątkowej łatwości obsługi i doskonałej efektywności. Po prze­
czy­ta­niu instrukcji, obsługa kuchni nie będzie problemem.
Kuchnia, która opuściła fabrykę była dokładnie sprawdzona przed zapakowaniem pod
wzglę­dem bezpieczeństwa i funkcjonalności na stanowiskach kontrolnych.
Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji obsługi przed uruchomieniem urządzenia.
Przestrzeganie zawartych w niej wskazówek uchroni Państwa przed niewłaściwym użyt­ko­
wa­niem.
Instrukcję należy zachować i przechowywać tak, aby mieć ją zawsze pod ręką.
Należy dokładnie przestrzegać instrukcji obsługi w celu uniknięcia nieszczęśliwych wypadków.
Uwaga!
Kuchnię obsługiwać tylko po zapoznaniu się z niniejszeją instrukcją.
Kuchnia przeznaczona jest wyłącznie do użytku domowego.
Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian niewpływających na dzia­
ła­nie urządzenia.
Masz wątpliwości? Nie wszystko, co przeczytałeś w instrukcji jest zrozumiałe za­dzwoń do Centrum Serwisowego, gdzie uzyskasz wszechstronną pomoc.
tel. 801 801 800
2
SPIS TREŚCI
Podstawowe informacje.......................................................................................2
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania...............................................4
Jak oszczędzać energię..........................................................................................8
Wycofanie z eksploatacji.........................................................................................9
Opis wyrobu..........................................................................................................10
Charakterystyka wyrobu....................................................................................11
Instalacja (instrukcja dla instalatora)..........................................................................13
Obsługa................................................................................................................21
Funkcje piekarnika i jego obsługa.........................................................................27
Pieczenie w piekarniku-porady praktyczne......................................................30
Potrawy testowe.......................................................................................................32
Czyszczenie i konserwacja kuchni....................................................................34
Postępowanie w sytuacjach awaryjnych..........................................................40
Dane techniczne..................................................................................................41
Gwarancja, obsługa posprzedażna...................................................................42
3
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
Uwaga.Urządzenie i jego dostępne części stają się gorące
podczas użycia. Możliwość dotknięcia elementów grzejnych
powinno być objęte szczególną troską. Dzieci poniżej 8 roku
życia powinny trzymać się z daleka, chyba że są pod stałą
opieką.
Niniejszy sprzęt może być używany przez dzieci w wieku od
8 lat i wyżej i osoby z ograniczeniami fizycznymi, czuciowymi
albo umysłowymi albo brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli
odbywa się pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za
ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby
nie bawiły się sprzętem. Sprzątanie i czynności obsługowe
nie powinny być robione przez dzieci bez nadzoru.
Uwaga. Gotowanie bez nadzoru tłuszczu lub oleju na płycie kuchennej może być niebezpieczne i doprowadzić do
pożaru.
NIGDY nie próbuj gasić ognia wodą, ale wyłącz urządzenie
i wtedy przykryj płomień np. pokrywką lub niepalnym kocem.
Uwaga. Niebezpieczeństwo pożaru: nie gromadź rzeczy na
powierzchni do gotowania.
Uwaga. Jeżeli powierzchnia płyty jest pęknięta, wyłączyć
prąd, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.
Podczas użytkowania sprzęt staje się gorący. Zaleca się
zachowanie ostrożności, aby unikać dotykania gorących
elementów wewnątrz piekarnika.
4
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
Dostępne części mogą stać się gorące podczas użytkowania.
Zaleca się trzymanie małych dzieci z dala od urządzenia.
Uwaga. Nie używać szorstkich środków czysz­czą­cych lub
ostrych metalowych przed­mio­tów do czyszczenia szkła
drzwi, gdyż mogą porysować powierzchnię, co może doprowadzić do popękania szkła.
Uwaga. Aby uniknąć możliwości porażenia prą­dem elektrycznym, przed wymianą lamp­ki na­le­ży upewnić się, czy
sprzęt jest wy­łą­czo­ny.
Do czyszczenia kuchni nie wolno używać sprzętu do czyszczenia parą.
Niebezpieczeństwo poparzenia! Podczas otwierania drzwi
piekarnika może wydostawać się gorąca para. W trakcie lub
po zakończeniu gotowania należy ostrożnie otwierać drzwi
piekarnika. Przy otwieraniu nie nachylać się nad drzwiami.
Należy pamiętać, że para w zależności od temperatury może
być niewidoczna.
Uwaga. Proces gotowania musi być nadzorowany. Krótkotrwałe gotowanie musi być nadzorowane w sposób ciągły.
Uwaga. Używać tylko osłon płyty zaprojektowanych przez
producenta urządzenia lub wskazanych przez producenta
w instrukcji obsługi jako odpowiednie. Stosowanie nieodpowiednich osłon może powodować wypadki.
5
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
l Urządzenie to należy zainstalować zgodnie z obowiązującymi przepisami i użytkować tylko w odpowiednio wentylowanym pomieszczeniu. Przed zainstalowaniem i
użytkowaniem zapoznać sie z instrukcja obsługi.
l Prosimy o zwracanie uwagi na dzieci w czasie użyt­ko­wa­nia kuch­ni, po­nie­waż
dzie­ci nie znają zasad obsługi kuchni. Szczególnie gorące pal­ni­ki nawierzchniowe,
komora pie­kar­ni­ka, ruszta, szyba drzwi, ustawione naczynia z go­rą­cy­mi pły­na­mi
mogą być przy­czy­ną poparzenia dziecka.
l Należy uważać, żeby elektryczny przewód przyłączeniowy zme­cha­ni­zo­wa­ne­go
sprzę­tu np. mixera nie dotykał gorących części kuchni.
l Nie należy pozostawiać kuchni bez nadzoru podczas smażenia. Oleje i tłusz­cze
mogą się zapalić z powodu przegrzania.
l Uważać na moment zagotowania, by nie zalać palnika.
l Jeżeli nastąpi uszko­dze­nie kuchni to można ją ponownie używać po usu­nię­ciu
wady przez fa­chow­ca.
l Nie otwierać kurka na przyłączu gazu lub zaworu na butli bez uprzedniego spraw­
dze­nia czy wszystkie kurki są zamknięte.
l Nie dopuszczać do zalewania palników oraz ich zanieczyszczenia. Za­bru­dzo­ne
oczy­ścić i wysuszyć natychmiast po wystudzeniu.
l Nie wolno stawiać naczyń bezpośrednio na palnikach,
l Nie ustawiać naczyń na ruszcie nad jednym palnikiem o masie większej niż 10 kg,
a naczyń o łącznej masie powyżej 40 kg na całym ruszcie.
l Nie uderzać w pokrętła i palniki.
l Nie stawiać przedmiotów o masie większej niż 15 kg na otwartych drzwiach pie­
kar­ni­ka.
l Zabrania się dokonywania przeróbek i napraw kuchni przez osoby nie prze­szko­
lo­ne za­wo­do­wo.
l Zabrania się otwierania kurków kuchni nie mając w ręce zapalonej zapałki lub
urzą­dze­nia do zapalania gazu.
l Zabrania się gasić płomień palnika przez dmuchanie.
l Zabrania się samowolnego dokonywania przeróbek kuchni na inny rodzaj gazu,
prze­no­sze­nia kuchni w inne miejsce oraz dokonywania zmian w in­sta­la­cji za­si­la­
ją­cej. Czyn­no­ści te może wykonywać uprawniony instalator.
6
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
l Użytkowanie urządzenia do gotowania i pieczenia powoduje wydzielanie się ciepła
i wilgoci w pomieszczeniu, w którym jest zainstalowane. Należy upewnić się, czy
pomieszczenie kuchenne jest dobrze przewietrzane; należy utrzymywać otwarte
naturalne otwory wentylacyjne lub zainstalować środki wentylacji mechanicznej
(okap z mechanicznym wyciągiem).
l Długotrwałe intensywne używanie urządzenia może wymagać dodatkowego
przewietrzania, na przykład otwarcia okna lub bardziej skutecznej wentylacji,
np.zwiększenia wydajności wentylacji mechanicznej, jeśli jest stosowana.
l Urządzenie może być stosowane wyłącznie do celów, do jakich zostało zaprojektowane. Wszelkie inne zastosowania ( np. ogrzewanie pomieszczeń) należy uznać
za niewłaściwe i niebezpieczne.
l W RAZIE PODEJRZENIA ULATNIANIA SIĘ GAZU NIE WOLNO:
zapalać zapałek, palić papierosów, włą­czać i wyłączać odbiorników elek­trycz­nych
(dzwo­nek lub włącznik oświetlenia) oraz używać innych uurzą­dzeń elek­trycz­nych
i me­cha­nicz­nych powodujących powstawanie iskry elek­trycz­nej lub uda­ro­wej. W
takim przypadku należy na­tych­miast zamknąć za­wór na butli z gazem lub kurek
odcinający instalację gazową i przewietrzyć po­miesz­cze­nie, a na­stęp­nie wezwać
osobę upraw­nio­ną do usu­nię­cia przy­czy­ny.
l W każdej sytuacji spowodowanej uster­ka techniczną należy bezwzględnie odłą­
czyć za­si­la­nie elektryczne kuchni (sto­su­jąc powyższą zasadę) i zgłosić uster­kę do
naprawy.
l Nie wolno przyłączyć do instalacji ga­zo­wej żadnych przewodów antenowych np. ra­
dio­od­bior­ni­ków.
l W przypadku zapalenia się gazu ucho­dzą­ce­go z nieszczelnej instalacji na­le­ży na­
tych­miast zamknąć dopływ gazu przy pomocy zaworu odcinającego.
l W przypadku zapalenia się gazu ucho­dzą­ce­go z nieszczelnego zaworu butli gazowej należy: na butlę zarzucić mokry koc, w celu ostudzenia butli za­krę­cić za­wór
na butli. Po ostudzeniu należy butlę wynieść na otwartą prze­strzeń. Za­bra­nia się
powtórnej eks­plo­ata­cji uszkodzonej butli.
l W przypadku kilkudniowej przerwy w użyt­ko­wa­niu kuchni należy zamknąć za­wór
głów­ny na instalacji gazowej, na­to­miast przy korzystaniu z butli ga­zo­wej po każ­
do­ra­zo­wym użyt­ko­wa­niu.
7
JAK OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ
Kto korzysta z energii w spo­
sób od­po­wie­dzial­ny, chroni
nie tylko do­mo­wą kasę, lecz
działa świa­do­mie na rzecz
śro­d o­w i­s ka na­t u­r al­n e­g o.
Dla­te­go po­móż­my, oszczę­
dzaj­my ener­gię elek­trycz­ną!
A czyni się to w następujący sposób:
lOpiekanie z ter­mo­obie­giem i za­mknię­ty­
mi drzwiami piekarnika.
lStaranne za­my­ka­nie drzwi pie­kar­ni­ka.
Ciepło ulatuje poprzez znaj­du­ją­ce się na
uszczel­kach drzwi­czek za­bru­dze­nia. Naj­le­
piej jest usu­wać je od razu.
lNie wbudowywanie kuchni w bez­po­śred­
niej bliskości chło­dzia­rek/za­mra­ża­rek.
Zużycie energii elektrycznej przez nie nie­po­
trzeb­nie wzrasta.
lStosowanie prawidłowych naczyń do
gotowania.
Naczynie do gotowania nie po­win­no być ni­
gdy mniejsze od korony płomienia palnika.
Należy pamiętać o przykrywaniu naczyń
po­kryw­ką.
lDbanie o czystość palników, rusztu, pły­
ty podpalnikowej.
Zabrudzenia zakłócają prze­ka­zy­wa­nie cie­pła
– silnie przypalone za­bru­dze­nia da się czę­sto
usunąć już tylko środ­ka­mi sil­nie ob­cią­ża­ją­cy­
mi śro­do­wi­sko naturalne.
Szczególną czystość należy zachować przy
otworach płomieniowych pierścieni pod­koł­pa­
ko­wych oraz otworach dysz palników.
lUnikanie niepotrzebnego „za­glą­da­nia
do garnków”.
Nie otwierać też nie­po­trzeb­nie często drzwi
piekarnika.
lUżywanie piekarnika tylko w przy­pad­ku
większych ilości potraw.
Mięso o wadze do 1 kG daje się przy­rzą­dzić
oszczędniej w garnku na palniku kuchenki.
lWykorzystanie ciepła resztkowego pie­
kar­ni­ka.
W przypadku czasów przyrządzania dłuż­
szych niż 40 minut zaleca się wy­łą­c zać
pie­kar­nik na 10 minut przed koń­cem przy­
rzą­dza­nia.
Uwaga! W przypadku zastosowania
pro­gra­ma­to­ra nastawiać odpowiednio
krót­sze cza­sy przyrządzania potraw.
8
WYCOFANIE Z EKSPLOATACJI
ROZPAKOWANIE
Urządzenie na czas trans­por­tu
zostało za­bez­pie­czo­ne przed
uszko­dze­niem przez opa­ko­wa­
nie. Po roz­pa­ko­wa­niu urzą­dze­
nia pro­si­my Pań­stwa o usu­nię­
cie ele­men­tów opa­ko­wa­nia w
spo­sób nie za­gra­ża­ją­cy śro­do­wi­sku.
Wszystkie materiały za­sto­so­wa­ne do opa­
ko­wa­nia są nie­szko­dli­we dla środowiska
na­tu­ral­ne­go, w 100% nadają się do odzysku
i oznakowano je od­po­wied­nim symbolem.
To urządzenie jest oznaczone
zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską
Ustawą o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym
symbolem przekreślonego
kontenera na odpady.
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten,
po okresie jego użytkowania nie może być
umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
Użytkownik jest zobowiązany do oddania go
prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki,
sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego
sprzętu.
Uwaga!Materiały opa­ko­wa­nio­we(wo­recz­ki
po­li­ety­le­no­we, kawałki sty­ro­pia­nu itp.) na­le­
ży w trakcie rozpakowywania trzy­mać z dala
od dzieci.
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia
się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia
ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji,
wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i
przetwarzania takiego sprzętu.
9
OPIS WYROBU
Palnik średni
Palnik średni
Palnik duży
Palnik pomocniczy
Lampka kontrolna
pracy kuchni
Lampka kontrolna
termoregulatora
Pokrętła sterowania
polami grzejnymi
O
C
MENU
Pokrętła sterowania
polami grzejnymi
Pokrętło
wyboru funkcji
piekarnika
Pokrętło
regulatora
temperatury
Uchwyt drzwi piekarnika
Programator
elektroniczny
MENU
Przycisk
zmiany
ustawień „-”
Przycisk
zmiany ustawień”+”
Zapalacz iskrowy
Zbez­pie­cze­nie
prze­ciw­wy­pły­wo­we gazu
Przycisk MENU
10
CHARAKTERYSTYKA WYROBU
Tabela dostępnego wyposażenia w zależnosci od modelu
2014G(G)3.43EZp
TsKDAQXSp
Typ kuchni
Palniki gazowe nawierzchniowe
palnik duży 9,0 cm
palnik średni 6,5 cm
palnik pomocniczy 4,5 cm
Elementy funkcjonalne palników
zapalacz gazu w pokrętle
zapalacz gazu w przycisku
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
2014GH3.43EZp
TsKDAQXSp
1
2
1
1
2
1
l
l
l
l
Elementy grzejne i funkcjonalne piekarnika
grzejnik górny + dolny
opiekacz
rożen obrotowy
wentylator
grzejnik termoobiegu
wentylator chłodzący
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
Programator elektroniczny
Ta przyciski
Ts sensory
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
Pokrętła
standard
schowane w panelu
schowane w panelu podświetlane
Elementy w komorze piekarnika
prowadnice druciane
prowadnice teleskopowe
wkłady katalityczne
Akcesoria
ruszt, drabinka suszarnicza
blacha do pieczywa płytka
blacha do pieczeni głęboka
widelec i ramka rożna
Opis modeli w niniejszej instrukcji obsługi został opracowany na podstawie danych znanych w okresie
redagowania tekstu. Przedstawiono w niej wszystkie elementy wyposażenia. Ich obecność w danym
modelu zależy od wersji i wyposażenia. Powyższa tabela pozwoli Państwu na dokładne zapoznanie się
z wyposażeniem danego modelu.
11
CHARAKTERYSTYKA WYROBU
Dodatkowe oznaczenia i symbole oznaczają szczegóły wystroju kuchni:
l
l
l
l
l
l
l
l
l
wykonanie kolorystyczne białe - W
obudowa kuchni z blachy nierdzewnej - X
piekarnik z elementami frontu ze szkła lustrzanego - Sp
kuchnia z piekarnikiem w kolorze szarym - Q
kuchnia z piekarnikiem z emalią Aqualytic - Qa
płyta robocza ze szkła hartowanego - H
płyta robocza nierdzewna - (G)
kuchnia wyposażona w palniki o zmniejszonej mocy - Eco
wykonanie z rusztem żeliwnym - A
Akcesoria
Blacha do pieczywa
Ruszt do grilla
(drabinka suszarnicza)
Blacha do pieczeni
Prowadnice druciane
12
INSTALACJA
Ustawienie kuchni, montaż
l Pomieszczenie kuchenne po­win­no być suche i prze­wiew­ne oraz po­sia­dać spraw­ną
we­nty­la­cję, a usta­wie­nie kuch­ni powinno gwa­ran­to­wać swo­bod­ny dostęp do wszyst­kich
ele­men­tów ste­ro­wa­nia.
l Meble do za­bu­do­wy mu­szą mieć okła­dzi­nę oraz kle­je do jej przy­kle­je­nia od­por­ne na
tem­pe­ra­tu­rę 100°C. Nie speł­nie­nie tego wa­run­ku może spo­wo­do­wać zde­for­mo­wa­nie po­
wierzch­ni lub od­kle­je­nie okła­dzi­ny.
l Segment meblowy stanowiący obudowę piekarnika powinien być stabilnie zamocowany.
l Meble znajdujące się obok kuchni, które wystają ponad powierzchnię kuchni, powinny
znajdować się w odległości co najmniej 110 mm od krawędzi płyty z palnikami.
l Okapy należy montować zgodnie z in­struk­cja­mi podanymi w dołączonych do nich in­struk­
cjach obsługi.
Min. 700 mm
Min. 600 mm
Min. 420 mm
Min. 420 mm
OKAP
1.1 Montaż.
W tym celu należy :
1. Przygotować otwór do za­mon­to­wa­nia
płyty roboczej wg. rys. 1.
2. Przygotować otwór w meblu ( szaf­ce) do
zamontowania piekarnika o wymiarach
po­da­nych na rys. 2.
3. Poluzować wkręty nr 2 rys. 3.
4. Wsunąć ostrożnie piekarnik w uprzed­nio
przygotowany otwór w meblu (szaf­ce),
za­b ez­p ie­c zyć przed wysunięciem 4
wkrętami w miej­scach pokazanych na
rys. 4.
Rys.1
13
INSTALACJA
6.
7.
8.
9.
Unieść ramę z palnikami do po­zio­mu
blatu mebla, rozsunąć uchwyty mo­cu­
ją­ce ramę do mak­sy­mal­nej wiel­ko­ści
otwo­ru w blacie i dokręcić wkręty nr 2
za­cho­wu­jąc równe od­le­gło­ści ramy z
pal­ni­ka­mi do kra­wę­dzi bocznych otworu
do za­mon­to­wa­nia płyty.
Przesunąć ramę z palnikami dla uzy­ska­
nia zgodności wymiarowej 90 mm (rys.5)
i w tej pozycji za­blo­ko­wać ramę z pal­ni­
ka­mi wkrętami nr 1 (rys. 3) w otwo­rze
blatu.
Wykonać PRZYŁĄCZENIE DO IN­STA­
LA­CJI GAZOWEJ I ELEK­TRYCZ­NEJ wg
po­niż­sze­go roz­dzia­łu.
Na ramę z palnikami nałożyć płytę ro­
bo­czą i przykręcić ją do palników 8-a
wkrętami z pod­kład­ką M-3 (rys. 5).
Nałożyć palniki i ruszt.
Wkrêt 1
Blat meblowy
Wkrêt 2
Rama z palnikami
Uchwyt mocuj¹cy
ramê
Rys.3
Rys.4
Wkrêt
Podk³adka aluminiowa
90
5.
Rys.2
Rys.5
14
INSTALACJA
1.2 Montaż kuchni z płytą roboczą ze szkła
hartowanego.
Wkrêt
Podk³adka aluminiowa
W tym celu należy :
wykonać czynności 1-5 jak w pkt.1.1, a na­
stęp­nie,
6. Przesunąć ramę z palnikami dla uzy­ska­
nia zgodności wymiarowej 90 mm (rys.6)
i w tej po­zy­cji za­blo­ko­wać ramę z pal­ni­
ka­mi 4 wkrę­ta­mi nr 1 (rys. 3) w otworze
blatu.
7. Wykonać PRZYŁĄCZENIE DO IN­STA­
LA­CJI GAZOWEJ I ELEK­TRYCZ­NEJ wg
po­niż­sze­go roz­dzia­łu.
8. Na ramę z palnikami nałożyć szybę, a
nastepnie nałożyć nakładki ozdob­ne
na szybę i pal­ni­ki.Szy­bę z na­kład­ka­mi
ozdob­ny­mi przykręcić za po­mo­cą 8-u
wkrętów z pod­kład­ka­mi M3 zaczynając
przy­krę­ca­nie od tylnych śred­nich pal­ni­
ków, a następnie przy­krę­ca­my palnik
duży i mały.
9. Nałożyć palniki i ruszt.
90
Nak³adka ozdobna
Rys.6
15
INSTALACJA
Przyłączenie kuchni do instalacji gazowej i elektrycznej
Poniższe instrukcje przeznaczone są dla wy­kwa­li­fi­ko­wa­ne­go specjalisty in­sta­lu­ją­ce­go urzą­dze­
nie. Instrukcje te mają na celu za­pew­nie­nie możliwie najbardziej pro­fe­sjo­nal­ne­go wy­ko­na­nia
czyn­no­ści zwią­za­nych z in­sta­la­cją i kon­ser­wa­cją urządzenia.
l Przed zainstalowaniem upewnić się, czy miejscowe warunki dystrybucji (rodzaj
gazu i jego ciśnienie) oraz nastawienie urządzenia jest odpowiednie.
l Warunki nastawiania tego urządzenia podane są na tabliczce znamionowej.
l Urządzenie to nie jest podłączane do przewodów odprowadzających spaliny.
Powinno być zainstalowane i przyłączone zgodnie z aktualnymi przepisami instalacyjnymi. W szczególności należy uwzględnić odpowiednie wymagania dotyczące
wentylacji.
l Pomieszczenie kuchenne po­win­no być suche i prze­wiew­ne oraz po­sia­dać spraw­ną wentylację zgodnie z obo­wią­zu­ją­cy­mi przepisami tech­nicz­ny­mi.Pod­sta­wą praw­ną, w opar­ciu
o któ­rą oce­nia­my przy­dat­ność po­miesz­cze­nia do za­in­sta­lo­wa­nia w nim kuchni ga­zo­wej,
jest Roz­po­rzą­dze­nie Ministra In­fra­struk­tu­ry z dnia 12 kwiet­nia 2002 r. w spra­wie
wa­run­ków tech­nicz­nych, ja­kim po­win­ny od­po­wia­dać bu­dyn­ki i ich usy­tu­owa­nie.
l Pomieszczenie powinno być wy­po­sa­żo­ne w system wentylacji odprowadzający na ze­
wnątrz spaliny powstałe podczas spalania. Instalacja ta powinna się skła­dać z kratki
wentylacyjnej lub okapu. Oka­py należy montować zgodnie z wska­zów­ka­mi podanymi
w dołączonych do nich in­struk­cjach obsługi. Ustawienie kuch­ni po­win­no gwa­ran­to­wać
swo­bod­ny do­stęp do wszyst­kich ele­men­tów ste­ro­wa­nia.
l Pomieszczenie powinno również umoż­li­wiać dopływ powietrza, które jest nie­zbąd­ne do
właściwego spalania gazu. Dopływ powietrza powinien być nie mniej­szy niż 2m3/h na 1
kW mocy pal­ni­ków. Powietrze może być dostarczane w wy­ni­ku bezpośredniego prze­pły­wu
z ze­wnątrz przez kanał o przekroju min.100cm2 , bądź pośrednio z są­sied­nich po­miesz­
czeń, które wyposażone są w kanały wen­ty­la­cyj­ne wychodzące na zewnątrz.
16
INSTALACJA
Podłączenie do elastycznego przewodu
stalowego.
W przypadku instalowania kuchni zgodnie z
założeniami dla klasy 2, podklasa l, do podłączenia kuchni do instalacji gazowej zaleca
się użyć wyłącznie metalowego przewodu
elastycznego, odpowiadającego obowiązującym przepisom krajowym. Złącze doprowadzające gaz do kuchenki to złącze z
gwintem rurowym 1/2”. Zaleca się uszczelnienie połączenia uszczelniającą taśmą teflonową.
Do podłączenia należy stosować wyłącznie rury i uszczelki odpowiadające aktualnie obowiązującym normom. Maksymalna
długość przewodu elastycznego nie może
przekraczać 2000 mm.
Upewnić się, czy przyłącze nie będzie się
stykać z żadnymi częściami ruchomymi,
które mogłyby je uszkodzić.
nia należy zastosować wąż gazowy odpowiadający wymaganiom określonym przez
krajowe przepisy. Jeśli kuchenka zasilana
jest gazem płynnym należy zastosować
regulator ciśnienia, które spełnia krajowe
przepisy techniczne.
Uwaga!
Jeśli w trakcie eksploatacji zajdzie
konieczność wymiany reduktora,
kuchnia musi mieć wykonany przegląd techniczny obejmujący zawory
gazowe i działanie zabezpieczenia
przeciwwypływowego.
Główne postanowienia obowiązujących
norm technicznych przewidują, że:
l wewnętrzna średnica węża powinna wynosić: 8 mm,
l do zamocowania węża użyć standardowych zacisków,
l sprawdzić czy wąż jest ściśle dopasowany na obu końcach,
l wąż nie powinien w żadnym punkcie
stykać się z „gorącymi” elementami kuchenki,
l wąż nie powinien być dłuższy niż 1,5
metra,
l wąż nie powinien być w żadnym miejscu
zgięty ani naciągnięty, na całej swojej
długości nie powinien również posiadać
załamań ani zwężeń,
l na całej swojej długości wąż powinien
być dostępny, tak, aby możliwa była kontrola jego zużycia,
l w przypadku wykrycia nieszczelności
wąż powinien być całkowicie wymieniony; naprawianie nieszczelnego węża
jest zabronione.
Podłączenie do sztywnej instalacji rurowej.
Kuchnia posiada rurowy króciec z gwintem
1/2”. Zaleca się uszczelnienie połączenia
uszczelniającą taśmą teflonową.
Podłączenie do instalacji gazowej powinno
być wykonane w taki sposób, który nie wywołuje naprężeń w żadnym punkcie instalacji, ani na żadnej części urządzenia.
Użycie nadmiernego momentu przy dokręcaniu (większego niż 20 Nm) lub pakuł do
uszczelniania może spowodować uszkodzenie połączenia lub jego nieszczelność.
Podłączenie wężem elastycznym.
Kuchnię gazową podłączamy wężem elastycznym tylko przypadku instalacji z gazem
płynnym z butli.
W celu połączenia króćca kuchni z wężem
elastycznym należy zastosować, co najmniej 0.5 m odcinek rury stalowej instalacyjnej z końcówką do węża 8x1. Do przykręcenia końcówki konieczne jest odkręcenie
sprężyny z zawiasu nakrywy. Do podłącze-
Uwaga!
Po zakończeniu instalacji kuchni na­le­
ży sprawdzić szczelność wszyst­kich
połączeń stosując do tego np. wodę
z mydłem.
Do sprawdzenia szczelności nie wol­
no stosować ognia.
17
INSTALACJA
Kuchnia przystosowana jest fabrycznie do
zasilania prądem przemiennym jed­no­fa­zo­wym
(230V 1N ~50 Hz) i wy­po­sa­żo­na w prze­wód
przyłączerniowy . Przed podłączeniem kuchni
do gniazda należy spraw­dzić czy jest ono
za­bez­pie­czo­ne bez­piecz­ni­kiem o wartości
od­po­wied­nio do­bra­nej do mocy elek­trycz­nej
kuch­ni.
Gniazdo zasilające, do któ­re­go zo­sta­nie
podłączona kuchnia musi być bez­względ­
nie wyposażone w bo­lec zerujący.
l dla prawidłowego działania za­pa­la­czy i
zabezpieczenia prze­ciw­wy­pły­wo­we­go,
wy­re­gu­lo­wać ustawienie po­krę­teł ga­zo­
wych przy po­mo­cy za­łą­czo­nych pod­kła­
dek,
-sprawdzić działanie za­pa­la­czy i za­bez­
pie­cze­nia prze­ciw­wy­pły­wo­we­go,
-w przypadku nie­pra­wi­dło­we­go dzia­ła­nia
zdjąć po­krę­tło, wy­ko­nać re­gu­la­cję przez
włożenie pod­kład­ki (pod­kła­dek) na trzpień
za­wo­ru,
-sprawdzić działanie za­pa­la­czy i za­bez­
pie­cze­nia prze­ciw­wy­pły­wo­we­go,
-po wykonanej regulacji układ za­bez­
pie­czyć pod­kład­ką za­ci­sko­wą i za­ło­żyć
po­krę­tło.
Po zainstalowaniu kuchni wtyczka po­win­
na być łatwo dostępna.
Uwaga! Jeżeli przewód za­si­la­ją­cy nie­od­łą­
czal­ny ulegnie uszko­dze­niu, to powinien on
być wy­mie­nio­ny u wytwórcy lub w spe­cja­li­
stycz­nym zakładzie naprawczym albo przez
wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia
zagrożenia.
l wydać użytkownikowi świadectwo pod­
łą­cze­nia kuchni gazowej i za­po­znać go z
ob­słu­gą.
Przystosowanie kuchni do
innego rodzaju gazu.
Instalator powinien:
Czynność ta może być wykonana tylko przez
instalatora z odpowiednimi uprawnieniami.
l posiadać uprawnienia gazowe.
l zapoznać się z informacjami znaj­du­ją­cy­
mi się na tabliczce znamionowej kuch­ni i
na nalepce informacyjnej o rodzaju gazu
do jakiego kuchnia jest przy­sto­so­wa­na.
Informacje porównać z warunkami do­
sta­wy gazu w miejscu instalowania.
Jeśli gaz, którym ma być zasilana kuchnia
różni się od gazu przewidzianego dla kuch­ni
w wersji fabrycznej tj.G20 2E 20 mbar, na­le­
ży wymienić dysze palnika i prze­pro­wa­dzić
regulację płomienia.
l sprawdzić
- skuteczność wietrzenia tj. wymiany po­
wie­trza w pomieszczeniu,
- szczelność połączeń armatury ga­zo­
wej,
- skuteczność działania wszystkich ele­
men­tów funkcjonalnych kuchni,
- czy instalacja elektryczna jest przy­sto­
so­wa­na do współpracy z prze­wo­dem
ochron­nym (zerem).
18
INSTALACJA
Uwaga!
W celu przystosowania kuchni do spalania
innego rodzaju gazu, należy dokonać:
Kuchnie dostarczone przez wy­twór­
cę posiadają palniki przy­sto­so­wa­ne
fabrycznie do spalania gazu po­da­ne­
go na tabliczce zna­mio­no­wej oraz w
karcie gwa­ran­cyj­nej.
l wymiany dysz (patrz tabele poniżej),
l regulacji płomienia „oszczędnego”.
W celu wykonania czynności regulacyjnych należy zdjąć pokrętła zaworów.
Palnik typu Defendi (wg oznaczenia „DEFENDI” na korpusie palnika)
Palnik
Rodzaj gazu
Pomocniczy
Średnica dyszy
[mm]
Średni
Duży
Średnica dyszy [mm]
Średnica dyszy [mm]
Obciążenie
cieplne
1,00 kW
Obciążenie
cieplne
1,40 kW
Obciążenie
cieplne
1,75 kW
Obciążenie
cieplne
2,40 kW
Obciążenie
cieplne
3,00 kW
G20 2E 20 mbar
0,77
0,86
0,97
1,12
1,29
G30 3B/P 37mbar
0,50
0,58
0,62
0,76
0,83
G2.350 2Ls 13 mbar
1,04
1,17
1,30
1,54
1,75
G27 2Lw 20 mbar
0,85
0,93
1,05
1,25
1,45
Płomień palnika
Pełny
Oszczędny
Przezbrojenie z gazu
płynnego
na gaz ziemny
Przezbrojenie z gazu
ziemnego
na gaz płynny
1.Dyszę palnika wy­mie­nić 1.Dyszę palnika wymienić
na od­po­wied­nią wg tabeli na odpowiednią wg tabeli
dysz.
dysz.
2.Wkręt regulacyjny lek­ko 2.Wkręt regulacyjny lek­ko
wy­k rę­c ić i wy­r e­g u­lo­w ać wkrę­cić i spraw­dzić wiel­
wiel­kość pło­mie­nia.
kość płomienia.
19
INSTALACJA
Wymiana dyszy palnika- dy­szę wykręcić za
pomocą spe­cjal­ne­go klucza nasadowego 7
i wymienić na nową odpowiednio do rodzaju
gazu (patrz tabela).
Dopływ gazu do palników nawierzchniowych
jest otwierany i ustawiany zaworami z
zabezpieczeniem przeciwwypływowym.
Regulacji zaworów należy dokonywać
przy zapalonym palniku w położeniupłomień oszczędny przy użyciu wkrętaka
regulacyjnego o wielkości 2,5mm.
Zastosowane palniki nawierzchniowe nie
wymagają regulacji powietrza pierwotnego.
Prawidłowy płomień posiada wyraźne
stożki wewnątrz koloru niebiesko-zielonego.
Krótki szumiący płomień lub długi, żółty
i kopcący, bez wyraźnie zarysowanych
stożków świadczy o niewłaściwej jakości
gazu w instalacji domowej lub uszkodzeniu
czy zabrudzeniu palnika. W celu sprawdzenia
płomienia należy wygrzać palnik przez ok.
10 minut na pełnym płomieniu, a następnie
przekręcić pokrętło zaworu na płomień
oszczędny. Płomień nie powinien zgasnąć
ani przeskoczyć na dysze.
Regulacja zaworu DEFENDI z za­bez­pie­cze­
niem prze­ciw­wy­pły­wo­wym
Uwaga!
Po zakończonej regulacji, należy
umieścić nalepkę z opisem rodzaju
gazu, do jakiego kuchnia jest
przystosowana.
Uwaga!
Przestawienie urządzenia w celu
dostosowania go do gazu, innego niż
wynika to z oznakowania wytwórcy
na tabliczce znamionowej kuchni lub
zakupu kuchni na inny rodzaj gazu
niż jest zainstalowany w mieszkaniu,
leży wyłącznie w gestii użytkownik instalator.
20
OBSŁUGA
Przed pierwszym włączeniem piekarnika
Uwaga!
W piekarnikach wy­p o­s a­¿ o­n ych w
pro­g ra­m a­t or elek­t ro­n icz­n y Ts, po
włą­cze­niu do sieci w polu wy­świe­
tla­cza uka­że się pulsująca cy­klicz­nie
go­dzi­na „0.00”.
l
usunąć elementy opakowania, oczyścić
ko­mo­rę piekarnika ze środ­ków kon­ser­
wa­cji fabrycznej,
l
wyjąć wyposażenie piekarnika i umyć
w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do
mycia naczyń,
Należy usta­wić czas bie­żą­cy pro­
gra­ma­to­ra.(Patrz In­struk­cja ob­słu­gi
pro­gra­ma­to­ra - do­łą­czo­na do in­
struk­cji ob­słu­gi piekarnika).Brak
na­sta­wy cza­su bieżącego unie­moż­
li­wia pra­cę piekarnika.
l włączyć wentylację w po­miesz­cze­niu lub
otworzyć okno,
l pokrętło funkcji piekarnika przekręcić
na pozycję
lub
(patrz rozdział:
Działanie programatora i sterowanie
piekarnikiem),
Ważne!
l
wygrzać piekarnik (w temp. 250°C, ok.
30 min.), usunąć za­bru­dze­nia i dokładnie
umyć.
Programator elektroniczny Ts wy­po­
sa­żo­ny jest w sen­so­ry ob­słu­gi­wa­ne
przez do­tknię­cie pal­cem ozna­ko­wa­
nych po­wierzch­ni.
Każde przesterowanie sensora po­twier­
dza­ne jest sygnałem aku­stycz­nym.
Powierzchnie sensorów należy utrzy­
my­wać w czystości.
Uwaga! Zdjąć folię ochronną z prowadnic
teleskopowych przed włączeniem piekarnika.
Ważne!
Komorę piekarnika należy myć tyl­ko
przy uży­ciu cie­płej wody z do­dat­kiem
nie­wiel­kiej ilości płynów do my­cia
na­czyń.
Uwaga!
W kuchniach oznaczonych literą „O”
w typie przed roz­po­czę­ciem eks­plo­
ata­cji spraw­dzić osa­dze­nie grzej­ni­ka
w ścia­nach bocznych komory pie­kar­
ni­ka, w przy­pad­ku nie­pra­wi­dło­we­go
osa­dze­nia grzejnika należy unieść go
do góry i wsunąć w przetłoczenia w
ścianach bocznych komory.
21
OBSŁUGA
Obsługa palników nawierzchniowych
Informacje dotyczące rozmieszczenia palników oraz pokręteł sterujących ich pracą znajdują
się w roz­dzia­le Cha­rak­te­ry­sty­ka wyrobu.
Dobór naczynia
Zapalanie palników bez zapalacza
Należy zwrócić uwagę, żeby średnica dna
naczynia była za­wsze większa od korony
pło­mie­nia palnika, a samo na­czy­nie było
przykryte pokrywką. Zaleca się, aby śred­ni­
ca garnka była około 2,5 - 3 razy więk­sza od
średnicy palnika, tzn. dla pal­ni­ka:
l pomocniczego - naczynie o średnicy od
90 do 150 mm,
l średniego - naczynie o średnicy od 160
do 220 mm,
l dużego - naczynie o średnicy od 200 do
240 mm, a wy­so­kość garnka nie po­win­na
być większa od jego śred­ni­cy.
l zapalić zapałkę,
l wcisnąć pokrętło do wyczuwalnego oporu
i przekręcić w lewo do pozycji „duży pło­
mień” ,
l zapalić gaz zapałką,
l ustawić żądany płomień (np. „oszczęd­ny”)
,
l wyłączyć palnik po zakończeniu go­to­wa­
nia prze­krę­ca­jąc pokrętło w prawo (poz.
wyłączony l).
Zapalanie palników zapalaczem sprzę­gnię­
tym z pokrętłem
l wcisnąć pokrętło kurka wybranego pal­ni­ka
do wy­czu­wal­ne­go oporu i prze­krę­cić w lewo
do pozycji „duży płomień” ,
l przytrzymać do czasu zapalenia gazu,
l po zapaleniu płomienia palnika zwol­nić
na­cisk na po­krę­tło i ustawić wy­ma­ga­ną
wiel­kość płomienia.
Uwaga!
Na płycie grzejnej nie należy używać
naczyń kuchennych, które wystają
poza jej brzegi.
Uwaga!
Pokrętło sterowania pracą palników
W modelach kuchni wy­po­sa­żo­nych w
za­bez­pie­cze­nie prze­ciw­wy­pły­wo­we
palników na­wierzch­nio­wych na­le­ży
podczas czyn­no­ści zapalania przy­
trzy­mać przez ok. 10 sek. wci­śnię­te
do opo­ru pokrętło w po­zy­cji „duży
pło­mień” celem zadziałania za­bez­
pie­cze­nia.
l pozycja, palnik wyłączony
pozycja, duży płomień
pozycja, płomień oszczędny
22
OBSŁUGA
Działanie zabezpieczenia
przeciwwypływowego gazu
Dobór płomienia palnika
Prawidłowo wyregulowane palniki posiadają
płomień koloru jasno-niebieskiego o wy­raź­nie
zarysowanym stożku wewnętrznym. Dobór
wiel­ko­ści pło­mie­nia za­le­ży od usta­wie­nia
po­zy­cji po­krę­tła palnika:
duży płomień
mały płomień (oszczędny)
l palnik zgaszony (przepływ gazu wyłączony
Wszystkie modele wy­po­sa­żo­ne są w automatyczny system od­ci­na­ją­cy dopływ gazu do
palnika w przypadku za­ni­ku płomienia.
System ten zabezpiecza przed ulatnianiem
się gazu gdy płomień na palniku zgaśnie np.
w wyniku jego zalania.
Ponowne zapalenie palnika wymaga in­ter­wen­
cji użytkownika.
W zależności od potrzeb można płynnie
ustawić wielkość pło­mie­nia.
ŹLE
DOBRZE
Uwaga!
Zabrania się regulacji pło­mie­nia w zakresie mię­dzy pozycją palnik zga­szo­ny
l i pozycją duży płomień .
23
OBSŁUGA
Działanie programatora
i sterowanie piekarnikiem
Uwaga!
Piekarnik można uruchomić po po­
ja­wie­niu się symbolu
na wy­świe­
tla­czu.
Symbole na wyświetlaczu
- oznaczenia funkcji pracy
1- sensor wyboru funkcji pracy
pro­gra­ma­to­ra
2- sensor „-”
3- sensor „+”
Minutnik
Minutnik może być uaktywniony w każdym
mo­men­cie, bez względu na stan aktywności
in­nych funk­cji programatora. Za­kres od­mie­
rza­ne­go cza­su wy­no­si od 1mi­nu­ty do 23
go­dzin i 59 mi­nut.
Aby nastawić minutnik należy:
Ustawienie czasu bieżącego
Po włączeniu do sieci albo ponownym za­
łą­cze­niu po za­ni­ku na­pię­cia wyświetlacz
wska­zu­je pulsujące
,
2
1
lnacisnąć sensor 1, na wyświetlaczu bę­dzie
pul­so­wać sym­bol
:
3
2
1
3
lnacisnąć sensor 1, na wyświetlaczu po­ja­wi
się sym­bol
,
lustawić czas minutnika sensorami 3 i 2,
lustawić bieżący czas ko­rzy­sta­jąc z sen­
so­rów 2 i 3.
Wyświetlacz wskazuje ustawiony czas mi­nut­
ni­ka oraz aktywną funkcję pracy
.
Po upływie nastawionego czasu włącza się
sy­gnał dźwiękowy, i pulsuje
,
Po upływie ok.7 sek. od zakończenia czyn­
no­ści ustawiania czasu, nowe dane zo­sta­ną
zapamiętane, a wskazanie bieżącego czasu
przestanie pulsować.
lnacisnąć sensor 1, 2 lub 3 w celu wy­łą­cze­
nia sy­gna­łu, funkcja
zgaśnie, a wy­świe­
tlacz wska­zu­je czas bieżący.
Korektę czasu można wykonać później na­ci­
ska­jąc jed­no­cze­śnie sensory 2 i 3, wska­za­nia
wy­świe­tla­cza zaczną pul­so­wać. Na­stęp­nie
moż­na sko­ry­go­wać czas bieżący.
Uwaga!
Jeśli sygnał dźwiękowy nie zostanie
wyłączony ręcznie, wyłączy się au­to­
ma­tycz­nie po ok. 7 minutach.
24
OBSŁUGA
Praca półautomatyczna
Praca automatyczna
Jeśli piekarnik ma wyłączyć się o usta­lo­nej
godzinie, to należy:
Jeśli piekarnik ma włączyć się na określony
czas pracy i o ustalonej go­dzi­nie wyłączyć
się, to należy ustawić czas pracy oraz go­dzi­
nę zakończenia pracy:
lprzyciskać sensor 1 aż do momentu, gdy
wska­za­nia wyświetlacza będą pulsować:
lustawić pokrętło funkcji piekarnika oraz
pokrętło regulacji temperatury na pozycje,
na których ma pracować piekarnik,
lprzyciskać sensor 1 aż do momentu, gdy
wska­za­nia wyświetlacza będą pulsować:
2
2
1
1
3
lustawić żądany czas pracy sensorami 3 i 2
jak dla pracy półautomatycznej,
lprzyciskać sensor 1 aż do momentu, gdy
wska­za­nia wyświetlacza będą pulsować:
3
lustawić żądany czas pracy sensorami 3 i 2,
w za­kre­sie od 1 minuty do 10 godzin.
Ustawiony czas zostanie wprowadzony do
pamięci po ok. 7 sek., wyświetlacz po­now­nie
pokaże czas bieżący przy aktywnej funk­cji
pracy AUTO.
Po upływie nastawionego czasu pie­kar­nik
wy­łą­czy się automatycznie, włączy się sy­
gna­li­za­cja dźwiękowa, a funkcja pracy AUTO
będzie pulsować,
2
1
3
lustawić godzinę wyłączenia(zakończenia
pracy) sensorami 3 i 2, która jest ogra­ni­
czo­na do cza­su odległego o 23 go­dzi­ny i
59 mi­nut,
lustawić pokrętło funkcji piekarnika oraz
pokrętło regulacji temperatury na żądane po­
zy­cje, na których ma pracować piekarnik.
Funkcja pracy AUTO jest aktywna, pra­ca pie­
kar­ni­ka roz­pocz­nie się od mo­men­tu wy­ni­ka­ją­
ce­go z róż­ni­cy mię­dzy na­sta­wio­nym cza­sem
za­koń­cze­nia pra­cy a na­sta­wio­nym cza­sem
pracy, (np. na­sta­wio­ny czas pracy wy­no­si 1
godz., na­sta­wio­ny czas za­koń­cze­nia pracy
14.00, pie­kar­nik au­to­ma­tycz­nie za­łą­czy się
o godz. 13.00).
lustawić pokrętła funkcji piekarnika i re­gu­la­
cji temperatury w pozycji wyłączone,
lnacisnąć sensor 1, 2 lub 3 w celu wy­łą­cze­
nia sy­gna­łu, funkcja AUTO zgaśnie, a wy­świe­
tlacz bę­dzie wskazywał czas bie­żą­cy.
Uwaga!
W piekarnikach wyposażonych w jed­no
pokrętło sterowania, pokrętło funk­cji
piekarnika jest zespolone z re­gu­la­to­
rem temperatury.
25
OBSŁUGA
Praca automatyczna
Zmiana tonu sygnału dźwiękowego
Po osiągnięciu godziny zakończenia pracy
piekarnik wyłączy się automatycznie, włą­czy
się sygnalizacja dźwiękowa przy pulsującej
funkcji pracy AUTO ,
Ton sygnału dźwiękowego moż­na zmie­nić w
na­ste­pu­ją­cy sposób:
lnacisnąć jednocześnie sensory 2 i 3,
lsensorem 1 wybrać funkcję „ton”, wska­za­
nia wy­świe­tla­cza będą pulsować:
lustawić pokrętła funkcji piekarnika i re­gu­la­
cji temperatury w pozycji wyłączone,
lnacisnąć sensor 1, 2 lub 3 w celu wy­łą­
cze­nia sy­gna­łu, funkcja AUTO zgaśnie, a
wy­świe­tlacz bę­dzie wskazywał czas bie­żą­cy,
np.godz.12.35.
2
1
3
lsensorem 2 wybrać odpowiedni ton w za­
kre­sie od 1 do 3.
2
1
3
Kasowanie ustawień
W każdej chwili można skasować usta­wie­nia
minutnika lub funkcji pracy au­to­ma­tycz­nej.
Kasowanie ustawień pracy automatycznej:
lnacisnąć jednocześnie sensory 2 i 3,
Kasowanie ustawień minutnika:
lsensorem 1 wybrać funkcję minutnika,
lnacisnąć ponownie sensory 2 i 3,
26
OBSŁUGA
0
Funkcje piekarnika i jego ob­słu­ga.
Piekarnik z wymuszonym obiegiem
powietrza
(grzejnik termoobiegu + wentylator)
Ustawienie zerowe
Niezależne oświetlenie pie­kar­ni­ka
Poprzez ustawienie po­krę­tła w tej po­
zy­cji uzy­sku­je­my oświe­tle­nie ko­mo­ry
piekarnika.
Informacje dotyczące wy­po­sa­że­nia pie­kar­
ni­ka w elementy grzejne w zależności od
mo­de­lu piekarnika znaj­dą Państwo w tabeli
w rozdziale Cha­rak­te­ry­sty­ka wy­ro­bu.
Szybki rozgrzew
Włączony grzejnik górny, opiekacz i
wentylator. Zastosowanie do wstępnego nagrzewu piekarnika.
Piekarnik może być na­grze­wa­ny przy po­mo­
cy grzej­ni­ka dolnego, górnego i opiekacza.
Ste­ro­wa­nie pra­cą tego pie­kar­ni­ka od­by­wa się
przy pomocy po­krę­tła ro­dza­ju pra­cy pie­kar­ni­
ka - ustawienie po­le­ga na ob­ró­ce­niu po­krę­tła
na wybraną funk­cję, oraz pokrętła regulacji
temperatury - usta­ie­nie polega na obróceniu
pokrętła na wy­bra­ną wartość temperatury.
Rozmrażanie
Włączony tylko wentylator, bez użycia
jakichkolwiek grzejników.
Włączony wentylator, opie­kacz i
grzejnik górny
Wy­ko­rzy­sta­nie tej funkcji w prak­ty­ce
po­zwa­la na przy­spie­sze­nie pro­ce­su
opie­ka­nia i po­d­nie­sie­nie wa­lo­rów
smakowych potraw.
0
Wzmocniony opiekacz
(Supergrill))
Włączenie funk­cji „wzmoc­nio­ne­go
opie­ka­cza’’ po­zwa­la na pro­wa­dze­nie
opie­ka­nia przy jed­no­cze­śnie włą­czo­
nym grzej­ni­ku gór­nym. Funk­cja ta
po­zwa­la na uzy­ska­nie pod­wyż­szo­
nej tem­pe­ra­tu­ry w górnej prze­strze­ni
ro­bo­czej pie­kar­ni­ka, co po­wo­du­je
moc­niej­sze przy­ru­mie­nie­nie po­tra­wy,
po­zwa­la­jąc tak­że na opie­ka­nie więk­
szych jej porcji.
O
C
100
50
0
25
200
Włączony opiekacz
„Grilowanie” powierzchniowe, stosuje
się do opiekania małych porcji mięsa:
steki, sznycle, ryby, tosty, kiełbaski, zapiekanki (grubość opiekanej potrawy
nie powinna być większa niż 2-3 cm
w trakcie pieczenia należy odwrócić
ją na drugą stronę).
0
15
Wyłączenie następuje poprzez usta­wie­nie
obu po­krę­teł w po­zy­cji „ l” / „0”.
Ważne!
Włączenie nagrzewania(grzejnika itp.)
przy załączeniu któ­rej­kol­wiek z funk­cji
piekarnika nastąpi dopiero po­usta­wie­
niu temperatury pokrętłem regulacji
temperatury.
27
OBSŁUGA
Włączony termoobieg i grzej­nik
dol­ny
Przy tej pozycji pokrętła pie­kar­nik
re­ali­zu­je funk­cję ter­mo­obie­gu i włą­
czo­ne­go grzej­ni­ka dol­ne­go co po­wo­du­je
pod­wyż­sze­nie tem­pe­ra­tu­ry od spodu
wypieku. Duża ilość ciepła dostarczana od spodu wypieku, ciasta mokre,
pizza.
Włączony grzejnik dol­ny
Przy tej pozycji pokrętła pie­kar­nik
re­ali­zu­je ogrze­wa­nie wy­łącz­nie przy
uży­ciu grzej­ni­ka dol­ne­go. Dopiekanie
ciast od spodu (np. ciasta wilgotne i
nadziewane owocami).
Włączony grzejnik dol­ny i gór­ny
Ustawienie pokrętła w tej po­zy­cji po­
zwa­la na re­al­i­za­cję na­grze­wa­nia pie­
kar­ni­ka spo­so­bem kon­wen­cjo­nal­nym.
Doskonale nadaje się do pieczenia
ciast, mięsa, ryb, chleba, pizzy (konieczne wstępne rozgrzanie piekarnika oraz stosowanie ciemnych blachy)
pieczenie na jednym poziomie.
Lampki kontrolne
Włączenie piekarnika jest sy­gna­li­zo­wa­ne zapaleniem się dwóch lam­pek kon­tro­ln
­ ych, żółtej i czer­wo­nej. Świe­ce­nie lamp­ki kon­tro­l­nej
koloru żółtego sy­gna­li­zu­je pra­cę pie­kar­ni­ka.
Zga­śnię­cie czer­wo­nej lamp­ki kon­tro­ln
­ ej jest
sy­gna­łem uzyskania przez pie­kar­nik na­sta­
wio­nej tem­pe­ra­tu­ry. O ile prze­pi­sy ku­li­nar­ne
zalecają wkła­da­nie po­tra­wy do roz­grza­ne­go
piekarnika, należy to uczynić nie wcześniej
jak po pierw­s zym zga­ś nię­c iu czer­w o­n ej
lamp­ki kontrolnej. W trakcie pro­wa­dze­nia
wypieku czerwona lampka będzie się okre­
so­w o włączać i wyłączać (utrzy­my­wa­nie
tem­pe­ra­tu­ry wewnątrz komory piekarnika).
Lamp­ka kon­tro­l­na żółta może się rów­nież
świe­cić w po­ło­że­niu po­krę­tła „Oświe­tle­nie
piekarnika”.
Włączony termoobieg
Ustawienie pokrętła w po­zy­cji „włą­czo­
ny ter­mo­obieg” pozwala na re­a­li­za­cję
ogrze­w a­n ia pie­k ar­n i­k a w spo­s ób
wy­mu­szo­ny przy po­mo­cy ter­mo­wen­
ty­la­to­ra, umiesz­czo­ne­go w cen­tral­
nym miej­scu tylnej ścia­ny ko­mo­ry
pie­kar­ni­ka. W stosunku do piekarnika
konwencjonalnego stosuje się niższe
temperatury pieczenia.
Korzystanie z tego spo­so­bu ogrze­wa­
nia po­zwa­la na równomierny obieg
ciepła wokół potrawy umie­szczo­nej
w pie­kar­ni­ku.
Ważne!
l Podczas realizowania szybkiego roz­
grze­wu w komorze piekarnika nie może
znajdować się blacha z cia­stem ani inne
elementy nie sta­no­wią­ce wyposażenia
piekarnika. Nie zaleca się korzystania z
funkcji szybkiego rozgrzewu przy za­pro­
gra­mo­wa­nym programatorze.
Włączony wen­ty­la­tor,grzej­nik dolny
i grzej­nik górny
Przy tej pozycji pokrętła pie­kar­nik re­
ali­zu­je funkcję ciasto. Pie­kar­nik kon­
wen­cjo­nal­ny z wentylato­rem (funkcja
zalecana podczas pie­cze­nia).
.
28
OBSŁUGA
Użytkowanie opiekacza
Przygotowanie potrawy na rożnie:
Proces opiekania następuje w wy­ni­ku dzia­
ła­nia na po­tra­wę promieni pod­czer­wo­nych,
emi­t o­w a­n ych przez roz­ż a­r zo­n y grzejnik
opie­ka­cza.
W celu włączenia opiekacza na­le­ży:
l ustawić pokrętło piekarnika w po­zy­cji
ozna­czo­nej symbolem
,
l wygrzewać piekarnik przez ok. 5 mi­nut
(przy za­mknię­tych drzwiach piekarnika).
l włożyć do piekarnika blachę z po­tra­wą na
wła­ści­wy poziom ro­bo­czy, a w przy­pad­ku
opie­ka­nia na ru­szcie należy umieścić na
po­zio­mie bez­po­śred­nio niższym (po­ni­żej
rusz­tu) bla­chę na ście­ka­ją­cy tłuszcz,
l zamknąć drzwi pie­kar­ni­ka.
l umieścić potrawę na pręcie roż­na i unie­
ru­cho­mić ją przy po­mo­cy wi­del­ców ,
l ramkę rożna wsunąć w pie­kar­nik na po­
zio­mie roboczym 3 od dołu,
l koniec pręta rożna wsunąć w sprzę­gło
na­pę­du , zwra­ca­jąc uwagę aże­by rowek
me­ta­lo­wej czę­ści uchwy­tu roż­na opierał
się na ramce
l wykręcić rękojeść
l wsunąć blachę na najniższy po­ziom
ko­mo­ry pie­kar­ni­ka i zamknąć drzwi.
Dla funkcji opiekanie i wzmocnione opie­
ka­n ie temperaturę na­l e­ż y usta­w ić na
2500C, a dla funkcji opiekanie z wentylatorem na 1900C.
Uwaga!
Opiekanie należy pro­wa­dzić przy zamkniętych drzwiach piekarnika.
Gdy użytkowany jest opiekacz, czę­ści
dostępne mogą stać się gorące.
Zaleca się nie dopuszczać dzieci do
piekarnika.
Użytkowanie rożna
Rożen pozwala na obrotowe opie­ka­nie po­
traw w pie­kar­ni­ku. Służy głów­nie do opie­ka­nia
drobiu, sza­szły­ków, kieł­ba­sek itp. po­traw.
Włączenie i wy­łą­cze­nie na­pę­du rożna na­stę­
pu­je jed­no­cze­śnie z włą­cze­niem i wy­łą­cze­
niem funkcji opiekacza.
Przy korzystaniu z tych funkcji w trakcie
opie­ka­nia mogą występować chwilowe za­
trzy­ma­nia silnika roż­na lub zmiana kie­run­ku
ob­ra­ca­nia. Po­wyż­sze nie wpły­wa na funk­cjo­
nal­ność i jakość opiekania.
29
PIECZENIE W PIEKARNIKU - PORADY PRAKTYCZNE
Wypieki
l
l
l
l
l
l
l
l
l
zaleca się, prowadzenie wypieków ciast na blachach, sta­no­wią­cych wyposażenie
fabryczne kuchni,
wypieki można prowadzić również w formach i blachach han­dlo­wych, które
należy ustawić na drabince su­szar­ni­czej, do wypieku zaleca się stosować
bla­chy w kolorze czarnym, które lepiej przewodzą ciepło i skra­ca­ją czas
pie­cze­nia,
nie zalecamy do stosowania form i blach o powierzchni jasnej i błysz­czą­cej w
przy­pad­ku korzystania z nagrzewu kon­wen­cjo­nal­ne­go(grzej­nik górny + dolny)
sto­so­wa­nie tego typu form może po­wo­do­wać nie­do­pie­ka­nie spodu cia­sta,
przy korzystaniu z funkcji termoobieg nie jest konieczne wstęp­ne na­grza­nie
komory piekarnika, dla pozostałych typów grzania przed wło­że­niem wypieku
komorę pie­kar­ni­ka należy rozgrzać,
przed wyjęciem ciasta z piekarnika należy sprawdzić ja­kość wypieku przy pomocy drewnianego patyczka (przy pra­wi­dło­wym wypieku po nakłuciu ciasta,
powinien być suchy i czysty),
wskazane jest pozostawienie wypieku w piekarnika po jego wy­łą­cze­niu jeszcze
przez ok. 5 min.,
temperatury wypieków wykonywanych przy zastosowaniu funk­cji ter­mo­obieg są
z reguły ok. 20 – 30 stopni niższe w sto­sun­ku do pie­cze­nia konwencjonalnego
(z za­sto­so­wa­niem grzej­ni­ków górnego i dol­ne­go),
parametry wypieków podane w tabeli 1 są orientacyjne i można je ko­ry­go­wać
w zależności od własnych doświadczeń i upodo­bań ku­li­nar­nych,
jeżeli informacje podawane w książkach kucharskich znacz­nie od­bie­ga­ją od
wartości zamieszczonych w in­struk­cji obsługi kuchni prosimy o kierowanie się
zapisami w instrukcji.
Pieczenie mięs
l
l
l
l
w piekarniku należy przygotowywać porcje mięsa po­wy­żej 1 kg, mniej­sze ka­
wał­ki zaleca się przyrządzać na pły­cie grzejnej
do pieczenia zaleca się stosować naczynia żaroodporne, również uchwyty tych
na­czyń muszą być odporne na działanie wysokiej tem­pe­ra­tu­ry,
przy pieczeniu na drabince suszarniczej lub ruszcie zaleca się na naj­niż­szym
po­zio­mie umieścić blachę do pieczeni z nie­wiel­ką ilością wody,
przynajmniej raz w połowie czasu pieczenia zaleca się od­wró­cić mię­so na dru­gą
stro­nę, w trakcie pieczenia należy także okresowo pod­le­wać mięso po­wsta­ją­cym
so­sem lub gorąca – sło­ną wodą, mięsa nie wol­no po­le­wać zim­ną wodą.
30
PIECZENIE W PIEKARNIKU - PORADY PRAKTYCZNE
Piekarnik z wymuszonym obiegiem powietrza (grzejnik termoobiegu + wentylator)
Rodzaj
wypieku
potrawy
Funkcja
piekarnika
Temperatura
Poziom
Czas [min]
160 - 200
2-3
30 - 50
160 - 170 1)
3
25 - 40 2)
155 - 170 1)
3
25 - 40 2)
200 - 230 1)
2-3
15 - 25
210 - 220
2
45 - 60
160 - 180
2-3
45 - 60
190
2-3
60 - 70
230 - 250
4
14 - 18
225 - 250
2
120 - 150
160 - 180
2
120 - 160
160 - 230
2
90 - 120
160 - 190
2
90 - 120
180 - 190
2
70 - 90
160 - 180
2
45 - 60
175 - 190
2
60 - 70
190 - 210
2
40 - 50
170 - 190
3
40 - 50
Czasy obowiązują, jeżeli nie podano inaczej dla nierozgrzanej komory. Dla rozgrzanego piekarnika podane
czasy należy skrócić o ok. 5-10 minut.
1)
Rozgrzej pusty piekarnik
2)
Podane czasy dotyczą wypieków w małych foremkach
Uwaga: Parametry podane w tabeli są orien­ta­cyj­ne i można je ko­ry­go­wać w za­leż­no­ści od wła­snych doświadczeń i upodo­bań kulinarnych.
31
POTRAWY TESTOWE. Zgodnie z normą EN 60350-1.
Pieczenie ciast
Rodzaj
potrawy
Temperatura
(0C)
Czas
wypieku 2)
(min.)
3
160 - 170 1)
25 - 40 2)
Blacha
do pieczywa
3
155 - 170 1)
25 - 40 2)
Blacha
do pieczywa
3
155 - 170 1)
25 - 40 2)
Blacha
do pieczywa
Blacha
do pieczeni
2+4
2 - blacha do
pieczywa lub
pieczeni
4 - blacha do
pieczywa
155 - 170 1)
25 - 50 2)
Blacha
do pieczywa
3
150 - 160 1)
30 - 40 2)
Blacha
do pieczywa
3
150 - 170 1)
25 - 35 2)
Blacha
do pieczywa
3
150 - 170 1)
25 - 35 2)
Blacha
do pieczywa
Blacha
do pieczeni
2+4
2 - blacha do
pieczywa lub
pieczeni
4 - blacha do
pieczywa
160 - 175 1)
25 - 35 2)
Biszkopt
beztłuszczowy
Ruszt + forma
do ciasta
powlekana
na czarno
Ø 26 cm
3
170 - 180 1)
30 - 45 2)
Szarlotka
Ruszt + dwie
formy do ciasta
powlekane
na czarno
Ø 20 cm
2
formy na
ruszcie
umieszczono
po przekątnej
prawy tył, lewy
przód
180 - 200 1)
50 - 70 2)
Małe ciasta
Kruche ciasto
(paski)
1)
Akceoria
Poziom
Blacha
do pieczywa
Funkcja
grzania
Rozgrzej pusty piekarnik, nie używaj funkcji szybkiego rozgrzewu.
2)
Czasy obowiązują, jeżeli nie podano inaczej dla nierozgrzanej komory. Dla rozgrzanego piekarnika
podane czasy należy skrócić o ok. 5-10 minut.
32
POTRAWY TESTOWE. Zgodnie z normą EN 60350-1.
Grilowanie
Rodzaj
potrawy
Tosty z białego
pieczywa
Burgery
wołowe
Akceoria
Poziom
Ruszt
Funkcja
grzania
Temperatura
(0C)
Czas
(min.)
4
250 1)
1,5 - 2,5
Ruszt
4
250 2)
2-3
Ruszt + blacha
do pieczeni
(do zbierania
ściekających
kroplin)
4 - ruszt
3 - blacha
do pieczeni
250 1)
1 strona 10 - 15
2 strona 8 - 13
1)
Rozgrzej pusty piekarnik włączając na 5 minut, nie używaj funkcji szybkiego rozgrzewu.
2)
Rozgrzej pusty piekarnik włączając na 8 minut, nie używaj funkcji szybkiego rozgrzewu.
Pieczenie
Rodzaj
potrawy
Cały kurczak
Akceoria
Poziom
Ruszt + blacha
do pieczeni
(do zbierania
ściekających
kroplin)
Ruszt + blacha
do pieczeni
(do zbierania
ściekających
kroplin)
Funkcja
grzania
Temperatura
(0C)
Czas
(min.)
2 - ruszt
1 - blacha
do pieczeni
180 - 190
70 - 90
2 - ruszt
1 - blacha
do pieczeni
180 - 190
80 - 100
Czasy obowiązują, jeżeli nie podano inaczej dla nierozgrzanej komory. Dla rozgrzanego piekarnika
podane czasy należy skrócić o ok. 5-10 minut.
33
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA KUCHNI
Należy sprawdzić, czy elementy palnika zostały prawidłowo założone po
czyszczeniu.
Nieosiowa pozycja nakrywki palnika może spowodować trwałe
uszkodzenie palnika.
Dbałość użytkownika o bieżące utrzy­ma­nie
kuchni w czy­sto­ści oraz wła­ści­wa jej kon­ser­
wa­cja, wywierają zna­czą­cy wpływ na wy­dłu­
że­nie okresu jej bez­a­wa­ryj­nej pracy.
Przed rozpoczęciem czysz­cze­nia
lub innych prac konserwacyjnych
należy zawsze za pomocą głównego wyłącznika lub wyjmując
wtyczkę kabla zasilającego z
gniazdka, odłączyć urządzenie od
zasilania.Czyn­no­ści czysz­cze­nia
na­le­ży roz­po­czy­nać dopiero po
wy­sty­gnię­ciu kuch­ni.
PRAWIDŁOWO
NIEPRAWIDŁOWO
Palniki, ruszt płyty podpalnikowej,
obudowa kuchni
l W przypadku zanieczyszczenia pal­ni­ków
i rusztu, należy te elementy wy­po­sa­że­nia
zdjąć z kuchni i umyć w ciepłej wo­dzie z
do­dat­kiem środków zmywających tłuszcz
i brud. Na­stęp­nie należy je wy­trzeć do
sucha. Po zdjęciu rusz­tu do­kład­nie umyć
płytę pod­pal­ni­ko­wą i wy­trzeć su­chą i
mięk­ką ściereczką. Szczególną czy­stość
na­le­ży za­cho­wać przy otwo­rach pło­mie­
nio­wych pier­ście­ni pod­koł­pa­ko­wych patrz
rys. poniżej. Otwo­ry dysz pal­ni­ków prze­
czy­ścić, uży­wa­jąc do prze­ty­ka­nia cien­kie­
go drutu mie­dzia­ne­go. Nie należy uży­wać
drutu sta­lo­we­go, roz­wier­cać otwo­rów.
l Do zmy­wa­nia po­wierzch­ni ema­lio­wa­nych
używać pły­nów o działaniu delikatnym.
Nie należy używać środków do czysz­
cze­nia o sil­nym działaniu ściernym jak
np. prosz­ki do szo­ro­wa­nia za­wie­ra­ją­ce
ścier­ni­wo, pasty ścierne, ka­mie­nie ścier­
ne, pu­me­ksy, wiązki druciane itp.
l Kuchnia z płytą nierdzewną wymaga
wstęp­ne­go, dokładnego umycia płyty ro­
bo­czej przed rozpoczęciem eks­plo­ata­cji.
Należy szczególną uwage zwró­cić na
usu­nię­cie resztek kleju z folii zdej­mo­
wa­nej z blach przy mon­ta­żu względnie
ta­śmy klejącej za­kła­da­nej przy pakowaniu
kuchni. Płytę należy czyścić re­gu­lar­nie
po każdorazowym użyciu. Nie na­le­ży
do­pusz­czać do silnego za­bru­dze­nia płyty
roboczej, a w szczególności do przy­pa­leń
po­cho­dzą­cych z wykipin.
Uwaga!
Elementy palnika muszą być za­wsze
suche. Cząstki wody mogą za­ha­mo­
wać wypływ gazu i po­wo­do­wać złe
palenie się palnika.
34
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA KUCHNI
Piekarnik
Podczas czyszczenia powierzchnie
mogą być bar­dziej go­rą­ce niż zwykle,
zaleca się nie do­pusz­czać dzieci do
pie­kar­ni­ka.
l Piekarnik należy czyścić po każ­dym użyt­
ko­wa­niu. Przy czysz­cze­niu pie­kar­ni­ka
na­le­ży włączyć oświe­tle­nie, po­zwa­la­ją­ce
na uzy­ska­nie lep­szej wi­docz­no­ści prze­
strze­ni roboczej.
l Komorę piekarnika należy myć tyl­ko przy
użyciu cie­płej wody z do­dat­kiem nie­wiel­
kiej ilości płynów do my­cia naczyń.
Ważne!
Ponieważ proces sa­mo­czysz­cze­nia
wiąże się ze zu­ży­ciem ener­gii, na­
le­ż y przed każ­d ym czysz­c ze­n iem
spraw­dzić wielkość za­bru­dze­nia. Po
stwier­dze­niu ob­ni­że­nia wła­sno­ści sa­
mo­czysz­czą­cych wkła­dek moż­na je
wy­mie­nić na nowe. Wkład­ki można
za­k u­p ić w punk­t ach ser­w i­s o­w ych
lub w han­dlu. W przy­pad­ku wy­bra­nia
tra­dy­cyj­nej metody czysz­cze­nia na­le­ży
pa­mię­tać o tym, że emalia sa­mo­czysz­
czą­ca jest wraż­li­wa na ście­ra­nie i do
czysz­cze­nia nie na­le­ży uży­wać żrą­cych
środ­ków czysz­czą­cych ani twar­dych
ście­re­czek.
l Czyszczenie parowe-Steam Clean:
-na blachę ustawioną w piekarniku na
pierw­szym po­zio­mie od dołu wlać 0,25 l
wody (1 szklan­ka),
-zamknąć drzwi piekarnika,
-pokrętło regulatora temperatury ustawić
na pozycję 500C, a pokrętło funkcji na
po­zy­cję grzejnik dolny
,
-ogrzewać komorę piekarnika przez ok.
30 minut,
-po zakończeniu procesu czyszczenia
otworzyć drzwi piekarnika, wnętrze komory wytrzeć gąbką lub ścierką a następnie
umyć ciepłą wodą z płynem do mycia
naczyń.
l Po umyciu komory piekarnika na­le­ży ją
wy­trzeć do sta­nu su­che­go.
l Kuchnie oznaczone literą K w ty­pie zo­
sta­ły wyposażone we wkład­ki po­kry­te
specjalną emalią sa­mo­czysz­czą­cą. Ema­
lia ta powoduje, że za­bru­dze­nia tłusz­
czem lub reszt­ka­mi po­traw mogą zostać
samoczynnie usu­nię­te pod wa­run­kiem,
że nie są one za­su­szo­n e lub przy­p a­lo­
ne (resztki po­ży­wie­n ia i tłuszczu na­le­ży
jak naj­szyb­ciej oddzielić, gdy jeszcze nie
są za­su­szo­ne i przypieczone, wów­czas
uniknie się długiego sa­mo­czysz­cze­nia
pie­kar­ni­ka). Aby dokonać sa­mo­czysz­
cze­nia pie­kar­ni­ka na­le­ży włą­czyć go na
1 go­dzi­nę usta­wia­jąc temp. 250 °C. Jeśli
resztki potraw są małe to pro­ces można
skró­cić.
Demontaż wkładek katalitycznych
35
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA KUCHNI
l Piekarniki oznaczone literą D zostały
wyposażonew łatwo wyjmowane prowadnice druciane(drabinki) wkładów
piekarnika. Aby je wyjąć do mycia należy
pociągnąć za zaczep znajdujący się z
przodu (Z1) następnie odchylić prowadnicę i wyjąć z zaczepu tylnego (Z2). Po
umyciu prowadnic należy umieścić je w
otworach osadczych piekarnika, wcisnąć
zaczepy (Z1 i Z2).
l Kuchnie ozn. literami Dp posiadają nie­
rdzew­ne wy­su­wa­ne pro­wad­ni­ce wkładów
przy­mo­co­wa­ne do pro­wad­nic dru­cia­nych.
Pro­w ad­n i­c e na­le­ż y wyj­m o­w ać i myć
wraz z pro­wad­ni­ca­mi dru­cia­ny­mi. Przed
umiesz­cze­niem na nich blach na­le­ży je
wy­su­nąć (jeśli pie­kar­nik jest nagrzany
pro­wad­ni­ce należy wy­su­nąć za­cze­pia­jąc
tyl­ną kra­wę­dzią blach o zde­rza­ki znaj­du­
ją­ce się w przed­niej części wy­su­wa­nych
pro­wad­nic) i następnie wsunąć wraz z
blachą.
Z2
Uwaga!
Prowadnic teleskopowych nie należy
myć w zmywarkach.
l Emaliowane elementy wy­p o­s a­ż e­n ia
kuch­ni, należy umyć przy po­mo­cy roz­
two­ru cie­płej wody z do­dat­kiem pły­nów
do mycia naczyń.
l Nie należy używać płynów za­wie­ra­ją­cych
kwasy orga­nicz­ne (np. kwa­sek cy­try­no­
wy), mogących spo­wo­do­wać trwałe pla­my
lub zma­to­wa­nie emalii ceramicznej.
Z1
Demontaż drabinek bocznych
Ważne!
Do czyszczenia i kon­ser­wa­cji nie
wolno używać żadnych środków
do szorowania, ostrych środków
czyszczących ani przedmiotów
szorujacych.
Do czyszczenia frontu obudowy
używać tylko ciepłej wody z dodatkiem niewielkiej ilosci płynu do mycia naczyń lub szyb. Nie stosować
mleczka do czyszczenia.
36
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA KUCHNI
Wymiana żarówki oświetlenia piekarnika
Aby uniknąć możliwości porażenia prą­dem elektrycznym, przed
wymianą lamp­ki na­le­ży upewnić
się, czy sprzęt jest wy­łą­czo­ny.
l Wszystkie po­krę­tła ste­ro­wa­nia usta­wić w
po­zy­cji „l” / „0” i wy­łą­czyć zasilanie,
l Wykręcić i umyć klosz lampki pa­mię­ta­jąc
o do­kład­nym wy­tar­ciu go do sucha.
l Wykręcić żarówkę oświetleniową z gniaz­
da, w ra­zie po­trze­by ża­rów­kę na­le­ży
wy­mie­nić na nową - ża­rów­ka wy­so­ko­tem­
pe­ra­tu­ro­wa (3000C) o pa­ra­me­trach:
-napięcie 230 V
-moc 25 W
-gwint E14.
Lampka piekarnika
l Wkręcić żarówkę, pamiętając o do­kład­
nym osadzeniu jej w gnieź­dzie ce­ra­micz­
nym.
l Wkręcić klosz lampki.
37
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA KUCHNI
Wyjmowanie drzwi
Wyjmowanie szyby wewnętrznej
Dla uzyskania łatwiejszego dostępu do ko­mo­
ry pie­kar­ni­ka oraz czyszczenia, moż­li­we jest
wyjęcie drzwi. W tym celu na­le­ży otworzyć
drzwi, odchylić do góry ele­ment zabezpieczający umieszczony w zawiasie (rys. A). Drzwi
lek­ko domknąć, unieść i wy­jąć w kie­run­ku do
przo­du. W celu za­mon­to­wa­nia drzwi w kuch­ni
po­stę­pu­je się w spo­sób od­wrot­ny. Przy wkła­
da­niu należy zwró­cić uwa­gę aby wy­cię­cie na
za­wia­sie pra­wi­dło­wo osa­dzić na wy­stę­pie
uchwy­tu za­wia­su. Po wło­że­niu drzwi do pie­
kar­ni­ka na­le­ży bez­względ­nie opuścić ele­ment
za­bez­pie­cza­ją­cy i dokładnie go docisnąć.
Nieprawidłowe ustawienie ele­men­tu za­bez­
pie­cza­ją­ce­go może spo­wo­do­wać uszko­dze­
nie za­wia­su przy pró­bie za­mknię­cia drzwi.
1. Za pomocą śrubokręta płaskiego należy
wyhaczyć listwę górną drzwi, delikatnie podważając ją po bokach (rys.B).
2. Wyciągnąć listwę górną drzwi. (rys.B, C)
B
A
Odchylenie zabezpieczeń zawiasów
C
38
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA PIEKARNIKA
3. Wewnętrzną szybę wyciągnąć z mocowania (w dolnej części drzwi).
Uwaga! Niebezpieczeństwo uszkodzenia
mocowania szyb. Szybę należy wysunąć,
nie podnosić do góry.
Wyjąć szybę środkową,(rys.D).
4. Wymyć szyby ciepłą wodą i małą ilością
środka czyszczącego.
W celu ponownego zamontowania szyb
należy postępować w odwrotnej kolejności.
Gładka część szyby powinna znajdować się
u góry, ścięte narożniki na dole.
Uwaga! Nie należy wciskać listwy górnej
jednocześnie z obu stron drzwi. W celu
prawidłowego osadzenia listwy górnej drzwi,
należy najpierw przyłożyć lewy koniec listwy
do drzwi, a prawy koniec wcisnąć do słyszalnego „kliknięcia”. Następnie docisnąć listwę
z lewej strony do słyszalnego „kliknięcia”.
Przeglądy okresowe
Poza czynnościami mającymi na celu bie­żą­ce
utrzy­ma­nie piekarnika w czy­sto­ści na­le­ży:
l przeprowadzać okresowe kon­tro­le dzia­
ła­nia ele­men­tów ste­ru­ją­cych i ze­spo­łów
roboczych piekarnika. Po upły­wie gwa­
ran­cji, przy­naj­mniej raz na dwa lata, na­
le­ży zle­cić w punk­cie obsługi serwisowej
wy­k o­n a­n ie prze­g lą­d u tech­n icz­n e­g o
piekarnika.
l usunąć stwierdzone usterki eks­plo­ata­cyj­ne,
l dokonać okresowej konserwacji ze­spo­łów
ro­bo­czych piekarnika.
Uwaga!
Wszelkie naprawy i czyn­no­ści re­gu­la­cyj­ne
powinny być wy­ko­ny­wa­ne przez wła­ści­wy
punkt ob­słu­gi ser­wi­so­wej lub przez in­sta­la­to­ra
po­sia­da­ją­ce­go sto­sow­ne upraw­nie­nia.
D
3
2
1
3
3
2
2
1
1
Wyjmowanie szyb wewnętrznych
39
POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH
W każdej sytuacji awaryjnej na­le­ży:
l wyłączyć zespoły robocze kuchni
l odłączyć zasilanie elektryczne
l zgłosić naprawę
l niektóre drob­ne usterki użyt­kow­nik może usunąć sam kierując się wska­zów­ka­mi
po­da­ny­mi w ta­be­li poniżej, zanim zwró­cą się Pań­stwo do działu ob­słu­gi klien­ta lub
serwisu należy spraw­dzić kolejne punk­ty w tabeli.
PROBLEM
PRZYCZYNA
POSTĘPOWANIE
1.Palnik nie zapala
zabrudzone otwory pło­mie­
nio­we
zamknąć zawór od­ci­na­ją­cy
gazu, zamknąć kur­ki pal­ni­
ków, prze­wie­trzyć po­miesz­
cze­nie, wyjąć pal­nik, oczy­
ścić i prze­dmu­chać otwory
płomieniowe
2.Zapalacz gazu nie za­pa­la
przerwa w dopływie prądu
sprawdzić bezpiecznik in­sta­
la­cji domowej, prze­pa­lo­ny
wymienić
przerwa w dopływie gazu
otworzyć zawór dopływu
gazu
za­nie­czysz­czo­ny(za­tłusz­czo­
ny) za­pa­lacz gazu
wyczyścić zapalacz gazu
pokrętło kurka wciśnięte nie
wystarczająco długo
przytrzymać wciśnięte po­krę­
tło do czasu peł­ne­go pło­mie­
nia wo­kół ko­ro­ny pal­ni­ka
3.Płomień przy zapalaniu
pal­ni­ka gaśnie
pokrętło kurka zwolnione za
szybko
4.wyposażenie elektryczne
nie dzia­ła
przerwa w dopływie prądu
5.wyświetlacz pro­gra­ma­to­ra
wskazuje godzinę „0:00”
urządzenie było odłą­czo­ne
od sieci lub wystąpił chwi­lo­
wy zanik napięcia
6.nie dzia­ła oświe­tle­nie pie­
kar­ni­ka
obluzowana lub uszko­dzo­na
żarówka
40
przytrzymać wciśnięte po­
krę­tło dłużej w pozycji „duży
płomień”
sprawdzić bezpiecznik in­sta­
la­cji domowej, prze­pa­lo­ny
wymienić
ustawić aktualny czas
(patrz Instrukcja obsługi pro­
gra­ma­to­ra)
dokręcić lub wymienić prze­
pa­lo­ną żarówkę (patrz roz­
dział Czysz­cze­nie i kon­ser­
wa­cja)
DANE TECHNICZNE
Napięcie znamionowe
230V~50 Hz
Moc znamionowa
max. 3,1 kW
Kategoria urządzenia
PL II2ELwLs3B/P
Wymiary kuchni (wysokość/szerokość/głębokość) 59,5 / 59,5 / 57,5 cm
Informacje podstawowe:
Wyrób spełnia wymagania norm EN 60335-1, EN 60335-2-6, EN 30-1-1, obowiązujących w
Unii Europejskiej.
Dane na etykietach energetycznych piekarników elektrycznych podaje się zgodnie z normą
EN 60350-1 /IEC 60350-1. Wartości te określa się przy standardowym obciążeniu z czynnymi
funkcjami: grzejnika dolnego i górnego (tryb konwencjonalny) i wspomagania nagrzewania
wentylatorem (jeśli funkcje takie są dostępne).
Klasa efektywności energetycznej została wyznaczona w zależności od dostępnej funkcji w
wyrobie zgodnie z poniższym priorytetem:
Termoobieg eco
ECO
Termoobieg
Wentylator, grzejnik dolny i grzejnik górny
Grzejnik dolny i grzejnik górny (tryb konwencjonalny)
Podczas wyznaczania zużycia energii należy zdemontować prowadnice teleskopowe (jeśli
są na wyposażeniu wyrobu).
Oświadczenie producenta:
Producent deklaruje niniejszym, że wyrób ten spełnia zasadnicze wymagania wy­mie­nio­nych
poniżej dyrektyw i rozporządzeń europejskich:
l
Dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE
l
Dyrektywy kompatybilności elek­tro­ma­gne­tycz­nej 2014/30/UE
l
Dyrektywy urządzenia gazowe 2009/142/EC (do 20.04.2018)
l
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/426 (od 21.04.2018)
l
Dyrektywy ekoprojektowania 2009/125/EC
i dlatego wyrób został oznakowany
oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności
udostępniana organom nadzorującym rynek.
41
GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA
Gwarancja
Świadczenia gwarancyjne wg karty gwarancyjnej.
Producent nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym po­stę­po­
wa­niem z wyrobem.
Obsługa posprzedażna
W przypadku gdy zaistnieją jakiekolwiek problemy związane z użytkowaniem sprzętu Ami­ca
to nasze CENTRUM SERWISOWE zapewni Państwu szybką i w pełni profesjonalną pomoc.
Chcemy bowiem wszystkim, którzy zaufali marce Amica zagwarantować pełen komfort ko­
rzy­sta­nia z naszego wyrobu.
Prosimy z tabliczki znamionowej wpisać tutaj typ i nr fabryczny kuchni
Typ......................................
Nr fa­brycz­ny......................................
42
43
Amica S.A.
ul.Mickiewicza 52
64-510 Wronki
tel. (+48) 67 25 46 100
fax (+48) 67 25 40 320
www.amica.com.pl
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement