Amica PGA6100MpR Built-in gas hob on steel Instrukcja obsługi

Amica PGA6100MpR Built-in gas hob on steel Instrukcja obsługi
PGA4.0ZpZtApR
PGA4.0ZpZtApS
PGA4.0ZpZtApW
PGA4.0ZpZtBpMR
PGA4.0ZpZtBpR
PGA4.1ZpZtApR
PGA4.1ZpZtApS
PGA4.1ZpZtApW
PGB4.0ZpZtBpR
PGB4.1ZpZtApR
PGD4.0ZpZtApR
PGD4.1ZpZtApR
INSTRUKCJA OBSŁUGI
PŁYTY GAZOWEJ
GAZOWO-ELEKTRYCZNEJ
Płytę uruchamiać dopiero po przeczytaniu tej instrukcji.
IO-HOB-0936 / 8505647
(07.2019 / v4)
SZANOWNY KLIENCIE,
Płyta Amica to połączenie wyjątkowej łatwości obsługi i doskonałej efektywności. Po prze­
czy­ta­niu instrukcji, obsługa płyty nie będzie problemem.
Płyta, która opuściła fabrykę była dokładnie sprawdzona przed zapakowaniem pod wzglę­
dem bezpieczeństwa i funkcjonalności na stanowiskach kontrolnych.
Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji obsługi przed uruchomieniem urządzenia.
Przestrzeganie zawartych w niej wskazówek uchroni Państwa przed niewłaściwym użyt­ko­
wa­niem.
Instrukcję należy zachować i przechowywać tak, aby mieć ją zawsze pod ręką.
Należy dokładnie przestrzegać instrukcji obsługi w celu uniknięcia nieszczęśliwych
wypadków.
Uwaga!
Urządzenie obsługiwać tylko po przeczytaniu / zrozumieniu niniejszej instrukcji.
Urządzenie może być stosowane wyłącznie do celów, do jakich zostało zaprojekto­
wane. Wszelkie inne zastosowania ( np. ogrzewanie pomieszczeń) należy uznać za
niewłaściwe i niebezpieczne.
Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian nie wpływających na
dzia­ła­nie urządzenia.
Przyłączenia płyty do butli z gazem PROPAN - BUTAN lub do istniejącej
instalacji może wykonać wyłącznie uprawniony instalator z zachowaniem
wszystkich przepisów bezpieczeństwa.
Oświadczenie producenta
Producent deklaruje niniejszym, że wyrób ten spełnia zasadnicze wymagania wy­mie­nio­nych poniżej
dyrektyw i rozporządzeń europejskich:
•
•
•
•
•
•
Dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE
Dyrektywy kompatybilności elek­tro­ma­gne­tycz­nej 2014/30/UE
Dyrektywy ekoprojektowania 2009/125/UE
Dyrektywy RoHS 2011/65/UE
Dyrektywy 2009/142/UE (do 20.04.2018)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/426 (od 21.04.2018)
i dlatego wyrób został oznakowany
oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności
udostępniana organom nadzorującym rynek.
Masz wątpliwości? Nie wszystko, co przeczytałeś w instrukcji jest zrozumiałe za­dzwoń do Centrum Serwisowego, gdzie uzyskasz wszechstronną pomoc.
tel. 801 801 800
2
SPIS TREŚCI
Podstawowe informacje.......................................................................................2
Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa................................................................4
Opis wyrobu........................................................................................................9,11
Dane tech­nicz­ne................................................................................................10,12
Instalacja (instrukcja dla instalatora).......................................................................13
Obsługa..................................................................................................................20
Czyszczenie i konserwacja......................................................................................24
Postępowanie w sytuacjach awa­ryj­nych............................................................25
Gwarancja, obsługa po­sprze­daż­na.....................................................................26
3
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
Uwaga.Urządzenie i jego dostępne części stają się
gorące podczas użycia. Możliwość dotknięcia elementów grzejnych powinno być objęte szczególną
troską. Dzieci poniżej 8 roku życia powinny trzymać
się z daleka, chyba że są pod stałą opieką.
Niniejszy sprzęt może być używany przez dzieci w
wieku od 8 lat i wyżej i osoby z ograniczeniami fizycznymi, czuciowymi albo umysłowymi albo brakiem
doświadczenia i wiedzy, jeśli odbywa się pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich
bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci,
aby nie bawiły się sprzętem. Sprzątanie i czynności
obsługowe nie powinny być robione przez dzieci bez
nadzoru.
Uwaga. Gotowanie bez nadzoru tłuszczu lub oleju
na płycie kuchennej może być niebezpieczne i doprowadzić do pożaru.
NIGDY nie próbuj gasić ognia wodą, ale wyłącz
urządzenie i wtedy przykryj płomień np. pokrywką
lub niepalnym kocem.
Uwaga. Niebezpieczeństwo pożaru: nie gromadź
rzeczy na powierzchni do gotowania.
4
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
Urządzeniem nie należy sterować zewnętrznym
zegarem lub niezależnym układem zdalnego sterowania.
Do czyszczenia płyty nie wolno używać sprzętu do
czyszczenia parą.
Uwaga. Proces gotowania musi być nadzorowany.
Krótkotrwałe gotowanie musi być nadzorowane w
sposób ciągły.
Uwaga. Używać tylko osłon płyty zaprojektowanych
przez producenta urządzenia lub wskazanych przez
producenta w instrukcji obsługi jako odpowiednie.
Stosowanie nieodpowiednich osłon może powodować wypadki.
● Urządzenie to należy zainstalować zgodnie z obowiązującymi przepisami i użytkować tylko
w odpowiednio wentylowanym pomieszczeniu. Przed zainstalowaniem i użytkowaniem
zapoznać sie z instrukcja obsługi.
● Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.
Szczególnie gorące palniki nawierzchniowe, ruszta, ustawione naczynia z gorącymi
płynami mogą być przyczyną poparzenia dziecka.
● Należy uważać, żeby elektryczny przewód przyłączeniowy zmechanizowanego sprzętu
nie dotykał gorących części kuchenki.
● Wtyczka przewodu przyłączeniowego powinna być dostępna po zainstalowaniu kuchenki.
● Zabrania się instalować kuchenkę w pobliżu urządzeń chłodniczych.
● Nie należy pozostawiać kuchenki bez nadzoru podczas smażenia. Oleje i tłuszcze mogą
się zapalić z powodu przegrzania.
● Uważać na moment zagotowania, by nie dopuścić do zalania palników.
● Jeżeli nastąpi uszkodzenie kuchenki to można ją ponownie używać po usunięciu wady
przez fachowca.
● Nie otwierać kurka na przyłączu gazu lub zaworu na butli bez uprzedniego sprawdzenia
czy wszystkie kurki są zamknięte.
● Nie dopuszczać do zalewania palników oraz ich zanieczyszczania. Zabrudzone oczyścić
i wysuszyć natychmiast po wystudzeniu.
● Nie wolno stawiać naczyń bezpośrednio na palnikach.
5
WSKAZÓWKI ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA
● Nie ustawiać naczyń na ruszcie nad jednym palnikiem o masie większej niż 5 kg, natomiast
na dwóch rusztach łącznie nie więcej niż 25 kg. Nie dopuszcza się stawiania jednego
naczynia na dwóch palnikach jednocześnie.
● Nie uderzać w pokrętła i palniki.
● Zabrania się dokonywania przeróbek i napraw kuchenki przez osoby nie przeszkolone
zawodowo.
● Zabrania się otwierania kurków kuchenki nie mając w ręce zapalonej zapałki lub urządzenia
do zapalania gazu.
● Zabrania się gasić płomień palnika przez dmuchanie.
● Zabrania się samowolnego dokonywania przeróbek kuchenki na inny rodzaj gazu,
przenoszenia kuchenki w inne miejsce oraz dokonywania zmian w instalacji zasilającej.
Czynności te może wykonywać uprawniony instalator.
● Nie dopuszczać do kuchenki małych dzieci oraz osób niezapoznanych z instrukcją
użytkowania.
● W RAZIE PODEJRZENIA ULATNIANIA SIĘ GAZU NIE WOLNO:
zapalać zapałek, palić papierosów, włączać i wyłączać odbiorników elektrycznych (dzwonek lub
włącznik oświetlenia) oraz używać innych urządzeń elektrycznych i mechanicznych powodujących
powstawanie iskry elektrycznej lub udarowej. W takim przypadku należy natychmiast zamknąć
zawór na butli z gazem lub kurek odcinający instalację gazową i przewietrzyć pomieszczenie,
a następnie wezwać osobę uprawnioną do usunięcia przyczyny.
● W każdej sytuacji spowodowanej usterką techniczną należy bezwzględnie odłączyć zasilanie
elektryczne kuchenki (stosując powyższą zasadę) i zgłosić usterkę do naprawy.
● Nie wolno przyłączyć do instalacji gazowej żadnych przewodów antenowych, np.
radioodbiorników..
● W przypadku zapalenia się gazu uchodzącego z nieszczelnej instalacji należy natychmiast
zamknąć dopływ gazu przy pomocy zaworu odcinającego.
● W przypadku zapalenia się gazu uchodzącego z nieszczelnego zaworu butli gazowej
należy: na butlę zarzucić mokry koc, w celu ostudzenia butli zakręcić zawór na butli. Po
ostudzeniu należy butlę wynieść na otwartą przestrzeń. Zabrania się powtórnej eksploatacji
uszkodzonej butli.
● W przypadku kilkudniowej przerwy w użytkowaniu kuchni należy zamknąć zawór główny
na instalacji gazowej, natomiast przy korzystaniu z butli gazowej po każdorazowym
użytkowaniu.
● Uwaga! Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on
być wymieniony u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez
wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
● Użytkowanie urządzenia do gotowania i pieczenia powoduje wydzielanie się ciepła i wilgoci
w pomieszczeniu, w którym jest zainstalowane. Należy upewnić się, czy pomieszczenie
kuchenne jest dobrze przewietrzane; należy utrzymywać otwarte naturalne otwory
wentylacyjne lub zainstalować środki wentylacji mechanicznej (okap z mechanicznym
wyciągiem).
● Długotrwałe intensywne używanie urządzenia może wymagać dodatkowego przewietrzania,
na przykład otwarcia okna lub bardziej skutecznej wentylacji, np.zwiększenia wydajności
wentylacji mechanicznej, jeśli jest stosowana.
6
JAK OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ
Kto korzysta z energii w
spo­s ób od­p o­w ie­d zial­n y,
chroni nie tylko do­m o­w y
budżet, lecz działa świa­
do­m ie na rzecz śro­d o­w i­
ska na­tu­ral­ne­go. Dla­te­go
po­m óż­m y, oszczę­d zaj­m y
ener­gię elek­trycz­ną! A czyni się to w następujący sposób:
l Stosowanie prawidłowych naczyń do
gotowania.
Naczynie do gotowania nie po­win­no być
ni­gdy mniejsze od korony płomienia palnika.
Należy pamiętać o przykrywaniu naczyń
po­kryw­ką.
l Dbanie o czystość palników, rusztu,
pły­ty podpalnikowej.
Zabrudzenia zakłócają prze­ka­zy­wa­nie
cie­pła – silnie przypalone za­bru­dze­nia da
się czę­sto usunąć już tylko środ­ka­mi sil­nie
ob­cią­ża­ją­cy­mi śro­do­wi­sko naturalne.
Szczególną czystość należy zachować
przy otworach płomieniowych pierścieni
pod­k oł­p a­k o­w ych oraz otworach dysz
palników.
l Unikanie niepotrzebnego „za­glą­da­nia
do garnków”.
l Niewbudowywanie płyty w bez­po­śred­
niej bliskości chło­dzia­rek/za­mra­ża­rek.
Zużycie energii elektrycznej przez nie
nie­po­trzeb­nie wzrasta.
7
WYCOFANIE Z EKSPLOATACJI
ROZPAKOWANIE
Urządzenie na czas trans­
por­tu zostało za­bez­pie­czo­ne
przed uszko­dze­niem przez
opa­k o­w a­n ie. Po roz­p a­k o­
wa­n iu urzą­d ze­n ia pro­s i­m y
Pań­stwa o usu­nię­cie ele­men­
tów opa­ko­wa­nia w spo­sób nie za­gra­ża­ją­cy
śro­do­wi­sku.
Wszystkie materiały za­sto­so­wa­ne do opa­
ko­wa­nia są nie­szko­dli­we dla środowiska
na­tu­ral­ne­go, w 100% nadają się do odzysku
i oznakowano je od­po­wied­nim symbolem.
To urządzenie jest oznaczone
zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską
Ustawą o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym
symbolem przekreślonego
kontenera na odpady.
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten,
po okresie jego użytkowania nie może być
umieszczany łącznie z innymi odpadami
pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
Użytkownik jest zobowiązany do oddania go
prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący
zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni
system umożliwiający oddanie tego sprzętu.
Uwaga!Materiały opa­ko­wa­nio­we(wo­recz­ki
po­li­ety­le­no­we, kawałki sty­ro­pia­nu itp.) na­le­
ży w trakcie rozpakowywania trzy­mać z dala
od dzieci.
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia
ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji,
wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i
przetwarzania takiego sprzętu.
8
OPIS WYROBU
Płyta gazowa PG*4.0*
3
4
6
1,2,3,4 - palniki nawierzchniowe
5 - pokrętła palników z
włącznikiem iskrownika
6 - ruszty pod naczynia
4
3
6
2
1
3
4
6
5
1
2
1
3
4
6
5
2
1
5
9
2
5
DANE TECHNICZNE
-
-
-
-
wysokość
głębokość
szerokość
masa kuchenki
52 mm
520 mm
590 mm
10,3 kg
Płyta wyposażona jest w palniki:
1 - palnik duży, obciążenie cieplne - 2,8 kW
2 - palniki średnie, obciążenie cieplne - 1,8 kW
3 - palnik mały, obciążenie cieplne
- 1,0 kW
Kategoria urządzenia
PL II2ELwLs3B/P
Płyta posiada przyłącze rurowe - G 1/2˝
(*) Oznaczenie kolorystyki płyty: R-nierdzewna, W-biała, S-czarna
10
OPIS WYROBU
Płyta gazowa PG*4.1*
3
4
6
1,2,3,4 - palniki nawierzchniowe
5 - pokrętła palników z
włącznikiem iskrownika
6 - ruszty pod naczynia
4
3
6
2
1
3
4
6
5
1
2
1
5
11
2
5
DANE TECHNICZNE
-
-
-
-
wysokość
głębokość
szerokość
masa kuchenki
52 mm
520 mm
590 mm
10,3 kg
Płyta wyposażona jest w palniki:
1 - palnik WOK, obciążenie cieplne - 2,8 kW
2 - palniki średnie, obciążenie cieplne - 1,8 kW
3 - palnik mały, obciążenie cieplne
- 1,0 kW
Kategoria urządzenia
PL II2ELwLs3B/P
Płyta posiada przyłącze rurowe - G 1/2˝
(*) Oznaczenie kolorystyki płyty: R-nierdzewna, W-biała, S-czarna
12
INSTALACJA
Poniższe instrukcje przeznaczone są dla wykwalifikowanego specjalisty in­sta­lu­ją­ce­go urzą­dze­
nie. Instrukcje te mają na celu zapewnienie możliwie najbardziej pro­fe­sjo­nal­ne­go wy­ko­na­nia
czyn­no­ści zwią­za­nych z instalacją i kon­ser­wa­cją urzą­dze­nia.
l Przed zainstalowaniem upewnić się, czy miejscowe warunki dystrybucji (rodzaj
gazu i jego ciśnienie) oraz nastawienie urządzenia jest odpowiednie.
l Warunki nastawiania tego urządzenia podane są na tabliczce znamionowej.
l Urządzenie to nie jest podłączane do przewodów odprowadzających spaliny.
Powinno być zainstalowane i przyłączone zgodnie z aktualnymi przepisami instalacyjnymi. W szczególności należy uwzględnić odpowiednie wymagania dotyczące
wentylacji.
Ustawienie płyty
● Pomieszczenie kuchenne po­win­no być suche i prze­wiew­ne oraz po­sia­dać spraw­ną
wentylację zgodnie z obo­wią­zu­ją­cy­mi przepisami tech­nicz­ny­mi.Pod­sta­wą praw­ną, w
oparciu o którą oceniami przydatność pomieszczenia do za­in­sta­lo­wa­nia w nim kuchenki
gazowej, jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet­nia 2002 r.
w sprawie warunków tech­nicz­nych, jakim powinny od­po­wia­dać budynki i ich usy­
tu­owa­nie.
● Pomieszczenie powinno być wy­po­sa­żo­ne w system wentylacji odprowadzający na
zewnątrz spaliny powstałe podczas spalania. Instalacja ta powinna się skła­dać z kratki
wentylacyjnej lub okapu. Okapy należy montować zgodnie z wska­zów­ka­mi podanymi w
dołączonych do nich in­struk­cjach obsługi.
● Pomieszczenie powinno również umoż­li­wiać dopływ powietrza, które jest nie­zbąd­ne do
właściwego spalania gazu. Dopływ powietrza powinien być nie mniej­szy niż 2m3/h na 1 kW
mocy palników. Powietrze może być dostarczane w wy­ni­ku bez­po­śred­nie­go prze­pły­wu z
ze­wnątrz przez kanał o przekroju min.100cm2 ,bądź po­śred­nio z są­sied­nich po­miesz­czeń,
które wyposażone są w kanały wen­ty­la­cyj­ne wychodzące na zewnątrz.
● Odległość pomiędzy palnikami nawierzchniowymi a odciągiem kominowym powinna
wynosić min. 750 mm.
Min. 300 mm
13
Min. 750 mm
Min. 420 mm
OKAP
INSTALACJA
min 75mm
Instalowanie płyt gazowych
A
B
A
5-10mm
B/B*
500x20 mm
min 75mm
500x10 mm
C
B*
5-10mm
C
500x10 mm
min 30 mm
*w zależności od modelu
14
INSTALACJA
l przygotować miejsce (otwór - rys. 1) w blacie mebla wg szkicu montażowego,
● dokonać podłączenia płyty do sieci gazowej i elektrycznej zgodnie z instrukcją obsługi
kuchenki,
● przykręcić lekko uchwyty od spodu płyty,
● oczyścić blat z kurzu, włożyć płytę w otwór i mocno docisnąć do blatu,
● ustawić uchwyty mocujące (rys.2) prostopadle do brzegu płyty dokręcić do oporu,
● po zamontowaniu płyty w blacie należy sprawdzić jej działanie, a szczególnie
zabezpieczenie przeciwwypływowe i zapalacz
1
min
70
560
145
490
145
257
min
40
257
2
4
1 - Stolní deska
2 - Vrut
3 - Připevňující úchyt
4 - Deska
1
2
3
Płyta ma na stałe podłączony prze­wód ze stykiem ochronnym i może być pod­łą­czo­na tylko
do gniazdka 230 V ~ 50 Hz z bolcem ochronnym.Obwód zasilający gniazdo wtykowe po­wi­nien
być zabezpieczony bezpiecznikiem 16 A.
15
INSTALACJA
Płyta posiada rurowy króciec gwintowany o
średnicy G 1/2” służący do pod­łą­cze­nia do
instalacji gazowej. W wersji na gaz płynny
(propan-butan) na króciec nakręcona jest
koń­ców­ka do węża ∅ 8 x 1 mm.
Przewód doprowadzający gaz nie powinien
dotykać metalowych elementów osłony.
Wskazówki dla instalatora
Instalator powinien:
Posiadać uprawnienia gazowe
Zapoznać się z informacjami znajdującymi się na tabliczce znamionowej
ku­chen­ki i na nalepce informacyjnej
o rodzaju gazu do jakiego jest przy­
sto­s o­w a­n a. In­f or­m a­c je po­r ów­n ać z
warunkami dostawy gazu w miejscu
instalowania.
●
Sprawdzić
- skuteczność wietrzenia tj. wymiany
powietrza w pomieszczeniu.
- szczelność połączeń armatury gazowej.
- skuteczność działania wszystkich
elementów funkcjonalnych.
●
Dla prawidłowego działania zapalaczy
i zabezpieczenia prze­ciw­wy­pły­wo­we­
go, wy­re­gu­lo­wać ustawienie po­krę­teł
ga­zo­wych przy po­mo­cy za­łą­czo­nych
pod­kła­dek,
- sprawdzić działanie zapalaczy i za­bez­
pie­cze­nia przeciwwypływowego,
- w przypadku nieprawidłowego dzia­ła­
nia zdjąć po­krę­tło, wy­ko­nać re­gu­la­cję
przez włożenie pod­kład­ki (pod­kła­dek)
na trzpień za­wo­ru,
- po wykonanej regulacji układ za­bez­
pie­czyć pod­kład­ką za­ci­sko­wą i założyć
pokrętło.
●
Wydać użytkownikowi świadectwo
podłączenia kuchenki gazowej i zapoznać go z ob­słu­gą.
●
●
ZWRÓCIĆ UWAGĘ: na zachowanie
szczelności połączeń.
Uwaga!
Jeśli w trakcie eksploatacji zajdzie
konieczność wymiany reduktora,
kuchnia musi mieć wykonany przegląd techniczny obejmujący zawory
gazowe i działanie zabezpieczenia
przeciwwypływowego.
Po zakończeniu instalacji płyty na­
le­ży sprawdzić szczelność wszyst­
kich po­łą­czeń stosując do tego np.
wodę z mydłem.
Do sprawdzenia szczelności nie
wol­no stosować ognia.
Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z treścią instrukcji obsługi i
postępowanie zgodnie z zawartymi
w niej wskazówkami.
UWAGA!
Mamy do czynienia z gazem. Dlatego
płyta powinna być pod­łą­czo­na do in­
sta­la­cji gazowej do takiego rodzaju
gazu do jakiego została fa­brycz­nie
przy­sto­so­wa­na.
Płyta powinna być podłączona
wyłącznie przez instalatora po­sia­
da­ją­ce­go stosowne uprawnienia.
Informacja o rodzaju gazu do jakiego
przystosowana jest płyta fa­brycz­nie,
znaj­du­je się na tabliczce znamionowej.
UWAGA!
Przyłączenia płyty do butli z gazem
płynnym lub do ist­nie­ją­cej in­sta­la­cji
może wy­ko­nać wyłącznie uprawniony instalator z za­cho­wa­niem
wszyst­kich prze­pi­sów bezpieczeństwa.
16
INSTALACJA
Przystosowanie płyty do okre­
ślo­ne­go rodzaju gazu
Czynność ta może być wykonana tylko przez
instalatora z odpowiednimi uprawnieniami.
Jeśli gaz, którym ma być zasilana kuchenka
różni się od gazu przewidzianego dla ku­
chen­ki w wersji fabrycznej tzn. G 20 (GZ 50)
20 mbar, na­le­ży wymienić dysze palnika i
prze­pro­wa­dzić regulację płomienia.
UWAGA!
Płyty dostarczone przez producenta posiadają palniki przy­sto­so­wa­ne fa­brycz­nie do
spalania gazu podanego na tabliczce zna­
mio­no­wej oraz w kar­cie gwa­ran­cyj­nej.
Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie osłony dolnej z informującą do ja­kie­go
rodzaju gazu prze­zna­czo­na jest kuchenka.
W celu przystosowania kuchenki do spalania
innego rodzaju gazu na­le­ży do­ko­nać:
• wymiany dysz (patrz tabela),
• regulacji zmniejszonego przepływu zaworów.
17
INSTALACJA
Palnik typu SOMIPRESS. (wg oznaczenia „SOMIPRESS.” na korpusie palnika)
Rodzaj gazu
Dysza palnika /średnica
mały
średni
duży
wok
G2.350 2Ls 13 mbar
1,05
1.35
1.65
0,55 + 2 x 1,1
G27 2Lw 20 mbar
0.85
1.09
1.40
0,55 + 2 x 0,91
G20 2E 20 mbar
0.72
0.98
1.17
0,55 + 2 x 0,75
G30 3B/P 37mbar
0.52
0.67
0.83
0,37+ 2 x 0,52
Po zakończeniu przezbrajania, należy umieścić nalepkę z opisem rodzaju gazu,
do jakiego płyta jest przystosowana.
Wymiana dyszy palnika- dy­szę wykręcić za pomocą spe­cjal­ne­
go klucza nasadowego 7 i wymienić na nową odpowiednio do
rodzaju gazu (patrz tabela powyżej).
Regulacja zmniejszonego przepływu zaworów.
Palniki
nawierzchniowe
Palniki
Płomień
Przezbrojenie płyty z gazu
płynnego na gaz ziemny
Przezbrojenie płyty z gazu
ziemnego na gaz płynny
Pełen
płomień
Dyszę palnika wy­mie­nić na
od­po­wied­nią wg tabeli dysz
Dyszę palnika wy­mie­nić na
od­po­wied­nią wg tabeli dysz
Płomień
oszczędny
Wkręt regulacyjny lekko
wykręcić i wyregulować wielkość
płomienia
Wkręt regulacyjny lekko
wkręcić,sprawdzić wielkość i
stabilność płomienia
18
INSTALACJA
W celu sprawdzenia płomienia należy
wygrzać palnik na pełnym płomieniu przez
ok. 10 min., a następnie przekręcić pokrętło
zaworu na płomień oszczędny. Płomień nie
powinien zgasnąć ani przeskoczyć na dyszę.
Gdy jednak tak się stanie należy powtórzyć
regulację zaworów.
Regulacja zaworów
Regulacji zaworów należy dokonywać na
zapalonym palniku w położeniu „płomień
oszczęd­ny”.
Dla za­wo­rów COPRECI należy zdjąć pokrętła
i wkrę­ta­kiem wy­re­gu­lo­wać wiel­kość pło­mie­nia
oszczędnego.
Przestawienie urządzenia w celu
dostosowania go do gazu, innego niż
wynika to z oznakowania wytwórcy
na tabliczce znamionowej kuchenki
lub zakupu kuchenki na inny rodzaj
gazu niż jest zainstalowany w
mieszkaniu, leży wyłącznie w gestii
użytkownik - instalator.
19
OBSŁUGA
Pokrywka garnka:
Obsługa palników nawierzchniowych
Pokrywka na garnku zapobiega uciecz­ce
cie­pła i w ten sposób skra­ca czas nagrzewania.
Umiejętna obsługa, dobór odpowiednich
parametrów użytkowych oraz naczyń,
pozwalają na uzyskanie znacznych
oszczędności energetycznych.
Oszczędności energetyczne wynoszą
odpowiednio:
● do 60%, przy właściwym doborze
naczynia,
● do 60%, przy prawidłowej obsłudze,
polegającej na właściwym doborze
płomienia w trakcie gotowania.
Oszczędności te uwarunkowane są
utrzymaniem palników w stałej czystości
(szczególnie otworów płomieniowych i
dysz).
Na płycie grzejnej nie należy używać naczyń kuchennych, które
wystają poza jej brzegi.
Pokrętło sterowania pracą palników „Zs”
Pozycja
„palnik wy­łą­czo­ny”
Dobór naczynia
9
Należy zwrócić uwagę, żeby średnica dna
naczynia była zawsze nieco większa od
korony płomienia palnika, a samo naczynie
było przykryte pokrywką.Zaleca się, aby śred­
ni­ca garnka była około 2,5 - 3 razy więk­sza
od średnicy palnika, tzn. dla palnika:
● małego, naczynie o średnicy od 100 do
140 mm,
● średniego, naczynie o średnicy od 140 do
220 mm,
● dużego, naczynie o średnicy od 200 do
240 mm
● tzw. WOK, naczynie o średnicy od 220 do
260 mm
● wysokość garnka nie powinna być
większa od jego średnicy
8
Pozycja
„duży płomień”
1
7
6
5
4
3
2
Pozycja
„płomień oszczęd­ny”
Pokrętło sterowania pracą palników „Zt”
Pozycja
„palnik wy­łą­czo­ny”
Pozycja
„duży płomień”
Pozycja
„płomień
oszczęd­ny”
20
OBSŁUGA
W przypadku niepowodzenia próby
powtórzyć ww czynność.
Użytkowanie płyty wyposażonej w
zapalacz w pokrętle (oznaczenie „Zp”)
Zabezpieczenie przeciwwypływowe
powoduje odcięcie dopływu gazu
przy zaniku płomienia w czasie do
około 60 sek.
● wcisnąć pokrętło kurka wybranego palnika do wyczuwalnego oporu i przekręcić
w lewo do pozycji „duży płomień”
● przytrzymać do czasu zapalenia gazu
● po zapaleniu płomienia palnika zwolnić
nacisk na pokrętło i ustawić wymaganą
wielkość płomienia.
Dopływ gazu do palników nawierzchniowych jest otwierany i regulowany
kurkami z zabezpieczeniem przeciwwypływowym (wersja Zt).
Użytkowanie płyty wyposażonej w
zabezpieczenie przeciwwypływowe
(oznaczenie „Zt”)
Zapalacz
iskrowy
Zbezpieczenie
przeciwwypływowe
gazu
W modelach płyt wyposażonych w
zabezpieczenie przeciwwypływowe
palników nawierzchniowych należy
podczas czynności zapalania przytrzymać przez ok. 10 sek. wciśnięte
do oporu pokrętło w pozycji „duży
płomień”
celem zadziałania zabezpieczenia.
21
OBSŁUGA
Dobór płomienia „Zt”
Dobór płomienia „Zs”
Prawidłowo wyregulowane palniki posiadają
płomień koloru jasnoniebieskiego o wyraźnie
zarysowanym stożku wewnętrznym. Dobór
wielkości płomienia zależy od ustawienia
pokrętła palnika.
Prawidłowo wyregulowane palniki posiadają
płomień koloru jasnoniebieskiego o wyraźnie
zarysowanym stożku wewnętrznym. Dobór
wielkości płomienia zależy od ustawienia
pokrętła palnika.
l
duży płomień
duży płomień
mały płomień (zwany ,,oszczędny”)
mały płomień (zwany ,,oszczędny”)
l palnik wyłączony (przepływ gazu
zamknięty)
palnik wyłączony (przepływ gazu
zamknięty)
9
ŹLE
8
DOBRZE
1
7
6
5
4
3
2
Na przykładzie obsługi palnika pokazano
prawidłową obsługę polegającą na doborze
płomienia.
Prawidłowy sposób gotowania polega na
ustawieniu pokrętła palnika w pozycji ,,duży
płomień ’’ - w celu zagotowania potraw
i przestawienia w pozycję ,,mały płomień
’’(oszczędny) dla podtrzymania procesu
gotowania. W zależności od potrzeb można
płynnie ustawić wielkość płomienia.
Na przykładzie obsługi palnika pokazano
prawidłową obsługę polegającą na doborze
płomienia.
Prawidłowy sposób gotowania polega na
ustawieniu pokrętła palnika w pozycji ,,duży
płomień ’’ - w celu zagotowania potraw
i przestawienia w pozycję ,,mały płomień
’’(oszczędny) dla podtrzymania procesu
gotowania.
Zabrania się regulacji płomienia
w zakresie między pozycją palnik
wyłączony l i pozycją duży
płomień .
W zależności od potrzeb można
stopniowo regulować wielkość płomienia obracając pokrętłem w lewo
lub w prawo. Za każdym skokiem
pokrętła płomień będzie się delikatnie zwiększał bądz zmniejszał w
zależności od kierunku obrotu.
22
OBSŁUGA
Postępowanie w sytuacjach zagrożenia wypływu niespalonego gazu
1
2
A
B
instalacja gazowa
zawór odcinający instalacji gazowej
zawór ,,włączony”
zawór ,,wyłączony”
2
1
W każdej sytuacji zagrożenia należy
●
●
●
●
wyłączyć palniki
wyłączyć zawór odcinający instalację gazową
przewietrzyć pomieszczenie kuchenne
zgłosić naprawę w punkcie serwisowym lub do instalatora gazowego
posiadającego stosowne uprawnienia
● wyłączyć płytę gazową z eksploatacji do momentu usunięcia usterki.
Niektóre, proste usterki eksploatacyjne może usunąć sam użytkownik, postępując
zgodnie z zaleceniami instrukcji.
PALNIK NAWIERZCHNIOWY nie zapala się, czuć ulatniający się gaz
● należy zamknąć zawory palników
● zamknąć zawór odcinający na instalacji przed kuchnią
● przewietrzyć pomieszczenie
● wyjąć palnik
● oczyścić i przedmuchać otwory płomieniowe
● założyć palnik
● ponowić próbę zapalenia palnika
NIE PALI SIĘ? ZGŁOŚ NAPRAWĘ!
23
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Dbałość użytkownika o bieżące utrzy­ma­nie
płyty w czy­sto­ści oraz wła­ści­wa jej kon­ser­wa­
cja, wywierają zna­czą­cy wpływ na wy­dłu­że­nie
okresu jej bez­aw
­ a­ryj­nej pracy.
Przed rozpoczęciem czysz­cze­nia
lub innych prac konserwacyjnych
należy zawsze za pomocą głównego
wyłącznika lub wyjmując wtyczkę
kabla zasilającego z gniazdka,
odłączyć urządzenie od zasilania.
Czyn­no­ści czysz­cze­nia na­le­ży roz­
po­czy­nać dopiero po wy­sty­gnię­ciu
płyty. Nie wolno używać ostrych
środków do szorowania.
Do czyszczenia nie może być uży­
wa­ny sprzęt do czysz­cze­nia parą.
Palniki nawierzchniowe,
ruszty płyty
l W przypadku zanieczyszczenia pal­ni­ków
i rusztu, należy te elementy wy­po­sa­że­nia
zdjąć z kuchni i umyć w ciepłej wo­dzie z
do­dat­kiem środków zmywających tłuszcz
i brud. Na­stęp­nie należy je wy­trzeć do sucha. Po zdjęciu rusz­tu do­kład­nie umyć płytę pod­pal­ni­ko­wą i wy­trzeć su­chą i mięk­ką
ściereczką. Szczególną czy­stość na­le­ży
za­cho­wać przy otwo­rach pło­mie­nio­wych
pier­ście­ni pod­koł­pa­ko­wych patrz rys. poniżej. Otwo­ry dysz pal­ni­ków prze­czy­ścić,
uży­wa­jąc do prze­ty­ka­nia cien­kie­go drutu
mie­dzia­ne­go. Nie należy uży­wać drutu
sta­lo­we­go, roz­wier­cać otwo­rów.
Należy sprawdzić, czy elementy palnika zostały prawidłowo założone po
czyszczeniu.
PRAWIDŁOWO
NIEPRAWIDŁOWO
l Do zmy­wa­nia po­wierzch­ni ema­lio­wa­nych
używać pły­nów o działaniu delikatnym. Nie
należy używać środków do czysz­cze­nia o
sil­nym działaniu ściernym jak np. prosz­ki
do szo­ro­wa­nia za­wie­ra­ją­ce ścier­ni­wo,
pasty ścierne, ka­mie­nie ścier­ne, pu­me­ksy,
wiązki druciane itp.
l Płytą nierdzewna wymaga wstęp­ne­go,
dokładnego umycia płyty ro­bo­czej przed
rozpoczęciem eks­plo­ata­cji. Należy szczególną uwage zwró­cić na usu­nię­cie resztek
kleju z folii zdej­mo­wa­nej z blach przy mon­
ta­żu względnie ta­śmy klejącej za­kła­da­nej
przy pakowaniu kuchni.
l Płytę należy czyścić re­gu­lar­nie po każdorazowym użyciu. Nie na­le­ży do­pusz­czać
do silnego za­bru­dze­nia płyty roboczej, a w
szczególności do przy­pa­leń po­cho­dzą­cych
z wykipin.
Przeglądy okresowe
Poza czynnościami mającymi na celu bie­żą­ce
utrzy­ma­nie płyty w czy­sto­ści na­le­ży:
● przeprowadzać okresowe kon­tro­le dzia­
ła­nia ele­men­tów ste­ru­ją­cych i ze­spo­łów
ro­bo­czych płyty. Po upły­wie gwa­ran­cji,
przy­naj­mniej raz na dwa lata, na­le­ży zle­cić
w punk­cie obsługi serwisowej wy­ko­na­nie
prze­glą­du tech­nicz­ne­go płyty,
● usunąć stwierdzone usterki eks­plo­ata­cyj­ne,
● dokonać okresowej konserwacji ze­spo­łów
ro­bo­czych płyty,
Elementy palnika muszą być za­
wsze suche. Cząstki wody mogą
za­ha­mo­wać wypływ gazu i po­wo­
do­wać złe palenie się palnika.
24
POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH
W każdej sytuacji awaryjnej na­le­ży:
● wyłączyć zespoły robocze płyty
● odłączyć zasilanie elektryczne
● zgłosić naprawę
● niektóre drob­ne usterki użyt­kow­nik może usunąć sam kierując się wska­zów­ka­mi po­da­ny­mi
w ta­be­li poniżej, zanim zwró­cą się Pań­stwo do działu ob­słu­gi klien­ta lub serwisu należy
spraw­dzić kolejne punk­ty w tabeli.
PROBLEM
PRZYCZYNA
POSTĘPOWANIE
1.Urządzenie nie działa
- przerwa w dopływie prądu
-sprawdzić bezpiecznik in­
sta­la­cji domowej, prze­pa­lo­
ny wymienić
2.Palnik nie zapala
- zabrudzone otwory
płomieniowe
- zamknąć zawór od­ci­na­ją­cy
gazu, zamknąć kur­ki pal­ni­
ków, prze­wie­trzyć po­miesz­
cze­nie, wyjąć pal­nik, oczy­
ścić i prze­dmu­chać otwory
płomieniowe
3.Zapalacz gazu nie za­pa­la
- przerwa w dopływie prądu
- sprawdzić bezpiecznik in­
sta­la­cji do­mo­wej, prze­pa­lo­ny
wy­mie­nić
- przerwa w dopływie gazu
- otworzyć zawór dopływu gazu
- za­nie­czysz­czo­ny(za­tłusz­ - wyczyścić zapalacz gazu
czo­ny) za­pa­lacz gazu
- pokrętło kurka wciśnięte nie - przytrzymać wciśnięte po­
wy­star­cza­ją­co długo
krę­tło do czasu peł­ne­go pło­
mie­nia wo­kół ko­ro­ny palnika
4.Płomień przy zapalaniu - pokrętło kurka zwolnione - przytrzymać wciśnięte po­
pal­ni­ka gaśnie
za szyb­ko
krę­tło dłużej w pozycji „duży
pło­mień”
6. Gdy wada pozostaje
wciąż jeszcze nie usunięta
Odłączyć kuchenną płytę ceramiczną od sieci (bez­piecz­nik!).
Zwrócić się do najbliższego serwisu.
Ważne!
Państwo są odpowiedzialni za prawidłowy stan urzą­dze­nia
i właściwe użytkowanie w gospodarstwie domowym. Jeżeli
z powodu błędu obsługi wezwą Państwo serwis, wówczas
wizyta taka nawet w okresie gwarancyjnym będzie się dla
Państwa wiązała z kosztami.
Za szkody spowodaowane nieprzestrzeganiem niniejszej
instrukcji nie możemy niestety odpowiadać.
25
GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA
Gwarancja
Świadczenia gwarancyjne wg karty gwarancyjnej.
Producent nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym po­stę­po­
wa­niem z wyrobem.
Obsługa posprzedażna
W przypadku gdy zaistnieją jakiekolwiek problemy związane z użytkowaniem sprzętu Ami­ca
to nasze CENTRUM SERWISOWE zapewni Państwu szybką i w pełni profesjonalną pomoc.
Chcemy bowiem wszystkim, którzy zaufali marce Amica zagwarantować pełen komfort ko­
rzy­sta­nia z naszego wyrobu.
Proszę z tabliczki znamionowej wpisać tutaj typ i nr fabryczny płyty
Typ....................................................
Nr fa­brycz­ny..................................................
26
27
Amica S.A.
ul.Mickiewicza 52
64-510 Wronki
tel. 67 25 46 100
fax 67 25 40 320
www.amica.com.pl
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement