Amica PG6610X Built-in gas hob on steel User Manual

Amica PG6610X Built-in gas hob on steel User Manual
PG6610X / PVG4.0ZpZtR
PG6611XR / PVG4.1ZpZtRC
INSTRUKCJA OBSŁUGI
INSTRUCTION MANUAL
PL
EN
GRATULUJEMY WYBORU SPRZĘTU MARKI AMICA
SZANOWNI PAŃSTWO!
PL
Urządzenie marki Amica to połączenie wyjątkowej łatwości obsługi i doskonałej efektywności.
Każde urządzenie przed opuszczeniem fabryki zostało dokładnie sprawdzone pod względem
bezpieczeństwa i funkcjonalności.
Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji obsługi przed uruchomieniem urządzenia.
Przyłączenia kuchenki do butli z gazem płynnym lub do
istniejącej instalacji może wykonać wyłącznie uprawniony instalator z zachowaniem wszystkich przepisów
bezpieczeństwa.
SPIS TREŚCI
WSKAZÓWKI ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA
USUWANIE / ZŁOMOWANIE ZUŻYTEGO SPRZĘTU
ŚRODOWISKO
OPIS WYROBU
INSTALACJA
OBSŁUGA
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA
POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH
3
7
7
8
9
13
14
15
15
INFORMACJE O PRODUKCIE
Informacje o produkcie podano zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 66/2014 uzupełniającym
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących
ekoprojektu dla domowych piekarników, płyt grzejnych i okapów nadkuchennych
Domowe płyty grzejne gazowe
Identyfikator modelu
Typ płyty grzejnej (elektryczna / gazowa / gazowo­
‑elektryczna)
Liczba palników gazowych
FL
FR
Efektywność energetyczna dla każdego palnika
RL
gazowego (EE gas burner)
RR
C
Efektywność energetyczna płyty grzejnej gazowej (EE
gas hob)
PG6610X
PVG4.0ZpZtR
1106127
PG6611XR
PVG4.1ZpZtRC
1106129
O/V/O
O/V/O
4
54,5
54,5
54,5
54,5
-
4
54,5
54,5
54,5
54,5
-
54,5
54,5
W celu ustalenia zgodności z wymaganiami ekoprojektu zastosowano metody pomiarowe i obliczenia
z następujących norm:
PN­‑EN 60350­‑1. Elektryczny sprzęt do gotowania do użytku domowego część 1: Elektryczne kuch­‑nie, piekarniki,
piekarniki parowe i opiekacze. Metody badań cech funkcjonalnych.
PN­‑EN 60350­‑2. Elektryczny sprzęt do gotowania do użytku domowego część 2: Płyty kuchenne. Metody badań
cech funkcjonalnych.
PN­‑EN 15181. Metoda pomiaru zużycia energii piekarników gazowych.
PN­‑EN 30­‑2­‑1. Domowe urządzenia gazowe do gotowania i pieczenia ­‑ Część 2­‑1: Racjonalne wykorzystanie energii
­‑ Postanowienia ogólne.
2
Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.
Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania
zmian niewpływających na działanie urządzenia.
Uwaga.Urządzenie i jego dostępne części stają się gorące podczas użycia. Możliwość dotknięcia elementów
grzejnych powinno być objęte szczególną troską. Dzieci
poniżej 8 roku życia powinny trzymać się z daleka, chyba
że są pod stałą opieką.
Niniejszy sprzęt może być używany przez dzieci w wieku
od 8 lat i wyżej i osoby z ograniczeniami fizycznymi, czuciowymi albo umysłowymi albo brakiem doświadczenia
i wiedzy, jeśli odbywa się pod nadzorem lub zgodnie z
instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby
odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać
uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem. Sprzątanie
i czynności obsługowe nie powinny być robione przez
dzieci bez nadzoru.
Uwaga. Gotowanie bez nadzoru tłuszczu lub oleju na
płycie kuchennej może być niebezpieczne i doprowadzić
do pożaru.
NIGDY nie próbuj gasić ognia wodą, ale wyłącz urządzenie i wtedy przykryj płomień np. pokrywką lub niepalnym
kocem.
Uwaga. Niebezpieczeństwo pożaru: nie gromadź rzeczy
na powierzchni do gotowania.
Urządzeniem nie należy sterować zewnętrznym zegarem
lub niezależnym układem zdalnego sterowania.
Do czyszczenia płyty nie wolno używać sprzętu do
czyszczenia parą.
Przed pierwszym użyciem płyty grzejnej należy przeczytać instruk­cję użyt­ko­wa­nia. W ten spo­sób za­pew­nia­
my sobie bez­pie­czeń­stwo oraz unikamy uszko­dze­nia
pły­ty.
Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się
sprzętem.
3
PL
WSKAZÓWKI ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA
WSKAZÓWKI ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA
PL
Szczególnie gorące palniki nawierzchniowe, ruszta,
ustawione naczynia z gorącymi płynami mogą być przyczyną poparzenia dziecka.
Należy uważać, żeby elektryczny przewód przyłączeniowy zmechanizowanego sprzętu nie dotykał gorących części kuchenki.
Wtyczka przewodu przyłączeniowego powinna być dostępna po zainstalowaniu kuchenki.
Zabrania się instalować kuchenkę w pobliżu urządzeń
chłodniczych.
Nie należy pozostawiać kuchenki bez nadzoru podczas
smażenia. Oleje i tłuszcze mogą się zapalić z powodu
przegrzania.
Uważać na moment zagotowania, by nie dopuścić do
zalania palników.
Jeżeli nastąpi uszkodzenie kuchenki to można ją ponownie używać po usunięciu wady przez fachowca.
Nie otwierać kurka na przyłączu gazu lub zaworu na
butli bez uprzedniego sprawdzenia czy wszystkie kurki
są zamknięte.
Nie dopuszczać do zalewania palników oraz ich zanieczyszczania. Zabrudzone oczyścić i wysuszyć natychmiast po wystudzeniu.
Nie wolno stawiać naczyń bezpośrednio na palnikach.
Nie ustawiać naczyń na ruszcie nad jednym palnikiem
o masie większej niż 5 kg, natomiast na całym ruszcie
max. 25 kg. Nie dopuszcza się stawiania jednego naczynia na dwóch palnikach jednocześnie.
Nie uderzać w pokrętła i palniki.
Zabrania się dokonywania przeróbek i napraw kuchenki
przez osoby nie przeszkolone zawodowo.
Zabrania się otwierania kurków kuchenki nie mając w
ręce zapalonej zapałki lub urządzenia do zapalania
gazu.
Zabrania się gasić płomień palnika przez dmuchanie.
4
Zabrania się samowolnego dokonywania przeróbek kuchenki na inny rodzaj gazu, przenoszenia kuchenki w
inne miejsce oraz dokonywania zmian w instalacji zasilającej. Czynności te może wykonywać uprawniony
instalator.
Nie dopuszczać do kuchenki małych dzieci oraz osób
niezapoznanych z instrukcją użytkowania.
W RAZIE PODEJRZENIA ULATNIANIA SIĘ GAZU
NIE WOLNO zapalać zapałek, palić papierosów, włączać i wyłączać odbiorników elektrycznych (dzwonek
lub włącznik oświetlenia) oraz używać innych urządzeń
elektrycznych i mechanicznych powodujących powstawanie iskry elektrycznej lub udarowej. W takim przypadku należy natychmiast zamknąć zawór na butli z gazem
lub kurek odcinający instalację gazową i przewietrzyć
pomieszczenie, a następnie wezwać osobę uprawnioną do usunięcia przyczyny.
W każdej sytuacji spowodowanej usterką techniczną
należy bezwzględnie odłączyć zasilanie elektryczne
kuchenki (stosując powyższą zasadę) i zgłosić usterkę
do naprawy.
Nie wolno przyłączyć do instalacji gazowej żadnych
przewodów antenowych, np. radioodbiorników.
W przypadku zapalenia się gazu uchodzącego z nieszczelnej instalacji należy natychmiast zamknąć dopływ gazu przy pomocy zaworu odcinającego.
W przypadku zapalenia się gazu uchodzącego z nieszczelnego zaworu butli gazowej należy: na butlę zarzucić mokry koc, w celu ostudzenia butli zakręcić zawór na butli. Po ostudzeniu należy butlę wynieść na
otwartą przestrzeń. Zabrania się powtórnej eksploatacji
uszkodzonej butli.
W przypadku kilkudniowej przerwy w użytkowaniu kuchni należy zamknąć zawór główny na instalacji gazowej,
natomiast przy korzystaniu z butli gazowej po każdorazowym użytkowaniu.
5
PL
WSKAZÓWKI ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
PL
Uwaga! Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym
albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia
zagrożenia.
Użytkowanie urządzenia do gotowania i pieczenia powoduje wydzielanie się ciepła i wilgoci w pomieszczeniu, w którym jest zainstalowane. Należy upewnić się,
czy pomieszczenie kuchenne jest dobrze przewietrzane; należy utrzymywać otwarte naturalne otwory wentylacyjne lub zainstalować środki wentylacji mechanicznej (okap z mechanicznym wyciągiem).
Długotrwałe intensywne używanie urządzenia może
wymagać dodatkowego przewietrzania, na przykład
otwarcia okna lub bardziej skutecznej wentylacji, np.
zwiększenia wydajności wentylacji mechanicznej, jeśli
jest stosowana.
6
ROZPAKOWANIE
WYCOFANIE Z EKSPLOATACJI
Urządzenie na czas trans­
por­tu zostało za­bez­pie­czo­ne
przed uszko­d ze­n iem. Po
roz­p a­k o­w a­n iu urzą­d ze­n ia
pro­si­my Pań­stwa o usu­nię­
cie ele­men­tów opa­ko­wa­nia
w spo­s ób nieza­g ra­ż a­ją­c y
śro­do­wi­sku. Wszystkie materiały za­sto­so­
wa­ne do opa­ko­wa­nia są nie­szko­dli­we dla
środowiska na­tu­ral­ne­go, w 100% nadają
się do odzysku i oznakowano je od­po­
wied­nim symbolem. Uwaga! Materiały
opa­ko­wa­nio­we(wo­recz­ki po­li­ety­le­no­we,
kawałki sty­ro­pia­nu itp.) na­le­ży w trakcie
rozpakowywania trzy­mać z dala od dzieci.
Po zakończeniu okresu użyt­
ko­wa­nia nie wol­no usuwać ni­
niej­s ze­g o produktu po­p rzez
nor­mal­ne odpady ko­mu­nal­ne,
lecz na­le­ży go oddać do punk­
tu zbiór­ki i re­cy­klin­gu urzą­dzeń
elek­trycz­nych i elek­tro­nicz­nych. In­for­mu­je
o tym sym­bol, umiesz­czo­ny na pro­duk­
cie, in­struk­cji ob­słu­gi lub opa­ko­wa­niu.
Zastosowane w urządzeniu tworzywa
na­da­ją się do powtórnego użycia zgodnie
z ich ozna­cze­niem. Dzięki powtórnemu
użyciu, wykorzystaniu materiałów lub
in­nym for­mom wy­ko­rzy­sta­nia zużytych
urządzeń wnoszą Państwo istotny wkład w
ochronę naszego śro­do­wi­ska. Informacji
o właściwym punkcie usuwania zużytych
urządzeń udzieli Państwu ad­mi­ni­stra­cja
gminna.
ŚRODOWISKO
JAK OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ
Kto korzysta z energii w spo­sób od­po­wie­dzial­ny, chroni nie tylko do­mo­wą
kasę, lecz działa świa­do­mie na rzecz śro­do­wi­ska na­tu­ral­ne­go. Dla­te­go
po­móż­my, oszczę­dzaj­my ener­gię elek­trycz­ną! A czyni się to w na­stę­pu­
ją­cy spo­sób:
● Stosowanie pra­wi­dło­wych naczyń do go­to­wa­nia.
Garnki z płaskim i grubym dnem po­zwa­la­ją zaoszczędzić do 1/3 energii elek­
trycz­nej. Na­le­ży pamiętać o po­kryw­ce, w prze­ciw­nym ra­zie zużycie energii elek­
trycz­nej wzrasta czte­ro­krot­nie!
● Dobranie naczyń do gotowania do po­wierzch­ni pola grzejnego. Naczynie do
gotowania nie po­win­no być ni­gdy mniejsze od pola grzejnego.
● Dbanie o czystość palników, rusztu, pły­ty podpalnikowej. Zabrudzenia zakłócają
prze­ka­zy­wa­nie cie­pła – silnie przypalone za­bru­dze­nia da się czę­sto usunąć już
tylko środ­ka­mi sil­nie ob­cią­ża­ją­cy­mi śro­do­wi­sko naturalne. Szczególną czystość
należy zachować przy otwo­rach płomieniowych pierścieni pod­koł­pa­ko­wych oraz
otworach dysz palników.
● Unikanie niepotrzebnego „za­glą­da­nia do garnków”.
●Wyłączanie w porę i wykorzystywanie ciepła szczątkowego. W przypadku długich
czasów gotowania wyłączać pola grzejne na 5-10 minut przed końcem gotowania.
Oszczędza się przez to do 20% energii elektrycznej.
● Nie wbudowywanie płyty w bez­po­śred­niej bli­sko­ści chło­dzia­rek/za­mra­ża­rek.
Zużycie energii elektrycznej przez nie, nie­po­trzeb­nie wzrasta.
7
PL
USUWANIE / ZŁOMOWANIE ZUŻYTEGO SPRZĘTU
OPIS WYROBU
PL
PG6610X / PVG4.0ZpZtR
3
PG6611XR / PVG4.1ZpZtRC
3
3
3
4
1
4
2
1
4
2
4
4
5
5
5
1
1
1, 2, 3* -palniki nawierzchniowe
1, 2, 3* -palniki nawierzchniowe
4 - pokrętła palników z włącznikiem iskrownika
4 - pokrętła palników z włącznikiem iskrownika
5 - ruszty pod naczynia
5 - ruszty pod naczynia
* - w zależności od modelu
* - w zależności od modelu
DANE TECHNICZNE
DANE TECHNICZNE
l
l
l
l
wysokość
głębokość
szerokość
masa kuchenki
87 mm
500 mm
580 mm
6,5 kg
l
l
l
l
wysokość
głębokość
szerokość
masa kuchenki
87 mm
500 mm
580 mm
8,5 kg
Kuchenka wyposażona jest w palniki:
Kuchenka wyposażona jest w palniki:
1 - palnik duży, obciążenie cieplne- 2,8 kW
2 - palnik średni, obciążenie cieplne- 1,8 kW
3 - palnik mały, obciążenie cieplne- 1 kW
1 - palnik duży, obciążenie cieplne- 2,8 kW
2 - palnik średni, obciążenie cieplne- 1,8 kW
3 - palnik mały, obciążenie cieplne- 1 kW
Kategoria urządzenia: PL: II2E3B/P
Kategoria urządzenia: PL: II2E3B/P
Kuchenka posiada przyłącze rurowe
Kuchenka posiada przyłącze rurowe
G1/2˝ ISO 228-1
G1/2˝ ISO 228-1
8
Poniższe instrukcje przeznaczone są do wykwalifikowanego specjalisty in­sta­lu­ją­ce­go urzą­dze­nie. Instrukcje
te mają na celu zapewnienie możliwie najbardziej pro­fe­sjo­nal­ne­go wy­ko­na­nia czyn­no­ści zwią­za­nych z
instalacją i kon­ser­wa­cją urzą­dze­nia.
Ustawienie kuchenki
●
●
●
Pomieszczenie kuchenne po­win­no być suche i prze­wiew­ne oraz po­sia­dać spraw­ną wentylację
zgodnie z obo­wią­zu­ją­cy­mi przepisami tech­nicz­ny­mi.Pod­sta­wą praw­ną, w oparciu o którą oceniami
przydatność pomieszczenia do za­in­sta­lo­wa­nia w nim kuchenki gazowej, jest Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet­nia 2002r. w sprawie warunków tech­nicz­nych, jakim powinny
od­po­wia­dać budynki i ich usy­tu­owa­nie.
Pomieszczenie powinno być wy­po­sa­żo­ne w system wentylacji odprowadzający na zewnątrz spaliny
powstałe podczas spalania. Instalacja ta powinna się skła­dać z kratki wentylacyjnej lub okapu. Okapy
należy montować zgodnie z wska­zów­ka­mi podanymi w dołączonych do nich in­struk­cjach obsługi.
Pomieszczenie powinno również umoż­li­wiać dopływ powietrza, które jest nie­zbąd­ne do właściwego
spalania gazu. Dopływ powietrza powinien być nie mniej­szy niż 2m3/h na 1 kW mocy palników.
Powietrze może być dostarczane w wy­ni­ku bez­po­śred­nie­go prze­pły­wu z ze­wnątrz przez kanał o
przekroju min.100cm2 , bądź po­śred­nio z są­sied­nich po­miesz­czeń, które wyposażone są w kanały
wen­ty­la­cyj­ne wychodzące na zewnątrz.
Odległość pomiędzy palnikami nawierzchniowymi a odciągiem kominowym powinna wynosić min.
750 mm (Rys.3).
250mm
50mm
750mm
350mm
350mm
250mm
●
50mm
850mm
Min 300
3
INSTALACJA
Instalowanie kuchenek gazowych
●
●
●
●
●
●
●
przygotować miejsce (otwór) w blacie mebla wg szkicu montażowego (rys 6),
minimalna przestrzeń jaką należy zostawić wolną pod płytą gazową wynosi 130 mm,
przykleić taśmę (zał. przez producenta) jedną stroną do krawędzi płyty, od strony spodniej płyty,
dokonać podłączenia kuchenki do sieci gazowej i elektrycznej zgodnie z instrukcją obsługi kuchenki,
oczyścić blat z kurzu, odkleić papier zabezpieczający taśmę, włożyć płytę w otwór i mocno docisnąć do blatu,
ustawić uchwyty mocujące (rys 4) prostopadle do brzegu kuchenki i dokręcić do oporu,
po zamontowaniu kuchenki w blacie należy sprawdzić jej działanie, a szczególnie zabezpieczenie
przeciwwypływowe i zapalacz.
Sposób przykręcenia uchwytów mo­cu­ją­cych do blatu
4
1 - Blat
2 - Wkręt
3 - Uchwyt mocujący
4 - Kuchenka do wbudowania
9
PL
INSTALACJA OBWODU OCHRONNEGO
INSTALACJA
PL
580
0
50
0
48
560
5
Wskazówki dla instalatora
Instalator powinien:
● posiadać uprawnienia gazowe
● zapoznać się z informacjami znajdującymi się na tabliczce znamionowej kuchenki o rodzaju gazu do
jakiego jest przystosowana. Informacje porównać z warunkami dostawy gazu w miejscu instalowania.
● sprawdzić
• skuteczność wietrzenia tj. wymiany powietrza w pomieszczeniu.
• szczelność połączeń armatury gazowej.
• skuteczność działania wszystkich elementów funkcjonalnych.
● dla prawidłowego działania zapalaczy i zabezpieczenia przeciwwypływowego, wyregulować ustawienie pokręteł gazowych przy pomocy załączonych podkładek,
● sprawdzić działanie zapalaczy i zabezpieczenia przeciwwypływowego,
• w przypadku nieprawidłowego działania zdjąć pokrętło, wykonać regulację przez włożenie podkładki (podkładek) na trzpień zaworu,
• sprawdzić działanie zapalaczy i zabezpieczenia przeciwwypływowego,
• po wykonanej regulacji układ zabezpieczyć podkładką zaciskową i założyć pokrętło.
• Wydać użytkownikowi świadectwo podłączenia kuchenki gazowej i zapoznać go z obsługą.
UWAGA! Przyłączenia kuchenki do butli z gazem płynnym lub do ist­nie­ją­cej in­sta­la­cji może wy­ko­
nać wyłącznie uprawniony instalator z za­cho­wa­niem wszyst­kich prze­pi­sów bezpieczeństwa.
Kuchenka posiada rurowy króciec gwintowany o średnicy G1/2” służący do pod­łą­cze­nia do instalacji gazowej. W wersji na gaz płynny (propan-butan) na króciec nakręcona jest koń­ców­ka do węża ∅ 8 x 1 mm.
Przewód doprowadzający gaz nie powinien dotykać metalowych elementów osłony.
ZWRÓCIĆ UWAGĘ: na zachowanie szczelności połączeń.
Po zakończeniu instalacji kuchni na­le­ży sprawdzić szczelność wszyst­kich po­łą­czeń stosując do
tego np. wodę z mydłem. Do sprawdzenia szczelności nie wol­no stosować ognia.
Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z treścią instrukcji obsługi i postępowanie zgodnie z zawartymi
w niej wskazówkami.
Mamy do czynienia z gazem. Dlatego kuchenka powinna być pod­łą­czo­na do in­sta­la­cji gazowej do
takiego rodzaju gazu do jakiego została fa­brycz­nie przy­sto­so­wa­na. Kuchenka powinna być podłączona wyłącznie przez instalatora po­sia­da­ją­ce­go stosowne uprawnienia. Informacja o rodzaju
gazu do jakiego przystosowana jest kuchenka fa­brycz­nie, znaj­du­je się na tabliczce znamionowej.
Przystosowanie kuchenki do okre­ślo­ne­go rodzaju gazu
Czynność ta może być wykonana tylko przez instalatora z odpowiednimi uprawnieniami.
Jeśli gaz, którym ma być zasilana kuchenka różni się od gazu przewidzianego dla ku­chen­ki w wersji
fabrycznej tzn. G 20 (GZ 50) 20 mbar, na­le­ży wymienić dysze palnika i prze­pro­wa­dzić regulację płomienia.
10
Kuchenki dostarczone przez wytwórcę posiadają palniki przy­sto­so­wa­ne fa­brycz­nie do spalania
gazu podanego na tabliczce zna­mio­no­wej oraz w kar­cie gwa­ran­cyj­nej.
Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie osłony dolnej z informującą do ja­kie­go rodzaju gazu
prze­zna­czo­na jest kuchenka.
W celu przystosowania kuchenki do spalania innego rodzaju gazu na­le­ży do­ko­nać:
● wymiany dysz (patrz tabela ze­sta­wie­nio­wa),
● regulacji zmniejszonego przepływu zaworów.
Przezbrojenie kuchenki na inny rodzaj gazu
OZNACZANIE ŚREDNICY DYSZY
MAŁY
ŚREDNI
DUŻY
WOK
72
92
115
55 + 2 x 75
46
62
79
37 + 2 x 52
RODZAJ GAZU
2H G20/20mbar
3B/P G30/37mbar
Wymiana dyszy palnika- dy­szę wykręcić za pomocą spe­cjal­ne­go klucza
nasadowego 7 i wymienić na nową odpowiednio do rodzaju gazu (patrz
tabela powyżej).
Po zakończeniu przezbrajania, należy umieścić nalepkę z opisem rodzaju gazu, do jakiego
kuchenka jest przystosowana.
Palniki
Płomień
Pełen
płomień
Palniki
nawierzchniowe
Płomień oszczędny
Przezbrojenie
kuchenki z gazu
płynnego na gaz
ziemny
Dyszę palnika wy­mie­
nić na od­po­wied­nią wg.
Ta­be­li 1
Przezbrojenie
kuchenki z gazu
ziemnego na gaz
płynny
Dyszę palnika wy­mie­
nić na od­po­wied­nią wg.
Ta­be­li 1
Iglicę
regulacyjną
Iglicę regulacyjną
(Rys.7) lekko
(Rys.7) lekko wykręcić i
wkręcić,sprawdzić
wyregulować wielkość
wielkość i stabilność
płomienia
płomienia
Regulacja zaworów
7
Regulacji zaworów należy dokonywać na zapalonym
palniku w położeniu „płomień oszczęd­ny”.
- należy zdjąć pokrętło a następnie cienkim wkrę­ta­
kiem wpro­wa­dzo­nym w trzpień zaworu wy­re­gu­lo­wać
wiel­kość płomienia (Rys. 7)
W celu sprawdzenia płomienia należy wygrzać palnik na pełnym płomieniu przez ok. 10 min., a następnie przekręcić
pokrętło zaworu na płomień oszczędny. Płomień nie powinien zgasnąć ani przeskoczyć na dyszę. Gdy jednak tak się
stanie należy powtórzyć regulację zaworów.
Uwaga!
Przestawienie urządzenia w celu dostosowania go do gazu, innego niż wynika to z oznakowania wytwórcy na
tabliczce znamionowej kuchenki lub zakupu kuchenki na inny rodzaj gazu niż jest zainstalowany w mieszkaniu,
leży wyłącznie w gestii użytkownik - instalator.
11
PL
INSTALACJA
INSTALACJA
Użytkowanie kuchenki wyposażonej w zapalacz w pokrętle (oznaczenie „Zp”)
PL
Czynności:
● wcisnąć pokrętło kurka wybranego palnika do wyczuwalnego oporu i przekręcić w lewo do pozycji „duży
płomień”
● przytrzymać do czasu zapalenia gazu
● po zapaleniu płomienia palnika zwolnić nacisk na pokrętło i ustawić wymaganą wielkość płomienia.
Użytkowanie kuchenki wyposażonej w zabezpieczenie przeciwwypływowe (oznaczenie „Zt”)
10
zabezpieczenie
iskrownik
W modelach kuchenek wyposażonych w zabezpieczenie przeciwwypływowe palników nawierzchniowych
należy podczas czynności zapalania przytrzymać przez ok. 10 sek. wciśnięte do oporu pokrętło w pozycji
„duży płomień” celem zadziałania zabezpieczenia.
W przypadku niepowodzenia próby powtórzyć ww czynność. Zabezpieczenie przeciwwypływowe
powoduje odcięcie dopływu gazu przy zaniku płomienia w czasie do około 60 sek. Dopływ
gazu do palników nawierzchniowych jest otwierany i regulowany kurkami z zabezpieczeniem
przeciwwypływowym (wersja Zt).
Postępowanie w
sytuacjach zagrożenia
wypływu niespalonego
gazu
2
1
1 - instalacja gazowa
2 - zawór odcinający
instalacji gazowej
A - zawór ,,włączony”
B - zawór ,,wyłączony”
A
B
11
W każdej sytuacji zagrożenia należy
l
l
l
l
l
wyłączyć palniki
wyłączyć zawór odcinający instalację gazową (Rys.9.B)
przewietrzyć pomieszczenie kuchenne
zgłosić naprawę w punkcie serwisowym lub do instalatora gazowego posiadającego stosowne uprawnienia
wyłączyć kuchenkę gazową z eksploatacji do momentu usunięcia usterki.
Niektóre, proste usterki eksploatacyjne może usunąć sam użytkownik, postępując zgodnie
z zaleceniami instrukcji.
PALNIK NAWIERZCHNIOWY nie zapala się, czuć ulatniający się gaz
l
l
l
l
l
l
l
należy zamknąć zawory palników
zamknąć zawór odcinający na instalacji przed kuchnią
przewietrzyć pomieszczenie
wyjąć palnik
oczyścić i przedmuchać otwory płomieniowe
założyć palnik
ponowić próbę zapalenia palnika
12
OBSŁUGA
Prawidłowo wyregulowane palniki posiadają płomień koloru jasnoniebieskiego o wyraźnie zarysowanym
stożku wewnętrznym. Dobór wielkości płomienia zależy od ustawienia pokrętła palnika.
palnik wyłączony
palnik włączony - duży płomień
palnik włączony - mały płomień
(oszczędny)
Na przykładzie obsługi palnika pokazano prawidłową obsługę polegającą na doborze płomienia (Rys.8).
Prawidłowy sposób gotowania polega na ustawieniu pokrętła palnika w pozycji ,,duży płomień’’ - w celu
zagotowania potraw i przestawienia w pozycję ,,mały płomień’’ (oszczędny) dla podtrzymania procesu
gotowania. W zależności od potrzeb można płynnie ustawić wielkość płomienia.
Zabrania się regulacji płomienia w zakresie między pozycją palnik wyłączony i pozycją duży
płomień.
Umiejętna obsługa, dobór odpowiednich parametrów użytkowych oraz naczyń, pozwalają na uzyskanie
znacznych oszczędności energetycznych.
Oszczędności energetyczne wynoszą odpowiednio:
● do 60%, przy właściwym doborze naczynia,
● do 60%, przy prawidłowej obsłudze, polegającej na właściwym doborze płomienia w trakcie gotowania.
Oszczędności te uwarunkowane są utrzymaniem palników w stałej czystości (szczególnie otworów
płomieniowych i dysz).
Odpowiednie naczynia do gotowania
Dobór naczynia
Należy zwrócić uwagę, żeby średnica dna naczynia była zawsze nieco większa od korony płomienia palnika,
a samo naczynie było przykryte pokrywką.Zaleca się, aby śred­ni­ca garnka była około 2,5 - 3 razy więk­sza
od średnicy palnika, tzn. dla palnika:
l małego, naczynie o średnicy od 90 do 140 mm,
l średniego, naczynie o średnicy od 140 do 220 mm,
l dużego, naczynie o średnicy od 200 do 240 mm
l tzw. WOK, naczynie o średnicy od 220 do 260 mm
l wysokość garnka nie powinna być większa od jego średnicy
Źle
Źle
Dobrze
Pokrywka garnka:
Pokrywka na garnku zapobiega uciecz­ce cie­pła i w ten sposób skra­ca czas nagrzewania.
13
PL
Dobór płomienia
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
PL
Dbałość użytkownika o bieżące utrzy­ma­nie płyty w
czy­sto­ści oraz wła­ści­wa jej kon­ser­wa­cja, wywierają
zna­czą­cy wpływ na wy­dłu­że­nie okresu jej bez­a­wa­
ryj­nej pracy.
Do czyszczenia nie może być uży­wa­ny sprzęt do
czysz­cze­nia parą.
Przed rozpoczęciem czyszczenia, należy
kuchenkę wyłączyć (wszystkie przełączniki
ustawić na ,,0’’) i poczekać aż wystygnie. Następnie wytrzeć kuchenkę miękką szmatką z
niewielką ilością płynu do mycia naczyń. Nie
wolno używać ostrych środków do szorowania.
Palniki nawierzchniowe
Elementy palnika muszą być zawsze suche, ponieważ cząstki wody mogą zahamować wypływ gazu i
powodować złe palenie się palnika
W przypadku zanieczyszczenia palników
i rusztu, należy te elementy wyposażenia
zdemontować i umyć w ciepłej wodzie z
dodatkiem środków zmywających tłuszcze i
brud.
Następnie należy je wytrzeć. Szczególną czystość należy zachować przy otworach płomieniowych pierścieni stabilizujących. Otwory dysz palników przeczyścić, używając wyłącznie do tego
celu cienkiego drutu miedzianego.
Płyta robocza
12
l
emaliowaną płytę roboczą czyścimy tylko przy pomocy ciepłej wody z dodatkiem niewielkiej ilości płynów do mycia naczyń. Silne zabrudzenie można usunąć wyłącznie płynami delikatnymi do szorowania
naczyń.
Przeglądy okresowe
Poza czynnościami mającymi na celu bie­żą­ce utrzy­ma­nie płyty w czy­sto­ści na­le­ży:
l
l
l
przeprowadzać okresowe kon­tro­le dzia­ła­nia ele­men­tów ste­ru­ją­cych i ze­spo­łów ro­bo­czych płyty. Po
upły­wie gwa­ran­cji, przy­naj­mniej raz na dwa lata, na­le­ży zle­cić w punk­cie obsługi serwisowej wy­ko­na­
nie prze­glą­du tech­nicz­ne­go płyty,
usunąć stwierdzone usterki eks­plo­ata­cyj­ne,
dokonać okresowej konserwacji ze­spo­łów ro­bo­czych płyty,
14
GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA
Świadczenia gwarancyjne wg karty gwarancyjnej -Producent nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym po­stę­po­wa­niem z wyrobem.
POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH
W każdej sytuacji awaryjnej na­le­ży:
●
●
●
●
wyłączyć zespoły robocze płyty
odłączyć zasilanie elektryczne
zgłosić naprawę
niektóre drob­ne usterki użyt­kow­nik może usunąć sam kierując się wska­zów­ka­mi po­da­ny­mi w ta­be­li
poniżej, zanim zwró­cą się Pań­stwo do działu ob­słu­gi klien­ta lub serwisu należy spraw­dzić kolejne
punk­ty w tabeli.
PROBLEM
PRZYCZYNA
POSTĘPOWANIE
1.Urządzenie nie działa
- przerwa w dopływie prądu
-sprawdzić bezpiecznik in­sta­la­cji
domowej, prze­pa­lo­ny wymienić
2.Palnik nie zapala
- zabrudzone otwory
płomieniowe
- zamknąć zawór od­ci­na­ją­cy gazu,
zamknąć kur­ki pal­ni­ków, prze­wie­
trzyć po­miesz­cze­nie, wyjąć pal­nik,
oczy­ścić i prze­dmu­chać otwory
płomieniowe
- przerwa w dopływie prądu
- sprawdzić bezpiecznik in­sta­la­cji do­
mo­wej, prze­pa­lo­ny wy­mie­nić
3.Zapalacz gazu nie za­pa­la
4.Płomień przy zapalaniu pal­ni­ka
gaśnie
- przerwa w dopływie gazu
- otworzyć zawór dopływu gazu
- za­nie­czysz­czo­ny(za­tłusz­czo­ny)
za­pa­lacz gazu
- wyczyścić zapalacz gazu
- pokrętło kurka wciśnięte nie wy­star­
cza­ją­co długo
- przytrzymać wciśnięte po­krę­tło do
czasu peł­ne­go pło­mie­nia wo­kół ko­ro­
ny palnika
- pokrętło kurka zwolnione za szyb­ko
- przytrzymać wciśnięte po­krę­tło
dłużej w pozycji „duży pło­mień”
Oświadczenie producenta
Producent deklaruje niniejszym, że wyrób ten spełnia zasadnicze wymagania wymienionych poniżej
dyrektyw i rozporządzeń europejskich:
•
•
•
•
•
•
Dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE
Dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE
Dyrektywy ekoprojektowania 2009/125/UE
Dyrektywy RoHS 2011/65/UE
Dyrektywy 2009/142/UE (do 20.04.2018)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/426 (od 21.04.2018)
i dlatego wyrób został oznakowany
oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności
udostępniana organom nadzorującym rynek.
15
PL
Gwarancja
DEAR CUSTOMER,
Outstanding user-friendliness and excellent efficiency make cooktops a perfect choice. Please read this manual
thoroughly before you start to use the appliance to avoid any trouble.
The cooktop’s safety and functionality was checked at the factory test stations prior to dispatch.
Please read this manual carefully before you start to use this cooktop. This way, you can ensure its proper and
correct operation.
Please preserve this manual and store it near the appliance, so that it is available at all times for reference. Observe the instructions contained herein to prevent accidents.
Note
Do not start to use the appliance before you have read and understood the instructions.
This equipment has been designed solely as a cooking appliance. It is strictly prohibited to use it for any other purpose,
e.g. heating. Using the appliance for other purposes can be dangerous.
The manufacturer reserves the right to introduce modifications which will not affect the functionalities and operation of
the appliance.
TABLE OF CONTENTS
ENVIRONMENT
PRODUCT INFORMATION
SAFETY INSTRUCTIONS
GUIDE TO THE COOKTOP
INSTALLATION
OPERATION
CLEANING AND ROUTINE MAINTENANCE
GUARANTEE
TROUBLESHOOTING
16
17
18
19
20
23
25
26
26
ENVIRONMENT
UNPACKING
DISPOSAL OF THE APPLIANCE
Old appliances should not simply be disposed of with normal household waste,
but should be delivered to a collection and
recycling centre for electric and electronic
equipment. A symbol shown on the product,
the instruction manual or the packaging
shows that it is suitable for recycling.
During transportation, protective packaging was used to protect the appliance
against any damage. After unpacking,
please dispose of all elements of packaging in a way that will not cause damage
to the environment.
All materials used for packaging the
appliance are environmentally friendly;
they are 100% recyclable and are marked with the appropriate symbol.
Caution! During unpacking, the packaging materials (polythene bags, polystyrene pieces, etc.) should be kept out
of reach of children.
Materials used inside the appliance are
recyclable and are labelled with information
concerning this. By recycling materials or other parts from
used devices you are making a significant contribution to
the protection of our environment.
Information on appropriate disposal centres for used
devices can be provided by your local authority.
16
EN
ENVIRONMENT
HOW TO SAVE ENERGY
Using energy in a responsible way not only saves money but also helps the environment. So let’s save
energy! And this is how you can do it:
■
■
■
■
■
Use appropriate cookware: flat and thick bottom pots and pans will reduce power consumption by up to one
third. Do not forget to use lid to reduce power consumption by four times!
Select properly sized cookware: make sure the diameter of the pan or pot is not smaller than the size of the
burner.
Keep the burner surfaces and the cookware bottoms clean: Residues hinder heat transfer, and lasting contamination can be removed only by extremely harmful chemicals. Particularly, the flame slots of the burners must be
kept clean at all times.
Do not put up the cookware lids unless really necessary.
Do not install the cooktop adjacently to fridges / freezers: this increases power consumption of the cooling
appliances.
PRODUCT INFORMATION
Product information given in accordance with Commission Regulation (EU) No 66/2014 supplementing
Directive of the European Parliament and Council Directive 2009/125/EC with regard to eco-design
requirements for household ovens, hobs and range hoods
Household electric hobs
PG6610X
PVG4.0ZpZtR
1106127
PG6611XR
PVG4.1ZpZtRC
1106129
O/V/O
O/V/O
4
4
FL
54,5
54,5
RL
54,5
54,5
RR
54,5
54,5
FR
54,5
54,5
Model identifier
Hob type (electric / gas / gas­‑electric)
Number of gas burners
Energy efficiency for each gas burner (EE
gas burner)
C
Energy efficiency of gas hob (EE gas hob)
-
-
54,5
54,5
In order to determine compliance with the eco-design requirements, the measurement
methods and calculations of the following standards were applied:
EN 60350­‑1
EN 60350­‑2
EN 30­‑2­‑1
17
EN
SAFETY INSTRUCTIONS
Your safety and that of your family are of the utmost importance
to us and although some simple safety when cooking is generally
observed it is worth reading through the following points to ensure
that your hob is operated as safely as possible at all times to prevent
any accidents.
As a responsible company we feel it is very important to maintain
a very high level of safety and to make this section as clear and
highlighted as possible.
Should you have any additional concerns or questions on any safety
related matters please feel free to contact our service department
on 0844 815 8880 (UK) or 0818 464646 (ROI) and our staff will
endevour to help you with any questions you may have.
• Do not leave children unattended in an area where the appliance
is in use.
• Do not allow persons of limited physical, sensual, or psychological
capabilities, or persons whose experience in operating similar
appliances is limited to operate the cooktop, unless if attended by
(adult) caretakers.
• Make sure no part of the power cord comes in contact with hot parts
of the hob.
• Leave sufficient space around the socket to ensure the power plug
is accessible easily after installation.
• Do not install the hob near cooling appliances.
• Do not leave the hob unattended while in use. Boil-overs cause
smoking, and greasy spill-overs may ignite presenting a fire risk.
• Execute caution when the food is boiling. Boil-overs may flood the
burner.
• Should a malfunction occur, stop using the appliance. Do not start
to use your hob before a Gas Safe engineer has repaired it.
• Make sure all the burners are closed before opening the main gas
valve at the network or container connection.
• Do not place cooking pans directly onto the burners.
• Maximum weight of a pan to be placed over a single burner is 5 kg.
The overall maximum load of a pan that is to be placed over the
entire grate is 10 kg. Do not place a single pan over two burners at
the same time.
• Do not impact the burners and knobs.
• It is prohibited to modify or repair the hob by persons who do not
possess appropriate training and qualifications.
• Do not set the burner knobs open before you have stricken the
match or the ignition appliance.
• Do not extinguish the flame by blowing.
• The user is not allowed to convert the hob to another gas type,
relocate the appliance, or modify the supply network himself. Only a
duly authorised and Gas Safe is allowed to carry out these activities.
• Do not connect antenna cords (e.g. radio antennae) to the gas pipes.
18
EN
GUIDE TO THE COOKTOP
PG6610X / PVG4.0ZpZtR
3
PG6611XR / PVG4.1ZpZtRC
3
3
3
4
1
4
2
1
4
2
4
4
5
5
5
1
1
1, 2, 3, 7 - Surface burners
4 - Surface burner knobs
5 - Grid
6 - Electrical plate
TECHNICAL DATA
l
l
l
l
heigh
depth width weight of the cooker
TECHNICAL DATA
87 mm
500 mm
580 mm
6,5 kg
l
l
l
l
heigh
depth width weight of the cooker
87 mm
500 mm
580 mm
8,5 kg
The cooker is equipped with burners:
The cooker is equipped with burners:
1 - Large burner, heat load- 2,8 kW
2 - Small burner, heat load- 1 kW
3 - Medium burners, heat load- 1,8 kW
1 - WOK burner, heat load- 2,8 kW
2 - Small burner, heat load- 1 kW
3 - Medium burners, heat load- 1,8 kW
Appliance class: PL: II2E3B/P
Appliance class: PL: II2E3B/P
The cooker is equipped with a pipe terminal - 1/2” ISO 228-1
The cooker is equipped with a pipe terminal - 1/2” ISO 228-1
19
EN
GUIDE TO THE COOKTOP
Installation work and repairs should only be performed by a qualified technician in accordance with all applicable codes
and standards. Repairs and service by unqualified persons could be dangerous and the manufacturer will not be held
responsible.
Location
l The kitchen must be dry and well ventilated.
l The kitchen should have a ventilation system including fume exhaust to remove the gases generated by burning
gas and direct them out. That system shall comprise a ventilation grill or a hood. Please install hods in accordance
with the manufacturers’ instructions.
l Fresh air is necessary to ensure gas burning. Minimum gas requirement for the cooktop is 2 cbm per hour per each
1 kW of the burners’ capacity. The air can be supplied either directly from the outside by an at least 100 cm2 duct,
or directly from the adjacent rooms, provided these are equipped with ventilation system routed to the outside of
the building.
l The minimum distance between the burners and the hood exhaust should be 750 mm (see fig. 3).
750mm
350mm
50mm
250mm
250mm
350mm
50mm
850mm
Min 300
3
INSTALLATION
Installation of the cooktop:
l
l
l
l
l
l
l
Prepare the work top cut-out as shown in the diagram (see fig. 5).
Remember to maintain the minimum safety distances to combustible surfaces below the cooktop of 130 mm.
Fix the tape (included) to the cooktop edge at the bottom side of the appliance.
Connect the appliance to gas and electrical mains as per the operating manual.
Remove any dust from the work top, remove the protective backing of the tape, insert the cooktop into the cut-out, and
press firmly downwards.
Set the fixing brackets (see fig. 4) perpendicular to the cooktop edge, fix firmly.
Test the correct operation of the installed cooktop. In particular, check the correct operation of the sealing protection and
the ignition system.
Fixing the brackets to the work top
1. Work top
2. 4 screws
3. 4 fixing brackets
4. Installed appliance
4
20
EN
INSTALLATION
580
0
50
0
48
560
5
Notes for the technician
Instalator powinien:
l The fitter should:
l Bear a valid certificate of gas permit
l Have studied the contents of the appliance’s type plate containing the suitable type of gas. Compare the data
with the characteristics of the gas available in the network.
l Check the following:
•
ventilation capacity, incl. air exchange in the kitchen,
•
tightness and sealing of the gas fittings,
•
effectiveness and correct operation of all the functional elements.
l Adjust the settings of the gas control knobs with the washers included to ensure the igniters work properly and
the entire system is leak-proof;
•
check the operation of the igniters and leak seal,
•
remove the knob if working incorrectly, and adjust bi introducing washer(s) onto the valve spindle,
•
check the operation of the igniters and leak seal,
•
secure the system with a tight washer and put the knob handle on.
l Issue a certificate of connecting the appliance and inform the user of the operating activities.
NOTE! Installation and service must be performed by a qualified and licensed installer, service agency or
gas supplier. All the relevant safety regulations must be observed.
The cooktop is equipped with an R1/2” connecting pipe for gas connection. If the appliance is intended for use with LPG
(propane – butane), a Ø 8 x 1 mm hose coupling is threaded onto the connector.
Make sure the gas connecting pipe does not come in contact with the metal components of the cooktop.
All the couplings and joints must be tightly sealed.
Note. After connecting the appliance check all fittings for gas leaks e.g. with soapy water.
Do not check the fittings with open fire!
Please make sure you have read and understood the entire operating manual. Do follow the instructions to ensure
safe and effective operation of your cooktop.
NOTE: The appliance uses gas, which is a flammable and explosive substance. Thus, it is necessary for the cooktop
to be connected to a gas network which supplies the gas type for which the appliance is suitable.
Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency or gas supplier.
Please check the type plate for the information concerning the suitable gas type for your appliance.
Converting the unit to another gas type
Only a licensed and authorised technician may carry out this job.
If the available gas type is different from that provided in the type plate of the appliance (G 20 (GZ 50) 20 mbar, the
burner nozzles should be replaced and flame adjusted.
21
EN
INSTALLATION
NOTE
The cooktops delivered by the supplier come with the burners which are suitable for burning the type of
gas which is quoted in the type plate and in the guarantee certificate. The type plate is fitted at the bottom
panel of the appliance. The following must be carried out if converting to another gas type is required:
l nozzles must be replaced (see assembling table),
l reduced valve flow rate must be adjusted.
Converting the unit to another gas type (see category on the rating plate on the appliance)
Nozzle diameter
Gas type
Small
Medium
Large
WOK
2H G20/20mbar
72
92
115
55 + 2 x 75
3B/P G30/37mbar
46
62
79
37 + 2 x 52
Replacement of burner nozzle: loosen the nozzle with a dedicated wrench (7). Fit the new nozzle,
suitable for the required gas type (see table above for reference).
After you have converted the cooktop to another gas type, make sure you have placed a label containing
that information on the appliance.
Adjustment of the reduced valve flow
Burners
Regular burners
Flame
Converting the cooktop
from LPG to natural gas
Converting the cooktop
from natural gas to LPG
Full flame
Replace the burner nozzle
according to the guidelines in table 1
Replace the burner nozzle
according to the guidelines in table 1
Saving flame
Loosen the adjustment
spindle (see fig. 7) and
adjust the flame
Loosen the adjustment
spindle (see fig. 7) and
adjust the flame
Valve adjustment
Valve adjustment should be done with the control knob set at Burner ON
saving flame position.
Remove the knob, and adjust the flame with a tiny screwdriver (see fig.
7 below).
7
Checking the adjusted flame: heat the burner at full open position for 10 minutes. Then turn the knob into the saving setting.
The flame should not extinguish nor move to the nozzle. If it goes off or moves over to the nozzle, readjust the valves.
Note.
It is up to the used to request converting the appliance to another gas type if so required by the local conditions
at a licensed gas fitter / service.
22
EN
OPERATION
Flame selection
At the burners adjusted correctly, the flames should be light blue, and the inner cone should be clearly visible. The size
of flame depends on the position of the related burner control knob.
Burner OFF
Burner ON, large flame
8
- Burner ON, small flame
(saving mode)
See also fig. 8 for various operating options (flame size selection); the burner should be set at a large flame during the
initial phase of cooking to bring the food to boiling, and then the knob should be turned to the saving flame position to
maintain the cooking. It is also possible to adjust the flame size stepless.
It is prohibited to adjust the flame in the range between the Burner OFF and Burner ON large flame positions.
Significant quantities of energy can be saved if the appliance is used correctly, parameters set correctly, and appropriate cookware
is used. The savings can be as follows:
l Up to 60 per cent savings when proper pots are used,
l Up to 60 per cent savings when the unit is operated correctly and the suitable flame size is chosen.
It is a prerequisite for efficient and energy-saving operation of the cooktop that the burners are kept clean at all times (in particular the flame slots and nozzles).
Suitable pans
Selection of vessels
Bear in mind that the diameter of the pot must be at least slightly larger than that of the flame. Cover the pots with lids.
It is recommended to use pots the diameters of which exceed the diameters of the flame by 2.5 – 3 times;
l For the small burner, the most suitable pot will be 90-140 mm in diameter,
l For the medium burner, the most suitable pot will be 140-220 mm in diameter,
l For the large burner, the most suitable pot will be 200-240 mm in diameter,
l For the WOK burner, the most suitable pot will be 220-260 mm in diameter,
l The height of the pot should not be larger than its diameter.
Wrong
Wrong
Correct
9
Lids:
Using a lid while cooking will minimize the loss of heat and decrease the cooking time.
23
EN
OPERATION
Using cooktops with control knob ignition (Zp)
l
l
l
Press the selected control knob and turn anti-clockwise into Burner ON large flame position.
Hold depressed until gas is on fire
Release the knob and set the required flame size.
Using cooktops with leak protection (Zt)
spark igniter
protection
10
Hold the burner’s control knob depressed for approx. 10 seconds in Burner ON large flame position. This way, you
activate the protection device.
Repeat the attempt if the protection has not activated for the first time.
Leak protection will cut off the gas supply if there is no flame for approx. 60 seconds.
At the Zt cooktops, the gas supply to the burners is adjusted with the knobs equipped with the leak
prtection.
What to do if surplus gas leak
occurs
1 – gas network
2 – gas cut off valve
A – valve ON
B – valve OFF
11
In any emergency, proceed as follows:
l
l
l
l
l
turn the burners off
set the cut off valve OFF (see fig. 9 B)
ventilate the kitchen
report the unit for repair at a service department of a licensed and authorised repair shop
refrain from using the appliance until it is returned to its operating condition
NOTE
The user can fix some minor malfunctions himself, by following the instructions given in this manual.
The burner does not ignite, and gas is smelled;
l Close burner control knobs
l Close the gas mains / supply cut off valve
l Ventilate the kitchen
l Take the burner out of the cooktop
l Clean and blow the slots
l Insert the burner back in place
l Resume ignition attempt.
If the burner still fails to go on, report for a licensed repair.
24
CLEANING AND ROUTINE MAINTENANCE
EN
Daily cleaning and proper maintenance have crucial impact
on the durability of your ceramic plate.
Clean the ceramic plate observing the same rules
as for glass. Never use abrasive or aggressive
cleaning agents, scrubbing powders or scratching
sponges.
Burners, the burner hob grate.
In the case of soiled burners and grate, these elements must be removed from the cooker and washed with warm water
and washing – up products intended for fats and soils. Next, wipe them dry. After the grate has been removed, wash
the burner hob carefully and wipe with a dry and soft cloth. In particular, ensure flame openings in rings under caps are
clean, see the figure below. Do not use steel wire or drill holes.
Burner elements must always be clean. Water
particles may hamper gas flow and produce an
incorrect burner flame.
12
Work panel
l
l
Clean the enamel coated work panel only with warm water with a mild solution of dishwashing liquid. Use mild dish
washing liquids to remove otherwise resistant contamination.
Clean the stainless steel panel thoroughly before you start to use the appliance. Particularly, remove the remaining
of the protective foil adhesive and packaging tape adhesive. Clean the cooktop regularly each time after use. Do
not allow the work panel to become very dirty, especially do not let spill-over stains to remain on the surface for
long.
Periodic inspections
In addition to current maintenance and care, the following shall be arranged for:
l
l
l
Periodic inspections of control elements and units of the cooktop. Upon expiration of the warranty, service department
shall be ordered technical inspections of the appliance at least once every two years.
All operation faults must be repaired.
Cooktop units shall be maintained according to the maintenance schedule.
25
EN
TROUBLESHOOTING
In each case, proceed as follows:
l
l
l
l
Turn the burners off
Disconnect power supply
Report for repair
The user can fix some minor malfunctions himself, according to the guidance given in the tables below. Please check the
information below before contacting the service department.
PROBLEM
CAUSE
REMEDIES
1.The appliance does not work
- power cut
- check the home power fuse, replace if needed
2.Burner will not ignite
- flame slots contaminated
- close the gas cut off valve, close
burner control knobs, ventilate the
kitchen, take the burner out of the
cooktop, blow and clean the flame
slots
- power cut
- check the home power fuse, replace if needed
- gas supply break
- open gas cut off valve
- contaminated (caked) igniter
- clean the igniter
- control knob released too soon
- hold the control knob depressed
until the flame goes on and persists
- control knob released too soon
- hold the control knob depressed
until the flame goes on and persists
3.Igniter does not work
4.Burner extinguishes
GUARANTEE
Guarantee
Guarantee service will be granted as per the Guarantee Certificate. The manufacturer cannot be held responsible for
any damage caused by improper use or operation of the appliance.
Manufacturer’s Declaration
The manufacturer hereby declares that this product meets the requirements of the following European directives and regulations:
•
•
•
•
•
•
Low Voltage Directive 2014/35/EC
Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EC
ErP Directive 2009/125/EC
Directive RoHS 2011/65/EC
Directive 2009/142/EC (to 20.04.2018)
Regulation (EU) 2016/426 of the European Parliament and of the Council (from
21.04.2018)
and has thus been marked with the
made available to market regulators.
symbol and been issued with a declaration of compliance
26
27
IO-TGC-0106/2
(02.2018)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement