Amica PEB6101R Built-in electric hob Instrukcja obsługi

Amica PEB6101R Built-in electric hob Instrukcja obsługi
PEB4.1SR
INSTRUKCJA OBSŁUGI
KUCHENKI ELEKTRYCZNEJ ZE STEROWANIEM
Kuchenkę uruchamiać dopiero po przeczytaniu tej instrukcji.
IO-HOB-1098 / 8507876
(07.2019 / v1)
SZANOWNY KLIENCIE,
Płyta Amica to połączenie wyjątkowej łatwości obsługi i doskonałej efektywności.
Po prze­czy­ta­niu instrukcji, obsługa płyty nie będzie problemem.
Płyta, która opuściła fabrykę była dokładnie sprawdzona przed zapakowaniem pod wzglę­dem
bezpieczeństwa i funkcjonalności na stanowiskach kontrolnych.
Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji obsługi przed uruchomieniem urządzenia.
Przestrzeganie zawartych w niej wskazówek uchroni Państwa przed niewłaściwym użyt­ko­
wa­niem.
Instrukcję należy zachować i przechowywać tak, aby mieć ją zawsze pod ręką.
Należy dokładnie przestrzegać instrukcji obsługi w celu uniknięcia nieszczęśliwych wypadków.
Uwaga!
Urządzenie obsługiwać tylko po przeczytaniu / zrozumieniu niniejszej instrukcji.
Urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie jako urządzenie do gotowania.Każde
inne jego zastosowanie ( np. do ogrzewania pomieszczeń) jest niezgodne z jego
przeznaczeniem i może być niebezpieczne.
Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian nie wpływających na
dzia­ła­nie urządzenia.
Oświadczenie producenta
Producent deklaruje niniejszym, że wyrób ten spełnia zasadnicze wymagania wy­mie­nio­nych poniżej
dyrektyw europejskich:
●
dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE,
●
dyrektywy kompatybilności elek­tro­ma­gne­tycz­nej 2014/30/UE,
●
dyrektywy ekoprojektowania 2009/125/EC,
i dlatego wyrób został oznakowany
oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności
udostępniana organom nadzorującym rynek.
Masz wątpliwości? Nie wszystko, co przeczytałeś w instrukcji jest zrozumiałe za­dzwoń do Centrum Serwisowego, gdzie uzyskasz wszechstronną pomoc.
tel. 801 801 800
2
SPIS TREŚCI
Podstawowe informacje............................................................................................2
Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa......................................................................4
Jak oszczędzać energię.............................................................................................6
Rozpakowanie...........................................................................................................7
Usuwanie zużytych urządzeń.....................................................................................7
Opis wyrobu...............................................................................................................8
Dane tech­nicz­ne.........................................................................................................8
Instalacja....................................................................................................................9
Podłączenie płyty do sieci elektrycznej.............................................................11
Obsługa....................................................................................................................13
Załączenie urządzenia do pracy................................................................................13
Od­po­wied­nie naczynia do gotowania..................................................................13
Czyszczenie i konserwacja......................................................................................16
Płytki grzej­ne............................................................................................................16
Płyta ro­bo­cza............................................................................................................16
3
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
Uwaga.Urządzenie i jego dostępne części stają się
gorące podczas użycia. Możliwość dotknięcia elementów grzejnych powinno być objęte szczególną
troską. Dzieci poniżej 8 roku życia powinny trzymać
się z daleka, chyba że są pod stałą opieką.
Niniejszy sprzęt może być używany przez dzieci w
wieku od 8 lat i wyżej i osoby z ograniczeniami fizycznymi, czuciowymi albo umysłowymi albo brakiem
doświadczenia i wiedzy, jeśli odbywa się pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich
bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci,
aby nie bawiły się sprzętem. Sprzątanie i czynności
obsługowe nie powinny być robione przez dzieci bez
nadzoru.
Uwaga. Gotowanie bez nadzoru tłuszczu lub oleju
na płycie kuchennej może być niebezpieczne i doprowadzić do pożaru.
NIGDY nie próbuj gasić ognia wodą, ale wyłącz
urządzenie i wtedy przykryj płomień np. pokrywką
lub niepalnym kocem.
Uwaga. Niebezpieczeństwo pożaru: nie gromadź
rzeczy na powierzchni do gotowania.
4
WSKAZÓWKI ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA
Urządzeniem nie należy sterować zewnętrznym
zegarem lub niezależnym układem zdalnego sterowania.
Do czyszczenia płyty nie wolno używać sprzętu do
czyszczenia parą
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.
Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci)
o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby o braku
doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub
zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające
za ich bezpieczeństwo.
Należy uważać, żeby elektryczny przewód przyłączeniowy zmechanizowanego
sprzętu nie dotykał gorących części kuchenki.
Wtyczka przewodu przyłączeniowego powinna być dostępna po zainstalowaniu
kuchenki.
Zabrania się instalować kuchenkę w pobliżu urządzeń chłodniczych.
Nie należy pozostawiać kuchenki bez nadzoru podczas smażenia. Oleje i tłuszcze
mogą się zapalić z powodu przegrzania.
Jeżeli nastąpi uszkodzenie kuchenki to można ją ponownie używać po usunięciu
wady przez fachowca.
Zabrania się dokonywania przeróbek i napraw kuchenki przez osoby nie przeszkolone
zawodowo.
W każdej sytuacji spowodowanej usterką techniczną należy bezwzględnie odłączyć
zasilanie elektryczne kuchenki (stosując powyższą zasadę) i zgłosić usterkę do
naprawy.
Użytkowanie urządzenia do gotowania i pieczenia powoduje wydzielanie się ciepła
i wilgoci w pomieszczeniu, w którym jest zainstalowane. Należy upewnić się, czy
pomieszczenie kuchenne jest dobrze przewietrzane; należy utrzymywać otwarte
naturalne otwory wentylacyjne lub zainstalować środki wentylacji mechanicznej
(okap z mechanicznym wyciągiem).
Długotrwałe intensywne używanie urządzenia może wymagać dodatkowego
przewietrzania, na przykład otwarcia okna lub bardziej skutecznej wentylacji,
np.zwiększenia wydajności wentylacji mechanicznej, jeśli jest stosowana.
5
JAK OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ
Kto korzysta z energii w spo­sób od­po­wie­dzial­ny, chroni nie tylko do­mo­wą
kasę, lecz działa świa­do­mie na rzecz śro­do­wi­ska na­tu­ral­ne­go. Dla­te­go po­
móż­my, oszczę­dzaj­my ener­gię elek­trycz­ną! A czyni się to w na­stę­pu­ją­cy
spo­sób:
• Stosowanie pra­wi­dło­wych naczyń do go­to­wa­nia.
Garnki z płaskim i grubym dnem po­zwa­la­ją zaoszczędzić do 1/3 energii elek­trycz­nej. Na­le­ży
pamiętać o po­kryw­ce, w prze­ciw­nym ra­zie zużycie energii elek­trycz­nej wzrasta czte­ro­krot­
nie!
• Dobranie naczyń do gotowania do po­wierzch­ni pola grzejnego.
Naczynie do gotowania nie po­win­no być ni­gdy mniejsze od pola grzejnego.
• Dbanie o czystość pól grzej­nych i den garnków.
Zabrudzenia zakłócają prze­ka­zy­wa­nie cie­pła – silnie przypalone za­bru­dze­nia da się czę­sto
usunąć już tylko środ­ka­mi sil­nie ob­cią­ża­ją­cy­mi śro­do­wi­sko naturalne.
• Unikanie niepotrzebnego „za­glą­da­nia do garnków”.
• Wyłączanie w porę i wy­ko­rzy­sty­wa­nie cie­pła szczątkowego.
W przypadku długich czasów gotowania wy­łą­czać pola grzejne na 5-10 minut przed koń­cem
go­to­wa­nia. Oszczędza się przez to do 20% ener­gii elektrycznej.
• Nie wbudowywanie płyty w bez­po­śred­niej bli­sko­ści chło­dzia­rek/za­mra­ża­rek.
Zużycie energii elektrycznej przez nie nie­po­trzeb­nie wzrasta.
6
ROZPAKOWANIE
USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄ­D ZEŃ
Urządzenie na czas trans­
por­tu zostało za­bez­pie­czo­ne
przed uszko­dze­niem przez
opa­k o­w a­n ie. Po roz­p a­k o­
wa­n iu urzą­d ze­n ia pro­s i­m y
Pań­stwa o usu­nię­cie ele­men­
tów opa­ko­wa­nia w spo­sób nie za­gra­ża­ją­cy
śro­do­wi­sku.
Wszystkie materiały za­sto­so­wa­ne do opa­
ko­wa­nia są nie­szko­dli­we dla środowiska
na­tu­ral­ne­go, w 100% nadają się do odzysku
i oznakowano je od­po­wied­nim symbolem.
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z
Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz
polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.
Takie oznakowanie informuje,
że sprzęt ten, po okresie jego
użytkowania nie może być
umieszczany łącznie z innymi
odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
Użytkownik jest zobowiązany
do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne
punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.
Uwaga!Materiały opa­ko­wa­nio­we(wo­recz­ki
po­li­ety­le­no­we, kawałki sty­ro­pia­nu itp.) na­le­
ży w trakcie rozpakowywania trzy­mać z dala
od dzieci.
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia
ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników
niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.
7
OPIS WYROBU
Kuchenka elektryczna typoszereg PEB4.1SR
3
4
1,2,3,4 - płytki grzejne
6
5
1
2
Rys.1
DANE TECHNICZNE
- napięcie znamionowe
- wymiary gabarytowe
- masa kuchenki
400/230 V, 50 Hz
590 x 520 x 56 mm
9,4 kg
Kuchenka wyposażona jest w:
- pola grzejne - normalne
szybkogrzejne*
Ø 180 - 1500 W
Ø 145 - 1000 W
Ø 145 - 1500 W lub
Ø 180 - 2000 W
* zależne od modelu
8
5-pokrętła przełączników
6-lampka sygnalizacyjna
INSTALACJA
Przygotowanie blatu mebla do zabudowy płyty
l Grubość blatu mebla powinna wynosić od 28 do 40 mm, głębokość blatu min. 600 mm.
Blat powinien być płaski i dobrze wypoziomowany. Należy uszczelnić i zabezpieczyć blat
od strony ściany przed zalaniem i wilgocią.
l Odległość pomiędzy krawędzią otworu a krawędzią blatu z przodu powinna wynosić min.
60 mm, a z tyłu min. 50 mm.
l Me­ble do za­bu­do­wy mu­szą mieć okła­dzi­nę oraz kle­je do jej przy­kle­je­nia od­por­ne na
tem­pe­ra­tu­rę 100°C. Nie spełnienie tego wa­run­ku może spo­wo­do­wać zde­for­mo­wa­nie
po­wierzch­ni lub od­kle­je­nie okła­dzi­ny.
l Krawędzie otworu powinny zostać zabezpieczone materiałem odpornym na wchłanianie
wilgoci.
l Otwór w blacie wykonać zgodnie z wymiarami podanymi na rys.1.
l Pod spodem płyty należy zostawić przynajmniej 80 mm wolnej przestrzeni aby umożliwić
właściwy obieg powietrza i aby uniknąć przegrzania powierzchni wokół płyty.
490
min
60
1
min
50
560
9
INSTALACJA
Instalowanie kuchenek elektrycznych
l W przypadku blatu o grubości 38 mm do mocowania płyty należy wykorzystać 4 uchwyty
“A”. Sposób montażu pokazano na rys. 2 i 3. W przypadku blatu o grubości 28 mm oprócz
uchwytów “A” należy dodatkowo zastosować 4 drewniane klocki o wymiarach 15x15x50
mm. Sposób montażu pokazano na rys. 4 i 5.
l Przykręcić lekko uchwyty od spodu płyty.
l Oczyścić blat, włożyć płytę w otwór i docisnąć do blatu.
l Ustawić uchwyty prostopadle do krawędzi płyty i dokręcić do oporu.
4
4
4
15
2
1
2
1
3
1 - blat mebla
2 - wkręt
3 - uchwyt mocujący
4 - płyta grzejna
3
2
3
1 - blat mebla
2 - wkręt
3 - uchwyt mocujący
4 - płyta grzejna
5 - klocek z drewna
5
560
270
50
490
490
320
466
416
min
60
min
60
5
min
50
min
50
560
15
10
50
INSTALACJA
Przyłączenie płyty do instalacji elektrycznej
Uwaga!
Przyłączenia do in­sta­la­cji może do­ko­nać tyl­ko wy­kwa­li­fi­ko­wa­ny in­sta­la­tor po­sia­da­ją­cy
sto­sow­ne upraw­nie­nia. Za­bra­nia się sa­mo­wol­ne­go do­ko­ny­wa­nia prze­ró­bek lub zmian
w in­sta­la­cji elek­trycz­nej.
Wskazówki dla instalatora
Płyta jest przystosowana fabrycznie do zasilania prądem przemiennym trójfazowym (400 V
3N ~50 Hz). Przystosowanie płyty do zasilania prądem jednofazowym (230 V) jest możliwe
poprzez odpowiednie zmostkowanie na listwie przyłączeniowej wg zamieszczonego schematu
połączeń. Schemat połączeń jest zamieszczony również na spodniej części osłony dolnej.
Dostęp do listwy przyłączeniowej jest możliwy po zdjęciu pokrywki na osłonie dolnej. Należy
pamiętać o właściwym doborze przewodu przyłączeniowego uwzględniając rodzaj podłączenia
i moc znamionową płyty.
Przewód przyłączeniowy należy za­mo­co­wać w od­ciąż­ce.
Uwaga!
Należy pamiętać o konieczności podłączenia obwodu ochronnego do zacisku listwy
przyłączeniowej, oznaczonego znakiem
. Instalacja elektryczna zasilająca płytę
powinna być zabezpieczona odpowiednio dobranym zabezpieczeniem lub po
zabezpieczeniu linii zasilającej, odpowiednim wyłącznikiem umożliwiającym odcięcie
dopływu prądu w sytuacji awaryjnej.
Przed do­ko­na­niem przyłączenia płyty do in­sta­la­cji elek­trycz­nej, należy zapoznać się z in­for­
ma­cja­mi znaj­du­ją­cy­mi się na ta­blicz­ce zna­mio­no­wej i schemacie pod­łą­cze­nia.
UWAGA! Instalator jest zobowiązany wydać użyt­kow­ni­ko­wi „świa­dec­two przy­łą­cze­nia kuch­ni
do in­sta­la­cji elek­trycz­nej” (znajduje się w karcie gwarancyjnej).
Inny sposób podłączenia płyty niż po­ka­za­no na sche­ma­cie może spo­wo­do­wać jej uszko­dze­nie.
11
INSTALACJA
SCHEMAT MOŻLIWYCH POŁĄCZEŃ
3
Uwaga! Napięcie elementów grzejnych 230V.
4
3
5
Uwaga! W przypadku każdego z połączeń przewód
ochronny musi być po­łą­czo­ny z zaciskiem
.
2
1
1 Dla sieci 230 V podłączenie jed­no­fa­
zo­we z przewodem neu­tral­nym, most­ki
łą­czą za­ci­ski 1-2-3 oraz 4-5,przewód
ochronny do
Zalecany
ro­dzaj
prze­wo­du
przy­łą­cze­
nio­we­go
1
1N~
PE
2 Dla sieci 400/230 V podłączenie dwu­fa­
zo­we z przewodem neu­tral­nym, most­ki
łą­czą za­ci­ski 2-3 oraz 4-5, prze­wód
ochronny do
3
Dla sieci 400/230 V podłączenie trój­fa­
zo­we z przewodem neu­tral­nym, mostek
łą­czy za­ci­ski 4-5, przewody fazowe pod­
łą­czo­ne do 1, 2 i 3, przewód neu­tral­ny
do 4-5, prze­wód ochron­ny do
L1
PE
5
4
L1
2
3
5
4
2
3
L2
L2
L3
5
PE
OWY
3X 4 mm2
OWY
4X 2,5 mm2
N
1
3N~
3
N
1
2N~
2
L1
4
OWY
5X 1,5 mm2
N
Przewody fazowe - L1=R, L2=S, L3=T; N - przewód neutralny;
12
- przewód ochronny
OBSŁUGA
Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z treścią instrukcji obsługi i postępowanie
zgodnie z zawartymi w niej wskazówkami.
Informacje dotyczące kuchenki , znajdują się na nalepce tabliczki zna­mio­no­wej.
Załączenie urządzenia do pracy:
Załączenie wybranego pola grzejnego (1,2,3,4) następuje przez prze­krę­ce­nie po­krę­tła
(5), w tym momencie zapali się lampka sygnalizacyjna (6), sto­pień na­grza­nia pola re­gu­
lu­je­my odpowiednią nastawą na pokrętle. Ele­men­ty grzej­ne sterowane są prze­łącz­ni­ka­mi
energii , które umożliwiają skokową re­gu­la­cję mocy, co pozwala na wy­ko­rzy­sta­nie w
pełni zadanej energii w za­leż­no­ści od po­trzeb użyt­kow­ni­ka i nie powoduje jej strat.
Co należy wykonać przed pierwszym użytkowaniem płytek elektrycznych ?
Płytki przed rozpoczęciem użytkowania wygrzewać 4 min. bez garnków.
Przy pierw­szym użyciu może na­stą­pić przej­ścio­we wydzielanie zapachów
dla­te­go na­le­ży włączyć wen­ty­la­cję w po­miesz­cze­niu lub otworzyć okno.
UŻYTKOWANIE PŁYTEK GRZEJNYCH
Jak oszczędzić energię?
Rys. 4
A
B
Rys. 5
13
C
OBSŁUGA
Dobry garnek oszczędza energię. Pra­wi­dło­wo dobrany garnek powinien posiadać gru­be
pła­skie dno o średnicy równej średnicy płytki grzejnej, gdyż wtedy jest naj­lep­sze prze­
no­sze­nie ciepła (Rys. 4).
Jak tracimy energię?
Rys. 5 A. Za mały garnek do tej płytki.
Rys. 5 B. Garnek ma wklęsłe dno.
Rys. 5 C. Nieprawidłowo położona po­kryw­ka.
Zwróć
•
•
•
•
•
•
•
uwagę na:
nie włączać pola grzej­ne­go bez ustawionego naczynia,
stawiać garnki tylko z czy­stym i suchym dnem,
nie wolno na kuchence przygotowywać potraw w na­czy­niach z two­rzyw sztucz­nych,
nie kłaść na gorącą ku­chen­kę wyrobów z two­rzyw sztucznych np. ły­że­czek, wi­del­
czy­ków itp.,
używaj naczyń z po­kryw­ka­mi, pamiętaj aby po­kryw­ka nie wystawała poza obrys na­
czy­nia i skro­pli­ny nie kapały na kuchenkę,
chroń płytkę przed korozją,
wyłączaj płytkę na 5 - 10 min. przed zdjęciem garnka,
1
0
2
3
0
3
1
3
włączona
2
0
1
2
wyłączona
włączona
Rys.6
Symbole znajdujące się nad pokrętłami in­for­mu­ją, który przełącznik steruje którą płyt­
ką.
Płytka jest wyłączona, jeżeli:
— cyfra ,,0’’ na pokrętle znajduje się pod pionową kreską umieszczoną na płycie
roboczej w przypadku stosowania opi­sów położeń na obwodzie pokrętła,
— wskaźnik na pokrętle znajduje się pod cyfrą ,,0’’ umieszczoną na płycie ro­bo­czej
w przy­pad­ku stosowania opisów położeń na płycie roboczej.
Moc płytki można regulować stopniowo po­krę­ca­jąc pokrętłem w prawo lub w lewo.
Włą­cze­nie którejkolwiek z płytek, powoduje za­pa­le­nie się lampki sygnalizacyjnej.
14
OBSŁUGA
Położenie
pokrętła
Przykładowy rodzaj czynności
3
zagotowanie,szybkie rozgrzanie,smażenie
●
opiekanie mięs, ryb
2
wolne smażenie
●
gotowanie większej ilości potrawy, go­to­wa­nie
zup
1
gotowanie ziemniaków
●
duszenie warzyw
0
wyłączenie
Uwagi ogólne o użytkowaniu płytek grzej­nych.
Płyta w zależności od odmiany może być wyposażona w płytki normalne i szyb­ko­
grzej­ne.
Gotowanie i smażenie na płytce nor­mal­nej i szybkogrzejnej
Płytka szybkogrzejna różni się tym od nor­mal­nej, że posiada zwiększoną moc i dla roz­róż­
nie­nia ma namalowany centralnie czer­wo­ną farbą okrąg. W trakcie użyt­ko­wa­nia może on
ulegać stopniowemu wypalaniu się.
Gotowanie
Dla zagotowania potrawy pokrętło ustawia się w poz. 3, a następnie dla dalszego go­to­wa­nia
powrócić do poz. 1 i potem w za­leż­no­ści od potrzeb zmniejszyć lub zwięk­szyć moc płytki. (tabl.)
Smażenie
Dla rozgrzania tłuszczu ustawić pokrętło w poz. 3, a następnie położyć pieczeń i usta­wić
pokrętło w poz. 2 i potem w zależności od potrzeb zwiększyć lub zmniej­szyć moc płytki.
15
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Dbałość użytkownika o bieżące utrzy­ma­nie
płyty w czy­sto­ści oraz wła­ści­wa jej kon­ser­wa­
cja, wywierają zna­czą­cy wpływ na wy­dłu­że­nie
okresu jej bez­a­wa­ryj­nej pracy.
Przed rozpoczęciem czyszczenia,
należy kuchenkę wyłączyć
(wszystkie przełączniki ustawić
na ,,0’’) i poczekać aż wystygnie.
Następnie wytrzeć kuchenkę
miękką szmatką z niewielką
ilością płynu do mycia naczyń. Nie
wolno używać ostrych środków do
szorowania.
Do czyszczenia nie może być uży­
wa­ny sprzęt do czysz­cze­nia parą.
Płytki grzejne
•
Za­bru­dze­nie, np. spalone resztki potraw z powierzchni płytek usuwamy miękką szmat­ką
(czarnej powierzchni płytek nie wolno niczym myć i szorować). Na­to­miast nierdzewne
pierścienie ozdobne my­je­my przy użyciu płynów do mycia naczyń lub delikatnych płyn­nych
środków do szo­ro­wa­nia i wycieramy do sucha.
Powierzchnie płytek od czasu do czasu przecieramy olejem wazelinowym lub olejem
silikonowym.
Nie wolno używać do tego celu tłuszczów zwierzęcych i roślinnych takich jak
masło, smalec, olej itp.
Płyta robocza
•
Emaliowaną płytę roboczą czyścimy tylko przy pomocy ciepłej wody z dodatkiem niewielkiej
ilości płynów do mycia naczyń. Silne zabrudzenie można usunąć wyłącznie płynami
delikatnymi do szorowania naczyń.
Przeglądy okresowe
Poza czynnościami mającymi na celu bie­żą­ce utrzy­ma­nie płyty w czy­sto­ści na­le­ży:
• przeprowadzać okresowe kon­tro­le dzia­ła­nia ele­men­tów ste­ru­ją­cych i ze­spo­łów ro­bo­czych
płyty. Po upły­wie gwa­ran­cji, przy­naj­mniej raz na dwa lata, na­le­ży zle­cić w punk­cie obsługi
serwisowej wy­ko­na­nie prze­glą­du tech­nicz­ne­go płyty,
• usunąć stwierdzone usterki eks­plo­ata­cyj­ne,
• dokonać okresowej konserwacji ze­spo­łów ro­bo­czych płyty,
16
GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA
Gwarancja
Świadczenia gwarancyjne wg karty gwarancyjnej
-Producent nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym po­stę­po­
wa­niem z wyrobem.
Obsługa posprzedażna
W przypadku gdy zaistnieją jakiekolwiek problemy związane z użytkowaniem sprzętu Ami­ca
to nasze CENTRUM SERWISOWE zapewni Państwu szybką i w pełni profesjonalną pomoc.
Chcemy bowiem wszystkim, którzy zaufali marce Amica zagwarantować pełen komfort ko­
rzy­sta­nia z naszego wyrobu.
Proszę z tabliczki znamionowej wpisać tutaj typ i nr fabryczny płyty
Typ......................................................
Nr fa­brycz­ny.................................................
17
18
19
Amica S.A.
ul.Mickiewicza 52
64-510 Wronki
tel. 67 25 46 100
fax 67 25 40 320
www.amica.com.pl
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement