Amica IN900BS 90 cm Chimney hood User Manual

Amica IN900BS 90 cm Chimney hood User Manual
OKC IN600BS
OKC IN600WS
OKC IN600MS
OKC IN900BS
OKC IN900WS
OKC IN900MS
INSTRUKCJA OBSŁUGI - OKAP NADKUCHENNY
PL
8
Okap należy używać dopiero po przeczytaniu tej instrukcji
NÁVOD K OBSLUZE - KUCHYŇSKÉHO ODSAVAČE CZ
18
SK
28
EN
38
Odsavač používejte teprve po přečtení tohoto návodu!
NÁVOD NA OBSLUHU - KUCHYNSKÉHO ODSÁVAČA
Odsávač používajte iba po prečítaní tohto návodu!
INSTRUCTION MANUAL - KITCHEN EXTRACTOR HOOD
Before using the appliance, please carefully read this manual!
OKC IN900BS
OKC IN900WS
OKC IN900MS
2
OKC IN600BS
OKC IN600WS
OKC IN600MS
3
min 650mm
Gas cookers
min 450mm
Electrical
cookers
min 650mm
Gas cookers
1b
1a
4
1c
5
6
7
GRATULUJEMY WYBORU SPRZĘTU MARKI AMICA
Szanowni Państwo,
Staliście się Państwo użytkownikami najnowszej generacji okapu kuchennego. Okap ten został
zaprojektowany i wykonany specjalnie z myślą o spełnieniu Państwa oczekiwań i z pewnością będzie
stanowić część nowocześnie wyposażonej kuchni. Zastosowane w nim nowoczesne rozwiązania
konstrukcyjne i użycie najnowszej technologii produkcji, zapewniają mu wysoką funkcjonalność i
estetykę. Przed przystąpieniem do montażu okapu prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią
niniejszej instrukcji. Dzięki temu unikną Państwo błędnej instalacji i obsługi okapu. Życzymy satysfakcji i
zadowolenia z wyboru okapu naszej firmy
Poniżej znajdują się objaśnienia dotyczące symboli występujących w niniejszej instrukcji:
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika urządzenia oraz
prawidłowej jego eksploatacji.
Zagrożenia wynikające z niewłaściwego postępowania z urządzeniem oraz
czynnościach, które może wykonać jedynie
wykwalifikowana osoba, na przykład z
serwisu producenta.
i
Wskazówki związane z użytkowaniem
sprzętu.
Informacje dotyczące ochrony środowiska
naturalnego.
Zakaz wykonywania pewnych czynności
przez użytkownika.
SPIS TREŚCI
WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 9
INSTALACJA URZĄDZENIA 13
OBSŁUGA I KONSERWACJA 15
OCHRONA ŚRODOWISKA 17
GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA 17
i
Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie
do użytku domowego.
Producent zastrzega sobie możliwość
dokonywania zmian niewpływających na
działanie urządzenia.
8
Masz wątpliwości? Jeśli pewne fragmenty
instrukcji są niezrozumiałe, należy skontaktować się z centrum serwisowym, aby
uzyskać wszechstronną pomoc.
WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
i
lProducent nie ponosi
żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody lub pożary spowodowane przez urządzenie
wynikające z nieprzestrzegania zaleceń podanych w niniejszej instrukcji.
l Okap nadkuchenny
służy do usuwania oparów kuchennych. Nie
należy go używać do innych celów.
l Okap pracujący w trybie
wyciągu należy podłączyć do odpowiedniego
kanału wentylacyjnego
(nie podłączać do kanałów kominowych, dymowych lub spalinowych,
będących w eksploatacji). Okap wymaga zainstalowania przewodu odprowadzającego
powietrze na zewnątrz.
Długość przewodu (najczęściej rura Ø 120 lub
150mm) nie powinna
być dłuższa niż 4-5 m.
Przewód odprowadzający powietrze jest również wymagany przy
okapach teleskopowych
i meblowych w trybie
pochłaniacza.
i
9
l Okap pracujący w trybie pochłaniacza wymaga zainstalowania
filtra z węglem aktywnym. W tym przypadku
nie wymaga się instalowania przewodu odprowadzającego powietrze
na zewnątrz, zaleca się
natomiast montaż kierownicy wydmuchu powietrza (tylko okapy kominowe).
l Okap posiada niezależne oświetlenie oraz
wentylator wyciągowy z
możliwością ustawienia
jednej z kilku prędkości
obrotowych.
WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
l W zależności od wersji urządzenia, okap
jest przeznaczony do
trwałego zamocowania
na pionowej ścianie ponad kuchenką gazową
lub elektryczną (okapy
kominowe i uniwersalne); na suficie ponad
kuchenką gazową lub
elektryczną (okapy wyspowe); na pionowej
ścianie w zabudowie
meblowej ponad kuchenką gazową lub
elektryczną (okapy teleskopowe i do zabudowy). Przed montażem
należy się upewnić czy
konstrukcja ściany / sufitu jest odpowiednia do
utrzymania okapu. Niektóre modele okapów
są bardzo ciężkie.
l Wysokość montażu
urządzenia nad płytą
elektryczną podana jest
w karcie produktu (specyfikacji
technicznej
urządzenia). Jeżeli w instrukcjach instalowania
urządzeń gazowych podano większą odległość,
należy to uwzględnić
(Rys. 1a/b/c).
10
l Pod okapem kuchennym nie wolno pozostawiać
odkrytego
płomienia,
podczas
zdejmowania
naczyń
znad palnika, należy
ustawić minimalny płomień. Zawsze należy
sprawdzać czy płomień
nie wykracza poza naczynie, gdyż powoduje
to niepożądane straty
energii i niebezpieczną
koncentrację ciepła.
l Potrawy przygotowywane na tłuszczach
powinny być stale nadzorowane, gdyż przegrzany tłuszcz może się
łatwo zapalić.
l Przed każdą operacją
czyszczenia, wymianą
filtra lub przed podjęciem prac naprawczych,
należy wyjąć wtyczkę
urządzenia z gniazdka.
l Filtr przeciw tłuszczowy do okapu kuchennego należy czyścić,
co najmniej, raz na 1
miesiąc, gdyż nasycony
tłuszczem jest łatwopalny.
WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
l Jeżeli w pomieszczeniu, oprócz okapu,
eksploatuje się inne
urządzenia o zasilaniu
nieelektrycznym
(np.
piece na paliwa ciekłe,
grzejniki przepływowe,
termy), należy zadbać o
wystarczającą wentylację (dopływ powietrza).
Bezpieczna eksploatacja jest możliwa, gdy
przy jednoczesnej pracy
okapu i urządzeń spalających, zależnych od
powietrza w pomieszczeniu, w miejscu ustawienia tych urządzeń
panuje
podciśnienie
najwyżej 0,004 milibara
(ten punkt nie obowiązuje, gdy okap nadkuchenny jest użytkowany
jako pochłaniacz zapachów).
l Okap nie powinien służyć jako płaszczyzna
podparcia dla osób znajdujących się w kuchni
l Okap powinien być
często czyszczony zarówno na zewnątrz jak
i od wewnątrz (PRZYNAJMNIEJ RAZ W
MIESIĄCU, z zachowaniem wskazówek dotyczących
konserwacji
podanych w niniejszej
instrukcji).
Nieprzestrzeganie zasad dotyczących czyszczenia
okapu oraz wymiany filtrów powoduje powstanie zagrożenia pożarem.
l Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, to powinien być
wymieniony w specjalistycznym zakładzie naprawczym.
l
Należy
zapewnić
możliwość
odłączenia urządzenia od sieci
elektrycznej, poprzez
wyjęcie wtyczki lub wyłączenie
wyłącznika
dwubiegunowego
11
l Niniejszy sprzęt nie jest
przeznaczony do użytkowania przez osoby (w
tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej,
czuciowej lub psychicznej, lub osoby o braku
doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba
że odbywa się to pod
nadzorem lub zgodnie
z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazaną
przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
l Należy zwrócić szczególną uwagę, aby z
urządze­nia nie korzystały
po­zo­sta­wio­ne bez opieki
dzieci.
l Sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce
znamionowej odpowiada miejscowym parametrom zasilania.
l Przed montażem rozwinąć i wyprostować
przewód sieciowy.
l Uwaga! Materiały opakowaniowe (woreczki
polietylenowe, kawałki
styropianu itp.) należy
w trakcie rozpakowywania trzymać z dala od
dzieci.
12
l UWAGA: przed podłączeniem okapu do zasilania sieciowego należy
zawsze skontrolować
czy kabel zasilania został prawidłowo zainstalowany i NIE został
przygnieciony
przez
okap w trakcie czynności montażowych. Nie
podłączać urządzenia
do sieci elektrycznej
przed
ukończeniem
montażu.
l Zabrania się użytkować okap bez zamontowanych aluminiowych
filtrów przerciwtłuszczowych.
l Surowo zabrania się
przygotowywania pod
okapem potraw z użyciem otwartego ognia
(flambirowanie).
l W zakresie koniecznych do zastosowania
środków technicznych
i bezpieczeństwa dotyczących odprowadzania spalin należy ściśle
przestrzegać przepisów
wydanych przez kompetentne władze lokalne.
l UWAGA! Niedokręcenie śrub oraz elementów
mocujących
zgodnie z niniejszymi
instrukcjami może spowodować zagrożenia
zdrowia i życia.
INSTALACJA URZĄDZENIA
Wyposażenie
Okap nadkuchenny jest złożony z następujących
elementów (Rys. 2)...
Montaż
Montaż urządzenia krok po kroku pokazany jest na
rysunkach 3...
13
INSTALACJA URZĄDZENIA
Ustawienie wyciągowego trybu pracy okapu
W trakcie wyciągowego trybu pracy okapu powietrze odprowadzane jest na zewnątrz specjalnym
przewodem. Przy tym ustawieniu należy usunąć
ewentualny filtr węglowy.
Okap jest podłączony do otworu odprowadzającego powietrze na zewnątrz za pomocą sztywnego
lub elastycznego przewodu o średnicy 150 lub 120
mm i odpowiednich zacisków do przewodów, które
należy nabyć w placówkach z materiałami instalacyjnymi.
Podłączenie należy zlecić wykwalifikowanemu instalatorowi.
Ustawienie trybu pracy okapu jako pochłaniacz
zapachów
W tej opcji pracy przefiltrowane powietrze wraca z
powrotem do pomieszczenia poprzez obustronne
wycięcia otworów usytuowane w kominie górnym.
Przy tym ustawieniu należy zamontować filtr
węglowy oraz zaleca się zamontować kierownicę
wydmuchu powietrza (dostępność w zależności od
modelu).
W wybranych modelach okapów uniwersalnych
należy przełączyć dźwignię wewnątrz okapu (Rys.
8), aby przełączyć tryb pracy z wyciągowego w
tryb pochłaniacza zapachów. Oczyszczone powietrze powróci do pomieszczenia poprzez otwory
znajdujące się w górnej części urządzenia.
Okapy meblowe i teleskopowe pracujące w tybie
pochłaniacza wymagają montażu rury odprowadzającej powietrze. Drugi koniec rury należy
skierować na pomieszczenie, przez nią będzie
odprowadzane przefiltrowane powietrze.
Prędkości wentylatora
Prędkości najniższą i średnią stosuje się przy
normalnych warunkach oraz małym natężeniu
oparów, natomiast prędkość najwyższą stosować
tylko przy dużym stężeniu oparów kuchennych,
np. podczas smażenia, czy grilowania.
14
OBSŁUGA I KONSERWACJA
Sterowanie okapem odbywa się poprzez panel kontrolny (Rys. 4)
Pole 1,2,3,4 - służą do włączenia okapu iregulacji prędkości wentylatora w zakresie od 1 do 4, służą do
programowania czasu automatycznej pracy wentylatora (max 10 min. na każdym biegu)
-
Pole
- naciśnięcie wyłącza okap
Pole
- służy do załączenia i wyłączenia światła w okapie, niezależnie od pracy silnika. Krótkie
naciśnięcie tego przycisku załącza / wyłącza oświetlenie.
Funkcja programu
Timer: przytrzymanie piktogramu 1,2,3 lub 4 ok. 2 sek. (pojawi się migający piktogram) powoduje
załączenie się automatycznej pracy okapu na 10 min. na dowolnym wybranym biegu. Wyłączenie
timera odbywa się za pomocą tego samego piktogramu, którym załącza się funkcję automatycznego działania.
15
OBSŁUGA I KONSERWACJA
Konserwacja
Oświetlenie
Regularna konserwacja i czyszczenie urządzenia
zapewni dobrą i bezawaryjną pracę okapu oraz
przedłuży jego żywotność. Należy zwracać szczególną uwagę, aby filtr przeciwtłuszczowy i filtr z
węglem aktywnym były czyszczone i wymieniane
zgodnie z zaleceniami producenta.
Wymiana oświetlenia jest pokazana na rysunku 7.
Należy stosować żarówki / halogeny / moduły diodowe o takich samych parametrach jak fabrycznie
zamontowane w urządzeniu. Jeżeli rysunek nie występuje w instrukcji, wymiany modułu oświetlenia
może dokonać jedynie autoryzowany serwis.
Metalowy filtr przeciwtłuszczowy
Czyszczenie
Czyszczenie
Normalne czyszczenie okapu:
Aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy powinien być
czyszczony co jeden miesiąc podczas normalnej
pracy okapu, w zmywarce lub ręcznie przy użyciu
delikatnego detergentu lub mydła w płynie.
l
Wymiana
l
Demontaż aluminiowego filtra przeciwtłuszczowego pokazany jest na rysunku 5.
l
W niektórych modelach zastosowany jest filtr akrylowy. Należy go wymieniać co najmniej raz na 2
miesiące lub częściej w wypadku wyjątkowo intensywnego użycia.
Filtr węglowy (stosowany tylko w wersji pochłaniacza)
l
Nie używać namoczonych szmatek lub gąbek
ani strumienia wody.
Nie stosować rozpuszczalników ani alkoholu,
ponieważ mogą one zmatowić lakierowane
powierzchnie.
Nie stosować substancji żrących, zwłaszcza
do czyszczenia powierzchni wykonanych ze
stali nierdzewnej.
Nie używać twardej, szorstkiej szmatki
Zaleca się stosowanie wilgotnej szmatki oraz
obojętnych środków myjących.
Uwaga: Po kilku myciach w zmywarce, kolor filtra
aluminiowego może ulec zmianie. Zmiana koloru
nie oznacza nieprawidłowości oraz konieczności
jego wymiany.
Działanie - Filtr węglowy stosuje się wyłączenie
wtedy, kiedy okap nie jest podłączony do przewodu
wentylacyjnego. Filtr z węglem aktywnym posiada
zdolność pochłaniania zapachów aż do swego nasycenia. Nie nadaje się także do mycia ani do regeneracji i powinien być wymieniany, co najmniej raz
na 2 miesiące lub częściej w wypadku wyjątkowo
intensywnego użycia.
Wymiana
Demontaż filtra węglowego pokazany jest na rysunku 6.
16
OCHRONA ŚRODOWISKA
Recykling opakowania
WYCOFANIE Z EKSPLOATACJI
Urządzenie na czas transportu zostało zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Po rozpakowaniu urządzenia prosimy Państwa o
usunięcie elementów opakowania
w sposób nie zagrażający
środowisku. Wszystkie materiały zastosowane do opakowania są nieszkodliwe dla
środowiska naturalnego, w 100% nadają
się do odzysku:
Jeżeli nie będziemy wię­
cej użytkować wyrobu, to
przed zło­mo­wa­niem ze
zużytego sprzętu należy
odciąć przewód przyłączeniowy.
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską
Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym symbolem przekreślonego
kontenera na odpady.
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt
ten, po okresie jego użytkowania nie
może być umieszczany łącznie z innymi
odpadami pochodzącymi z gospodarstwa
domowego.
Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Prowadzący zbieranie, w tym lokalne
punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.
Właściwe postępowanie ze zużytym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym
przyczynia się do uniknięcia szkodliwych
dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego
konsekwencji, wynikających z obecności
składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania
takiego sprzętu.
l Opakowanie zewnętrzne z tektury / folii
l Kształt z wolnego od FCKW, polistyrenu spienionego (PS)
l Folie i worki z polietylenu (PE)
GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA
Gwarancja
Świadczenia gwarancyjne wg karty gwarancyjnej.
Producent nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym po­stę­po­wa­niem z wyrobem.
Obsługa posprzedażna
W przypadku gdy zaistnieją jakiekolwiek problemy związane z użytkowaniem
sprzętu Ami­ca to nasze CENTRUM SERWISOWE zapewni Państwu szybką
i w pełni profesjonalną pomoc. Chcemy bowiem wszystkim, którzy zaufali
marce Amica zagwarantować pełen komfort ko­rzy­sta­nia z naszego wyrobu.
Oświadczenie producenta
Producent deklaruje niniejszym, że wyrób ten spełnia zasadnicze wymagania wy­mie­nio­nych poniżej
dyrektyw europejskich:
l
dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/WE,
l
dyrektywy kompatybilności elek­tro­ma­gne­tycz­nej 2004/108/WE,
l
dyrektywy ekoprojektowania 2009/125/WE
i dlatego wyrób został oznakowany
oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.
17
BLAHOPŘEJEME K VOLBĚ ZNAČKY AMICA
Vážení kupující,
Stali jste se uživateli nejnovější generace kuchyňských digestoří. Digestoř byla zaprojektována a
vyrobena především proto, aby splnovala Vaše očekávání a zcela určitě bude součástí moderně
vybavené kuchyně. Použitá v ní nejnovější konstrukční řešení a technologie zajištují vysokou funkčnost
a estetiku. Před začátkem montáže prosíme o důkladné seznámení se s obsahem tohoto návodu. Díky
tomu předejdete chybnému zainstalování a obsluze digestoře. Přejeme Vám spokojenost a příjemný
pocit z volby této digestoře.
Níže jsou uvedená vysvětlení týkající se symbolů, které se vyskytují v tomto návodě:
Důležité informace týkající se bezpečnosti
uživatele zařízení a jeho správné exploataci.
Ohrožení vyplývající z nevhodného
zacházení se zařízením a činnosti, které
může provést pouze kvalifikovaná osoba,
například ze servisu výrobce.
i
Pokyny spojené s používáním zařízení.
Informace týkající se ochrany životního
prostředí.
Zákaz provádění určitých činností uživatelem.
OBSAH
POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI POUŽÍVÁNÍ
19
MONTAŻ 23
OBSLUHA A ÚDRŽ 25
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 27
ZÁRUKA A POPRODEJNÍ SERVIS 27
Myčka nádobí je určena výlučně pro
domácí použití.
Výrobce si vyhrazuje možnost provádění
změn neovlivňujících fungování spotřebiče.
18
POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI POUŽÍVÁNÍ
i
l Výrobce nenese žádnou odpovědnost za
eventuální škody anebo
požáry způsobené zařízením a vyplývajícím
z nedodržování pokynů
uvedených v tomto návodu.
l Kuchyňský odsavač
slouží k odstraňování
kuchyňských
výparů.
Nepoužívejte ji pro jiné
účely.
l Odsavač pracující v odtahovém režimu napojte
na příslušný ventilační
kanál (nenapojujte komínové, kouřové nebo
spalinové kanály, které
jsou v provozu). Odsavač musí mít namontované vedení odvádějící
vzduch ven. Délka vedení (nejčastěji roura
Ø 120 nebo 150 mm)
nemá být delší než 4–5
m. Vedení odvádějící
vzduch se rovněž vyžaduje u teleskopických a
nábytkových odsavačů
v recirkulačním režimu.
l
Odsavač pracující
v recirkulačním režimu
vyžaduje filtr s aktivním
uhlím. V tomto případě není nutná montáž
vedení
odvádějícího
vzduch ven, zato se doporučuje namontovat
zpětnou klapku vzduchu (pouze komínové
odsavače).
19
i
l Odsavač má nezávislé osvětlení a odtahový ventilátor s možností
nastavení jedné z několika rychlostí otáček.
l V závislosti na verzi zařízení je odsavač určen
pro trvalé připevnění
na svislou stěnu nad
plynový nebo elektrický sporák (komínové a
univerzální odsavače);
na strop nad plynový
nebo elektrický sporák
(ostrůvkové
odsavače); na svislou stěnu v
kuchyňské lince nad
plynový nebo elektrický sporák (teleskopické a vestavné odsavače). Před montáží se
ujistěte, že konstrukce
stěny/stropu udrží hmotnost odsavače. Některé
modely odsavačů jsou
velmi těžké.
l Montážní výška zařízení nad elektrickou desku je uvedena v technickém listu (technické
specifikaci
zařízení).
Pokud v montážních
návodech plynových zařízení je uvedena větší
vzdálenost, zohledněte
to (Obr. 1a/b/c).
l Pod kuchyňským odsavačem nenechávejte otevřený plamen při
sundávání nádobí z
hořáku, nastavte minimální plamen. Vždy
zkontrolujte, zda plamen nepřesahuje přes
okraj nádoby, protože
to způsobuje nežádoucí
ztráty energie a nebezpečnou koncentraci tepla.
l Pokrmy připravované
na tucích musí být pod
neustálým
dozorem,
protože přehřátý tuk se
může snadno vznítit.
l Před každou operací výměny filtru anebo
před zahájením oprav,
vyjměte zástrčku zařízení ze zásuvky
l Protitukový filtr do kuchyňského odsavače
očistěte jedenkrát do
měsíce. Filtr příliš silně
nasycený je snadno zápalný.
20
l Jestliže se v místnosti, mimo odsavače, exploatuje jiné zařízení o
neelektrickém napájení energií (např. pečicí
trouby na tekuté palivo, průtokové ohřívače,
termy), postarejte se o
dostatečnou ventilaci
(přívod vzduchu). Bezpečná exploatace je
možná, pokud při současné práci odsavače
a spalujících zařízení,
závislých na vzduchu v
místnosti, ve které jsou
ustaveny, panuje podtlak nejvíce 0,004 milibaru (ten bod je neplatný, pokud je kuchyňský
odsavač používaný jako
absorbent pachů).
l Odsavač nesmí sloužit
jako plocha podpory pro
osoby nacházející se v
kuchyni.
l Odsavač musí být často čištěný jak zevnitř,
tak i vevnitř (NEJMÉNĚ
JEDNOU
MĚSÍČNĚ,
při dodržování pokynů
týkajících se údržby,
uvedených v tomto návodu).
Nedodržování
zásad týkajících se čistění odsavače, jak rovněž výměny filtrů může
způsobit vznik ohrožení
požárem.
l Jestliže bude napájecí
vodič poškozený, musí
být vyměněný v specializovaném opravářském
podniku.
l Je třeba zajistit možnost odpojení spotřebiče od elektrické sítě vytažením zástrčky nebo
vypnutím dvojpólového
vypínače
l Toto zařízení není přizpůsobené k používání
osobami (v tom dětmi)
s omezenou fyzickou,
smyslovou anebo psychickou schopností anebo osobami s nedostatečnými zkušenostmi a
znalostí zařízení, leda
že je uskutečňováno
pod dohledem anebo
v souladu s návodem
k používání zařízení,
odevzdaným osobami
odpovídajícími za jejich
bezpečnost. Věnujte pozornost dětem, aby se
nebavily varnou konvicí.
l Je třeba věnovat zvláštní pozornost tomu, aby
spotřebič nepoužívaly děti
ponechané bez dohledu
21
l To zařízení může být
používané dětmi ve věku
8 let a staršími, osoby
s omezenými fyzickými anebo mentálními
schopnostmi, jak rovněž
osoby bez zkušenosti
a bez znalosti zařízení
mohou konvici používat,
pokud jsou dozorované
anebo byly instruované
ohledně obsluhy zařízení bezpečným způsobem a znají ohrožení
spojené s používáním
zařízení. Děti si nemohou se zařízením hrát.
Čištění a konzervace
zařízení nemůže být vykonávaná dětmi, ledaže
skončily 8 let a mají dohled zodpovědné osoby.
l Zkontrolujte, zda napětí uvedené na výrobním
štítku odpovídá místním
parametrům napájení.
l Před montáží rozviňte
a narovnejte síťový vodič
l Pozor! Obalový materiál (polyetylenové sáčky, kousky polystyrenu
apod.) je třeba běhemrozbalování udržovat
mimo dosah dětí.
l UPOZORNĚNÍ: před
připojením odsavače k
síťovému napájení vždy
zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně
nainstalován a zda NEBYL poškozen během
montážních
činností.
Nenapojujte přístroj na
elektrickou síť, dokud
nebyla zcela dokončena jeho instalace.
l Nikdy nepoužívejte kryt
bez správně namontované mříže!
l Je přísně zakázáno vařit jídla s volným plamenem pod krytem.
l POZOR! Pokud instalace šroubù a úchytných
zaøízení není provedena v souladu s tímto
návodem, hrozí nebezpeèí úrazu elektrickým
proudem.
22
MONTAŻ
Vybavení
Kuchyňský odsavač se skládá z následujících elementů (Výkr. 2...):
Montáž
Montáž zařízení krok za krokem je znázorněna na
obrázcích 3...
23
MONTAŻ
Nastavení režimu odtahu kuchyňského odsavače
V průběhu pracovního režimu odtahu odsavače
je vzduch odváděný zevnitř speciálním kanálem.
Při tomto nastavení odstraňte eventuální uhlíkový
filtr. Odsavač je připojený k otvoru odvádějícímu
vzduch zevnitř prostřednictvím pevného anebo elastického potrubí průměru 150 /120 mm a odpovídajících svorek do potrubí, které je zapotřebí zakoupit
v prodejnách s instalačními materiály. Připojení pověřte kvalifikovanému instalatérovi.
Nastavení pracovního režimu odsavače jako
absorbentu pachů
V této pracovní verzi se přefiltrovaný vzduch vrací
zpátky do místnosti prostřednictvím oboustranného výřezu otvorů umístěného v horním komínu.
Při tomto nastavení zamontujte uhlíkový a také se
doporučuje namontovat zpětnou klapku vzduchu
(dostupnost v závislosti na modelu).
Ve vybraných modelech univerzálních odsavačů
přepněte páčku uvnitř odsavače (Obr. 8), abyste
přepnuli odtahový režim na recirkulační režim.
Očištěný vzduch se vrátí do místnosti otvory
nacházejícími se v horní části zařízení.
Nábytkové a teleskopické odsavače pracující
v recirkulačním režimu vyžadují montáž roury
odvádějící vzduch. Druhý konec roury nasměrujte na místnost, rourou bude odváděn filtrovaný
vzduch.
Rychlosti ventilátoru
Nejnižší a střední rychlost používejte v normálních
pracovních podmínkách, jak rovněž malé koncentraci par, zatímco nejvyšší rychlost (TURBO) používejte pouze při silné koncentraci kuchyňských
par, např. v průběhu smažení, anebo grilování.
24
OBSLUHA A ÚDRŽBA
Ovládání odsavače se provádí na kontrolním panelu (Obr. 4)
Pole 1,2,3,4 – slouží k zapnutí odsavače a regulaci rychlosti ventilátoru v rozsahu od 1 do 4, slouží
k programování času automatické práce ventilátoru (max. 10 min. na každé rychlosti)
-
Pole
- stlačení vypíná odsavač
Pole
- slouží k zapínání a vypínání světla v odsavači, nezávisle na práci motoru. Krátké stlačení
tohoto tlačítka zapíná/vypíná osvětlení.
Funkce programu
Časovač: přidržení piktogramu 1,2,3 lub 4 ok. 2 sek. (ukáže se blikající piktogram) způsobuje zapnutí automatické práce odsavače na 10 min. na libovolné rychlosti. Vypnutí časovače se uskutečňuje pomocí stejného piktogramu, kterým se zapíná funkce automatické činnosti.
25
OBSLUHA A ÚDRŽBA
Konzervace
Osvětlení
Pravidelná koncentrace a čištění zařízení zajistí
dobrou a bezporuchovou práci odsavače, jak
rovněž prodlouží jeho trvanlivost. Věnujte speciální
pozornost, aby protitukový filtr a filtr s aktivním
uhlím byly čištěné a vyměňované v souladu s
pokyny výrobce. V průběhu čištění a konzervace
odpojte odsavač od elektrické sítě.
Výměna žárovek je znázorněna na obrázku 7. Používejte žárovky / halogeny / diodové moduly se
stejnými parametry jako u původních namontovaných v zařízení.
Kovové protitukové filtry
Čištění
Normální čištění odsavače:
l
Čistění
Hliníkový tukový filtr čistěte jednou za měsíc během
normálního provozu odsavače, v myčce nebo ručně
jemným čisticím přípravkem nebo tekutým mýdlem.
Výměna
l
l
l
Nepoužívejte vlhké hadříky nebo houby ani
proud vody.
Nepoužívejte rozpouštědla ani alkohol, protože by mohly zmatnět lakované povrchy.
Nepoužívejte leptavé látky, zejména na čištění
povrchů z nerezové oceli.
Nepoužívejte tvrdý, drsný hadřík
Demontáž hliníkového tukového filtru je znázorněna na obrázku 5.
Doporučuje se použití vlhkého hadříku a neutrálních mycích prostředků.
U některých modelů se používá akrylový filtr. Vyměňujte jej alespoň jednou za dva měsíce nebo
častěji v případě výjimečně intenzivního používání.
Pozor: Po několik myti v myčce, filter může zmenit
barvu. Změna barvy neznamená selhání a není
potřebná výměna filtru.
Uhlíkový filtr (používá se pouze ve verzi s recirkulací)
Činnost - Uhlíkový filtr se používá výlučně tehdy,
pokud odsávač není připojený k ventilačnímu kanálu. Filtr s aktivním uhlím má schopnost absorbování pachů až do svého nasycení.
Není také vhodný do umytí ani k regeneraci a musí
být vyměňovaný nejméně jedenkrát na 2 měsíce
anebo častěji v případě výjimečně intenzivního používání
Výměna:
Demontáž uhlíkového filtru je znázorněna na
obrázku 6.
26
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklace obalu
LIKVIDACE / ZUŽITKOVÁNÍ SPOTŘEBIČE
Zařízení bylo na dobu
přepravy zabezpečeno
obalem proti poškození.
Prosíme Vás, aby jste
po rozbalení zařízení
zlikvidovali části Obr.obalu
způsobem, který neohrožuje životní prostředí.
Veškeré materiály použité k balení nejsou
škodlivé pro životní prostředí, jsou 100 %
recyklovatelné:
Pokud už nebudeme používat spotřebič, tak je třeba opotřebenému zařízení
před zešrotováním uříznout
připojovací kabel.
Tento spotřebič je označen
podle evropské směrnice 2002/96/ES. Takovéto
označení nás informuje, že tento spotřebič
po období jeho používání nemůže být vyhozen s jinými domácími odpady. Uživatel je
povinen ho odevzdat do sítě sběrných míst.
Síť sběrných míst včetně lokálních sběrných
dvorů tvoří vhodný systém umožňující odevzdání těchto spotřebičů.
l Vnější obal z lepenky / fólie
l Tvar z pěnového polystyrenu (PS) bez
FCKW
l Fólie a sáčky z polyetylénu (PE)
Vhodné zacházení s opotřebenými elektrickými a elektronickými spotřebiči přispívá
k zamezení důsledků nepříznivých pro
zdraví lidí a životní prostředí, vyplývajících
z přítomnosti nebezpečných složek a také
nevhodného skladování a zužitkování takovýchto spotřebičů.
ZÁRUKA A POPRODEJNÍ SERVIS
Záruka
Záruční opravy se provádějí na základě záručního listu.
Výrobce neodpovídá za jakékoliv škody způsobené nesprávným zacházením s výrobkem.
Prohlášení výrobce
Producent tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky níže uvedených evropských
směrnic:
l
směrnice pro nízkonapěťová zařízení 2006/95/EC,
l
směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/EC,
l
směrnice ErP - 2009/125/EC
a proto byl spotřebič označen
a také bylo pro něho vystaveno prohlášení o shodě poskytované
orgánům pro dohled nad trhem.
27
BLAHOPRAJEME K VOĽBE ZNAČKY AMICA
VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI!
Pred pripojením umývačky riadu do elektrickej siete a spustením jej prevádzky je bezpodmienečne
potrebné, aby ste si dôkladne prečítali celý návod na obsluhu a montáž. Pokyny, ktoré sú jeho obsahom, pomáhajú predchádzať rizikám úrazu a poškodenia zariadenia. Kvôli správnemu využívaniu
umývačky a prípadným konzultáciám uchovávajte dokumentáciu umývačky na bezpečnom mieste.
Tento návod na obsluhu bol spracovaný pre rôzne zariadenia, takže niektoré popísané funkcie sa nemusia týkať zariadenia, ktoré vlastníte.
Dole je uvedené vysvetlenie týkajúci sa symbolov, ktoré sa vyskytujú v tomto návode:
Dôležité informácia týkajúci sa bezpečnosti užívateľa zariadenia a jeho správnej
exploatácie.
Ohrozenie vyplývajúce z nevhodného
zaobchádzania so zariadením a činnosti,
ktoré môže vykonať len kvalifikovaná osoba, napríklad zo servisu výrobcu.
i
Pokyny spojené s používaním zariadenia.
Informácia týkajúci sa ochrany životného
prostredia.
Zákaz vykonávanie určitých činností
užívateľom.
OBSAH
POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI POUŽÍVÁN
29
MONTÁŽ 33
OBSLUHA A ÚDRŽBA 35
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 37
ZÁRUKA A POPRODEJNÍ SERVIS 37
Umývačka riadu je určená výlučne pre
domáce použitie.
Výrobca si vyhradzuje možnosť prevádzania zmien neovplyvňujúcich fungovanie
spotrebiča.
28
POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI POUŽÍVÁNÍ
i
lVýrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za
eventuálne škody alebo požiare spôsobené
zariadením a vyplývajúcim z nedodržovania
pokynov uvedených v
tomto návodu.
l Kuchynský odsávač sa
používa na odstraňovanie kuchynských pár.
Nepoužívajte ho na iné
účely.
l Odsávač, ktorý funguje v režime odťahu,
pripojte k príslušnému
ventilačnému potrubiu
(nepripájajte ku komínovým, dymovým alebo
spalinovým potrubiam,
ktoré sú v prevádzke).
Odsávač vyžaduje inštaláciu potrubia, ktoré
odvádza vzduch smerom von z miestnosti.
Dĺžka potrubia (najčastejšie rúrka Ø 120 alebo 150mm) nesmie byť
dlhšia ako 4-5 m. Potrubie, ktoré odvádza
vzduch je taktiež nutné pri teleskopických a
nábytkových digestoroch v prevádzkovom
režime pohlcovača.
29
i
l Odsávač, ktorý je v
prevádzkovom režime
pohlcovača
vyžaduje
inštaláciu filtra s aktívnym uhlím. V tomto
prípade sa nevyžaduje inštalácia potrubia
odvádzajúceho vzduch
von, odporúča sa však
montáž usmerňovača
prúdu vzduchu (iba komínové odsávače).
l Odsávač má nezávislé
osvetlenie a tiež odťahový ventilátor s možnosťou nastaviť jednu
z niekoľkých rýchlostí
otáčania.
l V závislosti na verzii
zariadenia je odsávač
určený na trvale pripevnenie na zvislú stenu
nad plynovým alebo
elektrickým sporákom
(komínové a univerzálne odsávače); na strop
nad plynovým alebo
elektrickým sporákom
(ostrovné odsávače);
na zvislú stenu v zabudovanom nábytku nad
plynovým alebo elektrickým sporákom (teleskopické a vstavané
odsávače). Pred inštaláciou sa uistite, či konštrukcia steny / stropu
je dostatočná na udržanie odsávača. Niektoré
modely odsávačov sú
veľmi ťažké.
l Výška inštalácie zariadenia nad elektrickou varnou doskou je
uvedená v liste výrobku (technickej špecifikácii zariadenia). Ak je
v návode na inštaláciu
plynových
zariadení
uvedená väčšia vzdialenosť, je potrebné to
vziať do úvahy (obr.
1a/b/c).
30
l Pod kuchynským odsávačom nenechávajte
otvorený oheň, pri vyberaní riadu z horáku
nastavte minimálny plameň. Vždy skontrolujte,
či plameň nepresahuje
poza riad, pretože to
spôsobuje nežiaduce
straty energie a nebezpečnú koncentráciu tepla.
l Jedlá pripravované na
tukoch musia byť neustále dohliadané, pretože príliš zahriaty tuk
sa môže vznietiť.
l Pred každou operáciou
čistenia alebo výmeny
filtra alebo pred začiatkom opráv, vytiahnite
zástrčku spotrebiča zo
zásuvky.
l Čistenie hliníkového filtra, je potrebné vykonávať prinajmenšom raz
na mesiac, v súvislosti
s existujúcim rizikom
požiaru (nasýtený tuk je
ľahko zápalný).
l Ak sa v miestnosti,
okrem
kuchynského
odsávača, exploatuje
aj iný spotrebič s neelektrickým napájaním
(napr. pece na tekuté
palivo, prietokové ohrievače, termy), je nutné
zabezpečiť postačujúcu
ventiláciu (prívod vzduchu). Bezpečná exploatácia je možná, keď pri
súčasnej práci kuchynského odsávača a spaľujúcich zariadení, ktoré
sú závislé na vzduchu
v miestnosti, v mieste
nastavenia týchto zariadení je podtlak najvyššie 0,004 milibaru (tento
bod neplatí, kedy je kuchynský odsávač používaný ako absorbent
zápachov).
l Odsávač nemôže slúžiť ako plocha podpory
pre osoby nachádzajúce sa v kuchyni.
31
l Odsávač musí byť
často čistený jak zvnútra, tak i zvonka (NAJMENEJ RAZ MESAČNE, pri dodržovanie
pokynov týkajúcich sa
údržby, uvedených v
tomto návodu). Nedodržovanie zásad týkajúcich sa čistenie odsávača, ako aj výmeny filtrov
môže spôsobiť vznik
ohrozenia požiarom.
l Ak napájací kábel bude
poškodený, to musí byť
vymenený v špecializovanom opravárenskom
podniku.
l Je potreba zabezpečiť možnosť odpojenia
spotrebiča od elektrickej siete vytiahnutím zástrčky alebo vypnutím
dvojpólového vypínača
l Toto zariadenie nie je
prispôsobené k používaniu osobami (v tom
deťmi)s
obmedzenou
fyzickou, zmyslovou alebo psychickou schopnosťou alebo osobami
s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami zariadenia, iba ak je
uskutočňované pod dohľadom alebo v súlade s
návodom používania zariadenia, odovzdanom
osobami odpovedajúcimi za ich bezpečnosť.
l Je potreba venovať zvláštnu pozornosť tomu, aby
spotrebič nepoužívali deti
ponechané bez dohľadu
l Skontrolujte, či napätie
uvedené na výrobnom
štítku odpovedá miestnym parametrom napájania.
l Pred montážou rozviňte a narovnajte sieťový
kábel
l Pozor! Obalový materiál (polyetylénové vrecúška, kúsky polystyrénu a pod.) treba počas
rozbaľovania udržovať
mimo dosahu detí.
32
l UPOZORNENIE: pred
pripojením odsávača k
sieťovému
napájaniu
vždy skontrolujte, či bol
napájací kábel správne
nainštalovaný a či NEBOL pritlačený odsávačom počas montážnych
prác. Nenapájajte spotrebiče na elektrickou
sieť, pokiaľ nebola úplne dokončená jeho inštalácia.
l Nepoužívať NIKDY odsávač pary bez správne
namontovanej mriežky!
l Je přísně zakázáno vařit jídla s volným plamenem pod krytem.
l Pokud se týká technických a bezpečnostních
opatření, která je třeba
zaujmout při odvádění
kouře, je třeba úzce dodržovat normy místních
odpovědných orgánů.
l POZOR! Chýbajúca inštalácia skrutiek a upevòovacích zariadení v
súlade s týmito pokynmi
môže ma_ za následok
ohrozenie elektrickým
prúdom.
MONTÁŽ
Vybavenie
Kuchynský odsávač sa skladá z nasledujúcich elementov (výkr. 2...):
Montáž
Montáž zariadenia krok za krokom je znázornená
na obrázkoch 3...
33
MONTÁŽ
Nastavenie digestora na režim odsávania
V tomto prípade je vzduch odvádzaný von zvláštnym potrubím. Pri takom nastavení je nutné odstrániť prípadné filtre s aktívnym uhlíkom.
Digestor je pripojený k ventilačnému otvoru
odvádzajúcemu vzduch von z miestnosti pomo¬cou pevného alebo pružného potrubia s priemerom 120 mm a správnych objímok k tomuto potrubiu, ktoré sú dostupné v obchodoch s inštalačnými
materiálmi.
Pripojením je nutné poveriť kvalifikovanú osobu.
Nastavenie digestora na režim filtrácie
V tomto prípade sa prefiltrovaný vzduch vracia späť
do miestnosti prostredníctvom výrezov umiestnených po oboch stranách horného komína.
Pri takom nastavení je nutné namontovať filter s aktívnym uhlíkom a odporúča sa namontovať spätnu
klapku (dostupnosť v závislosti od modelu).
Pri vybraných modeloch univerzálnych odsávačov je potrebné prepnúť páčku vo vnútri odsávača
(obr. 8), aby ste mohli prepnúť prevádzkový režim
z odťahového na režim pohlcovača zápachov. Vyčistený vzduch sa vráti do miestnosti cez otvory,
ktoré sa nachádzajú v hornej časti zariadenia.
Odsávače nábytkové a teleskopické, ktoré fungujú v režime pohlcovača vyžadujú montáž potrubia,
ktoré odvádza vzduch. Druhý koniec potrubia je
potrebné nasmerovať do miestnosti, tadiaľ bude
odvádzaný prefiltrovaný vzduch.
Rýchlosti ventilátora
Najnižšia a prostredná rýchlosť slúžia na prevádzku za normálnych podmienok a na odstra¬ňovanie
nízkych koncentrácií pár, kým najvyššia rýchlosť
slúži len na odstraňovanie vysokých koncentrácií
kuchynských pár, napr. počas vyprážania alebo
grilovania.
34
OBSLUHA A ÚDRŽBA
Ovládanie odsávače sa vykonáva pomocou ovládacieho panela (obr. 4)
Pole 1,2,3,4 – slúžia pre zapnutie odsávača a regulácii rýchlosti ventilátora v rozsahu od 1 do 4, slúžia
k programovaniu času automatickej práce ventilátora (max. 10 min. na každej rýchlosti)
-
Pole
- stlačenie vypína odsávač
Pole
- slúži k zapínaniu a vypínaniu svetla v odsávaču, nezávisle na práci motoru. Krátke stlačenie tohto tlačidla zapína / vypína osvetlenie.
Funkcia programu
Časovač: pridržanie piktogramu 1,2,3 alebo 4 cca 2 sek. (ukáže sa blikajúci piktogram) spôsobuje
zapnutie automatickej práce odsávača na 10 min. na ľubovoľne zvolenej rýchlosti. Vypnutie časovača sa uskutočňuje pomocou toho istého piktogramu, ktorým sa zapína funkcia automatickej činnosti.
35
OBSLUHA A ÚDRŽBA
Údržba
Osvetlení
Regulárna údržba a čistenie spotrebiča zabezpečí dobrou
a bezporuchovou práci kuchynského odsávača, ako
aj predĺži jeho trvanlivosť. Je nutné venovať špeciálnu
pozornosť, aby tukové aj uhlíkové filtre boli vymieňané v
súlade s odporúčaním
Výmena osvetlenia je znázornená na obrázku č. 7.
Je potrebné používať žiarovky / halogény / diódové
moduly s rovnakými parametrami ako sú nainštalované výrobcom v zariadení.
Metalowy filtr przeciwtłuszczowy
Normálne čistenie odsávača:
Čistenie
Hliníkový protitukový filter je potrebné čistiť každý
mesiac počas normálnej prevádzky odsávače, v
umývačke riadu alebo ručne s použitím jemného
čistiaceho prostriedku alebo tekutého mydla.
Výmena
Demontáž hliníkového protitukového
znázornená na obrázku č. 5.
Čistenie
l
l
l
l
filtra
je
Pri niektorých modeloch je použitý akrylový filter.
Musí byť vymenený aspoň raz za 2 mesiace, alebo
častejšie v prípade veľmi intenzívneho používania.
Uhlíkový filter (používaný iba vo verzii pohlcovača)
Nepoužívajte vlhké handričky alebo špongie
ani prúd vody.
Nepoužívajte riedidlá ani alkohol, pretože by
mohli zmatnieť lakované povrchy.
Nepoužívajte leptavé látky, najmä na čistenie
povrchov z nerezovej oceli.
Nepoužívajte tvrdé, drsné handričky
Odporúča sa používanie vlhkej handričky a neutrálnych mycích prostriedkov.
Pozor: Po niekoľko umývanie v umývačke, filter
môže zmeniť farbu. Zmena farby neznamená
zlyhanie a nie je potrebná výmena filtra.
Uhlíkový filter sa používa výlučne vtedy, keď odsávač nie
je pripojený k ventilačnému kanálu.
Filter s aktívnym uhlím má schopnosť absorbovania
pachov až do svojho nasýtenia. Nie je tiež vhodný do
umytia ani k regenerácii a musí byť vymieňaný najmenej
jedenkrát na 2 mesiace alebo častejšie v prípade výnimočne intenzívneho používania.
Výmena:
Demontáž uhlíkového filtra je znázornená na obrázku 6.
36
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklace obalu
LIKVIDACE / ZUŽITKOVÁNÍ SPOTŘEBIČE
Zařízení bylo na dobu
přepravy zabezpečeno
obalem proti poškození.
Prosíme Vás, aby jste
po rozbalení zařízení
zlikvidovali části Obr.obalu
způsobem, který neohrožuje životní prostředí.
Veškeré materiály použité k balení nejsou
škodlivé pro životní prostředí, jsou 100 %
recyklovatelné:
Pokud už nebudeme používat spotřebič, tak je třeba opotřebenému zařízení
před zešrotováním uříznout
připojovací kabel.
Tento spotřebič je označen
podle evropské směrnice 2002/96/ES. Takovéto
označení nás informuje, že tento spotřebič
po období jeho používání nemůže být vyhozen s jinými domácími odpady. Uživatel je
povinen ho odevzdat do sítě sběrných míst.
Síť sběrných míst včetně lokálních sběrných
dvorů tvoří vhodný systém umožňující odevzdání těchto spotřebičů.
l Vnější obal z lepenky / fólie
l Tvar z pěnového polystyrenu (PS) bez
FCKW
l Fólie a sáčky z polyetylénu (PE)
Vhodné zacházení s opotřebenými elektrickými a elektronickými spotřebiči přispívá
k zamezení důsledků nepříznivých pro
zdraví lidí a životní prostředí, vyplývajících
z přítomnosti nebezpečných složek a také
nevhodného skladování a zužitkování takovýchto spotřebičů.
ZÁRUKA A POPRODEJNÍ SERVIS
Záruka
Záruční opravy se provádějí na základě záručního listu.
Výrobce neodpovídá za jakékoliv škody způsobené nesprávným zacházením s výrobkem.
Prohlášení výrobce
Producent tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky níže uvedených evropských
směrnic:
l
směrnice pro nízkonapěťová zařízení 2006/95/EC,
l
směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/EC,
l
směrnice ErP - 2009/125/EC
a proto byl spotřebič označen
a také bylo pro něho vystaveno prohlášení o shodě poskytované
orgánům pro dohled nad trhem.
37
THANK YOU FOR PURCHASING AN AMICA APPLIANCE
DEAR CUSTOMER!
You are now a user of a kitchen extractor hood. This hood has been designed and manufactured specially with a view to satisfying your expectations and it will certainly constitute a fitting element of a
modern kitchen. The modern structural solutions and the newest technologies used in production of this
hood guarantee its high effectiveness and good appearance.
Please read these instructions carefully before installing the hood. They will help you avoid mistakes
during installation and operation of the hood.
We wish you a lot of satisfaction from choosing our kitchen extractor hood.
Symbols appearing in these instructions have the following meaning:
Important information concerning proper
operation of the appliance and your personal safety.
i
Risks resulting from improper operation
of the appliance. Activities that must be
performed by a qualified technician.
Tips on how to use the appliance.
Information on how to protect the environment.
This indicates actions than must not be
performed by the user.
TABLE OF CONTENTS
GUIDELINES CONCERNING THE SAFETY OF USE
39
INSTALLATION 43
OPERATION AND MAINTENANCE 45
ENVIRONMENTAL PROTECTION 47
WARRANTY AND AFTER-SALE SERVICES
47
The appliance is intended for household
use only.
The manufacturer reserves the right to
introduce changes which do not affect the
operation of the appliance.
38
GUIDELINES CONCERNING THE SAFETY OF USE
i
lThe manufacturer will
accept no responsibility
for any damage due to
installation or operation
not conforming to these
instructionsi
l Cooker hood is designed to remove cooking
odours. Do not use cooker hood for other purposes.
l Connect the cooker
hood
operating
in
extraction mode to a
suitable ventilation duct
(do NOT connect the
cooker to smoke or flue
gas ducts, which are in
use). It requires installation of the air extraction
duct to the outside. The
duct length (typically
120 or 150mm in diameter) should not exceed
4-5 m. The air exhaust
duct is also required for
telescopic and under
furniture cooker hoods
operating in air recirculation mode.
39
i
l Cooker hood operating
in air recirculation mode
requires the installation
of an activated charcoal
filter. In this case, installing an extractor duct is
not required, however it
is recommended to install an air guide vane.
(chimney cooker hoods
only).
l The cooker hood features independent lighting
and exhaust fan that
can be operated at one
of several speeds.
l Depending on the type,
the hood is designed to
be permanently attached to a vertical wall
over a gas or electric
stove (chimney and
universal hoods); on
the ceiling over a gas
or electric stove (island
hoods); on the vertical
built in furniture over
a gas or electric stove
(telescopic and built-in
hoods). Before installing, make sure that the
wall/ceiling structure is
strong enough to suspend the hood. Some
hoods are very heavy.
GUIDELINES CONCERNING THE SAFETY OF USE
l For details of the installation distance above an
electric hob please refer to product technical
sheet If the installation
instructions of the gas
cooker specify a greater
distance, this must be
taken into account (Fig.
1a/b/c).
l Do not leave an open
flame under the hood.
When the pots are removed from the burner,
set the minimum flame. Always make sure
that the flame does
not extend outside the
pot, because it causes
unwanted loss of energy and a dangerous
concentration of heat.
l Any food cooked in
fat shall be constantly
monitored, since overheated fat can ignite
very easily.
l Pull the plug of the
power cord from a wall
socket before any filter
cleaning or repair operation.
40
l The textile grease filter should be replaced,
and the aluminium filter
should be cleaned at
least every one month
in connection with the
existing fire danger
(saturated fat is very
flammable).
l If any other non-electric
devices are used in the
same room as the hood
(e.g. liquid fuel ovens,
flow-through or volumetric water heaters), it
is necessary to provide
appropriate ventilation
(air supply). Safe operation is possible when
during simultaneous operation of the hood and
combustion devices dependent on air supply
the negative pressure
of not more than 0.004
milibar is maintained
at the location of these
devices inside the room
(this point does not apply when the hood is
used as an odour absorber).
l Do not abut against the
hood
GUIDELINES CONCERNING THE SAFETY OF USE
l The hood should be
frequently cleaned inside and on the outside
surfaces (at least once
a month). See “Cleaning section” in this manual.
l If the power wire gets
broken, it should be replaced with a new one in
a specialist repair shop.
l Make sure the appliance can be easily
disconnected from the
mains, either by pulling
the plug out of the mains
socket, or by switching
the two-pole switch off.
l This appliance is not
intended for use by persons (including children)
with reduced physical,
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge,
unless they have been
given supervision
or
instruction concerning
use of the appliance by
a person responsible for
their safety.
l Children should be supervised to ensure that
they do not play with the
appliance.
41
l Check if the voltage
indicated on the rating
plate corresponds to
the local power supply
parameters.
l Before installing unwind and straighten the
power cord.
l Warning! The packaging materials (polyethylene bags, small
pieces of foamed polystyrene etc.) should be
kept away from children
while unpacking.
l NOTE: Before connecting the hood to
the mains power supply always check that
the power cord is properly installed and is not
trapped by the appliance. It is recommended to make sure the
hood operates correctly
before installation.
l Never use the hood without effectively mounted grating!
l The flaming of foods
beneath the hood itself
is severely prohibited.
l With regards to the
technical and safety
measures to be adopted for fume discharging
it is important to closely
follow the regulations
provided by the local
authorities.
GUIDELINES CONCERNING THE SAFETY OF USE
l WARNING! Failure
to install the screws or
fixing device in accordance with these instructions may result in
electrical hazardsii
42
INSTALLATION
Elements
kitchen hood consists of the following elements
(Fig. 2...):
Installation
Step-by-step appliance installation is shown on Fig.
3...
43
INSTALLATION
Setting the air extractor mode of operation of
the hood
In the extractor mode air is discharged to the outside by a special conduit. In that setting any carbon
filters shall be removed. The hood should be connected to the opening discharging air to the outside
by means of a rigid or flexible conduit of
120 mm diameter, which should be purchased in a
shop selling installation materials.
A qualified installer should be commissioned to
make the connection.
Setting the odour absorber mode of operation
of the hood
In this option filtered air returns to the room
through openings in the front of the hood.
In this setting it is necessary to install the carbon
filter. It is recommended to install the air guide
(availability depending on model).
In some universal hoods you need to switch lever
inside the hood (Fig. 8) to switch between the
extraction and air recirculation modes. The cleaned air is returned to the room through the holes
in the top of the unit.
Furniture and telescopic cooker hoods operating
in air recirculation mode require installation of the
exhaust duct. The other end of the duct should be
directed to the room as it will discharge filtered air.
Fan speeds
The lowest and medium speeds should be used
under normal conditions and with low concentration
of fumes. The maximum speed should be used in
case of high concentration of kitchen fumes, e.g.
during frying or grilling.
44
OPERATION AND MAINTENANCE
Use control panel to control your cooker hood (Fig. 4)
Use sensors 1, 2, 3, 4 to turn on the hood, adjust fan speed 1 to 4, or to set fan operation timer (max 10
minutes at any speed)
-
Touch
Touch
off.
to turn off the hood.
to turn lights on/off independently of fan operation. Touch this sensor briefly to lights on/
Timer
To set the timer countdown for about 10 minutes at any chosen speed, touch and hold 1, 2, 3 or
4 for about 2 seconds (relevant pictogram will flash). Touch the same sensor to cancel the timer
countdown.
45
OPERATION AND MAINTENANCE
Maintenance
Lighting
Regular maintenance and cleaning of the device
will ensure faultless operation, and help extend the
life of the unit. Attention should be paid to replacing
grease and carbon filters according to instructions.
See Figure 7 for details how to replace lights. Use
incandescent / halogen / LED modules of the same
specification as those factory-installed in the appliance.
Aluminium grease filter
Cleaning
Normal hood cleaning:
Cleaning
For normal hood operation, aluminium grease filter
should be cleaned every month in the dishwasher
or by hand using a mild detergent or liquid soap.
To replace:
Dismantling of aluminium grease filter is shown on
Figure 5.
Acrylic filter is used in some models. This filter should be replaced at least once every two months or
more frequently if the appliance is used intensively.
Charcoal filter (only the recirculation version)
l
l
l
l
Do not use a soaked cloth, sponge, or water
jet.
Do not use solvents or alcohol, as they may
tarnish lacquered surfaces.
Do not use caustic substances, especially for
cleaning stainless steel.
Do not use a rough or abrasive cloth.
It is recommend to use a damp cloth and a neutral
detergent.
Aluminium filters may be washed in the dishwasher. The colour of aluminium filters may change after
several washings. This is normal and it is not necessary to renew the filters.
Operation - Carbon filters can be used only when
the hood is not connected to any ventilation duct.
Filters with active carbon can absorb odours until
they are saturated. They cannot be washed or regenerated and should be replaced at least every 2
months or more frequently in case of very intensive
use.
Replace:
Dismantling of charcoal filter is shown on Figure 6.
46
ENVIRONMENTAL PROTECTION
Recycling of the packaging
Our packaging is made of environmentally friendly materials,
which can be reused:
l The external packaging is made of cardboard/
foil
l The FCKW free shape of foamed polystyrene
(PS)
l Polyethylene (PE) foils and bags
ELIMINATION / DISPOSAL OF THE EUIPMENT
If the appliance is no
longer in use, cut the connecting cable off the used
equipment before scrapping. We also recommend
that the appliance is locked
or render it useless so that
the appliance presents no
danger to children while being stored for
disposal. This appliance is marked with a
symbol of the crossed out waste container
in conformance with the European Directive
2002/96/EC. Such marking informs that the
equipment may not be kept together with
other waste coming from the household after the period of its use. The user is obliged
to dispose of the appliance at the waste collection point authorised by the local authority. The local waste collection points, shops
and communal units form an appropriate
system enabling the disposal of the equipment.
Handling the used electrical and electronic
equipment and any hazardous substances
contained therein in a correct manner is vital to avoid damage the local natural environment. Therefore care and responsibility
should always be taken in the disposal of
these products
WARRANTY AND AFTER-SALE SERVICES
Warranty
Warranty service as stated on the warranty card
The manufacturer shall not be held liable for any damage caused by improper use of the product.
Manufacturer’s Declaration
The manufacturer hereby declares that this product meets the requirements of the following European
directives:
l
Low Voltage Directive 2006/95/EC,
l
Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2004/108/EC,
l
ErP Directive 2009/125/EC
and has thus been marked with the
symbol and been issued with a declaration of compliance made
available to market regulators.
47
IO-HOO-0032/2
(05.2015)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement