Amica OTP6241I Telescopic hood 60 cm Korisnički priručnik

Amica OTP6241I Telescopic hood 60 cm Korisnički priručnik
OTP6241I / ST 62 AX
INSTRUKCJA OBSŁUGI - OKAP NADKUCHENNY
PL
6
NÁVOD K OBSLUZE - KUCHYŇSKÉHO ODSAVAČE CZ
14
NÁVOD NA OBSLUHU - KUCHYNSKÉHO ODSÁVAČA SK
22
INSTRUCTION MANUAL - KITCHEN EXTRACTOR HOOD
EN
30
MANUAL DE INSTRUCCIONES - CAMPANA EXTRACTORA DE COCINA
ES
38
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ – КУХНЕНСКИ АСПИРАТОР
BG
46
ASZNÁLATI UTASÍTÁS - TŰZHELY FELETTI PÁRAELSZÍVÓ
HU
54
UPUTE ZA UPORABU – KUHINJSKA NAPA
HR
62
HR NAVODILA ZA UPORABO – KUHINJSKA NAPA SL
70
INSTRUCŢIUNE DE DESERVIRE - HOTĂ DE BUCĂTĂRIE
RO
78
2
min 650mm
Gas cookers
min 450mm
Electrical
cookers
min 650mm
Gas cookers
1b
1a
1c
160mm
228mm
160mm
1
3
mm
538
2
2a
3a
3b
3c
3
3d
3e
3f
3g
4a
4
5
6a
7a
5
GRATULUJEMY WYBORU SPRZĘTU MARKI AMICA
Szanowni Państwo,
Staliście się Państwo użytkownikami najnowszej generacji okapu kuchennego. Okap ten został
zaprojektowany i wykonany specjalnie z myślą o spełnieniu Państwa oczekiwań i z pewnością będzie
stanowić część nowocześnie wyposażonej kuchni. Zastosowane w nim nowoczesne rozwiązania
konstrukcyjne i użycie najnowszej technologii produkcji, zapewniają mu wysoką funkcjonalność i
estetykę. Przed przystąpieniem do montażu okapu prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią
niniejszej instrukcji. Dzięki temu unikną Państwo błędnej instalacji i obsługi okapu. Życzymy satysfakcji i
zadowolenia z wyboru okapu naszej firmy
Poniżej znajdują się objaśnienia dotyczące symboli występujących w niniejszej instrukcji:
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika urządzenia oraz
prawidłowej jego eksploatacji.
Zagrożenia wynikające z niewłaściwego postępowania z urządzeniem oraz
czynnościach, które może wykonać jedynie
wykwalifikowana osoba, na przykład z
serwisu producenta.
i
Wskazówki związane z użytkowaniem
sprzętu.
Informacje dotyczące ochrony środowiska
naturalnego.
Zakaz wykonywania pewnych czynności
przez użytkownika.
SPIS TREŚCI
WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 7
INSTALACJA URZĄDZENIA 11
OBSŁUGA I KONSERWACJA 11
OCHRONA ŚRODOWISKA 13
GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA 13
Okap należy używać dopiero po przeczytaniu tej instrukcji
i
Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie
do użytku domowego.
Producent zastrzega sobie możliwość
dokonywania zmian niewpływających na
działanie urządzenia.
6
Masz wątpliwości? Jeśli pewne fragmenty
instrukcji są niezrozumiałe, należy skontaktować się z centrum serwisowym, aby
uzyskać wszechstronną pomoc.
WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
i
lProducent nie ponosi
żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody lub pożary spowodowane przez urządzenie
wynikające z nieprzestrzegania zaleceń podanych w niniejszej instrukcji.
l Okap nadkuchenny
służy do usuwania oparów kuchennych. Nie
należy go używać do innych celów.
l Okap pracujący w trybie
wyciągu należy podłączyć do odpowiedniego
kanału wentylacyjnego
(nie podłączać do kanałów kominowych, dymowych lub spalinowych,
będących w eksploatacji). Okap wymaga zainstalowania przewodu odprowadzającego
powietrze na zewnątrz.
Długość przewodu (najczęściej rura Ø 120 lub
150mm) nie powinna
być dłuższa niż 4-5 m.
Przewód odprowadzający powietrze jest również wymagany przy
okapach teleskopowych
i meblowych w trybie
pochłaniacza.
i
7
l Okap pracujący w trybie pochłaniacza wymaga zainstalowania
filtra z węglem aktywnym. W tym przypadku
nie wymaga się instalowania przewodu odprowadzającego powietrze
na zewnątrz, zaleca się
natomiast montaż kierownicy wydmuchu powietrza (tylko okapy kominowe).
l Okap posiada niezależne oświetlenie oraz
wentylator wyciągowy z
możliwością ustawienia
jednej z kilku prędkości
obrotowych.
WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
l W zależności od wersji urządzenia, okap
jest przeznaczony do
trwałego zamocowania
na pionowej ścianie ponad kuchenką gazową
lub elektryczną (okapy
kominowe i uniwersalne); na suficie ponad
kuchenką gazową lub
elektryczną (okapy wyspowe); na pionowej
ścianie w zabudowie
meblowej ponad kuchenką gazową lub
elektryczną (okapy teleskopowe i do zabudowy). Przed montażem
należy się upewnić czy
konstrukcja ściany / sufitu jest odpowiednia do
utrzymania okapu. Niektóre modele okapów
są bardzo ciężkie.
l Wysokość montażu
urządzenia nad płytą
elektryczną podana jest
w karcie produktu (specyfikacji
technicznej
urządzenia). Jeżeli w instrukcjach instalowania
urządzeń gazowych podano większą odległość,
należy to uwzględnić
(Rys. 1a/b/c).
l Pod okapem kuchennym nie wolno pozostawiać
odkrytego
płomienia,
podczas
zdejmowania
naczyń
znad palnika, należy
ustawić minimalny płomień. Zawsze należy
sprawdzać czy płomień
nie wykracza poza naczynie, gdyż powoduje
to niepożądane straty
energii i niebezpieczną
koncentrację ciepła.
l Potrawy przygotowywane na tłuszczach
powinny być stale nadzorowane, gdyż przegrzany tłuszcz może się
łatwo zapalić.
l Przed każdą operacją
czyszczenia, wymianą
filtra lub przed podjęciem prac naprawczych,
należy wyjąć wtyczkę
urządzenia z gniazdka.
l Filtr przeciw tłuszczowy do okapu kuchennego należy czyścić,
co najmniej, raz na 1
miesiąc, gdyż nasycony
tłuszczem jest łatwopalny.
8
WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
l Jeżeli w pomieszczeniu, oprócz okapu,
eksploatuje się inne
urządzenia o zasilaniu
nieelektrycznym
(np.
piece na paliwa ciekłe,
grzejniki przepływowe,
termy), należy zadbać o
wystarczającą wentylację (dopływ powietrza).
Bezpieczna eksploatacja jest możliwa, gdy
przy jednoczesnej pracy
okapu i urządzeń spalających, zależnych od
powietrza w pomieszczeniu, w miejscu ustawienia tych urządzeń
panuje
podciśnienie
najwyżej 0,004 milibara
(ten punkt nie obowiązuje, gdy okap nadkuchenny jest użytkowany
jako pochłaniacz zapachów).
l Okap nie powinien służyć jako płaszczyzna
podparcia dla osób znajdujących się w kuchni
l Okap powinien być
często czyszczony zarówno na zewnątrz jak
i od wewnątrz (PRZYNAJMNIEJ RAZ W
MIESIĄCU, z zachowaniem wskazówek dotyczących
konserwacji
podanych w niniejszej
instrukcji).
Nieprzestrzeganie zasad dotyczących czyszczenia
okapu oraz wymiany filtrów powoduje powstanie zagrożenia pożarem.
l Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, to powinien być
wymieniony w specjalistycznym zakładzie naprawczym.
l
Należy
zapewnić
możliwość
odłączenia urządzenia od sieci
elektrycznej, poprzez
wyjęcie wtyczki lub wyłączenie
wyłącznika
dwubiegunowego
9
WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
l Niniejszy sprzęt nie jest
przeznaczony do użytkowania przez osoby (w
tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej,
czuciowej lub psychicznej, lub osoby o braku
doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba
że odbywa się to pod
nadzorem lub zgodnie
z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazaną
przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
l Należy zwrócić szczególną uwagę, aby z
urządze­nia nie korzystały
po­zo­sta­wio­ne bez opieki
dzieci.
l Sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce
znamionowej odpowiada miejscowym parametrom zasilania.
l Przed montażem rozwinąć i wyprostować
przewód sieciowy.
l Uwaga! Materiały opakowaniowe (woreczki
polietylenowe, kawałki
styropianu itp.) należy
w trakcie rozpakowywania trzymać z dala od
dzieci.
10
l UWAGA: przed podłączeniem okapu do zasilania sieciowego należy
zawsze skontrolować
czy kabel zasilania został prawidłowo zainstalowany i NIE został
przygnieciony
przez
okap w trakcie czynności montażowych. Nie
podłączać urządzenia
do sieci elektrycznej
przed
ukończeniem
montażu.
l Zabrania się użytkować okap bez zamontowanych aluminiowych
filtrów przerciwtłuszczowych.
l Surowo zabrania się
przygotowywania pod
okapem potraw z użyciem otwartego ognia
(flambirowanie).
l W zakresie koniecznych do zastosowania
środków technicznych
i bezpieczeństwa dotyczących odprowadzania spalin należy ściśle
przestrzegać przepisów
wydanych przez kompetentne władze lokalne.
l UWAGA! Niedokręcenie śrub oraz elementów
mocujących
zgodnie z niniejszymi
instrukcjami może spowodować zagrożenia
zdrowia i życia.
INSTALACJA URZĄDZENIA
Wyposażenie
Ustawienie wyciągowego trybu pracy okapu
Okap nadkuchenny jest złożony z następujących
elementów (Rys. 2):
W trakcie wyciągowego trybu pracy okapu powietrze odprowadzane jest na zewnątrz specjalnym
przewodem. Przy tym ustawieniu należy usunąć
ewentualny filtr węglowy.
Okap jest podłączony do otworu odprowadzającego powietrze na zewnątrz za pomocą sztywnego
lub elastycznego przewodu o średnicy 150 lub 120
mm i odpowiednich zacisków do przewodów, które
należy nabyć w placówkach z materiałami instalacyjnymi.
Podłączenie należy zlecić wykwalifikowanemu instalatorowi.
1. Wysuwane ramię teleskopowe
2. Filtry aluminoowe
3. Korpus okapu
Montaż
Montaż urządzenia krok po kroku pokazany jest na
rysunkach 3...
Ustawienie trybu pracy okapu jako pochłaniacz
zapachów
W tej opcji pracy przefiltrowane powietrze wraca z
powrotem do pomieszczenia poprzez obustronne
wycięcia otworów usytuowane w kominie górnym.
Przy tym ustawieniu należy zamontować filtr
węglowy oraz zaleca się zamontować kierownicę
wydmuchu powietrza (dostępność w zależności od
modelu).
W wybranych modelach okapów uniwersalnych
należy przełączyć dźwignię wewnątrz okapu (Rys.
8), aby przełączyć tryb pracy z wyciągowego w
tryb pochłaniacza zapachów. Oczyszczone powietrze powróci do pomieszczenia poprzez otwory
znajdujące się w górnej części urządzenia.
Okapy meblowe i teleskopowe pracujące w tybie
pochłaniacza wymagają montażu rury odprowadzającej powietrze. Drugi koniec rury należy
skierować na pomieszczenie, przez nią będzie
odprowadzane przefiltrowane powietrze.
Prędkości wentylatora
Prędkości najniższą i średnią stosuje się przy
normalnych warunkach oraz małym natężeniu
oparów, natomiast prędkość najwyższą stosować
tylko przy dużym stężeniu oparów kuchennych,
np. podczas smażenia, czy grilowania.
OBSŁUGA I KONSERWACJA
Sterowanie okapem odbywa się poprzez panel kontrolny (Rys. 4)
Wszystkie okapy posiadają wyłącznik krańcowy. Wsunięcie ramienia teleskopowego, spowoduje
odcięcie zasilania do silnika. Wyłącznik krańcowy nie odcina zasilania od oświetlenia.
Do obsługi okapu służy zespół przełączników zlokalizowany z prawej strony frontowej części okapu
(ustawienie prędkości) oraz z lewej strony okapu (oświetlenie). W czasie, gdy okap jest wyłączony
zespół przełączników jest niewidoczny. W celu rozpoczęcia pracy należy wysunąć element teleskopowy okapu i załączyć silnik na prędkość pierwszą, drugą lub trzecią i/lub ewentualnie włączyć
światło (lewa strona urządzenia).
11
OBSŁUGA I KONSERWACJA
Konserwacja
Oświetlenie
Regularna konserwacja i czyszczenie urządzenia
zapewni dobrą i bezawaryjną pracę okapu oraz
przedłuży jego żywotność. Należy zwracać szczególną uwagę, aby filtr przeciwtłuszczowy i filtr z
węglem aktywnym były czyszczone i wymieniane
zgodnie z zaleceniami producenta.
Wymiana oświetlenia jest pokazana na rysunku 7.
Należy stosować żarówki / halogeny / moduły diodowe o takich samych parametrach jak fabrycznie
zamontowane w urządzeniu.
Metalowy filtr przeciwtłuszczowy
Normalne czyszczenie okapu:
Czyszczenie
l
Aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy powinien być
czyszczony co jeden miesiąc podczas normalnej
pracy okapu, w zmywarce lub ręcznie przy użyciu
delikatnego detergentu lub mydła w płynie.
l
Wymiana
Demontaż aluminiowego filtra przeciwtłuszczowego pokazany jest na rysunku 5.
W niektórych modelach zastosowany jest filtr akrylowy. Należy go wymieniać co najmniej raz na 2
miesiące lub częściej w wypadku wyjątkowo intensywnego użycia.
Filtr węglowy (stosowany tylko w wersji pochłaniacza)
Czyszczenie
l
l
Nie używać namoczonych szmatek lub gąbek
ani strumienia wody.
Nie stosować rozpuszczalników ani alkoholu,
ponieważ mogą one zmatowić lakierowane
powierzchnie.
Nie stosować substancji żrących, zwłaszcza
do czyszczenia powierzchni wykonanych ze
stali nierdzewnej.
Nie używać twardej, szorstkiej szmatki
Zaleca się stosowanie wilgotnej szmatki oraz
obojętnych środków myjących.
Uwaga: Po kilku myciach w zmywarce, kolor filtra
aluminiowego może ulec zmianie. Zmiana koloru
nie oznacza nieprawidłowości oraz konieczności
jego wymiany.
Działanie - Filtr węglowy stosuje się wyłączenie
wtedy, kiedy okap nie jest podłączony do przewodu
wentylacyjnego. Filtr z węglem aktywnym posiada
zdolność pochłaniania zapachów aż do swego nasycenia. Nie nadaje się także do mycia ani do regeneracji i powinien być wymieniany, co najmniej raz
na 2 miesiące lub częściej w wypadku wyjątkowo
intensywnego użycia.
Wymiana
Demontaż filtra węglowego pokazany jest na rysunku 6.
12
OCHRONA ŚRODOWISKA
Recykling opakowania
WYCOFANIE Z EKSPLOATACJI
Urządzenie na czas transportu zostało zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Po rozpakowaniu urządzenia prosimy Państwa o
usunięcie elementów opakowania
w sposób nie zagrażający
środowisku. Wszystkie materiały zastosowane do opakowania są nieszkodliwe dla
środowiska naturalnego, w 100% nadają
się do odzysku:
Jeżeli nie będziemy wię­
cej użytkować wyrobu, to
przed zło­mo­wa­niem ze
zużytego sprzętu należy
odciąć przewód przyłączeniowy.
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską
Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym symbolem przekreślonego
kontenera na odpady.
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt
ten, po okresie jego użytkowania nie
może być umieszczany łącznie z innymi
odpadami pochodzącymi z gospodarstwa
domowego.
Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Prowadzący zbieranie, w tym lokalne
punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.
Właściwe postępowanie ze zużytym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym
przyczynia się do uniknięcia szkodliwych
dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego
konsekwencji, wynikających z obecności
składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania
takiego sprzętu.
Opakowanie zewnętrzne z tektury / folii
Kształt z wolnego od FCKW, polistyrenu spienionego (PS)
Folie i worki z polietylenu (PE)
l
l
l
GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA
Gwarancja
Świadczenia gwarancyjne wg karty gwarancyjnej.
Producent nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym po­stę­po­wa­niem z wyrobem.
Obsługa posprzedażna
W przypadku gdy zaistnieją jakiekolwiek problemy związane z użytkowaniem sprzętu Ami­ca to nasze
CENTRUM SERWISOWE zapewni Państwu szybką i w pełni profesjonalną pomoc. Chcemy bowiem
wszystkim, którzy zaufali marce Amica zagwarantować pełen komfort ko­rzy­sta­nia z naszego wyrobu.
Oświadczenie producenta
Producent deklaruje niniejszym, że wyrób ten spełnia zasadnicze wymagania
wymienionych poniżej dyrektyw europejskich:
•
•
•
•
dyrektywy
dyrektywy
dyrektywy
dyrektywy
niskonapięciowej 2014/35/UE
kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE
ekoprojektowania 2009/125/UE
RoHS 2011/65/UE
i dlatego wyrób został oznakowany
oraz została wystawiona dla niego
deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.
13
BLAHOPŘEJEME K VOLBĚ ZNAČKY AMICA
Vážení kupující,
Stali jste se uživateli nejnovější generace kuchyňských digestoří. Digestoř byla zaprojektována a
vyrobena především proto, aby splnovala Vaše očekávání a zcela určitě bude součástí moderně
vybavené kuchyně. Použitá v ní nejnovější konstrukční řešení a technologie zajištují vysokou funkčnost
a estetiku. Před začátkem montáže prosíme o důkladné seznámení se s obsahem tohoto návodu. Díky
tomu předejdete chybnému zainstalování a obsluze digestoře. Přejeme Vám spokojenost a příjemný
pocit z volby této digestoře.
Níže jsou uvedená vysvětlení týkající se symbolů, které se vyskytují v tomto návodě:
Důležité informace týkající se bezpečnosti
uživatele zařízení a jeho správné exploataci.
Ohrožení vyplývající z nevhodného
zacházení se zařízením a činnosti, které
může provést pouze kvalifikovaná osoba,
například ze servisu výrobce.
i
Pokyny spojené s používáním zařízení.
Informace týkající se ochrany životního
prostředí.
Zákaz provádění určitých činností uživatelem.
OBSAH
POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI POUŽÍVÁNÍ
15
MONTAŻ 19
OBSLUHA A ÚDRŽ 19
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 21
ZÁRUKA A POPRODEJNÍ SERVIS 21
Odsavač používejte teprve po přečtení tohoto návodu!
Myčka nádobí je určena výlučně pro
domácí použití.
Výrobce si vyhrazuje možnost provádění
změn neovlivňujících fungování spotřebiče.
14
POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI POUŽÍVÁNÍ
i
l Výrobce nenese žádnou odpovědnost za
eventuální škody anebo
požáry způsobené zařízením a vyplývajícím
z nedodržování pokynů
uvedených v tomto návodu.
l Kuchyňský odsavač
slouží k odstraňování
kuchyňských
výparů.
Nepoužívejte ji pro jiné
účely.
l Odsavač pracující v odtahovém režimu napojte
na příslušný ventilační
kanál (nenapojujte komínové, kouřové nebo
spalinové kanály, které
jsou v provozu). Odsavač musí mít namontované vedení odvádějící
vzduch ven. Délka vedení (nejčastěji roura
Ø 120 nebo 150 mm)
nemá být delší než 4–5
m. Vedení odvádějící
vzduch se rovněž vyžaduje u teleskopických a
nábytkových odsavačů
v recirkulačním režimu.
l
Odsavač pracující
v recirkulačním režimu
vyžaduje filtr s aktivním
uhlím. V tomto případě není nutná montáž
vedení
odvádějícího
vzduch ven, zato se doporučuje namontovat
zpětnou klapku vzduchu (pouze komínové
odsavače).
15
i
l Odsavač má nezávislé osvětlení a odtahový ventilátor s možností
nastavení jedné z několika rychlostí otáček.
l V závislosti na verzi zařízení je odsavač určen
pro trvalé připevnění
na svislou stěnu nad
plynový nebo elektrický sporák (komínové a
univerzální odsavače);
na strop nad plynový
nebo elektrický sporák
(ostrůvkové
odsavače); na svislou stěnu v
kuchyňské lince nad
plynový nebo elektrický sporák (teleskopické a vestavné odsavače). Před montáží se
ujistěte, že konstrukce
stěny/stropu udrží hmotnost odsavače. Některé
modely odsavačů jsou
velmi těžké.
l Montážní výška zařízení nad elektrickou desku je uvedena v technickém listu (technické
specifikaci
zařízení).
Pokud v montážních
návodech plynových zařízení je uvedena větší
vzdálenost, zohledněte
to (Obr. 1a/b/c).
l Pod kuchyňským odsavačem nenechávejte otevřený plamen při
sundávání nádobí z
hořáku, nastavte minimální plamen. Vždy
zkontrolujte, zda plamen nepřesahuje přes
okraj nádoby, protože
to způsobuje nežádoucí
ztráty energie a nebezpečnou koncentraci tepla.
l Pokrmy připravované
na tucích musí být pod
neustálým
dozorem,
protože přehřátý tuk se
může snadno vznítit.
l Před každou operací výměny filtru anebo
před zahájením oprav,
vyjměte zástrčku zařízení ze zásuvky
l Protitukový filtr do kuchyňského odsavače
očistěte jedenkrát do
měsíce. Filtr příliš silně
nasycený je snadno zápalný.
16
l Jestliže se v místnosti, mimo odsavače, exploatuje jiné zařízení o
neelektrickém napájení energií (např. pečicí
trouby na tekuté palivo, průtokové ohřívače,
termy), postarejte se o
dostatečnou ventilaci
(přívod vzduchu). Bezpečná exploatace je
možná, pokud při současné práci odsavače
a spalujících zařízení,
závislých na vzduchu v
místnosti, ve které jsou
ustaveny, panuje podtlak nejvíce 0,004 milibaru (ten bod je neplatný, pokud je kuchyňský
odsavač používaný jako
absorbent pachů).
l Odsavač nesmí sloužit
jako plocha podpory pro
osoby nacházející se v
kuchyni.
l Odsavač musí být často čištěný jak zevnitř,
tak i vevnitř (NEJMÉNĚ
JEDNOU
MĚSÍČNĚ,
při dodržování pokynů
týkajících se údržby,
uvedených v tomto návodu).
Nedodržování
zásad týkajících se čistění odsavače, jak rovněž výměny filtrů může
způsobit vznik ohrožení
požárem.
l Jestliže bude napájecí
vodič poškozený, musí
být vyměněný v specializovaném opravářském
podniku.
l Je třeba zajistit možnost odpojení spotřebiče od elektrické sítě vytažením zástrčky nebo
vypnutím dvojpólového
vypínače
l Toto zařízení není přizpůsobené k používání
osobami (v tom dětmi)
s omezenou fyzickou,
smyslovou anebo psychickou schopností anebo osobami s nedostatečnými zkušenostmi a
znalostí zařízení, leda
že je uskutečňováno
pod dohledem anebo
v souladu s návodem
k používání zařízení,
odevzdaným osobami
odpovídajícími za jejich
bezpečnost. Věnujte pozornost dětem, aby se
nebavily varnou konvicí.
l Je třeba věnovat zvláštní pozornost tomu, aby
spotřebič nepoužívaly děti
ponechané bez dohledu
17
l To zařízení může být
používané dětmi ve věku
8 let a staršími, osoby
s omezenými fyzickými anebo mentálními
schopnostmi, jak rovněž
osoby bez zkušenosti
a bez znalosti zařízení
mohou konvici používat,
pokud jsou dozorované
anebo byly instruované
ohledně obsluhy zařízení bezpečným způsobem a znají ohrožení
spojené s používáním
zařízení. Děti si nemohou se zařízením hrát.
Čištění a konzervace
zařízení nemůže být vykonávaná dětmi, ledaže
skončily 8 let a mají dohled zodpovědné osoby.
l Zkontrolujte, zda napětí uvedené na výrobním
štítku odpovídá místním
parametrům napájení.
l Před montáží rozviňte
a narovnejte síťový vodič
l Pozor! Obalový materiál (polyetylenové sáčky, kousky polystyrenu
apod.) je třeba běhemrozbalování udržovat
mimo dosah dětí.
l UPOZORNĚNÍ: před
připojením odsavače k
síťovému napájení vždy
zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně
nainstalován a zda NEBYL poškozen během
montážních
činností.
Nenapojujte přístroj na
elektrickou síť, dokud
nebyla zcela dokončena jeho instalace.
l Nikdy nepoužívejte kryt
bez správně namontované mříže!
l Je přísně zakázáno vařit jídla s volným plamenem pod krytem.
l POZOR! Pokud instalace šroubù a úchytných
zaøízení není provedena v souladu s tímto
návodem, hrozí nebezpeèí úrazu elektrickým
proudem.
18
MONTAŻ
Vybavení
Kuchyňský odsavač se skládá z následujících elementů (Výkr. 2):
1. Vysouvané teleskopické rameno
2. Hliníkové filtry
3. Těleso odsavače
Montáž
Montáž zařízení krok za krokem je znázorněna na
obrázcích 3...
Nastavení režimu odtahu kuchyňského odsavače
V průběhu pracovního režimu odtahu odsavače
je vzduch odváděný zevnitř speciálním kanálem.
Při tomto nastavení odstraňte eventuální uhlíkový
filtr. Odsavač je připojený k otvoru odvádějícímu
vzduch zevnitř prostřednictvím pevného anebo elastického potrubí průměru 150 /120 mm a odpovídajících svorek do potrubí, které je zapotřebí zakoupit
v prodejnách s instalačními materiály. Připojení pověřte kvalifikovanému instalatérovi.
Nastavení pracovního režimu odsavače jako
absorbentu pachů
V této pracovní verzi se přefiltrovaný vzduch vrací
zpátky do místnosti prostřednictvím oboustranného výřezu otvorů umístěného v horním komínu.
Při tomto nastavení zamontujte uhlíkový a také se
doporučuje namontovat zpětnou klapku vzduchu
(dostupnost v závislosti na modelu).
Ve vybraných modelech univerzálních odsavačů
přepněte páčku uvnitř odsavače (Obr. 8), abyste
přepnuli odtahový režim na recirkulační režim.
Očištěný vzduch se vrátí do místnosti otvory
nacházejícími se v horní části zařízení.
Nábytkové a teleskopické odsavače pracující
v recirkulačním režimu vyžadují montáž roury
odvádějící vzduch. Druhý konec roury nasměrujte na místnost, rourou bude odváděn filtrovaný
vzduch.
Rychlosti ventilátoru
Nejnižší a střední rychlost používejte v normálních
pracovních podmínkách, jak rovněž malé koncentraci par, zatímco nejvyšší rychlost (TURBO) používejte pouze při silné koncentraci kuchyňských
par, např. v průběhu smažení, anebo grilování.
OBSLUHA A ÚDRŽBA
Ovládání odsavače se provádí na kontrolním panelu (Obr. 4)
Všechny odsavače mají koncový vypínač. Vsunutí teleskopického ramene, způsobí vypnutí napájení motoru. Koncový vypínač nevypíná napájení osvětlení.
Pro obsluhu odsavače slouží soustava přepínačů umístěná na pravé straně přední části odsavače
(nastavení rychlosti) a z levé strany odsavače (osvětlení). V době, kdy je odsavač vypnutý soustava
přepínačů je neviditelná. Pro zahájení práce vysuňte teleskopický element odsavače a zapněte motor s první druhou anebo třetí rychlostí a/anebo eventuálně zapněte osvětlení (levá strana spotřebiče).
19
OBSLUHA A ÚDRŽBA
Konzervace
Osvětlení
Pravidelná koncentrace a čištění zařízení zajistí
dobrou a bezporuchovou práci odsavače, jak
rovněž prodlouží jeho trvanlivost. Věnujte speciální
pozornost, aby protitukový filtr a filtr s aktivním
uhlím byly čištěné a vyměňované v souladu s
pokyny výrobce. V průběhu čištění a konzervace
odpojte odsavač od elektrické sítě.
Výměna žárovek je znázorněna na obrázku 7. Používejte žárovky / halogeny / diodové moduly se
stejnými parametry jako u původních namontovaných v zařízení.
Kovové protitukové filtry
Čištění
Normální čištění odsavače:
l
Čistění
Hliníkový tukový filtr čistěte jednou za měsíc během
normálního provozu odsavače, v myčce nebo ručně
jemným čisticím přípravkem nebo tekutým mýdlem.
Výměna
l
l
l
Nepoužívejte vlhké hadříky nebo houby ani
proud vody.
Nepoužívejte rozpouštědla ani alkohol, protože by mohly zmatnět lakované povrchy.
Nepoužívejte leptavé látky, zejména na čištění
povrchů z nerezové oceli.
Nepoužívejte tvrdý, drsný hadřík
Demontáž hliníkového tukového filtru je znázorněna na obrázku 5.
Doporučuje se použití vlhkého hadříku a neutrálních mycích prostředků.
U některých modelů se používá akrylový filtr. Vyměňujte jej alespoň jednou za dva měsíce nebo
častěji v případě výjimečně intenzivního používání.
Pozor: Po několik myti v myčce, filter může zmenit
barvu. Změna barvy neznamená selhání a není
potřebná výměna filtru.
Uhlíkový filtr (používá se pouze ve verzi s recirkulací)
Činnost - Uhlíkový filtr se používá výlučně tehdy,
pokud odsávač není připojený k ventilačnímu kanálu. Filtr s aktivním uhlím má schopnost absorbování pachů až do svého nasycení.
Není také vhodný do umytí ani k regeneraci a musí
být vyměňovaný nejméně jedenkrát na 2 měsíce
anebo častěji v případě výjimečně intenzivního používání
Výměna:
Demontáž uhlíkového filtru je znázorněna na
obrázku 6.
20
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklace obalu
LIKVIDACE / ZUŽITKOVÁNÍ SPOTŘEBIČE
Zařízení bylo na dobu
přepravy zabezpečeno
obalem proti poškození.
Prosíme Vás, aby jste
po rozbalení zařízení
zlikvidovali části Obr.obalu
způsobem, který neohrožuje životní prostředí.
Veškeré materiály použité k balení nejsou
škodlivé pro životní prostředí, jsou 100 %
recyklovatelné:
Pokud už nebudeme používat spotřebič, tak je třeba opotřebenému zařízení
před zešrotováním uříznout
připojovací kabel.
Tento spotřebič je označen
podle evropské směrnice 2002/96/ES. Takovéto
označení nás informuje, že tento spotřebič
po období jeho používání nemůže být vyhozen s jinými domácími odpady. Uživatel je
povinen ho odevzdat do sítě sběrných míst.
Síť sběrných míst včetně lokálních sběrných
dvorů tvoří vhodný systém umožňující odevzdání těchto spotřebičů.
l
l
l
Vnější obal z lepenky / fólie
Tvar z pěnového polystyrenu (PS) bez
FCKW
Fólie a sáčky z polyetylénu (PE)
Vhodné zacházení s opotřebenými elektrickými a elektronickými spotřebiči přispívá
k zamezení důsledků nepříznivých pro
zdraví lidí a životní prostředí, vyplývajících
z přítomnosti nebezpečných složek a také
nevhodného skladování a zužitkování takovýchto spotřebičů.
ZÁRUKA A POPRODEJNÍ SERVIS
Záruka
Záruční opravy se provádějí na základě záručního listu.
Výrobce neodpovídá za jakékoliv škody způsobené nesprávným zacházením s výrobkem.
Prohlášení výrobce
Producent tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky níže uvedených evropských směrnic:
•
•
•
•
směrnice
směrnice
směrnice
směrnice
pro nízkonapěťová zařízení 2014/35/EC
o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EC
ErP - 2009/125/EC
RoHS 2011/65/EC
a proto byl spotřebič označen
a také bylo pro něho vystaveno
prohlášení o shodě poskytované orgánům pro dohled nad trhem.
21
BLAHOPRAJEME K VOĽBE ZNAČKY AMICA
VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI!
Pred pripojením umývačky riadu do elektrickej siete a spustením jej prevádzky je bezpodmienečne
potrebné, aby ste si dôkladne prečítali celý návod na obsluhu a montáž. Pokyny, ktoré sú jeho obsahom, pomáhajú predchádzať rizikám úrazu a poškodenia zariadenia. Kvôli správnemu využívaniu
umývačky a prípadným konzultáciám uchovávajte dokumentáciu umývačky na bezpečnom mieste.
Tento návod na obsluhu bol spracovaný pre rôzne zariadenia, takže niektoré popísané funkcie sa nemusia týkať zariadenia, ktoré vlastníte.
Dole je uvedené vysvetlenie týkajúci sa symbolov, ktoré sa vyskytujú v tomto návode:
Dôležité informácia týkajúci sa bezpečnosti užívateľa zariadenia a jeho správnej
exploatácie.
Ohrozenie vyplývajúce z nevhodného
zaobchádzania so zariadením a činnosti,
ktoré môže vykonať len kvalifikovaná osoba, napríklad zo servisu výrobcu.
i
Pokyny spojené s používaním zariadenia.
Informácia týkajúci sa ochrany životného
prostredia.
Zákaz vykonávanie určitých činností
užívateľom.
OBSAH
POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI POUŽÍVÁN
23
MONTÁŽ 27
OBSLUHA A ÚDRŽBA 27
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 29
ZÁRUKA A POPRODEJNÍ SERVIS 29
Odsávač používajte iba po prečítaní tohto návodu!
Umývačka riadu je určená výlučne pre
domáce použitie.
Výrobca si vyhradzuje možnosť prevádzania zmien neovplyvňujúcich fungovanie
spotrebiča.
22
POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI POUŽÍVÁNÍ
i
lVýrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za
eventuálne škody alebo požiare spôsobené
zariadením a vyplývajúcim z nedodržovania
pokynov uvedených v
tomto návodu.
l Kuchynský odsávač sa
používa na odstraňovanie kuchynských pár.
Nepoužívajte ho na iné
účely.
l Odsávač, ktorý funguje v režime odťahu,
pripojte k príslušnému
ventilačnému potrubiu
(nepripájajte ku komínovým, dymovým alebo
spalinovým potrubiam,
ktoré sú v prevádzke).
Odsávač vyžaduje inštaláciu potrubia, ktoré
odvádza vzduch smerom von z miestnosti.
Dĺžka potrubia (najčastejšie rúrka Ø 120 alebo 150mm) nesmie byť
dlhšia ako 4-5 m. Potrubie, ktoré odvádza
vzduch je taktiež nutné pri teleskopických a
nábytkových digestoroch v prevádzkovom
režime pohlcovača.
23
i
l Odsávač, ktorý je v
prevádzkovom režime
pohlcovača
vyžaduje
inštaláciu filtra s aktívnym uhlím. V tomto
prípade sa nevyžaduje inštalácia potrubia
odvádzajúceho vzduch
von, odporúča sa však
montáž usmerňovača
prúdu vzduchu (iba komínové odsávače).
l Odsávač má nezávislé
osvetlenie a tiež odťahový ventilátor s možnosťou nastaviť jednu
z niekoľkých rýchlostí
otáčania.
l V závislosti na verzii
zariadenia je odsávač
určený na trvale pripevnenie na zvislú stenu
nad plynovým alebo
elektrickým sporákom
(komínové a univerzálne odsávače); na strop
nad plynovým alebo
elektrickým sporákom
(ostrovné odsávače);
na zvislú stenu v zabudovanom nábytku nad
plynovým alebo elektrickým sporákom (teleskopické a vstavané
odsávače). Pred inštaláciou sa uistite, či konštrukcia steny / stropu
je dostatočná na udržanie odsávača. Niektoré
modely odsávačov sú
veľmi ťažké.
l Výška inštalácie zariadenia nad elektrickou varnou doskou je
uvedená v liste výrobku (technickej špecifikácii zariadenia). Ak je
v návode na inštaláciu
plynových
zariadení
uvedená väčšia vzdialenosť, je potrebné to
vziať do úvahy (obr.
1a/b/c).
24
l Pod kuchynským odsávačom nenechávajte
otvorený oheň, pri vyberaní riadu z horáku
nastavte minimálny plameň. Vždy skontrolujte,
či plameň nepresahuje
poza riad, pretože to
spôsobuje nežiaduce
straty energie a nebezpečnú koncentráciu tepla.
l Jedlá pripravované na
tukoch musia byť neustále dohliadané, pretože príliš zahriaty tuk
sa môže vznietiť.
l Pred každou operáciou
čistenia alebo výmeny
filtra alebo pred začiatkom opráv, vytiahnite
zástrčku spotrebiča zo
zásuvky.
l Čistenie hliníkového filtra, je potrebné vykonávať prinajmenšom raz
na mesiac, v súvislosti
s existujúcim rizikom
požiaru (nasýtený tuk je
ľahko zápalný).
l Ak sa v miestnosti,
okrem
kuchynského
odsávača, exploatuje
aj iný spotrebič s neelektrickým napájaním
(napr. pece na tekuté
palivo, prietokové ohrievače, termy), je nutné
zabezpečiť postačujúcu
ventiláciu (prívod vzduchu). Bezpečná exploatácia je možná, keď pri
súčasnej práci kuchynského odsávača a spaľujúcich zariadení, ktoré
sú závislé na vzduchu
v miestnosti, v mieste
nastavenia týchto zariadení je podtlak najvyššie 0,004 milibaru (tento
bod neplatí, kedy je kuchynský odsávač používaný ako absorbent
zápachov).
l Odsávač nemôže slúžiť ako plocha podpory
pre osoby nachádzajúce sa v kuchyni.
25
l Odsávač musí byť
často čistený jak zvnútra, tak i zvonka (NAJMENEJ RAZ MESAČNE, pri dodržovanie
pokynov týkajúcich sa
údržby, uvedených v
tomto návodu). Nedodržovanie zásad týkajúcich sa čistenie odsávača, ako aj výmeny filtrov
môže spôsobiť vznik
ohrozenia požiarom.
l Ak napájací kábel bude
poškodený, to musí byť
vymenený v špecializovanom opravárenskom
podniku.
l Je potreba zabezpečiť možnosť odpojenia
spotrebiča od elektrickej siete vytiahnutím zástrčky alebo vypnutím
dvojpólového vypínača
l Toto zariadenie nie je
prispôsobené k používaniu osobami (v tom
deťmi)s
obmedzenou
fyzickou, zmyslovou alebo psychickou schopnosťou alebo osobami
s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami zariadenia, iba ak je
uskutočňované pod dohľadom alebo v súlade s
návodom používania zariadenia, odovzdanom
osobami odpovedajúcimi za ich bezpečnosť.
l Je potreba venovať zvláštnu pozornosť tomu, aby
spotrebič nepoužívali deti
ponechané bez dohľadu
l Skontrolujte, či napätie
uvedené na výrobnom
štítku odpovedá miestnym parametrom napájania.
l Pred montážou rozviňte a narovnajte sieťový
kábel
l Pozor! Obalový materiál (polyetylénové vrecúška, kúsky polystyrénu a pod.) treba počas
rozbaľovania udržovať
mimo dosahu detí.
26
l UPOZORNENIE: pred
pripojením odsávača k
sieťovému
napájaniu
vždy skontrolujte, či bol
napájací kábel správne
nainštalovaný a či NEBOL pritlačený odsávačom počas montážnych
prác. Nenapájajte spotrebiče na elektrickou
sieť, pokiaľ nebola úplne dokončená jeho inštalácia.
l Nepoužívať NIKDY odsávač pary bez správne
namontovanej mriežky!
l Je přísně zakázáno vařit jídla s volným plamenem pod krytem.
l Pokud se týká technických a bezpečnostních
opatření, která je třeba
zaujmout při odvádění
kouře, je třeba úzce dodržovat normy místních
odpovědných orgánů.
l POZOR! Chýbajúca inštalácia skrutiek a upevòovacích zariadení v
súlade s týmito pokynmi
môže ma_ za následok
ohrozenie elektrickým
prúdom.
MONTÁŽ
Vybavenie
Nastavenie digestora na režim odsávania
Kuchynský odsávač sa skladá z nasledujúcich elementov (výkr. 2):
V tomto prípade je vzduch odvádzaný von zvláštnym potrubím. Pri takom nastavení je nutné odstrániť prípadné filtre s aktívnym uhlíkom.
Digestor je pripojený k ventilačnému otvoru
odvádzajúcemu vzduch von z miestnosti pomo¬cou pevného alebo pružného potrubia s priemerom 120 mm a správnych objímok k tomuto potrubiu, ktoré sú dostupné v obchodoch s inštalačnými
materiálmi.
Pripojením je nutné poveriť kvalifikovanú osobu.
1. Vysúvané teleskopické rameno
2. Hliníkové filtre
3. Korpus odsávača
Montáž
Montáž zariadenia krok za krokom je znázornená
na obrázkoch 3...
Nastavenie digestora na režim filtrácie
V tomto prípade sa prefiltrovaný vzduch vracia späť
do miestnosti prostredníctvom výrezov umiestnených po oboch stranách horného komína.
Pri takom nastavení je nutné namontovať filter s aktívnym uhlíkom a odporúča sa namontovať spätnu
klapku (dostupnosť v závislosti od modelu).
Pri vybraných modeloch univerzálnych odsávačov je potrebné prepnúť páčku vo vnútri odsávača
(obr. 8), aby ste mohli prepnúť prevádzkový režim
z odťahového na režim pohlcovača zápachov. Vyčistený vzduch sa vráti do miestnosti cez otvory,
ktoré sa nachádzajú v hornej časti zariadenia.
Odsávače nábytkové a teleskopické, ktoré fungujú v režime pohlcovača vyžadujú montáž potrubia,
ktoré odvádza vzduch. Druhý koniec potrubia je
potrebné nasmerovať do miestnosti, tadiaľ bude
odvádzaný prefiltrovaný vzduch.
Rýchlosti ventilátora
Najnižšia a prostredná rýchlosť slúžia na prevádzku za normálnych podmienok a na odstra¬ňovanie
nízkych koncentrácií pár, kým najvyššia rýchlosť
slúži len na odstraňovanie vysokých koncentrácií
kuchynských pár, napr. počas vyprážania alebo
grilovania.
OBSLUHA A ÚDRŽBA
Ovládanie odsávače sa vykonáva pomocou ovládacieho panela (obr. 4)
Všetky odsávače majú koncový vypínač. Vsunutie teleskopického ramena, spôsobí vypnutie napájania motora. Koncový vypínač nevypína napájanie osvetlenia.
Pre obsluhu odsávača slúži sústava prepínačov umiestená na pravej strane prednej časti odsávača
(nastavenie rýchlosti) a z ľavej strany odsávača (osvetlení). V dobe, keď je odsavač vypnutý sústava prepínačov je neviditeľná. Pre začatí práce vysuňte teleskopický element odsávača a zapnite
motor s prvou, druhou alebo tretí rýchlosťou a/alebo eventuálne zapnite osvetlení (ľavá strana
spotrebiča).
27
OBSLUHA A ÚDRŽBA
Údržba
Osvetlení
Regulárna údržba a čistenie spotrebiča zabezpečí dobrou
a bezporuchovou práci kuchynského odsávača, ako
aj predĺži jeho trvanlivosť. Je nutné venovať špeciálnu
pozornosť, aby tukové aj uhlíkové filtre boli vymieňané v
súlade s odporúčaním
Výmena osvetlenia je znázornená na obrázku č. 7.
Je potrebné používať žiarovky / halogény / diódové
moduly s rovnakými parametrami ako sú nainštalované výrobcom v zariadení.
Metalowy filtr przeciwtłuszczowy
Normálne čistenie odsávača:
Čistenie
Hliníkový protitukový filter je potrebné čistiť každý
mesiac počas normálnej prevádzky odsávače, v
umývačke riadu alebo ručne s použitím jemného
čistiaceho prostriedku alebo tekutého mydla.
Výmena
Demontáž hliníkového protitukového
znázornená na obrázku č. 5.
Čistenie
l
l
l
l
filtra
je
Pri niektorých modeloch je použitý akrylový filter.
Musí byť vymenený aspoň raz za 2 mesiace, alebo
častejšie v prípade veľmi intenzívneho používania.
Uhlíkový filter (používaný iba vo verzii pohlcovača)
Nepoužívajte vlhké handričky alebo špongie
ani prúd vody.
Nepoužívajte riedidlá ani alkohol, pretože by
mohli zmatnieť lakované povrchy.
Nepoužívajte leptavé látky, najmä na čistenie
povrchov z nerezovej oceli.
Nepoužívajte tvrdé, drsné handričky
Odporúča sa používanie vlhkej handričky a neutrálnych mycích prostriedkov.
Pozor: Po niekoľko umývanie v umývačke, filter
môže zmeniť farbu. Zmena farby neznamená
zlyhanie a nie je potrebná výmena filtra.
Uhlíkový filter sa používa výlučne vtedy, keď odsávač nie
je pripojený k ventilačnému kanálu.
Filter s aktívnym uhlím má schopnosť absorbovania
pachov až do svojho nasýtenia. Nie je tiež vhodný do
umytia ani k regenerácii a musí byť vymieňaný najmenej
jedenkrát na 2 mesiace alebo častejšie v prípade výnimočne intenzívneho používania.
Výmena:
Demontáž uhlíkového filtra je znázornená na obrázku 6.
28
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklace obalu
LIKVIDACE / ZUŽITKOVÁNÍ SPOTŘEBIČE
Zařízení bylo na dobu
přepravy zabezpečeno
obalem proti poškození.
Prosíme Vás, aby jste
po rozbalení zařízení
zlikvidovali části Obr.obalu
způsobem, který neohrožuje životní prostředí.
Veškeré materiály použité k balení nejsou
škodlivé pro životní prostředí, jsou 100 %
recyklovatelné:
Pokud už nebudeme používat spotřebič, tak je třeba opotřebenému zařízení
před zešrotováním uříznout
připojovací kabel.
Tento spotřebič je označen
podle evropské směrnice 2002/96/ES. Takovéto
označení nás informuje, že tento spotřebič
po období jeho používání nemůže být vyhozen s jinými domácími odpady. Uživatel je
povinen ho odevzdat do sítě sběrných míst.
Síť sběrných míst včetně lokálních sběrných
dvorů tvoří vhodný systém umožňující odevzdání těchto spotřebičů.
l
l
l
Vnější obal z lepenky / fólie
Tvar z pěnového polystyrenu (PS) bez
FCKW
Fólie a sáčky z polyetylénu (PE)
Vhodné zacházení s opotřebenými elektrickými a elektronickými spotřebiči přispívá
k zamezení důsledků nepříznivých pro
zdraví lidí a životní prostředí, vyplývajících
z přítomnosti nebezpečných složek a také
nevhodného skladování a zužitkování takovýchto spotřebičů.
ZÁRUKA A POPRODEJNÍ SERVIS
Záruka
Záruční opravy se provádějí na základě záručního listu.
Výrobce neodpovídá za jakékoliv škody způsobené nesprávným zacházením s výrobkem.
Vyhlásenie výrobcu
Výrobca týmto vyhlasuje, že výrobok spĺňa dôležité požiadavky nasledujúcich
európskych smerníc:
•
•
•
•
smernica
smernica
smernica
smernica
pre nízke napätie 2014/35/EC
elektromagnetickej kompatibility 2014/30/EC
ErP - 2009/125/EC
RoHS 2011/65/EC
a preto výrobok získal označenie
a bolo preň vydané Vyhlásenie o zhode,
a toto vyhlásenie bolo sprístupnené orgánom obchodnej inšpekcie.
29
THANK YOU FOR PURCHASING AN AMICA APPLIANCE
DEAR CUSTOMER!
You are now a user of a kitchen extractor hood. This hood has been designed and manufactured specially with a view to satisfying your expectations and it will certainly constitute a fitting element of a
modern kitchen. The modern structural solutions and the newest technologies used in production of this
hood guarantee its high effectiveness and good appearance.
Please read these instructions carefully before installing the hood. They will help you avoid mistakes
during installation and operation of the hood.
We wish you a lot of satisfaction from choosing our kitchen extractor hood.
Symbols appearing in these instructions have the following meaning:
Important information concerning proper
operation of the appliance and your personal safety.
i
Risks resulting from improper operation
of the appliance. Activities that must be
performed by a qualified technician.
Tips on how to use the appliance.
Information on how to protect the environment.
This indicates actions than must not be
performed by the user.
TABLE OF CONTENTS
GUIDELINES CONCERNING THE SAFETY OF USE
31
INSTALLATION 35
OPERATION AND MAINTENANCE 35
ENVIRONMENTAL PROTECTION 37
WARRANTY AND AFTER-SALE SERVICES
37
Before using the appliance, please carefully read this manual!
The appliance is intended for household
use only.
The manufacturer reserves the right to
introduce changes which do not affect the
operation of the appliance.
30
GUIDELINES CONCERNING THE SAFETY OF USE
i
lThe manufacturer will
accept no responsibility
for any damage due to
installation or operation
not conforming to these
instructionsi
l Cooker hood is designed to remove cooking
odours. Do not use cooker hood for other purposes.
l Connect the cooker
hood
operating
in
extraction mode to a
suitable ventilation duct
(do NOT connect the
cooker to smoke or flue
gas ducts, which are in
use). It requires installation of the air extraction
duct to the outside. The
duct length (typically
120 or 150mm in diameter) should not exceed
4-5 m. The air exhaust
duct is also required for
telescopic and under
furniture cooker hoods
operating in air recirculation mode.
31
i
l Cooker hood operating
in air recirculation mode
requires the installation
of an activated charcoal
filter. In this case, installing an extractor duct is
not required, however it
is recommended to install an air guide vane.
(chimney cooker hoods
only).
l The cooker hood features independent lighting
and exhaust fan that
can be operated at one
of several speeds.
l Depending on the type,
the hood is designed to
be permanently attached to a vertical wall
over a gas or electric
stove (chimney and
universal hoods); on
the ceiling over a gas
or electric stove (island
hoods); on the vertical
built in furniture over
a gas or electric stove
(telescopic and built-in
hoods). Before installing, make sure that the
wall/ceiling structure is
strong enough to suspend the hood. Some
hoods are very heavy.
GUIDELINES CONCERNING THE SAFETY OF USE
l For details of the installation distance above an
electric hob please refer to product technical
sheet If the installation
instructions of the gas
cooker specify a greater
distance, this must be
taken into account (Fig.
1a/b/c).
l Do not leave an open
flame under the hood.
When the pots are removed from the burner,
set the minimum flame. Always make sure
that the flame does
not extend outside the
pot, because it causes
unwanted loss of energy and a dangerous
concentration of heat.
l Any food cooked in
fat shall be constantly
monitored, since overheated fat can ignite
very easily.
l Pull the plug of the
power cord from a wall
socket before any filter
cleaning or repair operation.
32
l The textile grease filter should be replaced,
and the aluminium filter
should be cleaned at
least every one month
in connection with the
existing fire danger
(saturated fat is very
flammable).
l If any other non-electric
devices are used in the
same room as the hood
(e.g. liquid fuel ovens,
flow-through or volumetric water heaters), it
is necessary to provide
appropriate ventilation
(air supply). Safe operation is possible when
during simultaneous operation of the hood and
combustion devices dependent on air supply
the negative pressure
of not more than 0.004
milibar is maintained
at the location of these
devices inside the room
(this point does not apply when the hood is
used as an odour absorber).
l Do not abut against the
hood
GUIDELINES CONCERNING THE SAFETY OF USE
l The hood should be
frequently cleaned inside and on the outside
surfaces (at least once
a month). See “Cleaning section” in this manual.
l If the power wire gets
broken, it should be replaced with a new one in
a specialist repair shop.
l Make sure the appliance can be easily
disconnected from the
mains, either by pulling
the plug out of the mains
socket, or by switching
the two-pole switch off.
l This appliance is not
intended for use by persons (including children)
with reduced physical,
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge,
unless they have been
given supervision
or
instruction concerning
use of the appliance by
a person responsible for
their safety.
l Children should be supervised to ensure that
they do not play with the
appliance.
33
l Check if the voltage
indicated on the rating
plate corresponds to
the local power supply
parameters.
l Before installing unwind and straighten the
power cord.
l Warning! The packaging materials (polyethylene bags, small
pieces of foamed polystyrene etc.) should be
kept away from children
while unpacking.
l NOTE: Before connecting the hood to
the mains power supply always check that
the power cord is properly installed and is not
trapped by the appliance. It is recommended to make sure the
hood operates correctly
before installation.
l Never use the hood without effectively mounted grating!
l The flaming of foods
beneath the hood itself
is severely prohibited.
l With regards to the
technical and safety
measures to be adopted for fume discharging
it is important to closely
follow the regulations
provided by the local
authorities.
GUIDELINES CONCERNING THE SAFETY OF USE
l WARNING! Failure
to install the screws or
fixing device in accordance with these instructions may result in
electrical hazardsii
34
INSTALLATION
Setting the air extractor mode of operation of
the hood
In the extractor mode air is discharged to the outside by a special conduit. In that setting any carbon
filters shall be removed. The hood should be connected to the opening discharging air to the outside
by means of a rigid or flexible conduit of
120 mm diameter, which should be purchased in a
shop selling installation materials.
A qualified installer should be commissioned to
make the connection.
Setting the odour absorber mode of operation
of the hood
Installation
Step-by-step appliance installation is shown on Fig.
3...
In this option filtered air returns to the room
through openings in the front of the hood.
In this setting it is necessary to install the carbon
filter. It is recommended to install the air guide
(availability depending on model).
In some universal hoods you need to switch lever
inside the hood (Fig. 8) to switch between the
extraction and air recirculation modes. The cleaned air is returned to the room through the holes
in the top of the unit.
Furniture and telescopic cooker hoods operating
in air recirculation mode require installation of the
exhaust duct. The other end of the duct should be
directed to the room as it will discharge filtered air.
Fan speeds
The lowest and medium speeds should be used
under normal conditions and with low concentration
of fumes. The maximum speed should be used in
case of high concentration of kitchen fumes, e.g.
during frying or grilling.
OPERATION AND MAINTENANCE
Use control panel to control your cooker hood (Fig. 4)
All hoods are fitted with a limit switch. Retracting telescoping arm cuts off power to the motor. Limit
switch does not cut power to the lighting.
The hood is operated by means of a set of buttons located on the right front side of the hood (speed
setting) and left side of the hood (lighting). When the hood is off the control elements are not visible.
To start the hood, extend the telescopic element and start the hood motor at speed 1, 2 or 3 and/or
switch on the light (left side of the appliance).
35
OPERATION AND MAINTENANCE
Maintenance
Lighting
Regular maintenance and cleaning of the device
will ensure faultless operation, and help extend the
life of the unit. Attention should be paid to replacing
grease and carbon filters according to instructions.
See Figure 7 for details how to replace lights. Use
incandescent / halogen / LED modules of the same
specification as those factory-installed in the appliance.
Aluminium grease filter
Cleaning
Normal hood cleaning:
Cleaning
For normal hood operation, aluminium grease filter
should be cleaned every month in the dishwasher
or by hand using a mild detergent or liquid soap.
To replace:
Dismantling of aluminium grease filter is shown on
Figure 5.
Acrylic filter is used in some models. This filter should be replaced at least once every two months or
more frequently if the appliance is used intensively.
Charcoal filter (only the recirculation version)
l
l
l
l
Do not use a soaked cloth, sponge, or water
jet.
Do not use solvents or alcohol, as they may
tarnish lacquered surfaces.
Do not use caustic substances, especially for
cleaning stainless steel.
Do not use a rough or abrasive cloth.
It is recommend to use a damp cloth and a neutral
detergent.
Aluminium filters may be washed in the dishwasher. The colour of aluminium filters may change after
several washings. This is normal and it is not necessary to renew the filters.
Operation - Carbon filters can be used only when
the hood is not connected to any ventilation duct.
Filters with active carbon can absorb odours until
they are saturated. They cannot be washed or regenerated and should be replaced at least every 2
months or more frequently in case of very intensive
use.
Replace:
Dismantling of charcoal filter is shown on Figure 6.
36
ENVIRONMENTAL PROTECTION
Recycling of the packaging
Our packaging is made of environmentally friendly materials,
which can be reused:
l The external packaging is made of cardboard/
foil
l The FCKW free shape of foamed polystyrene
(PS)
l Polyethylene (PE) foils and bags
ELIMINATION / DISPOSAL OF THE EUIPMENT
If the appliance is no
longer in use, cut the connecting cable off the used
equipment before scrapping. We also recommend
that the appliance is locked
or render it useless so that
the appliance presents no
danger to children while being stored for
disposal. This appliance is marked with a
symbol of the crossed out waste container
in conformance with the European Directive
2002/96/EC. Such marking informs that the
equipment may not be kept together with
other waste coming from the household after the period of its use. The user is obliged
to dispose of the appliance at the waste collection point authorised by the local authority. The local waste collection points, shops
and communal units form an appropriate
system enabling the disposal of the equipment.
Handling the used electrical and electronic
equipment and any hazardous substances
contained therein in a correct manner is vital to avoid damage the local natural environment. Therefore care and responsibility
should always be taken in the disposal of
these products
WARRANTY AND AFTER-SALE SERVICES
Warranty
Warranty service as stated on the warranty card
The manufacturer shall not be held liable for any damage caused by improper use of the product.
Manufacturer’s Declaration
The manufacturer hereby declares that this product meets the requirements of the following European directives:
•
•
•
•
Low Voltage Directive 2014/35/EC
Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EC
ErP Directive 2009/125/EC
Directive RoHS 2011/65/EC
and has thus been marked with the
symbol and been issued with
a declaration of compliance made available to market regulators.
37
GRACIAS POR COMPRAR UNA CAMPANA AMICA
ESTIMADO CLIENTE
En primer lugar, agradecerle haber adquirido una campana Amica.
Esta campana ha sido diseñada y fabricada para satisfacer sus expectativas. Las soluciones más actuales y las más avanzada tecnología han sido empledas en su fabricación, consiguiendo un producto tan
efeciente como decorativo y todo ello con un excelente acabado.
Lea atentamente estas instrucciones y recomendaciones antes de instalar y utilizar la campana.Le
facilitar ambas acciones y le evitará errores o manipulación inadecuada del producto
Le deseamos que disfrute de su nueva campa Amica agradeciéndole la confianza depositada en nuestra marca
Los símbolos que aparecen en estas instrucciones tienen el siguiente significado:
Información importante relativa a la correcta operación del aparato y su seguridad
personal.
i
Riesgos derivados de la operación incorrecta del aparato. Actividades que debe
realizar un técnico cualificado.
Consejos sobre cómo usar el aparato.
Información sobre cómo proteger el medio
ambiente.
Esto indica acciones que no debe realizar
el usuario.
TABLA DE CONTENIDOS
NORMAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD DE USO
39
INSTALACIÓN
43
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
43
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
45
CONDICIONES DE GARANTÍA
45
¡Lea detenidamente este manual antes de usar el aparato!
Este aparato está indicado solo para uso
doméstico.
El fabricante se reserva el derecho a
introducir cambios que no afecten a la
operación del aparato.
38
NORMAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD DE USO
i
lEl fabricante no asumirá la responsabilidad
por ningún daño si en la
instalación u operación
no se siguen estas instrucciones.
lLa campana extractora
está diseñada para eliminar olores surgidos al
cocinar. No use la campana extractora con
otros fines.
lConecte la campana
extractora que opera
en modo de extracción
a un conducto de ventilación apropiado (NO
conecte la campana a
conductos de humo o
gas de combustión que
estén en uso). Instale el
conducto de extracción
de aire hacia el exterior.
La longitud del conducto (normalmente 120
o 150 mm de diámetro)
no debe exceder los
4-5 m. El conducto de
evacuación de aire también es necesario para
campanas
telescópicas o encastradas bajo
mueble que operan en
modo de recirculación
del aire.
39
i
lLas campanas extractoras que operan en
modo de recirculación
del aire requieren la
instalación de un filtro
de carbón activado. En
este caso, no es necesario instalar un conducto extractor, pero
se recomienda instalar
un aleta de conducción
del aire (solo campanas
extractoras con chimenea).
lLa campana extractora
tiene iluminación independiente y ventilador
de evacuación que puede funcionar a varias
velocidades.
NORMAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD DE USO
lDependiendo del tipo, la
campana está diseñada
para estar anclada permanentemente a una
pared vertical sobre una
cocina de gas o eléctrica (campanas de chimenea y universales);
en el techo sobre una
cocina de gas o eléctrica (campanas isla); en
los muebles verticales
empotrados sobre una
cocina de gas o eléctrica (campanas telescópicas y encastradas).
Antes de la instalación,
asegúrese de que la
estructura de la pared/
techo sea lo suficientemente fuerte para colgar la campana. Algunas campanas pesan
mucho.
lPara más detalles sobre la distancia de instalación encima de
cocinas eléctricas, consulte la ficha técnica del
producto. Si las instrucciones de instalación de
la cocina de gas especifican una distancia
mayor, tenga esto en
cuenta (Fig. 1a/b/c).
40
lNo deje un fuego abierto debajo de la campana. Cuando remueva
las ollas del quemador,
ajuste la llama mínima.
Asegúrese de que la
llama no se extiende
fuera de la olla, porque
esto produce una pérdida indeseada de energía y una concentración
peligrosa de calor.
lCuando cocine comida
con grasa debe vigilarla constantemente, ya
que la grasa sobrecalentada puede prenderse muy fácilmente.
lSaque la clavija del cable del enchufe de la
pared antes de limpiar
el filtro o reparar el aparato.
lCambie el filtro de grasa de tela y limpie el
filtro de aluminio por lo
menos una vez al mes
debido al riesgo de incendio (la grasa saturada es altamente inflamable).
NORMAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD DE USO
lSi usa otros dispositivos no eléctricos en la
misma estancia que la
campana (p.ej. hornos
de combustible líquido,
calentadores de agua
de flujo o volumétricos),
debe haber una ventilación (suministro de aire)
apropiada. La operación
es segura cuando, durante el funcionamiento
simultáneo de la campana y los dispositivos
de combustión que dependen del suministro
de aire, se mantiene
una presión negativa inferior a 0,004 milibares
en la localización de estos aparatos dentro de
la estancia (este punto
no se aplica cuando la
campana se usa como
extractor de olores).
lNo se apoye en la campana.
lLimpie a menudo la
campana por dentro y
por fuera (por lo menos
una vez al mes). Ver
sección “Limpieza” de
este manual.
lSi se rompe o deteriora el cable de alimentación, deberá ser sustituido por un servicio
de asistencia técnica
especializado.
41
lAsegúrese de que el
aparato se puede desconectar fácilmente de
la red eléctrica sacando
la clavija del enchufe o
apagando el interruptor
de dos polos.
lEste aparato no está
indicado para ser usado
por personas (incluidos
niños) con capacidades físicas, sensoriales
o mentales reducidas
o sin experiencia ni conocimientos, a menos
que estén supervisados
o hayan sido instruidos
sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
lSe debe supervisar a los
niños para asegurarse
de que no jueguen con
el aparato.
lCompruebe que el voltaje indicado en la placa de características se
corresponde a los parámetros del suministro
local de electricidad.
lAntes de la instalación,
desenrolle y enderece
el cable de alimentación.
NORMAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD DE USO
l¡Aviso! Mantenga los
materiales de embalaje (bolsas de polietileno, pequeños trozos
de espuma de poliestireno) fuera del alcance
de los niños durante el
desembalaje.
lNOTA: Antes de conectar la campana al suministro de alimentación
de la red eléctrica, compruebe siempre que el
cable de alimentación
esté bien instalado y
no esté atrapado por el
aparato. Asegúrese de
que la campana funciona correctamente antes
de instalarla.
42
INSTALACIÓN
Equipación
La campana se compone de los siguientes elementos (Fig. 2):
1. Brazo telescópico retráctil
2. Filtros de aluminio
3. El cuerpo de la campana
Ajuste del modo de extractor de aire de la campana
En el modo de extractor, el aire es evacuado hacia el exterior por un conducto especial. En este
ajuste hay que retirar todos los filtros de carbón. La
campana debería estar conectada a una salida de
evacuación de aire hacia el exterior mediante un
conducto rígido o flexible de
120 mm de diámetro, que debe comprarse en una
tienda que venda materiales de instalación.
La conexión debe encargarse a
un instalador cualificado.
Ajuste del modo de absorbedor de olores de la
campana
Instalación
La instalación del aparato paso a paso se muestra
en la Fig. 3...
En esta opción el aire filtrado vuelve a la habitación
a través de las aberturas en parte delantera de la
campana.
En este ajuste es necesario instalar el filtro de
carbón. Se recomienda instalar el conducto de
aire (disponible dependiendo del modelo).
En algunas campanas universales debe encender
la palanca dentro de la campana (Figura 8) para
cambiar entre los modos de extracción y recirculación del aire. El aire limpiado vuelve a la estancia
a través de los orificios en la parte superior de la
unidad.
Las campanas telescópicas o encastradas en
mueble que operan en modo de recirculación
del aire requieren la instalación del conducto de
evacuación. El otro extremo el conducto debe
estar dirigido hacia la estancia, ya que evacuará el
aire filtrado.
Velocidades del ventilador
Las velocidades baja y media deben usarse en
condiciones normales y con concentración baja de
humos. La velocidad máxima debe usarse en caso
de alta concentración de humos en la cocina, p.ej.
al freír o asar a la parrilla.
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Use el panel de mandos para controlar su campana extractora (Fig. 4)
Todas las campanas tienen un interruptor final. La inserción del brazo telescópico producirá el corte
del suministro de energía al motor. El interruptor final no corta la alimentación de energía a la iluminación.
Para manejar la campana sirve el equipo de interruptores situados desde el lado derecho de la
parte frontal de la campana (ajuste de la velocidad) y desde el lado izquierdo de la campana (iluminación). En momentos en que la campana está apagada el equipo de interruptores es invisible.
Para empezar el trabajo, se debe sacar el elemento telescópico de la campana y arrancar el motor
a la velocidad primera, segunda y tercera y / u opcionalmente encender la luz (lado izquierdo del
dispositivo).
43
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Mantenimiento
Iluminación
El mantenimiento y la limpieza regular del dispositivo garantizan un funcionamiento impecable y ayudan a alargar la vida de la unidad. Preste atención
a cambiar los filtros de grasa y de carbón según las
instrucciones.
Ver Figura 7 para obtener detalles sobre cómo
cambiar la iluminación. Use módulos incandescentes / halógenos / LED con la misma especificación
que los instalados en fábrica en el aparato.
Filtro de grasa de aluminio
Limpieza normal de la campana:
Limpieza
l
Para un funcionamiento normal de la campana, se
debe lavar el filtro de grasa de aluminio una vez al
mes en el lavavajillas o a mano usando un detergente suave o jabón líquido.
l
Para cambiarlo:
El desmontaje del filtro de grasa de aluminio se
muestra en la Figura 5.
El filtro acrílico se usa en algunos modelos. Este
filtro debe cambiarse por lo menos una vez cada
dos meses o con más frecuencia si el aparato es
usado intensivamente.
Limpieza
l
l
No use un paño o esponja empapado ni un
chorro de agua.
No use disolventes ni alcohol, ya que pueden
deslustrar las superficies lacadas.
No use sustancias cáusticas, especialmente
para limpiar el acero inoxidable.
No use un paño áspero o abrasivo.
Se recomienda usar un paño húmedo y un detergente neutral.
Los filtros de aluminio se pueden lavar en el lavavajillas. El color de los filtros de aluminio puede
cambiar después de varios lavados. Esto es normal y no es necesario sustituirlos.
Filtro de carbón (solo la versión de recirculación)
Operación - Los filtros de carbón solo se pueden
usar cuando la campana no está conectada a ningún conducto de ventilación. Los filtros con carbón
activo pueden absorber los olores hasta que estén
saturados. No se pueden lavar ni regenerar y deben cambiarse por lo menos cada dos meses o con
más frecuencia en caso de uso intensivo.
Para cambiarlo:
El desmontaje del filtro de carbón se muestra en
la Figura 6.
44
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
ELIMINACIÓN DEL EQUIPO
Reciclado del embalaje
Nuestro embalaje está hecho
con materiales ecológicos que
se pueden reutilizar:
l
l
l
El embalaje exterior está hecho de cartón/
papel
La forma libre de CFC con poliestireno expandido (PS)
Bolsas y papel con polietileno (PE)
Si el aparato ya no es usado, corte el cable de conexión del equipo usado
antes de eliminarlo. También recomendamos que
el aparato esté bloqueado
o inutilizado para que no
suponga
un peligro para los niños
mientras esté almacenado para su eliminación. Este aparato está marcado con
el símbolo de un contenedor de basura
tachado conforme a la Directiva Europea
2002/96/CE. Este marcado informa de que
no se puede guardar el equipo con otros
residuos domésticos después de su periodo de uso. El usuario está obligado a eliminar el aparato en un punto de recogida
de residuos autorizado por las autoridades
locales. Los puntos locales de recogida de
residuos, tiendas y unidades comunales
forman un sistema apropiado que posibilita
la eliminación del equipo.
El manejo de aparatos eléctricos y electrónicos usados y cualquier sustancia peligrosa que contengan de manera correcta es
vital para evitar los daños al medio ambiente. Por eso, siempre hay que actuar con
cuidado y responsabilidad al eliminar estos
productos.
GARANTÍA, ATENCIÓN DE POST VENTA
Garantía
Las prestaciones de garantía según la tarjeta de garantía.
El fabricante no se responsabilizará de los daños que resulten del inadecuado uso del producto.
Declaración del fabricante
El fabricante declara con la presente que el producto cumple los requisitos esenciales de las siguientes directivas europeas:
•
•
•
•
directiva
directiva
directiva
directiva
de baja tensión 2014/35/ЕC
de compatibilidad electromagnética 2014/30/ЕC
de diseño ecológico 2009/125/EC
RoHS 2011/65/EC
y por lo tanto el producto fue marcado
y tiene declaración de conformidad compartida a las entidades que supervisan el mercado.
45
ЧЕСТИТИМ ВИ ИЗБОРА НА ОБОРУДВАНЕ МАРКА AMICA
Уважаеми Господа,
Вие станахте потребител на кухненски аспиратор от най-нова генерация. Този аспиратор е
специално проектиран и изработен с мисълта за изпълнения на Вашите очаквания и със
сигурност ще представлява част от модерното оборудване на Вашата кухня. Използваните в
уреда модерни конструктивни решения и най-нови производствени технологии осигуряват висока
функционалност и естетика. Преди да пристъпите към монтажа на аспиратора, моля, запознайте
се подробно със съдържанието на настоящата инструкция. Благодарение на това ще избегнете
неправилното инсталиране и обслужване на аспиратора. Пожелаваме Ви удовлетворение от
избора на аспиратор от нашата фирма
По-долу са посочени обясненията на символите, които са използване в настоящата инструкция:
Важна информация относно безопасността на потребителя на уреда и
правилната му експлоатация.
Опасности, възникващи поради неправилно третиране на уреда и дейности,
които може да изпълни само квалифицирано лице, например от сервиза на
производителя.
i
Указания относно експлоатацията на
уреда.
Информации за защита на околната
среда.
Забрана за изпълнение на някои дейности от потребителя.
СЪДЪРЖАНИЕ
ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
47
ИНСТАЛИРАНЕ НА УРЕДА
51
ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
51
ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА
53
ГАРАНЦИЯ, СЛЕД ПРОДАЖНО ОБСЛУЖВАНЕ
53
Преди да използвате аспиратора, трябва да се запознаете
с настоящата инструкция
Уредът е предназначен за използване
само в домакинството.
Производителят запазва правото си да
въвежда промени нямащи влияние на
действието на уреда.
46
ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
i
lПроизводителят
не
носи никаква отговорност за евентуални
щети или пожари, причинени от уреда, възникнали в резултат на
неспазване на указанията от настоящата инструкция.
lКухненският аспиратор
е предназначен за отвеждане на парата от
помещението. Не бива
да се използва за други
цели.
lАспиратор,
работещ
в режим на отвеждане
на парата трябва да
бъде присъединен към
съответен вентилационен канал (не бива да
се присъединява към
комини и канали за отвеждане на дим или
изгорели газове, които
се използват). За правилната работа на аспиратора е необходим
монтаж на канал, отвеждащ въздуха навън.
Дължината на този канал (обикновено това е
тръба с диаметър Ø 120
или 150 mm) не бива да
надвишава 4-5 метра.
Отвеждащият
канал
е необходим и при телескопичните аспиратори и аспираторите за
вграждане в кухненски
шкаф, работещи в режим абсорбиране.
47
i
lЗа правилната работа
на аспиратор, работещ
в режим абсорбиране
е необходимо инсталирането на филтър с
активен въглен. В този
случай не е необходимо инсталирането на
отвеждащ въздуха навън канал, но се препоръчва монтаж на направляваща клапа на
въздушния поток (само
за коминни аспиратори).
l Аспираторът е оборудван с независимо
осветление и смукателен вентилатор с възможност за настройка
на една от няколко достъпни скорости на работа.
ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
l В зависимост от версията на уреда аспираторът е предназначен
за стационарен монтаж върху вертикална
стена над газова или
електрическа
печка
(коминни и универсални аспиратори); върху
тавана над газова или
електрическа
печка
(аспиратори за кухненски остров); върху вертикална стена с вграждане в кухненски шкаф
над газова или електрическа печка (телескопични аспиратори и
аспиратори за вграждане). Преди монтажа
трябва да се уверите,
дали конструкцията на
стената / тавана е подходяща да издържи теглото на аспиратора.
Някои от моделите аспиратори са много тежки.
lВисочината на монтаж
на уреда над електрически кухненски плот е
посочена в картата на
продукта (техническа
спецификация на уреда). Ако в инструкциите
за инсталиране на газовите устройства е посочено по-голямо разстояние, това условие
трява да се спази (Фиг.
1a/b/c).
48
l Под кухненския аспиратор не бива да се оставя открит пламък. По
време на снемане на
съдовете от газовата
горелка пламъкът трябва да е настроен на минимум. Винаги трябва
да се провери, дали
пламъкът не излиза
извън дъното на съда,
тъй като това причинява сериозни загуби на
енергия и опасно кумулиране на топлина.
l Ястията, приготвяни
върху мазнини трябва
да бъдат под непрекъснат надзор, тъй като
нагорещената мазнина
може лесно да се запали.
l Преди всяко почистване, смяна на филтъра или провеждане
на ремонтни дейности
трябва да изключите
щепсела на уреда от
контакта.
l Филтърът срещу мазнини на кухненския аспиратор трябва да се
почиства
най-малко
веднъж месечно, тъй
като напоен с мазнина
е леснозапалим.
ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
lАко в помещението освен аспиратора се използват други уреди,
които не се захранват
от електричество (например печки за течни горива, радиатори,
водни
нагреватели),
трябва да осигурите
съответна вентилация
на помещението (приток на въздух). Безопасната експлоатация
е възможна, ако при
едновременната
работа на аспиратора и
изгарящите уреди, зависими от въздуха в
помещението, в мястото на инсталирането на
тези уреди стойността
на подналягането не
надвишава 0,004 милибара (това условие не
важи, когато кухненският аспиратор се използва като абсорбатор на
миризми).
l Аспираторът не бива
да се използва като
подпора от лицата, намиращи се в кухнята.
49
lАспираторът трябва да
бъде почистван често,
както отвън, така и отвътре (ПОНЕ ВЕДНЪЖ
МЕСЕЧНО, при спазване на посочените в настоящата инструкция
указания относно поддръжката). Неспазването на правилата относно почистването на
аспиратора и смяната
на филтрите ще причини опасност от пожар.
l В случай на увреждане
на захранващия кабел,
трябва да го подмените
в специализиран сервиз.
lТрябва да бъде осигурена възможност за
изключване на уреда
от захранващата мрежа чрез изваждане на
щепсела или изключване на двуполюсния
прекъсвач.
lТова
оборудване не е предназначено за използване
от лица(включително
деца) с намалени физически
способности или умствени недостатъци или лица
без опит или познания,
освен ако са под надзор от лицата, отговорни за тяхната безопасност.
ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
l Трябва да обърнете
особено внимание, уредът да не се ползва от
деца без надзор.
lПроверете, дали посоченото върху информационната табела на
уреда напрежение е в
съответствие с параметрите на захранващата
мрежа.
lПреди монтажа развийте и изправете захранващия кабел.
lВнимание! Опаковъчни материали (торби
от полиетилен, стиропор и т.н.) трябва по
време на разопаковане да се държат далеч
от деца.
lВНИМАНИЕ:
преди
включване на аспиратора към захранващата мрежа винаги трябва да проверите, дали
захранващия кабел е
инсталиран правилно
и НЕ е смачкан от аспиратора по време на
монтажните дейности.
Не включвайте уреда
към
електрическата
мрежа преди монтажът
да е завършен.
lПолзването на аспиратора без монтирани
алуминиеви
филтри
срещу мазнини е забранено.
50
lСтрого е забранено
приготвянето на ястия под аспиратора с
използване на открит
пламък (фламбиране).
lСледва стриктно да
се спазват издадените от местните власти
разпоредби, отнасящи
се за необходимите за
прилагане технически
средства и средства за
безопасност в областта
на отвеждането на изгорели газове.
l ВНИМАНИЕ! Недостатъчното затягане на
винтовете и закрепващите елементи в съответствие с настоящата
инструкция може да
доведе до опасност за
здравето и живота.
ИНСТАЛИРАНЕ НА УРЕДА
Оборудване
Конструкцията на кухненския аспиратор се състои от следните елементи (Фиг. 2)...
Настройка на аспиратора за работа в режим
за отвеждане на въздуха
Монтаж
В режим за отвеждане на въздуха аспираторът
отвежда въздуха навън през специален канал.
При тази настройка трябва да отстраните евентуалния въглен филтър.
Аспираторът е присъединен към отвеждащия
въздуха отвор с помощта на твърда или еластична тръба с диаметър 150 или 120 мм и съответни скоби за тези тръби, които трябва да се
закупят в магазините за инсталационни материали.
Свързването на аспиратора към отвора трябва
да бъде извършено от квалифициран инсталатор.
Монтажът на уреда стъпка по стъпка е представен върху фигурите 3...
Настройка на аспиратора за работа в режим
за абсорбиране на миризми
При тази опция филтрираният въздух се връща
обратно в помещението посредством намиращите се от двете страни отвори в горния комин.
При този режим на работа трябва да монтирате
въглен филтър и се препоръчва монтиране
на направляващ потока на въздуха елемент
(достъпен в зависимост от модела).
В избрани модели на универсалните аспиратори трябва да превключите лоста вътре в
аспиратора (Фиг. 8), за да превключите режима
на работа от аспиратор в абсорбатор. Пречистеният въздух ще се върне обратно в помещението през отворите, намиращи се в горната
част на уреда.
В случай на аспираторите за вграждане в
кухненски шкаф и телескопичните аспиратори,
които работят в режим абсорбатор, трябва
де се инсталира тръба, отвеждаща въздуха.
Вторият край на тръбата трябва да насочите
към помещението, през нея ще бъде отвеждан
филтрирания въздух.
Скорост на вентилатора
Най-ниската и средната скорост се използват
при нормални условия и малка интензивност на
парата. Най-високата скорост да се използва
само при висока интензивност на парата в
кухнята, например при пържене или печене на
скара.
ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
За управление на аспиратора служи панел за управление (Фиг. 4)
Всички абсорбатори са оборудвани с краен изключвател. Прибирането на телескопичното рамо
ще изключи захранването на двигателя. Крайният изключвател не изключва захранването на
осветлението.
За обслужването на абсорбатора е предназначен комплект от превключватели, разположени
от дясната страна на предната част на абсорбатора (настройка на скоростта) и от лявата
страна на абсорбатора (осветление). Когато абсорбаторът е изключен, превключвателите не
се виждат. За започване на работата на уреда трябва да изтеглите телескопичното рамо на
абсорбатора и да включите двигателя с първа, втора или трета скорост и/или евентуално да
включите осветлението (от лявата страна на уреда).
51
ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
Поддръжка
Осветление
Редовната поддръжка и почистване на уреда ще
осигурят добра и безаварийна работа на аспиратора и ще удължат неговия експлоатационен
живот. Трябва да се обърне особено внимание
почистването и смяната на филтъра срещу мазнини и въгления филтър да се изпълнява съгласно препоръките на производителя.
Начинът на смяна на осветителните тела е показан върху фигура 7. Трябва да използвате
крушки / халогенни лампи / диодни модули със
същите параметри, както фабрично монтираните в уреда.
Метален филтър срещу мазнини
Нормално почистване на аспиратора:
Почистване
l
Алуминиевият филтър срещу мазнини трябва
да се почиства ежемесечно при нормална работа на аспиратора. Да се мие в съдомиялна
машина или ръчно с използване на неагресивен
миещ препарат или течен сапун.
l
Почистване
l
Да не се използват овлажнени кърпи или
гъби, нито струя вода.
Да не се използват разтворители, нито алкохол, тъй като могат да причинят матиране
на лакираните повърхности.
Де не се използват разяждащи вещества,
особено за почистване на повърхности,
изработени от неръждаема стомана.
Да не се използва твърда, драскаща кърпа
Смяна
l
Демонтажът на алуминиевия филтър срещу
мазнини е показан върху фигура 5.
Препоръчва се използването на влажна кърпа
и неутрални миещи препарати.
В някои от моделите е използван акрилен
филтър. Трябва да се сменява поне веднъж на 2
месеца или по-често в случай на изключително
интензивно използване.
Забележка: След няколкократно миене в
съдомиялна машина цветът на алуминиевия
филтър може да се промени. Промяната на
цвета не е равнозначна на несъответствие и не
е необходима смяна на филтъра.
Въглен филтър (използва се само при абсорбатор)
Действие – Въгленият филтър се използва само
тогава, когато аспиратора не е присъединен
към вентилационен канал. Филтърът с активен
въглен има способност да поглъща миризмите
докато се насити. Не е подходящ за миене, нито
за регенериране и трябва да се сменява поне
веднъж на 2 месеца или по-често в случай на
изключително интензивно използване.
Смяна
Демонтажът на въгления филтър е показан върху фигура 6.
52
ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклиране на опаковките
ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Устройството е защитено от повреди по време
на транспорт.
След разопаковане на устройството, моля, не
забравяйте да премахнете опаковъчните материали
по екологично съобразен начин. Всички
материали, използвани за опаковане са
безопасни за околната среда, 100% рециклируеми:
Когато вече няма да
ползвате уреда, преди да
го предадете в съответен
пункт за изхабени уреди,
трябва да отрежете
захранващия кабел.
Това устройство е маркирано в съответствие с
Европейската директива 2002/96/
ЕО и на полския закон за електрически и електронни отпадъци със задраскан контейнер за отпадъци.
Тази маркировка показва, че това
оборудване, след определен период на
ползване, не може да се изхвърля
заедно с другите отпадъци от домакинството.
Потребителят е длъжен да го предаде
там, където се събират отпадъци от
електрическо и електронно оборудване. Събирателните пунктове, в това
число местни пунктове за събиране,
магазини или общински структури, създават система, която позволява да
се върне оборудването.
Подходящото третиране на отпадъците
от електрическо и електронно оборудване помага за избягване на вредни за
човешкото здраве и околната среда последици, произтичащи от наличието на
опасни вещества, както и неправилно
съхранение и обработка на такова
оборудване.
Външна опаковка от картон / фолио
Форма от екструдиран полистирол
(PS), несъдържащ FCKW
Фолио и пликове от полиетилен (PE)
l
l
l
ГАРАНЦИЯ, СЛЕД ПРОДАЖНО ОБСЛУЖВАНЕ
Гаранция
Гаранционно свидетелство според гаранционната карта
Производителят не отговаря за повреди и каквито и да са щети настъпили в резултат от неправилното използване на уреда.
Декларация на производителя
Производителят декларира, че продуктът отговаря на съществените изисквания на европейските директиви, изброени по-долу:
•
•
•
•
Директива
Директива
Директива
Директива
2014/35/ЕО за ниско напрежение
2014/30/ЕО за електромагнетична компатибилност
2009/125/EO
RoHS 2011/65/EO
и поради това продуктът е маркиран с
и му е издадена декларация за
съответствие на разположение на надзорните органи на пазара.
53
GRATULÁLUNK A AMICA MÁRKÁJÚ KÉSZÜLÉK KIVÁLASZTÁSÁHOZ
TISZTELT ÜGYFELÜNK!
Önök a legújabb generációs konyhai páraelszívó tulajdonosai. Ezt a páraelszívót kifejezetten
azért terveztük és gyártottuk le, hogy megfeleljen az Önök igényeinek s egy modern berendezésű
konyha részévé váljon. A modern tervezési megoldások és a legmodernebb gyártási technológia
kiváló funkcionalitást és esztétikus kinézetet biztosítanak neki. Mielőtt nekilátna a páraelszívó
felszerelésének, kérjük ismerkedjen meg a használati utasítással. Ennek köszönhetően sikerül elkerülni
a páraelszívó helytelen felszerelését és használatát. Azt kívánjuk, hogy Önök elégedettek legyenek a
cégünk által gyártott páraelszívóval
Itt található a használati utasításban fellelhető szimbólumok magyarázata:
Fontos információ a felhasználó biztonságát és a helyes használatot illetően.
i
A nem megfelelő használatból eredő
veszélyek valamint azon tevékenységek
leírása, melyeket csak szakképzet szakember végezhet el, pl. a gyártó szervizének munkatársa.
A készülék használatával kapcsolatos
információk.
Környezetvédelemmel kapcsolatos információk.
A felhasználó által el nem végezhető tevékenységek leírása.
TARTALOMJEGYZÉK
FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
55
A KÉSZÜLÉK FELSZERELÉSE
59
KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS 59
KÖRNYEZETVÉDELEM 61
GARANCIA ÉS VÁSÁRLÁS UTÁNI SZERVIZ
61
A páraelszívót csak a jelen használati utasítás elolvasását követően
lehet használni.
A készüléket csakis háztartásbeli
használatra tervezték.
A gyártó fenntartja magának a jogot
olyan újítások bevezetésére, melyek nem
lesznek hatással a készülék használatára.
54
FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
i
lA gyártó nem vállal felelősséget a készülék
által okozott károkért illetve tűzesetekért, melyeket a készülék nem
rendeltetésszerű használata okozott.
l A tűzhely feletti páraelszívó a konyhai gőzök
elszívására használatos. Nem szabad más
célra használni.
l Az elszívó üzemmódban dolgozó páraelszívót a megfelelő szellőző
csatornához kell csatlakoztatni (nem szabad
kéményhez, füstelvezető vagy égéstermék
elvezető csatornákhoz
csatlakoztatni, amelyek
használatban vannak).
A páraelszívóhoz csatlakoztatni kell tömlőt,
mely elvezeti a levegőt
kívülre. A tömlő hos�sza (általában 120 illetve 150mm Ø cső ) nem
lehet hosszabb mint
4-5 m. A levegő elvezető cső a teleszkópos
és bútorokba beépített,
keringtető üzemmódú
tömlőknél is szükséges.
55
i
lA keringtető üzemmódban üzemelő páraelszívóknál aktív széntartalmú szűrő felszerelése
szükséges. Ebben az
esetben nincs szükség
levegő elvezető cső
felszerelésére, viszont
ajánlott a levegő kivezető kémény felszerelése (csak a kéményes
páraelszívóknál).
lA páraelszívó független
világítással és elszívó
ventilátorral rendelkezik, mely különböző sebességfokozatokra állítható.
FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
l A készülék verziójától
függően, a páraelszívót
egy függőleges falra kell
szerelni a gáz- illetve
elektromos tűzhely fölé
(kéményes és univerzális páraelszívók); a
gáz- illetve elektromos
tűzhely fölött lévő men�nyezetre (sziget páraelszívók); egy függőleges
falra a gáz- illetve elektromos tűzhely fölött,
beépítve egy konyhabútorba (teleszkópos és
bútorokba beépített páraelszívók). Mielőtt elkezdené a felszerelést,
győződjön meg arról,
hogy a fal / mennyezet
szerkezete elbírja a páraelszívó súlyát. A páraelszívó néhány modellje igen nehéz.
l Az elektromos tűzhely
fölötti telepítési magasság a készülék termék
adatlapján
található
(a készülék műszaki
specifikációja). Ha a
gáztűzhely használati
utasításában nagyobb
távolságok lettek előírva, akkor ezeket kell figyelembe venni (1a/b/c.
rajz)
56
l A páraelszívó alatt tilos a nyílt láng használata. Amikor levesszük
az edényt a tűzhelyről,
állítsuk a lángot minimumra. Mindig ellenőrizzük, hogy a lángok
nem csapnak-e a ki az
edény alól, mivel ez
energiaveszteséget illetve veszélyes hő koncentrációt okozhat.
l Ha olajat használunk
a sütéshez a páraelszívó alatt, az üzemeltetés
teljes időtartama alatt
tartsa szemmel az ételt,
ugyanis a túlmelegedett
olaj tüzet okozhat.
lMielőtt kicserélnénk a
zsírszűrő betéteket illetve minden javítás,
karbantartás előtt áramtalanítsuk a készüléket
kihúzva a dugót a konnektorból.
l A zsírszűrő betéteket
legalább havonta meg
kell tisztítani. A zsírral
szennyezett zsírszűrő
betétek könnyen lángra
lobbanhatnak.
FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
l Ha a helyiségben, ahol
a páraelszívó üzemel,
más nem elektromos
készüléket is használunk (mint pl. a olajkemence, átfolyós vízmelegítő, bojler) biztosítani
kell a jó szellőzést (levegőátfolyás). A biztonságos használat akkor
lehetséges, ha a páraelszívó és a többi készülék egyszerre való
használatánál, ott, ahol
a készülékek el vannak
helyezve, a légnyomás
nem haladja meg 0,004
milibart (ez a pont érvényét veszti amikor a keringtető üzemmódban
használjuk a páraelszívót)
l Nem szabad a páraelszívóra támaszkodni.
l A készüléket LEGALÁBB HAVONTA kell
tisztítatni, mind kívülről,
mind belülről, a karbantartásra vonatkozó, e
használati utasításban
foglalt előírások betartásával. A tisztítással illetve a szűrők cseréjével
kapcsolatos előírások
be nem tartása tűzveszélyt eredményezhet.
l Ha a csatlakozó kábel
megsérül, ki kell cserélni egy erre hivatott
szakszervizben.
57
lBiztosítani kell a készülék kikapcsolhatóságát az áramforrásból, a
csatlakozó dugó kihúzása illetve a kétpólusú
megszakító gomb megnyomásával
lEzt a készüléket nem
használhatják
olyan
személyek (többek között gyerekek) akik
csökkent fizikai, érzékszervi vagy értelmi képességűek, vagy
hiányzik a megfelelő
tapasztalatuk vagy a
tudásuk, hacsak nem
felügyeli őket egy a biztonságukért felelős személy, aki a használati
utasítás alapján útmutatókkal látja el őket.
l Különösen arra kell
ügyelni, hogy a felügyelet nélkül maradt gyerekek ne játszhassanak a
készülékkel.
l Győződjünk meg arról, hogy a készülék
belsejében
található
típuscímkén
feltüntetett hálózati feszültség
és csatlakozó értékek
megegyeznek-e a lakásban található értékekkel.
l A szerelési munkálatok
megkezdése előtt tekerjük ki és egyenesítsük ki
a csatlakozókábelt.
lFigyelem! A csomagolóanyagokat (polietilén
zacskók, polisztirol stb.)
a kicsomagolás közben
tartsuk távol a gyerekektől.
lFIGYELEM:
mielőtt
áramhoz csatlakoztatná
a páraelszívót és ellenőrizné a működését,
mindig meg kell nézni, hogy a hálózati kábel nem hibás-e, illetve
NEM tört-e meg a kábel
a készülék felszerelésénél. Ne csatlakoztassa
a készüléket az elektromos hálózatra a telepítés befejezése előtt.
l Tilos a páraelszívó
használata ha nincs rá
felszerelve az alumínium zsírszűrő.
l Szigorúan tilos a páraelszívó alatt a nyílt láng
használata (flambírozás).
lAz égéstermék elvezetésével kapcsolatos
biztonsági és műszaki
követelmények alkalmazásánál szigorúan
be kell tartani az illetékes helyi
hatóságok
rendelkezéseit.
58
lFIGYELEM! A csavarok illetve egyéb rögzítő
elemek nem megfelelő
– vagyis a jelen használati utasítással nem
egyező - meghúzása
és telepítése veszélyt
jelenthet az emberi
egészségre és életre.
A KÉSZÜLÉK FELSZERELÉSE
Felszerelés
A konyhai páraelszívó a következő elemekből áll
(2. rajz)...
Felszerelés
A készülék felszerelésével kapcsolatos teendők lépésről lépésre a 3... rajzokon találhatóak.
A páraelszívó elszívó üzemmódban történő
telepítése
Az elszívó üzemmódban történő használatnál a
levegő a kültérbe van elvezetve egy speciális cső
segítségével. Ennél az üzemmódnál el kell távolítani a szénszűrőt.
A páraelszívó a levegő elvezető nyíláshoz egy
speciális, merev vagy flexibilis 150 illetve 120 mm
átmérőjű cső és megfelelő rögzítő elemek segítségével van csatlakoztatva, melyeket az efféle áruk
forgalmazásával foglalkozó üzletekben lehet megvásárolni.
A telepítést szakképzett szakemberre kell bízni.
A páraelszívó keringtető üzemmódban történő
telepítése
Ennél az üzemmódnál a megszűrt levegő vissza
lesz vezetve a helyiségbe a felső kéményben
kétoldalt található nyílásokon keresztül.
Ennél az üzemmódnál ajánlatos a szénszűrő felszerelése a levegő kivezető kéménnyel egyetemben (ennek elérhetőség a modelltől függ).
Az univerzális páraelszívók néhány modelljénél át
kell kapcsolni a készülék belsejében található kart
(8 rajz), hogy az elszívó üzemmódból keringtető
üzemmódba váltsanak. A megtisztított levegő a készülék felső részén található nyílásokon keresztül
tér vissza a helyiségbe.
A bútorba beépített és a teleszkópos páraelszívóknál keringtető üzemmódban levegő elvezető
cső felszerelése szükséges. A cső másik végét a
helyiségre kell irányítani, ezen keresztül áramlik
majd a megszűrt levegő.
A ventillátor sebességfokozatai
A legalacsonyabb és a középső sebességfokozatot normális körülmények között és kisméretű
gőzkibocsátásnál kell használni, míg a legnagyobb
sebességfokozatot a gőzök nagy koncentrációjánál kell használni, mint pl. sütés közben illetve
grillezésnél.
KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS
A páraelszívó az irányítópanel segítségével irányítható (4 rajz)
Az összes páraelszívó rendelkezik végálláskapcsolóval. A teleszkópos kar befelé történő nyomása
a motort áramtalanítja. A végálláskapcsoló nem kapcsolja ki a világítást.
A páraelszívó kezelésére a panel jobb elülső részén található kapcsolócsalád (sebesség beállítás)
illetve bal elülső részén található kapcsolócsalád (világítás) szolgál. Amikor a páraelszívó ki van
kapcsolva, a kapcsolócsalád nem látható. A páraelszívó bekapcsolása céljából húzza ki a teleszkópos kart és kapcsolja a sebességet az első, második illetve a illetve a fokozatra és/vagy esetlegesen kapcsolja be a világítást (a készülék bal része).
59
KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS
Karbantartás
Világítás
A rendszeres karbantartás és tisztítás megfelelő
és hibamentes működést valamint hosszabb élettartamot biztosít a páraelszívónak. Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a zsírszűrő és az aktív
szénszűrő a gyártó utasításainak megfelelően legyen tisztítva és kerüljön kicserélésre.
A világítás kicserélésének módját a 7. rajz mutatja.
Csak olyan paraméterű izzókat / halogén lámpákat
/ diódos modulokat szabad használni, mint amilyenek a gyárilag felszereltek voltak. Ha a használati
utasításban nem található ezt bemutató rajz, akkor
a világítás cseréjét csakis a szakszervizben lehet
elvégezni.
A fém zsírszűrő
Tisztítás
Tisztítás
Az alumínium zsírszűrőt a páraelszívó normális
módon történő használatánál havonta kell tisztítani,
mosogatógépben illetve kézi mosogatás által, enyhe hatású mosogatószer illetve folyékony szappan
segítségével.
Kicserélés
Az alumínium zsírszűrő leszerelésének módja az
5. rajzon látható.
Néhány modellnél akril szűrő van alapfelszereltségen. Ezt legalább kéthavonta egyszer kell cserélni,
illetve gyakrabban, ha a páraelszívót intenzíven
használja.
Szénszűrő (csak keringtető üzemmódban)
A páraelszívó szabványos tisztítása:
l
l
l
l
Ne használjon nedves rongyot illetve szivacsot
vagy pedig folyóvizet.
Ne használjon oldószert illetve alkoholt,
ugyanis ezek károsíthatják a festett felületeket.
Ne használjon maró hatású anyagokat, különösen a rozsdamentes felületek tisztítására.
Ne használjon kemény, durva rongyot
Tisztításnál nem invazív hatású szereket és enyhén vizes törlőkendőt ajánlatos használni.
Figyelem: Többszöri, a mosogatógépben történő
tisztítást követően az alumínium szűrő színe
megváltozhat. A színváltozás nem jelent meghibásodást illetve nincs szükség a szűrő kicserélésére.
Működés - A szénszűrőket csak akkor használjuk,
amikor a páraelszívót nem csatlakoztattuk a szellőző rendszerhez. Az aktív szenet tartalmazó szűrő
magába szívja a főzés közben keletkező szagokat,
egészen amíg meg nem telik. Nem lehet a szűrőt
megtisztítani illetve újrahasználni, ezért legalább
kéthavonta ki kell cserélni, ha intenzíven használjuk a páraelszívót, akkor gyakrabban.
Kicserélés
A szénszűrő kicserélésének módját a 6. rajz mutatja.
60
KÖRNYEZETVÉDELEM
A csomagolás újrahasznosítása
LESELEJTEZÉS
A készülék a szállítás idejére megfelelő módon be
lett csomagolva a biztonság érdekében.
Miután kicsomagoltuk a
készüléket, a csomagolást
környezetkímélő
módon
kell eltakarítani. Az összes
csomagolóanyag a környezet számára ártalmatlan, 100% újrahasználható:
Ha a termék már nem
kerül használatra, akkor a
leselejtezése előtt le kell
vágni a hálózati kábelt az
elhasznált készülékről.
Ez a készülék el lett látva
az 2002/96/EU direktíva
valamint a lengyel, használt elektronikai cikkekről szóló törvény
szerinti jellel – egy keresztülhúzott hulladéktartállyal.
Ez a jelzés arról tájékoztat, hogy a készülék, miután használata befejeződött, nem
kerülhet a szemétbe az összes többi házi
hulladékkal együtt.
A falhasználó köteles az elhasznált készüléket egy elektronikus és elektromos hulladékgyűjtő pontban leadni. A hulladékgyűjtő
pontok, többek között a lokális pontok, a
boltok, az önkormányzati szervezetek egy
rendszert alkotnak, mely lehetővé teszi a
hulladék leadását.
Az elektronikus és elektromos hulladékkal
való megfelelő bánásmód segít megelőzni
az emberi egészségre és környezetre
káros mellékhatásokat, melyeket a hulladékkal való nem megfelelő bánásmód és a
hulladékban található veszélyes anyagok
okozhatnak.
l
l
l
A külső csomagolás karton / fólia
Az alak HCFC-mentes, habosított polisztirol (PS)
A fóliák és a zsákok polietilénből (PE)
készültek
GARANCIA ÉS VÁSÁRLÁS UTÁNI SZERVIZ
Garancia
Garanciális szolgáltatás a garanciajegy alapján
A gyártó nem felelős a készülék helytelen használat okozta károkért.
A gyártó nyilatkozata
A gyártó ezennel kijelenti, hogy a termék megfelel a következő EU direktíváknak:
•
•
•
•
2014/35/EC Alacsony feszültségű direktíva
2014/30/EC Elektromágneses kompatibilitás direktíva
2009/125/EC
RoHS 2011/65/EC
Ezért is a terméket
jellel látta el és egy megfelelőségi nyilatkozatot adott
ki hozzá, amelyet a tagországok piacfelügyelő hatóságai rendelkezésére bocsátott.
61
ČESTITAMO VAM IZBOR UREĐAJA MARKE AMICA
ŠTOVANI KUPCI,
Postali ste korisnici kuhinjske nape najnovije generacije. Ova napa je projektirana i izrađena
specijalno za ispunjavanje Vaših očekivanja i zasigurno će postati element suvremeno opremljene
kuhinje. Suvremena konstrukcijska rješenja i primjena najnovije tehnologije proizvodnje jamče visoku
funkcionalnost i estetiku. Prije montaže nape dobro se upoznajte sa sadržajem uputa za uporabu.
Zahvaljujući tome izbjegavate pogrešnu montažu i uporabu nape. Želimo da budete zadovoljni izborom
nape naše tvrtke
Niže se nalaze objašnjenja simbola koji se pojavljuju u uputama za uporabu:
Važne informacije o sigurnosti korisnika
uređaja i pravilnoj eksploataciji.
i
Opasnosti koje proizlaze iz neodgovarajuće eksploatacije uređaja i radnje koje
obavlja isključivo kvalificirana osoba, na
primjer iz servisa proizvođača.
Napomene vezane uz uporabu uređaja.
Informacije o zaštiti okoliša.
Zabrana obavljanja određenih aktivnosti od
strane korisnika.
SADRŽAJ
VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE 63
INSTALACIJA UREĐAJA 67
UPORABA I ODRŽAVANJE 67
ZAŠTITA OKOLIŠA 69
JAMSTVO, POSLIJEPRODAJNE AKTIVNOSTI
69
Napu koristiti tek nakon čitanja uputa za uporabu.
Uređaj je namijenjen isključivo za
kućansku uporabu.
Proizvođač pridržava pravo na promjene
koje ne utječu na rad uređaja.
62
VAŽNI SAVJETI ZA SIGURNU UPORABU
i
l
Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost
za potencijalne štete ili
požare koje je prouzrokovao uređaj zbog nepridržavanja uputa za
uporabu.
l
Kuhinjske nape
služe za odvođenje onečišćenog zraka, pare i
dima iz kuhinje. Ne koristiti u druge svrhe.
l
Napu u usisnoj
verziji priključiti u odgovarajući kanal za ventilaciju (napu se ne smije
priključiti na dimnjake
kotlova, kamina, odvoda koji služe za odvod
dima nastalog uslijed
sagorijevanja.
Napa
zahtijeva montažu ispušne cijevi za zrak.
Dužina odvoda zraka
(najčešće cijevi Ø 120
ili 150mm) ne bi trebala biti veća od 4-5 m.
Ispušna cijev za zrak
je neophodna kod teleskopskih i namještajnih
napa koje rade s filterima.
63
i
l
Napa u verziji s
cirkuliranjem zraka zahtijeva instalaciju filtera
s aktivnim ugljenom. U
tom slučaju nije neophodna montaža cijevi
koja odvodi zrak u vanjsku ventilaciju, preporučena je instalacija
poklopca usmjeravanje
zraka (samo kaminske
nape ).
l
Napa posjeduje
neovisnu rasvjetu i usisni ventilator s mogućnosti podešavanja nekoliko brzina okretaja.
VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE
l
Ovisno o verziji napa je namijenjena
za trajnu montažu na
okomitom zidu iznad
plinskog ili električnog
štednjaka (kaminske ili
univerzalne nape); na
stropu iznad električnog
ili plinskog štednjaka
(otočna); na okomitom
zidu u namještaju iznad
plinskog ili električnog
štednjaka (teleskopske
i ugradne nape). Prije
montaže provjeriti da
li je konstrukcija zida/
stropa dovoljno jaka da
izdrži napu. Neki modeli
kuhinjskih napa su jako
teški.
l
Visina montaže
uređaja iznad električne ploče je navedena u
specifikaciji uređaja (u
tehničkim podacima).
Ako je u uputama za instalaciju plinskih uređaja navedena veća udaljenost, uzeti u obzir veći
razmak (Crt.1a/b/c).
64
l
Ispod kuhinjske
nape ne ostavljati otkriveni plamen, tijekom
skidanja posuda s plamenika podesiti minimalni plamen. Uvijek
provjeriti da li plamen
ne izlazi ispod posude,
jer to uzrokuje nepoželjne gubitke energije
i opasnu koncentraciju
topline.
l
Jela koja su pripremana na masnoći stalno nadzirati, jer se pregrijana masnoća može
lako upaliti.
l
Prije svakog čišćenja, promjene filtera ili
popravaka izvući utikač
iz mrežne utičnice.
l
Filter za masnoću
čistiti najmanje jednom
mjesečno, jer je zapaljiv
kad je zasićen masnoćom.
VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE
l
Ako su u prostoriji osim nape korišteni
neki drugi neelektrični
uređaji (peći na tekuća
goriva, radijatori, terme)
pobrinuti se za dovoljnu
ventilaciju (dovod zraka). Ako napu koristite
u istovremeno s uređajima koji se ne napajaju električnom energijom, podtlak u prostoriji
ne smije prelaziti 0,004
mbar, čime se sprječava da napa povuče ispusne plinove natrag u
prostoriju. (ova napomena ne obvezuje kad
je napa korištena u filter
verziji).
l
Ne naslanjati se na
kuhinjsku napu.
l
Kuhinjsku napu
često čistiti kako izvana, tako i iznutra (NAJMANJE JEDNOM MJESEČNO, pridržavati se
napomena navedenih u
uputama za uporabu).
Pridržavanje pravila o
čišćenju kuhinjske nape
i zamjene ili promjeni filtera sprečavaju mogućnost izbijanja požara.
65
l
Ako se kabel za
napajanje ošteti, promijeniti ga na ovlaštenom
servisnom mjestu.
l
Mora postojati mogućnost
isključivanja
uređaja iz električne
mreže, izvlačenjem utikača ili isključivanjem
dvopolnog prekidača.
l
Ovaj uređaj ne
mogu koristiti osobe
(uključujući djecu) smanjenih tjelesnih, osjetilnih i mentalnih mogućnosti ili osobe koje ne
raspolažu znanjem ili
iskustvom, ako nisu su
pod nadzorom odrasle
osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost.
l
Posebno paziti da
uređaj ne koriste djeca
ostavljena bez nadzora.
l
Provjeriti odgovara
li napon električne mreže podacima navedenim na natpisnoj pločici.
l
Prije montaže razviti i izravnati kabel za
napajanje.
l
Pozor! Ambalažne
materijale (polietilenske
vrećice, komadiće stiropora itd.) nakon uklanjanja držati daleko od
djece.
VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE
l
POZOR: prije priključivanja nape na
električnu mrežu uvijek
provjeriti da li je kabel
za napajanje pravilno
instaliran i da ga NISMO prignječili napom
tijekom montaže. Ne
uključivati uređaj u električnu mrežu prije završetka montaže.
l
Zabranjena je uporaba nape bez montiranih aluminijskih filtera
za masnoću.
l
Strogo je zabranjeno pripremanje hrane
na otvorenom plamenu
ispod kuhinjske nape
(flambiranje).
l
Što se tiče tehničkih i sigurnosnih mjera
za odvodnju dima, strogo se pridržavati lokalnih propisa.
l
POZOR! Vijke pričvrstiti i montirati pričvrsne elemente u skladu s
uputama za uporabu. U
suprotnom napa može
opasna po zdravlje i život.
66
INSTALACIJA UREĐAJA
Pribor
Postavljanje usisne verzije nape
Kuhinjska napa se sastoji od sljedećih elemenata
(Crt. 2):
U usisnoj verziji nape zrak je odvođen napolje specijalnim vodom. Izvadite ugljeni filtar ukoliko je u
napi.
Napa je priključena na otvor vanjskog ventilacijskog
odvoda preko čvrste ili savitljive cijevi promjera 150
ili 120 mm i odgovarajućih obujmica za cijevi, koje
treba kupiti u prodavaonicama s instalacijskim materijalima.
Priključivanje obavlja kvalificirani instalater.
1. Izvlačivi teleskopski element
2. Aluminijski filteri
3. Kućište kuhinjske nape
Postavljanje cirkulacijske verzije nape
Montaža
Pojedini koraci montaže uređaja pokazani su na
crtežima 3...
U ovoj verziji filtrirani zrak se opet vraća u prostoriju kroz obostrane izreze otvora u gornjem dijelu
dimnjaka.
U ovoj verziji montirati ugljeni filter i preporučena
je instalacija poklopca za usmjeravanje zraka
(dostupnost ovisi o modelu).
U izabranim modelima univerzalnih napa premjestiti polugu unutar nape (Crt. 8) što omogućava
prelazak iz usisne verzije u cirkulacijsku verziju
Očišćeni zrak se vraća u prostoriju kroz otvore koji
se nalaze u gornjem dijelu uređaja.
Ugradbene i teleskopske nape koje rade u cirkulacijskoj verziji zahtijevaju montažu cijevi za odvod
zraka. Drugi kraj cijevi usmjeriti prema prostoriji,
kroz cijev je odvođen filtrirani zrak.
Brzine ventilatora
Najnižu i srednju brzinu koristiti u normalnim uvjetima male koncentracije isparenja, a najvišu koristimo samo kad je koncentracija kuhinjskih isparenja
visoka, np. tijekom prženja i grilanja.
UPORABA I ODRŽAVANJE
Kuhinjskom napom upravljati preko upravljačke ploče (Crt. 4)
Sve nape posjeduju granični prekidač. Uvlačenje teleskopskog elementa uzrokuje prekid napajanja
motora. Granični prekidač ne isključuje napajanje osvjetljenja.
Za uporabu kuhinjske nape služi grupa prekidača koja je locirana s desne strane čeonog dijela nape
(podešavanje brzine) i s lijeve strane nape (osvjetljenje). Kad je napa isključena prekidači nisu vidljivi. Za početak rada izvući teleskopski element kuhinjske nape i uključiti prvu, drugu ili treću brzinu
motora i/ili eventualno uključiti svjetlo (lijeva strana uređaja).
67
UPORABA I ODRŽAVANJE
Održavanje
Rasvjeta
Redovito održavanje i čišćenje uređaja jamči dobar
i pouzdan rad nape i produžava njezin životni vijek. Posebno paziti da filter za masnoću i filter s
aktivnim ugljenom čistimo i mijenjamo u skladu s
preporukama proizvođača.
Zamjena žarulje je prikazana na crtežu 7. Koristiti
žarulje/ halogene / diodne module s istim parametrima kao te koje su tvornički montirane u uređaju.
Ako se crtež ne pojavljuje u uputama, promjenu
modula rasvjete obavlja isključivo ovlašteni servis.
Metalni filter za masnoću
Čišćenje
Čišćenje
Normalno čišćenje nape:
Aluminijski filter za masnoću čistiti najmanje jednom mjesečno kod normalnog rada nape; u perilici
za posuđe ili ručno pomoću delikatnog deterdženta
ili tekućeg sapuna.
l
Promjena
Demontaža aluminijskog filtera za masnoću pokazana je na crtežu 5.
U nekim modelima je primijenjen akrilni filter. Mijenjati ga najmanje jednom svaka 2 mjeseca ili češće
u slučaju intenzivne uporabe.
Ugljeni filter (koristi se samo u cirkulacijskoj
verziji)
l
l
l
Ne koristiti krpe namočene u vodi, spužve niti
mlaz vode.
Ne koristiti razrjeđivače niti alkohol, jer mogu
zatamniti lakirane površine.
Ne koristiti korozivne tvari, posebno tijekom
čišćenja površina od nehrđajućeg čelika.
Ne koristiti tvrde, hrapave krpe
Preporučena je uporaba vlažne krpe i neutralnih
sredstava za pranje.
Pozor: Nakon nekoliko pranja u perilici za posuđe
boja aluminijskog filtera može se promijeniti. Promjena boje ne znači da je uređaj neispravan ili da
je neophodna njegova zamjena.
Djelovanje – Ugljeni filter se koristi samo kad je
napa nije priključena u ventilacijsku cijev. Filter s
aktivnim ugljenom upija mirise dok se ne zasiti. Nije
prikladan za pranje niti za regeneraciju i mijenjamo
ga najmanje jednom svaka 2 mjeseca ili češće u
slučaju intenzivne uporabe.
Promjena
Demontaža ugljenog filtera je prikazana na crtežu
6.
68
ZAŠTITA OKOLIŠA
Recikliranje ambalaže
POVLAČENJE IZ UPORABE
Uređaj je za vrijeme transporta zaštićen od oštećenja.
Nakon vađenja uređaja iz
pakiranja molimo Vas da
elemente ambalaže uklonite na način koji ne ugrožava okoliš. Ambalaža naših
proizvoda je izrađena od materijala koji su
prijazni za okoliš, Ambalaža uređaja izrađena je od 100% reciklirajućeg materijala:
Ako uređaj više ne
koristimo, prije odlaganja
odrezati priključni kabel.
Ovaj uređaj je označen u
skladu s europskom uredbom 2002/96/EU i poljskim
zakonom o potrošenom
električnom i elektroničkom otpadu. Ujedno je označen simbolom
prekriženog spremnika za otpatke.
Oznaka na proizvodu pokazuje da ovaj
proizvod nakon njegovog životnog vijeka
ne može biti tretiran kao obični kućanski
otpad.
Korisnik ima obvezu ovaj proizvod predati
na odgovarajuće sabirno mjesto za recikliranje potrošene električne i elektroničke
opreme. Ustanove za prikupljanje ovakvog
otpada, uključujući lokalne sabirne točke,
kupovna mjesta, općinske jedinice, stvaraju odgovarajući sustav koji omogućava
zbrinjavanje ovakve opreme.
Pravilno odlaganje potrošene električne i
elektroničke opreme sprečava potencijalne
negativne posljedice za okoliš i ljudsko
zdravlje, koje inače mogu biti uzrokovane
neodgovarajućim odlaganjem i preradom
ovog proizvoda.
l
l
l
Vanjska ambalaža od kartona/ folije
Profil od pjenastog polistirena (PS) bez
CFC
Folije i vrećice od polietilena (PE)
JAMSTVO, POSLIJEPRODAJNE AKTIVNOSTI
Jamstvo
Jamstvene usluge u skladu s jamstvenim listom.
Proizvođač ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu prouzrokovanu nepravilnom uporabom proizvoda.
Izjava proizvođača
Proizvođač nižim izjavljuje da ovaj proizvod ispunjava osnovne uvjete
niže navedenih europskih uredbi:
•
•
•
•
niskonaponske uredbe 2014/35/UE
uredbe elektromagnetne kompatibilnosti 2014/30/UE
uredbe ekodizajna 2009/125/EC
uredbe RoHS 2011/65/EC
i zato je proizvod označen
te je izdana izjava o sukladnosti koja je
dostupna ustanovama za nadzor tržišta.
69
ČESTITAMO VAM, DA STE IZBRALI IZDELEK ZNAMKE AMICA
Spoštovani ,
Postali ste uporabniki najnovejše generacije kuhinjske nape. Ta napa je bila posebej načrtovana in
izdelana z mislijo na izpolnitev vaših pričakovanj in bo zagotovo del sodobno opremljene kuhinje.
Sodobne konstrukcijske rešitve in uporaba najnovejše proizvodne tehnologije izdelku zagotavljajo
visoko funkcionalnost in estetskost. Pred pričetkom montaže nape vas prosimo, da se natančno
spoznate z vsebino sledečih navodil. S tem se boste izognili napačni inštalaciji in uporabi nape. Želimo
vam, da bi bili zadovoljni z izborom nape naše znamke!
Spodaj najdete pojasnila glede simbolov, ki so uporabljeni v teh navodilih:
Pomembne informacije, ki se tičejo varnosti uporabnika naprave in njene pravilne
uporabe.
Nevarnosti, ki izhajajo iz nepravilnega
ravnanja z napravo ali delom, ki ga lahko
izvaja le kvalificirana oseba, na primer
oseba iz servisa proizvajalca.
i
Priporočila povezane z uporabo naprave.
Informacije, ki se tičejo varovanja naravnega okolja.
Prepoved določenih dejanj uporabnika.
KAZALO
POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA 71
INŠTALACIJA NAPRAVE 75
SERVIS IN VZDRŽEVANJE 75
VAROVANJE OKOLJA 77
GARANCIJA, POPRODAJNE STORITVE 77
Napo lahko uporabljate šele, ko preberete ta navodila.
Naprava je namenjena izključno domači
uporabi.
Proizvajalec si pridržuje možnost izvajanja
sprememb, ki nimajo vpliva na delovanje
naprave.
70
POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA
i
l
Proizvajalec
ne
nosi nobene odgovornosti za eventualno škodo
ali požare, ki bi jih lahko
izdelek povzročil ob neupoštevanju nasvetov,
podanih v spodnjih navodilih.
l
Kuhinjska napa
služi odzračevanju kuhinjskih dimov. Ni primerna za uporabo v
druge namene.
l
Napa, ki je namenjena
odzračevanju,
mora biti povezana s
primernim
ventilacijskim kanalom (ne sme
biti povezan z delujočimi kanali za kamin, dim
ali paro). Napa zahteva inštalacijo odvodne
cevi, po kateri zrak potuje ven. Dolžina cevovoda (najpogosteje cev
Ø 120 ali 150mm) ne
sme biti daljša od 4-5
m. Odvodna cev je potrebna tudi pri otočnih in
vgradnih napah obtočne različice.
71
i
l
Obtočna napa
zahteva inštalacijo filtra na osnovi aktivnega
oglja. V tem primeru ni
potrebna inštalacija odvodne zračne cevi, priporoča pa se montaža
usmerjevalnika
smeri zraka (samo za kaminske nape).
l
K napi spada neodvisna osvetlitev in
izvlečni ventilator z
možnostjo nastavitve
ene izmed nekaj obratovalnih hitrosti.
l
Odvisno od različice izdelka, je napa namenjena trdni pritrditvi
na vertikalni steni nad
plinskim ali električnim
štedilnikom (kaminske
in univerzalne nape); na
stropu nad plinskim ali
električnim štedilnikom
(otočne nape); na vertikalni steni v pohištveni
vgradnji nad plinskim ali
električnim štedilnikom
(teleskopske ali vgradne nape). Pred montažo je potrebno preveriti,
če je konstrukcija stene
/ stropa primerna za inštalacijo nape. Nekateri
modeli nap so zelo težki.
POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA
l
Višina montaže izdelka nad elektronsko
ploščo je podana v podatkovni kartici izdelka
(tehnični specifikaciji izdelka). Če je pri navodilih za inštalacijo plinskih
izdelkov podana večja
razdalja, je to treba upoštevati (Slika 1a/b/c).
l
Pod kuhinjsko
napo ne smete pustiti
odprtega plamena, med
odmikanjem posod iz
štedilnika pa je potrebno ogenj zmanjšati na
minimalni plamen. Vedno je potrebno preveriti,
da plamen ne sega prek
posode, saj to lahko
povzroči neželeno izgubo energije in nevarno
koncentracijo toplote.
l
Jedi kuhane na
maščobi morajo biti pod
stalnim nadzorom, saj
se lahko pregreta maščoba hitro vname.
l
Pred vsakršnim
čiščenjem, zamenjavo
filtra ali pred začetkom
popravljalnih del, je potrebno vtikač izklopiti iz
vtičnice.
72
l
Maščobni filter
kuhinjske nape je potrebno čistiti vsaj enkrat
mesečno, saj se lahko
filter, če je prežet z maščobo, hitro vname.
l
Če se v prostoru poleg nape uporablja druge naprave brez
električnega napajanja
(npr. peči na tekoča goriva, pretočni grelniki
vode, grelniki vode na
plin) je potrebno zagotoviti zadostno ventilacijo (pritok zraka). Varna
uporaba je možna, kadar pri istočasnem delovanju nape in naprav
na kurjavo, odvisnih od
zraka v prostoru, na
mestu inštalacije teh
naprav zračni tlak znaša največ 0,004 milibara
(ta točka ne velja, kadar
je uporabljana obtočna
kuhinjska napa).
l
Napa ljudem v kuhinji ne sme služiti kot
površina za oporo.
POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA
l
Potrebno je čistiti
tako zunanjost nape kot
njeno notranjost (VSAJ
ENKRAT
MESEČNO, z upoštevanjem
nasvetov, ki se tičejo
vzdrževanja, podanih v
spodnjih navodilih). Neupoštevanje pravil, ki se
tičejo nape oz. menjave filtrov lahko povzroči
možnost požara.
l
Če je električna
povezava poškodovana, mora biti zamenjana
v specializiranem servisu.
l
Potrebno je zagotoviti možnost izklopa
naprave od električne napeljave, bodisi z
odklopom vtikača ali
izklopom dvopolnega
stikala.
l
Naprava ni namenjena uporabi za osebe
(tudi otroke) z omejeno
fizično, senzorično ali
psihično zmogljivostjo,
ali osebam s pomanjkanjem izkušenj ali poznavanja naprave, razen če
se to počne pod nadzorom ali v skladu z navodili uporabe naprave, ki
jih podaja oseba, ki je
odgovorna za njihovo
varnost.
73
l
Posebej je treba
paziti, da naprave ne bi
uporabljali otroci brez
nadzora odgovornih
oseb.
l
Preveriti je potrebno, če napetost podana na znakovni tablici
odgovarja parametrom
napajalnega mesta.
l
Pred montažo je
električni prevodnik potrebno razviti in poravnati.
l
Pozor! Embalažne
materiale (polietilenske
vrečke, kose polistirena, itd.), je treba pri razpakiranju hraniti izven
dosega otrok.
l
POZOR: vedno
preden napo povežemo
je potrebno preveriti,
če je bil napajalni kabel
pravilno nameščen in NI
bil v teku montaže preščipnjen ali prepognjen.
Ne povezujte naprave
z električno napeljavo
pred koncem montaže.
l
Uporaba nape
brez montaže aluminijastih maščobnih filtrov je
prepovedana.
l
Pod napo je strogo
prepovedana priprava
jedi z uporabo odprtega
ognja (flambiranje).
POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA
l
V teku nameščanja tehničnih sredstev
in sredstev odtoka dima
in hlapov, ki se tičejo
varnosti, se je potrebno
natančno držati navodil,
ki jih podajajo odgovorne lokalne oblasti.
l
POZOR! Vijaki ali
utrjevalni elementi, ki
niso pritrjeni v skladu
s temi navodili, lahko
povzročijo
nevarnost
zdravju ali življenju.
74
INŠTALACIJA NAPRAVE
Oprema
Napa štedilnika se sestoji iz naslednjih elementov
(Slika 2):
1. Izložljivi teleskopski okvir
2. Aluminijasti filtri
3. Telo nape
Nastavitev odzračevalnega načina delovanja
nape
Med odzračevalnim načinom delovanja nape se
zrak odvaja ven prek posebnega odvoda. Pri tej
nastavitvi je potrebno eventualno odstraniti filter na
podstavi aktivnega oglja.
Napa je povezana z odvodno cevjo, ki zrak odvaja
ven s pomočjo trdne ali elastične cevi premera 150
ali 120 mm in primernih objemk za cevi, ki jih je
potrebno kupiti v prodajalnah z inštalacijskimi materiali.
Povezavo mora narediti kvalificiran inštalater.
Nastavitev delovanja nape z obtočnim načinom
delovanja
Montaža
Montaža naprave je korak po koraku prikazana na
slikah št. 3...
Pri tem načinu delovanja se prefiltriran zrak ponovno vrne v prostor prek obojestranskih odprtin na
zgornji cevi za odvajanje zraka.
Pri tej nastavitvi se mora namestiti filter na
podstavi aktivnega oglja oz. se priporoča montaža
usmerjevalnika odvajanja zraka (dostopnost odvisna od modela).
Pri izbranih modelih univerzalnih nap je potrebno
preklopiti vzvod na notranji strani nape (Slika 8),
da bi preklopili način delovanja iz odzračevalnega
na obtočnega. Očiščen zrak se v prostor vrne prek
odprtin, ki se nahajajo na zgornjem delu naprave.
Vgradne in teleskopske nape, ki delujejo v obtočnem načinu zahtevajo montažo odtočne cevi za
zrak. Drug konec cevi mora biti usmerjen v prostor,
prek te se bo odvajal prefiltriran zrak.
Hitrost ventilatorja
Najnižja in srednja hitrost se uporablja pri normalnih pogojih oz. pri majhni količini dima, najvišja
hitrost pa naj se uporablja le pri veliki količini
kuhinjskih dimov, npr. ob cvrtju ali praženju.
SERVIS IN VZDRŽEVANJE
Upravljanje nape je mogoče prek kontrolnega panela (Slika 4)
Vse nape imajo krajno izklopno stikalo. Vtisnitev teleskopskega okvirja ima za posledico prekinitev
napajanje. Krajno stikalo ne prekine napajanja razsvetljave.
Upravljanju z napo je namenjen sklop stikal, ki se nahaja na sprednji strani nape na desni (nastavitev hitrosti) ter na levi strani nape (luč). V času, ko je napa izklopljena, je sklop stikal neviden. Za
začetek dela izvlecite teleskopski element nape in vklopite motor v prvo, drugo ali tretjo hitrost in/ali
po želji vklopite luč (leva stran naprave).
75
SERVIS IN VZDRŽEVANJE
Vzdrževanje
Osvetlitev
Redno vzdrževanje in čiščenje naprave zagotavlja
dobro delovanje nape brez okvar in podaljša njeno
življenjsko dobo. Potrebno je biti posebej pozoren,
da se maščobni filter in filter z aktivnim ogljem čisti
in menja v skladu s priporočili proizvajalca.
Kovinski maščobni filter
Zamenjava luči je prikazana na sliki 7. Namestiti
je potrebno žarnice / halogenske žarnice / diodne
module takšnih parametrov, kakršni so pri tistih, ki
so bili v napravo nameščeni tovarniško. Če slika
ne obstaja v navodilih za uporabo, se zamenjava
modula osvetlitve lahko izvede le pri pooblaščenem
servisu.
Čiščenje
Čiščenje
Aluminijasti maščobni filter mora biti pri normalnem
delovanju nape očiščen v pomivalnem stroju s pomočjo nežnega detergenta ali tekočega mila.
Običajno čiščenje nape:
Menjava
l
l
Demontaža aluminijastega maščobnega filtra je prikazana na sliki 5.
l
Pri nekaterih modelih je nameščen akrilni filter.
Potrebno ga je menjati vsaj enkrat na dva meseca
ali pogosteje v primeru izjemno intenzivne uporabe.
l
Filter z aktivnim ogljem (nameščen le v primeru
obtočne nape)
Delovanje – Filter z aktivnim ogljem se namešča
izključno takrat, kadar napa ni povezana z ventilacijskim odvodom. Filter z aktivnim ogljem absorbira
vonjave vse do zasičenosti. Ni primeren za umivanje, niti za obnovitev in mora biti zamenjan vsaj na
dva meseca ali pogosteje v primeru izjemno intenzivne uporabe.
Ne uporabljajte mokrih krp ali gobic, niti vode.
Ne uporabljajte topil ali alkohola, saj lahko ti
povzročijo, da polakirana površina postane
matirana.
Predvsem za čiščenje površine izdelane iz
nerjavečega jekla ne uporabljajte korozivnih
snovi.
Ne uporabljajte trde, grobe krpe
Priporoča se uporaba vlažne krpe ali različnih
sredstev za pomivanje.
Pozor: Po nekaj pranjih v pralnem stroju se lahko
barva aluminijastega filtra spremeni. Sprememba
barve ne pomeni nepravilnosti, niti ne zahteva
zamenjave filtra.
Menjava
Demontaža maščobnega filtra z aktivnim ogljem je
prikazana na sliki 6.
76
VAROVANJE OKOLJA
Reciklaža embalaže
UMIK IZ UPORABE
Naprava je bila za čas
transporta zaščitena pred
poškodovanjem.
Prosimo, da po razpakiranju naprave odstranite elemente embalaže na način,
ki ne ogroža okolja. Vsi
materiali, uporabljeni za
embalažo, so okolju prijazni, v celoti jih je
možno reciklirati:
Če izdelka ne bomo
več uporabljali, moramo
preden ga zavržemo iz
uporabljenega materiala
odrezati električni kabel.
Ta naprava je označena
skladno z evropsko direktivo 2002/96/EU in poljskim
zakonom o odpadni električni in elektronski opremi s prečrtanim zabojnikom za
odpadke.
Taka oznaka obvešča, da se zadevne
opreme po odrabi ne sme odlagati skupaj z
drugimi gospodinjskimi odpadki.
Uporabnik jo je dolžan oddati subjektu,
specializiranemu za zbiranje odpadne
električne in elektronske opreme. Ti zbiralci
odpadkov, v tem lokalna zbirna mesta,
trgovine in občinske enote, tvorijo ustrezni
sistem, ki omogoča sprejem te odrabljene
opreme.
Ustrezno ravnanje z odpadno električno
in elektronsko opremo pomaga preprečiti
zdravju ljudi in stanju naravnega okolja
škodljive posledice, izhajajoče iz prisotnosti v njej nevarnih sestavin in iz neustreznega skladiščenja in predelave take
opreme.
Zunanja embalaža iz kartona/ folije
Oblika iz polistirenske (PS) pene brez
CFC
Folija in vrečke iz polietilena (PE)
l
l
l
GARANCIJA, POPRODAJNE STORITVE
Garancija
Garancijske storitve skladno z garancijskim listom.
Proizvajalec ne odgovarja za morebitno škodo zaradi nepravilnega ravnanja z izdelkom.
Izjava proizvajalca
Proizvajalec s tem izjavlja, da ta izdelek izpolnjuje temeljne zahteve
spodaj navedenih evropskih direktiv:
•
•
•
•
nizkonapetostne direktive 2014/35/UE
direktive o elektromagnetni združljivosti 2014/30/UE
direktive o okoljsko primerni zasnovi 2009/125/ES
direktive o RoHS 2011/65/ES
in zato je bil izdelek označen z
oz. je bila zanj izdana uredba o
skladnosti, ki je na voljo organom, ki nadzorujejo trg.
77
VĂ FELICITĂM PENTRU ALEGEREA ECHIPAMENTELOR BRANDULUI HANSA
Stimaţi Doame şi Domni,
Aţi devenit utilizatori ai hotelor de bucătărie de cea mai nouă generaţie. Această hotă a fost proiectată și
fabricată special pentru a satisface așteptările Dumneavoastră și va fi cu siguranță o parte a bucătăriei
Dvs. moderne. Folosirea celor mai moderne soluţii constructive şi folosirea celor mai noi tehnologii de
producţie, îi oferă cea mai înaltă funcţionalitate şi estetică. Înainte de a începe montajul hotei vă rugăm
să citiţi cu atenţie prezenta instrucţiune. Acest lucru va preveni instalare şi deservirea incorectă a hotei.
Vă dorim satisfacţii şi mulţumire de pe urma alegerii hotei companiei noastre
În continuare veți găsi explicații ale simbolurilor care apar în această instrucțiune:
Informații importante cu privire la siguranța
utilizatorului cât și la utilizarea corectă a
dispozitivului.
Pericolele care iau naștere de pe urma
manipulării incorecte a echipamentelor cât
și a activităților care pot fi realizate numai
de către o persoană calificată, cum ar fi de
ex. angajat al service-ului producătorului.
i
Indicații cu privire la folosirea echipamentului.
Informații cu privire la protecția mediului
înconjurător.
Interdicția cu privire la realizarea anumitor
activități de către utilizator.
CUPRINS
INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ IMPORTANTE
79
INSTALAREA DISPOZITIVULUI
83
DESERVIREA ŞI ÎNTREŢINEREA
83
PROTECŢIA MEDIULUI
85
GARANŢIE, MANIPULAREA POST-VÂNZARE
85
Hota poate fi folosită numai după citirea prezentei instrucţiuni
Dispozitivul este prevăzut numai pentru
uz casnic.
Producătorul își rezervă dreptul de a
efectua modificări care nu vor afecta
funcționarea.
78
INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ IMPORTANTE
i
lProducătorul nu îşi
asumă nici un fel de
responsabilitate pentru
eventualele daune sau
incendii care vor fi cauzate de acest dispozitiv şi care vor rezulta
din ne-respectarea recomandărilor care sunt
cuprinse în prezenta instrucţiune.
lHota de deasupra aragazului este destinat
pentru
îndepărtarea
vaporilor din bucătărie.
Nu trebuie folosit în alte
scopuri.
lHota care funcţionează în tribul de sistem
de evacuare trebuie conectat la canalul de aerisire corespunzător (nu
conectaţi la hornuri, coşuri de fum sau de evacuare a gazelor, care
se află în exploatare).
Hota necesită instalarea unei conducte care
va evacua aerul în exterior. Lungimea conductei (cel mai des ţeavă
Ø 120 sau 150mm) nu
trebuie să fie mai mare
de 4-5 m. Conducta de
evacuare a aerului este,
de asemenea, necesară în cazul hotelor telescopice şi de incorporat
în mobilier atunci când
acestea sunt folosite în
tribul de absorbţie.
79
i
lHota care funcţionează în tribul de absorbţie
necesită instalarea filtrului cu carbon activ. În
acest caz nu este nevoie să montaţi conducta
de evacuare a aerului
în exterior, în schimb
se recomandă montajul
volanului de evacuare a
aerului (numai hotele cu
horn).
l Hota posedă iluminare
independentă şi ventilator de evacuare a vaporilor cu posibilitatea de
setare a uneia din cele
câteva viteze de rotaţie.
INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ IMPORTANTE
l În funcţie de versiunea
dispozitivului, hota este
destinată pentru montajul permanent pe peretele vertical deasupra
aragazului pe gaz sau a
celui electric (hotele cu
horn şi cele universale); pe tavan deasupra
aragazului pe gaz sau
a celui electric (hote tip
insulă); pe peretele vertical în cadrul mobilierului incorporat deasupra
aragazului pe gaz sau a
celui electric (hotele telescopice şi cele pentru
incorporare). Înainte de
începerea
montajului
trebuie să vă asiguraţi
că, construcţia peretelui
/ tavanului este corespunzătoare pentru susţinerea hotei. Unele modele de hote sunt foarte
grele.
lÎnălţimea de montare
a dispozitivului deasupra plitei electrice este
menţionată în foaia
produsului (specificaţia
tehnică a dispozitivului).
În cazul în care instrucţiunile pentru instalarea
dispozitivelor cu gaz
este precizată o distanţă mai mare, acest lucru
trebuie menţionat (fig.
1a/b/c).
80
l Sub hota de bucătărie nu se permite lăsarea flăcării deschise, în
timpul dării la o parte
a vaselor de pe zona
de gătit, trebuie setată
flacăra cea mai mică..
Întotdeauna trebuie să
verificaţi dacă flacăra
iese în afara vasului,
deoarece aceasta poate conduce la pierderea
nedorită a energiei şi la
o concentrare periculoasă a căldurii.
l Mâncăruriole care sunt
pregătite cu folosirea
uleiului trebuie în permanenţă supravegheate, deoarece uleiul încins se poate aprinde
foarte repede.
l Înainte de fiecare operaţiune de curăţare, înlocuire a filtrului sau
înainte de a începe lucrările de reparare, trebuie să scoateţi ştecherul din priză.
l Filtrul împotriva grăsimilor pentru hota de bucătărie trebuie curăţat
cel puţin 1 dată pe lună,
deoarece plin de grăsime este uşor inflamabil.
INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ IMPORTANTE
l În cazul în care în încăpere, în afara hotei,
sunt exploatate şi alte
dispozitive cu alimentare ne-electrică ( de ex.
sobe cu combustibil lichid, încălzitoare apă,
boilere), trebuie să aveţi
grijă ca sistemul de aerisire să fie corespunzător (fluxul de aer). Exploatarea în siguranţă
este posibilă în cazul în
care în timpul funcţionării concomitente a hotei
şi a dispozitivelor de ardere, în funcţie de aerul
din încăpere, pe locul
de amplasare a acestor
dispozitive există subpresiune nu mai mare
de 0,004 milibari (acest
punct nu este obligatoriu, atunci când hota
de deasupra aragazului
este folosită ca sistem
de absorbţie a mirosurilor).
l Hota de bucătărie nu
trebuie să fie folosită
ca suprafaţă de proptire
pentru persoanele care
se află în bucătărie.
81
l Hota de bucătărie trebuie să fie curăţată foarte des atât în interior cât
şi în exterior (CEL PUŢIN O DATĂ PE LUNĂ,
ţinându-se cont de indicaţiile cu privire la îngrijire care sunt prezentate
în prezenta instrucţiune). Ne-respectarea regulilor cu privire la curăţarea hotei de bucătărie
cât şi înlocuirii filtrelor
poate conduce la incendii.
l În cazul în care cablul
de alimentare va fi deteriorat, atunci acesta
trebuie înlocuit cu unul
nou într-un atelier de
reparații specializat.
lTrebuie să fie posibilă
deconectarea dispozitivului de la rețeaua de
alimentare cu curent
electric, prin deconectarea ştecherului sau
oprirea întrerupătorului
bipolar
INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ IMPORTANTE
lAparatul acesta nu poate fi folosit de către persoane (inclusiv copii) cu
capacităţi fizice, senzoriale sau psihice limitate, ori de către persoane
care nu au experienţă
sau nu cunosc aparatul,
cu excepţia cazului în
care acest lucru are loc
sub supravegherea sau
conform instrucţiunii de
utilizare a aparatului, indicate de către persoanele responsabile de siguranţa acestora.
l Trebuie să fiţi foarte
atenţi ca acest dispozitiv
să nu fie folosit de copii
lăsaţi fără supraveghere.
lVerificaţi dacă tensiunea care este trecută
pe plăcuţa de fabricaţie
corespunde parametrilor de alimentare de la
locul unde va fi aceasta
folosită.
lÎnainte de montaj trebuie să desfaceţi şi să întindeţi cablul de alimentare cu curent electric.
lAtenţie!
Materialele
ambalajului (sacii din
polietilen, bucăţile de
polistiren etc.) nu trebuie lăsate la îndemâna
copiilor pe durata despachetării.
82
lATENŢIE: înainte de
conectarea hotei la reţeaua de alimentare
trebuie întotdeauna să
verificaţi dacă, cablul de
alimentare este montat
corect şi NU este strivit
de hotă în timpul lucrărilor de montaj. Nu conectaţi dispozitivul la reţeaua de alimentare cu
curent electric înainte
de sfârşitul montajului.
lEste interzisă folosirea
hotei fără filtrele de aluminiu împotriva depunerii grăsimilor.
lEste strict interzisă pregătirea sub hotă a mâncărurilor care necesită
folosirea flăcării deschise (flambare).
lÎn măsura în care este
necesară punerea în
aplicare a cerințelor
tehnice și de siguranță
în ceea ce privește gazele de evacuare trebuie să fie respectate
cu strictețe reglementările emise de către
autoritățile locale competente.
lATENŢIE! Ne-înşurubarea şuruburilor sau a
elementelor de fixare în
conformitate cu prezentele instrucţiuni poate
conduce la apariţia pericolelor pentru viaţă şi
sănătate.
INSTALAREA DISPOZITIVULUI
Echipament
Setarea tribului de evacuare a aerului a hotei
Hota de bucătărie este construită din următoarele
elemente (Fig. 2)...
În cazul în care hota de bucătărie este folosită ca
dispozitiv de evacuare, aerul este evacuat către
exterior printr-un orificiu special pregătit. În cazul
acestui tip de setare trebuie scos filtrul carbon.
Hota de bucătărie trebuie să fie racordată la orificiul
de evacuare a aerului către exterior printr-o conductă dură sau flexibilă cu un diametru de 150 sau
120 mm şi cu ajutorul unor dispozitive de prindere
pentru conducte, care trebuie să achiziţionate din
magazinele cu materiale pentru instalaţii.
Acest montaj trebuie realizat de către o persoană
calificată.
Montajul
Setarea tribului de funcţionare a hotei ca sistem de absorbţie a mirosurilor
Montajul dispozitivului pas cu pas este prezentat pe
figurile 3...
În această opţiune de funcţionare aerul filtrat se întoarce în încăpere prin orificiile situate pe ambele
părţi ale coşului superior.
În cazul acestui tip de setare trebuie montat filtrul
carbon şi se recomandă montarea volanului de
evacuare a aerului (accesibilitate în funcţie de
model).
În cazul unor anumite modele de hote universale
trebuie mutată pârghia din interiorul hotei (Fig.
8), pentru a schimba tribul de funcţionare din
sistem de evacuare a aerului în tribul sistemului de
absorbţie a mirosurilor. Aerul curăţat se reîntoarce
în încăpere prin orificiile care se află în partea
superioară a dispozitivului.
Hotele incorporate în mobilier şi cele telescopice
care funcţionează în tribul sistemului de absorbţie
a mirosurilor necesită montarea unei ţevi care
evacuează aerul. Celălalt capăt al ţevii trebuie
direcţionat către încăpere, prin aceasta va trece
aerul filtrat.
Viteza ventilatorului
Viteza cea mai mică şi cea medie sunt folosite în
cazul condiţiilor normale şi atunci când există o
cantitate mică de vapori, în schimb viteza cea mai
mare trebuie folosită numai în cazul în care există
o cantitate mare de vapori, de ex. în timpul prăjirii
sau pregătirii grătarului.
DESERVIREA ŞI ÎNTREŢINEREA
Hota poate fi comandată cu ajutorul panoului de comandă (Fig. 4)
Toate hotele de bucătărie posedă întrerupător de sfârşit de cursă. Strângerea braţului telescopic conduce la tăierea alimentării către motor. Întrerupătorul de sfârşit de cursă nu taie alimentarea de la sistemul
de iluminare.
Pentru deservirea hotei de bucătărie este destinat ansamblul de întrerupătoare care este localizat
pe partea dreaptă a părţii frontale a hotei de bucătărie (setarea vitezei) cât şi din partea stângă a
hotei (sistemul de iluminare). Atunci când hota de bucătărie este oprită, ansamblul de întrerupătoare nu este vizibil. Pentru a porni funcţionarea trebuie scos în afară elementul telescopic al hotei
de bucătărie şi apoi trebuie pornit motorul la prima, cea de a doua sau cea de a treia viteză şi/sau
eventual trebuie oprită lumina (partea stângă a dispozitivului).
83
DESERVIREA ŞI ÎNTREŢINEREA
Întreţinere
Sistem de iluminare
Întreţinerea şi curăţarea regulată a dispozitivului
vor asigura o funcţionare bună şi fără avarii a hotei şi va prelungi durata de funcţionare a acesteia.
Trebuie să acordaţi o deosebită atenţie ca filtrele
împotriva grăsimilor şi filtrul cu carbon activ să fie
curăţate şi schimbate în conformitate cu recomandările producătorului.
Înlocuirea sistemului de iluminare este prezentată
pe figura 7. Trebuie folosite becuri / halogene / module cu diode cu aceiaşi parametrii ca cei montaţi
din fabricaţie pe dispozitiv.
Filtrul din metal împotriva grăsimilor
Curăţare
Curăţarea normală a hotei:
l
Curăţare
Filtrul din aluminiu împotriva grăsimilor trebuie să
fie curăţat o dată pe lună atunci când hota funcţionează normal, în maşina de spălat vase sau manual folosind un detergent delicat sau săpun lichid.
Înlocuirea
Demontarea filtrului din aluminiu împotriva grăsimilor este prezentată pe figura 5.
În unele modele este folosit filtrul acrilic. Trebuie înlocuit cel puţin o dată la 2 luni sau mai des în cazul
în care hota este folosită foarte intens.
Filtrul carbon (folosit numai în versiunea cu sistem de absorbţie a mirosurilor)
l
l
l
Nu folosiţi cârpe şi bureţi umezi şi nici jetul de
apă.
Nu folosiţi solvenţi şi nici alcool, deoarece
acestea pot deteriora suprafeţele lăcuite.
Nu folosiți substanţe corodante, în special
pentru curăţarea suprafețelor din oțel inoxidabil.
Nu utilizați o cârpă tare, aspră
Se recomandă folosirea unei cârpe umede şi a
unui detergent neutru.
Atenție: După ce filtrul de aluminiu va fi spălat
de câteva ori în maşina de spălat vase culoarea
acestuia se poate schimba. Culoarea schimbată
nu înseamnă că, filtrul este deteriorat şi nici nu
trebuie schimbat.
Modul de funcţionare - Filtrul activ este folosit numai atunci când hota nu este conectată la conducta
de aerisire. Filtrul cu carbon activ posedă capacitatea de absorbţie a mirosurilor până în momentul de
saturare totală. Nu poate fi spălat şi nici regenerat
şi trebuie să fie înlocuit cel puţin o dată la 2 luni,
sau mai des în cazul în care este folosit mai intens.
Înlocuirea
Demontajul filtrului carbon este prezentat pe figura
6.
84
PROTECŢIA MEDIULUI
Reciclarea ambalajului
RETRAGEREA DIN EXPLOATARE
Dispozitivul este protejat
pe toată perioada transportului
Vă rugăm ca după ce despachetaţi aparatul să aruncaţi elementele ambalajului
astfel încât acest lucru
să nu dăuneze mediului înconjurător. Toate materialele folosite pentru
ambalare sunt neutre pentru mediul natural,
100% pot fi reciclate:
În cazul în care acest
produs nu va mai fi folosit,
înainte de aruncare
trebuie să tăiaţi cablul de
alimentare.
Acest aparat este marcat
conform Directivei Europene 2002/96/CE şi
Legii poloneze cu privire la echipamentele
electrice şi electronice folosite cu simbolul
containerului pentru deşeuri tăiat.
Acest marcaj informează că echipamentul
acesta după perioada în care a fost utilizat
nu poate fi aruncat împreună cu gunoiul
menajer.
Utilizatorul este obligat să-l predea la
punctele de primire a echipamentelor electrice şi electronice folosite. Instituţiile care
le primesc, inclusiv punctele de ridicare,
magazinele şi autorităţile locale vor organiza un sistem corespunzător de predare a
acestor echipamente.
Procedarea corespunzătoare cu echipamentele electrice şi electronice asigură
eliminarea consecinţelor dăunătoare
pentru sănătatea oamenilor şi a mediului
înconjurător, care reies din prezenţa unor
substanţe periculoase şi din depozitarea şi
prelucrarea necorespunzătoare a acestui
tip de echipament.
l
l
l
Ambalajul extern din carton / folie
Forma din poliester înspumat (PS), liber de FCKW
Folii şi pungi din polietilenă (PE)
GARANŢIE, MANIPULAREA POST-VÂNZARE
Garanţia
Activităţile cuprinse de garanţie în conformitate cu foaia de garanţie.
Producătorul nu răspunde pentru niciun defect produs de manipularea necorespunzătoare a produsului.
Declarația producătorului
Prin prezenta, producătorul declară că, acest produs îndeplinește cerințele de bază ale
directivelor europene menționate în continuare:
•
•
•
•
directiva
directiva
directiva
directiva
cu privire la joasa tensiune 2014/35/CE
cu privire la compatibilitatea electromagnetică 2014/30/CE
2009/125/EC
cu privire RoHS 2011/65/EC
și de aceea produsul a fost marcat cu simbolul
și a fost emisă declarație de conformitate care este pusă la dispoziția organelor de supraveghere a pieței.
85
86
87
IO-HOO-0496/3
(05.2017)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement