Amica FK2515.4UTX Free-standing fridge freezer User Manual

Amica FK2515.4UTX Free-standing fridge freezer User Manual
INSTRUKCJA OBSŁUGI
OPERATING INSTRUCTIONS
PL
EN
Chłodziarko-zamrażarka / Refrigerator-freezer
FK2515.4UTAA / FK2515.4UTXAA /
FK2515.4UT / FK2515.4UTX
IO-REF-0453/1
(04.2019)
PL - Spis treści
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
INSTALACJA I WARUNKI PRACY URZĄDZENIA
5
10
ROZPAKOWANIE
USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄ­DZEŃ
STEROWANIE
12
13
14
OŚWIETLENIE
15
OBSŁUGA I FUNKCJE
16
JAK EKONOMICZNIE UŻYTKOWAĆ LODÓWKĘ
18
FRESHON
ODSZRANIANIE, MYCIE I KONSERWACJA
20
21
LOKALIZACJA USTEREK
GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA
23
25
INSTALACJA PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM
MINIMALNE ODLEGŁOŚCI OD ŹRÓDEŁ CIEPŁA
PODŁĄCZENIE ZASILANIA
ODŁĄCZENIE OD ZASILANIA
KLASA KLIMATYCZNA
STEROWANIE URZĄDZENIEM
REGULACJA TEMPERATURY WEWNĄTRZ URZĄDZENIA
DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE TEMPERATURY
WYMIANA OŚWIETLENIA
10
10
11
11
11
14
14
15
15
PRZECHOWYWANIE PRODUKTÓW W CHŁODZIARCE I ZAMRAŻARCE
ZAMRAŻANIE PRODUKTÓW**
PORADY PRAKTYCZNE
CO OZNACZAJĄ GWIAZDKI?
PORADY PRAKTYCZNE
PRODUKTY, KTÓRYCH NIE NALEŻY PRZECHOWYWAĆ W LODÓWCE
ODSZRANIANIE I MYCIE CHŁODZIARKI ***
ODSZRANIANIE I MYCIE ZAMRAŻARKI**
ABY ODSZRONIĆ KOMORĘ ZAMRAŻARKI, NA­LE­ŻY**
AUTOMATYCZNE ODSZRANIANIE CHŁODZIARKI****
AUTOMATYCZNE ODSZRANIANIE ZAMRAŻARKI****
MYCIE RĘCZNE KOMORY CHŁODZIARKI I ZAMRAŻARKI.****
WYJMOWANIE I WKŁADANIE PÓŁEK*****
WYJMOWANIE I WKŁADANIE BALKONIKA*****
GWARANCJA
-2-
16
16
18
18
19
19
21
21
22
22
22
22
22
22
25
EN - Table of contents
GUIDELINES CONCERNING THE SAFETY OF USE
INSTALLATION AND OPERATING CONDITIONS OF THE APPLIANCE
27
32
UNPACKING
DISPOSAL OF OLD APPLIANCE
CONTROLS
34
35
36
LIGHTING
37
OPERATION AND FUNCTIONS
38
USING THE REFRIGERATOR EFFICIENTLY
40
FRESHON
DEFROSTING, WASHING AND MAINTENANCE
42
43
TROUBLE-SHOOTING
WARRANTY AND AFTER SALES SERVICE
45
47
INSTALLATION BEFORE USING THE APPLIANCE FOR THE FIRST TIME
MINIMUM DISTANCES FROM THE HEAT SOURCES
MAINS CONNECTION
DISCONNECTING THE MAINS
CLIMATE RANGE
APPLIANCE CONTROLS
ADJUST TEMPERATURE INSIDE THE APPLIANCE
ADDITIONAL INFORMATION ON THE TEMPERATURE
REPLACE THE LIGHT BULB
32
32
33
33
33
36
36
37
37
STORAGE OF FOOD IN THE FRIDGE-FREEZER
FREEZING FOOD**
PRACTICAL EVERYDAY TIPS
UNDERSTANDING THE STARS
PRACTICAL TIPS
FOOD THAT SHOULD NOT BE STORED IN A REFRIGERATOR
DEFROSTING THE FRIDGE***
DEFROSTING THE FREEZER**
DEFROST THE FREEZER CHAMBER FOLLOWING STEPS:**
AUTOMATIC FRIDGE DEFROSTING****
AUTOMATIC FRIDGE DEFROSTING****
WASHING THE FRIDGE AND FREEZER CHAMBERS MANUALLY****
TAKING OUT AND PUTTING IN THE SHELVES*****
TAKING OUT AND PUTTING IN THE DOOR SHELF*****
WARRANTY
-3-
38
38
40
40
41
41
43
43
44
44
44
44
44
44
47
Szanowny
Kliencie
Od dziś codzienne obowiązki staną się prostsze niż
kiedykolwiek. Urządzenie
to połączenie wyjątkowej łatwości obsługi i doskonałej efektywności.
Po przeczytaniu instrukcji, obsługa nie będzie problemem.
Sprzęt, który opuścił fabrykę był dokładnie sprawdzony przed zapakowaniem pod względem bezpieczeństwa i funkcjonalności na stanowiskach kontrolnych.
Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji obsługi przed uruchomieniem urządzenia. Przestrzeganie
zawartych w niej wskazówek uchroni Państwa przed
niewłaściwym użytkowaniem. Instrukcję należy zachować i przechowywać tak, aby mieć ją zawsze pod ręką.
Należy dokładnie przestrzegać instrukcji obsługi
w celu uniknięcia nieszczęśliwych wypadków.
Z poważaniem
-4-
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
• Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.
• Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian niewpływających na działanie urządzenia.
• Niektóre zapisy w niniejszej instrukcji są ujednolicone dla wyrobów chłodniczych różnych typów,
(dla chłodziarki, chłodziarko-zamrażarki lub zamrażarki). Informacja na temat rodzaju Twojego
urządzenia znajduje się w Karcie Produktu dołączonej do wyrobu.
• Producent nie ponosi od­po­wiedzialnoś­ci za szkody wynikłe z nie­prze­strze­ga­nia zasad umieszczonych w niniejszej instrukcji.
• Prosimy o zachowanie tej in­struk­cji w celu wykorzystania jej w przy­szło­ści lub przekazania ewen­
tu­al­ne­mu na­stęp­ne­mu użytkownikowi.
• Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej
oraz osoby o braku doświadczenia lub znajomości
sprzętu, chyba, że odbywa się to pod nadzorem
lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu,
przekazanej przez osoby odpowiadające za ich
bezpieczeństwo.
• Należy zwrócić szczególną uwagę, aby z urządze­
nia nie korzystały po­zo­sta­wio­ne bez opieki dzieci.
Nie należy po­zwa­lać im bawić się urządzeniem.
Nie wol­no im siadać na elementach wysuwanych
i zawieszać się na drzwiach.
• Urządzenie pracuje prawidłowo w temperaturze
otoczenia, która jest podana w karcie produktu.
Nie należy użytkować jej w piwnicy, sieni, w nieogrzewanym domku letniskowym jesienią i zimą.
-5-
• Podczas ustawiania, przesuwania, podnoszenia
nie należy chwytać za uchwyty drzwi, ciągnąć
za skraplacz z tyłu lodówki oraz dotykać ze­spo­łu
kompresora.
• Urządzenia nie należy przechylać o więcej niż 40°
od pionu pod­czas transportu, przenoszenia lub
usta­wia­nia. Jeżeli taka sytuacja za­ist­nia­ła włą­
cze­nie urządzenia może nastąpić min. po 2 go­
dzi­nach od jego ustawienia (rys. 2).
• Przed każdą czynnością kon­ser­wa­cyj­ną należy
wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego. Nie należy ciągnąć za przewód, lecz chwytać za korpus
wtyczki.
• Dźwięki słyszalne jako trzaskanie lub pękanie są
spowodowane przez rozszerzanie i kur­cze­nie się
części na skutek zmian temperatury.
• Ze względu na bezpieczeństwo nie należy na­pra­
wiać urządzenia we własnym za­kre­sie. Naprawy,
wy­ko­ny­wa­ne przez oso­by nie posiadające wymaganych kwalifikacji mogą stanowić poważne niebezpieczeństwo dla użytkownika urzą­dze­nia.
• Należy przewietrzyć przez kilka mi­nut pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie (po­
miesz­cze­nie to musi mieć przy­naj­mniej 4m3;
dla wyrobu z izobutanem/R600a) w przypadku
uszkodzenia układu chłod­ni­cze­go.
• Produktów choćby tylko częściowo roz­mro­żo­nych
nie można ponownie za­mra­żać.
• Napojów w butelkach i puszkach, w szcze­gól­no­ści
napojów gazowanych dwu­tlen­kiem węgla nie należy prze­cho­wy­wać w komorze zamrażarki. Puszki i butelki mogą po­pę­kać.
• Nie brać do ust produktów za­mro­żo­nych bezpośrednio wyjętych z zamrażarki (lody, kostki lodu,
itp.), ich ni­ska temperatura może spowodować
dotkliwe odmrożenia.
• UWAGA: Należy uważać, aby nie uszkodzić obiegu
chłodniczego, np. przez nakłucie kanałów środka
-6-
•
•
•
•
•
chłodniczego w parowniku, złamanie rur. Wytryskujący czynnik chłodniczy jest palny. W przypadku dostania się do oczu należy przepłukać je
czystą wodą i wezwać natychmiast lekarza.
Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, to
powinien być wymieniony w specjalistycznym zakładzie naprawczym.
Urządzenie służy do przechowywania żywności,
nie używaj go do innych celów.
Urządzenie należy całkowicie odłączyć od zasilania (poprzez wyciągnięcie wtyczki z gniazdka sieciowego) na czas wykonywania czynności takich
jak czyszczenie, konserwacja czy zmiana miejsca
ustawienia.
To urządzenie może być używane przez dzieci w
wieku 8 lat i starsze, przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej
oraz osoby o braku doświadczenia lub znajomości
sprzętu, gdy są one nadzorowane lub zostały poinstruowane na temat korzystania z urządzenia w
sposób bezpieczny i znają zagrożenia związana z
użytkowaniem urządzenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja
urządzenia nie powinna być wykonywania przez
dzieci chyba że ukończyły 8 lat i są nadzorowane
przez odpowiednią osobę.
W celu uzyskania większej ilości miejsca w zamrażarce można wyjąć z niej szuflady i umieszczać produkty bezpośrednio na półkach. Nie ma
to wpływu na charakterystykę termiczną i mechaniczną wyrobu. Zadeklarowana pojemność
zamrażarki została obliczona z wyjętymi szufladami.
OSTRZEŻENIE: Zagrożenie pożarem /
materiały palne
• Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą wkładać i wyjmować produkty z urządzenia chłodniczego.
-7-
Aby uniknąć zanieczyszczenia żywności należy przestrzegać następujących zasad:
• Otwieranie drzwi na dłuższy czas może powodować znaczne podwyższenie temperatury w komorach urządzenia.
• Regularnie czyścić powierzchnie mające kontakt
z żywnością oraz w zależności od występowania
dostępne instalacje odprowadzania wody.
• Przechowywać surowe mięso i ryby w odpowiednich pojemnikach w chłodziarce, aby nie miały
kontaktu z pozostałą żywnością i nie kapały z
nich na inną żywność.
• Dwugwiazdkowe komory zamrażarki służą do
przechowywania wcześniej zamrożonej żywności,
przechowywania lub mrożenia lodów oraz zamrażania kostek lodu.
• Komory jednogwiazdkowe, dwugwiazdkowe i
trzygwiazdkowe nie służą do zamrażania świeżej
żywności.
1
2
3
4
Rodzaje komór
Docelowa
temperatura
przechowywania [OC]
Odpowiednia żywność
Chłodziarka
+2≤+8
Jajka, gotowana żywność, zapakowana żywność,
owoce i warzywa, nabiał, ciasta, napoje i inne
produkty nie nadające się do zamrożenia.
≤-18
Owoce morza (ryby, krewetki, małże), produkty
słodkowodne oraz produkty mięsne (zalecane 3
miesiące, im dłuższy czas przechowywania, tym
mniej smaczny i odżywczy jest produkt), odpowiednia na zamrożone świeże produkty.
≤-18
Owoce morza (ryby, krewetki, małże), produkty
słodkowodne oraz produkty mięsne (zalecane 3
miesiące, im dłuższy czas przechowywania, tym
mniej smaczny i odżywczy jest produkt), nieodpowiednia na mrożone świeże produkty.
≤-12
Owoce morza (ryby, krewetki, małże), produkty
słodkowodne oraz produkty mięsne (zalecane 2
miesiące, im dłuższy czas przechowywania, tym
mniej smaczny i odżywczy jest produkt), nieodpowiednia na mrożone świeże produkty.
Zamrażarka
!
Zamrażarka
@
Zamrażarka
#
-8-
5
6
$
Zamrażarka
Komora bezgwiazdkowa
≤-6
Owoce morza (ryby, krewetki, małże), produkty
słodkowodne oraz produkty mięsne (zalecany 1
miesiąc, im dłuższy czas przechowywania, tym
mniej smaczny i odżywczy jest produkt), nieodpowiednia na mrożone świeże produkty.
-6≤0
Świeża wieprzowina, wołowina, ryby, kurczak,
niektóre zapakowane przetworzone produkty, itp.
(zalecane spożycie tego samego dnia, najlepiej w
ciągu maksymalnie 3 dni). Częściowo zapakowane przetworzone produkty (produkty nie nadające się do zamrożenia)
2≤+3
Świeża/mrożona wieprzowina, wołowina, kurczak, produkty słodkowodne, itp. (7 dni poniżej
0°C, powyżej 0°C zalecane jest spożycie tego
samego dnia, najlepiej maksymalnie w ciągu 2
dni). Owoce morza (poniżej 0°C przez 15 dni,
nie zaleca się przechowywania w temperaturze
powyżej 0°C)
7
Komora schładzania
8
Komora do
przechowywania świeżej
żywności
0≤+4
Świeża wieprzowina, wołowina, ryby, kurczak,
gotowane produkty, itp. (zalecane spożycie tego
samego dnia, najlepiej w ciągu maksymalnie 3
dni).
9
Komora do
przechowywania wina
+5≤+20
Czerwone, białe, musujące wino itp.
• Uwaga: należy przechowywać produkty zgodnie
z zalecaniami dla komór lub według temperatury
przechowywania produktu.
• Jeśli urządzenie chłodnicze nie będzie użytkowane i puste przez długi czas, należy je wyłączyć,
rozmrozić, wymyć, wysuszyć i pozostawić z otwartymi drzwiami, aby uniknąć powstania pleśni
wewnątrz.
• Czyszczenie dystrybutora wody (dla produktów
z dystrybutorem wody): Wyczyścić zbiorniki na
wodę jeśli nie były użytkowane przez 48 godzin;
jeśli woda nie była spuszczana przez 5 dni, wypłukać instalację wodną podłączoną do sieci wodociągowej.
-9-
INSTALACJA I WARUNKI
PRACY URZĄDZENIA
Instalacja przed pierwszym uruchomieniem
•
•
•
•
•
•
•
•
Należy wyrób rozpakować, usunąć taśmy klejące zabezpieczające
drzwi i wyposażenie. Ewentualne po­zo­stałe reszt­ki kleju można usunąć delikatnym środkiem myjącym
Styropianowych elementów opakowania nie należy wyrzucać. W
przy­pad­ku ko­niecz­no­ści ponownego prze­wożenia, chłodziarko-za­
mra­żar­kę na­le­ży zapakować w ele­men­ty ze sty­ro­pia­nu i fo­lię oraz
za­bez­pie­czyć taśmą kle­ją­cą.
Wnętrze chłodziarki i zamrażarki oraz ele­men­ty wyposażenia należy
wymyć let­nią wodą z do­dat­kiem pły­nu do mycia na­czyń, a na­stęp­nie
wy­trzeć i wy­su­szyć.
Chłodziarko-zamrażarkę należy ustawić na równym, poziomym i stabilnym podłożu, w su­chym, prze­wie­trza­nym i nie­na­sło­necz­nio­nym
pomieszczeniu z dala od źródeł ciepła, takich jak kuch­nia, grzej­nik
centralnego ogrze­wa­nia, rura centralnego ogrzewania, instalacja
wody ciepłej itp.
Na powierzchniach zewnętrznych wyrobu może znajdować się folia
ochronna, należy ją usunąć.
Należy zapewnić ustawienie wyrobu w poziomie,odpowiednio wkręcając 2 regulowane nóżki (Rys. 3).
Dla zapewnienia swobodnego otwierania drzwi, odległość pomiędzy
ścianą boczną wyrobu (od strony zawiasów drzwi), a ścianą pomieszczenia przedstawiona jest na rysunku 5.*
Należy zadbać o odpowiednią wentylację pomieszczenia i swobodny
obieg powietrza ze wszystkich stron urządzenia (Rys. 6).*
Minimalne odległości od źródeł ciepła
•
•
•
od kuchni elektrycznych, gazowych i innych - 30 mm,
od pieców zasilanych olejem lub węglem - 300 mm,
od piekarników do zabudowy - 50 mm
Jeżeli nie jest możliwe zachowanie wyżej określonych odległości należy
zastosować odpowiednią płytę izolacyjną
Uwaga:
• Tylna ściana lodówki, a szczególnie skraplacz i inne elementy układu
chłodniczego nie mogą stykać się z innymi elementami, które mogą
powodować uszkodzenie, w szczególności (z rurą CO i doprowadzającą wodę).
• Niedopuszczalne jest jakiekolwiek manipulowanie czę­ścia­mi agre­ga­
tu. Na­le­ży zwró­cić szcze­gól­ną uwa­gę, aby nie uszko­dzić rur­ki ka­
pi­lar­nej, wi­docz­nej we wnę­ce na sprę­żar­kę. Rur­ka ta nie może być
do­gi­na­na, prostowana ani zwijana.
• Uszkodzenie rurki ka­pi­lar­nej przez użyt­kow­ni­ka od­bie­ra mu pra­wa
wy­ni­ka­ją­ce z gwarancji (rys. 8).
• W wybranych modelach uchwyt drzwi znajduje się wewnątrz wyrobu
i należy go przykręcić własnym wkrętakiem.
- 10 -
Podłączenie zasilania
•
•
•
•
•
•
Przed podłączeniem zaleca się ustawić pokrętło regulatora temperatury na pozycję „OFF” lub inna powodującą odłączenie urządzenia
od zasilania (Patrz strona z opisem sterowania).
Urządzenie należy podłączyć do sieci prądu przemiennego 220240V, 50Hz, po­przez prawidłowo zainstalowane gniazd­ko elektryczne, uziemione i za­bez­pie­czo­ne bezpiecznikiem 10 A.
Uziemienie urządzenia jest wy­ma­ga­ne przepisami prawa. Producent
zrze­ka się jakiejkolwiek od­po­wie­dzial­no­ści z ty­tu­łu ewen­tu­al­nych
szkód, jakie mogą po­nieść osoby lub przedmioty na sku­tek niewypełnienia obowiązku na­ło­żo­ne­go przez ten przepis.
Nie należy używać łączników adaptacyjnych, gniazd wielokrotnych
(rozdzielaczy), przed­łu­ża­czy dwużyłowych. Jeśli za­cho­dzi konieczność sto­so­wa­nia przed­łu­ża­cza, może to być tylko przed­łu­żacz z
kółkiem ochronnym, jed­no­gniaz­do­wy po­sia­da­ją­cy atest bezpieczeństwa VDE/GS.
Jeśli zostanie zastosowany przed­łu­żacz (z kołkiem ochronnym,
po­sia­da­ją­cy znak bezpieczeństwa), to jego gniazdo musi leżeć w
bezpiecznej od­le­gło­ści od zle­wo­zmy­wa­ków i nie może być narażone
na zalewanie wodą i różnymi ściekami.
Dane znajdują się na tabliczce znamionowej, umieszczonej na dole
ściany wewnątrz ko­mo­ry chłodziarki**
Odłączenie od zasilania
Należy zapewnić możliwość odłączenia urzą­dze­nia od sieci elektrycznej,
poprzez wyjęcie wtyczki lub wyłączenie wy­łącz­ni­ka dwubiegunowego
(rys. 9).
Klasa klimatyczna
Informacja o klasie klimatycznej urządzenia znajduje się na tabliczce
znamionowej. Wskazuje ona, w jakiej temperaturze otoczenia (tj. pomieszczenia, w którym pracuje) wyrób działa optymalnie (prawidłowo).
Klasa klimatyczna
Dozwolona temperatura otoczenia
SN
od +10°C do +32°C
N
od +16°C do +32°C
ST
od +16°C do +38°C
T
od +16°C do +43°C
* Nie dotyczy urządzeń do zabudowy
** W zależności od modelu
- 11 -
ROZPAKOWANIE
Urządzenie na czas trans­por­tu zostało
za­bez­pie­czo­ne przed uszko­dze­niem.
Po roz­pa­ko­wa­niu urzą­dze­nia pro­si­
my Pań­stwa o usu­nię­cie ele­men­tów
opa­ko­wa­nia w spo­sób nieza­gra­ża­ją­cy
śro­do­wi­sku.
Wszystkie materiały za­sto­so­wa­ne do
opa­ko­wa­nia są nie­szko­dli­we dla środowiska na­tu­ral­
ne­go, w 100% nadają się do odzysku i oznakowano
je od­po­wied­nim symbolem.
Uwaga! Materiały opa­ko­wa­nio­we(wo­recz­ki po­li­ety­
le­no­we, kawałki sty­ro­pia­nu itp.) na­le­ży w trakcie
rozpakowywania trzy­mać z dala od dzieci.
- 12 -
USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄ­
DZEŃ
To urządzenie jest oznaczone zgodnie
z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE
oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
symbolem przekreślonego kontenera
na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego
użytkowania, nie może być umieszczany łącznie z
innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa
domowego.
Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki,
tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie
tego sprzętu.
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska
naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego
składowania i przetwarzania takiego sprzętu.
- 13 -
STEROWANIE
Sterowanie urządzeniem
Panel sterowania jest przedstawiony na rysunku 10, dla przypomnienia
znajduje się on również poniżej:
1
2
2
3
1
4 5
1 - Źródło światła
2 - Termostat
Regulacja temperatury wewnątrz urządzenia
Zmiana ustawienia pokrętła powoduje zmianę temperatury w urządzeniu:
Pozycja OFF/0/● Urządzenie wyłączone
urządzeniu panuje najwyższa temperatura
Pozycja 1 W
(wewnątrz jest cieplej)
Pozycje 2-4 W urządzeniu panuje średnia temperatura
urządzeniu panuje najniższa temperatura
Pozycja 5 W
(wewnątrz jest zimniej)
Uwaga:
• Pokrętło termostatu w Twoim urządzeniu może być wyskalowane w
inny sposób niż w niniejszym opisie. Ogólna zasada jego działania
jest opisana powyżej.
• Jeżeli na pokrętle Twojego urządzenia nie ma pozycji oznaczonej jako
„OFF” lub „0”, całkowite wyłączenie urządzenia jest możliwe poprzez
odłączenie przewodu zasilającego z gniazdka. Przed odłączeniem należy ustawić najniższą wartość na termostacie.
- 14 -
Dodatkowe informacje dotyczące temperatury
•
•
•
•
Na temperaturę wewnątrz urządzenia ma wpływ wiele czynników.
Ustawienie pokrętła zależy między innymi od temperatury otoczenia,
stopnia nasłonecznienia, częstotliwości otwierania drzwi urządzenia, ilości żywności. Ustawienie pośrednie pokrętła jest w większości
przypadków najbardziej optymalne.
Nie należy zapełniać komór przed jej wychłodzeniem, trwa to około
4 h.
Nie należy zmieniać nastawy temperatury z powodu zmiany pory
roku. Wzrost temperatury otoczenia zostanie wykryty przez czujnik i
sprężarka automatycznie zostanie uruchomiona przez dłuższy okres
czasu w celu utrzymania ustawionej we wnętrzu komór temperatury.
Niewielkie zmiany temperatury są zjawiskiem normalnym i mogą występować na przykład podczas przechowywania w chłodziarce dużych ilości świeżych produktów lub gdy drzwi pozostały otwarte przez
dłuższy okres czasu. Nie będzie to miało wpływu na produkty żywnościowe a temperatura szybko powróci do poziomu nastawy.
OŚWIETLENIE
Rozdział ten dotyczy urządzeń wyposażonych fabrycznie w oświetlenie
żarowe oraz wybranych urządzeń wyposażonych w oświetlenie LED w
postaci żarówki z gwintem E14.
Wymiana oświetlenia
•
•
•
•
•
Ustawić pokrętło na pozycję „OFF/0/ ●”, na­stęp­nie wyjąć wtyczkę z
gniazda sie­cio­we­go.
Zdemontować osłonę żarówki i ją ściągnąć (Rys. 18).
Wymienić żarówkę na sprawną o identycznych parametrach jak fabrycznie zamontowana w urządzeniu (220-240V, gwint E14, mak­sy­
mal­ne wymiary bańki: średnica - 26 mm, dłu­gość 55 mm).
Zamocować osłonę żarówki.
Nie należy stosować żarówek o mniejszej lub większej mocy, stosować jedynie żarówki o parametrach wyżej podanych.
Uwaga:
• Użyte oświetlenie nie może być stosowane do oświetlania pomieszczeń domowych.
• Jeżeli w niniejszej instrukcji nie występuje rysunek oznaczony jako
18, wymiany oświetlenia może dokonać wykwalifikowany technik
serwisu.
• Jeżeli Twoje urządzenie wyposażone jest w oświetlenie LED skontaktuj się z serwisem. Powinno być ono wymienione tylko przez upoważniony personel.
- 15 -
OBSŁUGA I FUNKCJE
Przechowywanie produktów w chłodziarce i zamrażarce
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Produkty należy umieszczać na ta­le­rzy­kach, w pojemnikach lub opa­
ko­wa­ne w fo­lię spożywczą. Roz­sta­wić rów­no­mier­nie na powierzchni
półek.
Należy zwrócić uwagę czy żywność nie do­ty­ka ściany tylnej, jeżeli
tak, wówczas może to spo­wo­do­wać oszro­nie­nie lub za­wil­go­ce­nie produktów.
Nie należy wstawiać do chłodziarki naczyń z gorącą zawartością.
Produkty łatwo przejmujące zapachy obce, jak masło, mleko, ser biały oraz ta­kie, które wydzielają in­ten­syw­ny za­pach, np. ryby, wędliny,
sery – należy umieszczać na półkach opakowane w folię lub w szczel­
nie zamkniętych po­jem­ni­kach.
Przechowywanie warzyw po­sia­dających dużą ilość wody, spowoduje
osadzanie się pary wodnej nad po­jem­ni­ka­mi na warzywa; nie przeszkadza to pra­wi­dło­we­mu funk­cjo­no­wa­niu chło­dziar­ki.
Przed włożeniem do chłodziarki wa­rzy­w należy je dobrze osuszyć.
Za duża ilość wil­go­ci skraca czas prze­cho­wy­wa­nia warzyw, zwłaszcza
li­ścia­stych.
Należy przechowywać warzywa nie myte. Mycie usuwa naturalną
ochronę, dla­te­go lepiej umyć warzywa bez­po­śred­nio przed spożyciem.
Zaleca się układanie produktów w koszach 1, 2, 3* do naturalnej
granicy załadowania (Rys. 11a/ 11b).**
1. Opakowane produkty
2. Półka parownika / półka
3. Naturalna granica załadunku
4.
•
•
•
!
Dopuszcza się układanie produktów na półkach drucianych parownika zamrażarki.*
Dopuszcza się wysunięcie produktów na półce o 20-30 mm od naturalnej granicy załadunku.**
Możliwe jest usunięcie dolnego kosza dla zwiększenia przestrzeni załadunku i ułożenie produktów w komorze na dnie do max. wysokości.*
Zamrażanie produktów**
•
•
•
•
Zamrażać można praktycznie wszyst­kie artykuły spożywcze, z wyjątkiem jarzyn spożywanych w stanie su­ro­wym, np. zielonej sałaty.
Do zamrażania używa się jedynie ar­ty­ku­łów spożywczych o najwyższej ja­ko­ści, podzielonych na porcje prze­zna­czo­ne do jednorazowego
spożycia.
Produkty należy opakować w ma­te­riały bez zapachu, odporne na
przenikanie po­wie­trza i wilgoci oraz nie­wrażli­we na tłuszcze. Najlepszymi ma­te­ria­ła­mi są: wo­recz­ki, arkusze z folii po­li­ety­le­no­wej, aluminiowej.
Opakowanie powinno być szczelne i ściśle przylegać do zamrożonych
pro­duk­tów. Nie należy sto­so­wać opa­ko­wań szklanych.
- 16 -
•
•
•
•
•
•
•
Świeże i ciepłe artykuły spożywcze (w temperaturze otoczenia), włożone w celu zamrożenia, nie powinny stykać się już z zamrożoną
żywnością.
Zaleca się, aby w ciągu doby nie wkła­dać do zamrażarki, jed­no­ra­zo­
wo wię­cej świeżej żywności niż podano w karcie produktu.
Dla zachowania dobrej jakości za­mra­ża­nych produktów zaleca się
prze­gru­po­wać znajdujące się w środkowej szufladzie zamrażarki
mro­żon­ki tak, aby nie sty­ka­ły się z pro­duk­ta­mi jesz­cze nie zamrożonymi*.
Zalecamy zamrożone porcje prze­su­nąć na jedną stronę szuflady za­
mra­ża­nia, a świeże porcje do zamrożenia, ułożyć po przeciwnej stronie mak­sy­mal­nie do­su­nię­te do ściany tylnej i bocznej szuflady.
Do zamrażania produktów używać przestrzeni oznaczonej !
.
Należy pamiętać, że na tem­pe­ra­tu­rę w komorze zamrażarki mają
wpływ między innymi: temperatura oto­cze­nia, stopień wypełnienia
pro­duk­ta­mi żyw­no­ścio­wy­mi, czę­sto­tli­wość otwierania drzwi, nastawa
ter­mo­sta­tu
Gdyby po zamknięciu komory za­mra­żar­ki drzwi nie dawały się na­
tych­miast otworzyć z powrotem, ra­dzi­my po­cze­kać 1 do 2 minut, aż
powstałe tam pod­ci­śnie­nie zo­sta­nie skompensowane.
Czas przechowywania zamrożonych produktów zależy od ich jakości w
stanie świeżym przed zamrożeniem, oraz od temperatury przechowywania. Przy zachowaniu temperatury -18°C lub niższej zalecane są następujące okresy przechowywania:
Produkty
Miesiące
Wołowina
6-8
Cielęcina
3-6
Podroby
1-2
Wieprzowina
3-6
Drób
6-8
Jaja
3-6
Ryby
3-6
Warzywa
10-12
Owoce
10-12
Komora szybkiego chłodzenia nie służy do przechowywania mrożonego
jedzenia. W komorze tej można wytwarzać i przechowywać kostki lodu.
* Dotyczy urządzeń z komorą zamrażarki w dolnej części sprzętu
** Dotyczy urządzeń posiadających komorę zamrażarki
*** Nie dotyczy urządzeń wyposażonych w komory zamrażania oznaczonych
!
- 17 -
!
JAK EKONOMICZNIE
UŻYTKOWAĆ LODÓWKĘ
Porady praktyczne
•
•
•
•
•
•
•
Nie umieszczać lodówki ani zamrażarki w pobliżu grzejników, piekarników lub narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Upewnić się, że otwory wentylacyjne nie są zakryte. Raz lub dwa
razy do roku należy je oczyścić, odkurzyć.
Wybrać właściwą temperaturę: temperatura 6 do 8°C w lodówce
oraz -18°C w zamrażarce jest wystarczająca.
Podczas wyjazdu na urlop, należy zwiększyć temperaturę w lodówce.
Drzwi lodówki lub zamrażarki otwierać tylko, gdy jest to konieczne.
Dobrze jest wiedzieć, jaka żywność jest przechowywana w lodówce
i dokładnie gdzie się znajduje. Niewykorzystane produkty należy jak
najszybciej schować z powrotem do lodówki lub zamrażarki zanim
się nagrzeją.
Regularnie wycierać wnętrze lodówki ściereczką nasączoną łagodnym detergentem. Urządzenia bez funkcji automatycznego rozmrażania, należy regularnie rozmrażać. Nie pozwolić na uformowanie
się warstwy szronu o grubości powyżej 10 mm.
Uszczelkę wokół drzwi utrzymywać w czystości, w przeciwnym wypadku drzwi nie będą się całkowicie domykać. Należy zawsze wymienić uszkodzoną uszczelkę.
Co oznaczają gwiazdki?
$
#
@
!
Temperatura nie wyższa niż -6°C wystarcza do przechowania zamrożonej żywności przez około tydzień. Szuflady lub
komory oznaczone jedną gwiazdką spotyka się (najczęściej) w tańszych lodówkach.
W temperaturze poniżej -12°C można przechowywać żywność przez 1-2 tygodnie bez utraty smaku. Nie jest ona
wystarczająca do zamrażania żywności.
Głównie stosowane do zamrażania żywności w temperaturze poniżej -18°C. Pozwala na zamrożenie świeżej żywności
o masie do 1 kg.
Tak oznaczone urządzenie pozwala na przechowywanie
żywności w temperaturze poniżej -18°C i zamrażanie większych ilości żywności.
- 18 -
Porady praktyczne
Ze względu na naturalną cyrkulację powietrza, w komorze lodówki występują różne strefy temperatur.
Obszar najchłodniejszy znajduje się bezpośrednio ponad szufladami na
warzywa. W tej strefie należy przechowywać delikatne i łatwo psujące
się produkty jak:
- ryby, mięso, drób,
- wędliny, gotowe potrawy,
- potrawy lub wypieki zawierające jaja lub śmietanę,
- świeże ciasto, mieszanki ciast,
- pakowane warzywa i inną świeżą żywność z etykietą nakazującą przechowywanie w temperaturze około 4°C.
Najcieplej jest w górnej części drzwi. Tutaj najlepiej przechowywać
masło i sery.
Produkty, których nie należy przechowywać w lodówce
Nie wszystkie produkty nadają się do przechowywania w lodówce. Należą do nich:
- owoce i warzywa wrażliwe na niskie temperatury, jak na przykład
banany, avocado, papaja, marakuja, bakłażany, papryka, pomidory i
ogórki,
- owoce niedojrzałe,
- ziemniaki.
Uwaga:
Przykładowe rozmieszczenie produktów w urządzeniu- Rys. 12.
- 19 -
FRESHON
Dojrzewające owoce i warzywa naturalnie wytwarzają gaz etylenowy
tzw. hormon starzenia, który nie mając dokąd uciec powoduje, że produkty szybko tracą świeżość.
Dzięki zastosowaniu filtra FreshOn pozbywasz się szkodliwego gazu z
lodówki, jedzenie nie psuje się a Ty możesz delektować się smakiem i
świeżością każdego dnia. Filtr FreshOn blokuje również nieprzyjemny
zapach w pojemniku.
Filtr FreshOn należy umieścić w szufladzie na warzywa i owoce. Przykładowe umieszczenie filtra obrazuje rysunek 22.
FreshOn filtr powinien być czyszczony raz w roku. Można go czyścić
wystawiając na działanie promieni słonecznych na jeden dzień. Można
go także umieścić w piekarniku nagrzanym do 60-65 oC na czas 2 godzin. Nie należ myć go wodą ani żadnymi detergentami.
Aby wyczyścić filtr należy go wyjąć z osłony usuwając pokrywę zgodnie
z rysunkiem 23.
- 20 -
ODSZRANIANIE, MYCIE I
KONSERWACJA
Uwaga: Do czyszczenia obudowy i części plastikowych wyrobu nigdy nie
używać rozpuszczalników oraz ostrych, ściernych środków czyszczących
(np. proszków czy mleczek do czyszczenia)! Stosować tylko delikatne
środki myjące w płynie oraz miękkie szmatki. Nie używać gąbek.
Odszranianie i mycie chłodziarki ***
•
•
•
•
•
•
•
Na ścianie tylnej komory chłodziarki po­wsta­je szron, który jest usuwany au­to­ma­tycz­nie. W czasie odszraniania, wraz ze skro­pli­na­mi,
do otworu w rynience mogą do­sta­wać się zanieczyszczenia. Może
to spo­wo­do­wać zatkanie otworu. W takim przypadku otwór należy
delikat nie prze­tkać przepychaczem (Rys. 13).
Urządzenie pracuje cyklicznie: chło­dzi (wówczas na ścianie tylnej
osa­dza się szron) następnie odszrania się (krople spływają po ścianie tylnej).
Przed przystąpieniem do czysz­cze­nia należy bezwzględnie odłączyć
urzą­dze­nie od zasilania, poprzez wyjęcie wtyczki z gniazdka sie­cio­
we­go, wy­łą­cze­nie lub wykręcenie bezpiecznika. Nie wolno dopuścić
do tego, aby woda dostała się do panelu ste­ro­wa­nia lub oświetlenia.
Nie zalecamy stosować środków do roz­mra­ża­nia w aerozolu. Mogą
one po­wo­do­wać powstawanie mie­sza­nin wy­bu­cho­wych, zawierać
roz­pusz­czal­ni­ki mo­gą­ce uszkodzić pla­sti­ko­we części urzą­dze­nia, a
nawet być szko­dli­we dla zdro­wia.
Należy zwrócić uwagę, aby w miarę moż­li­wo­ści woda używana do
mycia nie spły­wa­ła przez otwór odpływowy do po­jem­ni­ka odparowania.
Całe urządzenie z wyjątkiem uszczel­ki drzwi należy myć delikatnym
de­ter­gen­tem. Uszczelkę w drzwiach należy wyczyścić czy­stą wodą i
wytrzeć do sucha.
Należy umyć ręcznie dokładnie wszystkie elementy wyposażenia
(pojemniki na warzywa, balkoniki, półki szklane itp.).
Odszranianie i mycie zamrażarki**
•
•
•
•
•
•
Odszranianie komory zamrażania za­le­ca się połączyć z myciem wyrobu.
Większe nagromadzenie się lodu na powierzchniach mrożących,
utrudnia sku­tecz­ność pracy urządzenia i po­wo­du­je zwiększone zużycie energii elek­trycz­nej.
Zalecamy rozmrażać urządzenie przy­naj­mniej raz lub dwa razy w
roku. W razie większego nagromadzenia się lodu, rozmrażanie należy
przeprowadzać częściej.
Jeśli w środku znajdują się produkty, to należy ustawić pokrętło na
pozycję max. na około 4 godziny przed planowanym rozmrożeniem.
Zapewni to możliwość przechowywania produktów w tem­pe­ra­tu­rze
otoczenia przez dłuższy czas.
Po wyjęciu żywności z zamrażarki należy włożyć do miski, owinąć
kilkoma warstwami papieru gazetowego, zawinąć w koc i przechowywać w chłodnym miejscu.
Rozmrażanie zamrażarki powinno być przeprowadzone możliwie
szybko. Dłuż­sze przechowywanie produktów w temperaturze otoczenia, skraca czas ich przydatności do spożycia.
- 21 -
Aby odszronić komorę zamrażarki, na­le­ży**
•
•
•
•
•
•
Wyłączyć urządzenie przy pomocy panelu sterowania, następnie wyjąć wtyczkę z gniazdka.
Otworzyć drzwi, wyjąć produkty.
W zależności od modelu wysuń kanalik odpływowy znajdujący się w
dolnej części komory zamrażarki i podstaw naczynie.
Zostawić drzwi otwarte, przyspieszy to proces rozmrażania. Dodatkowo można umieścić w komorze zamrażarki naczynie z gorącą (ale
nie gotującą się) wodą.
Wymyć i wysuszyć wnętrze za­mra­żar­ki.
Uruchomić urządzenie zgodnie z od­po­wied­nim punktem instrukcji.
Automatyczne odszranianie chłodziarki****
Komora chłodziarki została wyposażona w funkcję automatycznego odszraniania. Jednakże na tylnej ścianie komory chłodziarki może stworzyć
szron. Dzieje się tak zazwyczaj, gdy wiele świeżych produktów spożywczych przechowuje się w komorze chłodziarki.
Automatyczne odszranianie zamrażarki****
Komora zamrażarki została wyposażona w funkcję automatycznego odszraniania (no-frost). Żywność jest zamrażana schłodzonym powietrzem
obiegowym, a wilgoć z komory zamrażarki odprowadzana na zewnątrz.
W rezultacie w zamrażarce nie tworzy się zbędne oblodzenie i szron a
produkty nie przymarzają do siebie.
Mycie ręczne komory chłodziarki i zamrażarki.****
Zaleca się aby co najmniej raz do roku umyć komorę chłodziarki i zamrażarki. Zapobiega to powstawaniu bakterii i nieprzyjemnych zapachów.
Należy wyłączyć cały wyrób, wyciągnąć z komór produkty i umyć przy
użyciu wody z dodatkiem delikatnego detergentu. Na koniec wytrzeć komory szmatką.
Wyjmowanie i wkładanie półek*****
Unieść i wysunąć półkę, a następnie wsunąć do oporu tak, aby zatrzask
półki znalazł się w wybraniu prowadnicy (Rys. 15).
Wyjmowanie i wkładanie balkonika*****
Unieść balkonik, wyjąć i wsadzić od góry z powrotem w pożądane położenie (Rys. 16).
Uwaga: W żadnym wypadku do wnętrza za­mra­żar­ki nie wolno wstawiać
grzej­ni­ka elek­trycz­ne­go, nawiewowego, ani su­szar­ki do włosów.
**
***
****
*****
!
Dotyczy urządzeń posiadających komorę zamrażarki
Nie dotyczy urządzeń z Systemem Bezszronowym
Dotyczy urządzeń posiadających komorę chłodziarki.
Nie dotyczy urządzeń z Systemem Bezszronowym
Dotyczy urządzeń wyposażonych w System Bezszronowy
Nie dotyczy zamrażarek
- 22 -
.
LOKALIZACJA USTEREK
Objawy
Możliwe przyczyny
Sposób naprawy
Urządzenie nie działa
Przerwa w obwodzie instalacji elektrycznej
- sprawdzić, czy wtycz­ka
jest włożona prawidłowo do
gniaz­da sieci zasilającej
- sprawdzić, czy ka­bel zasilający urządzenia nie jest
uszko­dzo­ny
- sprawdzić, czy jest napięcie w gniazd­ku pod­łą­cza­jąc
inne urządzenie np. lamp­kę
nocną
- sprawdzić, czy urządzenie jest włączone poprzez
ustawienie termostatu na
pozycji większej od „OFF”
lub „0”.
Nie działa oświe­tle­nie we­
wnątrz komory
Żarówka jest po­lu­zo­wa­na
lub przepalona (W urządzeniach z oświetleniem żarowym).
- sprawdzić punkt poprzedni “Urządzenie nie działa”
- dokręcić lub wy­mie­nić
przepaloną ża­rów­kę (W
urządzeniach z oświetleniem żarowym).
Złe ustawienie pokrętła
regulacyjnego
- przestawić pokrętło na
niższą pozycję
Pozostałe przyczyny jak w
pkt „Urządzenie zbyt słabo
chodzi i/lub mrozi”
- sprawdzić wg ptk. poprzedniego „Urządzenie
zbyt słabo chłodzi i/lub
mrozi”
Otwór odprowadzenia wody
jest niedrożny (dotyczy
urządzeń z otworem do
odprowadzania skroplin)
- przeczyścić otwór odpływowy (patrz instrukcja
obsługi rozdział - „Odszranianie chłodziarki”)
Utrudniony obieg powietrza
wewnątrz komory
- ułożyć produkty spożywcze i pojemniki tak aby
nie dotykały tylnej ściany
chłodziarki
Urządzenie nie jest wypoziomowane
- wypoziomować urządzenie
Urządzenie styka się z
meblami i/lub innymi
przedmiotami
- urządzenie ustawić swobodnie tak, aby nie dotykało innych przedmiotów
Ciągła praca urzą­dze­nia
W dolnej czę­ści chło­dziar­ki
gro­ma­dzi się woda
Dźwięki nie po­cho­dzą­ce od
normalnej pra­cy urzą­dze­nia
- 23 -
Urządzenie zbyt słabo chło­
dzi i/lub mrozi
Złe ustawienie pokrętła
regulacyjnego
- przestawić pokrętło na
wyższą pozycję
Temperatura otoczenia jest
większa lub mniejsza od
temperatury podanej w
tabeli ze specyfikacją techniczną urządzenia.
- urządzenie przy­sto­so­wa­ne
jest do pra­cy w tem­pe­ra­
tu­rze, która jest podana
w tabeli ze specyfikacją
techniczną urządzenia.
Urządzenie stoi w miej­scu
nasłonecznionym lub w
pobliżu źródeł cie­pła
- zmienić miej­sce ustawienia urzą­dze­nia wg. in­struk­
cji ob­słu­gi
Jednorazowy za­ła­du­nek
dużą ilością cie­płych pro­
duk­tów
- poczekać do 72 godzin na
wy­chło­dze­nie (zmro­że­nie)
pro­duk­tów i osiągnięcie
żądanej tem­pe­ra­tu­ry wewnątrz komory
Utrudniony obieg po­wie­trza
wewnątrz urzą­dze­nia
- ułożyć produkty spożywcze i pojemniki tak aby
nie do­ty­ka­ły tylnej ściany
chło­dziar­ki
Utrudniony obieg po­wie­trza
z tyłu urzą­dze­nia
- odsunąć urzą­dze­nie od
ściany min. 30 mm
Drzwiczki chłodziarki/zamrażarki są zbyt czę­sto
otwierane i/lub za dłu­go
pozostają otwarte
- zmniejszyć czę­sto­tli­wość
otwierania drzwi i/lub skrócić czas, w którym drzwi
po­zo­sta­ją otwarte
Drzwi nie domykają się
- produkty i pojemniki ułożyć tak aby nie utrudniały
zamykania drzwi
Kompresor rzadko się
załącza
- sprawdzić, czy temperatura otoczenia nie jest
mniejsza niż zakres klasy
klimatycznej
Źle włożona uszczelka drzwi
- wcisnąć uszczelkę
W trakcie normalnego użytkowania sprzętu chłodniczego mogą wystąpić
różnego rodzaju dźwięki, które nie mają żadnego wpływu na poprawną
pracę lodówki.
Dźwięki, które łatwo usunąć:
• hałas, gdy lodówka nie stoi pionowo - wyregulować ustawienie przy
pomocy wkręcanych nóżek z przodu. Ewentualnie pod rolki z tyłu
podłożyć miękki materiał, szczególnie gdy podłoga jest z płytek.
• ocieranie się o sąsiedni mebel - odsunąć lodówkę.
• skrzypienie szuflad lub półek - wyjąć i ponownie włożyć szufladę lub
półkę.
• dźwięki od dotykających się butelek - odsunąć butelki od siebie.
Dźwięki, które mogą być słyszalne podczas prawidłowej eksploatacji wynikają z pracy termostatu, sprężarki (załączenie), układu chłodniczego
(kurczenie i rozszerzanie materiału pod wpływem różnic temperatur oraz
przepływu czynnika chłodzącego).
- 24 -
GWARANCJA, OBSŁUGA
POSPRZEDAŻOWA
Gwarancja
Świadczenia gwarancyjne wg karty gwarancyjnej. Producent nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym po­stę­po­
wa­niem z wyrobem.
Producent sprzętu sugeruje, by wszelkie naprawy i czyn­no­
ści re­gu­la­cyj­ne były wy­ko­ny­wa­ne przez Serwis Fabryczny
lub Serwis Autoryzowany producenta. Napraw powinna dokonywać jedynie osoba posiadająca stosowne kwalifikacje.
Oświadczenie producenta
Producent deklaruje niniejszym, że wyrób ten spełnia zasadnicze wymagania
wymienionych poniżej dyrektyw europejskich:
•
•
•
•
dyrektywy
dyrektywy
dyrektywy
dyrektywy
niskonapięciowej 2014/35/UE
kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE
ekoprojektowania 2009/125/UE
RoHS 2011/65/UE
i dlatego wyrób został oznakowany
oraz została wystawiona dla niego
deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.
- 25 -
Dear customer,
From now on, your daily housework will be easier
than ever before. Your appliance
is exceptionally easy to use and extremely efficient. After reading
these Operating Instructions, operating the appliance
will be easy.
Before being packaged and leaving the manufacturer,
the appliance was thoroughly checked with regard to
safety and functionality.
Before using the appliance, please carefully read
these Operating Instructions. By following these
instructions carefully you will be able to avoid any
problems in using the appliance. It is important to
keep these Operating Instructions and store them in a
safe place so that they can be consulted at any time.
Follow these instructions carefully in order to avoid
possible accidents.
Sincerely,
- 26 -
GUIDELINES CONCERNING
THE SAFETY OF USE
• The appliance is intended for household use only.
• The manufacturer reserves the right to introduce
changes which do not affect the operation of the
appliance.
• Some provisions in this user manual are unified
for refrigerating products of different types (for a
refrigerator, refrigerator-freezer or freezer)
• The Manufacturer shall not be held liable for
damage arising from the failure to observe the
instructions contained in this manual.
• Keep this manual for future reference, or to pass
it over to the next user.
• This appliance is not intended for use by persons
(including children) with limited physical or mental capabilities and persons who lack experience
or familiarity with the appliance.
• Do not allow children to use the appliance. Do
not allow them to play with the appliance. They
must not climb inside the drawers and swing on
the doors.
• The appliance operates properly at the ambient
temperature (see product fiche). Do not use it in
the cellar, unheated summer cottage during autumn and winter.
• When placing, moving, lifting the appliance, do
not hold the door handles, do not pull the condenser at the rear part of the refrigerator and do
not touch the compressor unit.
• When transporting, moving or positioning the
fridge-freezer do not tilt it by more than 40°
from the vertical position. Should such a situation occur, the appliance should be switched on
after minimum 2 hours from its replacement in
the right position (fig.2).
- 27 -
• Pull the plug out from the mains socket before
each maintenance activity. Do not pull on the
cord, but hold the body of the plug instead.
• The “cracking” sound, which the appliance may
emit is caused by the expansion and contraction
of parts as a result of temperature variations.
• For safety reasons do not repair the appliance
yourself. Repairs carried out by persons who do
not have the required qualifications may result in
serious danger for the user of the appliance.
• Air the room in which the appliance is placed for
a few minutes (the size of the room for a product
containing isobuthane/R600a must be at least
4m3) to avoid damage to the cooling system.
• Do not refreeze partly thawed products.
• Do not store beverages in bottles and cans, especially carbonated beverages, in the freezer chamber. The cans and the bottles may explode.
• Do not put frozen products, taken out directly
from the freezer (lollies, ice cubes, etc.) into your
mouth, their low temperature may cause severe
frostbite.
• Make sure you do not damage the cooling system, by puncturing the refrigerant pipes in the
evaporator or breaking the pipes. The refrigerant
is flammable. If the refrigerant makes contact
with the eyes, rinse them with clean water and
call for medical assistance immediately.
• If the power wire gets broken, it should be replaced with a new one in a specialist repair shop.
• This appliance is intended for food storage, do
not use it for other purposes.
• When performing activities, such as cleaning,
maintenance or moving, the appliance must be
completely disconnected from power supply (by
pulling the plug out from the socket)
• This appliance can be used by children aged 8
years and older or by persons with physical, men- 28 -
tal or sensory handicaps, or by those who are
inexperienced or unfamiliar with the appliance,
provided they are supervised or have been instructed how to safely use the appliance and are
familiar with risks associated with the use of the
appliance. Ensure that children do not play with
the appliance. Cleaning and maintenance of the
appliance should not be performed by children
unless they are 8 years or older and are supervised by a competent person.
• In order to obtain more space in the freezer, you
can remove the drawers and place the food directly on the shelves. This has no effect on the
product mechanical properties and cooling performance. Declared freezer capacity was calculated with the drawers removed.
WARNING: Risk of fire / flammable
materials
• Children aged from 3 to 8 years are allowed to
load and unload refrigerating appliances.
To avoid contamination of food, please respect the
following instructions:
• Opening the door for long periods can cause a
significant increase of the temperature in the
compartments of the appliance.
• Clean regularly surfaces that can come in contact
with food and accessible drainage systems.
• Store raw meat and fish in suitable containers in
the refrigerator, so that it is not in contact with or
drip onto other food.
• Two-star frozen-food compartments are suitable
for storing pre-frozen food, storing or making icecream and making ice cubes.
• One-, two- and three-star compartments are not
suitable for the freezing of fresh food
- 29 -
Compartments Target storage
Appropriate food
TYPE
temp.[OC]
1
2
3
4
5
6
Fridge
Freezer
!
@
Freezer
#
Freezer
$
Freezer
0- star
compartment
+2≤+8
Eggs, cooked food, packaged food, fruits and
vegetables, dairy products, cakes, drinks and
other foods are not suitable for freezing.
≤-18
Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater
aquatic
products
and
meat
products
(recommended for 3 months, the longer the
storage time, the worse the taste and nutrition),
suitable for frozen fresh food.
≤-18
Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater
aquatic
products
and
meat
products
(recommended for 3 months, the longer the
storage time, the worse the taste and nutrition),
are not suitable for frozen fresh food.
≤-12
Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater
aquatic
products
and
meat
products
(recommended for 2 months, the longer the
storage time, the worse the taste and nutrition),
are not suitable for frozen fresh food
≤-6
Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater
aquatic
products
and
meat
products
(recommended for 1 months, the longer the
storage time, the worse the taste and nutrition),
are not suitable for frozen fresh food.
-6≤0
Fresh pork, beef, fish, chicken, some packaged
processed foods, etc. (Recommended to eat
within the same day, preferably no more than
3 days). Partially encapsulated processed foods
(non-freezable foods)
7
Chill
2≤+3
Fresh/frozen pork, beef, chicken, freshwater
aquatic products, etc.(7 days below 0OC and above
0OC is recommended for consumption within that
day, preferably no more than 2 days). Seafood
(less than 0 for 15 days, it is not recommended to
store above 0OC)
8
Fresh Food
0≤+4
Fresh pork, beef, fish, chicken, cooked food,
etc. (Recommended to eat within the same day,
preferably no more than 3 days)
9
Wine
+5≤+20
red wine,white wine,sparkling wine etc.
• Note: please store different foods according to
the compartments or target storage temperature
of your purchased products.
- 30 -
• If the refrigerating appliance is left empty for long
periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave
the door open to prevent mould developing within the appliance.
• Water dispenser cleaning (special for water dispenser products): Clean water tanks if they have
not been used for 48 h; flush the water system
connected to a water supply if water has not been
drawn for 5 days.
- 31 -
INSTALLATION AND OPERATING CONDITIONS OF THE
APPLIANCE
Installation before using the appliance for the first time
•
•
•
•
•
•
•
•
Take the product out of the package, remove the scotch tape protecting the door and the equipment. Any remaining adhesive stains may
be removed with a mild washing agent.
Do not throw away the polystyrene elements of the packaging. If it is
necessary to transport the fridge-freezer, pack it in the polystyrene
elements and film as well as protect ing it with scotch tape
Clean the interior surface of the fridge- freezer and the elements of
the equipment with a washing agent dissolved in lukewarm water,
then wipe it dry.
Place the fridge-freezer on an even, flat and stable surface, in dry,
aired and shaded room, far from the heat sources such as: oven,
hob, central heating radiators, central heating pipes, hot water installation, etc.
On the exterior surface of the product may be a protective foil, this
foils should be removed.
Make sure the appliance is placed in a horizontal position by screwing
in the 2 adjustable front legs (fig. 3)
To ensure that the door opens freely, the distance between the side
of the appliance (on door hinges side) and the wall is shown on figure
5.*
Ensure adequate ventilation of the room and free air circulation from
all sides of the appliance (fig. 6).*
Minimum distances from the heat sources
•
•
•
from the electric gas and other ovens - 30 mm,
from oil or coal fired ovens - 300 mm,
from built-in ovens - 50 mm
If there is no possibility of ensuring the above- mentioned distances,
provide an appropriate insulation board.
Warning:
• The rear wall of the refrigerator, in particular, the condenser and other elements of the cooling system must not contact other elements,
which may damage them, (e.g. central heating pipes and the water
supply pipes).
• It is forbidden to readjust or modify any parts of the unit. It is crucial
not to damage the capillary tube visible in the compressor recess.
The tube may not be bent, straightened or wound.
• If the capillary tube is damaged by the user the guarantee will be
void (fig. 8).
• In some models the handle is put into the appliance, You should
screw it with Your own screwdriver,
- 32 -
Mains connection
•
•
•
•
•
•
Prior to connection, it is recommended to set the temperature control
knob to an „OFF” or other position that disconnects the appliance
from the power supply (See page with the control description).
This appliance should be connected to AC 220-240V 50Hz supply
socket. The socket must be fitted properly, and must be supplied with
an earthing conduit and a 10A fuse.
It is a legal requirement that the appliance is properly earthed. The
manufacturer will not be held liable for any damage or injury which
may result from the failure to fulfil this requirement.
Do not use adapters, multiple sockets and two-wire extension leads.
If it is necessary to use the extension lead, it must be equipped with
a protection ring and a single socket and must have a VDE/GS safety
certificate.
If an extension lead is used (with a protection ring and safety certificate), its socket must be located at a safe distance, away from the
sinks, and must not be in a place where it could be flooded by water
or waste water.
See the type plate at the lower part of the internal wall of the appliance for detailed specifications**.
Disconnecting the mains
Make sure the appliance can be easily disconnected from the mains,
either by pulling the plug out of the mains socket, or by switching the
two-pole switch off (fig. 9).
Climate range
The information about the climate range of the appliance is provided
on the rated plate. It indicates at which ambient temperature (that is,
room temperature, in which the appliance is working) the operation of
the appliance is optimal (proper).
Climate range
Permissible ambient temperature
SN
from +10°C to +32°C
N
from +16°C to +32°C
ST
from +16°C to +38°C
T
from +16°C to +43°C
* Only free-standing appliances
** According to the model
- 33 -
UNPACKING
During transportation, protective
packaging was used to protect the
appliance against any damage. After unpacking, please dispose of all
elements of packaging in a way that
will not cause damage to the environment.
All materials used for packaging the appliance are
environmentally friendly; they are 100% recyclable
and are marked with the appropriate symbol.
Important! Packaging materials (bags, polyethylene, polystyrene, etc.) should be kept away from
children during unpacking.
- 34 -
DISPOSAL OF OLD
APPLIANCE
In accordance with European Directive
2012/19/EU and local legislation regarding used electrical and electronic
goods, this appliance is marked with
the symbol of the crossed-out waste
container. This marking indicates that
the appliance must not be disposed
of together with other household waste after it has
been used.
The user is obliged to hand it over to waste collection centre collecting used electrical and electronic goods. The collectors, including local collection
points, shops and local authority departments provide recycling schemes.
Proper handling of used electrical and electronic
goods helps avoid environmental and health hazards resulting from the presence of dangerous components and the inappropriate storage and processing of such goods.
- 35 -
CONTROLS
Appliance controls
The control panel is shown in figure 10. For reference it is also shown
below:
1
2
2
3
1
4 5
1 — Light
2 — Temperature control dial
Adjust temperature inside the appliance
Turn the dial to adjust the temperature in the appliance:
OFF/0/● position Appliance is off
highest temperature inside the appliance
Setting 1 The
(warmer)
Settings 2-4 Medium temperature inside the appliance
lowest temperature inside the appliance
Setting 5 The
(cooler)
Note:
• The temperature control dial in your appliance can be marked differently than in this manual. The general principle of operation is
described above.
• If there is no position marked "OFF" or "0” on the dial, turn off your
appliance by unplugging the power cord from the wall outlet. Before
unplugging set the lowest setting on the temperature control dial.
- 36 -
Additional information on the temperature
•
•
•
•
The temperature inside the appliance is influenced by many factors.
How you set the temperature control dial depends on the ambient
temperature, sun exposure, how often you open the door and the
amount of food stored. The middle setting of the dial is most optimal
in most cases.
Do not put food into the fridge freezer before it has reached its operating temperature, which takes minimum 4 hours.
Do not change the temperature settings due to the change in the
season of the year. The ambient temperature increase will be detected by the sensor and the compressor will be switched on automatically for a longer period of time in order to maintain the temperature
set inside the chambers.
The slight changes in temperature are perfectly normal and may occur, for instance during the storage of great quantities of fresh products in the fridge, or when the door is open for a longer period of
time. This will not affect the condition of the stored foodstuff, and the
temperature will quickly return to its set value.
LIGHTING
This section applies to units factory equipped with incandescent lightbulb
and selected appliances equipped with LED lighting with E14 thread.
Replace the light bulb
•
•
•
•
•
Set the knob to "OFF/0/ ●", then unplug the appliance.
Remove the bulb cover (Fig. 18).
Replace the bulb with one having identical parameters as the factory
installed bulb (E14 thread, 220-240V, maximum dimensions: 26 mm
diameter, 55 mm length).
Replace the bulb cover.
Bulbs of a higher or lower power should not be used, only use bulbs
of the specification given above.
Note:
• The light bulb must not be used for room illumination.
• If Figure 18 is not shown in this manual, light source can only be
replaced by a qualified service technician.
• If your refrigerator has LED lighting, contact the help desk as this
should be changed by authorized personnel only.
- 37 -
OPERATION AND FUNCTIONS
Storage of food in the fridge-freezer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
The products should be placed on plates, in containers or packed in
food wrap. Distribute them evenly over the shelves.
If the food contacts the rear wall, it may cause frosting or wetting of
the products.
Do not put dishes with hot food into the fridge
Products which absorb flavours easily such as butter, milk, white
cheese and products with intense flavour, such as fish, smoked meat,
hard cheese must be placed on shelves, packed in food wrap or in
tightly sealed containers.
The storage of vegetables containing significant quantities of water
will cause the deposition of condensation on the vegetable containers, it does not impact on the proper functioning of the fridge.
Before putting the vegetables into the fridge, dry them well.
Excessive moisture shortens the shelf life of vegetables, especially
the leafed vegetables.
Do not wash the vegetables before storing in the refrigerator. Washing removes the natural protection, therefore it is better to wash the
vegetables directly before consumption.
It is recommended to place the products in freezer drawers 1, 2, 3*
up to natural loading capacity (Fig. 11a / 11b).**
1. Packed products
2. Shelf
3. Natural loading capacity
4.
•
•
•
!
Stacking of products on the freezer shelves is acceptable.*
It is acceptable to place products beyond the natural loading capacity
by 20-30 mm.**
In order to increase the loading capacity of the freezer chamber and
allow the stacking of products on the freezer evaporator wire shelves
up to maximum height it is possible to remove drawers 1 and 2.*
Freezing food**
•
•
•
•
•
•
Practically all the food products, except for vegetables consumed
raw, such as lettuce can be frozen.
Only food products of the highest quality, divided into small portions
for single use, should be frozen.
Products should be packed in materials that are odourless, resistant
to air and moisture penetration, and not susceptible to fat. Plastic
bags, polyethylene and aluminium sheets are the best wrapping materials.
The packaging should be tight and should stick to the frozen products. Do not use glass containers.
Keep fresh and warm foodstuff at ambient temperature away from
the products, which have already been frozen.
We advise you not to place more of fresh food at a time to the freezer
per day (see table witch technical specification).
- 38 -
•
•
•
•
•
In order to maintain optimum quality of the frozen food, reorganise
the food that is in the middle of the freezer, so that it does not touch
the products that are not yet frozen.
It is recommended that you move the already frozen products to one
side and place the fresh products that are to be frozen on the opposite side, as close to the rear and side walls as possible.
To freezing products, use space marked
.
Bear in mind that the temperature in the freezer is affected by several factors, including the ambient temperature and the quantity of
food products in the chamber, the frequency of opening the door, the
amount of frost in the freezer, and the thermostat setting.
If you cannot open the freezer door immediately after closing it, allow 1-2 minutes for the negative pressure to compensate, and try
again to open the door.
!
The storage time for frozen products depends on their quality before
freezing when fresh, and on the storage temperature. The following storage periods are recommended when the temperature of -18°C or lower
is maintained:
Products
Months
Beef
6-8
Veal
3-6
Giblets
1-2
Pork
3-6
Poultry
6-8
Eggs
3-6
Fish
3-6
Vegetables
10-12
Fruit
10-12
Do not store frozen food in rapid cooling chamber. Ice cubes can be prepared and stored in this chamber.
* Applicable to appliances with a freezer compartment at the bottom of the appliance.
** Applicable to appliances with a freezer compartment
*** Not applicable to appliances with a freezer compartment marked
!
- 39 -
!
USING THE REFRIGERATOR
EFFICIENTLY
Practical everyday tips
•
•
•
•
•
•
•
Do not place fridges or freezers next to radiators, heaters, stoves or
in direct sunlight.
Make sure that air vents are not covered up and clean the dust off
them once or twice a year.
Select the right temperature: 6 to 8°C in your refrigerator and -18°C
in your freezer is sufficient.
When on holiday, turn up the temperature in your fridge.
Only open your fridge or freezer when necessary. It helps if you know
what food each contains and where it is located. Return food to the
fridge or freezer as soon as possible after you have used it so that it
does not warm up too much.
Wipe the inside of your fridge regularly with a cloth soaked in a mild
detergent. Appliances which are not self-defrosting will require regular defrosting. Do not allow frost layers thicker than 10 mm to form.
Keep the seal around the door clean, otherwise it will not shut properly. Always replace broken seals.
Understanding the stars
$
#
@
!
Temperature is at least -6°C; sufficient to store frozen food
for about a week. Drawers or compartments marked with
one star used to be a feature of (mostly) cheaper fridges.
Food can be stored at -12°C or below for 1-2 weeks without
losing its taste. Not suitable for freezing food.
This rating is mainly used to store foods at -18°C or below.
Can also be used to freeze up to 1 kilogram of fresh food.
This appliance is suitable for storing foods at -18°C or below and freezing larger quantities of fresh foods.
- 40 -
Practical tips
Due to the natural circulation of the air in the appliance, there are different temperature zones in the refrigerator chamber.
• The coldest area is directly above the vegetables drawers. Use this
area for all delicate and highly perishable food e.g.:
- Fish, meat, poultry
- Sausage products, ready meals
- Dishes or baked goods containing eggs or cream
- Fresh dough, cake mixtures
- Pre-packed vegetable and other fresh food with a label stating it should
be kept at a temperature of approx 4OC.
• The warmest area is in the top section of the door. Use this for storing
butter and cheese.
Food that should not be stored in a refrigerator
• Not all food is suitable for storing in the refrigerator, particularly:
- Fruit and vegetables which are sensitive to cold, such as bananas,
avocado, papaya, passion fruit, aubergines, peppers, tomatoes and cucumbers.
- Fruit which is not yet ripe
- Potatoes
Warning:
Example of storing the food - see figure 12.
- 41 -
FRESHON
Ripening fruits and vegetables naturally produce ethylene gas, the so-called an aging hormone which, having no place to escape, causes the
products lose their freshness quickly. Thanks to the FreshOn filter, you
get rid of harmful gas from the refrigerator, the food does not spoil and
you can enjoy the taste and freshness of each day. The FreshOn filter
also blocks the unpleasant odor in the refrigerator.
Place the FreshOn filter in the fruit and vegetable drawer. An example
of the filter placement is shown in Figure 22.
FreshOn filter should be cleaned once a year. You can clean it by exposing it to sunlight for one day. It can also be placed in the oven preheated to 60-65 oC for 2 hours. The filter should not be washed with water
or any detergents.
To clean the filter, remove it from the casing by removing the cover as
shown in figure 23.
- 42 -
DEFROSTING, WASHING AND
MAINTENANCE
Never clean the product’s casing or plastic parts using solvents or strong,
abrasive detergents (e.g. washing powders or creams)! Use mild liquid
detergents and soft cloths only. Do not use sponges.
Defrosting the fridge***
•
•
•
•
•
•
•
Frost settles on the rear wall of the fridge chamber. It is removed
automatically. During the defrosting, the condensate, which contains
contaminants may clog the opening in the through. Should it occur,
carefully unclog the opening with the cleaning plug (fig. 13).
The appliance operates in cycles: it refrigerates (then the frost settles on the rear wall), and defrosts (water flows down the rear wall)
Disconnect the appliance from the mains before cleaning by removing the plug from the mains socket or switching off the fuse. Prevent
water from penetrating the control panel or the light.
Do not use defrosting aerosols. They may cause the formation of an
explosive mixture, or contain solvents which may damage the plastic
components of the appliance and even be harmful to health.
Make sure the water used for cleaning does not flow into the evaporation container through the discharge opening.
The whole appliance, except for the door gasket must be cleaned
with a mild cleaning detergent. The door gasket should be cleaned
with water and wiped dry.
Wash all the accessories (vegetable containers, door shelves, glass
shelves, etc.).
Defrosting the freezer**
•
•
•
•
•
•
It is recommended to combine defrosting the appliance with washing
it.
Excessive accumulation of ice on the freezing areas impairs the appliance’s freezing capacity and increases the energy consumption.
Defrost the appliance at least once or twice a year. In case of a higher
ice build-up, defrosting must be carried out more frequently.
If there is food in the freezer, set the knob to the max. position about
4 hours before the planned defrosting. This will ensure the possibility
of storing the food at the ambient temperature for a longer time.
After taking the food out of the freezer, put it in a container, wrap it
with several layers of paper, a blanket and store it at a cool place.
The defrosting operation should last as short as possible. Long storage of food at the ambient temperature shortens their shelf life.
- 43 -
Defrost the freezer chamber following steps:**
•
•
•
•
•
•
Switch of the appliance using the control panel and pull the plug out
from the socket..
Open the door and remove the food from the freezer.
Depending on the model, pull out the drainage tube located in the
bottom of the freezer compartment and place a suitable vessel underneath.
Leave the door open, this will speed up the defrost process. Additionally, a pot with hot water (not boiling) may be placed inside the
freezer compartment.
Wash the interior of the freezer and wipe it dry.
Switch on the appliance as per the relevant point in the manual.
Automatic fridge defrosting****
The fridge chamber has been equipped with an automatic defrosting
function. However, frost may settle on the rear wall of the fridge chamber. This happens usually, when large quantities of fresh food products
are stored in the fridge.
Automatic fridge defrosting****
The freezer chamber has been equipped with an automatic defrosting
function (no-frost). The food is frozen in the cooled circulation air, and
the moisture from the freezer chamber is discharged outside. As a result,
no ice and frost is produced in the freezer and the products do not freeze
on each other.
Washing the fridge and freezer chambers manually****
It is recommended to wash the fridge and freezer chambers at least once
a year. This prevents the formation of bacteria and bad odours. Switch
off the appliance, using button (1), remove the food from the chambers
and wash them using water with a mild detergent. Then, wipe the chambers dry with a cloth.
Taking out and putting in the shelves*****
Slide the shelf out, then slide it in as much as possible so that its clamp
could fit the guide groove (fig. 15).
Taking out and putting in the door shelf*****
Lift the door shelf, remove it and put it back from the top into its required
position (fig. 16).
WARNING! You must not put an electric heater, a heating fan or a hair
dryer into the freezer by any means.
**
***
****
*****
!
Applicable to appliances with a freezer compartment
Not applicable to appliances with a Frost-free System.
Applicable to appliances with a refrigerator compartment
Not applicable to appliances with a Frost-free System.
Applicable to appliances with a Frost-free System.
Does not apply to freezers
- 44 -
TROUBLE-SHOOTING
Problems
Possible causes
The appliance does not work
The electric circuit is disrupted
The lighting inside the
chamber does not work
The bulb is loose or fused
(only appliances with bulb
lightning type)
Incorrect setting of the
adjustment knob
The appliance works contin- See. ”Temperature inside
uously
the appliance is not low
enough for description of
other possible causes
Water collects in the lower
part of the appliance
The water discharge opening is clogged (depending
on the model)
Internal air circulation obstructed
The appliance generates
unusual noise
Incorrect levelling of the
appliance
The appliance is touching furniture and/or other
objects
- 45 -
Remedies
- check whether the plug is
properly inserted into the
socket
- check whether the power
cable of the appliance is not
damaged
- check whether there is
voltage in the socket, by
plugging another appliance,
e.g. a night lamp
- check whether the appliance is switched on by
setting the thermostat to a
position above 0.
- fit the bulb correctly or
replace it (see section above
“Replacing the interior light
bulb)
- reset the knob to a lower
position
See. ”Temperature inside
the appliance is not low
enough for description of
other possible remedies
- clean the discharge
opening (see the operating
manual – chapter entitled
”Defrosting the fridge”)
- place the food and containers in such a way as
that they do not touch the
rear wall of the fridge
- level the appliance properly
- place the appliance at a
location that ensures proper
clearances around it
Problems
Temperature inside the
appliance is not low enough
or too high
Possible causes
Incorrect setting of the
adjustment knob
The ambient temperature is
higher or lower than the climate range from table with
technical specification
Remedies
- reset the knob to a higher
position
- the appliance is adapted
to operation in the climate
range from table with technical specification.
- move the appliance to
The appliance is located in
another place. Observe the
a sunlit place or near heat
guidelines contained in the
sources
manual
- wait 72 hours until the
food becomes cool (freezes)
Too much warm food loaded
and the required temperaat a time
ture is reached inside the
chamber
- place the food and conInternal air circulation obtainers in such a way that
structed
they do not touch the rear
wall of the fridge
The air circulation at the
- move the appliance min.
back of the appliance is
30 mm away from the wall
obstructed
- reduce the frequency of
The door of the fridge/freezopening the door and/or
er is opened too often and/
shorten the time when door
or remains open for too long
remains open
- place the food and conThe door does not close
tainers so that they would
completely
not interfere with door
closed
- check whether the ambiThe compressor is switched
ent temperature is not lower
on too rarely
than climate class
Door gasket inserted incor- press the gasket in
rectly
Certain sounds can be heard during normal use of the refrigerator, which
do not affect its correct operation.
Sounds, which can be easily prevented:
• noise caused by the appliance which is not level - adjust the position
with the adjustable turn-in front feet. Alternatively, place pads made
of soft material under the rear rollers, especially when the appliance
is placed on tiles.
• touching the adjacent piece of furniture - move the refrigerator away.
• creaking of the drawers or shelves - take out and put back the drawer
or shelf.
• sounds of clinking bottles - move bottles apart.
Sounds heard during normal use are mainly due to operation of the thermostat, compressor (switching on) and cooling system (thermal expansion and contraction of the radiator caused by flow of the cooling agent).
- 46 -
WARRANTY AND AFTER
SALES SERVICE
Warranty
Warranty service as stated on the warranty card. The manufacturer shall
not be held liable for any damage caused by improper use of the product.
The manufacturer recommends that all repairs and adjustments be carried out by the Factory Service Technician or the
Manufacturer's Authorized Service Point. Repairs should be
carried out by a qualified technician only.
Manufacturer’s Declaration
The manufacturer hereby declares that this product meets the requirements of the following European directives:
•
•
•
•
Low Voltage Directive 2014/35/EC
Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EC
ErP Directive 2009/125/EC
Directive RoHS 2011/65/EC
and has thus been marked with the
symbol and been issued with
a declaration of compliance made available to market regulators.
- 47 -
PL
Elementy
EN
Elements
Panel
sterowania /
oświetlenie
Controls /
Lighting
Półka szklana
Glass shelf
3
Półka nad
pojemnikiem
na warzywa
Glass shelf
over the
vegetable
container
4
Pojemnik na
wrzywa
5
Szuflada w
zamrażarce
1
2
Półka szklana
Glass shelf
shelf over
Półka nad pojem- Glassvegetable
nikiem na warzywa the
container
3
1
Pojemnik na
warzywa
Vegetable
container
1
Balkonik średni
Medium door
shelf
3
Vegetable
container
Balkonik duży
Large door
shelf
1
Drawer
in freezer
compartment
Tacka na jajka
Egg Tray
1
Szuflada w
zamrażarce
Drawer
in freezer
compartment
3
Tacka na kostki
lodu
Ice cube tray
1
Przepychacz
Pusher
1
Balkonik
średni
Medium door
shelf
7
Balkonik duży
Large door
shelf
8
Tacka na jajka
Egg Tray
9
Tacka na
kostki lodu
Ice cube tray
10
Przepychacz
Pusher
6
PL
EN
Wyposażenie Equipment
- 48 -
- 49 -
1
6
2
3
7
4
5
8
9
10
1
2
3
- 50 -
390
140o
930
5
6
8
9
13
- 51 -
16
1
15
1
2
2
3
3
5
4
2
1
1
5
4
2
3
3
5
4
4 5
18
- 52 -
2
3
1
1
2
4 5
10
12
- 53 -
22
23
- 54 -
1
2
2
- 55 -
3
4
- 56 -
5
6
7
- 57 -
8
9
- 58 -
10
11
- 59 -
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement