Amica BK3055.6NF Built-in fridge freezer Instrukcja obsługi

Amica BK3055.6NF Built-in fridge freezer Instrukcja obsługi
INSTRUKCJA OBSŁUGI
PL
Chłodziarko-zamrażarka
BK3045.4 NF / BK3055. 6 NFMAA /
BK3055.6 NFM / BK3055.6NF
IO-REF-0662
(12.2019)
PL - Spis treści
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
INSTALACJA I WARUNKI PRACY URZĄDZENIA
5
10
ROZPAKOWANIE
USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄ­DZEŃ
STEROWANIE
12
13
14
VITCONTROL
15
OBSŁUGA I FUNKCJE
16
JAK EKONOMICZNIE UŻYTKOWAĆ LODÓWKĘ
18
ODSZRANIANIE, MYCIE I KONSERWACJA
20
LOKALIZACJA USTEREK
ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA DRZWI
GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA
22
24
25
INSTALACJA PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM
MINIMALNE ODLEGŁOŚCI OD ŹRÓDEŁ CIEPŁA
PODŁĄCZENIE ZASILANIA
ODŁĄCZENIE OD ZASILANIA
KLASA KLIMATYCZNA
STEROWANIE URZĄDZENIEM
REGULACJA TEMPERATURY WEWNĄTRZ URZĄDZENIA
DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE TEMPERATURY
POJEMNIK VITCONTROL PLUS
REGULACJA POZIOMU WILGOTNOŚCI WEWNĄTRZ POJEMNIKA VITCONTROL
PRZECHOWYWANIE PRODUKTÓW W CHŁODZIARCE I ZAMRAŻARCE
ZAMRAŻANIE PRODUKTÓW**
PORADY PRAKTYCZNE
CO OZNACZAJĄ GWIAZDKI?
PORADY PRAKTYCZNE
PRODUKTY, KTÓRYCH NIE NALEŻY PRZECHOWYWAĆ W LODÓWCE
ODSZRANIANIE I MYCIE CHŁODZIARKI ***
ODSZRANIANIE I MYCIE ZAMRAŻARKI**
ABY ODSZRONIĆ KOMORĘ ZAMRAŻARKI, NA­LE­ŻY**
AUTOMATYCZNE ODSZRANIANIE CHŁODZIARKI****
AUTOMATYCZNE ODSZRANIANIE ZAMRAŻARKI****
MYCIE RĘCZNE KOMORY CHŁODZIARKI I ZAMRAŻARKI.****
WYJMOWANIE I WKŁADANIE PÓŁEK*****
WYJMOWANIE I WKŁADANIE BALKONIKA*****
GWARANCJA
-3-
10
10
11
11
11
14
14
14
15
15
16
16
18
18
19
19
20
20
21
21
21
21
21
21
25
Szanowny
Kliencie
Od dziś codzienne obowiązki staną się prostsze niż
kiedykolwiek. Urządzenie
to połączenie wyjątkowej łatwości obsługi i doskonałej efektywności.
Po przeczytaniu instrukcji, obsługa nie będzie problemem.
Sprzęt, który opuścił fabrykę był dokładnie sprawdzony przed zapakowaniem pod względem bezpieczeństwa i funkcjonalności na stanowiskach kontrolnych.
Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji obsługi przed uruchomieniem urządzenia. Przestrzeganie
zawartych w niej wskazówek uchroni Państwa przed
niewłaściwym użytkowaniem. Instrukcję należy zachować i przechowywać tak, aby mieć ją zawsze pod ręką.
Należy dokładnie przestrzegać instrukcji obsługi
w celu uniknięcia nieszczęśliwych wypadków.
Z poważaniem
-4-
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
• Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.
• Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian niewpływających na działanie urządzenia.
• Niektóre zapisy w niniejszej instrukcji są ujednolicone dla wyrobów chłodniczych różnych typów,
(dla chłodziarki, chłodziarko-zamrażarki lub zamrażarki). Informacja na temat rodzaju Twojego
urządzenia znajduje się w Karcie Produktu dołączonej do wyrobu.
• Producent nie ponosi od­po­wiedzialnoś­ci za szkody wynikłe z nie­prze­strze­ga­nia zasad umieszczonych w niniejszej instrukcji.
• Prosimy o zachowanie tej in­struk­cji w celu wykorzystania jej w przy­szło­ści lub przekazania ewen­
tu­al­ne­mu na­stęp­ne­mu użytkownikowi.
• Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej
oraz osoby o braku doświadczenia lub znajomości
sprzętu, chyba, że odbywa się to pod nadzorem
lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu,
przekazanej przez osoby odpowiadające za ich
bezpieczeństwo.
• Należy zwrócić szczególną uwagę, aby z urządze­
nia nie korzystały po­zo­sta­wio­ne bez opieki dzieci.
Nie należy po­zwa­lać im bawić się urządzeniem.
Nie wol­no im siadać na elementach wysuwanych
i zawieszać się na drzwiach.
• Urządzenie pracuje prawidłowo w temperaturze
otoczenia, która jest podana w karcie produktu.
Nie należy użytkować jej w piwnicy, sieni, w nieogrzewanym domku letniskowym jesienią i zimą.
-5-
• Podczas ustawiania, przesuwania, podnoszenia
nie należy chwytać za uchwyty drzwi, ciągnąć
za skraplacz z tyłu lodówki oraz dotykać ze­spo­łu
kompresora.
• Urządzenia nie należy przechylać o więcej niż 40°
od pionu pod­czas transportu, przenoszenia lub
usta­wia­nia. Jeżeli taka sytuacja za­ist­nia­ła włą­
cze­nie urządzenia może nastąpić min. po 2 go­
dzi­nach od jego ustawienia (rys. 2).
• Przed każdą czynnością kon­ser­wa­cyj­ną należy
wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego. Nie należy ciągnąć za przewód, lecz chwytać za korpus
wtyczki.
• Dźwięki słyszalne jako trzaskanie lub pękanie są
spowodowane przez rozszerzanie i kur­cze­nie się
części na skutek zmian temperatury.
• Ze względu na bezpieczeństwo nie należy na­pra­
wiać urządzenia we własnym za­kre­sie. Naprawy,
wy­ko­ny­wa­ne przez oso­by nie posiadające wymaganych kwalifikacji mogą stanowić poważne niebezpieczeństwo dla użytkownika urzą­dze­nia.
• Należy przewietrzyć przez kilka mi­nut pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie (po­
miesz­cze­nie to musi mieć przy­naj­mniej 4m3;
dla wyrobu z izobutanem/R600a) w przypadku
uszkodzenia układu chłod­ni­cze­go.
• Produktów choćby tylko częściowo roz­mro­żo­nych
nie można ponownie za­mra­żać.
• Napojów w butelkach i puszkach, w szcze­gól­no­ści
napojów gazowanych dwu­tlen­kiem węgla nie należy prze­cho­wy­wać w komorze zamrażarki. Puszki i butelki mogą po­pę­kać.
• Nie brać do ust produktów za­mro­żo­nych bezpośrednio wyjętych z zamrażarki (lody, kostki lodu,
itp.), ich ni­ska temperatura może spowodować
dotkliwe odmrożenia.
• UWAGA: Należy uważać, aby nie uszkodzić obiegu
chłodniczego, np. przez nakłucie kanałów środka
-6-
•
•
•
•
•
chłodniczego w parowniku, złamanie rur. Wytryskujący czynnik chłodniczy jest palny. W przypadku dostania się do oczu należy przepłukać je
czystą wodą i wezwać natychmiast lekarza.
Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, to
powinien być wymieniony w specjalistycznym zakładzie naprawczym.
Urządzenie służy do przechowywania żywności,
nie używaj go do innych celów.
Urządzenie należy całkowicie odłączyć od zasilania (poprzez wyciągnięcie wtyczki z gniazdka sieciowego) na czas wykonywania czynności takich
jak czyszczenie, konserwacja czy zmiana miejsca
ustawienia.
To urządzenie może być używane przez dzieci w
wieku 8 lat i starsze, przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej
oraz osoby o braku doświadczenia lub znajomości
sprzętu, gdy są one nadzorowane lub zostały poinstruowane na temat korzystania z urządzenia w
sposób bezpieczny i znają zagrożenia związana z
użytkowaniem urządzenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja
urządzenia nie powinna być wykonywania przez
dzieci chyba że ukończyły 8 lat i są nadzorowane
przez odpowiednią osobę.
W celu uzyskania większej ilości miejsca w zamrażarce można wyjąć z niej szuflady i umieszczać produkty bezpośrednio na półkach. Nie ma
to wpływu na charakterystykę termiczną i mechaniczną wyrobu. Zadeklarowana pojemność
zamrażarki została obliczona z wyjętymi szufladami.
OSTRZEŻENIE: Zagrożenie pożarem /
materiały palne
• Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą wkładać i wyjmować produkty z urządzenia chłodniczego.
-7-
Aby uniknąć zanieczyszczenia żywności należy przestrzegać następujących zasad:
• Otwieranie drzwi na dłuższy czas może powodować znaczne podwyższenie temperatury w komorach urządzenia.
• Regularnie czyścić powierzchnie mające kontakt
z żywnością oraz w zależności od występowania
dostępne instalacje odprowadzania wody.
• Przechowywać surowe mięso i ryby w odpowiednich pojemnikach w chłodziarce, aby nie miały
kontaktu z pozostałą żywnością i nie kapały z
nich na inną żywność.
• Dwugwiazdkowe komory zamrażarki służą do
przechowywania wcześniej zamrożonej żywności,
przechowywania lub mrożenia lodów oraz zamrażania kostek lodu.
• Komory jednogwiazdkowe, dwugwiazdkowe i
trzygwiazdkowe nie służą do zamrażania świeżej
żywności.
1
2
3
4
Rodzaje komór
Docelowa
temperatura
przechowywania [OC]
Odpowiednia żywność
Chłodziarka
+2≤+8
Jajka, gotowana żywność, zapakowana żywność,
owoce i warzywa, nabiał, ciasta, napoje i inne
produkty nie nadające się do zamrożenia.
≤-18
Owoce morza (ryby, krewetki, małże), produkty
słodkowodne oraz produkty mięsne (zalecane 3
miesiące, im dłuższy czas przechowywania, tym
mniej smaczny i odżywczy jest produkt), odpowiednia na zamrożone świeże produkty.
≤-18
Owoce morza (ryby, krewetki, małże), produkty
słodkowodne oraz produkty mięsne (zalecane 3
miesiące, im dłuższy czas przechowywania, tym
mniej smaczny i odżywczy jest produkt), nieodpowiednia na mrożone świeże produkty.
≤-12
Owoce morza (ryby, krewetki, małże), produkty
słodkowodne oraz produkty mięsne (zalecane 2
miesiące, im dłuższy czas przechowywania, tym
mniej smaczny i odżywczy jest produkt), nieodpowiednia na mrożone świeże produkty.
Zamrażarka
!
Zamrażarka
@
Zamrażarka
#
-8-
5
6
$
Zamrażarka
Komora bezgwiazdkowa
≤-6
Owoce morza (ryby, krewetki, małże), produkty
słodkowodne oraz produkty mięsne (zalecany 1
miesiąc, im dłuższy czas przechowywania, tym
mniej smaczny i odżywczy jest produkt), nieodpowiednia na mrożone świeże produkty.
-6≤0
Świeża wieprzowina, wołowina, ryby, kurczak,
niektóre zapakowane przetworzone produkty, itp.
(zalecane spożycie tego samego dnia, najlepiej w
ciągu maksymalnie 3 dni). Częściowo zapakowane przetworzone produkty (produkty nie nadające się do zamrożenia)
2≤+3
Świeża/mrożona wieprzowina, wołowina, kurczak, produkty słodkowodne, itp. (7 dni poniżej
0°C, powyżej 0°C zalecane jest spożycie tego
samego dnia, najlepiej maksymalnie w ciągu 2
dni). Owoce morza (poniżej 0°C przez 15 dni,
nie zaleca się przechowywania w temperaturze
powyżej 0°C)
7
Komora schładzania
8
Komora do
przechowywania świeżej
żywności
0≤+4
Świeża wieprzowina, wołowina, ryby, kurczak,
gotowane produkty, itp. (zalecane spożycie tego
samego dnia, najlepiej w ciągu maksymalnie 3
dni).
9
Komora do
przechowywania wina
+5≤+20
Czerwone, białe, musujące wino itp.
• Uwaga: należy przechowywać produkty zgodnie
z zalecaniami dla komór lub według temperatury
przechowywania produktu.
• Jeśli urządzenie chłodnicze nie będzie użytkowane i puste przez długi czas, należy je wyłączyć,
rozmrozić, wymyć, wysuszyć i pozostawić z otwartymi drzwiami, aby uniknąć powstania pleśni
wewnątrz.
• Czyszczenie dystrybutora wody (dla produktów
z dystrybutorem wody): Wyczyścić zbiorniki na
wodę jeśli nie były użytkowane przez 48 godzin;
jeśli woda nie była spuszczana przez 5 dni, wypłukać instalację wodną podłączoną do sieci wodociągowej.
-9-
INSTALACJA I WARUNKI
PRACY URZĄDZENIA
Instalacja przed pierwszym uruchomieniem
•
•
•
•
•
•
•
•
Należy wyrób rozpakować, usunąć taśmy klejące zabezpieczające
drzwi i wyposażenie. Ewentualne po­zo­stałe reszt­ki kleju można usunąć delikatnym środkiem myjącym
Styropianowych elementów opakowania nie należy wyrzucać. W
przy­pad­ku ko­niecz­no­ści ponownego prze­wożenia, chłodziarko-za­
mra­żar­kę na­le­ży zapakować w ele­men­ty ze sty­ro­pia­nu i fo­lię oraz
za­bez­pie­czyć taśmą kle­ją­cą.
Wnętrze chłodziarki i zamrażarki oraz ele­men­ty wyposażenia należy
wymyć let­nią wodą z do­dat­kiem pły­nu do mycia na­czyń, a na­stęp­nie
wy­trzeć i wy­su­szyć.
Chłodziarko-zamrażarkę należy ustawić na równym, poziomym i stabilnym podłożu, w su­chym, prze­wie­trza­nym i nie­na­sło­necz­nio­nym
pomieszczeniu z dala od źródeł ciepła, takich jak kuch­nia, grzej­nik
centralnego ogrze­wa­nia, rura centralnego ogrzewania, instalacja
wody ciepłej itp.
Na powierzchniach zewnętrznych wyrobu może znajdować się folia
ochronna, należy ją usunąć.
Należy zapewnić ustawienie wyrobu w poziomie,odpowiednio wkręcając 2 regulowane nóżki (Rys. 3).
Dla zapewnienia swobodnego otwierania drzwi, odległość pomiędzy
ścianą boczną wyrobu (od strony zawiasów drzwi), a ścianą pomieszczenia przedstawiona jest na rysunku 5.*
Należy zadbać o odpowiednią wentylację pomieszczenia i swobodny
obieg powietrza ze wszystkich stron urządzenia (Rys. 6).*
Minimalne odległości od źródeł ciepła
•
•
•
od kuchni elektrycznych, gazowych i innych - 30 mm,
od pieców zasilanych olejem lub węglem - 300 mm,
od piekarników do zabudowy - 50 mm
Jeżeli nie jest możliwe zachowanie wyżej określonych odległości należy
zastosować odpowiednią płytę izolacyjną
Uwaga:
• Tylna ściana lodówki, a szczególnie skraplacz i inne elementy układu
chłodniczego nie mogą stykać się z innymi elementami, które mogą
powodować uszkodzenie, w szczególności (z rurą CO i doprowadzającą wodę).
• Niedopuszczalne jest jakiekolwiek manipulowanie czę­ścia­mi agre­ga­
tu. Na­le­ży zwró­cić szcze­gól­ną uwa­gę, aby nie uszko­dzić rur­ki ka­
pi­lar­nej, wi­docz­nej we wnę­ce na sprę­żar­kę. Rur­ka ta nie może być
do­gi­na­na, prostowana ani zwijana.
• Uszkodzenie rurki ka­pi­lar­nej przez użyt­kow­ni­ka od­bie­ra mu pra­wa
wy­ni­ka­ją­ce z gwarancji (rys. 8).
• W wybranych modelach uchwyt drzwi znajduje się wewnątrz wyrobu
i należy go przykręcić własnym wkrętakiem.
- 10 -
Podłączenie zasilania
•
•
•
•
•
•
Przed podłączeniem zaleca się ustawić pokrętło regulatora temperatury na pozycję „OFF” lub inna powodującą odłączenie urządzenia
od zasilania (Patrz strona z opisem sterowania).
Urządzenie należy podłączyć do sieci prądu przemiennego 220240V, 50Hz, po­przez prawidłowo zainstalowane gniazd­ko elektryczne, uziemione i za­bez­pie­czo­ne bezpiecznikiem 10 A.
Uziemienie urządzenia jest wy­ma­ga­ne przepisami prawa. Producent
zrze­ka się jakiejkolwiek od­po­wie­dzial­no­ści z ty­tu­łu ewen­tu­al­nych
szkód, jakie mogą po­nieść osoby lub przedmioty na sku­tek niewypełnienia obowiązku na­ło­żo­ne­go przez ten przepis.
Nie należy używać łączników adaptacyjnych, gniazd wielokrotnych
(rozdzielaczy), przed­łu­ża­czy dwużyłowych. Jeśli za­cho­dzi konieczność sto­so­wa­nia przed­łu­ża­cza, może to być tylko przed­łu­żacz z
kółkiem ochronnym, jed­no­gniaz­do­wy po­sia­da­ją­cy atest bezpieczeństwa VDE/GS.
Jeśli zostanie zastosowany przed­łu­żacz (z kołkiem ochronnym,
po­sia­da­ją­cy znak bezpieczeństwa), to jego gniazdo musi leżeć w
bezpiecznej od­le­gło­ści od zle­wo­zmy­wa­ków i nie może być narażone
na zalewanie wodą i różnymi ściekami.
Dane znajdują się na tabliczce znamionowej, umieszczonej na dole
ściany wewnątrz ko­mo­ry chłodziarki**
Odłączenie od zasilania
Należy zapewnić możliwość odłączenia urzą­dze­nia od sieci elektrycznej,
poprzez wyjęcie wtyczki lub wyłączenie wy­łącz­ni­ka dwubiegunowego
(rys. 9).
Klasa klimatyczna
Informacja o klasie klimatycznej urządzenia znajduje się na tabliczce
znamionowej. Wskazuje ona, w jakiej temperaturze otoczenia (tj. pomieszczenia, w którym pracuje) wyrób działa optymalnie (prawidłowo).
Klasa klimatyczna
Dozwolona temperatura otoczenia
SN
od +10°C do +32°C
N
od +16°C do +32°C
ST
od +16°C do +38°C
T
od +16°C do +43°C
* Nie dotyczy urządzeń do zabudowy
** W zależności od modelu
- 11 -
ROZPAKOWANIE
Urządzenie na czas trans­por­tu zostało
za­bez­pie­czo­ne przed uszko­dze­niem.
Po roz­pa­ko­wa­niu urzą­dze­nia pro­si­
my Pań­stwa o usu­nię­cie ele­men­tów
opa­ko­wa­nia w spo­sób nieza­gra­ża­ją­cy
śro­do­wi­sku.
Wszystkie materiały za­sto­so­wa­ne do
opa­ko­wa­nia są nie­szko­dli­we dla środowiska na­tu­ral­
ne­go, w 100% nadają się do odzysku i oznakowano
je od­po­wied­nim symbolem.
Uwaga! Materiały opa­ko­wa­nio­we(wo­recz­ki po­li­ety­
le­no­we, kawałki sty­ro­pia­nu itp.) na­le­ży w trakcie
rozpakowywania trzy­mać z dala od dzieci.
- 12 -
USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄ­
DZEŃ
To urządzenie jest oznaczone zgodnie
z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE
oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
symbolem przekreślonego kontenera
na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego
użytkowania, nie może być umieszczany łącznie z
innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa
domowego.
Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki,
tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie
tego sprzętu.
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska
naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego
składowania i przetwarzania takiego sprzętu.
- 13 -
STEROWANIE
Sterowanie urządzeniem
Panel sterowania jest przedstawiony na rysunku 10, dla przypomnienia
znajduje się on również poniżej:
Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk
czyć urządzenie.
aby włączyć lub wyłą-
Regulacja temperatury wewnątrz urządzenia
Panel sterowania znajduje się wewnątrz urządzenia na górnej ścianie
komory chłodziarki. Umożliwia on wybór temperatury w obu komorach
niezależnie. Panel posiada dwa przyciski , pierwszy z nich dotyczy komory chłodziarki, kolejny komory zamrażarki. Aby zmienić temperaturę
dotknij kilkakrotnie , na wyświetlaczu podświetli się ustawiona wartość.
Dodatkowo przyciskami
możesz wybrać funkcje Szybkiego chłodzenia
lub Szybkiego zamrażania.
Funkcja szybkiego chłodzenia powoduje ustawienie wewnątrz komory
wartości +2OC, natomiast funkcje szybkiego zamrażania obniża temperaturę wewnątrz komory zamrażarki do -25OC. Po upływie 24h, funkcja
szybkiego chłodzenia i/lub szybkiego zamrażania zostanie wyłączona automatycznie i zostanie przywrócona poprzednio nastawiona wartość.
Dodatkowe informacje dotyczące temperatury
•
•
•
•
Na temperaturę wewnątrz urządzenia ma wpływ wiele czynników.
Ustawienie pokrętła zależy między innymi od temperatury otoczenia,
stopnia nasłonecznienia, częstotliwości otwierania drzwi urządzenia, ilości żywności. Ustawienie pośrednie pokrętła jest w większości
przypadków najbardziej optymalne.
Nie należy zapełniać komór przed jej wychłodzeniem, trwa to około
4 h.
Nie należy zmieniać nastawy temperatury z powodu zmiany pory
roku. Wzrost temperatury otoczenia zostanie wykryty przez czujnik i
sprężarka automatycznie zostanie uruchomiona przez dłuższy okres
czasu w celu utrzymania ustawionej we wnętrzu komór temperatury.
Niewielkie zmiany temperatury są zjawiskiem normalnym i mogą występować na przykład podczas przechowywania w chłodziarce dużych ilości świeżych produktów lub gdy drzwi pozostały otwarte przez
dłuższy okres czasu. Nie będzie to miało wpływu na produkty żywnościowe a temperatura szybko powróci do poziomu nastawy.
- 14 -
VITCONTROL
Pojemnik VitControl
Pojemnik VitControl Plus jest przedstawiony na rysunku 19, dla przypomnienia znajduje się on również poniżej:
2
1
Plus
3
Regulacja
VitControl
poziomu
wilgotności
wewnątrz
pojemnika
Różne produkty, przykładowo owoce czy warzywa, aby zachować dłużej świeżość, wymagają odpowiedniego poziomu wilgotności. Pojemnik
VitControl wyposażony jest w suwak (Rys. 19), dzięki któremu do pojemnika można doprowadzić większą ilość powietrza, co zmieni poziom
wilgotności wewnątrz pojemnika.
1. Pokrywa pojemnika
2. Suwak regulujący ilość doprowadzanego powietrza
3. Front pojemnika na warzywa
Owoce wymagają mniejszego poziomu wilgotności, dlatego suwakiem
należy otworzyć dopływ powietrza.
Z warzywami jest odwrotnie, aby dłużej zachowały świeżość, należy
maksymalnie zamknąć przepływ powietrza suwakiem. Dokładny poziom
przymknięcia suwaka zależy od własnych preferencji żywieniowych
Uwaga: W pojemniku panuje stała temperatura 2OC.
- 15 -
OBSŁUGA I FUNKCJE
Przechowywanie produktów w chłodziarce i zamrażarce
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Produkty należy umieszczać na ta­le­rzy­kach, w pojemnikach lub opa­
ko­wa­ne w fo­lię spożywczą. Roz­sta­wić rów­no­mier­nie na powierzchni
półek.
Należy zwrócić uwagę czy żywność nie do­ty­ka ściany tylnej, jeżeli
tak, wówczas może to spo­wo­do­wać oszro­nie­nie lub za­wil­go­ce­nie produktów.
Nie należy wstawiać do chłodziarki naczyń z gorącą zawartością.
Produkty łatwo przejmujące zapachy obce, jak masło, mleko, ser biały oraz ta­kie, które wydzielają in­ten­syw­ny za­pach, np. ryby, wędliny,
sery – należy umieszczać na półkach opakowane w folię lub w szczel­
nie zamkniętych po­jem­ni­kach.
Przechowywanie warzyw po­sia­dających dużą ilość wody, spowoduje
osadzanie się pary wodnej nad po­jem­ni­ka­mi na warzywa; nie przeszkadza to pra­wi­dło­we­mu funk­cjo­no­wa­niu chło­dziar­ki.
Przed włożeniem do chłodziarki wa­rzy­w należy je dobrze osuszyć.
Za duża ilość wil­go­ci skraca czas prze­cho­wy­wa­nia warzyw, zwłaszcza
li­ścia­stych.
Należy przechowywać warzywa nie myte. Mycie usuwa naturalną
ochronę, dla­te­go lepiej umyć warzywa bez­po­śred­nio przed spożyciem.
Zaleca się układanie produktów w koszach 1, 2, 3* do naturalnej
granicy załadowania (Rys. 11a/ 11b).**
1. Opakowane produkty
2. Półka parownika / półka
3. Naturalna granica załadunku
4.
•
•
•
!
Dopuszcza się układanie produktów na półkach drucianych parownika zamrażarki.*
Dopuszcza się wysunięcie produktów na półce o 20-30 mm od naturalnej granicy załadunku.**
Możliwe jest usunięcie dolnego kosza dla zwiększenia przestrzeni załadunku i ułożenie produktów w komorze na dnie do max. wysokości.*
Zamrażanie produktów**
•
•
•
•
Zamrażać można praktycznie wszyst­kie artykuły spożywcze, z wyjątkiem jarzyn spożywanych w stanie su­ro­wym, np. zielonej sałaty.
Do zamrażania używa się jedynie ar­ty­ku­łów spożywczych o najwyższej ja­ko­ści, podzielonych na porcje prze­zna­czo­ne do jednorazowego
spożycia.
Produkty należy opakować w ma­te­riały bez zapachu, odporne na
przenikanie po­wie­trza i wilgoci oraz nie­wrażli­we na tłuszcze. Najlepszymi ma­te­ria­ła­mi są: wo­recz­ki, arkusze z folii po­li­ety­le­no­wej, aluminiowej.
Opakowanie powinno być szczelne i ściśle przylegać do zamrożonych
pro­duk­tów. Nie należy sto­so­wać opa­ko­wań szklanych.
- 16 -
•
•
•
•
•
•
•
Świeże i ciepłe artykuły spożywcze (w temperaturze otoczenia), włożone w celu zamrożenia, nie powinny stykać się już z zamrożoną
żywnością.
Zaleca się, aby w ciągu doby nie wkła­dać do zamrażarki, jed­no­ra­zo­
wo wię­cej świeżej żywności niż podano w karcie produktu.
Dla zachowania dobrej jakości za­mra­ża­nych produktów zaleca się
prze­gru­po­wać znajdujące się w środkowej szufladzie zamrażarki
mro­żon­ki tak, aby nie sty­ka­ły się z pro­duk­ta­mi jesz­cze nie zamrożonymi*.
Zalecamy zamrożone porcje prze­su­nąć na jedną stronę szuflady za­
mra­ża­nia, a świeże porcje do zamrożenia, ułożyć po przeciwnej stronie mak­sy­mal­nie do­su­nię­te do ściany tylnej i bocznej szuflady.
Do zamrażania produktów używać przestrzeni oznaczonej !
.
Należy pamiętać, że na tem­pe­ra­tu­rę w komorze zamrażarki mają
wpływ między innymi: temperatura oto­cze­nia, stopień wypełnienia
pro­duk­ta­mi żyw­no­ścio­wy­mi, czę­sto­tli­wość otwierania drzwi, nastawa
ter­mo­sta­tu
Gdyby po zamknięciu komory za­mra­żar­ki drzwi nie dawały się na­
tych­miast otworzyć z powrotem, ra­dzi­my po­cze­kać 1 do 2 minut, aż
powstałe tam pod­ci­śnie­nie zo­sta­nie skompensowane.
Czas przechowywania zamrożonych produktów zależy od ich jakości w
stanie świeżym przed zamrożeniem, oraz od temperatury przechowywania. Przy zachowaniu temperatury -18°C lub niższej zalecane są następujące okresy przechowywania:
Produkty
Miesiące
Wołowina
6-8
Cielęcina
3-6
Podroby
1-2
Wieprzowina
3-6
Drób
6-8
Jaja
3-6
Ryby
3-6
Warzywa
10-12
Owoce
10-12
Komora szybkiego chłodzenia nie służy do przechowywania mrożonego
jedzenia. W komorze tej można wytwarzać i przechowywać kostki lodu.
* Dotyczy urządzeń z komorą zamrażarki w dolnej części sprzętu
** Dotyczy urządzeń posiadających komorę zamrażarki
*** Nie dotyczy urządzeń wyposażonych w komory zamrażania oznaczonych
!
- 17 -
!
JAK EKONOMICZNIE
UŻYTKOWAĆ LODÓWKĘ
Porady praktyczne
•
•
•
•
•
•
•
Nie umieszczać lodówki ani zamrażarki w pobliżu grzejników, piekarników lub narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Upewnić się, że otwory wentylacyjne nie są zakryte. Raz lub dwa
razy do roku należy je oczyścić, odkurzyć.
Wybrać właściwą temperaturę: temperatura 6 do 8°C w lodówce
oraz -18°C w zamrażarce jest wystarczająca.
Podczas wyjazdu na urlop, należy zwiększyć temperaturę w lodówce.
Drzwi lodówki lub zamrażarki otwierać tylko, gdy jest to konieczne.
Dobrze jest wiedzieć, jaka żywność jest przechowywana w lodówce
i dokładnie gdzie się znajduje. Niewykorzystane produkty należy jak
najszybciej schować z powrotem do lodówki lub zamrażarki zanim
się nagrzeją.
Regularnie wycierać wnętrze lodówki ściereczką nasączoną łagodnym detergentem. Urządzenia bez funkcji automatycznego rozmrażania, należy regularnie rozmrażać. Nie pozwolić na uformowanie
się warstwy szronu o grubości powyżej 10 mm.
Uszczelkę wokół drzwi utrzymywać w czystości, w przeciwnym wypadku drzwi nie będą się całkowicie domykać. Należy zawsze wymienić uszkodzoną uszczelkę.
Co oznaczają gwiazdki?
$
#
@
!
Temperatura nie wyższa niż -6°C wystarcza do przechowania zamrożonej żywności przez około tydzień. Szuflady lub
komory oznaczone jedną gwiazdką spotyka się (najczęściej) w tańszych lodówkach.
W temperaturze poniżej -12°C można przechowywać żywność przez 1-2 tygodnie bez utraty smaku. Nie jest ona
wystarczająca do zamrażania żywności.
Głównie stosowane do zamrażania żywności w temperaturze poniżej -18°C. Pozwala na zamrożenie świeżej żywności
o masie do 1 kg.
Tak oznaczone urządzenie pozwala na przechowywanie
żywności w temperaturze poniżej -18°C i zamrażanie większych ilości żywności.
- 18 -
Porady praktyczne
Ze względu na naturalną cyrkulację powietrza, w komorze lodówki występują różne strefy temperatur.
Obszar najchłodniejszy znajduje się bezpośrednio ponad szufladami na
warzywa. W tej strefie należy przechowywać delikatne i łatwo psujące
się produkty jak:
- ryby, mięso, drób,
- wędliny, gotowe potrawy,
- potrawy lub wypieki zawierające jaja lub śmietanę,
- świeże ciasto, mieszanki ciast,
- pakowane warzywa i inną świeżą żywność z etykietą nakazującą przechowywanie w temperaturze około 4°C.
Najcieplej jest w górnej części drzwi. Tutaj najlepiej przechowywać
masło i sery.
Produkty, których nie należy przechowywać w lodówce
Nie wszystkie produkty nadają się do przechowywania w lodówce. Należą do nich:
- owoce i warzywa wrażliwe na niskie temperatury, jak na przykład
banany, avocado, papaja, marakuja, bakłażany, papryka, pomidory i
ogórki,
- owoce niedojrzałe,
- ziemniaki.
Uwaga:
Przykładowe rozmieszczenie produktów w urządzeniu- Rys. 12.
- 19 -
ODSZRANIANIE, MYCIE I
KONSERWACJA
Uwaga: Do czyszczenia obudowy i części plastikowych wyrobu nigdy nie
używać rozpuszczalników oraz ostrych, ściernych środków czyszczących
(np. proszków czy mleczek do czyszczenia)! Stosować tylko delikatne
środki myjące w płynie oraz miękkie szmatki. Nie używać gąbek.
Odszranianie i mycie chłodziarki ***
•
•
•
•
•
•
•
Na ścianie tylnej komory chłodziarki po­wsta­je szron, który jest usuwany au­to­ma­tycz­nie. W czasie odszraniania, wraz ze skro­pli­na­mi,
do otworu w rynience mogą do­sta­wać się zanieczyszczenia. Może
to spo­wo­do­wać zatkanie otworu. W takim przypadku otwór należy
delikat nie prze­tkać przepychaczem (Rys. 13).
Urządzenie pracuje cyklicznie: chło­dzi (wówczas na ścianie tylnej
osa­dza się szron) następnie odszrania się (krople spływają po ścianie tylnej).
Przed przystąpieniem do czysz­cze­nia należy bezwzględnie odłączyć
urzą­dze­nie od zasilania, poprzez wyjęcie wtyczki z gniazdka sie­cio­
we­go, wy­łą­cze­nie lub wykręcenie bezpiecznika. Nie wolno dopuścić
do tego, aby woda dostała się do panelu ste­ro­wa­nia lub oświetlenia.
Nie zalecamy stosować środków do roz­mra­ża­nia w aerozolu. Mogą
one po­wo­do­wać powstawanie mie­sza­nin wy­bu­cho­wych, zawierać
roz­pusz­czal­ni­ki mo­gą­ce uszkodzić pla­sti­ko­we części urzą­dze­nia, a
nawet być szko­dli­we dla zdro­wia.
Należy zwrócić uwagę, aby w miarę moż­li­wo­ści woda używana do
mycia nie spły­wa­ła przez otwór odpływowy do po­jem­ni­ka odparowania.
Całe urządzenie z wyjątkiem uszczel­ki drzwi należy myć delikatnym
de­ter­gen­tem. Uszczelkę w drzwiach należy wyczyścić czy­stą wodą i
wytrzeć do sucha.
Należy umyć ręcznie dokładnie wszystkie elementy wyposażenia
(pojemniki na warzywa, balkoniki, półki szklane itp.).
Odszranianie i mycie zamrażarki**
•
•
•
•
•
•
Odszranianie komory zamrażania za­le­ca się połączyć z myciem wyrobu.
Większe nagromadzenie się lodu na powierzchniach mrożących,
utrudnia sku­tecz­ność pracy urządzenia i po­wo­du­je zwiększone zużycie energii elek­trycz­nej.
Zalecamy rozmrażać urządzenie przy­naj­mniej raz lub dwa razy w
roku. W razie większego nagromadzenia się lodu, rozmrażanie należy
przeprowadzać częściej.
Jeśli w środku znajdują się produkty, to należy ustawić pokrętło na
pozycję max. na około 4 godziny przed planowanym rozmrożeniem.
Zapewni to możliwość przechowywania produktów w tem­pe­ra­tu­rze
otoczenia przez dłuższy czas.
Po wyjęciu żywności z zamrażarki należy włożyć do miski, owinąć
kilkoma warstwami papieru gazetowego, zawinąć w koc i przechowywać w chłodnym miejscu.
Rozmrażanie zamrażarki powinno być przeprowadzone możliwie
szybko. Dłuż­sze przechowywanie produktów w temperaturze otoczenia, skraca czas ich przydatności do spożycia.
- 20 -
Aby odszronić komorę zamrażarki, na­le­ży**
•
•
•
•
•
•
Wyłączyć urządzenie przy pomocy panelu sterowania, następnie wyjąć wtyczkę z gniazdka.
Otworzyć drzwi, wyjąć produkty.
W zależności od modelu wysuń kanalik odpływowy znajdujący się w
dolnej części komory zamrażarki i podstaw naczynie.
Zostawić drzwi otwarte, przyspieszy to proces rozmrażania. Dodatkowo można umieścić w komorze zamrażarki naczynie z gorącą (ale
nie gotującą się) wodą.
Wymyć i wysuszyć wnętrze za­mra­żar­ki.
Uruchomić urządzenie zgodnie z od­po­wied­nim punktem instrukcji.
Automatyczne odszranianie chłodziarki****
Komora chłodziarki została wyposażona w funkcję automatycznego odszraniania. Jednakże na tylnej ścianie komory chłodziarki może stworzyć
szron. Dzieje się tak zazwyczaj, gdy wiele świeżych produktów spożywczych przechowuje się w komorze chłodziarki.
Automatyczne odszranianie zamrażarki****
Komora zamrażarki została wyposażona w funkcję automatycznego odszraniania (no-frost). Żywność jest zamrażana schłodzonym powietrzem
obiegowym, a wilgoć z komory zamrażarki odprowadzana na zewnątrz.
W rezultacie w zamrażarce nie tworzy się zbędne oblodzenie i szron a
produkty nie przymarzają do siebie.
Mycie ręczne komory chłodziarki i zamrażarki.****
Zaleca się aby co najmniej raz do roku umyć komorę chłodziarki i zamrażarki. Zapobiega to powstawaniu bakterii i nieprzyjemnych zapachów.
Należy wyłączyć cały wyrób, wyciągnąć z komór produkty i umyć przy
użyciu wody z dodatkiem delikatnego detergentu. Na koniec wytrzeć komory szmatką.
Wyjmowanie i wkładanie półek*****
Unieść i wysunąć półkę, a następnie wsunąć do oporu tak, aby zatrzask
półki znalazł się w wybraniu prowadnicy (Rys. 15).
Wyjmowanie i wkładanie balkonika*****
Unieść balkonik, wyjąć i wsadzić od góry z powrotem w pożądane położenie (Rys. 16).
Uwaga: W żadnym wypadku do wnętrza za­mra­żar­ki nie wolno wstawiać
grzej­ni­ka elek­trycz­ne­go, nawiewowego, ani su­szar­ki do włosów.
**
***
****
*****
!
Dotyczy urządzeń posiadających komorę zamrażarki
Nie dotyczy urządzeń z Systemem Bezszronowym
Dotyczy urządzeń posiadających komorę chłodziarki.
Nie dotyczy urządzeń z Systemem Bezszronowym
Dotyczy urządzeń wyposażonych w System Bezszronowy
Nie dotyczy zamrażarek
- 21 -
.
LOKALIZACJA USTEREK
Objawy
Możliwe przyczyny
Sposób naprawy
Urządzenie nie działa
Przerwa w obwodzie instalacji elektrycznej
- sprawdzić, czy wtycz­ka
jest włożona prawidłowo do
gniaz­da sieci zasilającej
- sprawdzić, czy ka­bel zasilający urządzenia nie jest
uszko­dzo­ny
- sprawdzić, czy jest napięcie w gniazd­ku pod­łą­cza­jąc
inne urządzenie np. lamp­kę
nocną
- sprawdzić, czy urządzenie jest włączone poprzez
ustawienie termostatu na
pozycji większej od „OFF”
lub „0”.
Nie działa oświe­tle­nie we­
wnątrz komory
Żarówka jest po­lu­zo­wa­na
lub przepalona (W urządzeniach z oświetleniem żarowym).
- sprawdzić punkt poprzedni “Urządzenie nie działa”
- dokręcić lub wy­mie­nić
przepaloną ża­rów­kę (W
urządzeniach z oświetleniem żarowym).
Złe ustawienie pokrętła
regulacyjnego
- przestawić pokrętło na
niższą pozycję
Pozostałe przyczyny jak w
pkt „Urządzenie zbyt słabo
chodzi i/lub mrozi”
- sprawdzić wg ptk. poprzedniego „Urządzenie
zbyt słabo chłodzi i/lub
mrozi”
Otwór odprowadzenia wody
jest niedrożny (dotyczy
urządzeń z otworem do
odprowadzania skroplin)
- przeczyścić otwór odpływowy (patrz instrukcja
obsługi rozdział - „Odszranianie chłodziarki”)
Utrudniony obieg powietrza
wewnątrz komory
- ułożyć produkty spożywcze i pojemniki tak aby
nie dotykały tylnej ściany
chłodziarki
Urządzenie nie jest wypoziomowane
- wypoziomować urządzenie
Urządzenie styka się z
meblami i/lub innymi
przedmiotami
- urządzenie ustawić swobodnie tak, aby nie dotykało innych przedmiotów
Ciągła praca urzą­dze­nia
W dolnej czę­ści chło­dziar­ki
gro­ma­dzi się woda
Dźwięki nie po­cho­dzą­ce od
normalnej pra­cy urzą­dze­nia
- 22 -
Urządzenie zbyt słabo chło­
dzi i/lub mrozi
Złe ustawienie pokrętła
regulacyjnego
- przestawić pokrętło na
wyższą pozycję
Temperatura otoczenia jest
większa lub mniejsza od
temperatury podanej w
tabeli ze specyfikacją techniczną urządzenia.
- urządzenie przy­sto­so­wa­ne
jest do pra­cy w tem­pe­ra­
tu­rze, która jest podana
w tabeli ze specyfikacją
techniczną urządzenia.
Urządzenie stoi w miej­scu
nasłonecznionym lub w
pobliżu źródeł cie­pła
- zmienić miej­sce ustawienia urzą­dze­nia wg. in­struk­
cji ob­słu­gi
Jednorazowy za­ła­du­nek
dużą ilością cie­płych pro­
duk­tów
- poczekać do 72 godzin na
wy­chło­dze­nie (zmro­że­nie)
pro­duk­tów i osiągnięcie
żądanej tem­pe­ra­tu­ry wewnątrz komory
Utrudniony obieg po­wie­trza
wewnątrz urzą­dze­nia
- ułożyć produkty spożywcze i pojemniki tak aby
nie do­ty­ka­ły tylnej ściany
chło­dziar­ki
Utrudniony obieg po­wie­trza
z tyłu urzą­dze­nia
- odsunąć urzą­dze­nie od
ściany min. 30 mm
Drzwiczki chłodziarki/zamrażarki są zbyt czę­sto
otwierane i/lub za dłu­go
pozostają otwarte
- zmniejszyć czę­sto­tli­wość
otwierania drzwi i/lub skrócić czas, w którym drzwi
po­zo­sta­ją otwarte
Drzwi nie domykają się
- produkty i pojemniki ułożyć tak aby nie utrudniały
zamykania drzwi
Kompresor rzadko się
załącza
- sprawdzić, czy temperatura otoczenia nie jest
mniejsza niż zakres klasy
klimatycznej
Źle włożona uszczelka drzwi
- wcisnąć uszczelkę
W trakcie normalnego użytkowania sprzętu chłodniczego mogą wystąpić
różnego rodzaju dźwięki, które nie mają żadnego wpływu na poprawną
pracę lodówki.
Dźwięki, które łatwo usunąć:
• hałas, gdy lodówka nie stoi pionowo - wyregulować ustawienie przy
pomocy wkręcanych nóżek z przodu. Ewentualnie pod rolki z tyłu
podłożyć miękki materiał, szczególnie gdy podłoga jest z płytek.
• ocieranie się o sąsiedni mebel - odsunąć lodówkę.
• skrzypienie szuflad lub półek - wyjąć i ponownie włożyć szufladę lub
półkę.
• dźwięki od dotykających się butelek - odsunąć butelki od siebie.
Dźwięki, które mogą być słyszalne podczas prawidłowej eksploatacji wynikają z pracy termostatu, sprężarki (załączenie), układu chłodniczego
(kurczenie i rozszerzanie materiału pod wpływem różnic temperatur oraz
przepływu czynnika chłodzącego).
- 23 -
ZMIANA KIERUNKU
OTWIERANIA DRZWI
ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA DRZWI (Rys. 20)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Aby zmienić kierunek otwierania drzwi odłącz wyrób od zasilania i
opróżnij z artykułów spożywczych.
Używając własnego wkrętaka płaskiego zdemontuj zaślepki zawiasów.
Używając własnego wkrętaka krzyżowego zdemontuj zawias górny
drzwi jednocześnie przytrzymując drzwi (Rys.21, poz. 1).
Używając własnego wkrętaka krzyżowego zdemontuj zawias środkowy jednocześnie przytrzymując górne drzwi*
Odstaw drzwi w bezpieczne miejsce
Pochyl wyrób (max 40 stopni) w taki sposób by mieć wystarczający
dostęp do zawiasu dolnego (Rys.21, poz. 2).
6. Używając własnego wkrętaka krzyżowego zdemontuj zawias
dolny drzwi
Zamocuj zawias dolny po drugiej stronie korpusu (Rys.21, poz. 3).
Umieść zespół drzwi w taki sposób, by trzpień zawiasu dolnego
znajdował się w odpowiednim otworze nakładki dolnej drzwi
Zamocuj zawias środkowy po drugiej stronie korpusu w taki sposób
by trzpień dolny zawiasu środkowego znajdował się w odpowiednim otworze nakładki górnej drzwi, umieść drugi zespół drzwi w
taki sposób by trzpień górny zawiasu środkowego znajdował się w
odpowiednim otworze nakładki dolnej drzwi*
Zamocuj zawias górny w taki sposób by trzpień zawiasu górnego znajdował się w odpowiednim otworze nakładki górnej drzwi
(Rys.21, poz. 4).
Sprawdź czy drzwi są ustawione prawidłowo względem korpusu
urządzenia.
Zamocuj zaślepki zawiasów.
Uruchom urządzenie zgodnie z odpowiednimi punktami instrukcji.
* Krok ten dotyczy wyrobów w których występują dwie komory, chłodziarka i zamrażarka.
- 24 -
GWARANCJA, OBSŁUGA
POSPRZEDAŻOWA
Gwarancja
Świadczenia gwarancyjne wg karty gwarancyjnej. Producent nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym po­stę­po­
wa­niem z wyrobem.
Producent sprzętu sugeruje, by wszelkie naprawy i czyn­no­
ści re­gu­la­cyj­ne były wy­ko­ny­wa­ne przez Serwis Fabryczny
lub Serwis Autoryzowany producenta. Napraw powinna do­
konywać jedynie osoba posiadająca stosowne kwalifikacje.
Oświadczenie producenta
Producent deklaruje niniejszym, że wyrób ten spełnia zasadnicze wymagania
wymienionych poniżej dyrektyw europejskich:
•
•
•
•
dyrektywy
dyrektywy
dyrektywy
dyrektywy
niskonapięciowej 2014/35/UE
kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE
ekoprojektowania 2009/125/UE
RoHS 2011/65/UE
i dlatego wyrób został oznakowany
oraz została wystawiona dla niego
deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.
- 25 -
- 26 -
BK3055.6 NFM
3
1
1
1
1
2
1
1
1
3
BK3055.6NF
3
1
1
1
1
2
1
1
3
Półka szklana
Pólka nad pojemnikiem na warzywa
Pojemik na warzywa
VitControl
Balkonik duży
Balkonik średni
Pojemnik na jajka
Wieszak na butelki
Taca na kostki lodu
Szuflada w zamrażarce
BK3055. 6 NFMAA
3
1
1
1
2
1
1
1
1
3
3
1
-
1
2
1
1
1
1
3
BK3045.4 NF
Pojemik na warzywa
4
10
9
8
7
6
Taca na kostki lodu
Wieszak na butelki
Pojemnik na jajka
Balkonik duży
Balkonik średni
Szuflada w zamrażarce
Pólka nad pojemnikiem na warzywa
3
5
Półka szklana
Panel sterowania
2
1
1
5
11
2
6
3
4
8
7
9
10
1
2
3
- 27 -
8
9
10
1
1
4
2
5
2
3
3
11a
- 28 -
11b
12
15
16
- 29 -
- 30 -
Amica S.A.
ul . Mickiewicza 52 / 64-510 Wronki
tel. 67 25 46 100 / fax 67 25 40 320
www.amica.pl
Amica International GmbH
Lüdinghauser Str. 52
D-59387 Ascheberg
Tel: 0 25 93 - 95 67-0
www.amica-group.de
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement