Amica AMGF20E1I Free-standing microwave oven Instrukcja obsługi

Amica AMGF20E1I Free-standing microwave oven Instrukcja obsługi
AMGF20E1I
PL
EN
CZ
SK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
INSTRUCTION MANUAL
NÁVOD K OBSLUZE
NÁVOD NA OBSLUHU
GRATULUJEMY WYBORU SPRZĘTU MARKI AMICA
PL
SZANOWNI PAŃSTWO!
Urządzenie marki Amica to połączenie wyjątkowej łatwości obsługi i doskonałej efektywności.
Każde urządzenie przed opuszczeniem fabryki zostało dokładnie sprawdzone pod względem
bezpieczeństwa i funkcjonalności.
Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji obsługi przed uruchomieniem urządzenia.
Poniżej znajdują się objaśnienia dotyczące symboli występujących w niniejszej instrukcji:
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika urządzenia oraz
prawidłowej jego eksploatacji.
i
Zagrożenia wynikające z niewłaściwego postępowania z urządzeniem oraz
czynnościach, które może wykonać jedynie
wykwalifikowana osoba, na przykład z
serwisu producenta.
Wskazówki związane z użytkowaniem
sprzętu.
Informacje dotyczące ochrony środowiska
naturalnego.
Zakaz wykonywania pewnych czynności
przez użytkownika.
SPIS TREŚCI
DANE TECHNICZNE
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
USUWANIE / ZŁOMOWANIE ZUŻYTEGO SPRZĘTU
INSTALACJA OBWODU OCHRONNEGO
NACZYNIA
NASTAWA KUCHENKI
INSTALACJA TALERZA OBROTOWEGO
INSTALACJA URZĄDZENIA
OBSŁUGA
USUWANIE USTEREK
CZYSZCZENIE
GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA
2
3
4
8
9
10
12
12
13
14
18
18
19
DANE TECHNICZNE
Model
AMGF20E1I
Zasilanie
230V~ / 50Hz
Częstotliwość robocza [MHz]
2450
Poziom głośności [dB(A) re 1pW]
53
Pobór mocy [W]
1200
Znamionowa moc wyjściowa mikrofal [W]
700
Znamionowa moc wyjściowa grilla [W]
-
Pojemność kuchenki [l]
20
Średnica talerza obrotowego [mm]
245
Wymiary zewnętrzne (Wys x szer x gł) [mm]
262 x 452 x 351
Urządzenie przystosowane do zabudowy meblowej
-
Masa netto [kg]
10,5
Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie
do użytku domowego.
i
Producent zastrzega sobie możliwość
dokonywania zmian niewpływających na
działanie urządzenia.
2
Ilustracje w niniejszej instrukcji obsługi
mają charakter poglądowy. Pełne wyposażenie urządzenia znajduje się w odpowiednim rozdziale.
CELEM UNIKNIĘCIA NARAŻENIA NA EWENTUALNE
NADMIERNE DZIAŁANIE ENERGII MIKROFAL
Nie próbować uruchamiać tej kuchenki z otwartymi
drzwiami, gdyż może to spowodować szkodliwe narażenie na energię mikrofal. Ważne jest, aby nie wyłączać blokad zabezpieczających,ani nie manipulować
przy nich.
Nie umieszczać żadnych przedmiotów między czołową
powierzchnią kuchenki a drzwiami ani nie dopuszczać,
aby brud, lub resztki środka czyszczącego zbierały się
na powierzchniach uszczelniających.
Nie uruchamiać kuchenki, jeżeli jest ona uszkodzona.
Szczególnie ważne jest, aby drzwi kuchenki prawidłowo się zamykały i aby nie było uszkodzeń na:
1 drzwiach (wgniecenia, pęknięcia)
2 zawiasach i zamkach (złamane, pęknięte lub poluzowane)
3 uszczelkach drzwi i powierzchniach uswzczelniających
Regulacji, czynności konserwacyjnych i wszelkich napraw kuchenki winien dokonywać wyłącznie odpowiednio wykwalifikowany personel serwisowy producenta.
W szczególności dotyczy to prac związanych ze zdejmowaniem pokrywy chroniącej użytkownika przez promieniowaniem mikrofalowym.
Trzymaj urządzenia i jego sznur przyłączeniowy z dala
od dzieci poniżej 8 lat.
Kuchenki mikrofalowej nie należy umieszczać w szafce*
OSTRZEŻENIE: Urządzenie i jego dostępne części są
gorące podczas użytkowania. Należy unikać kontaktu
z gorącymi częściami. Dzieci w wieku poniżej 8 lat, powinny trzymać się z dala od urządzenia, chyba że są
pod nadzorem osoby dorosłej;
Urządzenia nie należy czyścić parą
Powierzchnie szafki mogą podczas pracy kuchenki rozgrzać;
* dotyczy urządzeń, które nie są przystosowane do zabudowy meblowej
3
PL
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
PL
PRZECZYTAĆ UWAŻNIE I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ.
Dla zmniejszenia zagrożenia pożarem, obrażeniami ludzi albo wystawieniem na działanie nadmiernej energii
mikrofalowej podczas użytkowania urządzenia należy
przestrzegać poniższych podstawowych zasad bezpieczeństwa
instrukcję obsługi przed użyciem urządzei Przeczytać
nia.
Niezbędny jest ścisły nadzór w celu zmniejszenia zagrożenia pożarem w komorze kuchenki.
Stosować to urządzenie tylko zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji. Nie stosować korodujących
chemikaliów w urządzeniu. Kuchenka jest specjalnie
zaprojektowana do podgrzewania lub gotowania żywności. Nie jest ona przeznaczona do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
OSTRZEŻENIE: Gdy urządzenie jest użytkowane w
trybie kombinowanym, dzieci mogą używać tej kuchenki tylko pod nadzorem dorosłych z uwagi na wytwarzaną wysoką temperaturę*;
OSTRZEŻENIE: Cieczy i innych artykułów żywnościowych nie wolno ogrzewać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, gdyż są one podatne na eksplozję;
OSTRZEŻENIE: To urządzenie może być używane
przez dzieci w wieku 8 lat i starsze, przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej oraz osoby o braku doświadczenia lub znajomości
sprzętu, gdy są one nadzorowane lub zostały poinstruowane na temat korzystania z urządzenia w sposób bezpieczny i znają zagrożenia związana z użytkowaniem
urządzenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinna być
wykonywania przez dzieci chyba że ukończyły 8 lat i są
nadzorowane przez odpowiednią osobę.
Używać tylko takich naczyń, które nadają się do użytkowania w kuchenkach mikrofalowych;
Podczas ogrzewania żywności w pojemnikach plastikowych lub papierowych, należy nadzorować pracę kuchenki mikrofalowej ze względu na możliwość zapłonu
pojemników;
* Dotyczy urządzeń wyposażonych w grill
4
i
i
i
W przypadku zauważenia dymu i/lub ognia, wyłączyć
urządzenie lub odłączyć je od zasilania i zostawić
drzwiczki zamknięte, póki nie stłumią się płomienie;
Podgrzewanie mikrofalowe napoi może spowodować opóźnione wrzenie, dlatego też należy zachować
ostrożność w trakcie manipulowania pojemnikiem;
Szczegóły dotyczące czyszczenia uszczelnień drzwiczek i części przyległych znajdują się w odpowiednim
dziale tej instrukcji.
Kuchenkę należy czyścić systematycznie i usuwać
wszelkie złogi resztek potraw
Zaniedbanie utrzymywania kuchenki w czystym stanie
może doprowadzić do uszkodzenia powierzchni, co
może niekorzystnie wpłynąć na trwałość urządzenia i
powodować niebezpieczne sytuacje
Uwaga! Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym
albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia
zagrożenia.
Przed rozpoczęciem użytkowania kuchenki należy wypalić grzałkę grilla (podczas wypalania grzałki, z kratek
wentylacyjnych kuchenki może ulatniać się dym)*:
- włączyć wentylację w pomieszczeniu lub otworzyć
okno,
- nastawić kuchenkę na pracę samego grilla na ok. 3
min. i wygrzać grzałkę grilla bez podgrzewania żywności.
Kuchenka winna stać na wypoziomowanej powierzchni.
Talerz obrotowy i zespół wózka obrotowego winny znajdować się w kuchence w czasie gotowania. Należy
ostrożnie położyć gotowaną potrawę na talerzu obrotowym i ostrożnie nią manipulować, aby uniknąć ewentualnego stłuczenia.
Nieprawidłowe użycie półmiska do przyrumienienia
może spowodować przez wysoką temperaturę pęknięcie stolika obrotowego.
Używać tylko odpowiedniej wielkości torebki do gotowania w kuchenkach mikrofalowej.
* Dotyczy urządzeń wyposażonych w grill
5
PL
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
PL
i
i
Kuchenka ma kilka wbudowanych wyłączników zabezpieczających przed emisją promieniowania, w czasie
gdy drzwi są otwarte. Nie manipulować przy tych wyłącznikach.
Nie włączać pustej kuchenki mikrofalowej. Włączenie
kuchenki bez potrawy lub z potrawą o bardzo małej zawartości wody może spowodować pożar, zwęglenie,
iskrzenie oraz uszkodzenie powłoki komory wewnętrznej.
Nie przyrządzać potraw bezpośrednio na talerzu obrotowym. Nadmierne podgrzanie miejscowe talerza obrotowego może spowodować jego pęknięcie.
Nie podgrzewać butelek dla niemowląt lub potraw dla
niemowląt w kuchence mikrofalowej. Może nastąpić
nierównomierne podgrzanie i spowodować obrażenia
fizyczne.
Nie stosować pojemników z wąską szyjką, takich jak
buteleczki do syropów.
Nie smażyć w tłuszczu i głębokim naczyniu w kuchence mikrofalowej.
Nie robić konserw domowych w kuchence mikrofalowej, gdyż nie zawsze cała zawartość słoika osiągną
temperaturę wrzenia.
Nie stosować kuchenki mikrofalowej do celów komercyjnych. Urządzenie to jest przeznaczone do stosowania w domu lub w obiektach, takich jak*: kuchnia dla
pracowników; w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy, korzystanie przez klientów hoteli, moteli i
innych placówek mieszkalnych, w wiejskich budynkach
mieszkalnych, w obiektach noclegowych*;
W celu niedopuszczenia do opóźnionego wrzenia gorących cieczy i napojów oraz poparzenia się, należy wymieszać ciecz przed włożeniem pojemnika do kuchenki
i ponownie w połowie czasu gotowania. Następnie pozostawić jeszcze na krótki czas w kuchence i raz jeszcze wymieszać przed wyjęciem pojemnika.
Nie należy zapominać, iż potrawa znajduje się w kuchence, aby uniknąć spalenia spowodowanego nadmiernym gotowaniem.
Zapoznaj się z zapisem w karcie gwarancyjnej
6
i
i
Gdy urządzenie jest używane w trybie kombinowanym,
dzieci powinny używać kuchenki tylko pod nadzorem
dorosłych ze względu na wytwarzane wysokie temp.*
Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania
przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby o braku
doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na
dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.
Nie przegotowywać potraw
Nie używać komory kuchenki do składowania. Nie przechowywać wewnątrz kuchenkl przedmiotów palnych,
jak chleba, ciastek, wyrobów papierowych itp. Jeżeli
piorun uderzy w linię zasilającą, kuchenka może włączyć się samoczynnie.
Usunąć zaciski druciane i uchwyty metalowe z pojemnikow/torebek papierowych lub plastykowych przed
umieszczeniem ich w kuchence.
Kuchenka winna być uziemiona. Przyłączać tylko do
gniazdka ze spawnym przewodem ochronnym. Patrz
“Instalacja obwodu ochronnego”
Niektóre produkty, takie jak całe jajka (gotowane i/lub
surowe), woda z olejem lub tłuszczem, uszczelnione
pojemniki i zamknięte słoiki szklane mogą eksplodować
i dlatego nie należy ich podgrzewać w tej kuchence.
Praca kuchenki powinna odbywać się przy stałym nadzorze osób dorosłych. Nie należy dopuszczać do tego,
by dzieci miały dostęp do elementów sterujących lub
bawiły się urządzeniem.
Nie uruchamiać kuchenki, gdy ma uszkodzoną listwę
przyłączeniową lub wtyczkę, jeżeli nie pracuje ona prawidłowo, albo jeżeli została ona uszkodzona lub upuszczona.
Nie należy zakrywać ani nie blokować odpowietrzników
na kuchence.
Nie składować ani nie używać kuchenki na zewnątrz.
* Dotyczy urządzeń wyposażonych w grill
7
PL
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
PL
Nie używać kuchenki w pobliżu wody, w pobliżu zlewozmywaka kuchennego, w zawilgoconym pomieszczeniu albo w pobliżu basenu pływackiego.
Nie zanurzać sznura przyłączeniowego ani wtyczki w
wodzie.
Utrzymywać sznur z dala od ogrzewanych powierzchni.
i
Nie dopuszczać aby sznur przyłączeniowy zwisał na
krawędzi stołu lub blatu.
Urządzenie musi być użytkowane z zamontowaną ramką ozdobną*
Powierzchnia komory wewnętrznej urządzenia jest gorąca po użytkowaniu mikrofalówki.
Sprawdzać systematycznie kuchenkę i jej przewód przyłączeniowy pod względem uszkodzeń. Jeżeli stwierdzimy jakiekolwiek uszkodzenie, nie używać kuchenki.
USUWANIE / ZŁOMOWANIE ZUŻYTEGO SPRZĘTU
WYCOFANIE Z EKSPLOATACJI
ROZPAKOWANIE
Urządzenie na czas trans­p or­t u
zostało za­bez­pie­czo­ne przed uszko­
dze­niem. Po roz­pa­ko­wa­niu urzą­dze­
nia pro­si­my Pań­stwa o usu­nię­cie
ele­men­tów opa­ko­wa­nia w spo­sób
nieza­gra­ża­ją­cy śro­do­wi­sku.
Wszystkie materiały za­sto­so­wa­ne
do opa­ko­wa­nia są nie­szko­dli­we dla
środowiska na­tu­ral­ne­go, w 100% nadają się do
odzysku i oznakowano je od­po­wied­nim symbolem.
Po zakończeniu okresu użyt­ko­wa­nia
nie wol­no usuwać ni­niej­sze­go produktu
po­przez nor­mal­ne odpady ko­mu­nal­ne,
lecz na­le­ży go oddać do punk­tu zbiór­ki
i re­cy­klin­gu urzą­dzeń elek­trycz­nych i
elek­tro­nicz­nych. In­for­mu­je o tym sym­
bol, umiesz­czo­ny na pro­duk­cie, in­struk­
cji ob­słu­gi lub opa­ko­wa­niu.
Zastosowane w urządzeniu tworzywa na­da­ją się
do powtórnego użycia zgodnie z ich ozna­cze­niem.
Dzięki powtórnemu użyciu, wykorzystaniu materiałów lub in­nym for­mom wy­ko­rzy­sta­nia zużytych
urządzeń wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę
naszego śro­do­wi­ska.
Uwaga! Materiały opa­ko­wa­nio­we(wo­recz­ki po­li­ety­
le­no­we, kawałki sty­ro­pia­nu itp.) na­le­ży w trakcie
rozpakowywania trzy­mać z dala od dzieci.
Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych
urządzeń udzieli Państwu ad­mi­ni­stra­cja gminna.
* dotyczy urządzeń do zabudowy
8
NIEBEZPIECZEŃSTWO
W razie niepełnego rozumienia instrukcji uziemienia lub powstania wątpliwości, czy urządzenie jest
prawidłowo uziemione, należy zwrócić się do wykwalifikowanego elektryka lub technika serwisowego.
Jeżeli trzeba użyć kabla przedłużacza należy stosować tylko sznur trójprzewodowy posiadający
gniazdo z uziomem.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody
bądź obrażenia będące wynikiem podłączenia kuchenki do źródła zasilania bez obwodu ochronnego
lub z niesprawnym obwodem ochronnym.
Niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego przy
dotknięciu- pewne wewnętrzne elementy mogą
spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Nie
demontować tego urządzenia.
OSTRZEŻENIE
Zagrożenie porażeniem elektrycznym. Nieprawidłowe używanie uziemienia może spowodować
porażenie elektryczne. Nie wkładać wtyczki do
gniazdka zanim urządzenie nie zostanie prawidłowo zainstalowane i uziemione.
Krótki sznur sieciowy przewidziany jest, aby zmniejszyć zagrożenia wynikające z zaplątania się lub
wyłączenia przez potknięcie się o dłuższy sznur.
Jeżeli stosuje się przedłużacz:
- Oznakowane znamionowe dane elektryczne przedłużacza winny być co najmniej tak duże, jak znamionowe dane elektryczne urządzenia.
- Przedłużacz winien być sznurem 3- przewodowym z uziemieniem,
- Długi sznur powinien być tak poprowadzony, aby
nie zwieszał się poprzez blat lub płytę stołu, gdzie
mógłby zostać pociągnięty przez dzieci, albo zahaczony i wyciągnięty mimo woli.
Urządzenie to należy uziemić. W razie zwarcia
elektrycznego uziemienie zmniejsza zagrożenie
porażeniem elektrycznym zapewniając przewód
odpływu prądu elektrycznego. Urządzenie to jest
wyposażone w sznur posiadający przewód uziemiający z odpowiednią wtyczką. Wtyczka winna
być włożona do gniazdka prawidłowo zainstalowanego i uziemionego.
9
PL
INSTALACJA OBWODU OCHRONNEGO
NACZYNIA
OSTRZEŻENIE
PL
Zagrożenie obrażeń ludzi. Szczelnie zamknięte pojemniki mogą eksplodować. Zamknięte pojemniki należy otworzyć, a plastikowe torebki przekłuwać przed rozpoczęciem podgrzewania.
Materiały jakie można używać w kuchence, a jakich należy unikać w kuchence mikrofalowej.
Niektóre niemetalowe naczynia mogą nie być bezpieczne przy stosowaniu w mikrofalówce. W razie
wątpliwości można sprawdzić dane naczynie postępując według poniższej procedury:
Badanie naczynia:
1 Napełnić pojemnik bezpieczny do stosowania w mikrofalówce 1 filiżanką zimnej wody (250 ml), to
samo uczynić z badanym naczyniem.
2 Gotować z maksymalną mocą przez 1 minutę.
3 Uważnie dotykać naczynie. Jeżeli naczynie jest ciepłe, nie stosować go w kuchence mikrofalowej.
4 Nie przekraczać czasu gotowania 1 minuty.
Materiały, których nie można uzywać w kuchence mikrofalowej
Rodzaj naczynia
Uwagi
Tacka aluminiowa
Może spowodować łuk elektryczny. Przełożyć potrawę na
naczynie nadające sie do stosowania w mikrofalówkach.
Pudełko tekturowe z uchwytem
metalowym
Może spowodować łuk elektryczny. Przełożyć potrawę na
naczynie nadające się do stosowania w mikrofalówkach.
Metal lub naczynia z ramką metalową
Metal ekranuje potrawę przed energią mikrofal.
Ramka metalowa może spowodować łuk elektryczny.
Metalowe zamknięcia - skręcane
Mogą spowodować łuk elektryczny i pożar w kuchence.
Torebki papierowe
Mogą spowodować pożar w kuchence.
Pianka plastikowa
Pianka plastikowa może stopić się lub zanieczyścić ciecz w
niej się znajdującą, gdy zostanie wystawiona na działanie
wysokiej temperatury.
Drewno
Drewno wysycha, gdy jest stosowane w kuchence mikrofalowej i może pęknąć lub się złamać.
Materiały, które można uzywać w kuchence mikrofalowej
Rodzaj naczynia
Uwagi
Folia aluminiowa
Tylko osłona. Małe gładkie kawałki można używać do pokrywania
cienkich kawałków mięsa lub drobiu, aby zapobiec nadmiernemu
przegotowaniu. Może wystąpić wyładowanie łukowe, jeżeli folia
jest zbyt blisko ścianek kuchenki. Folia winna znajdować się co
najmniej w odległości 2.5 cm od ścianek kuchenki.
Półmisek do przyrumienienia
Przestrzegać instrukcji wytwórcy. Dno półmiska do przyrumieniania winno być co najmniej 5 mm powyżej talerza obrotowego.
Nieprawidłowe używanie może spowodować pęknięcie talerza
obrotowego.
Naczynia obiadowe
Tylko nadające się do mikrofalówki. Przestrzegać instrukcji wytwórcy.
Nie stosować naczyń pękniętych lub wyszczerbionych.
Szklane słoiki
Zawsze zdejmować wieczko. Używać tylko do podgrzewania potraw do odpowiedniej temperatury. Większość słoików szklanych
nie jest wytrzymała na temperaturę i może pęknąć.
10
Naczynia szklane
Stosować tylko żaroodporne naczynia szklane w kuchence.
Upewnić się, że nie ma metalowych ramek. Nie używać naczyń
pękniętych lub wyszczerbionych.
Torebki do gotowania w mikrofali
Przestrzegać instrukcji wytwórcy. Nie zamykać metalowymi zaciskami.
Talerze i kubki papierowe
Porobić nacięcia, by pozwolić ujść parze. Używać tylko do krótkiego gotowania/podgrzewania. Nie pozostawiać kuchenki bez
nadzoru podczas gotowania.
Ręczniki papierowe
Używać do przykrycia potraw do podgrzania dla wchłonięcia
tłuszczu.
Używać tylko do krótkiego gotowania pod stałym nadzorem.
Papier pergaminowy
Używać jako przykrycia dla zapobieżenia rozbryzgom lub jako
opakowania dla parowania.
Tworzywa sztuczne
Tylko nadające się do mikrofalówki. Winny posiadać etykietę
„do mikrofalówek”. Niektóre pojemniki plastikowe miękną, gdy
potrawa wewnątrz nagrzeje się. „Torebki do gotowania „ i szczelnie
zamknięte torebki plastykowe należy naciąć, podziurkować albo
zaopatrzyć w odpowietrznik zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu.
Opakowania plastikowe
Tylko nadające się do mikrofalówki. Używać do przykrycia potrawy
w czasie gotowania w celu utrzymania wilgotności. Nie dopuszczać aby opakowania plastikowe dotykały potrawy.
Termometry
Tylko nadające się do mikrofalówki. (termometry do mięsa i cukru).
Papier woskowany
Używać jako przykrycia, aby zapobiec rozbryzgiwaniu i aby utrzymać wilgotność.
Materiał naczynia
Mikrofale
Grill
Tryb Combi
Szkło termoodporne
TAK
TAK
TAK
Szkło nieodporne termicznie
NIE
NIE
NIE
Ceramika termoodporna
TAK
NIE
NIE
Naczynia z tworzywa bezpieczne w stosowaniu w
kuchence mikr.
TAK
NIE
NIE
Papier do celów kuchennych
TAK
NIE
NIE
Pojemnik metalowy
NIE
TAK
NIE
Stojak metalowy (na wyposażeniu kuchenki)*
NIE
TAK
NIE
Folia aluminiowa i pojemniki z folii
NIE
TAK
NIE
* Występuje w wybranych modelach
11
PL
NACZYNIA
NASTAWA KUCHENKI
PL
Nazwy elementów wyposażenia kuchenki
Wyjąć kuchenkę i wszystkie materiały z pudła tekturowego i komory kuchenki. Kuchenka dostarczana
jest z następującym wyposażeniem:
Talerz obrotowy
Wózek obrotowy
Instrukcja obsługi
Stojak do grilowania
1
1
1
1*
A
F
A) Panel sterowania
B) Układ blokady zabezpieczającej - Wyłącza zasilanie kuchenki, gdy drzwi zostaną otwarte w
czasie pracy.
C) Wózek obrotowy
D) Talerz obrotowy
E) Osłona wewnętrzna drzwi
F) Drzwi
E D
C
B
INSTALACJA TALERZA OBROTOWEGO
1 Nigdy nie ściskać ani nie kłaść talerza obrotowego dnem do góry.
2 W czasie gotowania zawsze stosować talerz obrotowy i wózek obrotowy.
3 Do gotowania lub podgrzewania zawsze kłaść wszelkie potrawy na
talerzu obrotowym
4 Jeżeli talerz obrotowy pęknie, należy zwrócić się do najbliższego
autoryzowanego punktu serwisowego.
1*
2***
Elementy wyposażenia:
3**
1. Stojak do grillowania
2. Talerz obrotowy
3. Wózek obrotowy
* Występuje w wybranych modelach. Uwaga: Stojak będący na wyposażeniu urządzenia należy używać
wyłacznie przy nastawieniu kuchenki w funkcji „GRILL”. Stojak należy umieścić na talerzu obrotowym.
** Wózek występuje w dwóch wersjach, w zależności od modelu. Nie są ze sobą współzamienne.
*** Talerz obrotowy występuje w zależności od modelu. W takim wypadku potrawy należy przyrządzać
na własnym talerzu umieszczonym w komorze mikrofali.
12
- Usunąć wszelkie materiały i elementy opakowania.
- Sprawdzić kuchenkę pod względem uszkodzeń takich jak wgniecenia przesunięcia lub złamania drzwi.
- Usunąć wszelkie folie zabezpieczające z powierzchni szafki.
- Nie instalować kuchenki jeżeli jest ona uszkodzona.
Nie zdejmować jasnobrązowej pokrywy z miki przykręconej śrubami do wnęki kuchenki w celu
osłonięcia magnetronu.
Instalowanie
1. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.
2. Kuchenka może być używana tylko po uprzednim zabudowaniu jej w mebel kuchenny*.
3. Sposób montażu kuchenki w meble jest przedstawiony w “Ulotce instalacyjnej”*.
4. Kuchenka mikrofalowa powinna być instalowana w szafce o szerokości 60 cm i na wysokości 85 cm
od podłogi kuchni*.
Nie zdejmować nóżek z dna kuchenki*.
Blokowanie otworów wlotowych i wylotowych może uszkodzić kuchenkę.
Umieścić kuchenkę możliwie daleko od odbiorników radiowych i telewizyjnych. Pracująca kuchenka
mikrofalowa może powodować zakłócenia odbioru radiowego i telewizyjnego.
2. Włożyć wtyczkę kuchenki do standardowego gniazdka domowego.
Upewnić się wcześniej, czy jego napięcie i częstotliwość są takie same jak na tabliczce znamionowej.
OSTRZEŻENIE: Nie instalować kuchenki nad płytą kuchenną lub innym urządzeniem wytwarzającym
ciepło. W przypadku takiego zainstalowania może dojść do uszkodzenia i utraty gwarancji.
30cm
7,5 cm
open
7,5cm
Dostępne powierzchnie
mogą być gorące
podczas pracy.
* Dotyczy urządzeń do zabudowy
13
PL
INSTALACJA URZĄDZENIA
OBSŁUGA
PL
Ta kuchenka mikrofalowa posiada nowoczesny programator elektroniczny,
którym dostosowuje się parametry gotowania lub podgrzewania potraw.
Panel sterowania
WYŚWIETLACZ MENU Pokazuje,
czas gotowania, moc, wskazania i
aktualną godzinę.
MOC (POWER LEVEL)
Nacisnąć przycisk kilkakrotnie, aby
nastawić poziom mocy gotowania
mikrofalowego.
SZYBKIE ROZMRAŻANIE (SPEED
DEFROST) Służy do wyboru programu
rozmrażania według wprowadzonej
masy.
ROZMRAŻANIE WEDŁUG MASY
(WEIGHT DEFROST)
Służy do wyboru programu rozmrażania według wprowadzonej
masy.
ZEGAR/USTAWIENIE (CLOCK/PRESET) W trybie gotowości kuchenki nacisnąć ten
przycisk w celu ustawienia zegara
w trybie 12 lub 24 godzinnym.
Po wprowadzeniu programu gotowania nacisnąć przycisk, aby
ustawić funkcję automatycznego
uruchomienia o wprowadzonej
godzinie.
PAUZA/ANULOWANIE (PAUSE/CANCEL)
Służy do anulowana poprzednich
ustawień i wyzerowania kuchenki
przez ustawieniem programu gotowania.
Nacisnąć jednokrotnie, aby chwilowo
wstrzymać gotowanie lub dwukrotnie,
aby anulować gotowanie. Służy
również do nastawiania blokady
uruchomienia.
MENU/CZAS/MASA - POKRĘTŁO
(MENU/TIME/WEIGHT)
Obrócić pokrętło, aby ustawić czas.
Obrócić, aby wybrać menu gotowania.
Obrócić, aby wprowadzić masę lub
ilość żywności.
START/SZYBKI START - POKRĘTŁO
(START/QUICK START) Nacisnąć
jeden raz, aby uruchomić program
gotowania. Nacisnąć kilkukrotnie, aby
uruchomić funkcję szybkiego startu.
14
OBSŁUGA
W celu ustawienia zegara w trybie 12 lub 24 godzinnym, w trybie gotowości kuchenki nacisnąć przycisk CLOCK/PRESET jeden raz lub dwa razy.
PRZYKŁAD: Nastawienie aktualnej godziny na 8:30.
1. Nacisnąć przycisk CLOCK/PRESET jeden lub dwa razy.
2. Obrócić pokrętło MENU/TIME/WEIGHT na 8:00.
3. Nacisnąć jeden raz przycisk CLOCK/PRESET.
4. Obrócić pokrętłem MENU/TIME/WEIGHT aż na wyświetlaczu pojawi się liczba
minut 8: 30.
5. Aby potwierdzić nacisnąć przycisk CLOCK/PRESET jeden raz.
Uwaga: Aby sprawdzić aktualną godzinę podczas gotowania można jeden raz nacisnąć przycisk CLOCK/PRESET.
GOTOWANIE MIKROFALAMI
Aby skorzystać z gotowania mikrofalami nacisnąć kilkakrotnie przycisk POWER
LEVEL wybierając moc. Następnie pokrętłem MENU/TIME/WEIGHT ustawić czas
gotowania. Maksymalny czas gotowania to 95 minut.
Przykład: gotowanie przez 5 minut z mocą mikrofal 60%.
1. Naciskać kilkukrotnie przycisk POWER LEVEL, aż wyświetli się 60%.
NACISNĄĆ PRZYCISK POWER
LEVEL
Jednokrotnie
Dwukrotnie
3 razy
4 razy
5 razy
6 razy
POZIOM MOCY GOTOWANIA (WYŚWIETLACZ)
100%
80%
60%
40%
20%
00%
2. Obrócić pokrętło MENU/TIME/WEIGHT na 5:00.
3. Nacisnąć przycisk START/QUICK START.
Uwaga: Podczas gotowania można sprawdzić wybraną moc gotowania naciskając
przycisk POWER LEVEL.
SZYBKI START (QUICK START)
Służy do szybkiego włączenia kuchenki z pełną mocą.
Kilkakrotnie nacisnąć przycisk START/QUICK START, aby ustawić czas gotowania.
Kuchenka natychmiast rozpocznie gotowanie na pełnej mocy. Maksymalny czas
gotowania jaki można wprowadzić wynosi 10 minut.
ROZMRAŻANIE WEDŁUG MASY (WEIGHT DEFROST)
Funkcja ta umożliwia rozmrażanie żywności na podstawie wprowadzonej masy.
Czas rozmrażania i poziom mocy są ustawiane automatycznie po wprowadzeniu
masy żywności. Zakres masy zamrożonej żywności to 100g do 1800g.
15
PL
NASTAWIENIE ZEGARA
OBSŁUGA
PL
PRZYKŁAD: Rozmrażanie 600g krewetek.
1. Umieścić zamrożone krewetki w kuchence.
2. Jeden raz nacisnąć przycisk WEIGHT DEFROST. Na wyświetlaczu pojawi się
1S, 100g oraz symbol rozmrażania.
3. Aby wybrać masę potrawy obrócić pokrętło MENU/TIME/WEIGHT.
4. Nacisnąć przycisk START/QUICK START.
Uwaga: Proces rozmrażania przebiega w trzech etapach. Każdy etap to 1/3 czasu.
Po upływie 2/3 czasu urządzenie przypomina sygnałem dźwiękowym o odwróceniu żywności i zatrzymuje się. Po ponownym naciśnięciu przycisku START/QUICK
START uruchamiany jest kolejny etap rozmrażania.
SZYBKIE ROZMRAŻANIE (SPEED DEFROST)
W kuchence można szybko rozmrozić żywność według wprowadzonego czasu.
Maksymalny czas rozmrażania jaki można wprowadzić wynosi 95 minut.
PRZYKŁAD: Rozmrażanie krewetek przez 20 minut.
1. Umieścić zamrożone krewetki w kuchence.
2. Jeden raz nacisnąć przycisk SPEED DEFROST. Na wyświetlaczu pojawi się 1S
oraz symbol rozmrażania.
3. Obrócić pokrętło MENU/TIME/WEIGHT, aby wprowadzić odpowiedni czas rozmrażania.
4. Nacisnąć przycisk START/QUICK START.
Uwaga: Proces rozmrażania przebiega w trzech etapach. Każdy etap to 1/3 czasu.
Po upływie 2/3 czasu urządzenie przypomina sygnałem dźwiękowym o odwróceniu żywności i zatrzymuje się. Po ponownym naciśnięciu przycisku START/QUICK
START uruchamiany jest kolejny etap rozmrażania.
WCZEŚNIEJSZE USTAWIANIE FUNKCJI
Załóżmy, że aktualna godzina to 8:00 rano. Kuchenka ma uruchomić gotowanie
mikrofalami o 11:30 i automatycznie gotować przez 30 minut z mocą 80%.
1. Dwukrotnie nacisnąć przycisk POWER LEVEL. Na wyświetlaczu pojawi się 80%.
2. Obrócić pokrętło MENU/TIME/WEIGHT, aby wprowadzić 30 minut.
3. Jeden raz nacisnąć przycisk CLOCK/PRESET. Cyfry godziny migają.
4. Obrócić pokrętło MENU/TIME/WEIGHT, aby ustawić cyfry godziny na 11:00.
5. Jeden raz nacisnąć przycisk CLOCK/PRESET. Cyfry minut migają.
6. Obrócić pokrętło MENU/TIME/WEIGHT, aby ustawić cyfry minut na 11:30.
7. Nacisnąć przycisk START/QUICK START, aby potwierdzić.
Uwaga:
1. Upewnić się, że zegar czasu bieżącego jest dobrze ustawiony. Gotowanie rozpoczyna się automatycznie o ustawionej godzinie.
2. Po uruchomieniu się zaprogramowanej funkcji, można nacisnąć przycisk
CLOCK/PRESET, aby przez 3 sekundy wyświetlić ustawiony czas. W tym czasie
można anulować bieżącą funkcję naciskając przycisk PAUSE/CANCEL.
BLOKADA URUCHOMIENIA (CHILD LOCK)
Zapobiega korzystaniu z kuchenki przez dzieci bez nadzoru. Z kuchenki nie można
korzystać, gdy aktywna jest blokada uruchomienia - na wyświetlaczu pojawi się
wskaźnik blokady uruchomienia CHILD LOCK.
16
Ustawianie BLOKADY URUCHOMIENIA: Nacisnąć i przytrzymać przycisk PAUSE/CANCEL przez 3 sekundy. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i na wyświetlaczu
zaświeci się symbol blokady uruchomienia LOCK.
Zwalnianie BLOKADY URUCHOMIENIA: Nacisnąć i przytrzymać przycisk PAUSE/
CANCEL przez 3 sekundy, aż na wyświetlaczu zgaśnie wskaźnik blokady uruchomienia.
GOTOWANIE WIELOETAPOWE (MULTI STAGE COOKING)
W kuchence można zaprogramować maksymalnie 3 automatyczne sekwencje gotowania. Niektóre przepisy wymagają ustawienia programu wieloetapowego, który
składa się równiez z rozmrażania.
Ustawianie programu gotowania.
Szybkie rozmrażanie
Gotowanie mikrofalami
1. Umieścić zamrożone krewetki w kuchence.
2. Jeden raz nacisnąć przycisk SPEED DEFROST. Na wyświetlaczu pojawi się 1S
oraz symbol rozmrażania.
3. Obrócić pokrętło MENU/TIME/WEIGHT, aby wprowadzić odpowiedni czas rozmrażania.
4. Naciskać kilkukrotnie przycisk POWER LEVEL, aby ustawić odpowiednią moc.
AUTOMATYCZNE GOTOWANIE (AUTO COOK)
Trybie gotowania automatycznego nie ma potrzeby programowania czasu i mocy
gotowania. Wystarczy określić rodzaj i masę przygotowywanej żywności.
Potrawę należy obrócić w połowie czasu gotowania, aby była ugotowana równomiernie.
Przykład: gotowanie 400g świeżych warzyw.
1. Obrócić pokrętło MENU/TIME/WEIGHT w lewo, aby wybrać odpowiednią pozycję menu. Na wyświetlaczu pojawi się A03 oraz symbol świerzych warzyw.
2. Aby potwierdzić nacisnąć przycisk START/QUICK START.
3. Obrócić pokrętło WEIGHT/TIME, aby wprowadzić masę żywności.
4. Nacisnąć przycisk START/QUICK START.
Kod
Żywność / tryb gotowania
A01
Popcorn (99g, domyślny)
A02
Kawa (200ml/filiżanka)
A03
Świeże warzywa (g)
A04
Ziemniaki (230g/sztuka)
A05
Pizza (g)
A06
Odgrzewanie (g)
A07
Boczek (g)
A08
Owoce morza (g)
Rezultat gotowania automatycznego zależy od takich
czynników jak kształt i wielkość żywności, indywidualne
preferencje, co do sposobu przygotowania potraw, a nawet sposób umieszczania żywności w komorze kuchenki.
Jeśli rezultat gotowania nie jest w pełni zadowalający,
należy odpowiednio dostosować czas gotowania.
17
PL
OBSŁUGA
USUWANIE USTEREK
PL
Kuchenka mikrofalowa zakłóca obraz telewizyjny
Przy gotowaniu z niską mocą mikrofal światło
kuchenki może osłabnąć. Jest to normalne.
Kuchenka słabo świeci
Para zbiera się na drzwiach, gorące powietrze
wychodzi odpowietrznikami
Usterka
Odbiór radiowy i telewizyjny mogą być
zakłócane, gdy kuchenka mikrofalowa pracuje.
Jest to podobnie jak w przypadku drobnego
sprzętu elektrycznego, takiego jak mikser, odkurzacz i wentylator elektryczny. Jest to zjawisko
normalne
Podczas gotowania z potrawy może się wydobywać para. Większa część jej wylatuje przez
odpowietrzniki.
Pewna jej część może jednak gromadzić się w
chłodnym miejscu, takim jak drzwi kuchenki. Jest
to normalne.
Możliwa przyczyna
Usuwanie
Sznur przyłączeniowy nie podłączony prawidłowo do niazdka
Wyciągnąć wtyczkę i włożyć ją
z powrotem po 10 sekundach.
Przepalony bezpiecznik, albo
zadziałał wyłącznik bezpieczeństwa.
Wymienić bezpiecznik lub włączyć wyłącznik (naprawa tylko
przez Serwis Amica)
Problem z gniazdkiem
Sprawdzić gniazdko przy pomocy innych urządzeń elektrycznych.
Kuchenka nie grzeje.
Drzwi nie zamknięte prawidłowo.
Zamknąć dobrze drzwi.
Szklany stolik obrotowy hałasuje podczas pracy kuchenki
mikrofalowej
Zabrudzony zespół pierścienia
obrotowego i dno kuchenki.
Patrz ”Konserwacja kuchenki
mikrofalowej”
Kuchenka nie daje się uruchomić.
CZYSZCZENIE
Przed czyszczeniem upewnij się, że kuchenka jest odłączona od źródła zasilania.
a) Po użyciu wyczyść wnętrze kuchenki lekkomokrą szmatką.
b) Wyczyść akcesoria w zwykły sposób w namydlonej wodzie.
c) Ramę drzwi, uszczelkę i sąsiadujące elementy, gdy są brudne czyść ostrożnie mokrą szmatką. Podczas czyszczenia powierzchni drzwi i kuchenki stosować tylko łagodne, nieścierne mydła lub detergenty,
nanoszone gąbką lub miękką ściereczką.
Podczas czyszczenia drzwiczek szklanych, nie używać żadnych ostrych środków ściernych lub ostrych
myjek metalowych, ponieważ może to spowodować zarysowania na powierzchni i uszkodzenia szyby.
W celu oczyszczenia komory wewnętrznej należy: umieść pół cytryny w misce, dodać 300 ml wody i
włączyć samo mikrofalowanie na 100% mocy przez 10 minut.
Po czyszczeniu wyłączyć kuchenkę z prądu i przetrzeć wnętrze przy użyciu miękkiej, suchej szmatki.
18
GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA
Świadczenia gwarancyjne wg karty gwarancyjnej.
Producent nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym po­stę­po­wa­niem z wyrobem.
Obsługa posprzedażna
W przypadku gdy zaistnieją jakiekolwiek problemy związane z użytkowaniem
sprzętu Amica to nasze CENTRUM SERWISOWE zapewni Państwu szybką i
w pełni profesjonalną pomoc. Chcemy bowiem wszystkim, którzy zaufali marce
Amica zagwarantować pełen komfort ko­rzy­sta­nia z naszego wyrobu.
Oświadczenie producenta
Producent deklaruje niniejszym, że wyrób ten spełnia zasadnicze wymagania wy­mie­nio­nych poniżej
dyrektyw europejskich:
l
dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/WE,
l
dyrektywy kompatybilności elek­tro­ma­gne­tycz­nej 2004/108/WE,
l
dyrektywy ekoprojektowania 2009/125/WE
i dlatego wyrób został oznakowany
oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.
19
PL
Gwarancja
THANK YOU FOR PURCHASING AN AMICA APPLIANCE
EN
DEAR CUSTOMER,
Your Amica appliance is exceptionally easy to use and extremely efficient. Before being
packaged and leaving the manufacturer, the appliance was thoroughly checked with regard to
safety and functionality.
Before using the appliance, please read these Operating Instructions carefully
Symbols appearing in these instructions have the following meaning:
Important information concerning proper
operation of the appliance and your personal safety.
i
Risks resulting from improper operation
of the appliance. Activities that must be
performed by a qualified technician.
Tips on how to use the appliance.
Information on how to protect the environment.
This indicates actions that must not be
performed by the user.
CONTENTS
SPECIFICATION
PRECAUTIONS
SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE
DISPOSING/SCRAPPING OF USED EQUIPMENT
INSTALLING THE PROTECTIVE CIRCUIT
COOKWARE
SETTING UP YOUR MICROWAVE OVEN
TURNTABLE INSTALLATION
INSTALLING THE APPLIANCE
OPERATION
TROUBLESHOOTING
CLEANING
WARRANTY AND AFTER-SALE SERVICES
20
21
22
26
27
28
30
30
31
32
36
36
37
SPECIFICATION
Model
AMGF20E1I
Power supply
230V~ / 50Hz
Operating frequency [MHz]
2450
Noise level [dB(A) re 1pW]
53
Power Consumption [W]
1200
Nominal output power of microwaves [W]
700
Nominal output power of grill
-
Oven capacity [l]
20
Turntable diameter [mm]
245
External Dimensions (H x W x D) [mm]
262 x 452 x 351
The oven is a built-in appliance
-
Net weight [kg]
10,5
The appliance is designed for household
use only.
i
The manufacturer reserves the right to
introduce changes, which do not affect
operation of the appliance.
20
The pictures in this operating instructions
are for illustration only. Full list of the
appliance accessories may be found in
an appropriate section of this operating
instructions.
TO AVOID POSSIBLE OVER-EXPOSURE TO MICROWAVE ENERGY
Do not attempt to operate the oven with the door open,
because it may cause harmful exposure to microwave
energy. Do not disable the safety interlocks, or attempt
to circumvent them.
Do not place anything between the front surface of the
oven and the door or allow dirt or detergent residue to
gather on sealing surfaces.
Do not operate the oven if it is damaged. It is particularly important that the oven door is properly closed and
that there is no damage to:
1 door (dents, cracks)
2 hinges and locks (broken, cracked or loose)
3 door seals and sealing surfaces
Any adjustments, maintenance or repairs should only
be entrusted to the manufacturer's properly qualified
service personnel. In particular, the work associated
with removing the cover that protects the user against
microwave radiation.
Keep the appliance and its power cord away from children under 8 years old.
Microwave oven should not be placed in a cabinet*
WARNING: The appliance and its accessible parts become hot during use. Avoid contact with hot parts. Children under the age of 8, should be kept away from the
appliance, unless supervised by an adult person;
Do not clean the appliance with steam
Surfaces of the cabinet may become hot when the oven
is operating;
* applies to oven models that are not built-in appliances
21
EN
PRECAUTIONS
SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE
EN
i
READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE
To reduce the risk of fire, injury to people or exposure to
excessive microwave energy when using the appliance,
please observe the following basic safety rules:
Read the Operating Instructions before using the appliance.
Close supervision is needed to reduce the risk of fire
inside the oven chamber.
Use this appliance only for its intended purpose as described in the manual. Do not use corrosive chemicals
in the appliance. Oven is specifically designed for heating or cooking food. It is not intended for industrial or
laboratory use.
WARNING: When the appliance is used in a combined
mode, children can use the microwave oven only under
adult supervision due to the high temperatures generated;
WARNING: Liquids and other foodstuffs may not be
heated in sealed containers as the containers could explode;
WARNING: This appliance can be used by children aged
8 years and older or by persons with physical, mental or
sensory handicaps, or by those who are inexperienced
or unfamiliar with the appliance, provided they are supervised or have been instructed how to safely use the
appliance and are familiar with risks associated with the
use of the appliance. Ensure that children do not play
with the appliance. Cleaning and maintenance of the
appliance should not be performed by children unless
they are 8 years or older and are supervised by a competent person.
Use only cookware that is suitable for use in microwave
ovens;
When heating food in plastic or paper containers, pay
special attention to the microwave oven as containers
may ignite;
* Applicable to microwave ovens with grill
22
i
i
i
If you see smoke or fire, turn off the appliance or unplug
it from power and keep the door closed until the flames
are smothered;
Microwave heating of beverages can cause delayed
boiling, therefore care should be taken when handling
the container;
Cleaning instructions for door seals and adjacent parts
may be found in an appropriate section of this operating
instructions.
The oven must be cleaned regularly. Remove any deposits of food and leftovers
Neglecting to keep the oven clean can damage the surface, which may adversely affect the durability of the
appliance and cause dangerous situations
Important! If the power cord is damaged, it should be
replaced by the manufacturer or specialist repair centre
or a qualified person in order to avoid danger.
Before using the oven, test heat the grill heater (smoke
can be given off through ventilation grid):
- switch on the ventilation in the room or open a window,
- set the oven to heat the grill heater only for about 3
minutes without heating food.
Oven must be placed on flat a surface.
Turntable and rotating trolley unit should be in the oven
during cooking. Carefully put cooked food on the turntable, and handle it carefully to avoid any breakage.
Improper use of the browning plate may cause cracking
of the turntable due to the high temperature.
Only use bags for cooking in microwave ovens, which
are correct size.
Microwave oven has several in-built circuit breakers to
prevent emission of radiation, while the door is open.
Do not tamper with these circuit breakers.
* Applicable to microwave ovens with grill
23
EN
SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE
SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE
EN
Do not operate the oven when empty. Operating the
oven without food or dish with very low water content
may result in fire, carbonization, arcing and damage to
the internal chamber shell.
Do not cook food directly on the turntable. Excessive
local heating of turntable may cause its rupture.
Do not heat baby bottles or baby food in the microwave.
Uneven heating may occur and cause physical injury.
Do not use narrow-necked containers such as bottles
for syrups.
Do not fry in deep fat in the microwave.
i
i
Do not do home canning in a microwave oven because
not always the entire contents of pot reaches boiling
point.
Do not use microwave oven for commercial purposes.
This appliance is intended for use at home or in facilities, such as*: kitchen for employees; in shops, offices
and other working environments, use by the customers
of hotels, motels and other residential facilities, in rural
residential buildings, in the accommodation facilities*;
In order to avoid delayed boiling of hot liquids and beverages and the risk of burns, stir the liquid before placing the container in the oven and again in the middle of
cooking time. Then leave the container in the oven for
a short time and stir again before removing from oven
chamber.
Do not forget that there is a dish in the microwave oven
to avoid burning due to excessive cooking.
When the appliance is used in a combined mode, children can use the microwave oven only under adult supervision the high temperatures generated;
Please read the provisions of warranty
24
i
i
This appliance is not intended for use by persons (including children) with physical, mental or sensory handicaps, or by persons inexperienced or unfamiliar with
the appliance, unless under supervision or in accordance with the instructions as communicated to them by
persons responsible for their safety. Children shall not
play with the appliance.
Do not overcook dishes
Do not use the oven for storage. Do not store flammable objects inside the microwave oven, such as bread,
cookies, paper products, etc. If lightning hits the power
line, the oven may switch on automatically.
Remove the wire clamps and metal fixtures from containers / paper or plastic bags before placing them in
the oven.
Microwave oven must be grounded. Only connect to a
wall socket with the proper protective conductor. See
"Installing the protective circuit."
Some products, such as whole eggs (boiled or fresh),
water, oil or grease, sealed containers and closed glass
jars may explode and therefore should not be heated in
the oven.
Operating the microwave oven should be done with
adult supervision at all times. Do not allow children to
play with the appliance or have access to the controls.
Do not operate the oven when its terminal strip or plug
is damaged, it is not working properly, or if it has been
damaged or dropped.
Do not cover or block the air vents on the oven.
* Applicable to microwave ovens with grill
25
EN
SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE
SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE
EN
Do not store or use the oven outdoors.
Do not use the microwave oven near water, near the
kitchen sink, in a damp room or near a swimming pool.
Do not immerse the power cord or plug in water.
Keep cord away from heated surfaces.
i
Do not allow the connection cord hanging over the edge
of a table or counter.
The appliance must be used with mounted decorative
frame*
The inner cavity surface is hot after use of the microwave oven.
Regularly check the oven and its power cord for damage. If there is any damage, do not use the oven
DISPOSING/SCRAPPING OF USED EQUIPMENT
DISPOSAL OF THE APPLIANCE
UNPACKING
During transportation, protective
packaging was used to protect the
appliance against any damage.
After unpacking, please dispose of
all elements of packaging in a way
that will not cause damage to the
environment.
All materials used for packaging the
appliance are environmentally friendly; they are
100% recyclable and are marked with the appropriate symbol.
Important! During unpacking, keep the packaging
material (polyethylene bags, polystyrene pieces,
etc.) out of reach of children.
At the end of its useful life, this product
must not be disposed of with normal
municipal waste. Instead, it should be
taken to an electronic waste collection
and recycling point. It is indicated by the
symbol on the product itself, or on the
Operating Instructions or packaging.
The materials used in making of this appliance can
be reused, as indicated. By reusing or recycling the
materials or parts, you will be playing an important
part in protecting our environment.
Information about the relevant disposal points for
worn-out electrical goods is available from your
local authorities.
* applicable to built-in appliances
26
DANGER
Danger of electric shock when touched, some internal components may cause serious injury or death.
Do not disassemble this appliance.
WARNING
Electric shock hazard. Improper use of earthing can
cause electric shock. Do not insert the plug into the
socket before the appliance is properly installed
and grounded.
electrician or service technician.
If you must use an extension cord, use only a threewire extension with an earthing connector.
The manufacturer shall not be liable for damage
or injury resulting from connecting the microwave
oven to a power source without a protective circuit
or with a malfunctioning protection circuit.
A short power cord is provided to reduce the risk
resulting from becoming entangled or tripping over
a long cord.
If you use the extension cord:
- Extension cord must be capable of withstanding
nominal current required by the appliance.
- Extension cord must be 3-wire with earthing,
- Extension cord should be so arranged as not to
be hung by the table top where it could be pulled by
children, or caught inadvertently.
This appliance must be grounded. In the event of
a short-circuit, earthing reduces the risk of electric
shock. The appliance is equipped with earthing wire
with an appropriate plug. The plug should be inserted into a properly installed and grounded outlet.
If you do not completely understand earthing instruction or you are unsure whether the appliance
is properly grounded, please contact a qualified
27
EN
INSTALLING THE PROTECTIVE CIRCUIT
COOKWARE
WARNING
EN
Risk of injury. Tightly closed containers may explode. Closed containers must be opened and
plastic bags pierced before cooking.
Materials that can be used and materials to be avoided in the microwave oven.
The use of some non-metallic cookware may not be safe in the microwave oven. If in doubt, you can
check the cookware following this procedure.
Checking the cookware:
1 Fill the microwave-safe cookware with 1 cup of cold water (250 ml), and do the same with the test
cookware.
2 Operate the oven with the maximum power for 1 minute.
3 Carefully touch the test cookware. If the test cookware is hot, do not use it in the microwave oven.
4 Do not exceed 1 minute cooking time.
Materials that cannot be used in a microwave oven
Type of cookware
Comments
Aluminium tray
May cause an electric arc. Transfer food to microwave-safe
cookware.
Cardboard box with metal handle
May cause an electric arc. Transfer food to microwave-safe
cookware.
Metal or cookware with metal frame
Metal shields the food from microwave energy.
Metal frame can cause an electric arc.
Metal closure - tightened
May cause an electric arc and fire in the oven.
Paper bags
May cause a fire in the oven.
Plastic foam
Plastic foam may melt or contaminate the liquid in it when
exposed to high temperatures.
Wood
Wood dries out when it is heated in the microwave oven and
can crack or break.
Materials that can be used in a microwave oven
Type of cookware
Comments
Aluminium foil
Only as shielding. Small and smooth pieces can be used for the
coating of thin pieces of meat or poultry, to prevent excessive
cooking. Arc discharge may occur if the foil is too close to the oven
walls. Film must be at least at a distance of 2.5 cm from the oven
walls.
Browning plate
Observe the manufacturer’s instructions. The bottom of the browning plate must be at least 5 mm above the turntable. Improper use
may cause cracking of the turntable.
Dinner dishes
Suitable for microwave ovens only. Observe the manufacturer’s
instructions.
Do not use cracked or chipped cookware.
Glass jars
Always remove the lid. Use only for heating food to a suitable temperature. Most glass jars are not heat resistant and may explode.
Glassware
Use only heat-resistant glassware in the microwave oven. Make
sure that there are no metal frames. Do not use cracked or
chipped cookware.
28
Bags for microwave cooking
Observe the manufacturer’s instructions. Do not seal with metal
clamps.
Paper plates and cups
Cut through to allow the steam to escape. Use only for short cooking / heating. Do not leave the oven unattended while cooking.
Paper towels
Use to cover food to be heated to absorb fat.
Use only for short cooking under constant surveillance.
Parchment paper
Use as a cover to prevent splashing or as a container for evaporation.
Plastics
Suitable for microwave ovens only. Should be labelled "for use
in microwave ovens." Some plastic containers soften when the
content is warmed up. Bags for microwave cooking and sealed
plastic bags must be pierced or incised, or vented according to the
directions on the package.
Plastic packaging
Suitable for microwave ovens only. Use to cover food during cooking in order to maintain moisture. Do not let plastic packing touch
the food.
Thermometers
Suitable for microwave ovens only. (Temperature probes for meat
and sugar).
Wax paper
Used as a covering to prevent splashing and to keep moisture.
Microwave
Barbecue
grill
Combi Mode
Heat-resistant glass
YES
YES
YES
Regular glass
NO
NO
NO
Heat-resistant ceramics
YES
NO
NO
Microwave-safe plastic utensils
YES
NO
NO
Kitchen paper
YES
NO
NO
Metal container
NO
YES
NO
Metal rack (provided for the oven)*
NO
YES
NO
Aluminium foil and foil containers
NO
YES
NO
Cookware material
* Available on selected models
29
EN
COOKWARE
SETTING UP YOUR MICROWAVE OVEN
EN
Microwave oven accessories
Remove all packaging, both inside and outside the oven, before using the oven. The oven comes with
the following accessories:
Turntable
Rotating trolley
Operating Instructions
Grilling rack
1
1
1
1*
A
F
A) Control Panel
B) System security lock - disconnects power to the
oven when the door is opened during operation.
C) Rotating trolley
D) Turntable
E) Door inner protecting shield
F) Door
E D
C
B
TURNTABLE INSTALLATION
*1
2***
3**
1 Never compress or place the turntable upside down.
2 When cooking, always use turntable and rotating trolley.
3 For cooking or heating always put the food on the turntable.
4 If the turntable breaks, please contact the nearest authorized service
centre.
Individual fittings:
1. Grilling rack
2. Turntable
3. Rotating trolley
* Available on selected models Note: The grilling rack supplied with the appliance should only be used
when the appliance is set to "GRILL". Place the rack on the turntable.
** Trolley is available in two versions, depending on the model. These are not interchangeable.
*** Turnable existing according to the model. In this case, put food on Your own plate and put into the
microwave oven.
30
- Remove all packaging materials and components.
- Check the oven for damage such as dents or door misalignment or breakage.
- Remove any protective film from the surface of the cabinet.
- Do not install the oven if it is damaged.
Do not remove the light brown mica cover bolted into the recess in order to shield the microwave magnetron.
Installing
1. The appliance is designed for household use only.
2. The appliance can be used only after fitting in kitchen furniture.
3. For fitting instructions, please refer to "Installation guide"*.
4. Microwave oven should be installed in a cabinet with a width of 60 cm and a height of 85 cm from the
kitchen floor*.
Do not remove the legs located in the bottom of the appliance*.
Blocking the inlet and outlet openings may damage the microwave oven.
Place the oven as far away from radio and television as possible. Operating microwave oven may cause
interference to radio and television reception.
2. Insert the oven power plug into a standard household wall socket.
Make sure beforehand whether voltage and frequency are the same as on the oven's rating plate.
WARNING: Do not install the oven on the gas hob or other heat producing appliance. In the event of
such installation, the oven may be damaged and void the warranty.
30cm
7,5 cm
open
7,5cm
Accessible surfaces
may become hot
during operation.
* Applicable to built-in appliances
31
EN
INSTALLING THE APPLIANCE
OPERATION
EN
This microwave oven has a modern electronic programmer to adjust the
parameters of cooking or reheating.
Control Panel
MENU ACTION SCREEN
Cooking time, power, action indicators,
and clock time are displayed.
POWER LEVEL
Press this button a number of times to
set microwave cooking power level.
SPEED DEFROST
Press to set defrost program based on
the time entered.
WEIGHT DEFROST
Press to set defrost program based on
the weight entered.
CLOCK/PRESET
In the oven standby mode, press this
button to set the oven clock in 12-hour
cycle or in 24-hour cycle.
After entering a cooking program,
press the button to set the preset
function, which can start the cooking
program at an appointed time
automatically.
PAUSE/CANCEL
Press to cancel setting or reset the
oven before setting a cooking
program.
Press once to temporarily stop
cooking, or twice to cancel cooking
altogether.It is also used for setting
child lock.
MENU/TIME/WEIGHT(DIAL)
Turn the dial to input time.
Rotate to select the cooking menu.
Rotate to enter weight or amount of
food.
START/QUICK START(THE DIAL)
Press once to start a cooking program.
Press repeatedly to set quick start
function.
32
SETTING DIGITAL CLOCK
With the oven ready for input, press the CLOCK/PRESET button once or twice to
set the digital clock in 12 or 24 hours cycle.
FOR EXAMPLE: Suppose you want to set the oven clock time to 8:30.
1. Press CLOCK/PRESET button once or twice.
2. Turn MENU/TIME/WEIGHT dial to indicate 8:00.
3. Press CLOCK/PRESET button once.
4. Turn MENU/TIME/WEIGHT dial to indicate the minute digits until the screen
shows 8: 30.
5. Press CLOCK/PRESET button once to confirm the setting.
Note: You can press the CLOCK/PRESET button once to check clock time during
cooking
MICROWAVE COOKING
To cook with microwave power alone, press the POWER LEVEL button a number
of times to select a cooking power level, and then use the MENU/TIME/WEIGHT
dial to set a desired cooking time. The longest cooking time is 95 minutes.
For example, suppose you want to cook for 5 minute at 60% of microwave power.
1. Press POWER LEVEL button repeatedly until to show 60%.
PRESS POWER LEVEL BUTTON
Once
Twice
3 times
4 times
5 times
6 times
COOKING POWER LEVEL(DISPA\LAY)
100%
80%
60%
40%
20%
00%
2. Turn MENU/TIME/WEIGHT to show 5:00.
3. Press START/QUICK START button.
Note: During cooking, you can check the present cooking power by pressing POWER LEVEL button.
QUICK START
This feature allows you to start the oven quickly at full power.
Press the START/QUICK START button a number of times to set the cooking time,
the oven starts work at full power level immediately. The maximum cooking time
you can set is 10 minutes.
WEIGHT DEFROST
This function allows the oven to defrost food based on the weight you entered. The
time and the defrosting power are adjusted automatically once the weight is programmed. The range weight of frozen foods varies between 100g and 1800g.
33
EN
OPERATION
OPERATION
EN
FOR EXAMPLE: Suppose you want to defrost 600g of shrimp.
1. Place the shrimp to be defrosted into the oven.
2. Press WEIGHT DEFROST button once, when the screen will show 1S, 100g,
and mark of defrost.
3. Rotate the MENU/TIME/WEIGHT dial to select a weight to match to food.
4. Press START/QUICK START button.
Note: Defrost process divides into three stages, each stage needs 1/3 time, after
defrosting 2/3 time the system will sound beeps to remind you to turn over the food
and pause until you depress the button START/QUICK START to enter into the
next defrosting stage, and the defrosting resume.
SPEED DEFROST
The oven can quickly defrost food to the set time you entered. The maximum defrosting time you can set is 95 minutes.
FOR EXAMPLE: Suppose you want to defrost shrimp for 20 minutes.
1. Place the shrimp to be defrosted into the oven.
2. Press SPEED DEFROST button once, when the screen will show 1S, mark of
defrost.
3. Turn MENU/TIME/WEIGHT dial to input desired defrosting time.
4. Press START/QUICK START button.
Note: Defrost process divides into three stages, each stage needs 1/3 time, after
defrosting 2/3 time the system will sound beeps to remind you to turn over the food
and pause until you depress the button START/QUICK START to enter into the
next defrosting stage, and the defrosting resume.
PRESET FUNCTION
Suppose the present time is 8:00 in the morning, and you want the oven to start a
microwave at 11:30 for cooking 30 minutes with 80% power level automatically.
1. Press POWER LEVEL button twice, when 80% show on screen.
2. Rotate MENU/TIME/WEIGHT dial to input 30 minutes.
3. Press CLOCK/PRESET button once, when the hour digit is flickering.
4. Rotate MENU/TIME/WEIGHT dial to set hour digit until show 11:00.
5. Press CLOCK/PRESET button once, when the minute digit is flickering.
6. Rotate MENU/TIME/WEIGHT dial to set minute digit until to show 11:30.
7. Press START/QUICK START to confirm the setting.
Note:
1. To make sure that the present clock is correct, and when it is time to the preset
time, the cooking program start automatically.
2. After the preset function start, press CLOCK/PRESET button to show the preset
time for 3 seconds, within which press PAUSE/CANCEL button to cancel the present function.
CHILD LOCK
Use to prevent unsupervised operation of the oven by little children. The CHILD
LOCK indicator will show up on display screen, and the oven cannot be operated
while the CHILD LOCK is set.
To set the CHILD LOCK: Press and hold the PAUSE/CANCEL button for 3 se34
conds, a beep sounds and LOCK indicator lights.
To cancel the CHILD LOCK: Press and hold the PAUSE/CANCEL button for 3
seconds until lock indicator on display goes off.
MULTI STAGE COOKING
Your oven can be programmed for up to 3 automatic cooking sequences. Some
recipes may require setting a multi-stage program involving defrosting.
Suppose you want to set the following cooking program.
Speed defrost
Microwave cooking
1. Place the shrimp to be defrosted into the oven.
2. Press SPEED DEFROST button once, when the screen will show 1S, mark of
defrost.
3. Turn MENU/TIME/WEIGHT dial to input desired defrosting time.
4. Press POWER LEVEL button repeatedly to set desired power.
AUTO COOK
For food or the following cooking mode, it is not necessary to program the duration
and the cooking power. It is sufficient to indicate the type of food that you wish to
cook as well as the weight of this food.
You may need to turn food over at the middle of cooking time to obtain uniform
cooking.
For example: to cook 400g of fresh vegetable.
1. Turn MENU/TIME/WEIGHT dial anti-clockwise to select desired menu, when
A03, and mark of fresh vegetable show on screen.
2. Press START/QUICK START button to confirm.
3. Turn MENU/TIME/WEIGHT dial to select weight or amount of food.
4. Press START/QUICK START button.
Code
Food/cooking mode
A01
Popcorn (99g, default)
A02
Coffee (200ml/cup)
A03
Fresh Vegetable(g)
A04
Potato (230g/unit)
A05
Pizza (g)
A06
Reheat (g)
A07
Bacon(g)
A08
Seafood(g)
The result of auto cooking depends on factors such as
fluctuation of voltage, the shape and size of food, your
personal preference as to the doneness of certain foods
and even how well you happen to place food in the oven.
If you find the result at any rate not quite satisfactory,
please adjust the cooking time a little bit accordingly.
35
EN
OPERATION
TROUBLESHOOTING
EN
Television and radio reception may be
disrupted when the microwave oven is operating.
The same applies to small household appliances
such as a blender, vacuum cleaner and electric
fan. This is normal.
Microwave oven interferes with the TV reception
When cooking with low microwave power, oven
light may be dimmer. This is normal.
Dimmed oven lighting.
When cooking, steam can be released from food.
Most of the steam escapes through the vents.
However some steam can collect in the form of
condensation on cooler parts, such as oven door.
This is normal.
Condensation forms on the door, hot air comes
out through vents.
Fault
Oven does not start.
The oven does not heat.
Turntable makes noise when
oven operates
Possible cause
How to correct
Power cord unplugged or not
plugged properly into the socket
Pull the plug and put it back in
after 10 seconds.
Blown fuse or tripped circuit
breaker.
Replace the fuse or turn on the
circuit breaker (any repairs by
Amica service only)
Problem with the power outlet
Check the outlet by plugging in
other appliance.
The door is not closed properly.
Close the door fully.
Rotating ring or bottom of the
oven dirty.
See "Microwave oven maintenance"
CLEANING
Before cleaning, make sure the oven is disconnected from the power source.
(a) After use, clean the inside of the microwave oven with a damp cloth.
b) Clean the accessories in the normal way in soapy water.
c) Dirty door frame, seal and adjacent elements should be cleaned gently with a damp cloth. When cleaning the surface of the oven door, use only mild soap or detergent applied with a sponge or soft cloth.
When cleaning glass door, do not use any abrasive cleaners or sharp metal washers, as this may cause
scratches on the surface and damage the glass.
In order to clean the inner cavity: put half a lemon in a bowl, add 300 ml of water and turn on the microwave oven at 100% power for 10 minutes.
After cleaning, disconnect the microwave oven from the power and wipe the inside with a soft, dry cloth.
Manufacturer’s Declaration
The manufacturer hereby declares that this product meets the requirements of the following European
directives:
l
Low Voltage Directive 2006/95/EC,
l
Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2004/108/EC,
l
Eco-design Directive 2009/125/EC,
and has been marked with the
symbol and issued with a declaration of compliance made available
to market regulators.
36
WARRANTY AND AFTER-SALE SERVICES
Warranty service as stated on the warranty card
The manufacturer shall not be held liable for any damage caused by improper use of the product.
37
EN
Warranty
BLAHOPŘEJEME K VOLBĚ ZNAČKY AMICA
CZ
VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI!
Spotřebič značky Amica je spojením výjimečné jednoduchosti obsluhy a dokonalé efektivity.
Každý spotřebič byl před opuštěním továrny důkladně zkontrolovaný z hlediska bezpečnosti a
funkčnosti.
Prosíme Vás o pozorné přečtení návodu obsluhy před uvedením spotřebiče do provozu.
Níže jsou uvedená vysvětlení týkající se symbolů, které se vyskytují v tomto návodě:
Důležité informace týkající se bezpečnosti
uživatele zařízení a jeho správné exploataci.
i
Ohrožení vyplývající z nevhodného
zacházení se zařízením a činnosti, které
může provést pouze kvalifikovaná osoba,
například ze servisu výrobce.
Pokyny spojené s používáním zařízení.
Informace týkající se ochrany životního
prostředí.
Zákaz provádění určitých činností uživatelem.
OBSAH
TECHNICKÉ ÚDAJE
BEZPEČNOSTNÍ PROSTŘEDKY
POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ
ODSTRAŇOVÁNÍ / ŠROTOVÁNÍ OPOTŘEBOVANÉHO SPOTŘEBIČE
INSTALACE OCHRANNÉHO OBVODU
NÁDOBÍ
NASTAVENÍ MIKROVLNKY
INSTALACE OTÁČECÍHO TALÍŘE
INSTALACE SPOTŘEBIČE
OBSLUHA
ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH
ČIŠTĚNÍ
ZÁRUKA, POPRODEJNÍ SERVIS
39
40
41
45
46
47
48
48
49
50
54
54
55
TECHNICKÉ ÚDAJE
Model
AMGF20E1I
Napájení
230V~ / 50Hz
Provozní kmitočet [MHz]
2450
Hladina hlasitosti [dB(A) re 1pW]
53
Příkon [W]
1200
Jmenovitý výstupní výkon mikrovln [W]
700
Jmenovitý výstupní výkon grilu
-
Obsah mikrovlnky [l]
20
Průměr otočného talíře [mm]
245
Vnější rozměry (Výška x šířka x tloušťka) [mm]
262 x 452 x 351
Spotřebič je přizpůsobený vestavbě do nábytku
-
Hmotnost netto [kg]
10,5
Spotřebič je určený výlučně k domácímu
používání.
i
Výrobce si vyhrazuje právo k provádění
změn, jež neovlivňují činnost zařízení.
38
Ilustrace v tomto návodu k obsluze mají
názorný charakter. Plné vybavení spotřebiče se nachází v odpovídající kapitole.
PRO VYHNUTÍ SE EVENTUÁLNÍMU NADMĚRNÉMU
ŠKODLIVÉMU PŮSOBENÍ ENERGIE MIKROVLN
Nezkoušejte startovat mikrovlnku s otevřenými dvířky,
protože to může způsobit ohrožení pocházející z energie mikrovln. Důležité je nevypínání zajišťujících blokád, a nemanipulování s nimi
Neumisťujte žádné předměty na čelní povrch mikrovlnky a dvířky a nepřipusťte, aby se špína, anebo zbytky
čisticího přípravku shromažďovaly na těsnicím povrchu.
Pokud je mikrovlnka poškozená, nepoužívejte ji. Je velmi důležité, aby se dvířka mikrovlnky správně zavíraly
a aby nebylo poškození na:
1 dvířkách (promáčknutí, prasknutí)
2 pantech a zámcích (zlámané, prasknuté anebo uvolněné)
3 hermetických dvířek a těsnícím povrchu
Regulaci, konzervační činnosti a veškeré opravy mikrovlnky může provádět výlučně odpovídajícím způsobem
vyškolený servisní personál výrobce. Týká se to zvláště
prací spojených se snímáním krytu chránicího uživatele
před mikrovlnným zářením.
Přechovávejte spotřebič a jeho připojovací kabel v bezpečné vzdálenosti od dětí mladších 8 let.
Mikrovlnou troubu neumisťujte do skřínky*
VÝSTRAHA: Spotřebič a jeho dostupné části jsou v průběhu používání horké. Vyhýbejte se kontaktu s horkými částmi. Děti mladší než 8 let, nemohou přebývat v
blízkosti spotřebiče, ledaže jsou pod dozorem dospělé
osoby;
Spotřebič nečistěte párou
Povrch skřínky se může během práce mikrovlnky nahřát;
* týká se spotřebičů, které nejsou přizpůsobené pro nábytkovou vestavbu
39
CZ
BEZPEČNOSTNÍ PROSTŘEDKY
POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ
CZ
i
POZORNĚ PŘEČTETĚ A USCHOVEJTE PRO DALŠÍ
POUŽÍVÁNÍ.
Pro snížení požárního ohrožení, úrazů anebo vystavení
na nadměrné působení mikrovlnné energie v průběhu
používání spotřebiče dodržujte níže uvedených základních bezpečnostních zásad
Přečtěte návod k obsluze před použitím spotřebiče.
Je nezbytný pečlivý dohled pro snížení požárního ohrožení v komoře mikrovlnky.
Používejte spotřebič pouze v souladu s určením popsaným v návodu. Nepoužívejte korodující chemikálie
do spotřebiče. Mikrovlnka je speciálně projektovaná do
ohřívání anebo vaření potravin. Není určená k průmyslovému ani laboratornímu použití.
VÝSTRAHA: Pokud je spotřebič používaný v kombinovaném režimu, děti mohou tuto mikrovlnku používat
pouze pod dohledem dospělých z důvodu vytváření vysoké teploty*;
VÝSTRAHA: Kapaliny a jiné potraviny není dovoleno
ohřívat v hermeticky uzavřených nádobách, protože je
možnost vzniku exploze;
VÝSTRAHA: To zařízení může být používané dětmi
ve věku 8 let a staršími, osoby s omezenými fyzickými
anebo mentálními schopnostmi, jak rovněž osoby bez
zkušenosti a bez znalosti zařízení mohou konvici používat, pokud jsou dozorované anebo byly instruované
ohledně obsluhy zařízení bezpečným způsobem a znají
ohrožení spojené s používáním zařízení. Děti si nemohou se zařízením hrát. Čištění a konzervace zařízení
nemůže být vykonávaná dětmi, ledaže skončily 8 let a
mají dohled zodpovědné osoby.
Používejte pouze takové nádoby, které jsou vhodné k
používání v mikrovlnných troubách;
V průběhu ohřevu potravin v plastikových anebo papírových nádobách, pečlivě dohlížejte na práci mikrovlnné trouby z důvodu možnosti vzplanutí nádob;
V případě zpozorování kouře a/anebo ohně, vypněte
spotřebič anebo ho odpojte od napájení a ponechejte
dvířka uzavřená, dokud plameny nezhasnou;
* Týká se spotřebičů vybavených grilem
40
i
i
i
Mikrovlnné ohřívání nápojů může způsobit opožděné
vření, proto také zachovejte opatrnost v průběhu manipulace s nádobou;
Podrobnosti týkající se čištění těsnění dvířek a přiléhajících částí se nacházejí v příslušné kapitole tohoto návodu.
Mikrovlnku čistěte systematicky a odstraňujte všechny
zbytky pokrmů
Zanechání udržování mikrovlnky v čistém stavu může
vést k poškození povrchu, co může nepříznivě ovlivňovat trvanlivost spotřebiče a způsobovat nebezpečné situace
Pozor! Jestliže neodlučitelný napájecí vodič bude poškozený, musí být vyměněný u výrobce anebo ve specializovaném opravárenském podniku, anebo kvalifikovanou osobou aby nedošlo k ohrožení zdraví anebo
požáru.
Před začátkem používání mikrovlnky vypalte ohřívač
grilu (v průběhu vypalování ohřívače, může z ventilačních mřížek mikrovlnky unikat kouř)*:
- v místnosti zapněte ventilaci nebo otevřete okno,
- nastavte mikrovlnku na práci samého grilu na cca 3
min. a rozehřejte ohřívač grilu bez ohřívání potravin.
Mikrovlnka musí stát na vodorovném povrchu.
Otočný talíř a souprava otočného zařízení se v době
vaření musí nacházet v mikrovlnce. Vařenou potravinu
opatrně uložte na otočném talíři a opatrně s ní manipulujte, aby nedošlo k eventuálnímu stlučení.
Nesprávné použití misky k smažení může způsobit
prasknutí otočného stolíku způsobené vysokou teplotou.
Používejte pouze odpovídající velikost sáčku na vaření
v mikrovlnných troubách.
Mikrovlnka má několik vbudovaných vypínačů zabezpečujících před emisí záření, v době kdy jsou otevřená
dvířka. Nemanipulujte s těmi vypínači.
Nezapínejte prázdnou mikrovlnou troubu. Zapnutí mikrovlnky bez potravin anebo s potravinami s velmi malým obsahem vody může způsobit požár, zuhelnatění,
jiskření a poškození povlaku vnitřní komory.
* Týká se spotřebičů vybavených grilem
41
CZ
POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ
POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ
CZ
i
i
Nepřipravujte pokrmy bezprostředně na otočném talíři.
Nadměrné místní ohřátí otočného talíře může způsobit
jeho prasknutí.
Neohřívejte láhve pro nemluvňata anebo potravy pro
nemluvňata v mikrovlnné troubě. Může následovat nerovnoměrné ohřátí a způsobit úraz.
Nepoužívejte nádoby s úzkým hrdlem, jakými jsou lahvičky na sirupy.
Nesmažte na tuku a hluboké nádobě v mikrovlnné troubě.
Nevyrábějte domácí konzervy v mikrovlnné troubě, protože ne vždy celý obsah zavařovací sklenice dosáhne
teplotu varu.
Nepoužívejte mikrovlnou troubu pro komerční účely.
Spotřebič je určený k používání v domu anebo v objektech, jakými jsou *: kuchyně pro pracovníky; v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích, používání zákazníků v hotelech, motelech a jiných obytných
prostředích, vesnických domech, v noclehárnách*;
Pro zabránění opožděného vření horkých kapalin a nápojů, jak rovněž popaření , před vložením kapaliny do
mikrovlnky ji promíchejte a opětovně v polovině času
vaření. Poté ji ponechejte ještě na krátkou dobu v mikrovlnce a ještě jednou promíchejte před vyjmutím nádoby.
Nezapomínejte, že se pokrm nachází v mikrovlnce, aby
se nespálil nadměrným vařením.
Pokud je spotřebič používaný v kombinovaném režimu,
děti mohou mikrovlnku používat pouze pod dozorem
dospělých osob z důvodu vytváření vysoké teploty*
Seznamte se se zápisem v záručním listu
42
i
i
Tento spotřebič není určený pro používání osobami (v
tom dětmi) s omezenými fyzickými, senzibilními anebo
psychickými schopnostmi, jak rovněž osobami s nedostatkem zkušeností anebo znalosti spotřebiče, ledaže
se to uskutečňuje pod dozorem anebo v souladu s návodem k používání spotřebiče, odevzdaném osobami,
které odpovídají za jejich bezpečnost. Věnujte pozornost dětem, aby si se spotřebičem nehrály.
Pokrmy nepřevařujte
Nepoužívejte komory mikrovlnky ke skladování. Nepřechovávejte uvnitř mikrovlnky hořlavé předměty, jako
je chléb, cukrovinky papírové předměty apod. Jestliže
blesk udeří do napájecí linie, mikrovlnka se může zapnout samočinně.
Odstraňte drátěné svorky a kovové úchyty z zásobníků/papírových anebo umělohmotných sáčků před jejich
umístěním v mikrovlnce.
Mikrovlnka musí být uzemněná. Připojujte pouze do zásuvky se správným ochranným vodičem. Viz „Instalace
ochranného vodiče”
Některé produkty, jako celé vejce (vařené a/anebo surové), voda s olejem anebo tukem, hermetické zásobníky a uzavřené skleněné sklenice mohou explodovat a
proto je v mikrovlnce neohřívejte.
Práce mikrovlnky musí probíhat při stálém dozoru dospělých osob. Nepřipusťte, aby děti měly přístup k ovládacím elementům anebo si hrály se spotřebičem.
Neuvádějte mikrovlnku do provozu, pokud má poškozenou přípojnou lištu anebo zástrčku, jestliže nepracuje
správně, anebo jestliže byla poškozená anebo upadla.
Nezakrývejte ani neblokujte větráky na mikrovlnce.
Neskladujte ani nepoužívejte mikrovlnku zvenčí.
Nepoužívejte mikrovlnku v blízkosti vody, v blízkosti kuchyňského dřezu, ve vlhké místnosti anebo v blízkosti
bazénu.
* Týká se spotřebičů vybavených grilem
43
CZ
POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ
POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ
CZ
Neponořujte připojovací vodič ani zástrčku do vody.
i
Udržujte vodič v bezpečné vzdálenosti od ohřívaných
povrchů.
Nepřipusťte, aby připojovací kabel visel na hraně stolu
anebo desky.
Spotřebič musí být používaný s namontovaným ozdobným rámem*
Povrch vnitřní komory spotřebiče je po používání mikrovlnky horký.
Systematicky kontrolujte mikrovlnku a její připojovací
vodič z hlediska poškození. Jestliže zjistíte jakékoliv
poškození, mikrovlnku nepoužívejte.
ODSTRAŇOVÁNÍ / ŠROTOVÁNÍ OPOTŘEBOVANÉHO SPOTŘEBIČE
VYŘAZENÍ Z PROVOZU
ROZBALENÍ
Spotřebič byl na čas transportu
zabezpečený před poškozením. Po
vybalení spotřebiče Vás prosíme
o odstranění elementů obalu způsobem, který neohrožuje životní
prostředí.
Všechny materiály použité do balení
jsou v 100% pro životní prostředí
neškodné, a jsou vhodné k zpětnému získání a
označeno je příslušným symbolem.
Pozor! Materiály použité pro balení (polyetylenové
sáčky, pěnový polystyren apod.) v průběhu vybalování nenechávejte v blízkosti dětí.
Po ukončení období používání není
dovoleno odstraňovat tento výrobek do
normálního komunálního odpadu ale
odevzdejte ho do sběru a recyklování
elektrických a elektronických spotřebičů.
Informuje o tom symbol, umístěný na
výrobku, návodu obsluhy anebo obale.
Umělé hmoty použité ve výrobku jsou vhodné k opakovanému použití v souladu s jejich významem. Díky
opakovanému použití materiálů anebo jiným formám
využití opotřebovaných spotřebičů vnášíte významný
vklad do ochrany životního prostředí.
Informaci o příslušném místě odstraňování opotřebovaných spotřebičů Vám udělí administrace obce.
* týká se spotřebičů do vestavby
44
NEBEZPEČÍ
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při dotknutíurčité vnitřní elementy mohou způsobit vážné poranění anebo smrt. Nedemontujte tento spotřebič.
VÝSTRAHA
Ohrožení elektrickým proudem. Nesprávné používání uzemnění může způsobit úraz elektrickým
proudem. Nevkládejte zástrčku do zásuvky, dokud
spotřebič nebude správně instalovaný a uzemněný.
bo vzniku pochybností, zda je spotřebič správně
uzemněný, obraťte se na kvalifikované elektrikáře
anebo servisního technika.
Jestliže je zapotřebí použít prodlužovací kabel používejte pouze kabel mající zásuvku se zemničem.
Výrobce nenese zodpovědnost za škody anebo
úrazy, které jsou důsledkem připojení mikrovlnky
ke zdroji napájení bez ochranného vodiče anebo
s nesprávným ochranným obvodem.
Krátký síťový vodič je plánovaný, aby se snížilo
ohrožení vyplývající ze zamotání se anebo vypnutí
způsobené klopýtnutím o dlouhý vodič.
Jestliže se používá prodlužovací šňůra:
- Označené jmenovité elektrické parametry prodlužovací šňůry musí být tak velké, jak jmenovité elektrické údaje spotřebiče.
- Prodlužovací šňůra musí být 3- vodičovou šňůrou
s uzemněním,
- Dlouhá šňůra musí být vedená tak, aby nevisela
přes desku anebo stůl, kde by mohla být popotažená dětmi anebo zachycená a mimovolně vytáhnutá.
Tento spotřebič uzemněte. V případě elektrického
zkratu uzemnění snižuje ohrožení úderu elektrickým proudem zabezpečujíc vodič odvodu elektrického proudu. Spotřebič je vybavený kabelem, který
má uzemňující vodič s odpovídající zástrčkou. Zástrčka musí být vložená do zásuvky správně instalované a uzemněné.
V případě nepochopení návodu k uzemnění ane-
45
CZ
INSTALACE OCHRANNÉHO OBVODU
NÁDOBÍ
VÝSTRAHA
CZ
Ohrožení lidí úrazem. Hermeticky uzavřené nádoby mohou explodovat. Uzavřené nádoby otevřete, a plastikové sáčky propíchejte před začátkem ohřívání.
Materiály, které je možné používat v mikrovlnce, a kterým se vyhýbejte v mikrovlnné troubě.
Některé nekovové nádobí může být při používání v mikrovlnce nebezpečné. V případě pochybností je
možné zkontrolovat dané nádobí s použitím níže uvedené procedury:
Zkoumání nádobí:
1. Naplňte nádobu vhodnou k používání v mikrovlnce 1 šálkem studené vody (250 ml), to samo proveďte se zkoumaným nádobím.
2. Vařte s maximálním výkonem 1 minutu.
3. Opatrně se dotýkejte nádobí. Jestliže je nádobí je teplé, nepoužívejte ho v mikrovlnné troubě.
4. Nepřekračujte dobu vaření 1 minuty.
Materiály, které není možné používat v mikrovlnné troubě
Druh nádobí
Poznámky
Hliníkový tác
Může způsobit elektrický oblouk. Přeložte pokrm na nádobí
vhodné k používání v mikrovlnkách.
Lepenková krabice s kovovým
úchytem
Může způsobit elektrický oblouk. Přeložte pokrm na nádobí
vhodné k používání v mikrovlnkách.
Metal anebo nádobí s kovovým
rámečkem
Kov zaclání pokrm před energií mikrovln.
Kovový rámeček může způsobit elektrický oblouk.
Kovové uzavření - zašroubované
Mohou způsobit elektrický oblouk a požár v mikrovlnce.
Papírové sáčky
Mohou způsobit požár v mikrovlnce.
Plastiková pěna
Plastiková pěna se může roztopit anebo znečistit kapalinu
v ní se nacházející, pokud bude vystavená vysoké teplotě.
Dřevo
Dřevo vysýchá, pokud je používané v mikrovlnné troubě i
může prasknout anebo se zlomit.
Materiály, které je možné používat v mikrovlnné troubě
Druh nádobí
Poznámky
Hliníková folie
Pouze kryt. Malé hladké kousky používejte k pokrývání tenkých
plátků masa anebo drůbeže, aby se předešlo přílišnému převaření. Může se vyskytnout obloukový výboj, jestliže je folie příliš
blízko stěn mikrovlnky. Folia se musí nacházet ve vzdálenosti
nejméně 2.5 cm od stěn mikrovlnky.
Nádoba na smažení
Dodržujte návod výrobce. Dno nádoby na smažení musí být nejméně 5 mm výše od otočného talíře. Nesprávné používání může
způsobit prasknutí otočného talíře.
Obědová souprava
Pouze vhodná do mikrovlnky. Dodržujte návod výrobce.
Nepoužívejte prasknuté anebo otlučené nádobí.
Skleněné sklenice
Vždy sejměte víčko. Používejte pouze do ohřívání pokrmů na
odpovídající teplotu. Většina skleněných nádob není odolná vůči
teplotě a může prasknout.
Skleněné nádoby
Používejte pouze žáruvzdorné skleněné nádobí v mikrovlnce.
Přesvědčte se, že nejsou kovové rámečky. Nepoužívejte prasknuté anebo otlučené nádobí.
Sáčky do vaření w mikrovlnce
Dodržujte návod výrobce. Neuzavírejte kovovými svorkami.
46
Papírové talíře a hrnky
Udělejte nářezy, pro umožnění páře úniku. Používejte pouze ke
krátkému vaření/ohřívání. Nenechávejte mikrovlnku bez dozoru v
průběhu vaření.
Papírové ručníky
Používejte k přikrytí pokrmů k ohřátí do pohlcení tuku.
Používejte pouze ke krátkému vaření pod stálým dohledem.
Pergamínový papír
Používejte jako přikrývku proti stříkancům anebo jako obal pro
paření.
Umělé hmoty
Pouze vhodná do mikrovlnky. Musí mít etiketu „do mikrovlnek”.
Některé umělohmotné nádoby měknou, když se pokrm uvnitř
zahřeje. „Sáčky do vaření „ a hermeticky uzavřené umělohmotné
sáčky nařízněte, proděrujte anebo vybavte odvětrávačem v souladu s pokyny na obalu.
Umělohmotné obaly
Pouze vhodná do mikrovlnky. Používejte pro přikrytí pokrmu v průběhu vaření pro udržení vlhkosti. Nepřipusťte, aby umělohmotné
obaly dotýkaly pokrmu.
Teploměry
Pouze vhodná do mikrovlnky. (teploměry do masa a cukru).
Voskovaný papír
Používejte jako přikrývku, pro předcházení stříkancům a pro
udržení vlhkosti.
Materiál nádobí
Mikrovlny
Gril
Režim Combi
ANO
ANO
ANO
NE
NE
NE
Tepelně odolná keramika
ANO
NE
NE
Nádobí z hmoty bezpečné v používání v mikrovlnné troubě.
ANO
NE
NE
Papír pro kuchyňské účely
ANO
NE
NE
Kovová nádoba
NE
ANO
NE
Kovový stojan (ve výbavě mikrovlnky)*
NE
ANO
NE
Hliníková folie a nádoby z folie
NE
ANO
NE
Sklo tepelně odolné
Sklo tepelně neodolné
* Nachází se ve vybraných modelech
47
CZ
NÁDOBÍ
NASTAVENÍ MIKROVLNKY
CZ
Názvy elementů vybavení mikrovlnky
Vyjměte mikrovlnku a všechny materiály z lepenkové krabice a komory mikrovlnky. Mikrovlnka je dodávaná s následujícím vybavením:
Otočný talíř
Otočné zařízení
Návod k obsluze
Stoják na grilování
1
1
1
1*
A
F
A) Ovládací panel
B) Systém zabezpečující blokády - Vypíná napájení mikrovlnky, když během práce budou otevřená dvířka.
C) Otočné zařízení
D) Otočný talíř
E) Vnitřní kryt dvířek
F) Dvířka
E D
C
B
INSTALACE OTÁČECÍHO TALÍŘE
*1
2 ***
3**
1 Nikdy nestlačujte ani ne klaďte otočný talíř dnem nahoru.
2 Během vaření vždy používejte otočný talíř a otočné zařízení.
3 Do vaření anebo ohřívání vždy klaďte všechny pokrmy na otočném
talíři
4 Jestliže otočný talíř praskne, obraťte se na nejbližší autorizovaný
servis.
Elementy vybavení:
1. Stojan na grilování
2. Otočný talíř
3. Otočné zařízení
* Nachází se ve vybraných modelech Pozor: Stojan, který je součástí vybavení spotřebiče používejte
výlučně při nastavení mikrovlnky na funkci „GRIL”. Stojan umístěte na otočném talíři.
** Otočné zařízení je ve dvou verzích, v závislosti od modelu. Nejsou se sebou zaměnitelné.
*** Otočný talíř v závislosti na modelu. V tomto případě, použijte k ohřevu vlastní talíř a vložte do mikrovlnné trouby
48
- Odstraňte všechny materiály a elementy obalu.
- Zkontrolujte mikrovlnku z hlediska takových poškození jako promáčknutí přesunutí anebo zlámání
dvířek.
- Odstraňte všechny zabezpečující folie z povrchu skřínky.
- Neinstalujte mikrovlnku, jestliže je uškozená.
Nedemontujte světlehnědou přikrývku ze slídy přišroubované šrouby do výklenku mikrovlnky
pro krytí magnetronu.
Instalace
1. Spotřebič je určený výlučně k domácímu používání.
2. Mikrovlnka může být používaná pouze po jejím předcházejícím vestavení do kuchyňského nábytku*.
3. Způsob montáže mikrovlnky do nábytku je představený v “Instalačním letáčku”*.
4. Mikrovlnná trouba musí být instalovaná v skřínce o šířce 60 cm a ve výšce 85 cm od podlahy kuchyně *.
Nedemontujte nožičky z dna mikrovlnky*.
Blokování vstupních a výstupních otvorů může mikrovlnku uškodit.
Mikrovlnku umístěte co nejdále od rádiových a televizních přijímačů. Pracující mikrovlnná trouba může
způsobovat poruchy rádiového a televizního přijímání.
2. Vložte zástrčku mikrovlnky do standardní domácí zásuvky.
Dříve se přesvědčte, zda její napětí a kmitočet jsou stejné jak na firemním štítku.
VÝSTRAHA: Neinstalujte mikrovlnku nad varnou deskou anebo jiným spotřebičem vytvářejícím teplo. V
případě takové instalace může dojít k poškození a ztrátě záruky.
30cm
7,5 cm
open
7,5cm
Dostupné povrchy
mohou být horké
v průběhu práce.
* Týká se spotřebičů do vestavby
49
CZ
INSTALACE SPOTŘEBIČE
OBSLUHA
CZ
Tato mikrovlnná trouba má moderní elektronický programátor, kterým se
přizpůsobují parametry vaření nebo ohřívání pokrmů.
Ovládací panel
DISPLEJ MENU Ukazuje, dobu vaření,
výkon, údaje a aktuální hodinu.
VÝKON (POWER LEVEL)
Stlačte několikrát tlačítko, pro
nastavení úrovně výkonu mikrovlnného
vaření.
RYCHLÉ ROZMRAZOVÁNÍ
(SPEED DEFROST) Slouží k volbě
programu rozmrazování podle zavedené
hmotnosti.
ROZMRAZOVÁNÍ DLE HMOTNOSTI
(WEIGHT DEFROST)
Slouží k volbě programu rozmrazování
podle zavedené hmotnosti.
HODINY/NASTAVENÍ
(CLOCK/PRESET) V režimu
připravenosti trouby stlačte toto tlačítko
pro nastavení hodin v 12 nebo 24
hodinovém režimu.
Po zavedení programu vaření stlačte
tlačítko, pro nastavení funkce
automatického startu o zavedené
hodině.
PAUZA/ANULOVÁNÍ (PAUSE/CANCEL)
Slouží k zrušení předcházejících
nastavení a vynulování mikrovlnky před
nastavením programu vaření.
Stlačte jednou, aby na okamžik zastavit
vaření anebo dvakrát, aby zrušit vaření.
Slouží rovněž pro nastavení blokády
uvedení do provozu.
MENU/ČAS/HMOTNOST - OVLÁDACÍ
KOLEČKO (MENU/TIME/WEIGHT)
Otočte ovládací kolečko, pro nastavení
času. Otočte, pro zvolení menu vaření.
Otočte, pro zavedení hmotnosti nebo
množství potravin.
START/RYCHLÝ START - OVLÁDACÍ
KOLEČKO (START/QUICK START)
Stlačte jednou, aby nastartovat program
vaření. Pro uvedení do provozu funkce
rychlého startu několikrát stlačte.
50
OBSLUHA
Pro nastavení hodin v 12 nebo 24 hodinovém režimu, v režimu připravenosti trouby
stlačte tlačítko CLOCK/PRESET jednou nebo dvakrát.
PŘÍKLAD: Nastavení aktuální hodiny na 8:30.
1. Stlačte jednou nebo dvakrát tlačítko CLOCK/PRESET.
2. Obraťte ovládací kolečko MENU/TIME/WEIGHT na 8:00.
3. Stlačte jedenkrát tlačítko CLOCK/PRESET.
4. Obraťte ovládacím kolečkem MENU/TIME/WEIGHT až se na displeji ukážou
minuty 8 :30.
5. Pro potvrzení stlačte jednou tlačítko CLOCK/PRESET.
Pozor: Pro kontrolu aktuální hodiny v průběhu vaření jednou stlačte tlačítko
CLOCK/PRESET.
MIKROVLNNÉ VAŘENÍ
Pro použití z vaření mikrovlnami stlačte několikrát tlačítko POWER LEVEL volíce
výkon. Poté ovládacím kolečkem MENU/TIME/WEIGHT nastavte dobu vaření.
Maximální čas vaření je 95 minut.
Příklad: vaření po dobu 5 minut s výkonem mikrovln 60%.
1. Několikrát stlačte tlačítko POWER LEVEL, až se promítne 60%.
STLAČTE TLAČÍTKO POWER LEVEL ÚROVEŇ VÝKONU VAŘENÍ (DISPLEJ)
Jednou
100%
Dvakrát
80%
Třikrát
60%
Čtyřikrát
40%
Pětkrát
20%
Šestkrát
00%
2. Obraťte ovládací kolečko MENU/TIME/WEIGHT na 5:00.
3. Stlačte tlačítko START/QUICK START.
Pozor: V průběhu vaření je možné kontrolovat zvolený výkon vaření stlačujíc tlačítko POWER LEVEL.
RYCHLÝ START (QUICK START)
Slouží k rychlému zapnutí trouby s plným výkonem.
Několikrát stlačte tlačítko START/QUICK START, aby nastavit dobu vaření. Mikrovlnka okamžitě začne vaření na plném výkonu . Maximální doba vaření jakou je
možné nastavit činí 10 minut.
ROZMRAZOVÁNÍ DLE HMOTNOSTI (WEIGHT DEFROST)
Tato funkce umožňuje rozmrazování potravin na základě zavedené hmotnosti. Čas
rozmrazování a úroveň výkonu jsou nastavované automaticky po zavedení hmotnosti potravin. Rozsah hmotnosti zmrazených potravin to 100g do 1800g.
PŘÍKLAD: Rozmrazování 600g krevetek.
1. Umístěte zmrazené krevety v troubě.
2. Jednou stlačte tlačítko WEIGHT DEFROST. Na displeji se ukáže 1S, 100g a
symbol rozmrazování.
51
CZ
NASTAVENÍ HODIN
OBSLUHA
CZ
3. Pro zvolení hmotnosti pokrmů otočte ovládací kolečko MENU/TIME/WEIGHT.
4. Stlačte tlačítko START/QUICK START.
Pozor: Proces rozmrazování probíhá v třech etapách. Každá etapa je 1/3 času. Po
uplynutí 2/3 času spotřebič zvukovým signálem připomíná o obrácení potravin a
vypíná se. Po opětovném stlačení tlačítka START/QUICK START je uváděná do
provozu další etapa rozmrazování.
RYCHLÉ ROZMRAZOVÁNÍ (SPEED DEFROST)
V troubě je možné rychle rozmrazit potraviny dle zavedeného času. Maximální čas
rozmrazování jaký je možné zavést, činí 95 minut.
PŘÍKLAD: Rozmrazování krevet po dobu 20 minut.
1. Umístěte zmrazené krevety v troubě.
2. Jednou stlačte tlačítko SPEED DEFROST. Na displeji se ukáže 1S a symbol
rozmrazování.
3. Otočte ovládací kolečko MENU/TIME/WEIGHT, pro zavedení odpovídajícího
času rozmrazování.
4. Stlačte tlačítko START/QUICK START.
Pozor: Proces rozmrazování probíhá v třech etapách. Každá etapa je 1/3 času. Po
uplynutí 2/3 času spotřebič zvukovým signálem připomíná o obrácení potravin a
vypíná se. Po opětovném stlačení tlačítka START/QUICK START je uváděná do
provozu další etapa rozmrazování.
NASTAVOVÁNÍ FUNKCÍ S PŘEDSTIHEM
Předpokládejme, že aktuální hodina je 8:00 ráno. Trouba má nastartovat vaření
mikrovlnami o 11:30 a automaticky vařit po dobu 30 minut s výkonem 80%.
1. Stlačte dvakrát tlačítko POWER LEVEL. Na displeji se ukáže 80%.
2. Otočte ovládací kolečko MENU/TIME/WEIGHT, pro zavedení 30 minut.
3. Jednou stlačte tlačítko CLOCK/PRESET. Číslice hodiny blikají.
4. Otočte ovládací kolečko MENU/TIME/WEIGHT, pro nastavení číslic hodiny na
11:00.
5. Jednou stlačte tlačítko CLOCK/PRESET. Číslice minut blikají.
6. Otočte ovládací kolečko MENU/TIME/WEIGHT, pro nastavení číslic minut na
11:30.
7. Pro potvrzení stlačte tlačítko START/QUICK STAR.
Pozor:
1. Přesvědčte se, že hodiny aktuálního času jsou dobře nastavené. Vaření se automaticky začíná v nastavené hodině.
2. Po nastavení zaprogramované funkce, stlačte tlačítko CLOCK/PRESET, aby
po dobu 3 sekund byl promítaný nastavený čas. V tomto čase je možné anulovat
aktuální funkci stlačujíc tlačítko PAUSE/CANCEL.
BLOKÁDA UVEDENÍ DO PROVOZU (CHILD LOCK)
Předchází používaní dětmi bez dozoru. Mikrovlnku není možné používat, pokud
je aktivní pojistka spuštění - na displeji se objeví ukazatel pojistky spuštění CHILD
LOCK.
Nastavení POJISTKY SPUŠTĚNÍ: Stlačte a přidržte tlačítko PAUSE/CANCEL 3
sekundy. Zazní zvukový signál a na displeji se rozsvítí symbol pojistky spuštění
52
LOCK.
Uvolnění POJISTKY SPUŠTĚNÍ: Stlačte a přidržte tlačítko PAUSE/CANCEL 3
sekundy, až na displeji zhasne ukazatel pojistky spuštění.
VÍCEETAPOVÉ VAŘENÍ (MULTI STAGE COOKING)
V troubě je možné naprogramovat maximálně 3 automatické sekvence vaření. Některé recepty vyžadují nastavení víceetapového programu, který se rovněž skládá
z rozmrazování.
Nastavování programu vaření.
Rychlé rozmrazování
Mikrovlnné vaření
1. Umístěte zmrazené krevety v troubě.
2. Jednou stlačte tlačítko SPEED DEFROST. Na displeji se ukáže 1S a symbol
rozmrazování.
3. Otočte ovládací kolečko MENU/TIME/WEIGHT, pro zavedení odpovídajícího
času rozmrazování.
4. Několikrát stlačte tlačítko POWER LEVEL, pro nastavení příslušného výkonu.
AUTOMATICKÉ VAŘENÍ (AUTO COOK)
V režimu automatického vaření není zapotřebí programování času a výkonu vaření. Postačí určit druh a hmotnost připravovaných potravin.
Pokrm obraťte v polovině doby vaření, aby byl uvařený rovnoměrně.
Příklad: vaření 400g čerstvé zeleniny.
1. Otočte ovládací kolečko MENU/TIME/WEIGHT vlevo, pro zvolení příslušné polohy menu. Na displeji se ukáže A03 a symbol čerstvé zeleniny.
2. Pro potvrzení stlačte tlačítko START/QUICK START.
3. Otočte ovládací kolečko WEIGHT/TIME, pro zavedení hmotnosti potravin.
4. Stlačte tlačítko START/QUICK START.
Kód
Potraviny / režim vaření
A01
Popcorn (99g, implicitní)
A02
Káva (200ml/šálek)
A03
Čerstvá zelenina (g)
A04
Brambory (230g/kus)
A05
Pizza (g)
A06
Přihřívání (g)
A07
Bůček (g)
A08
Mořské plody (g)
Výsledek automatického vaření závisí od takových činitelů,
jakými jsou tvar a velikost potravin, individuální preference
týkající se způsobu přípravy určitých pokrmů a dokonce
způsobu umístění potravin v komoře mikrovlnky. Jestliže
výsledek vaření není úplně uspokojivý, je nutné příslušně
přizpůsobit dobu vaření.
53
CZ
OBSLUHA
ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH
CZ
Pokud mikrovlnná trouba pracuje, může být
rádiový a televizní odběr rušený. Je to podobné
jak v případě drobnějších elektrických spotřebičů,
jakými jsou mixer, vysavač a elektrický ventilátor.
Je to normální jev.
Mikrovlnná trouba ruší televizní obraz
Při vaření s nízkým výkonem mikrovln světlo
mikrovlnky může slábnout. Je to normální.
Mikrovlnka slabě svítí
V průběhu vaření pokrmu může unikat pára. Její
větší část uniká odvětrávači.
Ale její určitá část se může shromažďovat na
chladném místě, jakým jsou dvířka mikrovlnky. Je
to normální.
Pára se shromažďuje na dvířkách, horký vzduch
uniká odvětrávači
Porucha
Možná příčina
Odstraňování
Připojovací kabel není správně
připojený do zásuvky
Vytáhněte zástrčku a vložte ji
zpět po 10 sekundách.
Přepálená pojistka, anebo účinkoval bezpečnostní vypínač.
Vyměňte pojistku anebo zapněte vypínač (oprava pouze
servisem Amica)
Problém se zásuvkou
Zkontrolujte zásuvku pomocí
jiných elektrických spotřebičů.
Mikrovlnka nehřeje.
Dvířka nejsou správně uzavřené.
Uzavřete dobře dvířka.
Skleněný otáčecí stolík je hlučný v průběhu práce mikrovlnné
trouby
znečistěná souprava otáčecího
kroužku a dna mikrovlnky.
Viz ”Konzervace mikrovlnné
trouby”
Mikrovlnku není možné uvést
do provozu.
ČIŠTĚNÍ
Před čištěním se ujistěte, že mikrovlnka je odpojená od napájecího zdroje
a) Po použití vyčistěte vnitřek mikrovlnky vlhkým hadříkem.
b) Vyčistěte příslušenství obvyklým způsobem v mýdlové vodě.
c) Pokud je špinavý rám dvířek, těsnění a sousední elementy, čistěte je mokrým hadříkem. V průběhu
čištění povrchu dvířka i mikrovlnky používejte pouze jemná, nebrusná mýdla anebo detergenty, nanášené
houbičkou anebo měkkou utěrkou.
V průběhu čištění skleněných dvířek, nepoužívejte žádných ostrých brusných přípravků anebo ostrých
kovových žínek, protože to může způsobit porýsování povrchu a poškození skla.
Pro očištění vnitřní komory je potřebné: umístit půl citronu v misce, přidat 300 ml vody a zapnout mikrovlnku na 100% výkonu po dobu 10 minut.
Po čistění odpojte mikrovlnku od proudu a přetřete vnitřek měkkým suchým hadříkem.
54
ZÁRUKA, POPRODEJNÍ SERVIS
Poskytování záruky v souladu se záručním listem.
Výrobce neodpovídá za jakékoliv škody způsobené nesprávným zacházením s výrobkem.
Maximální doba nastavení doby činí 35 minut.
Výrobce tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky níže uvedených evropských
směrnic:
l
směrnice nízkého napětí 2006/95/ES,
l
směrnice elektromagnetické kompatibility 2004/108/ES,
l
směrnice eko projektování2009/125/ES
a proto byl tento výrobek označený
jak rovněž mu bylo vystaveno prohlášení o shodě, zpřístupňované kontrolním tržním orgánům.
55
CZ
Záruka
BLAHOPRAJEME K VOĽBE ZNAČKY AMICA
SK
VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI!
Spotrebič značky Amica je spojením výnimočnej jednoduchosti obsluhy a dokonalej efektivity.
Každý spotrebič bol pred opustením továrne dôkladne skontrolovaný z hľadiska bezpečnosti a
funkčnosti.
Prosíme Vás o pozorné prečítaní návodu na obsluhu pred uvedením spotrebiča do prevádzky.
Dole je uvedené vysvetlenie týkajúci sa symbolov, ktoré sa vyskytujú v tomto návode:
Dôležité informácia týkajúci sa bezpečnosti užívateľa zariadenia a jeho správnej
exploatácie.
i
Ohrozenie vyplývajúce z nevhodného
zaobchádzania so zariadením a činnosti,
ktoré môže vykonať len kvalifikovaná osoba, napríklad zo servisu výrobcu.
Pokyny spojené s používaním zariadenia.
Informácia týkajúci sa ochrany životného
prostredia.
Zákaz vykonávanie určitých činností
užívateľom.
OBSAH
TECHNICKÉ ÚDAJE
BEZPEČNOSTNÉ PROSTRIEDKY
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY POUŽÍVANIA
ODSTRAŇOVANIE / ŠROTOVANIE OPOTREBOVANÉHO SPOTREBIČA
INŠTALÁCIA OCHRANNÉHO VODIČA
RIAD
NASTAVENIE RÚRY
INŠTALÁCIA OTOČNÉHO TANIERA
INŠTALÁCIA SPOTREBIČA
OBSLUHA
ODSTRAŇOVANIE PORÚCH
ČISTENIE
ZÁRUKA, POPREDAJNÝ SERVIS
56
57
58
62
63
64
66
66
67
68
72
72
73
TECHNICKÉ ÚDAJE
Model
AMGF20E1I
Napájanie
230V~ / 50Hz
Prevádzkový kmitočet [MHz]
2450
Hladina hlasitosti [dB(A) re 1pW]
53
Príkon [W]
1200
Menovitý výstupný výkon mikrovĺn [W]
700
Menovitý výstupný výkon grilu
-
Obsah rúry [l]
20
Priemer otočného taniera [mm]
245
Vonkajšie rozmery (Výška x šírka x hrúbka) [mm]
262 x 452 x 351
Spotrebič je prispôsobený vstaveniu do nábytku
-
Hmotnosť netto [kg]
10,5
Spotrebič je určený výlučne k domácemu
používaniu.
Výrobca si vyhradzuje právo k vykonávaniu
zmien, ktoré neovplyvňujú činnosť
zariadenia.
56
i
Ilustrácie v tomto návode na obsluhu majú
názorný charakter. Plné vybavenie spotrebiča sa nachádza v príslušnej kapitole.
PRE UNIKNUTIE EVENTUÁLNEMU NADMERNÉMU
ŠKODLIVÉMU PÔSOBENIU ENERGIE MIKROVĹN
Neskúšajte štartovať rúru s otvorenými dvierkami, pretože to môže spôsobiť ohrozenie pochádzajúce z energie mikrovĺn. Dôležité je nevypínanie zabezpečujúcich
blokád, a nemanipulovanie s nimi
Neumiesťujte žiadne predmety na čelný povrch rúry a
dvierok a nepripusťte, aby sa špina, alebo zvyšky čistiaceho prípravku zhromažďovali na tesniacom povrchu.
Pokiaľ je rúra poškodená, nepoužívajte ju. Je veľmi dôležité, aby sa dvierka rúry správne zatvárali a aby nebolo poškodenia na:
1 dvierka (premačknutie, prasknutie)
2 pántoch a zámkoch (zlámané, prasknuté alebo uvoľnené)
3 hermetických dvierkach a tesniacim povrchu
Reguláciu, konzervačné činnosti a všetky opravy rúry
môže vykonávať výlučne odpovedajúcim spôsobom vyškolený servisný personál výrobcu. Týka sa to najmä
prací spojených so snímaním krytu chrániaceho užívateľa pred mikrovlnným žiarením.
Prechovávajte spotrebič a jeho pripojovací kábel v bezpečnej vzdialenosti od detí mladších ako 8 rokov.
Mikrovlnnú rúru neumiesťujte do skrinky*
VÝSTRAHA: Spotrebič a jeho dostupné časti sú v priebehu používania horúce. Vyhýbajte sa kontaktu s horúcimi časťami. Deti mladšie ako 8 rokov, nemôžu prebývať v blízkosti spotrebiča, iba ak sú pod dozorom
dospelej osoby;
Spotrebič nečistite parou
Povrch skrinky sa môže behom práce rúry zohriať;
* týka sa spotrebičov, ktoré nie sú prispôsobené pre vstavenie do nábytku
57
SK
BEZPEČNOSTNÉ PROSTRIEDKY
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY POUŽÍVANIA
SK
i
POZORNE PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE PRE ĎALŠIE POUŽÍVANIE.
Pre zníženie požiarneho ohrozenia, úrazov alebo vystavenia na nadmerné pôsobenia mikrovlnné energie v
priebehu používanie spotrebiča dodržujte níže uvedených základných bezpečnostných zásad
Pred použitím spotrebiča prečítajte návod na obsluhu.
Je nevyhnutný dôkladný dozor pre zníženie požiarneho
ohrozenie v komore rúry.
Používajte spotrebič len v súlade s určením opísaným
v návode. Nepoužívajte korodujúce chemikálie do spotrebiča. Rúra je špeciálne projektovaná pre zohrievanie
alebo varenie potravín. Nie je určená k priemyselnému
alebo laboratórnemu použitiu.
VÝSTRAHA: Pokiaľ je spotrebič používaný v kombinovanom režimu, deti môžu tuto rúru používať len pod
dozorom dospelých osôb z dôvodu vytvárania vysokej
teploty*;
VÝSTRAHA: Kvapaliny a iné potraviny nie je dovolené
zohrievať v hermeticky uzatvorených nádobách, pretože je možnosť vzniku explózie;
VÝSTRAHA: Toto zariadenie môže byť používané deťmi
vo veku 8 rokov a starších, osoby s obmedzenými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami, ako aj osobami
bez skúseností a bez znalostí zariadenia môžu kanvicu
používať, pokiaľ sú dohliadané alebo boli inštruované
vzhľadom obsluhy zariadenia bezpečným spôsobom a
znajú ohrozenie spojené s používaním zariadenia. Deti
si nemôžu so zariadením hrať Čistenie a konzervácia
zariadenia nemôže byť vykonávaná deťmi ledaže ukončili 8 rokov a sú dohliadané zodpovednou osobou.
Používajte len také nádoby, ktoré sú vhodné k používanie v mikrovlnných rúrach;
V priebehu zohrievania potravín v plastikových alebo
papierových nádobách, dohliadajte prácu mikrovlnnej
rúry z dôvodu možnosti vzplanutia nádob;
V prípade spozorovania dymu a/alebo ohňa, vypnite
spotrebič alebo ho odpojte od napájania a ponechajte
dvierka uzatvorené pokiaľ plamene nezhasnú;
* Týka sa spotrebičov vybavených grilom
58
i
i
i
Mikrovlnné zohrievanie nápojov môže spôsobiť oneskorené vrenie, preto tiež zachovajte opatrnosť v priebehu manipulácie s nádobou;
Podrobnosti týkajúci sa čistenia tesnia dvierok a priliehajúcich častí sa nachádzajú v príslušnej kapitole tohto
návodu.
Rúru čistite systematicky a odstraňujte všetky zvyšky
pokrmov
Zanechanie udržovanie rúry v čistom stave môže viesť
k poškodeniu povrchu, čo môže nepriaznivo ovplyvňovať trvanlivosť spotrebiča a spôsobovať nebezpečné
situácie
Pozor! Ak neodlučiteľný napájací vodič bude poškodený, musí byť vymenený u výrobcu alebo v špecializovanom opravárenskom podniku, alebo kvalifikovanou
osobou aby nedošlo k ohrozeniu zdravia alebo požiaru.
Pred začiatkom používania rúry vypáľte ohrievač grilu
(v priebehu vypaľovania ohrievača, môže z ventilačných mriežok rúry unikať dym)*:
- v miestnosti zapnite ventiláciu alebo otvorte okno,
- nastavte rúru na prácu samého grilu na cca 3 min. a
zohrejte ohrievač grilu bez zohrievanie potravín.
Rúra musí byť umiestená na vodorovnom povrchu.
Otočný tanier a súprava otočného zariadenia sa v dobe
varenia musí nachádzať v rúre. Varenú potravinu opatrne uložte na otočnom tanieri a opatrne s ňou manipulujte, aby nedošlo k eventuálnemu rozbitia.
Nesprávne použitie misky k prismaženiu môže spôsobiť prasknutí otočného stolíku spôsobené vysokou
teplotou.
Používajte len odpovedajúcu veľkosť vrecka na varenie v mikrovlnných rúrach.
Rúra má niekoľko vbudovaných vypínačov zabezpečujúcich pred emisiou žiarenia, v dobe keď sú otvorené
dvierka. Nemanipulujte s tými vypínačmi.
Nezapínajte prázdnu mikrovlnnú rúru. Zapnutie rúry
bez potravín alebo s potravinami s veľmi malým obsahom vody môže spôsobiť požiar, zuhoľnatenie, iskrenie
a poškodenie povlaku vnútornej komory.
* Týka sa spotrebičov vybavených grilom
59
SK
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY POUŽÍVANIA
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY POUŽÍVANIA
SK
Nepripravujte pokrmy bezprostredne na otočnom tanieri. Nadmerné miestne zohriatie otočného taniera môže
spôsobiť jeho prasknutí.
Nezohrievajte fľaše pre dojčatá alebo pokrmy pre dojčatá v mikrovlnné rúre. Môže nasledovať nerovnomerné zohriatie a spôsobiť úraz.
Nepoužívajte nádoby s úzkym m hrdlom, akými
sú
fľaštičky na sirupy.
Nesmažte na tuku a hlboké nádobe v mikrovlnnej rúre.
i
i
Nevyrábajte domáce konzervy v mikrovlnnej rúre, pretože ne vždy celý obsah zavarovaného pohára dosiahne teplotu varu.
Nepoužívajte mikrovlnnú rúru pre komerčné účely. Spotrebič je určený k používanie v domu alebo v objektoch,
akými sú *: kuchyne pre pracovníkov ; v obchodoch,
kanceláriách a iných pracovných prostrediach, používanie zákazníkov v hoteloch, moteloch a iných obytných
prostrediach, dedinských domoch, v nocľahárňach*;
Pre zabránenie oneskoreného vrenia horúcich kvapalín a nápojov, ako aj obarenia , pred vložením kvapaliny
do rúry ju premiešajte a opätovne v polovine času varení. Potom ju ponechajte ešte na krátku dobu v rúre a
ešte jednou premiešajte pred vyňatím nádoby.
Nezabúdajte že sa pokrm nachádza v rúre, aby sa nespálil nadmerným varením.
Pokiaľ je spotrebič používaný v kombinovanom režime, deti môžu rúru používať len pod dozorom dospelých osôb z dôvodu vytvárania vysoké teploty*
Zoznámte sa so zápisom v záručnom liste
60
i
i
Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami
(vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami alebo osobami s
nedostatkom skúseností a znalostí prístroja, iba ak je
uskutočňované pod dohľadom inej osoby alebo v súlade s návodom na obsluhu prístroja, poskytnutými osobami zodpovednými za ich bezpečnosť. Dávajte pozor
na deti, aby sa nehrali so zariadením.
Pokrmy neprevarujte
Nepoužívajte komory rúry do skladovania. Neprechovávajte vo vnútri rúry horľavé predmety, ako je chlieb,
cukrovinky papierové predmety apod. Ak blesk udrie
do napájacej línie, rúra sa môže zapnúť samočinne.
Odstráňte drôtené svorky a kovové úchyty zo zásobníkov/papierových alebo umelohmotných vreciek pred ich
umiestením v rúre.
Rúra musí byť uzemnená. Pripojujte len do zásuviek so
správnym ochranným vodičom. Viď „Inštalácia ochranného vodiča”
Niektoré produkty, ako celé vajcia (varené a/alebo surové), voda s olejom alebo tukom, hermetické zásobníky
a uzatvorené sklenené poháre môžu explodovať a preto je v rúre nezohrievajte.
Práca rúry musí prebiehať pri stálom dozore dospelých
osôb. Nepripusťte, aby deti mely prístup k ovládacím
elementom alebo si hrali so spotrebičom.
Neuvádzajte rúru do prevádzky, pokiaľ má poškodenú
prípojnú lištu alebo zástrčku, ak nepracuje správne,
alebo ak bola poškodená alebo upadla.
Nezakrývajte ani neblokujte vetrákov na rúre.
Neskladujte ani nepoužívajte rúru zvonka.
Nepoužívajte rúru v blízkosti vody, v blízkosti kuchynského drezu, vo vlhkej miestnosti alebo v blízkosti bazénu.
* Týka sa spotrebičov vybavených grilom
61
SK
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY POUŽÍVANIA
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY POUŽÍVANIA
SK
Neponárajte pripojovací vodič ani zástrčku do vody.
i
Udržujte vodič v bezpečné vzdialenosti od zohrievaných povrchov.
Nepripusťte, aby pripojovací kábel visel na hrane stolu
alebo dosky .
Spotrebič musí byť používaný s namontovaným ozdobným rámom*
Povrch vnútornej komory spotrebiča je po používanie
rúry horúci.
Systematicky kontrolujte rúru a jej pripojovací vodič z
hľadiska poškodenia. Ak zistíte akúkoľvek poškodenia,
rúru nepoužívajte.
ODSTRAŇOVANIE / ŠROTOVANIE OPOTREBOVANÉHO SPOTREBIČA
VYRADENIE Z PREVÁDZKY
ROZBALENIE
Zariadenie je chránené pred poškodením počas prepravy. Prosíme Vás,
aby ste po vybalení zariadenia zlikvidovali obalové materiály spôsobom
neohrozujúcim životné prostredie.
Všetky materiály použité na zabalenie sú neškodné pre životné
prostredie, sú 100% recyklovateľné
a sú označené príslušným symbolom.
Pozor! Dávajte pozor, aby sa obalové materiály
(polyetylénové vrecká, kúsky polystyrénu atď.) nedostali do rúk deťom.
Po ukončení obdobia používania nie je
dovolené odstraňovať tento výrobok do
normálneho komunálneho odpadu ale
odovzdajte ho do zberu a recyklovania
elektrických a elektronických spotrebičov. Informuje o tom symbol, umiestený
na výrobku, návodu na obsluhu alebo
obale.
Umelé hmoty použité vo výrobku sú vhodné k opakovanému použitiu v súlade s ich označením. Vďaka
opakovanému použitiu materiálov alebo iným formám využitia opotrebovaných spotrebičov vnášate
významný vklad do ochrany životného prostredia.
Informácie o príslušnom mieste odstraňovanie
opotrebovaných spotrebičov Vám udelí administrácia obce.
* týka sa spotrebičov do vstavenia
62
NEBEZPEČENSTVO
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom pri
dotknutí- určité vnútorne elementy môžu spôsobiť
vážne poranenie je alebo smrť. Nedemontujte tento
spotrebič.
VÝSTRAHA
Ohrozenie elektrickým prúdom. Nesprávne používanie uzemnenia môže spôsobiť úraz elektrickým
prúdom. Nevkladajte zástrčku do zásuviek , pokiaľ
spotrebič nebude správne inštalovaný a uzemnený.
alebo vzniku pochybností, či je spotrebič správne
uzemnený, obráťte sa na kvalifikovaných elektrikárov alebo servisného technika.
Ak je potrebné použiť predlžovací kábel používajte
len kábel majúci zásuvku s uzemňovačom.
Výrobca nenesie zodpovednosť za škody alebo
úrazy, ktoré sú dôsledkom pripojenia rúry k zdroju
napájania bez ochranného vodiča alebo s nesprávnym ochranným obvodom.
Krátky sieťový vodič je plánovaný, aby sa znížilo
ohrozenie vyplývajúci zo zamotanie sa alebo vypnutia spôsobené potknutím sa o dlhý vodič.
Ak sa používa predlžovacia šnúra:
- Označené menovité elektrické parametre predlžovacej šnúry musí byť tak veľké, ak menovité elektrické údaje spotrebiča.
- Predlžovacia šnúra musí byť 3- vodičovou šnúrou
s uzemnením,
- Dlhá šnúra musí byť vedená tak, aby nevisela cez
dosku alebo stôl, kde by mohla byť potiahnutá deťmi alebo zachytená a mimovoľne vytiahnutá.
Tento spotrebič uzemnite. V prípade elektrického
skratu uzemnenie znižuje ohrozenie úderu elektrickým prúdom zabezpečujúc vodič odvodu elektrického prúdu. Spotrebič je vybavený káblom, ktorý
má uzemňujúci vodič s odpovedajúcou zástrčkou.
Zástrčka musí byť vložená do zásuviek správne
inštalovaných a uzemnených.
V prípade nepochopenia návodu na uzemnenie
63
SK
INŠTALÁCIA OCHRANNÉHO VODIČA
RIAD
VÝSTRAHA
SK
Ohrozenie ľudí úrazom. Hermeticky uzatvorené nádoby môžu explodovať. Uzatvorené nádoby
otvorte, a plastikové vrecká prepichajte pred začiatkom zohrievania.
Materiály, ktoré je možné používať v rúre, a ktorým sa vyhýbajte v mikrovlnné rúre.
Niektorý nekovový riad môže byť pri používaniu v rúre nebezpečný. V prípade pochybností je možné
skontrolovať daný riad s použitím nižšie uvedenej procedúry:
Skúšanie riadu:
1. Naplňte nádobu vhodnú k používaniu v rúre 1 pohárom studenej vody (250 ml), to isté urobte so
skúšaným riadom.
2. Varte s maximálnym výkonom 1 minútu.
3. Opatrne sa dotýkajte riadu. Ak je riad je teplý, nepoužívajte ho v mikrovlnnej rúre.
4. Neprekračujte dobu varenia 1 minúty.
Materiály, ktoré nie je možné používať v mikrovlnné rúre
Druh riadu
Poznámky
Hliníková tácka
Môže spôsobiť elektrický oblúk. Preložte pokrm na riad vhodný k používaniu v rúrach.
Lepenková škatuľa s kovovým
úchytom
Môže spôsobiť elektrický oblúk. Preložte pokrm na riad vhodný k používaniu v rúrach.
Metal alebo riad s kovovým
rámčekom
Kov kryje pokrm pred energiou mikrovĺn.
Kovový rámček môže spôsobiť elektrický oblúk.
Kovové uzatvorenie - zaskrutkované
Môžu spôsobiť elektrický oblúk a požiar v rúre.
Papierové vrecká
Môžu spôsobiť požiar v rúre.
Plastiková pena
Plastiková pena môže sa môže roztopiť alebo znečistiť kvapalinu v nej sa nachádzajúcu, pokiaľ bude vystavená vysokej
teplote.
Drevo
Drevo vysýcha, keď je používané v mikrovlnnej rúre a môže
prasknúť alebo sa zlomiť.
Materiály, ktoré je možné používať v mikrovlnnej rúre
Druh riadu
Poznámky
Hliníková fólie
Len kryt. Malé hladké kúsky používajte k pokrývaniu tenkých
plátkov masa alebo hydiny, aby sa predišlo prílišnému prevareniu.
Môže sa vyskytnúť oblúkový výboj, ak je fólia príliš blízko stien
rúry . Fólia sa musí nachádzať vo vzdialenosti najmenej 2.5 cm od
stien rúry .
Nádoba na smaženie
Dodržujte návod výrobcu. Dno nádoby na smaženie musí byť
najmenej 5 mm výše od otočného taniera. Nesprávne používanie
môže spôsobiť prasknutie otočného taniera.
Obedová súprava
Len vhodná do rúry . Dodržujte návod výrobcu.
Nepoužívajte prasknutý alebo otlčený riad.
Sklenené poháre
Vždy snímte viečko. Používajte len do zohrievanie pokrmov na
odpovedajúcu teplotu. Väčšina sklenených nádob nie je odolná
voči teplote a môže prasknúť.
Sklenené nádoby
Používajte len žiaruvzdorný sklenený riad v rúre. Presvedčte sa,
či nie sú kovové rámčeky . Nepoužívajte prasknutý alebo otlčený
riad.
Vrecká do varenia v rúre
Dodržujte návod výrobcu. Nezatvárajte kovovými svorkami.
64
Papierové taniera a hrnčeky
Urobte zárezy, pre umožnenie páre úniku. Používajte len ku
krátkemu vareniu/zohrievaniu. Nenechávajte rúru bez dozoru v
priebehu varenia.
Papierové uteráky
Používajte k prikrytiu pokrmov k zohriatiu do pohltenia tuku.
Používajte len ku krátkemu vareniu pod stálym dozorom.
Pergamenový papier
Používajte ako prikrývku proti striekancom alebo ako obal pre
vyparovanie.
Umelé hmoty
Len vhodná do rúry . Musí mať etiketu „do mikrovlnnej rúry”.
Niektoré umelohmotné nádoby mäknú, keď sa pokrm vo vnútri zohreje. „Vrecká do varenia „ a hermeticky uzatvorené umelohmotné vrecká narežte, predierujte alebo vybavte odvádzačom pary v
súlade s pokynmi na obale.
Umelohmotné obaly
Len vhodná do rúry . Používajte pre prikrytí pokrmu v priebehu
varení pre udržanie vlhkosti. Nepripusťte, aby umelohmotné obaly
dotýkali pokrmu.
Teplomery
Len vhodná do rúry . (teplomery do masa a cukru).
Voskovaný papier
Používajte ako prikrývku, pre predchádzaniu striekancom a pre
udržanie vlhkosti.
Materiál riadu
Mikrovlny
Gril
Režim Combi
ÁNO
ÁNO
ÁNO
NE
NE
NE
Tepelne odolná keramika
ÁNO
NE
NE
Riad z hmoty bezpečnej v používaniu v mikrovlnnej rúre.
ÁNO
NE
NE
Papier pre kuchynské účely
ÁNO
NE
NE
Kovová nádoba
NE
ÁNO
NE
Kovový stojan (vo výbave rúry )*
NE
ÁNO
NE
Hliníková fólia a nádoby z fólie
NE
ÁNO
NE
Sklo tepelne odolné
Sklo tepelne neodolné
* Nachádza sa vo vybraných modeloch
65
SK
RIAD
NASTAVENIE RÚRY
SK
Názvy elementov vybavení rúry
Vyjmite rúru a všetky materiály z lepenkové škatule a komory rúry . Rúra je dodávaná s nasledujúcim
vybavením:
Otočný tanier
Otočné zariadenie
Návod na obsluhu
Stojan do grilovania
1
1
1
1*
A
F
A) Ovládací panel
B) Systém zabezpečujúcej blokády - Vypína napájanie rúry , keď sa otvoria dvierka v priebehu
práce.
C) Otočné zariadenie
D) Otočný tanier
E) Vnútorný kryt dvierok
F) Dvierka
E D
C
B
INŠTALÁCIA OTOČNÉHO TANIERA
*1
2 ***
3**
1. Nikdy nestlačujte ani nie klaďte otočný tanier dnom hore.
2. Behom varenia vždy používajte otočný tanier a otočné zariadenie.
3. Do varenia alebo zohrievania vždy klaďte všetky pokrmy na otočnom
tanieri
4. Ak otočný tanier praskne, obráťte sa na najbližší autorizovaný servis.
Elementy vybavenia:
1. Stojan do grilovania
2. Otočný tanier
3. Otočné zariadenie
* Nachádza sa vo vybraných modeloch Pozor: Stojan, ktorý je súčasťou vybavenia spotrebiča používajte výlučne pri nastavenie rúry na funkciu „GRIL”. Stojan umiestite na otočnom tanieri.
** Otočné zariadenie je vo dvoch verziách, v závislosti od modelu. Nie sú so sebou zameniteľné.
*** Otočný tanier v závislosti na modeli. V tomto prípade, použite k ohrevu vlastnej tanier a vložte do
mikrovlnnej rúry
66
- Odstráňte všetky materiály a elementy obalu.
- Skontrolujte rúru z hľadiska takých poškodení ako premáčknutie presunutie alebo zlámanie dvierok.
- Odstráňte všetky zabezpečujúci fólie z povrchu skriniek .
- Neinštalujte rúru, ak je uškodená.
Nedemontujte svetlohnedú prikrývku zo sľudy priskrutkované skrutkami do výklenku rúry pre
krytie magnetronu.
Inštalácia
1. Spotrebič je určený výlučne k domácemu používaniu.
2. Rúra môže byť používaná len po jej predchádzajúcim vstavení do kuchynského nábytku*.
3. Spôsob montáže rúry do nábytku je predstavený v “ Inštalačnom letáčiku ”*.
4. Mikrovlnná rúra musí byť inštalovaná v skrinke o šírke 60 cm a vo výške 85 cm od podlahy kuchyne
*.
Nedemontujte nožičky z dna rúry *.
Blokovanie vstupných a výstupných otvorov môže rúru uškodiť.
Rúru umiestite čo najďalej od rádiových a televíznych prijímačov. Pracujúci mikrovlnná rúra môže spôsobovať poruchy rádiového a televízneho prijímania.
2. Vložte zástrčku rúry do štandardnej domácej zásuvky .
Skôr sa presvedčte, či jej napätie a kmitočet sú jednaké ako na firemnom štítku.
VÝSTRAHA: Neinštalujte rúru nad varnou doskou alebo iným spotrebičom vytvárajúcim teplo. V prípade
takej inštalácie môže dôjsť k poškodeniu a strate záruky .
30cm
7,5 cm
open
7,5cm
Dostupné povrchy
môžu byť horúce
v priebehu práce.
* Týka sa spotrebičov do vstavenia
67
SK
INŠTALÁCIA SPOTREBIČA
OBSLUHA
SK
Táto mikrovlnná rúra má moderný elektronický programátor, ktorým sa prispôsobujú parametre varenia alebo zohrievanie pokrmov.
Ovládací panel
DISPLEJ MENU
Ukazuje dobu varenia, výkon, údaje
a aktuálnu hodinu.
VÝKON (POWER LEVEL)
Stlačte niekoľkokrát tlačidlo, pre
nastavení úrovne výkonu mikrovlnného
varenia.
RÝCHLE ROZMRAZOVANIE
(SPEED DEFROST) Slúži k voľbe
programu rozmrazovania podľa
zavedenej hmotnosti.
ROZMRAZOVANIE PODĽA
HMOTNOSTI (WEIGHT DEFROST)
Slúži k voľbe programu rozmrazovania
podľa zavedenej hmotnosti.
HODINY/NASTAVENIE
(CLOCK/PRESET) V režime
pripravenosti rúry stlačte toto tlačidlo
pre nastavenie hodín v 12 alebo
24 hodinovom režime.
Po zavedení programu varenia stlačte
tlačidlo, pre nastavenie funkcie
automatického štartu o zavedenej
hodine.
PAUZA/ANULOVANIE
(PAUSE/CANCEL)
Slúži k zrušeniu predchádzajúcich
nastavení a vynulovaniu mikrovlny pred
nastavením programu varenia
Stlačte raz, aby na okamih zastaviť
varenie alebo dvakrát, aby zrušiť
varenie. Slúži taktiež pre nastavenie
poistky spustenia.
MENU/ČAS/HMOTNOSŤ - OVLÁDACIE
KOLIESKO (MENU/TIME/WEIGHT)
Otočte ovládacie koliesko, pre
nastavenie času.
Otočte, pre zvolenie menu varenia.
Otočte, pre zavedení hmotnosti alebo
množstvá potravín.
ŠTART/RÝCHLY ŠTART - OVLÁDACIE
KOLIESKO (START/QUICK START)
Stlačte jednou, aby naštartovať program
varenia.
Pre uvedení do prevádzky funkcie
rýchleho štartu niekoľkokrát stlačte.
68
OBSLUHA
Pre nastavenie hodín v 12 alebo 24 hodinovom režime, v režime pripravenosti rúry
stlačte tlačidlo CLOCK/PRESET raz alebo dvakrát.
PRÍKLAD: Nastavení aktuálnej hodiny na 8:30.
1. Stlačte raz alebo dvakrát tlačidlo CLOCK/PRESET.
2. Obráťte ovládacie koliesko MENU/TIME/WEIGHT na 8:00.
3. Stlačte jedenkrát tlačidlo CLOCK/PRESET.
4. Obráťte ovládacím kolieskom MENU/TIME/WEIGHT až sa na displeju ukážu
minúty 8: 30.
5. Pre potvrdenie stlačte raz tlačidlo CLOCK/PRESET.
Pozor: Pre kontrolu aktuálnej hodiny v priebehu varenia raz stlačte tlačidlo CLOCK/
PRESET.
VARENIE MIKROVLNAMI
Pre použitie varenia mikrovlnami stlačte niekoľkokrát tlačidlo POWER LEVEL
a zvoľte výkon. Potom ovládacím kolieskom MENU/TIME/WEIGHT nastavte dobu
varenia. Maximálna doba varenia je 95 minút.
Príklad: varenie po dobu 5 minút s výkonom mikrovĺn 60%.
1. Niekoľkokrát stlačte tlačidlo POWER LEVEL, až sa premietne 60%.
STLAČTE TLAČIDLO POWER LEVEL ÚROVEŇ VÝKONU VARENIA (DISPLEJ)
Jedenkrát
100%
Dvakrát
80%
Trikrát
60%
Štyri krát
40%
Päťkrát
20%
Šesťkrát
00%
2. Obráťte ovládacie koliesko MENU/TIME/WEIGHT na 5:00.
3. Stlačte tlačidlo START/QUICK START.
Pozor: V priebehu varenia je možné kontrolovať zvolený výkon varenia stlačujúc
tlačidlo POWER LEVEL.
RÝCHLY ŠTART (QUICK START)
Slúži k rýchlemu zapnutiu rúry s plným výkonom.
Niekoľkokrát stlačte tlačidlo START/QUICK START, aby nastaviť dobu varenia.
Mikrovlna okamžite začne varenie na plnom výkonu . Maximálna doba varenia akú
je možné nastaviť činí 10 minút.
ROZMRAZOVANIE PODĽA HMOTNOSTI (WEIGHT DEFROST)
Táto funkcia umožňuje rozmrazovanie potravín na základe zavedenej hmotnosti.
Čas rozmrazovania a úroveň výkonu sú nastavované automaticky po zavedení
hmotnosti potravín. Rozsah hmotnosti zmrazených potravín je 100g až 1800g.
PRÍKLAD: Rozmrazovanie 600g kreviet.
1. Umiestite zmrazené krevety v rúre.
2. Raz stlačte tlačidlo WEIGHT DEFROST. Na displeji sa ukáže 1S, 100g a symbol
rozmrazovania.
3. Pre zvolenie hmotnosti pokrmov otočte ovládacie koliesko MENU/TIME/WEIGHT.
4. Stlačte tlačidlo START/QUICK START.
69
SK
NASTAVENIE HODÍN
OBSLUHA
SK
Pozor: Proces rozmrazovanie prebieha v troch etapách. Každá etapa je 1/3 času.
Po uplynutí 2/3 času spotrebič zvukovým signálom pripomína o obrátení potravín a
vypína sa. Po opätovnom stlačení tlačidla START/QUICK START je uvádzaná do
prevádzky ďalšia etapa rozmrazovania.
RÝCHLE ROZMRAZOVANIE (SPEED DEFROST)
V rúre je možné rýchle rozmraziť potraviny podľa zavedeného času. Maximálny
čas rozmrazovania aký je možné zaviesť činí 95 minút.
PRÍKLAD: Rozmrazovanie kreviet po dobu 20 minút.
1. Umiestite zmrazené krevety v rúre.
2. Raz stlačte tlačidlo SPEED DEFROST. Na displeji sa ukáže 1S a symbol rozmrazovania.
3. Otočte ovládacie koliesko MENU/TIME/WEIGHT, pre zavedenie príslušného
času rozmrazovania.
4. Stlačte tlačidlo START/QUICK START.
Pozor: Proces rozmrazovanie prebieha v troch etapách. Každá etapa je 1/3 času.
Po uplynutí 2/3 času spotrebič zvukovým signálom pripomína o obrátení potravín a
vypína sa. Po opätovnom stlačení tlačidla START/QUICK START je uvádzaná do
prevádzky ďalšia etapa rozmrazovania.
NASTAVOVANIE FUNKCIÍ S PREDSTIHOM
Predpokladajme, že aktuálna hodina je 8:00 ráno. Rúra má naštartovať varenie
mikrovlnami o 11:30 a automaticky variť po dobu 30 minút s výkonom 80%.
1. Stlačte dvakrát tlačidlo POWER LEVEL. Na displeji sa ukáže 80%.
2. Otočte ovládacie koliesko MENU/TIME/WEIGHT, pre zavedenie 30 minút.
3. Raz stlačte tlačidlo CLOCK/PRESET. Číslice hodiny blikajú.
4. Otočte ovládacie koliesko MENU/TIME/WEIGHT, pre nastavenie číslic hodiny na
11:00.
5. Raz stlačte tlačidlo CLOCK/PRESET. Číslice minút blikajú.
6. Otočte ovládacie koliesko MENU/TIME/WEIGHT, pre nastavenie číslic minút na
11:30.
7. Pre potvrdenie stlačte tlačidlo START/QUICK STAR.
Pozor:
1. Presvedčte sa, že hodiny aktuálneho času sú dobre nastavené. Varenie sa automaticky začína v nastavenej hodine.
2. Po nastavenie naprogramovanej funkcie, stlačte tlačidlo CLOCK/PRESET, aby
po dobu 3 sekúnd bol premietaný nastavený čas. V tomto čase je možné anulovať
aktuálne funkcie stlačujúc tlačidlo PAUSE/CANCEL.
BLOKÁDA UVEDENIA DO PREVÁDZKY (CHILD LOCK)
Predchádza používaniu deťmi bez dozoru. Mikrovlnu nie je možné používať, pokiaľ
je aktívna poistka spustenia - na displeju sa ukáže ukazovateľ poistky spustenia
CHILD LOCK.
Nastavení POISTKY SPUSTENIA: Stlačte a pridržte tlačidlo PAUSE/CANCEL 3
sekundy. Zaznie zvukový signál a na displeju sa rozsvieti symbol poistky spustenia
LOCK.
Uvoľnenie POISTKY SPUSTENIA: Stlačte a pridržte tlačidlo PAUSE/CANCEL 3
sekundy, až na displeju zhasne ukazovateľ poistky spustenia.
70
OBSLUHA
V rúre je možné naprogramovať maximálne 3 automatické sekvencie varenia. Niektoré recepty vyžadujú nastavenie viacetapového programu, ktorý sa taktiež skladá
z rozmrazovanie.
Nastavovanie programu varenia.
Rýchle rozmrazovanie
Varenie v mikrovlnnej rúre
1. Umiestite zmrazené krevety v rúre.
2. Raz stlačte tlačidlo SPEED DEFROST. Na displeji sa ukáže 1S a symbol rozmrazovania.
3. Otočte ovládacie koliesko MENU/TIME/WEIGHT, pre zavedenie príslušného
času rozmrazovania.
4. Niekoľkokrát stlačte tlačidlo POWER LEVEL, pre nastavenie príslušného výkonu.
AUTOMATICKÉ VARENIE (AUTO COOK)
V režime automatického varenia nie je potrebné programovanie času a výkonu
varenia. Postačí určiť druh a hmotnosť pripravovaných potravín.
Pokrm obráťte v polovine doby varenia, aby bol uvarený rovnomerne.
Príklad: varenia 400g čerstvej zeleniny.
1. Otočte ovládacie koliesko MENU/TIME/WEIGHT vľavo, pre zvolenie príslušnej
polohy menu. Na displeji sa ukáže A03 a symbol čerstvej zeleniny.
2. Pre potvrdenie stlačte tlačidlo START/QUICK START.
3. Otočte ovládacie koliesko WEIGHT/TIME, pre zavedení hmotnosti potravín.
4. Stlačte tlačidlo START/QUICK START.
Kód
Potraviny / režim varenia
A01
Pukance (99g, implicitné)
A02
Káva (200ml/šálok)
A03
Čerstvá zelenina (g)
A04
Zemiaky (230g/kus)
A05
Pizza (g)
A06
Prihrievanie (g)
A07
Bôčik (g)
A08
Morské plody (g)
Výsledok automatického varenia závisí od takých
činiteľov, akými sú tvar a veľkosť potravín, individuálne
preferencie týkajúce sa spôsobu prípravy určitých pokrmov a dokonca spôsobu umiestenia potravín v komore
mikrovlny. Ak výsledok varenia nie je úplne uspokojivý, je
nutné príslušne prispôsobiť dobu varenia.
71
SK
VIACETAPOVÉ VARENIE (MULTI STAGE COOKING)
ODSTRAŇOVANIE PORÚCH
SK
Mikrovlnná rúra ruší televízny obraz
Pokiaľ mikrovlnná rúra pracuje, môže byť
rádiový a televízny odber rušený. Je to podobné
ako v prípade drobnejších elektrických spotrebičov, akými sú mixér, vysávač a elektrický
ventilátor. Je to bežný jav.
Rúra slabo svieti
Pri varení s nízkym výkonom mikrovĺn svetlo rúry
môže slabnúť. Je to normálne.
Para sa zhromažďuje na dvierkach, horúci vzduch uniká odvádzačmi pary
V priebehu varení pokrmu môže unikať para. Jej
väčšia časť uniká odvádzačmi pary.
Ale jej určitá časť sa môže zhromažďovať na
chladnom mieste, akým sú dvierka rúry . Je to
normálne.
Porucha
Možná príčina
Odstraňovanie
Pripojovací kábel nie je správne
pripojený do zásuvky
Vytiahnite zástrčku a vložte ju
späť po 10 sekundách.
Prepálená poistka, alebo účinkoval bezpečnostní vypínač.
Vymeňte poistku alebo zapnite
vypínač (oprava len servisom
Amica)
Problém so zásuvkou
Skontrolujte zásuvku pomocou
iných elektrických spotrebičov.
Rúra nehreje.
Dvierka nie sú správne uzatvorené.
Uzatvorte dobre dvierka.
Sklenený otáčací stolík je hlučný v priebehu práce mikrovlnnej
rúry
znečistená súprava otáčacieho
krúžku a dna rúry .
Viď ”Konzervácia mikrovlnnej
rúry”
Rúru nie je možné uviesť do
prevádzky.
ČISTENIE
Pred čistením sa uistite, že rúra je odpojená od napájacieho zdroja
a) Po použití vyčistite vnútro rúry vlhkou handričkou.
b) Vyčistite príslušenstvo obvyklým spôsobom v mydlovej vode.
c) Pokiaľ je špinavý rám dvierok, tesnenie a susedné elementy, čistite je mokrou handričkou. V priebehu
čistenie povrchu dvierka i rúry používajte len jemná, nebrusná mydla alebo detergenty, nanášané hubkou
alebo mäkkou utierkou.
V priebehu čistenie sklenených dvierok, nepoužívajte žiadne ostré brusné prípravky alebo ostrú kovové
žinky, pretože to môže spôsobiť poškrabanie povrchu a poškodenie skla.
Pre očistenie vnútornej komory je potrebné: umiestiť poľ citrónu v miske, pridať 300 ml vody a zapnúť
rúru na 100% výkonu po dobu 10 minút.
Po čistení odpojte rúru od prúdu a pretrite vnútro mäkkou suchou handričkou.
72
ZÁRUKA, POPREDAJNÝ SERVIS
Poskytnutá záruka podľa záručného listu.
Výrobca neodpovedá za akejkoľvek škody spôsobenej nesprávnym zachádzaním s výrobkom.
Prehlásenie výrobcu
Výrobca týmto prehlasuje, že tento výrobok splňuje základné požiadavky nižšie uvedených európskych
smerníc:
l
smernice nízkeho napätia 2006/95/ES,
l
smernice elektromagnetickej kompatibility 2004/108/ES,
l
smernice eko projektovanie2009/125/ES
a preto bol tento výrobok označený
, ako aj obdržal vyhlásenie o zhode, sprístupňované kontrolným
tržným orgánom.
73
SK
Záruka
74
75
Amica Wronki S.A.
ul.Mickiewicza 52
64-510 Wronki
tel. 67 25 46 100
fax 67 25 40 320
www.amica.pl
IO-MWS-0206/1
(05.2016)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement