Amica AMMF20M1GI User manual

Amica AMMF20M1GI User manual
AMMF20M1I
AMMF20M1GI
PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
GRATULUJEMY WYBORU SPRZĘTU MARKI AMICA
PL
SZANOWNI PAŃSTWO!
Urządzenie marki Amica to połączenie wyjątkowej łatwości obsługi i doskonałej efektywności.
Każde urządzenie przed opuszczeniem fabryki zostało dokładnie sprawdzone pod względem
bezpieczeństwa i funkcjonalności.
Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji obsługi przed uruchomieniem urządzenia.
Poniżej znajdują się objaśnienia dotyczące symboli występujących w niniejszej instrukcji:
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika urządzenia oraz
prawidłowej jego eksploatacji.
i
Zagrożenia wynikające z niewłaściwego postępowania z urządzeniem oraz
czynnościach, które może wykonać jedynie
wykwalifikowana osoba, na przykład z
serwisu producenta.
Wskazówki związane z użytkowaniem
sprzętu.
Informacje dotyczące ochrony środowiska
naturalnego.
Zakaz wykonywania pewnych czynności
przez użytkownika.
SPIS TREŚCI
DANE TECHNICZNE
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
USUWANIE / ZŁOMOWANIE ZUŻYTEGO SPRZĘTU
INSTALACJA OBWODU OCHRONNEGO
NACZYNIA
NASTAWA KUCHENKI
INSTALACJA TALERZA OBROTOWEGO
INSTALACJA URZĄDZENIA
OBSŁUGA
USUWANIE USTEREK
CZYSZCZENIE
GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA
2
3
4
8
9
10
12
12
13
14
16
16
17
DANE TECHNICZNE
Model
Zasilanie
Częstotliwość robocza [MHz]
Poziom głośności [dB(A) re 1pW]
Pobór mocy [W]
Znamionowa moc wyjściowa mikrofal [W]
Znamionowa moc wyjściowa grilla [W]
Pojemność kuchenki [l]
Średnica talerza obrotowego [mm]
Wymiary zewnętrzne (Wys x szer x gł) [mm]
Urządzenie przystosowane do zabudowy meblowej
Masa netto [kg]
AMMF20M1I
230V~ / 50Hz
2450
63
1050
700
20
255
258,2 x 440 x 256,6
nie
~10,49 kg
Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie
do użytku domowego.
i
Producent zastrzega sobie możliwość
dokonywania zmian niewpływających na
działanie urządzenia.
2
AMMF20M1GI
230V~ / 50Hz
2450
63
1050
700
1000
20
255
258,2 x 440 x 256,6
nie
~10,99 kg
Ilustracje w niniejszej instrukcji obsługi
mają charakter poglądowy. Pełne wyposażenie urządzenia znajduje się w odpowiednim rozdziale.
CELEM UNIKNIĘCIA NARAŻENIA NA EWENTUALNE
NADMIERNE DZIAŁANIE ENERGII MIKROFAL
Nie próbować uruchamiać tej kuchenki z otwartymi
drzwiami, gdyż może to spowodować szkodliwe narażenie na energię mikrofal. Ważne jest, aby nie wyłączać blokad zabezpieczających,ani nie manipulować
przy nich.
Nie umieszczać żadnych przedmiotów między czołową
powierzchnią kuchenki a drzwiami ani nie dopuszczać,
aby brud, lub resztki środka czyszczącego zbierały się
na powierzchniach uszczelniających.
Nie uruchamiać kuchenki, jeżeli jest ona uszkodzona.
Szczególnie ważne jest, aby drzwi kuchenki prawidłowo się zamykały i aby nie było uszkodzeń na:
1 drzwiach (wgniecenia, pęknięcia)
2 zawiasach i zamkach (złamane, pęknięte lub poluzowane)
3 uszczelkach drzwi i powierzchniach uswzczelniających
Regulacji, czynności konserwacyjnych i wszelkich napraw kuchenki winien dokonywać wyłącznie odpowiednio wykwalifikowany personel serwisowy producenta.
W szczególności dotyczy to prac związanych ze zdejmowaniem pokrywy chroniącej użytkownika przez promieniowaniem mikrofalowym.
Trzymaj urządzenia i jego sznur przyłączeniowy z dala
od dzieci poniżej 8 lat.
Kuchenki mikrofalowej nie należy umieszczać w szafce*
OSTRZEŻENIE: Urządzenie i jego dostępne części są
gorące podczas użytkowania. Należy unikać kontaktu
z gorącymi częściami. Dzieci w wieku poniżej 8 lat, powinny trzymać się z dala od urządzenia, chyba że są
pod nadzorem osoby dorosłej;
Urządzenia nie należy czyścić parą
Powierzchnie szafki mogą podczas pracy kuchenki rozgrzać;
* dotyczy urządzeń, które nie są przystosowane do zabudowy meblowej
3
PL
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
PL
i
PRZECZYTAĆ UWAŻNIE I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ.
Dla zmniejszenia zagrożenia pożarem, obrażeniami ludzi albo wystawieniem na działanie nadmiernej energii
mikrofalowej podczas użytkowania urządzenia należy
przestrzegać poniższych podstawowych zasad bezpieczeństwa
Przeczytać instrukcję obsługi przed użyciem urządzenia.
Niezbędny jest ścisły nadzór w celu zmniejszenia zagrożenia pożarem w komorze kuchenki.
Stosować to urządzenie tylko zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji. Nie stosować korodujących
chemikaliów w urządzeniu. Kuchenka jest specjalnie
zaprojektowana do podgrzewania lub gotowania żywności. Nie jest ona przeznaczona do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
OSTRZEŻENIE: Gdy urządzenie jest użytkowane w
trybie kombinowanym, dzieci mogą używać tej kuchenki tylko pod nadzorem dorosłych z uwagi na wytwarzaną wysoką temperaturę*;
OSTRZEŻENIE: Cieczy i innych artykułów żywnościowych nie wolno ogrzewać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, gdyż są one podatne na eksplozję;
OSTRZEŻENIE: To urządzenie może być używane
przez dzieci w wieku 8 lat i starsze, przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej oraz osoby o braku doświadczenia lub znajomości
sprzętu, gdy są one nadzorowane lub zostały poinstruowane na temat korzystania z urządzenia w sposób bezpieczny i znają zagrożenia związana z użytkowaniem
urządzenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinna być
wykonywania przez dzieci chyba że ukończyły 8 lat i są
nadzorowane przez odpowiednią osobę.
Używać tylko takich naczyń, które nadają się do użytkowania w kuchenkach mikrofalowych;
Podczas ogrzewania żywności w pojemnikach plastikowych lub papierowych, należy nadzorować pracę kuchenki mikrofalowej ze względu na możliwość zapłonu
pojemników;
* Dotyczy urządzeń wyposażonych w grill
4
i
i
i
W przypadku zauważenia dymu i/lub ognia, wyłączyć
urządzenie lub odłączyć je od zasilania i zostawić
drzwiczki zamknięte, póki nie stłumią się płomienie;
Podgrzewanie mikrofalowe napoi może spowodować opóźnione wrzenie, dlatego też należy zachować
ostrożność w trakcie manipulowania pojemnikiem;
Szczegóły dotyczące czyszczenia uszczelnień drzwiczek i części przyległych znajdują się w odpowiednim
dziale tej instrukcji.
Kuchenkę należy czyścić systematycznie i usuwać
wszelkie złogi resztek potraw
Zaniedbanie utrzymywania kuchenki w czystym stanie
może doprowadzić do uszkodzenia powierzchni, co
może niekorzystnie wpłynąć na trwałość urządzenia i
powodować niebezpieczne sytuacje
Uwaga! Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym
albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia
zagrożenia.
Przed rozpoczęciem użytkowania kuchenki należy wypalić grzałkę grilla (podczas wypalania grzałki, z kratek
wentylacyjnych kuchenki może ulatniać się dym)*:
- włączyć wentylację w pomieszczeniu lub otworzyć
okno,
- nastawić kuchenkę na pracę samego grilla na ok. 3
min. i wygrzać grzałkę grilla bez podgrzewania żywności.
Kuchenka winna stać na wypoziomowanej powierzchni.
Talerz obrotowy i zespół wózka obrotowego winny znajdować się w kuchence w czasie gotowania. Należy
ostrożnie położyć gotowaną potrawę na talerzu obrotowym i ostrożnie nią manipulować, aby uniknąć ewentualnego stłuczenia.
Nieprawidłowe użycie półmiska do przyrumienienia
może spowodować przez wysoką temperaturę pęknięcie stolika obrotowego.
Używać tylko odpowiedniej wielkości torebki do gotowania w kuchenkach mikrofalowej.
* Dotyczy urządzeń wyposażonych w grill
5
PL
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
PL
i
i
Kuchenka ma kilka wbudowanych wyłączników zabezpieczających przed emisją promieniowania, w czasie
gdy drzwi są otwarte. Nie manipulować przy tych wyłącznikach.
Nie włączać pustej kuchenki mikrofalowej. Włączenie
kuchenki bez potrawy lub z potrawą o bardzo małej zawartości wody może spowodować pożar, zwęglenie,
iskrzenie oraz uszkodzenie powłoki komory wewnętrznej.
Nie przyrządzać potraw bezpośrednio na talerzu obrotowym. Nadmierne podgrzanie miejscowe talerza obrotowego może spowodować jego pęknięcie.
Nie podgrzewać butelek dla niemowląt lub potraw dla
niemowląt w kuchence mikrofalowej. Może nastąpić
nierównomierne podgrzanie i spowodować obrażenia
fizyczne.
Nie stosować pojemników z wąską szyjką, takich jak
buteleczki do syropów.
Nie smażyć w tłuszczu i głębokim naczyniu w kuchence mikrofalowej.
Nie robić konserw domowych w kuchence mikrofalowej, gdyż nie zawsze cała zawartość słoika osiągną
temperaturę wrzenia.
Nie stosować kuchenki mikrofalowej do celów komercyjnych. Urządzenie to jest przeznaczone do stosowania w domu lub w obiektach, takich jak*: kuchnia dla
pracowników; w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy, korzystanie przez klientów hoteli, moteli i
innych placówek mieszkalnych, w wiejskich budynkach
mieszkalnych, w obiektach noclegowych*;
W celu niedopuszczenia do opóźnionego wrzenia gorących cieczy i napojów oraz poparzenia się, należy wymieszać ciecz przed włożeniem pojemnika do kuchenki
i ponownie w połowie czasu gotowania. Następnie pozostawić jeszcze na krótki czas w kuchence i raz jeszcze wymieszać przed wyjęciem pojemnika.
Nie należy zapominać, iż potrawa znajduje się w kuchence, aby uniknąć spalenia spowodowanego nadmiernym gotowaniem.
Zapoznaj się z zapisem w karcie gwarancyjnej
6
i
i
Gdy urządzenie jest używane w trybie kombinowanym,
dzieci powinny używać kuchenki tylko pod nadzorem
dorosłych ze względu na wytwarzane wysokie temp.*
Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania
przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby o braku
doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na
dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.
Nie przegotowywać potraw
Nie używać komory kuchenki do składowania. Nie przechowywać wewnątrz kuchenkl przedmiotów palnych,
jak chleba, ciastek, wyrobów papierowych itp. Jeżeli
piorun uderzy w linię zasilającą, kuchenka może włączyć się samoczynnie.
Usunąć zaciski druciane i uchwyty metalowe z pojemnikow/torebek papierowych lub plastykowych przed
umieszczeniem ich w kuchence.
Kuchenka winna być uziemiona. Przyłączać tylko do
gniazdka ze spawnym przewodem ochronnym. Patrz
“Instalacja obwodu ochronnego”
Niektóre produkty, takie jak całe jajka (gotowane i/lub
surowe), woda z olejem lub tłuszczem, uszczelnione
pojemniki i zamknięte słoiki szklane mogą eksplodować
i dlatego nie należy ich podgrzewać w tej kuchence.
Praca kuchenki powinna odbywać się przy stałym nadzorze osób dorosłych. Nie należy dopuszczać do tego,
by dzieci miały dostęp do elementów sterujących lub
bawiły się urządzeniem.
Nie uruchamiać kuchenki, gdy ma uszkodzoną listwę
przyłączeniową lub wtyczkę, jeżeli nie pracuje ona prawidłowo, albo jeżeli została ona uszkodzona lub upuszczona.
Nie należy zakrywać ani nie blokować odpowietrzników
na kuchence.
Nie składować ani nie używać kuchenki na zewnątrz.
* Dotyczy urządzeń wyposażonych w grill
7
PL
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
PL
Nie używać kuchenki w pobliżu wody, w pobliżu zlewozmywaka kuchennego, w zawilgoconym pomieszczeniu albo w pobliżu basenu pływackiego.
Nie zanurzać sznura przyłączeniowego ani wtyczki w
wodzie.
Utrzymywać sznur z dala od ogrzewanych powierzchni.
i
Nie dopuszczać aby sznur przyłączeniowy zwisał na
krawędzi stołu lub blatu.
Urządzenie musi być użytkowane z zamontowaną ramką ozdobną*
Powierzchnia komory wewnętrznej urządzenia jest gorąca po użytkowaniu mikrofalówki.
Sprawdzać systematycznie kuchenkę i jej przewód przyłączeniowy pod względem uszkodzeń. Jeżeli stwierdzimy jakiekolwiek uszkodzenie, nie używać kuchenki.
USUWANIE / ZŁOMOWANIE ZUŻYTEGO SPRZĘTU
WYCOFANIE Z EKSPLOATACJI
ROZPAKOWANIE
Urządzenie na czas trans­p or­t u
zostało za­bez­pie­czo­ne przed uszko­
dze­niem. Po roz­pa­ko­wa­niu urzą­dze­
nia pro­si­my Pań­stwa o usu­nię­cie
ele­men­tów opa­ko­wa­nia w spo­sób
nieza­gra­ża­ją­cy śro­do­wi­sku.
Wszystkie materiały za­sto­so­wa­ne
do opa­ko­wa­nia są nie­szko­dli­we dla
środowiska na­tu­ral­ne­go, w 100% nadają się do
odzysku i oznakowano je od­po­wied­nim symbolem.
Po zakończeniu okresu użyt­ko­wa­nia
nie wol­no usuwać ni­niej­sze­go produktu
po­przez nor­mal­ne odpady ko­mu­nal­ne,
lecz na­le­ży go oddać do punk­tu zbiór­ki
i re­cy­klin­gu urzą­dzeń elek­trycz­nych i
elek­tro­nicz­nych. In­for­mu­je o tym sym­
bol, umiesz­czo­ny na pro­duk­cie, in­struk­
cji ob­słu­gi lub opa­ko­wa­niu.
Zastosowane w urządzeniu tworzywa na­da­ją się
do powtórnego użycia zgodnie z ich ozna­cze­niem.
Dzięki powtórnemu użyciu, wykorzystaniu materiałów lub in­nym for­mom wy­ko­rzy­sta­nia zużytych
urządzeń wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę
naszego śro­do­wi­ska.
Uwaga! Materiały opa­ko­wa­nio­we(wo­recz­ki po­li­ety­
le­no­we, kawałki sty­ro­pia­nu itp.) na­le­ży w trakcie
rozpakowywania trzy­mać z dala od dzieci.
Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych
urządzeń udzieli Państwu ad­mi­ni­stra­cja gminna.
* dotyczy urządzeń do zabudowy
8
NIEBEZPIECZEŃSTWO
W razie niepełnego rozumienia instrukcji uziemienia lub powstania wątpliwości, czy urządzenie jest
prawidłowo uziemione, należy zwrócić się do wykwalifikowanego elektryka lub technika serwisowego.
Jeżeli trzeba użyć kabla przedłużacza należy stosować tylko sznur trójprzewodowy posiadający
gniazdo z uziomem.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody
bądź obrażenia będące wynikiem podłączenia kuchenki do źródła zasilania bez obwodu ochronnego
lub z niesprawnym obwodem ochronnym.
Niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego przy
dotknięciu- pewne wewnętrzne elementy mogą
spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Nie
demontować tego urządzenia.
OSTRZEŻENIE
Zagrożenie porażeniem elektrycznym. Nieprawidłowe używanie uziemienia może spowodować
porażenie elektryczne. Nie wkładać wtyczki do
gniazdka zanim urządzenie nie zostanie prawidłowo zainstalowane i uziemione.
Krótki sznur sieciowy przewidziany jest, aby zmniejszyć zagrożenia wynikające z zaplątania się lub
wyłączenia przez potknięcie się o dłuższy sznur.
Jeżeli stosuje się przedłużacz:
- Oznakowane znamionowe dane elektryczne przedłużacza winny być co najmniej tak duże, jak znamionowe dane elektryczne urządzenia.
- Przedłużacz winien być sznurem 3- przewodowym z uziemieniem,
- Długi sznur powinien być tak poprowadzony, aby
nie zwieszał się poprzez blat lub płytę stołu, gdzie
mógłby zostać pociągnięty przez dzieci, albo zahaczony i wyciągnięty mimo woli.
Urządzenie to należy uziemić. W razie zwarcia
elektrycznego uziemienie zmniejsza zagrożenie
porażeniem elektrycznym zapewniając przewód
odpływu prądu elektrycznego. Urządzenie to jest
wyposażone w sznur posiadający przewód uziemiający z odpowiednią wtyczką. Wtyczka winna
być włożona do gniazdka prawidłowo zainstalowanego i uziemionego.
9
PL
INSTALACJA OBWODU OCHRONNEGO
NACZYNIA
OSTRZEŻENIE
PL
Zagrożenie obrażeń ludzi. Szczelnie zamknięte pojemniki mogą eksplodować. Zamknięte pojemniki należy otworzyć, a plastikowe torebki przekłuwać przed rozpoczęciem podgrzewania.
Materiały jakie można używać w kuchence, a jakich należy unikać w kuchence mikrofalowej.
Niektóre niemetalowe naczynia mogą nie być bezpieczne przy stosowaniu w mikrofalówce. W razie
wątpliwości można sprawdzić dane naczynie postępując według poniższej procedury:
Badanie naczynia:
1 Napełnić pojemnik bezpieczny do stosowania w mikrofalówce 1 filiżanką zimnej wody (250 ml), to
samo uczynić z badanym naczyniem.
2 Gotować z maksymalną mocą przez 1 minutę.
3 Uważnie dotykać naczynie. Jeżeli naczynie jest ciepłe, nie stosować go w kuchence mikrofalowej.
4 Nie przekraczać czasu gotowania 1 minuty.
Materiały, których nie można uzywać w kuchence mikrofalowej
Rodzaj naczynia
Uwagi
Tacka aluminiowa
Może spowodować łuk elektryczny. Przełożyć potrawę na
naczynie nadające sie do stosowania w mikrofalówkach.
Pudełko tekturowe z uchwytem
metalowym
Może spowodować łuk elektryczny. Przełożyć potrawę na
naczynie nadające się do stosowania w mikrofalówkach.
Metal lub naczynia z ramką metalową
Metal ekranuje potrawę przed energią mikrofal.
Ramka metalowa może spowodować łuk elektryczny.
Metalowe zamknięcia - skręcane
Mogą spowodować łuk elektryczny i pożar w kuchence.
Torebki papierowe
Mogą spowodować pożar w kuchence.
Pianka plastikowa
Pianka plastikowa może stopić się lub zanieczyścić ciecz w
niej się znajdującą, gdy zostanie wystawiona na działanie
wysokiej temperatury.
Drewno
Drewno wysycha, gdy jest stosowane w kuchence mikrofalowej i może pęknąć lub się złamać.
Materiały, które można uzywać w kuchence mikrofalowej
Rodzaj naczynia
Uwagi
Folia aluminiowa
Tylko osłona. Małe gładkie kawałki można używać do pokrywania
cienkich kawałków mięsa lub drobiu, aby zapobiec nadmiernemu
przegotowaniu. Może wystąpić wyładowanie łukowe, jeżeli folia
jest zbyt blisko ścianek kuchenki. Folia winna znajdować się co
najmniej w odległości 2.5 cm od ścianek kuchenki.
Półmisek do przyrumienienia
Przestrzegać instrukcji wytwórcy. Dno półmiska do przyrumieniania winno być co najmniej 5 mm powyżej talerza obrotowego.
Nieprawidłowe używanie może spowodować pęknięcie talerza
obrotowego.
Naczynia obiadowe
Tylko nadające się do mikrofalówki. Przestrzegać instrukcji wytwórcy.
Nie stosować naczyń pękniętych lub wyszczerbionych.
Szklane słoiki
Zawsze zdejmować wieczko. Używać tylko do podgrzewania potraw do odpowiedniej temperatury. Większość słoików szklanych
nie jest wytrzymała na temperaturę i może pęknąć.
10
Naczynia szklane
Stosować tylko żaroodporne naczynia szklane w kuchence.
Upewnić się, że nie ma metalowych ramek. Nie używać naczyń
pękniętych lub wyszczerbionych.
Torebki do gotowania w mikrofali
Przestrzegać instrukcji wytwórcy. Nie zamykać metalowymi zaciskami.
Talerze i kubki papierowe
Porobić nacięcia, by pozwolić ujść parze. Używać tylko do krótkiego gotowania/podgrzewania. Nie pozostawiać kuchenki bez
nadzoru podczas gotowania.
Ręczniki papierowe
Używać do przykrycia potraw do podgrzania dla wchłonięcia
tłuszczu.
Używać tylko do krótkiego gotowania pod stałym nadzorem.
Papier pergaminowy
Używać jako przykrycia dla zapobieżenia rozbryzgom lub jako
opakowania dla parowania.
Tworzywa sztuczne
Tylko nadające się do mikrofalówki. Winny posiadać etykietę
„do mikrofalówek”. Niektóre pojemniki plastikowe miękną, gdy
potrawa wewnątrz nagrzeje się. „Torebki do gotowania „ i szczelnie
zamknięte torebki plastykowe należy naciąć, podziurkować albo
zaopatrzyć w odpowietrznik zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu.
Opakowania plastikowe
Tylko nadające się do mikrofalówki. Używać do przykrycia potrawy
w czasie gotowania w celu utrzymania wilgotności. Nie dopuszczać aby opakowania plastikowe dotykały potrawy.
Termometry
Tylko nadające się do mikrofalówki. (termometry do mięsa i cukru).
Papier woskowany
Używać jako przykrycia, aby zapobiec rozbryzgiwaniu i aby utrzymać wilgotność.
Materiał naczynia
Mikrofale
Grill
Tryb Combi
Szkło termoodporne
TAK
TAK
TAK
Szkło nieodporne termicznie
NIE
NIE
NIE
Ceramika termoodporna
TAK
NIE
NIE
Naczynia z tworzywa bezpieczne w stosowaniu w
kuchence mikr.
TAK
NIE
NIE
Papier do celów kuchennych
TAK
NIE
NIE
Pojemnik metalowy
NIE
TAK
NIE
Stojak metalowy (na wyposażeniu kuchenki)*
NIE
TAK
NIE
Folia aluminiowa i pojemniki z folii
NIE
TAK
NIE
* Występuje w wybranych modelach
11
PL
NACZYNIA
NASTAWA KUCHENKI
PL
Nazwy elementów wyposażenia kuchenki
Wyjąć kuchenkę i wszystkie materiały z pudła tekturowego i komory kuchenki. Kuchenka dostarczana
jest z następującym wyposażeniem:
Talerz obrotowy
Wózek obrotowy
Instrukcja obsługi
Stojak do grilowania
1
1
1
1*
A
F
A) Panel sterowania
B) Układ blokady zabezpieczającej - Wyłącza zasilanie kuchenki, gdy drzwi zostaną otwarte w
czasie pracy.
C) Wózek obrotowy
D) Talerz obrotowy
E) Osłona wewnętrzna drzwi
F) Drzwi
E D
C
B
INSTALACJA TALERZA OBROTOWEGO
*1
2
1 Nigdy nie ściskać ani nie kłaść talerza obrotowego dnem do góry.
2 W czasie gotowania zawsze stosować talerz obrotowy i wózek obrotowy.
3 Do gotowania lub podgrzewania zawsze kłaść wszelkie potrawy na
talerzu obrotowym
4 Jeżeli talerz obrotowy pęknie, należy zwrócić się do najbliższego
autoryzowanego punktu serwisowego.
Elementy wyposażenia:
3**
1. Stojak do grillowania
2. Talerz obrotowy
3. Wózek obrotowy
* Występuje w wybranych modelach. Uwaga: Stojak będący na wyposażeniu urządzenia należy używać
wyłacznie przy nastawieniu kuchenki w funkcji „GRILL”. Stojak należy umieścić na talerzu obrotowym.
** Wózek występuje w dwóch wersjach, w zależności od modelu. Nie są ze sobą współzamienne.
12
- Usunąć wszelkie materiały i elementy opakowania.
- Sprawdzić kuchenkę pod względem uszkodzeń takich jak wgniecenia przesunięcia lub złamania drzwi.
- Usunąć wszelkie folie zabezpieczające z powierzchni szafki.
- Nie instalować kuchenki jeżeli jest ona uszkodzona.
Nie zdejmować jasnobrązowej pokrywy z miki przykręconej śrubami do wnęki kuchenki w celu
osłonięcia magnetronu.
Instalowanie
1. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.
2. Kuchenka może być używana tylko po uprzednim zabudowaniu jej w mebel kuchenny*.
3. Sposób montażu kuchenki w meble jest przedstawiony w “Ulotce instalacyjnej”*.
4. Kuchenka mikrofalowa powinna być instalowana w szafce o szerokości 60 cm i na wysokości 85 cm
od podłogi kuchni*.
Nie zdejmować nóżek z dna kuchenki*.
Blokowanie otworów wlotowych i wylotowych może uszkodzić kuchenkę.
Umieścić kuchenkę możliwie daleko od odbiorników radiowych i telewizyjnych. Pracująca kuchenka
mikrofalowa może powodować zakłócenia odbioru radiowego i telewizyjnego.
2. Włożyć wtyczkę kuchenki do standardowego gniazdka domowego.
Upewnić się wcześniej, czy jego napięcie i częstotliwość są takie same jak na tabliczce znamionowej.
OSTRZEŻENIE: Nie instalować kuchenki nad płytą kuchenną lub innym urządzeniem wytwarzającym
ciepło. W przypadku takiego zainstalowania może dojść do uszkodzenia i utraty gwarancji.
30cm
7,5 cm
open
7,5cm
Dostępne powierzchnie
mogą być gorące
podczas pracy.
* Dotyczy urządzeń do zabudowy
13
PL
INSTALACJA URZĄDZENIA
OBSŁUGA
Panel sterowania i jego elementy
PL
AMMF20M1GI
Panel sterowania składa się z dwóch pokręteł.
Jedno służy do nastawienia odpowiedniej
funkcji, drugie służy do wyboru czasu pracy.
AMMF20M1I
1. Nastawić moc gotowania obracając pokrętło
mocy na żądany poziom.
2. Nastawić czas gotowania obracając pokrętło
zegara na odpowiednią wartość . Maksymalny
czas nastawy czasu wynosi 35 minut.
3. Po nastawieniu mocy i czasu, kuchenka mikrofalowa rozpocznie gotowanie automatycznie.
4. Po upływie czasu gotowania urządzenie “zadzwoni” i zatrzyma się.
5. Gdy kuchenka nie jest używana, zawsze ustawić czas na wartość „0”.
Funkcja
Moc wyjściowa (%)
Niska
17%
Rozmrażanie
33%
Średnia
55%
Wysoka
77%
Maksymalna
100%
Combi 1*
20% micro + 80% grill
Combi 2*
30% micro + 70% grill
Combi 3*
40% micro + 60% grill
Grill*
100% grill
* W zależności od modelu
14
OBSŁUGA
PL
W celu zaprogramowania procesu podgrzewania żywności w kuchence należy:
Obrócić pokrętło regulatora poziomu mocy w położenie odpowiadające żądanej wartości mocy.
Następnie użyj pokrętła regulatora czasowego do
wybrania właściwego czasu podgrzewania
UWAGA: bezpośrednio po obróceniu pokrętła regulatora czasowego do położenia wyznaczającego
czas pracy kuchenki, kuchenka uruchamia się.
Jeśli wybierasz czas pracy kuchenki krótszy, niż 2 minuty, obróć pokrętło regulatora do położenia poza
2 minuty, po czym cofnij je do położenia wyznaczającego wybrany czas.
Przed włożeniem żywności do komory kuchenki upewnij się, że pokrętło regulatora czasu jest ustawione
na pozycję “0” (Zero).
Nigdy nie należy włączać kuchenki mikrofalowej, gdy w komorze kuchenki nie znajduje się żywność.
Praca kuchenki bez żywności grozi przegrzaniem się magnetronu (urządzenia wytwarzającego promieniowanie mikrofalowe).
Gotowanie/Podgrzewanie - informacje praktyczne.
Warto wiedzieć, że:
-
czerwone mięso i twarde warzywa układamy w mikrofalówce z brzegu talerza, a mięso białe, drób,
ryby i miękkie warzywa na środku (z brzegu mikrofaluje się szybciej);
żeby jedzenie nie wysychało trzeba je przykrywać;
przygotowanie dań z mikrofalówki wymaga użycia znikomej ilości tłuszczu, co docenią zwłaszcza
osoby dbające o linię;
nie wolno stosować w mikrofalówce naczyń metalowych (nawet tych z delikatnym metalicznym
zdobieniem) bo iskrzą i nie przepuszczają mikrofal;
im większa zawartość wody w szykowanych potrawach, tym krócej się je mikrofaluje
nawet po skończonym mikrofalowaniu potrawy wciąż jeszcze się gotują, należy więc zostawić je
pod przykryciem jeszcze na 1-2 minut
15
USUWANIE USTEREK
PL
Kuchenka mikrofalowa zakłóca obraz telewizyjny
Przy gotowaniu z niską mocą mikrofal światło
kuchenki może osłabnąć. Jest to normalne.
Kuchenka słabo świeci
Para zbiera się na drzwiach, gorące powietrze
wychodzi odpowietrznikami
Usterka
Odbiór radiowy i telewizyjny mogą być
zakłócane, gdy kuchenka mikrofalowa pracuje.
Jest to podobnie jak w przypadku drobnego
sprzętu elektrycznego, takiego jak mikser, odkurzacz i wentylator elektryczny. Jest to zjawisko
normalne
Podczas gotowania z potrawy może się wydobywać para. Większa część jej wylatuje przez
odpowietrzniki.
Pewna jej część może jednak gromadzić się w
chłodnym miejscu, takim jak drzwi kuchenki. Jest
to normalne.
Możliwa przyczyna
Usuwanie
Sznur przyłączeniowy nie podłączony prawidłowo do niazdka
Wyciągnąć wtyczkę i włożyć ją
z powrotem po 10 sekundach.
Przepalony bezpiecznik, albo
zadziałał wyłącznik bezpieczeństwa.
Wymienić bezpiecznik lub włączyć wyłącznik (naprawa tylko
przez Serwis Amica)
Problem z gniazdkiem
Sprawdzić gniazdko przy pomocy innych urządzeń elektrycznych.
Kuchenka nie grzeje.
Drzwi nie zamknięte prawidłowo.
Zamknąć dobrze drzwi.
Szklany stolik obrotowy hałasuje podczas pracy kuchenki
mikrofalowej
Zabrudzony zespół pierścienia
obrotowego i dno kuchenki.
Patrz ”Konserwacja kuchenki
mikrofalowej”
Kuchenka nie daje się uruchomić.
CZYSZCZENIE
Przed czyszczeniem upewnij się, że kuchenka jest odłączona od źródła zasilania.
a) Po użyciu wyczyść wnętrze kuchenki lekkomokrą szmatką.
b) Wyczyść akcesoria w zwykły sposób w namydlonej wodzie.
c) Ramę drzwi, uszczelkę i sąsiadujące elementy, gdy są brudne czyść ostrożnie mokrą szmatką. Podczas czyszczenia powierzchni drzwi i kuchenki stosować tylko łagodne, nieścierne mydła lub detergenty,
nanoszone gąbką lub miękką ściereczką.
Podczas czyszczenia drzwiczek szklanych, nie używać żadnych ostrych środków ściernych lub ostrych
myjek metalowych, ponieważ może to spowodować zarysowania na powierzchni i uszkodzenia szyby.
W celu oczyszczenia komory wewnętrznej należy: umieść pół cytryny w misce, dodać 300 ml wody i
włączyć samo mikrofalowanie na 100% mocy przez 10 minut.
Po czyszczeniu wyłączyć kuchenkę z prądu i przetrzeć wnętrze przy użyciu miękkiej, suchej szmatki.
16
GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA
Świadczenia gwarancyjne wg karty gwarancyjnej.
Producent nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym po­stę­po­wa­niem z wyrobem.
Obsługa posprzedażna
W przypadku gdy zaistnieją jakiekolwiek problemy związane z użytkowaniem
sprzętu Amica to nasze CENTRUM SERWISOWE zapewni Państwu szybką i
w pełni profesjonalną pomoc. Chcemy bowiem wszystkim, którzy zaufali marce
Amica zagwarantować pełen komfort ko­rzy­sta­nia z naszego wyrobu.
Oświadczenie producenta
Producent deklaruje niniejszym, że wyrób ten spełnia zasadnicze wymagania wy­mie­nio­nych poniżej
dyrektyw europejskich:
l
dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/WE,
l
dyrektywy kompatybilności elek­tro­ma­gne­tycz­nej 2004/108/WE,
l
dyrektywy ekoprojektowania 2009/125/WE
i dlatego wyrób został oznakowany
oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.
17
PL
Gwarancja
18
19
Amica Wronki S.A.
ul.Mickiewicza 52
64-510 Wronki
tel. 67 25 46 100
fax 67 25 40 320
www.amica.com.pl
IO-MWS-0057
(03.2015)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement