Amica AMG20M70V User manual

Amica AMG20M70V User manual
AMG 17M70 V
AMG 20M70 V
INSTRUKCJA OBSŁUGI
NÁVOD K OBSLUZE
NÁVOD NA OBSLUHU
GEBRAUCHSANWEISUNG
INSTRUCTION MANUAL
PL
CZ
SK
DE
EN
PL
Zakupiona kuchenka mikrofalowa jest wyrobem nowoczesnym i łatwym w obsłudze. Niniejsza instrukcja
obsługi pozwoli na szybkie i dokładne zaznajomienie się z nowo nabytą kuchenką. Prosimy o dokładne i wnikliwe
zapoznanie się z treścią instrukcji ze szczególnym uwzględnieniem uwag i zaleceń producenta wyrobu.
Życzymy zadowolenia z naszego wyrobu.
Uwaga!
Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.
Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian niewpływających na dzia­ła­nie urządzenia.
Przed rozpoczęciem użytkowania kuchenki mikrofalowej przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi
i przechowuj ją potem w takim miejscu, aby móc zaglądać do niej w przyszłości. Jeżeli będziesz przestrzegał instrukcji, zapewnisz sobie wiele lat niezawodnej pracy twojej kuchenki.
CZ
Vaše mikrovlnná trouba je moderní a snadno ovladatelný výrobek. Díky
tomuto návodu k obsluze se s Vaší novou mikrovlnnou troubou seznámíte rychle a důkladně. Pečlivě si prosím přečtěte
obsah návodu, zejména pak poznámky a doporučení výrobce spotřebiče.
Přejeme Vám hodně spokojenosti s naším výrobkem
Pozor!
Tato trouba je určena pouzek domácímu použití. Výrobce si vyhrazuje možnost provádění změn neovlivňujících fungování spotřebiče. Změny jsou přípustné ve vybavení, vnitřním a vnějším dizajnu, neovlivňující jeho
funkčnost a bezpečnost.
Před použitím mikrovlnné trouby si pečlivě prostudujte informace uvedené v tomto návodu k použití.
Návod si poté uschovejte na bezpečném místě pro pozdější potřebu. Budete-li dodržovat uvedené
instrukce, bude vám mikrovlnná trouba mnoho let spolehlivě sloužit.
SK
Stali ste sa užívateľmi najnovšej generácie Mikrovlnná rúra. Mikrovlnná rúra bol navrhnutý a vyrobený tak,
aby spĺňal vaše nároky a stal sa súčasťou moderne vybavenej kuchyne. Moderné konštrukčné riešenie a technológie
použité pri výrobe zaisťujú vysokú účinnosť a estetické pôsobenie.
Prajeme vám mnoho spokojnosti s naším výrobkom.
Upozornenie!
Táto mikrovlnná rúra je určená výlučne pre domáce použitie. Výrobca si vyhradzuje možnosť prevádzania
zmien neovplyvňujúcich fungovanie spotrebiča. Zmeny sú prípustné vo výbave, vnútornom a vonkajšom
dizajnu, neovplyvňujúce jeho funkčnosť a bezpečnosť.
Pred použitím mikrovlnnej rúry si dôkladne preštudujte informácie uvedené v tomto návode na používanie. Návod si potom uschovajte na bezpečnom mieste pre neskoršiu potrebu. Ak budete dodržiavať
uvedené inštrukcie, ponúkne vám mikrovlnná rúra veľa rokov spoľahlivej prevádzky.
DE
Die von Ihnen gekaufte Mikrowelle ist ein modernes und leicht zu bedienendes Gerät. Lesen Sie bitte genau
und aufmerksam die vorliegende Gebrauchsanweisung, vor allem die Bemerkungen und Hinweise des Herstellers.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unserem Gerät!
Achtung!
Das Gerät ist ausschließlich für den häuslichen Gebrauch bestimmt. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Veränderungen am Gerät vorzunehmen, die jedoch die Funktionalität und die Sicherheit des Gerätes nicht beeinträchtigen
Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts aufmerksam die beiliegende Gebrauchsanweisung. Bewahren Sie die
Gebrauchsanweisung gut auf. Bei Beachtung der Gebrauchsanweisung werden Sie viele Jahre Freude an dem
von Ihnen gekauften Gerät haben.
EN
The purchased microwave oven is a modern and easy to use product. This operator’s manual will allow you
to quickly and thoroughly familiarize yourself with the newly purchased oven. Please carefully read the contents of this
manual with particular emphasis on the manufacturer’s comments and recommendations
We trust you will be fully satisfied with our product.
Attention!
This microwave oven is designed for household use only. The manufacturer reserves the right to introduce
changes which do not affect the operation of the appliance.
Before using the microwave, please carefully read this manual. Store it in such a place, so that it may be
used in future. Please follow the instructions to ensure many years of reliable operation of your oven.
2
SPIS TREŚCI
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
BEZPIECZEŃSTWO
INSTALACJA OBWODU OCHRONNEGO
NACZYNIA
NASTAWA KUCHENKI
INSTALACJA TALERZA OBROTOWEGO
INSTALACJA
OBSŁUGA
USUWANIE USTEREK
UWAGI KOŃCOWE
CZYSZCZENIE
GWARANCJA
4
4
5
7
7
9
9
10
11
13
13
14
14
OBSAH
PREVENTIVNI
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE
BEZPEČNOST
UZEMNĚNÍ
NÁDOBÍ
NASTAVENÍ MIKROVLNNÉ TROUBY
INSTALACE OTOČNÉHO TALÍŘE
INSTALACE
OBSLUHA
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
UPOZORNĚNÍ
ČIŠTĚNÍ
ZÁRUKA
15
15
16
18
18
20
20
21
22
24
24
25
25
OBSAH
BEZPEČNOSŤ
TIPY PRE BEZPEČNOSŤ
BEZPEČNOSŤ
UZEMNENIE
RIAD
NASTAVENÍ MIKROVLNNÉ TROUBY
INSTALACE OTOČNÉHO TALÍŘE
INSTALACE
OBSLUHA
RIEŠENIE PROBLÉMOV
UPOZORNENIA
ČISTENIE
ZÁRUKA
26
26
27
29
29
31
31
32
33
35
35
36
36
INHALT
SICHERHEITSHINWEISE
SICHERHEITSANWEISUNGEN ZUR VERWENDUNG
SICHERHEIT
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
GESCHIRR
MIKROWELLENAUSSTATTUNG
INSTALLIERUNG DES DREHTELLERS
INBETRIEBNAHME DER MIKROWELLE
BEDIENUNG
STÖRUNGEN
SCHLUSSBEMERKUNGEN
REINIGUNG
GARANTIE
37
37
38
40
40
42
42
43
44
46
46
47
47
CONTENTS
PRECAUTIONS
SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE
SAFETY
INSTALLING THE PROTECTIVE CIRCUIT
COOKWARE
SETTING UP YOUR MICROWAVE OVEN
TURNTABLE INSTALLATION
INSTALLATION INSTRUCTIONS
OPERATION
TROUBLESHOOTING
FINAL REMARKS
CLEANING AND CARE
48
48
49
51
51
53
53
54
55
57
57
58
PL
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
CELEM UNIKNIĘCIA NARAŻENIA NA EWENTUALNE NADMIERNE DZIAŁANIE ENERGII MIKROFAL
(A) Nie próbować uruchamiać tej kuchenki z otwartymi drzwiami,
gdyż może to spowodować szkodliwe narażenie na energię mikrofal.
Ważne jest, aby nie wyłączać blokad zabezpieczających,
ani nie manipulować przy nich.
(B) Nie umieszczać żadnych przedmiotów między czołową powierzchnią
kuchenki a drzwiami ani nie dopuszczać, aby brud, lub resztki środka czyszczącego
zbierały się na powierzchniach uszczelniających.
(C) Nie uruchamiać kuchenki, jeżeli jest ona uszkodzona.
Szczególnie ważne jest, aby drzwi kuchenki prawidłowo się zamykały
i aby nie było uszkodzeń na:
(1) DRZWIACH (wgniecenie)
(2) ZAWIASACH I ZAMKACH (złamane lub poluzowane)
(3) USZCZELKACH DRZWI I NA POWIERZCHNI USZCZELNIAJĄCEJ
(D) Regulacji i wszelkich napraw kuchenki winien dokonywać wyłącznie
odpowiednio wykwalifikowany personel serwisowy producenta.
Dane techniczne
Model
AMG 17M70 V
AMG 20M70 V
Zasilanie
230V~ 50Hz
230V~ 50Hz
Częstotliwość robocza
2450MHz
2450MHz
Poziom głośności
54 [dB (A) re 1pW]
54 [dB (A) re 1pW]
Pobór mocy
1200W
1200W
Znamionowa moc wyjściowa mikrofal
700W
700W
Pojemność kuchenki
17 l
20 l
Średnica talerza obrotowego
245 mm
245 mm
Wymiary zewnętrzne (Wys x szer x gł)
262 x 452 x 306
262 x 452 x 320
Masa netto
10,5 kg
10,5 kg
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
PRZECZYTAĆ UWAŻNIE I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ
1) OSTRZEŻENIE: Jeżeli drzwiczki lub uszczelnienia drzwiczek są uszkodzone, kuchenki nie wolno uruchamiać do czasu jej naprawy przez wykwalifikowaną osobę (z serwisu producenta);
2) OSTRZEŻENIE: Wykonywanie jakichkolwiek czynności konserwacyjnych lub naprawczych związanych
ze zdejmowaniem jakiejkolwiek pokrywy dającej ochronę przed energią mikrofalową jest niebezpieczne dla
każdego, poza wykwalifikowaną osobą (z serwisu producenta);
3) OSTRZEŻENIE: Cieczy i innych artykułów żywnościowych nie wolno ogrzewać w szczelnie zamkniętych
pojemnikach, gdyż są one podatne na eksplozję;
4) OSTRZEŻENIE: To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze, przez osoby o
ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej oraz osoby o braku doświadczenia lub znajomości sprzętu, gdy są one nadzorowane lub zostały poinstruowane na temat korzystania z urządzenia w
sposób bezpieczny i znają zagrożenia związana z użytkowaniem urządzenia. Dzieci nie powinny bawić się
urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinna być wykonywania przez dzieci chyba że
ukończyły 8 lat i są nadzorowane przez odpowiednią osobę.
4
PL
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
5) Minimalna wysokość wolnej przestrzeni niezbędnej ponad górną powierzchnią kuchenki wynosi 20cm;
6) Używać tylko takich naczyń, które nadają się do użytkowania w kuchenkach mikrofalowych;
7) Podczas ogrzewania żywności w pojemnikach plastikowych lub papierowych, zwracać szczególną
uwagę na kuchenkę ze względu na możliwość zapłonu pojemników;
8) W przypadku zauważenia dymu, wyłączyć przyrząd lub odłączyć go od zasilania i zostawić drzwiczki
zamknięte, póki nie stłumią się płomienie;
9) Podgrzewanie mikrofalowe napoi może spowodować opóźnione wrzenie, dlatego też należy zachować
ostrożność w trakcie manipulowania pojemnikiem;
10) Zawartość butelek do karmienia dzieci i słoiczków z pożywkami dla dzieci należy rozmieszać lub
wstrząsnąć i sprawdzić temperaturę przed podaniem do zjedzenia, aby uniknąć oparzeń;
11) Jajka w skorupkach i całe jajka ugotowane na twardo nie powinny być ogrzewane w kuchenkach
mikrofalowych, gdyż mogą eksplodować nawet po zakończeniu podgrzewania mikrofalami;
12) Szczegóły dotyczące czyszczenia uszczelnień drzwiczek i części przyległych znajdują się w odpowiednim dziale tej instrukcji.
13) Kuchenkę należy czyścić systematycznie i usuwać wszelkie złogi resztek potraw;
14) Zaniedbanie utrzymywania kuchenki w czystym stanie może doprowadzić do uszkodzenia powierzchni,
co może niekorzystnie wpłynąć na trwałość urządzenia i powodować niebezpieczne sytuacje;
15) Uwaga! Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez wykwalifikowaną osobę w celu
uniknięcia zagrożenia.
16) Kuchenki mikrofalowej nie należy umieszczać w szafce.
17) Tylna powierzchnia urządzenia, powinna być umieszczona przy ścianie kuchennej.
BEZPIECZEŃSTWO
1. Kuchenka winna stać na wypoziomowanej powierzchni.
2. Talerz obrotowy i zespół pierścienia obrotowego winny znajdować się w kuchence w czasie gotowania. Należy ostrożnie położyć gotowaną potrawę na talerzu obrotowym i ostrożnie nią manipulować, aby
uniknąć ewentualnego stłuczenia.
3. Nieprawidłowe użycie półmiska do przyrumienienia może spowodować przez wysoką temperaturę
pęknięcie stolika obrotowego.
4. Używać tylko odpowiedniej wielkości torebki do gotowania w kuchenkach mikrof.
5. Kuchenka ma kilka wbudowanych wyłączników zabezpieczających przed emisją promieniowania, w
czasie gdy drzwi są otwarte. Nie manipulować przy tych wyłącznikach.
6. Nie włączać pustej kuchenki mikrofalowej. Włączenie kuchenki bez potrawy lub z potrawą o bardzo
małej zawartości wody może spowodować pożar, zwęglenie, iskrzenie oraz uszkodzenie powłoki komory
wewnętrznej.
7. Nie przyrządzać potraw bezpośrednio na talerzu obrotowym. Nadmierne podgrzanie miejscowe talerza
obrotowego może spowodować jego pęknięcie.
8. Nie podgrzewać butelek dla niemowląt lub potraw dla niemowląt w kuchence mikrofalowej. Może nastąpić nierównomierne podgrzanie i spowodować obrażenia fizyczne.
9. Nie stosować pojemników z wąską szyjką, takich jak buteleczki do syropów.
10. Nie smażyć w tłuszczu i głębokim naczyniu w kuchence mikrofalowej.
11. Nie robić konserw domowych w kuchence mikrofalowej, gdyż nie zawsze cała zawartość słoika
osiągną temperaturę wrzenia.
12. Nie stosować kuchenki mikrofalowej do celów komercyjnych. Ta kuchenka mikrofalowa jest zaprojektowana tylko do użytku domowego.
13. W celu niedopuszczenia do opóźnionego wrzenia gorących cieczy i napojów oraz poparzenia się, należy wymieszać ciecz przed włożeniem pojemnika do kuchenki i ponownie w połowie czasu gotowania. Następnie pozostawić jeszcze na krótki czas w kuchence i raz jeszcze wymieszać przed wyjęciem pojemnika.
14. Nie należy zapominać, iż potrawa znajduje się w kuchence, aby uniknąć spalenia spowodowanego
nadmiernym gotowaniem.
15. Zaniedbanie utrzymywania kuchenki w czystości może doprowadzić do uszkodzenia powierzchni, co
może ujemnie wpłynąć na trwałość urządzenia i ewentualnie powodować niebezpieczne sytuacje.
16. Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby o braku doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby
odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.
5
PL
BEZPIECZEŃSTWO
Dla zmniejszenia zagrożenia pożarem, obrażeniami ludzi albo wystawieniem na działanie nadmiernej
energii mikrofalowej podczas użytkowania urządzenia należy przestrzegać poniższych podstawowych zasad bezpieczeństwa:
1. Przeczytać instrukcję obsługi przed użyciem urządzenia.
2. Przestrzegać wszelkich “ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI W CELU UNIKANIA EW. WYSTAWIENIA SiĘ NA DZIAŁANIE NADMIERNEJ ENERGII MIKROFAL ".
3. Jak w przypadku większości kuchenek niezbędny jest ścisły nadzór w celu zmniejszenia zagrożenia pożarem w
komorze kuchenki.
Jeżeli nastąpi zapłon:
1. Pozostawić drzwi kuchenki zamknięte.
2. Wyłączyć kuchenkę i wyciągnąć wtyczkę kuchenki z gniazdka.
3. Odłączyć zasilanie wykręcając lub wyłączając bezpiecznik na tablicy.
Pamiętać zawsze o następujących zasadach:
1 . Nie przegotowywać potraw. Uważnie obserwować urządzenie, gdy do kuchenki włożono papier, tworzywa sztuczne lub inne palne materiały w celu ułatwienia gotowania.
2. Nie używać komory kuchenki do składowania. Nie przechowywać wewnątrz kuchenkl przedmiotów
palnych, jak chleba, ciastek, wyrobów papierowych itp. Jeżeli piorun uderzy w linię zasilającą, kuchenka
może włączyć się samoczynnie.
3. Usunąć zaciski druciane i uchwyty metalowe z pojemnikow/torebek papierowych lub plastykowych przed
umieszczeniem ich w kuchence.
4. Kuchenka winna być uziemiona. Przyłączać tylko do gniazdka ze spawnym przewodem ochronnym.
Patrz “Instalacja obwodu ochronnego”.
5. Instalować lub umieszczać kuchenkę tylko zgodnie z instrukcją instalowania.
6. Niektóre produkty, takie jak całe jajka, woda z olejem lub tłuszczem, uszczelnione pojemniki i zamknięte
słoiki szklane mogą eksplodować i dlatego nie należy ich podgrzewać w tej kuchence.
7. Stosować to urządzenie tylko zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji. Nie stosować korodujących chemikaliów W urządzeniu. Kuchenka jest specjalnie zaprojektowana do podgrzewania lub gotowania żywności.Nie jest ona przeznaczona do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
8. Praca kuchenki powinna odbywać się przy stałym nadzorze osób dorosłych. Nie należy dopuszczać do
tego, by dzieci miały dostęp do elementów sterujących lub bawiły się urządzeniem.
9. Nie uruchamiać kuchenki, gdy ma uszkodzoną listwę przyłączeniową lub wtyczkę, jeżeli nie pracuje ona
prawidłowo, albo jeżeli została ona uszkodzona lub upuszczona.
10. Urządzenie winno być serwisowane wyłącznie przez wykwalifikowanych techników serwisowych.
11. Nie należy zakrywać ani nie blokować odpowietrzników na kuchence.
12. Nie składować ani nie używać kuchenki na zewnątrz.
13. Nie używać kuchenki w pobliżu wody, w pobliżu zlewozmywaka kuchennego, w zawilgoconym pomieszczeniu albo w pobliżu basenu pływackiego.
14. Nie zanurzać sznura przyłączeniowego ani wtyczki do wody.
15. Utrzymywać sznur z dala od ogrzewanych powierzchni.
16. Nie dopuszczać aby sznur przyłączeniowy zwisał na krawędzi stołu lub blatu.
17. Czyszczenie:
Przed czyszczeniem upewnij się, że kuchenkajest odłączona od źródła zasilania.
a) Po użyciu wyczyść wnętrze kuchenki lekkomokrą szmatką.
b) Wyczyść akcesoria w zwykły sposób w namydlonej wodzie.
c) Ramę drzwi, uszczelkę i sąsiadujące elementy, gdy są brudne czyść ostrożnie mokrą szmatką. Podczas
czyszczenia powierzchni drzwi i kuchenki stosować tylko łagodne, nieścierne mydła lub detergenty, nanoszone gąbką lub miękką ściereczką.
ROZPAKOWANIE
WYCOFANIE Z EKSPLOATACJI
Po zakończeniu okresu użyt­k o­w a­n ia
nie wol­no usuwać ni­niej­sze­go produktu
po­przez nor­mal­ne odpady ko­mu­nal­ne,
lecz na­le­ży go oddać do punk­tu zbiór­ki
i re­c y­k lin­g u urzą­d zeń elek­t rycz­n ych i
elek­tro­nicz­nych. In­for­mu­je o tym sym­bol,
umiesz­czo­ny na pro­duk­cie, in­struk­cji ob­
słu­gi lub opa­ko­wa­niu.
Urządzenie na czas trans­por­tu zostało
za­bez­pie­czo­ne przed uszko­dze­niem.
Po roz­p a­k o­w a­n iu urzą­d ze­n ia pro­s i­
my Pań­stwa o usu­nię­cie ele­men­tów
opa­ko­wa­nia w spo­sób nieza­gra­ża­ją­cy
śro­do­wi­sku.
Wszystkie materiały za­sto­so­wa­ne do
opa­ko­wa­nia są nie­szko­dli­we dla środowiska na­tu­ral­ne­go, w 100% nadają się
do odzysku i oznakowano je od­po­wied­nim symbolem.
Zastosowane w urządzeniu tworzywa na­
da­ją się do powtórnego użycia zgodnie z
ich ozna­cze­niem. Dzięki powtórnemu użyciu, wykorzystaniu materiałów lub in­nym for­mom wy­ko­rzy­sta­nia zużytych
urządzeń wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę
naszego śro­do­wi­ska.
Uwaga!Materiały opa­ko­wa­nio­we(wo­recz­ki po­li­ety­le­no­we,
kawałki sty­ro­pia­nu itp.) na­le­ży w trakcie rozpakowywania
trzy­mać z dala od dzieci.
Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych urządzeń udzieli Państwu ad­mi­ni­stra­cja gminna.
6
INSTALACJA OBWODU OCHRONNEGO
PL
Urządzenie to należy uziemić. W razie zwarcia elektrycznego uziemienie zmniejsza zagrożenie porażeniem
elektrycznym zapewniając przewód odpływu prądu
elektrycznego. Urządzenie to jest wyposażone w
sznur posiadający przewód uziemiający z odpowiednią
wtyczką. Wtyczka winna być włożona do gniazdka
prawidłowo zainstalowanego i uziemionego.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego przy
dotknięciu- pewne wewnętrzne elementy mogą spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Nie demontować
tego urządzenia.
OSTRZEŻENIE
W razie niepełnego rozumienia instrukcji uziemienia lub
powstania wątpliwości, czy urządzenie jest prawidłowo
uziemione, należy zwrócić się do wykwalifikowanego
elektryka lub technika serwisowego.
Jeżeli trzeba użyć kabla przedłużacza należy stosować
tylko sznur trójprzewodowy posiadający gniazdo z
uziomem.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody
bądź obrażenia będące wynikiem podłączenia kuchenki
do źródła zasilania bez obwodu ochronnego lub z
niesprawnym obwodem ochronnym.
Zagrożenie porażeniem elektrycznym. Nieprawidłowe
używanie uziemienia może spowodować porażenie
elektryczne. Nie wkładać wtyczki do gniazdka zanim
urządzenie nie zostanie prawidłowo zainstalowane i
uziemione.
1. Krótki sznur sieciowy przewidziany jest, aby
zmniejszyć zagrożenia wynikające z zaplątania się lub
wyłączenia przez potknięcie się o dłuższy sznur.
2. Jeżeli stosuje się przedłużacz:
1) Oznakowane znamionowe dane elektryczne przedłużacza winny
być co najmniej tak duże, jak znamionowe dane elektryczne urządzenia.
2) Przedłużacz winien być sznurem 3-przewodowym z
uziemieniem,
3) Długi sznur powinien być tak poprowadzony, aby nie
zwieszał się poprzez blat lub płytę stołu, gdzie mógłby
zostać pociągnięty przez dzieci, albo zahaczony i wyciągnięty mimo woli.
NACZYNIA
OSTRZEŻENIE
Materiały jakie można używać w kuchence, a jakich
należy unikać w kuchence mikrofalowej.
Zagrożenie obrażeń ludzi. Szczelnie
zamknięte pojemniki mogą eksplodować.
Zamknięte pojemniki należy otworzyć, a
plastikowe torebki przekłuwać przed
rozpoczęciem podgrzewania.
Niektóre niemetalowe naczynia mogą nie być bezpieczne przy stosowaniu w mikrofalówce. W razie wątpliwości można sprawdzić dane naczynie
postępując według poniższej procedury
Badanie naczynia:
1. Napełnić pojemnik bezpieczny do stosowania w mikrofalówce 1 filiżanką zimnej wody (250 ml), to samo uczynić z
badanym naczyniem.
2. Gotować z maksymalną mocą przez 1 minutę.
3. Uważnie dotykać naczynie. Jeżeli naczynie jest ciepłe, nie stosować go w kuchence mikrofalowej.
4. Nie przekraczać czasu gotowania 1 minuty.
7
PL
NACZYNIA
Materiały, których nie można uzywać w kuchence mikrofalowej
Naczynia
Uwagi
Tacka aluminiowa
Może spowodować łuk elektryczny. Przełożyć potrawę na naczynie nadające
sie do stosowania w mikrofalówkach.
Pudełko tekturowe
z uchwytem metalowym
Może spowodować łuk elektryczny. Przełożyć potrawę na naczynie nadające
się do stosowania w mikrofalówkach.
Metal lub naczynia
z ramką metalową
Metal ekranuje potrawę przed energią mikrofal.
Ramka metalowa może spowodować łuk elektryczny.
Metalowe zamknięcia - skręcane
Mogą spowodować łuk elektryczny i pożar w kuchence.
Torebki papierowe
Mogą spowodować pożar w kuchence.
Pianka plastikowa
Pianka plastikowa może stopić się lub zanieczyścić ciecz w niej się znajdującą, gdy zostanie wystawiona na działanie wysokiej temperatury.
Drewno
Drewno wysycha, gdy jest stosowane w kuchence mikrofalowej i może
pęknąć lub się złamać.
Materiały, które można uzywać w kuchence mikrofalowej
Naczynia
Uwagi
Folia aluminiowa
Tylko osłona. Małe gładkie kawałki można używać do pokrywania cienkich kawałków
mięsa lub drobiu, aby zapobiec nadmiernemu przegotowaniu. Może wystąpić wyładowanie łukowe, jeżeli folia jest zbyt blisko ścianek kuchenki. Folia winna znajdować się co
najmniej w odległości 2.5 cm od ścianek kuchenki.
Półmisek do
przyrumienienia
Przestrzegać instrukcji wytwórcy. Dno półmiska do przyrumieniania winno być co najmniej 5 mm powyżej talerza obrotowego. Nieprawidłowe używanie może spowodować
pęknięcie talerza obrotowego.
Naczynia
obiadowe
Tylko nadające się do mikrofalówki. Przestrzegać instrukcji wytwórcy.
Nie stosować naczyń pękniętych lub wyszczerbionych.
Szklane
słoiki
Zawsze zdejmować wieczko. Używać tylko do podgrzewania potraw do odpowiedniej
temperatury. Większość słoików szklanych nie jest wytrzymała na temperaturę i może
pęknąć.
Naczynia
szklane
Stosować tylko żaroodporne naczynia szklane w kuchence. Upewnić się, że nie ma
metalowych ramek. Nie używać naczyń pękniętych lub wyszczerbionych.
Torebki do gotowania w mikrofali
Przestrzegać instrukcji wytwórcy. Nie zamykać metalowymi zaciskami.
Talerze i kubki
papierowe
Porobić nacięcia, by pozwolić ujść parze. Używać tylko do krótkiego gotowania/podgrzewania. Nie pozostawiać kuchenki bez nadzoru podczas gotowania.
Ręczniki
papierowe
Używać do przykrycia potraw do podgrzania dla wchłonięcia tłuszczu.
Używać tylko do krótkiego gotowania pod stałym nadzorem.
Papier
pergaminowy
Używać jako przykrycia dla zapobieżenia rozbryzgom lub jako opakowania dla parowania.
Tworzywa
sztuczne
Tylko nadające się do mikrofalówki. Winny posiadać etykietę „do mikrofalówek”. Niektóre pojemniki plastikowe miękną, gdy potrawa wewnątrz nagrzeje się. „Torebki do
gotowania „ i szczelnie zamknięte torebki plastykowe należy naciąć, podziurkować albo
zaopatrzyć w odpowietrznik zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu.
Opakowania
plastikowe
Tylko nadające się do mikrofalówki. Używać do przykrycia potrawy w czasie gotowania
w celu utrzymania wilgotności. Nie dopuszczać aby opakowania plastikowe dotykały
potrawy.
Termometry
Tylko nadające się do mikrofalówki. (termometry do mięsa i cukru).
Papier woskowany
Używać jako przykrycia, aby zapobiec rozbryzgiwaniu i aby utrzymać wilgotność.
8
PL
NASTAWA KUCHENKI
Nazwy elementów wyposażenia kuchenki
Wyjąć kuchenkę i wszystkie materiały z pudła tekturowego i komory kuchenki. Kuchenka dostarczana jest z następującym wyposażeniem:
Talerz obrotowy
Zespół pierścienia obrotowego
Instrukcja obsługi
1
1
1
A) Panel kontrolny
B), C) Wspornik obrotowy
D) Talerz obrotowy
E) Okienko drzwi
F) Zespół drzwi
G) Układ blokady zabezpieczającej - Wyłącza zasilanie kuchenki, gdy drzwi zostaną otwarte w czasie
pracy.
INSTALACJA TALERZA OBROTOWEGO
1 Nigdy nie ściskać ani nie kłaść talerza obrotowego dnem do góry.
2 W czasie gotowania zawsze stosować talerz obrotowy i zespół pierścienia stolika obrotowego.
3 Do gotowania lub podgrzewania zawsze kłaść wszelkie potrawy na
talerzu obrotowym
4 Jeżeli talerz obrotowy pęknie lub złamie się, zwrócić się do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego.
1
Elementy wyposażenia:
1. Talerz obrotowy
2. Wspornik obrotowy
2
9
PL
INSTALACJA
- Usunąć wszelkie materiały i elementy opakowania.
- Sprawdzić kuchenkę pod względem uszkodzeń takich jak wgniecenia przesunięcia lub złamania drzwi.
- Usunąć wszelkie folie zabezpieczające z powierzchni szafki.
- Nie instalować kuchenki jeżeli jest ona uszkodzona.
Nie zdejmować jasnobrązowej pokrywy
z miki przykręconej śrubami do wnęki
kuchenki w celu osłonięcia magnetronu.
Instalowanie
1. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.
Wybrać poziomą powierzchnię zapewniającą wystarczającą przestrzeń dla lotowych i wylotowych otworów wentylacyjnych.
20cm
10cm
5cm
5cm
Wymagany jest odstęp minimum między poszczególnymi powierzchniami kuchenki a ścianami (lub urządzeniami)
sąsiednimi przedstawia powyższy rysunek. Nie zdejmować nóżek z dna kuchenki.
Blokowanie otworów wlotowych i wylotowych może uszkodzić kuchenkę.
Umieścić kuchenkę możliwie daleko od odbiorników radiowych i telewizyjnych. Pracująca kuchenka mikrofalowa
może powodować zakłócenia odbioru radiowego i telewizyjnego.
2. Włożyć wtyczkę kuchenki do standardowego gniazdka domowego.
Upewnić się przedtem, czy jego napięcie i częstotliwość są takie same jak na tabliczce znamionowej.
OSTRZEŻENIE: Nie instalować kuchenki nad płytą kuchenną lub innym urządzeniem wytwarzającym ciepło. W
przypadku takiego zainstalowania może dojść do uszkodzenia i utraty gwarancji.
Dostępne powierzchnie
mogą być gorące
podczas pracy.
10
PL
OBSŁUGA
Panel sterowania i jego elementy
Panel sterowania składa się z dwóch pokręteł. Jedno
służy do nastawienia odpowiedniej funkcji, drugie
służy do wyboru czasu pracy.
1. Nastawić moc gotowania obracając pokrętło mocy
na żądany poziom.
2. Nastawić czas gotowania obracając pokrętło zegara
na odpowiednią wartość . Maksymalny czas nastawy
czasu wynosi 30 minut.
3. Po nastawieniu mocy i czasu, kuchenka mikrofalowa rozpocznie gotowanie automatycznie.
4. Po upływie czasu gotowania urządzenie “zadzwoni”
i zatrzyma się.
5. Gdy kuchenka nie jest używana, zawsze ustawić
czas na wartość „0”.
Funkcja/moc
Moc wyjściowa (%)
Niska
17%
Rozmrażanie
40%
Średnio niska
48%
Średnia
66%
Średnio wysoka
85%
Wysoka
100%
11
PL
OBSŁUGA
W celu zaprogramowania procesu podgrzewania żywności w kuchence należy:
Obrócić pokrętło regulatora poziomu
mocy w położenie odpowiadające
żądanej wartości mocy.
Następnie użyj pokrętła regulatora
czasowego do wybrania właściwego
czasu podgrzewania
UWAGA: bezpośrednio po obróceniu pokrętła regulatora czasowego do położenia
wyznaczającego czas pracy kuchenki, kuchenka uruchamia się.
Jeśli wybierasz czas pracy kuchenki krótszy, niż 2 minuty, obróć pokrętło regulatora do położenia poza 2 minuty, po czym cofnij je do położenia wyznaczającego
wybrany czas.
Przed włożeniem żywności do komory kuchenki upewnij się, że pokrętło regulatora czasu jest ustawione na pozycję “0” (Zero).
Nigdy nie należy włączać kuchenki mikrofalowej, gdy w komorze kuchenki nie
znajduje się żywność. Praca kuchenki bez żywności grozi przegrzaniem się magnetronu (urządzenia wytwarzającego promieniowanie mikrofalowe).
Gotowanie/Podgrzewanie - informacje praktyczne.
Warto wiedzieć, że:
- czerwone mięso i twarde warzywa układamy w mikrofalówce z brzegu
talerza, a mięso białe, drób, ryby i miękkie warzywa na środku (z brzegu
mikrofaluje się szybciej);
- żeby jedzenie nie wysychało trzeba je przykrywać;
- przygotowanie dań z mikrofalówki wymaga użycia znikomej ilości tłuszczu, co
docenią zwłaszcza osoby dbające o linię;
- nie wolno stosować w mikrofalówce naczyń metalowych (nawet tych z delikatnym metalicznym zdobieniem) bo iskrzą i nie przepuszczają mikrofal;
- im większa zawartość wody w szykowanych potrawach, tym krócej się je mikrofaluje
- nawet po skończonym mikrofalowaniu potrawy wciąż jeszcze się gotują, należy
więc zostawić je pod przykryciem jeszcze na 1-2 minut
12
PL
USUWANIE USTEREK
Kuchenka mikrofalowa
zakłóca obraz telewizyjny
Odbiór radiowy i telewizyjny mogą być
zakłócane, gdy kuchenka mikrofalowa pracuje. Jest
to podobnie jak w przypadku drobnego sprzętu elektrycznego, takiego jak mikser, odkurzacz i wentylator
elektryczny. Jest to zjawisko normalne
Kuchenka słabo świeci
Przy gotowaniu z niską mocą mikrofal światło kuchenki
może osłabnąć. Jest to normalne.
Para zbiera się na drzwiach,
gorące powietrze
wychodzi odpowietrznikami
Podczas gotowania z potrawy może się wydobywać
para. Większa część jej wylatuje przez odpowietrzniki.
Pewna jej część może jednak gromadzić się w
chłodnym miejscu, takim jak drzwi kuchenki. Jest to
normalne.
Usterka
Kuchenka nie daje
się uruchomić.
Kuchenka nie grzeje.
Szklany stolik obrotowy hałasuje
podczas pracy kuchenki mikrofalowej
Możliwa przyczyna
Usuwanie
(1) Sznur przyłączeniowy nie
podłączony
prawidłowo do niazdka
Wyciągnąć wtyczkę i włożyć ją z
powrotem po 10 sekundach.
(2) Przepalony bezpiecznik, albo
zadziałał wyłącznik bezpieczeństwa.
Wymienić bezpiecznik lub włączyć
wyłącznik (naprawa tylko przez
Serwis Amica)
(3) Problem na gniazdku
Sprawdzić gniazdko przy pomocy
innych urządzeń elektrycznych.
(4) Drzwi nie zamknięte prawidłowo.
Zamknąć dobrze drzwi.
(5) Zabrudzony zespół pierścienia
obrotowego i dno kuchenki.
Patrz „Konserwacja kuchenki
mikrofalowej„
UWAGI KOŃCOWE
Przed rozpoczęciem użytkowania tej kuchenki należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i przechowywać
ją starannie.Nie naprawiać kuchenki samemu, należy zwrócić się do uprawnionego serwisu fabrycznego.
Zawartość butelek do karmienia i słoiczków z żywnością dla niemowląt należy pomieszać lub wstrząsnąć i
sprawdzić ich temperaturę przed podaniem do spożycia, aby uniknąć poparzeń.Sprawdzać systematycznie
kuchenkę i jej przewód przyłączeniowy pod względem uszkodzeń. Jeżeli stwierdzimy jakiekolwiek uszkodzenie, nie używać kuchenki.
Ostrzeżenie:
1. Niebezpieczne jest wykonywanie czynności serwisowych i naprawczych
przez osobę inną niż wyszkolony specjalista serwisu, gdy czynności te związane są ze zdjęciem jakiejkolwiek
osłony zabezpieczającej przed wydostawaniem się energii mikrofal;
2. Dzieciom można pozwalać na korzystanie z kuchenki bez nadzoru tylko wówczas, gdy otrzymały one
odpowiednie wskazówki umożliwiające używanie kuchenki w sposób bezpieczny oraz rozumieją zagrożenia
wynikających z nieprawidłowego używania.
3. Jeżeli sznur przyłączeniowy jest uszkodzony, winien on zostać wymieniony przez jego punkt serwisowy.
Nie próbować obsługiwać tej kuchenki z otwartymi drzwiami, gdyż praca z otwartymi drzwiami może spowodować szkodliwe obrażenia związane z działaniem energii mikrofal. Ważne jest, aby nie wyłączać ani nie
manipulować przy blokadach zabezpieczających.
Starannie czyścić uszczelkę drzwi i powierzchnie uszczelniające.Nie uruchamiać kuchenki, jeżeli jest uszkodzona. Bardzo ważną rzeczą jest, aby dobrze zamykać drzwi kuchenki i aby nie były one uszkodzone: (1)
drzwi (pogięte), (2) zawiasy i zamki (złamane lub poluzowane), (3) uszczelki i powierzchnie uszczelniające
drzwi.Naczynia należy sprawdzać, aby upewnić się, że nadają się one do używania w kuchenkach mikrofalowych.
13
PL
UWAGI KOŃCOWE
Przy podgrzewaniu potraw w pojemnikach papierowych lub plastikowych należy często sprawdzać kuchenkę ze względu na niebezpieczeństwo zapłonu.
Podgrzewanie napojów w kuchence mikrofalowej może spowodować opóźnione wrzenie, dlatego też
należy zachować ostrożność przy manipulowaniu pojemnikiem
W razie zauważenia dymu należy wyłączyć urządzenie lub wyciągnąć jego wtyczkęz gniazdka i pozostawić
drzwi zamknięte w celu stłumienia płomieni.
Jajka w skorupkach i całe jajka ugotowane na twardo nie powinny być podgrzewane w kuchenkach mikrofalowych z uwagi na możliwość wybuchu.
Jeżeli drzwi lub uszczelka drzwi są uszkodzone, nie wolno używać kuchenki do czasu jej naprawy przez
serwis.
Cieczy i innych potraw nie podgrzewać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, gdyż mogą eksplodować.
CZYSZCZENIE
Upewnić się, że kuchenka została odłączona od zasilania. Oczyścić wnętrze kuchenki po jej użyciu przy pomocy
lekko zwilżonej ściereczki. Oczyścić wyposażenie w zwykły sposób w wodzie z mydłem. Ramę drzwi i uszczelkę oraz
sąsiadujące części należy starannie oczyścić przy pomocy zwilżonej ściereczki, jeżeli są one zabrudzone.
GWARANCJA
Gwarancja
Świadczenia gwarancyjne wg karty gwarancyjnej.
Producent nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym po­stę­po­wa­niem z wyrobem.
Oświadczenie producenta
Producent deklaruje niniejszym, że wyrób ten spełnia zasadnicze wymagania wy­mie­nio­nych poniżej dyrektyw europejskich:
- dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/WE,
- dyrektywy kompatybilności elek­tro­ma­gne­tycz­nej 2004/108/WE
- dyrektywy ekoprojektowania 2009/125/WE
i dlatego wyrób został oznakowany
oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności
udostępniana organom nadzorującym rynek.
14
CZ
PREVENTIVNI
OPATŘENÍ ZAMEZUJÍCÍ VYSTAVENÍ NEBEZPEČNÉMU MIKROVLNNÉMU ZÁŘENÍ
(a) Nepokoušejte se tuto mikrovlnnou troubu používat při otevřených dveřích. Mohli byste tak býtvystaveni
působení nebezpečného mikrovlnného záření. Je důležité neblokovat bezpečnostníprvky trouby ani s nimi
nemanipulovat.
(b) Neumisťujte žádný předmět mezi přední stranu trouby a dveře.
Neumožněte, aby se na těsnicích površích nahromadily nečistoty nebo
zbytky čisticího prostředku.
(c) Neprovozujte mikrovlnnou troubu, je-li poškozena.
Důležité je ověřit zejména správné uzavřenídveří a zda nedošlo k
poškození následujících prvků:
(1) DVEŘE (promáčknutí)
(2) ZÁVĚSY A ZÁPADKY (zlomení nebo uvolnění)
(3) TĚSNĚNÍ DVEŘÍ A TĚSNICÍ POVRCH
(d) Mikrovlnnou troubu smí seřizovat nebo opravovat pouze náležitě kvalifikovaný servisní personál.
SPECIFIKACE
Model
Napájení
Pracovní frekvence
Hladina hluku
AMG 17M70 V
AMG 20M70 V
230V~ 50Hz
230V~ 50Hz
2450MHz
2450MHz
54 [dB (A) re 1pW]
54 [dB (A) re 1pW]
Příkon
1200W
1200W
Maximální výkon
700W
700W
17 l
20 l
Objem trouby
Průměr otočného talíře
Vnější rozměry (D x Š x V)
Čistá hmotnost
245 mm
245 mm
262 x 452 x 306
262 x 452 x 320
10,5 kg
10,5 kg
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE
PEČLIVĚ ČTĚTE A PONECHEJTE SI PRO BUDOUCÍ POTŘEBU
1) VAROVÁNÍ: Jestliže dojde k poškození dveří nebo těsnění dveří,
je zakázáno pokračovatv používání mikrovlnné trouby až do chvíle, než bude opravena kvalifikovaným
servisnímpracovníkem.
2) VAROVÁNÍ: Je nebezpečné, aby jakákoli nekvalifikovaná osoba prováděla libovolný servisnebo opravy
na této mikrovlnné troubě, které zahrnují sejmutí krytu zajišťujícího ochranu protimikrovlnnému záření.
3) VAROVÁNÍ: Kapaliny a jiné potraviny nesmí být ohřívány v uzavřených
nádobách, protožeexistuje možnost jejich výbuchu.
4) VÝSTRAHA: Tento spotřebič může být používaný dětmi ve věku nejméně 8 let, osobami s omezenými
fyzickými, mentálními i psychickými problémy, jak rovněž osobami bez zkušeností anebo znalostí spotřebiče, pokud jsou dozorované anebo byly instruované na téma používání spotřebiče bezpečným způsobem
a jsou si vědomé možného ohrožení spojené s používáním spotřebiče. Děti si nemohou hrát se spotřebičem. Čištění a údržba spotřebiče nemůže být prováděná dětmi, leda že ukončily 8 let a jsou dozorované
odpovídající osobou.
15
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE
CZ
5) Minimální výška volného prostoru nad horním povrchem trouby je 20cm;
6) Používejte pouze nádobí, které je vhodné pro mikrovlnné trouby.
7) Při ohřívání potravin v umělohmotných nebo papírových obalech dávejte na mikrovlnnou troubu pozor,
protože zde existuje riziko vznícení takových obalů.
8) Jestliže zpozorujete kouř, okamžitě mikrovlnnou troubu vypněte. Ponechte dveře zavřené, abydošlo k
udušení případných plamenů.
9) Ohřívání nápojů v mikrovlnné troubě může vést ke zpožděnému
výbušnému varu. Proto je třeba při manipulaci s nádobou postupovat s opatrností.
10) Obsah láhví pro kojence je nutno před podáváním promíchat nebo
protřepat a ověřit jejichteplotu. Zamezíte tak vzniku popálenin.
11) V mikrovlnných troubách by se neměla ohřívat syrová vejce ve skořápce ani vejce natvrdo,protože
mohou vybuchnout (i po skončení ohřevu).
12) Dodržujte instrukce týkající se čištění těsnění dveří, dutin a ostatních dílů.
13) Mikrovlnnou troubu je nutno pravidelně čistit a odstraňovat případné
zbytky potravin.
14) Jestliže nebudete udržovat mikrovlnnou troubu v čistém stavu, může dojít ke zhoršení stavupovrchu,
což by mohlo mít negativní vliv na životnost přístroje. Existuje také riziko vzniku nebezpečné situace.
15) V případě poškození napájecího kabelu musí jeho výměnu provést výrobce, jeho servisnízástupce
nebo podobně kvalifikované osoby tak, aby se zamezilo vzniku rizik.
16) Mikrovlnná trouba nesmí být vsazena ve skříňce.
17) Zadní strana zařízení musí být umístěna proti kuchyňské stěně.
BEZPEČNOST
1. MIkrovlnnou troubu je nutno ustavit na rovný povrch.
2. Otočný talíř a jeho váleček musí být během provozu v mikrovlnné troubě. Nádobí pokládejte naotočný
talíř opatrně tak, aby nedošlo k jeho poškození.
3. Nesprávné použití pečicí nádoby může vést k prasknutí otočného talíře.
4. Při použití trouby k přípravě popcornu používejte pouze sáčky uvedených rozměrů.
5. Trouba je vybavena několika integrovanými bezpečnostními spínači. Tyto zajišťují vypnutípřívodu proudu v případě, že jsou otevřeny dveře trouby. Je zakázáno s těmi spínači jakkolimanipulovat.
6. Neprovozujte mikrovlnnou troubu, je-li prázdná. Provoz mikrovlnné trouby bez pokrmu nebos jídly s
velmi nízkým obsahem vlhkosti by mohl vést ke vzniku požáru, zuhelnatění nebojiskření.
7. Slaninu nepřipravujte přímo na otočném talíři. Přílišné lokální zahřívání
otočného talíře můžezpůsobit jeho prasknutí.
8. V mikrovlnné troubě neohřívejte dětské láhve ani jídla pro děti. Mohlo by dojít k nerovnoměrnému
zahřátí a zranění.
9. Neohřívejte nádoby s úzkým hrdlem, jako jsou například láhve se sirupem.
10. Nepokoušejte se mikrovlnnou troubu používat ke smažení.
11. V této mikrovlnné troubě se nepokoušejte zavařovat. Je nemožné docílit
dosažení teploty varuv celé zavařovací sklenici.
12. Nepoužívejte tuto mikrovlnnou troubu k obchodním účelům. Tato trouba je určena pouzek domácímu
použití.
13. Aby se zabránilo zpožděnému výbušnému varu horkých kapalin nebo nápojů nebo opaření, jenutno
kapalinu promíchat před umístěním nádoby
do trouby a poté ještě jednou v poloviněohřívání. Před vyjmutím nádoby z
mikrovlnné trouby chvíli počkejte a obsah dobře promíchejte.
14 . Pamatujte, že potraviny se v mikrovlnné troubě ohřívají na vysokou teplotu. Při manipulacibuďte
opatrní, aby se vyhnuli popálení.
15. Jestliže nebudete udržovat mikrovlnnou troubu v čistém stavu, může dojít ke zhoršení stavupovrchu,
což by mohlo mít negativní vliv na životnost přístroje. Existuje také riziko vzniku nebezpečné situace.
16. POZOR! Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenou schopností
fyzickou, citovou nebo psychickou a také osobami, které jsou nezkušené a neznalé spotřebiče, ledaže to
probíhá pod dohledem nebo podle návodu k obsluze spotřebiče, poskytnutého osobami odpovídajícími za
jejich bezpečnost.
16
CZ
BEZPEČNOST
K omezení rizika požáru, úrazu elektrickým proudem, zranění osob nebo vystavenínebezpečnému
mikrovlnnému záření při používání mikrovlnné trouby dodržujtenásledující základní
instrukce:
1. Před používáním mikrovlnné trouby si přečtěte všechny instrukce.
2. Prostudujte si a dodržujte instrukce uvedené v odstavci: „OPATŘENÍ ZAMEZUJÍCÍ PŘÍLIŠNÉMU VYSTAVENÍ
MIKROVLNNÉMU ZÁŘENÍ“.
3. Stejně jako v případě většiny přístrojů určených k přípravě pokrmů, je nutné i zde věnovat zvýšenou pozornost,
aby se zabránilo riziku vzniku požáru uvnitř mikrovlnné trouby.
Jestliže vznikne požár:
1. Ponechejte dveře trouby zavřené.
2. Vypněte troubu a odpojte ji od elektrické sítě.
3. Odpojte přívod proudu na pojistce nebo jističi.
Mějte neustále na paměti následující pravidla:
1. Vyvarujte se převaření pokrmu. Jestliže je pokrm při přípravě umístěn v papíru, umělé hmotě nebo jiném
hořlavém materiálu, věnujte přípravě zvýšenou pozornost.
2. Nepoužívejte mikrovlnnou troubu k ukládání předmětů. Neukládejte uvnitř trouby hořlaviny, jako je
například pečivo, cukrovinky, papírové výrobky, atd. Jestliže do elektrického vedení udeří blesk, může dojít
k samovolnému spuštění trouby.
3. Před umístěním papírových nebo umělohmotných obalů (nádob) do trouby z nich odstraňte uzavírací
drátek nebo kovové úchytky.
4. Tato trouba musí být uzemněna. Připojte ji pouze k náležitě uzemněné zásuvce. Viz „INSTRUKCE PRO
UZEMNĚNÍ“.
5. Instalaci a umístění proveďte v souladu s uvedenými pokyny.
6. Některé produkty, jako jsou například celá vejce, voda s olejem nebo tukem, uzavřené nádoby nebo
skleněné láhve mohou explodovat. Proto je v této troubě neohřívejte.
7. Používejte troubu pouze k účelům, ke kterým byla konstruována (viz popis v příručce). V této troubě nepoužívejte korozivní chemikálie. Tato mikrovlnná trouba byla konkrétně navržena k ohřívání nebo přípravě
pokrmů. Není určena pro růmyslové nebo laboratorní účely.
8. Stejně jako v případě jakéhokoli jiného zařízení, smí děti používat tuto troubu pouze pod dohledem
dospělé osoby.
9. Nepoužívejte tuto troubu v případě, že má poškozený napájecí kabel nebo zástrčku, jestliže nepracuje
správně nebo došlo k jejímu poškození či pádu.
10. Servis na této troubě smí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik. Prověření, opravu nebo seřízení provede nejbližší autorizované servisní centrum.
11. Nezakrývejte ani neblokujte žádný větrací otvor na mikrovlnné troubě.
12. Neskladujte troubu ve venkovních prostorách.
13. Nepoužívejte tuto mikrovlnnou troubu v blízkosti vody, kuchyňského dřezu,
ve vlhkém sklepě nebo v blízkosti bazénu.
14. Neponořujte síťový kabel ani zástrčku do vody.
15. Udržujte síťový kabel mimo místa s vysokou teplotou.
16. Nenechávejte kabel viset přes okraj stolu nebo pultu.
17. Čištění:
Před čištěním se ujistěte, že mikrovlnka je odpojená od napájecího zdroje.
a) Po použití vyčistěte vnitřek mikrovlnky vlhkým hadříkem.
b) Příslušenství vyčistěte obvyklým způsobem v mýdlové vodě.
c) Pokud jsou rámek dveří, těsnění a sousední prvky znečistěné, čistěte je opatrně mokrým hadříkem.
Během čistění povrchu dveří mikrovlnky používejte pouze jemná mýdla anebo detergenty, nanášené
houbou anebo měkkou utěrkou.
ROZBALENÍ
VYŘAZENÍ Z PROVOZU
Po ukončení období užitkování nesmí být
tento výrobek likvidován obr.prostřednictvím běžného komunálního odpadu, ale
je třeba odevzdat
jej do místa sběru a recyklace elektrických
a elektronických zařízení.
Informuje o tom symbol umístěný na výrobku, návodu k obsluze nebo obalu.
Zařízení bylo na dobu přepravy zabezpečeno obalem proti poškození. Prosíme Vás, aby jste po rozbalení zařízení
zlikvidovali části Obr.obalu způsobem,
který neohrožuje životní prostředí.
Veškeré materiály použité k balení
nejsou škodlivé pro životní prostředí,
jsou 100 % recyklovatelné a označené
příslušným symbolem.
Materiály použité v zařízení jsou vhodné
pro opětovné využití v souladu s jejich
označením. Díky opětovnému použití, využití materiálů
nebo díky jiným způsobům využití opotřebovaných zařízení významně přispíváte k ochraně našeho životního
prostředí. Informace o příslušném místě likvidace opotřebovaných zařízení Vám poskytne orgán obecní správy.
Pozor! Obalový materiál (polyetylenové sáčky, kousky
polystyrenu apod.) je třeba běhemrozbalování udržovat
mimo dosah dětí.
17
CZ
UZEMNĚNÍ
Tato mikrovlnná trouba musí být uzemněna. V případě
elektrického zkratu snižuje uzemnění riziko úrazu
elektrickým proudem tak, že zajišťuje únikové vedení
pro elektrický proud. Toto zařízení je vybaveno síťovým
kabelem s uzemňovacím kolíkem. Zástrčku je nutno
zapojit do síťové zásuvky, která je správně nainstalována a uzemněna.
Jestliže plně nerozumíte instrukcím ohledně uzemnění
nebo jste na pochybách, zda je zařízení správně uzemněno, konzultujte situaci s kvalifikovaným elektrotechnikem nebo servisem. Jestliže je nutné použít
prodlužovací kabel, používejte pouze kabel se třemi
vodiči, který má zástrčku se dvěma kolíky a uzemňovací
zdířku a dvě uzemňovací destičky. Zástrčka mikrovlnné
trouby je určena do zásuvky typu A-2 s uzemňovacím
kolíkem nebo uzemňovací svorkou / svorkami.
NEBEZPEČÍ
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
Dotyk s některou z vnitřních komponent může způsobit
vážné nebo smrtelné zranění. Troubu je zakázáno
rozebírat.
VAROVÁNÍ
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
Nesprávné uzemnění může způsobitúder elektrickým
proudem. Nepřipojujte troubu k elektrické zásuvce před
dokončením správnéinstalace a uzemnění.
1. Zařízení je dodáváno s kratším síťovým kabelem
z toho důvodu, aby se předešlo rizikům spojeným se
zasukováním nebo zakopnutím o delší kabel.
2. Jestliže používáte dlouhý síťový kabel nebo prodlužovací kabel:
1) Jmenovité hodnoty kabelu nebo prodlužovacího kabelu musí být minimálně stejné, jako jmenovité hodnoty
přístroje.
2) Prodlužovací kabel musí být uzemněný.
3) Dlouhý kabel musí být veden tak, aby se nedostal na
stůl nebo pult, kde by za něj mohly zatáhnout nebo o
něj nechtěně zakopnout děti.
NÁDOBÍ
UPOZORNĚNÍ
Další pokyny najdete na následující straně v odstavci
„Materiály, které lze používat v mikrovlnné troubě“
a „Materiály, které se nesmí používat v mikrovlnné
troubě“. Může existovat určité nekovové nádobí, jehož
použití v mikrovlnné troubě nemusí být bezpečné. Jste-li
na pochybách, můžete si slučitelnost nádobí
s mikrovlnnou troubou ověřit pomocí následujícího
postupu.
Riziko zranění Hermeticky uzavřené nádoby
mohou explodovat. Před ohříváním je třeba
uzavřené nádoby otevřít nebo propíchnout
jejich víčko.
Zkouška nádobí:
1. Naplňte nádobu vhodnou pro mikrovlnnou troubu 250 ml studené vody a místěte do ní předmětný kus nádobí.
2. Ohřívejte na maximální výkon po dobu 1 minuty.
3. Opatrně se dotkněte nádobí. Jestliže je teplé, nepoužívejte ho pro vaření v mikrovlnné troubě.
4. Ohřívání při této zkoušce nesmí překročit 1 minutu.
18
CZ
NÁDOBÍ
Materiály, které se nesmí používat v mikrovlnné troubě
Nádobí
Poznámky
Hliníkové tácky
Mohou vést ke vzniku oblouku. Přeneste pokrm do vhodné misky.
Kartónové krabice
s kovovou rukojetí
Mohou vést ke vzniku oblouku. Přeneste pokrm do vhodné misky.
Kovové nádobí nebo
nádobí s kovovýmlemem
Kov stíní pokrm před mikrovlnným zářením. Kovový lem může vést ke vzniku
oblouku.
Kovové sponky
Mohou vést ke vzniku oblouku a požáru v mikrovlnné troubě.
Papírové sáčky
Mohou způsobit požár v mikrovlnné troubě.
Pěnové plasty
Pěnové plasty se při vysokých teplotách taví nebo mohou znečistit kapalinu.
Dřevo
Při použití dřeva v mikrovlnné troubě dochází k jeho vysoušení a popraskání.
Materiály, které lze používat v mikrovlnné troubě
Nádobí
Poznámky
Hliníková fólie
Pouze ke stínění. Malé kousky fólie je možno použít k přikrytí masa nebo
drůbeže, aby se zamezilo jeho převaření. Jestliže se fólie dostane příliš blízko ke stěně,
může dojít ke vzniku oblouku. Fólie se musí nacházet minimálně 2,5 cm od stěn trouby.
Pečicí nádoba
Dodržujte instrukce výrobce. Dno pečicí nádoby se musí nacházet minimálně
5 mm nad povrchem otočného talíře. Nesprávné použití může vést k prasknutí otočného
talíře.
Jídelní servis
Povolen je pouze servis vhodný pro mikrovlnné trouby. Nepoužívejte
popraskané nebo odštípnuté talíře.
Konzervové
sklenice
Vždy odstraňte víčko. Používejte pouze k ohřevu na přiměřenou teplotu.
Většina sklenic není odolná vůči vysokým teplotám a může prasknout.
Skleněné
nádobí
Používejte pouze sklo, které je odolné vůči vysokým teplotám. Ujistěte se, že sklo neobsahuje kovové lemování. Nepoužívejte popraskané nebo odštípnuté nádobí.
Varné sáčky
Dodržujte instrukce výrobce. Neuzavírejte pomocí kovové sponky. Na sáčku
propíchněte otvor, aby mohla unikat pára.
Papírové tácky
a šálky
Používejte pouze pro krátké vaření / ohřev. Při používání papírových tácků
nenechávejte mikrovlnnou troubu bez dozoru.
Papírové
ubrousky
Používejte k přikrytí pokrmu a k pohlcení tuku. Používejte pod dohledem
a pouze pro krátkodobé vaření.
Pergamenový
papír
Používá se jako zábrana proti rozstřikování a jako obal při ohřívání v páře.
Umělé hmoty
Používejte pouze ty, které jsou vhodné pro použití v mikrovlnné troubě.
Dodržujte pokyny výrobce. Měly by být označeny jako „Vhodné pro mikrovlnné trouby”.
Některé umělohmotné obaly při ohřívání pokrmů měknou. Varné
sáčky a hermeticky uzavřené umělohmotné sáčky je nutno rozpárat nebo
propíchnout.
Umělohmotné
obaly
Používejte pouze ty, které jsou vhodné pro použití v mikrovlnné troubě.
Používají se k přikrytí pokrmu během vaření k udržení vlhkosti. Nesmí přijít
do styku s pokrmem.
Teploměry
Používejte pouze ty, které jsou vhodné pro použití v mikrovlnné troubě
(teploměry pro maso a cukrovinky).
Voskovaný papír
Používá se proti rozstřikování a k udržení vlhkosti.
19
NASTAVENÍ MIKROVLNNÉ TROUBY
CZ
Díly a příslušenství mikrovlnné trouby
Vyjměte troubu a veškerý materiál z kartónové krabice.
Mikrovlnná trouba se dodává s následujícím příslušenstvím:
Skleněný otočný talíř - 1
Sestava kroužku pro otočný talíř- 1
Návod k použití - 1
A) Ovládací panel
B, C) Hřídel otočného talíře
D) Skleněný talíř
E) Průzor
F) Sestava dvířek
G) Bezpečnostní pojistný systém. Zajišťuje vypnutí
proudu při otevřené dveří během provozu.
INSTALACE OTOČNÉHO TALÍŘE
1. Nikdy neumisťujte skleněný talíř vzhůru nohama. Pohyb skleněného
talíře nesmí být nikdy omezen.
2. Během provozu mikrovlnné trouby se musí vždy používat skleněný
talíř a sestava kroužku otočného talíře.
3. Veškeré nádoby s pokrmy musí být vždy položeny na skleněném
talíři.
4. Jestliže dojde k prasknutí skleněného talíře nebo sestavy kroužku
otočného talíře, kontaktujte své nejbližší servisní centrum.
1
Položek zařízení
1. Skleněný talíř
2. Hřídel otočného talíře
2
20
CZ
INSTALACE
- Odstraňte veškerý balicí materiál a příslušenství.
- Prohlédněte troubu, zda nenípoškozená, např. zalomená, posunutá nebo prasklá dvířka.
- Odstraňte veškeré ochranné folie z povrchu skříňky.
- Neinstalujte troubu, pokud je poškozená.
POZOR:
Neodstraňujte světle hnědý slídový kryt magnetronu, který
je přišroubován k vnitřnímu prostoru trouby.
Instalace
1. Mikrovlnná trouba je určená výlučne pre domáce použitie.
Vyberte vodorovný povrch, který poskytuje dostatečně otevřený prostor pro přívodní a/nebo odvodní ventilační
otvory.
20cm
10cm
5cm
5cm
Vyžadovaný minimální odstup mezi jednotlivými plochami mikrovlnné trouby a sousedními stěnami (anebo spotřebiči) představuje výše uvedený výkres. Nedemontujte nožičky zespodu mikrovlnky.
Blokování sacích a výfukových otvorů může poškodit mikrovlnou troubu.
Pokud je to možné umístěte mikrovlnku co nejdále od radiopřijímačů a televizorů. Mikrovlnka, která je v provozu
může způsobovat poruchy odběru radiového i televizního signálu.
2. Zástrčku trouby zapojte do standardní domácí zásuvky. Dříve se však ujistěte, že napětí a frekvence v zásuvce je
stejná jako na typovém štítku.
VAROVÁNÍ: Troubu neinstalujte nad varnou desku nebo jiný spotřebič, který vytváří teplo. V případě takové instalace
může dojít k poškození a ztrátě záruky.
Dostupné povrchy mohou být během pracovního cyklu horké.
21
CZ
OBSLUHA
Ovládací panel a charakteristiky
Ovládací panel je složený ze dvou ovládacích knoflíků: jeden pro volbu vhodné funkce, druhý pro nastavení vhodného času práci mikrovlnky
1. Výkon nastavíte otočením knoflíku výkonu na požadovanou hodnotu.
2. Čas vaření nastavte otočením časového spínače
na požadovanou hodnotu dle příručky uvádějící příslušné časy.
3. Po nastavení výkonu a čase se mikrovlnná trouba
spustí automaticky.
4. Po uplynutí doby vaření trouba
zazvoněním oznámí, že se vypnula.
5. Pokud troubu nepoužíváte, nastavte čas na „0“.
Funkce / výkon
Výkon (%)
Nízký
17%
Odmrazování
40%
Střední nižší
48%
Střední
66%
Střední vyšší
85%
Vysoký
100%
22
CZ
OBSLUHA
Pro naprogramování procesu ohřívání pokrmů:
Obraťte ovládací kolečko regulátora
úrovně výkonu do polohy odpovídající
požadované hodnotě výkonu.
Následovně použijte ovládací kolečko
časového regulátoru do výběru odpovídajícího času ohřívání
POZOR: bezprostředně po obrácení ovládacího kolečka časového regulátoru do
polohy označujícího čas práce mikrovlnky, mikrovlnka je uvedena do činnosti.
Jestliže zvolíte čas práce mikrovlnky kratší než 2 minuty, obraťte ovládací kolečko regulátoru do polohy mimo 2 minuty, načež je vraťte do polohy vyznačující
zvolený čas.
Před vložením pokrmu do komory mikrovlnky se přesvědčte, že ovládací kolečko
regulátoru je nastavené v poloze “0” (Nula).
Nikdy nezapínejte mikrovlnou troubu, pokud se v komoře mikrovlnky nenacházejí
potraviny. Práce mikrovlnky bez potravin může způsobit přehřátí magnetronu
(zařízení vytvářející mikrovlnné záření).
Vaření/Ohřívání – praktické informace.
Je důležité vědět, že:
- červené maso a tvrdou zeleninu ukládáme v mikrovlnce na okraj talíře, a bílé
maso, drůbež, ryby a měkkou zeleninu doprostřed (na okraji je účinek mikrovln
silnější);
- aby pokrmy nevysychaly je zapotřebí je přikrýt;
- příprava pokrmů v mikrovlnce vyžaduje minimální množství tuku, co oceňují
zvláště osoby dbající o štíhlou linii;
- v mikrovlnce není dovoleno používat kovové nádoby (dokonce i těch s jemným
kovovým zdobením) protože jiskří a nepropouští mikrovlny;
- čím větší obsah vody v připravovaných pokrmech, tím méně potřebuje mikrovln
- i po skončené přípravě se pokrmy stále ještě vaří, proto je ještě ponechte pod
poklicí ještě 1-2 minuty
23
CZ
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Provoz mikrovlnné trouby může způsobovat rušení
příjmu televizního a rozhlasového signálu. Jedná se o
podobné rušení, jako v případě jiných malých přístrojů,
např. mixéru, vysavače
nebo elektrického ventilátoru. Tento stav je normální.
Mikrovlnná trouba
ruší televizní obraz
Při použití trouby při nízkém výkonu může dojít ke
ztlumení osvětlení. Tento stav je normální.
Ztlumení světla trouby.
Pára se kondensuje na dvířkách, horký vzduch vychází
odvětrávači
Problém
V průběhu vaření se může uvolňovat pára. Její větší
část uniká odvětrávači.
Určitá část se ale může shromažďovat na chladném
místě, takovém jako jsou dvířka mikrovlnky. Je to
normální jev.
Možná příčina
Řešení
(1) Není správně zapojen
napájecí kabel.
Odpojte a za 10 sekund znovu
připojte k elektrické síti.
(2) Spálená pojistka nebo
vypojený jistič.
Vyměňte pojistku nebo nahoďte
jistič (opravy musí provádět
profesionální personál naší
firmy).
(3) Problém s elektrickou
zásuvkou.
Vyzkoušejte elektrickou
zásuvku pomocí jiného
zařízení.
Trouba neohřívá.
(4) Nejsou správně zavřené
dveře.
Zavřete dobře dveře.
Skleněný otočný talíř
vydávápři provozu
trouby hluk.
(5) Znečištěný váleček nebo
dno trouby.
Čištění znečištěných částí je
popsáno v odstavci „Údržba
mikrovlnné trouby“.
Mikrovlnnou troubu nelze
spustit.
UPOZORNĚNÍ
Před uvedením této mikrovlnné trouby do provozu si pečlivě prostudujte tento návod k použitía poté ho
uschovejte na bezpečném místě. Nad horní stranou mikrovlnné trouby se musí nacházet minimálně 30 cm
volného prostoru. Neopravujte mikrovlnnou troubu sami. Opravu svěřte schválenému pracovníkovi. Obsah
láhví pro kojence je nutno před podáváním promíchat nebo protřepat a ověřit teplotu.Zamezíte tak vzniku
popálenin. Pravidelně kontrolujte, zda na mikrovlnné troubě nevznikly škody. V případě jakéhokoli poškozenímikrovlnnou troubu nepoužívejte.
VAROVÁNÍ:
1. Je nebezpečné, aby libovolný servis nebo opravy této mikrovlnné trouby, které zahrnují sejmutí krytu
zajišťujícího ochranu proti mikrovlnnému záření, prováděla jakákoli nekvalifikovaná osoba.
2. Umožněte dětem používat mikrovlnnou troubu bez dohledu pouze tehdy, když jste je náležitě poučili. Je
nutné přesvědčit se, že je dítě schopno používat mikrovlnnou troubu bezpečným způsobem, a že rozumí
rizikům spojeným s nesprávným použitím.
3. V případě poškození napájecího kabelu musí jeho výměnu provést výrobce, jeho servisní zástupce nebo
podobně kvalifikované osoby tak, aby se zamezilo vzniku rizik.
Nepokoušejte se tuto mikrovlnnou používat při otevřených dveřích. Mohli byste tak být vystaveni působení
nebezpečného mikrovlnného záření. Je důležité neblokovat bezpečnostní prvky trouby ani s nimi nemanipulovat.
Pečlivě čistěte dveře a těsnicí povrchy. Neprovozujte mikrovlnnou troubu, je-li poškozena. Důležité je ověřit
zejména správné uzavření dveří a zda nedošlo k poškození následujících prvků: (1) dveře (promáčknutí), (2)
závěsy a západky (zlomení nebo uvolnění), (3) těsnění dveří a těsnicí povrchy.
24
CZ
UPOZORNĚNÍ
Používejte pouze nádobí, které je vhodné pro mikrovlnné trouby.
Při ohřívání potravin v umělohmotných nebo papírových obalech troubu často kontrolujte.
Důvodem je riziko požáru.
Ohřívání nápojů v mikrovlnné troubě může vést ke zpožděnému výbušnému varu. Proto je třeba při manipulaci
s nádobou postupovat opatrně.
Jestliže zpozorujete kouř, okamžitě mikrovlnnou troubu vypněte. Ponechejte dveře zavřené tak, aby došlo k
udušení případných plamenů.
V mikrovlnných troubách neohřívejte syrová vejce ve skořápce a vejce natvrdo, protože mohou vybuchnout.
Jestliže došlo k poškození dveří nebo jejich těsnění, nesmí se mikrovlnná trouba používat, dokud nebude
opravena vyškolenou osobou.
Kapaliny a jiné potraviny nesmí být ohřívány v uzavřených nádobách, protože existuje možnost jejich výbuchu.
ČIŠTĚNÍ
Přesvědčte se, že mikrovlnná trouba byla odpojena od napájení. Očistěte vnitřek mikrovlnky po jejím použití pomocí
lehce zvlhčené utěrky. Očistěte příslušenství obyčejným způsobem vodou s mýdlem. Rám dveří a těsnění, jak rovněž
sousední části, pokud jsou zašpiněné, je nutné pečlivě očistit pomocí zvlhčené utěrky.
ZÁRUKA
Záruka
Záruční služby jsou prováděné v souladu se záručním listem.
Výrobce neodpovídá za jakékoliv škody způsobené nesprávným zacházením se spotřebičem.
Záruční a pozáruční servis spotřebičů značky Amica zajišťuje
firma Martykán servis v ČR a Fastplus v SR a jejich servisní střediska.
Martykán servis
Zámecká 3
698 01 Veselí nad Moravou
Tel: 518 324 555
e-mail: [email protected]
www.martykanservis.cz
Fastplus s.r.o.
Na pántoch 18
831 06 Bratislava - Rača
Tel: 2 4910 5853-54
www.fastplus.sk
Prohlášení výrobce
Producent tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky níže uvedených evropských
směrnic:
l
směrnice pro nízkonapěťová zařízení 2006/95/EC,
l
směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/EC,
l
směrnice ErP - 2009/125/EC
a proto byl spotřebič označen
a také bylo pro něho vystaveno prohlášení o shodě poskytované orgánům pro dohled nad trhem.
25
SK
BEZPEČNOSŤ
OPATRENIA ZAMEDZUJÚCE VYSTAVENIU
NEBEZPEČNÉMU MIKROVLNNÉMU ŽIARENIU
(a) Nepokúšajte sa túto mikrovlnnú rúru používať pri otvorených dvierkach. Mohli by ste tak byťvystavení
pôsobeniu nebezpečného mikrovlnného žiarenia. Je dôležité neblokovať ani nemanipulovať s bezpečnostnými prvkami rúry.
(b) Neumiestňujte žiadny predmet medzi prednú stranu rúry a dvere. Neumožnite, aby sana tesniacich
povrchoch nahromadili nečistoty alebo zvyšky čistiaceho prostriedku.
(c) Neprevádzkujte mikrovlnnú rúru ak je poškodená. Dôležité je overiť zvlášť správne uzavretiedvierok a či
nedošlo k poškodeniu nasled ujúcich prvkov:
(1) DVIERKA (pretlačenie)
(2) ZÁVESY A ZÁPADKY (zlomenie alebo uvoľnenie)
(3) TESNENIE DVIEROK A TESNIACI POVRCH
(d) Mikrovlnnú rúru smie nastavovať alebo opravovať len náležite kvalifikovaný servisný personál.
SPECIFIKACE
Model
Napájanie
Pracovná frekvencia
AMG 17M70 V
AMG 20M70 V
230V~ 50Hz
230V~ 50Hz
2450MHz
2450MHz
54 [dB (A) re 1pW]
54 [dB (A) re 1pW]
Príkon
1200W
1200W
Maximálny výkon
700W
700W
Hladina hluku
Objem rúry
Priemer otočného taniera
Vonkajšie rozmery (D x Š x V)
Čistá hmotnosť
17 l
20 l
245 mm
245 mm
262 x 452 x 306
262 x 452 x 320
10,5 kg
10,5 kg
TIPY PRE BEZPEČNOSŤ
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE DÔKLADNE PREČÍTAJTE A PONECHAJTE SI PRE BUDÚCU POTREBU
1) VAROVANIE: Ak dôjde k poškodeniu dverí alebo tesnenia dverí, je zakázané pokračovať vpoužívaní
mikrovlnnej rúry až do chvíle, než bude opravená kvalifikovaným servisnýmpracovníkom.
2) VAROVANIE: Je nebezpečné, aby akákoľvek nekvalifikovaná osoba vykonávala ľubovoľný servis alebo
opravy na tejto mikrovlnnej rúre, ktoré zahŕňajú odobratie krytu zaisťujúceho ochranu proti mikrovlnnému
žiareniu.
3) VAROVANIE: Kvapaliny a iné potraviny nesmú byť ohrievané v uzavretých nádobách, pretože existuje
možnosť ich výbuchu.
4) VAROVANIE: Tento spotrebič môže byť používaný deťmi vo veku najmenej 8 rokov, osobami s
obmedzenými fyzickými, mentálnymi a psychickými problémy ako aj osobami bez skúseností alebo
znalostí spotrebiče, pokiaľ sú strážené alebo boli inštruované na téma používania spotrebiča bezpečným
spôsobom a sú si vedomé možného ohrozenia spojené s používaním spotrebiča. Deti si nemôžu baviť sa
so spotrebičom. Čistenia a údržba spotrebiča nemôže byť vykonávaná deťmi, leda že ukončili 8 rokov a sú
strážené odpovedajúcou osobou.
26
SK
TIPY PRE BEZPEČNOSŤ
5) Dodržiavajte minimálny voľný priestor nad horným povrchom mikrovlnnej rúry- 20cm
6) Používajte len riad, ktorý je vhodný pre mikrovlnné rúry.
7) Pri ohrievaní potravín v umelohmotných alebo papierových obaloch dávajte na mikrovlnnú rúru pozor,
pretože tu existuje riziko vzbĺknutia takýchto obalov.
8) Ak spozorujete dym, okamžite mikrovlnnú rúru vypnite. Ponechajte dvere zavreté tak, aby došlo k uduseniu prípadných plameňov.
9) Ohrievanie nápojov v mikrovlnnej rúre môže viesť k oneskorenému výbušnému varu. Preto je potrebné
pri manipulácii s nádobou postupovať s opatrnosťou.
10) Obsah fliaš pre dojčatá je nutné pred podávaním premiešať alebo pretrepať a overiť teplotu. Zamedzíte
tak vzniku popálenín.
11) V mikrovlnných rúrach by sa nemali ohrievať surové vajcia v škrupinke a vajcia natvrdo, pretože môžu
vybuchnúť (aj po skončení ohrevu).
12) Dodržiavajte inštrukcie týkajúce sa čistenia tesnenia dverí, dutín
a ostatných dielcov.
13) Mikrovlnnú rúru je nutné pravidelne čistiť a odstraňovať prípadné zvyšky potravín.
14) Ak nebudete udržiavať mikrovlnnú rúru v čistom stave,
môže dôjsť k zhoršeniu stavu povrchu a to by mohlo mať negatívny
vplyv na životnosť prístroja. Existuje tiež riziko vzniku nebezpečnej situácie.
15) V prípade poškodenia napájacieho kábla musí jeho výmenu vykonať výrobca, jeho servisný zástupca
alebo podobne kvalifikované osoby tak, aby sa zamedzilo vzniku rizík.
16) Mikrovlnná rúra nesmie byť vstavaná v skrinke.
17) Zadná strana zariadenia musí byť umiestnená proti kuchynskej stene.
BEZPEČNOSŤ
1. Mikrovlnnú rúru je nutné postaviť na rovný povrch.
2. Otočný tanier a jeho valček musia byť počas prevádzky v mikrovlnnej rúre. Riad ukladajtena otočný
tanier opatrne tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
3. Nesprávne použitie nádoby na pečenie môže viesť k prasknutiu otočného taniera.
4. Pri použití rúry k príprave pukancov používajte len vrecúška uvedených rozmerov.
5. Rúra je vybavená niekoľkými integrovanými bezpečnostnými spínačmi. Tieto zaisťujú vypnutie prívodu
prúdu v prípade, že sú otvorené dvere rúry. Je zakázané s týmito spínačmi akokoľvek manipulovať.
6. Neprevádzkujte mikrovlnnú rúru ak je prázdna. Prevádzka mikrovlnnej rúry bez pokrmu alebo jedál s
veľmi nízkym obsahom vlhkosti by mohla viesť k vzniku požiaru, zuhoľnateniu alebo iskreniu.
7. Nepripravujte slaninu priamo na otočnom tanieri. Prílišné lokálne zahrievanie na otočnom tanieri môže
spôsobiť jeho prasknutie.
8. V mikrovlnnej rúre neohrievajte detské fľaše ani jedlá pre deti. Mohlo by dôjsť k nerovnomernému
zahriatiu a zraneniu.
9. Neohrievajte nádoby s úzkym hrdlom, ako sú napríklad fľaše so sirupom.
10. Nepokúšajte sa mikrovlnnú rúru používať na smaženie.
11. V tejto mikrovlnnej rúre sa nepokúšajte zavárať. Je nemožné presvedčiť sa, že teplota varu bola
dosiahnutá v celej zaváracej fľaši.
12. Nepoužívajte túto mikrovlnnú rúru na obchodné účely. Táto rúra je určená len na domáce používanie.
13. Aby sa zabránilo oneskorenému výbušnému varu horúcich kv apalín alebo nápojov alebo obareniu,
je nutné kvapalinu premiešať pred umiestnením nádoby do rúry a potom ešte razv polovici ohrievania.
Pred vybratím nádoby z mikrovlnnej rúry chvíľu počkajte a obsah dobre premiešajte.
14 . Pamätajte, že potraviny sa v mikrovlnnej rúre ohrievajú na vy sokú teplotu. Pri manipulácii buďte
opatrní, aby ste sa vyhli popáleniu.
15. Ak nebudete udržiavať mikrovlnnú rúru v čistom stave, môže dôjsť k zhoršeniu stavu povrchu a to by
mohlo mať negatívny vplyv na životnosť prístroja. Existuje tiež riziko vzniku nebezpečnej situácie.
16. Čistenie:
Pred čistením sa uistite, že mikrovlná rúra je odpojená od napájacieho zdroja.
a) Po použití vyčistite vnútro mikrovlnej rúry vlhkou handričkou.
b) Príslušenstvo vyčistite obvyklým spôsobom v mydlovej vode.
c) Pokiaľ je rámček dverí, tesnenia a susedné prvky znečistené, čistite je opatrne mokrou handričkou. V
priebehu čistenia povrchu dverí mikrovlnej rúry používajte len jemné mydlo alebo detergenty, nanášané
hubou alebo mäkkou utierkou.
27
SK
BEZPEČNOSŤ
Na obmedzenie rizika požiaru, úrazu elektrickým prúdom, zranenia osôb alebovystavenia nebezpečnému mikrovlnnému žiareniu pri používaní mikrovlnnej rúry dodržiavajte nasledujúce základné
inštrukcie:
1. Pred používaním mikrovlnnej rúry si prečítajte všetky inštrukcie.
2. Preštudujte si a dodržiavajte inštrukcie uvedené v odseku: „OPATRENIA ZAMEDZUJÚCE PRÍLIŠNÉMU VYSTAVENIU MIKROVLNNÉMU ŽIARENIU“.
3. Rovnako ako v prípade väčšiny prístrojov určených na prípravu pokrmov je nutné aj
tu venovať zvýšenú pozornosť, aby sa zabránilo riziku vzniku požiaru vo vnútri mikrovlnnej rúry.
Ak vznikne požiar:
1. Ponechajte dvere rúry zavreté.
2. Vypnite rúru a odpojte ju od elektrickej siete.
3. Odpojte prívod prúdu na poistke alebo ističi.
Majte neustále na pamäti nasledujúce pravidlá:
1. Vyvarujte sa prevareniu pokrmu. Ak je pokrm pri príprave umiestnený v papieri, umelej hmote alebo
inom horľavom materiáli, venujte príprave zvýšenú pozornosť.
2. Nepoužívajte mikrovlnnú rúru na ukladaniepredmetov. Neukladajte vo vnútri rúry horľaviny, ako je
napríklad pečivo, cukrovinky, papierové výrobky, atď. Ak do elektrického vedenia udrie blesk, môže dôjsť k
samovoľnému spusteniu rúry.
3. Pred umiestnením papierových alebo umelohmotných obalov a nádob do rúry, odstráňte z nich uzavierací drôtik alebo kovové príchytky.
4. Táto rúra musí byť uzemnená. Pripojte ju len k náležite uzemnenej zásuvke. Viď „INŠTRUKCIE PRE
UZEMNENIE“.
5. Inštaláciu a umiestnenie vykonajte v súlade s uvedenými inštrukciami.
6. Niektoré produkty, ako sú napríklad celé vajcia, voda s olejom alebo tukom, uzavreté nádoby alebo
sklenené fľaše môžu explodovať. Preto ich v tejto rúre neohrievajte.
7. Používajte rúru len na účely, na ktoré bola navrhnutá (viď popis v príručke). V tejto rúre nepoužívajte korozívne chemikálie. Táto mikrovlnná rúra bola konkrétne navrhnutá na ohrievanie alebo prípravu pokrmov.
Nie je určená na priemyselné alebo laboratórne účely.
8. Rovnako ako v prípade akéhokoľvek iného zariadenia, musia byť deti používajúce túto rúru pod dohľadom dospelej osoby.
9. Nepoužívajte túto rúru v prípade, že má poškodený napájací kábel alebo zástrčku, ak nepracuje správne
alebo došlo k jej poškodeniu či spadnutiu.
10. Servis na tejto rúre smie vykonávať len kvalifikovaný servisný technik. Preverenie, opravu alebo nastavenie vykoná najbližšie autorizované servisné centrum.
11. Nezakrývajte ani neblokujte žiadny vetrací otvor na mikrovlnnej rúre.
12. Neskladujte rúru vo vonkajších priestoroch.
13. Nepoužívajte túto mikrovlnnú rúru v blízkosti vody, kuchynského drezu, vo vlhkej pivnici alebo v blízkosti bazénu.
14. Neponárajte sieťový kábel ani zástrčku do vody.
15. Udržiavajte sieťový kábel mimo miesta s vysokou teplotou.
16. Nenechávajte kábel visieť cez okraj stola alebo pultu.
17. Pri čistení dverí a povrchov rúry používajte len jemné mydlá alebo čistiace prostriedky a hubku či
mäkkú tkaninu.
ROZBALENIE
VYRADENIE Z PREVÁDZKY
Po ukončení obdobia užívania nesmie
byť tento výrobok likvidovaný prostredníctvom bežného komunálneho odpadu,
ale treba ho odovzdať na miesto zberu a
recyklácie elektrických a elektronických
zariadení.
Informuje o tom symbol umiestnený na
výrobku, návode na obsluhu alebo obale.
Zariadenie bolo na čas prepravy zabezpečené obalom proti poškodeniu.
Prosíme Vás, aby ste po rozbalení
zariadenia zlikvidovali časti
obalu spôsobom, ktorý neohrozuje
životné prostredie.
Materiály použité na balenie nie sú
škodlivé pre životné prostredie, sú 100
% recyklovateľné a označené príslušným symbolom.
Materiály použité v zariadení sú vhodné
na opätovné využitie v súlade s ich označením.
Vďaka širokým možnostiam opätovného využitia materiálov opotrebovaných zariadení významne prispievate k
ochrane nášho životného prostredia.
Pozor! Obalový materiál (polyetylénové vrecúška, kúsky
polystyrénu a pod.) treba počas rozbaľovania udržovať
mimo dosahu detí.
Informácie o príslušnom mieste likvidácie opotrebovaných zariadení Vám poskytne orgán obecnej správy.
28
SK
UZEMNENIE
Táto mikrovlnná rúra musí byť uzemnená. V prípade
elektrického skratu obmedzuje uzemnenie riziko úrazu
elektrickým prúdom tak, že zaisťuje únikové vedenie pre
elektrický prúd. Toto zariadenie je vybavené sieťovým
káblom s uzemňovacím kolíkom. Zástrčku je nutné
zapojiť do sieťovej zásuvky, ktorá je správne nainštalovaná
a uzemnená.
NEBEZPEČENSTVO
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom Dotyk s
niektorým z vnútorných komponentov môže spôsobiť
vážne alebo smrteľné zranenie. Rúru je zakázané
rozoberať
VAROVANIE
Ak plne nerozumiete inštrukciám ohľadne uzemnenia alebo ste na pochybách, či je zariadenie správne
uzemnené,
konzultujte situáciu s kvalifikovaným elektrotechnikom
alebo servisom. Ak je nutné použiť predlžovací kábel,
používajte len kábel s tromi vodičmi, ktorý má zástrčku
s dvoma kolíkmi a uzemňovaciu dierku a 2 uzemňovacie doštičky. Zástrčka mikrovlnnej rúry je vhodná
do zásuvky typu A-2 s uzemňovacím kolíkom alebo
uzemňovacou
svorkou / svorkami.
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom Nesprávne
uzemnenie môže
spôsobiť úder elektrickým prúdom.
Nepripájajte rúru k elektrickej zásuvke pred dokončením
správnej inštalácie a uzemnenia.
1. Zariadenie je dodávané s kratším sieťovým káblom
z toho dôvodu, aby sa predišlo rizikám spojeným so
zamotávaním alebo zakopnutím o dlhší kábel.
2. Ak používate dlhý sieťový kábel alebo predlžovací
kábel
1) Menovité hodnoty kábla alebo predlžovacieho kábla
musia byť minimálne rovnaké, ako menovité
hodnoty prístroja.
2) Predlžovací kábel musí byť uzemnený, a
3) Dlhý kábel musí byť vedený tak, aby sa nedostal na
stôl alebo pult, kde by za neho mohli zatiahnuť alebo o
neho nechcene zakopnúť deti.
RIAD
UPOZORNENIE
Ďalšie inštrukcie nájdete na nasledujúcej strane v odseku „Materiály, ktoré je možné používať v mikrovlnnej
rúre“ a „Materiály, ktoré sa nesmú používať v mikrovlnnej rúre“. Môže existovať určitý nekovový riad, ktorého
použitie v mikrovlnnej rúre nemusí byť bezpečné. Ak ste
na pochybách, môžete si zlučiteľnosť riadu s mikrovlnnou rúrou overiť pomocou nasledujúceho postupu
Riziko zranenia Hermeticky uzavreté nádoby
môžu explodovať. Pred ohrievaním musia
byť uzavreté nádoby otvorené alebo
prepichnuté ich viečko
Skúška riadu:
1. Naplňte nádobu vhodnú pre mikrovlnnú rúru 250 ml studenej vody a umiestnite do nej tento kus riadu.
2. Ohrievajte na maximálny výkon počas 1 minúty.
3. Opatrne sa dotknite riadu. Ak je teplý, nepoužívajte ho pre varenie v mikrovlnnej rúre.
4. Ohrievanie pri tejto skúške nesmie prekročiť 1 minútu.
29
SK
RIAD
Materiály, ktoré sa nesmú používať v mikrovlnnej rúre
Riad
Poznámky
Hliníkové tácky
Môžu viesť k vzniku oblúka. Preneste pokrm do vhodnej misky.
Kartónové škatule s kovovou
rukoväťou
Môžu viesť k vzniku oblúka. Preneste pokrm do vhodnej misky.
Kovový riad alebo riad s kovovým
lemom
Kov tieni pokrm pred mikrovlnným žiarením. Kovový lem môže viesť k vzniku
oblúka.
Kovové sponky
Môžu viesť k vzniku oblúka a požiaru v mikrovlnnej rúre.
Papierové vrecúška
Môžu spôsobiť požiar v mikrovlnnej rúre.
Penové plasty
Penové plasty sa pri vysokých teplotách tavia alebo môžu znečistiť kvapalinu
Drevo
Pri použití dreva v mikrovlnnej rúre dôjde k jeho vysušeniu a popraskaniu.
Materiály, ktoré je možné používať v mikrovlnnej rúre
Nádobí
Poznámky
Hliníková fólie
Pouze ke stínění. Malé kousky fólie je možno použít k přikrytí masa nebo
drůbeže, aby se zamezilo jeho převaření. Jestliže se fólie dostane příliš blízko ke stěně,
může dojít ke vzniku oblouku. Fólie se musí nacházet minimálně 2,5 cm od stěn trouby.
Pečicí nádoba
Dodržujte instrukce výrobce. Dno pečicí nádoby se musí nacházet minimálně 5 mm nad
povrchem otočného talíře. Nesprávné použití může vést k prasknutí otočného talíře.
Jídelní servis
Povolen je pouze servis vhodný pro mikrovlnné trouby. Nepoužívejte
popraskané nebo odštípnuté talíře.
Konzervové sklenice
Vždy odstraňte víčko. Používejte pouze k ohřevu na přiměřenou teplotu.
Většina sklenic není odolná vůči vysokým teplotám a může prasknout.
Skleněné
nádobí
Používejte pouze sklo, které je odolné vůči vysokým teplotám. Ujistěte se, že sklo neobsahuje kovové lemování. Nepoužívejte popraskané nebo odštípnuté nádobí.
Varné sáčky
Dodržujte instrukce výrobce. Neuzavírejte pomocí kovové sponky. Na sáčku
propíchněte otvor, aby mohla unikat pára.
Papírové tácky
a šálky
Používejte pouze pro krátké vaření / ohřev. Při používání papírových tácků
nenechávejte mikrovlnnou troubu bez dozoru.
Papírové
ubrousky
Používejte k přikrytí pokrmu a k pohlcení tuku. Používejte pod dohledem
a pouze pro krátkodobé vaření.
Pergamenový
papír
Používá se jako zábrana proti rozstřikování a jako obal při ohřívání v páře.
Umělé hmoty
Používejte pouze ty, které jsou vhodné pro použití v mikrovlnné troubě.
Dodržujte pokyny výrobce. Měly by být označeny jako „Vhodné pro mikrovlnné trouby”.
Některé umělohmotné obaly při ohřívání pokrmů měknou. Varné sáčky a hermeticky
uzavřené umělohmotné sáčky je nutno rozpárat nebo propíchnout.
Umělohmotné
obaly
Používejte pouze ty, které jsou vhodné pro použití v mikrovlnné troubě.
Používají se k přikrytí pokrmu během vaření k udržení vlhkosti. Nesmí přijít
do styku s pokrmem.
Teploměry
Používejte pouze ty, které jsou vhodné pro použití v mikrovlnné troubě
(teploměry pro maso a cukrovinky).
Voskovaný papír
Používá se proti rozstřikování a k udržení vlhkosti.
30
NASTAVENÍ MIKROVLNNÉ TROUBY
SK
Díly a příslušenství mikrovlnné trouby
Vyjměte troubu a veškerý materiál z kartónové krabice.
Mikrovlnná trouba se dodává s následujícím příslušenstvím:
Skleněný otočný talíř Sestava kroužku pro otočný talíř
Návod k použití 1
1
1
A) Ovládací panel
B, C) Hřídel otočného talíře
D) Skleněný talíř
E) Průzor
F) Sestava dvířek
G) Bezpečnostní pojistný systém. Zajišťuje vypnutí
proudu při otevřené dveří během provozu.
INSTALACE OTOČNÉHO TALÍŘE
a. Nikdy neumisťujte skleněný talíř vzhůru nohama. Pohyb skleněného talíře
nesmí být nikdy omezen.
b. Během provozu mikrovlnné trouby se musí vždy používat skleněný talíř a
sestava kroužku otočného talíře.
c. Veškeré nádoby s pokrmy musí být vždy položeny na skleněném talíři.
d. Skleněný talíř se otáčí ve směru hodinových ručiček; toto je normální
funkce.
e. Jestliže dojde k prasknutí skleněného talíře nebo sestavy kroužku otočného talíře, kontaktujte své
nejbližší servisní centrum
1
Vybavenie:
2
1. Sklenený tanier
2. Hriadel’ otočného
31
SK
INSTALACE
- Odstraňte veškerý balicí materiál a vyjměte příslušenství.
- Ověřte, zda na troubě nevznikly škody, jako je například poškození dveří.
- Skříň: Odstraňte ochrannou fólii, která se nachází na povrchu skříně.
- Neinstalujte troubu, jestliže jsou viditelná jakákoli poškození.
Neodstraňujte světle hnědý kryt Mica, který je přišroubován uvnitř mikrovlnné trouby. Jeho účelem je ochrana
magnetronu.
Instalace
1. Spotrebič je určený výlučne pre použite v domácnosti.
Zvolte rovný povrch. Instalační místo musí zajišťovat dostatečně velký volný prostor pro výměnu vzduchu přes
vstupy / výstupy
20cm
10cm
5cm
5cm
Vyžadovaný minimálny odstup medzi jednotlivými plochami mikrovlnnej rúry a susednými stenami (alebo spotrebičmi) predstavuje hore uvedený výkres. Nedemontujte nožičky v dolej časti mikrovlnnej rúry
Blokovanie sacích a výfukových otvorov môže poškodiť mikrovlnnú rúru.
Pokiaľ je to možné umiestite mikrovlnnú rúru čo najďalej od rádioprijímačov a televízorov. Mikrovlnná rúra, ktorá je v
prevádzke môže spôsobovať poruchy odberu rádiového i televízneho signálu.
2. Mikrovlnnou troubu připojujte do standardní domovní elektrické zásuvky. Ujistěte se, že napětí a frekvence elektrické sítě odpovídají jmenovitým hodnotám uvedeným na továrním štítku přístroje.
VAROVÁNÍ: Neinstalujte mikrovlnnou troubu nad sporák nebo jiné zařízení produkující teplo. Mohlo by dojít k jejímu
poškození a zániku záruky. Dostupný povrch může být během provozu horký.
Dostupné povrchy
môžu byť pri práci
spotrebiča horúce.
32
SK
OBSLUHA
Ovládací panel a charakteristiky
Ovládací Panel sa skladá z dvoch kolies. Kolo a kolo
času.
1. Výkon nastavíte otočením gombíka výkonu na
požadovanú hodnotu.
2. Čas varenia nastavte otočením časového spínača
na požadovanú hodnotu podľa príručky uvádzajúcej
príslušné časy.
3. Po nastavení výkonu a času sa mikrovlnná rúra
spustí automaticky.
4. Po uplynutí času varenia, rúra zazvonením oznámi,
že sa vypla.
5. Ak rúru nepoužívate, nastavte čas na „0“.
Funkcia / výkon
Výkon (%)
Nízky
17%
Odmrazovanie
40%
Stredný nižší
48%
Stredný
66%
Stredný vyšší
85%
Vysoký
100%
33
SK
OBSLUHA
Pre naprogramovanie procesu ohrievania pokrmov
Obráťte ovládacie koliesko regulátora
úrovne výkonu do polohy odpovedajúcej požadovanej hodnote výkonu.
Nasledovne použite ovládacie koliesko
časového regulátora do zvolení odpovedajúceho času ohrievania.
POZOR: bezprostredne po obráteniu ovládacieho kolieska časového regulátora
do polohy označujúcej čas práce mikrovlnky, mikrovlnka je uvedená do činnosti.
Ak zvolíte čas práce mikrovlnky kratší ako 2 minúty, obráťte ovládacie koliesko
regulátora do polohy mimo 2 minúty, po čom je vráťte do polohy označujúcej
zvolený čas.
Pred vložením pokrmu do komory mikrovlnky sa presvedčte, že ovládacie koliesko regulátora je nastavené v polohe “0” (Nula).
Nikdy nezapínajte mikrovlnou rúru, pokiaľ sa v komore mikrovlnky nenachádzajú
potraviny. Práca mikrovlnky bez potravín môže spôsobiť prehriatie magnetrónu
(zariadenia vytvárajúce mikrovlnné žiarenie).
Varenie/Ohrievanie – praktické informácie.
Je dôležité vedieť, že:
- červené mäso a tvrdú zeleninu ukladáme v mikrovlnke na okraj taniera, a biele
mäso, hydina, ryby a mäkkú zeleninu doprostred (z brehu je účinok mikrovĺn
silnejší);
- aby pokrmy nevysychali je potrebné je prikryť;
- príprava pokrmov v mikrovlnke vyžaduje minimálne množstvo tuku, čo zvlášť
oceňujú osoby dbajúce o štíhlou líniu;
- v mikrovlnke nie je dovolené používať kovové nádoby (dokonca ani tie s jemným
kovovým zdobením) pretože iskria a neprepúšťajú mikrovlny;
- čím je väčší obsah vody v pripravovaných pokrmoch, tým menej je potrebných
mikrovĺn
- i po skončenej príprave sa pokrmy stále ešte varia, preto je ponechajte pod
prikrytiem ešte 1-2 minúty
34
SK
RIEŠENIE PROBLÉMOV
Prevádzka mikrovlnnej rúry môže spôsobiť rušenie príjmu televízneho a rozhlasového signálu. Ide o podobné
rušenie, ako v prípade iných malých prístrojov, napr.
mixéra, vysávača alebo
elektrického ventilátora. Tento stav je normálny.
Mikrovlnná rúra ruší príjem
televízneho signálu.
Stlmenie svetla rúry.
Pri použití rúry pri nízkom výkone môže dôjsť k stlmeniu osvetlenia. Tento stav je normálny.
Na dverách sa hromadí para.
Z otvorov vychádza horúci
vzduch.
Pri varení z jedla uniká vlhkosť. Väčšina bude
odchádzať vetracími otvormi. Určité množstvo sa
však môže nahromadiť na studenšom mieste, ako sú
napríklad dvere rúry. Tento stav je normálny.
Rúra bola spustená nechcene
bez pokrmu.
Ak bude rúra v prevádzke prázdna na krátky čas, nedôjde k žiadnemu poškodeniu. Je však potrebné takejto
situácii zamedziť.
Problém
Mikrovlnnú rúru nie je
možné spustiť.
Rúra neohrieva
Sklenený otočný tanier
vydáva pri prevádzke r
úry hluk.
Možná príčina
Riešenie
(1) Nie je správne zapojený napájací kábel.
Odpojte a za 10 sekúnd znovu
pripojte k elektrickej sieti.
(2) Spálená poistka alebo vypojený
istič.
Vymeňte poistku alebo nahoďte istič
(opravy musí vykonávať profesionálny personál našej firmy).
(3) Problém s elektrickou
zásuvkou.
Vyskúšajte elektrickú zásuvku
pomocou iného zariadenia.
(4) Nie sú správne zavreté dvere.
Zavrite dobre dvere..
(5) Znečistený valček alebo dno
rúry.
Čistenie znečistených častí je
popísané v odseku „Údržba mikrovlnnej rúry“.
UPOZORNENIA
Před uvedením této mikrovlnné trouby do provozu si pečlivě prostudujte tento návod k použitía poté ho
uschovejte na bezpečném místě. Nad horní stranou mikrovlnné trouby se musí nacházet minimálně 30 cm
volného prostoru. Neopravujte mikrovlnnou troubu sami. Opravu svěřte schválenému pracovníkovi. Obsah
láhví pro kojence je nutno před podáváním promíchat nebo protřepat a ověřit teplotu.Zamezíte tak vzniku
popálenin. Pravidelně kontrolujte, zda na mikrovlnné troubě nevznikly škody. V případě jakéhokoli poškozenímikrovlnnou troubu nepoužívejte.
VAROVANIE
1. Je nebezpečné, aby ľubovoľný servis alebo opravy na tejto mikrovlnnej rúre, ktoré zahŕňajú odobratie krytu
zaisťujúceho ochranu proti mikrovlnnému žiareniu, vykonávala akákoľvek nekvalifikovaná osoba.
2. Umožnite deťom používať mikrovlnnú rúru bez dohľadu len vtedy, keď ste ich náležite poučili. Je nutné
presvedčiť sa, že je dieťa schopné používať mikrovlnnú rúru bezpečným spôsobom, a že rozumie rizikám
spojeným s nesprávnym použitím.
3. V prípade poškodenia napájacieho kábla musí jeho výmenu vykonať výrobca, jeho servisný zástupca
alebo podobne kvalifikované osoby tak, aby sa zamedzilo vzniku rizík.
Nepokúšajte sa túto mikrovlnnú rúru používať pri otvorených dverách. Mohli by ste tak byť vystavení pôsobeniu nebezpečného mikrovlnného žiarenia. Je dôležité nemanipulovať s bezpečnostnými prvkami rúry a
neblokovať ich.
Dôkladne čistite dvere a tesniace povrchy. Neprevádzkujte mikrovlnnú rúru ak je poškodená. Dôležité je
overiť zvlášť správne uzavretie dverí a či nedošlo k poškodeniu nasledujúcich prvkov: (1) dvere (pretlačenie),
(2) závesy a západky (zlomenie alebo uvoľnenie), (3) tesnenie dverí a tesniace povrchy.
Používajte len riad, ktorý je vhodný pre mikrovlnné rúry.
35
SK
UPOZORNENIA
Pri ohrievaní potravín v umelohmotných alebo papierových obaloch rúru často kontrolujte. Dôvodom je
riziko požiaru.
Ohrievanie nápojov v mikrovlnnej rúre môže viesť k oneskorenému výbušnému varu. Preto je potrebné pri
manipulácii s nádobou postupovať s opatrnosťou.
Ak spozorujete dym, okamžite mikrovlnnú rúru vypnite. Ponechajte dvere zavreté tak, aby došlo k uduseniu
prípadných plameňov.
V mikrovlnných rúrach by sa nemali ohrievať surové vajcia v škrupinke a vajcia natvrdo, pretože môžu
vybuchnúť.
Ak došlo k poškodeniu dverí alebo ich tesnenia, nesmie sa mikrovlnná rúra používať než bude opravená
vyškolenou osobou.
Kvapaliny a iné potraviny nesmú byť ohrievané v uzavretých nádobách, pretože existuje možnosť ich
výbuchu.
ČISTENIE
Před čištěním odpojte mikrovlnnou troubu od elektrické sítě. Po použití vyčistěte vnitřek mikrovlnné trouby pomocí
mírně navlhčeného hadříku. Příslušenství čistěte obvyklým způsobem mýdlovou vodou. Rám dveří, těsnění a okolní
díly je nutno při znečištění čistit opatrně měkkým hadříkem.
ZÁRUKA
Záruka
Záručné služby sú vykonávané v súlade so záručným listom.
Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za eventuálne škody alebo požiare spôsobené spotrebičom a vyplývajúce z
nedodržíavania pokynov uvedených v toto návode.
Záruční a pozáruční servis spotřebičů značky Amica zajišťuje
firma Martykán servis v ČR a Fastplus v SR a jejich servisní střediska.
Martykán servis
Zámecká 3
698 01 Veselí nad Moravou
Tel: 518 324 555
e-mail: [email protected]
www.martykanservis.cz
Fastplus s.r.o.
Na pántoch 18
831 06 Bratislava - Rača
Tel: 2 4910 5853-54
www.fastplus.sk
Vyhlásenie výrobcu
Výrobca týmto vyhlasuje, že výrobok spĺňa dôležité požiadavky nasledujúcich európskych smerníc:
l smernica pre nízke napätie 2006/95/EC
l smernica elektromagnetickej kompatibility 2004/108/EC,
l smernica ErP - 2009/125/EC
a preto výrobok získal označenie
a bolo preň vydané Vyhlásenie o zhode, a toto
vyhlásenie bolo sprístupnené orgánom obchodnej inšpekcie.
36
DE
SICHERHEITSHINWEISE
Um Schäden oder Verletzungen durch Mikrowellenenergie zu verhindern.
(A) Versuchen Sie nie, die Mikrowelle mit offener Tür zu starten. Wichtig ist, dass die Sicherungsblockierungen nicht ausgeschaltet werden. Manipulieren Sie nicht an den Sicherungsschaltungen.
(B) Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände in der Tür eingeklemmt sind, sich weder Schmutz noch
Reinigungsmittelreste auf der Türdichtung befinden.
(C) Starten Sie die Mikrowelle nicht, wenn sie beschädigt ist. Vor allem ist es wichtig, dass die Tür der
Mikrowelle richtig schließt und keine Schäden wie z.B.:
(1) Dellen,
(2) Schäden am Türrahmen bzw. Schloss,
(3) Schäden an der Türdichtung aufweist.
(D) Reparaturen an der Mikrowelle dürfen nur von qualifizierten Mitarbeitern des Kundenservice des Herstellers durchgeführt werden.
Technische Daten
Modell
Energieversorgung
Arbeitsfrequenz
AMG 17M70 V
AMG 20M70 V
230V~ 50Hz
230V~ 50Hz
2450MHz
2450MHz
54 [dB (A) re 1pW]
54 [dB (A) re 1pW]
Leistung
1200W
1200W
Ausgangsnennleistung der Mikrowelle
700W
700W
Lautstärke
Garraum
Drehtellerdurchmesser
Außenmaße (BxHxT)
Nettogewicht
17 l
20 l
245 mm
245 mm
262 x 452 x 306
262 x 452 x 320
10,5 kg
10,5 kg
SICHERHEITSANWEISUNGEN ZUR VERWENDUNG
LESEN SIE DIE HINWEISE AUFMERKSAM UND BEWAHREN SIE SIE GUT AUF!
1) WARNUNG: Wenn die Tür oder die Türdichtung beschädigt ist, darf die Mikrowelle nicht benutzt
werden. Lassen Sie die Reparatur nur durch einen qualifizierten Fachmann des Kundenservice (des
Herstellers) durchführen.
2) WARNUNG: Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts!
3) WARNUNG Flüssigkeiten und andere Lebensmittel dürfen nicht in dicht schließenden Behältern erwärmt werden, da sie explodieren können.
4) WARNUNG: Dieses Gerät darf von Kindern ab einem Alter von 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten sowie von Personen mit fehlender
Erfahrung bzw. Kenntnissen im Umgang mit diesem Gerät genutzt werden, sofern diese über eine sichere
Nutzung des Geräts und über mögliche Gefahren bei der Nutzung dieses Gerätes unterwiesen wurden.
Die Kinder sollten mit dem Gerät nicht spielen. Mit der Reinigung und Wartung des Gerätes dürfen die
Kinder nicht beauftragt werden, es sei denn sie haben das 8. Lebensjahr vollendet und wurden von einer
eingewiesenen Person beaufsichtigt.
37
SICHERHEITSANWEISUNGEN ZUR VERWENDUNG
DE
5) Die Mindesthöhe des erforderlichen Freiraums über der oberen Fläche der Mikrowelle beträgt 20cm;
6) Verwenden Sie nur für die Mikrowelle geeignetes Geschirr .
7) Plastik- oder Papierbehälter nicht überhitzen (Entzündungsgefahr).
8) Im Falle von Rauchentwicklung schalten Sie das Gerät ab und trennen Sie es von der Stromversorgung.
Halten Sie die Tür geschlossen bis die Flammen verlöschen;
9) Beachten Sie beim Erwärmen von Getränken die Phase des „Nachgarens“. Seien Sie vorsichtig, wenn
Sie mit dem Behälter in Berührung kommen;
10) Speisen und Getränke erwärmen sich sehr ungleichmäßig. Mischen oder schütteln Sie den Flaschen- bzw. Glasinhalt nach dem Erwärmen gründlich. Prüfen Sie die Temperatur, um Verbrennungen zu
vermeiden.
11) Sowohl frische als auch gekochte Eier eignen sich nicht für Mikrowelle (Explosionsgefahr).
12) Die Einzelheiten zur Reinigung von Dichtungen an der Tür und in den anliegenden Bereichen entnehmen Sie dem entsprechenden Kapitel dieser Bedienungsanleitung.
13) Reinigen Sie die Mikrowelle regelmäßig.
14) Vermeiden Sie Beschädigungen des Gehäuses.
15) Achtung! Wenn die Versorgungsleitung beschädigt ist, muss sie ausgetauscht werden. Die Reparatur
darf nur beim Hersteller oder durch eine autorisierte Werkstatt erfolgen.
16) Die Mikrowelle ist für den Einbau im Küchenschrank nicht konzipiert.
17) Die Hinterwand des Gerätes sollte sich an der Küchenwand befinden.
SICHERHEIT
1. Stellen Sie das Gerät auf einen ebenen horizontalen Untergrund.
2. Der Drehteller und das Drehgestell müssen während des Gebrauchs in der Mikrowelle sein. Legen Sie
Speisen nicht direkt auf den Drehteller, um Beschädigungen zu vermeiden.
3. Vermeiden Sie Überhitzung, um Beschädigungen des Drehtellers zu verhindern.
4. Verwenden Sie nur mikrowellengeeignetes Geschirr.
5. Die Mikrowelle ist mit einem Sicherungssystem ausgestattet, das den Betrieb bei offener Tür verhindert.
Manipulieren Sie auf keinen Fall am Sicherungssystem.
6. Benutzen Sie die Mikrowelle nicht in leerem Zustand. Vermeiden Sie eine Überhitzung von Speisen
(Brandgefahr).
7. Legen Sie keine Speisen direkt auf den Drehteller. Zu starke Erhitzung des Drehtellers kann zu Beschädigungen führen.
8. Erwärmen Sie in der Mikrowelle keine Flaschen oder Gläser mit Säuglingsnahrung. Die Speisen werden
nicht gleichmäßig erwärmt, so dass Verbrennungsgefahr besteht.
9. Verwenden Sie keine Behälter mit enger Öffnung, z.B. Getränkeflaschen.
10.Benutzen Sie zum Braten spezielles Bräunungsgeschirr.
11.Von der Herstellung von Konserven ist abzuraten, da keine gleichmäßige Erhitzung der Lebensmittel
möglich ist.
12. Die Mikrowelle ist nur für häuslichen Gebrauch vorgesehen.
13. Rühren Sie Getränke nach der Hälfte des Erwärmungsprozesses um. Lassen Sie die Lebensmittel
nach Beenden des Garprozesses kurz ruhen und rühren Sie dann nochmals gründlich um.
14. Vergessen Sie keine Lebensmittel in der Mikrowelle (Brandgefahr).
15. Reinigen Sie die Mikrowelle regelmäßig.
16. Das Gerät darf von Kindern sowie von Personen, die nicht im vollen Besitz ihrer körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sind nur unter Aufsicht benutzt werden. Kinder dürfen mit dem Gerät
nicht spielen.
38
DE
SICHERHEIT
Um Verletzungen, Brände oder Schäden durch Mikrowellenenergie zu verhindern, sollten folgende
Sicherheitsregeln beachtet werden:
1. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der Inbetriebnahme des Gerätes genau durch.
2. Halten Sie sich an die „Sicherheitsmaßnahmen zur Vermeidung hoher Strahlung“.
3. Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
Bei der Entzündung:
1. Halten Sie die Tür geschlossen.
2. Schalten Sie die Mikrowelle aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
3. Schalten Sie die Stromversorgung aus.
Vergessen Sie nie folgende Regeln:
1 . Überhitzen Sie die Gerichte nicht. Lassen Sie das Gerät nicht unbeobachtet, insbesonders, wenn sich
in der Mikrowelle Papier, Kunststoff und andere leicht brennbare Stoffe befinden.
2. Verwenden Sie die Mikrowelle nicht als eine Ablagefläche. Bewahren Sie in der Mikrowelle keine Lebensmittel oder leicht brennbaren Gegenstände auf.
3. Entfernen Sie Metallverschlüsse oder -griffe von Papier- und Plastikbehältern, bevor Sie sie in die
Mikrowelle hineinlegen..
4. Schließen Sie die Mikrowelle nur an eine ordnungsgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose an. Die
Erdung ist gesetzlich vorgeschrieben.
5. Installieren Sie die Mikrowelle entsprechend den Hinweisen in der Installationsanweisung.
6. Einige Produkte, z.B. Eier, Wasser mit Öl oder Fett, dicht schließende Behälter oder Konserven eignen
sich nicht für den Mikrowellengebrauch (Explosionsgefahr).
7. Verwenden Sie das Gerät gemäß der Gebrauchsanweisung. Die Mikrowelle ist ausschließlich für die
Zubereitung von Lebensmitteln im häuslichen Gebrauch zugelassen.
8. Die Mikrowelle darf von Kindern nur unter Aufsicht bedient werden. Lassen Sie das Gerät während des
Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
9. Starten Sie die Mikrowelle nicht, wenn das Bedienungsfeld oder der Stecker beschädigt sind, die Mikrowelle nicht richtig funktioniert, sie beschädigt oder heruntergefallen ist.
10. Die Servicearbeiten sollen ausschließlich von qualifizierten Technikern des Herstellers durchgeführt
werden.
11. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze nicht verschlossen sind.
12. Lagern und verwenden Sie die Mikrowelle nicht im Freien.
13.Verwenden Sie die Mikrowelle nicht in Wassernähe oder in feuchten Räumen.
14. Vermeiden sie den Kontakt des Anschlusskabels oder des Steckers mit Wasser.
15. Vermeiden Sie den Kontakt des Anschlusskabels mit Wärmequellen.
16. Vermeiden Sie ein Herunterhängen des Anschlusskabels.
17. Reinigung:
Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass die Mikrowelle von der Stromzufuhr getrennt ist.
a) Reinigen Sie das Mikrowelleninnere nach Gebrauch mit einem feuchten Lappen.
b) Reinigen Sie die Zubehörteile im Wasser mit Spülmittel.
c) Reinigen Sie Türrahmen, Türdichtungen und andere Teile vorsichtig mit einem milden Reinigungsmittel
und weichen Lappen.
ENTSORGUNG DER VERPACKUNG
ENTSORGUNG DES ALTGERÄTES
Dieses Produkt darf am Ende seiner
Lebensdauer nicht über den normalen
Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern
muss bei einer Recycling-Sammelstelle
für elektrische und elektronische Geräte
abgegeben werden. Darüber informiert
das Symbol, das sich auf dem Gerät, der
Gebrauchsanweisung und der Verpackung befindet. Die im Gerät verwendeten
Stoffe eignen sich zur Wiederverwendung.
Mit dem Recycling des Geräts leisten Sie
einen Beitrag zum Umweltschutz.
Entfernen Sie die Transportverpackung
und entsorgen Sie das Material vorschriftsmäßig. Alle Verpackungselemente
sind umweltfreundlich und wiederverwertbar (s. Kennzeichnung).
Achtung! Halten Sie die Verpackungsmaterialien (Folien und Säcke aus
Polyethylen/ Polystyrol) von Kindern fern
(Erstickungsgefahr).
Informieren Sie sich bei den lokalen Behörden bzw. dem
Hersteller über geeignete Recycling-Sammelstellen in
Ihrer Nähe.
39
DE
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Der Anschluss des Geräts darf nur über eine vorschriftsmäßig installierte und geerdete Schutzkontakt-Steckdose erfolgen. Alle elektrischen Anschlüsse müssen
von einer Fachkraft und unter Beachtung der Herstellersowie der örtlichen Sicherheitsvorschriften ausgeführt
werden.
ACHTUNG!
Manipulieren Sie nicht am Gerät, es besteht die Gefahr
eines elektrischen Schlags.
WARNUNG!
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden,
oder Verletzungen an Personen, Haustieren oder Sachen, die infolge Nichtbeachtung der o.g. Vorschriften
entstehen.
Stecken Sie den Stecker erst in die Steckdose, wenn
das Gerät ordnungsgemäß montiert ist.
1. Das Gerät ist mit einem kurzen Stromkabel ausgestattet, um die Verwickelung- oder Stolpergefahr zu
reduzieren.
2. Bei der Nutzung einer Verlängerungsschnur:
1) Nennwert der Verlängerungsschnur muss mindestens so hoch wie Nennwert des Gerätes sein.
2) Die Verlängerungsschnur muss geerdet werden.
3) Die Verlängerungsschnur sollte so angeschlossen
werden, dass sie nicht herunterhängt.
GESCHIRR
WARNUNG!
Verwenden Sie nur mikrowellengeeignetes Geschirr.
Ungeeignet sind Töpfe o.ä. aus Stahl, Edelstahl, Kupfer,
Aluminium oder Emaille. Ebenso muss auf Geschirr mit
Gold- oder Silberrand verzichtet werden.
Machen Sie gegebenenfalls einen Eignungstest.
Verletzungsgefahr! Dicht geschlossene
Behälter können explodieren, deshalb
Behälter öffnen, Plastiktüten (Bratbeutel)
einstechen.
Geschirrtest:
1. Füllen Sie das Gefäß mit einer Tasse (250 ml) kaltem Wasser.
2. Schalten Sie das Gerät für 1 Minute auf maximale Leistung.
3. Berühren Sie vorsichtig das Geschirr. Hat es sich erwärmt, ist es für die Mikrowelle ungeeignet.
4. Achtung! Nicht länger als 1 Minute erwärmen.
40
DE
GESCHIRR
Materialien, die in der Mikrowelle nicht verwendet dürfen
Geschirr
Bemerkungen
Aluminiumtablett
Kann Lichtbogen hervorrufen. Legen Sie das Gericht in ein für die Mikrowelle
geeignetes Geschirr.
Pappschachtel mit Metallgriff
Kann Lichtbogen hervorrufen. Legen Sie das Gericht in ein für die Mikrowelle
geeignetes Geschirr.
Metall oder Geschirr mit Metallrh
Metall schirmt das Gericht vor Mikrowellenenergie ab. Metallrahmen kann
Lichtbogen hervorrufen
Metalldeckel
Können Lichtbogen oder Brand in der Mikrowelle hervorrufen.
Papiertüten
Können Brand in der Mikrowelle hervorrufen
Plastikschaumstoff
Plastikschaumstoff kann bei hoher Temperatur schmelzen
Holz
Holz trocknet aus und kann zerbrechen
Materialien, die in der Mikrowelle verwendet dürfen
Geschirr
Bemerkungen
Alufolie
Nur als Abdeckung, um z.B. Fleisch oder Geflügel zu schützen. Die Folie muss mindestens 2,5 cm von den Mikrowellenwänden entfernt sein.
Bräunungsgeschirr
Halten Sie sich an Empfehlungen des Herstellers. Der Schüsselboden soll min. 5mm
über dem Drehteller sein. Falsche Anwendung kann ein Zerbrechen des Drehtellers
verursachen.
Geschirr
Verwenden Sie nur zur mikrowellengeeignetes Geschirr. Halten Sie sich an die Empfehlungen des Herstellers. Verwenden Sie kein beschädigtes Geschirr
Gläser
Nehmen Sie immer den Deckel ab. Stellen Sie die optimale Temperatur ein. Die Mehrheit der Gläser ist temperaturempfindlich und kann zerbrechen.
Glasgeschirr
Verwenden Sie in der Mikrowelle nur hitzebeständiges Geschirr. Vergewissern Sie sich,
dass das Geschirr keine Metallbestandteile hat. Verwenden Sie kein beschädigtes
Geschirr
Bratbeutel/-schläuche
Halten Sie sich an Empfehlungen des Herstellers. Benutzen Sie keine Metallverschlüsse.
Papierteller/-becher
Stechen Sie sie mit einer Gabel ein, damit der Dampf entweichen kann. Verwenden Sie
Papiergeschirr nur für eine schnelle Erwärmung. Lassen Sie die Mikrowelle nicht ohne
Aufsicht!
Papiertücher
Nur Abdeckung, um Fett aufzusaugen. Verwenden Sie Papiertücher nur für eine schnelle
Erwärmung unter Aufsicht.
Pergamentpapier
Nur als Abdeckung, um Spritzer zu vermeiden oder als Verpackung beim Dampfgaren
Kunststoffe
Nur mikrowellengeeignete (s. Etikett), Tüten vor dem Erhitzen mit der Gabel einstechen.
Plasikverpackung
Nur mikrowellengeeignete (s. Etikett)
Thermometer
Nur mikrowellengeeignetes (Fleisch- und Zuckertermometer).
Wachspapier
Nur als Abdeckung, um Spritzer zu vermeiden.
41
MIKROWELLENAUSSTATTUNG
DE
Beschreibung der Mikrowellenausstattung
Nehmen Sie die Mikrowelle und das Zubehör aus dem Karton bzw. dem Mikrowelleninnerraum. Ihre Mikrowelle ist
mit folgender Ausstattung ausgeliefert worden:
Drehteller 1
Rollenring 1
Gebrauchsanweisung 1
A) Bedienfeld
B), C) Rollenring
D) Drehteller
E) Sichtfenster
F) Dichtung
G) Sicherheitsverriegelung
INSTALLIERUNG DES DREHTELLERS
1 Drücken Sie nie auf den Drehteller drücken bzw. legen Sie diesen
nicht mit dem Boden nach oben.
2 Setzen Sie beim Kochen immer den Drehteller mit dem Rollenring ein.
3 Legen Sie alle Gerichte beim Garen oder Aufwärmen immer auf den
Drehteller.
4 Sollte der Drehteller zerspringen oder brechen, rufen Sie den nächstgelegenen autorisierten Servicedienst.
1
Elemente der Ausstattung:
1. Drehteller mit Auflagekerbe
2. Rollenring
2
42
INBETRIEBNAHME DER MIKROWELLE
DE
- Entfernen Sie die Verpackung
- Prüfen Sie die Mikrowelle auf evtl. Beschädigungen (Dellen, Schäden an der Türdichtung usw.).
- Installieren Sie die Mikrowelle nicht, wenn sie beschädigt ist.
Entfernen Sie auf keinen Fall den
hellbraunen Glimmerdeckel, der das
Magnetron schützt.
Installation
1. Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt.
Stellen Sie das Gerät auf einer horizontalen Fläche auf, die einen ausreichenden Raum für der Lüftungsöffnungen
(Ein- und Auslauf) bietet.
20cm
10cm
5cm
5cm
Der erforderliche Mindestabstand zu den Wänden (oder zu benachbarten Geräten) wurde auf dem Bild oben geschildert. Entfernen Sie nicht die Füße unter dem Mikrowellengerät.
Blockieren Sie nicht die Lufteinlass- und -auslassöffnungen. Andernfalls kann es zu Beschädigung des Geräts kommen. Stellen Sie das Gerät möglichst weit entfernt von Radio- und Fernsehgeräten auf. Der Betrieb der Mikrowelle
kann Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs hervorrufen.
2. Schließen Sie das Gerät über eine Standard-Haushaltssteckdose an. Achten Sie darauf, dass Spannung und
Frequenz mit den auf dem Typenschild angegebenen Daten übereinstimmen.
WARNUNG: Die Mikrowelle nicht über dem Kochfeld oder einem anderen Hitze erzeugenden Gerät installieren.
Die Aufstellung an einem solchen Ort könnte zur Beschädigung des Gerätes und damit auch zum Erlöschen der
Garantie führen.
Die Oberflächen können
während des Betriebs
heiß werden.
43
DE
BEDIENUNG
Bedienfeld und seine Elemente
Das Bedienfeld besteht aus zwei Reglern zur Leistungs- bzw. Zeitregelung.
1. Zur Leistungseinstellung drehen Sie den Regler auf
die gewünschte Leistung.
2. Zur Zeiteinstellung drehen Sie den Regler auf die
gewünschte Zeit (max. 30 Min.).
3. Nach der Leistungs- und Zeiteinstellung beginnt die
Mikrowelle automatisch den Betrieb.
4. Nach Ablauf der einprogrammierten Zeit ertönt ein
Signal und die Mikrowelle stoppt.
5. Ist die Mikrowelle nicht in Betrieb, stellen Sie die
Zeiteinstellung auf „0”.
Funktion/Leistung
Ausgangsleistung (%)
niedrig
17%
auftauen
40%
mittelniedrig
48%
mittel
66%
mittelhoch
85%
Hoch
100%
44
DE
BEDIENUNG
Um die Mikrowelle in Betrieb zu setzen, stellen Sie:
den Leistungsregler auf die gewünschte Leistung.
Dann stellen Sie mit dem Zeitregler die
benötigte Zeit ein.
ACHTUNG! Die Mikrowelle schaltet sich direkt nach der Zeiteinstellung ein.
Bei einer Betriebszeit von weniger als 2 Minuten drehen Sie den Regler zunächst
auf einen höheren Wert und stellen ihn dann zurück.
Bevor Sie Lebensmittel in die Mikrowelle legen, vergewissern Sie sich, dass die
Zeitregelung auf “0” gestellt ist.
Benutzen Sie das Gerät nicht ohne Lebensmittel, da dies zu einer Überhitzung
des Magnetrons führen kann. (Das Magnetron erzeugt elektromagnetische Strahlung im Mikrowellenbereich.)
Kochen/Erwärmen – praktische Hinweise
- Rotes Fleisch und hartes Gemüse sollte an den Rand des Drehtellers gelegt
werden. Weißes Fleisch, Geflügel, Fisch und weiches Gemüse sollten in die Tellermitte gelegt werden(Kochprozess am Rand ist intensiver).
- Abgedeckte Gerichte trocknen nicht so schnell aus;
- Für die Zubereitung in der Mikrowelle wird wenig Fett benötigt- wichtig für gesunde Ernährung!
- Verwenden Sie kein Metallgeschirr oder Geschirr mit Gold- oder Silberrand bzw.
Metalldekor (Funkenbildung!, keine Mikrowellendurchdringung)
- Je höher der Wassergehalt der Speisen, desto kürzer die Garzeit.
- Beachten Sie die Phase des „Nachgarens“, lassen Sie die Gerichte nach dem
Garen 1-2 Minuten zugedeckt ruhen.
45
DE
STÖRUNGEN
Die Mikrowelle verursacht Störungen im Fernseher
Der Radio-bzw. Fernsehempfang kann während des
Mikrowellenbetriebs gestört sein. Dabei handelt es sich
um ein normales Phänomen.
Die Mikrowelle leuchtet schwach
Beim Kochen mit niedriger Leistung kann das Licht
schwacher werden.
Dampf sammelt sich an der Tür. Heiße Luft kommt aus
den Entlüftungsöffnungen
Während des Kochens entweicht Dampf über die
Entlüftungsöffnungen bzw. sammelt sich an einem
kühleren Platz, zumeist an der Tür.
Fehler
Mikrowelle lässt sich nicht starten
Mikrowelle erwärmt nicht
Laute Geräusche während des
Betriebs
Ursache
Lösung
(1) Der Stecker ist nicht richtig
eingesteckt.
Ziehen Sie den Stecker heraus und
stecken Sie ihn nach 10 Sekunden
wieder in die
(2) Sicherung durchgebrannt oder
Sicherheitsschalter hat reagiert.
Sicherung austauschen oder Schalter anschalten (Reparatur nur vom
Kundenservice)
(3) Kein Strom an der Steckdose
Steckdose mit Spannungsprüfer
prüfen
(4) Die Tür ist nicht geschlossen
Die Tür richtig schließen
(5) Rollenring oder Mikrowellenboden verschmutzt
Siehe „Mikrowellenpflege”
SCHLUSSBEMERKUNGEN
Lesen Sie genau die beiliegende Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch der Mikrowelle. Bewahren Sie
die Gebrauchsanweisung auf. Führen Sie keine Reparaturarbeiten durch. Reparaturarbeiten dürfen nur von
qualifizierten Mitarbeitern des Kundenservice des Herstellers durchgeführt werden.
Schütteln bzw. mischen Sie gründlich den Flaschen- oder Glasinhalt nach der Erwärmung, insbesondere bei
Babynahrung. Prüfen Sie die Temperatur, um Verbrennungen zu vermeiden.
Überprüfen Sie regelmäßig die Mikrowelle und das Anschlusskabel. Verwenden Sie die Mikrowelle nicht,
wenn Sie Beschädigungen feststellen.
Warnung!
1. Die Durchführung von Service- oder Reparaturarbeiten durch nichtautorisierte Personen ist gefährlich. In
keinem Fall das Gehäuse, das vor Mikrowellenstrahlung schützt, eigenmächtig öffnen.
2. Kindern darf die Benutzung des Gerätes nur unter Aufsicht bzw. nach genauer Einweisung erlaubt werden,
die die Kinder in die Lage versetzt, das Gerät in sicherer Weise zu bedienen.
3. Ein beschädigtes Anschlusskabel muss durch den Kundenservice ausgetauscht werden.
Versuchen Sie nie die Mikrowelle mit offener Tür zu starten. Manipulieren Sie nicht an den Sicherungsblockierungen.
Halten Sie die Türdichtung und andere Dichtungsflächen sauber. Starten Sie die Mikrowelle nicht, wenn sie
beschädigt ist. Achten Sie auf (1) Türen (Dellen), (2) Türrahmen und Schlösser sowie (3) Türdichtungen.
Prüfen Sie diese Teile regelmäßig. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich in der Mikrowelle
Papier- und Plastikstoffe befinden. (Brandgefahr!)
46
DE
SCHLUSSBEMERKUNGEN
Beim Erhitzen von Flüssigkeiten kann es zum kurzfristigen Aufkochen (Siedeverzug) kommen. Seien Sie
vorsichtig beim Berühren bzw. Herausnehmen des Geschirrs.
Falls Sie Rauch oder Feuer bemerken, halten Sie die Tür geschlossen. Schalten Sie das Gerät ab, ziehen
Sie den Stecker aus der Steckdose oder unterbrechen Sie die Stromversorgung des Gerätes.
Eier mit Schale und gekochte ganze Eier dürfen nicht in Mikrowellengerät erhitzt werden (Explosionsgefahr).
Das Gerät darf nicht benutzt werden, wenn die Tür und die Scharniere der Tür beschädigt sind. Sie müssen vom Kundenservice repariert werden.
Flüssigkeiten und andere Speisen dürfen nicht in dicht verschlossenen Behältern erwärmt werden (Explosionsgefahr).
REINIGUNG
Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass die Mikrowelle von der Stromversorgung getrennt ist. Reinigen Sie
das Mikrowelleninnere mit einem feuchten Lappen. Reinigen Sie die Zubehörteile im Wasser mit Spülmittel Reinigen
Sie Türrahmen, Türdichtungen und andere Teile mit mildem Reinigungsmittel und weichem Lappen.
GARANTIE
Garantie
Garantieleistung entsprechend der Garantiekarte.
Der Hersteller lehnt jede Haftung ab, die aus unsachgemäßem Gebrauch der Mikrowelle resultiert..
CE-Konformitätserklärung
Der Hersteller dieses Produktes erklärt hiermit in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt den einschlägigen, grundlegenden Anforderungen der nachfolgenden EU-Richtlinien entspricht:
l Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG,.
l Elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EG
l ErP – Richtlinie 2009/125/EG
Das Gerät ist mit dem
Zeichen gekennzeichnet und verfügt über eine Konformitätserklärung zur Einsichtnahme durch die zuständigen Marktüberwachungsbehörden
47
EN
PRECAUTIONS
TO AVOID POSSIBLE OVER-EXPOSURE TO MICROWAVE ENERGY
(A) Do not attempt to operate the oven with the door open, because it may cause harmful exposure to
microwave energy. Do not disable the safety interlocks, or attempt to circumvent them.
(B) Do not place anything between the front surface of the oven and the door or allow dirt or detergent
residue to gather on sealing surfaces.
(C)Do not operate the oven if it is damaged. It is particularly important that the oven door is properly closed
and that there is no damage to:
(1)
DOOR (dent)
(2)
HINGES AND LOCKS (broken or loose)
(3)
DOOR SEALS AND THE SEALING SURFACE
(D) Any adjustments or repairs should only be entrusted to the manufacturer’s properly qualified service
personnel.
Specification
Model
AMG17M70
AMG20M70
Power supply
230V~ 50Hz
230V~ 50Hz
Microwave Frequency
2450MHz
2450MHz
54 [dB (A) re 1pW]
54 [dB (A) re 1pW]
Power Consumption
1200W
1200W
Nominal output power of microwaves
700W
700W
Sound level
Oven capacity
17 l
20 l
245 mm
245 mm
262 x 452 x 306
262 x 452 x 320
10,5 kg
10,5 kg
Turntable diameter
External dimensions (height x width x depth) [mm]
Net weight
SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE
READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE
1. WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be used until it is repaired by a
qualified technician;
2. WARNING: Performing any maintenance or repairs which require removing any shielding protecting
against microwave energy is dangerous and should only be entrusted to a qualified technician;
3. WARNING: Liquids and other foodstuffs may not be heated in sealed containers as the containers could
explode;
4. WARNING: This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with
reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards
involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by
children unless they are aged from 8 years and above and supervised.
48
SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE
EN
5.The minimum required clearance above the top of the microwave oven is 20 cm;
6.Use only cookware that is suitable for use in microwave ovens;
7.When heating food in plastic or paper containers, pay special attention to the microwave oven as containers may ignite;
8.If you see smoke, turn off the appliance or unplug it from power and keep the door closed until the flames
are smothered;
9.Microwave heating of beverages can cause delayed boiling, therefore care should be taken when handling the container;
10.The contents of feeding bottles and jars with food for children should be stirred or shaken and the temperature checked before serving to prevent burns;
11.Eggs in the shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they could
explode even after the microwave heating;
12) For details on how to clean door seals and adjacent parts please refer to relevant section of this
manual
13) The oven must be cleaned regularly. Remove any deposits of food and leftovers;
14)Neglecting to keep the oven clean can damage the surface, which may adversely affect the durability of
the appliance and cause dangerous situations;
15)Important! If the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer or specialist repair
centre or a qualified person in order to avoid danger.
16) Microwave oven should not be placed in a cabinet.
17) The rear surface of appliance shall be placed against a wall.
SAFETY
1. Oven must be placed on flat a surface.
2. Turntable and rotating ring assembly should bein the oven during cooking. Carefully put cooked food on
the turntable, and handle it carefully to avoid any breakage.
3. Improper use of the browning plate may cause cracking of the turntable due to the high temperature.
4. Only use bags for cooking in microwave ovens, which are correct size.
5. Microwave oven has several in-built circuit breakers to prevent emission of radiation, while the door is
open. Do not tamper with these circuit breakers.
6. Do not operate the oven when empty. Operating the oven without food or dish with very low water content may result in fire, carbonization, arcing and damage to the internal chamber shell.
7. Do not cook food directly on the turntable. Excessive local heating of turntable may cause its rupture.
8. Do not heat baby bottles or baby food in the microwave. Uneven heating may occur and cause physical
injury.
9. Do not use narrow-necked containers such as bottles for syrups.
10. Do not fry in deep fat in the microwave.
11. Do not do home canning in a microwave oven because not always the entire contents of pot reaches
boiling point.
12. Do not use microwave oven for commercial purposes. This microwave oven is designed for household
use only.
13. In order to avoid delayed boiling of hot liquids and beverages and the risk of burns, stir the liquid before
placing the container in the oven and again in the middle of cooking time. Then leave the container in the
oven for a short time and stir again before removing from oven chamber.
14. Do not forget that there is a dish in the microwave oven to avoid burning due to excessive cooking.
15. Neglecting to keep the oven clean can damage the surface, which may adversely affect the durability
of the appliance and cause dangerous situations;
16. This appliance is not intended for use by persons (including children) with physical, mental or sensory
handicaps, or by those who are inexperienced or unfamiliar with the appliance, unless under supervision or
in accordance with the instructions as communicated to them by persons responsible for their safety.
49
EN
SAFETY
To reduce the risk of fire, injury to people or exposure to excessive microwave energy when using
the appliance, please observe the following basic safety rules:
1. Read the user manual before using the appliance.
2. Observe all „PRECAUTIONARY MEASURES TO AVOID POSSIBLE OVER-EXPOSURE TO MICROWAVE
ENERGY.”
3. As with most ovens, close supervision is needed to reduce the risk of fire inside the oven chamber.
If ignition occurs:
1. Leave the oven door closed.
2. Switch off the appliance and pull out the plug from the wall socket
3. Disconnect the power by removing or disconnecting the fuse on the distribution board.
Always bear in mind the following principles:
1. Do not overcook dishes. Carefully observe the appliance when paper, plastic or other combustible materials are inserted into the oven in order to facilitate cooking.
2. Do not use the oven for storage. Do not store combustible items inside the oven, such as bread, biscuits,
paper products, etc. If lightning strikes in the supply line microwave may switch on automatically.
3. Remove the wire clamps and metal fixtures from containers / paper or plastic bags before placing them
in the oven.
4. Microwave oven must be grounded. Only connect to a wall socket with the proper protective conductor.
See „Installing the protective circuit.”
5. Install or position the oven strictly in accordance with the instructions.
6. Some products, such as whole eggs, water, oil or grease, sealed containers and closed glass jars may
explode and therefore should not be heated in the oven.
7. Use this appliance only for its intended purpose as described in the manual. Do not use corrosive
chemicals in the appliance. Oven is specifically designed for heating or cooking food. It is not intended for
industrial or laboratory use.
8. Operating the microwave oven should be done with adult supervision at all times. Do not allow children
to play with the appliance or have access to the controls.
9. Do not operate the oven when its terminal strip or plug is damaged, it is not working properly, or if it has
been damaged or dropped.
10. The appliance should be serviced only by qualified manufacturer service technicians.
11. Do not cover or block the air vents on the oven.
12. Do not store or use the oven outdoors.
13. Do not use the microwave oven near water, near the kitchen sink, in a damp room or near a swimming
pool.
14. Do not immerse the power cord or plug in water.
15. Keep cord away from heated surfaces.
16. Do not allow the connection cord hanging over the edge of a table or counter.
17. Cleaning:
Before cleaning, make sure the oven is disconnected from the power source.
a) After use, clean the inside of the oven using a slightly damp cloth.
b) Clean the accessories in the normal way in soapy water.
c) Dirty door frame, seal and adjacent elements should be cleaned gently with a damp cloth. When cleaning the surface of the oven door, use only mild soap or detergent applied with a sponge or soft cloth.
UNPACKING
WITHDRAWAL FROM USE
The appliance was protected from
damage at the time of transport. After
unpacking, please dispose of all elements of packaging in a way that will
not cause damage to the environment.
All materials used for packaging the
appliance are environmentally friendly;
they are 100% recyclable and are marked with the appropriate symbol.
Important! Packaging materials (bags, polyethylene,
polystyrene, etc.) should be kept away from children
during unpacking.
At the end of its useful life, this product
must not be disposed of with normal
municipal waste. Instead, it should be
taken to an electronic waste collection
and recycling point. It is indicated by the
symbol on the product itself, or on the
Operator’s Manual or packaging.
The materials used in making of this
appliance can be reused, as indicated.
By reusing or recycling the materials or
parts, you will be playing an important part
in protecting our environment.
Information about the relevant disposal points for worn-out
electrical goods is available from your local authorities.
50
INSTALLING THE PROTECTIVE CIRCUIT
EN
This appliance must be grounded. In the event of a
short-circuit, earthing reduces the risk of electric shock.
The appliance is equipped with earthing wire with an
appropriate plug. The plug should be inserted into a
properly installed and grounded outlet.
DANGER
Danger of electric shock when
touched, some internal components may cause serious
injury or death. Do not disassemble this appliance.
If you do not completely understand
earthing instruction or you are unsure whether the appliance is properly grounded, please contact a qualified
electrician or service technician. If you must use an
extension cord, use only a three-wire extension with
an earthing connector. The manufacturer shall not be
liable for damage or injury resulting from connecting the
microwave oven to a power source without a protective
circuit or with a malfunctioning protection circuit.
WARNING
Electric shock hazard. Improper use of earthing can
cause electric shock. Do not insert the plug into the
socket before the appliance is properly installed and
grounded.
1.
2.
A short power cord is provided to
reduce the risk resulting from
becoming entangled or tripping
over a long cord.
If you use the extension cord:
1) Extension cord must be
capable of withstanding nominal
current required by the appliance.
2) Extension cord must be 3-wire with earthing,
Extension cord should be so arranged as not to be hung
by the table top where it could be pulled by children, or
caught inadvertently.
COOKWARE
WARNING
Materials that can be used and materials to be avoided
in the microwave oven.
The use of some non-metallic cookware may not be
safe in the microwave oven. If in doubt, you can check
the cookware following this procedure.
Risk of injury. Tightly closed containers may
explode. Closed containers must be opened
and plastic bags pierced before cooking.
Testing the cookware:
1. Fill the microwave-safe cookware with 1 cup of cold water (250 ml), and do the same with the test cookware.
2. Operate the oven with the maximum power for 1 minute.
3. Carefully touch the test cookware. If the test cookware is hot, do not use it in the microwave oven.
4. Do not exceed 1 minute cooking time.
51
EN
COOKWARE
Materials that cannot be used in a microwave oven
Cookware
Comments
Aluminium tray
May cause an electric arc. Transfer food to microwave-safe cookware.
Cardboard carton with metal
handle
May cause an electric arc. Transfer food to microwave-safe cookware.
Metal or cookware with metal
frame
Metal shields the food from microwave energy. Metal frame can cause an
electric arc.
Metal closure - tightened
May cause an electric arc and fire in the oven.
Paper bags
May cause a fire in the oven.
Plastic foam
Plastic foam may melt or contaminate the liquid in it when exposed to high
temperatures.
Wood
Wood dries out when it is heated in the microwave oven and can crack or
break.
Materials that can be used in a microwave oven
Cookware
Comments
Aluminium foil
Only as shielding. Small and smooth pieces can be used for the coating of thin pieces of
meat or poultry, to prevent excessive cooking. Arc discharge may occur if the foil is too
close to the oven walls. Film must be at least at a distance of 2.5 cm from the oven walls.
Browning plate
Observe the manufacturer’s instructions. The bottom of the browning plate must be at
least 5 mm above the turntable. Improper use may cause cracking of the turntable.
Dinner dishes
Suitable for microwave ovens only. Observe the manufacturer’s instructions. Do not use
cracked or chipped cookware.
Glass jars
Always remove the lid. Use only for heating food to a suitable temperature. Most glass
jars are not heat resistant and may explode.
Glassware
Use only heat-resistant glassware in the microwave oven. Make sure that there are no
metal frames. Do not use cracked or chipped cookware.
Bags for microwave
cooking
Observe the manufacturer’s instructions. Do not seal with metal clamps.
Paper plates and cups
Cut through to allow the steam to escape. Use only for short cooking / heating. Do not
leave the oven unattended while cooking.
Paper towels
Use to cover food to be heated to absorb fat. Use only for short cooking under constant
surveillance.
Parchment paper
Use as a cover to prevent splashing or as a container for evaporation.
Plastics
Suitable for microwave ovens only. Should be labelled "for use in microwave ovens."
Some plastic containers soften when the content is warmed up. Bags for microwave
cooking and sealed plastic bags must be pierced or incised, or vented according to the
directions on the package.
Plastic packaging
Suitable for microwave ovens only. Use to cover food during cooking in order to maintain
moisture. Do not let plastic packing touch the food.
Thermometers
Suitable for microwave ovens only (thermometers for meat and sugar).
Wax paper
Used as a covering to prevent splashing and to keep moisture.
52
SETTING UP YOUR MICROWAVE OVEN
EN
Microwave oven accessories
Remove all packaging, both inside and outside the oven, before using the oven. The oven comes with the following
accessories:
Turntable
Turntable support
Operator’s Manual
1
1
1
A) Control panel
B, C) Spindle
D) Turntable
E) Door glass panel
F) Door assembly
G) System security lock - disconnects power to the
oven when the door is opened during operation.
TURNTABLE INSTALLATION
1.
2.
3.
4.
Never compress or place the turntable upside down.
When cooking always use the turntable and its ring support.
For cooking or heating always put the food on the turntable.
If the turntable breaks, please contact manufacturer service.
Equipment:
1
1. Turnable glass
2. Spindle
2
53
INSTALLATION INSTRUCTIONS
EN
- Remove all packaging materials and components.
- Check the oven for damage such as dents or door misalignment or breakage.
- Remove any protective film from the surface of the cabinet.
- Do not install the oven if it is damaged.
Do not remove the light brown mica cover bolted into the
recess in order to shield the microwave magnetron.
Installing
1. The appliance is designed for home use only
Select a level surface to ensure sufficient space for the inlet and outlet ventilation openings.
20cm
10cm
5cm
5cm
The required distance between the oven outer surfaces and adjacent walls (or appliances) is presented on the above
figure. Do not remove the legs located in the bottom of the appliance.
Blocking the inlet and outlet openings may damage the microwave oven. Place the oven as far away from radio and
television as possible. Operating microwave oven may cause interference to radio and television reception.
2. Insert the oven power plug into a standard household wall socket. Make sure beforehand whether voltage and
frequency are the same as on the oven’s rating plate.
WARNING: Do not install the oven on the gas hob or other heat producing appliance. In the event of such installation, the oven may be damaged and void the warranty.
Accessible surfaces
may become hot during
oven operation.
54
EN
OPERATION
CONTROL PANEL
The control panel consists of two function operators.
One is a timer knob, and another a power knob.
POWER/ACTION SELECTOR
Use this operator knob to choose a cooking power
level. It is the first step to start a cooking session.
TIMER KNOB
It offers visual timing settings at easy turn of your
thumb to select a desired cooking time up to 30 minutes per cooking session.
To set a cooking program:
1. Place food in oven and close the door.
2. Turn Power/Action Selector to select a power level
or cooking function.
3. Use Timer knob to set a cooking time
Function/power
Power Output (%)
Low
17%
Defrosting
40%
Medium-low
48%
Medium
66%
Medium-high
85%
Higt
100%
55
EN
OPERATION
Function knob
Time knob
NOTE:
As soon as the timer is turned, oven starts cooking.
When selecting time for less than 2 minutes, turn timer past 2 minutes and
then return to the correct time.
When removing food from the oven, please ensure that the oven power is switched off by turning the timer switch to 0 (zero). Failure to do so, and operating the
microwave oven without food in it, can result in overheating and damage to the
magnetron.
56
EN
TROUBLESHOOTING
Radio and television reception may be disrupted when
the microwave oven operates. The same applies to
small
household appliances such as a blender, vacuum
cleaner and electric fan. This is normal.
Microwave oven interferes with the TV reception
When cooking with low microwave power, oven light
may be dimmer. This is normal.
Dimmed oven lighting.
When cooking, steam can be released from food. Most
of the steam escapes through the vents. However
some steam can collect in the form of condensation on
cooler parts, such as oven door. This is normal.
Condensation forms on the door, hot air comes out
through vents.
Fault
Oven does not start.
The oven does not heat.
Turntable makes noise when oven
operates
Possible cause
How to correct
(1) power cord unplugged or not
plugged properly into the socket
Pull the plug and put it back in after
10 seconds.
(2) Blown fuse or tripped circuit
breaker.
Replace the fuse or turn on the
circuit breaker (contact manufacturer service)
(3) No voltage in the socket
Check the outlet by plugging in
other appliance.
The door is not closed properly.
Close the door fully.
Rotating ring or bottom of the oven
dirty.
See "Microwave oven maintenance"
FINAL REMARKS
Before using the microwave, please carefully read this manual. Store it in such a place, so that it may be
used in future. Do not repair the oven yourself, please contact manufacturer service. The contents of feeding
bottles and jars with food for children should be stirred or shaken and the temperature checked before
serving to prevent burns; Regularly check the oven and its power cord for damage. If there is any damage,
do not use the oven
WARNING:
1. Performing any maintenance or repairs which require removing any shielding protecting against microwave
energy is dangerous and should only be entrusted to a qualified technician;
2. Only give the child permission to use the oven without supervision when the child has been given appropriate guidance to use the microwave safely and is aware of the risks of misuse;
3. If the power supply cable is damaged, it should be replaced by the manufacturer or at an authorized
servicing outlet.
Do not attempt to operate the oven with the door open, because it may cause harmful exposure to microwave
energy. Do not disable the safety interlocks, or attempt to circumvent them.
Thoroughly clean the door gasket and sealing surfaces. Do not operate the oven if it is damaged. It is
particularly important that the oven door is properly closed and that there is no damage to: (1) door (bent),
(2) hinges and latches (broken or loosened), (3) gaskets and the door sealing surface. Check cookware and
make sure that it is suitable for use in microwave ovens.
When heating food in plastic or paper containers, pay special attention to the microwave oven as containers
may ignite;
Microwave heating of beverages can cause delayed boiling, therefore care should be taken when handling
the container;
57
EN
CLEANING AND CARE
1. Turn off the oven and remove the power plug from the wall socket before cleaning.
2. Keep the inside of the oven clean. When food splatters or spilled liquids adhere
to oven walls, wipe with a damp cloth. Mild detergent may be used if the oven
gets very dirty. Avoid the use of spray and other harsh cleaners as they may stain,
streak or dull the door surface.
3. The outside surfaces should be cleaned with a damp cloth. To prevent damage
to the operating parts inside the oven, water should not be allowed to seep into
the ventilation openings.
4. Wipe the door and window on both sides, the door seals and adjacent parts
frequently with a damp cloth to remove any spills or spatters. Do not use abrasive
cleaner.
5. Do not allow the control panel to become wet. Clean with a soft, damp cloth.
When cleaning the control panel, leave oven door open to prevent oven from
accidentally turning on.
6. If steam accumulates inside or around the outside of the oven door, wipe with
a soft cloth. This may occur when the microwave oven is operated under high
humidity condition. And it is normal.
7. It is occasionally necessary to remove the glass tray for cleaning. Wash the
tray in warm sudsy water or in a dishwasher.
8. The roller ring and oven floor should be cleaned regularly to avoid excessive
noise. Simply wipe the bottom surface of the oven with mild detergent. The roller
ring may be washed in mild sudsy water or dishwasher. When removing the roller
ring from cavity floor for cleaning, be sure to replace in the proper position.
9. Remove odors from your oven by combining a cup of water with the juice and
skin of one lemon in a deep microwaveable bowl, microwave for 5 minutes. Wipe
thoroughly and dry with a soft cloth.
10. When it becomes necessary to replace the oven light, please consult a dealer
to have it replaced.
11. The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed. Failure
to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface
that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous.
12. Please do not dispose this appliance into the domestic rubbish bin; it should
be disposed to the particular disposal center provided by the municipalities.
Manufacturer’s Declaration
The manufacturer hereby declares that this product meets the requirements of the following European
directives:
l
Low Voltage Directive 2006/95/EC,
l
Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2004/108/EC
l
ErP Directive 2009/125/EC
and has thus been marked with the
symbol and been issued with a declaration of compliance made
available to market regulators.
58
Amica Wronki S.A.
ul.Mickiewicza 52
64-510 Wronki
tel. 67 25 46 100
fax 67 25 40 320
www.amica.com.pl
IO 00682/2
(03.2012)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement