Amica AMMB25E2SGB X-TYPE Built-in microwave oven Benutzerhandbuch

Amica AMMB25E2SGB X-TYPE Built-in microwave oven Benutzerhandbuch
AMMB25E2SGI X-TYPE / TMI 25 AXX
AMMB25E2SGB X-TYPE / TMI 25 BXB
AMMB25E2SGW X-TYPE / TMI 25 CXW
AMMB20E2SGI X-TYPE / TMI 20 AXX
AMMB20E2SGB X-TYPE / TMI 20 BXB
AMMB20E2SGW X-TYPE / TMI 20 CXB
PL
EN
CZ
SK
DE
FR
NL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
INSTRUCTION MANUAL
NÁVOD K OBSLUZE
NÁVOD NA OBSLUHU
BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D‘EMPLOI
GEBRUIKSAANWIJZING
GRATULUJEMY WYBORU SPRZĘTU MARKI AMICA
PL
SZANOWNI PAŃSTWO!
Urządzenie marki Amica to połączenie wyjątkowej łatwości obsługi i doskonałej efektywności.
Każde urządzenie przed opuszczeniem fabryki zostało dokładnie sprawdzone pod względem
bezpieczeństwa i funkcjonalności.
Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji obsługi przed uruchomieniem urządzenia.
Poniżej znajdują się objaśnienia dotyczące symboli występujących w niniejszej instrukcji:
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika urządzenia oraz
prawidłowej jego eksploatacji.
i
Zagrożenia wynikające z niewłaściwego postępowania z urządzeniem oraz
czynnościach, które może wykonać jedynie
wykwalifikowana osoba, na przykład z
serwisu producenta.
Wskazówki związane z użytkowaniem
sprzętu.
Informacje dotyczące ochrony środowiska
naturalnego.
Zakaz wykonywania pewnych czynności
przez użytkownika.
SPIS TREŚCI
DANE TECHNICZNE
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
USUWANIE / ZŁOMOWANIE ZUŻYTEGO SPRZĘTU
INSTALACJA OBWODU OCHRONNEGO
NACZYNIA
NASTAWA KUCHENKI
INSTALACJA TALERZA OBROTOWEGO
INSTALACJA URZĄDZENIA
OBSŁUGA
USUWANIE USTEREK
CZYSZCZENIE
GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA
2
3
4
8
9
10
12
12
13
14
18
18
19
DANE TECHNICZNE
Model
AMMB20E2SG* X-TYPE
TMI 20*
AMMB25E2SG* X-TYPE
TMI 25*
AC 230V / 50Hz
AC 230V / 50Hz
2450
2450
Zasilanie
Częstotliwość robocza [MHz]
Poziom głośności [dB(A) re 1pW]
63
63
Pobór mocy [W]
1270
1450
Znamionowa moc wyjściowa mikrofal [W]
800
900
Znamionowa moc wyjściowa grilla [W]
1000
1000
Pojemność kuchenki [l]
20
25
Średnica talerza obrotowego [mm]
255
315
382 x 594 x 333
382 x 594 x 403
Wymiary zewnętrzne (Wys x szer x gł) [mm]
Urządzenie przystosowane do zabudowy meblowej
√
√
Masa netto [kg]
17
17,6
Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie
do użytku domowego.
i
Producent zastrzega sobie możliwość
dokonywania zmian niewpływających na
działanie urządzenia.
2
Ilustracje w niniejszej instrukcji obsługi
mają charakter poglądowy. Pełne wyposażenie urządzenia znajduje się w odpowiednim rozdziale.
CELEM UNIKNIĘCIA NARAŻENIA NA EWENTUALNE
NADMIERNE DZIAŁANIE ENERGII MIKROFAL
Nie próbować uruchamiać tej kuchenki z otwartymi
drzwiami, gdyż może to spowodować szkodliwe narażenie na energię mikrofal. Ważne jest, aby nie wyłączać blokad zabezpieczających,ani nie manipulować
przy nich.
Nie umieszczać żadnych przedmiotów między czołową
powierzchnią kuchenki a drzwiami ani nie dopuszczać,
aby brud, lub resztki środka czyszczącego zbierały się
na powierzchniach uszczelniających.
Nie uruchamiać kuchenki, jeżeli jest ona uszkodzona.
Szczególnie ważne jest, aby drzwi kuchenki prawidłowo się zamykały i aby nie było uszkodzeń na:
1 drzwiach (wgniecenia, pęknięcia)
2 zawiasach i zamkach (złamane, pęknięte lub poluzowane)
3 uszczelkach drzwi i powierzchniach uswzczelniających
Regulacji, czynności konserwacyjnych i wszelkich napraw kuchenki winien dokonywać wyłącznie odpowiednio wykwalifikowany personel serwisowy producenta.
W szczególności dotyczy to prac związanych ze zdejmowaniem pokrywy chroniącej użytkownika przez promieniowaniem mikrofalowym.
Trzymaj urządzenia i jego sznur przyłączeniowy z dala
od dzieci poniżej 8 lat.
Kuchenki mikrofalowej nie należy umieszczać w szafce*
OSTRZEŻENIE: Urządzenie i jego dostępne części są
gorące podczas użytkowania. Należy unikać kontaktu
z gorącymi częściami. Dzieci w wieku poniżej 8 lat, powinny trzymać się z dala od urządzenia, chyba że są
pod nadzorem osoby dorosłej;
Urządzenia nie należy czyścić parą
Powierzchnie szafki mogą podczas pracy kuchenki rozgrzać;
* dotyczy urządzeń, które nie są przystosowane do zabudowy meblowej
3
PL
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
PL
PRZECZYTAĆ UWAŻNIE I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ.
Dla zmniejszenia zagrożenia pożarem, obrażeniami ludzi albo wystawieniem na działanie nadmiernej energii
mikrofalowej podczas użytkowania urządzenia należy
przestrzegać poniższych podstawowych zasad bezpieczeństwa
instrukcję obsługi przed użyciem urządzei Przeczytać
nia.
Niezbędny jest ścisły nadzór w celu zmniejszenia zagrożenia pożarem w komorze kuchenki.
Stosować to urządzenie tylko zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji. Nie stosować korodujących
chemikaliów w urządzeniu. Kuchenka jest specjalnie
zaprojektowana do podgrzewania lub gotowania żywności. Nie jest ona przeznaczona do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
OSTRZEŻENIE: Gdy urządzenie jest użytkowane w
trybie kombinowanym, dzieci mogą używać tej kuchenki tylko pod nadzorem dorosłych z uwagi na wytwarzaną wysoką temperaturę*;
OSTRZEŻENIE: Cieczy i innych artykułów żywnościowych nie wolno ogrzewać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, gdyż są one podatne na eksplozję;
OSTRZEŻENIE: To urządzenie może być używane
przez dzieci w wieku 8 lat i starsze, przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej oraz osoby o braku doświadczenia lub znajomości
sprzętu, gdy są one nadzorowane lub zostały poinstruowane na temat korzystania z urządzenia w sposób bezpieczny i znają zagrożenia związana z użytkowaniem
urządzenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinna być
wykonywania przez dzieci chyba że ukończyły 8 lat i są
nadzorowane przez odpowiednią osobę.
Używać tylko takich naczyń, które nadają się do użytkowania w kuchenkach mikrofalowych;
Podczas ogrzewania żywności w pojemnikach plastikowych lub papierowych, należy nadzorować pracę kuchenki mikrofalowej ze względu na możliwość zapłonu
pojemników;
* Dotyczy urządzeń wyposażonych w grill
4
i
i
i
W przypadku zauważenia dymu i/lub ognia, wyłączyć
urządzenie lub odłączyć je od zasilania i zostawić
drzwiczki zamknięte, póki nie stłumią się płomienie;
Podgrzewanie mikrofalowe napoi może spowodować opóźnione wrzenie, dlatego też należy zachować
ostrożność w trakcie manipulowania pojemnikiem;
Szczegóły dotyczące czyszczenia uszczelnień drzwiczek i części przyległych znajdują się w odpowiednim
dziale tej instrukcji.
Kuchenkę należy czyścić systematycznie i usuwać
wszelkie złogi resztek potraw
Zaniedbanie utrzymywania kuchenki w czystym stanie
może doprowadzić do uszkodzenia powierzchni, co
może niekorzystnie wpłynąć na trwałość urządzenia i
powodować niebezpieczne sytuacje
Uwaga! Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym
albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia
zagrożenia.
Przed rozpoczęciem użytkowania kuchenki należy wypalić grzałkę grilla (podczas wypalania grzałki, z kratek
wentylacyjnych kuchenki może ulatniać się dym)*:
- włączyć wentylację w pomieszczeniu lub otworzyć
okno,
- nastawić kuchenkę na pracę samego grilla na ok. 3
min. i wygrzać grzałkę grilla bez podgrzewania żywności.
Kuchenka winna stać na wypoziomowanej powierzchni.
Talerz obrotowy i zespół wózka obrotowego winny znajdować się w kuchence w czasie gotowania. Należy
ostrożnie położyć gotowaną potrawę na talerzu obrotowym i ostrożnie nią manipulować, aby uniknąć ewentualnego stłuczenia.
Nieprawidłowe użycie półmiska do przyrumienienia
może spowodować przez wysoką temperaturę pęknięcie stolika obrotowego.
Używać tylko odpowiedniej wielkości torebki do gotowania w kuchenkach mikrofalowej.
* Dotyczy urządzeń wyposażonych w grill
5
PL
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
PL
i
i
Kuchenka ma kilka wbudowanych wyłączników zabezpieczających przed emisją promieniowania, w czasie
gdy drzwi są otwarte. Nie manipulować przy tych wyłącznikach.
Nie włączać pustej kuchenki mikrofalowej. Włączenie
kuchenki bez potrawy lub z potrawą o bardzo małej zawartości wody może spowodować pożar, zwęglenie,
iskrzenie oraz uszkodzenie powłoki komory wewnętrznej.
Nie przyrządzać potraw bezpośrednio na talerzu obrotowym. Nadmierne podgrzanie miejscowe talerza obrotowego może spowodować jego pęknięcie.
Nie podgrzewać butelek dla niemowląt lub potraw dla
niemowląt w kuchence mikrofalowej. Może nastąpić
nierównomierne podgrzanie i spowodować obrażenia
fizyczne.
Nie stosować pojemników z wąską szyjką, takich jak
buteleczki do syropów.
Nie smażyć w tłuszczu i głębokim naczyniu w kuchence mikrofalowej.
Nie robić konserw domowych w kuchence mikrofalowej, gdyż nie zawsze cała zawartość słoika osiągną
temperaturę wrzenia.
Nie stosować kuchenki mikrofalowej do celów komercyjnych. Urządzenie to jest przeznaczone do stosowania w domu lub w obiektach, takich jak*: kuchnia dla
pracowników; w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy, korzystanie przez klientów hoteli, moteli i
innych placówek mieszkalnych, w wiejskich budynkach
mieszkalnych, w obiektach noclegowych*;
W celu niedopuszczenia do opóźnionego wrzenia gorących cieczy i napojów oraz poparzenia się, należy wymieszać ciecz przed włożeniem pojemnika do kuchenki
i ponownie w połowie czasu gotowania. Następnie pozostawić jeszcze na krótki czas w kuchence i raz jeszcze wymieszać przed wyjęciem pojemnika.
Nie należy zapominać, iż potrawa znajduje się w kuchence, aby uniknąć spalenia spowodowanego nadmiernym gotowaniem.
Zapoznaj się z zapisem w karcie gwarancyjnej
6
i
i
Gdy urządzenie jest używane w trybie kombinowanym,
dzieci powinny używać kuchenki tylko pod nadzorem
dorosłych ze względu na wytwarzane wysokie temp.*
Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania
przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby o braku
doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na
dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.
Nie przegotowywać potraw
Nie używać komory kuchenki do składowania. Nie przechowywać wewnątrz kuchenkl przedmiotów palnych,
jak chleba, ciastek, wyrobów papierowych itp. Jeżeli
piorun uderzy w linię zasilającą, kuchenka może włączyć się samoczynnie.
Usunąć zaciski druciane i uchwyty metalowe z pojemnikow/torebek papierowych lub plastykowych przed
umieszczeniem ich w kuchence.
Kuchenka winna być uziemiona. Przyłączać tylko do
gniazdka ze spawnym przewodem ochronnym. Patrz
“Instalacja obwodu ochronnego”
Niektóre produkty, takie jak całe jajka (gotowane i/lub
surowe), woda z olejem lub tłuszczem, uszczelnione
pojemniki i zamknięte słoiki szklane mogą eksplodować
i dlatego nie należy ich podgrzewać w tej kuchence.
Praca kuchenki powinna odbywać się przy stałym nadzorze osób dorosłych. Nie należy dopuszczać do tego,
by dzieci miały dostęp do elementów sterujących lub
bawiły się urządzeniem.
Nie uruchamiać kuchenki, gdy ma uszkodzoną listwę
przyłączeniową lub wtyczkę, jeżeli nie pracuje ona prawidłowo, albo jeżeli została ona uszkodzona lub upuszczona.
Nie należy zakrywać ani nie blokować odpowietrzników
na kuchence.
Nie składować ani nie używać kuchenki na zewnątrz.
* Dotyczy urządzeń wyposażonych w grill
7
PL
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
PL
Nie używać kuchenki w pobliżu wody, w pobliżu zlewozmywaka kuchennego, w zawilgoconym pomieszczeniu albo w pobliżu basenu pływackiego.
Nie zanurzać sznura przyłączeniowego ani wtyczki w
wodzie.
Utrzymywać sznur z dala od ogrzewanych powierzchni.
i
Nie dopuszczać aby sznur przyłączeniowy zwisał na
krawędzi stołu lub blatu.
Urządzenie musi być użytkowane z zamontowaną ramką ozdobną*
Powierzchnia komory wewnętrznej urządzenia jest gorąca po użytkowaniu mikrofalówki.
Sprawdzać systematycznie kuchenkę i jej przewód przyłączeniowy pod względem uszkodzeń. Jeżeli stwierdzimy jakiekolwiek uszkodzenie, nie używać kuchenki.
USUWANIE / ZŁOMOWANIE ZUŻYTEGO SPRZĘTU
WYCOFANIE Z EKSPLOATACJI
ROZPAKOWANIE
Urządzenie na czas trans­p or­t u
zostało za­bez­pie­czo­ne przed uszko­
dze­niem. Po roz­pa­ko­wa­niu urzą­dze­
nia pro­si­my Pań­stwa o usu­nię­cie
ele­men­tów opa­ko­wa­nia w spo­sób
nieza­gra­ża­ją­cy śro­do­wi­sku.
Wszystkie materiały za­sto­so­wa­ne
do opa­ko­wa­nia są nie­szko­dli­we dla
środowiska na­tu­ral­ne­go, w 100% nadają się do
odzysku i oznakowano je od­po­wied­nim symbolem.
Po zakończeniu okresu użyt­ko­wa­nia
nie wol­no usuwać ni­niej­sze­go produktu
po­przez nor­mal­ne odpady ko­mu­nal­ne,
lecz na­le­ży go oddać do punk­tu zbiór­ki
i re­cy­klin­gu urzą­dzeń elek­trycz­nych i
elek­tro­nicz­nych. In­for­mu­je o tym sym­
bol, umiesz­czo­ny na pro­duk­cie, in­struk­
cji ob­słu­gi lub opa­ko­wa­niu.
Zastosowane w urządzeniu tworzywa na­da­ją się
do powtórnego użycia zgodnie z ich ozna­cze­niem.
Dzięki powtórnemu użyciu, wykorzystaniu materiałów lub in­nym for­mom wy­ko­rzy­sta­nia zużytych
urządzeń wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę
naszego śro­do­wi­ska.
Uwaga! Materiały opa­ko­wa­nio­we(wo­recz­ki po­li­ety­
le­no­we, kawałki sty­ro­pia­nu itp.) na­le­ży w trakcie
rozpakowywania trzy­mać z dala od dzieci.
Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych
urządzeń udzieli Państwu ad­mi­ni­stra­cja gminna.
* dotyczy urządzeń do zabudowy
8
NIEBEZPIECZEŃSTWO
W razie niepełnego rozumienia instrukcji uziemienia lub powstania wątpliwości, czy urządzenie jest
prawidłowo uziemione, należy zwrócić się do wykwalifikowanego elektryka lub technika serwisowego.
Jeżeli trzeba użyć kabla przedłużacza należy stosować tylko sznur trójprzewodowy posiadający
gniazdo z uziomem.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody
bądź obrażenia będące wynikiem podłączenia kuchenki do źródła zasilania bez obwodu ochronnego
lub z niesprawnym obwodem ochronnym.
Niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego przy
dotknięciu- pewne wewnętrzne elementy mogą
spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Nie
demontować tego urządzenia.
OSTRZEŻENIE
Zagrożenie porażeniem elektrycznym. Nieprawidłowe używanie uziemienia może spowodować
porażenie elektryczne. Nie wkładać wtyczki do
gniazdka zanim urządzenie nie zostanie prawidłowo zainstalowane i uziemione.
Krótki sznur sieciowy przewidziany jest, aby zmniejszyć zagrożenia wynikające z zaplątania się lub
wyłączenia przez potknięcie się o dłuższy sznur.
Jeżeli stosuje się przedłużacz:
- Oznakowane znamionowe dane elektryczne przedłużacza winny być co najmniej tak duże, jak znamionowe dane elektryczne urządzenia.
- Przedłużacz winien być sznurem 3- przewodowym z uziemieniem,
- Długi sznur powinien być tak poprowadzony, aby
nie zwieszał się poprzez blat lub płytę stołu, gdzie
mógłby zostać pociągnięty przez dzieci, albo zahaczony i wyciągnięty mimo woli.
Urządzenie to należy uziemić. W razie zwarcia
elektrycznego uziemienie zmniejsza zagrożenie
porażeniem elektrycznym zapewniając przewód
odpływu prądu elektrycznego. Urządzenie to jest
wyposażone w sznur posiadający przewód uziemiający z odpowiednią wtyczką. Wtyczka winna
być włożona do gniazdka prawidłowo zainstalowanego i uziemionego.
9
PL
INSTALACJA OBWODU OCHRONNEGO
NACZYNIA
OSTRZEŻENIE
PL
Zagrożenie obrażeń ludzi. Szczelnie zamknięte pojemniki mogą eksplodować. Zamknięte pojemniki należy otworzyć, a plastikowe torebki przekłuwać przed rozpoczęciem podgrzewania.
Materiały jakie można używać w kuchence, a jakich należy unikać w kuchence mikrofalowej.
Niektóre niemetalowe naczynia mogą nie być bezpieczne przy stosowaniu w mikrofalówce. W razie
wątpliwości można sprawdzić dane naczynie postępując według poniższej procedury:
Badanie naczynia:
1 Napełnić pojemnik bezpieczny do stosowania w mikrofalówce 1 filiżanką zimnej wody (250 ml), to
samo uczynić z badanym naczyniem.
2 Gotować z maksymalną mocą przez 1 minutę.
3 Uważnie dotykać naczynie. Jeżeli naczynie jest ciepłe, nie stosować go w kuchence mikrofalowej.
4 Nie przekraczać czasu gotowania 1 minuty.
Materiały, których nie można uzywać w kuchence mikrofalowej
Rodzaj naczynia
Uwagi
Tacka aluminiowa
Może spowodować łuk elektryczny. Przełożyć potrawę na
naczynie nadające sie do stosowania w mikrofalówkach.
Pudełko tekturowe z uchwytem
metalowym
Może spowodować łuk elektryczny. Przełożyć potrawę na
naczynie nadające się do stosowania w mikrofalówkach.
Metal lub naczynia z ramką metalową
Metal ekranuje potrawę przed energią mikrofal.
Ramka metalowa może spowodować łuk elektryczny.
Metalowe zamknięcia - skręcane
Mogą spowodować łuk elektryczny i pożar w kuchence.
Torebki papierowe
Mogą spowodować pożar w kuchence.
Pianka plastikowa
Pianka plastikowa może stopić się lub zanieczyścić ciecz w
niej się znajdującą, gdy zostanie wystawiona na działanie
wysokiej temperatury.
Drewno
Drewno wysycha, gdy jest stosowane w kuchence mikrofalowej i może pęknąć lub się złamać.
Materiały, które można uzywać w kuchence mikrofalowej
Rodzaj naczynia
Uwagi
Folia aluminiowa
Tylko osłona. Małe gładkie kawałki można używać do pokrywania
cienkich kawałków mięsa lub drobiu, aby zapobiec nadmiernemu
przegotowaniu. Może wystąpić wyładowanie łukowe, jeżeli folia
jest zbyt blisko ścianek kuchenki. Folia winna znajdować się co
najmniej w odległości 2.5 cm od ścianek kuchenki.
Półmisek do przyrumienienia
Przestrzegać instrukcji wytwórcy. Dno półmiska do przyrumieniania winno być co najmniej 5 mm powyżej talerza obrotowego.
Nieprawidłowe używanie może spowodować pęknięcie talerza
obrotowego.
Naczynia obiadowe
Tylko nadające się do mikrofalówki. Przestrzegać instrukcji wytwórcy.
Nie stosować naczyń pękniętych lub wyszczerbionych.
Szklane słoiki
Zawsze zdejmować wieczko. Używać tylko do podgrzewania potraw do odpowiedniej temperatury. Większość słoików szklanych
nie jest wytrzymała na temperaturę i może pęknąć.
10
Naczynia szklane
Stosować tylko żaroodporne naczynia szklane w kuchence.
Upewnić się, że nie ma metalowych ramek. Nie używać naczyń
pękniętych lub wyszczerbionych.
Torebki do gotowania w mikrofali
Przestrzegać instrukcji wytwórcy. Nie zamykać metalowymi zaciskami.
Talerze i kubki papierowe
Porobić nacięcia, by pozwolić ujść parze. Używać tylko do krótkiego gotowania/podgrzewania. Nie pozostawiać kuchenki bez
nadzoru podczas gotowania.
Ręczniki papierowe
Używać do przykrycia potraw do podgrzania dla wchłonięcia
tłuszczu.
Używać tylko do krótkiego gotowania pod stałym nadzorem.
Papier pergaminowy
Używać jako przykrycia dla zapobieżenia rozbryzgom lub jako
opakowania dla parowania.
Tworzywa sztuczne
Tylko nadające się do mikrofalówki. Winny posiadać etykietę
„do mikrofalówek”. Niektóre pojemniki plastikowe miękną, gdy
potrawa wewnątrz nagrzeje się. „Torebki do gotowania „ i szczelnie
zamknięte torebki plastykowe należy naciąć, podziurkować albo
zaopatrzyć w odpowietrznik zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu.
Opakowania plastikowe
Tylko nadające się do mikrofalówki. Używać do przykrycia potrawy
w czasie gotowania w celu utrzymania wilgotności. Nie dopuszczać aby opakowania plastikowe dotykały potrawy.
Termometry
Tylko nadające się do mikrofalówki. (termometry do mięsa i cukru).
Papier woskowany
Używać jako przykrycia, aby zapobiec rozbryzgiwaniu i aby utrzymać wilgotność.
Materiał naczynia
Mikrofale
Grill
Tryb Combi
Szkło termoodporne
TAK
TAK
TAK
Szkło nieodporne termicznie
NIE
NIE
NIE
Ceramika termoodporna
TAK
NIE
NIE
Naczynia z tworzywa bezpieczne w stosowaniu w
kuchence mikr.
TAK
NIE
NIE
Papier do celów kuchennych
TAK
NIE
NIE
Pojemnik metalowy
NIE
TAK
NIE
Stojak metalowy (na wyposażeniu kuchenki)*
NIE
TAK
NIE
Folia aluminiowa i pojemniki z folii
NIE
TAK
NIE
* Występuje w wybranych modelach
11
PL
NACZYNIA
NASTAWA KUCHENKI
PL
Nazwy elementów wyposażenia kuchenki
Wyjąć kuchenkę i wszystkie materiały z pudła tekturowego i komory kuchenki. Kuchenka dostarczana
jest z następującym wyposażeniem:
Talerz obrotowy
Wózek obrotowy
Instrukcja obsługi
Stojak do grilowania
1
1
1
1*
A
F
A) Panel sterowania
B) Układ blokady zabezpieczającej - Wyłącza zasilanie kuchenki, gdy drzwi zostaną otwarte w
czasie pracy.
C) Wózek obrotowy
D) Talerz obrotowy
E) Osłona wewnętrzna drzwi
F) Drzwi
E D
C
B
INSTALACJA TALERZA OBROTOWEGO
1 Nigdy nie ściskać ani nie kłaść talerza obrotowego dnem do góry.
2 W czasie gotowania zawsze stosować talerz obrotowy i wózek obrotowy.
3 Do gotowania lub podgrzewania zawsze kłaść wszelkie potrawy na
talerzu obrotowym
4 Jeżeli talerz obrotowy pęknie, należy zwrócić się do najbliższego
autoryzowanego punktu serwisowego.
1*
2***
Elementy wyposażenia:
3**
1. Stojak do grillowania
2. Talerz obrotowy
3. Wózek obrotowy
* Występuje w wybranych modelach. Uwaga: Stojak będący na wyposażeniu urządzenia należy używać
wyłacznie przy nastawieniu kuchenki w funkcji „GRILL”. Stojak należy umieścić na talerzu obrotowym.
** Wózek występuje w dwóch wersjach, w zależności od modelu. Nie są ze sobą współzamienne.
*** Talerz obrotowy występuje w zależności od modelu. W takim wypadku potrawy należy przyrządzać
na własnym talerzu umieszczonym w komorze mikrofali.
12
- Usunąć wszelkie materiały i elementy opakowania.
- Sprawdzić kuchenkę pod względem uszkodzeń takich jak wgniecenia przesunięcia lub złamania drzwi.
- Usunąć wszelkie folie zabezpieczające z powierzchni szafki.
- Nie instalować kuchenki jeżeli jest ona uszkodzona.
Nie zdejmować jasnobrązowej pokrywy z miki przykręconej śrubami do wnęki kuchenki w celu
osłonięcia magnetronu.
Instalowanie
1. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.
2. Kuchenka może być używana tylko po uprzednim zabudowaniu jej w mebel kuchenny*.
3. Sposób montażu kuchenki w meble jest przedstawiony w “Ulotce instalacyjnej”*.
4. Kuchenka mikrofalowa powinna być instalowana w szafce o szerokości 60 cm i na wysokości 85 cm
od podłogi kuchni*.
Nie zdejmować nóżek z dna kuchenki*.
Blokowanie otworów wlotowych i wylotowych może uszkodzić kuchenkę.
Umieścić kuchenkę możliwie daleko od odbiorników radiowych i telewizyjnych. Pracująca kuchenka
mikrofalowa może powodować zakłócenia odbioru radiowego i telewizyjnego.
2. Włożyć wtyczkę kuchenki do standardowego gniazdka domowego.
Upewnić się wcześniej, czy jego napięcie i częstotliwość są takie same jak na tabliczce znamionowej.
OSTRZEŻENIE: Nie instalować kuchenki nad płytą kuchenną lub innym urządzeniem wytwarzającym
ciepło. W przypadku takiego zainstalowania może dojść do uszkodzenia i utraty gwarancji.
Dostępne powierzchnie
mogą być gorące
podczas pracy.
* Dotyczy urządzeń do zabudowy
13
PL
INSTALACJA URZĄDZENIA
OBSŁUGA
1. Ustawianie zegara
PL
Po podłączeniu kuchenki do zasilania, na wyświetlaczu pokaże się „00:00” i jednokrotnie zabrzmi sygnał dźwiękowy. Kuchenka przejdzie do trybu gotowości.
1) Nacisnąć dwukrotnie . Zaczną migać cyfry godzin;
2) Aby ustawić godzinę w zakresie 0-23, nacisnąć lub .
3) Aby potwierdzić nacisnąć . Zaczną migać cyfry minut;
4) Aby ustawić minuty w zakresie 0-59, nacisnąć lub .
5) Aby zakończyć ustawienie zegara nacisnąć . Będzie migać „:”. Na wyświetlaczu
wyświetli się aktualna godzina.
Uwaga: Jeśli po włączeniu zasilania nie zostanie ustawiony aktualny czas, nie będzie
on wtedy wyświetlany.
2. Gotowanie mikrofalami
1) Nacisnąć jeden raz przycisk . Wyświetli się „P100”.
2) W celu wybrania mocy mikrofal naciskać wielokrotnie , ewentualnie lub . Wyświetli się kolejno „P100”, „P80”, „P50”, „P30”, „P10”.
3) Nacisnąć , aby potwierdzić.
4) Aby ustawić odpowiedni czas gotowania nacisnąć lub . (Maksymalny czas gotowania to 95 min).
5) Aby rozpocząć gotowanie nacisnąć przycisk .
UWAGA: czas gotowania można zwiększyć kolejno przyciskając przycisk w sposób
następujący:
0-1min : 5 sekund
1-5min : 10 sekund
5-10min : 30 sekund
10-30min : 1 minuta
30-95min : 5 minut
Tabela mocy mikrofal
Moc kuchenki
mikrofalowej
Wyświetlacz
Wysoka
P100
Dość wysoka
P80
Średnia
P50
Dość
niska
P30
Niska
P10
3. Grill lub gotowanie mieszane Combi.
Gotowanie
•
Nacisnąć jeden raz , na wyświetlaczu wyświetli się „G”. Naciskać wielokrotnie
, ewentualnie nacisnąć lub w celu wybrania mocy. Wyświetli się „G”, ”C-1” lub
„C-2”.
•
Nacisnąć w celu potwierdzenia mocy. Aby ustawić czas gotowania, nacisnąć
lub . Maksymalny czas gotowania wynosi 95 minut.
•
Aby rozpocząć gotowanie nacisnąć ponownie przycisk .
Przykład: Aby gotować mikrofalami z mocą 55% oraz wykorzystać 45% mocy grilla (C1) przez 10 minut, należy ustawić kuchenkę według poniższych kroków.
2) Nacisnąć jeden raz przycisk . Na wyświetlaczu wyświetli się „G”.
3) Naciskać wielokrotnie , aż na wyświetlaczu pojawi się „C-1”.
4) Nacisnąć , aby potwierdzić.
5) Aby ustawić czas gotowania nacisnąć lub , aż na wyświetlaczu pojawi się
„10:00”.
6) Aby rozpocząć gotowanie nacisnąć przycisk .
14
OBSŁUGA
Program
Wyświetlacz
Moc grilla
G
C-1
Moc kuchenki mikrofalowej
0%
55%
Grillowanie
Gotowanie mieszane 1
Gotowanie mieszane 2
C-2
36%
64%
100%
45%
Uwaga: Po upływie połowy czasu grillowania, kuchenka dwukrotnie wyda sygnał dźwiękowy i jest to normalne. Aby uzyskać lepszy efekt grillowania, należy żywność obrócić,
zamknąć drzwi, a następnie nacisnąć przycisk , aby kontynuować gotowanie. Jeśli
użytkownik nie wykona żadnej operacji, kuchenka wznowi gotowanie.
4. Rozmrażanie według masy
1) Nacisnąć jeden raz przycisk . Na wyświetlaczu wyświetli się „dEF1”.
2) Aby wybrać masę produktu nacisnąć lub . Zakres masy 100-2000g.
3) Aby rozpocząć rozmrażanie nacisnąć przycisk .
5. Rozmrażanie według czasu
1) Nacisnąć jeden raz przycisk . Na wyświetlaczu wyświetli się „dEF2”.
2) Aby ustawić odpowiedni czas nacisnąć lub . Maksymalny czas wynosi 95 minut.
3) Aby rozpocząć rozmrażanie nacisnąć przycisk .
Uwaga: Po upływie połowy czasu rozmrażania, kuchenka dwukrotnie wyda sygnał
dźwiękowy i jest to normalne. Aby uzyskać lepszy efekt rozmrażania, należy żywność
obrócić, zamknąć drzwi, a następnie nacisnąć przycisk , aby kontynuować.
6. Gotowanie wieloetapowe
Można ustawić maksymalnie dwa etapy. Jeśli jeden z etapów to rozmrażanie, powinien
być automatycznie ustawiony w pierwszej kolejności. Po zakończeniu etapu jednokrotnie zabrzmi sygnał i rozpocznie się kolejny etap.
Uwaga: Programu automatycznego i szybkiego gotowania nie można ustawić jako
jeden z etapów.
Na przykład: rozmrażanie żywności przez 5 minut, a następnie gotowanie mikrofalowe
z mocą 80% przez 7 minut. Należy wykonać następujące czynności:
1) Nacisnąć jeden raz przycisk . Na wyświetlaczu wyświetli się „dEF2”.
2) Aby nastawić czas rozmrażania na 5 minut nacisnąć lub ;
3) Nacisnąć jeden raz przycisk . Na wyświetlaczu wyświetli się „P100”.
4) Naciskać wielokrotnie przycisk w celu wybrania mocy mikrofal, aż na wyświetlaczu
pojawi się „P80”;
5) Nacisnąć , aby potwierdzić.
6) Aby nastawić czas gotowania na 7 minut nacisnąć lub ;
7) Aby rozpocząć gotowanie nacisnąć przycisk .
15
PL
Moc w gotowaniu mieszanym
OBSŁUGA
7. Minutnik
PL
1) Nacisnąć jeden raz przycisk . Na wyświetlaczu wyświetli się „00:00”.
2) Aby wprowadzić odpowiedni czas nacisnąć lub . (Maksymalny czas gotowania
to 95 min).
3) Nacisnąć , aby potwierdzić.
4) Po upłynięciu nastawionego czasu 5 razy rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
Jeśli zegar został ustawiony (tryb 24-godzinny), na wyświetlaczu pokaże się bieżący
czas.
Uwaga: Minutnik różni się od systemu 24-godzinnego zegara. Minutnik odlicza czas.
8. Menu programów automatycznych
1) W trybie gotowości naciskać wielokrotnie przycisk
2) Nacisnąć , aby potwierdzić wybrany program;
3) Aby wybrać masę produktu nacisnąć lub .
4) Aby rozpocząć gotowanie nacisnąć przycisk .
w celu wybrania programu.
Tabela programów automatycznych
Menu
Pizza
Mięso
Warzywa
Makaron
Ziemniaki
Ryba
Napój
Popcorn
Masa
200 g
400 g
250 g
350 g
450 g
200 g
300 g
400 g
50g (oraz 450g zimnej wody)
100g (oraz 800g zimnej wody)
200 g
400 g
600 g
250 g
350 g
450 g
1filiżanka (około 120ml)
2 filiżanki (około 240ml)
3 filiżanki (około 360ml)
50 g
100 g
16
Moc
C-2
Mikrofale - 100%
Mikrofale - 100%
Mikrofale - 80%
Mikrofale - 100%
Mikrofale - 80%
Mikrofale - 100%
Mikrofale - 100%
OBSŁUGA
1) W trybie gotowości, nacisnąć , aby gotować z mocą 100% przez 30 sekund. Kolejne przyciśnięcie wydłuży czas o 30 sekund. Maksymalny czas gotowania wynosi 95
minut.
2) Aby wydłużyć czas gotowania w programie gotowania mikrofalami, grillowania, gotowania mieszanego i rozmrażania według czasu, nacisnąć przycisk .
3) W programach automatycznych i rozmrażania według masy, nie można wydłużyć
czasu przyciskając przycisk .
4) W trybie gotowości nacisnąć przycisk w celu wybrania czasu gotowania. Po wybraniu czasu gotowania nacisnąć przycisk , aby rozpocząć gotowanie mikrofalami z
mocą 100%.
10. Blokada uruchomienia
Włączanie blokady uruchomienia: Aby uruchomić blokadę, w trybie gotowości nacisnąć
przycisk na 3 sekundy. Jeśli został ustawiony zegar, na wyświetlaczu pojawi się bieżący czas. Jeśli nie, na wyświetlaczu pojawi się . Wyłącznie blokady uruchomienia: W
trybie gotowości nacisnąć przycisk na 3 sekundy. Blokada zostanie wyłączona.
11. Sprawdzanie bieżących ustawień
1) W trybie pracy programu gotowania mikrofalowego, grillowania lub gotowania mieszanego. Nacisnąć lub . Na 3 sekundy zostanie wyświetlona bieżąca moc.
2) Jeśli zegar jest ustawiony, w trybie gotowania, nacisnąć , aby sprawdzić aktualny
czas. Na 3 sekundy zostanie wyświetlony bieżący czas.
12. Dane techniczne
1) Jeśli podczas gotowania zostaną otworzone drzwi, aby wznowić gotowanie należy
zamknąć drzwi i nacisnąć przycisk .
2) Jeśli po ustawieniu programu gotowania w ciągu 1 minuty nie zostanie wciśnięty
przycisk . Na wyświetlaczu wyświetli się aktualna godzina. Ustawienie zostanie anulowane.
3) Poprawne naciśnięcie przycisku sygnalizowane jest sygnałem dźwiękowym.
13. Otwieranie drzwi kuchenki
Nacisnąć przycisk . Drzwi kuchenki otworzą się.
Uwaga: Otwieranie awaryjne drzwi w przypadku braku zasilania*: Użyć przyssawki dołączonej w torebce z akcesoriami.
Przyczepić do drzwi i pociągnąć.
*Tylko w urządzeniach z sensorem otwarcia drzwi
17
PL
9. Szybkie gotowanie
USUWANIE USTEREK
PL
Kuchenka mikrofalowa zakłóca obraz telewizyjny
Przy gotowaniu z niską mocą mikrofal światło
kuchenki może osłabnąć. Jest to normalne.
Kuchenka słabo świeci
Para zbiera się na drzwiach, gorące powietrze
wychodzi odpowietrznikami
Usterka
Odbiór radiowy i telewizyjny mogą być
zakłócane, gdy kuchenka mikrofalowa pracuje.
Jest to podobnie jak w przypadku drobnego
sprzętu elektrycznego, takiego jak mikser, odkurzacz i wentylator elektryczny. Jest to zjawisko
normalne
Podczas gotowania z potrawy może się wydobywać para. Większa część jej wylatuje przez
odpowietrzniki.
Pewna jej część może jednak gromadzić się w
chłodnym miejscu, takim jak drzwi kuchenki. Jest
to normalne.
Możliwa przyczyna
Usuwanie
Sznur przyłączeniowy nie podłączony prawidłowo do niazdka
Wyciągnąć wtyczkę i włożyć ją
z powrotem po 10 sekundach.
Przepalony bezpiecznik, albo
zadziałał wyłącznik bezpieczeństwa.
Wymienić bezpiecznik lub włączyć wyłącznik (naprawa tylko
przez Serwis Amica)
Problem z gniazdkiem
Sprawdzić gniazdko przy pomocy innych urządzeń elektrycznych.
Kuchenka nie grzeje.
Drzwi nie zamknięte prawidłowo.
Zamknąć dobrze drzwi.
Szklany stolik obrotowy hałasuje podczas pracy kuchenki
mikrofalowej
Zabrudzony zespół pierścienia
obrotowego i dno kuchenki.
Patrz ”Konserwacja kuchenki
mikrofalowej”
Kuchenka nie daje się uruchomić.
CZYSZCZENIE
Przed czyszczeniem upewnij się, że kuchenka jest odłączona od źródła zasilania.
a) Po użyciu wyczyść wnętrze kuchenki lekkomokrą szmatką.
b) Wyczyść akcesoria w zwykły sposób w namydlonej wodzie.
c) Ramę drzwi, uszczelkę i sąsiadujące elementy, gdy są brudne czyść ostrożnie mokrą szmatką. Podczas czyszczenia powierzchni drzwi i kuchenki stosować tylko łagodne, nieścierne mydła lub detergenty,
nanoszone gąbką lub miękką ściereczką.
Podczas czyszczenia drzwiczek szklanych, nie używać żadnych ostrych środków ściernych lub ostrych
myjek metalowych, ponieważ może to spowodować zarysowania na powierzchni i uszkodzenia szyby.
W celu oczyszczenia komory wewnętrznej należy: umieść pół cytryny w misce, dodać 300 ml wody i
włączyć samo mikrofalowanie na 100% mocy przez 10 minut.
Po czyszczeniu wyłączyć kuchenkę z prądu i przetrzeć wnętrze przy użyciu miękkiej, suchej szmatki.
18
GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA
Świadczenia gwarancyjne wg karty gwarancyjnej.
Producent nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym po­stę­po­wa­niem z wyrobem.
Oświadczenie producenta
Producent deklaruje niniejszym, że wyrób ten spełnia zasadnicze wymagania
wymienionych poniżej dyrektyw europejskich:
•
•
•
•
dyrektywy
dyrektywy
dyrektywy
dyrektywy
niskonapięciowej 2014/35/UE
kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE
ekoprojektowania 2009/125/UE
RoHS 2011/65/UE
i dlatego wyrób został oznakowany
oraz została wystawiona dla niego
deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.
19
PL
Gwarancja
THANK YOU FOR PURCHASING AN AMICA APPLIANCE
EN
DEAR CUSTOMER,
Your Amica appliance is exceptionally easy to use and extremely efficient. Before being
packaged and leaving the manufacturer, the appliance was thoroughly checked with regard to
safety and functionality.
Before using the appliance, please read these Operating Instructions carefully
Symbols appearing in these instructions have the following meaning:
Important information concerning proper
operation of the appliance and your personal safety.
i
Risks resulting from improper operation
of the appliance. Activities that must be
performed by a qualified technician.
Tips on how to use the appliance.
Information on how to protect the environment.
This indicates actions that must not be
performed by the user.
CONTENTS
SPECIFICATION
PRECAUTIONS
SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE
DISPOSING/SCRAPPING OF USED EQUIPMENT
INSTALLING THE PROTECTIVE CIRCUIT
COOKWARE
SETTING UP YOUR MICROWAVE OVEN
TURNTABLE INSTALLATION
INSTALLING THE APPLIANCE
OPERATION
TROUBLESHOOTING
CLEANING
WARRANTY AND AFTER-SALE SERVICES
20
21
22
26
27
28
30
30
31
32
36
36
37
SPECIFICATION
Model
AMMB20E2SG* X-TYPE
TMI 20*
AMMB25E2SG* X-TYPE
TMI 25*
AC 230V / 50Hz
AC 230V / 50Hz
2450
2450
Power supply
Operating frequency [MHz]
Noise level [dB(A) re 1pW]
Power Consumption [W]
63
63
1270
1450
Nominal output power of microwaves [W]
800
900
Nominal output power of grill
1000
1000
Oven capacity [l]
20
25
Turntable diameter [mm]
255
315
382 x 594 x 333
382 x 594 x 403
External Dimensions (H x W x D) [mm]
The oven is a built-in appliance
√
√
Net weight [kg]
17
17,6
The appliance is designed for household
use only.
i
The manufacturer reserves the right to
introduce changes, which do not affect
operation of the appliance.
20
The pictures in this operating instructions
are for illustration only. Full list of the
appliance accessories may be found in
an appropriate section of this operating
instructions.
TO AVOID POSSIBLE OVER-EXPOSURE TO MICROWAVE ENERGY
Do not attempt to operate the oven with the door open,
because it may cause harmful exposure to microwave
energy. Do not disable the safety interlocks, or attempt
to circumvent them.
Do not place anything between the front surface of the
oven and the door or allow dirt or detergent residue to
gather on sealing surfaces.
Do not operate the oven if it is damaged. It is particularly important that the oven door is properly closed and
that there is no damage to:
1 door (dents, cracks)
2 hinges and locks (broken, cracked or loose)
3 door seals and sealing surfaces
Any adjustments, maintenance or repairs should only
be entrusted to the manufacturer's properly qualified
service personnel. In particular, the work associated
with removing the cover that protects the user against
microwave radiation.
Keep the appliance and its power cord away from children under 8 years old.
Microwave oven should not be placed in a cabinet*
WARNING: The appliance and its accessible parts become hot during use. Avoid contact with hot parts. Children under the age of 8, should be kept away from the
appliance, unless supervised by an adult person;
Do not clean the appliance with steam
Surfaces of the cabinet may become hot when the oven
is operating;
* applies to oven models that are not built-in appliances
21
EN
PRECAUTIONS
SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE
EN
i
READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE
To reduce the risk of fire, injury to people or exposure to
excessive microwave energy when using the appliance,
please observe the following basic safety rules:
Read the Operating Instructions before using the appliance.
Close supervision is needed to reduce the risk of fire
inside the oven chamber.
Use this appliance only for its intended purpose as described in the manual. Do not use corrosive chemicals
in the appliance. Oven is specifically designed for heating or cooking food. It is not intended for industrial or
laboratory use.
WARNING: When the appliance is used in a combined
mode, children can use the microwave oven only under
adult supervision due to the high temperatures generated;
WARNING: Liquids and other foodstuffs may not be
heated in sealed containers as the containers could explode;
WARNING: This appliance can be used by children aged
8 years and older or by persons with physical, mental or
sensory handicaps, or by those who are inexperienced
or unfamiliar with the appliance, provided they are supervised or have been instructed how to safely use the
appliance and are familiar with risks associated with the
use of the appliance. Ensure that children do not play
with the appliance. Cleaning and maintenance of the
appliance should not be performed by children unless
they are 8 years or older and are supervised by a competent person.
Use only cookware that is suitable for use in microwave
ovens;
When heating food in plastic or paper containers, pay
special attention to the microwave oven as containers
may ignite;
* Applicable to microwave ovens with grill
22
i
i
i
If you see smoke or fire, turn off the appliance or unplug
it from power and keep the door closed until the flames
are smothered;
Microwave heating of beverages can cause delayed
boiling, therefore care should be taken when handling
the container;
Cleaning instructions for door seals and adjacent parts
may be found in an appropriate section of this operating
instructions.
The oven must be cleaned regularly. Remove any deposits of food and leftovers
Neglecting to keep the oven clean can damage the surface, which may adversely affect the durability of the
appliance and cause dangerous situations
Important! If the power cord is damaged, it should be
replaced by the manufacturer or specialist repair centre
or a qualified person in order to avoid danger.
Before using the oven, test heat the grill heater (smoke
can be given off through ventilation grid):
- switch on the ventilation in the room or open a window,
- set the oven to heat the grill heater only for about 3
minutes without heating food.
Oven must be placed on flat a surface.
Turntable and rotating trolley unit should be in the oven
during cooking. Carefully put cooked food on the turntable, and handle it carefully to avoid any breakage.
Improper use of the browning plate may cause cracking
of the turntable due to the high temperature.
Only use bags for cooking in microwave ovens, which
are correct size.
Microwave oven has several in-built circuit breakers to
prevent emission of radiation, while the door is open.
Do not tamper with these circuit breakers.
* Applicable to microwave ovens with grill
23
EN
SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE
SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE
EN
Do not operate the oven when empty. Operating the
oven without food or dish with very low water content
may result in fire, carbonization, arcing and damage to
the internal chamber shell.
Do not cook food directly on the turntable. Excessive
local heating of turntable may cause its rupture.
Do not heat baby bottles or baby food in the microwave.
Uneven heating may occur and cause physical injury.
Do not use narrow-necked containers such as bottles
for syrups.
Do not fry in deep fat in the microwave.
i
i
Do not do home canning in a microwave oven because
not always the entire contents of pot reaches boiling
point.
Do not use microwave oven for commercial purposes.
This appliance is intended for use at home or in facilities, such as*: kitchen for employees; in shops, offices
and other working environments, use by the customers
of hotels, motels and other residential facilities, in rural
residential buildings, in the accommodation facilities*;
In order to avoid delayed boiling of hot liquids and beverages and the risk of burns, stir the liquid before placing the container in the oven and again in the middle of
cooking time. Then leave the container in the oven for
a short time and stir again before removing from oven
chamber.
Do not forget that there is a dish in the microwave oven
to avoid burning due to excessive cooking.
When the appliance is used in a combined mode, children can use the microwave oven only under adult supervision the high temperatures generated;
Please read the provisions of warranty
24
i
i
This appliance is not intended for use by persons (including children) with physical, mental or sensory handicaps, or by persons inexperienced or unfamiliar with
the appliance, unless under supervision or in accordance with the instructions as communicated to them by
persons responsible for their safety. Children shall not
play with the appliance.
Do not overcook dishes
Do not use the oven for storage. Do not store flammable objects inside the microwave oven, such as bread,
cookies, paper products, etc. If lightning hits the power
line, the oven may switch on automatically.
Remove the wire clamps and metal fixtures from containers / paper or plastic bags before placing them in
the oven.
Microwave oven must be grounded. Only connect to a
wall socket with the proper protective conductor. See
"Installing the protective circuit."
Some products, such as whole eggs (boiled or fresh),
water, oil or grease, sealed containers and closed glass
jars may explode and therefore should not be heated in
the oven.
Operating the microwave oven should be done with
adult supervision at all times. Do not allow children to
play with the appliance or have access to the controls.
Do not operate the oven when its terminal strip or plug
is damaged, it is not working properly, or if it has been
damaged or dropped.
Do not cover or block the air vents on the oven.
* Applicable to microwave ovens with grill
25
EN
SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE
SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE
EN
Do not store or use the oven outdoors.
Do not use the microwave oven near water, near the
kitchen sink, in a damp room or near a swimming pool.
Do not immerse the power cord or plug in water.
Keep cord away from heated surfaces.
i
Do not allow the connection cord hanging over the edge
of a table or counter.
The appliance must be used with mounted decorative
frame*
The inner cavity surface is hot after use of the microwave oven.
Regularly check the oven and its power cord for damage. If there is any damage, do not use the oven
DISPOSING/SCRAPPING OF USED EQUIPMENT
DISPOSAL OF THE APPLIANCE
UNPACKING
During transportation, protective
packaging was used to protect the
appliance against any damage.
After unpacking, please dispose of
all elements of packaging in a way
that will not cause damage to the
environment.
All materials used for packaging the
appliance are environmentally friendly; they are
100% recyclable and are marked with the appropriate symbol.
Important! During unpacking, keep the packaging
material (polyethylene bags, polystyrene pieces,
etc.) out of reach of children.
At the end of its useful life, this product
must not be disposed of with normal
municipal waste. Instead, it should be
taken to an electronic waste collection
and recycling point. It is indicated by the
symbol on the product itself, or on the
Operating Instructions or packaging.
The materials used in making of this appliance can
be reused, as indicated. By reusing or recycling the
materials or parts, you will be playing an important
part in protecting our environment.
Information about the relevant disposal points for
worn-out electrical goods is available from your
local authorities.
* applicable to built-in appliances
26
DANGER
Danger of electric shock when touched, some internal components may cause serious injury or death.
Do not disassemble this appliance.
WARNING
Electric shock hazard. Improper use of earthing can
cause electric shock. Do not insert the plug into the
socket before the appliance is properly installed
and grounded.
electrician or service technician.
If you must use an extension cord, use only a threewire extension with an earthing connector.
The manufacturer shall not be liable for damage
or injury resulting from connecting the microwave
oven to a power source without a protective circuit
or with a malfunctioning protection circuit.
A short power cord is provided to reduce the risk
resulting from becoming entangled or tripping over
a long cord.
If you use the extension cord:
- Extension cord must be capable of withstanding
nominal current required by the appliance.
- Extension cord must be 3-wire with earthing,
- Extension cord should be so arranged as not to
be hung by the table top where it could be pulled by
children, or caught inadvertently.
This appliance must be grounded. In the event of
a short-circuit, earthing reduces the risk of electric
shock. The appliance is equipped with earthing wire
with an appropriate plug. The plug should be inserted into a properly installed and grounded outlet.
If you do not completely understand earthing instruction or you are unsure whether the appliance
is properly grounded, please contact a qualified
27
EN
INSTALLING THE PROTECTIVE CIRCUIT
COOKWARE
WARNING
EN
Risk of injury. Tightly closed containers may explode. Closed containers must be opened and
plastic bags pierced before cooking.
Materials that can be used and materials to be avoided in the microwave oven.
The use of some non-metallic cookware may not be safe in the microwave oven. If in doubt, you can
check the cookware following this procedure.
Checking the cookware:
1 Fill the microwave-safe cookware with 1 cup of cold water (250 ml), and do the same with the test
cookware.
2 Operate the oven with the maximum power for 1 minute.
3 Carefully touch the test cookware. If the test cookware is hot, do not use it in the microwave oven.
4 Do not exceed 1 minute cooking time.
Materials that cannot be used in a microwave oven
Type of cookware
Comments
Aluminium tray
May cause an electric arc. Transfer food to microwave-safe
cookware.
Cardboard box with metal handle
May cause an electric arc. Transfer food to microwave-safe
cookware.
Metal or cookware with metal frame
Metal shields the food from microwave energy.
Metal frame can cause an electric arc.
Metal closure - tightened
May cause an electric arc and fire in the oven.
Paper bags
May cause a fire in the oven.
Plastic foam
Plastic foam may melt or contaminate the liquid in it when
exposed to high temperatures.
Wood
Wood dries out when it is heated in the microwave oven and
can crack or break.
Materials that can be used in a microwave oven
Type of cookware
Comments
Aluminium foil
Only as shielding. Small and smooth pieces can be used for the
coating of thin pieces of meat or poultry, to prevent excessive
cooking. Arc discharge may occur if the foil is too close to the oven
walls. Film must be at least at a distance of 2.5 cm from the oven
walls.
Browning plate
Observe the manufacturer’s instructions. The bottom of the browning plate must be at least 5 mm above the turntable. Improper use
may cause cracking of the turntable.
Dinner dishes
Suitable for microwave ovens only. Observe the manufacturer’s
instructions.
Do not use cracked or chipped cookware.
Glass jars
Always remove the lid. Use only for heating food to a suitable temperature. Most glass jars are not heat resistant and may explode.
Glassware
Use only heat-resistant glassware in the microwave oven. Make
sure that there are no metal frames. Do not use cracked or
chipped cookware.
28
Bags for microwave cooking
Observe the manufacturer’s instructions. Do not seal with metal
clamps.
Paper plates and cups
Cut through to allow the steam to escape. Use only for short cooking / heating. Do not leave the oven unattended while cooking.
Paper towels
Use to cover food to be heated to absorb fat.
Use only for short cooking under constant surveillance.
Parchment paper
Use as a cover to prevent splashing or as a container for evaporation.
Plastics
Suitable for microwave ovens only. Should be labelled "for use
in microwave ovens." Some plastic containers soften when the
content is warmed up. Bags for microwave cooking and sealed
plastic bags must be pierced or incised, or vented according to the
directions on the package.
Plastic packaging
Suitable for microwave ovens only. Use to cover food during cooking in order to maintain moisture. Do not let plastic packing touch
the food.
Thermometers
Suitable for microwave ovens only. (Temperature probes for meat
and sugar).
Wax paper
Used as a covering to prevent splashing and to keep moisture.
Microwave
Barbecue
grill
Combi Mode
Heat-resistant glass
YES
YES
YES
Regular glass
NO
NO
NO
Heat-resistant ceramics
YES
NO
NO
Microwave-safe plastic utensils
YES
NO
NO
Kitchen paper
YES
NO
NO
Metal container
NO
YES
NO
Metal rack (provided for the oven)*
NO
YES
NO
Aluminium foil and foil containers
NO
YES
NO
Cookware material
* Available on selected models
29
EN
COOKWARE
SETTING UP YOUR MICROWAVE OVEN
EN
Microwave oven accessories
Remove all packaging, both inside and outside the oven, before using the oven. The oven comes with
the following accessories:
Turntable
Rotating trolley
Operating Instructions
Grilling rack
1
1
1
1*
A
F
A) Control Panel
B) System security lock - disconnects power to the
oven when the door is opened during operation.
C) Rotating trolley
D) Turntable
E) Door inner protecting shield
F) Door
E D
C
B
TURNTABLE INSTALLATION
*1
2***
3**
1 Never compress or place the turntable upside down.
2 When cooking, always use turntable and rotating trolley.
3 For cooking or heating always put the food on the turntable.
4 If the turntable breaks, please contact the nearest authorized service
centre.
Individual fittings:
1. Grilling rack
2. Turntable
3. Rotating trolley
* Available on selected models Note: The grilling rack supplied with the appliance should only be used
when the appliance is set to "GRILL". Place the rack on the turntable.
** Trolley is available in two versions, depending on the model. These are not interchangeable.
*** Turnable existing according to the model. In this case, put food on Your own plate and put into the
microwave oven.
30
- Remove all packaging materials and components.
- Check the oven for damage such as dents or door misalignment or breakage.
- Remove any protective film from the surface of the cabinet.
- Do not install the oven if it is damaged.
Do not remove the light brown mica cover bolted into the recess in order to shield the microwave magnetron.
Installing
1. The appliance is designed for household use only.
2. The appliance can be used only after fitting in kitchen furniture.
3. For fitting instructions, please refer to "Installation guide"*.
4. Microwave oven should be installed in a cabinet with a width of 60 cm and a height of 85 cm from the
kitchen floor*.
Do not remove the legs located in the bottom of the appliance*.
Blocking the inlet and outlet openings may damage the microwave oven.
Place the oven as far away from radio and television as possible. Operating microwave oven may cause
interference to radio and television reception.
2. Insert the oven power plug into a standard household wall socket.
Make sure beforehand whether voltage and frequency are the same as on the oven's rating plate.
WARNING: Do not install the oven on the gas hob or other heat producing appliance. In the event of
such installation, the oven may be damaged and void the warranty.
Accessible surfaces
may become hot
during operation.
* Applicable to built-in appliances
31
EN
INSTALLING THE APPLIANCE
OPERATION
1. Clock Setting
EN
When the microwave oven is electrified,the oven will display “0:00”, buzzer will ring
once. The oven will enter to waiting state.
1) Press
2) Press
3) Press
4) Press
5) Press
twice, the hour figures will flash;
or to adjust the hour figures,the input time should be within 0--23.
to confirm, the minute figures will flash.
or to adjust the minute figures, the input time should be within 0--59.
to finish clock setting. “:” will flash. The current time will display.
Note: If the clock is not set, it would not function when powered.
2. Microwave Cooking
1) Press the key once, and “P100” will display.
2) Press repeatedly or press or to select the microwave power. “P100”,
“P80”, “P50”, “P30”, “P10” will display in order.
3) Press to confirm setting.
4) Press or to adjust the cooking time. (The maximum cooking time is 95 min).
5) Press to start cooking.
NOTE: the step quantities for the adjustment time of the coding switch are as follow: 0-1min
: 5 seconds
1-5min
: 10 seconds
5-10min
: 30 seconds
10-30min
: 1 minute
30-95min
: 5 minutes
Microwave Power Chart
Microwave Power
Display
High
P100
Med.High
P80
Med.
P50
Med.Low
P30
Low
P10
3. Grill or Combi.
Cooking
• Press once, the screen will display “G”, and press repeatedly or press
or to choose the power you want, and “G”,”C-1” or “C-2” will display.
• Press to confirm the power. Press or to set cooking time. (The maximum cooking time is 95 minutes)
• Press again to start cooking.
Example: If you want to use 55% microwave power and 45% grill power (C-1) to
cook for 10 minutes, you can operate the oven as the following steps.
1) Press once, the screen displays “G”.
2) Continue to press
until the screen displays “C-1”.
3) Press to confirm.
4) Press or to adjust the cooking time until the oven displays “10:00”.
5) Press to start cooking.
32
OPERATION
Program
Grill
Combi.1
Combi.2
Display
G
C-1
C-2
Microwave power
0%
55%
36%
Grill power
100%
45%
64%
Note: If half the grill time passes, the oven sounds twice, and this is normal. In
order to have a better effect of grilling food, you should turn the food over, close the
door, and then press to continue cooking. If no operation, the oven will continue
working.
4. Defrost By Weight
1) Press
2) Press
3) Press
once, the screen will display “dEF1”.
or to select the food weight. The range of weight is 100-2000g.
key to start defrosting.
5. Defrost By Time
1) Press
2) Press
3) Press
once, the screen will display “dEF2”.
or to select the cooking time. The maximum time is 95 minutes.
key to start defrosting.
Note: If half the defrost time passes, the oven sounds twice, and this is normal. In
order to have a better effect of defrosting, you should turn the food over, close the
door, and then press oven will continue working.
6. Multi-Stage Cooking
Can be set max two stages. If one stages is defrosting, it should be put in the first
stage automatically. The buzzer will ring once after each stage and the next stage
will begin.
Note: Auto menu and speedy cooking cannot be set as one of the multi-stage.
Example: if you want to defrost the food for 5 minutes, then to cook with 80% microwave power for 7 minutes. The steps are as following:
1) Press once, the screen will display “dEF2”.
2) Press or to adjust the defrost time of 5 minutes;
3) Press once, the screen will display “P100”.
4) Press repeatedly to choose microwave power till “P80” displays;
5) Press to confirm.
5) Press
or to adjust the cooking time of 7 minutes;
7) Press to start cooking.
7. Kitchen Timer
1) Press once, the screen will display “ 00:00 “ .
2) Press or to enter the correct timer. (The maximum cooking time is 95 min.)
3) Press to confirm setting.
4) When the kitchen time is reached, the buzzer will ring 5 times.
If the clock has been set(24-hour system), the screen will display the current time.
Note: The kitchen Time is different from 24-hour system. Kitchen Timer is a timer.
33
EN
Combination Power
OPERATION
8. Auto Menu
EN
1) In waiting state, press repeatedly to choose the menu .
2) Press to confirm the menu you choose.
3) Press or to choose the food weight.
4) Press to start cooking.
Auto-menu chart
Menu
Pizza
Meat
Vegetable
Pasta
Potato
Fish
Beverage
Popcorn
Weight
200 g
400 g
250 g
350 g
450 g
200 g
300 g
400 g
50g(with 450g cold water)
100g(with 800g cold water)
200 g
400 g
600 g
250 g
350 g
450 g
1cup (about 120ml)
2cups (about 240ml)
3cups (about 360ml)
50 g
100 g
Power
C-2
Micro - 100%
Micro - 100%
Micro - 80%
Micro - 100%
Micro - 80%
Micro - 100%
Micro - 100%
9. Speedy Cooking
1) In waiting state, press key to cook with 100% power level for 30 seconds.
Each press on the same key can increase 30 seconds. The maximum cooking time
is 95 minutes.
2) During the microwave,grill,combination cooking and the defrost by time process,
press to increase the cooking time.
3) Under the states of auto menu and defrost by weight, cooking time cannot be
increased by pressing .
4) In waiting state, press to choose the cooking time. After adjusting the cooking
time,
press to start microwave cooking with 100% power lever .
34
OPERATION
Lock: In waiting state, press for 3 seconds to enter the children-lock state and the
current time will display if the time has been set, otherwise, the screen will display .
Lock quitting: In locked state, press for 3 seconds, the lock is released.
11. Inquiring Function
1) In cooking states of microwave or grill and combination. Press or , the current power will be displayed for 3 seconds.
2) If the clock has been set , during cooking state, press to check the current
time. It will be displayed for 3 seconds.
12. Specification
1) If the door is opened in the process of cooking, close the door and then press
to continue cooking.
2) Once the cooking programme has been set , is not pressed in 1 minute. The
current time will be displayed. The setting will be cancelled.
3) The buzzer sounds once by efficient press, inefficient press will be no response.
13. Opening the oven door*
press
button, the oven door will open.
Note: Emergency opening of the door if no power*: Use
suction handle added into the accessory bag. Stick it on the
doors and pull it.
*only appliances with a sensor for door opening
35
EN
10. Lock Function for Children
TROUBLESHOOTING
EN
Television and radio reception may be
disrupted when the microwave oven is operating.
The same applies to small household appliances
such as a blender, vacuum cleaner and electric
fan. This is normal.
Microwave oven interferes with the TV reception
When cooking with low microwave power, oven
light may be dimmer. This is normal.
Dimmed oven lighting.
When cooking, steam can be released from food.
Most of the steam escapes through the vents.
However some steam can collect in the form of
condensation on cooler parts, such as oven door.
This is normal.
Condensation forms on the door, hot air comes
out through vents.
Fault
Oven does not start.
The oven does not heat.
Turntable makes noise when
oven operates
Possible cause
How to correct
Power cord unplugged or not
plugged properly into the socket
Pull the plug and put it back in
after 10 seconds.
Blown fuse or tripped circuit
breaker.
Replace the fuse or turn on the
circuit breaker (any repairs by
Amica service only)
Problem with the power outlet
Check the outlet by plugging in
other appliance.
The door is not closed properly.
Close the door fully.
Rotating ring or bottom of the
oven dirty.
See "Microwave oven maintenance"
CLEANING
Before cleaning, make sure the oven is disconnected from the power source.
(a) After use, clean the inside of the microwave oven with a damp cloth.
b) Clean the accessories in the normal way in soapy water.
c) Dirty door frame, seal and adjacent elements should be cleaned gently with a damp cloth. When cleaning the surface of the oven door, use only mild soap or detergent applied with a sponge or soft cloth.
When cleaning glass door, do not use any abrasive cleaners or sharp metal washers, as this may cause
scratches on the surface and damage the glass.
In order to clean the inner cavity: put half a lemon in a bowl, add 300 ml of water and turn on the microwave oven at 100% power for 10 minutes.
After cleaning, disconnect the microwave oven from the power and wipe the inside with a soft, dry cloth.
36
WARRANTY AND AFTER-SALE SERVICES
Warranty service as stated on the warranty card
The manufacturer shall not be held liable for any damage caused by improper use of the product.
Manufacturer’s Declaration
The manufacturer hereby declares that this product meets the requirements of the following European directives:
•
•
•
•
Low Voltage Directive 2014/35/EC
Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EC
ErP Directive 2009/125/EC
Directive RoHS 2011/65/EC
and has thus been marked with the
symbol and been issued with
a declaration of compliance made available to market regulators.
37
EN
Warranty
BLAHOPŘEJEME K VOLBĚ ZNAČKY AMICA
CZ
VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI!
Spotřebič značky Amica je spojením výjimečné jednoduchosti obsluhy a dokonalé efektivity.
Každý spotřebič byl před opuštěním továrny důkladně zkontrolovaný z hlediska bezpečnosti a
funkčnosti.
Prosíme Vás o pozorné přečtení návodu obsluhy před uvedením spotřebiče do provozu.
Níže jsou uvedená vysvětlení týkající se symbolů, které se vyskytují v tomto návodě:
Důležité informace týkající se bezpečnosti
uživatele zařízení a jeho správné exploataci.
i
Ohrožení vyplývající z nevhodného
zacházení se zařízením a činnosti, které
může provést pouze kvalifikovaná osoba,
například ze servisu výrobce.
Pokyny spojené s používáním zařízení.
Informace týkající se ochrany životního
prostředí.
Zákaz provádění určitých činností uživatelem.
OBSAH
TECHNICKÉ ÚDAJE
BEZPEČNOSTNÍ PROSTŘEDKY
POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ
ODSTRAŇOVÁNÍ / ŠROTOVÁNÍ OPOTŘEBOVANÉHO SPOTŘEBIČE
INSTALACE OCHRANNÉHO OBVODU
NÁDOBÍ
NASTAVENÍ MIKROVLNKY
INSTALACE OTÁČECÍHO TALÍŘE
INSTALACE SPOTŘEBIČE
OBSLUHA
ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH
ČIŠTĚNÍ
ZÁRUKA, POPRODEJNÍ SERVIS
39
40
41
45
46
47
48
48
49
50
54
54
55
TECHNICKÉ ÚDAJE
Model
AMMB20E2SG* X-TYPE
TMI 20*
AMMB25E2SG* X-TYPE
TMI 25*
AC 230V / 50Hz
AC 230V / 50Hz
2450
2450
Napájení
Provozní kmitočet [MHz]
Hladina hlasitosti [dB(A) re 1pW]
63
63
Příkon [W]
1270
1450
Jmenovitý výstupní výkon mikrovln [W]
800
900
Jmenovitý výstupní výkon grilu
1000
1000
Obsah mikrovlnky [l]
20
25
Průměr otočného talíře [mm]
255
315
Vnější rozměry (Výška x šířka x tloušťka) [mm]
382 x 594 x 333
382 x 594 x 403
Spotřebič je přizpůsobený vestavbě do nábytku
√
√
Hmotnost netto [kg]
17
17,6
Spotřebič je určený výlučně k domácímu
používání.
i
Výrobce si vyhrazuje právo k provádění
změn, jež neovlivňují činnost zařízení.
38
Ilustrace v tomto návodu k obsluze mají
názorný charakter. Plné vybavení spotřebiče se nachází v odpovídající kapitole.
PRO VYHNUTÍ SE EVENTUÁLNÍMU NADMĚRNÉMU
ŠKODLIVÉMU PŮSOBENÍ ENERGIE MIKROVLN
Nezkoušejte startovat mikrovlnku s otevřenými dvířky,
protože to může způsobit ohrožení pocházející z energie mikrovln. Důležité je nevypínání zajišťujících blokád, a nemanipulování s nimi
Neumisťujte žádné předměty na čelní povrch mikrovlnky a dvířky a nepřipusťte, aby se špína, anebo zbytky
čisticího přípravku shromažďovaly na těsnicím povrchu.
Pokud je mikrovlnka poškozená, nepoužívejte ji. Je velmi důležité, aby se dvířka mikrovlnky správně zavíraly
a aby nebylo poškození na:
1 dvířkách (promáčknutí, prasknutí)
2 pantech a zámcích (zlámané, prasknuté anebo uvolněné)
3 hermetických dvířek a těsnícím povrchu
Regulaci, konzervační činnosti a veškeré opravy mikrovlnky může provádět výlučně odpovídajícím způsobem
vyškolený servisní personál výrobce. Týká se to zvláště
prací spojených se snímáním krytu chránicího uživatele
před mikrovlnným zářením.
Přechovávejte spotřebič a jeho připojovací kabel v bezpečné vzdálenosti od dětí mladších 8 let.
Mikrovlnou troubu neumisťujte do skřínky*
VÝSTRAHA: Spotřebič a jeho dostupné části jsou v průběhu používání horké. Vyhýbejte se kontaktu s horkými částmi. Děti mladší než 8 let, nemohou přebývat v
blízkosti spotřebiče, ledaže jsou pod dozorem dospělé
osoby;
Spotřebič nečistěte párou
Povrch skřínky se může během práce mikrovlnky nahřát;
* týká se spotřebičů, které nejsou přizpůsobené pro nábytkovou vestavbu
39
CZ
BEZPEČNOSTNÍ PROSTŘEDKY
POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ
CZ
i
POZORNĚ PŘEČTETĚ A USCHOVEJTE PRO DALŠÍ
POUŽÍVÁNÍ.
Pro snížení požárního ohrožení, úrazů anebo vystavení
na nadměrné působení mikrovlnné energie v průběhu
používání spotřebiče dodržujte níže uvedených základních bezpečnostních zásad
Přečtěte návod k obsluze před použitím spotřebiče.
Je nezbytný pečlivý dohled pro snížení požárního ohrožení v komoře mikrovlnky.
Používejte spotřebič pouze v souladu s určením popsaným v návodu. Nepoužívejte korodující chemikálie
do spotřebiče. Mikrovlnka je speciálně projektovaná do
ohřívání anebo vaření potravin. Není určená k průmyslovému ani laboratornímu použití.
VÝSTRAHA: Pokud je spotřebič používaný v kombinovaném režimu, děti mohou tuto mikrovlnku používat
pouze pod dohledem dospělých z důvodu vytváření vysoké teploty*;
VÝSTRAHA: Kapaliny a jiné potraviny není dovoleno
ohřívat v hermeticky uzavřených nádobách, protože je
možnost vzniku exploze;
VÝSTRAHA: To zařízení může být používané dětmi
ve věku 8 let a staršími, osoby s omezenými fyzickými
anebo mentálními schopnostmi, jak rovněž osoby bez
zkušenosti a bez znalosti zařízení mohou konvici používat, pokud jsou dozorované anebo byly instruované
ohledně obsluhy zařízení bezpečným způsobem a znají
ohrožení spojené s používáním zařízení. Děti si nemohou se zařízením hrát. Čištění a konzervace zařízení
nemůže být vykonávaná dětmi, ledaže skončily 8 let a
mají dohled zodpovědné osoby.
Používejte pouze takové nádoby, které jsou vhodné k
používání v mikrovlnných troubách;
V průběhu ohřevu potravin v plastikových anebo papírových nádobách, pečlivě dohlížejte na práci mikrovlnné trouby z důvodu možnosti vzplanutí nádob;
V případě zpozorování kouře a/anebo ohně, vypněte
spotřebič anebo ho odpojte od napájení a ponechejte
dvířka uzavřená, dokud plameny nezhasnou;
* Týká se spotřebičů vybavených grilem
40
i
i
i
Mikrovlnné ohřívání nápojů může způsobit opožděné
vření, proto také zachovejte opatrnost v průběhu manipulace s nádobou;
Podrobnosti týkající se čištění těsnění dvířek a přiléhajících částí se nacházejí v příslušné kapitole tohoto návodu.
Mikrovlnku čistěte systematicky a odstraňujte všechny
zbytky pokrmů
Zanechání udržování mikrovlnky v čistém stavu může
vést k poškození povrchu, co může nepříznivě ovlivňovat trvanlivost spotřebiče a způsobovat nebezpečné situace
Pozor! Jestliže neodlučitelný napájecí vodič bude poškozený, musí být vyměněný u výrobce anebo ve specializovaném opravárenském podniku, anebo kvalifikovanou osobou aby nedošlo k ohrožení zdraví anebo
požáru.
Před začátkem používání mikrovlnky vypalte ohřívač
grilu (v průběhu vypalování ohřívače, může z ventilačních mřížek mikrovlnky unikat kouř)*:
- v místnosti zapněte ventilaci nebo otevřete okno,
- nastavte mikrovlnku na práci samého grilu na cca 3
min. a rozehřejte ohřívač grilu bez ohřívání potravin.
Mikrovlnka musí stát na vodorovném povrchu.
Otočný talíř a souprava otočného zařízení se v době
vaření musí nacházet v mikrovlnce. Vařenou potravinu
opatrně uložte na otočném talíři a opatrně s ní manipulujte, aby nedošlo k eventuálnímu stlučení.
Nesprávné použití misky k smažení může způsobit
prasknutí otočného stolíku způsobené vysokou teplotou.
Používejte pouze odpovídající velikost sáčku na vaření
v mikrovlnných troubách.
Mikrovlnka má několik vbudovaných vypínačů zabezpečujících před emisí záření, v době kdy jsou otevřená
dvířka. Nemanipulujte s těmi vypínači.
Nezapínejte prázdnou mikrovlnou troubu. Zapnutí mikrovlnky bez potravin anebo s potravinami s velmi malým obsahem vody může způsobit požár, zuhelnatění,
jiskření a poškození povlaku vnitřní komory.
* Týká se spotřebičů vybavených grilem
41
CZ
POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ
POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ
CZ
i
i
Nepřipravujte pokrmy bezprostředně na otočném talíři.
Nadměrné místní ohřátí otočného talíře může způsobit
jeho prasknutí.
Neohřívejte láhve pro nemluvňata anebo potravy pro
nemluvňata v mikrovlnné troubě. Může následovat nerovnoměrné ohřátí a způsobit úraz.
Nepoužívejte nádoby s úzkým hrdlem, jakými jsou lahvičky na sirupy.
Nesmažte na tuku a hluboké nádobě v mikrovlnné troubě.
Nevyrábějte domácí konzervy v mikrovlnné troubě, protože ne vždy celý obsah zavařovací sklenice dosáhne
teplotu varu.
Nepoužívejte mikrovlnou troubu pro komerční účely.
Spotřebič je určený k používání v domu anebo v objektech, jakými jsou *: kuchyně pro pracovníky; v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích, používání zákazníků v hotelech, motelech a jiných obytných
prostředích, vesnických domech, v noclehárnách*;
Pro zabránění opožděného vření horkých kapalin a nápojů, jak rovněž popaření , před vložením kapaliny do
mikrovlnky ji promíchejte a opětovně v polovině času
vaření. Poté ji ponechejte ještě na krátkou dobu v mikrovlnce a ještě jednou promíchejte před vyjmutím nádoby.
Nezapomínejte, že se pokrm nachází v mikrovlnce, aby
se nespálil nadměrným vařením.
Pokud je spotřebič používaný v kombinovaném režimu,
děti mohou mikrovlnku používat pouze pod dozorem
dospělých osob z důvodu vytváření vysoké teploty*
Seznamte se se zápisem v záručním listu
42
i
i
Tento spotřebič není určený pro používání osobami (v
tom dětmi) s omezenými fyzickými, senzibilními anebo
psychickými schopnostmi, jak rovněž osobami s nedostatkem zkušeností anebo znalosti spotřebiče, ledaže
se to uskutečňuje pod dozorem anebo v souladu s návodem k používání spotřebiče, odevzdaném osobami,
které odpovídají za jejich bezpečnost. Věnujte pozornost dětem, aby si se spotřebičem nehrály.
Pokrmy nepřevařujte
Nepoužívejte komory mikrovlnky ke skladování. Nepřechovávejte uvnitř mikrovlnky hořlavé předměty, jako
je chléb, cukrovinky papírové předměty apod. Jestliže
blesk udeří do napájecí linie, mikrovlnka se může zapnout samočinně.
Odstraňte drátěné svorky a kovové úchyty z zásobníků/papírových anebo umělohmotných sáčků před jejich
umístěním v mikrovlnce.
Mikrovlnka musí být uzemněná. Připojujte pouze do zásuvky se správným ochranným vodičem. Viz „Instalace
ochranného vodiče”
Některé produkty, jako celé vejce (vařené a/anebo surové), voda s olejem anebo tukem, hermetické zásobníky a uzavřené skleněné sklenice mohou explodovat a
proto je v mikrovlnce neohřívejte.
Práce mikrovlnky musí probíhat při stálém dozoru dospělých osob. Nepřipusťte, aby děti měly přístup k ovládacím elementům anebo si hrály se spotřebičem.
Neuvádějte mikrovlnku do provozu, pokud má poškozenou přípojnou lištu anebo zástrčku, jestliže nepracuje
správně, anebo jestliže byla poškozená anebo upadla.
Nezakrývejte ani neblokujte větráky na mikrovlnce.
Neskladujte ani nepoužívejte mikrovlnku zvenčí.
Nepoužívejte mikrovlnku v blízkosti vody, v blízkosti kuchyňského dřezu, ve vlhké místnosti anebo v blízkosti
bazénu.
* Týká se spotřebičů vybavených grilem
43
CZ
POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ
POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ
CZ
Neponořujte připojovací vodič ani zástrčku do vody.
i
Udržujte vodič v bezpečné vzdálenosti od ohřívaných
povrchů.
Nepřipusťte, aby připojovací kabel visel na hraně stolu
anebo desky.
Spotřebič musí být používaný s namontovaným ozdobným rámem*
Povrch vnitřní komory spotřebiče je po používání mikrovlnky horký.
Systematicky kontrolujte mikrovlnku a její připojovací
vodič z hlediska poškození. Jestliže zjistíte jakékoliv
poškození, mikrovlnku nepoužívejte.
ODSTRAŇOVÁNÍ / ŠROTOVÁNÍ OPOTŘEBOVANÉHO SPOTŘEBIČE
VYŘAZENÍ Z PROVOZU
ROZBALENÍ
Spotřebič byl na čas transportu
zabezpečený před poškozením. Po
vybalení spotřebiče Vás prosíme
o odstranění elementů obalu způsobem, který neohrožuje životní
prostředí.
Všechny materiály použité do balení
jsou v 100% pro životní prostředí
neškodné, a jsou vhodné k zpětnému získání a
označeno je příslušným symbolem.
Pozor! Materiály použité pro balení (polyetylenové
sáčky, pěnový polystyren apod.) v průběhu vybalování nenechávejte v blízkosti dětí.
Po ukončení období používání není
dovoleno odstraňovat tento výrobek do
normálního komunálního odpadu ale
odevzdejte ho do sběru a recyklování
elektrických a elektronických spotřebičů.
Informuje o tom symbol, umístěný na
výrobku, návodu obsluhy anebo obale.
Umělé hmoty použité ve výrobku jsou vhodné k opakovanému použití v souladu s jejich významem. Díky
opakovanému použití materiálů anebo jiným formám
využití opotřebovaných spotřebičů vnášíte významný
vklad do ochrany životního prostředí.
Informaci o příslušném místě odstraňování opotřebovaných spotřebičů Vám udělí administrace obce.
* týká se spotřebičů do vestavby
44
NEBEZPEČÍ
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při dotknutíurčité vnitřní elementy mohou způsobit vážné poranění anebo smrt. Nedemontujte tento spotřebič.
VÝSTRAHA
Ohrožení elektrickým proudem. Nesprávné používání uzemnění může způsobit úraz elektrickým
proudem. Nevkládejte zástrčku do zásuvky, dokud
spotřebič nebude správně instalovaný a uzemněný.
bo vzniku pochybností, zda je spotřebič správně
uzemněný, obraťte se na kvalifikované elektrikáře
anebo servisního technika.
Jestliže je zapotřebí použít prodlužovací kabel používejte pouze kabel mající zásuvku se zemničem.
Výrobce nenese zodpovědnost za škody anebo
úrazy, které jsou důsledkem připojení mikrovlnky
ke zdroji napájení bez ochranného vodiče anebo
s nesprávným ochranným obvodem.
Krátký síťový vodič je plánovaný, aby se snížilo
ohrožení vyplývající ze zamotání se anebo vypnutí
způsobené klopýtnutím o dlouhý vodič.
Jestliže se používá prodlužovací šňůra:
- Označené jmenovité elektrické parametry prodlužovací šňůry musí být tak velké, jak jmenovité elektrické údaje spotřebiče.
- Prodlužovací šňůra musí být 3- vodičovou šňůrou
s uzemněním,
- Dlouhá šňůra musí být vedená tak, aby nevisela
přes desku anebo stůl, kde by mohla být popotažená dětmi anebo zachycená a mimovolně vytáhnutá.
Tento spotřebič uzemněte. V případě elektrického
zkratu uzemnění snižuje ohrožení úderu elektrickým proudem zabezpečujíc vodič odvodu elektrického proudu. Spotřebič je vybavený kabelem, který
má uzemňující vodič s odpovídající zástrčkou. Zástrčka musí být vložená do zásuvky správně instalované a uzemněné.
V případě nepochopení návodu k uzemnění ane-
45
CZ
INSTALACE OCHRANNÉHO OBVODU
NÁDOBÍ
VÝSTRAHA
CZ
Ohrožení lidí úrazem. Hermeticky uzavřené nádoby mohou explodovat. Uzavřené nádoby otevřete, a plastikové sáčky propíchejte před začátkem ohřívání.
Materiály, které je možné používat v mikrovlnce, a kterým se vyhýbejte v mikrovlnné troubě.
Některé nekovové nádobí může být při používání v mikrovlnce nebezpečné. V případě pochybností je
možné zkontrolovat dané nádobí s použitím níže uvedené procedury:
Zkoumání nádobí:
1. Naplňte nádobu vhodnou k používání v mikrovlnce 1 šálkem studené vody (250 ml), to samo proveďte se zkoumaným nádobím.
2. Vařte s maximálním výkonem 1 minutu.
3. Opatrně se dotýkejte nádobí. Jestliže je nádobí je teplé, nepoužívejte ho v mikrovlnné troubě.
4. Nepřekračujte dobu vaření 1 minuty.
Materiály, které není možné používat v mikrovlnné troubě
Druh nádobí
Poznámky
Hliníkový tác
Může způsobit elektrický oblouk. Přeložte pokrm na nádobí
vhodné k používání v mikrovlnkách.
Lepenková krabice s kovovým
úchytem
Může způsobit elektrický oblouk. Přeložte pokrm na nádobí
vhodné k používání v mikrovlnkách.
Metal anebo nádobí s kovovým
rámečkem
Kov zaclání pokrm před energií mikrovln.
Kovový rámeček může způsobit elektrický oblouk.
Kovové uzavření - zašroubované
Mohou způsobit elektrický oblouk a požár v mikrovlnce.
Papírové sáčky
Mohou způsobit požár v mikrovlnce.
Plastiková pěna
Plastiková pěna se může roztopit anebo znečistit kapalinu
v ní se nacházející, pokud bude vystavená vysoké teplotě.
Dřevo
Dřevo vysýchá, pokud je používané v mikrovlnné troubě i
může prasknout anebo se zlomit.
Materiály, které je možné používat v mikrovlnné troubě
Druh nádobí
Poznámky
Hliníková folie
Pouze kryt. Malé hladké kousky používejte k pokrývání tenkých
plátků masa anebo drůbeže, aby se předešlo přílišnému převaření. Může se vyskytnout obloukový výboj, jestliže je folie příliš
blízko stěn mikrovlnky. Folia se musí nacházet ve vzdálenosti
nejméně 2.5 cm od stěn mikrovlnky.
Nádoba na smažení
Dodržujte návod výrobce. Dno nádoby na smažení musí být nejméně 5 mm výše od otočného talíře. Nesprávné používání může
způsobit prasknutí otočného talíře.
Obědová souprava
Pouze vhodná do mikrovlnky. Dodržujte návod výrobce.
Nepoužívejte prasknuté anebo otlučené nádobí.
Skleněné sklenice
Vždy sejměte víčko. Používejte pouze do ohřívání pokrmů na
odpovídající teplotu. Většina skleněných nádob není odolná vůči
teplotě a může prasknout.
Skleněné nádoby
Používejte pouze žáruvzdorné skleněné nádobí v mikrovlnce.
Přesvědčte se, že nejsou kovové rámečky. Nepoužívejte prasknuté anebo otlučené nádobí.
Sáčky do vaření w mikrovlnce
Dodržujte návod výrobce. Neuzavírejte kovovými svorkami.
46
Papírové talíře a hrnky
Udělejte nářezy, pro umožnění páře úniku. Používejte pouze ke
krátkému vaření/ohřívání. Nenechávejte mikrovlnku bez dozoru v
průběhu vaření.
Papírové ručníky
Používejte k přikrytí pokrmů k ohřátí do pohlcení tuku.
Používejte pouze ke krátkému vaření pod stálým dohledem.
Pergamínový papír
Používejte jako přikrývku proti stříkancům anebo jako obal pro
paření.
Umělé hmoty
Pouze vhodná do mikrovlnky. Musí mít etiketu „do mikrovlnek”.
Některé umělohmotné nádoby měknou, když se pokrm uvnitř
zahřeje. „Sáčky do vaření „ a hermeticky uzavřené umělohmotné
sáčky nařízněte, proděrujte anebo vybavte odvětrávačem v souladu s pokyny na obalu.
Umělohmotné obaly
Pouze vhodná do mikrovlnky. Používejte pro přikrytí pokrmu v průběhu vaření pro udržení vlhkosti. Nepřipusťte, aby umělohmotné
obaly dotýkaly pokrmu.
Teploměry
Pouze vhodná do mikrovlnky. (teploměry do masa a cukru).
Voskovaný papír
Používejte jako přikrývku, pro předcházení stříkancům a pro
udržení vlhkosti.
Materiál nádobí
Mikrovlny
Gril
Režim Combi
ANO
ANO
ANO
NE
NE
NE
Tepelně odolná keramika
ANO
NE
NE
Nádobí z hmoty bezpečné v používání v mikrovlnné troubě.
ANO
NE
NE
Papír pro kuchyňské účely
ANO
NE
NE
Kovová nádoba
NE
ANO
NE
Kovový stojan (ve výbavě mikrovlnky)*
NE
ANO
NE
Hliníková folie a nádoby z folie
NE
ANO
NE
Sklo tepelně odolné
Sklo tepelně neodolné
* Nachází se ve vybraných modelech
47
CZ
NÁDOBÍ
NASTAVENÍ MIKROVLNKY
CZ
Názvy elementů vybavení mikrovlnky
Vyjměte mikrovlnku a všechny materiály z lepenkové krabice a komory mikrovlnky. Mikrovlnka je dodávaná s následujícím vybavením:
Otočný talíř
Otočné zařízení
Návod k obsluze
Stoják na grilování
1
1
1
1*
A
F
A) Ovládací panel
B) Systém zabezpečující blokády - Vypíná napájení mikrovlnky, když během práce budou otevřená dvířka.
C) Otočné zařízení
D) Otočný talíř
E) Vnitřní kryt dvířek
F) Dvířka
E D
C
B
INSTALACE OTÁČECÍHO TALÍŘE
*1
2 ***
3**
1 Nikdy nestlačujte ani ne klaďte otočný talíř dnem nahoru.
2 Během vaření vždy používejte otočný talíř a otočné zařízení.
3 Do vaření anebo ohřívání vždy klaďte všechny pokrmy na otočném
talíři
4 Jestliže otočný talíř praskne, obraťte se na nejbližší autorizovaný
servis.
Elementy vybavení:
1. Stojan na grilování
2. Otočný talíř
3. Otočné zařízení
* Nachází se ve vybraných modelech Pozor: Stojan, který je součástí vybavení spotřebiče používejte
výlučně při nastavení mikrovlnky na funkci „GRIL”. Stojan umístěte na otočném talíři.
** Otočné zařízení je ve dvou verzích, v závislosti od modelu. Nejsou se sebou zaměnitelné.
*** Otočný talíř v závislosti na modelu. V tomto případě, použijte k ohřevu vlastní talíř a vložte do mikrovlnné trouby
48
- Odstraňte všechny materiály a elementy obalu.
- Zkontrolujte mikrovlnku z hlediska takových poškození jako promáčknutí přesunutí anebo zlámání
dvířek.
- Odstraňte všechny zabezpečující folie z povrchu skřínky.
- Neinstalujte mikrovlnku, jestliže je uškozená.
Nedemontujte světlehnědou přikrývku ze slídy přišroubované šrouby do výklenku mikrovlnky
pro krytí magnetronu.
Instalace
1. Spotřebič je určený výlučně k domácímu používání.
2. Mikrovlnka může být používaná pouze po jejím předcházejícím vestavení do kuchyňského nábytku*.
3. Způsob montáže mikrovlnky do nábytku je představený v “Instalačním letáčku”*.
4. Mikrovlnná trouba musí být instalovaná v skřínce o šířce 60 cm a ve výšce 85 cm od podlahy kuchyně *.
Nedemontujte nožičky z dna mikrovlnky*.
Blokování vstupních a výstupních otvorů může mikrovlnku uškodit.
Mikrovlnku umístěte co nejdále od rádiových a televizních přijímačů. Pracující mikrovlnná trouba může
způsobovat poruchy rádiového a televizního přijímání.
2. Vložte zástrčku mikrovlnky do standardní domácí zásuvky.
Dříve se přesvědčte, zda její napětí a kmitočet jsou stejné jak na firemním štítku.
VÝSTRAHA: Neinstalujte mikrovlnku nad varnou deskou anebo jiným spotřebičem vytvářejícím teplo. V
případě takové instalace může dojít k poškození a ztrátě záruky.
Dostupné povrchy
mohou být horké
v průběhu práce.
* Týká se spotřebičů do vestavby
49
CZ
INSTALACE SPOTŘEBIČE
OBSLUHA
1. Nastavení hodin
CZ
Po připojení mikrovlnné trouby k napájení se na displeji zobrazí „00:00“ a zazní
jeden zvukový signál. Trouba se přepne do pohotovostního režimu.
1) Stiskněte dvakrát . Začnou blikat číslice hodin;
2) Chcete-li nastavit čas v rozsahu 0–23, stiskněte nebo .
3) Apotvrdili, stiskněte byste . Začnou blikat číslice minut;
4) Chcete-li nastavit minuty v rozsahu 0–59, stiskněte nebo .
5) A stiskněte byste . Bude blikat „:“. Na displeji se zobrazí aktuální čas.
Upozornění: Pokud po zapnutí napájení nenastavíte aktuální čas, pak se nebude
zobrazovat.
2. Mikrovlnné vaření
1) Stiskněte jednou tlačítko . Zobrazí se „P100“.
2) Chcete-li vybrat mikrovlnný výkon, stlačte několikrát , eventuálně nebo .
Zobrazí se postupně „P100“, „P80“, „P50“, „P30“, „P10“.
3) Stiskněte , abyste potvrdili.
4) Chcete-li nastavit vhodnou dobu vaření, stiskněte nebo . (Maximální čas
vaření činí 95 min.).
5) Chcete-li spustit vaření, stiskněte tlačítko .
UPOZORNĚNÍ: čas vaření můžete zvýšit postupným stlačováním tlačítka následujícím způsobem: 0–1 min.
: 5 sekund
1–5 min.
: 10 sekund
5–10 min. : 30 sekund
10–30 min. : 1 minuta
30–95 min. : 5 minut
Tabulka mikrovlnného výkonu
Výkon mikrovlnné trouby Vysoký
Displej
P100
Poměrně
vysoký
P80
Střední
P50
Poměrně
nízký
P30
Nízký
P10
3. Gril nebo kombinované vaření Combi.
Vaření
• Stiskněte jednou , na displeji se zobrazí „G“. Stiskněte několikrát , eventuálně stiskněte nebo , abyste vybrali výkon. Zobrazí se „G“, „C-1“ nebo
„C-2“.
• Stiskněte , abyste potvrdili výkon. Chcete-li nastavit čas vaření, stiskněte
nebo . Maximální čas vaření činí 95 minut.
• Chcete-li spustit vaření, stiskněte opět tlačítko .
Příklad: Chcete-li vařit pomocí mikrovln s výkonem 55 % a využívat 45 % výkonu
grilu (C-1) po dobu 10 minut, naprogramujte troubu podle níže uvedených kroků.
1) Stiskněte jednou tlačítko . Na displeji se zobrazí „G“.
2) Stiskněte několikrát , až se na displeji zobrazí „C-1“.
3) Stiskněte , abyste potvrdili.
4) Chcete-li nastavit čas vaření, stiskněte nebo , až se na displeji zobrazí
„10:00“.
5) Chcete-li spustit vaření, stiskněte tlačítko .
50
Výkon při kombinovaném vaření
Program
Displej
Grilování
Kombinované vaření 1
Kombinované vaření 2
Výkon grilu
G
C-1
Výkon mikrovlnné
trouby
0%
55 %
C-2
36 %
64 %
100 %
45 %
Upozornění: Po uplynutí poloviny času grilování trouba vydá dva zvukové signály,
je to normální. Chcete-li dosáhnout lepšího efektu grilování, otočte pokrm, zavřete
dvířka a pak stiskněte tlačítko , abyste pokračovali ve vaření. Pokud neprovedete
žádné nastavení, trouba obnoví vaření.
4. Rozmrazování podle hmotnosti
1) Stiskněte jednou tlačítko . Na displeji se zobrazí „dEF1“.
2) Chcete-li vybrat hmotnost pokrmu, stiskněte nebo . Rozsah hmotnosti
100–2000 g.
3) Chcete-li spustit rozmrazování, stiskněte tlačítko .
5. Rozmrazování podle času
1) Stiskněte jednou tlačítko . Na displeji se zobrazí „dEF2“.
2) Chcete-li nastavit požadovaný čas, stiskněte nebo . Maximální čas činí 95
minut.
3) Chcete-li spustit rozmrazování, stiskněte tlačítko .
Upozornění: Po uplynutí poloviny času rozmrazování trouba vydá dva zvukové
signály, je to normální. Chcete-li dosáhnout lepšího výsledku rozmrazování, otočte
pokrm, zavřete dvířka a pak stiskněte tlačítko , abyste pokračovali v rozmrazování.
6. Vícefázové vaření
Můžete nastavit maximálně dvě fáze. Pokud má být jednou z fází rozmrazování,
musí být automaticky nastavena jako první. Po ukončení fáze zazní jeden zvukový
signál a spustí se další fáze.
Upozornění: Programu automatického a rychlého vaření nelze nastavit jako jednu
z fází.
Například: rozmrazování pokrmů na 5 minut a pak vaření pomocí mikrovln s výkonem 80 % na 7 minut. Proveďte následující činnosti:
1) Stiskněte jednou tlačítko . Na displeji se zobrazí „dEF2“.
2) Chcete-li nastavit čas rozmrazování na 5 minut, stiskněte nebo ;
3) Stiskněte jednou tlačítko . Na displeji se zobrazí „P100“.
4) Stiskněte několikrát tlačítko , abyste vybrali mikrovlnný výkon, až se na displeji
zobrazí „P80“;
5) Stiskněte , abyste potvrdili.
6) Chcete-li nastavit čas vaření na 7 minut, stiskněte nebo ;
7) Chcete-li spustit vaření, stiskněte tlačítko .
51
CZ
OBSLUHA
OBSLUHA
7. Časovač
CZ
1) Stiskněte jednou tlačítko . Na displeji se zobrazí „00:00“.
2) Chcete-li zadat požadovaný čas, stiskněte nebo . (Maximální čas vaření činí
95 min.).
3) Stiskněte , abyste potvrdili.
4) Po uplynutí nastaveného času zazní 5krát zvukový signál.
Pokud jsou hodiny nastaveny (24hodinový režim), na displeji se zobrazí aktuální
čas.
Upozornění: Časovač se liší od 24hodinového režimu hodin. Časovač odpočítává
čas.
8. Menu automatických programů
1) V pohotovostním režimu stlačte několikrát tlačítko , abyste vybrali program.
2) Stiskněte , abyste potvrdili vybraný program;
3) Chcete-li vybrat hmotnost pokrmu, stiskněte nebo .
4) Chcete-li spustit vaření, stiskněte tlačítko .
Tabulka automatických programů
Menu
Pizza
Maso
Zelenina
Těstoviny
Brambory
Ryba
Nápoj
Popcorn
Hmotnost
200 g
400 g
250 g
350 g
450 g
200 g
300 g
400 g
50 g (a 450 g studené vody)
100 g (a 800 g studené vody)
200 g
400 g
600 g
250 g
350 g
450 g
1 šálek (asi 120 ml)
2 šálky (asi 240 ml)
3 šálky (asi 360 ml)
50 g
100 g
52
Výkon
C-2
Mikrovlny – 100 %
Mikrovlny – 100 %
Mikrovlny – 80 %
Mikrovlny – 100 %
Mikrovlny – 80 %
Mikrovlny – 100 %
Mikrovlny – 100 %
OBSLUHA
1) V pohotovostním režimu stiskněte , abyste vařili s výkonem 100 % po dobu
30 sekund. Další stisknutí prodlouží čas o 30 sekund. Maximální čas vaření činí 95
minut.
2) Chcete-li prodloužit čas vaření v programu mikrovlnného vaření, grilování, kombinovaného vaření a rozmrazování podle času, stiskněte tlačítko .
3) U automatických programů a rozmrazování podle hmotnosti nelze prodloužit čas
stisknutím tlačítka .
4) V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko , abyste vybrali čas vaření. Po vybrání času vaření stiskněte tlačítko , abyste spustili mikrovlnné vaření s výkonem
100 %.
10. Dětská pojistka
Zapnutí dětské pojistky: Chcete-li zapnout dětskou pojistku, stiskněte v pohotovostním režimu tlačítko na 3 sekundy. Pokud jste nastavili hodiny, na displeji se
zobrazí aktuální čas. Pokud ne, na displeji se zobrazí . Vypnutí dětské pojistky: V
pohotovostním režimu stiskněte tlačítko na 3 sekundy. Dětská pojistka se vypne.
11. Kontrola aktuálních nastavení
1) V provozním režimu programu mikrovlnného vaření, grilování nebo kombinovaného vaření. Stiskněte nebo . Na 3 sekundy se zobrazí aktuální výkon.
2) Pokud jste nastavili hodiny, stiskněte v režimu vaření , abyste zkontrolovali
aktuální čas. Na 3 sekundy se zobrazí aktuální čas.
12. Technické údaje
1) Pokud při vaření otevřete dvířka, pak budete-li chtít pokračovat ve vaření, zavřete dvířka a stiskněte tlačítko .
2) Pokud po nastavení programu vaření nestisknete během 1 minuty tlačítko . Na
displeji se zobrazí aktuální čas. Nastavení bylo zrušeno.
3) Správné stisknutí tlačítka indikuje zvukový signál.
13. Otevřete dvířka trouby
Stiskněte tlačítko . Dvířka trouby se otevřou.
Upozornění: Nouzové otevření dvířek při výpadku napájení*:
Použijte přísavku přiloženou v tašce s příslušenstvím. Přiložte
ke dvířkám a potáhněte.
*Pouze u zařízení se senzorem otevření dveří
53
CZ
9. Rychlé vaření
ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH
CZ
Pokud mikrovlnná trouba pracuje, může být
rádiový a televizní odběr rušený. Je to podobné
jak v případě drobnějších elektrických spotřebičů,
jakými jsou mixer, vysavač a elektrický ventilátor.
Je to normální jev.
Mikrovlnná trouba ruší televizní obraz
Při vaření s nízkým výkonem mikrovln světlo
mikrovlnky může slábnout. Je to normální.
Mikrovlnka slabě svítí
V průběhu vaření pokrmu může unikat pára. Její
větší část uniká odvětrávači.
Ale její určitá část se může shromažďovat na
chladném místě, jakým jsou dvířka mikrovlnky. Je
to normální.
Pára se shromažďuje na dvířkách, horký vzduch
uniká odvětrávači
Porucha
Možná příčina
Odstraňování
Připojovací kabel není správně
připojený do zásuvky
Vytáhněte zástrčku a vložte ji
zpět po 10 sekundách.
Přepálená pojistka, anebo účinkoval bezpečnostní vypínač.
Vyměňte pojistku anebo zapněte vypínač (oprava pouze
servisem Amica)
Problém se zásuvkou
Zkontrolujte zásuvku pomocí
jiných elektrických spotřebičů.
Mikrovlnka nehřeje.
Dvířka nejsou správně uzavřené.
Uzavřete dobře dvířka.
Skleněný otáčecí stolík je hlučný v průběhu práce mikrovlnné
trouby
znečistěná souprava otáčecího
kroužku a dna mikrovlnky.
Viz ”Konzervace mikrovlnné
trouby”
Mikrovlnku není možné uvést
do provozu.
ČIŠTĚNÍ
Před čištěním se ujistěte, že mikrovlnka je odpojená od napájecího zdroje
a) Po použití vyčistěte vnitřek mikrovlnky vlhkým hadříkem.
b) Vyčistěte příslušenství obvyklým způsobem v mýdlové vodě.
c) Pokud je špinavý rám dvířek, těsnění a sousední elementy, čistěte je mokrým hadříkem. V průběhu
čištění povrchu dvířka i mikrovlnky používejte pouze jemná, nebrusná mýdla anebo detergenty, nanášené
houbičkou anebo měkkou utěrkou.
V průběhu čištění skleněných dvířek, nepoužívejte žádných ostrých brusných přípravků anebo ostrých
kovových žínek, protože to může způsobit porýsování povrchu a poškození skla.
Pro očištění vnitřní komory je potřebné: umístit půl citronu v misce, přidat 300 ml vody a zapnout mikrovlnku na 100% výkonu po dobu 10 minut.
Po čistění odpojte mikrovlnku od proudu a přetřete vnitřek měkkým suchým hadříkem.
54
ZÁRUKA, POPRODEJNÍ SERVIS
Poskytování záruky v souladu se záručním listem.
Výrobce neodpovídá za jakékoliv škody způsobené nesprávným zacházením s výrobkem.
Prohlášení výrobce
Producent tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky níže uvedených evropských směrnic:
•
•
•
•
směrnice
směrnice
směrnice
směrnice
pro nízkonapěťová zařízení 2014/35/EC
o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EC
ErP - 2009/125/EC
RoHS 2011/65/EC
a proto byl spotřebič označen
a také bylo pro něho vystaveno
prohlášení o shodě poskytované orgánům pro dohled nad trhem.
55
CZ
Záruka
BLAHOPRAJEME K VOĽBE ZNAČKY AMICA
SK
VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI!
Spotrebič značky Amica je spojením výnimočnej jednoduchosti obsluhy a dokonalej efektivity.
Každý spotrebič bol pred opustením továrne dôkladne skontrolovaný z hľadiska bezpečnosti a
funkčnosti.
Prosíme Vás o pozorné prečítaní návodu na obsluhu pred uvedením spotrebiča do prevádzky.
Dole je uvedené vysvetlenie týkajúci sa symbolov, ktoré sa vyskytujú v tomto návode:
Dôležité informácia týkajúci sa bezpečnosti užívateľa zariadenia a jeho správnej
exploatácie.
i
Ohrozenie vyplývajúce z nevhodného
zaobchádzania so zariadením a činnosti,
ktoré môže vykonať len kvalifikovaná osoba, napríklad zo servisu výrobcu.
Pokyny spojené s používaním zariadenia.
Informácia týkajúci sa ochrany životného
prostredia.
Zákaz vykonávanie určitých činností
užívateľom.
OBSAH
TECHNICKÉ ÚDAJE
BEZPEČNOSTNÉ PROSTRIEDKY
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY POUŽÍVANIA
ODSTRAŇOVANIE / ŠROTOVANIE OPOTREBOVANÉHO SPOTREBIČA
INŠTALÁCIA OCHRANNÉHO VODIČA
RIAD
NASTAVENIE RÚRY
INŠTALÁCIA OTOČNÉHO TANIERA
INŠTALÁCIA SPOTREBIČA
OBSLUHA
ODSTRAŇOVANIE PORÚCH
ČISTENIE
ZÁRUKA, POPREDAJNÝ SERVIS
56
57
58
62
63
64
66
66
67
68
72
72
73
TECHNICKÉ ÚDAJE
Model
AMMB20E2SG* X-TYPE
TMI 20*
AMMB25E2SG* X-TYPE
TMI 25*
AC 230V / 50Hz
AC 230V / 50Hz
2450
2450
Napájanie
Prevádzkový kmitočet [MHz]
Hladina hlasitosti [dB(A) re 1pW]
63
63
Príkon [W]
1270
1450
Menovitý výstupný výkon mikrovĺn [W]
800
900
Menovitý výstupný výkon grilu
1000
1000
Obsah rúry [l]
20
25
Priemer otočného taniera [mm]
255
315
Vonkajšie rozmery (Výška x šírka x hrúbka) [mm]
382 x 594 x 333
382 x 594 x 403
Spotrebič je prispôsobený vstaveniu do nábytku
√
√
Hmotnosť netto [kg]
17
17,6
Spotrebič je určený výlučne k domácemu
používaniu.
Výrobca si vyhradzuje právo k vykonávaniu
zmien, ktoré neovplyvňujú činnosť
zariadenia.
56
i
Ilustrácie v tomto návode na obsluhu majú
názorný charakter. Plné vybavenie spotrebiča sa nachádza v príslušnej kapitole.
PRE UNIKNUTIE EVENTUÁLNEMU NADMERNÉMU
ŠKODLIVÉMU PÔSOBENIU ENERGIE MIKROVĹN
Neskúšajte štartovať rúru s otvorenými dvierkami, pretože to môže spôsobiť ohrozenie pochádzajúce z energie mikrovĺn. Dôležité je nevypínanie zabezpečujúcich
blokád, a nemanipulovanie s nimi
Neumiesťujte žiadne predmety na čelný povrch rúry a
dvierok a nepripusťte, aby sa špina, alebo zvyšky čistiaceho prípravku zhromažďovali na tesniacom povrchu.
Pokiaľ je rúra poškodená, nepoužívajte ju. Je veľmi dôležité, aby sa dvierka rúry správne zatvárali a aby nebolo poškodenia na:
1 dvierka (premačknutie, prasknutie)
2 pántoch a zámkoch (zlámané, prasknuté alebo uvoľnené)
3 hermetických dvierkach a tesniacim povrchu
Reguláciu, konzervačné činnosti a všetky opravy rúry
môže vykonávať výlučne odpovedajúcim spôsobom vyškolený servisný personál výrobcu. Týka sa to najmä
prací spojených so snímaním krytu chrániaceho užívateľa pred mikrovlnným žiarením.
Prechovávajte spotrebič a jeho pripojovací kábel v bezpečnej vzdialenosti od detí mladších ako 8 rokov.
Mikrovlnnú rúru neumiesťujte do skrinky*
VÝSTRAHA: Spotrebič a jeho dostupné časti sú v priebehu používania horúce. Vyhýbajte sa kontaktu s horúcimi časťami. Deti mladšie ako 8 rokov, nemôžu prebývať v blízkosti spotrebiča, iba ak sú pod dozorom
dospelej osoby;
Spotrebič nečistite parou
Povrch skrinky sa môže behom práce rúry zohriať;
* týka sa spotrebičov, ktoré nie sú prispôsobené pre vstavenie do nábytku
57
SK
BEZPEČNOSTNÉ PROSTRIEDKY
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY POUŽÍVANIA
SK
i
POZORNE PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE PRE ĎALŠIE POUŽÍVANIE.
Pre zníženie požiarneho ohrozenia, úrazov alebo vystavenia na nadmerné pôsobenia mikrovlnné energie v
priebehu používanie spotrebiča dodržujte níže uvedených základných bezpečnostných zásad
Pred použitím spotrebiča prečítajte návod na obsluhu.
Je nevyhnutný dôkladný dozor pre zníženie požiarneho
ohrozenie v komore rúry.
Používajte spotrebič len v súlade s určením opísaným
v návode. Nepoužívajte korodujúce chemikálie do spotrebiča. Rúra je špeciálne projektovaná pre zohrievanie
alebo varenie potravín. Nie je určená k priemyselnému
alebo laboratórnemu použitiu.
VÝSTRAHA: Pokiaľ je spotrebič používaný v kombinovanom režimu, deti môžu tuto rúru používať len pod
dozorom dospelých osôb z dôvodu vytvárania vysokej
teploty*;
VÝSTRAHA: Kvapaliny a iné potraviny nie je dovolené
zohrievať v hermeticky uzatvorených nádobách, pretože je možnosť vzniku explózie;
VÝSTRAHA: Toto zariadenie môže byť používané deťmi
vo veku 8 rokov a starších, osoby s obmedzenými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami, ako aj osobami
bez skúseností a bez znalostí zariadenia môžu kanvicu
používať, pokiaľ sú dohliadané alebo boli inštruované
vzhľadom obsluhy zariadenia bezpečným spôsobom a
znajú ohrozenie spojené s používaním zariadenia. Deti
si nemôžu so zariadením hrať Čistenie a konzervácia
zariadenia nemôže byť vykonávaná deťmi ledaže ukončili 8 rokov a sú dohliadané zodpovednou osobou.
Používajte len také nádoby, ktoré sú vhodné k používanie v mikrovlnných rúrach;
V priebehu zohrievania potravín v plastikových alebo
papierových nádobách, dohliadajte prácu mikrovlnnej
rúry z dôvodu možnosti vzplanutia nádob;
V prípade spozorovania dymu a/alebo ohňa, vypnite
spotrebič alebo ho odpojte od napájania a ponechajte
dvierka uzatvorené pokiaľ plamene nezhasnú;
* Týka sa spotrebičov vybavených grilom
58
i
i
i
Mikrovlnné zohrievanie nápojov môže spôsobiť oneskorené vrenie, preto tiež zachovajte opatrnosť v priebehu manipulácie s nádobou;
Podrobnosti týkajúci sa čistenia tesnia dvierok a priliehajúcich častí sa nachádzajú v príslušnej kapitole tohto
návodu.
Rúru čistite systematicky a odstraňujte všetky zvyšky
pokrmov
Zanechanie udržovanie rúry v čistom stave môže viesť
k poškodeniu povrchu, čo môže nepriaznivo ovplyvňovať trvanlivosť spotrebiča a spôsobovať nebezpečné
situácie
Pozor! Ak neodlučiteľný napájací vodič bude poškodený, musí byť vymenený u výrobcu alebo v špecializovanom opravárenskom podniku, alebo kvalifikovanou
osobou aby nedošlo k ohrozeniu zdravia alebo požiaru.
Pred začiatkom používania rúry vypáľte ohrievač grilu
(v priebehu vypaľovania ohrievača, môže z ventilačných mriežok rúry unikať dym)*:
- v miestnosti zapnite ventiláciu alebo otvorte okno,
- nastavte rúru na prácu samého grilu na cca 3 min. a
zohrejte ohrievač grilu bez zohrievanie potravín.
Rúra musí byť umiestená na vodorovnom povrchu.
Otočný tanier a súprava otočného zariadenia sa v dobe
varenia musí nachádzať v rúre. Varenú potravinu opatrne uložte na otočnom tanieri a opatrne s ňou manipulujte, aby nedošlo k eventuálnemu rozbitia.
Nesprávne použitie misky k prismaženiu môže spôsobiť prasknutí otočného stolíku spôsobené vysokou
teplotou.
Používajte len odpovedajúcu veľkosť vrecka na varenie v mikrovlnných rúrach.
Rúra má niekoľko vbudovaných vypínačov zabezpečujúcich pred emisiou žiarenia, v dobe keď sú otvorené
dvierka. Nemanipulujte s tými vypínačmi.
Nezapínajte prázdnu mikrovlnnú rúru. Zapnutie rúry
bez potravín alebo s potravinami s veľmi malým obsahom vody môže spôsobiť požiar, zuhoľnatenie, iskrenie
a poškodenie povlaku vnútornej komory.
* Týka sa spotrebičov vybavených grilom
59
SK
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY POUŽÍVANIA
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY POUŽÍVANIA
SK
Nepripravujte pokrmy bezprostredne na otočnom tanieri. Nadmerné miestne zohriatie otočného taniera môže
spôsobiť jeho prasknutí.
Nezohrievajte fľaše pre dojčatá alebo pokrmy pre dojčatá v mikrovlnné rúre. Môže nasledovať nerovnomerné zohriatie a spôsobiť úraz.
Nepoužívajte nádoby s úzkym m hrdlom, akými
sú
fľaštičky na sirupy.
Nesmažte na tuku a hlboké nádobe v mikrovlnnej rúre.
i
i
Nevyrábajte domáce konzervy v mikrovlnnej rúre, pretože ne vždy celý obsah zavarovaného pohára dosiahne teplotu varu.
Nepoužívajte mikrovlnnú rúru pre komerčné účely. Spotrebič je určený k používanie v domu alebo v objektoch,
akými sú *: kuchyne pre pracovníkov ; v obchodoch,
kanceláriách a iných pracovných prostrediach, používanie zákazníkov v hoteloch, moteloch a iných obytných
prostrediach, dedinských domoch, v nocľahárňach*;
Pre zabránenie oneskoreného vrenia horúcich kvapalín a nápojov, ako aj obarenia , pred vložením kvapaliny
do rúry ju premiešajte a opätovne v polovine času varení. Potom ju ponechajte ešte na krátku dobu v rúre a
ešte jednou premiešajte pred vyňatím nádoby.
Nezabúdajte že sa pokrm nachádza v rúre, aby sa nespálil nadmerným varením.
Pokiaľ je spotrebič používaný v kombinovanom režime, deti môžu rúru používať len pod dozorom dospelých osôb z dôvodu vytvárania vysoké teploty*
Zoznámte sa so zápisom v záručnom liste
60
i
i
Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami
(vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami alebo osobami s
nedostatkom skúseností a znalostí prístroja, iba ak je
uskutočňované pod dohľadom inej osoby alebo v súlade s návodom na obsluhu prístroja, poskytnutými osobami zodpovednými za ich bezpečnosť. Dávajte pozor
na deti, aby sa nehrali so zariadením.
Pokrmy neprevarujte
Nepoužívajte komory rúry do skladovania. Neprechovávajte vo vnútri rúry horľavé predmety, ako je chlieb,
cukrovinky papierové predmety apod. Ak blesk udrie
do napájacej línie, rúra sa môže zapnúť samočinne.
Odstráňte drôtené svorky a kovové úchyty zo zásobníkov/papierových alebo umelohmotných vreciek pred ich
umiestením v rúre.
Rúra musí byť uzemnená. Pripojujte len do zásuviek so
správnym ochranným vodičom. Viď „Inštalácia ochranného vodiča”
Niektoré produkty, ako celé vajcia (varené a/alebo surové), voda s olejom alebo tukom, hermetické zásobníky
a uzatvorené sklenené poháre môžu explodovať a preto je v rúre nezohrievajte.
Práca rúry musí prebiehať pri stálom dozore dospelých
osôb. Nepripusťte, aby deti mely prístup k ovládacím
elementom alebo si hrali so spotrebičom.
Neuvádzajte rúru do prevádzky, pokiaľ má poškodenú
prípojnú lištu alebo zástrčku, ak nepracuje správne,
alebo ak bola poškodená alebo upadla.
Nezakrývajte ani neblokujte vetrákov na rúre.
Neskladujte ani nepoužívajte rúru zvonka.
Nepoužívajte rúru v blízkosti vody, v blízkosti kuchynského drezu, vo vlhkej miestnosti alebo v blízkosti bazénu.
* Týka sa spotrebičov vybavených grilom
61
SK
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY POUŽÍVANIA
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY POUŽÍVANIA
SK
Neponárajte pripojovací vodič ani zástrčku do vody.
i
Udržujte vodič v bezpečné vzdialenosti od zohrievaných povrchov.
Nepripusťte, aby pripojovací kábel visel na hrane stolu
alebo dosky .
Spotrebič musí byť používaný s namontovaným ozdobným rámom*
Povrch vnútornej komory spotrebiča je po používanie
rúry horúci.
Systematicky kontrolujte rúru a jej pripojovací vodič z
hľadiska poškodenia. Ak zistíte akúkoľvek poškodenia,
rúru nepoužívajte.
ODSTRAŇOVANIE / ŠROTOVANIE OPOTREBOVANÉHO SPOTREBIČA
VYRADENIE Z PREVÁDZKY
ROZBALENIE
Zariadenie je chránené pred poškodením počas prepravy. Prosíme Vás,
aby ste po vybalení zariadenia zlikvidovali obalové materiály spôsobom
neohrozujúcim životné prostredie.
Všetky materiály použité na zabalenie sú neškodné pre životné
prostredie, sú 100% recyklovateľné
a sú označené príslušným symbolom.
Pozor! Dávajte pozor, aby sa obalové materiály
(polyetylénové vrecká, kúsky polystyrénu atď.) nedostali do rúk deťom.
Po ukončení obdobia používania nie je
dovolené odstraňovať tento výrobok do
normálneho komunálneho odpadu ale
odovzdajte ho do zberu a recyklovania
elektrických a elektronických spotrebičov. Informuje o tom symbol, umiestený
na výrobku, návodu na obsluhu alebo
obale.
Umelé hmoty použité vo výrobku sú vhodné k opakovanému použitiu v súlade s ich označením. Vďaka
opakovanému použitiu materiálov alebo iným formám využitia opotrebovaných spotrebičov vnášate
významný vklad do ochrany životného prostredia.
Informácie o príslušnom mieste odstraňovanie
opotrebovaných spotrebičov Vám udelí administrácia obce.
* týka sa spotrebičov do vstavenia
62
NEBEZPEČENSTVO
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom pri
dotknutí- určité vnútorne elementy môžu spôsobiť
vážne poranenie je alebo smrť. Nedemontujte tento
spotrebič.
VÝSTRAHA
Ohrozenie elektrickým prúdom. Nesprávne používanie uzemnenia môže spôsobiť úraz elektrickým
prúdom. Nevkladajte zástrčku do zásuviek , pokiaľ
spotrebič nebude správne inštalovaný a uzemnený.
alebo vzniku pochybností, či je spotrebič správne
uzemnený, obráťte sa na kvalifikovaných elektrikárov alebo servisného technika.
Ak je potrebné použiť predlžovací kábel používajte
len kábel majúci zásuvku s uzemňovačom.
Výrobca nenesie zodpovednosť za škody alebo
úrazy, ktoré sú dôsledkom pripojenia rúry k zdroju
napájania bez ochranného vodiča alebo s nesprávnym ochranným obvodom.
Krátky sieťový vodič je plánovaný, aby sa znížilo
ohrozenie vyplývajúci zo zamotanie sa alebo vypnutia spôsobené potknutím sa o dlhý vodič.
Ak sa používa predlžovacia šnúra:
- Označené menovité elektrické parametre predlžovacej šnúry musí byť tak veľké, ak menovité elektrické údaje spotrebiča.
- Predlžovacia šnúra musí byť 3- vodičovou šnúrou
s uzemnením,
- Dlhá šnúra musí byť vedená tak, aby nevisela cez
dosku alebo stôl, kde by mohla byť potiahnutá deťmi alebo zachytená a mimovoľne vytiahnutá.
Tento spotrebič uzemnite. V prípade elektrického
skratu uzemnenie znižuje ohrozenie úderu elektrickým prúdom zabezpečujúc vodič odvodu elektrického prúdu. Spotrebič je vybavený káblom, ktorý
má uzemňujúci vodič s odpovedajúcou zástrčkou.
Zástrčka musí byť vložená do zásuviek správne
inštalovaných a uzemnených.
V prípade nepochopenia návodu na uzemnenie
63
SK
INŠTALÁCIA OCHRANNÉHO VODIČA
RIAD
VÝSTRAHA
SK
Ohrozenie ľudí úrazom. Hermeticky uzatvorené nádoby môžu explodovať. Uzatvorené nádoby
otvorte, a plastikové vrecká prepichajte pred začiatkom zohrievania.
Materiály, ktoré je možné používať v rúre, a ktorým sa vyhýbajte v mikrovlnné rúre.
Niektorý nekovový riad môže byť pri používaniu v rúre nebezpečný. V prípade pochybností je možné
skontrolovať daný riad s použitím nižšie uvedenej procedúry:
Skúšanie riadu:
1. Naplňte nádobu vhodnú k používaniu v rúre 1 pohárom studenej vody (250 ml), to isté urobte so
skúšaným riadom.
2. Varte s maximálnym výkonom 1 minútu.
3. Opatrne sa dotýkajte riadu. Ak je riad je teplý, nepoužívajte ho v mikrovlnnej rúre.
4. Neprekračujte dobu varenia 1 minúty.
Materiály, ktoré nie je možné používať v mikrovlnné rúre
Druh riadu
Poznámky
Hliníková tácka
Môže spôsobiť elektrický oblúk. Preložte pokrm na riad vhodný k používaniu v rúrach.
Lepenková škatuľa s kovovým
úchytom
Môže spôsobiť elektrický oblúk. Preložte pokrm na riad vhodný k používaniu v rúrach.
Metal alebo riad s kovovým
rámčekom
Kov kryje pokrm pred energiou mikrovĺn.
Kovový rámček môže spôsobiť elektrický oblúk.
Kovové uzatvorenie - zaskrutkované
Môžu spôsobiť elektrický oblúk a požiar v rúre.
Papierové vrecká
Môžu spôsobiť požiar v rúre.
Plastiková pena
Plastiková pena môže sa môže roztopiť alebo znečistiť kvapalinu v nej sa nachádzajúcu, pokiaľ bude vystavená vysokej
teplote.
Drevo
Drevo vysýcha, keď je používané v mikrovlnnej rúre a môže
prasknúť alebo sa zlomiť.
Materiály, ktoré je možné používať v mikrovlnnej rúre
Druh riadu
Poznámky
Hliníková fólie
Len kryt. Malé hladké kúsky používajte k pokrývaniu tenkých
plátkov masa alebo hydiny, aby sa predišlo prílišnému prevareniu.
Môže sa vyskytnúť oblúkový výboj, ak je fólia príliš blízko stien
rúry . Fólia sa musí nachádzať vo vzdialenosti najmenej 2.5 cm od
stien rúry .
Nádoba na smaženie
Dodržujte návod výrobcu. Dno nádoby na smaženie musí byť
najmenej 5 mm výše od otočného taniera. Nesprávne používanie
môže spôsobiť prasknutie otočného taniera.
Obedová súprava
Len vhodná do rúry . Dodržujte návod výrobcu.
Nepoužívajte prasknutý alebo otlčený riad.
Sklenené poháre
Vždy snímte viečko. Používajte len do zohrievanie pokrmov na
odpovedajúcu teplotu. Väčšina sklenených nádob nie je odolná
voči teplote a môže prasknúť.
Sklenené nádoby
Používajte len žiaruvzdorný sklenený riad v rúre. Presvedčte sa,
či nie sú kovové rámčeky . Nepoužívajte prasknutý alebo otlčený
riad.
Vrecká do varenia v rúre
Dodržujte návod výrobcu. Nezatvárajte kovovými svorkami.
64
Papierové taniera a hrnčeky
Urobte zárezy, pre umožnenie páre úniku. Používajte len ku
krátkemu vareniu/zohrievaniu. Nenechávajte rúru bez dozoru v
priebehu varenia.
Papierové uteráky
Používajte k prikrytiu pokrmov k zohriatiu do pohltenia tuku.
Používajte len ku krátkemu vareniu pod stálym dozorom.
Pergamenový papier
Používajte ako prikrývku proti striekancom alebo ako obal pre
vyparovanie.
Umelé hmoty
Len vhodná do rúry . Musí mať etiketu „do mikrovlnnej rúry”.
Niektoré umelohmotné nádoby mäknú, keď sa pokrm vo vnútri zohreje. „Vrecká do varenia „ a hermeticky uzatvorené umelohmotné vrecká narežte, predierujte alebo vybavte odvádzačom pary v
súlade s pokynmi na obale.
Umelohmotné obaly
Len vhodná do rúry . Používajte pre prikrytí pokrmu v priebehu
varení pre udržanie vlhkosti. Nepripusťte, aby umelohmotné obaly
dotýkali pokrmu.
Teplomery
Len vhodná do rúry . (teplomery do masa a cukru).
Voskovaný papier
Používajte ako prikrývku, pre predchádzaniu striekancom a pre
udržanie vlhkosti.
Materiál riadu
Mikrovlny
Gril
Režim Combi
ÁNO
ÁNO
ÁNO
NE
NE
NE
Tepelne odolná keramika
ÁNO
NE
NE
Riad z hmoty bezpečnej v používaniu v mikrovlnnej rúre.
ÁNO
NE
NE
Papier pre kuchynské účely
ÁNO
NE
NE
Kovová nádoba
NE
ÁNO
NE
Kovový stojan (vo výbave rúry )*
NE
ÁNO
NE
Hliníková fólia a nádoby z fólie
NE
ÁNO
NE
Sklo tepelne odolné
Sklo tepelne neodolné
* Nachádza sa vo vybraných modeloch
65
SK
RIAD
NASTAVENIE RÚRY
SK
Názvy elementov vybavení rúry
Vyjmite rúru a všetky materiály z lepenkové škatule a komory rúry . Rúra je dodávaná s nasledujúcim
vybavením:
Otočný tanier
Otočné zariadenie
Návod na obsluhu
Stojan do grilovania
1
1
1
1*
A
F
A) Ovládací panel
B) Systém zabezpečujúcej blokády - Vypína napájanie rúry , keď sa otvoria dvierka v priebehu
práce.
C) Otočné zariadenie
D) Otočný tanier
E) Vnútorný kryt dvierok
F) Dvierka
E D
C
B
INŠTALÁCIA OTOČNÉHO TANIERA
*1
2 ***
3**
1. Nikdy nestlačujte ani nie klaďte otočný tanier dnom hore.
2. Behom varenia vždy používajte otočný tanier a otočné zariadenie.
3. Do varenia alebo zohrievania vždy klaďte všetky pokrmy na otočnom
tanieri
4. Ak otočný tanier praskne, obráťte sa na najbližší autorizovaný servis.
Elementy vybavenia:
1. Stojan do grilovania
2. Otočný tanier
3. Otočné zariadenie
* Nachádza sa vo vybraných modeloch Pozor: Stojan, ktorý je súčasťou vybavenia spotrebiča používajte výlučne pri nastavenie rúry na funkciu „GRIL”. Stojan umiestite na otočnom tanieri.
** Otočné zariadenie je vo dvoch verziách, v závislosti od modelu. Nie sú so sebou zameniteľné.
*** Otočný tanier v závislosti na modeli. V tomto prípade, použite k ohrevu vlastnej tanier a vložte do
mikrovlnnej rúry
66
- Odstráňte všetky materiály a elementy obalu.
- Skontrolujte rúru z hľadiska takých poškodení ako premáčknutie presunutie alebo zlámanie dvierok.
- Odstráňte všetky zabezpečujúci fólie z povrchu skriniek .
- Neinštalujte rúru, ak je uškodená.
Nedemontujte svetlohnedú prikrývku zo sľudy priskrutkované skrutkami do výklenku rúry pre
krytie magnetronu.
Inštalácia
1. Spotrebič je určený výlučne k domácemu používaniu.
2. Rúra môže byť používaná len po jej predchádzajúcim vstavení do kuchynského nábytku*.
3. Spôsob montáže rúry do nábytku je predstavený v “ Inštalačnom letáčiku ”*.
4. Mikrovlnná rúra musí byť inštalovaná v skrinke o šírke 60 cm a vo výške 85 cm od podlahy kuchyne
*.
Nedemontujte nožičky z dna rúry *.
Blokovanie vstupných a výstupných otvorov môže rúru uškodiť.
Rúru umiestite čo najďalej od rádiových a televíznych prijímačov. Pracujúci mikrovlnná rúra môže spôsobovať poruchy rádiového a televízneho prijímania.
2. Vložte zástrčku rúry do štandardnej domácej zásuvky .
Skôr sa presvedčte, či jej napätie a kmitočet sú jednaké ako na firemnom štítku.
VÝSTRAHA: Neinštalujte rúru nad varnou doskou alebo iným spotrebičom vytvárajúcim teplo. V prípade
takej inštalácie môže dôjsť k poškodeniu a strate záruky .
Dostupné povrchy
môžu byť horúce
v priebehu práce.
* Týka sa spotrebičov do vstavenia
67
SK
INŠTALÁCIA SPOTREBIČA
OBSLUHA
1. Nastavenie hodín
SK
Keď mikrovlnnú rúru pripojíte k el. napätiu, na displeji sa zobrazí „00:00“ a jedenkrát zaznie zvukový signál. Mikrovlnná rúra sa prepne do pohotovostného režimu.
1) Dvakrát stlačte . Začnú blikať číslice hodiny;
2) Keď chcete nastaviť hodinu, v rozpätí od 0 do 23, stláčajte alebo .
3) Potvrdíte stlačením . Začnú blikať číslice minút;
4) Keď chcete nastaviť minúty, v rozpätí od 0 do 59, stláčajte alebo .
5) Nastavovanie času potvrdíte a ukončíte stlačením . Začne blikať „:”. Na displeji
sa bude zobrazovať aktuálny čas.
Pozor: Ak po zapnutí el. napätia nenastavíte aktuálny čas, zariadenie ho nebude
zobrazovať.
2. Mikrovlnné varenie
1) Jedenkrát stlačte tlačidlo . Zobrazí sa hodnota „P100”.
2) Vyberte výkon vĺn viacnásobným stlačením , prípadne alebo . Zobrazia sa
nasledovné hodnoty: „P100”, „P80”, „P50”, „P30”, „P10”.
3) Stlačením potvrďte.
4) Keď chcete trvanie varenia, stláčajte alebo . (Trvanie varenia môže nastaviť
maximálne na 95 minút).
5) Varenie spustíte stlačením tlačidla .
POZOR: trvanie varenia môžete zvýšiť stláčaním tlačidla nasledovným spôsobom:
0-1min : 5 sekúnd
1-5min
: 10 sekúnd
5-10min
: 30 sekúnd
10-30min
: 1 minúta
30-95min
: 5 minút
Tabuľka výkonu mikrovĺn
Výkon mikrovlnnej rúry
Displej
Vysoký
P100
Mierne
vysoký
P80
Stredný
P50
Mierne
nízky
P30
Nízky
P10
3. Gril alebo kombinované varenie (Combi).
Varenie
• Jedenkrát stlačte , na displeji sa zobrazí „G”. Viackrát stlačte , prípadne
stlačte alebo a vyberte výkon. Zobrazí sa „G”, ”C-1” alebo „C-2”.
• Stlačením potvrďte nastavený výkon. Keď chcete nastaviť trvanie varenia,
stláčajte alebo . Trvanie varenia môže nastaviť maximálne na 95 minút.
• Varenie spustíte opätovným stlačením tlačidla .
Príklad: Keď chcete variť mikrovlnami s výkonom 55 % a využiť 45 % výkonu grilu
(C-1) počas 10 minút, mikrovlnnú rúru nastavte nasledovne.
1) Jedenkrát stlačte tlačidlo . Na displeji sa zobrazí „G”.
2) Viackrát stlačte , kým sa na displeji nezobrazí „C-1”.
3) Stlačením potvrďte.
4) Keď chcete nastaviť trvanie varenia, stláčajte alebo , kým sa na displeji
nezobrazí „10:00”.
5) Varenie spustíte stlačením tlačidla .
68
Výkon pri kombinovanom varení
Program
Displej
Grilovanie
Kombinované varenie 1
Kombinované varenie 2
Výkon grilu
G
C-1
Výkon mikrovlnnej
rúry
0%
55%
C-2
36%
64%
100%
45%
Pozor: Keď uplynie polovica trvania grilovania, mikrovlnná rúra vydá dva zvukové
signály. Je to normálne. Aby ste pri grilovaní získali lepší výsledok, odporúčame,
aby ste varené jedlo obrátili, zatvorili dvere, a potom stlačili tlačidlo , varenie
bude pokračovať. Ak používateľ nevykoná žiadnu akciu, mikrovlnná rúra obnoví
varenie.
4. Rozmrazovanie podľa hmotnosti
1) Jedenkrát stlačte tlačidlo . Na displeji sa zobrazí „dEF1”.
2) Hmotnosť výrobku nastavte stláčaním alebo . Rozsah hmotnosti 100 –
2000g.
3) Rozmrazovanie spustíte stlačením tlačidla .
5. Rozmrazovanie podľa času
1) Jedenkrát stlačte tlačidlo . Na displeji sa zobrazí „dEF2”.
2) Keď chcete nastaviť požadované trvanie, stláčajte alebo
nastaviť maximálne na 95 minút.
3) Rozmrazovanie spustíte stlačením tlačidla .
. Trvanie môže
Pozor: Keď uplynie polovica trvania rozmrazovania, mikrovlnná rúra vydá dva
zvukové signály. Je to normálne. Aby ste pri rozmrazovaní získali lepší výsledok,
odporúčame, aby ste rozmrazovaný výrobok obrátili, zatvorili dvere, a potom stlačili
tlačidlo , rozmrazovanie bude pokračovať.
6. Viacfázová varenie
Nastaviť môžete najviac dve fázy. Ak je jednou z fáz rozmrazovanie, malo by sa
automaticky nastaviť v prvom kroku. Po ukončení danej fázy zaznie jeden zvukový
signál a spustí sa ďalšia fáza.
Pozor: Ako jedna z fáz sa nedá nastaviť program automatického a rýchleho varenia.
Príklad: rozmrazovanie počas 5 minút a následne varenie mikrovlnami s výkonom
80 % počas 7 minút. Je potrebné vykonať nasledujúce činnosti:
1) Jedenkrát stlačte tlačidlo . Na displeji sa zobrazí „dEF2”.
2) Nastavte trvanie rozmrazovania na 5 minút stlačením alebo ;
3) Jedenkrát stlačte tlačidlo . Na displeji sa zobrazí „P100”.
4) Viacnásobným stlačením tlačidla nastavte výkon mikrovĺn, až kým sa na displeji nezobrazí „P80”;
5) Stlačením potvrďte.
6) Nastavte trvanie varenie na 7 minút stlačením alebo ;
7) Varenie spustíte stlačením tlačidla .
69
SK
OBSLUHA
OBSLUHA
7. Časovač
SK
1) Jedenkrát stlačte tlačidlo . Na displeji sa zobrazí „0:00”.
2) Keď chcete zadať požadované trvanie, stláčajte alebo . (Trvanie varenia
môže nastaviť maximálne na 95 minút).
3) Stlačením potvrďte.
4) Keď uplynie nastavený čas, 5-krát zaznie zvukový signál.
Ak hodiny boli nastavené (24-hodinový režim), na displeji sa ukáže aktuálny čas.
Pozor: Časovač sa líši od 24-hodinového systému hodín. Časovač odpočítava čas.
8. Menu automatických programov
1) V režime pohotovosti viacnásobným stlačením tlačidla
program.
2) Stlačením zvolený program potvrďte;
3) Hmotnosť výrobku nastavte stláčaním alebo .
4) Varenie spustíte stlačením tlačidla .
vyberte požadovaný
Tabuľka automatických programov
Menu
Pizza
Mäso
Zelenina
Cestovina
Zemiaky
Ryba
Nápoj
Pukance
Hmotnosť
200 g
400 g
250 g
350 g
450 g
200 g
300 g
400 g
50g (a 450g studenej vody)
100g (a 800g studenej vody)
200 g
400 g
600 g
250 g
350 g
450 g
1 šálka (cca 120ml)
2 šálky (cca 240ml)
3 šálky (cca 360ml)
50 g
100 g
70
Výkon
C-2
Mikrovlny - 100%
Mikrovlny - 100%
Mikrovlny - 80%
Mikrovlny - 100%
Mikrovlny - 80%
Mikrovlny - 100%
Mikrovlny - 100%
OBSLUHA
1) V pohotovostnom režime stlačením spustíte varenie s výkonom 100 % na 30
sekúnd. Ďalším stlačením predĺžite čas o 30 sekúnd. Trvanie varenia môže nastaviť maximálne na 95 minút.
2) Keď chcete predĺžiť trvanie varenie v programe varenia mikrovlnami, grilovania,
kombinovaného varenia a rozmrazovania podľa času, stlačte tlačidlo .
3) V automatických programoch a v programe rozmrazovania podľa hmotnosti sa
trvanie nedá predĺžiť stlačením .
4) V pohotovostnom režime stlačením tlačidla vyberte požadované trvanie varenia. Keď nastavíte trvanie varenia, stlačením tlačidla spustíte varenie mikrovlnami s výkonom 100 %.
10. Blokáda spustenia
Aktivácia blokády spustenia: Blokádu spustenia v pohotovostnom režime spustíte
stlačením tlačidla a podržaním na 3 sekundy. Ak je nastavený čas, na displeji sa
zobrazí aktuálny čas. Ak nie, na displeji sa zobrazí . Vypínanie blokády spustenia:
V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo na podržte na 3 sekundy. Blokáda sa
vypne.
11. Kontrola bežných nastavení
1) V režime spustenia programu mikrovlnného varenia, grilovania alebo kombinovaného varenia. Stlačte alebo . Na 3 sekundy sa zobrazí aktuálny výkon.
2) Ak je nastavený čas, v režime varenia sa po stlačení zobrazí aktuálny čas. Na
3 sekundy sa zobrazí aktuálny čas.
12. Technické parametre
1) Ak počas varenia otvoríte dvierka, ak chcete obnoviť varenie, najprv zatvorte
dvierka a potom stlačte tlačidlo .
2) Ak po nastavení programu varenia v priebehu 1 minúty nestlačíte tlačidlo . Na
displeji sa bude zobrazovať aktuálny čas. Nastavenie bude anulované.
3) Správne stlačenie tlačidla signalizuje zvukový signál.
13. Otvorte dvierka mikrovlnnej rúry
Stlačte tlačidlo . Dvierka mikrovlnnej rúry sa otvoria.
Pozor: Núdzové otváranie dvierok v prípade straty el. napätia*: Použite prísavku, ktorá je v pripojenej taške s príslušenstvom. Prisajte k dverám a potiahnite.
*Iba v zariadeniach so snímačom otvorenia dverí
71
SK
9. Rýchle varenie
ODSTRAŇOVANIE PORÚCH
SK
Mikrovlnná rúra ruší televízny obraz
Pokiaľ mikrovlnná rúra pracuje, môže byť
rádiový a televízny odber rušený. Je to podobné
ako v prípade drobnejších elektrických spotrebičov, akými sú mixér, vysávač a elektrický
ventilátor. Je to bežný jav.
Rúra slabo svieti
Pri varení s nízkym výkonom mikrovĺn svetlo rúry
môže slabnúť. Je to normálne.
Para sa zhromažďuje na dvierkach, horúci vzduch uniká odvádzačmi pary
V priebehu varení pokrmu môže unikať para. Jej
väčšia časť uniká odvádzačmi pary.
Ale jej určitá časť sa môže zhromažďovať na
chladnom mieste, akým sú dvierka rúry . Je to
normálne.
Porucha
Možná príčina
Odstraňovanie
Pripojovací kábel nie je správne
pripojený do zásuvky
Vytiahnite zástrčku a vložte ju
späť po 10 sekundách.
Prepálená poistka, alebo účinkoval bezpečnostní vypínač.
Vymeňte poistku alebo zapnite
vypínač (oprava len servisom
Amica)
Problém so zásuvkou
Skontrolujte zásuvku pomocou
iných elektrických spotrebičov.
Rúra nehreje.
Dvierka nie sú správne uzatvorené.
Uzatvorte dobre dvierka.
Sklenený otáčací stolík je hlučný v priebehu práce mikrovlnnej
rúry
znečistená súprava otáčacieho
krúžku a dna rúry .
Viď ”Konzervácia mikrovlnnej
rúry”
Rúru nie je možné uviesť do
prevádzky.
ČISTENIE
Pred čistením sa uistite, že rúra je odpojená od napájacieho zdroja
a) Po použití vyčistite vnútro rúry vlhkou handričkou.
b) Vyčistite príslušenstvo obvyklým spôsobom v mydlovej vode.
c) Pokiaľ je špinavý rám dvierok, tesnenie a susedné elementy, čistite je mokrou handričkou. V priebehu
čistenie povrchu dvierka i rúry používajte len jemná, nebrusná mydla alebo detergenty, nanášané hubkou
alebo mäkkou utierkou.
V priebehu čistenie sklenených dvierok, nepoužívajte žiadne ostré brusné prípravky alebo ostrú kovové
žinky, pretože to môže spôsobiť poškrabanie povrchu a poškodenie skla.
Pre očistenie vnútornej komory je potrebné: umiestiť poľ citrónu v miske, pridať 300 ml vody a zapnúť
rúru na 100% výkonu po dobu 10 minút.
Po čistení odpojte rúru od prúdu a pretrite vnútro mäkkou suchou handričkou.
72
ZÁRUKA, POPREDAJNÝ SERVIS
Poskytnutá záruka podľa záručného listu.
Výrobca neodpovedá za akejkoľvek škody spôsobenej nesprávnym zachádzaním s výrobkom.
Vyhlásenie výrobcu
Výrobca týmto vyhlasuje, že výrobok spĺňa dôležité požiadavky nasledujúcich
európskych smerníc:
•
•
•
•
smernica
smernica
smernica
smernica
pre nízke napätie 2014/35/EC
elektromagnetickej kompatibility 2014/30/EC
ErP - 2009/125/EC
RoHS 2011/65/EC
a preto výrobok získal označenie
a bolo preň vydané Vyhlásenie o zhode,
a toto vyhlásenie bolo sprístupnené orgánom obchodnej inšpekcie.
73
SK
Záruka
WIR GRATULIEREN IHNEN ZUM KAUF DES GERÄTES DER MARKE AMICA
DE
SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN!
Das Gerät von Amica ist eine Verbindung einer außergewöhnlich leichten Bedienung und einer
ausgezeichneten Leistungsfähigkeit. Jedes Gerät wurde gründlich auf dessen Sicherheit und
Funktionalitäten überprüft, bevor es das Produktionswerk verlassen hat.
Bevor das Gerät in Betrieb genommen wird, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung
aufmerksam durch.
Im Folgenden finden Sie Erläuterungen der Symbole, die wir in der Bedienungsanleitung verwenden:
Wichtige Informationen zur Sicherheit des
Benutzers und zum ordnungsmäßigen
Gebrauch des Gerätes.
i
Gefahren durch falschen Umgang mit dem
Gerät und Hinweise für Maßnahmen, die
nur durch einen Fachmann, z.B. durch den
Servicetechniker des Herstellers, ergriffen
werden dürfen.
Informationen und nützliche Tipps zum
Gebrauch.
Informationen zum Umweltschutz.
Verbot für die Ausführung bestimmter
Maßnahmen durch den Benutzer.
INHALTSVERZEICHNIS
TECHNISCHE DATEN
SICHERHEITSHINWEISE
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
ENTSORGUNG / VERSCHROTTUNG VON ALTGERÄTEN
INSTALLATION DES SCHUTZKREISES
GESCHIRR
EINSTELLUNGEN DER MIKROWELLE
INSTALLATION DES DREHTELLERS
MONTAGEANLEITUNG
BEDIENUNG
BESEITIGUNG VON FEHLERN
REINIGUNG
GARANTIE, NACHVERKAUF-SERVICE
74
75
76
80
81
82
84
84
85
86
90
90
91
TECHNISCHE DATEN
Modell
AMMB20E2SG* X-TYPE
TMI 20*
AMMB25E2SG* X-TYPE
TMI 25*
AC 230V / 50Hz
AC 230V / 50Hz
2450
2450
Stromversorgung
Arbeitsfrequenz [MHz]
Lautstärke [dB(A) re 1pW]
Stromaufnahme [W]
63
63
1270
1450
Ausgangsnennleistung der Mikrowelle [W]
800
900
Ausgangsnennleistung des Grills [W]
1000
1000
Garraum [l]
20
25
Durchmesser des Drehtellers [mm]
255
315
382 x 594 x 333
382 x 594 x 403
Das Gerät ist für den Einbau im Küchenschrank geeignet.
√
√
Nettogewicht [kg]
17
17,6
Außenmaße (HxBxT) [mm]
Das Gerät ist ausschließlich für den
Einsatz im Haushalt bestimmt.
i
Der Hersteller behält sich das Recht
vor, Änderungen vorzunehmen, die die
Gerätefunktion nicht beeinträchtigen.
74
Die Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung dienen nur der Orientierung.
Volle Ausstattung des Gerätes ist in dem
entsprechenden Kapitel enthalten.
ZUR VERMEIDUNG DER EXPOSITION GEGENÜBER
EINER ÜBERMÄSSIGEN WIRKUNG DER MIKROWELLENENERGIE
Versuchen Sie nicht, diese Mikrowelle mit geöffneter
Tür zu betreiben, weil Sie sich einer schädlichen Wirkung der Mikrowellenenergie aussetzen können. Es
ist wichtig, die Sicherheitsverriegelungen nicht auszuschalten oder ihre Funktion zu beeinträchtigen.
Stellen Sie keine Gegenstände zwischen die Frontseite
des Gerätes und die Tür und halten Sie die Oberflächen
der Dichtungen frei von Schmutz und Resten der Reinigungsmittel.
Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden,
wenn es beschädigt ist. Es ist besonders wichtig, dass
die Tür richtig schließt und keine Schäden aufweist:
1 an der Tür (Dellen, Risse)
2 an den Scharnieren und Schlössern (gebrochen, geplatzt oder locker)
3 an den Türdichtungen und abdichtenden Oberflächen.
Alle Einstellungen, Wartungen und Reparaturen sollten
ausschließlich durch entsprechend qualifiziertes Servicepersonal des Herstellers erfolgen. Insbesondere
gilt dies für Arbeiten, die mit dem Abnehmen der Abdeckung, die den Benutzer gegen Mikrowellenstrahlung
schützt, verbunden sind.
Halten Sie das Gerät und das Netzkabel von Kindern
unter acht Jahren fern.
Die Mikrowelle sollte im Küchenschrank nicht platziert
werden.*
WARNUNG: Das Gerät und seine zugänglichen Teile
werden bei Gebrauch heiß. Vermeiden Sie die Berührung heißer Teile. Die Kinder unter acht Jahren sollten
vom Gerät ferngehalten werden, es sei denn sie stehen
unter Aufsicht eines Erwachsenen;
Reinigen Sie das Gerät nicht mit Dampf.
Die Oberflächen des Küchenschranks können während
des Betriebs heiß werden;
* gilt für Geräte, die an den Einbau im Küchenschrank nicht angepasst sind.
75
DE
SICHERHEITSHINWEISE
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
DE
SORGFÄLTIG DURCHLESEN UND FÜR DIE ZUKUNFT AUFBEWAHREN.
Zur Verringerung der Brandgefahr, der Verletzung von
Menschen oder der Exposition gegenüber einer übermäßigen Wirkung der Mikrowellenenergie beim Betrieb
des Gerätes sind die nachstehenden grundlegenden
Sicherheitshinweise zu beachten.
Sie bitte die Gebrauchsanweisung aufmerksam
i Lesen
durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
Zur Verringerung der Brandgefahr im Garraum ist eine
strikte Aufsicht erforderlich.
Benutzen Sie dieses Gerät nur bestimmungsgemäß im
Sinne dieser Bedienungsanleitung. Verwenden Sie im
Gerät keine korrodierenden Chemikalien. Die Mikrowelle wurde speziell zum Erwärmen oder Kochen von
Lebensmitteln entwickelt. Das Gerät ist für die Verwendung in der Industrie oder in den Labors nicht bestimmt.
WARNUNG: Wenn Sie das Gerät im Kombibetrieb betreiben, darf es aufgrund der erzeugten hohen Temperatur von den Kindern nur unter Aufsicht von Erwachsenen genutzt werden*;
WARNUNG: Flüssigkeiten und andere Lebensmittel
dürfen nicht in dicht verschlossenen Behältern erwärmt
werden, denn es besteht die Explosionsgefahr;
WARNUNG: Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren
und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder
Erfahrung und Unkenntnis verwendet werden, wenn
sie in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen
wurden und sie die mit ihm verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung des Gerätes dürfen
von Kindern nicht erfolgen, es sei denn, dass sie das 8.
Lebensjahr vollendet haben und von einer zuständigen
Person beaufsichtigt wurden.
Verwenden Sie nur solches Geschirr, das für den Einsatz in der Mikrowelle geeignet ist;
Beim Erhitzen von Lebensmitteln in Behältern aus
Kunststoffen oder Papier ist der Betrieb der Mikrowelle
wegen der Möglichkeit der Entzündung der Behälter zu
kontrollieren;
* Gilt nur für Geräte mit Grill-Funktion
76
i
i
i
Sollte Rauch und/oder Feuer bemerkt werden, schalten
Sie das Gerät aus oder trennen Sie es von der Stromnetz und lassen Sie die Tür geschlossen, bis die Flammen gedämpft sind;
Beim Erwärmen von Getränken kann es in der Mikrowelle zum Siedeverzug kommen, daher ist im Umgang
mit dem Behälter Vorsicht geboten;
Die Einzelheiten zur Reinigung der Türdichtungen und
der anliegenden Bereiche entnehmen Sie dem entsprechenden Kapitel dieser Bedienungsanleitung.
Reinigen Sie die Mikrowelle regelmäßig und entfernen
Sie alle eingetrockneten Speisereste.
Sollte die Erhaltung der Mikrowelle in sauberem Zustand vernachlässigt werden, kann dies zu Schäden
der Oberfläche führen, was wiederum die Beständigkeit
des Gerätes beeinträchtigen und gefährliche Situationen verursachen kann.
Hinweis! Sollte das nicht trennbare Netzanschlusskabel
beschädigt werden, sollte dieses beim Hersteller oder
in einer Fachwerkstatt durch eine qualifizierte Person
zur Vermeidung der Gefahr neu besorgt werden.
Bevor die Mikrowelle genutzt wird, sollte der Grill durchgeheizt werden (beim Durchheizen kann durch die Lüftungsgitter in der Mikrowelle Rauch entweichen)*:
- Raumbelüftung einschalten oder Fenster öffnen,
- Mikrowelle in leerem Zustand für ca. 3 Minuten auf
Grillmodus stellen und den Grill durchheizen, ohne dabei Lebensmittel zu erwärmen.
Das Gerät soll auf einem ebenen Untergrund stehen.
Der Drehteller und der Drehring sollen sich beim Betrieb der Mikrowelle im Garraum befinden. Legen Sie
die Speisen direkt auf den Drehteller und gehen Sie vorsichtig damit um, um Beschädigungen zu vermeiden.
Inkorrektes Verwenden des Bräunungsgeschirrs kann
durch Entstehen hoher Temperatur zum Zerspringen
des Drehrings führen.
Verwenden Sie zum Garen in der Mikrowelle nur Garbeutel in entsprechender Größe.
* Gilt nur für Geräte mit Grill-Funktion
77
DE
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
DE
i
i
Die Mikrowelle verfügt über ein paar eingebaute Sicherheitsschalter zum Schutz gegen die Strahlung, während
die Tür geöffnet ist. Greifen Sie in die Schalter nicht ein.
Benutzen Sie die Mikrowelle in leerem Zustand nicht.
Das Einschalten der Mikrowelle ohne Speise oder mit
Speise mit einem geringen Wassergehalt kann zum
Brand, Verkohlen, Funkenbildung und zu Schäden der
Innenschicht des Garraums führen.
Bereiten Sie Speisen nicht direkt auf dem Drehteller zu.
Durch übermäßiges lokales Erwärmen kann der Drehteller zerspringen.
Erwärmen Sie in der Mikrowelle keine Flaschen mit
Säuglingsnahrung oder Speisen für Säuglinge. Die
Speisen können nicht gleichmäßig erwärmt werden, so
dass Verbrennungsgefahr besteht.
Verwenden Sie keine Behälter mit einem engen Hals
wie z.B. Sirupflaschen.
Verwenden Sie zum Braten in der Mikrowelle kein Fett
oder tiefes Geschirr.
Von der Herstellung von Konserven ist abzuraten, da
keine gleichmäßige Erhitzung der Lebensmittel im Glas
gewährleistet wird.
Benutzen Sie das Gerät nicht zu kommerziellen Zwecken. Die Mikrowelle ist vorgesehen für den Gebrauch
zu Hause oder in solchen Objekten wie*: Firmenküchen; kleine Küchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen, für die Nutzung durch Gäste
in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen, in
Wohngebäuden auf dem Lande und in Beherbergungsbetrieben*;
Um den Siedeverzug heißer Flüssigkeiten und die Verbrennungsgefahr zu vermeiden, rühren Sie die Flüssigkeiten um, bevor Sie den Behälter in die Mikrowelle
legen, und dann erneut mitten in der Garzeit. Lassen
Sie die Lebensmittel nach dem Ende der Garzeit kurz
ruhen und rühren Sie dann nochmals gründlich um.
Um das Verbrennen durch übermäßiges Garen zu vermeiden, vergessen Sie die Lebensmittel in der Mikrowelle nicht.
Lesen Sie die Garantiebestimmungen.
78
i
i
Wenn Sie das Gerät im Kombibetrieb betreiben, kann
es aufgrund der erzeugten hohen Temperatur von den
Kindern nur unter Aufsicht von Erwachsenen genutzt
werden.*
Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich
Kindern) bedient werden, die unter geistigen oder körperlichen Behinderungen leiden oder die nicht über
ausreichende Erfahrungen in der Bedienung solcher
Geräte verfügen. Eine Ausnahme kann gemacht werden, wenn solche Personen unter Aufsicht eines Verantwortlichen mit dem Gerät arbeiten und/oder gründlich in die Bedienung eingewiesen wurden. Es ist dafür
zu sorgen, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
Überhitzen Sie die Gerichte nicht.
Benutzen Sie die Mikrowelle nicht als eine Ablagefläche. Bewahren Sie in der Mikrowelle keine brennbaren Gegenstände wie Brot, Kekse, Papiererzeugnisse,
usw. auf. Sollte der Blitz das Stromnetz treffen, schaltet sich die Mikrowelle automatisch aus.
Entfernen Sie Metallverschlüsse oder Metallgriffe von
Papier- und Plastikbehältern, bevor Sie diese in die Mikrowelle hineinlegen.
Die Mikrowelle muss geerdet sein. Schließen Sie die
Mikrowelle nur an eine ordnungsgemäß installierte
Steckdose mit einer einwandfreien Schutzleitung an.
Siehe: “Installation des Schutzkreises”
Einige Produkte, z.B. ganze Eier (gekocht oder/und
roh), Wasser mit Öl oder Fett, dicht verschlossene Behälter oder Gläser sind wegen Explosionsgefahr für den
Einsatz in der Mikrowelle nicht geeignet.
Der Betrieb der Mikrowelle sollte unter ständiger Aufsicht von Erwachsenen erfolgen. Man soll vermeiden,
dass die Kinder Zugang zu Steuerungselementen haben oder mit dem Gerät spielen.
Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn die Steuerungsleiste oder der Stecker beschädigt sind, wenn die Mikrowelle nicht richtig funktioniert, beschädigt oder heruntergefallen ist.
Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze nicht verschlossen oder blockiert sind.
* Gilt nur für Geräte mit Grill-Funktion
79
DE
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
DE
i
Lagern und verwenden Sie die Mikrowelle nicht im Freien.
Verwenden Sie die Mikrowelle nicht nah am Wasser,
an der Spüle, in feuchten Räumen oder an einem
Schwimmbecken.
Vermeiden Sie Situationen, in denen das Netzkabel
oder der Stecker mit Wasser in Berührung kommen.
Vermeiden Sie den Kontakt des Netzkabels mit Wärmequellen.
Vermeiden Sie, dass das Netzkabel am Tisch oder Arbeitsblatt herunterhängt.
Das Gerät muss zusammen mit dem montierten Zierrahmen genutzt werden.*
Nach dem Betrieb der Mikrowelle ist die Innenfläche
des Garraums heiß.
Prüfen das Gerät und dessen Netzkabel auf eventuelle Schäden. Sollten irgendwelche Schäden festgestellt
werden, darf die Mikrowelle nicht benutzt werden.
ENTSORGUNG / VERSCHROTTUNG VON ALTGERÄTEN
RÜCKNAHME AUS DEM BETRIEB
AUSPACKEN
Das Gerät wird gegen Transportschäden geschützt. Nach dem Auspacken sind die Verpackungsmaterialien so zu entsorgen, dass dadurch
kein Risiko für die Umwelt entsteht.
Alle Materialien, die zur Verpackung
verwendet werden, sind umweltverträglich, können hundertprozentig
wiederverwertet werden und sind mit entsprechendem Symbol gekennzeichnet.
Hinweis! Die Verpackungsmaterialien (Polyethylenbeutel, Styroporstücke usw.) sind beim Auspacken
außer Kinderreichweite zu halten.
Dieses Produkt darf am Ende seiner
Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden,
sondern muss an einem Sammelpunkt
für das Recycling von elektrischen und
elektronischen Geräten abgegeben
werden. Das Symbol auf dem Produkt,
in der Gebrauchsanweisung oder auf
der Verpackung weist darauf hin.
Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung
wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der
stofflichen Verwertung oder anderen Formen der
Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.
Informationen über die nächstgelegene Sammelstelle elektrischer Altgeräte erhalten Sie in Ihrer
Gemeindeverwaltung.
* gilt für die Einbaugeräte
80
GEFAHR
Bei der Berührung besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags - bestimmte interne Elemente können zu ernsthaften Verletzungen oder Tod führen.
Das Gerät darf nicht demontiert werden.
WARNUNG
Gefahr eines elektrischen Schlags. Ein inkorrekter
Umgang mit der Erdung kann einen elektrischen
Schlag verursachen. Bevor das Gerät ordnungsgemäß installiert und geerdet wird, stecken Sie den
Stecker nicht in die Steckdose.
Sollten Sie die Hinweise zur Erdung nicht ganz verstandend haben oder Bedenken haben, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist, setzen Sie sich mit
einem qualifizierten Elektriker oder Servicetechniker in Verbindung.
Muss eine Verlängerungsschnur eingesetzt werden, so darf nur eine dreiadriges Verlängerungsschnur mit einer Steckdose mit Erdung zum Einsatz kommen.
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, oder Verletzungen, die aufs Anschließen der
Mikrowelle ans Stromnetz ohne Schutzkreis oder
mit einem mangelhaften Schutzkreis zurückzuführen sind.
Das Gerät ist mit einem kurzen Netzkabel ausgestattet, um das Risiko der Verwickelung oder des
Stolperns zu reduzieren.
Das Gerät muss geerdet werden. Bei einem Kurzschluss verringert die Erdung die Gefahr eines
elektrischen Schlags, indem die Ableitung von
Strom gewährleistet wird. Das Gerät ist mit einem
Netzkabel mit Erdungsleitung mit einem entsprechenden Stecker ausgestattet. Der Stecker soll
in eine ordnungsgemäß installierte und geerdete
Steckdose gesteckt werden.
Bei der Nutzung einer Verlängerungsschnur:
- Die gekennzeichneten Nennwerte der Verlängerungsschnur müssen mindestens so groß wie die
des Gerätes sein.
- Die Verlängerungsschnur soll eine dreiadrige
Schnur mit Erdung sein.
- Eine lange Verlängerungsschnur sollte so verlegt
werden, dass sie am Arbeitsblatt oder Tisch nicht
herunterhängt, so dass sie von den Kindern gezogen, gestreift und unwillkürlich herausgezogen
werden könnte.
81
DE
INSTALLATION DES SCHUTZKREISES
GESCHIRR
WARNUNG
DE
Verletzungsgefahr. Dicht verschlossenes Geschirr kann explodieren. Vor dem Erwärmen in
der Mikrowelle müssen verschlossene Behälter geöffnet und Kunststoff-Beutel durchstochen
werden.
Materialien, die in der Mikrowelle verwendet dürfen und Materialien, die zu vermeiden sind.
Manches nichtmetallisches Geschirr kann beim Einsatz in der Mikrowelle gefährlich sein. Bei Bedenken
können Sie das Geschirr prüfen, indem Sie folgenderweise vorgehen:
Eignungstest:
1 Füllen Sie ein mikrowellengeeignetes Gefäß sowie das zu prüfende Gefäß mit einer Tasse (250 ml)
kaltem Wasser.
2 Stellen Sie das Gerät auf maximale Leistung und kochen Sie das Wasser eine Minute lang.
3 Fassen Sie das Geschirr vorsichtig an. Ist das Geschirr heiß, ist es für die Mikrowelle ungeeignet.
4 Die Garzeit darf eine Minute nicht überschreiten.
Materialien, die in der Mikrowelle nicht verwendet dürfen
Art des Geschirrs
Bemerkungen
Aluschale
Kann elektrischen Lichtbogen hervorrufen. Legen Sie das
Gericht in ein für die Mikrowelle geeignetes Geschirr.
Pappschachtel mit Metallgriff
Kann elektrischen Lichtbogen hervorrufen. Legen Sie das
Gericht in ein für die Mikrowelle geeignetes Geschirr.
Metall oder Geschirr mit Metallrahmen
Metall schirmt das Gericht vor Mikrowellen-Energie ab.
Der Metallrahmen kann elektrischen Lichtbogen hervorrufen.
Metallverschlüsse - verdreht
Können elektrischen Lichtbogen und Brand in der Mikrowelle
hervorrufen.
Papiertüten
Können Brand in der Mikrowelle hervorrufen.
Plastikschaumstoff
Der Plastikschaumstoff kann schmelzen oder die darin
befindliche Flüssigkeit verunreinigt werden, wenn dieser Stoff
hoher Temperatur ausgesetzt wird.
Holz
Das Holz trocknet aus und kann springen oder brechen,
wenn es in der Mikrowelle verwendet wird.
Materialien, die in der Mikrowelle verwendet dürfen
Art des Geschirrs
Bemerkungen
Alufolie
Nur als Abdeckung. Kleine, glatte Teile dürfen zur Abdeckung dünner Fleisch- oder Geflügelstücke verwendet werden, um dadurch
die Überhitzung zu vermeiden. Es kann Lichtbogen hervorgerufen
werden, wenn die Alufolie zu nah an der Wand der Mikrowelle
liegt. Die Folie muss mindestens 2,5 cm von den Wänden der
Mikrowelle entfernt liegen.
Bräunungsgeschirr
Halten Sie sich an Empfehlungen des Herstellers. Der Schüsselboden soll mind. 5mm über dem Drehteller sein. Falsche Verwendung kann zum Springen des Drehtellers führen.
Tischgeschirr
Nur mikrowellengeeignetes Geschirr. Halten Sie sich an Empfehlungen des Herstellers.
Verwenden Sie kein beschädigtes Geschirr.
Gläser
Nehmen Sie immer den Deckel ab. Stellen Sie zum Erwärmen von
Gerichten nur eine optimale Temperatur ein. Die meisten Gläser
sind temperaturempfindlich und können zerbrechen.
82
Glasgeschirr
Verwenden Sie in der Mikrowelle nur hitzebeständiges Geschirr.
Vergewissern Sie sich, dass das Geschirr keine Metallbestandteile
hat. Verwenden Sie kein beschädigtes Geschirr.
Garbeutel für die Mikrowelle
Halten Sie sich an Empfehlungen des Herstellers. Mit Metallverschlüssen nicht schließen.
Papierteller und Papierbecher
Einschneiden, damit der Dampf entweichen kann. Verwenden Sie
Papiergeschirr nur für schnelles Garen/Erwärmen. Lassen Sie die
Mikrowelle beim Garen nicht ohne Aufsicht.
Küchentücher
Verwenden Sie Küchentücher beim Erwärmen nur zur Abdeckung,
um das Fett aufzusaugen.
Verwenden Sie Papiertücher nur für schnelles Erwärmen unter
ständiger Aufsicht.
Pergamentpapier
Verwenden Sie es nur zur Abdeckung, um Spritzer zu vermeiden
oder als Verpackung beim Dampfgaren.
Kunststoffe
Nur mikrowellengeeignetes Geschirr. Sie müssen mit dem Etikett
„für Mikrowellen geeignet” versehen sein. Manche Kunststoffbehälter werden weich, wenn das Gericht von innen erhitzt wird.
„Garbeutel„ und dicht verschlossene Kunststoffbeutel müssen
eingeschnitten, perforiert oder mit einem Entlüfter nach Angaben
des Herstellers auf der Verpackung ausgestattet werden.
Kunststoffverpackung
Nur mikrowellengeeignetes Geschirr. Verwenden Sie es zur Abdeckung des Gerichts beim Garen, um die Feuchtigkeit zu erhalten.
Vermeiden Sie Situationen, in denen die Kunststoffverpackung mit
dem Gericht in Berührung kommt.
Thermometer
Nur mikrowellengeeignetes Geschirr. (Fleisch- und Zuckerthermometer).
Wachspapier
Verwenden Sie es nur zur Abdeckung, um Spritzer zu vermeiden
und die Feuchtigkeit zu erhalten.
Stoff, aus dem das Geschirr hergestellt ist
Mikrowellen
Grill
Combi-Modus
JA
JA
JA
NEIN
NEIN
NEIN
Hitzebeständige Keramik
JA
NEIN
NEIN
Mikrowellengeeignetes Geschirr aus Kunststoffen
JA
NEIN
NEIN
Küchenpapier
JA
NEIN
NEIN
Metallgeschirr
NEIN
JA
NEIN
Grillrost (Ausstattung der Mikrowelle)*
NEIN
JA
NEIN
Alufolie und Alubehälter
NEIN
JA
NEIN
Hitzebeständiges Glasgeschirr
Nicht hitzebeständiges Glasgeschirr
* In ausgewählten Modellen vorhanden.
83
DE
GESCHIRR
EINSTELLUNGEN DER MIKROWELLE
Beschreibung der Mikrowellenausstattung
DE
Nehmen Sie die Mikrowelle und das Zubehör aus dem Karton bzw. dem Mikrowelleninnerraum. Ihre Mikrowelle ist
mit folgender Ausstattung ausgeliefert worden:
Drehteller 1
Rollenring 1
Gebrauchsanweisung 1
A
A) Bedienfeld
B), C) Rollenring
D) Drehteller
E) Sichtfenster
F) Dichtung
G) Sicherheitsverriegelung
F
E D
C
B
INSTALLATION DES DREHTELLERS
*1
2
1 Drücken Sie nie auf den Drehteller bzw. legen Sie diesen nicht mit
dem Boden nach oben.
2 Verwenden Sie beim Garen immer den Drehteller und Drehring.
3 Legen Sie alle Gerichte zum Garen oder Erwärmen immer auf den
Drehteller.
4 Sollte der Drehteller zerspringen oder brechen, setzen Sie sich mit
dem nächstgelegenen autorisierten Servicedienst in Verbindung.
Ausstattungselemente:
3**
1. Grillrost
2. Drehschüssel
3. Drehbolzen
* In ausgewählten Modellen vorhanden. Achtung: Der Grillrost, der zur Ausstattung der Mikrowelle
gehört, soll nur im GRILL-Modus verwendet werden. Legen Sie den Grillrost auf den Drehteller.
** Der Drehring kommt in zwei Versionen, je nach dem Modell, vor. Sie können durcheinander nicht
ersetzt werden.
84
- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und sonstige Verpackungselemente.
- Prüfen Sie die Mikrowelle auf eventuelle Schäden wie Dellen, Verschiebungen oder Risse der Tür.
- Entfernen Sie alle Schutzfolien von der Oberfläche des Küchenschranks.
- Installieren Sie die Mikrowelle nicht, wenn diese beschädigt ist.
Entfernen Sie auf keinen Fall den hellbraunen Glimmerdeckel, der mit Schrauben im Garraum
berfestigt ist, um das Magnetron freizulegen.
Installation
1. Das Gerät ist ausschließlich für den Einsatz im Haushalt bestimmt.
2. Das Gerät darf nur nach dem vorher erfolgten Einbau im Küchenschrank benutzt werden*.
3. Die Hinweise zur Montage im Küchenschrank entnehmen Sie dem “Montageanleitung”*.
4. Das Gerät sollte in einem Küchenschrank mit einer Breite von 60 cm und in einer Höhe von 85 cm
über dem Küchenboden installiert werden*.
Die Gerätefüße dürfen nicht abgenommen werden*.
Die Lufteinlass- und -auslassöffnungen können Schäden der Mikrowelle verursachen.
Stellen Sie das Gerät möglichst weit entfernt von Radio- und Fernsehgeräten auf. Der Betrieb der Mikrowelle kann Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs hervorrufen.
2. Stecken Sie den Stecker des Gerätes in die Standard-Haushaltssteckdose.
Achten Sie darauf, dass Spannung und Frequenz mit den auf dem Typenschild angegebenen Daten
übereinstimmen.
WARNUNG: Installieren Sie das Gerät nicht über dem Kochfeld oder einem anderen wärmeerzeugenden Gerät. Sollte eine solche Installation erfolgen, kann dies zu Schäden und zum Verlust der Garantierechte führen.
Die zugänglichen
Flächen können beim
Betrieb heiß sein.
* Gilt für die Einbaugeräte
85
DE
MONTAGEANLEITUNG
BEDIENUNG
1. Einstellung der Uhr
DE
Wenn der Mikrowellenherd an den Strom angeschlossen wird, erscheint in der Zeitanzeige „00:00” und es ertönt ein Lautsignal. Der Herd geht in den Stand-by-Modus.
1) Drücken Sie zweimal . dann beginnen die Stundenziffern zu blinken;
2) Um eine Uhrzeit von 0-23 einzustellen, drücken Sie oder .
3) Um zu bestätigen, drücken Sie . dann beginnen die Minutenziffern zu blinken;
4) Um die Minuten von 0-59 einzustellen, drücken Sie oder .
5) Drücken Sie zum Abschluss . Es blinkt das Symbol „:” und in der Anzeige erscheint
die aktuelle Uhrzeit.
Hinweis: Die aktuelle Uhrzeit wird nur angezeigt, wenn sie nach dem Anschluss an den
Strom eingestellt wurde.
2. Garen mit Mikrowellen
1) Drücken Sie einmal die Taste . Es erscheint die Anzeige „P100”.
2) Um die Mikrowellenleistung zu wählen, drücken Sie mehrmals , oder bzw. . Im
Display erscheinen nacheinander „P100”, „P80”, „P50”, „P30”, „P10”.
3) Drücken Sie , um zu bestätigen.
4) Um die richtige Garzeit einzustellen, drücken Sie oder . (Die maximale Garzeit
beträgt 95 min.)
5) Um den Garvorgang zu starten, drücken Sie die Taste .
HINWEIS: Sie können die Garzeit verlängern, indem Sie die Taste für die Dauer der
folgenden Zeiträume drücken: 0-1 min
: 5 Sekunden
1-5 min
: 10 Sekunden
5-10 min
: 30 Sekunden
10-30 min
: 1 Minute
30-95 min
: 5 Minuten
Tabelle mit Mikrowellenleistungen
Mikrowellenleistung
Hoch
Display
P100
Mittel bis
hoch
P80
Mittel
P50
Mittel bis
niedrig
P30
Niedrig
P10
3. Grillen oder Kombigaren. Kochen
•
•
•
Drücken Sie einmal , im Display erscheint „G”. Drücken Sie mehrmals , oder
drücken Sie oder , um die Leistung zu wählen. Im Display erscheint „G”, „C-1”
oder „C-2”.
Drücken Sie , um die gewählte Leistung zu bestätigen. Um die Garzeit einzustellen, drücken Sie oder . Die maximale Garzeit beträgt 95 Minuten.
Um den Garvorgang zu starten, drücken Sie die Taste .
Beispiel: Um mit Mikrowellen mit einer Leistung von 55% zu garen und mit 45% der
Leistung (C-1) über 10 Minuten zu grillen, muss die Mikrowelle eingestellt werden, wie
folgt.
1) Drücken Sie einmal die Taste . Im Display erscheint „G”.
2) Drücken Sie mehrmals , bis in der Anzeige „C-1” erscheint.
3) Drücken Sie , um zu bestätigen.
4) Um die Garzeit einzustellen, drücken Sie
oder , bis in der Anzeige „10:00”
erscheint.
5) Um den Garvorgang zu starten, drücken Sie die Taste .
86
Leistung bei Kombigaren
Programm
Display
Grillen
Kombigaren 1
Kombigaren 2
G
C-1
C-2
Leistung des Mikrowellenherds
0%
55%
36%
Grillleistung [%]
100%
45%
64%
Hinweis: Nach Ablauf der Hälfte der Grillzeit ertönt ein Lautsignal. Das ist normal. Für
ein besseres Grillergebnis sollten Sie das Grillgut wenden. Schließen Sie die Tür wieder und drücken Sie die Taste , um den Garvorgang fortzusetzen. Wenn der Benutzer keine Aktion durchführt, wird der Garvorgang fortgesetzt.
4. Auftauen nach Gewicht
1) Drücken Sie einmal die Taste . Im Display erscheint „dEF1”.
2) Um das Gewicht des Garguts zu wählen, drücken Sie oder
Gewicht zwischen 100 und 2000 g wählen.
3) Um den Auftauvorgang zu starten, drücken Sie die Taste .
. Sie können ein
5. Auftauen nach Zeit
1) Drücken Sie einmal die Taste . Im Display erscheint „dEF2”.
2) Um die richtige Zeit einzustellen, drücken Sie oder . Die maximale Auftauzeit
beträgt 95 Minuten.
3) Um den Auftauvorgang zu starten, drücken Sie die Taste .
Hinweis: Wenn die Hälfte der Auftauzeit abgelaufen ist, ertönt ein zweifaches Lautsignal. Das ist normal. Für ein besseres Auftauergebnis sollten Sie das Auftaugut wenden. Schließen Sie die Tür wieder und drücken Sie die Taste , um den Auftauvorgang
fortzusetzen.
6. Mehrstufiges Garen
Es können maximal zwei Garstufen eingestellt werden. Wenn es sich bei einer der
beiden Garstufen um Auftauen handelt, sollte diese Garstufe automatisch als erste
eingestellt werden. Wenn eine Garstufe abgeschlossen ist, ertönt ein Signal, und die
nächste Garstufe beginnt.
Hinweis: Das automatische Schnellgarprogramm kann nicht als eine der Garstufen
gewählt werden.
Beispiel: Sie wollen das Essen 5 Minuten auftauen und dann bei einer Leistung von
80% 7 Minuten mikrowellengaren. Führen Sie folgende Schritte aus:
1) Drücken Sie einmal die Taste . Im Display erscheint „dEF2”.
2) Um die Auftauzeit auf 5 Minuten einzustellen, drücken Sie oder ;
3) Drücken Sie einmal die Taste . Im Display erscheint „P100”.
4) Drücken Sie mehrfach die Taste , um die Mikrowellenleistung zu wählen, bis in der
Anzeige „P80”erscheint;
5) Drücken Sie , um zu bestätigen.
6) Um die Garzeit auf 7 Minuten einzustellen, drücken Sie oder ;
7) Um den Garvorgang zu starten, drücken Sie die Taste .
87
DE
BEDIENUNG
BEDIENUNG
7. Timer
DE
1) Drücken Sie einmal die Taste . Im Display erscheint „00:00”.
2) Um die richtige Zeit einzugeben, drücken Sie oder . (Die maximale Garzeit
beträgt 95 min).
3) Drücken Sie , um zu bestätigen.
4) Nach Ablauf der eingestellten Garzeit ertönt fünfmal ein Lautsignal.
Wenn die Uhr (24-Stunden-Modus) eingestellt wurde, wird die aktuelle Uhrzeit angezeigt.
Hinweis: Der Timer unterscheidet sich von dem 24-Stunden-Modus der Uhr. Der Timer
zählt die vorgegebene Zeit herunter.
8. Menü mit automatischen Programmen
1) Drücken Sie im Stand-by-Modus mehrfach die Taste , um das Programm zu wählen.
2) Drücken Sie , um das gewählte Programm zu bestätigen;
3) Um das Gewicht des Garguts zu wählen, drücken Sie oder .
4) Um den Garvorgang zu starten, drücken Sie die Taste .
Tabelle der Automatikprogramme
Menü
Pizza
Fleisch
Gemüse
Nudeln
Kartoffeln
Fisch
Getränk
Popcorn
Gewicht
200 g
400 g
250 g
350 g
450 g
200 g
300 g
400 g
50 g (und 450 g kaltes Wasser)
100 g (und 800 g kaltes Wasser)
200 g
400 g
600 g
250 g
350 g
450 g
1 Tasse (ca. 120 ml)
2 Tassen (ca. 240 ml)
3 Tassen (ca. 360 ml)
50 g
100 g
88
Leistung
C-2
Mikrowellen - 100%
Mikrowellen - 100%
Mikrowellen - 80%
Mikrowellen - 100%
Mikrowellen - 80%
Mikrowellen – 100 %
Mikrowellen – 100 %
BEDIENUNG
1) Drücken Sie im Stand-by-Modus die Taste , um bei einer Leistung von 100% 30
Sekunden lang zu garen. Indem Sie die Taste ein zweites Mal drücken, können Sie die
Garzeit um weitere 30 Sekunden verlängern. Die maximale Garzeit beträgt 95 Minuten.
2) Um die Garzeit in den Programmen für Mikrowellengaren, Grillen, Kombigaren und
Auftauen nach Zeit zu verlängern, drücken Sie die Taste .
3) Bei den Automatikprogrammen und beim Auftauen nach Gewicht kann die Garzeit
nicht mit der Taste verlängert werden.
4) Drücken Sie im Stand-by-Modus die Taste , um die Garzeit zu wählen. Nach der
Wahl der Garzeit drücken Sie die Taste , um das Mikrowellengaren bei einer Leistung
von 100% zu starten.
10. Kindersicherung
Aktivieren der Einschaltsperre: Um die Einschaltsperre zu aktivieren, drücken Sie im
Stand-by-Modus die Taste für 3 Sekunden. Wenn eine Uhrzeit eingestellt wurde,
erscheint im Display die aktuelle Uhrzeit. Wenn nicht, erscheint im Display . Aufheben
der Einschaltsperre: Drücken Sie im Stand-by-Modus die Taste für 3 Sekunden. Die
Sperre wurde ausgeschaltet.
11. Überprüfung der laufenden Einstellungen
1) In den Programmen für Mikrowellengaren, Grillen und Kombigaren. Drücken Sie
oder . Für 3 Sekunden wird die aktuelle Leistung angezeigt.
2) Wenn die Uhr eingestellt wurde, können Sie während das Garvorgangs die aktuelle Zeit prüfen, indem Sie die Taste drücken. Die aktuelle Zeit wird für 3 Sekunden
angezeigt.
12. Technische Daten
1) Wenn Sie die Tür während des Garvorgangs öffnen, müssen Sie sie, um den Garvorgang fortzusetzen, wieder schließen und die Taste drücken.
2) Wenn nach der Wahl des Garprogramms nicht innerhalb von 1 Minute die Taste
gedrückt wird, erscheint in der Anzeige die aktuelle Uhrzeit und die Einstellung wird
gelöscht.
3) Ein Lautsignal bestätigt, dass die richtige Taste gedrückt wurde.
13. Öffnen der Mikrowellentür
Drücken Sie die Taste . Die Tür der Mikrowelle öffnet sich.
Hinweis: Türnotöffnung bei Stromausfall*: Benutzen Sie den
Sauggriff in der Zubehörtasche. Setzen Sie ihn auf die Tür
und ziehen Sie.
*Nur bei Geräten mit Türöffnungssensor
89
DE
9. Schnellgaren
BESEITIGUNG VON FEHLERN
DE
Die Mikrowelle verursacht Störungen beim Fernsehempfang.
Beim Kochen mit niedriger Leistung kann das
Licht schwächer werden. Es ist eine normale
Erscheinung.
Die Mikrowelle leuchtet schwach.
Der Dampf sammelt sich an der Tür, heiße Luft
tritt aus den Entlüftungsöffnungen aus.
Fehler
Es kann zur Störungen des Radio-bzw. Fernsehempfangs kommen, wenn die Mikrowelle
betrieben wird. Eine ähnliche Erscheinung kommt
auch im Falle kleinerer Haushaltsgeräte wie Mixer, Staubsauger und Ventilatoren vor. Es ist eine
normale Erscheinung.
Beim Garen kann Dampf entweichen. Die größere Menge entweicht über Entlüftungsöffnungen.
Eine gewisse Menge kann sich aber an einer
kühleren Stelle wie die Gerätetür ansammeln. Es
ist eine normale Erscheinung.
Mögliche Ursache
Beseitigung
Das Netzkabel ist nicht richtig
angeschlossen.
Den Stecker aus der Steckdose
ziehen und nach 10 Sekunden
wieder stecken.
Sicherung durchgebrannt oder
Sicherheitsschalter hat reagiert.
Die Sicherung austauschen
oder den Schalter anschalten
(Reparatur nur durch den Servicedienst)
Problem mit der Steckdose
Die Steckdose mit anderen
elektrischen Geräten prüfen.
Die Mikrowelle wärmt nicht.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Die Tür gut schließen.
Das Drehgestell macht Lärm
beim Betrieb der Mikrowelle.
Der Drehring oder Mikrowellenboden ist verschmutzt.
Siehe: ”Wartung der Mikrowelle”
Die Mikrowelle lässt sich nicht
starten.
REINIGUNG
Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass die Mikrowelle vom Stromnetz getrennt ist.
a) Nach Gebrauch reinigen Sie den Garraum der Mikrowelle mit einem leicht nassen Tuch.
b) Reinigen Sie die Zubehörteile wie üblich mit Wasser mit etwas Spülmittel.
c) Reinigen Sie den Türrahmen, Türdichtungen und andere nahe liegende Teile vorsichtig mit einem
weichen Tuch. Für die Reinigung der Türoberfläche und der Mikrowelle verwenden Sie nur milde, nicht
abrasive Seifen oder Reinigungsmittel, die mit Schwamm oder einem weichem Tuch aufzutragen sind.
Bei der Reinigung der Gastür verwenden Sie weder scharfe Schleifmittel noch scharfe Metallreiniger,
denn dies kann zu Rissen auf der Oberfläche und Schäden der Glasscheibe führen.
Bei der Reinigung des Garraums sollte man folgenderweise vorgehen: Geben eine halbe Zitrone in die
Schüssel, gießen Sie 300 ml Wasser dazu und schalten Sie die Garfunktion bei maximaler Leistung 100%
für 10 Minuten ein.
Nach der Reinigung trennen Sie die Mikrowelle vom Netz und wischen Sie den Garraum mit einem weichen, trockenen Tuch.
90
GARANTIE, NACHVERKAUF-SERVICE
Garantieleistungen laut Garantieschein.
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch einen unsachgemäßen Betrieb des Produktes entstehen.
CE-Konformitätserklärung
Der Hersteller dieses Produktes erklärt hiermit in alleiniger Verantwortung,
dass dieses Produkt den einschlägigen, grundlegenden Anforderungen der
nachfolgenden EU-Richtlinien entspricht:
•
•
•
•
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EG
Elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EG
ErP – Richtlinie 2009/125/EG
Richtlinie RoHS 2011/65/EG
Das Gerät ist mit dem
Zeichen gekennzeichnet und verfügt über eine
Konformitätserklärung zur Einsichtnahme durch die zuständigen Marktüberwachungsbehörden.
91
DE
Garantie
NOUS VOUS FÉLICITONS D'AVOIR CHOISI UN APPAREIL
FR
CHERS CLIENTS,
L’appareil est un mariage d’une facilité d’exploitation unique et d’une efficacité parfaite. Chaque
appareil a été précisément vérifié sous l’angle de la sécurité et de la fonctionnalité avant qu’il
n’ait quitté l’usine.
Prière de lire attentivement le mode d'emploi avant la mise en fonctionnement de l'appareil.
Vous trouverez ci-dessous les explications des symboles mentionnés dans la présente notice d’utilisation :
Informations de sécurité importantes
Conseils liés à l’utilisation de l’appareil.
concernant l’utilisateur de l’appareil et son
exploitation correcte.
i
Dangers résultant d’une manipulation
inappropriée de l’appareil ainsi que des
opérations qui ne pourront être effectuées
que par un personnel qualifié, par exemple
du service après-vente du fabricant.
Informations concernant la protection de
l’environnement.
Interdiction de réalisation de certaines
opérations par l’utilisateur.
SOMMAIRE
DONNÉES TECHNIQUES
MESURES DE PRUDENCE
INDICATIONS CONCERNANT LA SÉCURITÉ D'UTILISATION
ELIMINATION / DEMANTELEMENT DES APPAREILS USES
INSTALLATION D’UN CIRCUIT DE PROTECTION
RECIPIENTS
REGLAGE DU FOUR
INSTALLATION DU PLATEAU ROTATIF
INSTALLATION DE L’APPAREIL
EXPLOITATION
ELIMINATION DES PANNES
NETTOYAGE
GARANTIE, SERVICE APRÈS-VENTE
92
93
94
98
99
100
102
102
103
104
108
108
109
DONNÉES TECHNIQUES
Modèle
AMMB20E2SG* X-TYPE
TMI 20*
AMMB25E2SG* X-TYPE
TMI 25*
AC 230V / 50Hz
AC 230V / 50Hz
2450
2450
Alimentation
Fréquence de travail [MHz]
Niveau du bruit [dB(A) re 1pW]
63
63
Consommation en énergie [W]
1270
1450
Puissance nominale de sortie des micro-ondes [W]
800
900
Puissance nominale de sortie du gril [W]
1000
1000
Capacité du four [l]
20
25
Diamètre du plateau rotatif [mm]
255
315
Dimension externe (Hauteur x largeur x profondeur)
[mm]
382 x 594 x 333
382 x 594 x 403
Appareil adapté à l’encastrement dans des meubles
√
√
Poids net [kg]
17
17,6
L’appareil n’est destiné qu’ à l’usage dans
un cadre domestique.
i
Le fabricant se garde le droit d’introduire
des modifications n’ayant pas d’influence
sur l’exploitation générale de l’appareil.
92
Les illustrations dans le présent manuel
ont seulement un caractère explicatif.
L’équipement complet de l’appareil est
décrit dans le chapitre approprié.
AFIN D’EVITER UNE EVENTUELLE EXPOSITION
EXCESSIVE A L’ENERGIE DES MICRO-ONDES
Ne pas essayer de mettre en marche ce four avec la
porte ouverte car cela peut provoquer une exposition
nocive à l’énergie des micro-ondes. Il est important de
ne pas désactiver les systèmes de blocage de sécurité
et d’y manipuler.
Ne pas placer d’objets entre la surface frontale du four
et la porte et ne pas laisser de salissures ou de restes
de produits de nettoyage s’accumuler sur les surfaces
d’étanchement.
Ne pas mettre en marche le four s’il est endommagé. Il
est particulièrement important à ce que la porte du four
soit fermée correctement et à ce qu’il n’y ait pas d’endommagements sur :
1 la porte (enfoncements, fissures) / 2 les charnières et
les verrous (cassés, fissurés ou relâchés) / 3 les joints
d’étanchéité de la porte et les surfaces d’étanchement
Le réglage, les opérations de maintenance et toutes
réparations du four doivent être effectués uniquement
par un personnel de service qualifié du fabricant. Ceci
concerne en particulier les travaux liés à l’enlèvement
de l’écran protégeant l’utilisateur contre la radiation des
micro-ondes.
Tenez l’appareil et son câble d’alimentation loin des enfants âgés de moins de 8 ans.
Le four à micro-ondes ne doit pas être placé dans un
placard*
MISE EN GARDE : L’appareil et ses pièces accessibles
sont chauds au cours de l’exploitation. Il faut éviter le
contact avec les pièces chaudes. Les enfants âgés de
moins de 8 ans doivent être tenus loin de l’appareil à
moins qu’ils ne soient sous la surveillance d’une personne adulte ;
Il est interdit de nettoyer l’appareil avec de la vapeur
Les surfaces du placard peuvent se chauffer au cours
du travail du four;
* concerne les appareils qui ne sont pas adaptés à l’encastrement dans des meubles
93
FR
MESURES DE PRUDENCE
INDICATIONS CONCERNANT LA SÉCURITÉ D'UTILISATION
FR
i
LIRE ATTENTIVEMENT ET PRESERVER POUR LE
FUTURE.
Afin de réduire le risque d’incendie, de blessure ou
d’exposition excessive à l’énergie des micro-ondes au
cours de l’exploitation de l’appareil il faut respecter les
règles de sécurité de base ci-dessous
Lire le manuel d’utilisation avant l’exploitation de l’appareil.
Une surveillance étroite est nécessaire afin de réduire
le risque d’incendie dans la cavité du four.
Utiliser cet appareil uniquement de façon conforme à sa
destination décrite dans le manuel. Ne pas utiliser de
produits chimiques corrosifs sur l’appareil. Le four est
spécialement conçu pour le réchauffement ou la cuisson de produits alimentaires. Il n’est pas destiné à une
exploitation industrielle ou de laboratoire.
MISE EN GARDE : Quand l’appareil est exploité en
mode combiné les enfants peuvent utiliser ce four uniquement sous la surveillance des adultes en raison de
génération d’une température élevée* ;
MISE EN GARDE : Il est interdit de chauffer les liquides
et les autres produits alimentaires dans des récipients
hermétiquement fermés car ils sont susceptibles d’exploser ;
MISE EN GARDE : Cet appareil peut être utilisé par
des enfants âgés de 8 ans ou plus, par des personnes
avec des capacités motrices, sensorielles ou mentales
réduites et par des personnes dénuées d’expérience ou
de connaissance de l’équipement uniquement si elles
se trouvent sous surveillance et qu’elles aient été instruites auparavant au sujet de l’exploitation de l’appareil
de façon sûre et qu’elles connaissent les dangers liés à
l’exploitation de l’appareil. Les enfants ne devraient pas
jouer avec l’appareil. Le nettoyage et la maintenance
de l’appareil ne devraient pas être effectués par des enfants à moins qu’ils n’aient fini leurs 8 ans et ne soient
surveillés par une personne appropriée.
Utiliser seulement les récipients qui sont destinés à
l’utilisation dans des fours à micro-ondes ;
* Concerne les appareils équipés en gril
94
i
i
Il faut surveiller le travail du four à micro-ondes au cours
du chauffage de produits alimentaires dans des récipients en plastique ou en papier en raison d’une possibilité d’inflammation des récipients ;
En cas d’observation d’une fumée et/ou de feu, éteindre
l’appareil ou débrancher-le de la source d’alimentation
et laisser la porte fermée jusqu’à ce que les flammes
s’éteignent ;
Le chauffage à micro-ondes des boissons peut provoquer une ébullition retardée, pour cela il faut faire attention au cours de la manipulation du récipient ;
Les détails concernant le nettoyage des joints d’étanchéité de la porte et des parties adjacentes sont décrits
dans le chapitre approprié de ce manuel.
Le four doit être nettoyé régulièrement et il faut en retirer les restes de produits alimentaires
La négligence de maintien du four en propreté peut
provoquer l’endommagement de la surface, ce qui en
conséquence peut influer sur la durabilité de l’appareil
et causer des situations dangereuses
Attention! Si le câble d'alimentation non débranchablé
est endommagé, il doit être échangé chez le fabricant,
dans un établissement de réparations spécialisé ou par
une personne qualifiée afin d’éviter tout danger.
Avant le début d’exploitation du four il faut faire brûler le dispositif de chauffage du gril (de la fumée peut
s’échapper des grilles de ventilation du four au cours de
la combustion du dispositif de chauffage)* :
- mettre en marche la ventilation dans la pièce ou ouvrir
la fenêtre.
- régler le four en mode de travail du gril uniquement
pendant environ 3 min. et faire brûler le dispositif de
chauffage du grill sans réchauffer de produits alimentaires.
Le four devrait reposer sur une surface nivelée.
Le plateau rotatif et l’ensemble du chariot rotatif devraient se trouver dans le four au cours de la cuisson.
Il faut déposer avec prudence le plat cuit sur le plateau
rotatif et le manipuler avec prudence afin d’éviter un
éventuel endommagement.
* Concerne les appareils équipés en gril
95
FR
INDICATIONS CONCERNANT LA SÉCURITÉ D'UTILISATION
INDICATIONS CONCERNANT LA SÉCURITÉ D'UTILISATION
FR
i
i
L’utilisation incorrecte du bol destiné pour rissoler les
plats peut provoquer la fissure de la table rotative par la
température élevée.
Utiliser uniquement des dimensions appropriées de
sacs de cuisson dans les fours à micro-ondes.
Le four possède quelques disjoncteurs incorporés de
protection contre l’émission de radiation pendant que la
porte est ouverte. Ne pas manipuler ces disjoncteurs.
Ne pas mettre en marche un four à micro-ondes vide.
La mise en marche du four sans plat ou avec un plat
avec un faible contenu en eau peut provoquer un incendie, une carbonisation, un étincellement ou un endommagement de la couche de la cavité interne.
Ne pas chauffer les plats directement sur le plateau rotatif. Un chauffage ponctuel excessif du plateau rotatif
peut provoquer sa fissuration
Ne pas chauffer de bouteilles pour nourrissons ou des
plats pour nourrissons dans le four à micro-ondes. Un
chauffage irrégulier peut y avoir lieu et provoquer des
lésions.
Ne pas utiliser de récipients avec un col étroit tels que
les bouteilles de sirop.
Ne pas frire sur de l’huile et dans un récipient profond
placé dans le four à micro-ondes.
Ne pas faire de conserves maison dans le four à micro-ondes car le contenu entier du pot n’atteigne pas
toujours la température d’ébullition.
N’utiliser pas le four à micro-ondes à des fins commerciales. L’appareil est destiné à l’exploitation dans la
maison ou dans des lieux tels que* : la cuisine pour les
employés ; les boutiques, les bureaux et autres environnements de travail, utilisation par les clients d’hôtels, de
motels et d’autres lieux d’habitation, de bâtiments habitables ruraux, d’édifices d’hébergement* ;
Afin d’empêcher l’ébullition retardée de liquides et de
boissons chauds et la brûlure il faut remuer le liquide
avant de placer le récipient dans le four et encore une
fois à mi-cuisson. Ensuite laisser-le pour un court instant dans le four et remuer encore une fois avant de
retirer le récipient.
Prenez connaissance avec le contenu de la carte de garantie
96
i
i
i
Il faut se rappeler que le plat se trouve dans le four afin
d’éviter la brûlure due à une cuisson excessive.
Quand l’appareil est utilisé en mode combiné, les enfants devraient utiliser le four uniquement sous surveillance des adultes en raison de génération de températures élevées*
Cet appareil ne peut pas être utilisé par des personnes
(dont les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou psychologiques limitées, ni par des personnes n'ayant pas l'expérience de cet appareil à moins
qu'elles soient surveillées et informées de son utilisation par une personne responsable de leur sécurité. Ne
pas permettre aux enfants de jouer avec l’appareil.
Ne pas surcuire les plats
Ne pas utiliser la cavité du four pour stocker. Ne pas entreposer à l’intérieur du four d’objets combustibles tels
que le pain, les gâteaux, les produits en papier etc. Si
un éclair frappe la ligne d’alimentation le four peut s’activer automatiquement.
Enlever les attaches en fil de fer et les poignées métalliques des récipients/sacs en papier ou plastique avant
de les placer dans le four.
Le four devrait être mis à la terre. Brancher uniquement
à une prise avec un circuit de protection qui fonctionne.
Voir « Installation du circuit de protection »
Certains produits tels que les œufs entier (cuits et/ou
crus), l’eau avec de l’huile ou de la graisse, les récipients hermétiques et les pots en verre peuvent exploser et pour cela il ne faut pas les chauffer dans ce four.
Le travail du four devrait se dérouler sous surveillance
constante de personnes adultes. Il faut veiller à ne pas
laisser les enfants avoir accès aux éléments de commande ou à ce qu’ils jouent avec l’appareil.
Ne pas mettre en marche le four si la plinthe de branchement ou la fiche est endommagée, s’il travaille de
façon incorrecte ou s’il a été endommagé ou laissé tomber.
Il ne faut pas recouvrir ni bloquer les ouvertures d’aération sur le four.
* Concerne les appareils équipés en gril
97
FR
INDICATIONS CONCERNANT LA SÉCURITÉ D'UTILISATION
INDICATIONS CONCERNANT LA SÉCURITÉ D'UTILISATION
FR
Ne pas entreposer ni utiliser le four à l’extérieur.
Ne pas utiliser le four à proximité de l’eau, de l’évier de
cuisine, dans une pièce humide ou à proximité d’une
piscine.
Ne pas immerger le câble d’alimentation ni la fiche dans
de l’eau.
Maintenir le câble loin des surfaces chauffées.
i
Empêcher que le câble d’alimentation soit suspendu
par dessus du bord de la table ou du plan de travail.
L’appareil doit être exploité avec le cadre décoratif monté*
La surface de la cavité interne de l’appareil est chaude
après l’utilisation du four à micro-ondes.
Vérifier systématiquement le four et son câble d’alimentation sous l’angle des endommagements. Si quelconque endommagement est constaté il ne faut pas
utiliser le four.
ELIMINATION / DEMANTELEMENT DES APPAREILS USES
MISE HORS SERVICE
DÉBALLAGE
Pour son transport, l’appareil a été
emballé afin de le protéger contre les
endommagements. Après déballage
de l’appareil, prière d'éliminer les
éléments de l’emballage d'une façon
non nuisible à l’environnement.
Tous les matériaux utilisés pour
l’emballage sont inoffensifs pour
l’environnement et recyclables à 100% (ils sont
marqués par un symbole approprié)
Attention! Lors du déballage, garder les matériaux
d’emballage (petits sacs polyéthylène, morceaux de
polystyrène, etc.) hors de portée des enfants.
Après la fin de la période d’exploitation il
ne faut pas jeter ce produit avec les déchets communaux normaux mais il faut
le transmettre à un point de collecte et
de recyclage des appareils électriques
et électroniques. Le symbole placé sur
le produit, le manuel d’utilisation ou
l’emballage informe de ce fait.
Les matières utilisées dans l’appareil peuvent être
réutilisées conformément à leur marquage. Grâce
à la réutilisation des matériaux ou d’autres formes
d’utilisation des appareils usés vous contribuez
de façon considérable sur la protection de notre
environnement.
L’administration de votre commune vous fournira
les informations sur le point approprié d’élimination
des appareils usés.
* concerne les appareils à encastrer
98
DANGER
Danger d’électrocution au contact – certains éléments internes peuvent causer des lésions sérieuses ou la mort. Ne pas démonter cet appareil.
MISE EN GARDE
Menace d’électrocution. L’utilisation incorrecte de
la mise à la terre peut provoquer une électrocution.
Ne pas placer la fiche dans la prise avant que l’appareil n’ait été installé et mis à la terre de façon
correcte.
En cas d’incompréhension du manuel de mise à la
terre ou en cas de doutes si l’appareil est correctement mis à la terre il faut se tourner vers un électricien ou un technicien de service qualifié.
S’il est nécessaire d’utiliser une rallonge il faut utiliser alors un câble à trois fils possédant une prose
avec une mise à la terre.
Le fabricant n’est pas responsable des dommages
ou des lésions étant le résultat du branchement du
four à une source d’alimentation sans circuit de protection ou avec un circuit de protection défaillant.
Un câble d’alimentation court est prévu afin de
réduire la menace d’entremêlement ou de débranchement suite à un trébuchement sur un câble long.
Si une rallonge est utilisée :
- Les inscriptions réglementaires concernant les
données électriques devraient être aussi grandes
que celles de l’appareil.
- La rallonge devrait être un câble à 3 fils avec une
mise à la terre,
- Le long câble devrait être mené de façon à ce qu’il
ne soit pas suspendu au dessus du plan de travail
ou la table où il pourrait être tiré par des enfants ou
accroché et retiré de façon accidentelle.
Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de
court-circuit la mise à la terre réduit la menace
d’électrocution en assurant un câble d’évacuation
du courant électrique. Cet appareil est équipé en
un câble possédant un câble de mise à la terre et
en une fiche appropriée. La fiche devrait être placée dans une prise correctement installée et mise
à la terre.
99
FR
INSTALLATION D’UN CIRCUIT DE PROTECTION
RECIPIENTS
MISE EN GARDE
FR
Menace de lésions des gens. Les récipients fermés hermétiquement peuvent exploser. Les
récipients fermés doivent être ouverts et les sacs en plastique transpercés avant le chauffage.
Matériaux qui peuvent être utilisés dans le four et ceux qu’il faut éviter dans un four à micro-ondes.
Certains récipients non métalliques peuvent être dangereux dans l’utilisation dans un four à micro-ondes. En cas de doute il est possible de vérifier le récipient donné en suivant la procédure ci-dessous :
Test du récipient :
1 Remplir le récipient sûr à utiliser dans un four à micro-ondes avec un verre d’eau froide (250 ml) et
faire de même avec le récipient testé.
2 Cuire avec la puissance maximale durant 1 minute.
3 Toucher le récipient avec précaution. Si le récipient est chaud il ne faut pas l’utiliser dans le four à
micro-ondes.
4 Ne pas dépasser le temps de cuisson de 1 minute.
Matériaux qu’il ne faut pas utiliser dans un four à micro-ondes
Type de récipient
Remarques
Plateau en aluminium
Il peut provoquer l’effet d’arc électrique. Placer le plat dans
un récipient destiné à l’utilisation dans des fours à micro-ondes.
Boîte en carton avec une poignée
métallique
Il peut provoquer l’effet d’arc électrique. Placer le plat dans
un récipient destiné à l’utilisation dans des fours à micro-ondes.
Métal ou récipients avec un cadre
métallique
Le métal crée un écran de protection contre l’énergie des
micro-ondes sur le plat.
Le cadre métallique peut provoquer un arc électrique.
Fermetures métalliques – vissées
Elles peuvent provoquer un arc électrique et un incendie
dans le four.
Sac en papier
Ils peuvent provoquer un incendie dans le four.
Mousse en plastique
La mousse en plastique peut fondre ou contaminer le liquide
qui s’y trouve quand elle sera exposée à l’action de températures élevées.
Bois
Le bois sèche quand il est utilisé dans un four à micro-ondes
et peut se fissurer ou se casser.
Matériaux qui peuvent être utilisés dans un four à micro-ondes
Type de récipient
Remarques
Film en aluminium
Seul le recouvrement. Des petits morceaux lisses peuvent être utilisés pour recouvrir les morceaux fins de viande ou de volaille afin
d’empêcher leur cuisson excessive. Une décharge d’arc peut avoir
lieu si le film se trouve trop près des parois du four. Le film devrait
se trouver à une distance d’au moins 2,5 cm des parois du four.
Bol pour rissoler
Respecter les instructions du fabricant. Le fond du bol pour rissoler devrait se trouver au moins 5 mm au dessus du plateau rotatif.
L’utilisation incorrecte peut provoquer la fissuration du plateau
rotatif.
Vaisselle de dîner
Seul celle qui est adaptée aux fours à micro-ondes. Respecter les
instructions du fabricant.
Ne pas utiliser de récipients fissurés ou ébréchés.
Pots en verre
Retirer toujours le couvercle. Utiliser uniquement pour chauffer les
plats à la température appropriée. La majorité des pots en verre
n’est pas résistante à la température et peut éclater.
100
Récipients en verre
Utiliser seulement les récipients en verre réfractaire dans le four à
micro-ondes. S’assurer qu’ils ne possèdent pas de cadres métalliques. Ne pas utiliser de récipients fissurés ou ébréchés.
Sacs pour curie dans des fours
à micro-ondes
Respecter les instructions du fabricant. Ne pas fermer avec des
clips métalliques.
Assiettes et gobelets en papier
Effectuer des entailles afin de laisser échapper la vapeur. Utiliser
seulement pour une cuisson/réchauffement courts. Ne pas laisser
le four sans surveillance au cours de la cuisson.
Serviettes en papier
Utiliser pour recouvrir les plats à réchauffer afin d’absorber la
graisse.
Utiliser seulement pour une courte cuisson sous surveillance
constante.
Papier sulfurisé
Utiliser comme couverture pour empêcher les éclaboussures ou
comme emballage pour évaporation.
Matières plastiques
Seul celle qui est adaptée aux fours à micro-ondes. Elles devraient
posséder l’étiquette « pour fours à micro-ondes ». Certains
récipients en plastique deviennent mous quand le plat à l’intérieur
chauffe. Les « sacs de cuisson » et les sacs en plastique fermés
hermétiquement doivent être entaillés, transpercés ou équipés
d’une purge conformément aux indications sur l’emballage.
Emballages en plastique
Seul celle qui est adaptée aux fours à micro-ondes. Utiliser pour
recouvrir le plat au cours de la cuisson afin de maintenir l’humidité.
Empêcher à ce que l’emballage en plastique touche le plat.
Thermomètres
Seul celle qui est adaptée aux fours à micro-ondes. (thermomètres
pour viande et sucre).
Papier paraffiné
Utiliser comme couverture pour empêcher les éclaboussures et
afin de maintenir l’humidité.
Matériau du récipient
Micro-ondes
Gril
Mode Combi
Verre thermorésistant
OUI
OUI
OUI
Verre non résistant à la chaleur
NON
NON
NON
Céramique thermorésistante
OUI
NON
NON
Récipients en plastique sûrs à utiliser dans un four
à micro-ondes.
OUI
NON
NON
Papier à des propos culinaire
OUI
NON
NON
Récipient métallique
NON
OUI
NON
Support métallique (équipement du four)*
NON
OUI
NON
Film en aluminium et récipients en film
NON
OUI
NON
* Présent dans les modèles choisis
101
FR
RECIPIENTS
REGLAGE DU FOUR
Noms des éléments d’équipement du four
FR
Retirer le four et tous les matériaux de la boîte en carton et de la cavité du four. Le four est Fourni avec
l’équipement suivant :
Plateau rotatif
Chariot rotatif
Mode d’emploi
Support de barbecue
1
1
1
1*
A
F
A) Panneau de commande
B) Système de blocage de sécurité – Il débranche
l’alimentation du four quand la porte est ouverte au cours du travail.
C) Chariot rotatif
D) Plateau rotatif
E) Ecran interne de la porte
F) Porte
E D
C
B
INSTALLATION DU PLATEAU ROTATIF
*1
2
1 Ne jam ais serrer ni poser le plateau rotatif le fond à l’envers.
2 Utiliser toujours le plateau rotatif et le chariot rotatif au cours de la
cuisson.
3 Placer toujours tous les plats à cuire ou à réchauffer sur le plateau
rotatif
4 Si le plateau rotatif se brise il faut le retourner au point de service
autorisé le plus proche.
Éléments de l’équipement :
3**
1. Support de barbecue
2. Plateau rotatif
3. Chariot rotatif
* Présent dans les modèles choisis. Attention : Le support joint à l’appareil doit être utilisé uniquement
en mode « GRIL » du four. Le support doit être placé sur le plateau rotatif.
** Le chariot est disponible en deux versions en fonction du modèle. Elles ne sont pas interchangeables.
102
- Retirer tous les matériaux et éléments de l’emballage.
- Vérifier le four sous l’angle des endommagements tels que les enfoncements, les déplacements ou
l’endommagement de la porte.
- Retirer tous les films de protection de la surface du placard.
- Ne pas installer le four s’il est endommagé.
Ne pas retirer le couvercle marron clair du mica vissé à l’aide de vis dans la cavité du four afin
recouvrir le magnétron.
Installation
1. L’appareil n’est destiné qu’ à l’usage dans un cadre domestique.
2. Le four peut être utilisé seulement après son encastrement préalable dans le meuble de cuisine*.
3. Le moyen de montage du four dans le meuble est présenté dans la « Brochure d’installation »*.
4. Le four à micro-ondes devrait être monté dans un placard d’une largeur de 60 cm et sur une hauteur
de 85 cm du sol de la cuisine*.
Ne pas retirer les pieds du fond du four*.
Le blocage des orifices d’entrée et de sortie peut endommager le four.
Placer le four le plus loin possible des récepteurs de radio et de télévision. Le four à micro-ondes en
marche peut provoquer des interférences de réception du signal radio et de télévision.
2. Placer la fiche du four dans la prise de maison standard.
S’assurer au préalable si la tension et la fréquence sont les mêmes que sur la plaque signalétique.
MISE EN GARDE : Ne pas installer le four au dessus d’une plaque de cuisson ou un autre appareil
générant de la chaleur. Dans le cas d’une telle installation un endommagement peut avoir lieu et cela
engendre la perte de la garantie.
* Concerne les appareils à encastrer
Les surfaces accessibles peuvent être
chaudes au cours du
travail.
103
FR
INSTALLATION DE L’APPAREIL
EXPLOITATION
1. Réglage de l’heure
FR
Une fois l’appareil branché à l’alimentation électrique, l’affichage indique « 00 :00 » et
un signal sonore est émis. Le four passe en mode « prêt ».
1) Appuyer deux fois sur . Les chiffres de l’heure commencent à clignoter ;
2) Pour régler l’heure dans une étendue de 0 à 23, appuyer sur ou .
3) Pour confirmer, appuyer sur . Les chiffres des minutes commencent à clignoter ;
4) Pour régler les minutes dans une étendue de 0 à 59, appuyer sur ou .
5) Pour terminer le réglage de l’heure, appuyer sur . Le symbole « : » clignote. L’heure
actuelle s’affiche sur l’écran d’affichage.
Attention : Si l’heure actuelle n’est pas réglée après la mise sous tension de l’appareil,
l’heure ne sera pas affichée.
2. Cuisson par micro-ondes
1) Appuyer une fois sur la touche . Le symbole « P100 » s’affiche.
2) Pour choisir la puissance des micro-ondes, appuyer plusieurs fois sur , éventuellement sur ou . S’afficheront alors progressivement les symboles « P100 », « P80 »,
« P50 », « P30 », « P10 ».
3) Appuyer sur , pour confirmer.
4) Pour régler la durée de cuisson adéquate, appuyer sur ou . (La durée de cuisson maximale est de 95 min.).
5) Afin de démarrer la cuisson, appuyez sur .
REMARQUE : Vous pouvez augmenter la durée de cuisson, en appuyant sur le bouton
de façon suivante:
0- 1 minute:
: 5 secondes
1- 5 minutes
: 10 secondes
5- 10 minutes
: 30 secondes
10- 30 minutes : 1 minute
30- 95 minutes : 5 minutes
Tableau de puissances de micro-ondes
Puissance du four microondes
Écran d’affichage
Élevée
P100
Assez
élevée
P80
Moyenne
P50
Assez
faible
P30
Faible
P10
3. Gril ou cuisson mixte Combi.
Cuisson
•
Appuyer une fois sur , le symbole « G » s’affiche sur l’écran. Appuyer plusieurs
fois sur , appuyer éventuellement sur ou pour choisir la puissance. Les
symboles « G », « C-1 » ou « C-2 » s’afficheront alors.
•
Appuyer sur pour confirmer la puissance. Pour régler la durée de cuisson, appuyer sur ou . La durée maximale de cuisson est de 95 minutes.
•
Pour commencer la cuisson, appuyer de nouveau sur la touche .
Exemple : Pour la cuisson micro-ondes avec une puissance à 55% et pour utiliser
45% de la puissance du grill (C-1) pendant 10 minutes, régler le four selon les étapes
suivantes.
1) Appuyer une fois la touche . Le symbole « G » s’affiche sur l’écran d’affichage.
2) Appuyer plusieurs fois sur jusqu’à ce que le symbole « C-1 » s’affiche.
3) Appuyer sur , pour confirmer.
4) Pour régler la durée de cuisson, appuyer sur ou , jusqu’à ce que « 10 :00 »
s’affiche sur l’écran.
5) Afin de démarrer la cuisson, appuyer sur .
104
Puissance en mode mixte
Programme
Écran d’affichage
Mode gril
Cuisson mixte 1
Cuisson mixte 2
G
C-1
C-2
Puissance du four
micro-ondes
0%
55%
36%
Puissance du gril
100%
45%
64%
Attention : A mi-temps de la grillade, le four émet un bip deux fois et cela est normal.
Pour obtenir de meilleurs résultats, retourner les aliments, fermer la porte et ensuite,
appuyer sur la touche , pour continuer la cuisson. Si l’utilisateur n’a effectué aucune
opération, le four reprend la cuisson.
4. Décongélation en fonction du poids
1) Appuyer une fois la touche . Le symbole « dEF1 » s’affiche sur l’écran.
2) Pour sélectionner le poids du produit, appuyer sur ou . L’étendue du poids est
de 100 à 2000g.
3) Pour lancer la décongélation, appuyer sur la touche .
5. Décongélation en fonction du temps
1) Appuyer une fois la touche . Le symbole « dEF2 » s’affiche sur l’écran.
2) Pour régler la durée, appuyer sur ou . La durée maximale est de 95 minutes.
3) Pour lancer la décongélation, appuyer sur .
Attention : Une fois la moitié du temps de décongélation écoulée, le four émet un
double signal sonore, ce qui est normal. Pour obtenir un meilleur résultat de décongélation, tourner les aliments, fermer la porte et ensuite, appuyer sur la touche , pour
continuer.
6. Cuisson multi-étapes
Il est possible de régler deux étapes au maximum. Si l’une des étapes est la décongélation, elle doit être automatiquement réglée en premier lieu. Une fois la première étape
terminée, un signal sonore est émis et l’étape suivante commence.
Attention : Le programme automatique et la cuisson rapide ne peuvent pas être réglés
comme l’une des étapes.
Par exemple : décongélation des aliments pendant 5 minutes et ensuite, cuisson micro-ondes à une puissance de 80% pendant 7 minutes. Réaliser les opérations suivantes :
1) Appuyer une fois la touche . Le symbole « dEF2 » s’affiche sur l’écran.
2) Pour régler la durée de décongélation sur 5 minutes, appuyer sur ou ;
3) Appuyer une fois sur la touche . Le symbole « P100 » s’affiche sur l’écran d’affichage.
4) Appuyer plusieurs fois sur la touche pour choisir la puissance des micro-ondes,
jusqu’à ce que le symbole « P80 » s’affiche ;
5) Appuyer sur , pour confirmer.
6) Pour régler la durée de cuisson sur 7 minutes, appuyer sur ou ;
7) Afin de démarrer la cuisson, appuyer sur .
105
FR
EXPLOITATION
EXPLOITATION
7. Minuteur
FR
1) Appuyer une fois sur la touche . « 00 :00 » s’affiche sur l’écran d’affichage.
2) Pour saisir la durée, appuyer sur ou . (La durée de cuisson maximale est de 95
minutes).
3) Appuyer sur , pour confirmer.
4) Une fois la durée réglée écoulée, un signal sonore sera émis 5 fois.
Si l’horloge est réglée (mode 24 heures), sur l’écran d’affichage s’affiche l’heure actuelle.
Attention : Le minuteur se distingue de l’horloge en mode 24 heures. Le minuteur
compte le temps.
8. Menu des programmes automatiques
1) En mode « prêt », appuyer plusieurs fois sur la touche pour sélectionner le programme.
2) Appuyer sur , pour confirmer le programme sélectionné ;
3) Pour choisir le poids du produit, appuyer sur ou .
4) Afin de démarrer la cuisson, appuyer sur .
Tableau des programmes automatiques
Menu
Pizza
Viande
Légumes
Pâtes
Pommes de
terre
Poissons
Boisson
Popcorn
Poids
200 g
400 g
250 g
350 g
450 g
200 g
300 g
400 g
50g (et 450g d’eau froide)
100g (et 800g d’eau froide)
200 g
400 g
600 g
250 g
350 g
450 g
1 tasse (environ 120ml)
2 tasses (environ 240ml)
3 tasses (environ 360ml)
50 g
100 g
106
Puissance
C-2
Micro-ondes - 100%
Micro-ondes - 100%
Micro-ondes - 80%
Micro-ondes - 100%
Micro-ondes - 80%
Micro-ondes - 100%
Micro-ondes - 100%
EXPLOITATION
1) En mode « prêt », appuyer sur , pour cuire à une puissance de 100% pendant 30
secondes. Une nouvelle pression sur la touche, prolonge la durée de 30 secondes. La
durée maximale de cuisson est de 95 minutes.
2) Pour prolonger la durée de cuisson dans les programmes de cuisson par micro-ondes, de grillade, de cuisson mixte et de décongélation selon la durée, appuyer
sur la touche .
3) Dans les programmes automatiques et de décongélation selon le poids, la prolongation de la durée n’est pas possible à l’aide de la touche .
4) En mode « prêt », appuyer sur la touche pour sélectionner la durée de cuisson.
Une fois la durée de cuisson sélectionnée, appuyer sur la touche , pour commencer
la cuisson micro-ondes à une puissance de 100%.
10. Verrouillage de démarrage
Verrouillage de démarrage : Pour activer le verrouillage, en mode « prêt », appuyer sur
la touche et la maintenir pressée pendant 3 secondes. Si l’heure a été réglée, l’écran
d’affichage affichera l’heure actuelle. Si non, l’écran affichera . Désactivation du
verrouillage de démarrage : En mode « prêt », appuyer sur la touche et la maintenir
pressée pendant 3 secondes. Le verrouillage est désactivé.
11. Vérification des paramètres réglés
1) En mode de cuisson par micro-ondes, de grillade ou de cuisson mixte. Appuyer sur
ou . La puissance actuelle s’affichera pendant 3 secondes.
2) Si l’heure est réglée, en mode cuisson, appuyer sur , pour vérifier l’heure actuelle.
L’heure actuelle s’affichera pendant 3 secondes.
12. Données techniques
1) Si la porte est ouverte pendant la cuisson, pour redémarrer, fermer la porte et appuyer sur .
2) Si, une fois le programme de cuisson réglée, la touche n’est pas pressée dans la
minute. L’écran d’affichage affichera l’heure actuelle. Le réglage sera annulé.
3) La pression correcte de la touche est signalée par un signal sonore.
13. Ouvrir la porte du four
Appuyer sur la touche . La porte du four s’ouvre
Attention : Ouverture d’urgence de la porte en cas de panne
de courant*: Utiliser la ventouse fournie avec les accessoires.
La placer sur la porte et tirer.
*Seulement dans les appareils avec un capteur d’ouverture de la porte
107
FR
9. Cuisson rapide
ELIMINATION DES PANNES
FR
La réception de la radio et de la télévision peut
être
brouillée si le four à micro-ondes travaille.
C’est la même chose que dans le cas du petit
équipement électroménager tel que le mixeur,
l’aspirateur et le ventilateur électrique. C'est un
phénomène normal.
Le four à micro-ondes brouille l’image télé
Le four s’illumine faiblement
Lors de la cuisson avec une faible puissance
des micro-ondes l’illumination du four peut faiblir.
C’est normal.
La vapeur s’accumule sur la porte, l’air chaud
sort par les orifices d’aération
Au cours de la cuisson de la vapeur peut
s’échapper du plat. La majorité d’elle s’échappe
par les orifices d’aération.
Une certaine partie d’elle peut cependant s’accumuler dans un endroit froid tel que la porte du
four. C’est normal.
Panne
Le four ne veut pas se mettre
en marche.
Le four ne chauffe pas.
Le plateau rotatif en verre fait
du bruit au cours du travail du
four à micro-ondes
Cause possible
Elimination
Le câble d’alimentation branché
de façon incorrecte à la prise
Retirer la fiche et placer-la de
nouveau après 10 secondes.
Fusible brûlé ou le disjoncteur
de sécurité s’est enclenché.
Remplacer le fusible ou enclencher le disjoncteur (réparation
uniquement par le Service)
Problème avec la prise
Vérifier la prise à l’aide d’autres
instruments électriques.
La porte fermée de façon
incorrecte.
Fermer bien la porte.
Ensemble de l’anneau de rotation et le fond du four sales.
Voir « Maintenance du four à
micro-ondes »
NETTOYAGE
Assurez-vous avant le nettoyage que le four est débranché de la source d’alimentation.
a) Après l’utilisation nettoyer l’intérieur du four avec un chiffon légèrement humide.
b) Nettoyer les accessoires de façon habituelle avec de l’eau et du savon.
c) Le cadre de la porte et le joint d’étanchéité ainsi que les parties adjacentes doivent être minutieusement nettoyés à l’aide d’un chiffon humidifié s’ils sont sales. Au cours du nettoyage de la surface de la
porte et du four utiliser uniquement des savons ou des détergents doux, non abrasifs appliqués à l’aide
d’une éponge ou d’un chiffon mou.
Au cours du nettoyage de la porte en verre n’utiliser pas de produits abrasifs forts ou de laveuses métalliques car ils peuvent faire des rayures et endommager la vitre.
Afin de nettoyer la cavité interne il faut : placer un demi-citron dans un bol, ajouter 300 ml d’eau et mettre
en marche seul les micro-ondes sur 100% de puissance durant 10 minutes.
Après le nettoyage débrancher le four du courant et essuyer l’intérieur à l’aide d’un chiffon mou et sec.
108
GARANTIE, SERVICE APRÈS-VENTE
Service de garantie selon la carte de garantie.
Le fabricant n'est responsable d'aucun dommage provoqué par une utilisation inappropriée du produit.
Déclaration du fabricant
Par la présente le fabricant déclare que le produit est conforme à toutes les principales
dispositions exigées par les directives de la communauté Européenne:
•
•
•
•
directive
directive
directive
directive
Basse Tension 2014/35/CE
Compatibilité électromagnétique 2014/30/CE
2009/125/CE
RoHS 2011/65/CE
et c’est le pourquoi le produit est désigné par le symbol
ainsi qu’une déclaration
de la conformité accessible aux organes chargés de la surveillance du marché a été
délivrée.
109
FR
Garantie
GEFELICITEERD MET UW KEUZE VOOR EEN PRODUCT VAN AMICA
NL
GEACHTE DAMES EN HEREN,
Het apparaat van het merk Amica vormt een combinatie van bijzonder eenvoudige bediening
en perfecte doeltreffendheid. Elk apparaat is voor het verlaten van de fabriek nauwkeurig
gecontroleerd op veiligheid en functioneren.
Wij vragen u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen voordat u het apparaat
inschakelt.
Hieronder vindt u de verklaring van de symbolen die voorkomen in deze gebruiksaanwijzing:
Belangrijke informatie voor de veiligheid
van de gebruiker en de juiste exploitatie
van het apparaat.
i
Gevaren die voortkomen uit onjuist
gebruik van het apparaat en handelingen
die alleen mogen worden verricht door
competente personen, bijvoorbeeld van de
service van de producent.
Aanwijzingen voor het gebruik van het
apparaat.
Informatie over milieubescherming.
Verbod op het uitvoeren van bepaalde
handelingen door de gebruiker.
INHOUDSOPGAVE
TECHNISCHE GEGEVENS
VOORZORGSMAATREGELEN
AANWIJZINGEN VOOR VEILIG GEBRUIK
VERWIJDERING / SLOOP VERSLETEN APPARATUUR
INSTALLATIE VEILIGHEIDSCIRCUIT
SCHALEN
INSTELLING MAGNETRON
INSTALLATIE DRAAIPLATEAU
INSTALLATIE VAN HET APPARAAT
BEDIENING
VERWIJDERING VAN DEFECTEN
REINIGING
GARANTIE, SERVICE
110
111
112
116
117
118
120
120
121
122
126
126
127
TECHNISCHE GEGEVENS
Model
AMMB20E2SG* X-TYPE
TMI 20*
AMMB25E2SG* X-TYPE
TMI 25*
AC 230V / 50Hz
AC 230V / 50Hz
2450
2450
Voeding
Operationele frequentie [MHz]
Geluidsniveau [dB(A) re 1pW]
Stroomverbruik [W]
63
63
1270
1450
Nominaal uitgangsvermogen magnetron [W]
800
900
Nominaal uitgangsvermogen grill [W]
1000
1000
Inhoud van de magnetron [l]
20
25
Doorsnee draaiplateau[mm]
255
315
382 x 594 x 333
382 x 594 x 403
Externe afmetingen (Hoog x breed x diep) [mm]
Het apparaat is ontworpen voor inbouwmeubilair
√
√
Nettogewicht [kg]
17
17,6
Het apparaat is uitsluitend bestemd voor
huishoudelijk gebruik.
De producent behoudt zich het recht voor
om wijzigingen aan te brengen die het
gebruik van het apparaat niet beïnvloeden.
110
i
De afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing hebben een informatief karakter. De
volledige uitrusting van het apparaat vindt
u in het desbetreffende hoofdstuk.
OM BLOOTSTELLING AAN EVENTUELE OVERMATIGE MICROGOLFENERGIE TE VOORKOMEN
Probeer de magnetron niet te starten met open deur, dit
kan schadelijke blootstelling veroorzaken aan microgolfenergie. Het is belangrijk om de veiligheidsbegrenzingen niet uit schakelen en deze niet te bewerken.
Zet geen voorwerpen tussen het frontale oppervlak van
de magnetron en de deur en voorkom dat vuil en etensresten zich ophopen op de afsluitstrippen.
Start de magnetron niet wanneer deze beschadigd is.
Het is zeer belangrijk dat de deur van de magnetron
goed sluit en dat er geen beschadigingen zijn aan de:
1 deur (deuken, barsten)
2 scharnieren en vergrendeling (gebroken, gebarsten
of los zittend)
3 afsluitstrippen van de deur en afdichtoppervlakken
Aanpassingen, onderhoudswerkzaamheden en alle reparaties van de magnetron dienen uitgevoerd te worden
door gekwalificeerd onderhoudspersoneel van de producent. Dit betreft vooral werkzaamheden waarbij de
bedekking wordt verwijderd die de gebruiker beschermt
tegen microgolfstraling.
Houd het apparaat en de kabel buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
Zet de magnetron niet een kast*
WAARSCHUWING: Dit apparaat en de bereikbare onderdelen ervan worden tijdens het gebruik heet. Vermijd contact met hete onderdelen. Kinderen jonger dan
8 jaar dienen op afstand te blijven van het apparaat,
tenzij ze onder toezicht staan van een volwassene;
Het apparaat dient niet gereinigd te worden met stoom
De oppervlakken van de kast kunnen tijdens het draaien van de magnetron warm worden;
*betreft apparaten die niet ontworpen zijn voor inbouwmeubilair
111
NL
VOORZORGSMAATREGELEN
AANWIJZINGEN VOOR VEILIG GEBRUIK
NL
LEES ZORGVULDIG EN BEWAAR VOOR GEBRUIK
IN DE TOEKOMST
Voor het verminderen van het risico op brand, letsel
of blootstelling aan de werking van overmatige microgolfenergie dienen de volgende fundamentele veiligheidsprincipes nageleefd worden.
de gebruiksaanwijzing voor het gebruik van het
i Lees
apparaat.
Scherp toezicht is onontbeerlijk om het gevaar voor
brand in de magnetronruimte te verminderen.
Gebruik het apparaat alleen in overeenstemming met
het doel dat beschreven is in de gebruiksaanwijzing.
Gebruik geen corroderende chemicaliën in het apparaat. De magnetron is speciaal ontworpen om voedsel
op te warmen of te koken. De magnetron is niet geschikt voor industrieel of laboratoriumgebruik.
WAARSCHUWING: Wanneer het apparaat in de gecombineerde modus wordt gebruikt, mogen kinderen
de magnetron alleen gebruiken onder toezicht van volwassenen vanwege de hoge temperatuur die geproduceerd wordt*;
WAARSCHUWING: Vloeistoffen en andere voedingsmiddelen mogen niet verwarmd worden in goed afgesloten bakken, deze kunnen ontploffen;
WAARSCHUWING: Dit apparaat mag gebruikt worden
door kinderen van 8 jaar en ouder, door personen met
een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperkingen en personen zonder ervaring of kennis van het apparaat wanneer op hen gelet wordt of ze geïnstrueerd
zijn over het veilig gebruik van het apparaat en ze de
gevaren kennen in verband met het gebruik van het apparaat. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen gedaan worden tenzij ze 8 jaar zijn of ouder en er toezicht
wordt gehouden door een juiste persoon.
Gebruik alleen borden die geschikt zijn voor gebruik in
magnetrons;
Wanneer voedsel wordt verwarmd in plastic of papieren
bakken, moet op het functioneren van de magnetron
gelet worden in verband met de mogelijkheid dat de
bakken in brand kunnen vliegen;
* Betreft apparaten met grill
112
i
i
i
Wanneer u rook en/of vuur ziet, doe dan het apparaat
uit of haal het uit het stopcontact en laat de deur dicht
totdat de vlammen minder worden;
Het opwarmen van dranken in de magnetron kan kookvertraging veroorzaken, wees daarom voorzichtig wanneer u iets met de verpakking doet;
Details over het reinigen van deurrubbers en aangrenzende delen zijn te vinden in het desbetreffende hoofdstuk.
De magnetron dient systematisch te worden gereinigd
en alle opgehoopte etensresten verwijderd te worden
Wanneer de magnetron niet schoon wordt gehouden,
kan dit leiden tot beschadiging van het oppervlak, wat
negatieve invloed kan hebben op de duurzaamheid van
het apparaat en gevaarlijke situaties kan veroorzaken.
Attentie! Indien de vaste voedingskabel beschadigd
raakt, dient deze bij de producent of een gespecialiseerde reparateur vervangen te worden of door een bevoegde persoon om gevaar te voorkomen.
Voor gebruik van de magnetron dient de verwarmer van
de grill aangezet te worden (tijdens het aanstaan van
de verwarmer kan er rook uit de ventilatieroosters van
de magnetron komen)*:
- zet de ventilatie van de ruimte aan of zet het raam
open,
- stel de magnetron voor 3 min. in op de grillstand en
laat de verwarmer van de grill warm worden zonder
voedsel te verwarmen.
De magnetron dient op een horizontale oppervlakte te
staan.
Het draaiplateau en de meenemer dienen zich tijdens
het koken in de magnetron te bevinden. Zet het op te
warmen gerecht voorzichtig op het draaiplateau en ga
er voorzichtig mee om eventueel letsel te voorkomen.
Onjuist gebruik van een bruineerschaal kan door de
hoge temperatuur het breken van het draaiplateau veroorzaken.
Gebruik alleen kookzakken van de juiste grootte in
magnetrons.
* Betreft apparaten met grill
113
NL
AANWIJZINGEN VOOR VEILIG GEBRUIK
AANWIJZINGEN VOOR VEILIG GEBRUIK
NL
De magnetron heeft een aantal ingebouwde veiligheidsschakelaars die beschermen tegen de uitstoot
van straling wanneer de deur openstaat. Kom niet aan
deze schakelaars.
Zet geen lege magnetron aan. Wanneer de magnetron
zonder voedsel of met voedsel met weinig vocht wordt
ingeschakeld, kan dit brand, verkoling, vonken en beschadiging van het oppervlak ven de binnenruimte veroorzaken.
Bereid geen gerechten direct op het draaiplateau. Overmatige lokale verhitting van het draaiplateau kan het
barsten ervan veroorzaken.
Geen flessen of voedsel voor baby's verwarmen in de
magnetron. Ongelijk verwarmen kan plaatsvinden en
letsel veroorzaken.
Gebruik geen verpakkingen met een smalle hals zoals
siroopflessen.
Niet bakken in vet en in een diepe bak in de magnetron.
i
i
Maak geen conserven in de magnetron, omdat de hele
inhoud van de pot niet altijd het kookpunt bereikt.
Gebruik de magnetron niet voor commerciële doeleinden. Dit apparaat is geschikt gebruik thuis of in objecten
als*: personeelskeuken; in winkels, kantoren en andere
werkplekken, gebruik door gasten van hotels, motels en
andere accommodatie, in agrarische woongebouwen,
accommodatieobjecten*;
Om kookvertraging van hete vloeistoffen en dranken en
brandwonden te voorkomen, dient de vloeistof voordat
deze in de verpakking wordt gedaan en halverwege de
kooktijd geroerd worden. Laat het nog even in de magnetron staan en roer nogmaals voordat u de verpakking
uit de magnetron haalt.
Vergeet niet dat het gerecht in de magnetron staat, om
aanbranden door te lang koken te voorkomen.
Wanneer het apparaat in de gecombineerde modus
wordt gebruikt, mogen kinderen de magnetron alleen
gebruiken onder toezicht van volwassenen vanwege de
hoge temperatuur die gegenereerd wordt.*
Lees het garantiebewijs goed.
114
i
i
Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met lichamelijke of geestelijke beperkingen of personen zonder ervaring met of
kennis van het apparaat, tenzij dit gebruik plaatsvindt
onder toezicht of overeenkomstig de gebruiksaanwijzing van het apparaat, door personen die verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid. Zorg ervoor dat kinderen
niet met het apparaat kunnen spelen.
Laat gerechten niet te lang koken
Gebruik de ruimte van de magnetron niet voor opslag.
Bewaar geen brandbare voorwerpen in de magnetron,
zoals brood, koekjes, papieren artikelen, etc. Als de
bliksem inslaat in een hoogspanningslijn, kan de magnetron zelf uit gaan.
Verwijder ijzeren klemmen en metalen handvaten van
papieren/plastic bakken voordat deze in de magnetron
worden gezet.
De magnetron moet worden geaard. Alleen aansluiten
op een contact met goed werkende beschermende geleider. Zie “Installatie van veiligheidscircuit”
Bepaalde producten zoals hele eieren (gekookt en/of
rauw), water met olie of vet, afgesloten bakken en dichte glazen potten kunnen ontploffen en dienen daarom
niet in de magnetron te worden verwarmd.
De magnetron mag alleen aanstaan bij toezicht van volwassenen. Laat niet toe dat kinderen toegang hebben
tot de besturingselementen of met het apparaat spelen.
Start de magnetron niet wanneer deze een beschadigd
aansluitblok of stekker heeft, wanneer deze niet goed
functioneert of wanneer deze is beschadigd of is gevallen.
Bedek de ventilatiegaten op de magnetron niet en blokkeer deze niet.
Bewaar of gebruik de magnetron niet buiten.
Gebruik de magnetron niet bij water, bij de gootsteen in
de keuken, in een vochtige ruimte of bij een zwembad.
Dompel het snoer of de stekker niet onder in water.
* Betreft apparaten met grill
115
NL
AANWIJZINGEN VOOR VEILIG GEBRUIK
AANWIJZINGEN VOOR VEILIG GEBRUIK
NL
i
Houd de snoeren op afstand van verwarmde oppervlakken.
Laat het snoer niet over de tafelrand of aanrecht hangen.
Het apparaat dient gebruikt te worden wanneer de sierlijst is gemonteerd*
Het oppervlak van de binnenruimte is heet na gebruik
van de magnetron.
Controleer de magnetron en het snoer regelmatig op
beschadigingen. Start de magnetron niet wanneer deze
beschadigd is.
VERWIJDERING / SLOOP VERSLETEN APPARATUUR
UITGEBRUIKNAME
UITPAKKEN
Het apparaat is beveiligd tegen
transportschade. Na het uitpakken
moet het verpakkingsmateriaal zo
verwerkt worden dat er geen risico
voor het milieu ontstaat.
Al het materiaal dat voor de verpakking is gebruikt is milieuvriendelijk,
het kan voor 100% hergebruikt worden en het is gelabeld met het bijbehorende symbool.
Attentie! Het verpakkingsmateriaal (polyethyleenzakjes, stukken polystyreen etc.) bij het uitpakken
buiten het bereik van kinderen houden.
Na de gebruiksperiode mag dit product
niet verwijderd worden met het normale
huishoudelijke afval, maar dient afgegeven te worden bij een verzamelpunt voor
recycling van elektrische en elektronische apparaten. Dit wordt aangeduid
door het symbool op het product, de
gebruiksaanwijzing of verpakking.
De in het apparaat gebruikte materialen kunnen hergebruikt worden volgens hun bestemming. Dankzij
hergebruik, gebruik van de materialen of andere
vormen van gebruik van gebruikte apparaten draagt
u bij aan de bescherming van ons milieu.
Informatie over een juist punt voor verwijdering van
gebruikte apparaten kunt u krijgen bij uw gemeente.
* betreft inbouwapparatuur
116
GEVAAR
Gevaar voor elektrische schokken - wanneer bepaalde binnenelementen worden aangeraakt kan
dit ernstige verwondingen of overlijden veroorzaken. Demonteer het apparaat niet.
WAARSCHUWING
Gevaar voor elektrische schokken. Onjuiste gebruik
van aarding kan elektrische schokken veroorzaken.
Doe de stekker niet in het stopcontact voordat het
apparaat goed geïnstalleerd en geaard is
grijpt of bij twijfel of het apparaat correct is geaard,
raadpleeg dan een gekwalificeerde elektricien of
onderhoudstechnicus.
Als het gebruik van een verlengsnoer nodig is, gebruik dan slechts een drie-draads koord met stopcontact met een aardelektrode .
De producent is niet aansprakelijk voor schade of
letsel die het resultaat zijn van het aansluiten van
de magnetron op een voedingsbron zonder veiligheidscircuit of niet goed werkend veiligheidscircuit.
Het apparaat is voorzien van een kort netsnoer om
het gevaar voor verstrikking of uitschakelen door
struikelen over een langer snoer te voorkomen.
Bij gebruik van een verlengsnoer:
- De aangegeven nominale elektrische gegevens
van het verlengsnoer dienen minstens zo groot te
zijn als de nominale elektrische gegevens van het
apparaat.
- Het verlengsnoer dient 3-draads te zijn met aarding,
- Een lang snoer moet zo lopen dat dit niet over het
aanrecht of tafelblad hangt waar er aan getrokken
zou kunnen worden door kinderen of waaraan iemand onopzettelijk zou kunnen blijven hangen.
Het apparaat dient geaard te worden. Bij kortsluiting vermindert de aarding het gevaar op elektrische schokken door te voorzien in een afvoerdraad
voor stroom. Dit apparaat is voorzien van een geaarde kabel met een passende stekker. De stekker
dient in een correct geïnstalleerd en geaard contact
te worden gedaan.
Wanneer u de aardingsinstructies niet volledig be-
117
NL
INSTALLATIE VEILIGHEIDSCIRCUIT
SCHALEN
WAARSCHUWING
NL
Gevaar voor letsel Goed afgesloten bakken kunnen ontploffen Gesloten bakken dienen geopend te worden en in plastic zakjes dienen gaten gemaakt te worden voor het verwarmen.
Materialen die in de magnetron gebruikt kunnen worden en welke in de magnetron vermeden dienen te
worden.
Bepaalde niet-metalen schalen kunnen onveilig zijn wanneer ze gebruikt worden in de magnetron. Bij
twijfel kunt u de schaal controleren volgens de volgende procedure:
Controle van de schaal:
1 Vul een magnetronveilige bak met 1 kopje koud water (250 ml), doe hetzelfde met de onderzochte
schaal.
2 Laat dit 1 minuut koken op maximaal vermogen.
3 Raak de schaal voorzichtig aan. Als de schaal warm is, gebruik hem dan niet in de magnetron.
4 Overschrijd de kookduur van 1 minuut niet.
Materialen die niet in de magnetron gebruikt kunnen worden
Soort schaal
Opmerkingen
Aluminium schaal
Kan elektrische boog veroorzaken Doe het gerecht in een
schaal die geschikt is voor gebruik in magnetrons.
Kartonnen doos met metalen handvat
Kan elektrische boog veroorzaken Doe het gerecht in een
schaal die geschikt is voor gebruik in magnetrons.
Metaal of schalen met metalen rand
Metaal schermt het gerecht af van microgolfenergie.
Een metalen rand kan een elektrische boog veroorzaken.
Metalen afsluiting - gedraaid
Kunnen een elektrische boog en brand in de magnetron
veroorzaken.
Plastic zakjes
Kunnen brand in de magnetron veroorzaken
Schuimplastic
Schuimplastic kan smelten of de vloeistof die zich hierin
bevindt verontreinigen wanneer dit wordt blootgesteld aan
hoge temperatuur.
Hout
Hout droogt uit wanneer het gebruikt wordt in de magnetron
en kan barsten of breken.
Materialen die gebruikt kunnen worden in de magnetron
Soort schaal
Opmerkingen
Aluminiumfolie
Alleen afdekking. Kleine gladde stukjes kunnen gebruikt worden
voor het afdekken van dunne stukjes vlees of gevogelte om overmatig koken te voorkomen. Er kan vonkoverslag plaatsvinden als
de folie zich te dicht bij de wanden van de magnetron bevindt. De
folie dient zich minimaal 2,5 cm van de wanden van de magnetron
te bevinden.
Bruineringsschaal
Volg de instructies van de producent. De bodem van de bruineringsschaal dient zich minimaal 5 mm boven het draaiplateau te
bevinden. Onjuist gebruik kan het barsten van het draaiplateau
veroorzaken.
Schotels
Alleen geschikt voor de magnetron. Volg de instructies van de
producent.
Gebruik geen gebarsten of beschadigde schalen.
Glazen potten
Verwijder altijd de dop. Gebruik alleen om gerechten tot de juiste
temperatuur op te warmen. De meeste glazen potten zijn niet
bestand tegen de temperatuur en kunnen breken.
118
Glazen schalen
Gebruik alleen hittebestendige schalen in de magnetron. Controleer dat er geen metalen lijsten zijn. Geen gebarsten of gekartelde
bakjes gebruiken.
Kookzakjes in de magnetron
Volg de instructies van de producent. Niet afsluiten met metalen
klemmen.
Papieren borden en bekers
Breng gaatjes om de damp te laten ontsnappen. Voor korte koken/
opwarmen gebruiken. Laat de magnetron niet onbewaakt koken.
Keukenpapier
Gebruiken om de op te warmen gerechten te bedekken om het vet
op te laten nemen.
Alleen gebruiken voor kort verwarmen onder continu toezicht.
Vetvrij papier
Gebruiken als afdekking om spatten te voorkomen of als verpakking voor dampen.
Kunststof
Alleen geschikt voor de magnetron. Dienen een etiket te hebben
met het opschrift "voor de magnetron”. Sommige plastic bakjes
worden zacht wanneer het voedsel dat erin zit warm wordt. Kookzakjes en afgesloten plastic zakjes dienen voorzien te worden van
gaatjes of ventilatieopening volgens de instructies op de verpakking.
Plastic verpakkingen
Alleen geschikt voor de magnetron. Gebruik voor het afdekken van
het gerecht tijdens het koken om het vochtig te houden. Voorkom
dat plastic verpakkingen het voedsel aanraken.
Thermometers
Alleen geschikt voor de magnetron. (thermometers voor vlees en
suiker).
Bakpapier
Gebruik als afdekking om spatten te voorkomen en om de vochtigheid te behouden.
Materiaal van de schaal
Microgolven
Grill
Combi modus
JA
JA
JA
NEE
NEE
NEE
Warmtebestendige ceramiek
JA
NEE
NEE
Schalen van materiaal dat veilig is voor in de
magnetron.
JA
NEE
NEE
Keukenpapier
JA
NEE
NEE
Metalen bak
NEE
JA
NEE
Metalen rek (bij de magnetron geleverd)*
NEE
JA
NEE
Aluminiumfolie en foliebakjes
NEE
JA
NEE
Warmtebestendig glas
Niet warmtebestendig glas
* Komt voor in bepaalde modellen
119
NL
SCHALEN
INSTELLING MAGNETRON
NL
Namen van magnetronelementen
Haal de magnetron en alle materialen uit de kartonnen doos en de ruimte van de magnetron De magnetron wordt met de volgende uitrusting geleverd:
Draaiplateau
Meenemer
Gebruiksaanwijzing
Grillrek
1
1
1
1*
A
F
A) Bedieningspaneel
B) Veiligheidsblokkadesysteem - schakelt de voeding van de combimagnetron uit, als de deur
opengaat terwijl het apparaat werkt.
C) Draaipin
D) Draaiplateau
E) Deksel
F) Deurruit
*1
2
E D
C
B
INSTALLATIE DRAAIPLATEAU
1 Druk of leg het draaiplateau nooit onderste boven.
2 Gebruik bij het koken altijd het draaiplateau en de meenemer.
3 Zet voor koken of verwarmen de gerechten op het draaiplateau
4 Als het draaiplateau barst, dient u naar het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicepunt te gaan.
Uitrustingselementen:
3**
1. Grillrek
2. Draaiplateau
3. Draaipin
* Komt voor in bepaalde modellen Attentie: Het rek dat bij de uitrusting van het apparaat hoort, mag
uitsluitend gebruikt worden wanneer de magnetron op de "GRILL"-functie staat. Zet het rek op het draaiplateau.
** De meenemer komt in twee versies voor, afhankelijk van het model. Ze zijn onderling niet uitwisselbaar.
120
- Verwijder alle verpakkingsmaterialen en -elementen.
- Controleer de magnetron op beschadigingen zoals deuken, verplaatsing of breuk van de deur.
- Verwijder alle beschermfolie van de kast.
- Installeer de magnetron niet wanneer deze beschadigd is.
Verwijder het lichtbruine mica-plaatje dat met schroeven vastzit aan de binnenkant ter bescherming van de magnetron niet.
Installatie
1. Het apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.
2. De magnetron mag alleen gebruikt worden als deze eerst wordt ingebouwd in een keukenmeubel*.
3. De wijze van montage van de magnetron wordt beschreven in de "Installatiefolder”*.
4. De magnetron dient geïnstalleerd worden in een kast van 60 cm breed en 85 cm van de keukenvloer*.
Verwijder de pootjes van de onderkant van de magnetron niet*.
Het blokkeren van de in- en uitlaatopeningen kan de magnetron beschadigen.
Zet de magnetron zo ver mogelijk van radio's en televisies. Een draaiende magnetron kan de ontvangst
van radio en tv verstoren.
2. Doe de stekker van de magnetron in een standaard stopcontact.
Controleer eerst of de spanning en frequentie hetzelfde zijn als op het typeplaatje
WAARSCHUWING: Installeer de magnetron niet boven een kookplaat of een ander apparaat dat warmte produceert. Bij dergelijke installatie kan beschadiging optreden en verliest men de garantie.
* Dit betreft apparaten om in te bouwen
De beschikbare oppervlakken kunnen heet
worden tijdens het functioneren.
121
NL
INSTALLATIE VAN HET APPARAAT
BEDIENING
1. Instelling van de klok
NL
Na aansluiting van de magnetron op de voeding verschijnt "00:00" op de display en
hoort u eenmaal een geluidssignaal. De magnetron schakelt over op de stand-bymodus.
1) Druk tweemaal op . De cijfers van de uren gaan knipperen.
2) Druk op of om de uren in te stellen binnen het bereik van 0-23.
3) Druk op om uw keuze te bevestigen. De cijfers van de minuten gaan knipperen.
4) Druk op of om de minuten in te stellen binnen het bereik van 0-59.
5) U beëindigt het instellen van de klok door op te drukken. ":" gaat knipperen. De
actuele tijd wordt op de display getoond.
Opgelet: Als na het inschakelen van de voeding de actuele tijd niet wordt ingesteld, zal
hij niet worden getoond.
2. Koken met microgolven
1) Druk eenmaal op de knop . Op de display verschijnt "P100".
2) Om het vermogen van de magnetron te selecteren, drukt u meerdere malen op ,
of of . Na iedere druk op de knop verschijnen respectievelijk "P100", "P80", "P50",
"P30" of "P10".
3) Druk op om te bevestigen.
4) Druk op of om de gewenste kooktijd in te stellen. (De maximale kooktijd bedraagt 95 minuten).
5) Om te beginnen met koken drukt u op .
OPGELET: de kooktijd kan worden verlengd door op de volgende manier op de knoppen te drukken: 0-1min : 5 seconden
1-5 min
: 10 seconden
5-10 min
: 30 seconden
10-30 min
: 1 minuut
30-95 min
: 5 minuten
Tabel met het vermogen van de microgolven
Vermogen van de
magnetron
Display
Hoog
P100
Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld
hoog
laag
P80
P50
P30
Laag
P10
3. Grillen of gemengd koken Combi.
Koken
•
Druk eenmaal op en op de display wordt "G" getoond. Om het vermogen te
selecteren, drukt u meerdere malen op of eventueel op of . Op de display
verschijnt "G", "C-1" of "C-2".
•
Druk op om het vermogen te bevestigen. Druk enkele malen op of om de
kooktijd in te stellen. De maximale kooktijd bedraagt 95 minuten.
•
Om te beginnen met koken drukt u opnieuw op .
Voorbeeld: Om te koken met microgolven op een vermogen van 55% of gebruik te maken van 45% van het grillvermogen (C-1) gedurende 10 minuten moet u de magnetron
volgens de onderstaande stappen instellen.
1) Druk eenmaal op de knop . Op de display verschijnt "G".
2) Druk meerdere malen op totdat "C-1" op de display verschijnt.
3) Druk op om te bevestigen.
4) Om de kooktijd in te stellen drukt u op of totdat op de display "10:00" verschijnt.
5) Om te beginnen met koken drukt u op .
122
Vermogen bij gemengd koken
Programma
Display
Grillen
Gemengd koken 1
Gemengd koken 2
G
C-1
C-2
Vermogen van de
magnetron
0%
55%
36%
Grillvermogen
100%
45%
64%
Opgelet: Na het verstrijken van de halve grilltijd laat de magnetron tweemaal een
geluidssignaal horen. Dit is normaal. Voor een beter grillresultaat moet u het voedingsmiddel keren, de deur sluiten en vervolgens op drukken om het kookproces voort te
zetten. Als u niets doet zal de magnetron verdergaan met het kookproces.
4. Ontdooien naar gewicht
1) Druk eenmaal op de knop . Op de display verschijnt "dEF1".
2) Druk op of om het gewicht van het product te kiezen. Gewichtsbereik 1002000 g.
3) Om te beginnen met ontdooien drukt u op .
5. Ontdooien op tijd
1) Druk eenmaal op de knop . Op de display verschijnt "dEF2".
2) Druk op of om de gewenste tijd in te stellen. De maximale tijd bedraagt 95
minuten.
3) Om te beginnen met ontdooien drukt u op .
Opgelet: Na het verstrijken van de heft van de ontdooitijd laat de magnetron tweemaal
een geluidssignaal horen. Dit is normaal. Voor een beter ontdooiresultaat moet u het
voedingsmiddel keren, de deur sluiten en vervolgens op drukken om het ontdooiproces voort te zetten.
6. Koken in meerdere fasen
U kunt maximaal twee fasen instellen. Als ontdooien een van de fasen is, moet die fase
automatisch als eerste worden ingesteld. Na afloop van een fase hoort u een geluidssignaal en begint de volgende fase.
Opgelet: Het automatische programma en het snelle kookprogramma kunnen niet worden ingesteld als een van de fasen.
Voorbeeld: het ontdooien van een voedingsmiddel gedurende 5 minuten en vervolgens
koken in de magnetron gedurende 7 minuten bij een vermogen van 80%. Hiervoor
handelt u als volgt:
1) Druk eenmaal op de knop . Op de display verschijnt "dEF2".
2) Druk op of om de ontdooitijd in te stellen op 5 minuten.
3) Druk eenmaal op de knop . Op de display verschijnt "P100".
4) Om het magnetronvermogen te kiezen drukt u meerdere malen op de knop totdat
op de display "P80" verschijnt.
5) Druk op om te bevestigen.
6) Druk op of om de kooktijd in te stellen op 7 minuten.
7) Om te beginnen met koken drukt u op .
7. Kookwekker
1) Druk eenmaal op de knop . Op de display verschijnt "00:00".
2) Druk op of om de gewenste tijd in te stellen. (De maximale kooktijd bedraagt 95
minuten).
123
NL
BEDIENING
BEDIENING
NL
3) Druk op om te bevestigen.
4) Na het verstrijken van de ingestelde tijd hoort u 5 keer een geluidssignaal.
Als de klok is ingesteld (24-uursmodus) wordt op de display de actuele tijd getoond.
Opgelet: De kookwekker verschilt van het 24-uurssysteem van de klok. De kookwekker
telt de tijd af.
8. Menu automatische programma's
1) Druk in de stand-bymodus meerdere malen op de knop om een programma te
kiezen.
2) Druk op om het gekozen programma te bevestigen.
3) Druk op of om het gewicht van het product te kiezen.
4) Om te beginnen met koken drukt u op .
Tabel met automatische programma's
Menu
Pizza
Vlees
Groenten
Pasta
Aardappelen
Vis
Drank
Popcorn
Gewicht
200 g
400 g
250 g
350 g
450 g
200 g
300 g
400 g
50 g (en 450 g koud water)
100 g (en 800 g koud water)
200 g
400 g
600 g
250 g
350 g
450 g
1 kopje (ongeveer 120 ml)
2 kopjes (ongeveer 240 ml)
3 kopjes (ongeveer 360 ml)
50 g
100 g
Vermogen
C-2
Magnetron - 100%
Magnetron - 100%
Magnetron - 80%
Magnetron - 100%
Magnetron - 80%
Magnetron - 100%
Magnetron - 100%
9. Snelkoken
1) Druk in de standby-modus op om gedurende 30 seconden te koken met een vermogen van 100%. Elke volgende druk op de knop verlengt de kooktijd met 30 seconden. De maximale kooktijd bedraagt 95 minuten.
124
2) Om de kooktijd van het magnetron-kookprogramma, grillen, gemengd koken en
ontdooien op tijd te verlengen, drukt u op de knop .
3) Bij automatische programma's en ontdooien naar gewicht, kunt u de tijd niet verlengen door op de knop te drukken.
4) Druk in de stand-bymodus op de knop om een kooktijd te kiezen. Na het kiezen
van de kooktijd drukt u op de knop om te beginnen met koken met een vermogen
van 100%.
10. Kinderslot
Kinderslot inschakelen: Druk 3 seconden op de knop om het kinderslot in te schakelen. Als de klok is ingesteld verschijnt op de display de actuele tijd. Zo nee, dan verschijnt op de display . Kinderslot uitschakelen: Druk in de stand-bystand 3 seconden
op de knop . Het kinderslot is uitgeschakeld.
11. Controle van de actuele instellingen
1) In de modus magnetron, grill of gemengd kookprogramma. Druk op of . Het
actuele vermogen wordt gedurende 3 seconden getoond.
2) Als de klok is ingesteld, kunt u in de kookmodus drukken op , om de actuele tijd te
controleren. De actuele tijd wordt gedurende 3 seconden getoond.
12. Technische gegevens
1) Als u tijdens het koken de deur opent, moet u de deur sluiten en drukken op de knop
om het kookproces te hervatten.
2) Als u na instelling van het kookprogramma niet binnen 1 minuut op de knop drukt
dan verschijnt de actuele tijd op de display. De instelling wordt geannuleerd.
3) Bij juist indrukken van de knop hoort u een geluidssignaal.
13. Open de deur van de magnetron
Druk op de knop . De deur van de magnetron gaat open.
Opgelet: Openen van de deur bij een stroomstoring*: Gebruik
de zuignap die u kunt vinden in het zakje met accessoires.
Plak hem vast op de deur en trek.
*Alleen bij apparaten met een sensor voor openstaande deur
125
NL
BEDIENING
VERWIJDERING VAN DEFECTEN
NL
De radio- en televisieontvangst kan verstoord
worden wanneer de magnetron aanstaat. Dit kan
ook gebeuren bij kleine elektrische apparatuur
zoals mixers, stofzuigers en elektrische ventilatoren. Dat is een normaal verschijnsel.
Magnetron verstoort het beeld van de televisie
Bij bereiding op een laag vermogen kan het
licht van de magnetron zwakker worden. Dat is
normaal.
De magnetron is slecht verlicht
Er verzamelt zich damp op de deur, er komt hete
lucht uit de ventilatieopeningen
Defect
Tijdens het koken van gerechten kan er damp
ontstaan. Het merendeel ontsnapt via de ventilatieopeningen.
Een deel ervan kan zich verzamelen op een
koele plek, zoals de deur van de magnetron. Dat
is normaal.
Mogelijke oorzaak
Verwijdering
Aansluitsnoer zit niet goed in
het stopcontact
Haal de stekker eruit en doe
deze na 10 seconden opnieuw
in het contact.
Doorgebrande zekering, of de
veiligheidsschakelaar heeft
gewerkt.
Vervang de zekering of die de
zekering aan (reparatie alleen
door Service van Amica)
Probleem met het contact
Controleer het contact met
behulp van andere elektrische
apparaten.
De magnetron verwarmt niet.
De deur zit niet goed dicht.
Doe de deur goed dicht.
Het glazen draaitableau maakt
lawaai wanneer de magnetron
aanstaat.
Vuile draairing en onderkant
van de magnetron.
Zie ”Onderhoud van de magnetron”
Magnetron kan niet gestart
worden.
REINIGING
Zorg er voor het reinigen voor dat de magnetron niet aangesloten is op de voedingsbron.
a) Reinig de binnenkant van de magnetron na gebruik met een vochtige doek.
b) Reinig de accessoires normaal in water met zeep.
c) Reinig het deurkozijn, pakking en aangrenzende elementen wanneer deze vuil zijn met een vochtige
doek. Bij het reinigen van het oppervlak van de deur en magnetron alleen milde, niet-schurende zeep of
reinigingsmiddelen gebruiken op een spons of zachte doek.
Gebruik voor het reinigen van de glazen deur geen agressieve schuurmiddelen of scherpe metaalsponzen omdat dit krassen en beschadiging van de ruit kan veroorzaken.
Om de binnenruimte te reinigen: doen een halve citroen in een schaaltje, voeg 300 ml water toe en zet de
magnetronfunctie op 100% gedurende 10 minuten.
Haal de magnetron na het reinigen uit het stopcontact en neem de binnenkant af met een zachte droge
doek.
126
GARANTIE, SERVICE
De garantieverplichtingen blijken uit het garantiebewijs.
De producent is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van het product.
Verklaring van de producent
Hierbij verklaart de producent, dat het product aan de eisen van de
onderstaande Europese richtlijnen voldoet:
•
•
•
•
Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EC
Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EC
Richtlijn 2009/125/EC
Richtlijn RoHS 2011/65/EC
en over de certificering
en de conformiteitsverklaring voor organen die toezicht op de markt houden beschikt.
127
NL
Garantie
TMI 25 AXX / AMMB25E2SGI / TMI 25 BXB / AMMB25E2SGB / TMI 25 CXW / AMMB25E2SGW
128
TMI 25 AXX / AMMB25E2SGI / TMI 25 BXB / AMMB25E2SGB / TMI 25 CXW / AMMB25E2SGW
129
TMI 20 AXX / AMMB20E2SGI / TMI 20 BXB / AMMB20E2SGB / TMI 20 CXB / AMMB20E2SGW
130
TMI 20 AXX / AMMB20E2SGI / TMI 20 BXB / AMMB20E2SGB / TMI 20 CXB / AMMB20E2SGW
131
TMI 20 AXX / AMMB20E2SGI / TMI 20 BXB / AMMB20E2SGB / TMI 20 CXB / AMMB20E2SGW
132
133
134
135
IO-MWS-0390/1
(12.2018)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement