Amica KF4042 Kettle User Manual
INSTRUKCJA OBSŁUGI 4
USER MANUAL12
CZAJNIK ELEKTRYCZNY / ELECTRIC KETTLE
KF 4041
KF 4042
URZĄDZENIE MOŻE BYĆ UŻYWANE TYLKO PO PRZECZYTANIU INSTRUKCJI OBSŁUGI
THE DEVICE MAY BE USED ONLY AFTER READING THE OPERATING INSTRUCTIONS
IO-SDA-0175/1
(05.2018)
2
SPIS TREŚCI
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
5
USUWANIE / ZŁOMOWANIE ZUŻYTEGO SPRZĘTU
8
BUDOWA I WYPOSAŻENIE
9
OBSŁUGA, CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
9
DANE TECHNICZNE
10
GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA
11
CONTENTS
SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE
13
DISPOSING/SCRAPPING OF USED EQUIPMENT
16
THE APPLIANCE'S CONSTRUCTION AND FEATURES
17
OPERATION, CLEANING AND MAINTENANCE
17
SPECIFICATION
18
WARRANTY AND AFTER SALES SERVICE
19
3
GRATULUJEMY WYBORU SPRZĘTU MARKI AMICA
SZANOWNI PAŃSTWO!
PL
Urządzenie marki Amica to połączenie wyjątkowej łatwości obsługi i doskonałej efektywności.
Każde urządzenie przed opuszczeniem fabryki zostało dokładnie sprawdzone pod względem
bezpieczeństwa i funkcjonalności.
Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji obsługi przed uruchomieniem urządzenia.
Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie
do użytku domowego.
Producent zastrzega sobie możliwość
dokonywania zmian niewpływających na
działanie urządzenia.
4
Uwaga! Aby zminimalizować ryzyko powstania pożaru,
porażenia prądem lub uszkodzenia ciała:
Uważnie przeczytaj tą instrukcję przed użytkowaniem
urządzenia.
W przypadku zalania wodą zewnętrznych elementów
elektrycznych czajnika oraz podstawy, przed ponownym włączeniem urządzenia do sieci dokładnie je wysusz.
Nie używaj urządzenia, jeżeli wykazuje ono jakiekolwiek oznaki uszkodzenia przewodu przyłączeniowego
lub jeżeli urządzenie zostało upuszczone na podłogę.
Po użyciu zawsze wyciągaj wtyczkę z gniazdka a także
w przypadku jakiegokolwiek niewłaściwego działania
oraz przed czyszczeniem.
Przy wyciąganiu wtyczki z gniazdka ściennego nigdy
nie ciągnij za przewód tylko za wtyczkę.
Czajnik jest urządzeniem wykonanym w I klasie ochrony przeciwporażeniowej i dlatego gniazdo zasilające,
do którego zostanie podłączony musi być bezwzględnie
wyposażone w bolec ochronny.
Dzieci nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństw, które
mogą powstać podczas używania urządzeń elektrycznych; dlatego trzymaj czajnik poza zasięgiem dzieci.
Nie próbuj usuwać żadnych części obudowy albo wkładać jakichkolwiek obiektów do wnętrza urządzenia.
Aby uniknąć uszkodzenia przewodu zasilającego nie
umieszczaj go ponad ostrymi krawędziami, ani w pobliżu gorących powierzchni.
Nie wystawiaj urządzenia na deszcz lub wilgoć i nie
używaj urządzenia na zewnątrz. Nie obsługuj urządzenia mokrymi rękoma.
Używaj tylko czystej zimnej wody i napełniaj czajnik powoli (przez około 2 minuty) - silny strumień wody powoduje pryskanie wody na boki.
Nigdy nie napełniaj czajnika wodą w większym stopniu
niż do oznaczonego maksymalnego poziomu wody.
Urządzenie wytwarza wysoką temperaturę.
Nigdy nie stawiaj urządzenia na gorących powierzchniach.
5
PL
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
PL
Uwaga: istnieje ryzyko poparzenia wydostającą się
wodą lub parą. Nie dotykaj jakichkolwiek części czajnika
poza uchwytem, gdy urządzenie jest używane i upewnij
się, że przykrywka jest poprawnie zamknięta. To urządzenie nadaje się do podgrzewania jedynie wody. Nigdy nie wlewaj żadnych innych płynów do czajnika.
Czajnik wyłącza się automatycznie, kiedy woda się zagotuje. Możesz za pomocą wyłącznika wyłączyć czajnik,
zanim woda skończy się gotować. Po tym, jak czajnik
wyłączy się automatycznie (lub, gdy został wyłączony
ręcznie), może upłynąć trochę czasu (potrzebne jest
ok. 15 - 20 sekund na ostygnięcie), do możliwości ponownego włączenia.
Czajnik może być używany wyłącznie z dostarczoną
podstawą.
Jeżeli przewód sieciowy ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony przez specjalistyczny zakład
naprawczy w celu uniknięcia zagrożenia.
Przed czyszczeniem czajnika odłącz go od zasilania i
poczekaj, aż ostygnie.
Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania
przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby o braku
doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazaną przez osoby odpowiadające
za ich bezpieczeństwo.
Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się
czajnikiem.
Podczas gotowania wody, części czajnika wykonane ze
stali nierdzewnej silnie się nagrzewają*.
Nie włączaj czajnika bez odpowiedniej ilości wody (poziom oznaczony jako „min” na skali).
Nie pozostawiaj włączonego czajnika bez nadzoru, a
także gdy całkowicie nie wystygł.
Do przenoszenia należy używać tylko uchwytu, inne
części zewnętrzne mogą być gorące.
Urządzenie na czas pracy należy umieścić na równej i
stabilnej powierzchni.
* dotyczy wybranych modeli
6
Dzieci nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństw, które
mogą powstać podczas używania urządzeń elektrycznych; dlatego trzymaj to urządzenie poza zasięgiem
dzieci.
To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku
8 lat i starsze, przez osoby o ograniczonej zdolności
fizycznej, czuciowej lub psychicznej oraz osoby o braku doświadczenia lub znajomości sprzętu, gdy są one
nadzorowane lub zostały poinstruowane na temat korzystania z urządzenia w sposób bezpieczny i znają zagrożenia związana z użytkowaniem urządzenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i
konserwacja urządzenia nie powinna być wykonywania
przez dzieci chyba że ukończyły 8 lat i są nadzorowane
przez odpowiednią osobę.
Przechowuj urządzenie z dala od dzieci poniżej 8 roku
życia gdy jest nagrzane lub gdy jeszcze całkowicie nie
ostygło.
Nie pozwalaj dzieciom wykonywać czynności związanych z czyszczeniem i konserwacją urządzenia bez
nadzoru.
Należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce
znamionowej odpowiada parametrom zasilania elektrycznego w domu, przy czym zasilanie to musi być
oznaczone jako ~ (prąd przemienny).
GDY CZAJNIK JEST NAGRZANY, DOTYKAJ JEDYNIE JEGO PLASTIKOWYCH CZĘŚCI: UCHWYTU, PODSTAWY, PRZYCISKU OTWIERANIA PRZYKRYWKI LUB WŁĄCZNIKA.
Nie dotykaj powierzchni oznaczonej symbolem
w
trakcie ani po pracy urządzenia. Powierzchnie te są gorące.
7
PL
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
USUWANIE / ZŁOMOWANIE ZUŻYTEGO SPRZĘTU
PL
ROZPAKOWANIE
Urządzenie na czas trans­por­tu zostało za­bez­pie­
czo­ne przed uszko­dze­niem. Po roz­pa­ko­wa­niu urzą­
dze­nia pro­si­my Pań­stwa o usu­nię­cie ele­men­tów
opa­ko­wa­nia w spo­sób nieza­gra­ża­ją­cy śro­do­wi­sku.
Wszystkie materiały za­sto­so­wa­ne do opa­ko­wa­nia są
nie­szko­dli­we dla środowiska na­tu­ral­ne­go, w 100%
nadają się do odzysku i oznakowano je od­po­wied­
nim symbolem.
Uwaga! Materiały opa­ko­wa­nio­we(wo­recz­ki po­li­ety­
le­no­we, kawałki sty­ro­pia­nu itp.) na­le­ży w trakcie
rozpakowywania trzy­mać z dala od dzieci.
WYCOFANIE Z EKSPLOATACJI
Po zakończeniu okresu użyt­ko­wa­nia nie wol­no usuwać ni­niej­sze­go produktu po­przez nor­mal­ne odpady
ko­mu­nal­ne, lecz na­le­ży go oddać do punk­tu zbiór­ki i
re­cy­klin­gu urzą­dzeń elek­trycz­nych i elek­tro­nicz­nych.
In­for­mu­je o tym sym­bol, umiesz­czo­ny na pro­duk­cie,
in­struk­cji ob­słu­gi lub opa­ko­wa­niu.
Zastosowane w urządzeniu tworzywa na­da­ją się
do powtórnego użycia zgodnie z ich ozna­cze­niem.
Dzięki powtórnemu użyciu, wykorzystaniu materiałów
lub in­nym for­mom wy­ko­rzy­sta­nia zużytych urządzeń
wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę naszego
śro­do­wi­ska.
Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych
urządzeń udzieli Państwu ad­mi­ni­stra­cja gminna.
8
Elementy urządzenia
3
4
1. Korpus czajnika
2. Wskaźnik poziomu wody
3. Uchwyt
4. Przykrywka czajnika
5. Włącznik / wyłącznik
6. Wskaźnik temperatury
7. Podstawa
8. Przewód zasilający
PL
BUDOWA I WYPOSAŻENIE
1
2
6
5
7
8
OBSŁUGA, CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Przed pierwszym użyciem:
Przepłucz czajnik i zagotuj w nim kilkakrotnie wodę używając czystej wody w każdym cyklu gotowania
oraz napełniając czajnik do górnego oznakowania. Woda zagotuje się po około 5 minutach, a czajnik
wyłączy się automatycznie.
Użytkowanie:
Umieść podstawę na stałym i równym podłożu. Jeżeli urządzenie zacznie się wyłączać zanim woda
zagotuje się, jest to znak, że potrzebne jest odwapnianie.
Można używać do tego standardowych środków do usuwania kamienia, z zastrzeżeniem, że zachowane będą odpowiednie instrukcje. Nie napełniaj czajnika do górnego oznaczenia aby uniknąć wycieku,
jeżeli dany środek spowoduje pienienie wody.
Aby dokładnie wyczyścić czajnik z jakichkolwiek osadów powstałych po usunięciu kamienia, przegotuj
w nim jeszcze kilkakrotnie czystą wodę, a następnie przepłucz czajnik czystą wodą.
Wlej potrzebną ilość czystej wody do czajnika. Kiedy urządzenie jest użytkowane (a także bezpośrednio po zakończeniu pracy), nie dotykaj żadnej części czajnika oprócz uchwytu i upewnij się, że
przykrywka jest właściwie zamknięta. Ilość wody można sprawdzić na wskaźniku poziomu na zewnętrznej części czajnika. Zawsze zwracaj uwagę na minimalne i maksymalne poziomy, upewnij się,
że przykrywka jest odpowiednio i mocno zamknięta.
Ustaw czajnik w taki sposób na podstawie, aby dolna część czajnika pasowała dokładnie do podstawy.
Włóż wtyczkę do gniazdka sieciowego.
W zależności od modelu przestaw włącznik/wyłącznik w dół (włączony), aby rozpocząć proces grzewczy, lampka wskaźnika zapali się lub użyj przycisku w uchwycie.
Gdy woda zagotuje się włącznik/wyłącznik powróci automatycznie do pozycji pierwotnej i lampka
wskaźnika zgaśnie. Czajnik można również wyłączyć ręcznie, przesuwając włącznik/wyłącznik do
pozycji górnej.
Gorącą wodę można teraz bezpiecznie wylać do innego naczynia przez otwór wylotowy.
Czajnik jest wyposażony w automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa. Aby uchronić urządzenie przed
uszkodzeniem w przypadkach niewłaściwego użytkowania lub gdyby urządzenie włączono przez
przypadek bez wody lub gdyby woda wyparowała - wtedy automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa
automatycznie wyłączy element grzewczy.
W takim przypadku natychmiast wyłącz wtyczkę z gniazdka ściennego i napełnij czajnik ponownie
dopiero po czasie wystarczającym na jego ostygnięcie, tj. po około 15-20 minutach.
9
OBSŁUGA, CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
PL
Odwapnianie:
Jeżeli urządzenie zacznie się wyłączać zanim woda zagotuje się, jest to znak, że potrzebne jest odwapnianie.
Można używać do tego standardowych środków do usuwania kamienia, z zastrzeżeniem, że zachowane będą odpowiednie instrukcje. Nie napełniaj czajnika do górnego oznaczenia aby uniknąć wycieku,
jeżeli dany środek spowoduje pienienie wody.
Aby dokładnie wyczyścić czajnik z jakichkolwiek osadów powstałych po usunięciu kamienia, przegotuj
w nim jeszcze kilkakrotnie czystą wodę, a następnie przepłucz czajnik czystą wodą.
Czyszczenie:
Przed czyszczeniem urządzenia upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania. Ponadto musi
zupełnie ostygnąć.
Nie używaj środków ścierających lub ostrych płynów do czyszczenia.
Nie zanurzaj podstawy lub czajnika w jakimkolwiek płynie. Do czyszczenie wnętrza czajnika można
używać lekko wilgotnej, gładkiej ściereczki.
Zaleca się regularnie usuwać osady wapienne z czajnika.
Usuwanie kamienia:
Napełnij czajnik do połowy wodą z kranu i dodaj do wody sok z jednej cytryny.
Zagotuj i odczekaj 15 minut. Zagotuj ponownie i odczekaj dalsze15 minut. Zagotuj po raz trzeci a
następnie wylej i dobrze przepłucz czajnik.
DANE TECHNICZNE
Typ
KF 4041 / KF 4042
Napięcie znamionowe
220V - 240V
50 Hz
Moc nominalna
1850-2200 W
Pojemność
1,7 l
10
GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA
Świadczenia gwarancyjne wg karty gwarancyjnej.
Producent nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym po­stę­po­wa­niem z wyrobem.
Obsługa posprzedażna
W przypadku gdy zaistnieją jakiekolwiek problemy związane z użytkowaniem sprzętu Amica to nasze
CENTRUM SERWISOWE zapewni Państwu szybką i w pełni profesjonalną pomoc. Chcemy bowiem
wszystkim, którzy zaufali marce Amica zagwarantować pełen komfort ko­rzy­sta­nia z naszego wyrobu.
Gotowaniu wody w czajniku towarzyszy hałas. Jest to normalne
zjawisko podczas gwałtownego podgrzewania cieczy i nie stanowi podstawy do reklamacji.
Oświadczenie producenta
Producent deklaruje niniejszym, że wyrób ten spełnia zasadnicze wymagania
wymienionych poniżej dyrektyw europejskich:
•
•
•
•
dyrektywy
dyrektywy
dyrektywy
dyrektywy
niskonapięciowej 2014/35/UE
kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE
ekoprojektowania 2009/125/UE
RoHS 2011/65/UE
i dlatego wyrób został oznakowany
oraz została wystawiona dla niego
deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.
11
PL
Gwarancja
THANK YOU FOR CHOOSING OUR APPLIANCE
DEAR CUSTOMER,
Your appliance is exceptionally easy to use and extremely efficient. Before being packaged
and leaving the manufacturer, the appliance was thoroughly checked with regard to safety and
functionality.
Before using the appliance, please carefully read these Operating Instructions
EN
The appliance is designed for household
use only.
The manufacturer reserves the right to
introduce changes, which do not affect
operation of the appliance.
12
Important! To minimize the risk of fire, electric shock or
injury:
Carefully read this instruction before using the appliance.
If water spills on the external electrical components or
the base of a kettle, dry it thoroughly before switching
back on.
Do not use the appliance if it shows any signs of damage to the power cord, or if the appliance has been
dropped on the floor.
After use, always pull out the plug from the socket, and
also in case of any malfunction or before cleaning.
When pulling out the plug from the wall outlet, never pull
by the cord, only the plug.
The kettle is a class I shock protection appliance, and
therefore power outlet to which it is connected to must
be equipped with grounding pin.
Children do not realize the dangers that can arise when
using electrical appliances; therefore keep the kettle out
of reach of children.
Do not attempt to remove any parts of the housing or
insert any objects into the appliance.
To prevent damage to the power cord, do not place it
over sharp edges or close to hot surfaces.
Do not expose the appliance to rain or humidity, and do
not use it outdoors. Do not operate the appliance with
wet hands.
Use only clean cold water and fill the kettle slowly (for
about 2 minutes) - strong water jet causes water splashing.
Never fill the kettle with more water than up the indicated maximum water level.
This appliance generates heat.
Never place the appliance on hot surfaces.
Warning: the escaping water or steam causes a risk of
burns. When using the appliance, do not touch any part
of the kettle except the handle and make sure the cover
is properly closed. This appliance is suitable for water
heating only. Never pour any other liquids into the kettle.
13
EN
SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE
SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE
EN
The kettle switches off automatically when water boils.
You can switch the kettle off before water boils using a
switch. When the kettle switches off automatically (or
when it was switched off manually), it may take some
time (approximately 15 - 20 seconds to cool down) to be
ready for reuse.
The kettle must only be used with the supplied base.
If the power cord is damaged, it should be replaced by a
professional repair shop in order to avoid hazard.
Unplug the kettle from the power outlet and wait until it
cools down before cleaning.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with physical, mental or sensory handicaps, or by persons inexperienced or unfamiliar with
the appliance, unless under supervision or in accordance with the instructions as communicated to them by
persons responsible for their safety.
Children shall not play with the appliance.
When boiling the water, parts of the kettle made of stainless steel become very hot*.
Do not switch on the kettle without an adequate amount
of water (level marked as "min" on the scale).
Do not leave the kettle unattended, and when not completely cooled down.
Use only the handle to move the kettle, other external
parts may be hot.
Use the appliance on a flat and stable surface.
Children do not realize the dangers that can arise when
using electrical appliances; therefore keep the kettle out
of reach of children.
* applies to selected models
14
This appliance can be used by children aged 8 years
and older or by persons with physical, mental or sensory handicaps, or by those who are inexperienced or
unfamiliar with the appliance, provided they are supervised or have been instructed how to safely use the appliance and are familiar with risks associated with the
use of the appliance. Ensure that children do not play
with the appliance. Cleaning and maintenance of the
appliance should not be performed by children unless
they are 8 years or older and are supervised by a competent person.
Keep the appliance away from children under 8 years of
age when it is hot or not completely cooled down.
Do not allow children to engage in activities associated
with cleaning and maintenance of the appliance without
supervision.
Make sure that the voltage indicated on the nameplate
corresponds to the electric power parameters at home,
power must be marked as ~ (alternating current).
WHEN THE KETTLE IS HOT, ONLY TOUCH ITS
PLASTIC PARTS: HANDLE, BASE, LID OPENING
BUTTON OR SWITCH.
Do not touch the surface marked with the symbol
when the appliance is on or after operation. These surfaces are hot.
15
EN
SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE
DISPOSING/SCRAPPING OF USED EQUIPMENT
EN
UNPACKING
During transportation, protective packaging was
used to protect the appliance against any damage.
After unpacking, please dispose of all elements of
packaging in a way that will not cause damage to
the environment.
All materials used for packaging the appliance are
environmentally friendly; they are 100% recyclable
and are marked with the appropriate symbol.
Important! During unpacking, keep the packaging
material (polyethylene bags, polystyrene pieces, etc.)
out of reach of children.
DISPOSAL OF THE APPLIANCE
At the end of its useful life, this product must not be
disposed of with normal municipal waste. Instead,
it should be taken to an electronic waste collection
and recycling point. It is indicated by the symbol on
the product itself, or on the Operating Instructions
or packaging.
The materials used in making of this appliance can
be reused, as indicated. By reusing or recycling the
materials or parts, you will be playing an important
part in protecting our environment.
Information about the relevant disposal points for
worn-out electrical goods is available from your local
authorities.
16
THE APPLIANCE’S CONSTRUCTION AND FEATURES
Appliance's parts
1. Body of the kettle
2. Water level indicator
3. Handle
4. Lid
5. On/off switch
6. Temperature indicator
7. Base
8. Power Cord
3
EN
4
1
2
6
5
7
8
OPERATION, CLEANING AND MAINTENANCE
Before use:
Rinse the kettle and boil water in it several times using clean water in each boiling cycle and filling the
kettle to the maximum level. Water will boil in approximately 5 minutes, and the kettle will switch off
automatically.
Use:
Place the base on a solid and level surface. If the appliance switches off before the water boils, it
means descaling is required.
You can use standard descaling agents, provided that appropriate instructions are followed. Do not fill
the kettle up to the top mark to prevent spillage, if the descaling agent causes water foaming.
To thoroughly remove any deposits after descaling, boil clean water several times, then rinse the kettle
with clean water.
Pour the required amount of clean water into the kettle. When the appliance is being used (or immediately after use), do not touch any part of the kettle except the handle and make sure the lid is properly
closed. The amount of water can be checked on the level indicator on the outside of the kettle. Always
pay attention to the minimum and maximum levels, make sure the lid is properly and firmly closed.
Place the kettle on the base, so that the bottom part of the kettle fits closely to the base.
Connect the power plug to an electrical outlet.
Depending on the model move the on/off switch down (on) to start the heating process, the indicator
light lights up or use the button in the handle.
When the water boils, the on/off switch automatically returns to its original position and the indicator
light goes off. You can also switched off the kettle manually by moving the on/off switch up.
It is now safe to pour hot water into another vessel through the outlet pout.
The kettle is equipped with an automatic safety switch. To prevent damage in case of improper use or
if the appliance is switched on by accident without water or if the water evaporates - then automatic
safety switch automatically turns off the heating element.
In this case, immediately pull out the power plug from the wall outlet and refill the kettle only after sufficient time for it to cool down, i.e. after approximately 15-20 minutes.
17
OPERATION, CLEANING AND MAINTENANCE
Descaling:
If the appliance switches off before the water boils, it means descaling is required.
EN
You can use standard descaling agents, provided that appropriate instructions are followed. Do not fill
the kettle up to the top mark to prevent spillage, if the descaling agent causes water foaming.
To thoroughly remove any deposits after descaling, boil clean water several times, then rinse the kettle
with clean water.
Cleaning:
Before cleaning, make sure the appliance is disconnected from the power source. Furthermore, it must
cool down completely.
Do not use abrasive or harsh cleaning agents.
Do not immerse the base or the kettle in any liquid. Use a slightly damp, lint-free cloth to clean the
inside of the kettle.
It is recommended to regularly remove limescale deposits from the kettle.
Descaling:
Fill the kettle half-full with tap water and add lemon juice of one lemon.
Bring to the boil and wait 15 minutes. Bring to the boil again and wait further 15 minutes. Bring to the
boil for the third time, empty the kettle and rinse well.
SPECIFICATION
Type
KF 4041 / KF 4042
220V - 240V
Rated voltage
50 Hz
Nominal power
1850-2200 W
Capacity
1,7 l
18
WARRANTY AND AFTER SALES SERVICE
Warranty
EN
Warranty service as stated on the warranty card
The manufacturer shall not be held liable for any damage caused by improper use of the product.
Boiling water in the kettle is accompanied by noise. This is normal during rapid heating of the liquid and does not constitute
grounds for complaint.
Manufacturer’s Declaration
The manufacturer hereby declares that this product meets the requirements of the following European directives:
•
•
•
•
Low Voltage Directive 2014/35/EC
Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EC
ErP Directive 2009/125/EC
Directive RoHS 2011/65/EC
and has thus been marked with the
symbol and been issued with
a declaration of compliance made available to market regulators.
19
Amica S.A.
ul.Mickiewicza 52
64-510 Wronki
tel. 67 25 46 100
fax 67 25 40 320
www.amica.pl
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement