Amica KM6011 Kettle User Manual
INSTRUKCJA OBSŁUGI
USER MANUAL
4
14
CZAJNIK ELEKTRYCZNY / ELECTRIC KETTLE
KM 6011
URZĄDZENIE MOŻE BYĆ UŻYWANE TYLKO PO PRZECZYTANIU INSTRUKCJI OBSŁUGI
THE DEVICE MAY BE USED ONLY AFTER READING THE OPERATING INSTRUCTIONS
IO-SDA-0208
(05.2019)
2
SPIS TREŚCI
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA....................................................5
USUWANIE / ZŁOMOWANIE ZUŻYTEGO SPRZĘTU...........................................................................8
BUDOWA I WYPOSAŻENIE.....................................................................................................................9
OBSŁUGA, CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.....................................................................................9
DANE TECHNICZNE..............................................................................................................................12
GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA......................................................................................13
CONTENTS
SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE....................................................................................................15
DISPOSING/SCRAPPING OF USED EQUIPMENT.............................................................................18
THE APPLIANCE'S CONSTRUCTION AND FEATURES....................................................................19
OPERATION, CLEANING AND MAINTENANCE ................................................................................19
SPECIFICATION.....................................................................................................................................22
WARRANTY AND AFTER SALES SERVICE........................................................................................23
3
GRATULUJEMY WYBORU SPRZĘTU MARKI AMICA
PL
Szanowny
Kliencie
Od dziś codzienne obowiązki staną się prostsze niż kiedykolwiek. Urządzenie
to połączenie wyjątkowej
łatwości obsługi i doskonałej efektywności. Po przeczytaniu instrukcji, obsługa nie będzie problemem.
Sprzęt, który opuścił fabrykę był dokładnie sprawdzony
przed zapakowaniem pod względem bezpieczeństwa
i funkcjonalności na stanowiskach kontrolnych.
Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji obsługi przed uruchomieniem urządzenia. Przestrzeganie
zawartych w niej wskazówek uchroni Państwa przed
niewłaściwym użytkowaniem. Instrukcję należy zachować i przechowywać tak, aby mieć ją zawsze pod ręką.
Należy dokładnie przestrzegać instrukcji obsługi
w celu uniknięcia nieszczęśliwych wypadków.
Z poważaniem
Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie
do użytku domowego.
Producent zastrzega sobie możliwość
dokonywania zmian niewpływających na
działanie urządzenia.
4
Uwaga! Aby zminimalizować ryzyko powstania pożaru,
porażenia prądem lub uszkodzenia ciała:
Uważnie przeczytaj tą instrukcję przed użytkowaniem
urządzenia.
W przypadku zalania wodą zewnętrznych elementów
elektrycznych czajnika oraz podstawy, przed ponownym włączeniem urządzenia do sieci dokładnie je wysusz.
Nie używaj urządzenia, jeżeli wykazuje ono jakiekolwiek oznaki uszkodzenia przewodu przyłączeniowego
lub jeżeli urządzenie zostało upuszczone na podłogę.
Po użyciu zawsze wyciągaj wtyczkę z gniazdka a także
w przypadku jakiegokolwiek niewłaściwego działania
oraz przed czyszczeniem.
Przy wyciąganiu wtyczki z gniazdka ściennego nigdy
nie ciągnij za przewód tylko za wtyczkę.
Czajnik jest urządzeniem wykonanym w I klasie ochrony przeciwporażeniowej i dlatego gniazdo zasilające,
do którego zostanie podłączony musi być bezwzględnie
wyposażone w bolec ochronny.
Dzieci nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństw, które
mogą powstać podczas używania urządzeń elektrycznych; dlatego trzymaj czajnik poza zasięgiem dzieci.
Nie próbuj usuwać żadnych części obudowy albo wkładać jakichkolwiek obiektów do wnętrza urządzenia.
Aby uniknąć uszkodzenia przewodu zasilającego nie
umieszczaj go ponad ostrymi krawędziami, ani w pobliżu gorących powierzchni.
Nie wystawiaj urządzenia na deszcz lub wilgoć i nie
używaj urządzenia na zewnątrz. Nie obsługuj urządzenia mokrymi rękoma.
Używaj tylko czystej zimnej wody i napełniaj czajnik powoli (przez około 2 minuty) - silny strumień wody powoduje pryskanie wody na boki.
Nigdy nie napełniaj czajnika wodą w większym stopniu
niż do oznaczonego maksymalnego poziomu wody.
Urządzenie wytwarza wysoką temperaturę.
Nigdy nie stawiaj urządzenia na gorących powierzchniach.
5
PL
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
PL
Uwaga: istnieje ryzyko poparzenia wydostającą się
wodą lub parą. Nie dotykaj jakichkolwiek części czajnika
poza uchwytem, gdy urządzenie jest używane i upewnij
się, że przykrywka jest poprawnie zamknięta. To urządzenie nadaje się do podgrzewania jedynie wody. Nigdy nie wlewaj żadnych innych płynów do czajnika.
Czajnik wyłącza się automatycznie, kiedy woda się zagotuje. Możesz za pomocą wyłącznika wyłączyć czajnik,
zanim woda skończy się gotować. Po tym, jak czajnik
wyłączy się automatycznie (lub, gdy został wyłączony
ręcznie), może upłynąć trochę czasu (potrzebne jest
ok. 15 - 20 sekund na ostygnięcie), do możliwości ponownego włączenia.
Czajnik może być używany wyłącznie z dostarczoną
podstawą.
Jeżeli przewód sieciowy ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony przez specjalistyczny zakład
naprawczy w celu uniknięcia zagrożenia.
Przed czyszczeniem czajnika odłącz go od zasilania i
poczekaj, aż ostygnie.
Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania
przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby o braku
doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazaną przez osoby odpowiadające
za ich bezpieczeństwo.
Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się
czajnikiem.
Podczas gotowania wody, części czajnika wykonane ze
stali nierdzewnej silnie się nagrzewają*.
Nie włączaj czajnika bez odpowiedniej ilości wody (poziom oznaczony jako „min” na skali)*.
Nie pozostawiaj włączonego czajnika bez nadzoru, a
także gdy całkowicie nie wystygł.
Do przenoszenia należy używać tylko uchwytu, inne
części zewnętrzne mogą być gorące.
Urządzenie na czas pracy należy umieścić na równej i
stabilnej powierzchni.
* dotyczy wybranych modeli
6
Dzieci nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństw, które
mogą powstać podczas używania urządzeń elektrycznych; dlatego trzymaj to urządzenie poza zasięgiem
dzieci.
To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku
8 lat i starsze, przez osoby o ograniczonej zdolności
fizycznej, czuciowej lub psychicznej oraz osoby o braku doświadczenia lub znajomości sprzętu, gdy są one
nadzorowane lub zostały poinstruowane na temat korzystania z urządzenia w sposób bezpieczny i znają zagrożenia związana z użytkowaniem urządzenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i
konserwacja urządzenia nie powinna być wykonywania
przez dzieci chyba że ukończyły 8 lat i są nadzorowane
przez odpowiednią osobę.
Przechowuj urządzenie z dala od dzieci poniżej 8 roku
życia gdy jest nagrzane lub gdy jeszcze całkowicie nie
ostygło.
Nie pozwalaj dzieciom wykonywać czynności związanych z czyszczeniem i konserwacją urządzenia bez
nadzoru.
Należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce
znamionowej odpowiada parametrom zasilania elektrycznego w domu, przy czym zasilanie to musi być
oznaczone jako ~ (prąd przemienny).
Czajnik posiada podwójną ściankę dzięki czemu zapobiega
poparzeniu.
7
PL
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
USUWANIE / ZŁOMOWANIE ZUŻYTEGO SPRZĘTU
PL
ROZPAKOWANIE
Urządzenie na czas trans­por­tu zostało za­bez­pie­
czo­ne przed uszko­dze­niem. Po roz­pa­ko­wa­niu urzą­
dze­nia pro­si­my Pań­stwa o usu­nię­cie ele­men­tów
opa­ko­wa­nia w spo­sób nieza­gra­ża­ją­cy śro­do­wi­sku.
Wszystkie materiały za­sto­so­wa­ne do opa­ko­wa­nia są
nie­szko­dli­we dla środowiska na­tu­ral­ne­go, w 100%
nadają się do odzysku i oznakowano je od­po­wied­
nim symbolem.
Uwaga! Materiały opa­ko­wa­nio­we(wo­recz­ki po­li­ety­
le­no­we, kawałki sty­ro­pia­nu itp.) na­le­ży w trakcie
rozpakowywania trzy­mać z dala od dzieci.
WYCOFANIE Z EKSPLOATACJI
Po zakończeniu okresu użyt­ko­wa­nia nie wol­no usuwać ni­niej­sze­go produktu po­przez nor­mal­ne odpady
ko­mu­nal­ne, lecz na­le­ży go oddać do punk­tu zbiór­ki i
re­cy­klin­gu urzą­dzeń elek­trycz­nych i elek­tro­nicz­nych.
In­for­mu­je o tym sym­bol, umiesz­czo­ny na pro­duk­cie,
in­struk­cji ob­słu­gi lub opa­ko­wa­niu.
Zastosowane w urządzeniu tworzywa na­da­ją się
do powtórnego użycia zgodnie z ich ozna­cze­niem.
Dzięki powtórnemu użyciu, wykorzystaniu materiałów
lub in­nym for­mom wy­ko­rzy­sta­nia zużytych urządzeń
wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę naszego
śro­do­wi­ska.
Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych
urządzeń udzieli Państwu ad­mi­ni­stra­cja gminna.
Wymagania elektryczne
Należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada parametrom zasilania elektrycznego
w domu, przy czym zasilanie to musi być oznaczone
jako ~ (prąd przemienny).
8
BUDOWA I WYPOSAŻENIE
1. Korpus czajnika
2. Pokrywka czajnika
3. Przycisk otwierania pokrywki
4. Uchwyt
5. Podstawa - szklana baza
ze sterowaniem sensorowym
i wyświetlaczem LED
6. Przewód zasilający
PL
Elementy urządzenia
3
2
4
1
6
5
OBSŁUGA, CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Przed pierwszym użyciem:
Przepłucz czajnik i zagotuj w nim kilkakrotnie wodę używając czystej wody w każdym cyklu gotowania
oraz napełniając czajnik do górnego oznakowania. Woda zagotuje się po około 5 minutach, a czajnik
wyłączy się automatycznie.
Użytkowanie:
Umieść podstawę na stałym i równym podłożu. Jeżeli urządzenie zacznie się wyłączać zanim woda
zagotuje się, jest to znak, że potrzebne jest odwapnianie.
Można używać do tego standardowych środków do usuwania kamienia, z zastrzeżeniem, że zachowane będą odpowiednie instrukcje. Nie napełniaj czajnika do górnego oznaczenia aby uniknąć wycieku,
jeżeli dany środek spowoduje pienienie wody.
Aby dokładnie wyczyścić czajnik z jakichkolwiek osadów powstałych po usunięciu kamienia, przegotuj
w nim jeszcze kilkakrotnie czystą wodę, a następnie przepłucz czajnik czystą wodą.
Wlej potrzebną ilość czystej wody do czajnika. Kiedy urządzenie jest użytkowane (a także bezpośrednio po zakończeniu pracy), nie dotykaj żadnej części czajnika oprócz uchwytu i upewnij się, że
przykrywka jest właściwie zamknięta. Ilość wody można sprawdzić na wskaźniku poziomu na zewnętrznej części czajnika. Zawsze zwracaj uwagę na minimalne i maksymalne poziomy, upewnij się,
że przykrywka jest odpowiednio i mocno zamknięta.
Ustaw czajnik w taki sposób na podstawie, aby dolna część czajnika pasowała dokładnie do podstawy.
Włóż wtyczkę do gniazdka sieciowego.
Urządzenie wyda sygnał dźwiękowy; na ekranie dwukrotnie zamiga „C” i wyświetli się aktualna temperatura wody w stopniach Celsjusza.
W trybie gotowości (standby), jeśli przez 3 minuty nie będzie wykonana żadna czynność, wszystkie
wyświetlacze wyłączą się. Ciepło jest utrzymywane przez maksymalnie dwie godziny.
Gorącą wodę można teraz bezpiecznie wylać do innego naczynia przez otwór wylotowy.
Czajnik jest wyposażony w automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa. Aby uchronić urządzenie przed
uszkodzeniem w przypadkach niewłaściwego użytkowania lub gdyby urządzenie włączono przez
przypadek bez wody lub gdyby woda wyparowała - wtedy automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa
automatycznie wyłączy element grzewczy.
W takim przypadku natychmiast wyłącz wtyczkę z gniazdka ściennego i napełnij czajnik ponownie
dopiero po czasie wystarczającym na jego ostygnięcie, tj. po około 15-20 minutach.
9
FUNKCJE DODATKOWE
Przycisk wyboru temperatury:
1. Zakres wyboru temperatury grzania to 40-100°C.
2. Zakres wyboru utrzymywania temperatury to 40-90°C.
Grzanie:
1. Jeśli podczas włączania okaże się, że temperatura wody jest wyższa niż ustawiona temperatura
grzania, urządzenie wyłączy grzanie i automatycznie przejdzie do funkcji utrzymywania ciepła.
2. Kiedy temperatura wody wzrośnie do ustawionej temperatury grzania, urządzenie wyłączy grzanie i
automatycznie przejdzie do funkcji utrzymywania ciepła.
Utrzymywanie ciepła:
1. W momencie zagotowania się wody i przejścia do funkcji utrzymywania ciepła, urządzenie zaczyna
zliczać czas utrzymywania ciepła;
2. Podczas utrzymywania ciepła, błąd pomiędzy wyświetlaną temperaturą i rzeczywistą temperaturą
musi być utrzymywany w zakresie ±5°C;
3. Kiedy (ustawiona temperatura - 10) ≤ temperatura wody ≤ (ustawiona temperatura - 2), urządzenie
włączy się z regulowaną mocą grzania (jeśli najwyższa temperatura wynosi 1°C więcej niż ustawiona
temperatura podczas poprzedniego cyklu utrzymywania ciepła, regulowany stosunek mocy wynosi
3/35; w innych przypadkach stosunek wynosi 4/25); Kiedy temperatura wody > (ustawiona temperatura
- 10), regulowany stosunek mocy wynosi 8/25.
Wybór trybu:
1. Przycisk
: Grzeje wodę do ustawionej temperatury i automatycznie przechodzi do trybu utrzymywania ciepła;
2. Przycisk
: Grzeje wodę do 100°C (zagotowanie) i automatycznie przechodzi do trybu utrzymywania ciepła;
Wybór temperatury WŁĄCZ-WYŁĄCZ:
1. Przycisk
: Cykliczny wybór ustawionej temperatury: 40-50-60-70-80-90°C;
2. Przycisk
: Przejście do tryby gotowości (standby) przyciśnięciem w trybie wyłączenia; przejście
do trybu wyłączenia przez przyciśnięcie przycisku w trybie gotowości (standby)/pracy.
Uwaga:
Przy włączonym zasilaniu, domyślna temperatura docelowa to 100°C lub temperatura docelowa podczas poprzedniego użycia.
Gdy temperatura nie jest ustawiona, nacisnąć
, aby wyświetlić aktualną temperaturę docelową i
przejść do trybu ustawiania temperatury.
Wyświetlacz włączenia:
Po włączeniu, wyświetlacz rozjaśnia się na około 0,5 sekundy, a następnie urządzenie przechodzi w
tryb gotowości (standby).
Wyświetlacz temperatury:
1. W trybie gotowości (standby)/grzania urządzenie wyświetla temperaturę wody w czasie rzeczywistym;
2. Kiedy rozpoczyna się wybieranie temperatury/praca urządzenia, przez około sekundę wyświetlana
jest ustawiona temperatura, ale urządzenie będzie wyświetlać aktualną temperaturę nie pracując,
podczas gdy światło miga przez około 1,5 sekundy;
3. W trybie utrzymywania ciepła, wyświetla ustawioną temperaturę (jeśli temperatura wody jest niższa
lub równa ustawionej temperaturze - 5°C, wyświetla temperaturę wody w czasie rzeczywistym);
4. Kiedy urządzenie jest wyłączone nie wyświetla żadnej temperatury.
Wskaźniki pracy:
1. Kiedy przycisk
jest wciśnięty, światło będzie się zawsze świecić, zgaśnie po wyświetleniu ustawionej temperatury;
2. Kiedy przycisk
jest wciśnity, światło będzie się zawsze świecić gdy woda jest podgrzewana do
ustawionej temperatury i przejdzie w tryb utrzymania ciepła;
3. Kiedy przycisk
jest wciśnięty, światło będzie się zawsze świecić podczas podgrzewania w trybie
zagotowania;
4. Kiedy przycisk
jest wciśnięty, światło będzie migać w trybie gotowości (standby) i będzie się
zawsze świecić podczas pracy.
10
Powiadomienia o funkcjach:
1. Po włączeniu zasilania, rozlega się długi sygnał dźwiękowy;
2. Po wciśnięciu przycisków rozlega się krótki sygnał dźwiękowy;
3. Po zakończeniu grzania i utrzymywania ciepła rozlegną się dwa długie sygnały dźwiękowe.
Uwaga:
Po wciśnięciu przycisku wyłączenia rozlega się długi sygnał dźwiękowy;
W trybie bez ustawiania temperatury, wciśnięcie przycisku
nie powoduje wydania dźwięku.
Pamięć po podniesieniu czajnika:
1. Jeśli czajnik zostanie zdjęty z podstawy i odstawiony na podstawę w ciągu 30 sekund, status czajnika elektrycznego będzie zgodny ze statusem podstawy; w przeciwnym razie będzie w trybie gotowości
(standby).
Zabezpieczenie przed działaniem na sucho i spaleniem:
1. Po uruchomieniu na sucho, sterownik temperatury pracy na sucho zadziała i wyzwoli automatyczne
zabezpieczenie.
Zabezpieczenie czasowe:
Jeśli czas gotowania jest dłuższy lub równy 15 minut, urządzenie wyłączy się;
Jeśli temperatura nie wzrośnie w ciągu trzech minut podczas gotowania wody, urządzenie wyłączy się.
11
OBSŁUGA, CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
PL
Odwapnianie:
Jeżeli urządzenie zacznie się wyłączać zanim woda zagotuje się, jest to znak, że potrzebne jest odwapnianie.
Można używać do tego standardowych środków do usuwania kamienia, z zastrzeżeniem, że zachowane będą odpowiednie instrukcje. Nie napełniaj czajnika do górnego oznaczenia aby uniknąć wycieku,
jeżeli dany środek spowoduje pienienie wody.
Aby dokładnie wyczyścić czajnik z jakichkolwiek osadów powstałych po usunięciu kamienia, przegotuj
w nim jeszcze kilkakrotnie czystą wodę, a następnie przepłucz czajnik czystą wodą.
Czyszczenie:
Przed czyszczeniem urządzenia upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania. Ponadto musi
zupełnie ostygnąć.
Nie używaj środków ścierających lub ostrych płynów do czyszczenia.
Nie zanurzaj podstawy lub czajnika w jakimkolwiek płynie. Do czyszczenie wnętrza czajnika można
używać lekko wilgotnej, gładkiej ściereczki.
Zaleca się regularnie usuwać osady wapienne z czajnika.
Usuwanie kamienia:
Napełnij czajnik do połowy wodą z kranu i dodaj do wody sok z jednej cytryny.
Zagotuj i odczekaj 15 minut. Zagotuj ponownie i odczekaj dalsze15 minut. Zagotuj po raz trzeci a
następnie wylej i dobrze przepłucz czajnik.
DANE TECHNICZNE
Typ
Napięcie znamionowe
KM 6011
220-230V
50/60 Hz
Moc nominalna
1800-1950 W
Pojemność
1,5 l
12
GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA
Świadczenia gwarancyjne wg karty gwarancyjnej.
Producent nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym po­stę­po­wa­niem z wyrobem.
Obsługa posprzedażna
W przypadku gdy zaistnieją jakiekolwiek problemy związane z użytkowaniem sprzętu Amica to nasze
CENTRUM SERWISOWE zapewni Państwu szybką i w pełni profesjonalną pomoc. Chcemy bowiem
wszystkim, którzy zaufali marce Amica zagwarantować pełen komfort ko­rzy­sta­nia z naszego wyrobu.
Gotowaniu wody w czajniku towarzyszy hałas. Jest to normalne
zjawisko podczas gwałtownego podgrzewania cieczy i nie stanowi podstawy do reklamacji.
Oświadczenie producenta
Producent deklaruje niniejszym, że wyrób ten spełnia zasadnicze wymagania
wymienionych poniżej dyrektyw europejskich:
•
•
•
•
dyrektywy
dyrektywy
dyrektywy
dyrektywy
niskonapięciowej 2014/35/UE
kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE
ekoprojektowania 2009/125/UE
RoHS 2011/65/UE
i dlatego wyrób został oznakowany
oraz została wystawiona dla niego
deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.
13
PL
Gwarancja
THANK YOU FOR CHOOSING OUR APPLIANCE
Dear customer,
EN
From now on, your daily housework will be easier than
ever before. Your appliance
is exceptionally
easy to use and extremely efficient. After reading these
Operating Instructions, operating the appliance will be
easy.
Before being packaged and leaving the manufacturer,
the appliance was thoroughly checked with regard to
safety and functionality.
Before using the appliance, please carefully read these
Operating Instructions. By following these instructions
carefully you will be able to avoid any problems in using the appliance. It is important to keep these Operating Instructions and store them in a safe place so that
they can be consulted at any time.
Follow these instructions carefully in order to avoid
possible accidents.
Sincerely,
14
Important! To minimize the risk of fire, electric shock or
injury:
Carefully read this instruction before using the appliance.
If water spills on the external electrical components or
the base of a kettle, dry it thoroughly before switching
back on.
Do not use the appliance if it shows any signs of damage to the power cord, or if the appliance has been
dropped on the floor.
After use, always pull out the plug from the socket, and
also in case of any malfunction or before cleaning.
When pulling out the plug from the wall outlet, never pull
by the cord, only the plug.
The kettle is a class I shock protection appliance, and
therefore power outlet to which it is connected to must
be equipped with grounding pin.
Children do not realize the dangers that can arise when
using electrical appliances; therefore keep the kettle out
of reach of children.
Do not attempt to remove any parts of the housing or
insert any objects into the appliance.
To prevent damage to the power cord, do not place it
over sharp edges or close to hot surfaces.
Do not expose the appliance to rain or humidity, and do
not use it outdoors. Do not operate the appliance with
wet hands.
Use only clean cold water and fill the kettle slowly (for
about 2 minutes) - strong water jet causes water splashing.
Never fill the kettle with more water than up the indicated maximum water level.
This appliance generates heat.
Never place the appliance on hot surfaces.
Warning: the escaping water or steam causes a risk of
burns. When using the appliance, do not touch any part
of the kettle except the handle and make sure the cover
is properly closed. This appliance is suitable for water
heating only. Never pour any other liquids into the kettle.
15
EN
SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE
SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE
EN
The kettle switches off automatically when water boils.
You can switch the kettle off before water boils using a
switch. When the kettle switches off automatically (or
when it was switched off manually), it may take some
time (approximately 15 - 20 seconds to cool down) to be
ready for reuse.
The kettle must only be used with the supplied base.
If the power cord is damaged, it should be replaced by a
professional repair shop in order to avoid hazard.
Unplug the kettle from the power outlet and wait until it
cools down before cleaning.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with physical, mental or sensory handicaps, or by persons inexperienced or unfamiliar with
the appliance, unless under supervision or in accordance with the instructions as communicated to them by
persons responsible for their safety.
Children shall not play with the appliance.
When boiling the water, parts of the kettle made of stainless steel become very hot*.
Do not switch on the kettle without an adequate amount
of water (level marked as "min" on the scale).
Do not leave the kettle unattended, and when not completely cooled down.
Use only the handle to move the kettle, other external
parts may be hot.
Use the appliance on a flat and stable surface.
Children do not realize the dangers that can arise when
using electrical appliances; therefore keep the kettle out
of reach of children.
* applies to selected models
16
This appliance can be used by children aged 8 years
and older or by persons with physical, mental or sensory handicaps, or by those who are inexperienced or
unfamiliar with the appliance, provided they are supervised or have been instructed how to safely use the appliance and are familiar with risks associated with the
use of the appliance. Ensure that children do not play
with the appliance. Cleaning and maintenance of the
appliance should not be performed by children unless
they are 8 years or older and are supervised by a competent person.
Keep the appliance away from children under 8 years of
age when it is hot or not completely cooled down.
Do not allow children to engage in activities associated
with cleaning and maintenance of the appliance without
supervision.
Make sure that the voltage indicated on the nameplate
corresponds to the electric power parameters at home,
power must be marked as ~ (alternating current).
The kettle has a double wall to prevent burns.
Electrical requirements
Make sure that the voltage indicated on the nameplate
corresponds to the electric power parameters at home,
power must be marked as ~ (alternating current).
17
EN
SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE
DISPOSING/SCRAPPING OF USED EQUIPMENT
EN
UNPACKING
During transportation, protective packaging was
used to protect the appliance against any damage.
After unpacking, please dispose of all elements of
packaging in a way that will not cause damage to
the environment.
All materials used for packaging the appliance are
environmentally friendly; they are 100% recyclable
and are marked with the appropriate symbol.
Important! During unpacking, keep the packaging
material (polyethylene bags, polystyrene pieces, etc.)
out of reach of children.
DISPOSAL OF THE APPLIANCE
At the end of its useful life, this product must not be
disposed of with normal municipal waste. Instead,
it should be taken to an electronic waste collection
and recycling point. It is indicated by the symbol on
the product itself, or on the Operating Instructions
or packaging.
The materials used in making of this appliance can
be reused, as indicated. By reusing or recycling the
materials or parts, you will be playing an important
part in protecting our environment.
Information about the relevant disposal points for
worn-out electrical goods is available from your local
authorities.
18
THE APPLIANCE’S CONSTRUCTION AND FEATURES
Elementy urządzenia
3
2
EN
1. Body of the kettle
2. Lid
3. Lid opening button
4. Handle
5. Base - glass base with sensor
control and LED display
6. Power Cord
4
1
6
5
OPERATION, CLEANING AND MAINTENANCE
Before use:
Rinse the kettle and boil water in it several times using clean water in each boiling cycle and filling the
kettle to the maximum level. Water will boil in approximately 5 minutes, and the kettle will switch off
automatically.
Use:
Place the base on a solid and level surface. If the appliance switches off before the water boils, it
means descaling is required.
You can use standard descaling agents, provided that appropriate instructions are followed. Do not fill
the kettle up to the top mark to prevent spillage, if the descaling agent causes water foaming.
To thoroughly remove any deposits after descaling, boil clean water several times, then rinse the kettle
with clean water.
Pour the required amount of clean water into the kettle. When the appliance is being used (or immediately after use), do not touch any part of the kettle except the handle and make sure the lid is properly
closed. The amount of water can be checked on the level indicator on the outside of the kettle. Always
pay attention to the minimum and maximum levels, make sure the lid is properly and firmly closed.
Place the kettle on the base, so that the bottom part of the kettle fits closely to the base.
Connect the power plug to an electrical outlet.
The unit will emit an audible signal; the display screen will flash ‘C’ twice and display the current water
temperature in Celsius.
In the standby state, the device will shut down all displays if there is no operation within three minutes.
The time limit of heat preservation is two hours.
It is now safe to pour hot water into another vessel through the outlet pout.
The kettle is equipped with an automatic safety switch. To prevent damage in case of improper use or
if the appliance is switched on by accident without water or if the water evaporates - then automatic
safety switch automatically turns off the heating element.
In this case, immediately pull out the power plug from the wall outlet and refill the kettle only after sufficient time for it to cool down, i.e. after approximately 15-20 minutes.
19
ADDITIONAL FUNCTIONS
Temperature selection:
1.The range of heating temperature selection is 40-100°C.
2.The range of heat preservation temperature is 40-90°C.
Heating:
1.While switching on, if water temperature is greater than set temperature, the device will stop heating
and automatically enter the heat preservation state.
2.If water temperature rises to set temperature, the device will stop heating and automatically enter the
heat preservation state.
Heat preservation:
1.When water is boiling and enters the heat preservation state, the device will start timing of heat
preservation;
2.During heat preservation, the error between display temperature and actual temperature is required
to be controlled within ±5°C;
3.When (set temperature - 10) ≤ water temperature ≤ (set te mperature - 2), the device will launch adjustable power heating (if the highest temperature is 1°C higher than set temperature during the previous
heat preservation, the adjustable power ratio is 3/35; in other cases, the ratio is 4/25); When water
temperature > (set temperature - 10), the adjustable power ratio is 8/25.
Mode selection:
1. Button
: Heat water to set temperature and automatically enter the heat preservation state;
2. Button
: Heat water to 100°C (boiling) and automatically enter the standby state;
Temperature selection/ON-OFF:
1. Button
: Cyclical selection of set temperature: 40-50-60-70-80-90°C;
2. Button
: Enter the standby state by pressing it from the shutdown state, while enter the shutdown
state by pressing it from the standby/operation state.
Note:
When the power is on, the default temperature target is 100°C or the temperature target during the
operation in the previous time.
In the non-temperature setting state, press
to display the current temperature target and enter the
temperature setting state..
Power-on display:
When the power is on, the nixie tube is fully bright for around 0.5 second and the device enters the
standby state.
Temperature display:
1.The device displays real-time water temperature in standby/heating state;
2.When temperature selection/or operation begins, light always-on displays set temperature for about
one second, but the device will display current temperature without any operation while the light flickers
again for about 1.5 seconds;
3.In the heat preservation state, it displays set temperature (if water temperature is lower than or equal
to set temperature - 5°C, it displays real-time water temperature);
4.No temperature display in the power-off state.
Working status indication:
1.The light will be always on when the
button is pressed, and will be out after set temperature
displays;
2.The
light will be always on when water is heated to set temperature and enter the heat preservation mode;
3.The
light will be always on when water is heated to the boiling mode;
4.The
light will flicker in the standby state and will be always on in the working state.
20
Function prompts:
1.When the power is on, there will be a long sound;
2.With a click on buttons, there will be a short sound;
3.When heating and heat preservation finish, there will be two long sounds.
Note:
With a click on the shutdown button, there will be a long sound.
In the non-temperature setting state, clicking the
button will make no sound.
Kettle lift memory:
1. If the kettle body leaves the base but is put back on the base within 30 seconds, the electric kettle
status will be in line with that before it is lifted; otherwise, it will be in the standby state.
Dry burning protection:
1. After dry burning, the dry burning piece of the temperature controller will pop up and conduct automatic protection.
Time-limited protection:
1. If the boiling time s greater than or equal to about 15 minutes, the operation will be comprehensively
finished;
2. If temperature does not rise in more than three minutes during water boiling, the device will enter the
shutdown state.
21
OPERATION, CLEANING AND MAINTENANCE
Descaling:
If the appliance switches off before the water boils, it means descaling is required.
EN
You can use standard descaling agents, provided that appropriate instructions are followed. Do not fill
the kettle up to the top mark to prevent spillage, if the descaling agent causes water foaming.
To thoroughly remove any deposits after descaling, boil clean water several times, then rinse the kettle
with clean water.
Cleaning:
Before cleaning, make sure the appliance is disconnected from the power source. Furthermore, it must
cool down completely.
Do not use abrasive or harsh cleaning agents.
Do not immerse the base or the kettle in any liquid. Use a slightly damp, lint-free cloth to clean the
inside of the kettle.
It is recommended to regularly remove limescale deposits from the kettle.
Descaling:
Fill the kettle half-full with tap water and add lemon juice of one lemon.
Bring to the boil and wait 15 minutes. Bring to the boil again and wait further 15 minutes. Bring to the
boil for the third time, empty the kettle and rinse well.
SPECIFICATION
Type
Rated voltage
KM 6011
220-230V
50/60 Hz
Nominal power
1800-1950 W
Capacity
1,5 l
22
WARRANTY AND AFTER SALES SERVICE
Warranty
EN
Warranty service as stated on the warranty card
The manufacturer shall not be held liable for any damage caused by improper use of the product.
Boiling water in the kettle is accompanied by noise. This is normal during rapid heating of the liquid and does not constitute
grounds for complaint.
Manufacturer’s Declaration
The manufacturer hereby declares that this product meets the requirements of the following European directives:
•
•
•
•
Low Voltage Directive 2014/35/EC
Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EC
ErP Directive 2009/125/EC
Directive RoHS 2011/65/EC
and has thus been marked with the
symbol and been issued with
a declaration of compliance made available to market regulators.
23
Amica S.A.
ul.Mickiewicza 52
64-510 Wronki
tel. 67 25 46 100
fax 67 25 40 320
www.amica.pl
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement