Amica SMK4021 User manual

Amica SMK4021 User manual
SMK 4021
PL
EN
INSTRUKCJA OBSŁUGI
6
INSTRUCTION MANUAL13
2
SPIS TREŚCI
DANE TECHNICZNE7
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
8
USUWANIE / ZŁOMOWANIE ZUŻYTEGO SPRZĘTU
10
OBSŁUGA
11
CZYSZCZENIE
12
GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA
13
CONTENTS
TECHNICAL DATA
SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE
DISPOSING/SCRAPPING OF USED EQUIPMENT
OPERATION
CLEANING AND MAINTENANCE
WARRANTY AND AFTER SALES SERVICE
3
14
15
18
19
20
21
2
3
1
5
4
8
9
6
7
10
1
4
2
3
5
GRATULUJEMY WYBORU SPRZĘTU MARKI AMICA
PL
SZANOWNI PAŃSTWO!
Urządzenie marki Amica to połączenie wyjątkowej łatwości obsługi i doskonałej efektywności.
Każde urządzenie przed opuszczeniem fabryki zostało dokładnie sprawdzone pod względem
bezpieczeństwa i funkcjonalności.
Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji obsługi przed uruchomieniem urządzenia.
DANE TECHNICZNE
Typ
SMK 4021
Napięcie znamionowe
230V ~ 50 Hz
Moc znamionowa
750 W
Przewód zasilający
~0,90 m
Wymienne wkładki
3 kpl. (tosty / gofry / grill)
Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie
do użytku domowego.
Producent zastrzega sobie możliwość
dokonywania zmian niewpływających na
działanie urządzenia.
6
Uwaga! Aby zminimalizować ryzyko powstania pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia ciała:
Uważnie przeczytaj tą instrukcję przed użytkowaniem
urządzenia.
Dzieci nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństw, które mogą powstać podczas używania urządzeń elektrycznych; dlatego trzymaj urządzenie poza zasięgiem
dzieci.
Nie zanurzaj korpusu urządzenia w wodzie lub innych
cieczach. Zanurzenie w wodzie może spowodować porażenie prądem elektrycznym.
W przypadku zalania wodą zewnętrznych elementów
urządzenia, przed ponownym włączeniem urządzenia
do sieci dokładnie je wysusz. Nie dotykaj mokrych powierzchni mających kontakt z podłączonym do zasilania urządzeniem, należy natychmiast odłączyć je od
zasilania.
Nie używaj urządzenia, jeżeli wykazuje ono jakiekolwiek oznaki uszkodzenia przewodu przyłączeniowego
lub jeżeli urządzenie zostało upuszczone na podłogę.
Po użyciu zawsze wyciągaj wtyczkę z gniazdka a także
w przypadku jakiegokolwiek niewłaściwego działania,
przed czyszczeniem lub przed wymianą akcesoriów.
Przy wyciąganiu wtyczki z gniazdka ściennego nigdy
nie ciągnij za przewód tylko za wtyczkę jednocześnie
trzymając drugą ręką gniazdko sieciowe.
Urządzenie jest wykonane w I klasie ochrony przeciwporażeniowej.
Nie próbuj usuwać żadnych części obudowy.
Aby uniknąć uszkodzenia przewodu zasilającego nie
umieszczaj go ponad ostrymi krawędziami, ani w pobliżu gorących powierzchni.
Nie wystawiaj urządzenia na deszcz lub wilgoć i nie
używaj urządzenia na zewnątrz. Nie obsługuj urządzenia mokrymi rękoma.
Jeżeli przewód sieciowy lub wtyczka ulegną uszkodzeniu, to powinny one być wymienione przez specjalistyczny zakład naprawczy w celu uniknięcia zagrożenia.
Nigdy nie stawiaj urządzenia na gorących powierzchniach.
7
PL
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
PL
Nigdy nie zostawiaj urządzenia podłączonego do sieci
bez nadzoru.
Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania
przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby o braku
doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazaną przez osoby odpowiadające
za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, by nie bawiły się urządzeniem.
To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku
8 lat i starsze, przez osoby o ograniczonej zdolności
fizycznej, czuciowej lub psychicznej oraz osoby o braku doświadczenia lub znajomości sprzętu, gdy są one
nadzorowane lub zostały poinstruowane na temat korzystania z urządzenia w sposób bezpieczny i znają zagrożenia związane z użytkowaniem urządzenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i
konserwacja urządzenia nie powinna być wykonywania
przez dzieci chyba że ukończyły 8 lat i są nadzorowane
przez odpowiednią osobę.
Powierzchnia na której jest użytkowane urządzenie powinna być wypoziomowana czysta i sucha.
Aby włączyć urządzenie podłącz wtyczkę zasilania do
uziemionego gniazdka sieciowego. Całkowite wyłączenie urządzenia jest możliwe poprzez odłączenie urządzenia od zasilania.
Przed użyciem rozwinąć i wyprostować przewód sieciowy.
Urządzenia używaj na płaskiej, stabilnej powierzchni.
Nie używaj przedłużacza, który nie spełnia obowiązujących norm i przepisów elektrycznych.
Nie umieszczaj wewnątrz urządzenia folii aluminiowej
ani innych przedmiotów, może to spowodować porażenie lub pożar. Nie umieszczaj również żywności opakowanej w folię lub papier.
Nie używaj urządzenia do ogrzewania pomieszczeń.
Nie używaj urządzenia do innych celów niż jest przeznaczone.
8
Zachowaj wszelkie środki ostrożności, nie dotykaj żadnych gorących powierzchni tostera. Nie chowaj urządzenia ani nie nakrywaj go, dopóki całkowicie nie wystygnie.
Nie umieszczaj urządzenia na gorącym palniku gazowym, elektrycznym lub w ich pobliżu ani w miejscach,
gdzie mogłoby zetknąć się z innymi źródłami ciepła.
Uwaga: pieczywo może się spalić. Korzystając z tostera
zapewnij odpowiednią przestrzeń nad urządzeniem i ze
wszystkich stron dla odpowiedniego obiegu powietrza.
Urządzenie podczas pracy nie może dotykać zasłon,
dekoracji ściennych, odzieży, ręczników papierowych
ani innych materiałów palnych. Na powierzchniach, które mogą być wrażliwe na wysokie temperatury zaleca
się korzystanie z izolowanej podkładki termicznej.
Nie używaj urządzenia do opiekania produktów żywnościowych zawierających cukier ani produktów z zawartością przetworów owocowych lub konserwantów.
Uwaga! Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
Urządzenie to zostało zaprojektowane do przygotowywania tostów, sucharków lub podobnej żywności, nie
używaj go do innych celów.
Nie dotykaj powierzchni oznaczonej symbolem
w
trakcie ani po pracy urządzenia. Powierzchnie te są gorące (Rys. 2).
Pieczywo bezpośrednio po przyrządzeniu jest bardzo
gorące, do wyciągnięcia go z urządzenia użyj przykładowo drewnianej szpatułki. Drewniane przybory są
najlepsze do tego typu czynności, zmniejsza to ryzyko
uszkodzenia teflonowej powierzchni elementów grzejnych urządzenia.
Nie używaj metalowych przyborów do wyciągania żywności z płyt grzejnych. Teflonowa powierzchnia może
ulec uszkodzeniu.
Przed użyciem urządzenia po raz pierwszy podgrzej
puste urządzenie przez około 10-15 minut. To usunie
nieprzyjemny zapach spowodowany procesem produkcyjnym. Po tym procesie pozostaw urządzenie do całkowitego wystygnięcia.
9
PL
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
PL
Po położeniu na płycie grzejnej produktów przeznaczonych do zapiekania, dotykaj wyłącznie zamka i / lub
uchwytu pokrywy, tak w czasie trwania procesu zapiekania jak i po jego zakończeniu.
Podczas zapiekania z produktu żywnościowego będzie
wydzielać się para wodna i gorące powietrze. Zachowaj
szczególną ostrożność podczas otwierania i zamykania
rozgrzanego urządzenia.
W urządzeniu można zapiekać jednorazowo jedną lub
dwie kanapki. Maksymalna grubość jednej kromki pieczywa nie powinna przekraczać 1cm.
USUWANIE / ZŁOMOWANIE ZUŻYTEGO SPRZĘTU
ROZPAKOWANIE
Urządzenie na czas trans­por­tu zostało za­bez­pie­czo­
ne przed uszko­dze­niem. Po roz­pa­ko­wa­niu urzą­dze­nia
pro­si­my Pań­stwa o usu­nię­cie ele­men­tów opa­ko­wa­nia w
spo­sób nieza­gra­ża­ją­cy śro­do­wi­sku.
Wszystkie materiały za­sto­so­wa­ne do opa­ko­wa­nia są nie­
szko­dli­we dla środowiska na­tu­ral­ne­go, w 100% nadają
się do odzysku i oznakowano je od­po­wied­nim symbolem.
Uwaga! Materiały opa­ko­wa­nio­we(wo­recz­ki po­li­ety­le­no­
we, kawałki sty­ro­pia­nu itp.) na­le­ży w trakcie rozpakowywania trzy­mać z dala od dzieci.
WYCOFANIE Z EKSPLOATACJI
Po zakończeniu okresu użyt­ko­wa­nia nie wol­no usuwać
ni­niej­sze­go produktu po­przez nor­mal­ne odpady ko­mu­nal­
ne, lecz na­le­ży go oddać do punk­tu zbiór­ki i re­cy­klin­gu
urzą­dzeń elek­trycz­nych i elek­tro­nicz­nych. In­for­mu­je o
tym sym­bol, umiesz­czo­ny na pro­duk­cie, in­struk­cji ob­słu­gi
lub opa­ko­wa­niu.
Zastosowane w urządzeniu tworzywa na­da­ją się do
powtórnego użycia zgodnie z ich ozna­cze­niem. Dzięki
powtórnemu użyciu, wykorzystaniu materiałów lub in­
nym for­mom wy­ko­rzy­sta­nia zużytych urządzeń wnoszą
Państwo istotny wkład w ochronę naszego śro­do­wi­ska.
Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych urządzeń udzieli Państwu ad­mi­ni­stra­cja gminna.
10
Elementy wyposażenia (Rys. 1)
Wymiana wkładek opiekacza
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
l
Korpus górny (pokrywa)
Lampka zasilania (czerwona)
Lampka gotowości (zielona)
Korpus dolny (podstawa)
Zamek
Płyta grzejna górna
Płyta grzejna dolna
Wkładki - Gofry (2 szt.)
Wkładki - Tosty (2 szt.)
Wkładki - Grill (2 szt.)
l
l
Uwaga: Nie należy stosować dwóch wkładek
o różnych zastosowaniach. Należy używać
tylko wkładek dostarczonych przez producenta wraz z urządzeniem.
Użytkowanie opiekacza (na przykładzie wkładek do tostów)
l
l
l
l
l
l
l
Każda z wkładek (wkładka podstawy oraz
wkładka pokrywy) posiada dwa zamki mocujące element w korpusie urządzenia.
Wkładki można wymieniać tylko po całkowitym ostygnięciu urządzenia.
Po naciśnięciu dwóch przycisków (Rys. 3)
wkładkę można wyciągnąć. W jej miejsce
należy wpiąć inne wkładki.
Podłącz urządzenie do gniazda zasilania, zapali się czerwona kontrolka (Rys. 1, poz. 2).
Odczekaj kilka minut, aż urządzenie osiągnie
maksymalną temperaturę płyt grzejnych (zapali się zielona kontrolka (Rys. 1, poz. 3)).
Otwórz opiekacz zwalniając zamek urządzenia.
Jedną kromkę chleba posmaruj cienką warstwą oleju roślinnego lub masła i ułóż ją posmarowaną częścią do dołu na dolnej płycie
grzejnej. Na kromkę połóż dodatki. Na tak
przygotowany zestaw połóż drugą kromkę
pieczywa. Posmaruj jej górną część olejem
roślinnym lub masłem.
Ostrożnie zamknij opiekacz. W przypadku trudności z zamknięciem należy usunąć
część dodatków. Urządzenie nie może się
zamykać z trudnością, może to spowodować
jego uszkodzenie.
Po upływie kilku minut (czas zapiekania zależy od przepisu wg, którego przygotowywane
są kanapki i od upodobań użytkownika) –
otworzyć opiekacz i wyjąć zapiekaną kanapkę. Przy wyjmowaniu kanapki z opiekacza
należy uważać:
aby nie oparzyć się (płyty grzejne opiekacza
są gorące),
aby nie uszkodzić warstwy płyt grzejnych –
należy posługiwać się sztućcami drewnianymi, odpornymi na wysoką temperaturę,
Po zakończeniu zapiekania, wyłączyć opiekacz poprzez wyciągnięcie wtyczki przewodu
przyłączeniowego z gniazdka.
Użytkowanie wkładek do gofrów
l
l
l
l
Ciasto do gofrów należy przygotować wg
własnego przepisu.
Wkładki należy posmarować tłuszczem
roślinnym, ułatwi to wyciągnięcie gofrów po
upieczeniu.
Podczas napełniania wkładek ciastem, należy zwrócić szczególną uwagę, by ciasto nie
przedostało się pod wkładkę - może to grozić
porażeniem i/lub pożarem. Należy mieć na
uwadze fakt, że ciasto zwiększy swoją objętość podczas wypieku.
Czas pieczenia zależy od indywidualnych
preferencji kulinarnych, zazwyczaj trwa to
kilka minut.
Użytkowanie wkładek grillowych
l
l
Uwaga: Przy spożywaniu kanapek bezpośrednio po zakończeniu opiekania należy
uważać, aby nie poparzyć się, gdyż kanapki,
nadzienie, czy dodatki mogą być gorące.
11
Jeżeli grillowana potrawa jest zbyt gruba aby
zamknąć urządzenie, należy zmniejszyć jego
porcję.
Czas pieczenia zależy od indywidualnych
preferencji kulinarnych, zazwyczaj trwa to
kilka minut.
PL
OBSŁUGA
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
l
PL
l
l
l
l
Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności związanej z czyszczeniem lub konserwacją,
upewnij się, że urządzenie jest odłączone od źródła zasilania i całkowicie ostygło.
Do czyszczenia nie używaj substancji żrących lub ściernych. Używaj tylko czystej wody z dodatkiem
delikatnych detergentów i delikatnej ściereczki.
Korpus urządzenia przetrzyj wilgotną ściereczką, pod żadnym pozorem nie zanurzaj korpusu urządzenia w wodzie ani w innej cieczy, nie kieruj na niego strumienia wody. Dokładnie osusz urządzenie po czyszczeniu.
Wkładki przetrzeć miękką i lekko wilgotną szmatką, a następnie wytrzeć go do sucha miękką, czystą
ściereczką. Nie stosować środków czyszczących mogących porysować lub uszkodzić powierzchnie
zewnętrzne i warstwę płyt grzejnych. Po każdorazowym użyciu opiekacza należy usunąć z wkładek
nagromadzone okruszki i resztki, zachowując przy tym szczególne środki ostrożności.
Po każdorazowym użytkowaniu, należy zdemontować wkładki (po całkowitym ostygnięciu urządzenia) i delikatnie przeczyścić elementy grzejne znajdujące się pod wkładkami.
12
GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA
Świadczenia gwarancyjne wg karty gwarancyjnej.
Producent nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym po­stę­po­wa­niem z wyrobem.
Obsługa posprzedażna
W przypadku gdy zaistnieją jakiekolwiek problemy związane z użytkowaniem sprzętu Amica to nasze
CENTRUM SERWISOWE zapewni Państwu szybką i w pełni profesjonalną pomoc. Chcemy bowiem
wszystkim, którzy zaufali marce Amica zagwarantować pełen komfort ko­rzy­sta­nia z naszego wyrobu.
Oświadczenie producenta
Producent deklaruje niniejszym, że wyrób ten spełnia zasadnicze wymagania
wymienionych poniżej dyrektyw europejskich:
•
•
•
•
dyrektywy
dyrektywy
dyrektywy
dyrektywy
niskonapięciowej 2014/35/UE
kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE
ekoprojektowania 2009/125/UE
RoHS 2011/65/UE
i dlatego wyrób został oznakowany
oraz została wystawiona dla niego
deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.
13
PL
Gwarancja
THANK YOU FOR CHOOSING OUR APPLIANCE
DEAR CUSTOMER,
Your appliance is exceptionally easy to use and extremely efficient. Before being packaged
and leaving the manufacturer, the appliance was thoroughly checked with regard to safety and
functionality.
Before using the appliance, please carefully read these Operating Instructions
EN
TECHNICAL DATA
Type
SMK 4021
Rated voltage
230V ~ 50 Hz
Nominal power
750 W
Power cord length
~0,90 m
Replaceable heating plates
3 sets (sandwiches / waffles / grill)
The appliance is designed for household
use only.
The manufacturer reserves the right to
introduce changes, which do not affect
operation of the appliance.
14
Important! To minimize the risk of fire, electric
shock or injury:
Carefully read this instruction before using the appliance.
Children do not realize the dangers that can arise
when using electrical appliances; therefore keep the
kettle out of reach of children.
Do not immerse the body of the appliance in water or
other liquids. Immersing in water may cause an electric shock.
If water spills on the external components of the appliance, dry it thoroughly before switching back on. Do
not touch wet surfaces in contact with the appliance
connected to power supply, immediately disconnect it
from the mains.
Do not use the appliance if it shows any signs of damage to the power cord, or if the appliance has been
dropped on the floor.
After use, always pull out the plug from the socket,
and also in case of any malfunction, before cleaning or
before changing accessories.
When pulling out the plug from the wall outlet, never
pull by the cord, only the plug, holding the socket with
your other hand.
The appliance is Class I fire protection electricaequipment.
Do not attempt to remove any parts of the housing.
To prevent damage to the power cord, do not place it
over sharp edges or close to hot surfaces.
Do not expose the appliance to rain or humidity, and
do not use it outdoors. Do not operate the appliance
with wet hands.
If the power cord or plug is damaged, it should be
replaced by a professionarepair shop in order to avoid
hazard.
Never place the appliance on hot surfaces.
Never leave the appliance connected to the mains
without supervision.
Pulthe plug from the waloutlet before replacing accessories.
15
EN
SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE
SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE
EN
This appliance is not intended for use by persons (including children) with physical, mentaor sensory handicaps, or by persons inexperienced or unfamiliar with
the appliance, unless under supervision or in accordance with the instructions as communicated to them by
persons responsible for their safety. Children shalnot
play with the appliance.
This appliance can be used by children aged 8 years
and older or by persons with physical, mentaor sensory handicaps, or by those who are inexperienced or
unfamiliar with the appliance, provided they are supervised or have been instructed how to safely use the
appliance and are familiar with risks associated with
the use of the appliance. Ensure that children do not
play with the appliance. Cleaning and maintenance of
the appliance should not be performed by children unless they are 8 years or older and are supervised by a
competent person.
The surface on which the appliance is used shalbe
levelled, clean and dry.
To turn on the appliance plug it to a grounded waloutlet.
Unplug the appliance from the waloutlet to turn it off
completely.
Before using, extend power cord cable to sufficient
length
Use devices on a flat, stable surface.
Do not use an extension cord that does not meet the
applicable standards and electricaregulations.
Do not put aluminium foior other objects inside the unit,
this may result in electric shock or fire. Do not put food
in plastic or paper packaging.
Do not use the appliance for room heating.
Do not use the device for other purposes than intended.
Exercise caution, do not touch any hot surfaces of the
sandwich maker. Don’t store or cover your appliance
unless it has completely cooled down.
16
Caution: bread may burn. When using the sandwich
maker provide adequate space above the appliance
and on its sides for proper air circulation. The appliance
in operation must not come in contact with the curtains,
walcoverings, clothing, paper towels or other flammable
materials. On surfaces sensitive to high temperatures, it
is recommended to use an insulated heat pad.
Do not use the appliance for toasting food products
containing sugar, processed fruit or preservatives.
Important! This appliance is not designed for operation
with externatime switches or a separate remote controsystem.
The appliance is designed for the preparation of toasts,
crackers or similar food, do not use it for other purposes.
Do not touch the surface marked with the symbo
when the appliance is on or after operation. These surfaces become hot (Fig. 2).
Immediately after toasting bread is very hot. Use a
wooden spatula to take it out the appliance. Wooden accessories are best for this task as the risk of damage to
a Teflon surface of the appliance heaters is minimised.
Do not use metautensils to take food from the heating
plates. Teflon surface may be damaged.
Before first use, preheat an empty appliance for approx.
10-15 minutes. This is to remove the odour caused by
the production process. Then allow the appliance to
coodown completely.
After placing products to be toasted on the heating
plate, touch only the lid lock and/or handle, both during
toasting process and after it.
Food toasting produces steam and hot air. Exercise extra caution when opening and closing hot appliance.
The appliance is designed for toasting one or two sandwiches. The maximum thickness of a single slice of
bread should not exceed 1 cm.
17
EN
SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE
DISPOSING/SCRAPPING OF USED EQUIPMENT
EN
UNPACKING
During transportation, protective packaging was
used to protect the appliance against any damage.
After unpacking, please dispose of all elements of
packaging in a way that will not cause damage to
the environment.
All materials used for packaging the appliance are
environmentally friendly; they are 100% recyclable
and are marked with the appropriate symbol.
Important! During unpacking, keep the packaging
material (polyethylene bags, polystyrene pieces, etc.)
out of reach of children.
DISPOSAL OF THE APPLIANCE
At the end of its useful life, this product must not be
disposed of with normal municipal waste. Instead,
it should be taken to an electronic waste collection
and recycling point. It is indicated by the symbol on
the product itself, or on the Operating Instructions
or packaging.
The materials used in making of this appliance can
be reused, as indicated. By reusing or recycling the
materials or parts, you will be playing an important
part in protecting our environment.
Information about the relevant disposal points for
worn-out electrical goods is available from your local
authorities.
18
Features and components (Figure 1).
Replace baking plates
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
l
Top lid (cover)
Power indicator light (red)
Ready light (green)
Base
Lock
Upper heating plate
Lower heating plate
Waffle plates (2pcs)
Sandwich plates (2pcs)
Grilling plates (2pcs)
l
l
Note: Never use two different baking plates.
Only use baking plates provided by the
manufacturer with the appliance.
Use waffle baking plates
How to use sandwich maker (with sandwich
plates)
l
l
l
l
l
l
l
Each baking plate (for the cover and the
base) features two locking tabs.
Replace baking plates only when the appliance has cooled down completely.
Press two locks to (Figure 3) to release the
baking plates. Replace with another baking
plate in its place.
Make waffle dough according to your recipe.
Spread vegetable oil on baking plates, which
will make it easier to remove your waffles
after baking.
l When pouring dough on the waffle baking
plate make sure it does not overflow and drip
under the baking plate as this may result in
electric shock and/or fire. Bear in mind that
the dough will rise during baking.
l Baking time depends on individual preferences, it usually takes a few minutes.
Use grilling plates
l
l
Connect the appliance to the power outlet,
red indicator light is on (Fig. 1, item 2).
Wait several minutes until the heating plates
reach maximum temperature (green indicator
light is on (Fig. 1, item 3)).
Open the sandwich maker by releasing the
lock.
Spread small amount of vegetable oil or butter on one slice of bread and put it upsidedown on the lower heating plate. Put ingredients on the slice. Cover the sandwich with
another slice of bread. Spread its upper side
with vegetable oil or butter.
Carefully close the sandwich maker. If you
have any difficulties with closing, remove
some ingredients from the sandwich. The appliance may not be closing with difficulty, it
may cause damage.
After several minutes (toasting time depends
on the recipe you use to prepare sandwiches
and also on the individual preference)-open
the sandwich maker and take the sandwich
out. When taking the sandwich out from the
sandwich maker be careful not to:
burn yourself (sandwich maker plates are
hot),
damage the heating plates coating – use
wooden, heat-resistant utensils,
After you have finished toasting, unplug the
sandwich maker from the wall outlet.
l
l
Note: When consuming the sandwiches directly
after toasting, be careful not to burn yourself, because sandwiches and stuffing may be hot.
19
If there is too much food to close the cover,
reduce the portion.
Baking time depends on individual preferences, it usually takes a few minutes.
EN
OPERATION
CLEANING AND MAINTENANCE
l
l
l
EN
l
l
Before any cleaning or maintenance, make sure that the appliance is disconnected from the power
source and has cooled down completely.
Do not use corrosive or abrasive products for cleaning. Use only clean water with soft detergent and
soft cloth.
Wipe the appliance with a damp cloth. Never immerse the appliance in water or other liquids, do not
wash with water jet. Thoroughly dry the appliance after cleaning.
Wipe the plates with a soft, slightly damp cloth and then wipe it dry with a soft, clean cloth. Do not use
cleaners that may scratch or damage the external surfaces and heating plates coating. After each use
of the sandwich maker remove the accumulated crumbs and debris from the plates, taking extra care.
Remove heating plates after each use (after it has cooled down completely) and gently clean the
heating elements located under the plates.
20
WARRANTY AND AFTER SALES SERVICE
Warranty
EN
Warranty service as stated on the warranty card.
The manufacturer shall not be held liable for any damage caused by improper use of the product.
Manufacturer’s Declaration
The manufacturer hereby declares that this product meets the requirements of the following European directives:
•
•
•
•
Low Voltage Directive 2014/35/EC
Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EC
ErP Directive 2009/125/EC
Directive RoHS 2011/65/EC
and has thus been marked with the
symbol and been issued with
a declaration of compliance made available to market regulators.
21
22
23
Amica S.A.
ul.Mickiewicza 52
64-510 Wronki
tel. 67 25 46 100
fax 67 25 40 320
www.amica.pl
IO-SDA-0071
(01.2017)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement