Amica MM3011 Mincer User Manual

Amica MM3011 Mincer User Manual
MM 3011
PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI..........................................................6
CZ NÁVOD K OBSLUZE..............................................................18
EN
OPERATING INSTRUCTIONS.................................................33
GRATULUJEMY WYBORU SPRZĘTU MARKI AMICA
PL
Urządzenie marki Amica to połączenie wyjątkowej łatwości obsługi i doskonałej
efektywności. Każde urządzenie przed opuszczeniem fabryki zostało dokładnie
sprawdzone pod względem bezpieczeństwa i funkcjonalności.
Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji obsługi przed uruchomieniem urządzenia.
Spis treści
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania..................................................................................7
Usuwanie/Złomowanie zużytego sprzętu.....................................................................................................7
Opis wyrobu........................................................................................................................................................8
Obsługa................................................................................................................................................................9
Analiza i postępowanie z nieprawidłowościami.........................................................................................14
Czyszczenie i konserwacja.............................................................................................................................15
Gwarancja, obsługa posprzedażowa............................................................................................................17
Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie
do użytku domowego.
Producent zastrzega sobie możliwość
dokonywania zmian niewpływających na
działanie urządzenia.
Ilustracje w niniejszej instrukcji obsługi
mają charakter poglądowy.
2
Aby uniknąć ryzyka poważnych obrażeń podczas
korzystania z maszynki do mięsa, należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym
poniższych zasad.
PRZED URUCHOMIENIEM MASZYNKI DO MIĘSA
PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ, UWAGI I OSTRZEŻENIA.
l Istnieje ryzyko obrażeń w wyniku niewłaściwego
użytkowania. Obchodź się z urządzeniem ostrożnie.
l Zawsze odłączać urządzenie od zasilania gdy pozostawia się je bez nadzoru oraz przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.
l Dzieci nie mogą obsługiwać tego urządzenia. Trzymać urządzenie i przewód zasilający poza zasięgiem
dzieci.
l Niniejszy sprzęt może być używany przez osoby z
ograniczeniami fizycznymi, czuciowymi albo umysłowymi albo brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli odbywa
się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające
za ich bezpieczeństwo.
l Należy zwracać uwagę na dzieci, by nie bawiły się
urządzeniem.
l Zachować ostrożność podczas obsługi ostrzy tnących i podczas czyszczenia.
l Nie wkładać palców do metalowego korpusu podczas pracy urządzenia.
l Wyłączyć urządzenie i odłączyć od zasilania przed
zmianą akcesoriów lub zbliżeniem się do ruchomych
części.
l Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i
w tym podobnych miejscach, np.:
- w pomieszczeniach kuchennych dla pracowników
sklepów, biur i innych miejsc pracy;
- w gospodarstwach;
- przez klientów hoteli, moteli i innych miejsc
zakwaterowania;
3
PL
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
UŻYTKOWANIA
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony należy go
wymienić, aby zapobiec zagrożeniu. Wymiany przewodu może dokonać autoryzowany przez producenta
serwis lub inna odpowiednio wykwalifikowana osoba.
l Nie używać palców ani żadnych przedmiotów (np.
łyżki) do wpychania składników do pojemnika podczas
pracy urządzenia. W tym celu należy używać tylko popychacza.
l Przed włożeniem ślimaka, ostrza i sitka do korpusu
upewnić się, że pojemnik jest całkowicie zmontowany i
zablokowany.
l Urządzenie spełnia normy rozporządzenia WE
1935/2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
l Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności
fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby o braku
doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazaną przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na
dzieci, by nie bawiły się urządzeniem.
l Wyciągaj wtyczkę z gniazda sieciowego przed zmianą akcesoriów.
l To urządzenie może być używane przez dzieci w
wieku 8 lat i starsze, przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej oraz osoby
o braku doświadczenia lub znajomości sprzętu, gdy są
one nadzorowane lub zostały poinstruowane na temat
korzystania z urządzenia w sposób bezpieczny i znają zagrożenia związana z użytkowaniem urządzenia.
Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinna być wykonywania przez dzieci chyba że ukończyły 8 lat i są nadzorowane przez odpowiednią osobę.
l
PL
4
Pamiętać, aby przestrzegać lokalnych przepisów: oddać niedziałające urządzenia elektryczne do odpowiedniego punktu usuwania odpadów. Materiał opakowania
nadaje się do ponownego przetworzenia. Opakowanie
należy zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska
i udostępnić do odbioru do ponownego przetworzenia.
l Po oczyszczeniu noża i sitka powierzchnię można
pokryć olejem kuchennym, aby zapobiec rdzewieniu.
ZACHOWAĆ TĘ INSTRUKCJĘ
TO URZĄDZENIE JEST PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO.
Ostrzeżenie:
l Przed zdjęciem końcówki do mielenia upewnić się,
że maszynka do mięsa jest wyłączona. Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej upewnić się,
że urządzenie jest prawidłowo zmontowane.
l Zawsze wyłączać urządzenie, naciskając przycisk
Włącz/Wyłącz.
l W żadnym zastosowaniu nie przekraczać maksymalnego czasu działania 10 minut.
l Nieprzestrzeganie któregokolwiek z ważnych ostrzeżeń i instrukcji bezpiecznego użytkowania jest niewłaściwym użytkowaniem maszynki do mięsa, co może
unieważnić gwarancję i stworzyć ryzyko poważnych
obrażeń.
l Jeśli pierścień mocujący poluzuje się, należy przerwać pracę i odłączyć urządzenie od zasilania.
l Jeśli pierścień mocujący nie został dokładnie zamocowany, nie uruchamiać urządzenia.
l
5
PL
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
PL
Wymagania elektryczne
Należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada parametrom zasilania elektrycznego w domu, przy czym zasilanie to musi być oznaczone
jako ~ (prąd przemienny).
6
ROZPAKOWANIE
Urządzenie na czas trans­por­tu zostało za­bez­pie­
czo­ne przed uszko­dze­niem. Po roz­pa­ko­wa­niu urzą­
dze­nia pro­si­my Pań­stwa o usu­nię­cie ele­men­tów
opa­ko­wa­nia w spo­sób nieza­gra­ża­ją­cy śro­do­wi­sku.
Wszystkie materiały za­sto­so­wa­ne do opa­ko­wa­nia są
nie­szko­dli­we dla środowiska na­tu­ral­ne­go, w 100%
nadają się do odzysku i oznakowano je od­po­wied­
nim symbolem.
Uwaga! Materiały opa­ko­wa­nio­we(wo­recz­ki po­li­ety­
le­no­we, kawałki sty­ro­pia­nu itp.) na­le­ży w trakcie
rozpakowywania trzy­mać z dala od dzieci.
WYCOFANIE Z EKSPLOATACJI
Po zakończeniu okresu użyt­k o­w a­n ia nie wol­n o
usuwać ni­niej­sze­go produktu po­przez nor­mal­ne
odpady ko­mu­nal­ne, lecz na­le­ży go oddać do punk­tu
zbiór­ki i re­cy­klin­gu urzą­dzeń elek­trycz­nych i elek­tro­
nicz­nych. In­for­mu­je o tym sym­bol, umiesz­czo­ny na
pro­duk­cie, in­struk­cji ob­słu­gi lub opa­ko­wa­niu.
Zastosowane w urządzeniu tworzywa na­da­ją się
do powtórnego użycia zgodnie z ich ozna­cze­niem.
Dzięki powtórnemu użyciu, wykorzystaniu materiałów
lub in­nym for­mom wy­ko­rzy­sta­nia zużytych urządzeń
wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę naszego
śro­do­wi­ska.
Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych
urządzeń udzieli Państwu ad­mi­ni­stra­cja gminna.
7
PL
USUWANIE / ZŁOMOWANIE ZUŻYTEGO SPRZĘTU
OPIS WYROBU (RYS. 1)
Elementy urządzenia
PL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Przycisk zwalniający
Silnik
Przycisk Włącz/Wyłącz
Taca na akcesoria
Popychacz
Taca na żywność
Korpus
Wał ślimakowy
Nóż tnący
Sitko (Grube / Średnie / Drobne)
Nakręcany pierścień
Gruba końcówka do kiełbasy
Cienka końcówka do kiełbasy
Nasadka kebab A \ nasadka kebab B
Nasadka do kiełbasy
1
2
3
6
5
4
8
7
9
10
14
15
11
12
UWAGA:
Ilustracje mają wartość wyłącznie poglądową. Poszczególne modele mogą się
od siebie różnić.
8
13
1
PL
OBSŁUGA (RYS. 2)
2
9
OBSŁUGA (RYS. 3)
PL
3
10
PL
OBSŁUGA (Rys. 4)
4
11
OBSŁUGA (Rys. 5, 6)
PL
5
6
12
OBSŁUGA
Kiełbaski (rys. 4-2)
Przed pierwszym użyciem urządzenia dokładnie umyć części mające
kontakt z żywnością.
Przed rozpoczęciem dokonać montażu zgodnie z rys. 2-1. Informacje
na temat demontażu znajdują się
na rys. 3-1.
Przed pierwszym użyciem urządzenia dokładnie umyć części mające
kontakt z żywnością.
Przed rozpoczęciem dokonać montażu zgodnie z rys. 2-2. Informacje
na temat demontażu znajdują się
na rys. 3-2.
UWAGA:
UWAGA:
● Nigdy nie mielić kości, orzechów ani
innych twardych produktów.
● Upewnić się, że występy na wyjściu z
korpusu są ustawione równo z wycięciami
na silniku.
● Nigdy nie mielić mrożonego mięsa! Przed
zmieleniem, mięso rozmrozić.
● Nie blokować rowków wylotu powietrza
końcówki do kiełbasy.
● Nie przeciążać urządzenia wciskając zbyt
dużo mięsa do korpusu.
● Nie robić zbyt grubej kiełbasy, aby nie doszło
do nadmiernego rozciągnięcia osłonki.
● Można wybrać odpowiednie sitko dla
preferowanej grubości zmielenia mięsa.
Można także zmielić mięso więcej niż jeden
raz, aby uzyskać delikatniejszą teksturę.
● Osłonkę kiełbasy zamoczyć, aby nie przylegała
do końcówki do kiełbas.
● Jak najdokładniej usuwać kości, chrząstki i
ścięgna z mięsa.
● Jeśli nastąpi zablokowanie, wyłączyć
urządzenie, a następnie przełączyć obroty
na wsteczne, aby usunąć zablokowanie.
Kebab (rys. 4-3)
Przed pierwszym użyciem urządzenia dokładnie umyć części mające
kontakt z żywnością.
Przed rozpoczęciem dokonać montażu zgodnie z rys. 2-3. Informacje
na temat demontażu znajdują się
na rys. 3-3.
WYMIENIĆ NASADKĘ (RYS. 5)
SCHOWAĆ URZĄDZENIE (RYS. 6)
13
PL
Mięso mielone (rys. 4-1)
ANALIZA I POSTĘPOWANIE Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIAMI
PL
Postępowanie z nieprawidłowościami
•
•
•
W przypadku nieprawidłowości, takich
jak nienormalne dźwięki, zapach, dym
itp., należy natychmiast odłączyć od
zasilania i przerwać użytkowanie.
Jeśli produkt nie działa, sprawdzić, czy
zasilanie jest podłączone, czy przełącznik znajduje się w pozycji Włączone i czy
akcesoria są zainstalowana prawidłowo.
Jeśli produkt nadal nie działa, skonsultować się z wyznaczonym punktem
serwisowym.
Silnik nie uruchamia się lub nóż tnący nie
obraca się
• Sprawdzić, czy wtyczka jest prawidłowo
podłączona do gniazdka.
• Mogło zadziałać zabezpieczenie przeciążeniowe
silnika (patrz zabezpieczenie przeciążeniowe)
Korpusu nie można wyjąć z podstawy
• Sprawdzić czy przycisk zwalniający jest wciśnięty
• Nie działa przycisk zwalniający
Efekt mielenia jest słaby
• Sprawdzić czy nóż tnący, sitko i nakręcany pierścień są prawidłowo zmontowane
• Należy dokręcić pierścień.
Zabezpieczenia
•
To urządzenie jest wyposażone w zabezpieczenie termiczne silnika. Jeśli urządzenie się przegrzeje, wyłącza się automatycznie. Odłączyć
urządzenie od zasilania i pozwolić mu ostygnąć
do temperatury pokojowej. Następnie włożyć
wtyczkę ponownie do gniazdka elektrycznego
i włączyć urządzenie. Skontaktować się ze
sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem,
jeśli zabezpieczenie zbyt często uruchamia się.
14
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
PL
5
Przed pierwszym użyciem urządzenia dokładnie umyć części mające kontakt z żywnością.
Przed wyjęciem akcesoriów lub czyszczeniem silnika wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
Nie zanurzać silnika w wodzie, ani nie płukać pod bieżącą wodą. Nie myć metalowych części w zmywarce
do naczyń.
Wyczyścić podstawę wilgotną ściereczką.
Zdejmowane części umyć miękką szczotką w wodzie z detergentem, opłukać czystą wodą, a następnie
natychmiast wytrzeć do sucha miękką ściereczką.
Jeśli urządzenie nie będzie przez długi okres użytkowane, posmarować olejem jadalnym powierzchnie
sitka i nóż. Delikatnie posmarować metalowe części tłuszczem lub olejem, aby zapobiec rdzewieniu.
Silnik ulegnie uszkodzeniu, jeśli wał ślimakowy nie będzie mógł się obracać.
15
SCHEMAT OBWODU ELEKTRYCZNEGO
Silnik
PL
Silnik prądu przemiennego
Przewód
zasilający
16
Termostat
GWARANCJA I OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA
Świadczenia gwarancyjne wg karty gwarancyjnej.
Producent nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym po­stę­po­wa­niem z
wyrobem.
Obsługa posprzedażowa
W przypadku gdy zaistnieją jakiekolwiek problemy związane z użytkowaniem sprzętu Amica to nasze
CENTRUM SERWISOWE zapewni Państwu szybką i w pełni profesjonalną pomoc. Chcemy bowiem
wszystkim, którzy zaufali marce Amica zagwarantować pełen komfort ko­rzy­sta­nia z naszego wyrobu.
DANE TECHNICZNE
Typ
MM 3011
Napięcie znamionowe
220-240V
Moc nominalna
1000 W
Moc maksymalna
2000 W
Oświadczenie producenta
Producent deklaruje niniejszym, że wyrób ten spełnia zasadnicze wymagania
wymienionych poniżej dyrektyw europejskich:
•
•
•
•
dyrektywy
dyrektywy
dyrektywy
dyrektywy
niskonapięciowej 2014/35/UE
kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE
ekoprojektowania 2009/125/UE
RoHS 2011/65/UE
i dlatego wyrób został oznakowany
oraz została wystawiona dla niego
deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.
17
PL
Gwarancja
BLAHOPŘEJEME VÁM K VÝBĚRU ZNAČKY AMICA
CZ
Zařízení značky Amica je spojení výjimečně snadné obsluhy a dokonalé efektivity. Každé
zařízení bylo před expedicí z továrny důkladně zkontrolováno z hlediska bezpečnosti a
funkčnosti.
Před uvedením zařízení do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze
Obsah
Pokyny k bezpečnému používání..................................................................................................................18
Likvidace/sešrotování opotřebeného zařízení...........................................................................................22
Popis výrobku...................................................................................................................................................23
Obsluha..............................................................................................................................................................24
Čištění a údržba................................................................................................................................................30
Záruka, poprodejní servis...............................................................................................................................32
Zařízení je určeno výlučně pro domácí
použití.
i
Výrobce si vyhrazuje možnost provádění
změn, které nemají vliv na funkčnost
zařízení.
Obrázky v tomto návodu k obsluze mají
názorný charakter. Úplné vybavení zařízení je uvedeno v příslušné kapitole.
18
Aby se předešlo riziku vážného zranění při používání mlýnku na maso, je třeba dodržovat základní
bezpečnostní opatření, včetně následujících.
PŘED SPUŠTĚNÍM MLÝNKU NA MASO SI PŘEČTĚTE VEŠKERÉ NÁVODY, INSTRUKCE A UPOZORNĚNÍ
Existuje riziko poranění v důsledku nesprávného
používání. Zacházejte se zařízením opatrně.
l Vždy odpojte zařízení od napájení, když jej necháte
bez dozoru a před montáži, demontáži nebo čištěním.
l Děti nemohou toto zařízení ovládat. Uchovávejte
zařízení a napájecí kabel mimo dosah dětí.
l Toto zařízení mohou používat osoby s fyzickými,
smyslovými nebo mentálními omezeními nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud se tak děje pod
dohledem nebo v souladu s pokyny k používání zařízení poskytovanými osobami odpovědnými za jejich bezpečnost. Věnujte pozornost dětem, aby si se spotřebičem nehrály. Dbejte na bezpečnost během manipulace
s noži a při čištění. Nevkládejte prsty do kovového
tělesa během práce zařízení.
l
Před výměnou příslušenství nebo doteku pohyblivých částí zařízení, jej vypněte a odpojte od zdroje
napájení.
l Spotřebič je určený k používání v domácnosti a podobných místech, např.:
v kuchyňských místnostech pro pracovníky obchodů,
kanceláří a jiných pracovišť;
v hospodářstvích;
zákazníky hotelů, motelů a jiných ubytovacích míst;
l
Pokud je napájecí kabel poškozen, nechte jej vyměnit, aby se zabránilo nebezpečí. Výměnu vodiče může
provést výrobcem autorizovaný servis nebo jiná příslušně kvalifikovaná osoba.
l
19
CZ
POKYNY K BEZPEČNÉMU POUŽÍVÁNÍ
POKYNY K BEZPEČNÉMU POUŽÍVÁNÍ
Během provozu zařízení nepoužívejte prsty ani
žádné předměty (např. lžíce) k zatlačení ingrediencí do
zařízení. Pro tento účel je možné použít pouze posunovač.
l Před vložením šneka, čepele a sítka do tělesa zařízení se ujistěte, že je nádoba kompletně smontována a
zajištěna.
l Zařízení splňuje normy nařízení ES 1935/2004 o
materiálech a výrobcích určených pro styk s potravinami.
l Tento spotřebič není určený k používání osobami (v
tom dětmi) s omezenými fyzickými, senzorickými anebo
mentálními schopnostmi, a také nemajícími vědomosti
anebo zkušenosti v používání spotřebičů tohoto typu,
ledaže budou dozorované anebo budou instruované
osobou zodpovídající za jejich bezpečnost na téma
používání spotřebiče. Toto zařízení mohou používat
děti od 8 let, pokud jsou pod dozorem nebo v souladu
s návodem k použití zařízení, poskytnutým osobami
odpovědnými za jejich bezpečnost.
l
CZ
Děti nemohou používat toto zařízení. Uchovávejte
zařízení a napájecí kabel mimo dosah dětí.
l Věnujte pozornost dětem, aby si se spotřebičem
nehrály. Toto zařízení mohou používat osoby s fyzickými, smyslovými nebo mentálními omezeními nebo
nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud se tak děje
pod dohledem nebo v souladu s pokyny k používání
zařízení poskytovanými osobami odpovědnými za jejich
bezpečnost.
l
Před výměnou příslušenství nebo pohyblivých částí
zařízení vypněte a odpojte od zdroje napájení.
l Pokud je napájecí kabel poškozen, nechte jej vyměnit, aby se zabránilo nebezpečí. Výměnu vodiče může
provést výrobcem autorizovaný servis nebo jiná příslušně kvalifikovaná osoba.
l
20
POKYNY K BEZPEČNÉMU POUŽÍVÁNÍ
Nezapomeňte dodržovat místní předpisy: nefunkční elektrická zařízení odevzdejte na vhodné místo pro
likvidaci odpadu. Obalový materiál je vhodný pro opětovné použití. Obal musí být zlikvidován způsobem
šetrným k životnímu prostředí a musí být zpřístupněn
pro použití k recyklaci.
l Po vyčištění nože a sítka může být povrch natřen
kuchyňským olejem, aby se předešlo korozi.
TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE
TOTO ZAŘÍZENÍ JE URČENO POUZE PRO DOMÁCÍ
POUŽITÍ.
Varování:
l Před sundáním nástavce k mletí se ujistěte, že je
mlýnek na maso vypnutý. Před připojením zařízení k
elektrické síti se ujistěte, že je zařízení správně smontováno.
l Vždy vypínejte zařízení, stisknutím tlačítka O/I.
l V žádném případě nikdy nepřekračujte maximální
provozní dobu 10 minut.
Nedodržení některého z důležitých varování a pokynů
pro bezpečné používání, je nesprávným použitím mlýnku na maso, což může vést ke ztrátě záruky a vzniku
rizika vážného zranění.
l Pokud se upevňovací kroužek povolí, je třeba přerušit práci a odpojit zařízení od napájení.
l Pokud upevňovací kroužek nebyl důkladně namontován, nezapínejte zařízení.
21
CZ
l
POKYNY K BEZPEČNÉMU POUŽÍVÁNÍ
CZ
Požadavky na elektrickou instalaci
Zkontrolujte, zda napětí uvedené na výkonovém štítku odpovídá parametrům elektrického napájení v domácnosti,
přičemž toto napájení musí být označeno jako ~ (střídavý
proud).
LIKVIDACE/SEŠROTOVÁNÍ OPOTŘEBENÉHO ZAŘÍZENÍ
VYBALENÍ
Zařízení bylo po dobu přepravy zabezpečené proti
poškození. Po vybalení zařízení odstraňte obalový
materiál ekologickým způsobem.
Všechny materiály použité na obal jsou neškodné
pro životní prostředí, stoprocentně recyklovatelné a
byly označeny příslušným symbolem.
Upozornění! Obalový materiál (polyetylenové sáčky,
kousky polystyrenu atp.) mějte při vybalování v dostatečné vzdálenosti od dětí.
VYŘAZENÍ Z POUŽÍVÁNÍ
Po ukončení doby používání neodstraňujte tento
výrobek s běžným komunálním odpadem, ale odevzdejte jej do sběrny k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Informuje o tom symbol, umístěný na výrobku, návodu k obsluze nebo na obalu.
Plasty použité ve výrobku jsou vhodné k opětovné
použití v souladu s jejich označením. Díky opětovnému použití materiálů anebo jiným způsobům zužitkování opotřebených zařízení významně přispíváte
k ochraně životního prostředí.
Informace o příslušné sběrně opotřebených zařízení
vám poskytne místní úřad.
22
POPIS VÝROBKU (OBR.1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
CZ
Součásti zařízení
Uvolňující tlačítko
Motor
Tlačítko Zapni/Vypni
Tác na příslušenství
Postrkovač
Tác na potraviny
Těleso
Šneková hřídel
Krájecí nůž
Sítko (Tlusté / Střední / Drobné)
Šroubovací kroužek
Tlustá koncovka na klobásy
Tenká koncovka na klobásy
Násada kebab A \ násada kebab B
Násada na klobásy
1
2
3
6
5
4
8
7
9
10
14
15
11
12
POZOR:
Ilustrace jsou pouze informativní. Jednotlivé modely se mohou lišit.
23
13
1
OBSLUHA (OBR.2)
CZ
2
24
CZ
OBSLUHA (OBR.3)
3
25
OBSLUHA (OBR.4)
CZ
4
26
CZ
OBSLUHA (OBR.5,6)
5
6
27
OBSLUHA
Mleté maso (obr. 4-1)
Klobásy (obr. 4-2)
CZ
Před prvním použitím zařízení
důkladně umyjte části, které mají
kontakt s potravinami.
Před zahájením proveďte montáž v
souladu s obr. 2-1. Informace ohledně
demontáže se nacházejí na obr. 3-1.
Před prvním použitím zařízení
důkladně umyjte části, které mají
kontakt s potravinami.
Před zahájením proveďte montáž v
souladu s obr. 2-2. Informace ohledně
demontáže se nacházejí na obr. 3-2.
Upozornění:
Upozornění:
●
Nikdy nemelte kosti, ořechy ani jiné tvrdé
produkty.
●
●
Nikdy nemelte mražené maso! Před mletím
maso rozmrazte.
● Neblokujte výstupní drážky pro vzduch koncovky na klobásy.
●
Nepřetěžujte zařízení vložením příliš velkého
množství masa do tělesa.
●
Nedělejte příliš tlustou klobásu, aby nedošlo k
nadměrnému roztahování střívka.
●
Je možné vybrat vhodné sítko pro preferovanou
tloušťku mletí masa. Je také možné pomlít maso
více než jednou, aby získat jemnější texturu.
●
Střívko klobásy namočte, aby nepřiléhalo ke
koncovce na klobásy.
● Odstraňte z masa kosti, chrupavky a šlachy co
nejdůkladněji.
● Dojde-li k zablokování, vypněte zařízení a
následně přepněte zařízení na zpětný chod,
aby zablokování odstranit.
Kebab (obr. 4-3)
Před prvním použitím zařízení
důkladně umyjte části, které mají
kontakt s potravinami.
Před zahájením proveďte montáž v
souladu s obr. 2-3. Informace ohledně
demontáže se nacházejí na obr. 3-3.
Vyměňte násadu (obr. 5)
Schovejte zařízení (obr. 6)
28
Ujistěte se, že výběžky na konci tělesa jsou nastaveny rovně v souladu s vroubky na motoru.
ANALÝZA A POSTUP SE ZÁVADAMI
•
•
•
CZ
Postup se závadami
V případě závad, takových jako neobvyklé zvuky, zápach, kouř atd., okamžitě
odpojte zařízení od napájení a přestaňte jej používat.
Pokud produkt nefunguje, zkontrolujte
zda-li je připojen k napájení, přepínač je
v poloze Zapnuto a zda je příslušenství
správně nainstalováno.
Pokud produkt i nadále nefunguje,
obraťte se na příslušné servisní místo.
Motor se nespouští nebo řezací nůž se netočí
Zkontrolujte, zda je zástrčka připojena do zásuvky.
Mohlo dojít k ochrannému vypnutí motoru proti
přetížení (viz ochrana proti přetížení)
Těleso není možné vytáhnout ze základny
Zkontrolujte, zdali je stisknuto uvolňovací
tlačítko
Nefunguje uvolňovací tlačítko
Mlecí efekt je slabý
Zkontrolujte, zda je řezací nůž, sítko a šroubovací
kroužek správně smontovány
Je třeba dotáhnout prsten.
Zabezpečení
•
Toto zařízení je vybaveno tepelnou ochranou
motoru. Pokud se zařízení přehřeje, vypne
se automaticky. Odpojte zařízení z napájení a
nechte ho vychladnout na pokojovou teplotu.
Poté zasuňte zástrčku zpět do síťové zásuvky
a zapněte zařízení. Pokud se ochrana aktivuje
příliš často, kontaktujte svého prodejce nebo
autorizované servisní středisko.
29
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
CZ
5
Před prvním použitím zařízení důkladně vyčistěte části, které přicházejí do styku s potravinami.
Před vyjmutím příslušenství nebo čištěním motoru vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
Neponořujte motor do vody ani ho neoplachujte pod tekoucí vodou. Nemyjte kovové části v myčce na
nádobí.
Vyčistěte základnu vlhkým hadříkem.
Odnímatelné části umyjte měkkým štětečkem ve vodě s mycím prostředkem, opláchněte čistou vodou
a následně okamžitě osušte do sucha měkkou utěrkou.
Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, namažte povrchy síta a nůž kuchyňským olejem. Kovové
části jemně potřete tukem nebo olejem, abyste zabránili korozi.
Motor se poškodí, pokud se šneková hřídel nebude moct otáčet.
30
SCHÉMA ELEKTRICKÉHO OBVODU
Napájecí kabel
31
TERMOSTAT
CZ
MOTOR
STŘÍDAVÝ PROUD MOTORU
ZÁRUKA A POPRODEJNÍ SERVIS
Záruka
CZ
Záruční plnění podle záručního listu.
Výrobce neodpovídá za žádné škody způsobené nesprávným zacházením s výrobkem.
TECHNICKÉ PARAMETRY PRODUKTU
Typ
MM 3011
Jmenovité napětí
220-240V
Jmenovitý výkon
1000 W
Maximální výkon
2000 W
Prohlášení výrobce
Producent tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky níže uvedených evropských směrnic:
•
•
•
•
směrnice
směrnice
směrnice
směrnice
pro nízkonapěťová zařízení 2014/35/EC
o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EC
ErP - 2009/125/EC
RoHS 2011/65/EC
a proto byl spotřebič označen
a také bylo pro něho vystaveno
prohlášení o shodě poskytované orgánům pro dohled nad trhem.
32
Before using the appliance, please carefully read these Operating Instructions
CONTENTS
SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE.......................................................................................................................34
DISPOSING/SCRAPPING OF USED EQUIPMENT.................................................................................................38
DESCRIPTION OF THE APPLIANCE.......................................................................................................................39
OPERATION.............................................................................................................................................................40
CLEANING AND MAINTANCE................................................................................................................................46
WARRANTY AND AFTER SALES SERVICE...........................................................................................................48
SPECIFIKATION......................................................................................................................................................48
The appliance is designed for household
use only.
The manufacturer reserves the right to
introduce changes, which do not affect
operation of the appliance.
The pictures in this operating instructions
are for illustration only
33
EN
THANK YOU FOR PURCHASING AN AMICA APPLIANCE
DEAR CUSTOMER,
Your Amica appliance is exceptionally easy to use and extremely efficient. Before being
packaged and leaving the manufacturer, the appliance was thoroughly checked with
regard to safety and functionality.
SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE
EN
To avoid the risk of serious injury when using your
meat mincer, basic safety precautions should be
followed, including the following.
READ ALL INSTRUCTIONS, SAFEGUARDS, AND
WARNINGS BEFORE OPERATING MEAT MINCER
l There is a potential injury from misuse. please handle it with care.
l Always disconnect the appliance from the supply if
it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.
l This appliance shall not be used by children. Keep
the appliance and its cord out of children reach.
l Appliances can be used by persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in
a safe way and if they understand the hazards involved.
l Children shall not play with the appliance.
l Be careful when handing the sharp cutting blades,
and during cleaning.
l Do not insert your fingers in the metal drum while a
the appliance is running.
l Switch off the appliance and disconnect from supply
before changing accessories or approaching parts that
move in use.
l This appliance is intended to be used in household
and similar applications such as:
– Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
– Farm houses;
– By clients in hotels, motels and other residential type
environments;
34
If the supply cord is damaged. it must be replaced by
the manufacturer. its service agent or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
l Do not use your fingers or an object (e.g. a spatula)to
push ingredients into the hopper while the appliance is
running. Only the pushers are to be used for this purpose.
l Make sure you fully assemble and lock the hopper
before putting in the worm shaft, blade and screen into
the feeding tube.
l This conforms appliance to EC Regulation 1935/2004
on materials and articles intended to come into contact
with food.
l This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance by a person
responsible for their safety.
l This appliance can be used by children aged from 8
years and above if they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance in a safe
way and if they understand the hazards involved.
l
35
EN
SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE
SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE
EN
Please remember to respect the local regulations:
hand in the non-working electrical equipments to an
appropriate waste disposal centre. The packaging
material is recyclable. Dispose of the packaging in an
environmentally friendly manner and make it available
for the recyclable material collection-service.
l After the knife and screen are cleaned, the surface
can be coved with cooking oil to prevent they rusting.
SAVE THESE INSTRUCTION.
THIS UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE
ONLY.
Caution:
l Ensure that the meat mincer is switched off before
removing mincer hand.
l Before you connect the appliance to the mains, make
sure that the appliance is assembled correctly.
l Always switch the appliance off by pressing the O/I
button.
l Do not exceed the maximum operating time of 10
minutes at all applications.
l The failure to follow any of the important safeguards
and the important instructions for safe use is a misuse
of your meat mincer that can void your warranty and
create the risk of serious injury.
l If Fixing ring become loosely, please stop working
and cut off the power source.
l If the fixed ring has not fixed tightly, do not start the
appliance.
l
36
Electrical requirements
Make sure that the voltage indicated on the nameplate
corresponds to the electric power parameters at home,
power must be marked as ~ (alternating current).
37
EN
SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE
DISPOSING/SCRAPPING OF USED EQUIPMENT
EN
UNPACKING
During transportation, protective packaging was
used to protect the appliance against any damage.
After unpacking, please dispose of all elements of
packaging in a way that will not cause damage to
the environment. All materials used for packaging
the appliance are environmentally friendly; they are
100% recyclable and are marked with the appropriate symbol.
Caution! During unpacking, the packaging materials
(polythene bags, polystyrene pieces, etc.) should be
kept out of reach of children.
DISPOSAL OF THE APPLIANCE
Old appliances should not simply be disposed of with
normal household waste, but should be delivered to
a collection and recycling centre for electric and
electronic equipment. A symbol shown on the product, the instruction manual or the packaging shows
that it is suitable for recycling.
Materials used inside the appliance are recyclable
and are labelled with information concerning this. By
recycling materials or other parts from used devices
you are making a significant contribution to the protection of our environment.
Information on appropriate disposal centres for used
devices can be provided by your local authority.
38
DESCRIPTION OF THE APPLIANCE (Fig. 1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
EN
Appliance components
Release button
Motor unit
ON/OFF button
Aceessory tray
Pusher
Food tray
Feeding tube
Worm shaft
Cutting knife
(Coarse / Medium / Fine) screen
Screw head
Big sausage horn
Small sausage horn
Kebab spacer A \kebab spacer B
Sausage spacer
1
2
3
6
5
4
8
7
9
10
14
15
11
12
WARNING:
Illustrations are for reference only. Individual models may vary.
39
13
1
OPERATION (Fig. 2)
EN
2
40
EN
OPERATION (Fig. 3)
3
41
OPERATION (Fig. 4)
EN
4
42
EN
OPERATION (Fig. 5,6)
5
6
43
OPERATION
Mince meat (Fig.4-1)
Make sausages (Fig.4-2)
EN
Before you use the appliance for the
first time, thoroughly clean the parts
that come into contact with food.
Before you start, make sure you assemble according to Fig. 2-1.
For disassembly, refer to Fig. 3-1.
Before you use the appliance for the
first time, thoroughly clean the parts
that come into contact with food.
Before you start, make sure you assemble according to Fig.2-2.
For disassembly, refer to Fig. 3-2.
Note:
Note:
● Never grind bones, nuts, or other hard items.
●
● Never use frozen meat! Before you grind the
meat, defrost it first.
Make sure that the projections on the feedingtube align with the notches of the motor.
●
Do not block the air outlet grooves of the
sausage horn.
● Do not overload the appliance by pushing too
much meat into the feeding tube.
●
You can select the appropriate grinding screen
for the preferred granularity of minced meat.
●
You can also grind more than once for finer
texture.
●
Remove bones, gristle, and sinews out of the
meat as much as possible.
●
If the hopper is stuck, switch off the appliance
and then switch it to Reverse mode to clear
the stuck stuff.
● Do not make the sausages too thick in case the
sausage skin is overstretched.
●
Kebab (Fig.4-3)
Before you use the appliance for the
first time, thoroughly clean the parts
that come into contact with food.
Before you start, make sure you assemble according to Fig. 2-3.
For disassembly, refer to Fig. 3-3.
Replace the coupler (Fig.5)
Store the appliance (Fig.6)
44
Keep the sausage skin wet to prevent it from
sticking on the sausage horn.
ABNORMALITY ANALYSIS AND HANDLING
•
•
•
EN
Abnormality Handling
In case of abnormalities such as abnormal noises, smell, smoke, etc., you
should immediately cut off power and
stop use.
If the product cannot work, please
check if the power supply is connected,
if the switch is put to the ON position
and if fittings are installed in place.
If the product still cannot work after
checks mentioned above, please consult the designated repair centre for
maintenance.
Motor doesn’t start or Cutting knife doesn’t
rotate
• Check that the power plug is properly inserted
into the power outlet.
• Motor Overload Protection may have operated
(see Overload Protection).
Feeding tube is bad to removed from
Main body
• Check whether there is press the release button
• The release button function is missing
Ground meat effect is poor
•Check the cutting knife and screen, screw head
are assembled properly
•Need to lock Screw head.
Safety system
•
This appliance is equipped with motor themal
protector. If the appliance overheats, it switches off automatically. Unplug the appliance
and let it cool down until room temperature
then put the mains plug back into the power
outlet and switch on the appliance again.
Please contact your dealer or an authorized
service center if it is activated too often.
45
CLEANING AND MAINTENANCE
EN
5
Before you use the appliance for the frst time, thoroughly clean the parts that come into
contact with food.
Before you remove accessories or clean the motor unit, switch off and unplug the
appliance.
Do not immerse the motor unit in water nor rinse it under the tap.
Do not clean the metal parts in a dishwasher.
Clean the main unit with a moist cloth.
Wash removable parts with a soft brush in soapy water, rinse them with clear water, and
then dry them with soft cloth or tissues immediately.
Long time no use, Please use cooking oil paint the surface of the screen and knife.
Lightly brush the metal parts with fat or oil to prevent rusting.
The motor will be damaged if it can’t rotate to reverse function immediately when using
forward rotation function.
46
CIRCUIT PRINCIPLE DIAGRAM
MOTOR
POWER CORD
47
THERMSTAT
EN
MOTOR
WARRANTY AND AFTER SALES SERVICE
Warranty
EN
Warranty service as stated on the warranty card.
The manufacturer shall not be held liable for any damage caused by improper use of the product.
SPECIFICATION
Type
MM 3011
Rated voltage
220-240V
Nominal power
1000 W
Maximum power
2000 W
Manufacturer’s Declaration
The manufacturer hereby declares that this product meets the requirements of the following European directives:
•
•
•
•
Low Voltage Directive 2014/35/EC
Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EC
ErP Directive 2009/125/EC
Directive RoHS 2011/65/EC
and has thus been marked with the
symbol and been issued with
a declaration of compliance made available to market regulators.
48
Amica S.A.
ul.Mickiewicza 52
64-510 Wronki
tel. 67 25 46 100
fax 67 25 40 320
www.amica.pl
IO-SDA-0215
(10.2019./1)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement