Sangean PR-D19 Handleiding

Sangean PR-D19 Handleiding
PR-D19
中文
NL
Version 1
Belangrijke veiligheidsinstructies
1. Lees deze instructies.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik het apparaat niet in de buurt van water.
6. Alleen schoonmaken met een droge doek.
7. Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Installeer in overeenstemming
met de instructies van de fabrikant.
8. Niet installeren in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren,
kachels of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte
produceren.
9. Omzeil de veiligheidsdoeleinden van de gepolariseerde stekker
niet. Een gepolariseerde stekker heeft twee pinnen, één is breder
dan de ander. Een geaarde stekker heeft twee pinnen en een
derde aardepin. De brede pin of derde pin is voor uw veiligheid.
Als de geleverde stekker niet in uw stopcontact past moet u
een elektricien raadplegen voor vervanging van het verouderde
stopcontact.
10. Bescherm het netsnoer tegen stappen of pletten bij de stekker, het
stopcontact en het punt waar ze het apparaat verlaten.
49
11. Gebruik alleen accessoires/hulpstukken die door de fabrikant
zijn gespecificeerd.
12. Alleen gebruiken met het wagentje, standaard, driepoot, haak
of tafel die gespecificeerd is door de fabrikant of verkocht met
het apparaat. Beweeg, als er een wagentje wordt gebruikt,
het wagentje voorzichtig om verwonding door omvallen te
voorkomen.
13. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact tijdens
onweer of als het apparaat voor lange tijd niet wordt gebruikt.
14. Laat alle onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
Er is onderhoud nodig wanneer het apparaat is beschadigd,
bijvoorbeeld wanneer het netsnoer is beschadigd, er vloeistof
is gemorst op of voorwerpen zijn gevallen in het apparaat zijn
gevallen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet
normaal werkt of is gevallen.
15. Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico van
brand of elektrische schok te voorkomen.
16. De schokgevaar-markering en de bijbehorende afbeelding staan
op de achterkant van het apparaat.
17. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppend of
spattend water en er mogen geen voorwerpen gevuld met
vloeistof op het apparaat worden geplaatst.
50
NL
18. Extreem hoge geluidsniveaus op oor- en koptelefoons kunnen het
gehoor aantasten. Hogere instellingen op de equalizer leiden tot
hogere voltagesignalen op de oor- en hoofdtelefoon.
19. De stekker moet zich in de buurt van de radio bevinden en
moet altijd eenvoudig bereikt kunnen worden, zodat u de radio
eenvoudig van het lichtnet kunt ontkoppelen in geval van nood.
Haal in zo’n geval gewoon de stekker uit het stopcontact.
20. Als de stekker of een koppelapparaat wordt gebruikt als
ontkoppelapparaat, zorg er dan voor dat deze eenvoudig
bereikbaar blijft.
FCC INFORMATION
De Federal Communication Commission Radio Frequency
Interference Statement bevat de volgende paragraaf:
Deze apparatuur is getest en valt binnen de limieten voor een digitaal
toestel van klasse B, conform Deel 15 van de FCC regels. Deze
limieten zijn vastgesteld ten behoeve van een redelijke bescherming
tegen schadelijke interferentie in een huislijke omgeving. Deze
apparatuur geneert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan
radiofrequentie-energie uitstralen. De apparatuur kan, wanneer
niet gebruikt en geïnstalleerd volgens de instructies, schadelijke
interferentie van radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen
garantie dat er geen interferentie zal optreden als het apparaat wordt
gebruikt in een bepaalde opstelling. Als dit apparaat schadelijke
interferentie van radio-of televisieontvangst veroorzaakt, hetgeen kan
worden vastgesteld door het in-en uitschakelen van het apparaat,
wordt aanbevolen te proberen de interferentie te verhelpen met een
van de volgende maatregelen:
51
-- Verplaats de antenne of richt deze anders.
-- Plaats het apparaat verder van de ontvanger.
NL
-- Sluit het apparaat aan op een stopcontact dat op een andere
elektriciteitsgroep is aangesloten dan het stopcontact van de ontvanger.
-- Raadpleeg uw leverancier of een ervaren radio-/televisietechnicus
voor hulp.
Waarschuwingen voor de gebruiker
Let op:
Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet zijn goedgekeurd door
de partij verantwoordelijk voor naleving kunnen de bevoegdheid van de
gebruiker om gebruik te maken van de apparatuur doen vervallen.
LET OP:
Om het risico op elektrische schokken te reduceren, mag u geen andere
onderhoudshandelingen uitvoeren dan de onderhoudshandelingen die
vermeld zijn in de handleiding, tenzij u daarvoor gekwalificeerd bent.
52
53
Bedieningselementen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Luidspreker
Buzzer Alarm
Radio Alarm
Band/Bandwidth/ Step
Power-indicator
LCD-display
Power/Sleep
Volume verlagen
Volume verhogen
Display/Mono/Clock set
Tuning up/down
Schakelaar toetsvergrendeling
Preset
Batterijvak
Telescopische antenne
Aux-ingang
Hoofdtelefoonuitgang
DC-ingang
NL
Symbolen op display
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Batterij-indicator
Stereo-indicator
Bandbreedte-indicator
Zoemeralarm-indicator
Radioalarm-indicator
Toetsvergrendelsymbool
Slaaptimer-indicator/Snooze-indicator
Preset-indicator
Volume-indicator
Weergave frequentie/klok
PM-indicator
FM/AM-indicator
54
De radio voor het eerst gebruiken
Gebruik met batterijen
1. Verwijder het batterijdeksel op de achterkant van het apparaat
door op het lipje te drukken.
2. Plaats vier UM-3 (maat AA) batterijen in de vakken in het
compartiment.
3. Let op en plaats de batterijen in de juiste richting (polariteit) zoals
getoond op de achterkant van de behuizing. Plaats het batterijdeksel
terug.
4. Verminderd vermogen, vervorming, geluid dat overslaat en een
knipperend batterijsymbool op het display zijn allemaal signalen
dat de batterijen moeten worden vervangen.
5. Als de radio niet wordt gebruikt voor een lange periode, dan wordt
aangeraden de batterijen uit de radio te halen.
55
Gebruik met netadapter
De netadapter die gebruikt moet worden in combinatie met dit
apparaat moet 6V en 1A leveren. De middelste pin moet positief
zijn.
NL
Plaats de stekker van de adapter in de stroomaansluiting op de
linkerkant van de radio.
Steek de adapter in een standaard stopcontact.
Als de adapter wordt gebruikt, dan worden de batterijen automatisch
uitgeschakeld.
De netadapter moet uit het stopcontact worden gehaald wanneer de
radio niet wordt gebruikt.
Uw radio bedienen - Scannen AM / FM
1. Strek de antenne volledig boven de radio uit. Druk op Power om
uw radio in te schakelen.
2. Druk op Band om de gewenste band te selecteren.
3. Houd Tuning up/down ingedrukt om het scannen te starten. Uw radio
zal in opgaande richting (van lage frequentie naar hoge frequentie)
of neergaande richting (van hoge frequentie naar lage frequentie)
zoeken naar zenders en automatisch stoppen met zoeken zodra
een zender met voldoende sterkte wordt gevonden.
4. Druk op Tuning Up/Down om naar andere zenders te zoeken.
5. Stel het volume naar wens in met behulp van Volume up/down.
Opmerking:
Druk op Display om de tijd en frequentie op het scherm te bekijken.
56
Handmatig afstemmen - AM / FM
1. Druk op Power om uw radio in te schakelen.
2. Druk op Band om de gewenste band te selecteren. Strek de
antenne volledig uit voor de beste ontvangst.
3. Druk op Tuning up/down om af te stemmen op een zender.
De FM-frequentie zal veranderen met stappen van 50/100kHz en
de AM-frequentie zal veranderen met stappen van 9/10kHz.
4. Als het einde van de golfband wordt bereikt, dan zal de radio
verder gaan vanaf het andere uiteinde van de golfband.
5. Stel het volume naar wens in met behulp van Volume Up/Down.
Voorkeurszenders opslaan
U kunt uw favoriete AM/FM-zenders opslaan als voorkeurszenders
(1 tot 5). De procedure voor het opslaan van voorkeurszenders is
hieronder beschreven.
Opmerking:
De voorkeurszenders voor AM1/AM2 en FM1/FM2 worden apart
opgeslagen en er zijn in totaal dus 20 voorkeurszenders. De
voorkeurszenders blijven 30 minuten bewaard wanneer de radio
niet wordt gevoed door batterijen of netstroom.
1. Druk op Power om uw radio in te schakelen.
2. Stem zoals eerder beschreven af op de gewenste zender.
3. Houd de knop van de gewenste voorkeurszender, Preset 1-5,
ingedrukt tot u een pieptoon hoort en het display bijvoorbeeld ‘M1’
toont naast de frequentie. De zender wordt opgeslagen onder het
voorkeurszendernummer. Herhaal deze procedure naar wens voor
de resterende voorkeurszenders.
4. Voorkeurszenders die al zijn opgeslagen kunnen indien gewenst
worden overschreven door de bovenstaande procedure te volgen.
57
Stereo / Mono - schakelaar
Als de FM-zender die wordt beluisterd een zwak signaal heeft, dan
kan er ruis hoorbaar zijn. Het is mogelijk de ruis te verminderen
door de radio te forceren de zender af te spelen in mono in plaats
van stereo.
NL
Houd Display/Mono ingedrukt om naar mono te schakelen. Het
stereo-icoontje wordt niet langer getoond op het LCD-display.
AM / FM - bandbreedte beperken
Voor betere ontvangst van zwakkere AM/FM-zenders beschikt uw
radio over een functie om de AM/FM-bandbreedte te beperken en
de hoogfrequente ruis te verminderen.
1. Selecteer de AM-of FM-band door op Band te drukken.
2. Houd Band ingedrukt tot de radio een pieptoon laat klinken om de
functie te activeren. (
) wordt getoond op het display. Om terug
te keren naar de standaardinstelling, houd Band ingedrukt tot de
radio een pieptoon laat klinken. (
) wordt getoond op het display.
Softwareversie / De toename per afstemstap
instellen / 24 / 12 - tijdformaat
Softwareversie
De getoonde softwareversie dient alleen ter informatie en kan niet
worden veranderd.
1. Zorg ervoor dat uw radio is uitgeschakeld.
2. Houd Band/step ingedrukt tot de softwareversie wordt getoond
op het display (bijv. P0 X).
58
Tijdsformaat: 12 / 24 uur
Druk als de softwareversie op het scherm wordt getoond op Tuning
up/down om de optie voor het instellen van het 12/24-uursformaat
te selecteren (d.w.z. 12H of 24H). Druk op Display om de instelling
te openen. Het huidige tijdsformaat knippert op het display. Druk
daarna op Tuning up/down om de gewenste instelling te selecteren.
Druk tot slot op Display om uw keuze te bevestigen.
De toename per FM - afstemstap instellen
1. Volg, als de radio standby staat, de stappen 1-2 hierboven om de
softwareversie te openen.
2. Druk als de softwareversie op het scherm wordt getoond op Tuning
up/down om de optie voor het instellen van de FM-stap te selecteren
(d.w.z. 50 of 100).
3. Druk op Display om de instelling te openen, de huidige FM-stap
knippert op het display.
4. Druk op Tuning up/down om de gewenste instelling te selecteren
en druk daarna ter bevestiging op Display.
59
De toename per AM - afstemstap instellen
1. Volg, als de radio standby staat, de stappen 1-2 hierboven om de
softwareversie te openen.
2. Druk als de softwareversie op het scherm wordt getoond op Tuning
up/down om de optie voor het instellen van de AM-stap te selecteren
(d.w.z. 9 of 10).
NL
3. Druk op Display om de instelling te openen, de huidige AM-stap
knippert op het display.
4. Druk op Tuning up/down om de gewenste instelling te selecteren
en druk daarna ter bevestiging op Display.
De klok instellen
1. Zorg ervoor dat de radio is uitgeschakeld
2. Houd clock set ingedrukt tot er één pieptoon klinkt, de uren van
de tijd beginnen te knipperen.
3. Druk op Tuning Up/Down om de uren naar wens in te stellen.
Druk daarna op clock set om de instelling van de uren te bevestigen.
Daarna knippert het minuutcijfer op het display.
4. Druk op Tuning up/down om het gewenste aantal minuten in te stellen.
Druk daarna ter bevestiging op clock set. De klok van uw radio is
nu ingesteld.
60
Alarm instellen
Er zijn twee verschillende alarmmodi voor dit apparaat. U kunt
ervoor kiezen om wakker te worden met de radio of met een
zoemer. U kunt het alarm instellen als de radio aan of uit staat.
1. Houd Alarm ingedrukt tot u een pieptoon hoort en een van deze
symbolen
/
ziet knipperen op het display.
2. Zowel het uurcijfer als het alarmsymbool knipperen. Druk op
Tuning up/down om het gewenste uur in te stellen. Druk nogmaals
op Alarm om de instelling te bevestigen.
3. Nu zullen de minuten knipperen op het display. Druk op Tuning
up/down om het gewenste aantal minuten in te stellen. Druk
nogmaals op Alarm om het aantal minuten te bevestigen.
Als u gebruik maakt van het radioalarm (
), ga dan naar stap 5.
Ga in andere gevallen door met de volgende stap.
4. Druk op Tuning up/down om het volume in te stellen. Druk daarna
ter bevestiging van de instelling op Alarm. Het instellen van het
alarm is nu voltooid. Zodra het alarm is ingesteld, zal het automatisch
elke dag op dezelfde tijd worden geactiveerd.
5. Als het radioalarm is geselecteerd, dan moet u de radiozender
waarmee u gewekt wilt worden selecteren. Druk op Tuning up/
down om de gewenste band te selecteren en druk ter bevestiging
op Radio Alarm. Druk daarna op Tuning up/down om de wekzender
te selecteren. Of u kunt een van de voorkeurszenders selecteren
door op Tuning up/down te drukken en daarna op de knop van
voorkeurszender (Preset 1-5). Druk ter bevestiging van de instelling
op Radio Alarm.
6. Druk op Tuning up/down om het volume in te stellen. Druk daarna
op Alarm om de instelling te bevestigen. Het instellen van het
radioalarm is nu voltooid.
61
Snooze
Als het alarm wordt geactiveerd, dan kunt u op een willekeurige
toets, behalve Standby, drukken om het alarm voor 5 minuten uit te
schakelen. Het symbool
verschijnt op het display.
Druk op Power om de snooze-timer te annuleren terwijl het alarm
tijdelijk is uitgeschakeld.
Een geactiveerd alarm uitgeschakeld
Druk op Power om een alarm dat is geactiveerd uit te schakelen. Als
u het alarm niet uitschakelt, dan zal het gedurende één uur klinken.
Een alarminstelling annuleren
Houd Alarm ingedrukt tot u een pieptoon hoort. Het alarmsymbool
wordt niet langer getoond op het display.
Slaaptimer
Uw radio kan worden ingesteld om automatisch uit te schakelen
nadat een vooraf ingestelde tijd is verstreken. De slaaptimer kan
worden ingesteld op 15,30, 45, 60, 90 of 120 minuten.
1. Houd Power/Sleep timer ingedrukt tot u een pieptoon hoort en
het symbool
op het display wordt getoond.
2. Door Power/Sleep timer ingedrukt te houden zal de radio door alle
beschikbare opties bladeren. U kunt de slaaptimer instellen op120,
90, 60, 45, 30 of 15 minuten.
3. Laat de toets los wanneer de gewenste slaaptimeroptie op het
display verschijnt. Het symbool verschijnt nu op het display. De
radio zal uitschakelen nadat de vooraf ingestelde tijd is verstreken.
Opmerking:
Als u de slaaptimer eerder wilt deactiveren, druk dan op Power.
62
NL
Hoofdtelefoonaansluiting
Er zit een 3,5mm-stereo-hoofdtelefoonaansluiting op de linkerkant
van uw radio. Wanneer er een stekker van een hoofdtelefoon in
deze aansluiting wordt gestoken, dan zal de interne luidspreker van
de radio automatisch worden uitgeschakeld.
BELANGRIJK:
Overmatige geluidsdruk van oortelefoons en hoofdtelefoons kan
leiden tot gehoorschade.
Aux - ingang
Er zit een standaard 3,5mm aux-ingang aan de linkerkant van
het apparaat waarmee het audiosignaal van apparaten met een
hoofdtelefoon- of audio-uitgang, zoals iPod, MP3-speler of CDspeler, kan worden verstuurd naar de apparaat.
1. Druk herhaaldelijk op Band tot “AUX” wordt getoond op het display.
2. Sluit een stereo- of mono-audiobron (bijvoorbeeld, iPod, MP3-speler
of CD-speler) aan op de aux-ingang (gemarkeerd met 'AUX IN').
3. Stel het volume goed in op uw iPod, MP3-speler of CD-speler, zodat
er een adequaat signaal van de speler komt, en gebruik vervolgens
de volumeregeling van de luidspreker om het volume op een comfortabel
niveau in te stellen.
Toetsvergrendelingsfunctie
De toetsvergrendelingsfunctie zorgt ervoor dat de radio niet per
ongeluk kan worden bediend.
1. De schakelaar voor de toetsvergrendeling zit op de achterkant
van de radio. Als de toetsvergrendeling in de stand LOCK wordt
gezet, dan zullen alle toetsen van de radio worden uitgeschakeld.
Het display toont het vergrendelsymbool
.
2. Schuif de schakelaar naar de stand OFF om toetsvergrendeling
uit te schakelen. De toetsvergrendeling wordt nu uitgeschakeld.
63
Specificaties
Voeding
Lichtnet
Batterij
DC in 6V / 1 A
4 X 1,5V maat “AA” / UM-3 / LR6
NL
Frequentiebereik
FM 87,5 – 108 MHz
AM (9K) 522 – 1710 kHz
AM (10K) 520 – 1710 kHz
Circuit-kenmerken
Luidspreker
Vermogen
Hoofdtelefoonaansluiting
Antennesysteem
2,25” 8 ohm volledig bereik
1 Watt (max)
3,5mm dia.
FM Telescopische antenne
Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de specificaties te wijzigen
zondervoorafgaande kennisgeving
Indien u zich op enig moment in de toekomst wenst te ontdoen van
dit product, houd er dan rekening mee dat: afgedankte elektrische
producten dienen niet verwijderd te worden met huishoudelijk
afval. Recycle waar mogelijk. Neem contact op met uw gemeente
of winkelier voor recycling advies. (Afgedankte Elektrische en
Elektronische Apparaten, AEEA)
64
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement