Sangean DT-220A Brugermanual

Sangean DT-220A Brugermanual
DT-220
NL
Version 1
Display symbolen
FM/LG radio band
Radio AM band en AM
/PM (in 12 uurs versie)
C RDS station
D Tijd symbool
Geheugen wissen
Automatische voorkeuze
H Geheugen instelling
I Alarm instelling
J FM Stereo
K Lage batterij spanning
Continu-RDS kloktijd
L Vergrendeling
Knipperend-manuele
M Display voor frequentie,
tijdinstelling
E RDS verkeersinformatie radio station en tijd
A
F
B
G
BEDIENINGSORGANEN
Uitschuifbare antenne
LCD (Display)
Automatische tijd
instelling
Geheugen instellen en
wissen
3
13 Preset OMHOOG/OMLAAG
14 Vergrendelschakelaar
4 Toets verkeersinformatie 15 Volumeregelaar
5 Toets alternatieve
16 Schakelaar hoofdtelefoon
/luidspreker
frequentie (AF)
6 Toets Mono en alarm
17 Aansluitconnector
hoofdtelefoon
instelling
7 Toets Aan/Uit/inslapen 18 Connector voor externe
8 Achtergrondverlichting
voeding 3V DC
19 Oortelefoon en vak voor
Display
9 Afstemming OMHOOG
oortelefoon
20 Schakelaar voor automatisch
/OMLAAG en AUTO
oprollen oortelefoon
MEMO uitvoering
10 Display toets
21 Batterijvak
11 Keuzeschakelaar
22 RESET schakelaar
golfbereik en tijd
instelling
1
2
54
12
Voeding
Het apparaat kan worden gevoed door
- Twee 1.5V batterijen (grootte IEC 46 of UM-3 of AA)
- DC 3V wisselspanningsadapter (niet meegeleverd)
om aan te sluiten op 3V DC connector
Connector plug 6 mm doorsnede, negatieve pool
centraal (midden negatief) .
Plaats twee 1.5V batterijen in het batterijvak.
Let goed op de juiste polariteit .
Let op:
Wanneer in het display het symbool
voor lage
batterijspanning verschijnt, vervang dan de batterijen.
Lege batterijen dienen direct uit het apparaat te
NL
worden genomen vanwege het risico van lekken.
Ook wanneer het apparaat gedurende langere tijd
niet zal worden gebruikt, dienen de batterijen te
worden verwijderd.
Instelling van de tijd
Direct nadat de batterijen zijn geplaatst, toont het
display 0:00 en beginnen de seconden te lopen.
Stel de juiste tijd alleen in wanneer het apparaat is
uitgeschakeld. Druk gedurende meer dan 2 s op de
tijdinsteltoets, in het display verschijnt het
tijdinstelsymbool evenals de uren aanduiding.
Druk op de toets voor afstemming omhoog/omlaag 9
om het uur in te stellen en druk dan opnieuw op de
tijdinsteltoets om de minuten in te stellen. Druk nog
een keer op de tijdinsteltoets om de instelling van de
tijd af te sluiten. De klok begint te lopen vanaf nul
seconden.
55
Instellen van de wektijd (Standby)
De wektijd kan alleen worden ingesteld wanneer de
radio is uitgeschakeld.
Druk op de toets Standby 6 , in het display verschijnt
het icoon voor het Alarm samen met de laatst
ingestelde wektijd. Druk opnieuw langer dan 2 s op
de Standby toets totdat in het display het alarm icoon
en de laatste wektijd knipperen. Druk op de toets voor
afstemming OMHOOG/OMLAAG om het uur van de
wektijd in te stellen en druk vervolgens opnieuw op
de Standby toets om de minuten in te stellen. Druk
nog een keer op de Standby toets om de instelling
van de wektijd af te sluiten. Het display keert terug
naar de weergave van de actuele tijd, wanneer de
instelling van de wektijd is voltooid. In het display
verschijnt het Alarm icoon als aanduiding dat de
Alarm (standby) status is ingesteld.
Wanneer de Alarm status actief is, druk dan op een
willekeurige toets om de alarm status uit te schakelen
of opnieuw in te schakelen. De wekzoemer klinkt 3
min. voordat hij wordt uitgeschakeld.
56
Bediening van de radio
Afstemmen op een zender
Schakel de radio in door op de Aan/Uit toets 7 te
drukken. Kies het gewenste golfbereik door op de
toets BAND 11 te drukken. Gebruik de toets voor
afstemming OMHOOG/OMLAAG om op een zender
af te stemmen.
Druk voor het automatisch zoeken van een zender,
op de toets
of de toets
totdat de frequentie van
zelf in het display begint op te lopen. Laat dan de
toets los.
De AFSTEM functie zal automatisch stoppen
NL
wanneer een voldoende krachtig signaal van een
zender wordt ontvangen. Het zoeken kan worden
afgebroken door op de toets voor de tegengestelde
richting te drukken.
Met de hand op een zender afstemmen
Wanneer de frequentie van een gewenste zender
bekend is, wordt aanbevolen daarop met de hand af
te stemmen.
Druk herhaald op de toets voor afstemming OMHOOG
/OMLAAG totdat de gewenste frequentie is bereikt.
De AFSTEM stappen zijn :
FM: 50 kHz
MG (AM): 9 kHz en ook 10 kHz.
57
Instellen van de antenne
a) FM band
trek de uitschuifbare antenne geheel uit en draai
hem voor de best mogelijke ontvangst.
b) MG (AM) band
draai de ontvanger voor de best mogelijke
ontvangst.
Opslaan van de zenders ( geheugen )
In totaal kunnen 16 FM band zenders en 9 MG (AM)
band zenders worden opgeslagen met behulp van de
MEMO toets 12 en PRESET +/ - toetsen 13 .
Stem af op de gewenste zender zoals hierboven
beschreven, en druk dan op de MEMO toets voor
opslag in het geheugen. In het display knipperen het
memo icoon en 01 als suggestie om de zender op te
slaan onder PRESET 1 ( u kunt uw PRESET nummer
kiezen door de PRESET +/- toetsen te gebruiken );
druk dan opnieuw op de MEMO toets, in het display
wordt het PRESET nummer van het geheugen
getoond als aanduiding waar de zender wordt
opgeslagen.
Wanneer alle voorkeuzeplaatsen reeds zijn gebruikt,
toont het display de aanduiding FUL. (FM band) of
FULL ( MG band), wanneer U in dit geval de zender
nog steeds wilt opslaan, druk dan opnieuw op de
MEMO toets, de eerder opgeslagen voorkeurzender
wordt gewist en vervangen door de nieuwe zender.
58
Oproepen van een voorkeurzender
Schakel het apparaat normaal in. Kies het gewenste
golfbereik en maak gebruik van de toetsen PRESET
+/- voor de door U gewenste PRESET zenders.
PRESET ( geheugen ) wisselen
U kunt de voorkeuzeplaatsen naar believen
verwisselen.
Stem af op de zender, druk op de MEMO toets en
vervolgens op de PRESET +/- toetsen om de
gewenste nieuwe plaats in te stellen, en druk dan
opnieuw op de MEMO toets. De PRESET zenders
worden dan verwisseld .
NL
Wanneer U bijvoorbeeld PRESET 3 en PRESET 6
wilt verwisselen, roep dan PRESET 3 op, druk op
de toetsen MEMO en PRESET +/- totdat de gewenste
6 verschijnt en druk dan opnieuw op de MEMO toets.
De PRESET 3 wordt PRESET 6 en PRESET 6 wordt
PRESET 3.
Wanneer U PRESET 3 met de lege preset positie 9
wilt verwisselen, roep dan PRESET 3 op, druk op de
toetsen MEMO en PRESET +/- zodat 9 verschijnt en
druk dan opnieuw op de MEMO toets. De PRESET 3
wordt PRESET 9 en de oorspronkelijke PRESET 3
wordt leeg.
59
Automatisch opslaan van zenders in het geheugen
Zet de radio aan, druk de toetsen voor afstemming
OMHOOG/OMLAAG tegelijkertijd gedurende meer
dan 2 s in, in het display knippert de aanduiding auto
memo, de radio zal de zenders die hij kan vinden
vanaf de frequentie waarop hij is afgestemd
automatisch opslaan totdat het geheugen vol is .
Wissen van een voorkeurzender
Schakel de voedingsspanning in, kies het PRESET
station dat moet worden gewist door op de PRESET
+/- toetsen te drukken, druk gedurende meer dan 2 s
op de MEMO toets totdat de aanduidingen memo en
wissen knipperen, druk opnieuw op de MEMO toets
om het PRESET station te wissen.
Instelling van de inslaaptimer ( automatisch uitschakelen )
De inslaaptimer zal de radio automatisch uitschakelen
wanneer een vooringestelde tijd is verstreken.
1. Druk aanhoudend de Aan/Uit toets 7 in, in het
display verschijnen achtereenvolgens de
inslaaptijden 90-60-30-90. Laat de Aan/Uit toets
los wanneer de gewenste inslaaptijd in het
display verschijnt.
2. Druk opnieuw op de Aan/Uit toets om de
inslaapfunctie uit te schakelen.
60
MG (AM) afstem stapgrootte
Aanvankelijk is de afstem stapgrootte bij MG ingesteld
op 9 kHz voor elke afstemstap, wanneer U echter in
Amerika reist (Canada en USA) waar de afstem
stapgrootte 10 kHz bedraagt, moet u de afstem
stapgrootte voor de MG band aanpassen.
Schakel de spanning in, schakel over naar de MG
band, druk de toetsen PRESET +/- tegelijkertijd in
totdat in het display de aanduiding AM 9k verschijnt
en 9k knippert. Druk op dit moment op de toets
afstemmen Omhoog, in het display verschijnt de
aanduiding AM 10k waarbij 10k knippert. Druk nog
een keer op de toets afstemmen Omhoog om de
NL
instelling te bevestigen.
Ga op dezelfde manier te werk om terug te schakelen
naar een afstem stap van 9 kHz, maar gebruik nu de
toets afstemmen Omlaag om te veranderen naar een
afstemstap van 9 kHz.
Verlichtingstoets
Druk, wanneer U het display wilt verlichten, op de
toets LIGHT 8 . Het licht gaat automatisch uit 7
seconden nadat de radio voor het laatst werd
bediend.
61
Vergrendelschakelaar
Om te verhinderen dat een van de functietoetsen per
ongeluk wordt bediend, kunt u de
vergrendelschakelaar aan de rechterkant van de
radio markering omzetten. De VERGRENDEL
indicator verschijnt in het display. Schuif, om de
vergrendeling op te heffen, de vergrendelschakelaar
naar beneden, de aanduiding
verdwijnt uit het
display.
Opmerking:
De vergrendelschakelaar vergrendelt niet de
schakelaar voor de oortelefoon/luidspreker en de
volumeregelaar.
MONO toets
U kunt de ontvangst van een zwak FM stereo signaal
verbeteren door op de MONO toets te drukken.
U hoort het geluid niet langer in stereo terwijl de
stereo indicator verdwijnt.
Display toets
De Display toets 10 werkt alleen wanneer het
apparaat is ingeschakeld; draai de schakelaar tussen
weergave van de radiofrequentie en weergave van
de tijd.
62
Schakelaar Oortelefoon/Luidspreker 16
Schakelt tussen weergave via oortelefoon en
luidspreker.
Volumeregelaar
Stel met de volumeregelaar
volume in.
15
het door U gewenste
RDS functies
De DT-220 is uitgerust met 4 verschillende RDS
functies:
NL
1) CT ( Kloktijd ):
Automatische instelling van de tijd .
2) PS ( Programma Service):
Weergave van de zendernaam in 8 karakters.
3) TA ( verkeersmededeling ):
Automatische selectie van verkeersinformatie met
EON (Enhanced Other Networks).
4) AF (Alternatieve Frequenties):
Automatische selectie van relatief sterker signaal
van de verschillende zenders met hetzelfde
programma.
63
CT ( Kloktijd )– Automatische instelling van de tijd
Naast de mogelijkheid de klok met de hand in te
stellen, kan met behulp van de RDS-CT functie deze
tijd ook worden ingesteld met de automatische klok
INSTEL toets.
Wanneer
toets 3 eenmaal wordt ingedrukt, is de
CT-functie ingeschakeld en knippert het display en
wanneer de CT-functie de tijd kan instellen, zal
ophouden met knipperen en de tijd continu tonen
totdat de
toets opnieuw wordt ingedrukt .
Natuurlijk kan de CT-functie alleen werken onder de
voorwaarde dat het RDS signaal goed wordt
ontvangen. Daarom weet u wanneer
in het display
wordt getoond, dat de kloktijd op dat ogenblik goed is
ingesteld.
PS (Programma Service) toont automatisch de
zendernaam in 8 karakters
Wanneer het FM-station beschikt over het RDS
systeem en de PS functie, zal de zendernaam
verschijnen.
Echter wanneer U een voorkeurzender ontvangt, zult
u eerst gedurende een paar seconden de frequentie
zien voordat het display de zendernaam toont .
TA (Verkeersmededeling)- Automatische selectie van
verkeersmededelingen
Deze functie zoekt naar en blijft wachten op
verkeersmededelingen die gebruik maken van TP
(Verkeersprogramma) en TA (Verkeersmededeling)
gegevens.
64
Wanneer deze functie wordt gebruikt, zoekt de radio
automatisch naar verkeersinformatie van de zender
waar U naar luistert en verandert het de mode om de
verkeersmededeling te ontvangen wanneer de
uitzending begint.
Druk, om naar verkeersmededelingen te luisteren,
gewoon op de toets Verkeersinformatie en in het
display verschijnt het symbool van een auto om aan
te duiden dat de TA-functie is ingeschakeld.
En wanneer TP/TA arriveert/wordt geactiveerd (de
verkeersmededeling wordt niet continu uitgezonden
NL
maar alleen wanneer er belangrijk/betekenisvol
verkeersnieuws is, bijvoorbeeld, een
verkeersongeluk of er is dringend Ambulance verkeer
onderweg),
wordt het normale radioprogramma onmiddellijk
stopgezet en komt in plaats daarvan de
verkeersmededeling (op dat ogenblik knippert het
symbool van een auto in het display).
En wanneer de verkeersmededeling voorbij is
(meestal duurt de verkeersmededeling zeer kort, bijv.
10-20 seconden), keert het normale programma weer
terug, houdt het symbool van een auto op met
knipperen en keert de radio terug naar de wachtmode
tenzij opnieuw op de toets Traffic-info wordt gedrukt.
65
Opmerkingen:
* Wanneer de zender waar U naar luistert geen
verkeersmededelingen uitzendt en ook geen zender
met EON data is, klinkt een pieptoon.
* Wanneer de RDS gegevens niet voortdurend
wordenontvangen, verdwijnt het symbool van een
auto uit het display zelfs wanneer het wachten op
de ontvangst van een verkeersmededeling is
ingeschakeld.
* Wanneer op de MG (AM) band is afgestemd,
wordt het symbool van een auto in het display
automatisch uitgeschakeld. Wanneer U opnieuw
overschakelt naar de FM band, licht het symbool
van de auto weer op en schakelt de TA functie
weer in de wachtstand.
* Wanneer de radio uit is, werkt het ontvangen van
verkeersmededelingen niet.
Daarom dient, wanneer U naar verkeersinformatie
wilt luisteren, de TA in de wachtstand te staan
(door op de toets Traffic-info te drukken waarna het
symbool van een auto in het display verschijnt).
TA met EON –Enhanced Other Networks
De EON functie breidt de radiofunctie uit door deze in
staat te stellen andere zenders te volgen die de EON
gegevens uitzenden terwijl hij is afgestemd op een
zender van een netwerk.
66
Wanneer de radio een zender ontvangt die de EON
gegevens uitzendt terwijl de TA-functie is
ingeschakeld , zal deze automatisch naar een andere
zender (van hetzelfde netwerk) overschakelen
wanneer die andere zender een verkeersmededeling
begint uit te zenden.
Voorbeeld: terwijl U luistert naar een uitzending van
BBC-1 op het ogenblik dat er een verkeersmededeling
wordt uitgezonden via BBC-2, stemt de radio
automatisch op die zender (BBC-2) af. En wanneer
de verkeersmededeling voorbij is, stemt de radio
weer af op de eerste zender.
NL
Druk op de toets Traffic-info om de
verkeersinformatie uit te schakelen. Het toestel stemt
automatisch weer af op de vorige zender.
Wanneer de zender op meerdere frequenties
uitzendt, zal de radio er automatisch een voor een op
afstemmen. In het geval dat de zenders zijn
opgeslagen in het geheugen voor voorkeurzenders,
zal de radio de beste frequentie uit het
voorinstelgeheugen kiezen .
AF (Alternatieve Frequenties)- Automatische selectie
van een relatief sterker signaal
Druk aanhoudend op de AF toets totdat de zender
met een sterker signaal is gevonden.
67
Sommige programma’s zoals van de BBC worden op
diverse frequenties uitgezonden. De radio begint naar
een alternatieve frequentie te zoeken met een sterker
signaal van hetzelfde netwerk uit de AF-gegevens.
Wanneer een zender met een sterker signaal wordt
gevonden, stemt de radio opnieuw af op die
frequentie.
Wanneer geen alternatieve frequentie wordt
gevonden,verschijnt “ NO AF” in het display.
Oortelefoon met automatisch opwindsysteem
De DT-220 is uitgerust met een automatisch
opwindsysteem voor de oortelefoon om deze
gemakkelijk te kunnen gebruiken en opbergen.
Trek de oortelefoon voorzichtig naar buiten zoals op
de tekening getoond en let erop dat U de schakelaar
voor oortelefoon/luidspreker 16 in de stand
oortelefoon zet wanneer U via de oortelefoon
wilt luisteren.
Trek, wanneer U de oortelefoon weer in zijn vakje 19
wilt laten verdwijnen, het snoer voorzichtig een klein
eindje uit en zet dan de automatische
opwikkelschakelaar 20 in de opwikkelstand, de
oortelefoon wordt automatisch opgerold en verdwijnt
in zijn vakje.
Opmerking:
houd de oortelefoon licht vast wanneer U de
oortelefoon in zijn vakje laat verdwijnen om schade
aan de oortelefoon te voorkomen.
68
Connector oortelefoon
Naast de zichzelf opwikkelende oortelefoon, beschikt
de DT-220 ook over een gewone connector voor
oortelefoon 17 zodat u uw favoriete oortelefoon kunt
gebruiken met een 3½ mm stekker. Wanneer U de
oortelefoon in de connector steekt, let er dan op dat
U de schakelaar voor oortelefoon/luidspreker in de
stand oortelefoon zet .
RESET schakelaar
De RESET schakelaar 22 bevindt zich aan de
onderkant van het apparaat en dient ertoe om alle
NL
gegevens in het geheugen te wissen of om wanneer
de spanning van het microprocessor IC (CPU) te laag
is geworden en het display vreemde symbolen
vertoont, het apparaat weer in zijn beginpositie terug
te brengen.
Het dient daarom alleen te worden gebruikt wanneer
dat nodig is om de tijdinstelling en de
zenderprogrammering geheel opnieuw in te stellen,
en in het bijzonder om de radio naar de normale
conditie terug te zetten wanneer de spanning van het
microprocessor IC te laag is geworden, en het
display vreemde symbolen vertoont.
69
Verzorging en onderhoud
Deze radio is een voorbeeld van uitgekiend ontwerp
en vakmanschap. De volgende adviezen zullen u
kunnen helpen het apparaat zo te verzorgen dat u er
vele jaren plezier aan kunt beleven.
1. Houd het apparaat droog. Wanneer het nat wordt,
droog het dan onmiddellijk af. Vloeistoffen kunnen
mineralen bevatten die elektronische schakelingen
kunnen corroderen.
2. Gebruik en bewaar de radio alleen bij normale
temperatuur. Hoge temperaturen kunnen de
levensduur van elektronische apparatuur
bekorten, batterijen beschadigen en plastic
onderdelen doen vervormen of smelten.
3. Behandel de radio voorzichtig en zorgvuldig.
Wanneer het apparaat valt kunnen de printplaten
en de kast beschadigen en kan het een slecht
werken van het apparaat tot gevolg hebben.
4. Houd de radio uit de buurt van stof en vuil,
dat voortijdige slijtage van de onderdelen
kan veroorzaken.
5. Veeg de radio zo nu en dan af met een vochtige
doek, zodat hij er als nieuw uit blijft zien.
Gebruik geen scherpe chemicaliën, oplosmiddelen
voor reinigingsdoeleinden of sterke
schoonmaakmiddelen om de radio schoon
te maken.
6. Gebruik alleen nieuwe batterijen van het
aangegeven soort en type. Verwijder oude of
lege batterijen altijd. Er kunnen chemicaliën uit
lekken die de elektronische schakelingen
kunnen beschadigen.
7. Veranderingen aan of geknoei met de interne
onderdelen van het apparaat kan een slechte
werking tot gevolg hebben en zou de garantie
te niet kunnen doen.
70
Specificaties
Voeding:
2 batterijen type “AA”
grootte (UM-3) AC/DC
adapter 3V 300mA centraal
contact negatief.
Frequentiebereik:
FM 87.50 – 108 MHz
MG 522 – 1710 kHz
Luidspreker:
4,5 cm, 8 ohm, 200 mW
Aansluiting oortelefoon: 1/8 inch (3.5 mm)
Gewicht:
170 g zonder batterijen
Afmetingen ( H x B x D ): 127 x 77.3 x 27 mm
Opmerkingen:
Specificaties kunnen zonder voorafgaande
NL
mededeling worden gewijzigd.
71
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement