Prestigio  Muze H3 Manual
MUZE H3
Rozpakowanie
Pierwsze kroki
Podstawowe
informacje
Telefon
Wiadomości
E-mail
Aparat
Multimedia
Sieć i Internet
Bluetooth
Sklep Play
Mapy i nawigacja
Narzędzia
Dane techniczne
Rozwiązywanie
problemów
1
9 10
2
3
4
5
6
7
8
Przyciski
Przyciski wstecz, start oraz szukaj pozwalają na
korzystanie z poszczególnych funkcji telefonu.
• Dotknij , by otworzyć listę opcji dostępnych
na danym ekranie.Aby otworzyć listę ostatnio
używanych aplikacji, dotknij i przytrzymaj .
• Dotknij , by powrócić do ekranu głównego.
• Dotknij , by powrócić do poprzedniego
ekranu.
Zawartość opakowania
Wygląd zewnętrzny telefonu
Przyciski
Menu
Wstecz
Nie zasłaniaj anteny ręką lub innymi
przedmiotami, gdyż może to prowadzić
do problemów z zasięgiem lub do
szybkiego rozładowania baterii.
Przed rozpoczęciem użytkowania
urządzenia należy zapoznać się
z dołączonymi do opakowania
„Informacjami prawnymi i dotyczącymi
bezpieczeństwa”.
Rozwiązywanie
problemów
Dalej
www.prestigio.com
www.prestigio.com/catalogue/Smartphones
3
Standard SIM
Micro SIM
4
5
6
2
1
Ekrany główne
Ekran główny zapewnia dostęp do wszystkich
funkcji telefonu. Może się on składać z wielu paneli.
Aby do nich przejść, należy przesunąć ekran w lewo
lub w prawo.
Dotknij , by powrócić do ekranu głównego.
Ekran główny telefonu składa się z następujących
obszarów:
Instalacja karty SIM
Włączanie telefonu
Ekrany główne
Menu w postaci listy
Pasek stanu
Aplikacje i widgety
Funkcję tapety może spełniać twoje ulubione
zdjęcie. Możesz wybrać dowolną tapetę
zainstalowaną w telefonie, lub też możesz w tym
celu wybrać dowolne z samodzielnie zrobionych
zdjęć.
1. Na ekranie głównym dotknij ikony
> Tapeta.
2. Wybierz obraz i dotknij ikonki Ustaw jako
tapetę.
Dodawanie ikonki aplikacji do ekranu
głównego
1. Wciśnij przycisk
z poziomu ekranu
głównego, by otworzyć menu w postaci listy.
2. Wciśnij i przytrzymaj ikonkę aplikacji.
3. Przeciągnij ją na obraz danego panelu.
Usuwanie elementów z ekranu
głównego
Skrót
Menu
Wstecz
Rozwiązywanie
problemów
1. Wciśnij i przytrzymaj ikonkę, którą chcesz
usunąć.
2. Przeciągnij ikonkę na obszar oznaczony hasłem
Usuń.
3. Kiedy obszar Usuń zmieni kolor na czerwony,
puść ikonkę.
Dalej
www.prestigio.com
Menu w postaci listy
Ikony wszystkich aplikacji można również znaleźć w
menu mającym postać listy. Aby otworzyć menu w
postaci listy, wciśnij przycisk z
poziomu
ekranu głównego. Dotknij
, by powrócić do
ekranu głównego. Menu w postaci listy obejmuje
następujące obszary:
Instalacja karty SIM
Włączanie telefonu
Ekrany główne
Menu w postaci listy
Aplikacje
Menu
Wstecz
Rozwiązywanie
problemów
Dalej
www.prestigio.com
Podstawowe informacje
Ekran dotykowy
Szybkie przesuwanie
Ekran dotykowy można obsługiwać wyłącznie
palcami rąk.
Dotknięcie
Ekran dotykowy
Ładowanie baterii
Podłączanie telefonu do komputera
Zmiana orientacji ekranu
Blokada ekranu
Korzystanie z panelu powiadomień
Wprowadzanie tekstu
Aktualizacja systemu
Ikony stanu
Przesuwanie lub
rozwijanie
Dotknięcie i
przytrzymanie
•
•
Menu
Wstecz
Rozwiązywanie
problemów
Dalej
•
Aby uruchomić aplikację, wybrać pozycję
menu, wcisnąć przycisk lub wybrać literę za
pomocą klawiatury ekranowej należy dotknąć
odpowiedniego obszaru ekranu palcem.
Dotknięcie i przytrzymanie danej pozycji przez
ponad 2 sekundy włącza dostępne w danym
momencie opcje.
•
Przeciągnij palec szybko ruchem pionowym
lub poziomym, by przejść do innych paneli
ekranu głównego, przesuwać dokumenty i inne
zapisane w telefonie treści.
Przesuń palec w płaszczyźnie pionowej, by
otworzyć rozwijane menu. Możesz przesuwać
zawartość ekranu do góry lub do dołu.
www.prestigio.com
Muśnięcie
Powiększanie
Ekran dotykowy
Ładowanie baterii
Podłączanie telefonu do komputera
Zmiana orientacji ekranu
Blokada ekranu
Korzystanie z panelu powiadomień
Wprowadzanie tekstu
Aktualizacja systemu
Ikony stanu
Zmniejszanie
•
•
•
Menu
Wstecz
Muśnij ekran główny lub ekran aplikacji
wykonując szybki ruch w prawo lub lewo, by
przejść do kolejnego panelu. Muśnij ekran w
górę lub w dół, by przesunąć widok strony
internetowej lub listy kontaktów.
Powiększanie: rozsuń dwa palce, by powiększyć
widok strony internetowej, mapy lub zdjęcia.
Przysuń dwa palce do siebie, by zmniejszyć
widok strony internetowej, mapy lub zdjęcia.
Rozwiązywanie
problemów
Dalej
www.prestigio.com
Podłączanie telefonu do komputera
Aby dokończyć proces aktywacji telefonu, może
zajść potrzeba podłączenia go do komputera. Port
micro USB pozwala na wymianę plików
z komputerem osobistym.
Ekran dotykowy
Ładowanie baterii
Podłączanie telefonu do komputera
Zmiana orientacji ekranu
Blokada ekranu
Korzystanie z panelu powiadomień
Wprowadzanie tekstu
Aktualizacja systemu
Ikony stanu
Pobieranie plików z komputera
Menu
Wstecz
Rozwiązywanie
problemów
Dalej
1. Podłącz telefon do komputera za pomocą kabla
USB.
2. Otwórz panel powiadomień, a następnie
wybierz opcję Podłączono urządzenie
multimedialne > Urządzenie multimedialne
(MTP).
3. Teraz możesz przenosić pliki pomiędzy
telefonem i komputerem.
Zmiana orientacji ekranu
Obracając telefon możesz automatycznie zmienić
orientację wyświetlanego obrazu. Wprowadzając
tekst wiadomości trzymaj telefon poziomo - dzięki
temu wyświetlana klawiatura dotykowa będzie
znacznie większa
Aby zapobiec automatycznemu
obracaniu się ekranu otwórz panel
powiadomień i odznacz funkcję
Automatyczne obracanie.
•
•
Obracanie ekranu może być
niemożliwe w niektórych aplikacjach.
Obraz wyświetlany w niektórych
aplikacjach różni się w zależności od
orientacji ekranu.
www.prestigio.com
Korzystanie z panelu powiadomień
Ekran dotykowy
Ładowanie baterii
Podłączanie telefonu do komputera
Zmiana orientacji ekranu
Blokada ekranu
Korzystanie z panelu powiadomień
Wprowadzanie tekstu
Aktualizacja systemu
Ikony stanu
Menu
Wstecz
Rozwiązywanie
problemów
Aby otworzyć panel powiadomień, przesuń palcem
z góry do dołu ekranu. Po otrzymaniu nowego
powiadomienia możesz otworzyć panel powiadomień,
by się z nim zapoznać. Z poziomu panelu powiadomień
można też uzyskać szybki dostęp do ustawień.
Zakładka szybkich ustawień umożliwia przełączenie
telefonu w tryb samolotowy, włączenie Wi-Fi oraz
funkcji Bluetooth. Zawiera również skrót dający
możliwość szybkiej zmiany poziomu jasności i ustawień
automatycznego obracania ekranu.
Wprowadzanie tekstu
Tekst - taki jak zawartość kontaktu, wiadomości
e-mail lub adres strony internetowej - wprowadzany
jest za pomocą klawiatury ekranowej.
Korzystanie z klawiatury
1
Odrzuć
powiadomienie
Szybkie ustawienia
Powiadomienia
2
7
3
6
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
5
Przyciski klawiatury
Przycisk Shift
Przyciski cyfr i symboli
Głosowe wprowadzanie tekstu
Spacja
Enter
Przycisk cofania
Dalej
www.prestigio.com
Głosowe wprowadzanie tekstu
Możliwe jest również głosowe wprowadzanie
tekstu, który wypowiadany jest do mikrofonu.
Telefon wyświetla wypowiedziany przez
użytkownika tekst. Wprowadzanie głosowe: otwórz
klawiaturę Android i dotknij symbolu .
Ekran dotykowy
Ładowanie baterii
Podłączanie telefonu do komputera
Zmiana orientacji ekranu
Blokada ekranu
Korzystanie z panelu powiadomień
Wprowadzanie tekstu
Aktualizacja systemu
Ikony stanu
Menu
Wstecz
Rozwiązywanie
problemów
Dalej
Kopiowanie i wklejanie tekstu
• Dotknij danego słowa, przesuń wyświetlone
przed nim i za nim symbole, by oznaczyć
większy fragment tekstu, który chcesz
skopiować i wybierz opcję .
• Aby wkleić zaznaczony tekst, dotknij i
przytrzymaj palcem to miejsce, w którym chcesz
wkleić tekst. Wybierz opcję Wklej.
Aktualizacja systemu
Telefon może sprawdzić i powiadomić użytkownika
o dostępnych aktualizacjach oprogramowania
Sprawdzenia takiego można dokonać również
ręcznie. Odpowiednich ustawień należy dokonać w
Ustawienia> O telefonie > Aktualizacje
menu
systemu.
Ikony stanu
Ikonki widoczne na umieszczonym w górnej części
ekranu pasku informują o aktualnym stanie pracy
telefonu:
Tryb cichy
3G podłączone
Tryb wibracji
Wi-Fi podłączone
Tryb samolotowy
Roaming (poza
normalnym obszarem
użytkowania)
Stan naładowania baterii
Bluetooth włączony
Połączenie w toku
Połączenie z
komputerem
Nieodebrane połączenie
Podłączony przewodowy
zestaw słuchawkowy z
mikrofonem
Nowa wiadomość SMS
lub MMS
Podłączony przewodowy
zestaw słuchawkowy
GPRS podłączony
Brak karty SIM
Połączenie z siecią EDGE
Budzik włączony
Połączenie z siecią HSPA
Podczas aktualizacji systemu nie należy
wciskać żadnych przycisków.
www.prestigio.com
Telefon
W tym rozdziale przedstawiono informacje
dotyczące wykonywania oraz odbierania połączeń,
jak również opcji dostępnych w czasie trwania
połączenia i związanych z nim ustawień.
Połączenia
Nawiązywanie i kończenie połączeń
Połączenia
Kontakty
Grupy kontaktów
1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy
wciśnij przycisk
Telefon.
2. Wybierz opcję , by otworzyć klawiaturę
telefonu.
3. Wprowadź numer telefonu i dotknij ikonki .
4. Dotknij ikonki , by zakończyć połączenie.
Odbieranie połączeń
Kiedy dzwoni osoba zapisana na liście kontaktów,
pojawia się ekran połączenia przychodzącego. Aby
odebrać połączenie,
Przesuń ikonkę
w kierunku .
Połączenia konferencyjne
Jeśli jesteś w zasięgu sieci, możesz wykonać lub
odebrać pierwsze połączenie. Następnie wybierz
po prostu kolejny numer, aby dodać następne
połączenie.
1. W trakcie rozmowy wybierz opcję , by
nawiązać połączenie z kolejną osobą.
2. Po wybraniu drugiego numeru, pierwsza
rozmowa zostaje zawieszona.
3. Wybierz opcję , by dodać kontakt do
połączenia konferencyjnego.
Upewnij się, że Twoja karta SIM
umożliwia wykonywanie połączeń
konferencyjnych. Szczegółowe
informacje na ten temat można uzyskać
u operatora sieci komórkowej.
Wyciszanie połączeń przychodzących
Menu
Wstecz
Rozwiązywanie
problemów
Po usłyszeniu sygnału dzwonka wciśnij przycisk
włącznika lub przycisk regulacji głośności, by
wyłączyć dzwonek bez odrzucenia połączenia.
Dalej
www.prestigio.com
Połączenia alarmowe
W niektórych regionach połączenie alarmowe
można wykonać również bez karty SIM lub z
Zablokowaną kartą SIM.
1. Na ekranie głównym, dotknij przycisk
Telefon.
2. Wybierz opcję , by otworzyć klawiaturę
telefonu.
3. Wybierz numer odpowiedniej służby
ratunkowej i dotknij ikonki .
Połączenia
Kontakty
Grupy kontaktów
Jeśli jesteś poza zasięgiem stacji
bazowej, wykonanie połączenia
alarmowego nie będzie możliwe.
Numer alarmowy obowiązujący w
Europie to 112, zaś w Wielkiej Brytanii
- 999.
Wyszukiwanie kontaktów
1. Przewijaj listę kontaktów w górę lub w dół.
2. Dotknij ikonki i wpisz kilka pierwszych liter
nazwiska w polu wyszukiwania.
3. Wybierz kontakt z dostępnej listy.
Dodawanie kontaktów
Metoda nr 1:
1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy
wciśnij przycisk
Telefon
2. Wybierz opcję , by otworzyć klawiaturę
telefonu.
3. Wprowadź numer i wybierz opcję
Dodaj do
kontaktów.
4. Uzupełnij odpowiednie informacje.
5. Wybierz opcję Gotowe, by zapisać
wprowadzone dane.
Metoda nr 2:
Kontakty
Menu
Wstecz
Rozwiązywanie
problemów
Kontakty zapisywane są w jednej z dwóch
dostępnych książek telefonicznych: na karcie SIM
lub w książce Smart (w pamięci telefonu).
• Aby przeglądać listę kontaktów, wybierz opcję
Dalej
Osoby na ekranie głównym lub w menu w
postaci listy.
1. Przejdź do zakładki
Osoby, by przeglądać
listę kontaktów.
2. Wybierz opcję , aby dodać nowy kontakt.
www.prestigio.com
Importuj/eksportuj kontakty
1. Przejdź do zakładki
Osoby, by przeglądać
listę kontaktów.
2. Wybierz opcję > Importuj/eksportuj.
3. Wybierz miejsce zapisania kontaktów.
4. Postępuj zgodnie z pojawiającymi się na ekranie
5. instrukcjami, by zakończyć operację.
Połączenia
Kontakty
Grupy kontaktów
4. Podaj nazwę grupy i wybierz opcję
do niej kontakty.
, by dodać
Usuwanie kontaktów
1. Przejdź do zakładki
Osoby, by przeglądać
listę kontaktów.
2. Wybierz opcję > Usuń kontakt.
3. Wybierz kontakty, które chcesz usunąć.
4. Wybierz opcję OK, by usunąć wybrane kontakty.
Grupy kontaktów
Kontakty można grupować. Poszczególne grupy
mogą mieć różne nazwy i można do nich wysyłać
wiadomości grupowe.
Dodawanie kontaktów do grupy
Menu
Wstecz
Rozwiązywanie
problemów
Dalej
1. Przejdź do zakładki
Osoby, by przeglądać
listę kontaktów.
2. Wybierz opcję
, by zobaczyć grupy
kontaktów.
3. Wybierz opcję
, by dodać kontakty do grupy.
www.prestigio.com
Wiadomości
Telefon pozwala na wymienianie wiadomości SMS
i MMS z innymi obsługującymi je urządzeniami,
za pomocą sieci komórkowej. Zarówno wysłane,
jak i odebrane wiadomości są grupowane w wątki
według kontaktów lub numerów telefonu.
Wysyłanie wiadomości
Wysyłanie wiadomości
Sprawdzanie wiadomości
Odpowiadanie na wiadomość
Przekazywanie lub usuwanie
wiadomości
Kasowanie wątku
Na ekranie głównym lub w menu w postaci
listy wybierz opcję
Wiadomości. Następnie
, by rozpocząć tworzenie nowej
wybierz opcję
wiadomości.
3
1
2
Menu
Wstecz
1.
2.
3.
4.
5.
Wpisz numer telefonu
Dodaj obraz/film/plik dźwiękowy/pokaz slajdów
Dodatkowe opcje
Dodaj odbiorcę z listy kontaktów
Wyślij wiadomość
Pojedyncza wiadomość tekstowa
może składać się z określonej liczby
znaków (widocznej nad przyciskiem
Wyślij). Przekroczenie owej wartości
spowoduje, że wiadomość wysłana
zostanie w całości, lecz naliczona za nią
opłata będzie wyższa niż cena jednej
wiadomości.
4
5
Rozwiązywanie
problemów
Dalej
www.prestigio.com
Sprawdzanie wiadomości
W zależności od ustawień dotyczących
powiadamiania, telefon informuje o nadejściu
nowej wiadomości sygnałem dźwiękowym,
wibracjami lub tymczasowym wyświetleniem
wiadomości.
• Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy
Wysyłanie wiadomości
Sprawdzanie wiadomości
Odpowiadanie na wiadomość
Przekazywanie lub usuwanie
wiadomości
Kasowanie wątku
wybierz opcję
Wiadomości. Aby sprawdzić
daną wiadomość, wybierz odpowiedni wątek.
Kasowanie wątku
1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy
wybierz opcję
Wiadomości, by wyświetlić
ekran z wiadomościami.
2. Dotknij i przytrzymaj nazwę danego kontaktu
lub odpowiedni numer telefonu.
3. Wybierz dostępną na dole ekranu opcję .
Odpowiadanie na wiadomość
1. Na ekranie wiadomości wybierz zawierający
daną wiadomość wątek.
2. Wpisz treść wiadomości.
3. Wybierz opcję , by wysłać wiadomość.
Przekazywanie lub usuwanie
wiadomości
Menu
Wstecz
Rozwiązywanie
problemów
1. Na ekranie wiadomości wybierz zawierający
daną wiadomość wątek.
2. Dotknij i przytrzymaj daną wiadomość.
3. Pojawi się wyskakujące okienko. Wybierz opcję
Prześlij dalej lub Usuń.
Dalej
www.prestigio.com
E-mail
Ta aplikacja pozwala na przeglądanie i wysyłanie
wiadomości przy wykorzystaniu osobistego lub
firmowego konta e-mail email.
Konfiguracja konta e-mail
Konfiguracja onta e-mail
Wysyłanie wiadomości e-mail
Odczytywanie wiadomości
Odpowiadanie na wiadomość
Usuwanie wiadomości
Wysyłanie wiadomości e-mail
Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy
wybierz opcję
E-mail Następnie wybierz opcję
, by rozpocząć tworzenie nowej wiadomości.
1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci
3
listy wybierz opcję
E-mail i wykonaj jedną z
następujących czynności:
-- Jeśli po raz pierwszy konfigurujesz konto, po
prostu przejdź do kolejnego kroku.
-- jeśli dodawałeś już konto, wybierz opcję >
Ustawienia > dodaj konto.
2. Podaj adres oraz hasło do twego konta e-mail.
1
4
2
Po zakończeniu konfiguracji konta e-mail
rozpocznie się pobieranie wiadomości
do urządzenia.
Usuwanie konta e-mail
1. Przejdź do opcji
Ustawienia > Konta.
2. Wybierz konto mailowe, którego chcesz usunąć.
3. Wybierz opcję > Usuń konto.
Menu
Wstecz
Rozwiązywanie
problemów
1.
2.
3.
4.
Wprowadź odbiorcę
Wpisz temat wiadomości
Dodatkowe opcje
Wyślij wiadomość e-mail.
Dalej
www.prestigio.com
Odczytywanie wiadomości
Konfiguracja onta e-mail
Wysyłanie wiadomości e-mail
Odczytywanie wiadomości
Odpowiadanie na wiadomość
Usuwanie wiadomości
1. Wybierz opcję
w skrzynce odbiorczej, by
sprawdzić czy otrzymałeś nową wiadomość.
2. Dotknij wybranej wiadomości, by odczytać jej
treść.
-- Przyciski lub pozwalają na przejście do
poprzedniej lub następnej wiadomości.
Wyszukiwanie wiadomości
1. Wybierz opcję , by wyświetlić pole
wyszukiwania.
2. Wybierz sposób wyszukiwania z rozwijanej listy.
3. Wpisz kilka pierwszych liter z nazwy nadawcy
lub tematu poszukiwanej wiadomości.
4. Wybierz wiadomość z listy.
Odpowiadanie na wiadomość
Menu
Wstecz
Rozwiązywanie
problemów
Dalej
1. Wybierz znajdującą się w skrzynce odbiorczej
wiadomość.
2. Wybierz opcję , a następnie wpisz treść
wiadomości.
3. Wybierz opcję , by wysłać wiadomość.
Usuwanie wiadomości
•
Wybierz wiadomość, którą chcesz usunąć, a
następnie wybierz opcję .
www.prestigio.com
Aparat
Podstawowe informacje o aparacie
Robienie zdjęć
Nagrywanie filmów
Ustawienia aparatu i kamery
Telefon umożliwia robienie zdjęć oraz nagrywanie
filmów. Oprócz standardowej kamery umieszczonej
z tyłu, urządzenie wyposażone jest także w przednią
kamerę pozwalającą na wykonywanie połączeń
wideo oraz autoportretów.
-- Aby włączyć aparat, na ekranie głównym lub w
menu w postaci listy wybierz opcję
Aparat.
Podstawowe informacje o aparacie
6
7
2
3
1
4
5
Menu
Wstecz
Rozwiązywanie
problemów
Dalej
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Wybór trybu pracy aparatu
Podgląd zdjęcia
Spust migawki
Nagrywanie filmów
Ustawienia aparatu / kamery
Ustawienia lampy błyskowej
Przełączanie pomiędzy przednią/tylną kamerą
Robienie zdjęć
1.
2.
3.
4.
Włącz aparat.
W razie potrzeby zmień ustawienia aparatu.
Skieruj aparat na fotografowany obiekt.
Dotknij ikonki
aby zrobić zdjęcie.
Wykonywanie autoportretów
1. Włącz aparat.
2. Wybierz opcję
3. Dotknij ikonki
.
, aby zrobić zdjęcie.
Zdjęcia panoramiczne
Telefon pozwala na uwiecznienie, na jednym
zdjęciu, wyjątkowo szerokich lub wysokich
obiektów.
1. Włącz aparat.
2. Z listy trybów fotografowania wybierz opcję
.
3. Kiedy jesteś gotowy do zrobienia pierwszego
zdjęcia, dotknij ikonki .
4. Na ekranie pojawi się strzałka. Przesuwaj
telefon możliwie najdelikatniej.
5. Aparat połączy wykonane zdjęcia w jeden
obraz.
www.prestigio.com
Nagrywanie filmów
1. Włącz aparat.
2. Kiedy jesteś gotowy do nagrywania, dotknij
.
ikonki
3. Aby wyłączyć nagrywanie, dotknij ikonki
.
Podstawowe informacje o aparacie
Robienie zdjęć
Nagrywanie filmów
Ustawienia aparatu i kamery
Ustawienia aparatu i kamery
Przed rozpoczęciem wykonywania zdjęć /
nagrywania filmów określ ustawienia aparatu/
kamery.
Ustawienia ogólne
Zapisywanie
lokalizacji
Dołączenie do zdjęć informacji o miejscu, w
którym zostały wykonane.
Przesłona
Określa ilość światła padającego na matrycę
aparatu.
Sceneria
Wybierz odpowiednią scenerię.
Balans bieli
Wybierz odpowiedni balans bieli, tak
by kolory na zdjęciu były jak najbardziej
naturalne.
Usuwanie
Menu
Wstecz
Rozwiązywanie
problemów
Przywróć
domyślne
Pozwala uniknąć wpływu, jaki wywierają na
zdjęcia migające źródła światła.
Brak opóźnienia
migawki
Funkcja ZSD (brak opóźnienia migawki)
umożliwia natychmiastowe wykonywanie
zdjęć.
Wykrywanie
twarzy
Pozwala wybrać wartość przesłony
odpowiednią do zapewnienia wysokiej
jakości zdjęć twarzy.
Samowyzwalacz
Określa czas, po którym aparat samoczynnie
zwolni migawkę.
Rozmiar zdjęcia
Wybierz jeden ze standardowych rozmiarów
zdjęć.
Rozmiar
Ustaw rozmiar podglądu przed wykonaniem
zdjęcia.
ISO
Wartość ISO określa czułość matrycy
aparatu. Wyższe wartości przeznaczone są
do fotografowania szybko poruszających się
lub słabo oświetlonych obiektów.
Ustawienia kamery
EIS
Funkcja EIS (elektronicznej stabilizacji
obrazu) pomaga wyeliminować nieostrość
obrazu spowodowaną poruszeniem aparatu
podczas wykonywania zdjęcia.
Szybkość
odtwarzania
Ustaw szybkość, z jaką mają być odtwarzane
twoje filmy.
Jakość filmu
Ustaw poziom jakości filmów. Wybrana
wartość będzie wpływać na rozmiar plików.
Przywraca ustawienia domyślne.
Ustawienia
aparatu
Dalej
www.prestigio.com
Multimedia
Telefon zapewnia kilka rodzajów rozrywki.
Umożliwia oglądanie zdjęć oraz pozwala cieszyć się
muzyką i grami wideo.
2
3
Galeria
Przeglądanie zdjęć
Galeria
Odtwarzacz wideo
Odtwarzacz muzyki
Radio FM
1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy
wybierz opcję
Galeria.
2. Przeglądaj album lub grupę zdjęć.
3. Dotknięcie zdjęcia spowoduje wyświetlenie go
w trybie pełnoekranowym.
Przybliżanie i oddalanie
Aby przybliżyć obraz, należy rozsunąć dwa palce
umieszczone nad dowolnym obszarem zdjęcia.
Dwukrotne kliknięcie spowoduje powrót do widoku
wyjściowego.
Edytowanie zdjęć
1
1. Edytuj zdjęcie
2. Dodatkowe opcje
3. Wyślij zdjęcie
Aby edytować zdjęcie należy skorzystać z
widocznych na ekranie przycisków.
Menu
Wstecz
Rozwiązywanie
problemów
Dalej
www.prestigio.com
Odtwarzacz wideo
Odtwarzacz wideo pozwala na oglądanie zapisanych
w telefonie filmów.
Oglądanie filmów
1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy
Galeria
Odtwarzacz wideo
Odtwarzacz muzyki
Radio FM
Menu
Wstecz
wybierz opcję
Filmy.
2. Wybierz film, który chcesz obejrzeć.
3. Korzystaj z widocznych na ekranie ikon, by
zarządzać procesem odtwarzania.
4. Przyciski regulacji głośności pozwalają
odpowiednio dostosować jej poziom.
5. Dotknij ikonki , by uzyskać dostęp do większej
liczby opcji.
Odtwarzacz muzyki
Odtwarzacz pozwala na słuchanie ulubionej muzyki.
Aplikacja Muzyka stanowi centrum zarządzania
plikami muzycznymi - zarówno zapisanymi w
telefonie, jak i pobieranymi z serwisów muzycznych.
Słuchanie muzyki
1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy
wybierz opcję
Muzyka.
2. Wybierz utwór z listy, lub dotknij ikonki , by
znaleźć konkretną piosenkę.
3. Korzystaj z widocznych na ekranie ikon, by
zarządzać procesem odtwarzania.
4. Przyciski regulacji głośności pozwalają
odpowiednio dostosować jej poziom.
5. Dotknij ikonki , by uzyskać dostęp do większej
liczby opcji.
Rozwiązywanie
problemów
Dalej
www.prestigio.com
Radio FM
Telefon pozwala na słuchanie programów
radiowych.
Aby włączyć radio, należy uprzednio
podłączyć do telefonu zestaw
słuchawkowy.
Odtwarzacz wideo
Odtwarzacz muzyki
Radio FM
Słuchanie stacji radiowych
1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy
wybierz opcję
Radio FM.
2. Wybierz opcję > Szukaj. Telefon rozpocznie
automatyczne wyszukiwanie i zapisywanie
dostępnych kanałów radiowych.
3. Korzystaj z widocznych na ekranie ikon, by
zarządzać procesem odtwarzania:
4. Przyciski regulacji głośności pozwalają
odpowiednio dostosować jej poziom.
5. Dotknij ikonki , by uzyskać dostęp do większej
liczby opcji.
Menu
Wstecz
Rozwiązywanie
problemów
Dalej
www.prestigio.com
Sieć i Internet
Telefon umożliwia połączenie się z Internetem i
przeglądanie stron internetowych.
Łączenie się z Internetem
Łączenie się z Internetem
Przeglądanie stron internetowych
W razie konieczności telefon łączy się z Internetem
za pomocą sieci Wi-Fi (jeśli jest dostępna) lub
poprzez sieć komórkową.
Przesyłanie danych
Dane można przesyłać za pomocą sieci komórkowej.
Włączanie danych sieci komórkowej
1. Wybierz opcję
Ustawienia > Więcej... >
Sieci komórkowe > Dane sieci komórkowej.
2. Włącz lub wyłącz dane sieci komórkowej.
Menu
Wstecz
Rozwiązywanie
problemów
Dalej
Niektóre aplikacje i usługi przesyłają
tą drogą dane, co może powodować
naliczanie dodatkowych opłat.
Szczegółowe informacje na ten temat
można uzyskać u operatora sieci
komórkowej.
Włączanie roamingu danych
Roaming danych umożliwia podłączenie się do sieci
partnerskich twego operatora komórkowego w celu
pobierania danych w miejscach pozostających poza
zasięgiem sieci macierzystej.
1. Wybierz opcję
Ustawienia > Licznik danych.
2. Aby włączyć lub wyłączyć tą funkcję wybierz
opcję > Roaming danych.
Korzystanie z roamingu danych może
być kosztowne. Przed skorzystaniem
z tej opcji sprawdź stawki u swego
operatora komórkowego.
Wykorzystywanie telefonu jako routera
bezprzewodowego
Udostępnij swe łącze innym urządzeniom,
zmieniając swój telefon w bezprzewodowy router.
1. Wybierz opcję
Ustawienia > Więcej... >
Udostępnianie i przenośny hotspot.
2. Włącz swój hotspot Wi-Fi.
Urządzenia podłączone do hotspotu
przesyłają dane za pomocą telefonu,
co może skutkować naliczaniem
odpowiednich kosztów. Szczegóły
dotyczące dostępności usługi oraz jej
kosztów uzyskasz u swego operatora
komórkowego.
www.prestigio.com
Wi-Fi
Połączenie z siecią Wi-Fi umożliwia połączenie się z
Internetem lub przesyłanie plików multimedialnych
do innych urządzeń.
Łączenie się z Internetem
Przeglądanie stron internetowych
Połączenie z siecią bezprzewodową
1. Wybierz opcję
Ustawienia > Wi-Fi.
2. Upewnij się, że funkcja Wi-Fi jest Włączona.
3. Na ekranie pojawi się lista dostępnych sieci
Wi-Fi.
4. Wybierz sieć Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć.
-- Jeśli wybrałeś zabezpieczoną sieć, będziesz
poproszony o podanie klucza sieci lub hasła.
Przeglądanie stron internetowych
Telefon pozwala na przeglądanie stron
internetowych. Zanim zaczniesz przeglądać strony
internetowe, upewnij się, że włączyłeś dane sieci
komórkowej lub ustanowiłeś połączenie Wi-Fi.
Przeglądanie stron internetowych
Menu
Wstecz
Rozwiązywanie
problemów
1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy
Przeglądarka.
wybierz opcję
2. Wpisz wyszukiwaną frazę lub adres strony
internetowej.
4
1.
2.
3.
4.
1
2
3
Poprzednia strona
Następna strona
Podgląd strony
Przeglądanie Ulubionych, Historii oraz
Zapisanych stron.
Dalej
www.prestigio.com
Podgląd stron internetowych
1
2
Łączenie się z Internetem
Przeglądanie stron internetowych
3
1. Przeglądanie Ulubionych
2. Otwórz nową stronę
3. Zamknij stronę
Menu
Wstecz
Rozwiązywanie
problemów
Dalej
www.prestigio.com
Bluetooth
Twój telefon może połączyć się z innym
urządzeniem pracującym w technologii Bluetooth,
by wymieniać z nim dane. Bluetooth jest
bezpośrednim połączeniem bezprzewodowym
pomiędzy dwoma znajdującymi się blisko siebie
urządzeniami.
Nawiązywanie połączenia z
urządzeniem Bluetooth
Odbieranie danych za pomocą złącza
Bluetooth
Wysyłanie danych za pomocą złącza
Bluetooth
Menu
Wstecz
Rozwiązywanie
problemów
Dalej
Nawiązywanie połączenia z
urządzeniem Bluetooth
1. Wybierz opcję
Ustawienia > Bluetooth.
2. Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest
Włączona.
3. Wyświetlona zostanie lista dostępnych urządzeń
Bluetooth.
4. Wybierz urządzenie, z którym chcesz się
połączyć.
5. Połączenie zostanie nawiązane jeśli twoja
prośba zostanie przyjęta przez drugiego
użytkownika.
3. Zaakceptuj prośbę i nawiąż połączenie z innym
urządzeniem Bluetooth.
4. Przesuń ekran, by otworzyć panel
powiadomień, wybierz opcję Akceptuj.
Wysyłanie danych za pomocą złącza
Bluetooth
1. Wybierz plik, który chcesz wysłać.
2. Wybierz opcję , by wysłać plik za pomocą
złącza Bluetooth.
3. Wybierz urządzenie, by rozpocząć wysyłanie
pliku.
Pliki odebrane za pomocą złącza
Bluetooth są przechowywane w
katalogu Bluetooth. folder.
Odbieranie danych za pomocą
złącza Bluetooth
1. Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest
Włączona.
2. Dotknij nazwy modelu swego telefonu, by stał
się on widoczny dla urządzeń Bluetooth.
www.prestigio.com
Sklep Play
Ze sklepu Google Play można pobierać aplikacje
i gry przeznaczone dla twojego telefonu. Sklep
ten oferuje szeroki wybór darmowych i płatnych
aplikacji - od użytkowych, przez rozrywkowe, po gry.
•
Wyszukiwanie i instalowanie aplikacji
Odinstalowanie aplikacji
•
AAby zakupić płatną aplikację
konieczne jest skorzystanie z usługi
Google Wallet™. Podczas kupowania
aplikacji zostaniesz poproszony o
potwierdzenie metody płatności.
Dostępność sklep Play oraz nazwy
oferowanych w nim aplikacji mogą
różnić się w zależności od regionu.
transakcję.
Di pobierania dużych plików należy
korzystać z połączenia Wi-Fi.
Odinstalowanie aplikacji
1. W menu w postaci listy wybierz ikonkę
Sklep Play.
2. Wybierz opcję
> Moje aplikacje.
3. Wybierz aplikację którą chcesz odinstalować.
4. Wybierz opcję Odinstaluj.
Wyszukiwanie i instalowanie
aplikacji
Menu
Wstecz
Rozwiązywanie
problemów
Dalej
1. W menu w postaci listy wybierz ikonkę
Sklep Play.
2. Przeglądaj aplikacje według kategorii, lub
wybierz opcję , by wyszukać dane słowo.
3. Wybierz daną aplikację, by uzyskać więcej
informacji.
4. Aby pobrać daną aplikację, wybierz opcję
Instaluj.
-- Jeśli dana aplikacja jest płatna, dotknij ceny i
postępuj zgodnie z instrukcjami, by sfinalizować
www.prestigio.com
Mapy i nawigacja
Ta aplikacja pozwala na określenie lokalizacji
telefonu, wyszukiwanie konkretnych miejsc lub
wyznaczanie trasy dojazdu.
Korzystanie z map Google
Mapy Google pozwalają określić własne
położenie oraz dokładnie wyznaczyć trasę do celu
podróży. Dzięki wyszukiwarce umożliwia również
zlokalizowanie użytecznych miejsc lub adresów na
mapie, oraz obejrzenie widoku danego miejsca z
poziomu ulicy.
• Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy
wybierz opcję
Mapy.
Korzystanie z map Google
Określanie własnej lokalizacji
Wyszukiwanie miejsc
Wyznaczanie trasy
Ustawienia map
1
3
1.
2.
3.
4.
znajdź adres lub miejsce
Ustawienia map
Wyznacz trasę
Pokaż własną lokalizację
Określanie własnej lokalizacji
Włączanie lub wyłączanie usługi
lokalizacji
Aby zlokalizować swe własne położenie, musisz
włączyć usługę lokalizacji.
1. Wybierz opcję
Ustawienia > Usługi
lokalizacji.
2. Ustaw przełącznik w położenie Włączone.
Określanie własnej lokalizacji
•
Menu
Wstecz
, by określić
Jeśli jesteś otoczony wysokimi
budynkami, telefon może mieć problem
z określeniem twojej lokalizacji.
Rozwiązywanie
problemów
Dalej
Na ekranie mapy wybierz opcję
własną lokalizację.
2
4
www.prestigio.com
Wyszukiwanie miejsc
Możesz szukać nazwy firmy, ulicy lub miasta.
Pasujące do kryteriów wyszukiwania odpowiedzi
będą pojawiać się już podczas pisania.
1. Na ekranie mapy wybierz opcję .
2. Wpisz nazwę miejsca, którego szukasz.
3. Wybierz odpowiednie miejsce z listy wyników.
Korzystanie z map Google
Określanie własnej lokalizacji
Wyszukiwanie miejsc
Wyznaczanie trasy
Ustawienia map
Wyznaczanie trasy
Wyznacz szczegółową trasę do miejsca docelowego.
1. Aby wyznaczyć trasę, na ekranie mapy wybierz
opcję .
2. Wpisz miejsce rozpoczęcia oraz zakończenia
podróży.
3. Wybierz odpowiednie miejsce z listy wyników.
4. Wybierz sposób, w jaki chcesz się dostać do
miejsca docelowego.
5. Otworzy się mapa z trasą do miejsca
docelowego.
Ustawienia map
Menu
Wstecz
Rozwiązywanie
problemów
Aby zmienić ustawienia map, podczas ich oglądania
wybierz opcję > Ustawienia.
Dalej
www.prestigio.com
Narzędzia
Wyszukiwarka Google
Ta aplikacja pozwala przeszukiwać nie tylko
Internet, lecz również zainstalowane na twoim
telefonie oraz ich treść.
• Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy
wybierz opcję
Google.
Wyszukiwarka Google
Alarm
Kalendarz
Przeszukiwanie Internetu lub telefonu
1. Dotknij pola wyszukiwania i wprowadź
wyszukiwane słowo.
2. Wybierz jedno z proponowanych słów
kluczowych.
Wyszukiwanie głosowe
Menu
Wstecz
Rozwiązywanie
problemów
Dalej
Aplikacja Google Voice Search pozwala wyszukiwać
informacje w Internecie za pomocą haseł
wypowiadanych do telefonu.
1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy
wyszukiwanie głosowe.
wybierz opcję
-- Jeśli na ekranie domowym dostępny jest pasek
Google Search, możesz dotknąć ikonki .
2. Kiedy na ekranie pojawi się hasło Możesz
mówić, wypowiedz dane słowo lub frazę.
3. Wybierz jedno z proponowanych słów
kluczowych.
4. Jeśli to, czego szukasz jest na liście wyników,
dotknij odpowiedniej pozycji, by otworzyć
właściwą dla niej aplikację. W przeciwnym razie
wybierz opcję Spróbuj ponownie.
Alarm
Możesz ustawić alarm tak, by dzwonił o jednej
porze lub częściej.
Ustawianie alarmu
1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy
wybierz opcję
Zegar.
2. Na ekranie zegara wybierz opcję .
3. Wybierz opcję , by dodać nowy alarm.
4. Ustaw czas alarmu i wybierz opcję Gotowe.
5. Jeśli chcesz, by dzwonienie powtarzało się w
poszczególne dni, wybierz opcję Powtarzaj.
Wyłączanie alarmu
• Wybierz odpowiedni alarm i ustaw jego przycisk
w pozycji Wyłączony.
Przerywanie dzwonienia
Kiedy dzwoni alarm,
-- Wybierz : alarm przestaje dzwonić.
-- Wybierz
: alarm włączy się ponownie po
określonym czasie.
Usuwanie alarmu
• Wybierz odpowiedni alarm, a następnie wybierz
opcję .
www.prestigio.com
Kalendarz
Możesz stworzyć własne wydarzenie i zaplanować
je w kalendarzu.
Tworzenie wydarzenia
1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy
Kalendarz.
wybierz opcję
2. Wybierz datę, a następnie wybierz opcję >
Nowe wydarzenie.
3. Edytuj ustawienia przypomnienia.
4. Wybierz opcję Gotowe, by zapisać wydarzenie.
Wyszukiwarka Google
Alarm
Kalendarz
Zarządzanie wydarzeniami
Menu
Wstecz
Rozwiązywanie
problemów
Dalej
Edytowanie wydarzenia
Edytować można tylko te wydarzenia, które sam
stworzyłeś.
1. Na ekranie kalendarza wybierz wydarzenie,
które chcesz edytować.
2. Dotknij ikonki , a następnie wprowadź
zmiany do wydarzenia.
3. Wybierz opcję Gotowe.
Usuwanie wydarzenia
• Wybierz wydarzenie, które chcesz usunąć i
dotknij ikonki .
www.prestigio.com
Czterordzeniowy 1,2 GHz
LTE FDD : B3/B7/B20
UMTS: 900/2100 MHz
GSM:850/900/1800/1900MHz
RAM 1GB + 8 GB eMMC
Wi-Fi (802.11 b/g/n),
Bluetooth 4.0
Android™ 7.0(Nougat)
GPS, A-GPS
Micro SDHC/SDXC ≤ 32GB
2900mAh
5.5” HD IPS 2.5D
720*1280
155.3*78.0*9.35mm
(wys.*szer.*gr.)
2.0 MP + 8.0 MP
179 g
Rozwiązywanie problemów
Nie można włączyć telefonu
Wyjmij i ponownie zainstaluj baterię. Następnie
naładuj telefon do momentu, w którym ikonka
ładowania przestanie się poruszać. Odłącz
ładowarkę i spróbuj ponownie włączyć telefon.
Na ekranie widoczny jest komunikat Błąd IMSI
Problem z abonamentem. Skontaktuj się ze swoim
operatorem.
Nie pojawia się symbol sieci
Utracono połączenie z siecią. Znajdujesz się w
cieniu radiowym (w tunelu lub pomiędzy wysokimi
budynkami), bądź jesteś poza zasięgiem sieci.
Spróbuj zmienić miejsce lub ponownie połączyć
się z siecią (szczególnie jeśli jesteś zagranicą), lub
poproś o pomoc / informacje operatora swojej sieci.
Menu
Wstecz
Rozwiązywanie
problemów
Dalej
Ekran dotykowy reaguje zbyt wolno lub
nieprawidłowo
Jeśli telefon jest wyposażony w ekran dotykowy,
który nie reaguje poprawnie, spróbuj wykonać
następujące czynności:
-- Zdejmij z ekranu wszystkie warstwy ochronne,
które mogą uniemożliwiać rozpoznawanie
twoich komend i które nie są przeznaczone do
urządzeń wyposażonych w ekrany dotykowe.
-----
Upewnij się, że masz czyste i suche ręce.
Zrestartuj urządzenie, by skasować wszystkie
tymczasowe błędy oprogramowania.
Upewnij się, że oprogramowanie urządzenia
zostało zaktualizowane do najnowszej wersji.
Jeśli ekran dotykowy jest porysowany lub
uszkodzony, oddaj urządzenie do lokalnego
dealera.
Bateria się przegrzewa
Być może korzystasz z ładowarki, która nie jest
przeznaczona dla twojego telefonu. Upewnij się,
że zawsze korzystasz z oryginalnych akcesoriów
dostarczonych wraz z telefonem.
Nie można wysyłać wiadomości tekstowych
Niektóre sieci nie zezwalają na wymianę
wiadomości z innymi sieciami. Najpierw sprawdź,
czy podałeś numer wiadomości centrum SMS lub
skontaktuj się z operatorem, by uzyskać więcej
informacji na ten temat.
Wydaje ci się, że kilka połączeń do ciebie nie
dotarło
Sprawdź opcje przekazywania połączeń.
www.prestigio.com
Na ekranie pojawia się komunikat Błąd SIM
Upewnij się, że karta SIM została właściwie
zainstalowana. Jeśli problem występuje nadal, karta
SIM może być uszkodzona. Skontaktuj się ze swoim
operatorem.
Telefon nie daje się naładować
Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, do
pojawienia się na ekranie ikonki ładowania może
minąć nawet kilka minut (w niektórych przypadkach
nawet do 5 minut).
Zdjęcie zrobione telefonem jest nieostre
Upewnij się, że obiektywy aparatów po obydwu
stronach telefonu są czyste.
Menu
Wstecz
Rozwiązywanie
problemów
Dalej
Urządzenie zawiesza się lub występują błędy
uniemożliwiające jego używanie
Jeśli urządzenie się zawiesza, może zachodzić
potrzeba zamknięcia wszystkich włączonych
programów lub zresetowania telefonu. Jeśli
urządzenie zawiesiło się i nie reaguje na żadne
polecenia, wyjmij baterię i spróbuj ponownie
uruchomić telefon. Urządzenie zresetuje się
automatycznie. Jeżeli problem występuje nadal,
przywróć ustawienia fabryczne. W menu w postaci
listy wybierz opcję Ustawienia> Kopia zapasowa i
reset > Przywróć ustawienia fabryczne.
Twój rozmówca nie słyszy twojego głosu
-- Upewnij się, że nie zakrywasz niczym
wbudowanego mikrofonu.
-- Upewnij się, że mikrofon znajduje się w pobliżu
twoich ust.
-- Jeśli korzystasz ze słuchawki, upewnij się, że jest
ona właściwie podłączona.
Nie można wykryć drugiego urządzenia Bluetooth
-- Upewnij się, funkcja Bluetooth twojego telefonu
jest włączona.
-- Upewnij się, funkcja Bluetooth urządzenia, z
którym chcesz się połączyć jest włączona.
-- Upewnij się, że odległość pomiędzy twoim
urządzeniem a drugim urządzeniem Bluetooth
nie przekracza maksymalnego dystansu (10 m).
www.prestigio.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement