Prestigio Wize R3 Quick Start Guide

Prestigio  Wize R3 Quick Start Guide

Standard SIM Micro SIM Nano SIM Bluetooth WiFi WCDMA GSM 2402-2480MHz 2412-2472MHz Band1 Band8 Band3 Band8 8dBm

<

20dBm

<

20dBm

<

23dBm

<

30dBm

<

33dBm

Smartphones Smartphones

Smartphones Smartphones

Smartphones Smartphones Smartphones

Smartphones Smartphones

Smartphones Smartphones Smartphones

Smartphones Smartphones

Smartphones EE

Eesti

Tere tulemast Prestigio tooteid kasutama!

Täispikkuses kasutusjuhendi allalaadimiseks külastage meie kodulehekülge

www.prestigio.com/use

Tootjadeklaratsioon

Prestigio teatab käesolevaga, et see seade vastab EL direktiivi 1999/5/EC peamistele nõuetele ja asjassepuutuvatele regulatsioonidele. Täismahus vastavusdeklaratsiooni leiab veebiaadressilt

www.prestigio.com/certificates Spetsiifilist neeldumismäära (SAR-i) puudutav teave

Täpsemat spetsiifilist neeldumismäära puudutava teabe saamiseks külastage palun veebiaadressi

Smartphones Smartphones

www.prestigio.ru

Cyprus

Garan

ti

i ja piiratud vastutus

T oodet müüakse piiratud garantiiga ning toote algsel ostjal on võimalik kasutada kindlaid meetmeid, kui toode lähebrikki või ei vasta leiate veebiaadressilt www.prestigio.com/support/warranty-terms.

isegi kui nende tekkevõimaluse eest on eelnevalt hoiatatud.

Hoiatused ja ohutusnõuded ! Hoiatused

Ärge laske seadmel kokku puutuda lahtise tulega.

Ärge asetage ega jätke seadet pikemaks ajaks küttekehade lähedusse, otsesesse päikesevalgusesse ega kõrge temperatuuriga kohtadesse; rõhukonteinerisse ega mikrolaineahju.

Pidage seadme kasutamisel alati kinni kohalikest seadustest ja tavadest, ning austage teiste privaatsust ja seaduslikke õigusi, kaasa arvatud patendiõigust.

kokkupuutest veega, tühistab see garantiiõiguse.

Ärge kasutage ega hoidke oma seadet tolmustes ja räpastes kohtades.

Ärge kasutage ega hoidke seadet äärmuslike

Juriidiline ja ohutusteave

Seadet kahjustavad temperatuurivahemikud: -20°C – 0°C; 45°C ja enam. Ärge pillake seadet maha, ärge toksige ega raputage seda. Hooletul käsitamisel võib seade puruneda. Ärge värvige seadet. Värvikiht võib seadme tööd kahjustada.

Ohutusnõuded seadmega jalutamisel ja autojuh

ti

misel

Pidage kinni kohalikest seadustest ja regulatsioonidest, mis Nende seaduste tundmine ja neist kinnipidamine on teie vastutuses.

V eenduge, et teie seade või selle lisatarvikud ei blokeeri auto turvapatja või teisi ohutusvahendeid.

mis nõuavad teilt kogu tähelepanu.

lti

ge teiste elektrooniseadmete poolt põhjustatavaid häiringuid

Hoidke seade eemal magnetitest ja magnetväljadest.

Teie seade emiteerib raadiosageduslikke signaale, mis võivadV segada teiste elektroonikaseadmete, nt südamerütmurite, kuuldeaparaatide jt meditsiiniseadmete tööd. Võimalike häireprobleemide lahendamiseks küsige nõu seadme tootjalt.

Väikelapsed

Hoidke seade laste käeulatusest eemal. Seadme väikesed osad võivad põhjustada lapse lämbumise või tekitada allaneelamisel tõsiseid tervisekahjustusi.

! Hoiatus

Kasutades seadme parandamiseks mittekvalifitseeritud isikutev abi, riskite seadme kahjustamise ja garantiiõiguse kaotamisega.

Sobimatute lisatarvikute, nt patareide või laadija kasutamine võib teie seadet vigastada või kahjustada.

Käesolev seade on varustatud liitium-ioon või liitium-ioon-polümeer akuga.

Sobimatu aku võib tekitada plahvatusohu.

Ärge torkige ega avage akut, ärge võtke seda osadeks lahti. Ärge kasutage akut niiskes ja/või korrodeerivas keskkonnas.

Kui aku lekib, ärge laske vedelikul naha ega silmadega kokku puutuda. Kui see juhtub, loputage mõjutatud kehapiirkonda kohe veega või otsige arstiabi.

Ärge jätke akut keskkonda, kus temperatuur võib tõusta üle 45° C.

Ärge visake akut tulle – plahvatusoht! Pidage kinni kohalikest jäätmekäitlusreeglitest.

Suunake aku taaskäitlusse, kui võimalik.

Ärge lömastage ega täksige akut. Vältige aku surve alla sattumist – see võib põhjustada lühise või aku ülekuumenemise.

Võimalike kuulmiskahjustuste vältimiseks ärge kasutage Käesolev toode sisaldab aineid, mis on keskkonnale ja inimeste tervisele potentsiaalselt ohtlikud.

Seega peaksite toote pärast selle kasutusaja lõppu üle andma ohtlike jäätmete kogumispunkti.

Kui teie tootel on eemaldatav aku, viige see kasutusaja möödumisel spetsiaalsesse Käesolev dokument, selle toodet puudutav sisu ja kõik eellaaditud materjalid, k.a logod, graafika, heliklipid, joonised ja fotod, videod, tekstid, disainielemendid, toote tarkvara ja dokumentatsioon (kasutusjuhised, illustratsioonid, asjassepuutuvad dokumendid jms) on autoriõigusega kaitstud teosed ning neid ei tohi ilma autoriõiguse valdaja loata kopeerida, muuta ega levitada, ei tervikuna ega osadena. Prestigio kaubamärk ja Prestigio logod on Prestigio Plaza Ltd. omand. „PRESTIGIO“ on Prestigio registreeritud kaubamärk.

Teatud toodete puhul kohaldatakse järgmist juriidilist sätet: „Contains Reader*. Mobile technology by Adobe Systems Incorporated.“ ja teenuste nimetused on nende seaduslike valdajate omand.

Käesolevaid dokumente reguleerib Küprose seadusandlus. Kui teil on juriidilise ja ohutusalase teabe kohta küsimusi, & Origenous, P.C. 3035, Limassol

Prestigio Plaza Ltd., Cyprus, Zinas Kanther & Origenous, P.C. 3035,

P.C. 3035, Limassol Prestigio Plaza Ltd., Cyprus, Zinas Kanther & Origenous,

P.C. 3035, Limassol

P.C. 3035, Limassol

P.C. 3035, Limassol

Limassol P.C. 3035,

3035, Limassol P.C.

P.C. 3035, Limassol

P.C. 3035, Limassol

P.C. 3035, Limassol

5

EE

Eesti

KLIENDITUGI:

www.prestigio.com/support

Klienditelefon Ühendkuningriikides:

0808-101-2102

Iirimaal:

353-1-437-3659

(ainult tehnilistele küsimustele vastamiseks, uuendusi ja tooteid puudutava info edastamiseks) Üldised garantiitingimused: www.prestigio.com/support/warranty-terms Tootja garantiiperiood on 1 aasta alates ostukuupäevast.

Garantiiaeg välistele toiteseadmetele, juhtimispuldile, eemaldatavatele akupatareidele, korpusele, tugiseadmetele ja teistele lisatarvikutele on 6 kuud.

Teil võib olla ka teisi tarbijakaitseseadusest tulenevaid õigusi, sõltuvalt teie asukohariigist.

Me kinnitame siinkohal, et käesolev piiratud garantii neid õigusi ei mõjuta. Garantiikaart kehtib ainult toote teenindamist puudutavates küsimustes ja ainult siis, kui see on täielikult täidetud ja kannab müüja templit.

Гарантійний строк становить 1 (один) рік з дня (дати) роздрібного продажу виробу Строк служби виробу дорівнює гарантійному строку

PSP3423DUO.2017mmdd.1.0.xx

__________________________ Vyacheslav Arikanov

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement