Prestigio Tablet WIZE 3171 3G Manual

Prestigio Tablet WIZE 3171 3G Manual
Planšetdators
Lietotāja rokasgrāmata
Vispārēja informācija
Cienījamais klient!
Pateicamies, ka iegādājāties planšetdatoru Prestigio MultiPad. Pirms sākat to lietot, lūdzu,
rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu, lai iepazītos ar visiem ierīces raksturlielumiem. Saglabājiet šo
rokasgrāmatu un ieskatieties tajā, ja jums rodas kādi jautājumi par ierīci. Šajā rokasgrāmatā
sniegta informācija par drošību, planšetdatora Prestigio MultiPad tehnisko specifikāciju,
instalētās programmatūras galvenajām iespējām, iestatīšanu un cita noderīga informācija,
kas jums palīdzēs labāk izmantot šo ierīci, operētājsistēmu Android un lietojumprogrammas.
Atruna
Tā kā Prestigio izstrādājumi tiek pastāvīgi atjaunināti un uzlaboti, jūsu ierīces programmatūras
izskats var nedaudz atšķirties vai arī tai var būt mainīta funkcionalitāte, kas var atšķirties no šajā
rokasgrāmatā aprakstītās. Mēs darām visu, lai šajā lietotāja rokasgrāmatā ietvertā informācija
un darbības būtu aprakstītas precīzi un pilnībā. Ražotājs nevar uzņemties un neuzņemsies
nekādu atbildību par kļūdām vai izlaidumiem tekstā. Prestigio patur tiesības bez brīdinājuma
izdarīt jebkuras visu šeit minēto izstrādājumu modifikācijas.
Svarīgi norādījumi par drošību
Jūsu Prestigio MultiPad planšetdators ir izgatavots un izstrādāts mobilai lietošanai. Lūdzu, rūpīgi
izlasiet turpmākos norādījumus. Tie jums palīdzēs droši lietot planšetdatoru un saglabāt to labā
darba kārtībā.
1. Nelieciet uz MultiPad nekādus priekšmetus, jo tie var saskrāpēt ekrānu.
2. MultiPad nedrīkst pakļaut ļoti straujai temperatūras maiņai.
3. Ierīce jāsargā no tiešiem saules stariem un karstuma avotiem.
4. Ierīce jāsargā no mitruma, putekļiem un dūmiem, jo tie planšetdatoram var būt kaitīgi.
5. Nepieļaujiet, lai MultiPad saskaras ar aktīvām ķīmiskām vielām.
6. Nelieciet MultiPad uz nelīdzenas vai nestabilas virsmas. Ierīcei nokrītot, var rasties
LCD ekrāna bojājums, uz ko neattiecas garantija.
7. Nepakļaujiet MultiPad spēcīga magnētiskā vai elektriskā lauka iedarbībai.
8. Sargājiet MultiPad no triecieniem un pārmērīga spiediena.
9. Darba temperatūra: šo MultiPad atļauts lietot 0–45 °C (32–113 °F) temperatūrā.
10. Nepievienojiet pie MultiPad ierīces vai iekārtas, kuru savienotāji neatbilst MultiPad
standarta pieslēgvietām.
11. Nelietojiet MultiPad lietū, jo šī NAV ūdensdroša ierīce. Sargājiet MultiPad no putekļiem,
netīrumiem un liela mitruma.
12. Nelietojiet MultiPad, vadot transportlīdzekli.
13. Izmantojiet tikai ražotāja apstiprinātus lādētājus. Neoriģinālo lādētāju lietošana var sabojāt
ierīci un būt kaitīga jūsu veselībai.
14. MultiPad un adapters parastās darbības vai lādēšanas laikā var mazliet sakarst. Izvairieties
novietot ierīci uz mīkstas virsmas, kā arī citās vietās un apstākļos, kas var neļaut normāli
izkliedēties siltumam un izraisīt ierīces pārkaršanu. Neturiet MultiPad klēpī vai uz citām ķermeņa
daļām, lai nepieļautu diskomfortu vai apdegumus.
15. Pēc uzlādēšanas atvienojiet MultiPad no strāvas.
16. Nepieskarieties ekrānam ne ar pildspalvu, ne ar kādu citu smailu priekšmetu.
Skārienekrāns jātīra ar mīkstu audumu. Ja nepieciešams, pirms tīrīšanas audums nedaudz
jāsamitrina. Nekādā gadījumā neizmantojiet abrazīvus materiālus vai tīrīšanas šķīdumus.
17. NEIZJAUCIET MultiPad, jo to remontēt atļauts tikai Prestigio sertificētam servisa
tehniķim.
18. Uzstādot vai atvienojot ārējās ierīces, kuras netiek uztvertas automātiski, MultiPad vienmēr
jāizslēdz.
19. MultiPad vienmēr jāizslēdz lidmašīnas pacelšanās un nolaišanās laikā.
Informācija par garantiju
Informācija par garantiju sniegta tīmekļa vietnē www.prestigio.com/service. Planšetdatora
MultiPad dzīves cikls ir divi gadi.
Satura rādītājs
1. Izņemšana no iepakojuma ................................................................................................ 1
Iepakojuma saturs ................................................................................................................... 1
Īss planšetdatora apskats ........................................................................................................ 1
Pogas ........................................................................................................................................ 1
2. Uzsākšana ......................................................................................................................... 2
SIM kartes ievietošana ............................................................................................................. 2
Atmiņas kartes ievietošana...................................................................................................... 2
Akumulatora uzlāde ................................................................................................................. 3
Planšetdatora ieslēgšana ......................................................................................................... 3
Sākumekrāns ............................................................................................................................ 3
Izvēļņu saraksts ........................................................................................................................ 4
3. Pamatinformācija.............................................................................................................. 6
Pirkstu kustības ........................................................................................................................ 6
Paziņojumu panelis .................................................................................................................. 7
Ātrie iestatījumi ....................................................................................................................... 7
Statusa ikonas .......................................................................................................................... 8
Pievienošana datoram ............................................................................................................. 8
Ekrāna bloķēšana un atbloķēšana ........................................................................................... 8
Teksta ievadīšana ..................................................................................................................... 9
Sistēmas atjauninājumi ............................................................................................................ 9
4. Tīmeklis un tīkli ............................................................................................................... 10
Pievienošanās internetam ..................................................................................................... 10
Tīmekļa pārlūkošana .............................................................................................................. 12
5. E-pasts ............................................................................................................................ 13
E-pasta konta iestatīšana ....................................................................................................... 13
E-pasta vēstules sūtīšana ....................................................................................................... 13
Vēstuļu lasīšana ..................................................................................................................... 13
Atbildēšana uz vēstuli ............................................................................................................ 13
Vēstuļu dzēšana ..................................................................................................................... 13
Gmail ...................................................................................................................................... 14
6. Kamera ........................................................................................................................... 15
Īss kameras apskats ............................................................................................................... 15
Fotografēšana ........................................................................................................................ 16
Pašportreta uzņemšana ......................................................................................................... 16
Panorāmas fotoattēlu uzņemšana......................................................................................... 16
Plaša dinamiskā diapazona izmantošana .............................................................................. 16
Videofilmēšana ...................................................................................................................... 16
Kameras un videofilmēšanas iestatījumi ............................................................................... 16
7. Multivide ........................................................................................................................ 18
Galerija ................................................................................................................................... 18
Videoatskaņotājs ................................................................................................................... 19
Mūzikas atskaņotājs ............................................................................................................... 19
FM radio ................................................................................................................................. 20
8. Ziņas ............................................................................................................................... 21
Ziņas sūtīšana ......................................................................................................................... 21
Ziņas lasīšana ......................................................................................................................... 21
Atbildēšana uz ziņu ................................................................................................................ 21
Ziņas pārsūtīšana vai izdzēšana ............................................................................................. 21
Sarunas dzēšana.....................................................................................................................21
9. Bluetooth ........................................................................................................................ 22
Bluetooth ............................................................................................................................... 22
10. Prestigio e-grāmatu lasītājs..............................................................................................23
Īss e-grāmatu lasītāja apskats ................................................................................................ 23
E-grāmatas lejupielāde .......................................................................................................... 23
E-grāmatas lasīšana ............................................................................................................... 24
E-grāmatu lasītāja iestatījumi....................................................................................................24
11. Google kartes ................................................................................................................. 25
Google maps izmantošana ..................................................................................................... 25
Atrašanās vietas meklēšana....................................................................................................25
Virziena norādes……………........................................................................................................25
12. Utilītprogrammas........................................................................................................... 26
Pulkstenis ............................................................................................................................... 26
Kalendārs ............................................................................................................................... 26
13. Planšetdatora iestatīšana ............................................................................................... 28
Bezvadu režīms un tīkli .......................................................................................................... 28
Ierīce ...................................................................................................................................... 28
Privāti ..................................................................................................................................... 29
Konti ....................................................................................................................................... 29
Sistēma................................................................................................................................... 29
14. Specifikācijas ................................................................................................................. 31
15. Informācija par īpatnējo absorbcijas koeficientu ........................................................... 32
Starptautiskie standarti ......................................................................................................... 32
16. Traucējumu novēršana .................................................................................................. 33
1.
Izņemšana no
iepakojuma
Iepakojuma saturs
▪ Prestigio Multipad
▪ USB kabelis
▪ Tiesiskie un drošības paziņojumi
▪ Ceļojuma lādētājs
▪ Īsā pamācība
▪ Garantijas karte
1
Īss planšetdatora apskats
1 priekšējā kamera
2 skaļrunis
3 strāvas poga
4 skaņas poga
5 austiņu kontaktligzda
6 mikro USB pieslēgvieta
7 aizmugures kamera
8 mikrofons
Pogas
Izvēlne, sākumpoga un atpakaļpoga atvieglo navigāciju planšetdatorā.
Pieskarieties
, lai atvērtu nesen izmantoto lietojumprogrammu sarakstu.
Pieskarieties
, lai atgrieztos sākumekrānā.
Pieskarieties
, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
Lietotāja rokasgrāmata
1
2. Uzsākšana
Apsveicam ar pirkumu, un laipni lūgti Prestigio!
Lai no izstrādājuma saņemtu visu iespējamo un baudītu visas Prestigio
piedāvātās iespējas, skatiet tīmekļa vietni
www.prestigio.com/catalogue/MultiPads
2
Lai iegūtu sīkāku informāciju par izstrādājumu, apmeklējiet tīmekļa vietni
www.prestigio.com/support
Ne ar rokām, ne ar citiem priekšmetiem neaizsedziet antenas zonu. Tas var būt
par iemeslu traucējumiem savienojumā vai akumulatora izlādei.
Pirms ierīces darbināšanas izlasiet “Tiesiskos un drošības paziņojumus” uz iepakojuma.
SIM kartes ievietošana
1. Izslēdziet ierīci un atveriet SIM kartes nodalījuma vāciņu ierīces sānos.
2. Turot SIM standartkarti tā, lai zeltītie kontakti būtu uz leju un nošķeltais stūris – uz iekšu, līdz
galam ievietojiet SIM standartkarti tās ligzdā. Piespiediet SIM karti, līdz tā ar klikšķi iegulst ligzdā.
3. Aizveriet un noslēdziet SIM kartes nodalījuma vāciņu.
• Nesaderīgu SIM karšu, pašrocīgi apgrieztu SIM karšu vai to adapteru izmantošana var
sabojāt karti vai ierīci, kā arī kartēs uzglabājamos datus.
• Ja SIM karte tiek saskrāpēta vai salocīta, ir iespējams pazaudēt kontaktinformāciju un citus
datus, tādēļ ar kartēm ir jārīkojas, tās ir jāievieto un jāizņem piesardzīgi.
• Visas SIM kartes jāuzglabā bērniem nesasniedzamā vietā.
Atmiņas kartes ievietošana
1. Ievietojiet atmiņas karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti uz leju.
2. Iespiediet atmiņas karti ligzdā, līdz karte fiksējas.
3.
• Dažas atmiņas kartes var nebūt pilnībā saderīgas ar ierīci. Nesaderīgas atmiņas kartes
izmantošana var izraisīt ierīces bojājumus vai sabojāt tajā saglabātos datus.
Bieža datu ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
Lietotāja rokasgrāmata
2
Akumulatora uzlāde
Jauns akumulators ir daļēji uzlādēts. Akumulatora ikona augšējā labajā stūrī rāda uzlādes
līmeni.
1. USB kabeļa tievo galu iespraudiet ierīces mikro USB pieslēgvietā un plato galu – ceļojuma
lādētājā.
2. Pēc pilnīgas uzlādes atvienojiet ierīci no lādētāja. Vispirms lādētāju atvienojiet no ierīces un
pēc tam – no elektrības rozetes.
Vienmēr izmantojiet autentiskus piederumus, lai optimizētu akumulatora veiktspēju.
Neautentiskie piederumi (piemēram, lādētāji) var bojāt akumulatoru un pat
planšetdatoru.
Akumulatora veiktspējas optimizēšana
Šeit ir daži ieteikumi par akumulatora veiktspējas optimizēšanu.
▪ Vienmēr pareizi iestatiet planšetdatora profilu, kas atbilst konkrētajā brīdī
nepieciešamajai izmantošanai.
▪ Ja neizmantojat Bluetooth, Wi-Fi vai citas lietojumprogrammas, tās jāizslēdz.
▪ Pielāgojiet displeja izgaismojumu līdz zemam vai vidējam līmenim un visīsākajam
darbības laikam.
▪ Izvairieties planšetdatoru izmantot vai novietot tuvu magnētiskiem objektiem (piemēram,
radioaparātam vai televizoram) vai metāla virsmām, jo tas var ietekmēt tīkla savienojumu
un galu galā likt pilnībā izlādēties akumulatoram.
Planšetdatora ieslēgšana
Dažas sekundes turiet piespiestu strāvas pogu, lai ieslēgtu planšetdatoru.
1. Pēc ierīces pirmreizējās ieslēgšanas uz ekrāna parādīsies Installer Prestigio instalēšanas
vednis. Tas piedāvās instalēt dažas lietojumprogrammas, kas nav Prestigio izstrādātas.
Pieskaroties izvēlieties vajadzīgās, lai tās instalētu savā planšetdatorā. Instalējot
lietojumprogrammas, pildiet ekrānā redzamos norādījumus.
2. Programmu instalēšana planšetdatorā var aizņemt dažas minūtes.
Lai izslēgtu planšetdatoru, turiet piespiestu strāvas pogu un tad uznirušajā logā
pieskarieties uzrakstam Izslēgt.
Ja jūs Prestigio instalācijas vedņa piedāvātās lietojumprogrammas neinstalējat
sākumā, to var izdarīt citreiz, sākumekrānā pieskaroties ikonai
.
Sākumekrāns
Sākumekrāns ir punkts, no kura sākt izmantot visas planšetdatora iespējas. Sākumekrānā var būt
vairāki paneļi. Lai atvērtu citus paneļus, pirksts jāslidina pa kreisi vai pa labi.
Pieskarieties
, lai atgrieztos sākumekrānā. Planšetdatora sākumekrānā tiek piedāvāta:
Lietotāja rokasgrāmata
3
Google meklēšana
Statusa josla
Lietotnes un logrīki
Ekrāna pogas
Izvēlnes saraksts
Ekrāntapetes personalizēšana
Izvēlieties attēlu, ko iestatīsiet kā sākumekrāna tapeti. Jūs varat izvēlēties vai nu ierīcē jau
pieejamās ekrāntapetes, vai arī jebkuru ar kameru uzņemto fotogrāfiju.
1. Turiet pirkstu uz sākumekrāna tukšās zonas.
2. Izvēlieties vienu no šīm cilnēm: failu pārlūku ES File Explorer, Galeriju, Kustīgās
ekrāntapetes vai Ekrāntapetes.
3. Izvēlieties attēlu un pieskarieties uzrakstam Iestatīt ekrāntapeti. Varat arī izvēlieties
attēlu: velkot aiz rāmīša, mainiet tā lielumu un pieskarieties Apstiprinājumpogai.
Lietojumprogrammas ikonas pievienošana sākumekrānam
1. Sākumekrānā pieskarieties
, lai atvērtu izvēļņu sarakstu.
2. Pieskarieties lietojumprogrammas ikonai un turiet to.
3. Ievelciet to priekšskatījuma panelī.
Ikonu noņemšana no sākumekrāna
1.
2.
3.
4.
Pieskarieties noņemamajai ikonai un turiet to.
Sākumekrāna augšpusē parādīsies uzraksts Noņemt.
Nevajadzīgo ikonu uzvelciet uz šī uzraksta.
Kad uzraksts Noņemt kļūst sarkans, atlaidiet pirkstu.
Izvēļņu saraksts
Visas lietojumprogrammu ikonas var atrast izvēļņu sarakstā. Sākumekrānā pieskarieties
, lai
atvērtu izvēļņu sarakstu. Izvēlņu sarakstā var būt vairāki paneļi. Lai atvērtu citus paneļus, pirksts
jāslidina pa kreisi vai pa labi. Pieskarieties
vai
, lai atgrieztos sākumekrānā. Tālruņa
izvēļņu sarakstā tiek piedāvāta:
Lietotāja rokasgrāmata
4
Lietotņu cilne
Spiediet, lai pārietu
uz lietotņu veikalu
Logrīku cilne
Lietotnes
Lietotāja rokasgrāmata
5
3. Pamatdarbības
3
Pirkstu kustības
Uz skārienekrāna drīkst darboties tikai ar pirkstiem.
Pieskaršanās
Pieskaršanās un turēšana
Vilkšana
Vilkšana vai ritināšana
Tuvināšana
Tālināšana
Pieskarieties ar pirkstu, lai atvērtu
lietojumprogrammu, izraudzītos izvēlnes
vienumu, piespiestu ekrāna pogas vai ievadītu
rakstzīmi no ekrāna tastatūras.
Ātri vertikāli vai horizontāli velciet pirkstu
pa ekrānu, lai nokļūtu citās sākumlapās,
ritinātu dokumentus u.c.
Uz ekrāna atvirziet divus pirkstus vienu no
otra, lai pietuvinātu nepieciešamo tīmekļa
lapas, kartes vai attēla daļu.
Lietotāja rokasgrāmata
Pieskarieties objektam un turiet to vismaz
divas sekundes, lai piekļūtu pieejamajām
iespējām.
Velciet pirkstu vertikāli pa ekrānu, lai atvērtu
nolaižamo izvēlni. Lai ritinātu, bīdiet pirkstu uz
augšu vai uz leju.
Uz ekrāna sakļaujiet divus pirkstus, lai
attālinātu nepieciešamo tīmekļa lapas,
kartes vai attēla daļu.
6
Piesitiens
Ar piesitienu sākumekrāna vai lietojumprogrammu
ekrāna kreisajā vai labajā pusē var nokļūt citos paneļos.
Ar piesitieniem ekrāna augšējā vai apakšējā malā var
ritināt arī tīmekļa lapas vai kādus sarakstus, piemēram,
kontaktpersonu sarakstu.
Paziņojumu panelis
Kad ir pienācis jauns paziņojums, jūs varat atvērt paziņojumu paneli, lai izlasītu saņemto
atgādinājumu vai ziņu.
▪ Lai atvērtu paziņojumu paneli, velciet ar pirkstu no ekrāna kreisā augšējā stūra uz leju.
▪ Lai aizvērtu paziņojumu paneli, velciet to uz augšu.
▪ Lai izdzēstu paziņojumu, pieskarieties
Ātrie iestatījumi
Ātrie iestatījumi ļauj ērti ieslēgt lidojuma režīmu un Wi-Fi, kā arī ir ātrs īsceļš režīma
maiņai, spilgtuma iestatīšanai un automātiskas pagriešanas ieslēgšanai.
▪ Lai atvērtu ātro iestatījumu logu, ar pirkstu velciet no ekrāna augšējā labā stūra uz leju.
Lietotāja rokasgrāmata
7
Statusa ikonas
Statusa joslā ekrāna augšdaļā redzamās ikonas informē par planšetdatora darbību.
Ikona
Nozīme
Ikona
Nozīme
Ieslēgts klusuma režīms.
Savienots ar 3G tīklu
Ieslēgts vibrācijas režīms.
Izveidots Wi-Fi savienojums
Aktivizēts lidojuma režīms
Viesabonēšana (ārpus parasto
pakalpojumu zonas)
Akumul. uzlādes līmenis
Notiek saruna
Aktivizēts Bluetooth
Savienots ar datoru
Neatbildēts zvans
Ar vadu pievienotas tablešveida austiņas
un mikrofons
Jauna īsziņa vai multiziņa
Ar vadu pievienotas tablešveida austiņas
Savienots ar GPRS
Nav atrasta SIM karte
Savienots ar EDGE
Ieslēgts modinātājs
Savienots ar HSPA
Pievienošana datoram
Izmantojot planšetdatora mikro USB pieslēgvietu, iespējams apmainīties ar multivides un
citiem failiem starp planšetdatoru un pievienoto datoru.
Failu pārkopēšana no datora
1. Ar pievienoto USB kabeli savienojiet planšetdatoru ar datoru.
2. Atveriet paziņojumu paneli un pēc tam pieskarieties uzrakstiem Pievienots kā multivides ierīce >
Multivides ierīce (MTP).
3. Pārvietojiet failus no datora uz planšetdatoru un otrādi.
Ekrāna bloķēšana un atbloķēšana
Kad planšetdatoru nelietojat, bloķējiet to, lai pasargātu no nevēlamām darbībām un taupītu
enerģiju.
• Bloķēšana: piespiediet strāvas pogu.
• Atbloķēšana: piespiediet strāvas pogu un tad velciet pirkstu pa slēdzenes ikonu, lai
atbloķētu ekrānu.
Kad planšetdators ir bloķēts, ekrāns nereaģēs uz pieskārienu.
Planšetdators joprojām ļaus:
• saņemt zvanus, ziņas un citus atjauninājumus;
• atskaņot mūziku;
• regulēt skaņas stiprumu.
Lai atbildētu uz zvaniem un klausītos mūziku, var pieslēgt arī austiņas.
Automātiska bloķēšana
Jūs varat iestatīt laiku, pēc kura ekrāns bloķējas automātiski.
1. Izvēļņu sarakstā pieskarieties uzrakstiem Iestatījumi > Displejs > Iemidzināt.
2. Izvēlieties sev atbilstošo laika intervālu.
Lietotāja rokasgrāmata
8
Ekrāna bloķēšanas veida iestatīšana
Lai aizsargātu savu personisko informāciju un nedotu iespēju kādam izmantot planšetdatoru
bez jūsu atļaujas, iestatiet vēlamo ekrāna bloķēšanas veidu – ar zīmējumu, PIN kodu vai
paroli. Tad ekrāns būs jāatbloķē ikreiz, kad ieslēgsiet planšetdatoru vai tas kādu laiku būs
atradies dīkstāvē.
• Izvēļņu sarakstā pieskarieties uzrakstiem Iestatījumi > Drošība > Ekrāna bloķēšana.
Planšetdatora atbloķēšana
Ieslēdziet ekrānu, piespiežot strāvas pogu, un ievadiet atbloķēšanas kodu.
Ja ekrāna atbloķēšanas zīmējums vai kods ir aizmirsies, planšetdatora atbloķēšanai ir
paredzēti pieci mēģinājumi. Ja tie nav veiksmīgi, ir jādodas pie ierīces izplatītāja, lai
ierīci atiestatītu.
Teksta ievadīšana
Teksta ievadīšanas veida maiņa
Jums ir iespēja lejupielādēt īpašu teksta ievadīšanas programmu vai arī izmantot
planšetdatorā jau instalēto ievadīšanas veidu. Lai nomainītu teksta ievadīšanas veidu,
rīkojieties šādi:
1) izvēļņu sarakstā pieskarieties uzrakstiem Iestatījumi > Valoda un teksta ievadīšana > Pēc
noklusējuma;
2) izvēlieties atbilstošo teksta ievadīšanas veidu.
Prestigio tastatūras lietošana
Teksta ievadīšana
• Lielie burti: pieskarieties pārslēgšanas taustiņam
pirms lielā burta ievadīšanas vai
pieskaroties turiet pārslēgšanas taustiņu un tad ievadiet burtu.
• Mazie burti: vēlreiz pieskarieties pārslēgšanas taustiņam un tad ievadiet burtu.
• Lai ievadītu ciparus, simbolus vai interpunkcijas zīmes, pieskarieties
Teksta izgriešana vai kopēšana
1. Izvēlieties izgriežamo vai kopējamo tekstu un pieskarieties
vai
. Tad izvēlētais teksts
tiks izgriezts vai iekopēts starpliktuvē.
2. Ievadāmā teksta laukā pieskarieties un turiet vietu, kur šis teksts jāielīmē.
3. Pieskarieties uzrakstam Ielīmēt.
Sistēmas atjauninājumi
Planšetdators var pārbaudīt, vai ir pieejami kādi atjauninājumi, un paziņot par to. Jūs varat arī
pašrocīgi pārbaudīt atjauninājumu pieejamību. Šo iespēju var iestatīt sadaļā Iestatījumi > Par
planšetdatoru > Sistēmas atjauninājumi.
Kamēr atjaunināšana nav pabeigta, neaiztieciet nevienu pogu.
Lietotāja rokasgrāmata
9
4. Tīmeklis un tīkli
Jūs varat pievienot planšetdatoru internetam un pārlūkot tīmekļa vietnes.
Pievienošanās internetam
Jūsu planšetdators pēc nepieciešamības pieslēdzas pie interneta, izmantojot WiFi savienojumu (ja tas pieejams) vai mobilā operatora datu savienojumu.
Datu savienojums
Jūs varat izmantot mobilā operatora datu savienojumu. Dažas lietojumprogrammas un
pakalpojumi datu pārsūtīšanai var izmantot mobilā operatora datu tīklu, un par to var būt
jāmaksā papildus. Sazinieties ar savu mobilo pakalpojumu operatoru, lai iegūtu sīkāku
informāciju.
Datu savienojuma ieslēgšana un izslēgšana
1. Sākumekrānā vai izvēļņu sarakstā pieskarieties
.
2. Pieskarieties uzrakstiem Vairāk... > Mobilie tīkli > Datu pārraides iespējošana.
3. Pieskarieties, lai ieslēgtu vai izslēgtu datu savienojumu.
Ja neesat iespējojis datu savienojumu un arī neesat pievienojies Wi-Fi tīklam, jūs
nesaņemsiet jaunas e-pasta vēstules, sociālo tīklu kontu paziņojumus un citu sinhronizētu
informāciju.
Datu savienojuma ieslēgšana un izslēgšana viesabonēšanas režīmā
Kad atrodaties ārpus sava mobilā operatora pārklājuma zonas, pievienojieties sava mobilo
sakaru operatora partnertīklam un izmantojiet datu pakalpojumus.
Viesabonēšanas režīmā datu pakalpojumu izmantošana var būt dārga. Pirms izmantojat
datu pakalpojumu viesabonēšanu, no sava mobilā operatora datu uzziniet
viesabonēšanas izmaksas.
1. Sākumekrānā vai izvēļņu sarakstā pieskarieties
.
2. Pieskarieties uzrakstiem Vairāk... > Mobilie tīkli > Datu viesabonēšana.
3. Pieskarieties, lai ieslēgtu vai izslēgtu datu savienojumu.
Sekošana izmantoto datu apjomam
Ja jums ir ierobežots izmantojamo datu apjoms, ir būtiski sekot darbībām un
lietojumprogrammām, kas sūta un saņem datus, piemēram, pārlūko tīmekli, sinhronizē tiešsaistes
kontus, saņem e-pasta vēstules vai kopīgo statusa atjauninājumus.
Lai ekonomētu izmantoto datu apjomu, vienmēr, kad tas ir iespējams,
pievienojieties Wi-Fi tīklam un iestatiet savus tiešsaistes kontus un e-pastu retākai
sinhronizācijai.
Planšetdatora noteiktais izmantoto datu apjoms var mainīties atkarībā no reālās datu
izmantošanas.
1. Sākumekrānā vai izvēļņu sarakstā pieskarieties
.
2. Pieskarieties uzrakstam Datu izmantošana.
3. Iespējojiet datu savienojumu un izvēlieties Iestatīt mobilo datu limitu, lai automātiski
atspējotu datu savienojumu, kad esat sasniedzis iestatīto limitu.
4. Pieskaroties uzrakstam Datu izmantošanas cikls, jūs varat iestatīt periodu, lai redzētu
izmantoto datu apjomu.
5. Velciet sarkano līniju, lai iestatītu datu mēneša limitu.
Lietotāja rokasgrāmata
10
Wi-Fi
Pieslēdzieties ar ierīci Wi-Fi tīklam, lai izmantotu internetu vai pārsūtītu multivides failus uz
citām ierīcēm. Lai izmantotu Wi-Fi, jābūt pieejamam bezvadu pieslēgumpunktam vai
tīklājam.
Wi-Fi signāla uztveramība vai stiprums var atšķirties atkarībā no tā, kur atrodaties,
piemēram, esat kādā ēkā vai vienkārši telpā, kuras siena var aizšķērsot Wi-Fi signālu.
Pieslēgšanās bezvadu tīklam
1. Sākumekrānā vai izvēlnes sarakstā pieskarieties
un pēc tam Wi-Fi, lai pieslēgtos.
2. Wi-Fi logā parādīsies atrasto tīklu saraksts.
3. Pieskarieties izvēlētā Wi-Fi tīkla nosaukumam, lai pieslēgtos tam.
▪ Ja izvēlējāties aizsargātu tīklu, jums būs jāievada tīkla atslēga vai parole. Kad nākamreiz ar
planšetdatoru pievienosieties jau iepriekš izmantotam aizsargātam bezvadu tīklam,
jums vairs nebūs jāievada tīkla atslēga vai cita pieprasītā drošības informācija.
Pieslēgšanās Wi-Fi un atslēgšanās no tā
Rīkojieties šādi:
▪ atveriet ātro iestatījumu cilni un pieskarieties uzrakstam Wi-Fi;
▪ sākumekrānā vai izvēlnes sarakstā pieskarieties
un pēc tam Wi-Fi, lai pieslēgtos vai
atslēgtos.
Saglabāta bezvadu tīkla dzēšana
Visus jebkad izmantoto, arī pašlaik izmantojamā tīkla, nosaukumus ir iespējams izdzēst.
Planšetdators tam vairs automātiski nepieslēgsies.
1. Sākumekrānā vai izvēlņu sarakstā pieskarieties
un pēc tam – Wi-Fi.
2. Pieskarieties tā bezvadu tīkla nosaukumam, ar kuru ierīce tikusi savienota.
3. Pieskarieties uzrakstam Aizmirst.
Planšetdatora izmantošana par bezvadu maršrutētāju
Kopīgojiet savu datu savienojumu ar citām ierīcēm, ieslēdzot planšetdatoru bezvadu
maršrutētāja režīmā.
• Pārliecinieties, vai ir ieslēgts datu savienojums.
• Lai izmantotu šo pakalpojumu, jums jābūt ar mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēju
saskaņotam un ar kontu saistītam datu plānam.
1. Sākumekrānā vai izvēļņu sarakstā pieskarieties
.
2. Pieskarieties uzrakstiem Vairāk... > Piesaiste un pārnēsājamais tīklājs.
3. Sadaļā Wi-Fi tīklāja iestatīšana ievadiet maršrutētāja nosaukumu vai izmantojiet
maršrutētāja noklusējuma nosaukumu.
4. Izvēlieties drošības saglabāšanas metodi un iestatiet bezvadu maršrutētāja paroli (atslēgu).
▪ Ja Drošības sadaļā esat izvēlējies Nav, parole nav jāievada. Parole ir citiem nepieciešama
piekļuves atslēga, lai viņi varētu pieslēgties jūsu planšetdatoram un izmantot to par
bezvadu maršrutētāju.
5. Pieskarieties, lai ieslēgtu portatīvo Wi-Fi tīklāju.
Sava mobilo datu savienojuma kopīgošana, izmantojot USB piesaisti
Planšetdatora datu savienojumu jūs varat izmantot, lai ar datoru pieslēgtos internetam.
• Pārliecinieties, vai planšetdatorā ir ievietota SIM karte.
• Datu plānam var būt nepieciešams pievienot USB piesaisti, un par to var tikt piemērota
papildu maksa. Sazinieties ar savu mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēju, lai iegūtu sīkāku
informāciju.
1. Ar pievienoto USB kabeli savienojiet planšetdatoru ar datoru.
2. Sākumekrānā vai izvēļņu sarakstā pieskarieties
.
Lietotāja rokasgrāmata
11
3. Pārliecinieties, vai ir ieslēgts datu savienojums.
4. Pieskarieties uzrakstiem Vairāk... > Piesaiste un pārnēsājamais tīklājs.
5. Pieskarieties, lai ieslēgtu USB piesaisti.
Tīmekļa pārlūkošana
Jūs varat izmantot planšetdatoru tīmekļa pārlūkošanai. Pirms tīmekļa vietņu pārlūkošanas
pārliecinieties, vai ir aktivizēts datu savienojums vai Wi-Fi.
Tīmekļa vietņu pārlūkošana
1. Sākumekrānā vai izvēļņu sarakstā pieskarieties
.
2. Ievadiet meklēšanas atslēgvārdus vai tīmekļa vietnes adresi.
3. Pārlūkojot vietni, jūs varat:
▪ pieskarties , lai atgrieztos iepriekš apmeklētajā tīmekļa vietnē;
▪ pieskarties , lai dotos uz nākamo tīmekļa vietni;
, lai pārlādētu esošo tīmekļa lapu. Kamēr lapa tiek pārlādēta, šī ikona
▪ pieskarties
nomainās pret
▪ pieskarties
▪ pieskarties
▪ pieskarties
▪ pieskarties
▪ pieskarties
lapas.
;
, lai izveidotu grāmatzīmi uz atvērto vietni;
, lai meklētu informāciju;
, lai aizvērtu atvērto cilni;
, lai atvērtu jaunu cilni;
, lai pārlūkotu tīmekļa vietnes no sadaļām Grāmatzīmes, Vēsture un Saglabātās
Grāmatzīmju pievienošana
1.
2.
3.
4.
Sākumekrānā vai izvēļņu sarakstā pieskarieties
.
Ievadiet meklēšanas atslēgvārdus vai tīmekļa vietnes adresi.
Tīmekļa vietnes pārlūkošana.
Pieskarieties
.
Failu lejupielāde
Jūs no savām iecienītajām vietnēm varat lejupielādēt failus un lietojumprogrammas.
No tīmekļa lejupielādējamo failu un lietojumprogrammu izcelsmes avoti var arī nebūt
zināmi. Lai jūs aizsargātu planšetdatoru un savus personiskos datus, mēs uzstājīgi
iesakām lejupielādēt un atvērt tikai tos failus, par kuriem jūs esat droši, ka tie nesatur
ļaunprogrammatūras.
Lai jūs varētu instalēt lejupielādētu lietojumprogrammu, jums planšetdatoram
jādod atļauja citu uzņēmumu izstrādāto lietojumprogrammu instalēšanai. To var
izdarīt sadaļā Sistēmas iestatījumi > Drošība > Nezināmi avoti.
1. Sākumekrānā vai izvēļņu sarakstā pieskarieties
.
2. Dodieties uz vietni, no kuras vēlaties lejupielādēt failu.
3. Izpildiet vietnē dotos lietojumprogrammu lejupielādes norādījumus.
Lejupielādēto vienumu apskatīšana
1. Sākumekrānā pieskarieties
.
2. Pieskarieties faila nosaukumam, lai to atvērtu.
Pārlūka iestatījumi
Pielāgojiet tīmekļa pārlūku, lai tas atbilstu jūsu pārlūkošanas vajadzībām. Iestatiet displeja
funkcijas, kā arī privātuma un drošības nosacījumus pārlūka izmantošanas laikā.
• Pārlūkam esot atvērtam, pieskarieties
> Iestatījumi.
Lietotāja rokasgrāmata
12
5. E-pasts
Šo lietojumprogrammu var izmantot, lai sūtītu un saņemtu e-pasta vēstules. Izlasiet, kā
nosūtīt vēstules no jūsu personiskā vai darbavietas e-pasta un apskatīt saņemtās vēstules.
5
E-pasta konta iestatīšana
1. Sākumekrānā vai izvēlņu sarakstā pieskarieties
un:
▪ ja ierīcē jums vēl nav pievienots e-pasta konts, dariet tā, kā rakstīts nākamajā punktā;
▪ ja ierīcē jums jau ir pievienots e-pasta konts, pieskarieties
> Iestatījumi > PIEVIENOT
KONTU.
2. Ievadiet sava e-pasta adresi un paroli.
3. Pieskarieties uzrakstam Nākamais, lai pievienotu privātā e-pasta kontu, vai uzrakstam
Manuāla iestatīšana, lai pievienotu darbavietas e-pasta kontu.
4. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu iestatīšanu.
Kad e-pasta konts ir iestatīts, ierīcē tiks lejupielādētas e-pastā saņemtās vēstules.
Par e-pasta servera konfigurēšanu konsultējieties ar savu e-pasta pakalpojumu
sniedzēju.
E-pasta vēstules sūtīšana
1.
2.
3.
4.
Sākumekrānā vai izvēļņu sarakstā pieskarieties
Pieslēdzieties tā e-pasta kontam, ko izmantosiet.
Pieskarieties
.
.
Ievadiet atbilstošajos lodziņos vienu vai vairākus saņēmējus.
▪ Ja vēlaties vēstules kopiju nosūtīt arī citām personām, pieskarieties
lai pievienotu saņēmējus, kas saņems kopiju (Cc) vai diskrēto kopiju (Bcc).
> Pievienot Cc/Bcc,
5. Ievadiet atbilstošajā lodziņā vēstules tematu un tad rakstiet vēstuli.
> Pievienot failu un pēc tam izvēlieties nosūtāmos
▪ Lai pievienotu pielikumu, pieskarieties
failus.
6. Pieskarieties
, lai nosūtītu e-pastu.
Vēstuļu saņemšana
1. E-pastkastē pieskarieties
, lai pārbaudītu, vai ir jaunas vēstules.
2. Pieskarieties vēstulei, lai to izlasītu.
▪ Pieskarieties
vai , lai redzētu iepriekšējo vai nākamo vēstuli.
Vēstules meklēšana
1.
2.
3.
4.
Pieskarieties
, lai piekļūtu meklēšanas logam.
Nolaižamajā sarakstā izvēlieties meklējamo opciju.
Meklēšanas logā ievadiet dažus pirmos sūtītāja vārda vai vēstules temata burtus.
No sarakstes izvēlieties vajadzīgo vēstuli.
Atbildēšana uz vēstuli
1. E-pasta iesūtnē pieskarieties vēstulei, uz ko atbildēsiet.
2. Pieskarieties
un tad rakstiet atbildes vēstuli.
3. Pieskarieties
, lai nosūtītu e-pastu.
Vēstuļu dzēšana
• Pieskarieties dzēšamajai vēstulei un pēc tam
Lietotāja rokasgrāmata
.
13
Gmail
Izmantojot šo lietojumprogrammu, var uzreiz ātri piekļūt Google nodrošinātajam e-pastam.
Gmail iesūtnes apskatīšana
Šajā pastkastītē visas jums adresētās e-pasta vēstules vispirms nonāk iesūtnē.
1. Sākumekrānā vai izvēļņu sarakstā pieskarieties
.
2. Ekrānā parādīsies e-pasta iesūtne.
3. Pieskarieties
> Atjaunināt, lai pārbaudītu, vai ir saņemta kāda jauna vēstule
4. .Pieskarieties vēstulei, lai to izlasītu.
5. Pavelciet pa kreisi, lai redzētu iepriekšējo vēstuli, un pa labi – lai redzētu nākamo.
Ievietot e-pasta
adresi
kontaktpersonu
sarakstā.
Pievienot vēstulei atgādinājuma
atzīmi.
Atbildēt uz šo vēstuli.
Atbildēt visiem vai
pārsūtīt vēstuli citiem
adresātiem.
Saglabāt vēstuli arhīvā.
Izdzēst šo vēstuli.
Lietotāja rokasgrāmata
Iezīmēt vēstuli kā nelasītu.
Pievienot vēstulei birku.
14
6. Kamera
6
Ar planšetdatoru jums ir iespēja gan fotografēt, gan filmēt. Papildus aizmugures kamerai ir
arī priekšējā kamera videozvaniem un pašportretiem. LED zibspuldze, kas atrodas kameras
aizmugurē, pēc nepieciešamības dod papildu apgaismojumu.
▪ Lai izmantotu kameru, sākumekrānā vai izvēlņu sarakstā pieskarieties
.
Īss kameras apskats
Pieskarieties, lai
Fotografēšana
izvēlētos uzņemšanas
režīmu.
Pieskarieties, lai pārslēgtos
starp kamerām un
mainītu iestatījumus.
Uzņemšanas režīma izvēle
Izmantojot kameru, ritiniet uz leju, lai iestatītu atbilstošo uzņemšanas režīmu. Iespējami
šādi uzņemšanas režīmi:
Fotografēšana
Video filmēšana
Panorāmas fotoattēlu uzņemšana. Var uzņemt attēlu, kas sastāv no daudziem savienotiem attēliem.
Lietotāja rokasgrāmata
15
Fotografēšana
1.
2.
3.
4.
Ieslēdziet kameru.
Pieskaroties ekrānam, atvirziet pirkstus vai sakļaujiet tos, lai tuvinātu vai tālinātu attēlu.
Pēc nepieciešamības nomainiet kameras iestatījumus.
Pavērsiet kameru pret objektu, ko vēlaties nofotografēt. Kamerai kustoties, tā automātiski
fokusējas.
5. Pieskarieties , lai uzņemtu fotogrāfiju.
Pašportreta uzņemšana
1. Ieslēdziet kameru.
2. Ekrānā pieskarieties
>
.
3. Pieskarieties
, lai uzņemtu fotogrāfiju.
Panorāmas fotoattēlu uzņemšana
Ar planšetdatora kameru ir iespējams vienā kadrā uzņemt jebkura platuma vai augstuma
objektu.
1. Ieslēdziet kameru.
2. Vispirms pieskarieties
un tad
.
3. Kad esat sagatavojies uzņemt pirmo attēlu, pieskarieties . Parādās virziena bultiņas, kas
ainavas režīmā liek panoramēt pa kreisi vai pa labi (portreta režīmā uz augšu vai uz leju).
4. Panoramējiet ar planšetdatoru pēc iespējas plūdenāk un tad, kad skatu meklētāja ekrānā ir
redzams viss kadrs, ieturiet pauzi. Kamera automātiski saglabās uzņēmumu.
5. Atkārtojiet iepriekšējo darbību, lai uzņemtu atlikušos kadrus.
6. Kamera visu kadrus apvienos vienā attēlā.
Šajā režīmā ir atspējota tuvināšanas funkcija un zibspuldze.
Plaša dinamiskā diapazona izmantošana
Kad uzņemat portretus uz spilgta fona, izmantojiet plašu dinamisko diapazonu (HDR), lai
kontrastaini uzņemtu objektus. HDR pat ļoti kontrastainā apgaismojumā izceļ gan gaismas, gan
ēnas.
1. Ieslēdziet kameru.
>
.
2. Pieskarieties
3. Kad esat sagatavojies uzņemt attēlu, pieskarieties .
Fotografējot HDR režīmā, nekustiniet planšetdatoru.
Videofilmēšana
1. Ieslēdziet kameru.
2. Vispirms pieskarieties
un tad
.
3. Filmējot rīkojieties šādi:
▪ brīvi tuviniet un tāliniet;
▪ vienkārši pieskarieties ekrānam, lai uzņemtu arī fotogrāfiju.
4. Lai pārtrauktu filmēšanu, pieskarieties
.
Kameras un videofilmēšanas iestatījumi
Pirms fotografēšanas vai videofilmēšanas pielāgojiet atbilstošos kameras iestatījumus.
1. Ieslēdziet kameru.
2. Izvēlieties
vai
un tad pieskarieties
>
, lai pielāgotu kameru.
Lietotāja rokasgrāmata
16
▪ Uzņemšanas vietas datu saglabāšana: pievienojiet fotoattēlam norādi ar GPS informāciju
par atrašanās vietu.
▪ Attēla lielums: izvēlieties kādu no vairākiem attēla standartlielumiem.
▪ ISO jutības izvēle: ISO vērtība norāda kameras attēlveidošanas sensora jutību pret gaismu.
Liela ISO jutības iestatīšana ne tikai palielina gaismjutību, bet arī vairo kropļojumus. Mazas
vērtības ir piemērotas nekustīgiem vai spilgti apgaismotiem objektiem. Lielākas vērtības ir
piemērotas objektiem, kas ātri kustas vai ir vāji apgaismoti.
▪ Ekspozīcija: tā nosaka kameras gaismjutīgā elementa saņemtās gaismas daudzumu.
Vāja apgaismojuma apstākļos jāizmanto ilgāka ekspozīcija.
▪ Baltā balanss: izvēlieties atbilstošu baltā balansu, lai attēli būtu dabiskās krāsās.
Iestatījumi ir izstrādāti īpašiem apgaismojuma apstākļiem. Šie iestatījumi ir līdzīgi tiem
ekspozīcijas baltā balansa krāsu temperatūras intervāla iestatījumiem, kas tiek izmantoti
profesionālajās kamerās.
▪ Krāsu efekti: izvēlieties dažādus jūsu vajadzībām atbilstošus fotoattēlu efektus.
▪ Skata režīms: izvēlieties vēlamo skata režīmu.
▪ Sejas atpazīšana: iestatiet ideālu ekspozīciju un seju dzidrumu.
▪ Noklusējuma iestatījumu atjaunošana: atjaunojiet noklusējuma iestatījumus.
Lai uzlabotu GPS signāla uztveramību, izvairieties fotografēt vietās, kur iespējami signāla
traucējumi, piemēram, starp ēkām, zemienēs vai sliktos laikapstākļos. Ja savus
fotoattēlus augšupielādēsiet internetā, uz tiem var būt redzama informācija par jūsu
atrašanās vietu. Lai no tā izvairītos, atspējojiet norādi ar GPS informāciju par atrašanās
vietu.
Lietotāja rokasgrāmata
17
7. Multivide
Jūsu planšetdatorā ir vairākas izklaidei domātas multivides iespējas. Jūs varat
apskatīt savu fotogaleriju, klausīties mūziku un skatīties videoierakstus.
7
Galerija
Galerijā ir iespējams aplūkot visus planšetdatorā saglabātos fotoattēlus un noskatīties videoierakstus.
• Lai atvērtu galeriju, sākumekrānā vai izvēļņu sarakstā pieskarieties
.
Atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras dažu formātu faili var netikt atbalstīti.
Fotoattēlu apskate
1.
2.
3.
4.
Sākumekrānā vai izvēļņu sarakstā pieskarieties
.
Pieskarieties
, lai atvērtu nolaižamo izvēlni, un pēc tam – uzrakstiem Albumi/Vietas/Laiks.
Pārlūkojiet albumu vai fotoattēlu grupu.
Pieskarieties fotoattēlam, lai to redzētu pa visu ekrānu.
Tuvināšana un tālināšana
Attēlu ir iespējams tuvināt vai tālināt ar divām metodēm:
• lai tuvinātu, divreiz pieskarieties jebkurā attēla vietā vai
• jebkurā vietā virs attēla atvirziet divus pirkstus. Savukārt, lai tālinātu, virs attēla sakļaujiet
pirkstus vai divreiz tam pieskarieties, lai atjaunotu sākotnējo tuvinājumu.
Fotoattēlu slīdrādes palaišana
1. Sākumekrānā vai izvēļņu sarakstā pieskarieties
.
2. Pārlūkojot izvēlieties albumu vai fotoattēlu grupu.
3. Pieskarieties
> Slīdrāde.
Fotoattēlu rediģēšana
Aplūkojot fotoattēlu, pieskarieties
un izmantojiet šādas funkcijas:
• dzēst – lai izdzēstu fotoattēlu;
• slīdrāde – lai sāktu izvēlētajā mapē saglabāto attēlu slīdrādi;
• rediģēt – lai palaistu fotoattēlu rediģēšanas lietojumprogrammu Paper Artist;
• pagriezt pa kreisi – pagriezt pretpulksteniski;
• pagriezt pa labi – pagriezt pulksteniski;
• apgriezt – mainiet oranžā rāmīša lielumu, lai apgrieztu un saglabātu fotoattēlu;
• iestatīt attēlu kā – lai iestatītu fotoattēlu kā ekrāntapeti vai kontaktpersonai piesaistītu
attēlu;
• informācija – aplūkojiet informāciju par fotoattēlu.
Fotoattēlu kopīgošana
Izmantojot e-pastu, multiziņu vai Bluetooth, jūs varat kopīgot fotoattēlus ar citu ierīci.
1. Sākumekrānā vai izvēļņu sarakstā pieskarieties
.
2. Izvēlieties kopīgojamo fotoattēlu.
3. Pieskarieties
, lai atvērtu nolaižamo izvēlni, un pēc tam – uzrakstiem E-pasts/Ziņas/Bluetooth.
Fotoattēlu dzēšana
1. Sākumekrānā vai izvēļņu sarakstā pieskarieties
.
2. Izvēlieties dzēšamo fotoattēlu.
3. Pieskarieties
un pēc tam – uzrakstam Dzēst.
Lietotāja rokasgrāmata
18
Videoatskaņotājs
Planšetdatora videoatskaņotāju ir iespējams izmantot videoierakstu atskaņošanai.
Videoierakstu skatīšanās videoatskaņotājā
1.
2.
3.
4.
5.
Sākumekrānā vai izvēļņu sarakstā pieskarieties videoatskaņotāja ikonai.
Pieskarieties apskatāmā videoieraksta ikonai.
Pieskarieties pogām uz ekrāna, lai kontrolētu videoatskaņošanu.
Piespiediet skaļuma pogu, lai noregulētu skaļumu.
Pieskarieties
, lai izvēlētos papildiespējas.
Videoierakstu kopīgošana
1. Sākumekrānā vai izvēļņu sarakstā pieskarieties videoatskaņotāja ikonai.
2. Izvēlieties kopīgojamo videoierakstu.
3. Pieskarieties
, lai atvērtu nolaižamo izvēlni, un pēc tam – uzrakstiem E-pasts/Ziņas/Bluetooth.
Mūzikas atskaņotājs
Mūzikas atskaņotājs dod iespēju klausīties jūsu iecienīto mūziku. Mūzikas atskaņošanas
lietojumprogramma ir jūsu iecienītās mūzikas kopa, kas ļauj atskaņot planšetdatorā
saglabātos ierakstus vai mūzikas pakalpojumu straumējumus.
.
• Lai izmantotu mūzikas atskaņotāju, sākumekrānā vai izvēļņu sarakstā pieskarieties
Mūzikas ierakstu pārlūkošana
1. Sākumekrānā pieskarieties
.
2. Jūs varat:
▪ pieskarties uzrakstiem Izpildītāji/Albumi/Atskaņošanas saraksts, lai skatītu pēc
izpildītāja, albuma vai konkrētas atskaņošanas secības grupēto dziesmu sarakstu;
▪ pieskarties uzrakstam Dziesmas, lai izskatītu visu dziesmu sarakstu;
▪ pieskarties uzrakstam Pašlaik atskaņotā, lai pārbaudītu, kura dziesma tiek atskaņota.
Mūzikas klausīšanās
1. Sākumekrānā vai izvēļņu sarakstā pieskarieties
.
2. Pieskarieties dziesmas nosaukumam.
3. Lai kontrolētu atskaņošanu, izmantojiet šādus taustiņus.
Atpakaļ uz pašreizējo atskaņošanas sarakstu.
Ieslēgt atskaņošanu jauktā secībā.
Izvēlēties atskaņošanas režīmu – atkārtot vienu, atkārtot visu vai izslēgt atkārtošanu.
Pārlēkt uz iepriekšējo dziesmu. Pieskaroties turiet, lai ātri atgrieztos atpakaļ.
Pārlēkt uz nākamo dziesmu. Pieskaroties turiet, lai ātri nokļūtu uz priekšu.
Ieslēgt pauzi un turpināt atskaņošanu.
Dziesmas iestatīšana par zvana signālu
1. Sākumekrānā vai izvēļņu sarakstā pieskarieties
.
2. Pieskarieties dziesmas nosaukumam.
3. Pieskarieties
un izvēlieties Izmantot par zvana signālu.
Lietotāja rokasgrāmata
19
Dziesmas dzēšana
1. Pieskarieties dziesmas nosaukumam.
2. Pieskarieties
un tad – uzrakstam Dzēst.
Jūsu atskaņošanas saraksts
Atskaņošanas saraksta izveidošana
Jūs varat izveidot savu atskaņošanas sarakstu.
1. Pieskarieties dziesmas nosaukumam.
2. Pieskarieties
un tad – uzrakstam Pievienot atskaņošanas sarakstam.
3. Uznirušajā ekrānā pieskarieties uzrakstam Jauns, lai izveidotu jaunu atskaņošanas sarakstu.
4. Ievadiet dziesmas nosaukumu un pieskarieties uzrakstam Saglabāt.
Pārdēvēt atskaņošanas sarakstu
1. Pieskarieties uzrakstam Atskaņošanas saraksti, lai tos apskatītu.
2. Pieskaroties turiet pārdēvējamo vai dzēšamo atskaņošanas sarakstu.
3. Uznirušajā ekrānā pieskarieties uzrakstam Pārdēvēt vai Dzēst.
FM radiouztvērējs
Planšetdators ļauj klausīties arī radiopārraides.
Pirms klausāties FM radio, planšetdatoram ir jāpievieno austiņas.
Radiostacijas klausīšanās
1. Sākumekrānā vai izvēļņu sarakstā pieskarieties FM radio.
2. Pieskarieties
> Meklēt. Planšetdators automātiski sāks meklēt un saglabāt pieejamās
radiostacijas.
3. Lai kontrolētu atskaņošanu, izmantojiet šādus taustiņus.
Ieslēgt vai izslēgt FM radio
Pārslēgties starp stereofonisku un monofonisku atskaņošanu
Papildiespējas
Pārlēkt uz iepriekšējo radiostaciju
Pārlēkt uz nākamo radiostaciju
Radiopārraižu ierakstīšana
Klausoties radiopārraidi, to ir iespējams ierakstīt.
1. Noregulējiet ierīci uz vajadzīgo radiostaciju.
2. Pieskarieties
> Sākt ierakstīšanu.
3. Pieskarieties
> Pārtraukt ierakstīšanu.
4. Automātiski tiks saglabāts audioieraksts.
Lietotāja rokasgrāmata
20
8. Ziņas
Ziņas jums ļauj apmainīties teksta ziņojumiem ar citām īsziņas un multiziņas
uztverošām ierīcēm, izmantojot mobilo savienojumu. Jūsu nosūtītās un
saņemtās ziņas tiek grupētas atsevišķās sarunās pēc kontaktpersonas vārda
vai tālruņa numura.
8
Ziņas sūtīšana
1. Sākumekrānā vai izvēļņu sarakstā pieskarieties
.
2. Pieskarieties
, lai sāktu veidot jaunu ziņu.
3. Saņēmēju pievienošana:
▪ ievadiet tālruņa numuru;
▪ pieskarieties , izvēlieties kontaktpersonas un pieskarieties uzrakstam Labi.
4. Lodziņā ievadiet teksta ziņu.
5. Pieskarieties
, lai pievienotu attēlu, videoierakstu, audioierakstu vai slīdrādi, ja vēlaties sūtīt MMS ziņu.
6. Pieskarieties
, lai nosūtītu ziņu.
Katrai ziņai ir ierobežots zīmju skaits (tiek parādīts virs sūtīšanas pogas). Ja šis
ierobežojums ir pārsniegts, tiks piegādāta visa jūsu teksta ziņa, bet par to būs jāmaksā
vairāk nekā par vienu ziņu.
Ziņas lasīšana
Atkarībā no paziņojumu iestatījumiem planšetdators pēc jaunas ziņas saņemšanas atskaņo
signālu, vibrē vai statusa joslā īslaicīgi parāda ziņu. Turklāt statusa joslā parādās jaunas ziņas
ikona. Saņemtās ziņas tiek grupētas sarunu pavedienos pēc kontaktpersonām.
• Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties paziņojumam par jaunu ziņu.
• Atveriet ziņu lietojumprogrammu, lai apskatītu ziņu.
Atbildēšana uz ziņu
1. Atveriet ziņu ekrānu, pieskarieties kontaktpersonas ikonai vai tālruņa numuram, lai atvērtu
ziņapmaiņu ar attiecīgo kontaktpersonu.
2. Teksta lodziņā ievadiet savu ziņu.
3. Pieskarieties
, lai nosūtītu ziņu.
Ziņas pārsūtīšana vai dzēšana
1. Atveriet ziņu ekrānu, pieskarieties kontaktpersonas ikonai vai tālruņa numuram, lai atvērtu
ziņapmaiņu ar attiecīgo kontaktpersonu.
2. Pieskarieties ziņai un turiet to.
3. Uznirstošajā logā (Ziņu izvēlnē) izvēlieties uzrakstus Pārsūtīt vai Izdzēst.
Sarunas dzēšana
1.
2.
3.
4.
Sākumekrānā vai izvēļņu sarakstā pieskarieties
.
Tiek parādīts ziņu ekrāns.
Pieskaroties turiet kontaktpersonas vārdu vai tālruņa numuru.
Pieskarieties
.
Lietotāja rokasgrāmata
21
9. Bluetooth
9
Bluetooth
Planšetdatoru ir iespējams savienot ar saderīgu Bluetooth datu apmaiņas ierīci.
Bluetooth starp divām nelielā attālumā novietotām ierīcēm izveido tiešu
bezvadu savienojumu.
Neizmantojiet Bluetooth iespējas nelikumīgiem mērķiem (piemēram, failu pirātisko
kopiju iegūšanai vai nelikumīgai saziņas pārtveršanai komerciālā nolūkā).
Savienošana pārī ar Bluetooth ierīci
1.
2.
3.
4.
5.
Pieskarieties
.
Pieskarieties, lai ieslēgtu vai izslēgtu Bluetooth.
Tiks parādīts pieejamo Bluetooth ierīču saraksts.
Pieskarieties pievienojamās ierīces ikonai.
Pieskarieties uzrakstam Savienot pārī. Savienošana pārī notiek pēc tam, kad ar otru ierīci
ir apstiprināts pieprasījums savienot pārī.
Bluetooth ierīču pāra atvienošana
1. Izvēlieties no pāra atvienojamo ierīci un pieskarieties
2. Pieskarieties uzrakstam Atvienot pāri.
.
Datu sūtīšana pa Bluetooth
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pieskarieties
.
Pieskarieties, lai ieslēgtu vai izslēgtu Bluetooth.
Savienojiet pārī ar Bluetooth ierīci.
Izvēlieties kopīgojamo failu.
Pieskarieties
, lai sūtītu failu pa Bluetooth.
Izvēlieties ierīci, lai sāktu sūtīt failu.
Datu saņemšana pa Bluetooth
1. Pieskarieties
.
2. Pieskarieties, lai ieslēgtu vai izslēgtu Bluetooth.
3. Pieskarieties planšetdatora modeļa uzrakstam, lai visas tuvumā esošās Bluetooth ierīces
varētu fiksēt jūsu planšetdatoru.
4. Apstipriniet pieprasījumu un savienojiet planšetdatoru pārī ar citu Bluetooth ierīci.
5. Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties uzrakstam Piekrist.
Pa Bluetooth saņemtie faili tiek uzglabāti Bluetooth mapē.
Lietotāja rokasgrāmata
22
10. Prestigio e-grāmatu lasītājs
Ar Prestigio e-grāmatu lasītāja palīdzību jūs varat ērti un ātri
lejupielādēt e-grāmatas un lasīt tās.
• Sākumekrānā vai izvēļņu sarakstā pieskarieties
.
Īss e-grāmatu lasītāja
apskats
10
Grāmatas atrašana
bibliotēkā
Grāmatveikala atvēršana
Grāmatplaukta
aplūkošana
Meklējamā vienuma
maiņa
E-grāmatas
meklēšana pēc
atslēgvārda
E-grāmatas
Kolekcijas
rediģēšana
Grāmatplaukta
rediģēšana
E-grāmatas lejupielāde
Jūs varat izmantot Prestigio e-grāmatu lasītāju, lai lejupielādētu e-grāmatas. Dažas e-grāmatas
iespējams lejupielādēt bez maksas, bet par citām ir jāmaksā.
E-grāmatas iegādes brīdī jums būs jāapstiprina norēķina veids.
1.
2.
3.
4.
Sākumekrānā vai izvēļņu sarakstā pieskarieties
Pieskarieties uzrakstam Grāmatveikals.
.
Atrodiet vajadzīgo e-grāmatu.
Pieskarieties
, lai lejupielādētu e-grāmatu.
Lietotāja rokasgrāmata
23
E-grāmatas lasīšana
1.
2.
3.
4.
Sākumekrānā vai izvēļņu sarakstā pieskarieties
.
Pieskarieties cilnei Mans grāmatplaukts vai Mana bibliotēka.
Atrodiet vajadzīgo grāmatu.
Pieskarieties e-grāmatas nosaukumam, lai to lasītu.
Grāmatzīmes pievienošana
1. Lasot e-grāmatu, pieskarieties
.
2. Pieskarieties
un pēc tam – uzrakstam Jauna grāmatzīme.
3. Atbilstošajā lappusē tiks ielikta grāmatzīme.
Tuvināšana un tālināšana
Lasot e-grāmatu, jūs varat tuvināt vai tālināt ekrānattēlu ērtai lasīšanai.
.
1. Lasot e-grāmatu, pieskarieties
2. Pieskarieties .
3. Pieskarieties uzrakstam Tuvināt vai Tālināt.
E-grāmatu lasītāja iestatījumi
Lasot e-grāmatu, jūs Prestigio grāmatu lasītājā varat iestatīt vajadzīgās funkcijas.
1. Lasot e-grāmatu, pieskarieties
.
2. Pieskarieties uzrakstam Iestatījumi.
3. Izvēlieties vajadzīgo.
Lietotāja rokasgrāmata
24
11. Google maps
Izmantojiet šo lietojumprogrammu, lai precīzi norādītu planšetdatora
atrašanās vietu vai iegūtu norādes par maršrutu.
11
Google maps izmantošana
Google maps ļauj noskaidrot esošo atrašanās vietu un saņemt precīzas norādes par nokļūšanu
galamērķī. Turklāt ar šīs lietojumprogrammas palīdzību jūs varat atrast apskates objektus vai
adresi kartē, kā arī noteikt atrašanās vietu pat ar ielas nosaukumu.
• Sākumekrānā vai izvēļņu sarakstā pieskarieties
.
Google Maps nenodrošina visu valstu vai pilsētu pārklājumu.
Atrašanās vietas meklēšana
Atrašanās vietas meklēšanas pakalpojuma pieslēgšana vai atslēgšana
Lai ar planšetdatora palīdzību noteiktu atrašanās vietu, jums jāiespējo atrašanās vietas
noteikšanas pakalpojums.
1. Sākumekrānā vai izvēļņu sarakstā pieskarieties
.
2. Pieskarieties uzrakstam Atrašanās vietas noteikšana.
3. Pieslēdziet Piekļuvi atrašanās vietas noteikšanai.
Savas atrašanās vietas noteikšana
1. Sākumekrānā vai izvēļņu sarakstā pieskarieties
.
2. Pieskarties
, lai kartē redzētu savu atrašanās vietu.
Ja ap jums ir daudz ēku, atrašanās vietas noteikšana var būt apgrūtināta.
Vietas meklēšana
Jūs varat meklēt pēc iestādes, ielas vai pilsētas nosaukuma. Kamēr to rakstīsiet, tiks
piedāvātas atbilstības.
1.
2.
3.
4.
Sākumekrānā vai izvēļņu sarakstā pieskarieties
Pieskarieties
.
.
Ievadiet meklējamās vietas nosaukumu.
Rezultātu sarakstā izvēlieties vajadzīgo vietu.
Virziena norādes
1.
2.
3.
4.
5.
Sākumekrānā vai izvēļņu sarakstā pieskarieties
Pieskarieties
.
, lai saņemtu norādes.
Izvēlieties virziena norāžu saņemšanas veidu.
Ievadiet sākumpunktu un galapunktu.
Atveras karte ar ceļu uz jūsu galamērķi.
Karšu iestatījumi
Skatoties kartēs, jūs varat iestatīt Google Maps – pieskarieties
Lietotāja rokasgrāmata
> Iestatījumi.
25
12. Utilītprogrammas
12
Pulkstenis
Izmantojiet pulksteni, lai iestatītu modinātāja un brīdinājuma signālu,
uzzinātu pulksteņlaiku jebkurā pasaules vietā, noskaidrotu notikuma ilgumu
vai ieslēgtu taimeri.
• Sākumekrānā vai izvēļņu sarakstā pieskarieties
.
Pasaules pulkstenis
Pasaules pulksteņa ekrānam ir iespējams pievienot pilsētas.
1. Sākumekrānā vai izvēļņu sarakstā pieskarieties
.
2. Pieskarieties
.
3. Ritiniet sarakstu un pieskarieties pievienojamās pilsētas nosaukumam.
Brīdinājuma signāls (modinātājs)
Jūs varat iestatīt vienu vai vairākus brīdinājuma signālus.
Brīdinājuma signāla iestatīšana
1. Pulksteņa ekrānā pieskarieties
2.
3.
4.
5.
Pieskarieties
+
.
, lai pievienotu jaunu brīdinājuma signālu.
Brīdinājuma signāla laika iestatīšanai izmantojiet digitālo tastatūru.
Pieskarieties uzrakstam Labi.
Ja vēlaties iestatīt brīdinājuma signālu vairākām dienām, pieskarieties uzrakstam Atkārtot.
Brīdinājuma signāla izslēgšana
1. Izvēlieties izslēdzamo brīdinājuma signālu.
2. Pārbīdiet slīdni pozīcijā “Izsl.”.
Brīdinājuma signāla pārtraukšana
Kad skan brīdinājuma signāls,
▪ slidiniet līdz , un brīdinājuma signāls apklusīs;
Z
Z
▪ Slidiniet līdz Z , un brīdinājuma signāls atkal atskanēs pēc norādītā laika.
Brīdinājuma signāla noņemšana
1. Pieskaroties turiet noņemamā brīdinājuma signāla ikonu.
2. Pieskarieties
.
Kalendārs
Kalendārā jūs varat fiksēt ieplānotu pasākumu.
• Sākumekrānā vai izvēļņu sarakstā pieskarieties
dienas, nedēļas, mēneša vai dienaskārtības skatījumu.
. Pieskarieties
, lai kalendārā mainītu
Izveidot pasākumu
1.
2.
3.
4.
Atveriet
Pieskarieties
un izvēlieties datumu.
, lai izveidotu jaunu pasākumu.
Rediģējiet atgādinājuma iestatījumus.
Pieskarieties uzrakstam Gatavs, lai saglabātu pasākumu.
Lietotāja rokasgrāmata
26
Pārvaldīt pasākumus
Pasākumu rediģēšana
Rediģēt iespējams tikai izveidotus pasākumus.
, lai mainītu kalendāra dienaskārtības skatījumu.
1. Apskatot kalendāru, pieskarieties
2. Pieskarieties rediģējamajam pasākumam un pēc tam – .
3. Mainiet ar pasākumu saistītos iestatījumus.
4. Pieskarieties uzrakstam Gatavs.
Pasākumu dzēšana
• Izvēlieties dzēšamo pasākumu un pēc tam pieskarieties .
Visu pasākumu dzēšana
un pieskarieties
• Atveriet
> Dzēst pasākumus.
Pasākumu kopīgošana
Kalendārā ierakstītos pasākumus ir iespējams kopīgot kā vCalendar pa Bluetooth vai kā e-pasta
vēstules vai ziņas pielikumu.
1. Apskatot kalendāru, pieskarieties
, lai mainītu kalendāra dienaskārtības skatījumu.
2. Izvēlieties kopīgojamo pasākumu un pēc tam pieskarieties
.
3. Izvēlieties, ar ko vēlaties kopīgot pasākumu.
Lietotāja rokasgrāmata
27
13. Planšetdatora iestatīšana
Ar šīs lietojumprogrammas palīdzību jūs varat pārvaldīt un pielāgot planšetdatora iestatījumus.
▪ Sākumekrānā vai izvēļņu sarakstā pieskarieties
.
Bezvadu režīms un tīkli
Wi-Fi
Aktivizējiet Wi-Fi funkciju, lai pieslēgtos Wi-Fi tīklam un piekļūtu internetam vai citām tīkla ierīcēm.
Bluetooth
Aktivizējiet Bluetooth, lai nelielā attālumā apmainītos ar informāciju.
Datu izmantošana
Kontrolējiet izmantoto datu apjomu un pielāgojiet ierobežojuma iestatījumus.
Vairāk…
Jūs varat iestatīt šādas funkcijas.
• Lidojuma režīms
Aktivizējiet lidojuma režīmu, lai savā ierīcē atspējotu visas bezvadu funkcijas. Šajā
režīmā ir iespējams izmantot tikai bezsaistes funkcijas.
Lidojuma režīms atspējo bezvadu funkcijas, lai mazinātu iespējamos lidmašīnas aparatūras
un citu elektroierīču darbības traucējumus.
• Virtuālais privātais tīkls (VPN)
Iestatiet un pārvaldiet virtuālos privātos tīklus (VPN).
• Piesaiste un pārnēsājamais tīklājs
▪ Iestatiet ierīci izmantošanai par bezvadu modemu, izveidojot USB savienojumu ar datoru.
▪ Iestatiet savu ierīci kā bezvadu piekļuves punktu citām ierīcēm.
▪ Aktivizējiet Bluetooth piesaisti, lai ar Bluetooth kopīgotu savu mobilo tīklu ar datoriem.
• Mobilie tīkli
▪ Datu savienojums: izmantojiet, lai atļautu pakešdatu tīklu pieslēgumus tīkla pakalpojumu
izmantošanai.
▪ Datu viesabonēšana: izmantojiet ierīci, lai pievienotos citam tīklam viesabonēšanas
režīmā vai situācijās, kad nav pieejams jūsu mājas tīkls.
▪ Tīkla režīms: izvēlēties vajadzīgo tīklu.
▪ Piekļuves punktu nosaukumi: iestatiet piekļuves punktu nosaukumus (APN).
▪ Izmantojiet tikai 2G tīklus, lai ekonomētu akumulatora enerģiju.
▪ Tīklu operatori: meklējiet pieejamos tīklus un izvēlieties viesabonēšanas tīklu.
Ierīce
Skaņa
▪ Izvēlieties planšetdatora skaņas iestatījumus.
▪ Iestatiet zvana un paziņojumu signāla skaļumu un veidu.
Displejs
Mainiet iestatījumus, lai kontrolētu ierīces displeju un fona izgaismojumu.
Lietotāja rokasgrāmata
28
Krātuve
Apskatiet informāciju par ierīces un atmiņas kartes ietilpību. Jūs varat arī formatēt atmiņas
karti.
Atmiņas kartes formatēšana pilnībā izdzēš visus tajā esošos datus.
Iebūvētās atmiņas reālā ietilpība ir mazāka par norādīto, jo daļu atmiņas aizņem
operētājsistēma un noklusējuma lietojumprogrammas.
Akumulators
Uzziniet ierīces patērēto akumulatora jaudu.
Lietojumprogrammas
Pārvaldiet palaistās lietojumprogrammas, pārvietojiet lietojumprogrammas starp ierīci un
atmiņas karti vai atinstalējiet programmas.
Personīgi
Piekļuve atrašanās vietas noteikšanai
Izvēlieties atrašanās vietas noteikšanas avotus.
▪ Piekļuve atrašanās vietas noteikšanai – iestatiet Wi-Fi un/vai mobilos tīklus esošās
atrašanās vietas noteikšanai.
▪ GPS satelīti – iestatiet GPS satelīta datu izmantošanu esošās atrašanās vietas noteikšanai.
▪ Wi-Fi un mobilā tīkla izmantošana atrašanās vietas noteikšanai – ļaujiet
lietojumprogrammai izmantot Google atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumu
ātrākai atrašanās vietas noteikšanai.
Drošība
Iestatiet ekrāna bloķēšanu vai pārvaldiet privāto datu krātuvi.
Valoda un teksta ievadīšana
Iestatiet operētājsistēmas valodu un reģionu. Jūs varat iestatīt arī ekrāna tastatūras iespējas.
Dublējumkopijas un atiestate
Mainiet pārvaldības un datu vadības iestatījumus.
▪ Datu dublēšana: iestatiet Google servera dublēšanas parametrus un lietojumprogrammu
datus.
▪ Dublējumkopiju konts: iestatiet vai rediģējiet savu Google dublējumkopiju kontu.
▪ Automātiska atjaunošana: iestatiet iestatījumu un lietojumprogrammu datu
atjaunošanu, kad ierīcē tiek pārinstalētas lietojumprogrammas.
▪ Rūpnīcas datu atiestate: atjaunojiet rūpnīcas noklusējuma vērtības un izdzēsiet visus
datus.
Konti
Pievienojiet un pārvaldiet savus e-pasta, Google, Facebook un Twitter kontus.
Sistēma
Datums un laiks
Atveriet un mainiet iestatījumus, kuri kontrolē laika un datuma rādīšanu ierīcē.
▪ Automātiska datuma un laika iestatīšana: automātiska laika un datuma
atjaunināšana, pārvietojoties starp laika joslām.
▪ Automātiska laika joslas iestatīšana: iestatiet, lai saņemtu informāciju par laika joslām,
pārvietojoties starp tām.
▪ Datuma iestatīšana: pašrocīgi iestatiet esošo datumu.
▪ Laika iestatīšana: pašrocīgi iestatiet vietējo laiku.
Lietotāja rokasgrāmata
29
▪ Laika joslas iestatīšana – pašrocīgi iestatiet vietējo laiku.
▪ 24 stundu formāta izmantošana – rādīt laiku 24 stundu formātā.
▪ Datuma formāta izvēle – izvēlieties datuma formātu.
Pieejamība
Izmantojiet šos iestatījumus pēc pieejamības rīku, piemēram, uz balsi reaģējoša ekrānlasītāja,
lejupielādes un instalācijas. Jūs varat pieslēgt vai atslēgt pieejamības funkcijas vai pakalpojumus.
Par planšetdatoru
Piekļūstiet informācijai par ierīci un atjauniniet tās programmatūru. Aplūkojiet dažādu
informāciju par planšetdatoru, piemēram, informāciju par akumulatoru, tiesisko informāciju,
modeļa numuru, programmatūras versiju, frekvenču joslas versiju un konstrukcijas numuru.
Lietotāja rokasgrāmata
30
14. Specifikācijas
14
Quad Core, 1.3GHz
WCDMA: 900/2100; GSM:
850/900/1800/1900
8/16 GB zibatmiņa + 1 GB RAM
Wi-Fi (802.11 b/g/n),
Bluetooth 4.0+HS
AndroidTM 7.0, Nougat
GPS
Micro SDHC/SDXC Līdz 32 GB
5000 mAh
242.26*171.98*10.3 mm (G x P x A)
0.3 MP (priekšējā) + 2 MP (aizmugures)
Lietotāja rokasgrāmata
~ 540 g
31
15. Informācija par īpatnējo
absorbcijas koeficientu
15
Starptautiskie standarti
PLANŠETDATORS ATBILST STARPTAUTISKAJIEM IETEIKUMIEM PAR RADIOVIĻŅU IEDARBĪBAS
INTENSITĀTI.
Planšetdators darbojas kā radioviļņu raidītājs un uztvērējs. Tas ir izstrādāts un ražots tā, lai
nepārsniegtu starptautiskajos standartos noteiktos ierobežojumus attiecībā uz pakļaušanu
radiofrekvenču (RF) enerģijas iedarbībai. Šos ieteikumus ir izstrādājusi Starptautiskā komisija
aizsardzībai pret nejonizējošo starojumu (ICNIRP) un Elektrotehnikas un elektronikas
inženieru institūts (IEEE), paredzot ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu jebkuras
personas aizsardzību neatkarīgi no tās vecuma un veselības stāvokļa. Ieteikumos par
pakļaušanu iedarbībai saistībā ar planšetdatoriem ir izmantota mērvienība, kas tiek saukta
par īpatnējās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate jeb SAR). ICNIRP plaša
patērētāju loka izmantotajiem planšetdatoriem ieteiktais SAR ierobežojums ir 2,0 W/kg
vidēji uz desmit gramiem ķermeņa audu un 1,6 W/kg vidēji uz vienu gramu galvas audu
saskaņā ar IEEE 1528. standartu. SAR testi tiek veikti, izmantojot planšetdatoru lietošanai
ieteiktos stāvokļus, tiem raidot ar lielāko sertificēto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču
joslās. Lai gan SAR ir noteikts pie augstākā sertificētā jaudas līmeņa, reālie SAR līmeņi,
planšetdatoram darbojoties, parasti ir zemāki par maksimālo SAR vērtību. Tā notiek tāpēc, ka
planšetdators ir paredzēts darbam daudzos jaudas līmeņos, lai izmantotu tikai tik daudz
enerģijas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Parasti, jo tuvāk jūs atrodaties bāzes stacijas
antenai, jo mazāka ir tālruņa izejas jauda. Lai gan ir iespējamas atšķirības starp dažādu
planšetdatoru SAR līmeņiem dažādos to stāvokļos, tie visi atbilst starptautiskās aizsardzības
standartiem par radioviļņu iedarbību.
Augstākā SAR vērtība, kas tika noteikta šim modeļa planšetdatoram, pārbaudot tā
atbilstību ICNIRP ieteikumu un standartu prasībām, bija 0,796 W/kg (10 g). Lai ierobežotu
radioviļņu iedarbību, ieteicams samazināt planšetdatora zvanu ilgumu vai izmantot
austiņas. Šo piesardzības pasākumu nolūks ir attālināt planšetdatoru no galvas un
ķermeņa.
Lietotāja rokasgrāmata
32
16. Traucējumu novēršana
Ieslēdzot planšetdatoru, ir BLOĶĒTS displejs
Kāds ir mēģinājis izmantot jūsu planšetdatoru, bet nav zinājis ne
PIN kodu, ne atbloķēšanas kodu jeb PUK. Sazinieties ar savu pakalpojumu
sniedzēju.
16
Displejs rāda IMSI atteici
Ar abonēšanu saistīts traucējums. Sazinieties ar savu operatoru.
Nav redzams tīkla simbols
Zaudēts savienojums ar tīklu. Jūs esat vai nu radioēnā (tunelī vai starp augstām celtnēm), vai
ārpus tīkla pārklājuma. Mēģiniet uztvert tīklu citā vietā vai vēlreiz pievienoties tīklam (īpaši
ārzemēs), vai sazinieties ar savu tīkla operatoru, lai saņemtu palīdzību vai informāciju.
Skārienekrāns reaģē lēni vai nepareizi
Ja ierīces skārienekrāns reaģē nepareizi, izmēģiniet šādas iespējas:
▪ noņemiet visas skārienekrāna aizsargplēvītes. Aizsargplēvītes var neļaut ierīcei pazīt
ievadāmo signālu un ierīcēm ar skārienekrānu nav ieteicamas;
▪ pārbaudiet, vai jūsu rokas ir tīras un sausas, kad pieskaraties ekrānam;
▪ pārstartējiet ierīci, lai atbrīvotos no jebkurām īslaicīgajām programmatūras kļūdām;
▪ pārbaudiet, vai ierīces programmatūra ir atjaunināta līdz jaunākajai versijai;
▪ ja skārienekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, ierīce jānodod vietējam izplatītājam.
Ierīces akumulators šķiet pārkarsis
Iespējams, jūs izmantojat lādētāju, kas nav domāts šim planšetdatoram. Vienmēr jāizmanto
tikai planšetdatoram pievienotie oriģinālie piederumi.
Planšetdators nerāda zvanītāju tālruņa numurus
Šis pakalpojums ir atkarīgs no tīkla un abonēšanas nosacījumiem. Ja tīkls nesūta zvanītāja
numuru, būs redzams paziņojums “1 zvans” vai “Aizturēts zvans”. Sīkāku informāciju saistībā
ar šo jautājumu sniegs jūsu mobilo sakaru operators.
Nav iespējams nosūtīt teksta ziņas
Dažos tīklos nav iespējama teksta ziņu apmaiņa ar citiem tīkliem. Vispirms pārbaudiet, vai esat
ievadījis sava SMS centra numuru, vai sazinieties ar savu operatoru, lai saņemtu sīkāku
informāciju par šo jautājumu.
Jūs nevarat saņemt vai saglabāt JPEG formāta attēlus
Planšetdators var nepieņemt attēlu, ja tas ir pārāk liels, ja tā nosaukums ir pārāk garš vai
ja ir nepareizs faila formāts.
Jums šķiet, ka nav pienākuši daži zvani
Pārbaudiet zvanu pāradresācijas iespējas.
Uzlādes laikā akumulatora ikonā nav redzamas joslas un tās ārējā daļa mirgo
Akumulatoru ir atļauts uzlādēt tikai 0–45 °C (32–113 °F) temperatūrā. Citos gadījumos
sazinieties ar planšetdatora piegādātāju.
Lietotāja rokasgrāmata
33
Displejs rāda SIM kartes atteici
Pārbaudiet, vai SIM karte ir pareizi ievietota. Ja tas nepalīdz, SIM karte var būt bojāta. Sazinieties ar
savu operatoru.
Planšetdators slikti darbojas automašīnā
Automašīnai ir daudz elektromagnētiskos viļņus absorbējošu metāla detaļu, kas var ietekmēt
planšetdatora veiktspēju. Ir pieejams automašīnas komplekts ar ārējo antenu, tā ka jūs varat
zvanīt un saņemt zvanus, ierīci neturot rokās.
Konsultējieties ar vietējām uzraudzības iestādēm par to, vai braukšanas laikā drīkst izmantot
planšetdatoru.
Planšetdators neuzlādējas
Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, priekšuzlāde var aizņemt vairākas minūtes (dažkārt pat
5 minūtes), līdz uz ekrāna parādās uzlādes ikona.
Ar planšetdatora kameru uzņemtie attēli ir neskaidri
Pārbaudiet, vai abas kameras objektīva lēcas ir tīras.
Ieslēdzot ierīci vai to izmantojot, tiek pieprasīta kāda koda ievadīšana, piemēram:
▪ parole – kad ir iespējota ierīces bloķēšanas funkcija, jums jāievada ierīcei iestatītā parole.
▪ PIN kods – kad pirmo reizi izmantojat ierīci vai kad ir iespējota PIN koda pieprasīšana,
jums jāievada SIM vai USIM kartes PIN kods. Šo funkciju jūs varat atspējot SIM kartes
bloķēšanas izvēlnē.
▪ PUK – ir bloķēta SIM vai USIM karte, parasti tādēļ, ka vairākas reizes ir ievadīts
nepareizs PIN kods. Jāievada pakalpojumu nodrošinātāja paziņotais PUK.
▪ PIN2: atverot izvēlni, kurai vajadzīgs PIN2, jums jāievada SIM vai USIM kartes PIN2 kods.
Sīkāku informāciju sniegs pakalpojuma nodrošinātājs.
Ierīce ir pārstājusi darboties vai ir radušās kritiskas kļūdas
Ja ierīce ir pārstājusi darboties vai ir radušās neatkopjamas kļūdas, var būt jāaizver programmas vai
jāatiestata ierīce, lai atjaunotu tās darbību. Ja ierīce ir bloķēta vai nereaģē, 8–10 sekundes turiet
piespiestu strāvas pogu. Ierīce automātiski pārstartēsies.
Ja tas nepalīdz, atjaunojiet rūpnīcas datus. Izvēlņu sarakstā pieskarieties uzrakstiem Iestatījumi >
Dublēšana un atiestate > Rūpnīcas datu atjaunošana > Ierīces atiestate > Izdzēst visu.
Zvanītāji nedzird jūsu atbildi uz zvanu
▪ Pārliecinieties, vai nav aizsegts iebūvētais mikrofons.
▪ Pārliecinieties, vai mikrofons ir pietiekami tuvu mutei.
▪ Ja izmantojat austiņas, pārliecinieties, vai tās ir pareizi pievienotas.
Paziņojumi par kļūdām, ieslēdzot FM radio
Planšetdatora FM radio lietojumprogramma austiņu kabeli izmanto par antenu. Ja nav
pievienotas austiņas, FM radio nespēj uztvert stacijas. Ja vēlaties klausīties FM radio, vispirms
pārliecinieties, vai ir pareizi pievienotas austiņas. Pēc tam atrodiet un saglabājiet pieejamās
radiostacijas.
Nav atrasta otra Bluetooth ierīce
▪ Pārliecinieties, vai ir aktivizēta jūsu ierīces Bluetooth bezvadu funkcija.
▪ Ja nepieciešams, pārliecinieties, vai ir aktivizēta Bluetooth bezvadu funkcija ierīcei, ar
kuru vēlaties savienoties.
▪ Pārliecinieties, vai jūsu ierīce un otra Bluetooth ierīce neatrodas tālāk par maksimālo
Bluetooth sniedzamības attālumu (10 m).
Lietotāja rokasgrāmata
34
Pievienojot ierīci pie datora, neizveidojas savienojums
▪ Pārbaudiet izmantojamā USB kabeļa saderību ar ierīci.
▪ Pārbaudiet, vai datorā ir instalēti un atjaunināti atbilstoši dziņi.
▪ Ja izmantojat operētājsistēmu Windows XP, pārbaudiet, vai datorā ir instalēta
Windows XP 3. vai jaunāka servisa pakete.
▪ Pārbaudiet, vai datorā ir instalēta Windows Media Player 10. vai jaunāka versija.
Lietotāja rokasgrāmata
35
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement