Prestigio GP GeoVision 5059 Navitel Manual

Prestigio GP GeoVision 5059 Navitel Manual
Prestigio
GEOVISION 5059
uu Rozpakowanie 3
( a
uu Parametry y
Szczegótowe informacje dotyczace gwarancji znajduja sie na stronie: www.prestigio.com/support/warranty-terms.
O Prawa autorskie Prestigio 2016. Wszelkie prawa zastrzezone.
Jak zaczac
7
gg
Rozwiazywanie problemow
NAVITEL
Mapy i nawigacja y
“a
Bezpieczeñstwo 7
Prestigio
Rozpakowanie
Zawartosé opakowania
Wyglad zewnetrzny urzadzenia
MAS. Menu ROzwiazywanie 6
TT probiemów
Poprzednia Nastepna O
strona Strona
Zawartosé opakowania
Prestigio GPS
Uchwyt montazowy
tadowarka samochodowa
Kabel USB
Skrôcona instrukcja obstugi
Karta gwarancyjna
Wyglad zewnetrzny urzadzenia
CD ©
CUR WNR
1
AN
Przycisk zasilania
Wejscie stuchawkOwe
Wejscie na karte SD
Port mini USB
. Przycisk resetOwania
. GtOsnik
www. prestigio.com
Prestigio
Jak zaczac
Instalacja karty pamieci
Montaz urzadzenia
tadowanie baterii
Uruchamianie urzadzenia
MS. Menu ROzwiazywanie
TT probiemów
© Poprzednia Nastepna
strona strona
Gratuiujemy zakupu i witamy w systemie Prestigio. Aby jak
najefektywniej kOrzystac z produktu i cieszyc sie cata
oferta Prestigio, prosimy Odwiedzié strone:
http://www.prestigio.com/catalogue/Navigators
W celu uzyskania wiekszej ¡¡Osci infOrmacji na temat
Panstwa produktu, prasimy Odwiedzi¢ strOne:
www.prestigio.com/support
Instalacja karty pamieci
Przed wtaczeniem naiezy umiescié¢ karte microSD
(niezataczOna) w siOcie, az dO jej zabiokOwania.
Prestigio
GEOVISION 5059
GAS navigator | PERESOSE
CEEOSNEDE
jakO dOmysine miejsce przechOwywania,
gdzie beda zapisywanie dane map Oraz
muzyka, zdjecia iub wideO.
e Urzadzenie autOmatycznie rOzpOzna karte
Montaz urzadzenia
Prestigio
©
1. PrzymOcuj wspOrnik dO uchwytu
mOntazOwego.
2. Usuñ fOiie zabezpieczajaca z przyssawki i
przystaw przyssawke dO czystej pOwierzchni
szyby lub tablicy rozdzieiczej.
3. Przycisnij mocnO dO nawierzchni i zabiOkuj
uchwyt przyssawki. Uchwyt przyignie mOcnO
dO pOwierzchni.
4. ZabiOkuj urzadzenie skierOwane dOtem ku
OdpOwiedniej nasadce we wspOrniku.
5. Przekreé gatke urzadzenia, aby OdpOwiedniO
dostOsOwac kat widzenia.
OdpOwiedniO ustawiOne w kierunku nieba,
o Upewnij sie, ze urzadzenie jest
aby móc Odbieraé najiepszy sygnat GPS.
www. prestigio.com
Prestigio
Instalacja karty pamieci
Montaz urzadzenia
tadowanie baterii
Uruchamianie urzadzenia
MAS. Menu ROzwiazywanie 3
TT probiemów
© Poprzednia Nastepna
Zdejmowanie urzadzenia
1. Nacisnij 2ac2ep u góry uchwytu mOnta¿Owego,
aby 2djac ur2ad2enie.
2. Podnies uchwyt pr2yssawki, zeby méc tatwO
2djaé pr2yssawke 2 s2yby iub tabiicy
ro2d2ieic2ej.
Ladowanie baterii
* Za pOmOca tadOwarki sasmochodowej: wtac2
siinik sasmOchodu i taduj ur2ad2enie pr2e2
gnia2dO 2apainic2ki O mOcy 12 V, aby chronié
je pr2ed nagtymi pr2erwami w dOstawie pradu.
* Za pomOca kabla mini USB: pOdtac2 ur2ad2enie
dO 2asiiac2a iub portu USB kOmputera.
>
-
e Prosimy O petne natadOwanie batefii (pr2e2
: minimum 8 gOd2in) pr2ed pierws2ym
uzyciem ur2ad2enia. Wskaznik natadOwania
baterii Swieci sie na c2erwOnO podc2as
tadOwania i 2mienia КОЮГ па jasnOzótty,
kiedy bateria jest natadOwana.
Po pierws2ym uzyciu c2as tadOwania baterii
wynOsi OkOtO 2 gOd2in.
Nie ma pOtr2eby tadOwania ur2ad2enia
pr2ed petnym ro2tadOwaniem batefii.
Uruchamianie urzadzenia
Nacisnij ¡ pr2ytr2 ymaj pr2ycisk 2asiiania, aby
wtac2yé ur2ad2enie.
pr2ytr2ymaj pr2ycisk Zasilania, a
nastepnie dOtknij ikony 2asiiania
na wyskakujacym ekranie.
e : Aby wytac2yc ur2ad2enie, nacisnij ¡
www. prestigio. com
Prestigio
Мару | nawigacja
Interfejs programu
Wyznaczanie trasy
Dodatkowe funkcje
AMS. Menu ROzwiazywanie
TT probiemów
© Poprzednia Nastepna
strona
strona
Interfejs programu
C Nazwa Funkcja
1. Dzwiek Dotkniecie tegO przycisku
Otwiera menu d¿wieku.
2.KOmpas DOtkniecie tegO przycisku Otwiera
pOdreczne menu, w ktérym mozna
sterOwaé Orientacja mapy (, Na pétnOc
— mapa bedzie zawsze zOrientOwana w
kierunku pôtnocnym, ,ZgOdnie z
tfasa”— mapa bedzie zOrientOwana w
kierunku pOruszania sie pO trasie), typ
widOku mapy (Widok mapy ,,2D”,
WidOk panoramiczny ,,3D”) Oraz tryby
(,, Tryb nocny”, ,, Tryb dzienny”,
, AutOmatyczny”).
3. Pasy ruchu Ten znak wyswietia pasy ruchu i
mOziiwe manewry.
2”
4 Panel
informacii
Tien znak pOkazuje nadchOdzace
manewry ( na przyktad: skret) Oraz
OdiegtOsé dO wykOnania manewru.
DOtkniecie tegO przycisku Otwiera
menu zawiefajace Opcije trasy, na
przyktad Opcje wytaczenia
nawigOwania trasy.
5 Trasa Wizualizacja Obranej trasy.
6 Panel Tien panel pokazuje aktuaina predkOéé,
informacii czas pozostaty do punktu
dOceioweg0, OdiegtOsé do punktu
dOceiOwegO Oraz szacOwany czas
przybycia.
7 Kursor GPS Kursor wskazuje aktuaina pozycje na
mapie, kiedy Odbiornik GPS jest
wtaczOny.
Q
— Menu Dotkniecie tego przycisku Otwiera
a menu gtówne programu.
Panei Ten panel pOkazuje nazwe ulicy, ktéfa
informaci aktuainie sie przemieszczasz. Ta
informacia jest dOstepna wytacznie
wówezas, gdy pOtaczenie GPS/
GLONASS jest ustanOwiOne Oraz kiedy
mapa zawiera takie informacje. Jesii nie
jest dOstepna nazwa uiicy, zOstanie
wyswietiony kierunek.
www. prestigio.com
Prestigio
Interfejs programu
Wyznaczanie trasy
Dodatkowe funkcje
MS. Menu ROzwiazywanie 6
TT probieméw
Poprzednia Nastepna O
strona Strona
10 Przycisk skali Przycisk Oddaienia.
11 Przycisk skaï Przycisk przybiizenia.
12 “Navitel.
Events”*
13 Pasek postepu
trasy
Przycisk kontroii ustugi
,Navitei.Events”.
Pasek pOstepu pOkazuje, ile trasy
pOzOstatO, punkty pOsrednie (jesii
wystepuja) Oraz zageszczenie ruchu
na trasie OznaczOne kOiorem.
14 Bateria
Tia ikOna pOkazuje poziom
natadOwania baterii. DOtkniecie
ikOny pOkazuje wOina przestrzen
w pamieci ufzadzenia.
15 GPS
Wskaznik pOtaczenia GPS. Szary
wska¿nik Oznacza, ze OdbiOrnik
GPS/GLONASS jest wytaczOny;
czerwOny Oznacza wigczOny
odbiornik, aie brak pOtaczenia z
satelita; Zôtty Oznacza staby sygnat
pOtaczenia; zielOny Oznacza
nawiazanie pOftaczenia. Numerf na
wskazniku Oznacza liczbe satelitów.
16 “Navitei.
Friends” *
Ikona ustugi ,Navitei.Friends”,
której dotkniecie powOduje
Otwarcie jej menu. Ustuga ma na
celu dodawanie przyjaciót,
pOdgiad ich ¡Okalizacji ¡ wymiane
wiad0OmOéci.
www. prestigio. com
Prestigio
Interfejs programu
Wyznaczanie trasy
Dodatkowe funkcje
AMS. Menu ROzwiazywanie
TT probiemów
© Poprzednia Nastepna
strona
strana
O
Interfejs programu
® @@
С Nazwa
Funkcja
17
Przycisk
,Kursora”
DOtkniecie przycisku kursOra Otwiefa menu
Operacji na punkcie zaznaczOnym na mapie
(ustawiajac gO jakO punkt dOceiOwy
pOprzez nacisniecie przycisku ,Prowadz!”
iub pOprzez przejscie dO Okna wtasciwOsci.)
18 Przycisk ,ZachOwaj Zapisuje zaznaczOne na mapie
punkty pOsrednie”
punkty jako pOsrednie.
Przetaczanie pomiedzy typami
19 2D/3D widOku mapy 2D Oraz widOkiem
panOramicznym 3D.
20 Punkt Szybkie dOtkniecie mapy zaznacza na
na mapie niej punkt: zapisuje gO jakO punkt
pOsredni, dOdaje gO dO trasy, wyswietia
pOdgiad informacji O Obiekcie Oraz inne.
21
Aktualizacie*
Zapewnia dOstep dO programu i
map Oraz dO aktuaiizacji ekranu
menu.
22 Nagrywanie Przycisk nagrywania trasy: czerwona
trasy iampka oznacza, ze nagrywanie jest
wiaczone, szara iampka oznacza, ze
nagrywanie jest wytaczone.
23 ‚ опа pokazuje zageszczenie fuchu
“Navitei Traffic na 10-stopniowej skali. Dotkniecie
przycisku otwiera menu kontroii
ustugi ,Navitel. Traffic”.
24 Ikona pozwala odczytywac/wysytaé
“Navitel.SMS
wiadomosci oraz Kkofzystaé ze
wspótrzednych. Dodatkowo
pokazuje l¡iczbe 1 nieodczytanych
wiadomosci.
www. prestigio. com
Prestigio
Interfejs programu
Wyznaczanie trasy
Dodatkowe funkcje
MS. Menu ROzwiazywanie 6
TT probiemów
Poprzednia Nastepna O
strona Strona
Interfejs programu
C Nazwa Funkcja
25, Prowadz!” DoOtkniecie tegO przycisku wydaje
pOiecenie programowi, aby
przeliczyt trase z aktuainej pOzycji
iub z wybranegO punktu do punktu
dOceiOwego.
26 ,Wyznacz DOtkniecie tegO przycisku wyznacza
start” wybrany punkt jakO punkt startowy
trasy (Odbiornik GPS musi byé
wytaczOny).
27 ,Wyznacz Ten przycisk jest aktywny
koniec” wytacznie pO ustawieniu trasy.
DOtkniecie tegO przycisku
pOwOduje zakOrczenie trasy w
wybranych punkcie z Oznaczeniem
go jako punktu dOceiOwegO trasy.
28 Ten przycisk jest aktywny wytacznie
, Ifrasa przez” pO ustawieniu trasy. DOtkniecie tegO
przycisku powoduje Oznaczenie
wybranegO punktu jakO punktu
pOsredniegO trasy. Ostatni dOdany
punkt staje sie pierwszym punktem na
trasie pO jej rOzpOczeciu.
29 Mapa Powrót do mapy.
*Funkcja jest dOstepna wytgcznie w przypadku
urzadzen pOsiadajgcych dOstep dO Internetu.
www. prestigio.com
Prestigio
Interfejs programu
Wyznaczanie trasy
Dodatkowe funkcje
Poprzednia
strona
MS. Menu ROzwiazywanie 6
TT probiemów
Nastepna O
strona
Wyznaczanie trasy
Trasa do wybranego punktu na mapie
Moziiwe jest zapianOwanie trasy dO punktu, ktéfy mOze
byé znaleziOny i OznaczOny na mapie, a nastepnie
wybrany jako punkt dOceiOwy, pOdczas gdy aktuaina
pOzycja urzadzenia OznaczOna przez system GPS stanie
sie punktem pOczatkOwym. Aby zapianOwac trase,
dOtknij miejsca na mapie, zeby zaznaczyé na niej punkt,
nastepnie wybierz ,,KursOr” [1], a potem ,Prowadé!”[2].
Trasa wyswietii sie na mapie [3].
| BEE. CHEN =
LES
A A860 ;
: Le
ani (aie
Trasa do wybranego adresu
Абу \мугпасгус trase dO punktu, któregO adres jest
znany, nalezy dotkng¢ ,Menu” w iewym dOinym rogu
ekranu [1], nastepnie ,,Znajdz” [2], ,Wyszukaj adres”,
pOtem nacisnac , Wybierz kraj” [3] i wpisa¢ nazwe
panstwa [4]. Aby schOwa¢ kiawiature, naiezy dotkngé
ikOny w prawej gornej czesci ekranu. Naiezy wybrac kraj
[5]. Pola: , Wybierz miastO”, ,Wybierz ulice”, , Wybierz
nr budynku” stana sie aktywne dOpierO pO wypetnieniu
poprzednich kroków [6]. PO wprowadzeniu wszystkich
infOrmacji cei pOjawi sie na ekranie [7]. Nalezy nacisnac
,Prowadz!”. Program autOmatycznie zapianuje trase z
aktuainej pOzycji dO wybranegQO adresu [8]. MOzesz juz
pOdazac wybrana trasa [9].
ПЕ
LT Es Um > ze
== A +
= 7 CR em we
Кл -
Fig
= pio - te a
=== пни —
Fig.3 MITA P
Fig.4
www. prestigio. com
Prestigio
Interfejs programu
Wyznaczanie trasy
Dodatkowe funkcje
MS. Menu ROzwiazywanie 6
TT probiemów
Poprzednia Nastepna O
strona Strona
=== An =
Fig.9
Reczne ustawianie wszystkich punktôw
trasy
Aby zapianOwaé trase, w ktérej punkt startOwy i
dOceiOwy sa wyznaczOne fecznie, najpierfw naiezy
zaznaczyé na mapie punkt, z ktéregO pianOwany jest
start i dOtknaé ,KursOra” [1], aby przejéé dO ekranu
»,MOja trasa”. Nastepnie naiezy dOtknaé paneiu
informacji na dOlie ekranu [2]. Pó¿niej nacisnaé
,Ustaw start” na ekranie , WtasciwOsci” [3].
Odbiornik GPS musi by¢ wytaczOny. Punkt
zOstanie ОгпасгОпу па mapie jako punkt
startOwy. Aby wybrac punkt doceiOwy na mapie,
nalezy nacisnaé na mape i zaznaczy¢ punkt,
nastepnie nacisnaé na ,KursOr” [4] i wybrac
,Prowadz!” na ekranie ,M0Oja trasa” [5].
Program autOmatycznie
Sa dul Ale
www. prestigio.com
Prestigio
Interfejs programu
Wyznaczanie trasy
Dodatkowe funkcje
MS. Menu ROzwiazywanie 6
TT probiemów
© Poprzednia Nastepna
strona Strona
Dodatkowe funkcje
Dia urzadzeñ z dOstepem do Internetu dostepne sa
fôzne ustugi Online: NAVTEL ©, w tym ,, Navitel. Traffic”
Oraz ,Navitei.Friends”.
Navitel.Traffic
Ta ustuga dOstarcza Oraz wyswietia na mapie
informacje O zageszczeniu fuchu drogOwego. Jesii
czesé dfOgi na mapie jest wyéwietiana na zielOnO,
Oznacza tO, ze fuch drOgOwy jest na tym Odcinku
nOrmainy, jesli jest OznaczOna na mapie na zóttO —
ruch drogowy jest raczej gesty, na pOmaranczowo
zaznaczany jest ruch jest O duzym zageszczeniu,
natOmiast na czefwOnO — korki [1]. Aby uruchomié
ustuge, nalezy wybraé ,Menu”, ,Ustawienia” i ,Ustugi
Online”.
1. attéls
Navitel. Friends
Interaktywna ustuga , Navitei.Friends" pOzwaia na
sprawdzanie ¡Okalizacji przyjaciót na mapie w czasie
rzeczywistym, pianOwanie trasy z wykOrzystaniem
ich wspôtrzednych geOgraficznych, przesytanie
wspótrzednych innych miejsc Oraz wymiane
wiadOmOéci. Aby wtaczyé ustuge wybierz ,Menu" >
»Ustawienia" > ,Ustugi Online”, a nastepnie ustaw
przetacznik ,Wtacz Navitel.Friends” w pOzycji
»WtaczOne”.
1. attéls
www. prestigio. com
Prestigio
Parametry
MS. Menu ROzwiazywanie 6
TT probiemów
Poprzednia Nastepna O
strona Strona
(0
НОВ!
MSB2531A Cortex A7,
800 MHZ
RAM 128 MB + 4 GB Flash
Micro SDHC/SDXC < 32 GB
5” touch LCD, 480*272
950 mAh
132*89*13 mm (P x A x B)
200 g
www. prestigio.com
Prestigio
Rozwiazywanie
7
gg
MAS. Menu ROzwiazywanie 6
TT probiemow
© Poprzednia Nastepna O
strona Strona
problemow
Przed skOntaktOwaniem sie z dziatem Obstugi
kiienta, prosimy ískOrzystaé z rOzwigzywan
niektórych probiemów przedstawiOnych ponizej.
A
BezzwtOcznie wytacz ufzadzenie i Odtacz je
Od ¿ródta zasilania jesii nie pracuje ONO
prawidtoOwoO. Nigdy nie próbuj naprawiac
urzagdzenia sam0Odzieinie, gdyz mOze tO
spowodowat jego uszkOdzenie.
UzytkOwnik nie mOze wtaczyé urzadzenia.
- Podtacz prawidtowo wtyczke.
- Uzyj wtyczki, aby zapewnic zasiianie iub natadOwac
baterie.
D¿wiek nie dziata.
- Zwieksz gtOsnOsé lub wtacz gtOsnik.
Nie ma Obrazu.
- DOstOsuj jasnOsé ekranu LCD.
Urzadzenie nie Odbiera sygnatu sateiitarnego iub nie
mOoze znalezc Orientacii.
- Upewnij sie, ze nie uzywasz ufzadzenia w
pOmieszczeniu; jesii uzywasz go w pOje¿dzie, mO¿esz
uzy¢ zewnetrznej anteny GPS, aby rOzwigza¢ ten
probiem.
Urzadzenie Odbiera sygnaty Od czasu dO czasu;
Odbierany sygnat nie jest staty.
- Uzyj wtyczki, aby dOstarczy¢ energii iub natadOwaé
baterie.
- Usuñ OstOne.
- Unikaj gwattOwnegoO koOtysania urzadzeniem.
www. prestigio.com
Prestigio
Instrukcje bezpieczeñstwa
MAS. Menu ROzwiazywanie 6
TT probiemów
Poprzednia Nastepna O
strona Strona
° Aby ograniczyé ryzyko porazenia
pradem eiektrycznym, nie zdejmuj obudowy (iub
tyinej czesci). Jedynie dypiomowani technicy
PRESTIGIO s3 wykwaiifikowani do naprawy tych
urzadzen.
° Producent nie ponosi odpowiedziainosci
za szkody spowodowane zamiennikami iub
modyfikacjami w produkcie bez zgody producenta
jub jednostki do tego upowaznionej.
e Aby zapobiec pozarowi iub porazeniu
pradem, nie wystawiaj urzadzenia na dziatanie
deszczu ¡ub ptynów.
° Nie umieszczaj, przechowuj, ani nie
pozostawiaj urzadzenia biisko ¿ródta ciepta,
narazonego na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych iub w miejscu o wysokiej
temperaturze.
e Zapewnij dobra wentyiacie w pobiizu
urzadzenia, aby zapobiec jego przegrzaniu.
° Temperatura ekspioatacyjna wynosi od
-20 °C do 60 °C.
www. prestigio. com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement