Prestigio Multirunner 700x Skrócona instrukcja obsługi

Prestigio  Multirunner 700x Skrócona instrukcja obsługi
Podręcznik skrócony
Prestigio Roadrunner 700X
PL
1. Zawartość opakowania
1. Samochodowy,
6. Kabel AV
11. Akumulator
2. Pilot zdalnego
7. Adapter
12.Obudowa wodoszczelna
sterowania
8. Karta micro
13. Linka zabezpieczająca
3. Przyssawka
SD
cyfrowy rejestrator
wideo
montażowa
4. Ładowarka
9. Płyta CD- ROM
14. Uchwyt rowerowy
samochodowa
10. Pokrowiec
15. Klej
5. Kabel USB
16. Podręcznik skrócony
2. Przegląd
1
Wyświetlacz LCD (TFT)
15
Zielony wskaźnik nagrywania
2
Przycisk [Menu]
Przełącznik zasilania
3
Przycisk []
16
3
17
4
Przycisk []
18
Czerwony wskaźnik (I) trybu pracy
5
Przycisk []
19
Segmentowy ekran LCD
6
Przycisk wywołania
20
Przycisk migawki
7
Przycisk [OK]
21
Przełącznik głosu (VOX)
8
Przycisk zacisku wyświetlacza
22
Obiektyw kamery
9
Otwór na linkę zabezpieczającą
23
Czerwony wskaźnik (II) trybu
obrazu / głosu
Mikrofon
/ ładowania
nagrywania wideo / robienia zdjęć
Roadrunner 700X
EN - 1
Podręcznik skrócony
Prestigio Roadrunner 700X
PL
10
0
11
Brzęczyk
24
Nadajnik laserowy
Gniazdo karty micro SD
Wyjście AV
12
Przycisk []
25
3
26
13
Wyjście USB
27
Otwór gwintowany
14
Przycisk nagrywania
Wyjście HDMI
Aby włączyć / wyłączyć funkcję wskaźnika
Nagrywanie
laserowego, należy wcisnąć i przytrzymać
Migawka
przez 3 sekundy przycisk migawki.
Stop
Rozpoczęcie pracy
3. Montaż
 Montaż oraz zdejmowanie wyświetlacza i korpusu urządzenia.
Wyświetlacz
Korpus
Zamontować wyświetlacz na korpusie urządzenia
 Wcisnąć przycisk, po czym wyciągnąć wyświetlacz.
 Montaż obudowy wodoszczelnej i korpusu urządzenia.
Korpus
EN – 2
Obudowa wodoszczelna
Zamontować korpus w obudowie
Roadrunner 700X
Podręcznik skrócony
Prestigio Roadrunner 700X
PL
Uwaga:
*Montaż
należy
przeprowadzić
ostrożnie,
aby
uniknąć
uszkodzenia
obudowy
wodoszczelnej w wyniku upadku lub wstrząsu.
*Po użyciu, należy jak najszybciej przemyć obudowę czystą wodą i wytrzeć do sucha,
aby uniknąć zardzewienia elementów.
4. Włączanie / wyłączanie urządzenia
Zamocować urządzenie w samochodzie za pomocą przyssawki montażowej, po czym
ustawić przełącznik zasilania w położeniu „ON”; system przechodzi w tryb gotowości.
Gdy czerwony wskaźnik pali się ciągle, na ekranie LCD podświetlone są stosowne ikony
(urządzenie znajduje się w zwykłym trybie przeglądania).
 Aby wyłączyć urządzenie, ustawić przełącznik zasilania w położeniu „OFF”.
 Urządzenie można również podłączyć do ładowarki samochodowej.
5. Ładowanie
 Używanie kabla USB: Podłączyć urządzenie do złącza USB komputera. Proces
ładowania akumulatora rozpoczyna się natychmiast.
 Używanie
ładowarki
samochodowej:
Podłączyć
urządzenie
do
ładowarki
samochodowej. Ładowanie akumulatora rozpoczyna się po włączeniu silnika
samochodu.
 Używanie adaptera: Podłączyć urządzenie do adaptera. Proces ładowania
akumulatora rozpoczyna się natychmiast.
 Zwykle, pełne naładowanie akumulatora trwa około 2 - 3 godzin. Używanie
urządzenia podczas ładowania akumulatora za pomocą adaptera AC, może
wydłużyć czas ładowania.
Uwaga:
Przed pierwszym użyciem rejestratora, należy całkowicie naładować akumulator
litowo-polimerowy. Pełne naładowanie akumulatora trwa około 2 - 3 godzin.
6. Wkładanie karty micro SD
 Przed rozpoczęciem nagrywania wideo, włożyć do gniazda kartę micro SD.
 Aby wyjąć kartę micro SD, delikatnie wcisnąć ją do środka i wyjąć z urządzenia.
Uwaga:
Jeśli karta micro SD nie jest włożona do gniazda, na wyświetlaczu urządzenia
pojawi się ikona “
”.
Roadrunner 700X
EN - 3
Podręcznik skrócony
Prestigio Roadrunner 700X
PL
7. Nagrywanie wideo
 Wcisnąć przycisk nagrywania, aby rozpocząć nagrywanie. Na ekranie miga
wskaźnik zielony i wskaźnik czerwony (II). Zarejestrowane pliki są zapisywane na
karcie micro SD. Aby zatrzymać proces nagrywania, ponownie wcisnąć przycisk
nagrywania. Wskaźniki gasną.
8. Robienie zdjęć
 Aby zrobić zdjęcie, wcisnąć przycisk migawki. Czerwony wskaźnik (II) miga jeden
raz. Zdjęcia są zapisywane na karcie micro SD.
Ekran główny
9. Menu główne
Na ekranie mogą być wyświetlane następujące symbole:
Tryb nagrywania wideo
Poziom naładowania
akumulatora
Tryb zdjęć
Synchronizacja laserowa
Ustawienia systemowe
Odtwarzanie
Karta pamięci
Powiększanie /
Tryb nagrywania dźwięku
pomniejszanie obrazu
Ustawienia
10. Ustawienia menu wideo
Włączyć urządzenie. System przechodzi w tryb gotowości.
 Wcisnąć przycisk [Menu], aby wejść do ustawień. Wybrać opcję za pomocą
przycisku [] lub [], po czym ustawić żądany parametr przyciskiem [] lub [].
EN – 4
Roadrunner 700X
Podręcznik skrócony
Prestigio Roadrunner 700X
PL
W menu wideo są dostępne następujące opcje:
 Rozdzielczość: Wielkość klatki filmu: 1080P (1982 x 1080 pikseli) / 720P (1080 x
720 pikseli) / WVGA (800 x 480 pikseli) / QVGA (320 x 240 pikseli).
 Synchronizacja laserowa: Wybrać opcję
, aby włączyć wskaźnik laserowy
służący do wskazywania celu.
 Tryb przechwytywania: Tryb nagrywania wideo lub nagrywania dźwięku.
 Nagrywanie w pętli: Gdy nie ma już miejsca na karcie micro SD, rejestrator
automatycznie kasuje najstarsze pliki zapisane na karcie i nagrywa nowe pliki.
Wybrać wartość określającą czas trwania filmu.
 Zegar wideo:Wybrać wartość określającą czas trwania filmu.
11. Ustawienia menu zdjęć
 Wcisnąć przycisk [Menu], aby wejść do ustawień. Wejść do ustawień menu zdjęć
za pomocą przycisku [] lub [], po czym ustawić żądany parametr przyciskiem
[] lub [].
Menu zdjęć oferuje następujące opcje:
 Jedno zdjęcie: Wykonanie pojedynczego zdjęcia.
 Trzy zdjęcia: Wykonanie serii trzech zdjęć.
 Tryb ciągły: Wykonywanie serii zdjęć z przerwami wynoszącymi 0 / 2 / 3 / 5 / 10
/ 20 / 30 / 60 sekund.
 Zegar: Ustawienie czasu, kiedy ma być wykonane zdjęcie.
 Rozdzielczość: Wybór wielkości zdjęcia: 3 M (2048 X 1536 pikseli) / 5 M (2560 X
1920 pikseli) / 8 M (3200 X 2400 pikseli).
12. Ustawienia ogólne
Wcisnąć przycisk [Menu], aby wejść do ustawień, po czym wejść do ustawień ogólnych
za pomocą przycisku []. Dostępne są następujące ustawienia:
 Brzęczyk: Włączenie lub wyłączenie brzęczyka.
 Czas: Włączenie / wyłączenie funkcji wyświetlania czasu wykonania zdjęcia lub
nagrania filmu.
 Automatyczny tryb gotowości: Czas automatycznego przejścia urządzenia w
tryb gotowości, gdy nie jest używane.
Uwaga: Gdy urządzenie znajduje się w trybie gotowości – aby je ponownie uaktywnić,
należy wcisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy przyciski nagrywania i migawki.
 Format telewizyjny: Wybór formatu telewizyjnego (NTSC lub PAL).
 Formatuj: Formatowanie karty pamięci micro SD.
Roadrunner 700X
EN - 5
Podręcznik skrócony
Prestigio Roadrunner 700X
PL
Ważna informacja:
Po wybraniu potwierdzenia procesu formatowania (YES) i wciśnięciu przycisku
nawigacyjnego, karta zostanie sformatowana bez ostrzeżenia. Wszystkie dane
znajdujące się na karcie zostaną skasowane.
 Ustawienia domyślne: Przywrócenie domyślnych ustawień systemowych.
 Język: Wybór żądanego języka z listy dostępnych języków.
 Częstotliwość: Zmiana częstotliwości odświeżania, aby usunąć efekt migotania
jeśli nagrywanie odbywa się przy sztucznym oświetleniu.
 Data / czas: Bieżąca data i czas.
 Wersja: Wyświetlenie aktualnej wersji systemu.
13. Tryb odtwarzania
Aby wejść do trybu odtwarzania, wcisnąć przycisk wywołania.
 Nagraj: Zapisane pliki z filmami.
 Przechwyć: Zapisane pliki ze zdjęciami.
Zostanie wyświetlony ostatni plik (film lub zdjęcie). Wcisnąć przycisk [OK], aby
odtworzyć plik. Wcisnąć przycisk [] lub [], aby obejrzeć inne nagrane pliki. Wcisnąć
przycisk [Menu], aby wejść do opcji menu. Dostępne są następujące ustawienia:
 Kasuj jedno: Skasowanie bieżącego pliku.
 Kasuj wszystkie: Skasowanie wszystkich plików dźwiękowych i filmowych, które
nie są zabezpieczone przed skasowaniem.
 Zabezpiecz: Zabezpieczenie bieżącego pliku przed skasowaniem.
Uwaga: W przypadku pliku zabezpieczonego, przy lewym górnym rogu jego nazwy
pojawia się ikona
. Aby odbezpieczyć plik, należy powtórzyć tę operację. Pliki
zabezpieczone można skasować wyłącznie poprzez sformatowanie karty pamięci.
 Odtwarzanie automatyczne: Wyświetlenie plików w postaci pokazu slajdów.
14. Połączenie USB
Aby przesłać nagrane pliki do komputera, należy podłączyć do niego rejestrator za
pomocą dostarczonego z urządzeniem kabla USB. Po podłączeniu urządzenia,
urządzenie pojawi się w folderze „Komputer” jako dysk wymienny. Wszystkie nagrane
pliki znajdują się w katalogu DCIM, przy czym filmy są zapisane w formacie MOV, a
zdjęcia w formacie JPG. Z poziomu folderu „Komputer”, można przesłać wszystkie pliki
z rejestratora do komputera.
EN – 6
Roadrunner 700X
Podręcznik skrócony
Prestigio Roadrunner 700X
PL
15. Odtwarzanie przy pomocy telewizora
Aby odtworzyć nagrane pliki za pomocą telewizora, należy podłączyć rejestrator do
telewizora kablem HDMI lub AV (zawartym w zestawie), po czym postępować zgodnie z
wyświetlanymi instrukcjami lub zastosować procedurę opisaną w instrukcji obsługi
telewizora.
Uwagi:
 Przed rozpoczęciem nagrywania, należy włożyć do rejestratora kartę micro SD.
Karta jest zawarta w zestawie.
 Gdy karta micro SD jest pełna, urządzenie automatycznie skasuje najstarsze pliki i
zacznie nagrywać pliki od początku; tylko wtedy, gdy została włączona opcja
powtórnego użycia karty (Recycle).
Środki ostrożności
Przed rozpoczęciem eksploatacji rejestratora Prestigio Roadrunner 700X, zastosować
wszystkie przewidziane środki ostrożności. Aby prawidłowo obsługiwać urządzenie,
należy przestrzegać wszystkich procedur przedstawionych w niniejszym podręczniku.
 Nie wolno demontować, modyfikować żadnej części urządzenia, ani wykonywać
innych czynności nie opisanych w niniejszym podręczniku.
 Nie wolno narażać urządzenia na kontakt z wodą lub innymi cieczami. Urządzenie
NIE jest szczelne.
 W przypadku przedostania się cieczy do wnętrza rejestratora, należy natychmiast
odłączyć
urządzenie
od
komputera.
Dalsze
używanie
rejestratora
może
spowodować pożar lub porażenie elektryczne. Skontaktować się z dystrybutorem
lub najbliższym centrum pomocy technicznej.
 Aby uniknąć ryzyka porażenia elektrycznego, nie wolno podłączać ani odłączać
urządzenia mokrymi rękami.
 Nie wolno umieszczać urządzenia obok źródeł ciepła, ani narażać na bezpośrednie
oddziaływanie płomieni lub ciepła.
 Nie wolno umieszczać rejestratora w sąsiedztwie urządzeń generujących silne pole
elektromagnetyczne. Oddziaływanie silnych pól elektromagnetycznych może
spowodować awarię urządzenia lub uszkodzenie / utratę danych.
Roadrunner 700X
EN - 7
Podręcznik skrócony
Prestigio Roadrunner 700X
Specyfikacja techniczna
PL
Nagrywanie
1080P (1982 x 1080 pikseli) / 720P (1080 x 720 pikseli) /
(rozdzielczość):
WVGA (800 x 480 pikseli) / QVGA (320 x 240 pikseli)
Format filmów:
MOV
Format zdjęć:
JPG
Zasilanie:
Akumulator
Złącza:
HDMI, USB, AV. Gniazdo kart micro SD obsługuje karty o
pojemności do 64 GB, zalecane stosowanie szybkich kart
micro SD)
Mikrofon:
Temperatura
podczas pracy:
Wbudowany
od – 5°do + 40°C
Wydajność pamięci masowej (filmy i zdjęcia)
Karta
H.264
H.264
848 X
2048 X
2592 X
3264 X
pamięci
(1080p)
(720p)
480
1536
1944
2448
(WVGA)
(3 M)
(5 M)
(8 M)
136 min
8928
5024
3768
zdjęć
zdjęć
zdjęć
4464
2512
1884
zdjęć
zdjęć
zdjęć
2232
1256
942
zdjęć
zdjęć
zdjęć
1116
628
471
zdjęć
zdjęć
zdjęć
8 GB
4 GB
2 GB
1 GB
88 min
44 min
22 min
11 min
120 min
60 min
30 min
15 min
68 min
34 min
17 min
Klauzula zrzeczenia się odpowiedzialności
Z uwagi na stałe aktualizowanie i ulepszanie produktów firmy Prestigio, urządzenie
może mieć nieco inny wygląd lub posiadać zmodyfikowaną funkcjonalność, w stosunku
do wersji opisanej w niniejszym dokumencie.
EN – 8
Roadrunner 700X
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement