Prestigio Roadrunner 530 Pamata Lietošanas instrukcija

Prestigio  Roadrunner 530 Pamata Lietošanas instrukcija
Īsā pamācība
Prestigio Roadrunner 530A5
LV
1. Paket İçeriği
1. Prestigio digitālais
videoierakstītājs automašīnai
2. Turētājs ar piesūcekni
3. Automašīnas lādētājs
4. USB kabelis
5. Īsā pamācība
6. Garantijas karte
2. Cihaza Genel Bakış
1
LED indikators
8
2
Lēca
Skaļrunis
Ieslēgšanas/fotografēšanas
poga
Kronšteina pievienošanas
vieta
Ierakstīšanas poga
Navigācijas poga (pieci
virzieni – uz augšu, uz leju,
pa kreisi, pa labi, centrs)
9
3
4
5
6
7
Roadrunner 530A5
10
11
12
13
Režīmu poga
Atiestates poga
AV pieslēgvieta
USB pieslēgvieta
Mikrofons
Mikro SD kartes ligzda
HDMI pieslēgvieta
14
LV - 1
Īsā pamācība
Prestigio Roadrunner 530A5
LV
Piebilde. Papildus
11 USB pieslēgvietai ierīces barošanai iespējams
izmantot strāvu no citas USB pieslēgvietas uz turētāja ar piesūcekni.
Kā sākt lietošanu
3. Ieslēgšana/izslēgšana
 Ar turētāja un piesūcekņa palīdzību nostipriniet ierīci automašīnā un
piespiediet ieslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci. Lai izslēgtu ierīci,
vēlreiz piespiediet ieslēgšanas pogu.
 Ierīci var savienot arī ar automašīnas lādētāju. Ierīce automātiski
ieslēgsies un sāks ierakstu, kad automašīnas dzinējs tiks iedarbināts.
Dzinējam apstājoties, ierīce automātiski saglabās pēdējo failu un
izslēgsies.
4. Uzlāde
 Izmantojot automašīnas lādētāju: savienojiet ierīci ar automašīnas
lādētāju. Ierīces uzlāde sāksies, kad tiks iedarbināts automašīnas
dzinējs. Ierīce automātiski ieslēgsies un sāks ierakstīšanu. Dzinējam
apstājoties, ierīce automātiski saglabās pēdējo failu un izslēgsies.
 Lai pilnībā uzlādētu ierīci, parasti nepieciešamas aptuveni
2–3 stundas.
Piebilde.
Pirms ierīci lietojat pirmoreiz, ar USB kabeli pievienojiet to pie datora
vai piezīmjdatora un pilnībā uzlādējiet litija jonu akumulatoru.
Akumulators pilnībā uzlādējas 2–3 stundu laikā.
5. Mikro SD kartes ievietošana
 Pirms sākt videoierakstu, ievietojiet mikro SD karti (nav pievienota)
ierīces mikro SD kartes ligzdā.
 Lai izņemtu mikro SD karti, nedaudz piespiediet to uz iekšu un pēc
tam izņemiet.
Piebilde.
Pēc mikro SD kartes ievietošanas ierīce to automātiski pazīs kā
noklusējuma krātuvi, un visi dati tiks saglabāti šajā kartē.
LV – 2
Roadrunner 530A5
Īsā pamācība
Prestigio Roadrunner 530A5
LV
6. Ierakstīšana
 Lai sāktu ierakstīšanu, pārliecinieties, vai ir izvēlēts videorežīms.
Nospiediet Ieraksta pogu, lai sāktu ierakstīšanu. Ieraksti tiek
saglabāti mikro SD kartē. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, nospiediet
jebkuru pogu vai apturiet automašīnas dzinēju, ja ierīce ir savienota
ar automašīnas lādētāju.
7. Fotografēšana
 Lai uzņemtu fotoattēlu, nospiediet Fotografēšanas pogu. Fotoattēli
tiek saglabāti mikro SD kartē.
 Lai fotografētu ar zibspuldzi, nospiediet navigācijas pogu “pa labi”.
Iestatījumi
8. Izvēlnes iestatījumi
Lai ievadītu iestatījumus, ieslēdziet ierīci un divas reizes nospiediet
Režīmu pogu. Spiediet navigācijas pogu “uz augšu”/“uz leju”, lai
izvēlētos, un nospiediet apstiprinājumpogu, lai ievadītu izvēlēto vērtību.
Video izvēlnē pieejams šādu iespēju saraksts.
 Izšķirtspēja: izvēlieties videoieraksta izšķirtspēju – 1920 x 1080
(30 kadri/sek.), 1280 x 720 (60 kadri/sek.) vai 1280 x 720
(30 kadri/sek.).
 Ieraksta pārrakstīšana: kad mikro SD kartē vairs nav atlikusi vieta,
ierīce automātiski izdzēš vecos failus un turpina ierakstīt jaunus.
izvēlieties vienu no vērtībām, lai iestatītu videoieraksta ilgumu.
 Ieslēgšanas atlikšana: izvēlieties laiku, kad pēc dzinēja
iedarbināšanas ierīcei jāieslēdzas.
 Izslēgšanas atlikšana: izvēlieties laiku, kad pēc dzinēja
iedarbināšanas ierīcei jāizslēdzas.
 Kustības detektors: Pēc šīs funkcijas iespējošanas ierīce
automātiski sāks ierakstīšanu, ja konstatēs kustīgu objektu, un
Roadrunner 530A5
LV - 3
Īsā pamācība
Prestigio Roadrunner 530A5
LV











pārtrauks ierakstīšanu, kad netiks konstatēta kustība.
Balss ierakstītājs: ieslēdziet/izslēdziet mikrofonu.
Skaļums: izvēlieties atskaņošanas skaļumu un tonalitāti.
Valoda: no saraksta izvēlieties vēlamo valodu.
Datuma/laika iestatīšana: iestatiet datumu un laiku.
Zīmogs: izvēlieties IESLĒGTS, lai attēlā vai videoierakstā norādītu
laiku un datumu.
Formāts: izvēlieties, lai formatētu mikro SD karti.
TV signāla veids: izvēlieties NTSC vai PAL signālu.
Automātiska LCD izslēgšanās: izvēlieties laiku, kad ierakstīšanas
laikā automātiski jāizslēdzas LCD.
Mirgošanas novēršana: izvēlieties frekvenci, lai novērstu
mirgošanu, ierakstot mākslīgajā apgaismojumā.
Noklusētie iestatījumi: izvēlēties, lai atjaunotu sistēmas
noklusējuma iestatījumus.
Versija: parāda esošās sistēmas versiju.
9. Atskaņošanas režīms
Lai piekļūtu atskaņošanas režīmam, nospiediet Režīmu pogu.
Ierakstītais fails tiks parādīts kā sīktēls. Nospiediet navigācijas pogu, lai
apskatītu failu vai nospiediet apstiprinājumpogu, lai atskaņotu
ierakstītos failus.
10. USB savienojums
Lai lejupielādētu ierakstītos failus savā datorā/piezīmjdatorā, ar
komplektā esošo USB kabeli pievienojiet ierīci pie datora. Kad ierīce
pievienota pie datora, tā mapē “Mans dators” būs redzama kā
noņemams disks. Visi ierakstītie faili tiek uzglabāti DCIM (digitālās
kameras attēlu) mapē. Videoieraksti tiek uzglabāti MOV formātā, attēli –
JPG formātā. Tagad varat lejupielādēt failus no ierīces.
11. Atskaņošana televizorā
Lai ierakstītos failus apskatītu televizorā, ar komplektā esošo AV vai
HDMI kabeli (nav komplektā) pievienojiet ierīci pie televizora un izpildiet
televizora ekrānā redzamos vai lietošanas instrukcijā sniegtos
norādījumus.
LV - 4
Roadrunner 530A5
Īsā pamācība
Prestigio Roadrunner 530A5
LV
Piebildes.
 Pirms ierakstīšanas ievietojiet mikro SD karti. Mikro SD karte nav
pievienota iepakojumam.
 Kad mikro SD kartē nepietiek atmiņas, tajā automātiski tiek izdzēsti
vecākie faili un ieraksts sākas no jauna (tikai tad, ja aktivizēta
atkārtota cikla iespēja).
Drošības pasākumi
Lūdzu, ievērojiet visus drošības pasākumus, pirms sākat lietot Prestigio
Roadrunner 530A5. Lai pareizi lietotu ierīci, ievērojiet visas šajā īsajā
lietošanas pamācībā aprakstītās darbības.
 Nemēģiniet izjaukt vai pārveidot nevienu ierīces detaļu, ja tas nav
aprakstīts šajā lietošanas pamācībā.
 Nepieļaujiet, lai ierīce nonāk saskarē ar ūdeni vai jebkuru citu
šķidrumu. Ierīce konstruktīvi NAV droša ne pret kādiem šķidrumiem.
 Ja ierīcē iekļūst šķidrums, nekavējoties to atvienojiet no datora.
Ierīces turpmāka lietošana var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās
strāvas triecienu. Lūdzu, sazinieties ar ierīces izplatītāju vai tuvāko
servisa centru.
 Lai novērstu elektriskās strāvas trieciena risku, nepievienojiet vai
neatvienojiet ierīci ar slapjām rokām.
 Neturiet ierīci siltuma avotu tuvumā vai nepakļaujiet tiešai liesmu vai
karstuma iedarbībai.
 Nekad nenovietojiet ierīci tādu iekārtu tuvumā, kas ģenerē spēcīgu
elektromagnētisko lauku. Spēcīga magnētiskā lauka iedarbība var
būt par iemeslu ierīces nepareizai darbībai, datu bojāšanai vai
zudumam.
Roadrunner 530A5
LV - 5
Īsā pamācība
Prestigio Roadrunner 530A5
LV
Tehniskā specifikācija
Ieraksta
izšķirtspēja
Videoformāts
Attēlu formāts
Barošanas avots
Saskarnes
Mikrofons
Darba
temperatūra
1920 x 1080 (30 kadri/sek.), 1280 x 720
(60 kadri/sek.) vai 1280 x 720 (30 kadri/sek.)
MOV
JPG
Maināms uzlādējams akumulators
HDMI, USB, AV izvade un mikro SD karte (ar
ietilpību līdz 32 GB, ieteicama ātrdarbīga mikro
SD karte)
Iebūvēts
0°~ 45 °C
Videokrātuves ietilpība
Karte
H.264
H.264
H.264
2592 X 1944
(G)
1080P/
720P /
720P /
(5M)
30 kadri/sek.
60 kadri/sek.
30 kadri/sek.
16G
250 min
290 min
340 min
8G
120 min
145 min
170 min
4G
60 min
72 min
80 min
2G
30 min
36 min
40 min
21000
attēlu
10500
attēlu
5200
attēlu
2600
attēlu
Atruna
Ja ierīci sabojājis šķidrums (piemēram, ūdens, kafija, kāds dzēriens u.c.),
uz šādu šķidruma sabojātu ierīci neattiecas Prestigio divu (2) gadu
ierobežotās garantijas remonts.
LV - 6
Roadrunner 530A5
Īsā pamācība
Prestigio Roadrunner 530A5
LV
Tā kā Prestigio izstrādājumi tiek pastāvīgi atjaunināti un
uzlaboti, jūsu ierīces programmatūras un
programmaparatūras izskats var nedaudz atšķirties vai
arī tai var būt mainīta funkcionalitāte, kas var atšķirties
no šajā īsajā pamācībā aprakstītās.
Ar šo Prestigio paziņo, ka šis Roadrunner atbilst galvenajām
ES Direktīvas 1999/5/EC un citu piemērojamo noteikumu prasībām.
Pilns atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams tīmekļa vietnē
http://www.prestigio.com/compliance.
Roadrunner 530A5
LV -7
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement