Prestigio  Wize L3 Manual

PSP3403 DUO Rozpakowanie Pierwsze kroki Podstawowe informacje Telefon Wiadomości E-mail

Sklep Play

Aparat

Mapy i nawigacja

Multimedia

Narzędzia

Sieć i Internet Bluetooth

Dane techniczne Rozwiązywanie problemów

Zawartość opakowania Wygląd zewnętrzny telefonu

Przyciski

Przyciski

Przyciski wstecz, start oraz szukaj pozwalają na korzystanie z poszczególnych funkcji telefonu.

Dotknij , by otworzyć listę opcji dostępnych na danym ekranie.Aby otworzyć listę ostatnio używanych aplikacji, dotknij i przytrzymaj .

• •

Dotknij , by powrócić do ekranu głównego.

Dotknij , by powrócić do poprzedniego ekranu.

Nie zasłaniaj anteny ręką lub innymi przedmiotami, gdyż może to prowadzić do problemów z zasięgiem lub do szybkiego rozładowania baterii.

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z dołączonymi do opakowania „Informacjami prawnymi i dotyczącymi bezpieczeństwa”.

Menu Wstecz Rozwiązywanie problemów Dalej

www.prestigio.com

3 Standard SIM Micro SIM Nano SIM

4 5

2 1

Instalacja karty SIM Włączanie telefonu

Ekrany główne

Menu w postaci listy

Menu Wstecz Rozwiązywanie problemów Dalej

Ekrany główne

Ekran główny zapewnia dostęp do wszystkich funkcji telefonu. Może się on składać z wielu paneli. Aby do nich przejść, należy przesunąć ekran w lewo lub w prawo.

Dotknij , by powrócić do ekranu głównego.

Ekran główny telefonu składa się z następujących obszarów: Pasek stanu Aplikacje i widgety Skrót Funkcję tapety może spełniać twoje ulubione zdjęcie. Możesz wybrać dowolną tapetę zainstalowaną w telefonie, lub też możesz w tym celu wybrać dowolne z samodzielnie zrobionych zdjęć.

1.

Na ekranie głównym dotknij ikony >

Tapeta

.

2.

Wybierz obraz i dotknij ikonki

Ustaw jako tapetę

.

Dodawanie ikonki aplikacji do ekranu głównego 1.

Wciśnij przycisk z poziomu ekranu głównego, by otworzyć menu w postaci listy.

2.

3.

Wciśnij i przytrzymaj ikonkę aplikacji.

Przeciągnij ją na obraz danego panelu.

Usuwanie elementów z ekranu głównego 1.

Wciśnij i przytrzymaj ikonkę, którą chcesz usunąć.

2.

3.

Przeciągnij ikonkę na obszar oznaczony hasłem

Usuń

.

Kiedy obszar

Usuń

zmieni kolor na czerwony, puść ikonkę.

www.prestigio.com

Instalacja karty SIM Włączanie telefonu

Ekrany główne

Menu w postaci listy

Menu w postaci listy

Ikony wszystkich aplikacji można również znaleźć w menu mającym postać listy. Aby otworzyć menu w postaci listy, wciśnij przycisk z następujące obszary: poziomu ekranu głównego. Dotknij , by powrócić do ekranu głównego. Menu w postaci listy obejmuje Aplikacje Menu Wstecz Rozwiązywanie problemów Dalej

www.prestigio.com

Podstawowe informacje

Ekran dotykowy

Ekran dotykowy można obsługiwać wyłącznie palcami rąk.

Dotknięcie

Ekran dotykowy

Ładowanie baterii

Podłączanie telefonu do komputera Zmiana orientacji ekranu

Blokada ekranu

Korzystanie z panelu powiadomień Wprowadzanie tekstu

Aktualizacja systemu Ikony stanu

Dotknięcie i przytrzymanie

Menu Wstecz Rozwiązywanie problemów Dalej

Przesuwanie lub rozwijanie Szybkie przesuwanie • •

Aby uruchomić aplikację, wybrać pozycję menu, wcisnąć przycisk lub wybrać literę za pomocą klawiatury ekranowej należy dotknąć odpowiedniego obszaru ekranu palcem.

Dotknięcie i przytrzymanie danej pozycji przez ponad 2 sekundy włącza dostępne w danym momencie opcje.

• •

Przeciągnij palec szybko ruchem pionowym lub poziomym, by przejść do innych paneli ekranu głównego, przesuwać dokumenty i inne zapisane w telefonie treści.

Przesuń palec w płaszczyźnie pionowej, by otworzyć rozwijane menu. Możesz przesuwać zawartość ekranu do góry lub do dołu.

www.prestigio.com

Powiększanie Muśnięcie

Ekran dotykowy

Ładowanie baterii

Podłączanie telefonu do komputera Zmiana orientacji ekranu

Blokada ekranu

Korzystanie z panelu powiadomień Wprowadzanie tekstu

Aktualizacja systemu Ikony stanu

Zmniejszanie • •

Powiększanie: rozsuń dwa palce, by powiększyć widok strony internetowej, mapy lub zdjęcia.

Przysuń dwa palce do siebie, by zmniejszyć widok strony internetowej, mapy lub zdjęcia.

Menu Wstecz Rozwiązywanie problemów Dalej

Muśnij ekran główny lub ekran aplikacji wykonując szybki ruch w prawo lub lewo, by przejść do kolejnego panelu. Muśnij ekran w górę lub w dół, by przesunąć widok strony internetowej lub listy kontaktów.

www.prestigio.com

Ekran dotykowy

Ładowanie baterii

Podłączanie telefonu do komputera Zmiana orientacji ekranu

Blokada ekranu

Korzystanie z panelu powiadomień Wprowadzanie tekstu

Aktualizacja systemu Ikony stanu

Podłączanie telefonu do komputera

Aby dokończyć proces aktywacji telefonu, może zajść potrzeba podłączenia go do komputera. Port micro USB pozwala na wymianę plików z komputerem osobistym.

Zmiana orientacji ekranu

Obracając telefon możesz automatycznie zmienić orientację wyświetlanego obrazu. Wprowadzając tekst wiadomości trzymaj telefon poziomo - dzięki temu wyświetlana klawiatura dotykowa będzie znacznie większa Menu Wstecz Rozwiązywanie problemów Dalej

Pobieranie plików z komputera 1.

Podłącz telefon do komputera za pomocą kabla USB.

2. 3.

Otwórz panel powiadomień, a następnie wybierz opcję

Podłączono urządzenie multimedialne

>

Urządzenie multimedialne (MTP)

.

Teraz możesz przenosić pliki pomiędzy telefonem i komputerem.

Aby zapobiec automatycznemu obracaniu się ekranu otwórz panel powiadomień i odznacz funkcję

Automatyczne obracanie

.

• •

Obracanie ekranu może być niemożliwe w niektórych aplikacjach.

Obraz wyświetlany w niektórych aplikacjach różni się w zależności od orientacji ekranu.

www.prestigio.com

Ekran dotykowy

Ładowanie baterii

Podłączanie telefonu do komputera Zmiana orientacji ekranu

Blokada ekranu

Korzystanie z panelu powiadomień Wprowadzanie tekstu

Aktualizacja systemu Ikony stanu

Menu Wstecz Rozwiązywanie problemów Dalej

Korzystanie z panelu powiadomień

Aby otworzyć panel powiadomień, przesuń palcem z góry do dołu ekranu. Po otrzymaniu nowego powiadomienia możesz otworzyć panel powiadomień, by się z nim zapoznać. Z poziomu panelu powiadomień można też uzyskać szybki dostęp do ustawień. Zakładka szybkich ustawień umożliwia przełączenie telefonu w tryb samolotowy, włączenie Wi-Fi oraz funkcji Bluetooth. Zawiera również skrót dający możliwość szybkiej zmiany poziomu jasności i ustawień automatycznego obracania ekranu.

Odrzuć powiadomienie Szybkie ustawienia Powiadomienia

Wprowadzanie tekstu

Tekst - taki jak zawartość kontaktu, wiadomości e-mail lub adres strony internetowej - wprowadzany jest za pomocą klawiatury ekranowej.

Korzystanie z klawiatury

1 2 3 4 5

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Przyciski klawiatury Przycisk Shift Przyciski cyfr i symboli Głosowe wprowadzanie tekstu Spacja Enter Przycisk cofania 7 6

www.prestigio.com

Ekran dotykowy

Ładowanie baterii

Podłączanie telefonu do komputera Zmiana orientacji ekranu

Blokada ekranu

Korzystanie z panelu powiadomień Wprowadzanie tekstu

Aktualizacja systemu Ikony stanu

Menu Wstecz Rozwiązywanie problemów Dalej

Głosowe wprowadzanie tekstu

Możliwe jest również głosowe wprowadzanie tekstu, który wypowiadany jest do mikrofonu.

Telefon wyświetla wypowiedziany przez użytkownika tekst. Wprowadzanie głosowe: otwórz klawiaturę Android i dotknij symbolu .

Kopiowanie i wklejanie tekstu •

Dotknij danego słowa, przesuń wyświetlone przed nim i za nim symbole, by oznaczyć większy fragment tekstu, który chcesz skopiować i wybierz opcję .

Aby wkleić zaznaczony tekst, dotknij i przytrzymaj palcem to miejsce, w którym chcesz wkleić tekst. Wybierz opcję

Wklej

.

Aktualizacja systemu

Telefon może sprawdzić i powiadomić użytkownika o dostępnych aktualizacjach oprogramowania Sprawdzenia takiego można dokonać również ręcznie. Odpowiednich ustawień należy dokonać w menu

Ustawienia

>

O telefonie

>

Aktualizacje systemu

.

Podczas aktualizacji systemu nie należy wciskać żadnych przycisków.

Ikony stanu

Ikonki widoczne na umieszczonym w górnej części ekranu pasku informują o aktualnym stanie pracy telefonu: Tryb cichy Tryb wibracji Tryb samolotowy Stan naładowania baterii Połączenie w toku Nieodebrane połączenie Nowa wiadomość SMS lub MMS GPRS podłączony Połączenie z siecią EDGE Połączenie z siecią HSPA 3G podłączone Wi-Fi podłączone Roaming (poza normalnym obszarem użytkowania) Bluetooth włączony Połączenie z komputerem Podłączony przewodowy zestaw słuchawkowy z mikrofonem Podłączony przewodowy zestaw słuchawkowy Brak karty SIM Budzik włączony

www.prestigio.com

Telefon

Połączenia

Kontakty

Grupy kontaktów

Menu Wstecz Rozwiązywanie problemów Dalej W tym rozdziale przedstawiono informacje dotyczące wykonywania oraz odbierania połączeń, jak również opcji dostępnych w czasie trwania połączenia i związanych z nim ustawień.

Połączenia

Nawiązywanie i kończenie połączeń 1.

Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wciśnij przycisk

Telefon

.

2. 3. 4.

Wybierz opcję , by otworzyć klawiaturę telefonu.

Wprowadź numer telefonu i dotknij ikonki .

Dotknij ikonki , by zakończyć połączenie.

Odbieranie połączeń

Kiedy dzwoni osoba zapisana na liście kontaktów, pojawia się ekran połączenia przychodzącego. Aby odebrać połączenie, Przesuń ikonkę w kierunku .

Wyciszanie połączeń przychodzących

Po usłyszeniu sygnału dzwonka wciśnij przycisk włącznika lub przycisk regulacji głośności, by wyłączyć dzwonek bez odrzucenia połączenia.

Połączenia konferencyjne

Jeśli jesteś w zasięgu sieci, możesz wykonać lub odebrać pierwsze połączenie. Następnie wybierz po prostu kolejny numer, aby dodać następne połączenie.

1.

2.

3.

W trakcie rozmowy wybierz opcję , by nawiązać połączenie z kolejną osobą.

Po wybraniu drugiego numeru, pierwsza rozmowa zostaje zawieszona.

Wybierz opcję , by dodać kontakt do połączenia konferencyjnego.

Upewnij się, że Twoja karta SIM umożliwia wykonywanie połączeń konferencyjnych. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać u operatora sieci komórkowej.

www.prestigio.com

Połączenia

Kontakty

Grupy kontaktów

Menu Wstecz Rozwiązywanie problemów Dalej

Połączenia alarmowe

W niektórych regionach połączenie alarmowe można wykonać również bez karty SIM lub z Zablokowaną kartą SIM.

1. 2. 3.

Na ekranie głównym, dotknij przycisk

Telefon

.

Wybierz opcję , by otworzyć klawiaturę telefonu.

Wybierz numer odpowiedniej służby ratunkowej i dotknij ikonki .

Jeśli jesteś poza zasięgiem stacji bazowej, wykonanie połączenia alarmowego nie będzie możliwe.

Numer alarmowy obowiązujący w Europie to 112, zaś w Wielkiej Brytanii - 999.

Kontakty

Kontakty zapisywane są w jednej z dwóch dostępnych książek telefonicznych: na karcie SIM lub w książce Smart (w pamięci telefonu).

Aby przeglądać listę kontaktów, wybierz opcję

Osoby

na ekranie głównym lub w menu w postaci listy.

Wyszukiwanie kontaktów 1.

Przewijaj listę kontaktów w górę lub w dół.

2.

3.

Dotknij ikonki i wpisz kilka pierwszych liter nazwiska w polu wyszukiwania.

Wybierz kontakt z dostępnej listy.

Dodawanie kontaktów Metoda nr 1: 1.

Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wciśnij przycisk

Telefon 2.

3.

4.

5.

Wybierz opcję , by otworzyć klawiaturę telefonu.

Wprowadź numer i wybierz opcję

Dodaj do kontaktów

.

Uzupełnij odpowiednie informacje.

Wybierz opcję

Gotowe

, by zapisać wprowadzone dane.

Metoda nr 2: 1.

Przejdź do zakładki

Osoby

, by przeglądać listę kontaktów.

2.

Wybierz opcję , aby dodać nowy kontakt.

www.prestigio.com

Połączenia

Kontakty

Grupy kontaktów

Menu Wstecz Rozwiązywanie problemów Dalej

Importuj/eksportuj kontakty 1.

Przejdź do zakładki

Osoby

, by przeglądać

2. 3. 4. 5.

listę kontaktów.

Wybierz opcję >

Importuj/eksportuj

.

Wybierz miejsce zapisania kontaktów.

Postępuj zgodnie z pojawiającymi się na ekranie instrukcjami, by zakończyć operację.

Usuwanie kontaktów 1.

Przejdź do zakładki Osoby, by przeglądać listę kontaktów.

2. 3. 4.

Wybierz opcję >

Usuń kontakt

.

Wybierz kontakty, które chcesz usunąć.

Wybierz opcję

OK

, by usunąć wybrane kontakty.

Grupy kontaktów

Kontakty można grupować. Poszczególne grupy mogą mieć różne nazwy i można do nich wysyłać wiadomości grupowe.

Dodawanie kontaktów do grupy 1.

Przejdź do zakładki

Osoby

, by przeglądać

2. 3.

listę kontaktów.

Wybierz opcję , by zobaczyć grupy kontaktów.

Wybierz opcję , by dodać kontakty do grupy.

4.

Podaj nazwę grupy i wybierz opcję , by dodać do niej kontakty.

www.prestigio.com

Wiadomości

Wysyłanie wiadomości

Sprawdzanie wiadomości Odpowiadanie na wiadomość Przekazywanie lub usuwanie wiadomości Kasowanie wątku

Menu Wstecz Rozwiązywanie problemów Dalej Telefon pozwala na wymienianie wiadomości SMS i MMS z innymi obsługującymi je urządzeniami, za pomocą sieci komórkowej. Zarówno wysłane, jak i odebrane wiadomości są grupowane w wątki według kontaktów lub numerów telefonu.

Wysyłanie wiadomości

Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję

Wiadomości

. Następnie wybierz opcję wiadomości.

, by rozpocząć tworzenie nowej 1 3 4

1.

2.

3.

4.

5.

Wpisz numer telefonu Dodaj obraz/film/plik dźwiękowy/pokaz slajdów Dodatkowe opcje Dodaj odbiorcę z listy kontaktów Wyślij wiadomość Pojedyncza wiadomość tekstowa może składać się z określonej liczby znaków (widocznej nad przyciskiem Wyślij). Przekroczenie owej wartości spowoduje, że wiadomość wysłana zostanie w całości, lecz naliczona za nią opłata będzie wyższa niż cena jednej wiadomości.

2 5

www.prestigio.com

Wysyłanie wiadomości

Sprawdzanie wiadomości Odpowiadanie na wiadomość Przekazywanie lub usuwanie wiadomości Kasowanie wątku

Menu Wstecz Rozwiązywanie problemów Dalej

Sprawdzanie wiadomości

W zależności od ustawień dotyczących powiadamiania, telefon informuje o nadejściu nowej wiadomości sygnałem dźwiękowym, wibracjami lub tymczasowym wyświetleniem wiadomości.

Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję

Wiadomości

. Aby sprawdzić daną wiadomość, wybierz odpowiedni wątek.

Odpowiadanie na wiadomość

1.

Na ekranie wiadomości wybierz zawierający daną wiadomość wątek.

2. 3.

Wpisz treść wiadomości.

Wybierz opcję , by wysłać wiadomość.

Przekazywanie lub usuwanie wiadomości

1.

Na ekranie wiadomości wybierz zawierający daną wiadomość wątek.

2. 3.

Dotknij i przytrzymaj daną wiadomość.

Pojawi się wyskakujące okienko. Wybierz opcję

Prześlij dalej

lub

Usuń

.

Kasowanie wątku

1.

Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję

Wiadomości

, by wyświetlić

2.

3.

ekran z wiadomościami.

Dotknij i przytrzymaj nazwę danego kontaktu lub odpowiedni numer telefonu.

Wybierz dostępną na dole ekranu opcję .

www.prestigio.com

E-mail

Konfiguracja onta e-mail Wysyłanie wiadomości e-mail

Odczytywanie wiadomości Odpowiadanie na wiadomość Usuwanie wiadomości

Menu Wstecz Rozwiązywanie problemów Dalej Ta aplikacja pozwala na przeglądanie i wysyłanie wiadomości przy wykorzystaniu osobistego lub firmowego konta e-mail email.

Konfiguracja konta e-mail

1.

Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję

E-mail

i wykonaj jedną z

-

następujących czynności: Jeśli po raz pierwszy konfigurujesz konto, po prostu przejdź do kolejnego kroku.

2.

jeśli dodawałeś już konto, wybierz opcję >

Ustawienia

>

dodaj konto

.

Podaj adres oraz hasło do twego konta e-mail.

Po zakończeniu konfiguracji konta e-mail rozpocznie się pobieranie wiadomości do urządzenia.

Usuwanie konta e-mail 1.

Przejdź do opcji

Ustawienia

>

Konta

.

2. 3.

Wybierz konto mailowe, którego chcesz usunąć.

Wybierz opcję >

Usuń konto

.

Wysyłanie wiadomości e-mail

Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję

E-mail

Następnie wybierz opcję , by rozpocząć tworzenie nowej wiadomości.

3 1 2

1.

2.

3.

4.

Wprowadź odbiorcę Wpisz temat wiadomości Dodatkowe opcje Wyślij wiadomość e-mail.

4

www.prestigio.com

Konfiguracja onta e-mail Wysyłanie wiadomości e-mail

Odczytywanie wiadomości Odpowiadanie na wiadomość Usuwanie wiadomości

Menu Wstecz Rozwiązywanie problemów Dalej

Odczytywanie wiadomości

1.

Wybierz opcję w skrzynce odbiorczej, by sprawdzić czy otrzymałeś nową wiadomość.

2. -

Dotknij wybranej wiadomości, by odczytać jej treść.

Przyciski lub pozwalają na przejście do poprzedniej lub następnej wiadomości.

Wyszukiwanie wiadomości 1.

Wybierz opcję , by wyświetlić pole wyszukiwania.

2. 3. 4.

Wybierz sposób wyszukiwania z rozwijanej listy.

Wpisz kilka pierwszych liter z nazwy nadawcy lub tematu poszukiwanej wiadomości.

Wybierz wiadomość z listy.

Odpowiadanie na wiadomość

1.

Wybierz znajdującą się w skrzynce odbiorczej wiadomość.

2. 3.

Wybierz opcję , a następnie wpisz treść wiadomości.

Wybierz opcję , by wysłać wiadomość.

Usuwanie wiadomości

Wybierz wiadomość, którą chcesz usunąć, a następnie wybierz opcję .

www.prestigio.com

Aparat

Podstawowe informacje o aparacie Robienie zdjęć

Nagrywanie filmów

Ustawienia aparatu i kamery

Menu Wstecz Rozwiązywanie problemów Dalej

-

Telefon umożliwia robienie zdjęć oraz nagrywanie filmów. Oprócz standardowej kamery umieszczonej z tyłu, urządzenie wyposażone jest także w przednią kamerę pozwalającą na wykonywanie połączeń wideo oraz autoportretów. Aby włączyć aparat, na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję

Aparat

.

Podstawowe informacje o aparacie

6 7 2 1 3 4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Wybór trybu pracy aparatu Podgląd zdjęcia Spust migawki Nagrywanie filmów Ustawienia aparatu / kamery Ustawienia lampy błyskowej Przełączanie pomiędzy przednią/tylną kamerą 5

Robienie zdjęć

1.

Włącz aparat.

2.

3.

4.

W razie potrzeby zmień ustawienia aparatu.

Skieruj aparat na fotografowany obiekt. Dotknij ikonki aby zrobić zdjęcie.

Wykonywanie autoportretów 1.

Włącz aparat.

2.

3.

Wybierz opcję .

Dotknij ikonki , aby zrobić zdjęcie.

Zdjęcia panoramiczne

Telefon pozwala na uwiecznienie, na jednym zdjęciu, wyjątkowo szerokich lub wysokich obiektów.

1.

Włącz aparat.

2.

3.

4.

5.

Z listy trybów fotografowania wybierz opcję .

Kiedy jesteś gotowy do zrobienia pierwszego zdjęcia, dotknij ikonki .

Na ekranie pojawi się strzałka. Przesuwaj telefon możliwie najdelikatniej.

Aparat połączy wykonane zdjęcia w jeden obraz.

www.prestigio.com

Podstawowe informacje o aparacie Robienie zdjęć

Nagrywanie filmów

Ustawienia aparatu i kamery

Menu Wstecz Rozwiązywanie problemów Dalej

Nagrywanie filmów

1.

Włącz aparat.

2. 3.

Kiedy jesteś gotowy do nagrywania, dotknij ikonki .

Aby wyłączyć nagrywanie, dotknij ikonki .

Ustawienia aparatu i kamery

Przed rozpoczęciem wykonywania zdjęć / nagrywania filmów określ ustawienia aparatu/ kamery.

Ustawienia ogólne Zapisywanie lokalizacji Przesłona Sceneria Balans bieli Usuwanie Przywróć domyślne Ustawienia aparatu

Dołączenie do zdjęć informacji o miejscu, w którym zostały wykonane.

Określa ilość światła padającego na matrycę aparatu. Wybierz odpowiednią scenerię.

Wybierz odpowiedni balans bieli, tak by kolory na zdjęciu były jak najbardziej naturalne.

Pozwala uniknąć wpływu, jaki wywierają na zdjęcia migające źródła światła.

Przywraca ustawienia domyślne.

Brak opóźnienia migawki Wykrywanie twarzy Samowyzwalacz Rozmiar zdjęcia Rozmiar ISO

Funkcja ZSD (brak opóźnienia migawki) umożliwia natychmiastowe wykonywanie zdjęć.

Pozwala wybrać wartość przesłony odpowiednią do zapewnienia wysokiej jakości zdjęć twarzy.

Określa czas, po którym aparat samoczynnie zwolni migawkę.

Wybierz jeden ze standardowych rozmiarów zdjęć.

Ustaw rozmiar podglądu przed wykonaniem zdjęcia.

Wartość ISO określa czułość matrycy aparatu. Wyższe wartości przeznaczone są do fotografowania szybko poruszających się lub słabo oświetlonych obiektów.

Ustawienia kamery EIS Szybkość odtwarzania Jakość filmu

Funkcja EIS (elektronicznej stabilizacji obrazu) pomaga wyeliminować nieostrość obrazu spowodowaną poruszeniem aparatu podczas wykonywania zdjęcia.

Ustaw szybkość, z jaką mają być odtwarzane twoje filmy.

Ustaw poziom jakości filmów. Wybrana wartość będzie wpływać na rozmiar plików.

www.prestigio.com

Multimedia

Galeria

Odtwarzacz wideo Odtwarzacz muzyki

Radio FM

Menu Wstecz Rozwiązywanie problemów Dalej Telefon zapewnia kilka rodzajów rozrywki. Umożliwia oglądanie zdjęć oraz pozwala cieszyć się muzyką i grami wideo.

Galeria

Przeglądanie zdjęć 1.

Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję

Galeria

.

2. 3.

Przeglądaj album lub grupę zdjęć.

Dotknięcie zdjęcia spowoduje wyświetlenie go w trybie pełnoekranowym.

Przybliżanie i oddalanie

Aby przybliżyć obraz, należy rozsunąć dwa palce umieszczone nad dowolnym obszarem zdjęcia.

Dwukrotne kliknięcie spowoduje powrót do widoku wyjściowego.

Edytowanie zdjęć

Aby edytować zdjęcie należy skorzystać z widocznych na ekranie przycisków.

1.

2.

3.

1 Edytuj zdjęcie Dodatkowe opcje Wyślij zdjęcie 2 3

www.prestigio.com

Galeria

Odtwarzacz wideo Odtwarzacz muzyki

Radio FM

Menu Wstecz Rozwiązywanie problemów Dalej

Odtwarzacz wideo

Odtwarzacz wideo pozwala na oglądanie zapisanych w telefonie filmów.

Oglądanie filmów 1.

Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję

Filmy

.

2. 3. 4. 5.

Wybierz film, który chcesz obejrzeć.

Korzystaj z widocznych na ekranie ikon, by zarządzać procesem odtwarzania.

Przyciski regulacji głośności pozwalają odpowiednio dostosować jej poziom.

Dotknij ikonki , by uzyskać dostęp do większej liczby opcji.

Odtwarzacz muzyki

Odtwarzacz pozwala na słuchanie ulubionej muzyki. Aplikacja Muzyka stanowi centrum zarządzania plikami muzycznymi - zarówno zapisanymi w telefonie, jak i pobieranymi z serwisów muzycznych.

Słuchanie muzyki 1.

Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję

Muzyka

.

2.

3.

4.

5.

Wybierz utwór z listy, lub dotknij ikonki , by znaleźć konkretną piosenkę.

Korzystaj z widocznych na ekranie ikon, by zarządzać procesem odtwarzania.

Przyciski regulacji głośności pozwalają odpowiednio dostosować jej poziom.

Dotknij ikonki , by uzyskać dostęp do większej liczby opcji.

www.prestigio.com

Odtwarzacz wideo Odtwarzacz muzyki

Radio FM

Menu Wstecz Rozwiązywanie problemów Dalej

Radio FM

Telefon pozwala na słuchanie programów radiowych.

Aby włączyć radio, należy uprzednio podłączyć do telefonu zestaw słuchawkowy.

Słuchanie stacji radiowych 1.

Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję

Radio FM

.

2. 3. 4. 5.

Wybierz opcję >

Szukaj

. Telefon rozpocznie automatyczne wyszukiwanie i zapisywanie dostępnych kanałów radiowych.

Korzystaj z widocznych na ekranie ikon, by zarządzać procesem odtwarzania: Przyciski regulacji głośności pozwalają odpowiednio dostosować jej poziom.

Dotknij ikonki , by uzyskać dostęp do większej liczby opcji.

www.prestigio.com

Sieć i Internet

Łączenie się z Internetem

Przeglądanie stron internetowych

Menu Wstecz Rozwiązywanie problemów Dalej Telefon umożliwia połączenie się z Internetem i przeglądanie stron internetowych.

Łączenie się z Internetem

W razie konieczności telefon łączy się z Internetem za pomocą sieci Wi-Fi (jeśli jest dostępna) lub poprzez sieć komórkową.

Przesyłanie danych

Dane można przesyłać za pomocą sieci komórkowej.

Włączanie danych sieci komórkowej 1.

Wybierz opcję

Ustawienia

>

Więcej...

>

Sieci komórkowe

>

Dane sieci komórkowej

.

2.

Włącz lub wyłącz dane sieci komórkowej.

Niektóre aplikacje i usługi przesyłają tą drogą dane, co może powodować naliczanie dodatkowych opłat. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać u operatora sieci komórkowej.

Włączanie roamingu danych

Roaming danych umożliwia podłączenie się do sieci partnerskich twego operatora komórkowego w celu pobierania danych w miejscach pozostających poza zasięgiem sieci macierzystej.

1.

Wybierz opcję

Ustawienia

>

Licznik danych

.

2.

Aby włączyć lub wyłączyć tą funkcję wybierz opcję >

Roaming danych

.

Korzystanie z roamingu danych może być kosztowne. Przed skorzystaniem z tej opcji sprawdź stawki u swego operatora komórkowego.

Wykorzystywanie telefonu jako routera bezprzewodowego

Udostępnij swe łącze innym urządzeniom, zmieniając swój telefon w bezprzewodowy router.

1.

Wybierz opcję

Ustawienia

>

Więcej...

>

2.

Udostępnianie i przenośny hotspot

.

Włącz swój hotspot Wi-Fi.

Urządzenia podłączone do hotspotu przesyłają dane za pomocą telefonu, co może skutkować naliczaniem odpowiednich kosztów. Szczegóły dotyczące dostępności usługi oraz jej kosztów uzyskasz u swego operatora komórkowego.

www.prestigio.com

Łączenie się z Internetem

Przeglądanie stron internetowych

Menu Wstecz Rozwiązywanie problemów Dalej

Wi-Fi

Połączenie z siecią Wi-Fi umożliwia połączenie się z Internetem lub przesyłanie plików multimedialnych do innych urządzeń.

Połączenie z siecią bezprzewodową 1.

Wybierz opcję

Ustawienia

>

Wi-Fi

.

2. 3. 4.

Upewnij się, że funkcja

Wi-Fi

jest

Włączona

.

Na ekranie pojawi się lista dostępnych sieci Wi-Fi.

Wybierz sieć Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć.

Jeśli wybrałeś zabezpieczoną sieć, będziesz poproszony o podanie klucza sieci lub hasła.

Przeglądanie stron internetowych

Telefon pozwala na przeglądanie stron internetowych. Zanim zaczniesz przeglądać strony internetowe, upewnij się, że włączyłeś dane sieci komórkowej lub ustanowiłeś połączenie Wi-Fi.

Przeglądanie stron internetowych 1.

Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję

Przeglądarka

.

2.

Wpisz wyszukiwaną frazę lub adres strony internetowej.

4

1. 2. 3. 4.

1 Poprzednia strona 2 Następna strona Podgląd strony 3 Przeglądanie

Ulubionych

,

Historii

oraz

Zapisanych stron

.

www.prestigio.com

Łączenie się z Internetem

Przeglądanie stron internetowych

Podgląd stron internetowych

1 2 3

1. 2. 3.

Przeglądanie

Ulubionych

Otwórz nową stronę Zamknij stronę Menu Wstecz Rozwiązywanie problemów Dalej

www.prestigio.com

Bluetooth

Nawiązywanie połączenia z urządzeniem Bluetooth Odbieranie danych za pomocą złącza Bluetooth Wysyłanie danych za pomocą złącza Bluetooth

Menu Wstecz Rozwiązywanie problemów Dalej Twój telefon może połączyć się z innym urządzeniem pracującym w technologii Bluetooth, by wymieniać z nim dane. Bluetooth jest bezpośrednim połączeniem bezprzewodowym pomiędzy dwoma znajdującymi się blisko siebie urządzeniami.

Nawiązywanie połączenia z urządzeniem Bluetooth

1.

Wybierz opcję

Ustawienia

>

Bluetooth

.

2. 3. 4. 5.

Upewnij się, że funkcja

Bluetooth

jest

Włączona

.

Wyświetlona zostanie lista dostępnych urządzeń Bluetooth.

Wybierz urządzenie, z którym chcesz się połączyć.

Połączenie zostanie nawiązane jeśli twoja prośba zostanie przyjęta przez drugiego użytkownika.

Odbieranie danych za pomocą złącza Bluetooth

1.

Upewnij się, że funkcja

Bluetooth

jest

2. Włączona

.

Dotknij nazwy modelu swego telefonu, by stał się on widoczny dla urządzeń Bluetooth.

3.

4.

Zaakceptuj prośbę i nawiąż połączenie z innym urządzeniem Bluetooth.

Przesuń ekran, by otworzyć panel powiadomień, wybierz opcję

Akceptuj

.

Wysyłanie danych za pomocą złącza Bluetooth

1.

Wybierz plik, który chcesz wysłać.

2.

3.

Wybierz opcję , by wysłać plik za pomocą złącza Bluetooth.

Wybierz urządzenie, by rozpocząć wysyłanie pliku.

Pliki odebrane za pomocą złącza Bluetooth są przechowywane w katalogu Bluetooth. folder.

www.prestigio.com

Sklep Play

Wyszukiwanie i instalowanie aplikacji Odinstalowanie aplikacji

Menu Wstecz Rozwiązywanie problemów Dalej Ze sklepu Google Play można pobierać aplikacje i gry przeznaczone dla twojego telefonu. Sklep ten oferuje szeroki wybór darmowych i płatnych aplikacji - od użytkowych, przez rozrywkowe, po gry.

• •

AAby zakupić płatną aplikację konieczne jest skorzystanie z usługi Google Wallet™. Podczas kupowania aplikacji zostaniesz poproszony o potwierdzenie metody płatności.

Dostępność sklep Play oraz nazwy oferowanych w nim aplikacji mogą różnić się w zależności od regionu.

Wyszukiwanie i instalowanie aplikacji

1.

W menu w postaci listy wybierz ikonkę

Sklep Play

.

2. 3. 4. -

Przeglądaj aplikacje według kategorii, lub wybierz opcję , by wyszukać dane słowo.

Wybierz daną aplikację, by uzyskać więcej informacji.

Aby pobrać daną aplikację, wybierz opcję

Instaluj

.

Jeśli dana aplikacja jest płatna, dotknij ceny i postępuj zgodnie z instrukcjami, by sfinalizować transakcję.

Di pobierania dużych plików należy korzystać z połączenia Wi-Fi.

2.

3.

4.

Odinstalowanie aplikacji

1.

W menu w postaci listy wybierz ikonkę

Sklep Play

.

Wybierz opcję >

Moje aplikacje

.

Wybierz aplikację którą chcesz odinstalować.

Wybierz opcję

Odinstaluj

.

www.prestigio.com

Mapy i nawigacja

Korzystanie z map Google Określanie własnej lokalizacji

Wyszukiwanie miejsc Wyznaczanie trasy Ustawienia map

Ta aplikacja pozwala na określenie lokalizacji telefonu, wyszukiwanie konkretnych miejsc lub wyznaczanie trasy dojazdu.

Korzystanie z map Google

Mapy Google pozwalają określić własne położenie oraz dokładnie wyznaczyć trasę do celu podróży. Dzięki wyszukiwarce umożliwia również zlokalizowanie użytecznych miejsc lub adresów na mapie, oraz obejrzenie widoku danego miejsca z poziomu ulicy.

Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję

Mapy

.

1 3

1.

2.

3.

4.

znajdź adres lub miejsce Ustawienia map Wyznacz trasę Pokaż własną lokalizację

Określanie własnej lokalizacji

Włączanie lub wyłączanie usługi lokalizacji

Aby zlokalizować swe własne położenie, musisz włączyć usługę lokalizacji.

1.

Wybierz opcję

Ustawienia

>

Usługi 2.

lokalizacji

.

Ustaw przełącznik w położenie

Włączone

.

Określanie własnej lokalizacji •

Na ekranie mapy wybierz opcję , by określić własną lokalizację.

Jeśli jesteś otoczony wysokimi budynkami, telefon może mieć problem z określeniem twojej lokalizacji.

Menu Wstecz Rozwiązywanie problemów Dalej 2 4

www.prestigio.com

Korzystanie z map Google Określanie własnej lokalizacji

Wyszukiwanie miejsc Wyznaczanie trasy Ustawienia map

Menu Wstecz Rozwiązywanie problemów Dalej

Wyszukiwanie miejsc

Możesz szukać nazwy firmy, ulicy lub miasta. Pasujące do kryteriów wyszukiwania odpowiedzi będą pojawiać się już podczas pisania.

1.

Na ekranie mapy wybierz opcję .

2. 3.

Wpisz nazwę miejsca, którego szukasz.

Wybierz odpowiednie miejsce z listy wyników.

Wyznaczanie trasy

Wyznacz szczegółową trasę do miejsca docelowego.

1.

Aby wyznaczyć trasę, na ekranie mapy wybierz opcję .

2. 3. 4. 5.

Wpisz miejsce rozpoczęcia oraz zakończenia podróży.

Wybierz odpowiednie miejsce z listy wyników.

Wybierz sposób, w jaki chcesz się dostać do miejsca docelowego.

Otworzy się mapa z trasą do miejsca docelowego.

Ustawienia map

Aby zmienić ustawienia map, podczas ich oglądania wybierz opcję >

Ustawienia

.

www.prestigio.com

Narzędzia

Wyszukiwarka Google Alarm

Kalendarz

Menu Wstecz Rozwiązywanie problemów Dalej

Wyszukiwarka Google

Ta aplikacja pozwala przeszukiwać nie tylko Internet, lecz również zainstalowane na twoim telefonie oraz ich treść.

Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję

Google

.

Przeszukiwanie Internetu lub telefonu 1.

Dotknij pola wyszukiwania i wprowadź wyszukiwane słowo.

2.

Wybierz jedno z proponowanych słów kluczowych.

Wyszukiwanie głosowe

Aplikacja Google Voice Search pozwala wyszukiwać informacje w Internecie za pomocą haseł wypowiadanych do telefonu.

1.

Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję

wyszukiwanie głosowe

.

2. 3. 4.

Jeśli na ekranie domowym dostępny jest pasek Google Search, możesz dotknąć ikonki .

Kiedy na ekranie pojawi się hasło

Możesz mówić

, wypowiedz dane słowo lub frazę.

Wybierz jedno z proponowanych słów kluczowych.

Jeśli to, czego szukasz jest na liście wyników, dotknij odpowiedniej pozycji, by otworzyć właściwą dla niej aplikację. W przeciwnym razie wybierz opcję

Spróbuj ponownie

.

3.

4.

5.

Alarm

Możesz ustawić alarm tak, by dzwonił o jednej porze lub częściej.

Ustawianie alarmu 1.

Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję

Zegar

.

2.

Na ekranie zegara wybierz opcję .

Wybierz opcję , by dodać nowy alarm.

Ustaw czas alarmu i wybierz opcję

Gotowe

.

Jeśli chcesz, by dzwonienie powtarzało się w poszczególne dni, wybierz opcję

Powtarzaj

.

Wyłączanie alarmu •

Wybierz odpowiedni alarm i ustaw jego przycisk w pozycji

Wyłączony

.

Przerywanie dzwonienia

Kiedy dzwoni alarm, Wybierz : alarm przestaje dzwonić.

Wybierz : alarm włączy się ponownie po określonym czasie.

Usuwanie alarmu

Wybierz odpowiedni alarm, a następnie wybierz opcję .

www.prestigio.com

Wyszukiwarka Google Alarm

Kalendarz

Menu Wstecz Rozwiązywanie problemów Dalej

Kalendarz

Możesz stworzyć własne wydarzenie i zaplanować je w kalendarzu.

Tworzenie wydarzenia 1.

Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję

Kalendarz

.

2. 3. 4.

Wybierz datę, a następnie wybierz opcję >

Nowe wydarzenie

.

Edytuj ustawienia przypomnienia.

Wybierz opcję

Gotowe

, by zapisać wydarzenie.

Zarządzanie wydarzeniami Edytowanie wydarzenia

Edytować można tylko te wydarzenia, które sam stworzyłeś.

1.

Na ekranie kalendarza wybierz wydarzenie, które chcesz edytować.

2. 3.

Dotknij ikonki , a następnie wprowadź zmiany do wydarzenia.

Wybierz opcję

Gotowe

.

Usuwanie wydarzenia •

Wybierz wydarzenie, które chcesz usunąć i dotknij ikonki .

www.prestigio.com

Czterordzeniowy 1,3 GHz RAM 512MB + 4GB eMMC

Android™ 5.1 ( L olli pp o p ®)

Micro SDHC/SDXC ≤ 32GB

4.0” WVGA TN Asahi Glass 800*480 0.3 MP + 5.0 MP AF

UMTS: 900/2100 MHz GSM: 8 50/900/1200/ 1800/ 1900 MHz Wi-Fi (202.11 b/g/n), 3G, Bluetooth 2.1

145

0 mAh

123.5*66*9.5

mm (H*W*D) 1

06

g

Menu

Rozwiązywanie problemów

Wstecz Rozwiązywanie problemów Dalej

Nie można włączyć telefonu

Wyjmij i ponownie zainstaluj baterię. Następnie naładuj telefon do momentu, w którym ikonka ładowania przestanie się poruszać. Odłącz ładowarkę i spróbuj ponownie włączyć telefon.

Na ekranie widoczny jest komunikat Błąd IMSI

Problem z abonamentem. Skontaktuj się ze swoim operatorem.

Nie pojawia się symbol sieci

Utracono połączenie z siecią. Znajdujesz się w cieniu radiowym (w tunelu lub pomiędzy wysokimi budynkami), bądź jesteś poza zasięgiem sieci. Spróbuj zmienić miejsce lub ponownie połączyć się z siecią (szczególnie jeśli jesteś zagranicą), lub poproś o pomoc / informacje operatora swojej sieci.

Ekran dotykowy reaguje zbyt wolno lub nieprawidłowo

Jeśli telefon jest wyposażony w ekran dotykowy, który nie reaguje poprawnie, spróbuj wykonać następujące czynności: Zdejmij z ekranu wszystkie warstwy ochronne, które mogą uniemożliwiać rozpoznawanie twoich komend i które nie są przeznaczone do urządzeń wyposażonych w ekrany dotykowe.

-

Upewnij się, że masz czyste i suche ręce.

Zrestartuj urządzenie, by skasować wszystkie tymczasowe błędy oprogramowania.

Upewnij się, że oprogramowanie urządzenia zostało zaktualizowane do najnowszej wersji.

Jeśli ekran dotykowy jest porysowany lub uszkodzony, oddaj urządzenie do lokalnego dealera.

Bateria się przegrzewa

Być może korzystasz z ładowarki, która nie jest przeznaczona dla twojego telefonu. Upewnij się, że zawsze korzystasz z oryginalnych akcesoriów dostarczonych wraz z telefonem.

Nie można wysyłać wiadomości tekstowych

Niektóre sieci nie zezwalają na wymianę wiadomości z innymi sieciami. Najpierw sprawdź, czy podałeś numer wiadomości centrum SMS lub skontaktuj się z operatorem, by uzyskać więcej informacji na ten temat.

Wydaje ci się, że kilka połączeń do ciebie nie dotarło

Sprawdź opcje przekazywania połączeń.

www.prestigio.com

Menu Wstecz Rozwiązywanie problemów Dalej

Na ekranie pojawia się komunikat Błąd SIM

Upewnij się, że karta SIM została właściwie zainstalowana. Jeśli problem występuje nadal, karta SIM może być uszkodzona. Skontaktuj się ze swoim operatorem.

Telefon nie daje się naładować

Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, do pojawienia się na ekranie ikonki ładowania może minąć nawet kilka minut (w niektórych przypadkach nawet do 5 minut).

Zdjęcie zrobione telefonem jest nieostre

Upewnij się, że obiektywy aparatów po obydwu stronach telefonu są czyste.

Urządzenie zawiesza się lub występują błędy uniemożliwiające jego używanie

Jeśli urządzenie się zawiesza, może zachodzić potrzeba zamknięcia wszystkich włączonych programów lub zresetowania telefonu. Jeśli urządzenie zawiesiło się i nie reaguje na żadne polecenia, wyjmij baterię i spróbuj ponownie uruchomić telefon. Urządzenie zresetuje się automatycznie. Jeżeli problem występuje nadal, przywróć ustawienia fabryczne. W menu w postaci listy wybierz opcję

Ustawienia

>

Kopia zapasowa i reset

>

Przywróć ustawienia fabryczne

.

Twój rozmówca nie słyszy twojego głosu

Upewnij się, że nie zakrywasz niczym wbudowanego mikrofonu.

Upewnij się, że mikrofon znajduje się w pobliżu twoich ust.

Jeśli korzystasz ze słuchawki, upewnij się, że jest ona właściwie podłączona.

Nie można wykryć drugiego urządzenia Bluetooth

Upewnij się, funkcja Bluetooth twojego telefonu jest włączona.

Upewnij się, funkcja Bluetooth urządzenia, z którym chcesz się połączyć jest włączona.

Upewnij się, że odległość pomiędzy twoim urządzeniem a drugim urządzeniem Bluetooth nie przekracza maksymalnego dystansu (10 m).

www.prestigio.com

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement