Prestigio GeoVision 5050 Navitel Lühike juhend

Prestigio  GeoVision 5050 Navitel Lühike juhend
Tarvikud
EE
Tähtsad
ohutusjuhised
Tarvikute nimekiri
TARVIK
HOIATUS - ELEKTRILÖÖGIOHT - MITTE AVADA!
NIMETUS
KOGUS
Autolaadija
1
Paigaldusraam
1
USB-kaabel
1
Puutepliiats
1
Draiveri/dokumendi CD
1
Kasutusjuhend
1
Garantiikaart
1
Hüüumärgiga kolmnurk juhib kasutaja tähelepanu seadmega kaasas olevas
kasutusjuhendis toodud tähtsatele kasutus- ja hooldusjuhistele.
HOIATUS!
1.
Ärge eemaldage katet (tagapaneeli), et vältida elektrilöögiohtu. Seadme sisemuses
ei ole kasutaja poolt hooldatavaid osi. Laske seadet hooldada kvalifitseeritud
hoolduspersonalil.
2.
Tootja ei vastuta kahjustuste eest, mida on põhjustanud tootja või tema volitatud
esindaja eelneva nõusolekuta tootel tehtud asendused ja modifikatsioonid.
ETTEVAATUST!
Vältige vedelikupritsmete sattumist seadmele. Ärge asetage seadmele vedelikuga
täidetud esemeid.
GPS-i kahjustuste vältimiseks ei tohi seda hoida otsese päikesevalguse ja
kuumuse käes. Seadme ülekuumenemise vältimiseks tuleb selle kasutamiskohas
tagada hea ventilatsioon.
EE – 1
Põhiseadme ülevaade
Seadme ühendused
EE
Eest- ja külgvaade
1
Mikro-SD-kaardi sisestamine
9
2
5

7
etikett
8
6
Mikro-SD-kaardi
kaart pesast välja.
Aku oleku indikaatorlamp
Kui aku on laetud, põleb indikaatorlamp oranžkollaselt. Aku laadimisel on
TÄHELEPANU!
indikaatorlamp punane.
Enne mikro-SD-kaardi eemaldamist veenduge alati, et mitte ükski
rakendus ei kasuta seda parajasti.
Mikro-SD-kaardi pesa
muusika-, foto- ja videofailide vastendamiseks.
6.
1.
Välise USB-seadmega ühendamine
Kõrvaklappide port
Ühendage pordiga kõrvaklapid, et kuulata omaette. Kui kõrvaklappide pistik on

Avage kummist kaitsekate seadme esikülje suunas.
pordiga ühendatud, lülitub kõlar automaatselt välja.

Sisestage USB-pistik vastavasse USB-porti.
Lähtestusnupp

Laadimise alustamiseks sisestage teine USB-pistik arvuti USB-porti.
Seda kasutatakse seadme lähtestamiseks.
7.
Laadimine
Mini-USB-port
Ühendage pordiga USB-kaabel, et teha andmepöördust või laadida akut.
5.
oleks
esikülje
eemaldamiseks
Sisestage SD-kaart. Seda kasutatakse andmete teisendamiseks ning kasutaja
4.
pistik
seadme
et vabastada turvalukk ja tõmmata
puutepliiatsit.
3.
selle
avaldage kaardi servale õrnalt survet,
Käskude valimiseks koputage ekraanile sõrmega või kasutage komplekti kuuluvat
2.
et
asetseks
suunas.

LCD-puuteekraan
nii,
suunatud seadme poole ja kaardi
4
1.
Mikro-SD-kaardi sisestamisel hoidke
kaarti
3
Toitenupp
Sellele nupule vajutades saab seadme SISSE või VÄLJA lülitada.
8.
Kõlar
9.
Puutepliiats
Väljastab heli (kõne ja muusikat).
Seda kasutatakse LCD-puuteekraanile kirjutamiseks.
EE - 2
2.
EE
Märkused aku
laadimise kohta
Seadme ühendused
Laetava aku kasutamine
Autolaadijaga ühendamine
Avage kummist kaitsekate seadme vasaku külje suunas.
Seadme juurde kuulub sisseehitatud laetav aku. Enne seame esmakordset kasutamist

Sisestage USB-pistik vastavasse USB-porti.
teostage aku täielik laadimine (vähemalt 8 tundi). Laadimise ajal põleb aku oleku

Laadimise alustamiseks sisestage autolaadija pistik sõidukis olevasse 12-voldisesse
indikaatorlambis punane tuli. Kui laadimine on lõppenud, hakkab põlema oranžkollane

tuli. Laadimine kestab umbes 2 tundi.
sigaretisüütaja või muu tarviku pistikupesasse.
Laetava aku töötingimused ja ettevaatusabinõud
TÄHELEPANU!

Uue akuga seadme puhul tuleb enne selle kasutama hakkamist see täielikult
laadida.
Selleks et kaitsta seadet voolupinge äkiliste muutuste eest, sisestage autolaadija
pistik sõiduki 12-voldisesse sigaretisüütaja või muu tarviku pistikupesasse alles siis,

Seadet ei ole vaja laadima panna enne, kui selle aku on täielikult tühjaks saanud.
kui mootor on käivitatud.
Kõrvaklappide ühendamine


Avage kummist kaitsekate seadme esikülje suunas.
Sisestage kõrvaklappide pistik (ei kuulu komplekti) vastavasse kõrvaklappide porti,
et
lülitada
heliväljund
seadmesse
sisseehitatud
valjuhääldilt
ümber
kõrvaklappidele.
TÄHELEPANU!
Liiga vali heli võib kahjustada teie kuulmist. Enne kõrvaklappide
ühendamist keerake heli maha, pärast ühendamist suurendage seda
järk-järgult, kuni saavutate soovitud taseme.
EE - 3
Paigaldamine
Alustamine
EE
Seadme paigaldamine
Seadme saab komplekti kuuluva paigaldusraami abil monteerida ohutult sõiduki
armatuurlaua või tuuleklaasi külge. Palun järgige allpool kirjeldatud paigaldusraami
monteerimise protseduuri.
1. Seadme
seda all.
2. Kohe
1.
2.
kuvamist
peamenüü.
eest varju.
Paigutage seade konsoolile, nii et
selle alumine osa asetuks vastavasse

ooteolekusse
vajutage toitenupule ja hoidke
kindlalt
paigaldusraami
Tõstke iminapa hoob üles ja suruge
Seejärel vajutage iminapa hoob alla.
Pöörake nupu abil ekraan soovitud
asendisse.
Seadme lahtimonteerimine
2.
Seadme eemaldamiseks vajutage paigaldusraami ülaosas olevat nuppu.
Tõstke iminapa hoob üles ning eemaldage iminapp tuuleklaasi või armatuurlaua
küljest.
EE - 4
koputage
vastavatele
nuppudele .
Avaldage ülaservale survet, et seade
iminapp soovitud asukohta.

puutepliiatsiga
kinnituks
külge.

ekraanile
3. Erinevate funktsioonide vahel
4. Seadme väljalülitamiseks või
pesasse.

käivitusekraani
ilmub
navigeerimiseks

1.
pärast
Leidke tuuleklaasil või armatuurlaual selline koht, kus seade ja selle
paigaldusraam ei hakkaks varjama juhi vaatevälja.
Parima GPS-vastuvõtu tagamiseks veenduge, et seade ei jääks taevalaotuse
sisselülitamiseks
vajutage toitenupule ja hoidke
seda all.
seadmiseks
Programmiliides
Programmiliides
Nimi
9
Sõidurada
10
Teabepaneel
11
Skaalanupp
Kaugendamine
12
Skaalanupp
Lähendamine
EE
Nr.
Funktsioon
Kuvatakse sõidurada ja kavandatud manöövrid järgmisel
ristmikul.
Kuvatakse tänava nimi, millest sõidate läbi.
See
on
kättesaadav
ainult
siis,
kui
loote
ühenduse
GPS/GLONASS-ga. Juhul, kui ei kuvata tänava nime, kuvatakse
suund.
13
Navitel.Sündmused * Sündmuste nupp
14
Nr.
1
Nimi
Hääl
Kompass
Funktsioon
Vajutades seda nuppu avate Hääle seade.
kõrval kuvatakse lossi ikoon, "Pöörduda vastavalt liikumis
Patarei
16
4
saabumisaeg sihtkohta.
Marsruut
6
Kursor GPS
7
Menüü
GPS
8
Edenemisnäidik
sisselülitatud, ühendust ei ole tuvastatud; kollane – nõrk signaal;
satelliitide arvu.
17
Ilmutav menüü on Navitel.Sõprade teenuste kasutamiseks.
Navitel.Sõbrad
Kuvab Teie asukoha.
Kursor liigub sellega, kuidas Te lähenete manööverduse kohale.
vaba mälu suurus.
roheline – ühendus on loodud. Number ringis näitab näitab
Aktiivne marsruut
Vajutades seda nuppu avate peamenüü.
See ikoon näitab patarei olekut. Pärast vajutamist kuvatakse
Signaali ikoon GPS/GLONASS. Muuab värvi olenevalt signaali
kuvate rohkem võimalusi.
Kuvatakse hinnanguline sõiduaeg, marsruudi kogupikkus ning
teelõigul
olekust: hall – vastuvõtja välja lülitatud; punane – vastuvõtja
Juhib tähelepanu järgmisele manöövrile. Hallil taustal kuvatakse
ning teisi teaveid. Klõpsates märkel peatate marsruudijuhised ja
Teabepaneel
antud
kaamera kaugus.
15
järgmist pööret, kaugust manöövrist (meetrites või kilomeetrites)
3
ilmub
kaamerate ees ja läheduses on kaamera, kuvatakse selle
("öö", "päev", "auto"). Sõidu ajal osutab kompass alati põhja.
Teabepaneel
ületamisel
kaamera
suunas " - kompassi kõrvale ilmub marsruudi ikoon), kaardi tüüp
(lame vaade "2D" või ruumiline vaade "3D" ) ja kuvatava olek
sõidukiiruse
kiiruspiirang. Kui seadistuses on sisse lülitatud hoiatus
Vajutades seda nuppu avate kontekstimenüü. Selles menüüs
saate muuta orientatsiooni kaarti ("Põhi üleval " - kompassi
2
Lubatud
Kiiruse piiraja ja
Võite lisada nimekirja sõpru, vaadata kaardil nende asukohta ja
nendega suhelda.
18
Teekonna paneel
Võimaldab otse kaardi lehel kogu teekonda, oma asukohta ja
liiklusummikuid* vaadata.
EE - 5
Programmiliides
PrograPmmiliides
EE
Nr.
21
22
23
24
25
19
Salvesta
20
Kursor
EE - 6
Funktsioon
Puudutades kaarti, saate luua märgi. Seda saab salvestada
teekonna punktina või lisada marsruudile. Samuti saate vaadata
teavet objekti kohta.
Marsruudi
Marsruudi salvestus. Punane värv näitab marsruudi lindistust,
salvestus *
hall värv näitab lindistuse seiskumist.
Liiklusummik
*
Kümnendike skaalal kuvatakse aktuaalseid liiklusummikuid.
Navitel.SMS See nupp on SMS-sõnumite lugemiseks ja saatmiseks. Ikooni
kõrval kuvatakse lugemata sõnumite arv.
*
Tarkvarauue
ndused *
Kuvatakse saadaolevad värskendused.
Navigeeri!
Tähistab hetkeasukohta kaardil kui teekonna sihtkohta.
27
Trasa přes
Tähistab valitud asukoha teekonnapunkti.
28
Seada start
30
Nimi
kaardil
26
29
Nr.
Nimi
Tähistus
Tähistab valitud asukoha kui marsruudi lähtepunkti. On
soovitatav lülitada GPS/GLONASS vastuvõtja välja.
Määrata
Tähistab valitud asukoha sihtpunktina. Eelmine sihtpunkt
sihtkoht
muutub läbisõidu punktiks.
Kaart
Tagasi kaardile.
Funktsioon
Salvestab praeguse asukoha kui teekonnapunkti.
* See funktsioon on saadaval ainult mõnel DUN-toega Bluetooth- või
Kuvatakse menüü seoses praeguse punktiga.
GSM-seadmel. Täpsemat teavet küsige edasimüüjalt.
Autorouting
Automaathäälestus
EE
Teekond kaardil valitud punktini.
Teekond objektideni
Teekonna koostamiseks teadaoleva aadressiga objektini vajutage ekraani alumises
Teekonna saab koostada igasse kaardil valitud punkti. Punktist saab teekonna lõpp, teie
praegune asukoht on teekonna alguspunkt. Looge teekonnal märk, vajutades kaardil
vasakus nurgas olevat nuppu Menüü [1]. Seejärel valige Otsi ning Aadressi järgi [2].
ükskõik millist kohta [1]. Vajutage nuppu Kursor ning seejärel Mine! [2]. Teekond luuakse
Vajutage nuppu Vali riik ja sisestage nimi [4]. Klaviatuuri väiksemaks muutmiseks vajutage
[3].
ekraani paremas ülaosas olevat ikooni. Valige soovitav riik [5]. Menüüd Vali linn, Vali tänav
ja Vali hoone muutuvad aktiivseks [6]. Pärast soovitava teabe valimist vajutage teekonna
loomiseks nuppu Mine!. Teekond kuvatakse kaardil [8]. Võite seda teekonda järgida või
käivitada simulatsiooni, vajutades nuppu Näidisteekond.
Teekond ühest punktist teise.
Kui soovite luua teekonna punktist punkti, looge kaardil punkt [1]. Seejärel seadke see
punkt teekonna alguseks, vajutades nuppu Kursor ja seejärel Mine! Kui te ei lülitanud
oma GPS-vastuvõtjat välja, palub süsteem teil seda teha [3]. Alguspunkt märgitakse
9
rohelise lipuga [4]. Leidke kaardil lõpp-punkt, vajutage kaardil ja vajutage nuppu Kursor
ja Mine! 5]. Punktide vahel luuakse teekond.
EE - 7
Veaotsing
Lisavalikud
EE
Kui teie seadmel on GSM/GPRS-moodul, saate kasutada mõningaid Navitel
Lihtsamate probleemide ilmnemisel proovige enne klienditeeninduse poole pöördumist
Navigatori tarkvarafunktsioone nagu Navitel. Liiklusummikud ja Navitel. Sõbrad.
rakendada alljärgnevaid samme.
Navitel. Liiklusummikud
TÄHELEPANU!
Selle teenuse abil saate vaadata teavet
Kui seade ei tööta korralikult, lülitage see kohe välja ja eemaldage
liiklusummikute
vooluvõrgust. Ärge kunagi hakake seadet ise parandama, vaid pöörduge
aktiveerimiseks
Sätted
>
kohta.
minge
Teenuse
menüüsse
Veebiteenused
>
selleks volitatud isiku poole, vastasel juhul võite seadet kahjustada.
PROBLEEM
VÕIMALIK PÕHJUS
Kasutajad ei saa
seadet sisse
lülitada.
Sisseehitatud aku on nõrk.
VÕIMALIK LAHENDUS
Liiklusummikud. Kui teenus on aktiivne,
on teed tähistatud eri värvidega.
Punane - liiklusummik, oranž - halb liiklus,
kollane - veidi keeruline liiklus, roheline tavapärane liiklus [1].
Ühendage adapter
hoolikalt.
Kasutage voolu saamiseks
adapterit või pange aku
laadima.
Heli ei kosta.
Heli võib olla maha
keeratud.
Keerake heli tugevamaks
või lülitage heliväljund sisse.
Pilti ei kuvata.
Heledus võib olla maha
keeratud.
Reguleerige LCD-ekraani
heledust.
Sisseehitatud aku on nõrk.
Kasutage voolu saamiseks
adapterit või pange aku
laadima.
Navitel. Sõbrad
Interaktiivne teenus "Navitel.Sõbrad" võimaldab Teil vaadata reaalajas kaardilt Teie
Adapter ei ole korralikult
ühendatud.
sõprade asukohta, teavitada neid oma praegusest asukohast, saata neile sõnumeid
või määratud marsruuti nii, et saaksite nendega oma teekonnal kohtuda.
.
Tähelepanu:
Lisainformatsiooni Navitel tarkvara kohta leiate navigaatori kasutusjuhEEdi CD-lt või
veebilehelt
EE – 8
www.prestigio.com.
Seade mõnikord
püüab signaali
kinni ja mõnikord
mitte; vastuvõetud
signaal ei ole
piisavalt tugev.
Signaali vastuvõtmist võib
takistada mõni seadmele
sattunud kate, näiteks
soojusisolatsioonimaterjal.
Seade õõtsub liiga
tugevasti.
Eemaldage kate.
Vältige seadme õõtsuma
hakkamist.
Arvutiga ühendamine
Tehnilised andmed
avage konfiguratsioonifail, mille leiate draiveri/dokumendi CD-lt, või laadige vastav fail
alla Microsofti veebilehelt:
Navigeerimistarkvara
GPS-i
Microsoft Active Sync®-i tarkvara operatsioonisüsteemi Microsoft XP või
varasemate versioonide jaoks
(http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/downloads/microsoft/activesync-dow
nload.mspx)
või
kiibikomplekt
Kanalite arv
Antenn
Liides
Ekraani suurus
Microsoft Mobile Device Center®-i tarkvara operatsioonisüsteemi Microsoft Vista
jaoks
(http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/downloads/microsoft/device-center-d
ownload.mspx).
Üksikasjalike juhtnööride saamiseks lugege tarkvara kasutusjuhendit.
Eraldusvõime
Ekraani tüüp
Muutmälu
Välkmälu
Laienduspesa
Aku tüüp ja
mahtuvus
Operatsioonisüsteem
Kõlar
Toetatavad
videovormingud
GV4050
GV5050
NavNgo iGo 8.3
NavNgo iGo 8.3
MSB2521A, ARM9 500MHz
MSB2521A, ARM9 500MHz
64
64
Sisseehitatud
Sisseehitatud
USB
USB
4,3"
5”
480*272
272*480
puutetundlik TFT-ekraan
puutetundlik TFT-ekraan
128 MB, DDR2
128 MB, DDR2
4 GB
Mikro-SD-kaardi pesa, kuni 8 GB
4 GB
Mikro-SD-kaardi pesa, kuni
8 GB
Liitiumpolümeer, 950 mAh
Liitiumpolümeer, 1050 mAh
Microsoft Windows CE 6.0
Microsoft Windows CE 6.0
1 W, 8 oomi sisseehitatud kõlar
1 W, 8 oomi sisseehitatud
kõlar
AVI, WMV, 3GP,
AVI, WMV, 3GP,
MOV, MP4, MPG
MOV, MP4, MPG
EE – 9
EE
MUDEL
Andmepöörduse teostamise ja sünkroonimise eesmärgil arvutiga ühenduse loomiseks
Tehnilised andmed
EE
MUDEL
Toetatavad
helivormingud
Kõrvaklappide
pistik
Töötempera-
niiskus
GV5050
MP3, WMA
2,5 mm minipistik
2,5 mm minipistik
0 ~60 ºC
tuur
Keskkonna
GV4050
MP3, WMA
10% kuni 90% (mittekondenseeruv)
0 ~60 ºC
10% kuni 90%
(mittekondenseeruv)
Vastutamatusesäte
Kuna Prestigio tooteid uuendatakse ja täiendatakse pidevalt, võib teie
seadme riist- ja tarkvara välimuse ja funktsioonide poolest käesolevas
kiirjuhendis kirjeldatust mõnevõrra erineda.
Prestigio kinnitab, et see GPS Navigator vastab ELi direktiivi 1999/5/EÜ peamistele
nõuetele ja muude asjaomaste määruste nõuetele. Vastavusavalduse täisversioon on
saadaval aadressil:http://www.prestigio.com/compliance.
EE – 10
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement