Prestigio MultiPad CONSUL 7008 4G Používateľská príručka

Prestigio  MultiPad CONSUL 7008 4G Používateľská príručka

MultiPad PMT7008_4G Vybalenie Pošta Začíname Kamera Základy Multimédiá Web a sieť Nástroje Technické údaje Riešenie problémov

Podrobné informácie o záruke nájdete tu:

www.prestigio.sk/support/warranty-terms

.

© Copyright 2014 Prestigio. Všetky práva vyhradené.

Bezpečnosť Bluetooth Správy Mapy a navigácia

Obsah balenia

Stručný popis tabletu

Vybalenie

Gratulujeme vám ku kúpe a vítame vás v rodine používateľov zariadení značky Prestigio. Ak chcete zo svojho výrobku dostať maximum a užívať si kompletnú ponuku značky Prestigio, navštívte nasledujúcu stránku:

www.prestigio.sk/catalogue/MultiPads

Viac podrobností o svojom výrobku sa dozviete na stránke:

www.prestigio.sk/support

Obsah balenia

• • Prestigio MultiPad USB kábel • Puzdro • Právne a bezpečnostné upozornenia • • • C estovná nabíjačka OTG kábel Krátky návod • Záručný list Pred použitím si prečítajte „Právne a bezpečnostné upozornenia“, ktoré sú súčasťou balenia.

Stručný popis tabletu

2 3 1 4

+/-

5 6 7 1 Slúchadlový konektor 2 Štrbina na pamäťovú a SIM kartu 3 Predná kamera 4 Vypínač 5 Nastavenie hlasitosti 6 Zadná kamera 7 Micro USB port 8 Mikrofón 9 Reproduktor 8 9

Menu Riešenie problémov Dozadu Dopredu www.prestigio.sk

Inštalácia Nabíjanie batérie

Zapnutie tabletu Domovská obrazovka

Zoznam aplikácií

Menu Riešenie problémov Dozadu Dopredu

Začíname Inštalácia

Tablet pripravte na použitie podľa nasledujúcich pokynov. Pred vkladaním kariet nezabudnite zariadenie vypnúť.

Vložte SIM kartu

Nano SIM Micro SIM Standard SIM • Používanie nekompatibilných SIM kariet, ručne obstrihaných SIM kariet alebo adaptérov na SIM karty môže poškodiť karty alebo zariadenie, prípadne dáta uložené na kartách.

• Pri poškrabaní alebo ohnutí SIM kariet môže dôjsť k strate kontaktov alebo informácií. Pri zaobchádzaní s kartami alebo ich vkladaní či vyberaní preto postupujte opatrne.

• Všetky SIM karty uchovávajte mimo dosahu detí.

Vloženie pamäťovej karty

Micro SD Časté zapisovanie a vymazávanie dát skracuje životnosť pamäťovej karty.

Nabíjanie batérie

Menší koniec USB kábla pripojte k micro USB portu na zariadení a väčší koniec k cestovnej nabíjačke. Cestovnú nabíjačku zasuňte do elektrickej zásuvky.

Optimálny výkon batérie dosiahnete použitím výhradne originálneho príslušenstva. Neoriginálne príslušenstvo (napr. nabíjačka) môže batériu alebo dokonca tablet poškodiť.

-

Optimalizácia výkonu batérie

Nižšie nájdete niekoľko tipov, ktoré pomôžu optimalizovať výkon batérie.

-

Na tablete nastavte vždy taký profil, ktorý odráža vaše aktuálne používanie. Ak nepoužívate Bluetooth, Wi-Fi alebo iné aplikácie, vypnite ich. Intenzitu podsvietenia displeja nastavte na najnižšiu alebo strednú úroveň a trvanie podsvietenia na minimum.

Tablet nepokladajte do blízkosti zariadení, ktoré generujú elektromagnetické pole (napr. rádio alebo televízia) alebo na kovové povrchy, ktoré vplývajú na pripojenie do siete a môžu spôsobiť nadmerné vybíjanie batérie.

Zapnutie tabletu

Tablet zapnete podržaním vypínača na niekoľko sekúnd. Ak chcete tablet vypnúť, podržte stlačený vypínač. Na zobrazenej obrazovke následne ťuknite na položku

Power off (Vypnúť)

.

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka je štartovací bod, z ktorého môžete pristupovať ku všetkým funkciám tabletu. Domovská obrazovka môže byť rozdelená na viacero panelov. Ak chcete zobraziť ostatné panely, potiahnite prstom doľava alebo doprava. Ťuknutím na ikonu sa vrátite na domovskú obrazovku. Domovská obrazovka vášho tabletu pozostáva z nasledujúcich oblastí:

www.prestigio.sk

Inštalácia Nabíjanie batérie Zapnutie tabletu Domovská obrazovka

Zoznam aplikácií

Menu Riešenie problémov Dozadu Dopredu

Vyhľadávanie Google Stavový riadok Aplikácie a miniaplikácie Ovládacie prvky na displeji Zoznam aplikácií

Tlačidlá

Tlačidlá „menu“, „domov“ a „späť“ pomáhajú pri obsluhe tabletu.

• Ťuknutím na ikonu otvoríte zoznam naposledy spustených aplikácií.

• Ťuknutím na ikonu • Ťuknutím na ikonu sa vrátite na domovskú obrazovku.

sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.

Prispôsobenie tapety

Ako tapetu domovskej obrazovky môžete použiť svoj obľúbený obrázok. 1. Ťuknite na prázdne miesto na domovskej obrazovke a podržte na ňom prst.

-

2. 3. Vyberte obrázok a nastavte ho ako tapetu.

Vyberte položku

Wallpaper (Tapeta)

.

Alebo vyberte fotografiu z galérie a nastavte ju ako tapetu.

Pridanie ikony aplikácie na domovskú obrazovku

1. Na domovskej obrazovke ťuknite na ikonu . Otvorí sa 2. 3. zoznam aplikácií.

Ťuknite na ikonu aplikácie a podržte ju.

Presuňte ju na náhľad domovskej obrazovky.

Odstránenie položky z domovskej obrazovky

1. Položku odstránite ťuknutím a podržaním. 2. 3. 4. V hornej časti domovskej obrazovky sa zobrazí položka

Remove (Odstrániť)

.

Potiahnite ikonu na položku

Remove (Odstrániť)

.

Ak položka

Remove (Odstrániť)

zmení farbu na červenú, môžete ikonu pustiť.

Zoznam aplikácií

Všetky svoje aplikácie nájdete v zozname aplikácií. Na domovskej obrazovke ťuknite na ikonu doprava. Ťuknutím na ikonu . Otvorí sa zoznam aplikácií. Zoznam aplikácií môže byť rozdelený na viacero panelov. Ak chcete zobraziť ostatné panely, potiahnite prstom doľava alebo alebo sa vrátite na domovskú obrazovku.

www.prestigio.sk

Tipy k dotykovému ovládaniu

Uzamknutie a odomknutie obrazovky Panel s oznámeniami Rýchle nastavenia Stavové ikony

Zadávanie textu Aktualizácia systému

Základy

Tipy k dotykovému ovládaniu

Dotykovú obrazovku ovládajte výhradne prstami.

Ťuknutie

Ak chcete spustiť aplikáciu, vybrať položku v menu, stlačiť tlačidlo zobrazené na obrazovke alebo zadať znak pomocou virtuálnej klávesnice, ťuknite naň prstom.

Ťuknutie a podržanie

Ak chcete zobraziť dostupné možnosti, ťuknite na položku a 2 sekundy podržte na nej prst.

Potiahnutie

Rýchlym potiahnutím prsta po obrazovke vo vertikálnom alebo horizontálnom smere môžete prejsť na inú domovskú obrazovku, pohybovať sa v rámci dokumentov a ešte oveľa viac.

Menu Riešenie problémov Dozadu Dopredu

Potiahnutie alebo rolovanie

Posunutie prsta vertikálne po obrazovke otvorí vertikálne menu. Potiahnutím nadol alebo nahor môžete obsahom rolovať.

Priblíženie

Roztiahnutím dvoch prstov od seba na webovej stránke, mape alebo obrázku priblížte požadovanú časť zobrazenia.

Oddialenie

Priblížením dvoch prstov k sebe na webovej stránke, mape alebo obrázku oddialite požadovanú časť zobrazenia.

Rýchly pohyb

Rýchlym pohybom doľava alebo doprava na domovskej obrazovke alebo na obrazovke s aplikáciami zobrazíte ďalší panel. Rýchlym pohybom nahor alebo nadol môžete rolovať webovou stránkou alebo zoznamom (napr. kontaktov).

www.prestigio.sk

Tipy k dotykovému ovládaniu

Uzamknutie a odomknutie obrazovky Panel s oznámeniami Rýchle nastavenia Stavové ikony

Zadávanie textu Aktualizácia systému

Menu Riešenie problémov Dozadu Dopredu Uzamknutie a odomknutie obrazovky

Ak chcete zabrániť neželanému ovládaniu a šetriť batériu, tablet uzamknite vždy, keď ho nepoužívate.

• Uzamknutie: Stlačte vypínač.

• Odomknutie: Stlačte vypínač a ikonu zámku na obrazovke posuňte do odomknutej pozície.

Ak je tablet uzamknutý, stále dokáže: • Prijímať hovory, textové správy alebo aktualizácie.

• Prehrávať hudbu.

• Nastavovať hlasitosť.

Prostredníctvom slúchadiel môžete prijať hovor alebo počúvať hudbu.

Automatické uzamknutie

Môžete nastaviť dobu, po ktorej sa obrazovka automaticky uzamkne.

1. V zozname aplikácií ťuknite na položku

Settings (Nastavenia)

> 2.

Display (Displej)

>

Sleep (Spánok)

.

Vyberte požadované nastavenie.

Nastavenie gesta na odomknutie obrazovky

Nastavením gesta na odomknutie obrazovky, PIN kódu alebo hesla môžete chrániť osobné informácie a zabrániť iným v používaní vášho tabletu. Po každom zapnutí tabletu alebo jeho prebudení z režimu spánku po nastavenej dobe nečinnosti sa zobrazí výzva na odomknutie obrazovky.

• V zozname aplikácií ťuknite na položku

Settings (Nastavenia)

>

Security (Zabezpečenie)

>

Screen lock (Uzamknutie obrazovky)

.

-

Panel s oznámeniami

Po zobrazení nového oznámenia môžete otvoriť panel s oznámeniami a prečítať si ho celé.

-

Panel s oznámeniami otvoríte posunutím hornej časti obrazov ky smerom nadol.

Ak chcete oznámenie odmietnuť, ťuknite na ikonu .

-

Rýchle nastavenia

Táto funkcia vám umožní ľahko zapnúť a vypnúť režim použitia v lietadle, Wi-Fi a iné funkcie. Takisto obsahuje odkazy na nastavenie jasu, uzamknutie automatického otáčania obrazovky a umožňuje prístup k nastaveniam systému.

Rýchle nastavenia otvoríte potiahnutím z pravej hornej časti obrazovky.

Otvorenie panela s oznámeniami Otvorenie rýchlych nastavení

Stavové ikony

Ikony na stavovom riadku v hornej časti obrazovky informujú o vašom tablete:

Ikony Význam

Aktivovaný tichý režim. Aktivovaný vibračný režim. Aktivovaný režim použitia v lietadle.

Úroveň batérie.

Nová SMS alebo MMS.

Pripojené k sieti GPRS.

Pripojené k sieti EDGE.

Pripojené k sieti HSPA.

Pripojené k sieti 3G.

www.prestigio.sk

Tipy k dotykovému ovládaniu

Uzamknutie a odomknutie obrazovky Panel s oznámeniami Rýchle nastavenia Stavové ikony

Zadávanie textu Aktualizácia systému

Pripojené k sieti Wi-Fi.

Aktivované Bluetooth.

Pripojené k počítaču.

Pripojené pevné slúchadlá + mikrofón.

Pripojené pevné slúchadlá.

Varovanie.

Je nastavený budík.

Zadávanie textu

Text môžete zadávať klávesnicou Prestigio alebo použitím funkcie hlasového vstupu.

Používanie klávesnice Prestigio

Menu Riešenie problémov Dozadu Dopredu

1 2 6 3 4 5 1. 2. 3. Shift: Ťuknite na toto tlačidlo pred zadaním veľkého písmena. Ak chcete písať veľkými písmenami, ťuknite naň dvakrát. Opätovným ťuknutím prepnete do režimu písania malých písmen.

Tlačidlo na prepnutie čísiel a symbolov Tlačidlo na aktiváciu hlasového vstupu: Ťuknutím a podržaním aktivujete funkciu hlasového vstupu.

4. Medzerník 5. Enter 6. Backspace

Vystrihnutie alebo kopírovanie textu

1. Vyberte požadovaný text a ťuknite na ikonu alebo Vybraný text sa vystrihne alebo skopíruje do schránky.

2. 3. V poli na zadávanie textu ťuknite na miesto, kde chcete text vložiť, a podržte na ňom prst.

Ťuknite na položku

Paste (Vložiť)

.

.

Aktualizácia systému

Váš tablet môže kontrolovať dostupnosť nových aktualizácií a upozorňovať vás na ne. Dostupnosť nových aktualizácií môžete kontrolovať aj ručne. Túto možnosť môžete nastaviť v menu

Settings (Nastavenia)

>

About tablet (Informácie o tablete)

>

System updates (Aktualizácie systému)

.

Počas aktualizácie zariadenia nestláčajte žiadne tlačidlá.

www.prestigio.sk

Pripojenie k internetu

Surfovanie po webe

Menu Riešenie problémov Dozadu Dopredu

Web a sieť

Pripojenie k internetu

Tablet sa bude pripájať k internetu vždy, keď to bude potrebovať – buď pomocou Wi-Fi pripojenia (ak je dostupné) alebo pomocou dátového pripojenia vášho mobilného operátora.

Dátové pripojenie

Zapnutie alebo vypnutie dátového pripojenia

1. Prejdite do menu

Setting (Nastavenia)

a ťuknite na položku 2.

More… (Viac …)

>

Mobile networks (Mobilné siete)

>

Data enabled (Aktivované dátové prenosy)

.

Ťuknutím zapnete alebo vypnete dátové pripojenie.

Zapnutie alebo vypnutie dátového roamingu

Pripájajte sa k partnerským sieťam vášho mobilného operátora a pristupujte k dátovým službám, aj keď ste mimo pokrytia sieťou vášho mobilného operátora.

Používanie dátových služieb v roamingu môže byť nákladné. Skôr, než začnete používať dátový roaming, si u svojho mobilného operátora overte výšku poplatkov za dáta prenášané v roamingu.

1. Prejdite do menu

Setting (Nastavenia)

a ťuknite na položku

More… (Viac …)

>

Mobile networks (Mobilné siete)

>

Data

2.

roaming (Dátový roaming)

.

Ťuknutím zapnete alebo vypnete dátový roaming.

Sledovanie dátových prenosov

Ak máte predplatený dátový paušál s obmedzeným prenosom dát, je dôležité sledovať aktivity a aplikácie, ktoré prijímajú a odosielajú dáta.

Ak chcete ušetriť na poplatkoch za prenesené dáta, pripájajte sa k Wi-Fi sieťam vždy, kedy je to možné, a svoje online účty a e-maily nastavte na menej častú synchronizáciu.

Prenos dát zmeraný tabletom sa môže líšiť od skutočného prenosu dát.

1. Prejdite do menu

Settings (Nastavenia)

, ťuknite na položku

Data usage (Prenos dát)

.

2. Zapnite dátové pripojenie a vyberte

Set mobile data limit

3.

(Nastaviť limit pre mobilné dáta)

limitu.

, čím dôjde k automatickému zablokovaniu dátového pripojenia po prekročení nastaveného Ťuknite na položku

Data usage cycle (Cyklus počítania pren -

4.

esených dát)

, kde môžete nastaviť časový interval počítania objemu prenesených dát.

Potiahnutím červenej čiary nastavte mesačný dátový limit.

Používanie tabletu ako bezdrôtového smerovača

Vaše dátové pripojenie môžete zdieľať s inými zariadeniami. Stačí tablet prepnúť do režimu bezdrôtového smerovača.

1. Prejdite do menu

Setting (Nastavenia)

a ťuknite na položku

More… (Viac…)

>

Tethering & portable hotspot (Zdieľanie dátového pripojenia a prenosný prístupový bod)

.

2. V menu

Set up Wi-Fi hotspot (Nastavenie prístupového bodu

3. 4.

Wi-Fi)

zadajte názov smerovača.

Zvoľte typ zabezpečenia a nastavte heslo (prístupový kľúč) k bezdrôtovému smerovaču.

Ťuknutím zapnete prenosný prístupový bod Wi-Fi.

Zdieľanie dátového pripojenia cez USB

Dátové pripojenie vášho tabletu môžete použiť na pripojenie iného počítača k internetu.

1. Tablet pripojte k počítaču USB káblom. 2. Prejdite do menu

Settings (Nastavenia)

a zapnite dátové pripo 3. 4. jenie.

Ťuknite na položku

bod)

.

More… (Viac…)

>

Tethering & portable hotspot (Zdieľanie dátového pripojenia a prenosný prístupový

Ťuknutím zapnite

USB tethering (Zdieľanie dátového pripoje nia cez USB)

.

www.prestigio.sk

Pripojenie k internetu

Surfovanie po webe

Wi-Fi

Ak zariadenie pripojíte k Wi-Fi sieti, budete môcť pristupovať k internetu alebo zdieľať mediálne súbory s inými zariadeniami.

Pripojenie k bezdrôtovej sieti

1. Prejdite do menu

Settings (Nastavenia)

a následným ťuknutím na položku

Wi-Fi

zapnite Wi-Fi.

2. 3.

-

V sekcii Wi-Fi sa zobrazí zoznam rozpoznaných Wi-Fi sietí.

Ťuknite na Wi-Fi sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť.

Ak ste vybrali zabezpečenú sieť, zobrazí sa výzva na zadanie prístupového kľúča alebo hesla.

Surfovanie po webe

Tablet môžete používať na prezeranie webových stránok. Ešte predtým, ako začnete prezerať webové stránky, sa pripojte k internetu prostredníctvom Wi-Fi siete alebo mobilného pripojenia.

Prehliadanie webovej stránky

1. Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na 2. ikonu .

Zadajte hľadané kľúčové slovo alebo adresu webovej stránky a môžete začať s prehliadaním.

Menu Riešenie problémov Dozadu Dopredu www.prestigio.sk

Spárovanie s Bluetooth zariadeniami Odosielanie dát prostredníctvom Bluetooth Príjem dát prostredníctvom Bluetooth Zrušenie spárovania s Bluetooth zariadením

Menu

Bluetooth

Váš tablet sa dokáže pripojiť ku kompatibilnému Bluetooth zariadeniu a vymieňať si s ním dáta. Bluetooth slúži na vytvorenie priameho bezdrôtového pripojenia medzi dvomi zariadeniami na krátku vzdialenosť.

Spárovanie s Bluetooth zariadeniami

1. Prejdite do menu

Settings (Nastavenia)

a ťuknutím zapnite 3. funkciu

Bluetooth

.

2. Zobrazí sa zoznam dostupných Bluetooth zariadení.

Vyberte zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť.

4. Ťuknite na položku

Pair (Párovať)

. Aby bolo spárovanie úspešné, druhé zariadenie musí výzvu na spárovanie prijať.

Odosielanie dát prostredníctvom Bluetooth

1. Spárujte sa s Bluetooth zariadením.

2. Vyberte súbor, ktorý chcete zdieľať.

3. Ťuknite na ikonu vom Bluetooth.

>

Bluetooth

a odošlite súbor prostredníct -

Príjem dát prostredníctvom Bluetooth

1. Otvorte panel s oznámeniami a prijmite požiadavku o spárovanie z iného zariadenia.

2. Ťuknite na položku

Accept (Prijať)

a prijmite súbory.

Súbory prijaté cez Bluetooth sa ukladajú do priečinka Bluetooth.

Zrušenie spárovania s Bluetooth zariadením

1. V menu

Bluetooth

vyberte zariadenie, ktorého spárovanie 2. chcete zrušiť, a ťuknite na ikonu .

Ťuknite na položku

Unpair (Zrušiť párovanie)

.

Dozadu Riešenie problémov Dopredu www.prestigio.sk

Nastavenie e-mailového účtu Odoslanie e-mailu Odoslanie odpovede na e-mail Gmail

Menu Riešenie problémov Dozadu Dopredu

Pošta

Túto aplikáciu môžete použiť na odosielanie alebo zobrazovanie e-mailových správ. Naučte sa, ako odosielať alebo zobrazovať e-mailové správy z osobného alebo firemného e-mailového účtu.

Nastavenie e-mailového účtu

1. Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na

-

2. 3. 4. ikonu a vykonajte jeden z nasledujúcich krokov: Ak pridávate e-mailový účet po prvý raz, pokračujte nasledujú cim krokom.

Ak ste e-mailový účet už pridávali, ťuknite na ikonu

(Nastavenia)

>

ADD ACCOUNT (PRIDAŤ ÚČET)

.

>

Settings

Zadajte e-mailovú adresu a prihlasovacie heslo k vášmu účtu.

Ak chcete pridať súkromný e-mailový účet, ťuknite na tlačidlo

Next (Ďalej)

; ak chcete pridať firemný e-mailový účet, ťuknite na tlačidlo

Manual setup (Ručné nastavenie)

.

Pri nastavovaní postupujte podľa výziev.

Odstránenie e-mailového účtu

1. Prejdite do menu

Settings (Nastavenia)

a v zozname

Accounts (Účty)

ťuknite na názov vášho účtu.

2. Ťuknite na ikonu >

Remove account (Odstrániť účet)

.

Odoslanie e-mailu

1. 3. Ťuknite na ikonu prílohu.

.

2. Zadajte jedného alebo viacerých príjemcov.

Zadajte predmet a napíšte e-mail. V prípade potreby zadajte 4. Ťuknite na ikonu . E-mail sa odošle.

Odoslanie odpovede na e-mail

1. V schránke prijatých e-mailov ťuknite na požadovaný e-mail.

2. 3. Ťuknite na ikonu Ťuknite na ikonu a vytvorte nový e-mail.

. E-mail sa odošle.

Gmail

Túto aplikáciu môžete použiť na rýchly a priamy prístup k službe Google Mail.

Zobrazenie obsahu schránky služby Gmail

1. Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na 3. ikonu .

2. Na obrazovke je zobrazený obsah schránky.

Ťuknite na požadovaný e-mail a prečítajte si ho.

3 2 4 5 6 1 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pridanie tejto e-mailovej adresy do zoznamu kontaktov.

Vytvorenie nového e-mailu.

Vyhľadanie e-mailov.

Dlhodobé uchovanie tohto e-mailu.

Odstránenie tohto e-mailu.

Ďalšie možnosti.

Presmerovanie tohto e-mailu iným používateľom.

Odoslanie odpovede všetkým príjemcom.

Odoslanie odpovede na tento e-mail.

Pridanie e-mailu do pripomienky.

www.prestigio.sk

Stručný popis kamery Snímanie fotografií Vytvorenie autoportrétu Vytvorenie panoramatickej fotografie

HDR Nahrávanie videí Prispôsobenie nastavení pri snímaní fotografií a nahrávaní videí

Menu Riešenie problémov Dozadu Dopredu

Kamera

-

Pomocou svojho tabletu môžete vytvárať fotografie a videá. Okrem zadnej kamery môžete použiť aj kameru na prednej strane, ktorá je určená na videohovory alebo vytváranie autoportrétov.

Ak chcete používať kameru, na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na ikonu .

Stručný popis kamery

1. 1 2 Výber režimu snímania.

2. Vytvorenie fotografie.

3. Prepnutie kamier a zmena nastavení.

3

Výber režimu snímania

Vytvorenie jednej fotografie.

Nahrávanie videa.

Vytvorenie panoramatickej fotografie. Môžete vytvoriť fotografiu, ktorá pozostáva z viacerých spojených fotografií.

Snímanie fotografií

1. Zapnite kameru.

2. Pohybom dvoch prstov na displeji smerom k sebe alebo od seba priblížte alebo oddiaľte záber.

3. 4. V prípade potreby upravte parametre expozície.

Nasmerujte kameru na objekt, ktorý chcete nasnímať. 5. Ťuknite na ikonu . Vytvorí sa fotografia.

Vytvorenie autoportrétu

1. Zapnite kameru.

2. 3. Na obrazovke ťuknite na ikonu Ťuknite na ikonu > .

. Vytvorí sa fotografia.

Vytvorenie panoramatickej fotografie

Pomocou svojho tabletu môžete dostať akékoľvek vysoké alebo široké objekty do jednej fotografie.

1. 2. Ťuknite na ikonu a následne na .

Ak ste pripravení nasnímať prvú fotografiu, ťuknite na ikonu 3. . Zobrazí sa šípka, ktorá vás vyzve, aby ste fotoaparátom pohybovali doľava či doprava pri fotení na šírku (alebo hore či dole pri fotení na výšku).

Tabletom pohybujte čo najplynulejšie. Ak sa na displeji s hľadáčikom zobrazí kompletné políčko, môžete prestať. Kamera automaticky nasníma záber.

4. Opakovaním predchádzajúceho kroku nasnímajte ostatné zábery.

5. Kamera spojí všetky zábery do jednej fotografie.

Použitie blesku a priblíženia je v tomto režime zakázané.

www.prestigio.sk

Stručný popis kamery Snímanie fotografií Vytvorenie autoportrétu Vytvorenie panoramatickej fotografie

HDR

Nahrávanie videí Prispôsobenie nastavení pri snímaní fotografií a nahrávaní videí

Menu Riešenie problémov Dozadu Dopredu

HDR

Pri snímaní portrétov oproti jasnému pozadiu použite funkciu HDR (široký dynamický rozsah), ktorá pomôže zreteľne zachytiť fotografované objekty. Funkcia HDR zaistí detaily vo svetlách a tieňoch aj pri kontrastnom osvetlení.

1. Zapnite kameru.

2. Ťuknite na ikonu > .

3. Ak ste pripravení nasnímať fotografiu, ťuknite na ikonu .

Nahrávanie videí

1. 2.

-

3. Ťuknite na ikonu a následne na Počas nahrávania môžete: .

Ľubovoľne približovať alebo vzďaľovať záber.

Ak chcete pri nahrávaní videa vytvoriť fotografiu, ťuknite na obrazovku.

Ak chcete zastaviť nahrávanie, ťuknite na ikonu .

Prispôsobenie nastavení pri snímaní fotografií a nahrávaní videí -

Vyberte ikonu prispôsobiť nastavenia kamery.

/ a ťuknutím na ikonu > môžete

Store location

(Ukladať polohu): Pridanie informácií o GPS polohe ku každej fotografii.

Picture size

(Veľkosť fotografie): Môžete vybrať z niekoľkých štandardných veľkostí vašich fotografií.

Focus mode

(Režim zaostrovania): Vyberte požadovaný režim zaostrovania kamery.

Select ISO

(Výber citlivosti ISO): Hodnota ISO informuje o citlivosti snímača vo vašej kamere na svetlo. Nastavenie vysokej hodnoty ISO zvyšuje citlivosť na svetlo, ale súčasne aj úroveň šumu v zábere. Nízke hodnoty sú vhodné pre statické alebo jasne osvetlené objekty. Vysoké hodnoty sú vhodné pre rýchlo sa pohybujúce alebo slabo osvetlené objekty.

Exposure

(Expozícia): Určuje, koľko svetla bude dopadať na senzor kamery. Pri slabom osvetlení použite dlhšiu expozíciu.

White balance

(Vyváženie bielej): Vyberte také vyváženie

-

bielej, aby boli farby záberov realistické. Tieto nastavenia sú určené pre rôzne svetelné situácie. Princíp ich fungovania sa podobá nastaveniu bielej farby na profesionálnych fotoaparátoch.

Color Effect

(Farebný efekt): Môžete vybrať z niekoľkých dostupných fotografických efektov, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám.

Face detection

(Rozpoznanie tváre): Nastavenie ideálnej expozície a čistoty portrétov.

Restore defaults

(Obnoviť predvolené nastavenia): Obnovenie predvolených nastavení.

Po odovzdaní fotografií na internet sa môže na nich zobraziť vaša poloha. Ak tomu chcete zabrániť, deaktivujte ukladanie informácií o polohe (GPS).

www.prestigio.sk

Galéria

Hudobný prehrávač

FM rádio

Menu Riešenie problémov Dozadu Dopredu

Multimédiá

Vďaka podpore niekoľkých multimediálnych aplikácií si môžete na svojom tablete užiť veľa zábavy. Môžete prezerať galériu fotografií, užívať si hudbu a sledovať videá.

Galéria

Aplikáciu

Gallery (Galéria)

môžete používať na prezeranie všetkých fotografií a videí, ktoré máte uložené v tablete.

• Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na ikonu . Otvorí sa galéria.

Prezeranie fotografií

1. V galérii ťuknite na ikonu . Otvorí sa kontextový zoznam, v ktorom ťuknite na položku

Albums (Albumy)

/

Locations (Mi-

3.

esta)

/

Time (Čas)

.

2. Prejdite k albumu alebo skupine fotografií.

Ťuknutím na fotografiu ju zobrazíte na celej obrazovke.

Úprava fotografií

Pri prezeraní fotografií môžete ťuknutím na ikonu zobraziť zoznam nasledujúcich funkcií:

• Delete (Odstrániť)

: Odstránenie fotografie.

• Slideshow (Prezentácia)

: Spustenie prezentácie fotografií v aktuálnom priečinku.

• Edit (Upraviť)

: Spustenie aplikácie Paper Artist na úpravu fotografie.

• Rotate left (Otočiť doľava)

: Otočenie v protismere hodinových ručičiek.

• Rotate right (Otočiť doprava)

: Otočenie v smere hodinových ručičiek.

• Crop (Orezať)

: Úpravou veľkosti oranžového rámu orežete fotografiu na zvolený formát.

• Set picture as (Nastaviť obrázok ako)

: Nastavenie fotografie ako tapety alebo obrázku kontaktu.

• Details (Podrobnosti)

: Zobrazenie podrobných informácií o súbore s fotografiou.

Sledovanie videí

1. V galérii ťuknite na video, ktoré chcete sledovať.

2. Vyberte

Video player (Videoprehrávač)

a spustite jeho 3. 4. prehrávanie.

Ovládacími prvkami na displeji môžete ovládať prehrávanie videa.

Tlačidlami na nastavenie hlasitosti môžete upravovať hlasitosť.

5. Ťuknutím na ikonu vyberiete ďalšie možnosti.

Zdieľanie fotografií a videí

Fotografie a videá môžete zdieľať s inými používateľmi prostredníctvom e-mailu, MMS alebo Bluetooth. 1. V galérii vyberte fotografie alebo videá, ktoré chcete zdieľať.

2. Ťuknite na ikonu . Otvorí sa kontextový zoznam, v ktorom ťuknite na položku

E-mail

/

Messaging (Správy)

/

Bluetooth

.

Hudobný prehrávač

Počúvanie hudby

1. Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na

-

2. 3. 4. ikonu .

Ťuknite na a potom: Ťuknite na položku

My Library

(Moja knižnica), ak chcete prechádzať skladbami podľa žánrov, interpretov, albumov alebo priamo všetkými skladbami.

Ťuknite na položku

Playlists

(Playlisty), ak chcete prechádzať nedávnymi alebo všetkými playlistami.

Ťuknite na položku

Listen Now

(Počúvať hneď), ak chcete skontrolovať aktuálnu a nasledujúce skladby.

Ťuknite na skladbu zo zoznamu.

Na ovládanie prehrávania použite nasledujúce tlačidlá:

www.prestigio.sk

Galéria Hudobný prehrávač

FM rádio

Menu Riešenie problémov Dozadu Dopredu

1 3 4 5 2 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Zapnutie prehrávania v náhodnom poradí.

Preskočenie na predchádzajúcu skladbu. Ťuknutím a podržaním preskakovanie zrýchlite.

Vyhľadávanie skladieb.

Nastavenia a pomoc.

Ďalšie možnosti.

Pozastavenie alebo pokračovanie v prehrávaní.

Preskočenie na nasledujúcu skladbu. Ťuknutím a podržaním preskakovanie zrýchlite.

FM rádio

Na tablete môžete počúvať rozhlasové vysielanie.

Aby ste mohli na tablete používať FM rádio, budete musieť najprv pripojiť headset.

Počúvanie rozhlasových staníc

1. Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na položku

FM radio

(FM rádio).

2. 3. Ťuknite na ikonu >

Scan

(Prehľadávať). Spustí sa automatické vyhľadávanie a uložia sa všetky dostupné stanice.

Na ovládanie prehrávania použite nasledujúce tlačidlá: Zapnutie alebo vypnutie rádia.

Nahrávanie rozhlasového vysielania.

Prepínanie medzi stereo a mono režimom. Ďalšie možnosti.

Zníženie frekvencie o 0,1 MHz.

Zvýšenie frekvencie o 0,1 MHz.

Nahrávanie rozhlasového vysielania

Rozhlasové vysielanie, ktoré počúvate, môžete nahrávať.

1. Nalaďte požadovanú rozhlasovú stanicu.

2. Ťuknite na ikonu >

Start recording

(Spustiť nahrávanie). 3. 4. Ťuknite na ikonu >

Stop recording

(Zastaviť nahrávanie).

Zvukový klip sa automaticky uloží.

www.prestigio.sk

Odoslanie správy Kontrola nových správ Odoslanie odpovede na správu Presmerovanie alebo odstránenie správy Odstránenie konverzácie

Správy

Prostredníctvom tejto funkcie si môžete vymieňať SMS alebo MMS správy s inými používateľmi prostredníctvom mobilnej siete. Odoslané a prijaté správy sú elegantne zoskupené do konverzácií, podľa kontaktov alebo telefónnych čísel.

Odoslanie správy

1. Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na 2. 3.

-

4. ikonu .

Ťuknite na ikonu a vytvorte novú správu.

Príjemcov môžete pridať jedným z nasledujúcich spôsobov: Zadajte telefónne číslo.

Ťuknite na ikonu , vyberte kontakty a následne ťuknite na tlačidlo

OK

.

Do textového poľa zadajte text správy.

5. 6. Ťuknutím na ikonu Ťuknite na ikonu pridáte prílohu.

. Správa sa odošle.

Kontrola nových správ

Po prijatí novej správy tablet prehrá zvukový signál, zavibruje alebo správu na chvíľu zobrazí na stavovom riadku, v závislosti od nastavenia upozornení. • Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na oznámenie o novej správe.

• Prejdite do aplikácie na spracovanie správ a správu otvorte.

Odoslanie odpovede na správu

1. Na obrazovke so správami ťuknite na kontakt, ktorému chcete odpovedať.

2. 3. Do textového poľa zadajte správu.

Ťuknite na ikonu . Správa sa odošle.

Presmerovanie alebo odstránenie správy

1. Na obrazovke so správami ťuknite na kontakt, ktorému chcete odpovedať.

2. 3. Ťuknite na správu a podržte ju.

V kontextovom okne vyberte položku

Forward (Presmerovať)

alebo

Delete (Odstrániť)

.

Odstránenie konverzácie

1. Na obrazovke so správami ťuknite na kontakt alebo telefónne číslo a podržte na ňom prst.

2. Ťuknite na ikonu .

Menu Riešenie problémov Dozadu Dopredu www.prestigio.sk

Vyhľadanie miesta Vytvorenie trasy Nastavenie máp

Menu Riešenie problémov Dozadu Dopredu

Mapy a navigácia

Mapy Google môžete použiť na presné určenie vašej aktuálnej polohy a vyhľadávanie miest alebo trás.

• Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na ikonu .

Dostupnosť tejto aplikácie závisí od regiónu alebo poskytovateľa služieb.

Vyhľadanie miesta

Zapnutie alebo vypnutie služby zisťovania po lohy

Aby ste mohli pomocou tabletu zistiť svoju presnú polohu, musíte povoliť službu určovania polohy.

1. Prejdite do menu

Settings (Nastavenia)

a ťuknite na položku 2.

Location access (Prístup k polohe)

.

Ťuknite na položku

Access to my location (Prístup k mojej polohe)

.

Vyhľadanie vašej polohy

Ťuknutím na ikonu polohu na mape.

na obrazovke s mapou vyhľadáte svoju Ak sa nachádzate v oblasti, kde je množstvo okolitých budov, určenie vašej presnej p olohy môže trvať dlhšie.

Vyhľadanie miesta

Môžete vyhľadávať názov podniku, ulicu alebo mesto. Už počas písania sa budú zobrazovať vhodné návrhy.

1. Na obrazovke s mapou ťuknite na ikonu .

2. 3. Zadajte miesto, ktoré chcete vyhľadať.

Zo zoznamu výsledkov vyberte požadované miesto.

Vytvorenie trasy

1. 2. 3. 4. Na obrazovke s mapou ťuknite na ikonu a vytvorte trasu.

Vyberte, akým spôsobom sa chcete dostať do cieľového miesta. Zadajte počiatočný a cieľový bod.

Otvorí sa mapa s trasou do vášho cieľového miesta.

Nastavenie máp

Pri prezeraní máp: • Ťuknutím na ikonu • Ťuknutím na ikonu nastaviť mapy Google.

vyberiete ďalšie možnosti.

>

Settings (Nastavenia)

môžete

www.prestigio.sk

Hodiny

Kalendár

Menu Riešenie problémov Dozadu Dopredu

Nástroje

Hodiny

Aplikáciu Clock (Hodiny) môžete použiť na nastavovanie budíkov, kontrolu času na akomkoľvek mieste na svete, zmeranie trvania udalosti alebo nastavenie časovača.

Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na položku

Clock (Hodiny)

.

Svetový čas

Na obrazovku so svetovým časom môžete pridať požadované miesto.

1. Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na položku

Clock (Hodiny)

.

2. 3. Ťuknite na ikonu .

V zozname ťuknite na miesto, ktoré si želáte pridať.

Budík

Môžete nastaviť jeden alebo viac budíkov.

Nastavenie budíka

1. Na obrazovke s hodinami ťuknite na ikonu 2. 3. 4. 5. Ťuknite na ikonu Na nastavenie času budenia použite virtuálnu číselnú klávesnicu.

Ťuknite na položku

peat (Opakovať)

.

a pridajte nový budík.

OK

.

.

Ak chcete nastaviť budík pre viac dní, ťuknite na položku

Re Vypnutie budíka

1. Na obrazovke s hodinami ťuknite na ikonu 2. 3. Vyberte budík, ktorý chcete vypnúť.

Posúvač potiahnite do polohy OFF (VYP.).

.

Zastavenie budíka

Ak budík zvoní:

-

Potiahnite k ikone Potiahnite k ikone tovne zvoniť.

: Budík sa zastaví.

Z Z Z

: Budík začne po predvolenej dobe opä-

Odstránenie budíka

1. Ťuknite na budík, ktorý chcete odstrániť, a podržte ho.

2. Ťuknite na ikonu .

Časovač

1. 2. Na obrazovke s hodinami ťuknite na ikonu .

Nastavte požadovanú dobu a ťuknite na položku

Start (Spustiť)

.

Stopky

-

Na obrazovke s hodinami ťuknite na ikonu Ťuknutím na položku Ťuknutím na ikonu

Start (Spustiť)

.

spustíte časomieru. uložíte trvanie aktuálneho kola.

-

Ťuknutím na ikonu vymažete záznamy o trvaní jednotlivých kôl.

Kalendár

Do kalendára môžete pridať udalosť alebo svoje plány.

• Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na ikonu . Ťuknutím na ikonu zmeníte zobrazovanie kalendára podľa dní, týždňov a mesiacov alebo ho prepnete na zobrazenie rozvrhu.

Vytvorenie udalosti

1. Prejdite na ikonu 2. 4. Ťuknutím na ikonu Ťuknite na položku a vyberte dátum.

vytvoríte novú udalosť.

3. Upravte parametre pripomienky.

Done (Hotovo)

. Udalosť sa uloží.

Správa udalostí

Úprava udalosti

1. Pri prezeraní kalendára ťuknite na ikonu do režimu zobrazenia rozvrhu.

2. . Kalendár sa prepne Ťuknite na udalosť, ktorú chcete upraviť, a následne kliknite na 4. ikonu .

3. Vykonajte potrebné úpravy.

Ťuknite na položku

Done (Hotovo)

.

Odstránenie udalosti

Vyberte udalosť, ktorú chcete odstrániť, a následne ťuknite na ikonu .

www.prestigio.sk

Menu Riešenie problémov Dozadu Dopredu

Technické údaje

Dvojjadrový procesor, 1,2 GHz 1 GB RAM + 8 GB Flash Android™ 4.4, KitKat® Micro SDHC, max. 32 GB 8” IPS, 16:10, 1280*800 0,3 Mpix + 2,0 Mpix GSM: 900/1800MHz WCDMA: B8 900MHz/B1 2100MHz; FDD-LTE: B3 1800MHz, B7 2600MHz, B20 800MHz Wi-Fi (802.11 b/g/n), 4G, Bluetooth 4.0

GPS, A-GPS 3700 mAh 213,5*125*9,5 mm (v × š × h) 330 g (pribl.)

www.prestigio.sk

Menu Riešenie problémov Dozadu Dopredu

Riešenie problémov

Nie je zobrazený symbol siete

Strata pripojenia do siete. Buď sa nachádzate v rádiovom tieni (v tuneli alebo medzi vysokými budovami), alebo ste mimo oblasti pokrytej signálom. Skúste to z iného miesta, pokúste sa opätovne pripojiť k sieti (hlavne v cudzine) alebo kontaktujte svojho sieťového operátora a požiadajte ho o pomoc alebo informácie.

Dotyková obrazovka reaguje pomaly alebo nesprávne.

Ak je zariadenie vybavené dotykovou obrazovkou a táto nereaguje správne, skúste nasledujúce:

-

Z dotykovej obrazovky odstráňte akékoľvek ochranné fólie. Ochranné fólie môžu zabraňovať zariadeniu v rozpoznávaní dotykov. Ich používanie so zariadeniami s dotykovými obrazov kami sa neodporúča.

Pri ovládaní dotykovej obrazovky musíte mať čisté a suché ruky.

Reštartovaním zariadenia odstránite akúkoľvek prechodnú softvérovú chybu.

Skontrolujte, či je v zariadení nainštalovaná najnovšia verzia firmvéru.

Ak je dotyková obrazovka poškrabaná alebo poškodená, kon taktujte svojho miestneho predajcu.

Batéria sa pravdepodobne prehrieva

Pravdepodobne ste použili nabíjačku, ktorá nie je určená na použitie s vaším tabletom. Používajte vždy originálne príslušenstvo, ktoré bolo priložené k tabletu.

Nedajú sa odosielať textové správy

Niektoré siete neumožňujú výmenu správ s inými sieťami. Najprv skontrolujte, či ste zadali číslo SMS centra, prípadne kontaktujte svojho operátora a požiadajte ho o podrobné informácie v tejto veci.

Nedajú sa prijímať alebo ukladať JPEG obrázky

Obrázok sa nemusí dať v tablete prijať, ak je príliš veľký, jeho názov je príliš dlhý alebo ak nie je v správnom súborovom formáte.

Počas nabíjania je ikona batérie prázdna a jej obrys bliká

Batériu nabíjajte iba v prostredí, kde teplota nepoklesne pod 0 °C a neprekročí 45 °C. V opačných prípadoch kontaktujte predajcu tabletu.

Displej zobrazuje chybu SIM karty

Skontrolujte, či bola SIM karta vložená správne. Ak problém pretrváva, vaša SIM karta je pravdepodobne poškodená. Kontaktujte svojho operátora.

Tablet nefunguje dobre v aute

Auto obsahuje množstvo kovových častí, ktoré absorbujú elektromagnetické vlny, čo môže ovplyvniť výkon tabletu. V predaji sú sady do auta s externou anténou, ktoré umožňujú prijímať a uskutočňovať hovory bez toho, aby ste museli zariadenie držať v ruke.

Informujte sa u miestnych úradov, či je povolené používať tablet počas jazdy.

Tablet sa nenabíja

Ak je batéria úplne vybitá, ikona nabíjania sa môže na displeji zobraziť až o niekoľko minút od pripojenia k nabíjačke (v niektorých prípadoch až po 5 minútach).

Obsah zachytený kamerou na tablete je nejasný

Skontrolujte, či sú objektívy na oboch stranách čisté.

Zariadenie mrzne alebo na ňom dochádza k vážnym chybám

Ak vaše zariadenie mrzne alebo prestáva reagovať, pokúste sa obnoviť jeho pôvodnú funkčnosť zatvorením programov alebo zresetovaním zariadenia. Ak zariadenie zamrzlo a vôbec nereaguje, podržte na 8 – 10 sekúnd vypínač. Zariadenie sa automaticky reštartuje.

Ak sa tým problém nevyriešil, obnovte výrobné nastavenia. V zozname aplikácií ťuknite na položku Settings (Nastavenia) > Backup & reset (Zálohovanie a obnovenie) > Factory data reset (Obnovenie výrobných nastavení) > Reset device (Obnovenie zariadenia) > Erase everything (Vymazať všetko).

www.prestigio.sk

Menu Riešenie problémov Dozadu Dopredu Pri spúšťaní FM rádia sa zobrazujú chybové správy

FM rádio vo vašom tablete používa ako anténu kábel k headsetu. Ak nie je pripojený headset, FM rádio nedokáže prijímať rozhlasové stanice. Aby ste mohli používať FM rádio, pripojte najprv k zariadeniu headset. Následne vyhľadajte a uložte dostupné rozhlasové stanice.

Nie je možné vyhľadať iné Bluetooth zariadenie

Overte si, či je na vašom zariadení aktivované bezdrôtové pri pojenie Bluetooth.

V prípade potreby si overte, či je na zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť, aktivované bezdrôtové pripojenie Bluetooth.

Overte si, či sú obe Bluetooth zariadenia v rámci maximálneho dosahu technológie Bluetooth (10 metrov).

Po pripojení zariadenia k počítaču nie je možné nadviazať spojenie

Skontrolujte, či je použitý USB kábel kompatibilný s vaším zariadením.

Skontrolujte či sú na počítači nainštalované správne a aktuálne ovládače.

-

Ak používate operačný systém Windows XP, skontrolujte, či je na ňom nainštalovaný balík Service Pack 3.

Skontrolujte, či je na počítači nainštalovaná aplikácia Windows Media Player, verzia 10 alebo novšia.

www.prestigio.sk

Dôležité bezpečnostné pokyny Zrieknutie sa zodpovednosti

Menu Riešenie problémov Dozadu Dopredu

Právne a bezpečnostné upozornenia

Dôležité bezpečnostné pokyny

Počítačový tablet Prestigio MultiPad je vyrobený a určený na mobilné používanie. Dôkladne si prečítajte nasledujúce pokyny. Pomôžu vám bezpečne používať tento tablet a udržovať ho v dobrom technickom stave: 1. Na MultiPad nepokladajte žiadne predmety. Mohli by poškodiť jeho obrazovku. 2. 3. 8. 9. MultiPad nevystavujte extrémnym zmenám teploty. Chráňte ho pred priamym slnečným svetlom alebo zdrojmi tepla. 4. 5. Zariadenie chráňte pred vlhkým, prašným a zadymeným pros tredím. Mohlo by sa poškodiť. MultiPad nesmie prísť do kontaktu s agresívnymi chemikáliami. 6. MultiPad nepokladajte na nestabilný alebo naklonený povrch. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie LCD obrazovky spôsobené pádom zariadenia. 7. MultiPad nevystavujte silným magnetickým alebo elektrickým poliam. MultiPad chráňte pred nárazmi a pôsobením vysokého tlaku. Prevádzková teplota: MultiPad by ste mali používať iba v pros tredí s okolitou teplotou od 0 °C do 35 °C. 10. Do tabletu nezasúvajte zariadenia alebo predmety, ktoré nie sú kompatibilné s jeho konektormi. 11. MultiPad nepoužívajte v daždi – nie je vodotesný. MultiPad chráňte pred prachom, nečistotami a vysokou vlhkosťou. 12. MultiPad nepoužívajte pri šoférovaní. 13. Používajte iba nabíjačky schválené výrobcom. Použitie neorig inálnych nabíjačiek môže spôsobiť poškodenie zariadenia a ohroziť vaše zdravie. 14. Počas normálnej prevádzky alebo pri nabíjaní sa môžu MultiPad a napájací adaptér zahrievať. Nepokladajte ich na mäkké pov rchy alebo iné miesta, ktoré zabraňujú normálnemu rozptylu tepla a mohli by spôsobiť prehriatie zariadenia. Aby ste predišli ťažkostiam alebo zraneniu spôsobenému zvýšenou teplotou, nepokladajte MultiPad do lona alebo na iné časti tela. 15. Po ukončení nabíjania vytiahnite MultiPad z elektrickej zásuvky. 16. Na ťukanie po obrazovke nepoužívajte pero alebo iné špicaté predmety. Dotykovú obrazovku čistite mäkkou handričkou. V prípade potreby ju pred čistením jemne navlhčite. Nikdy nep oužívajte prášky alebo čistiace roztoky. 17. MultiPad NEROZOBERAJTE. Opravy môžu vykonávať iba osoby z certifikovaného servisu Prestigio. 18. Pri pripájaní alebo odpájaní zariadení, ktoré nepodporujú pripo jenie/odpojenie za behu, vždy MultiPad vypnite. 19. Pri štarte alebo pristávaní lietadla budete musieť MultiPad vypnúť.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Keďže zariadenia Prestigio sú neustále aktualizované a vylepšované, softvér vo vašom zariadení môže mať v porovnaní s týmto návodom na obsluhu mierne odlišný vzhľad alebo upravené funkcie. Vyvinuli sme maximálne úsilie, aby boli informácie a postupy uvádzané v tomto návode na obsluhu presné a kompletné. Nepreberáme zodpovednosť za žiadne chyby alebo opomenutia. Spoločnosť Prestigio si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny zariadenia bez predchádzajúceho oznámenia.

www.prestigio.sk

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement